VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.: KOMMUNESTYRET KOMMUNESTYRESALEN :00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.: KOMMUNESTYRET KOMMUNESTYRESALEN :00"

Transkript

1 VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.: KOMMUNESTYRET KOMMUNESTYRESALEN :00 Desse representantane møtte: Namn: Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Gunn Aslaug Seltveit Bøe AP Jorunn Hestmann SV Halvor Lognvik FRP Christian A Kongshem AP Knut Berdal Ringhus SV Baiba Sheine SV Agnar Bratland KRF Britt Særen FRP Hans Nesheim AP Tore Maurits Damberg FRP Ali Abdi Mohamed SV Anne Lise Verpe Sandok AP Aasmund Nordstoga SP Lena Romtveit SP Bibbi Tveito SP Tone Edland Bjørn Arne Lindskog H Ole Kristian Nyhus Roar Berg Hansen AP Tor Strømme Vera Jørgensen SV Ingerid Hayes Ole Tobiassen SV Kari Rustberggård Dag Rune Kvålen SP Marie Veslestaul Halldis Kleiv AP Børre Rønningen Per Øyvind Røisgaard AP Ellen Gardsteig Andi Graasvoll Davis KRF Margit Auran Saker til handsaming: 08/28-08/36 Merknader: Hassan Samahle og Ali Abdi Mohamed informerte om prosjektet Flyktning hjelper Flyktning. Britt Særen fekk permisjon etter sak 08/33. 1/15

2 Andre som møtte: Namn Hans Kristian Lehmann Sissel Bitustøyl Stilling Rådmann Kommunalsjef Arne Vinje ordførar Reidun Lofthus administrasjonssekretær 2/15

3 Saksliste Saksnr Tittel Arkivkode PS 08/28 Referat og meldingar PS 08/29 Nasjonal Transportplan (NTP) Høyring PS 08/30 Framlegg til nytt delegasjonsreglement 044 PS 08/31 Tilrettelegging av industri- og næringsområde 150 PS 08/32 Etablering av felles feiarordning i Vest-Telemark M88 PS 08/33 Miljøfyrtårn i Vinje kommune PS 08/34 Val av representant til interkommunalt arkiv - IKA Kongsberg for 033 perioden PS 08/35 Val av medlemar til representantskapet for Telemark kommunerevisjon 033 IKS PS 08/36 Endring i val av representantar til forstandarskapet til Tinn Sparebank 033 3/15

4 PS 08/28 RS 08/4 REFERAT OG MELDINGAR Møtebok frå førre møte Handsaming i Kommunestyret : Framlagde referat og meldingar blei teke til etterretning. PS 08/29 NASJONAL TRANSPORTPLAN (NTP) HØYRING 1. Den økonomiske ramma for NTP må aukast monaleg, og 40% auke er eit minstekrav for å løyse eit minimum av dei behov som aukande trafikk og manglande vedlikehaldsrammer over mange år har medført. 2. Vinje kommune merkar seg at viktige samferdselsprosjekt i vår region ikkje er prioritert i NTP. Kommunestyret vil at bygging av nye Haukelitunnellar kjem på prioritert plass i perioden Likeeins Århus Gvammen. 3. Vinje kommune meiner at strekninga Åmot Vinjesvingen er veleigna som eit pilotprosjekt i høve til prosjektfinansiering. 4. Vinje kommune vil så sterkt ein kan, tilrå at staten tek inn ein høgfartsbanestrategi i NTP, der ein ser utover dagens forelda banenett. Høgfartstog skal utviklast til å vere det føretrekte kollektive transportmiddelet mellom dei tunge byregionane i sør-noreg innan Haukelibanen skal vere eit synleg og prioritert element i den vidare planlegginga. Rådmannen, Handsaming i Formannskapet : Dokument delt ut i møtet: - Forslag til felles strategiar i samband med NTP-høyringa frå fellesmøte mellom MTR og VTR. - Kommentarar frå Vinje Ap. v. Børre Rønningen Formannskapet bad administrasjonen redigere kommentarane frå Vinje Ap inn i vedtaket. 4/15

