Lønnsomhetsrapport for NELFOs elektroentreprenørbedrifter regnskapsåret 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lønnsomhetsrapport for NELFOs elektroentreprenørbedrifter regnskapsåret 2012"

Transkript

1 1

2 2

3 Lønnsomhetsrapport for NELFOs elektroentreprenørbedrifter i regnskapsåret

4 INNHOLD 1. Innledning De deltakende bedrifter... 6 Tabell 2.1: Eierform... 6 Tabell 2.2: Inndeling pr lokalforening (antall brukte besvarelser) Hovedresultatene Tabell 3.1: Hovedresultater Kostnadsstruktur, bruttofortjeneste & driftsresultat... 9 Tabell 4.1: Kostnadsstruktur i installasjonsavdelingen (alle bedrifter teller likt)... 9 Tabell 4.2: Kostnadsstruktur i butikk m/ lamper & småelektrisk Tabell 4.3: Kostnadsstruktur i butikk m/ hvitevarer, radio & TV Tabell 4.4: Kostnadsstruktur totalt (ikke volumjusterte tall) Tabell 4.5:Volumbaserte tall for Hva dekker omsetningen? Analyse av kapitalforhold Statusanalyse Tabell 6.1: Statusanalyse i alle grupper Totalkapitalrentabilitet Tabell 6.2 Totalkapitalens rentabilitet og produktivitet Egenkapitalandelen (soliditeten) Likviditet Tabell 6.4: Likviditet og arbeidskapital Lagringstider Tabell 6.5: Lagringstider (dager) Tabell 6.6: Kredittider (dager) Andre nyttige nøkkeltall Produktivitet Tabell 7.1: Gjennomsnittlig arbeidstimer pr. montør/hjelpearbeider/lærling pr. år Omsetning, verdiøkning og bruttofortjeneste Tabell 7.2: Omsetning, verdiøkning og bruttofortjeneste pr. produktiv time Tabell 7.3: Årsomsetning (ekskl. mva) pr. produktiv arbeider* Annen statistikk Tabell 8.1: Personalfordeling i årsverk Tabell 8.2: Fordeling av omsetning på fagområder og markeder Lokale nøkkeltall Tabell 9.1: Kostnadsstruktur i lokalforeningene i 2012 (alle bedrifter teller likt) Tabell 9.2: Kostnadsstruktur i lokalforeningene i 2012 (Volumjusterte tall) Tabell 9.3: Statusanalyse i lokalforeningene i De beste og de dårligste i Tabell 10.1 Bedriftene fordelt etter oppnådd resultat:

5 1. Innledning NELFO har gjennomført den 34. lønnsomhetsundersøkelsen i forbundets historie. Undersøkelsene startet i 1967 og har etter hvert blitt et viktig redskap for medlemmene og forbundet. Noen av tallene finnes nok også i Brønnøysundregistrene, men dette gir ikke svar på det som ligger under overflaten. Lønnsomhetsundersøkelsen gir mulighet til å analysere og benchmarke egen virksomhet mot sine egne historiske tall eller konkurrentene i samme segment (størrelse). Mange av bedriftene sliter med sent reviderte regnskaper, og vi har i noen tilfeller tillatt regnskaper som venter på revisjon. Av de regnskaper vi har fått inn har vi vært nødt til å forkaste en del, og i undersøkelsen har vi brukt 672 regnskap. Dette representerer ca årsverk. Dette skulle bety at resultatene bør være meget representative for bransjen. NELFOs medlemsbedrifter har ca ansatte og innleide. Datamaterialet som ligger til grunn for denne undersøkelsen, er basert på et spørreskjema for regnskapsåret 2012 og som ble utfylt av bedriftene på NELFOs nettsider. Det er satt opp tabeller for hver deltaker og gjennomsnittstabeller for de ulike gruppene. Disse gjennomsnittstabellene er grunnlaget for denne rapporten, som er skrevet av Jens Lysøe i NELFO. Eksterne styringstall som kommer frem gjennom undersøkelsen, er et viktig supplement i tillegg til bedriftens interne styringstall. Økt innsikt i egen situasjon i forhold til situasjonen i andre bedrifter gir bedre beslutningsgrunnlag for viktige disposisjoner og produktivitetsfremmende tiltak. I forbindelse med datainnsamlingen har vi forsøkt å legge samme vurdering til grunn fra bedrift til bedrift for å få så sammenlignbare tall som mulig. For mange bedrifters vedkommende har dette ført til at ikke alle tall er direkte sammenlignbare med skatteregnskapet. Noen av de korreksjonene av de foreliggende regnskapstallene vi har foretatt for å oppnå denne likheten i vurdering skal her nevnes: Vareforbruket skal i prinsippet gjenspeile bedriftens reelle vareforbruk, dvs. for økning/reduksjon av skjulte reserver i varebeholdningen. Postene "Økning og nedgang ufakturert installasjonsomsetning" er vurdert til forventet fakturaverdi. Lønnskostnadene kan for enkelte bedrifter være lave da nok noen velger å ta ut utbytte i stedet for lønn. For personlig bedrifter der resultatet er lønnen, er det kalkulert og tillagt en lønnskostnad på kr for å få fram et kalkulert resultat. Ekstraordinære inntekter og kostnader er forsøkt holdt utenfor, og det samme er eventuelle disposisjoner. 5

6 Det foretas ingen vurderinger av anleggsmidler som er tatt med i regnskapene. Dette betyr at verdier reelt sett kan avvike fra det som fremkommer i undersøkelsen. Kostnadene er bare fordelt på hver avdeling (installasjonsavdeling, butikk med lamper og småelektrisk og butikk med hvitevarer, radio & TV) frem til bruttofortjenesten. Det skyldes at de fleste bedriftene ikke har fordelt kostnadene på avdelinger i sine regnskap. For installasjonsavdelinger i konsernbedrifter og noen elverk er det ikke tatt med balansetall (aktiva og passiva). 2. De deltakende bedrifter Det ble i alt innhentet data fra 672 bedrifter. 622 var rene installasjonsbedrifter og 50 drev kombinert virksomhet (med butikk, verksted o.l.). Fordelt etter eierform ble fordelingen som vist i tabell 2.1: Tabell 2.1: Eierform År Total AS Pers. Firma Annet % 3 % 1 % 6

