Lønnsomhetsrapport for NELFOs elektroentreprenørbedrifter regnskapsåret 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lønnsomhetsrapport for NELFOs elektroentreprenørbedrifter regnskapsåret 2012"

Transkript

1 1

2 2

3 Lønnsomhetsrapport for NELFOs elektroentreprenørbedrifter i regnskapsåret

4 INNHOLD 1. Innledning De deltakende bedrifter... 6 Tabell 2.1: Eierform... 6 Tabell 2.2: Inndeling pr lokalforening (antall brukte besvarelser) Hovedresultatene Tabell 3.1: Hovedresultater Kostnadsstruktur, bruttofortjeneste & driftsresultat... 9 Tabell 4.1: Kostnadsstruktur i installasjonsavdelingen (alle bedrifter teller likt)... 9 Tabell 4.2: Kostnadsstruktur i butikk m/ lamper & småelektrisk Tabell 4.3: Kostnadsstruktur i butikk m/ hvitevarer, radio & TV Tabell 4.4: Kostnadsstruktur totalt (ikke volumjusterte tall) Tabell 4.5:Volumbaserte tall for Hva dekker omsetningen? Analyse av kapitalforhold Statusanalyse Tabell 6.1: Statusanalyse i alle grupper Totalkapitalrentabilitet Tabell 6.2 Totalkapitalens rentabilitet og produktivitet Egenkapitalandelen (soliditeten) Likviditet Tabell 6.4: Likviditet og arbeidskapital Lagringstider Tabell 6.5: Lagringstider (dager) Tabell 6.6: Kredittider (dager) Andre nyttige nøkkeltall Produktivitet Tabell 7.1: Gjennomsnittlig arbeidstimer pr. montør/hjelpearbeider/lærling pr. år Omsetning, verdiøkning og bruttofortjeneste Tabell 7.2: Omsetning, verdiøkning og bruttofortjeneste pr. produktiv time Tabell 7.3: Årsomsetning (ekskl. mva) pr. produktiv arbeider* Annen statistikk Tabell 8.1: Personalfordeling i årsverk Tabell 8.2: Fordeling av omsetning på fagområder og markeder Lokale nøkkeltall Tabell 9.1: Kostnadsstruktur i lokalforeningene i 2012 (alle bedrifter teller likt) Tabell 9.2: Kostnadsstruktur i lokalforeningene i 2012 (Volumjusterte tall) Tabell 9.3: Statusanalyse i lokalforeningene i De beste og de dårligste i Tabell 10.1 Bedriftene fordelt etter oppnådd resultat:

5 1. Innledning NELFO har gjennomført den 34. lønnsomhetsundersøkelsen i forbundets historie. Undersøkelsene startet i 1967 og har etter hvert blitt et viktig redskap for medlemmene og forbundet. Noen av tallene finnes nok også i Brønnøysundregistrene, men dette gir ikke svar på det som ligger under overflaten. Lønnsomhetsundersøkelsen gir mulighet til å analysere og benchmarke egen virksomhet mot sine egne historiske tall eller konkurrentene i samme segment (størrelse). Mange av bedriftene sliter med sent reviderte regnskaper, og vi har i noen tilfeller tillatt regnskaper som venter på revisjon. Av de regnskaper vi har fått inn har vi vært nødt til å forkaste en del, og i undersøkelsen har vi brukt 672 regnskap. Dette representerer ca årsverk. Dette skulle bety at resultatene bør være meget representative for bransjen. NELFOs medlemsbedrifter har ca ansatte og innleide. Datamaterialet som ligger til grunn for denne undersøkelsen, er basert på et spørreskjema for regnskapsåret 2012 og som ble utfylt av bedriftene på NELFOs nettsider. Det er satt opp tabeller for hver deltaker og gjennomsnittstabeller for de ulike gruppene. Disse gjennomsnittstabellene er grunnlaget for denne rapporten, som er skrevet av Jens Lysøe i NELFO. Eksterne styringstall som kommer frem gjennom undersøkelsen, er et viktig supplement i tillegg til bedriftens interne styringstall. Økt innsikt i egen situasjon i forhold til situasjonen i andre bedrifter gir bedre beslutningsgrunnlag for viktige disposisjoner og produktivitetsfremmende tiltak. I forbindelse med datainnsamlingen har vi forsøkt å legge samme vurdering til grunn fra bedrift til bedrift for å få så sammenlignbare tall som mulig. For mange bedrifters vedkommende har dette ført til at ikke alle tall er direkte sammenlignbare med skatteregnskapet. Noen av de korreksjonene av de foreliggende regnskapstallene vi har foretatt for å oppnå denne likheten i vurdering skal her nevnes: Vareforbruket skal i prinsippet gjenspeile bedriftens reelle vareforbruk, dvs. for økning/reduksjon av skjulte reserver i varebeholdningen. Postene "Økning og nedgang ufakturert installasjonsomsetning" er vurdert til forventet fakturaverdi. Lønnskostnadene kan for enkelte bedrifter være lave da nok noen velger å ta ut utbytte i stedet for lønn. For personlig bedrifter der resultatet er lønnen, er det kalkulert og tillagt en lønnskostnad på kr for å få fram et kalkulert resultat. Ekstraordinære inntekter og kostnader er forsøkt holdt utenfor, og det samme er eventuelle disposisjoner. 5