5 Framlegget frå rådmannen vart samrøystes vedteke. 1. Den økonomiske ramma for NTP må aukast monaleg, og 40% auke er eit minstekrav for å løyse eit minimum av dei behov som aukande trafikk og manglande vedlikehaldsrammer over mange år har medført. 2. Vinje kommune merkar seg at viktige samferdselsprosjekt i vår region ikkje er prioritert i NTP. Kommunestyret vil at bygging av nye Haukelitunnellar kjem på prioritert plass i perioden Likeeins Århus Gvammen. 3. Vinje kommune meiner at strekninga Åmot Vinjesvingen er veleigna som eit pilotprosjekt i høve til prosjektfinansiering. 4. Vinje kommune vil så sterkt ein kan, tilrå at staten tek inn ein høgfartsbanestrategi i NTP, der ein ser utover dagens forelda banenett. Høgfartstog skal utviklast til å vere det føretrekte kollektive transportmiddelet mellom dei tunge byregionane i sør-noreg innan Haukelibanen skal vere eit synleg og prioritert element i den vidare planlegginga. Saksordførar: Anne Lise V. Sandok Handsaming i Kommunestyret : Framlegg frå Frp v. Halvor Lognvik: Vinje Kommunestyre (VK) meiner at samferdselspolitikken i Noreg er utan klare målsettingar. VK meiner at samferdselspolitikken bør styrast etter klare målsettingar som kan samanfattast i fylgjande 1. Sikre trafikantane så godt det er teknologisk mogleg. 2. Ta miljøet på alvor både med tanke på utslepp og med tanke på trafikantens sikkerhet gjennom å avgiftsbelegge lettantennelege drivstoff og avgiftslette ikkje brennbare drivstoff som diesel. 3. Legge til rette for raske sikre transportårer som tek heile landet i bruk 4. Dele veg inn i 3 klasser Hovudårer - regionale vegar - lokalvegar 5. Hovudårene må leggast utanom bebyggelse så langt det er mogleg. Minimum 3 felts veg med midtdelar - separate tunnelar i kvar køyreretning. Avkjørsel i form av ramper og bare der større lokalvegar skal koplast på. Minste tillate kurveradius 500 m. Vegdirektoratet kjem med framlegg på trasear som kan binde landsdelar saman og Stortinget vedtek planen etter høyring i dei politiske partia. 6. Plan for regionale vegar fremmast av regionane i Vegvesenet, og går til høyring hos dei politiske partia sentralt, som sender høyringa til dei lokalparti ein ser er relevante før endeleg vedtak. 7. Lokale vegar fremmast av fylkets samferdselsutval og fylkespartia er høyringsinstans. 8. Jernbane og Flytrafikk må vurderast etter same opplegg. 5/15

6 9. Dagens framlegg til NTP leggast til side inntil handlingsprogram for Stamvegane (Hovudårene ) kjem i mars Stamvegplanen behandlast etter retningslinja i dette framlegget, og når den er vedteken av Stortinget blir NTP endeleg behandla etter retningslinene i dette framlegget. 11. Det vil vera galt å vedta ein NTP før Stamvegplanen. Denne må vera ryggrada i framtidas vegpolitikk. 12. Så vil VK til slutt be Stortinget sjå på høva til å auke vedlikehaldspotten for vegnettet i Telemark. Alle slit med ein altfor dårleg vegstandard,noko som er dokumentert av vegstyresmaktene gjennom faglege rapportar. Me vil samtidig minne om at me er fylket svært mange både aust og vest må gjennom dersom dei skal ut av sin region, ikkje minst for ferjetrafikken til kontinentet. Så me trur at ei oppgradering av Telemarks vegar vil bli sett stor pris på av næringsliv og transportbedrifter langt utanfor Telemark Framlegget til Lognvik fall med 23 mot 2 røyster. Framlegg frå Ap v. Roar Berg Hansen: Tillegg: 1. Rådmannen si innstilling vert teke til etterretning med slik presisering: A. Nye miljøtunnelar over Haukelifjell i Vinje kommunestyre vil peike på at eit av dei viktigaste vegprosjekta i NTP-perioden er nye miljøtunnelar på E134 over Haukelifjell. Dette prosjektet vil sterkt redusere stigningsgraden (900m) over fjellet, betre vinterregulariteten og sikre villreinen sine trekkruter, samtidig som reise- og transporttida på denne stamvegen blir sterkt redusert. Vinje kommunestyre vil difor arbeide aktivt for at nye miljøtunnelar over Haukelifjell kjem med på Handlingsprogrammet for Her er det viktig at samarbeidet over fylkesgrensene (t.d. Telemark, Buskerud, Rogaland, Agderfylka og Hordaland) fortset og vert forsterka for å sikre at E134, Korridor 5 Oslo- Bergen/Haugesund, blir ein framtidig sentral transportkorridor, med samband sørover m.a. via R36 og E18. B. Ekstraordinær Telemarkspakke i NTP Vinje kommunestyre vil med bakgrunn i dokumentasjon i høyringsdokumentet be om at Stortinget no tek eit krafttak for å stoppe ytterlegare forfall på stamvegnett og riksvegar i Region Sør, med særleg vekt på Telemark. Forfallet på stamvegnettet er åleine vedsett til 700 mill. kr. og i Øvre Telemark er no situasjonen sers alvorleg. I fylgje målingar Vegdirektoratet har gjort, er asfaltdekke i Telemark dårlegast i landet. NTP må difor tilførast ytterlegare midlar med sikte på å løfte Telemark ut av den samferdselspolitiske hengemyra, gjerne gjennom ei ekstraordinær Telemarkspakke. Dette for at vi skal leggje til rette for eit effektivt transportsystem som tek i vare behova til næringslivet for raske og pålitelege transportar, som det m.a. heiter i konseptutgreiinga for E134 frå vegvesenet. 6/15