7 Nedenfor har vi inndelt alle bedriftene i henhold til NELFOs lokalforeninger. (Se for øvrig tabellene under kapitel 9 for å se de lokale nøkkeltallene fra hver lokalforening). Tabell 2.2: Inndeling pr lokalforening (antall brukte besvarelser) 7

8 3. Hovedresultatene I tabell 3.1 er noen nøkkeltall for årene tatt med. De årlige nøkkeltall vil kunne være noe unøyaktige på grunn av ulike eksterne forhold. Ser man nøkkeltallene over tid vil dette likevel kunne si noe om den økonomiske utviklingen i bransjen. Tabell 3.1: Hovedresultater *) alle tall er eksklusiv merverdiavgift. De enkelte resultatene i tabell 3.1 blir kommentert i de følgende kapitlene. 8

9 4. Kostnadsstruktur, bruttofortjeneste & driftsresultat I kapittel 4 ser vi på kostnadsstrukturen i bedriftene. I tabell 4.1 gjengis installasjonsavdelingens kostnadsstruktur. I tabell 4.1 teller alle bedriftene likt. Hvis en bedrift oppnår 6 % i bokført driftsresultat og en annen 8 % vil resultatet som brukes i tabell 4.1 bli 7 % (6 % +8 %=14 % /2=7 %)- altså uavhengig av størrelsen på bedriften. I tabell 4.5 ser vi på summen av det oppnådde resultatet i bransjen (volumjustert). Tabell 4.1: Kostnadsstruktur i installasjonsavdelingen (alle bedrifter teller likt) *Bokført driftsresultat er det faktiske resultat før ekstraordinære inntekter og kostnader, skatter og årsoppgjørsdisposisjoner Bedriftene er delt i 2 hovedkategorier rene installasjonsbedrifter og kombinerte virksomheter (altså bedrifter som også driver annen virksomhet gjerne butikk ved siden av). De rene installasjonsvirksomhetene er delt etter størrelse for å kunne analysere hva størrelsen har og si. Samtidig får deltakerne mulighet til å sammenligne seg med bedrifter av samme størrelse. I 2012 var det mye å gjøre. Dette kan vi også se ved at bedriftene bruker mer innleid arbeidskraft enn tidligere. Ifølge prognosesenteret økte elektrobransjens marked med 7,3 % fra 2011 til Likevel var det en del geografiske forskjeller, og også i 2012 ble det informert om at det var tider med lite å gjøre. Resultatet forbedret seg fra 7,4 % til 8,3 % i perioden, og resultatforbedringen synes å komme av at bransjen oppnådde en produktivitetsforbedring i denne perioden. Samtidig synes det som om de direkte lønnskostnadene øker i denne perioden og materialkostnaden reduseres (prosentuelt). 9

10 Tabell 4.2: Kostnadsstruktur i butikk m/ lamper & småelektrisk 42 butikker vurdert Butikk med lamper og småelektrisk kr Over Sum Komb. Install Antall bedrifter Gjennomsnittlig omsetning Herav butikkomsetning Totalomsetning Direkte vareforbruk ,0 51,1 100,0 47,5 100,0 47,4 100,0 53,9 100,0 52,4 Bruttofortjeneste butikk 0 48,9 52,5 52,6 46,1 47,6 Tabell 4.3: Kostnadsstruktur i butikk m/ hvitevarer, radio & TV 28 butikker vurdert Hvitevarer, radio og TV kr Over Sum Komb. Install Antall bedrifter Gjennomsnittlig omsetning Herav butikkomsetning Totalomsetning Direkte vareforbruk ,0 78,8 100,0 74,4 100,0 76,9 100,0 75,3 100,0 75,4 Bruttofortjeneste 0 11,2 25,6 23,1 24,7 24,6 Vi har forsøkt å få medlemmene til å dele opp sin handelsvirksomhet i 2 hovedkategorier butikker som driver med lamper og småelektrisk og butikker som har hvitevarer, radio og TV. Dette kan nok være vanskelig for mange siden vi har vanskeligheter med å få inn gode tall. Vi har derfor valgt å fokusere på bruttofortjenesten som måleparameter i denne delen av bransjen. Som det fremgår av tabell 4.2 og 4.3 er det stor forskjell på inntjeningen hvis man sammenligner Lamper og småelektrisk med Hvitevarer, radio og TV. Det som ikke blir målt i denne modellen er den indirekte nytten som installasjonsvirksomheten har av at elektroentreprenøren også driver butikk. Mange hevder at den er stor. Det blir også hevdet at butikkvirksomhet ofte er lite forenlig med installasjonsvirksomhet rente arbeidsmessig. Her dreier det seg ofte om sene kvelder og lørdagsjobbing. 10

11 Historisk utvikling Fig 4.1 (ref. tabell 4.1) Historisk utvikling i det bokførte driftsresultatet Fig 4.2 (ref. tabell 4.1) 11

12 Tabell 4.4: Kostnadsstruktur totalt (ikke volumjusterte tall) Tabell 4.4 gir oss et bedre sammenligningsgrunnlag over alle virksomhetene (mens tabell 4.1 fokuserer på installasjonsavdelingen i bedriftene). Butikkvirksomhet er etterhvert blitt en mindre del av bransjen. Ca. 8 prosent av bedriftene driver med en eller annen form for butikkvirksomhet på siden av installasjonsvirksomheten. De kombinerte bedriftene oppnår noe dårligere resultater enn gjennomsnittet i bransjen, og årsaken er nok ofte at man beregner oppnådd lønnsomhet av brutto omsetning. For de som driver butikkvirksomhet vil lønnsomheten i % på butikkvirksomheten ofte være noe lavere enn tradisjonell installasjonsvirksomhet når man tar hensyn til lønninger og husleie. Resultat oppnådd for denne gruppen i 2012 ble bare 3,9 % beregnet fra bokført driftsresultat. 8,0 % oppnådd bokført driftsresultat er et relativt godt resultat for bransjen, og viser igjen en oppgang etter noen år med noe lavere fortjeneste enn man oppnådde i toppårene 2008 og 2009, hvor bransjen lå på over 10 prosent i bokført driftsresultat. 8 % må sies å være et godt resultat uansett, men det forteller ikke noe om bransjens totale resultatoppnåelse Se derfor tabell 4.5 for å få et mer reelt inntrykk av utviklingen. 12