6 Det foretas ingen vurderinger av anleggsmidler som er tatt med i regnskapene. Dette betyr at verdier reelt sett kan avvike fra det som fremkommer i undersøkelsen. Kostnadene er bare fordelt på hver avdeling (installasjonsavdeling, butikk med lamper og småelektrisk og butikk med hvitevarer, radio & TV) frem til bruttofortjenesten. Det skyldes at de fleste bedriftene ikke har fordelt kostnadene på avdelinger i sine regnskap. For installasjonsavdelinger i konsernbedrifter og noen elverk er det ikke tatt med balansetall (aktiva og passiva). 2. De deltakende bedrifter Det ble i alt innhentet data fra 672 bedrifter. 622 var rene installasjonsbedrifter og 50 drev kombinert virksomhet (med butikk, verksted o.l.). Fordelt etter eierform ble fordelingen som vist i tabell 2.1: Tabell 2.1: Eierform År Total AS Pers. Firma Annet % 3 % 1 % 6

7 Nedenfor har vi inndelt alle bedriftene i henhold til NELFOs lokalforeninger. (Se for øvrig tabellene under kapitel 9 for å se de lokale nøkkeltallene fra hver lokalforening). Tabell 2.2: Inndeling pr lokalforening (antall brukte besvarelser) 7

8 3. Hovedresultatene I tabell 3.1 er noen nøkkeltall for årene tatt med. De årlige nøkkeltall vil kunne være noe unøyaktige på grunn av ulike eksterne forhold. Ser man nøkkeltallene over tid vil dette likevel kunne si noe om den økonomiske utviklingen i bransjen. Tabell 3.1: Hovedresultater *) alle tall er eksklusiv merverdiavgift. De enkelte resultatene i tabell 3.1 blir kommentert i de følgende kapitlene. 8

9 4. Kostnadsstruktur, bruttofortjeneste & driftsresultat I kapittel 4 ser vi på kostnadsstrukturen i bedriftene. I tabell 4.1 gjengis installasjonsavdelingens kostnadsstruktur. I tabell 4.1 teller alle bedriftene likt. Hvis en bedrift oppnår 6 % i bokført driftsresultat og en annen 8 % vil resultatet som brukes i tabell 4.1 bli 7 % (6 % +8 %=14 % /2=7 %)- altså uavhengig av størrelsen på bedriften. I tabell 4.5 ser vi på summen av det oppnådde resultatet i bransjen (volumjustert). Tabell 4.1: Kostnadsstruktur i installasjonsavdelingen (alle bedrifter teller likt) *Bokført driftsresultat er det faktiske resultat før ekstraordinære inntekter og kostnader, skatter og årsoppgjørsdisposisjoner Bedriftene er delt i 2 hovedkategorier rene installasjonsbedrifter og kombinerte virksomheter (altså bedrifter som også driver annen virksomhet gjerne butikk ved siden av). De rene installasjonsvirksomhetene er delt etter størrelse for å kunne analysere hva størrelsen har og si. Samtidig får deltakerne mulighet til å sammenligne seg med bedrifter av samme størrelse. I 2012 var det mye å gjøre. Dette kan vi også se ved at bedriftene bruker mer innleid arbeidskraft enn tidligere. Ifølge prognosesenteret økte elektrobransjens marked med 7,3 % fra 2011 til Likevel var det en del geografiske forskjeller, og også i 2012 ble det informert om at det var tider med lite å gjøre. Resultatet forbedret seg fra 7,4 % til 8,3 % i perioden, og resultatforbedringen synes å komme av at bransjen oppnådde en produktivitetsforbedring i denne perioden. Samtidig synes det som om de direkte lønnskostnadene øker i denne perioden og materialkostnaden reduseres (prosentuelt). 9

10 Tabell 4.2: Kostnadsstruktur i butikk m/ lamper & småelektrisk 42 butikker vurdert Butikk med lamper og småelektrisk kr Over Sum Komb. Install Antall bedrifter Gjennomsnittlig omsetning Herav butikkomsetning Totalomsetning Direkte vareforbruk ,0 51,1 100,0 47,5 100,0 47,4 100,0 53,9 100,0 52,4 Bruttofortjeneste butikk 0 48,9 52,5 52,6 46,1 47,6 Tabell 4.3: Kostnadsstruktur i butikk m/ hvitevarer, radio & TV 28 butikker vurdert Hvitevarer, radio og TV kr Over Sum Komb. Install Antall bedrifter Gjennomsnittlig omsetning Herav butikkomsetning Totalomsetning Direkte vareforbruk ,0 78,8 100,0 74,4 100,0 76,9 100,0 75,3 100,0 75,4 Bruttofortjeneste 0 11,2 25,6 23,1 24,7 24,6 Vi har forsøkt å få medlemmene til å dele opp sin handelsvirksomhet i 2 hovedkategorier butikker som driver med lamper og småelektrisk og butikker som har hvitevarer, radio og TV. Dette kan nok være vanskelig for mange siden vi har vanskeligheter med å få inn gode tall. Vi har derfor valgt å fokusere på bruttofortjenesten som måleparameter i denne delen av bransjen. Som det fremgår av tabell 4.2 og 4.3 er det stor forskjell på inntjeningen hvis man sammenligner Lamper og småelektrisk med Hvitevarer, radio og TV. Det som ikke blir målt i denne modellen er den indirekte nytten som installasjonsvirksomheten har av at elektroentreprenøren også driver butikk. Mange hevder at den er stor. Det blir også hevdet at butikkvirksomhet ofte er lite forenlig med installasjonsvirksomhet rente arbeidsmessig. Her dreier det seg ofte om sene kvelder og lørdagsjobbing. 10

11 Historisk utvikling Fig 4.1 (ref. tabell 4.1) Historisk utvikling i det bokførte driftsresultatet Fig 4.2 (ref. tabell 4.1) 11