7 C. Bystrategi Grenland Vinje kommune meiner at RV36 må bli prioritert i bystrategi Grenland for gjennomkjøring til hamner og E18. Framlegget til Berg Hansen fall med 18 mot 7 røyster. Framlegg frå SV v. Arne Vinje: Endring i pkt. 3: 3.setninga blir: Vinje kommune konstaterar at fordi desse tiltaka blir fullfinansiert med eigenbetaling, kan Stortinget godkjenne prosjektet uavhenging av NTP. Framlegget til Vinje blei samrøystes vedteke. Framlegget til formannskapet blei vedteke med 23 mot 2 røyster. Framlegget til formannskapet med endring frå Vinje blei vedteke. 1. Den økonomiske ramma for NTP må aukast monaleg, og 40% auke er eit minstekrav for å løyse eit minimum av dei behov som aukande trafikk og manglande vedlikehaldsrammer over mange år har medført. Vinje kommune meinar vegstandarden i Telemark er så dårleg at det er grunnlag for ei eiga Telemarkspakke i NTP for å løfte fylket ut av den samferdselspolitiske hengemyra. 2. Vinje kommune merkar seg at viktige samferdselsprosjekt i vår region ikkje er prioritert i NTP. Kommunestyret vil at bygging av nye miljøvenlege Haukelitunnellar og Århus Gvammen kjem på prioritert plass i perioden Vinje kommune meiner at strekninga Åmot Vinjesvingen er veleigna som eit pilotprosjekt i høve til prosjektfinansiering. Arbeidet med bompengeprosjekt for E134/rv36 må halde fram. Vinje kommune konstaterar at fordi desse tiltaka blir fullfinansiert med eigenbetaling, kan Stortinget godkjenne prosjektet uavhenging av NTP. Det ligg samstundes ei forventing om at Statens vegvesen vil bruke av posten mindre investeringstiltak til andre delprosjekt innan prosjektområdet, og særskilt strekninga Grunge Velemoen på E Vinje kommune vil så sterkt ein kan, tilrå at staten tek inn ein høgfartsbanestrategi i NTP, der ein ser utover dagens forelda banenett. Høgfartstog skal utviklast til å vere det føretrekte kollektive transportmiddelet mellom dei tunge byregionane i sør-noreg innan Haukelibanen skal vere eit synleg og prioritert element i den vidare planlegginga. 7/15

8 PS 08/30 FRAMLEGG TIL NYTT DELEGASJONSREGLEMENT Vinje kommunestyre vedtar framlegg til nytt delegasjonsreglement. Rådmannen, Handsaming i Formannskapet : Framlegg frå formannskapet: Tillegg Handsaming av skjenkesaker skal liggje til formannskapet. Framlegget frå rådmannen med tilegg frå formannskapet vart samrøystes vedteke. Vinje kommunestyre vedtek framlegg til nytt delegasjonsreglement med følgjande endring: - Handsaming av skjenkesaker skal liggje til formannskapet. Saksordførar: Jorunn Hestmann Handsaming i Kommunestyret : Framlegg frå Krf v. Agnar Bratland: Oppretthalde rådmannens opphavlege framlegg: Vinje kommunestyre vedtar framlegg til nytt delegasjonsreglement.. Framlegget til Bratland fall med 14 mot 11 røyster. Framlegget frå formannskapet vart vedteke. Vinje kommunestyre vedtek framlegg til nytt delegasjonsreglement med følgjande endring: - Handsaming av skjenkesaker skal liggje til formannskapet. 8/15

9 PS 08/31 TILRETTELEGGING AV INDUSTRI- OG NÆRINGSOMRÅDE 1. Kommunestyret løyver kr ,- til industri- og næringsområde (ansvar ). Løyvinga dekkjast med auka bruk av næringsfond. Rådmannen, Handsaming i Formannskapet : Framlegg frå Sp. v. Aslak Ofte: Kommunestyret løyver kr ,-. Framlegget frå formannskapet med endring frå Ofte vart samrøystes vedteke. 1. Kommunestyret løyver kr ,- til industri- og næringsområde (ansvar ). Løyvinga dekkjast med auka bruk av næringsfond. Saksordførar: Aslak Ofte. Handsaming i Kommunestyret : Framlegget frå formannskapet vart samrøystes vedteke. 1. Kommunestyret løyver kr ,- til industri- og næringsområde (ansvar ). Løyvinga dekkjast med auka bruk av næringsfond. 9/15