13 Tabell 4.5:Volumbaserte tall for Tallene i tabell 4.5 er en oppsummering av alle deltakerne i lønnsomhetsundersøkelsen. Dette innebærer at man her kan lese det faktiske oppnådde resultatet for bransjen. Totalt sett har det vært en nedgang siden 2008 hvor den totale lønnsomheten i bransjen ble målt til 8,1 prosent. I 2012 oppnådde bransjen en fortjeneste (driftsresult) på 4,6 %. Dette representerte et resultat på drøye ca 1.2 milliarder av en omsetning på 26,3 milliarder. Fig

14 Fig 4.4 Alle bedrifter fordelt etter oppnådd bokført driftsresultat (resultat etter finans): I figuren ovenfor er alle bedriftene målt etter oppnådd bokført driftsresultat altså det faktiske resultat etter finans, men før skatter og disposisjoner målt i prosent av omsetningen. Av 672 bedrifter oppnådde ca % eller 80 bedrifter negative driftsresultat. Se forøvrig tabell 10 i denne rapporten hvor vi ser på hva som kjennetegner de beste bedriftene. 14

15 5. Hva dekker omsetningen? Nedenfor (Fig 5.1) er det presentert et sektordiagram som viser kostnadsfordelingen for rene installasjonsbedrifter. Rene installasjonsbedrifter (uten butikk) 6. Analyse av kapitalforhold Balanse/status for regnskapsåret 2012 danner grunnlaget for tallmaterialet som er presentert i dette kapitlet. Se nærmere i tabell 6.1 Gjennomsnittlig fordeling av balansen hos alle bedriftene (Fig 6.1 & 6.2): 6.1 Statusanalyse Tabell 6.1: Statusanalyse i alle grupper 15

16 Tallene i tabell 6.1 gir oss en mulighet til å se på hvordan bransjen er finansiert. Omsetningsintervallene fra tabell 4.1 er beholdt, slik at vi ser på størrelse også her. Når det er sagt, er det slik at noen bedrifter (ofte avdelinger) ikke leverer inn/har balansetall. De er utelatt fra denne oversikten, slik at vi i tabell 6.1 ser på 625 bedrifter med balanse. Til tross for at bedriftene i bransjen er meget forskjellige med hensyn til størrelse, er det mange likhetstrekk, hvis vi ser på balansen eller eiendelene og hvordan disse er finansiert. Det er liten endring i balansens struktur fra tidligere år. Noen endringer kan vi likevel se. Ser vi på finansieringen eller gjeld og egenkapital ser vi at vi at egenkapitalen (eller soliditeten målt i prosent) er tilbake på 38 prosent. Det er fremdeles en stor del av kapitalen som er utestående hos kundene våre. Kundefordringene utgjør en stor andel av vårt behov for finansiering, og i 2012 var hele 44,2 % av eiendelene våre kundefordringer. I tillegg kommer ikke fakturert andel som pr var på 4,5 %. Totalt sett kan vi derfor si at vi ikke har fått oppgjør på 48,7 % av det som er gjort. Det har vært liten fokus på balansen i bransjen de senere årene. Dette kommer sikkert av at bransjen både har hatt lett tilgang til penger, men også har hatt en lav kapitalkostnad (synlig). Likevel er det slik at kapitalbindingen i bransjen er relativt stor. Kapitalbindingen viser at hver montør binder mellom av bedriftens kapital, de minste bedriftene har gjennomsnittlig størst kapitalbinding pr ansatt. Skal dette finansieres med egne penger samtidig som soliditeten bibeholdes betyr dette at eierne selv må skaffe 38,2 %. 16

17 6.2 Totalkapitalrentabilitet Totalkapitalrentabiliteten gir oss kanskje den mest korrekte måten å måle bedriftenes resultat på. Det er totalkapitalrentabiliteten som ligger til grunn for utplukkingen av de mest rentable og de minst rentable bedriftene i tabell 10. Totalkapitalrentabiliteten beregnes slik: Brutto driftsresultat (før renter) x 100 Totalkapital Denne brøken kan splittes opp i disse to faktorene: Brutto driftsresultat Total omsetning x Total omsetning Totalkapital x 100 eller overskuddsgrad x kapitalens omløpshastighet x 100. Tabell 6.2 Totalkapitalens rentabilitet og produktivitet Totalkapitalrentabiliteten gir oss et uttrykk for hvordan vi forrenter bedriftens kapital gjennom året. Derfor gir den oss en mulighet til å sammenligne forrentningen av bedriftens kapital med alternativ forrentning av kapitalen i bank, aksjer, obligasjoner osv. Resultatet i 2012 ble målt til 8,0 prosent på bunnlinja. Dette representerer en forrentning på 16,9 prosent. Sammenligner vi dette med bankrentene i 2012 (ca. 2 3 %) er resultatet meget bra. En sammenligning med aksjemarkedet kan kanskje være mer relevant. Totalkapitalens omløpshastighet bør ligge over 3 i vår bransje. Omløpshastigheten er et uttrykk for kapitalens produktivitet eller hvor effektivt vi utnytter kapitalen. Her måler vi altså hvor stor omsetningen er i forhold til den totale kapitalen i bedriften. Altså jo mindre kapital vi binder i bedriften jo høyere blir denne brøken. Her er det nok en del å hente. Det har vært liten bevegelse her de siste årene. Bedriftene kan bedre sin rentabilitet ved å bedre driftsresultatet pr. omsetningskrone eller ved å bedre omløpshastigheten, det vil si å øke omsetningen pr. kapitalkrone. Dersom totalkapitalens rentabilitet ligger vesentlig under lånerenten, vil ikke tilførsel av ny egenkapital gjennom driften være tilstrekkelig til å opprettholde en sunn finansieringsstruktur på sikt. Merbinding av kapital, som en ekspansjon krever, vil måtte finansieres med gjeld, og utviklingen vil gå mot en skjev finansieringsstruktur. Det er derfor nødvendig med et visst nivå i totalkapitalens rentabilitet for at man på sikt ikke skal få likviditetsproblemer. 17