12 Tabell 4.4: Kostnadsstruktur totalt (ikke volumjusterte tall) Tabell 4.4 gir oss et bedre sammenligningsgrunnlag over alle virksomhetene (mens tabell 4.1 fokuserer på installasjonsavdelingen i bedriftene). Butikkvirksomhet er etterhvert blitt en mindre del av bransjen. Ca. 8 prosent av bedriftene driver med en eller annen form for butikkvirksomhet på siden av installasjonsvirksomheten. De kombinerte bedriftene oppnår noe dårligere resultater enn gjennomsnittet i bransjen, og årsaken er nok ofte at man beregner oppnådd lønnsomhet av brutto omsetning. For de som driver butikkvirksomhet vil lønnsomheten i % på butikkvirksomheten ofte være noe lavere enn tradisjonell installasjonsvirksomhet når man tar hensyn til lønninger og husleie. Resultat oppnådd for denne gruppen i 2012 ble bare 3,9 % beregnet fra bokført driftsresultat. 8,0 % oppnådd bokført driftsresultat er et relativt godt resultat for bransjen, og viser igjen en oppgang etter noen år med noe lavere fortjeneste enn man oppnådde i toppårene 2008 og 2009, hvor bransjen lå på over 10 prosent i bokført driftsresultat. 8 % må sies å være et godt resultat uansett, men det forteller ikke noe om bransjens totale resultatoppnåelse Se derfor tabell 4.5 for å få et mer reelt inntrykk av utviklingen. 12

13 Tabell 4.5:Volumbaserte tall for Tallene i tabell 4.5 er en oppsummering av alle deltakerne i lønnsomhetsundersøkelsen. Dette innebærer at man her kan lese det faktiske oppnådde resultatet for bransjen. Totalt sett har det vært en nedgang siden 2008 hvor den totale lønnsomheten i bransjen ble målt til 8,1 prosent. I 2012 oppnådde bransjen en fortjeneste (driftsresult) på 4,6 %. Dette representerte et resultat på drøye ca 1.2 milliarder av en omsetning på 26,3 milliarder. Fig

14 Fig 4.4 Alle bedrifter fordelt etter oppnådd bokført driftsresultat (resultat etter finans): I figuren ovenfor er alle bedriftene målt etter oppnådd bokført driftsresultat altså det faktiske resultat etter finans, men før skatter og disposisjoner målt i prosent av omsetningen. Av 672 bedrifter oppnådde ca % eller 80 bedrifter negative driftsresultat. Se forøvrig tabell 10 i denne rapporten hvor vi ser på hva som kjennetegner de beste bedriftene. 14

15 5. Hva dekker omsetningen? Nedenfor (Fig 5.1) er det presentert et sektordiagram som viser kostnadsfordelingen for rene installasjonsbedrifter. Rene installasjonsbedrifter (uten butikk) 6. Analyse av kapitalforhold Balanse/status for regnskapsåret 2012 danner grunnlaget for tallmaterialet som er presentert i dette kapitlet. Se nærmere i tabell 6.1 Gjennomsnittlig fordeling av balansen hos alle bedriftene (Fig 6.1 & 6.2): 6.1 Statusanalyse Tabell 6.1: Statusanalyse i alle grupper 15

16 Tallene i tabell 6.1 gir oss en mulighet til å se på hvordan bransjen er finansiert. Omsetningsintervallene fra tabell 4.1 er beholdt, slik at vi ser på størrelse også her. Når det er sagt, er det slik at noen bedrifter (ofte avdelinger) ikke leverer inn/har balansetall. De er utelatt fra denne oversikten, slik at vi i tabell 6.1 ser på 625 bedrifter med balanse. Til tross for at bedriftene i bransjen er meget forskjellige med hensyn til størrelse, er det mange likhetstrekk, hvis vi ser på balansen eller eiendelene og hvordan disse er finansiert. Det er liten endring i balansens struktur fra tidligere år. Noen endringer kan vi likevel se. Ser vi på finansieringen eller gjeld og egenkapital ser vi at vi at egenkapitalen (eller soliditeten målt i prosent) er tilbake på 38 prosent. Det er fremdeles en stor del av kapitalen som er utestående hos kundene våre. Kundefordringene utgjør en stor andel av vårt behov for finansiering, og i 2012 var hele 44,2 % av eiendelene våre kundefordringer. I tillegg kommer ikke fakturert andel som pr var på 4,5 %. Totalt sett kan vi derfor si at vi ikke har fått oppgjør på 48,7 % av det som er gjort. Det har vært liten fokus på balansen i bransjen de senere årene. Dette kommer sikkert av at bransjen både har hatt lett tilgang til penger, men også har hatt en lav kapitalkostnad (synlig). Likevel er det slik at kapitalbindingen i bransjen er relativt stor. Kapitalbindingen viser at hver montør binder mellom av bedriftens kapital, de minste bedriftene har gjennomsnittlig størst kapitalbinding pr ansatt. Skal dette finansieres med egne penger samtidig som soliditeten bibeholdes betyr dette at eierne selv må skaffe 38,2 %. 16