10 PS 08/32 ETABLERING AV FELLES FEIARORDNING I VEST- TELEMARK 1. Kommunestyret godkjenner at Tokke vert vertskommune og tek over ansvaret for eiartenesta i kommunane Nissedal, Fyresdal, Seljord, Vinje og Kviteseid i tråd med saksopplysningane i løpet av Rådmannen får fullmakt til å avgjere den endelege datoen for slik overdraging av verksemda. 2. Feieavgifta aukast til kr 410,- eks mva pr. år frå Kommunestyret sluttar seg til avtala om administrativt vertskommunesamarbeid etter kommunelovas 28 b slik ho fylgjer som vedlegg til saka. Ordføraren får fullmakt til å underteikne avtala. Rådmannen, Handsaming i Formannskapet : Framlegg frå Ap v. Børre Rønningen: Kommunestyret vil ha ei evaluering av dagens førebyggjande brannvern, feieordninga og brannvesenet før ein fattar evt. vedtak i saka. Framlegget frå Rønningen fall med 4 mot 3 røyster. Framlegg frå Ap v. Anne Lise V. Sandok: Tillegg: Dersom det blir vidare utviding av Vest-Telemark Brannvesen, er det eit krav frå Vinje kommune at det blir organisert som IKS. Framlegget frå rådmannen blei vedteke med med 4 mot 3 røyster. Framlegget om tillegget frå Sandok blei samrøystes vedteke. 1. Kommunestyret godkjenner at Tokke vert vertskommune og tek over ansvaret for feiartenesta i kommunane Nissedal, Fyresdal, Seljord, Vinje og Kviteseid i tråd med saksopplysningane i løpet av Rådmannen får fullmakt til å avgjere den endelege datoen for slik overdraging av verksemda. 2. Feieavgifta aukast til kr 410,- eks mva pr. år frå Kommunestyret sluttar seg til avtala om administrativt vertskommunesamarbeid etter kommunelovas 28 b slik ho fylgjer som vedlegg til saka. Ordføraren får fullmakt til å underteikne avtala. 4. Dersom det blir vidare utviding av Vest-Telemark Brannvesen, er det eit krav frå Vinje kommune at det blir organisert som IKS. Saksordførar: Tore Damberg 10/15

11 Handsaming i Kommunestyret : Framlegg frå Ap. v. Anne Lise V. Sandok: Kommunestyret ynskjer ei ny evaluering av dagens førebyggjande brannvern, feieordning og brannvesen før ein fattar evt. vedtak i saka. Framlegget til Sandok fall med 14 mot 10 røyster. Framlegg frå H. v. Bjørn Arne Lindskog: Feieavgifta aukast til kr. 370,- eks. mva. pr. år. Det er ein føresetnad at det er lik avgift i alle deltakarkommunane. Framlegg frå Sp v. Aslak Ofte: Endre pkt. 2 til: Feieavgifta aukast inntil kr. 410,- eks. mva frå Det er ein føresetnad at det er lik avgift i alle deltakarkommunane. Framlegg frå SV v. Jorunn Hestmann. Endre pkt. 4: Dersom det blir vidare utviding av Vest-Telemark Brannvesen, bør det vurderast at det blir organisert som IKS. Framlegget til Hestmann fall med 14 mot 11 røyster. Ein røysta om ein skulle endre pkt. 2 dette blei samrøystes vedteke. Ein sette framlegget til Lindskog opp mot framlegget til Ofte. Framlegget til Lindskog blei vedteke med 21 mot 4 røyste.r Framlegget frå formannskapet med endringar frå Lindskog vart vedteke med 23 mot 2 røyster. 1. Kommunestyret godkjenner at Tokke vert vertskommune og tek over ansvaret for feiartenesta i kommunane Nissedal, Fyresdal, Seljord, Vinje og Kviteseid i tråd med saksopplysningane i løpet av Rådmannen får fullmakt til å avgjere den endelege datoen for slik overdraging av verksemda. 2. Feieavgifta aukast til kr 370,- eks mva pr. år frå Det er ein føresetnad at det er lik avgift i alle deltakarkommunane. 3. Kommunestyret sluttar seg til avtala om administrativt vertskommunesamarbeid etter kommunelovas 28 b slik ho fylgjer som vedlegg til saka. Ordføraren får fullmakt til å underteikne avtala. 4. Dersom det blir vidare utviding av Vest-Telemark Brannvesen, er det eit krav frå Vinje kommune at det blir organisert som IKS. 11/15