18 6.3 Egenkapitalandelen (soliditeten) Soliditeten viser forholdet mellom en bedrifts egenkapital og totalkapitalen. Den er et uttrykk for bedriftens evne til å bære tap. Dette forholdstallet kan være en pekepinn for banker og andre kredittinstitusjoner når det gjelder å yte lån samt kunder og leverandører i forretningssammenheng. Tabell 6.1 viser at snittet i egenkapitalandel for vår bransje var på 38,2 %. Denne egenfinansieringen har utviklet seg godt i de senere år, og vitner om at bransjen evner å legge til side penger i gode år. Forbedringen kommer samtidig med flere år i bransjen med god lønnsomhet. Likevel er det slik at i gode tider må vi klare å investere i egen bedrift for å ha mulighet til å møte dårligere tider. Dette betyr at bransjen har tro på sin egen fremtid, og at eierne ser fordelen av å reinvestere i egen virksomhet. 3,9 prosent av bedriftene har negativ egenkapital. Alle bedriftene fordelt i henhold til soliditet Fig 6.3: 18

19 6.4 Likviditet Likviditeten gir uttrykk for en bedrifts evne til å innfri sine forpliktelser etter hvert som de forfaller til betaling. Følgende 2 nøkkeltall kan være en god indikator på likviditeten: Omløpsmidler x 100 Likviditetsgrad 1 = kortsiktig gjeld Omløpsmidler varelager x 100 Likviditetsgrad 2 = Arbeidskapital kortsiktig gjeld Arbeidskapital = omløpsmidler - kortsiktig gjeld Likviditetsgrad 1 måler bedriftens evne til å dekke sine betalingsforpliktelser etter hvert som disse forfaller. Likviditetsgrad 1 bør være større enn 1,5 (150). Likviditetsgrad 2 måler også forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld. Forskjellen sammenliknet med Likviditetsgrad 1 er her at varelageret er trukket fra. Jo høyere tallet er jo bedre, uansett bør Likviditetsgrad 2 være større enn 1 (100). Arbeidskapitalen er en annen måte å vurdere bedriftens likviditet på. Samtidig gir oss en mulighet til å måle hvilken evne bedriften har til å møte økning i omsetningen. Hvis arbeidskapitalen utgjør 10 % av omsetningen, betyr en ekspansjon (omsetningsøkning) på 1 mill kr at arbeidskapitalen må kunne øke med kr Tabell 6.4: Likviditet og arbeidskapital Måling av likviditet er spesielt interessant i dårlige tider. I gode tider, som vi nå er inne i, er det ikke like kritisk og spennende. Tallene som fremgår her er relativt gode. Med god likviditet kan dette bety at bedriftsledelsen ikke har fokus å kapitalbinding. Dette er synd siden det åpenbart er betydelig å hente på å styrke likviditeten, og derigjennom redusere behovet for kassekreditt og lån. Det burde være mulighet til å redusere utestående fordringer betydelig. 48,7 % utestående fordringer representerer en kostnad på ca 10 kroner timen. Reduser vi dette med 10 % betyr det med andre ord en økt fortjeneste på 1 krone. 19

20 6.5 Lagringstider For rene installasjonsbedrifter viser tabell 6.5 gjennomsnittlig lagringstid for installasjonsmateriell. For kombinerte bedrifter viser den lagringstid for både installasjonsmateriell og butikkvarer. Formelen for beregningen er: Gjennomsnittlig varebeholdning Vareforbruk x 360 (dager) Tabell 6.5: Lagringstider (dager) Antall "liggedager på installasjonslageret var i 2012 på 58,1 dager. Som tabellen viser har de små bedriftene flere liggedager enn de store. Dette betyr at større bedrifter nyter godt av storbedriftsfordeler ved håndtering av materiell. Bedriftene med butikkvirksomhet har også flere liggedager. Hva som er den riktige størrelsen på varelageret er avhengig av flere faktorer som for eksempel hva slags type virksomhet bedrifter har, geografiske forhold og som det fremkommer bedriftens størrelse. Varelagrene representerer uproduktiv kapital, og bedriftene bør forsøke å holde varebeholdningene nede. Det er også vanskelig å gjøre raske reduksjoner i et installasjonslager fordi flere av bransjens produkter kan ha lang gjennomløpstid. En reduksjon på kr i beholdninger minsker lånebehovet og betyr kr spart pr. år med 9 % rente. Dette må sees opp mot den ekstrakostnad det innebærer å bestille flere ganger. Noen ganger kan det lønne seg å ha et mindre varelager. 80/20-regelen gjelder for de fleste installasjonslagre. Det betyr at 20 % av materiellet representerer hele 80 % av verdien på lageret. Gå igjennom lageret og reduser hylle varmere og reduser kostnadene! Selv om det er viktig å ha liten kapitalbinding i varelager, må dette sees opp mot behovet for å ha tilstrekkelig materiell for å utføre arbeidet uten arbeidsstans forbundet med nye innkjøp, logistikkproblemer o.l. I motsatt fall vil dette kunne føre til større grad av uproduktiv tid som igjen fører til høyere kostnadsnivå. 20