17 6.2 Totalkapitalrentabilitet Totalkapitalrentabiliteten gir oss kanskje den mest korrekte måten å måle bedriftenes resultat på. Det er totalkapitalrentabiliteten som ligger til grunn for utplukkingen av de mest rentable og de minst rentable bedriftene i tabell 10. Totalkapitalrentabiliteten beregnes slik: Brutto driftsresultat (før renter) x 100 Totalkapital Denne brøken kan splittes opp i disse to faktorene: Brutto driftsresultat Total omsetning x Total omsetning Totalkapital x 100 eller overskuddsgrad x kapitalens omløpshastighet x 100. Tabell 6.2 Totalkapitalens rentabilitet og produktivitet Totalkapitalrentabiliteten gir oss et uttrykk for hvordan vi forrenter bedriftens kapital gjennom året. Derfor gir den oss en mulighet til å sammenligne forrentningen av bedriftens kapital med alternativ forrentning av kapitalen i bank, aksjer, obligasjoner osv. Resultatet i 2012 ble målt til 8,0 prosent på bunnlinja. Dette representerer en forrentning på 16,9 prosent. Sammenligner vi dette med bankrentene i 2012 (ca. 2 3 %) er resultatet meget bra. En sammenligning med aksjemarkedet kan kanskje være mer relevant. Totalkapitalens omløpshastighet bør ligge over 3 i vår bransje. Omløpshastigheten er et uttrykk for kapitalens produktivitet eller hvor effektivt vi utnytter kapitalen. Her måler vi altså hvor stor omsetningen er i forhold til den totale kapitalen i bedriften. Altså jo mindre kapital vi binder i bedriften jo høyere blir denne brøken. Her er det nok en del å hente. Det har vært liten bevegelse her de siste årene. Bedriftene kan bedre sin rentabilitet ved å bedre driftsresultatet pr. omsetningskrone eller ved å bedre omløpshastigheten, det vil si å øke omsetningen pr. kapitalkrone. Dersom totalkapitalens rentabilitet ligger vesentlig under lånerenten, vil ikke tilførsel av ny egenkapital gjennom driften være tilstrekkelig til å opprettholde en sunn finansieringsstruktur på sikt. Merbinding av kapital, som en ekspansjon krever, vil måtte finansieres med gjeld, og utviklingen vil gå mot en skjev finansieringsstruktur. Det er derfor nødvendig med et visst nivå i totalkapitalens rentabilitet for at man på sikt ikke skal få likviditetsproblemer. 17

18 6.3 Egenkapitalandelen (soliditeten) Soliditeten viser forholdet mellom en bedrifts egenkapital og totalkapitalen. Den er et uttrykk for bedriftens evne til å bære tap. Dette forholdstallet kan være en pekepinn for banker og andre kredittinstitusjoner når det gjelder å yte lån samt kunder og leverandører i forretningssammenheng. Tabell 6.1 viser at snittet i egenkapitalandel for vår bransje var på 38,2 %. Denne egenfinansieringen har utviklet seg godt i de senere år, og vitner om at bransjen evner å legge til side penger i gode år. Forbedringen kommer samtidig med flere år i bransjen med god lønnsomhet. Likevel er det slik at i gode tider må vi klare å investere i egen bedrift for å ha mulighet til å møte dårligere tider. Dette betyr at bransjen har tro på sin egen fremtid, og at eierne ser fordelen av å reinvestere i egen virksomhet. 3,9 prosent av bedriftene har negativ egenkapital. Alle bedriftene fordelt i henhold til soliditet Fig 6.3: 18

19 6.4 Likviditet Likviditeten gir uttrykk for en bedrifts evne til å innfri sine forpliktelser etter hvert som de forfaller til betaling. Følgende 2 nøkkeltall kan være en god indikator på likviditeten: Omløpsmidler x 100 Likviditetsgrad 1 = kortsiktig gjeld Omløpsmidler varelager x 100 Likviditetsgrad 2 = Arbeidskapital kortsiktig gjeld Arbeidskapital = omløpsmidler - kortsiktig gjeld Likviditetsgrad 1 måler bedriftens evne til å dekke sine betalingsforpliktelser etter hvert som disse forfaller. Likviditetsgrad 1 bør være større enn 1,5 (150). Likviditetsgrad 2 måler også forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld. Forskjellen sammenliknet med Likviditetsgrad 1 er her at varelageret er trukket fra. Jo høyere tallet er jo bedre, uansett bør Likviditetsgrad 2 være større enn 1 (100). Arbeidskapitalen er en annen måte å vurdere bedriftens likviditet på. Samtidig gir oss en mulighet til å måle hvilken evne bedriften har til å møte økning i omsetningen. Hvis arbeidskapitalen utgjør 10 % av omsetningen, betyr en ekspansjon (omsetningsøkning) på 1 mill kr at arbeidskapitalen må kunne øke med kr Tabell 6.4: Likviditet og arbeidskapital Måling av likviditet er spesielt interessant i dårlige tider. I gode tider, som vi nå er inne i, er det ikke like kritisk og spennende. Tallene som fremgår her er relativt gode. Med god likviditet kan dette bety at bedriftsledelsen ikke har fokus å kapitalbinding. Dette er synd siden det åpenbart er betydelig å hente på å styrke likviditeten, og derigjennom redusere behovet for kassekreditt og lån. Det burde være mulighet til å redusere utestående fordringer betydelig. 48,7 % utestående fordringer representerer en kostnad på ca 10 kroner timen. Reduser vi dette med 10 % betyr det med andre ord en økt fortjeneste på 1 krone. 19