12 PS 08/33 MILJØFYRTÅRN I VINJE KOMMUNE 1. Vinje kommune blir Miljøfyrtårn-kommune. 2. Miljøfyrtårn blir aktivt marknadsført internt og eksternt i kommunen. 3. Kostnader knytt til konsulentarbeid for kommunale verksemder blir fakturert etter nærare fastsette prisar. 4. Sertifisering av kommunale verksemder må utførast av godkjent sertifisør frå annan kommune. 5. Sertifisering av private verksemder vert utført av godkjent sertifisør, der 1. gongs sertifisering blir utført utan kostnad for verksemdene. 6. Kostnader med Miljøfyrtårn-sertifikat, innkjøp og innramming, vert tinga og dekt av Vinje kommune, næringskontoret. 7. Gebyr for sertifisering og årleg servicegebyr blir dekt av den einskilde eining/verksemd. 8. Inntekter og utgifter til Miljøfyrtårn vert ført over ramma til næringsføremål. Rådmannen, Handsaming i Plan- og miljøutvalet : Framlegget frå rådmannen vart vedteke med 5 mot 1 røyst. 1. Vinje kommune blir Miljøfyrtårn-kommune. 2. Miljøfyrtårn blir aktivt marknadsført internt og eksternt i kommunen. 3. Kostnader knytt til konsulentarbeid for kommunale verksemder blir fakturert etter nærare fastsette prisar. 4. Sertifisering av kommunale verksemder må utførast av godkjent sertifisør frå annan kommune. 5. Sertifisering av private verksemder vert utført av godkjent sertifisør, der 1. gongs sertifisering blir utført utan kostnad for verksemdene. 6. Kostnader med Miljøfyrtårn-sertifikat, innkjøp og innramming, vert tinga og dekt av Vinje kommune, næringskontoret. 7. Gebyr for sertifisering og årleg servicegebyr blir dekt av den einskilde eining/verksemd. 8. Inntekter og utgifter til Miljøfyrtårn vert ført over ramma til næringsføremål. Saksordførar: Knut B. Ringhus 12/15

13 Handsaming i Kommunestyret : Framlegg frå Sp. v. Aasmund Nordstoga: Saka blir utsett og tatt opp i samband med handsaming av energi- og miljøplanen. Framlegget til Nordstoga blei samrøystes vedteke. Saka blir utsett og tatt opp i samband med handsaming av energi- og miljøplanen. PS 08/34 VAL AV REPRESENTANT TIL INTERKOMMUNALT ARKIV - IKA KONGSBERG FOR PERIODEN Rådmannen, Handsaming i Valnemnd : Framlegg frå valnemnda: Venke Heiberg med Kate Skaug som vararepresentant. Framlegget frå valnemnda vart samrøystes vedteke. Venke Heiberg med Kate Skaug som vararepresentant. Saksordførar: Aslak Ofte Handsaming i Kommunestyret : Framlegget frå valnemda vart samrøystes vedteke. Venke Heiberg med Kate Skaug som vararepresentant. 13/15

14 PS 08/35 VAL AV MEDLEMAR TIL REPRESENTANTSKAPET FOR TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS Rådmannen, Handsaming i Valnemnd : Framlegg frå valnemnda: Halvor Midtveit med Øystein Høgetveit som personleg varamedlem. Framlegget frå valnemnda vart samrøystes vedteke. Halvor Midtveit med Øystein Høgetveit som personleg varamedlem. Saksordførar: Aslak Ofte Handsaming i Kommunestyret : Framlegget frå valnemnda vart samrøystes vedteke. Halvor Midtveit med Øystein Høgetveit som personleg varamedlem. PS 08/36 ENDRING I VAL AV REPRESENTANTAR TIL FORSTANDARSKAPET TIL TINN SPAREBANK Rådmannen, 14/15

15 Handsaming i Valnemnd : Framlegg frå valnemnda: Aslak Ofte medlem Ellen Gardsteig varamedlem Framlegget frå valnemnda vart samrøystes vedteke. Aslak Ofte Ellen Gardsteig medlem varamedlem Saksordførar: Aslak Ofte Handsaming i Kommunestyret : Framlegget frå valnemnda vart samrøystes vedteke. Aslak Ofte Ellen Gardsteig medlem varamedlem 15/15

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 26.02.2009 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Aslak Ofte SP Ole Kristian Nyhus H Gunn Aslaug Seltveit Bøe AP

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 02.10.2014 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Audun Trovatn FRP Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 26.04.2012 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Baiba Sheine SV SP Børre Rønningen

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Kommunestyret Kommunestyresalen :00

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Kommunestyret Kommunestyresalen :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 30.09.2010 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Børre Rønningen AP Ole Kristian Nyhus

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Formannskapet Formannskapssalen :30

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Formannskapet Formannskapssalen :30 VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Formannskapet Formannskapssalen 21.10.2010 09:30 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Jorunn Hestmann SV Ole Kristian Nyhus

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 29.03.2012 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen AP Bibbi Tveito

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Formannskapet Tyrvelidhallen (ved Skisentret i Vågslid) 19.08.2010 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Jorunn Hestmann