21 6.6 Kredittider Kredittiden i dager for kunder definerer vi slik: Gjennomsnittlig saldo kunder (eks mva) Salg på kreditt (eks mva) x 360 Vi har betraktet installasjonsomsetningen som kredittsalg og butikkomsetningen som kontant salg. Kredittiden i dager for leverandører definerer vi slik: Gjennomsnittlig saldo leverandører (eks mva.) Varekjøp (eks mva.) x 360 Vi vurderer i lønnsomhetsundersøkelsen kredittider ut i fra situasjonen ved årsskiftet. Dette kan gi unøyaktige resultater da man i forbindelse med årsskiftet ofte rydder opp i skuffen. Den riktige analysen skulle ta hensyn til gjennomsnittet i løpet av året. Altså f.eks. lagt sammen gjennomsnittet hver måned i løpet av året, og så delt på 12. Tabell 6.6: Kredittider (dager) En redusering av kundens kredittid fører til lavere kapitalbinding og altså lavere kostnader. Med forbedrede inkassorutiner bør det være mulig å redusere kredittiden og utestående fordringer vesentlig. Vi skal være klar over at det vi måler er finansiell kredittid, som er tiden fra fakturadato til betalingsdato. Det som imidlertid er kundens reelle kredittid, er tiden fra oppdraget er påbegynt til fakturaen er betalt. Mange bedrifter har for dårlig ordre- og faktureringsrutiner, slik at det tar for lang tid fra et installasjonsarbeid er avsluttet til det blir fakturert. Vesentlig besparelser kan ofte oppnås med liten innsats her. Store utestående beløp hos kunder har ikke bare en kostnadsside. Det er også det samme som at bedriften utsetter seg for tap. I 2012 målte vi et snitt på 58 dager (altså ca. 2 måneder) gjennomsnittlige utestående fordringer hos medlemmene. Siden dette er et snitt er det stor grunn til å tro at det ligger mange fordringer som er skikkelig gamle i disse nøkkeltallene. En tilsvarende gjennomsnittlig kredittid hos leverandørene på 49 dager oppveier en del av dette, men bare 34,1 % av omsetningen er varekjøp. 21

22 7. Andre nyttige nøkkeltall 7.1 Produktivitet I dette kapittelet skal vi se på forskjellige forholdstall som gir uttrykk for produktiviteten, det vil si hvor effektivt bedriften utnytter sine innsatsfaktorer. De tallene som fremkommer kan være noe unøyaktige, da ikke alle har god oversikt over sine produktive/fakturerbare timer. Tabell 7.1: Gjennomsnittlig arbeidstimer pr. montør/hjelpearbeider/lærling pr. år Det er gledelig at vi i 2012 registrerer en produktivetsforbedring fra senere år. Det ble i snitt registrert 45 timer mer utfakturerte timer enn i Egentlig er bilde noe bedre siden AML tilsa en mulig arbeidstid på 1710 timer i 2011 og bare 1703 i Dette er nok også grunnen til at vi kan registrere en forbedring i resultatet i 2012 selv om forbedringen er liten. Gjennomsnittet for alle bedrifter lå i 2011 på timer pr. montør/hjelpearbeider/lærling, og det gir en effektivitetsprosent ut fra normalarbeidstiden på: 1498 x 100 = 88 % dvs. 12 % ledig tid % ledighet representerer et snitt som må sies å ligge innenfor rammen for et normalår. Det er store avvik fra den ene bedrift til den andre. For noen bedrifter kan avvik her bety mye for lønnsomheten. Selv om dette er et kalkulert uttrykk for produktiviteten tar den ikke hensyn til overtidstimene. Hvis vi antar gjennomsnittlig 100 overtidstimer pr år vil regnestykket bli: 1498 x 100 = 83 % dvs. 17 % ledig tid Dette er nok nærmere sannheten. Dette er 305 timer som ikke faktureres i året eller nærmere 6,6 timer i uken (altså nesten en dag). Dette er jo de timene som har blitt fakturert kundene, og gir egentlig ikke noe uttrykk for hvor effektivt denne tiden har vært utnyttet. Ved innføring av produktivitetsfremmende lønnssystemer vil man kunne få mer føling på hvordan dette er i bedriften. Fokus på forholdet mellom fakturerte og ikke fakturerte timer (uproduktiv tid) er viktig for alle bedrifter innen vår bransje. Små forbedringer i uproduktiv tid gir resultat rett på sluttlinjen i regnskapet. 22

23 7.2 Omsetning, verdiøkning og bruttofortjeneste Vi vil benytte oss av verdiøkningen og bruttofortjenesten sett i forhold til produktive timer som uttrykk for produktivitet. Omsetning installasjon korrigert for økning/nedgang i anlegg under utførelse - materiell - bortsatt arbeid = verdiøkning installasjonsavdeling - lønn + sos. kostnad montør = bruttofortjeneste installasjonsavdeling Verdiøkningen pr. produktiv time gir et uttrykk for hvor godt arbeidskraften utnyttes. Resultatet vil være påvirket av blant annet bedriftens prispolitikk. Se for øvrig også vårt regnestykke på den estimerte timepris i 2012 etter tabell 10 i rapporten. Tabell 7.2: Omsetning, verdiøkning og bruttofortjeneste pr. produktiv time Tabell 7.3: Årsomsetning (ekskl. mva) pr. produktiv arbeider* Årsomsetningen pr. produktiv montør er nøkkeltall for produktivitet som er lett å kalkulere, og som gir en indikasjon på pris. Samtidige må man passe på at det ikke legges for stor vekt på sammenligningen. Andelen av innkjøpt materiell vil spille en stor rolle. Sammenlignet med andre europeiske land er Norge et av de land som har størst omsetning pr. produktiv arbeider. Årsomsetningen i de forskjellige gruppene varierer lite. *fagarbeidere, hjelpearbeidere, lærlinger (regnes av årsverk) 23

24 8. Annen statistikk Tabell 8.1: Personalfordeling i årsverk *) Installatørens tid blir fordelt på installatør som montør og administrativ tid. Tallene overfor representerer de årsverk (altså ikke ansatte pr ) som har arbeidet i bedriften i snitt i løpet av På grunn av at det her opereres med gjennomsnittstall vil denne tabellen ikke fortelle oss sannheten om den ideelle personalsammensetningen. Tabellen gir likevel et godt statusbilde av bransjen dette året. I 2012 var antall årsverk i gjennomsnitt 30,6. Tabellen kan gi indikasjoner på forholdstall mellom administrasjon/produktive, lærlingsandel mv. Forholdet mellom inne folk og operatører i 2012 var 1 av 5. Lærling andelen i 2012 var på ca. 15 % i gjennomsnitt (av operatørene). 24