20 6.5 Lagringstider For rene installasjonsbedrifter viser tabell 6.5 gjennomsnittlig lagringstid for installasjonsmateriell. For kombinerte bedrifter viser den lagringstid for både installasjonsmateriell og butikkvarer. Formelen for beregningen er: Gjennomsnittlig varebeholdning Vareforbruk x 360 (dager) Tabell 6.5: Lagringstider (dager) Antall "liggedager på installasjonslageret var i 2012 på 58,1 dager. Som tabellen viser har de små bedriftene flere liggedager enn de store. Dette betyr at større bedrifter nyter godt av storbedriftsfordeler ved håndtering av materiell. Bedriftene med butikkvirksomhet har også flere liggedager. Hva som er den riktige størrelsen på varelageret er avhengig av flere faktorer som for eksempel hva slags type virksomhet bedrifter har, geografiske forhold og som det fremkommer bedriftens størrelse. Varelagrene representerer uproduktiv kapital, og bedriftene bør forsøke å holde varebeholdningene nede. Det er også vanskelig å gjøre raske reduksjoner i et installasjonslager fordi flere av bransjens produkter kan ha lang gjennomløpstid. En reduksjon på kr i beholdninger minsker lånebehovet og betyr kr spart pr. år med 9 % rente. Dette må sees opp mot den ekstrakostnad det innebærer å bestille flere ganger. Noen ganger kan det lønne seg å ha et mindre varelager. 80/20-regelen gjelder for de fleste installasjonslagre. Det betyr at 20 % av materiellet representerer hele 80 % av verdien på lageret. Gå igjennom lageret og reduser hylle varmere og reduser kostnadene! Selv om det er viktig å ha liten kapitalbinding i varelager, må dette sees opp mot behovet for å ha tilstrekkelig materiell for å utføre arbeidet uten arbeidsstans forbundet med nye innkjøp, logistikkproblemer o.l. I motsatt fall vil dette kunne føre til større grad av uproduktiv tid som igjen fører til høyere kostnadsnivå. 20

21 6.6 Kredittider Kredittiden i dager for kunder definerer vi slik: Gjennomsnittlig saldo kunder (eks mva) Salg på kreditt (eks mva) x 360 Vi har betraktet installasjonsomsetningen som kredittsalg og butikkomsetningen som kontant salg. Kredittiden i dager for leverandører definerer vi slik: Gjennomsnittlig saldo leverandører (eks mva.) Varekjøp (eks mva.) x 360 Vi vurderer i lønnsomhetsundersøkelsen kredittider ut i fra situasjonen ved årsskiftet. Dette kan gi unøyaktige resultater da man i forbindelse med årsskiftet ofte rydder opp i skuffen. Den riktige analysen skulle ta hensyn til gjennomsnittet i løpet av året. Altså f.eks. lagt sammen gjennomsnittet hver måned i løpet av året, og så delt på 12. Tabell 6.6: Kredittider (dager) En redusering av kundens kredittid fører til lavere kapitalbinding og altså lavere kostnader. Med forbedrede inkassorutiner bør det være mulig å redusere kredittiden og utestående fordringer vesentlig. Vi skal være klar over at det vi måler er finansiell kredittid, som er tiden fra fakturadato til betalingsdato. Det som imidlertid er kundens reelle kredittid, er tiden fra oppdraget er påbegynt til fakturaen er betalt. Mange bedrifter har for dårlig ordre- og faktureringsrutiner, slik at det tar for lang tid fra et installasjonsarbeid er avsluttet til det blir fakturert. Vesentlig besparelser kan ofte oppnås med liten innsats her. Store utestående beløp hos kunder har ikke bare en kostnadsside. Det er også det samme som at bedriften utsetter seg for tap. I 2012 målte vi et snitt på 58 dager (altså ca. 2 måneder) gjennomsnittlige utestående fordringer hos medlemmene. Siden dette er et snitt er det stor grunn til å tro at det ligger mange fordringer som er skikkelig gamle i disse nøkkeltallene. En tilsvarende gjennomsnittlig kredittid hos leverandørene på 49 dager oppveier en del av dette, men bare 34,1 % av omsetningen er varekjøp. 21

22 7. Andre nyttige nøkkeltall 7.1 Produktivitet I dette kapittelet skal vi se på forskjellige forholdstall som gir uttrykk for produktiviteten, det vil si hvor effektivt bedriften utnytter sine innsatsfaktorer. De tallene som fremkommer kan være noe unøyaktige, da ikke alle har god oversikt over sine produktive/fakturerbare timer. Tabell 7.1: Gjennomsnittlig arbeidstimer pr. montør/hjelpearbeider/lærling pr. år Det er gledelig at vi i 2012 registrerer en produktivetsforbedring fra senere år. Det ble i snitt registrert 45 timer mer utfakturerte timer enn i Egentlig er bilde noe bedre siden AML tilsa en mulig arbeidstid på 1710 timer i 2011 og bare 1703 i Dette er nok også grunnen til at vi kan registrere en forbedring i resultatet i 2012 selv om forbedringen er liten. Gjennomsnittet for alle bedrifter lå i 2011 på timer pr. montør/hjelpearbeider/lærling, og det gir en effektivitetsprosent ut fra normalarbeidstiden på: 1498 x 100 = 88 % dvs. 12 % ledig tid % ledighet representerer et snitt som må sies å ligge innenfor rammen for et normalår. Det er store avvik fra den ene bedrift til den andre. For noen bedrifter kan avvik her bety mye for lønnsomheten. Selv om dette er et kalkulert uttrykk for produktiviteten tar den ikke hensyn til overtidstimene. Hvis vi antar gjennomsnittlig 100 overtidstimer pr år vil regnestykket bli: 1498 x 100 = 83 % dvs. 17 % ledig tid Dette er nok nærmere sannheten. Dette er 305 timer som ikke faktureres i året eller nærmere 6,6 timer i uken (altså nesten en dag). Dette er jo de timene som har blitt fakturert kundene, og gir egentlig ikke noe uttrykk for hvor effektivt denne tiden har vært utnyttet. Ved innføring av produktivitetsfremmende lønnssystemer vil man kunne få mer føling på hvordan dette er i bedriften. Fokus på forholdet mellom fakturerte og ikke fakturerte timer (uproduktiv tid) er viktig for alle bedrifter innen vår bransje. Små forbedringer i uproduktiv tid gir resultat rett på sluttlinjen i regnskapet. 22