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 16.08.2011 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Gunn Aslaug Seltveit Bøe AP Halvor

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 14.04.2011 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Gunn Aslaug Seltveit Bøe AP Jorunn

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.:

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.: VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.: KOMMUNESTYRET KOMMUNESTYRESALEN 27.11.2008 18:00 Desse representantane møtte: Namn: Repr Vara for Arne Vinje Aslak Ofte SP Ole Kristian Nyhus H Gunn Aslaug Seltveit

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 12.01.2012 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Øystein Høgetveit SV Arne Vinje Nils Vågslid DY H Bjørn Arne Lindskog

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 13.03.2014 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen Gunn Aslaug Seltveit

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Formannskapet Formannskapssalen 09.09.2010 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Børre Rønningen AP Jorunn Hestmann

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 03.10.2019 10.00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Jon Rikard Kleven Tone Edland Nils Ole Lien Liv Sigrun Nykos Midtun

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.: FORMANNSKAPET FORMANNSKAPSSALEN :00

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.: FORMANNSKAPET FORMANNSKAPSSALEN :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.: FORMANNSKAPET FORMANNSKAPSSALEN 21.08.2008 10:00 Desse representantane møtte: Namn: Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Børre Rønningen AP Jorunn Hestmann

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen :00

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 05.12.2013 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Baiba Sheine SV Bibbi Tveito

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Formannskapet Formannskapssalen 12.02.2009 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Børre Rønningen AP Agnar Bratland KRF

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Formannskapet Formannskapssalen 01.10.2009 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Børre Rønningen AP Jorunn Hestmann

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 28.08.2014 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Baiba Sheine SV Bibbi Tveito

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 29.01.2015 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Øystein Høgetveit SV Baiba Sheine Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Kommunestyret Kommunestyresalen :00

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Kommunestyret Kommunestyresalen :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 11.03.2010 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje Aslak Ofte SP Børre Rønningen AP Ole Kristian Nyhus

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen :00

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 12.05.2016 10:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Jon Rikard Kleven Kjetil Vaagen Liv Sigrun Nykos Midtun Nils Ole

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.:

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.: VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.: Oppvekst- og velferdsutvalet Møterom på Vinje kjøkendrift, helsesenteret 22.10.2008 10:00 Desse representantane møtte: Namn: Repr Vara for Margit Auran KRF Baiba

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 21.06.2012 10:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Bertin Bjåen AP Børre Rønningen Jon Rikard Kleven

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Kommunestyret Kommunestyresalen :00

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Kommunestyret Kommunestyresalen :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 14.05.2009 19:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje Børre Rønningen AP Ole Kristian Nyhus H Ingerid Hayes

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 02.02.2011 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Margit Auran KRF Jon Rikard Kleven SP Baiba Sheine

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Formannskapet Formannskapssalen 27.08.2009 09:30 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Børre Rønningen AP Agnar Bratland KRF Tore Maurits

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 30.01.2014 10:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Øystein Høgetveit SV Baiba Sheine Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 01.11.2012 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen Bibbi Tveito SP

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 10.09.2009 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Børre Rønningen AP Ole Kristian Nyhus

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 05.06.2014 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Øystein Høgetveit SV Bibbi Tveito Arne Vinje SV Bjørn Oddvar Skinnarland

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen :00 1/6

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen :00 1/6 VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 01.10.2015 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Bibbi Tveito SP Gunn Aslaug

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.:

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.: VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.: ELDRERÅDET KOMMUNESTYRESALEN 09.12.2008 10:00 Desse representantane møtte: Namn: Repr Vara for Halvor Midtveit Margit Berg Hansen Margit Apeland Kåre Edland Else

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 13.09.2012 10:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Baiba Sheine SV Bibbi Tveito

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 14.11.2013 16:30 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen AP Bibbi Tveito

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Formannskapet Formannskapssalen 27.05.2010 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Børre Rønningen AP Jorunn Hestmann

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen :00

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 19.05.2011 19:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Børre Rønningen AP Ole Kristian Nyhus

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Formannskapet Formannskapssalen 05.06.2009 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Børre Rønningen AP Anne Lise Verpe

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 20.06.2013 11:30 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Øystein Høgetveit SV Bibbi Tveito Arne Vinje SV Nils Vågslid DY

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 03.11.2011 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen Bibbi Tveito SP

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen :00

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 03.02.2010 10:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Aasmund Nordstoga SP Margit Auran KRF Børre Rønningen

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen :00

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 05.09.2016 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Baiba Sheine SV Nils Ole Lien SP Olav Nordstoga

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen :00. Assisterande helse- og omsorgssjef

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen :00. Assisterande helse- og omsorgssjef VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 18.10.2012 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Roar Berg Hansen AP Børre Rønningen

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.:

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.: VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.: KOMMUNESTYRET KOMMUNESTYRESALEN 02.10.2008 18:00 Desse representantane møtte: Namn: Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Børre Rønningen AP Ole Kristian

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Rådet for eldre og funksjonshemma Formannskapssalen 03.02.2014 12:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Birger Kjelingtveit Knut Åsheim Margit Apeland

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.:

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.: VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.: FORMANNSKAPET FORMANNSKAPSSALEN 16.10.2008 09:00 Desse representantane møtte: Namn: Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Børre Rønningen AP Agnar Bratland

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Eldrerådet Formannskapssalen 12.04.2010 10:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Halvor Midtveit Margit Berg Hansen Else Gunhild Hamnes Gudrun Rorge

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen :00

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen 11.04.2012 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Tone Edland SP Nils Vågslid DY H Øystein Høgetveit SV Lena

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 12.06.2017 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Jon Rikard Kleven SP Kjetil Vaagen SP Bibbi Tveito SP Børre Rønningen

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 10.01.2013 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen AP Bibbi Tveito

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen :00

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 19.06.2014 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen AP Bibbi Tveito

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 28.02.2013 10:30 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Bjørn Oddvar Skinnarland H Bjørn Arne Lindskog Jon

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 23.05.2012 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Baiba Sheine SV Anne Råmunddal H Margit Auran KRF

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen 22.01.2014 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Tone Edland SP Nils Vågslid DY H Øystein Høgetveit SV Johan

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 13.01.2011 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Ole Kristian Nyhus H Gunn Aslaug Seltveit

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 22.04.2010 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Børre Rønningen AP Ole Kristian Nyhus

Detaljer

MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.

MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 03.06.2009 10:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Margit Auran KRF Baiba Sheine SV Britt Særen FRP

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 04.12.2013 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Baiba Sheine SV Bertin Bjåen AP Anne Råmunddal H

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Eldrerådet Formannskapssalen 06.12.2011 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Margit Apeland Halvor Midtveit Else Gunhild Hamnes Saker til handsaming

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 25.02.2016 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Jon Rikard Kleven SP Kjetil Vaagen SP Bibbi Tveito SP Børre Rønningen

Detaljer

Handsaming i Kommunestyret :

Handsaming i Kommunestyret : Handsaming i Kommunestyret 02.10.2014: Framlegg frå Ap v. Børre Rønningen: 1. Vinje kommunestyre ynskjer å oppretthalde Vinje som ein eigen sjølvstending kommune. 2. Vinje kommunestyre gjev likevel formannskapet

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Oppvekst og velferdsutvalet Formannskapssalen 09.11.2011 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Baiba Sheine SV Halvor H Olsnes SV Margit Auran KRF

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.: ELDRERÅDET KOMMUNESTYRESALEN :00

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.: ELDRERÅDET KOMMUNESTYRESALEN :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.: ELDRERÅDET KOMMUNESTYRESALEN 27.05.2008 10:00 Desse representantane møtte: Namn: Repr Vara for Margit Berg Hansen Else Gunhild Hamnes Gudrun Rorge Astrid Nystog

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 06.11.2014 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje Audun Trovatn FRP Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 17.03.2016 10:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Jon Rikard Kleven SP Kjetil Vaagen SP Bibbi Tveito SP Børre Rønningen

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.:

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.: VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.: KOMMUNESTYRET KOMMUNESTYRESALEN 04.09.2008 18:00 Desse representantane møtte: Namn: Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Børre Rønningen AP Ole Kristian

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 12.02.2015 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Audun Trovatn FRP Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen

Detaljer

MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.

MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen 15.09.2010 09:30 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Ole Kristian Nyhus H Ingerid Hayes SV Gunn Aslaug Seltveit

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen :00. Assisterande helse- og omsorgssjef

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen :00. Assisterande helse- og omsorgssjef VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 12.06.2013 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Baiba Sheine SV Anne Råmunddal H Margit Auran KRF

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen :00 1/9

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen :00 1/9 VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 26.03.2015 10:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Bibbi Tveito SP Gunn Aslaug

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 13.02.2014 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen AP Bibbi Tveito

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 11.01.2012 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Baiba Sheine SV Bertin Bjåen AP Anne Råmunddal H

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 30.04.2015 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen AP Gunn Aslaug

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen 05.10.2011 09:30 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Ole Kristian Nyhus H Roar Berg Hansen AP Tone Edland SP

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Rådet for eldre og funksjonshemma Formannskapssalen 18.11.2013 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Birger Kjelingtveit Knut Åsheim Margit Apeland

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl.