25 Tabell 8.2: Fordeling av omsetning på fagområder og markeder I tillegg til de rene regnskapsmessige tallene vi får inn, har vi de senere årene også spurt om hva medlemmene driver med og hva slags type kompetanse de har. I overstående modell har vi fått fram dette fordelt på 2 områder: Fagområder og Markeder. Siden de store bedriftene avviker ganske mye fra de mindre i denne sammenheng har vi også her tatt med en volumjustert kolonne som gir oss det nærmeste svaret på hvordan bransjen ser ut. En viktig forutsetning for å bruke disse tallene er å være klar over at det er en del virksomheter som ikke er med i lønnsomhetsundersøkelsen på grunn av type virksomhet, mangel på relevante tall. I de justerte tallene vil disse derfor kun reflekterer de 672 bedriftene som passer inn i formen for denne undersøkelsen. Bygge markedet eller næringsbygg og boliger (både nybygg og rehabilitering) representerer 54,6 % av omsetningen til de bedriftene som deltar i undersøkelsen. Resten av omsetningen fordeler seg på mange fagområder som vitner om en bransje som er mangeartet. Fagområdene som dominerer er fremdeles elkraft. Ca. 1/3 fordeler seg på tele & data, sikkerhet og alarm ifølge innlevert statistikk. Det oppleves av noen som problematisk å fordele sin omsetning på denne måten. Blant annet hevder flere medlemmer at tele & data området glir inn i tradisjonell elektro. 25

26 9. Lokale nøkkeltall Tabellene 9.1, 9.2 og 9.3 tar for seg nøkkeltall for både resultatregnskapet og balansen. Tabell 9.1: Kostnadsstruktur i lokalforeningene i 2012 (alle bedrifter teller likt) 26

27 Tabell 9.2: Kostnadsstruktur i lokalforeningene i 2012 (Volumjusterte tall) 27

28 Tabell 9.3: Statusanalyse i lokalforeningene i 2012 (alle tall i tabellen er prosenter av sum eiendeler / gjeld & egenkapital) 28

29 29

30 30

31 31

32 Kommentarer til lokalforeningenes kostnadsstruktur (tabell 9.1 og 9.2) Tabellen 9.1 og 9.2 viser kostnadsstrukturen i bedriftene i NELFOs lokalforeninger hvor vi har skilt på gjennomsnittvurderinger og volum (eller hele omsetningen for hver lokalforening). Tabell 9.1 er sammenlignbar med tabell 4.4 som viser snittet i bransjen. Tabell 9.2 er sammenlignbar med tabell 4.5 som viser de volumjusterte tallene i bransjen. Ser vi først på tabell 9.1 ser vi at det er stor variasjon i lønnsomheten i På toppen har vi lokalforeningene: Sunnhordland, Sør-Rogaland, Sogn og Fjordane, Finnmark og Trondheim. Disse har alle oppnådd et resultat som i snitt ligger på over 10 prosent. På bunn finner vi Haugaland, Hedmark og Telemark hvor Haugaland er dårligst med ca. 2 % og de 2 neste på noe over 5 prosent. Den store geografiske forskjellen reflekterer nok i stor grad aktiviteten i markedene i Vestlandet har jevnt over gode resultater. Det har også Midt-Norge. Ser vi på tabell 9.2 volumjustert (eller tilsvarende graf) ser vi at resultatene målt på denne måten blir noe lavere enn gjennomsnittsmålingene. Her er fremdeles Sunnhordland og Sogn og Fjordane på topp. På bunn ligger overraskende Oslo og Omegn på bare 1 prosent. Årsaken er at flere av de store bedriftene i Oslo hadde svakt resultat i Sørlandet og Telemark har også svakt totalresultat i Kommentarer til balansen (statusanalysen - tabell 9.3) Denne tabellen viser en oversikt over bedriftenes eiendeler og hvordan disse er finansiert og vil være sammenlignbar med den statusanalysen som finnes i tabell 6.1 for hele. Egenkapitalandelen (soliditeten) varierer også rundt omkring i landet. De beste lokalforeningene ligge rundt 50 prosents andel, og de dårligste ligger på ca. 30. Det kan være unfair å måle soliditet på denne måten siden det ofte kan være lokalforeninger som er for dårlig representert i undersøkelsen. 32

33 10. De beste og de dårligste i 2012 Tabell 10.1 Bedriftene fordelt etter oppnådd resultat: 33

34 Gjør samme regnestykke i egen bedrift! Deltakerne av undersøkelsen får tilsendt sammenlignbare tall for sin bedrift. Overstående estimerte timepris fremkommer hvis man bruker nøkkeltallene i lønnsomhetsrapporten til å gjøre en gjennomsnittvurdering for de rene installasjonsvirksomhetene. Tallene er hentet fra tabellene og 7.3 og gjelder kolonnene for de rene installasjonsbedriftene. I 2012 var gjennomsnittlig bruttofortjeneste pr. time kr De indirekte kostnadene målt i kroner var på kr 217. Dette innebærer at bransjen i snitt oppnådde et resultat på kr. 91 i Målt på denne måten ser vi at snittprisen i 2012 var på kr ,- inklusive materiell. Ut fra denne oppstillingen ser vi at det gjennomsnittlige påslaget i 2012 var på 39 %. Dette fremkommer ved å dele bruttofortjenesten (kr. 307) på innsatsfaktorene i bransjen (materiellinnkjøp, lønnskostnader og innleid arbeidskraft = kr kr kr 36). Beregner vi selvkosten i 2012 uten materiell får vi: = kr 629. Økningen fra 2011 hvor den beregnede selvkosten for bransjen var på kr 570 var på 25. Tar vi med økningen på materiellsiden på kr. 19,- ble beregnet timeprisøkningen på kr. 44,-. 34

35 Forklaring av noen begreper i rapporten (andre forklaringer finnes under de enkelte punktene) Omsetning installasjon er utfakturert omsetning (ekskl. mva) pluss eventuell økning i ufakturert arbeid til fakturaverdi eller minus nedgang i ufakturert arbeid til fakturaverdi. Materiell installasjon er notert innkjøpspris. Lønn + sos.kost.montør er all utbetalt lønn til montører, hjelpearbeidere og lærlinger i installasjonsavdelingen, pluss sosiale kostnader. Bortsatt arbeid Bruttofortjeneste installasjon er fakturert arbeid og materiell fra underleverandører. er omsetning minus materiell og lønn/sosiale kostnader for montør og bortsatt arbeid. Bruttofortjeneste butikk/verksted Andre driftskostnader Brutto driftsresultat Finanskost/finansinntekt Bokført driftsresultat er omsetning minus vare- og deleforbruk i butikk og verksted. altså avansen er kostnader som ikke er nevnt ovenfor (unntatt renter). Blir også kalt indirekte kostnader andre steder i rapporten. er total bruttofortjeneste minus andre driftskostnader. er rentekostnader eller renteinntekter unntatt beregnede egenkapitalrenter. er brutto driftsresultat +/- renter og er bedriftens resultat før disposisjoner og skatt. 35