23 7.2 Omsetning, verdiøkning og bruttofortjeneste Vi vil benytte oss av verdiøkningen og bruttofortjenesten sett i forhold til produktive timer som uttrykk for produktivitet. Omsetning installasjon korrigert for økning/nedgang i anlegg under utførelse - materiell - bortsatt arbeid = verdiøkning installasjonsavdeling - lønn + sos. kostnad montør = bruttofortjeneste installasjonsavdeling Verdiøkningen pr. produktiv time gir et uttrykk for hvor godt arbeidskraften utnyttes. Resultatet vil være påvirket av blant annet bedriftens prispolitikk. Se for øvrig også vårt regnestykke på den estimerte timepris i 2012 etter tabell 10 i rapporten. Tabell 7.2: Omsetning, verdiøkning og bruttofortjeneste pr. produktiv time Tabell 7.3: Årsomsetning (ekskl. mva) pr. produktiv arbeider* Årsomsetningen pr. produktiv montør er nøkkeltall for produktivitet som er lett å kalkulere, og som gir en indikasjon på pris. Samtidige må man passe på at det ikke legges for stor vekt på sammenligningen. Andelen av innkjøpt materiell vil spille en stor rolle. Sammenlignet med andre europeiske land er Norge et av de land som har størst omsetning pr. produktiv arbeider. Årsomsetningen i de forskjellige gruppene varierer lite. *fagarbeidere, hjelpearbeidere, lærlinger (regnes av årsverk) 23

24 8. Annen statistikk Tabell 8.1: Personalfordeling i årsverk *) Installatørens tid blir fordelt på installatør som montør og administrativ tid. Tallene overfor representerer de årsverk (altså ikke ansatte pr ) som har arbeidet i bedriften i snitt i løpet av På grunn av at det her opereres med gjennomsnittstall vil denne tabellen ikke fortelle oss sannheten om den ideelle personalsammensetningen. Tabellen gir likevel et godt statusbilde av bransjen dette året. I 2012 var antall årsverk i gjennomsnitt 30,6. Tabellen kan gi indikasjoner på forholdstall mellom administrasjon/produktive, lærlingsandel mv. Forholdet mellom inne folk og operatører i 2012 var 1 av 5. Lærling andelen i 2012 var på ca. 15 % i gjennomsnitt (av operatørene). 24

25 Tabell 8.2: Fordeling av omsetning på fagområder og markeder I tillegg til de rene regnskapsmessige tallene vi får inn, har vi de senere årene også spurt om hva medlemmene driver med og hva slags type kompetanse de har. I overstående modell har vi fått fram dette fordelt på 2 områder: Fagområder og Markeder. Siden de store bedriftene avviker ganske mye fra de mindre i denne sammenheng har vi også her tatt med en volumjustert kolonne som gir oss det nærmeste svaret på hvordan bransjen ser ut. En viktig forutsetning for å bruke disse tallene er å være klar over at det er en del virksomheter som ikke er med i lønnsomhetsundersøkelsen på grunn av type virksomhet, mangel på relevante tall. I de justerte tallene vil disse derfor kun reflekterer de 672 bedriftene som passer inn i formen for denne undersøkelsen. Bygge markedet eller næringsbygg og boliger (både nybygg og rehabilitering) representerer 54,6 % av omsetningen til de bedriftene som deltar i undersøkelsen. Resten av omsetningen fordeler seg på mange fagområder som vitner om en bransje som er mangeartet. Fagområdene som dominerer er fremdeles elkraft. Ca. 1/3 fordeler seg på tele & data, sikkerhet og alarm ifølge innlevert statistikk. Det oppleves av noen som problematisk å fordele sin omsetning på denne måten. Blant annet hevder flere medlemmer at tele & data området glir inn i tradisjonell elektro. 25

26 9. Lokale nøkkeltall Tabellene 9.1, 9.2 og 9.3 tar for seg nøkkeltall for både resultatregnskapet og balansen. Tabell 9.1: Kostnadsstruktur i lokalforeningene i 2012 (alle bedrifter teller likt) 26

27 Tabell 9.2: Kostnadsstruktur i lokalforeningene i 2012 (Volumjusterte tall) 27

28 Tabell 9.3: Statusanalyse i lokalforeningene i 2012 (alle tall i tabellen er prosenter av sum eiendeler / gjeld & egenkapital) 28