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Rådet for eldre og personar med nedsett funksjonsevne Formannskapssalen 18.04.2017 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Asbjørn Gardsjord Ingfrid

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen :00

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 12.12.2012 12:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Baiba Sheine SV Anne Råmunddal H Margit Auran KRF

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapsalen 03.04.2014 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Baiba Sheine SV Bertin Bjåen AP Margit Auran KRF

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen :00

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 03.12.2014 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Baiba Sheine SV Bertin Bjåen AP Anne Råmunddal H

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen :00 1/12

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen :00 1/12 VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 21.05.2015 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen AP Bibbi Tveito

Detaljer

Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Kommunehuset, Åmot :00

Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Kommunehuset, Åmot :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Kommunehuset, Åmot 26.11.2015 10:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Jon Rikard Kleven SP Kjetil Vaagen SP Bibbi Tveito SP Børre Rønningen

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 03.04.2017 10:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Baiba Sheine SV Nils Ole Lien SP Olav Nordstoga

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 28.01.2015 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Bertin Bjåen AP Anne Råmunddal H Margit Auran KRF

Detaljer

Utval: Møtestad:, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 10:00 Møteslutt:

Utval: Møtestad:, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 10:00 Møteslutt: Tokke kommune Møteprotokoll Formannskapet Utval: Møtestad:, Tokke kommunehus Møtedato: 19.10.2016 Møtetid: 10:00 Møteslutt: Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer Tone Dale

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen 24.09.2014 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Nils Vågslid DY H Øystein Høgetveit SV Oscar Garnes V Roar

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl :30. Formannskapssalen

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl :30. Formannskapssalen VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Vågslidnes og Formannskapssalen 03.06.2015 08:30 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Nils Vågslid DY H Øystein Høgetveit SV Roar

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 11.09.2014 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje Audun Trovatn FRP Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen

Detaljer

VINJE KOMMUNE. Møteinnkalling. Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen :00

VINJE KOMMUNE. Møteinnkalling. Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen :00 VINJE KOMMUNE Møteinnkalling Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 02.12.2010 09:00 Saksliste Saksnr PS 10/68 PS 10/69 PS 10/70 PS 10/71 Tittel Referat og meldingar Søknad frå Vinje Vekst

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 06.03.2013 09:00

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 06.03.2013 09:00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 06.03.2013 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Baiba Sheine SV Bertin Bjåen AP Anne Råmunddal H

Detaljer

Saksprotokoll i Kommunestyret Vedtak Med utgangspunkt i forstudie i regi av Vest-Telemarkrådet ynskjer Tokke kommune å

Saksprotokoll i Kommunestyret Vedtak Med utgangspunkt i forstudie i regi av Vest-Telemarkrådet ynskjer Tokke kommune å PS 15/1 Kommunereform - invitasjon til forprosjekt Vest-Telemark Med utgangspunkt i forstudie i regi av Vest-Telemarkrådet ynskjer Tokke kommune å delta i gjennomføring av eit forprosjekt som omfattar

Detaljer

Tokke kommune. Møteprotokoll. Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 10:00 Møteslutt: 13:00

Tokke kommune. Møteprotokoll. Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 10:00 Møteslutt: 13:00 Tokke kommune Møteprotokoll Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 20.10.2010 Møtetid: 10:00 Møteslutt: 13:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen 16.11.2011 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Tone Edland SP Nils Vågslid DY H Øystein Høgetveit SV Lena

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen 12.02.2014 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Nils Vågslid DY H Øystein Høgetveit SV Lena Romtveit SP

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 28.05.2014 10:30 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Baiba Sheine SV Anne Råmunddal H Margit Auran KRF

Detaljer

Fylgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerar Magny Lundeberg Medlem AP Bjørn Håvard Olsen Leiar AP Tone Gulliksen Øy Medlem SP

Fylgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerar Magny Lundeberg Medlem AP Bjørn Håvard Olsen Leiar AP Tone Gulliksen Øy Medlem SP Kviteseid kommune Møteprotokoll Utval: Hovudutvalet for oppvekst og omsorg Møtestad: Brunkeberg, Kommunehuset Dato: 22.11.2018 Tidspunkt: 09:00 14:00 Fylgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerar

Detaljer

Kviteseid kommune. Møteprotokoll. Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 18:30 21:30

Kviteseid kommune. Møteprotokoll. Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 18:30 21:30 Kviteseid kommune Møteprotokoll Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 31.03.2016 Tidspunkt: 18:30 21:30 Fylgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerar Tore

Detaljer

Kviteseid kommune. Møteprotokoll. Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 18:00 20:45

Kviteseid kommune. Møteprotokoll. Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 18:00 20:45 Kviteseid kommune Møteprotokoll Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 14.06.2018 Tidspunkt: 18:00 20:45 Fylgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerar Astrid

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 10.06.2010 19:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Ole Kristian Nyhus H Gunn Aslaug Seltveit

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen 20.06.2012 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Tone Edland SP Nils Vågslid DY H Øystein Høgetveit SV Lena

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen 29.02.2012 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Nils Vågslid DY H Øystein Høgetveit SV Lena Romtveit SP

Detaljer