36 36

Tips og råd for god økonomistyring

Tips og råd for god økonomistyring Oslo kommune Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet PLANLEGGINGSFASEN FØR DU STARTER Kalkyler enkle beregninger Budsjettering GJENNOMFØRING, BRUK OG FORSTÅELSE Regnskapet: De faktiske tall Faresignaler

Detaljer

Grunnleggende regnskap

Grunnleggende regnskap Grunnleggende regnskap av Aage Sending Fagbokforlaget 3. utgave Løsningsforslag til egentreningsoppgavene og Test deg selv Oppdatert/rettet siste gang: 2012-9-18 For de som lastet ned løsningsforslagene

Detaljer

Lønnsomhetsanalyse for store melkebruk i Nordland

Lønnsomhetsanalyse for store melkebruk i Nordland LASB 2 Lønnsomhetsanalyse for store melkebruk i Nordland Denne rapporten er en oppfølging av lønnsomhetsanalysen som ble gjort på åtte melkebruk i 2009. De samme bedriftene er nå fulgt opp fire år senere.

Detaljer

Bedriftsetablering og avvikling

Bedriftsetablering og avvikling 2 Bedriftsetablering og avvikling Mål for kapitlet >>> Mål for kapitlet Når du har lest dette kapitlet, skal du kjenne hovedtrekkene for etablering og avvikling av en bedrift kjenne til og kunne vurdere

Detaljer

Havfisketurisme en lønnsom vekstnisje

Havfisketurisme en lønnsom vekstnisje Rapport Havfisketurisme en lønnsom vekstnisje MENON-PUBLIKASJON NR. 35/2013 Oktober 2013 Av Anniken Enger, Endre Kildal Iversen og Lisbeth Iversen Innhold 1. Sammendrag... 2 2. Innledning... 4 2.1. Problemstilling

Detaljer

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos kommune Forvaltningsrevisjon nr 1703-1/2009 Forord Dette prosjektet inneholder både forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. I rapporten har

Detaljer

En verdiskapende Bygg-, Anlegg- og Eiendomsnæring (BAE)

En verdiskapende Bygg-, Anlegg- og Eiendomsnæring (BAE) En verdiskapende Bygg-, Anlegg- og Eiendomsnæring (BAE) av Anne Espelien, Marcus Gjems Theie og Lena Bygballe Forskningsrapport 1/2015 Handelshøyskolen BI Institutt for strategi og logistikk Senter for

Detaljer

HVILKE SPAREFORMER ER MEST BRUKT AV HUSHOLDNINGER I NORGE OG HVORFOR VELGER VI DE?

HVILKE SPAREFORMER ER MEST BRUKT AV HUSHOLDNINGER I NORGE OG HVORFOR VELGER VI DE? NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 2006 Utredning i fordypningsområdet: Finansiering og finansiell økonomi Veileder: Knut Heen HVILKE SPAREFORMER ER MEST BRUKT AV HUSHOLDNINGER I NORGE OG HVORFOR VELGER

Detaljer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer 2015 DNB Forskning levert av Menon Business Economics ved Leo Grünfeld, Jens Fredrik Skogstrøm og Marcus Gjems Theie i samarbeid med professor Hans

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

ÅRSRAPPORT. fra start til mål

ÅRSRAPPORT. fra start til mål BANKSJEFEN HAR ORDET 2011 ble et godt år for Grong Sparebank. Et rekordsterkt driftsresultat, sammen med en høy kundevekst, viser at banken også i 2011 har utviklet seg meget positivt. Vi leverer bankens

Detaljer

"Eiendomsinvesteringers økonomiske risiko: Analyse og vurdering av case i Bergensområdet"

Eiendomsinvesteringers økonomiske risiko: Analyse og vurdering av case i Bergensområdet "Eiendomsinvesteringers økonomiske risiko: Analyse og vurdering av case i Bergensområdet" Hovedoppgave til mastergrad i Industriell økonomi og informasjonsledelse Av Thorleif Andersen Grimstad, juli 2004

Detaljer

En analyse av studielånets betydning for husholdningens økonomiske situasjon

En analyse av studielånets betydning for husholdningens økonomiske situasjon Rapport 11/2000 Tilbakebetaling av studielån En analyse av studielånets betydning for husholdningens økonomiske situasjon Vibeke Opheim ISBN 82-7218-436-2 ISSN 0807-3635 GCS AS Oslo - 2000 NIFU Norsk institutt

Detaljer

Den maritime næringen på Vestlandet

Den maritime næringen på Vestlandet Den maritime næringen på Vestlandet Nøkkeltall, 2010 Asle Høgestøl Jostein Ryssevik ideas2evidence rapport nr. 6:2012 ideas2evidence Lyngveien 15 N-5101 Eidsvågneset Norway Phone: +47 91817197 Fax: +47

Detaljer

God likviditet og lavere inntjening

God likviditet og lavere inntjening ÅRSMELDING 2014 God likviditet og lavere inntjening Både USA og Storbritannia har hatt en positiv utvikling i økonomien i 2014, men eurosonen sliter fortsatt med svak vekst. Flere av EU-landene sliter

Detaljer

Privat eierskapsberetning

Privat eierskapsberetning Privat eierskapsberetning NHO Eierforums årsrapport over privat eierskap 2012 Innhold Forord... 3 Sammendrag... 5 1. Innledning... 6 2. Privat eierskap i norsk næringsliv... 8 2.1 Norsk privat eierskap:

Detaljer

Husholdningenes økonomiske situasjon 2009 Betalingsproblemer ved finanskrisens begynnelse