29 29

30 30

31 31

32 Kommentarer til lokalforeningenes kostnadsstruktur (tabell 9.1 og 9.2) Tabellen 9.1 og 9.2 viser kostnadsstrukturen i bedriftene i NELFOs lokalforeninger hvor vi har skilt på gjennomsnittvurderinger og volum (eller hele omsetningen for hver lokalforening). Tabell 9.1 er sammenlignbar med tabell 4.4 som viser snittet i bransjen. Tabell 9.2 er sammenlignbar med tabell 4.5 som viser de volumjusterte tallene i bransjen. Ser vi først på tabell 9.1 ser vi at det er stor variasjon i lønnsomheten i På toppen har vi lokalforeningene: Sunnhordland, Sør-Rogaland, Sogn og Fjordane, Finnmark og Trondheim. Disse har alle oppnådd et resultat som i snitt ligger på over 10 prosent. På bunn finner vi Haugaland, Hedmark og Telemark hvor Haugaland er dårligst med ca. 2 % og de 2 neste på noe over 5 prosent. Den store geografiske forskjellen reflekterer nok i stor grad aktiviteten i markedene i Vestlandet har jevnt over gode resultater. Det har også Midt-Norge. Ser vi på tabell 9.2 volumjustert (eller tilsvarende graf) ser vi at resultatene målt på denne måten blir noe lavere enn gjennomsnittsmålingene. Her er fremdeles Sunnhordland og Sogn og Fjordane på topp. På bunn ligger overraskende Oslo og Omegn på bare 1 prosent. Årsaken er at flere av de store bedriftene i Oslo hadde svakt resultat i Sørlandet og Telemark har også svakt totalresultat i Kommentarer til balansen (statusanalysen - tabell 9.3) Denne tabellen viser en oversikt over bedriftenes eiendeler og hvordan disse er finansiert og vil være sammenlignbar med den statusanalysen som finnes i tabell 6.1 for hele. Egenkapitalandelen (soliditeten) varierer også rundt omkring i landet. De beste lokalforeningene ligge rundt 50 prosents andel, og de dårligste ligger på ca. 30. Det kan være unfair å måle soliditet på denne måten siden det ofte kan være lokalforeninger som er for dårlig representert i undersøkelsen. 32

33 10. De beste og de dårligste i 2012 Tabell 10.1 Bedriftene fordelt etter oppnådd resultat: 33

34 Gjør samme regnestykke i egen bedrift! Deltakerne av undersøkelsen får tilsendt sammenlignbare tall for sin bedrift. Overstående estimerte timepris fremkommer hvis man bruker nøkkeltallene i lønnsomhetsrapporten til å gjøre en gjennomsnittvurdering for de rene installasjonsvirksomhetene. Tallene er hentet fra tabellene og 7.3 og gjelder kolonnene for de rene installasjonsbedriftene. I 2012 var gjennomsnittlig bruttofortjeneste pr. time kr De indirekte kostnadene målt i kroner var på kr 217. Dette innebærer at bransjen i snitt oppnådde et resultat på kr. 91 i Målt på denne måten ser vi at snittprisen i 2012 var på kr ,- inklusive materiell. Ut fra denne oppstillingen ser vi at det gjennomsnittlige påslaget i 2012 var på 39 %. Dette fremkommer ved å dele bruttofortjenesten (kr. 307) på innsatsfaktorene i bransjen (materiellinnkjøp, lønnskostnader og innleid arbeidskraft = kr kr kr 36). Beregner vi selvkosten i 2012 uten materiell får vi: = kr 629. Økningen fra 2011 hvor den beregnede selvkosten for bransjen var på kr 570 var på 25. Tar vi med økningen på materiellsiden på kr. 19,- ble beregnet timeprisøkningen på kr. 44,-. 34

35 Forklaring av noen begreper i rapporten (andre forklaringer finnes under de enkelte punktene) Omsetning installasjon er utfakturert omsetning (ekskl. mva) pluss eventuell økning i ufakturert arbeid til fakturaverdi eller minus nedgang i ufakturert arbeid til fakturaverdi. Materiell installasjon er notert innkjøpspris. Lønn + sos.kost.montør er all utbetalt lønn til montører, hjelpearbeidere og lærlinger i installasjonsavdelingen, pluss sosiale kostnader. Bortsatt arbeid Bruttofortjeneste installasjon er fakturert arbeid og materiell fra underleverandører. er omsetning minus materiell og lønn/sosiale kostnader for montør og bortsatt arbeid. Bruttofortjeneste butikk/verksted Andre driftskostnader Brutto driftsresultat Finanskost/finansinntekt Bokført driftsresultat er omsetning minus vare- og deleforbruk i butikk og verksted. altså avansen er kostnader som ikke er nevnt ovenfor (unntatt renter). Blir også kalt indirekte kostnader andre steder i rapporten. er total bruttofortjeneste minus andre driftskostnader. er rentekostnader eller renteinntekter unntatt beregnede egenkapitalrenter. er brutto driftsresultat +/- renter og er bedriftens resultat før disposisjoner og skatt. 35

36 36

Lønnsomhetsrapport for NELFOs elektroentreprenørbedrifter regnskapsåret 2011

Lønnsomhetsrapport for NELFOs elektroentreprenørbedrifter regnskapsåret 2011 1 Lønnsomhetsrapport for NELFOs elektroentreprenørbedrifter i regnskapsåret 2011 2 3 INNHOLD 1. Innledning... 5 2. De deltakende bedrifter... 6 Tabell 2.1: Eierform... 6 Tabell 2.2: Inndeling pr lokalforening

Detaljer

Obligatorisk lønnsomhetsundersøkelse og lønnsstatistikk for 2014 for alle NELFO medlemmene

Obligatorisk lønnsomhetsundersøkelse og lønnsstatistikk for 2014 for alle NELFO medlemmene Din nøkkel for å logge inn på http://lu.nelfo.no Oslo, 05.03.2015 Obligatorisk lønnsomhetsundersøkelse og lønnsstatistikk for 2014 for alle NELFO medlemmene Tiden er inne for en ny lønnsomhetsundersøkelse.