Husholdningenes økonomiske situasjon 2009 Betalingsproblemer ved finanskrisens begynnelse Prosjektnotat nr. 6-2009 Per Arne Tufte Husholdningenes økonomiske situasjon 2009 Betalingsproblemer ved finanskrisens begynnelse SIFO 2009 Prosjektnotat nr. 6-2009 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING

Detaljer

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 25. FEBRUAR 2014 FOR SØRLANDSSTIGEN AS

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 25. FEBRUAR 2014 FOR SØRLANDSSTIGEN AS D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 25. FEBRUAR 2014 FOR SØRLANDSSTIGEN AS 1. Identifikasjon 2. Rating 3. Ratinghistorikk 4. Ratingfordeling og konkursrisiko 5. Grunnfakta 6. Eier/Juridisk 7. Økonomi - sammendrag

Detaljer

Et budsjett kalles ofte et forhåndsregnskap. Det skal inneholde de forventede eller planlagte tallene for foretakets økonomi i neste periode.

Et budsjett kalles ofte et forhåndsregnskap. Det skal inneholde de forventede eller planlagte tallene for foretakets økonomi i neste periode. Budsjettguiden Budsjettering er for de fleste et must : Her simulerer du hva du tror vil skje med foretaket ditt i året som kommer, og hva dette økonomisk sett vil føre til. Vil du tjene penger - eller

Detaljer

99% SMB. Grunnfjell og vekstmotorer i norsk næringsliv. MENON Business Economics www.menon.no

99% SMB. Grunnfjell og vekstmotorer i norsk næringsliv. MENON Business Economics www.menon.no 99% SMB Grunnfjell og vekstmotorer i norsk næringsliv MENON Business Economics www.menon.no 99% SMB Grunnfjell og vekstmotorer i norsk næringsliv MENON-publikasjon nr. 13/2009 August 2009 Av Gjermund Grimsby

Detaljer

HOTELLØKONOMI OG OVERNATTINGER

HOTELLØKONOMI OG OVERNATTINGER RAPPORTER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ 92/5 HOTELLØKONOMI OG OVERNATTINGER EN ANALYSE AV SAMMENHENGEN MELLOM HOTELLENES LØNNSOMHET OG KAPASITETSUTNYTTING MV. AV TOM GRANSETH STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO -

Detaljer

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 9. MAI 2014 FOR METTE KIRKEMO AS

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 9. MAI 2014 FOR METTE KIRKEMO AS D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 9. MAI 2014 FOR METTE KIRKEMO AS 1. Identifikasjon 2. Rating 3. Ratinghistorikk 4. Ratingfordeling og konkursrisiko 5. Grunnfakta 6. Eier/Juridisk 7. Økonomi - sammendrag 8.

Detaljer

Notater. Eirik Håland Linstad, Arild Thomassen, Inge Aukrust og Nils Petter Skirstad. Bygg, anlegg og eiendomsdrift - tall og metode 2006/64.

Notater. Eirik Håland Linstad, Arild Thomassen, Inge Aukrust og Nils Petter Skirstad. Bygg, anlegg og eiendomsdrift - tall og metode 2006/64. 2006/64 Notater Eirik Håland Linstad, Arild Thomassen, Inge Aukrust og Nils Petter Skirstad Notater Bygg, anlegg og eiendomsdrift - tall og metode Avdeling for økonomisk statistikk/seksjon for nasjonalregnskap

Detaljer

Geir Veland og Bjørn Andersen. Finansnæringen i Norge. Betydning, omfang og utviklingsmuligheter

Geir Veland og Bjørn Andersen. Finansnæringen i Norge. Betydning, omfang og utviklingsmuligheter Geir Veland og Bjørn Andersen Finansnæringen i Norge Betydning, omfang og utviklingsmuligheter Geir Veland og Bjørn Andersen Finansnæringen i Norge Betydning, omfang og utviklingsmuligheter Fafo-rapport

Detaljer

D&B Firmafakta. Rapport den 27-05-2013 for

D&B Firmafakta. Rapport den 27-05-2013 for D&B Firmafakta Rapport den 27-05-2013 for FORAAS OMRÅDESIKRING AS 1 Identifikasjon 2 Rating 3 Ratinghistorikk 4 Ratingfordeling og konkursrisiko 5 Grunnfakta 6 Eier/Juridisk 7 Økonomi - sammendrag 8 Økonomi

Detaljer

Vennesla kommune Årsrapport 2011

Vennesla kommune  Årsrapport 2011 Vennesla kommune Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 5 DEL 2 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 6 2.1. DRIFTSREGNSKAPET 2011... 6 2.1.1. Hovedoversikt

Detaljer

Årsberetning 2014 STYRETS BERETNING 2014

Årsberetning 2014 STYRETS BERETNING 2014 Styrets årsberetning for 2014 Årsberetning 2014 Vedtatt 05.02.15 STYRETS BERETNING 2014 1. INNLEDNING Odal Sparebank oppnådde et resultat på 38 millioner kroner etter tap og skatt i 2014, 0,87 % av gjennomsnittlig

Detaljer

D&B Firmafakta. Rapport den 25-10-2010 for

D&B Firmafakta. Rapport den 25-10-2010 for THORSTEIN LUND AS BJØDNABEEN 16 4033 STAVANGER Att.: MYHRE GEIR PAWELLS D&B Firmafakta Rapport den 25-10-2010 for MALERFIRMAET LUND & VAALAND AS 1 Identifikasjon 2 Rating 3 Ratinghistorikk 4 Ratingfordeling

Detaljer

BASALERAPPORTEN TEMA: AVKASTNINGSKRAV

BASALERAPPORTEN TEMA: AVKASTNINGSKRAV BASALERAPPORTEN 1. HALVÅR 2013 TEMA: AVKASTNINGSKRAV LEDER Hilmar Auran Adm. direktør Basale AS Basale er et tverrfaglig kompetansehus med hovedfokus på å levere forvaltnings- og rådgivningstjenester av

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Styrets årsberetning for 2009 Styrets hovedmål for 2009 var å styrke bankens egenkapital. Dette var et utfordrende mål i et år som begynte med stor usikkerhet

Detaljer