Detaljer

Oversikt. Trond Kristoffersen. Oversikt. Oppgave. Finansregnskap. Regnskapsanalyse (del 2) Regnskapsanalyse

Oversikt. Trond Kristoffersen. Oversikt. Oppgave. Finansregnskap. Regnskapsanalyse (del 2) Regnskapsanalyse Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Regnskapsanalyse (del 2) Grunnleggende regnskapsanalyse Regnskapsanalyse Kritisk gjennomgang av regnskapstallene Kreativ regnskapsrapportering Gruppering for

Detaljer

Periodisk Regnskapsrapport

Periodisk Regnskapsrapport Peder Ås Kinaputtveien 234 BAGN Periodisk Regnskapsrapport juli - august 29 Innhold Resultatrapport Balanserapport Nøkkeltall Grafikk 7 6 5 4 3 2 Utarbeidet av Frivold Regnskap Skrevet ut: 6.5.2 Resultat

Detaljer

TNOK 2012 2013 12 13 2014 13 14 Totale inntekter 20,591 24,038 41,904. Driftsresultat 80 276 3,608. Årsresultat (e.sk.

TNOK 2012 2013 12 13 2014 13 14 Totale inntekter 20,591 24,038 41,904. Driftsresultat 80 276 3,608. Årsresultat (e.sk. SELSKAPSINFORMASJON DEMOBEDRIFTEN AS Organisasjonsnr. 123454321 Telefon Selskapsnavn DEMOBEDRIFTEN AS NACE 81 Adresse Adresse50 NACE beskrivelse Beplantning av hager og parkanlegg Postnr 2332 Antall ansatte

Detaljer

Versjon 7. desember 2005

Versjon 7. desember 2005 Hjelpemiddelhefte Versjon 7. desember 2005 Bidragsregnskap etter normalkost Selvkostregnskap etter normalkost Bidragsregnskap etter standardkost Selvkostregnskap etter standardkost 1 Avviksanalyse Inntekter

Detaljer

Løsningsforslag til oppgaver i læreboka kapittel 12

Løsningsforslag til oppgaver i læreboka kapittel 12 Løsningsforslag til oppgaver i læreboka kapittel 12 12,1 Kapital bundet i varelager: 2 400 000 a) ----------------------- 45 = kr 300 000 b) 6 000 000 ----------------------- 3 = kr 1 500 000 12 c) 1 800

Detaljer

Regnskapsanalyse. Faser i økonomisk styring

Regnskapsanalyse. Faser i økonomisk styring Regnskapsanalyse Hva er regnskapsanalyse? Hvorfor foreta regnskapsanalyse? Hvordan gjøre regnskapsanalyse? Hvem gjør regnskapsanalyse? Målsetning med undervisningen JEAFinansKapittel7del1-G[1].ppt John-Erik

Detaljer

Proff? Forvalt har konsesjon til å utgi kredittinformasjon og er distributør av verdiøkt informasjon fra blant annet Brønnøysundregistrene.

Proff? Forvalt har konsesjon til å utgi kredittinformasjon og er distributør av verdiøkt informasjon fra blant annet Brønnøysundregistrene. Full firmarapport 08.10.2013 PIPEREP AS Forretningsadresse Myrvangvegen 10, 2040 KLØFTA Organisasjonsnr 996707695 MVA Status Aktivt Innhold 1. Firmainformasjon 2. Roller og nettverk 3. Regnskapstall 4.

Detaljer

Verdivurdering. Eksempel AS. Utført av LISU Consult AS 01.03.2010. Innholdsfortegnelse. 1. Innledning Side 2

Verdivurdering. Eksempel AS. Utført av LISU Consult AS 01.03.2010. Innholdsfortegnelse. 1. Innledning Side 2 Verdivurdering Av Eksempel AS Utført av LISU Consult AS 01.03.2010 Innholdsfortegnelse 1. Innledning Side 2 2. Kort regnskapsanalyse med konklusjoner og tiltak Side 3 3. Avkastningsverdi - resultatvurdering

Detaljer

17.2 Oppgave Balansebudsjettering

17.2 Oppgave Balansebudsjettering 17.2 Oppgave Balansebudsjettering Resultatbudsjett for 20x9: Salgsinntekt 10 000 Vareforbruk 7 000 Avskrivninger 900 Andre kostnader 1 600 Overskudd 500 Anleggsmidler 6 380 Egenkapital 2 462 Lager 500

Detaljer

PIPEREP AS. Innhold. Full firmarapport 11.07.2014. Forretningsadresse Myrvangvegen 10, 2040 KLØFTA Organisasjonsnr 912185141 MVA

PIPEREP AS. Innhold. Full firmarapport 11.07.2014. Forretningsadresse Myrvangvegen 10, 2040 KLØFTA Organisasjonsnr 912185141 MVA Full firmarapport 11.07.2014 PIPEREP AS Forretningsadresse Myrvangvegen 10, 2040 KLØFTA Organisasjonsnr 912185141 MVA Status Aktivt Innhold 1. Firmainformasjon 2. Roller og nettverk 3. Regnskapstall 4.

Detaljer

Trond Kristoffersen. Varekretsløpet. Generelt. Finansregnskap. Balansen. Egenkapital og gjeld. Kundefordringer

Trond Kristoffersen. Varekretsløpet. Generelt. Finansregnskap. Balansen. Egenkapital og gjeld. Kundefordringer Trond Kristoffersen Finansregnskap Eiendeler Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Investeringer Bankinnskudd n Egenkapital og

Detaljer

ØKONOMISKE RAPPORTER

ØKONOMISKE RAPPORTER ØKONOMISKE RAPPORTER INNHOLD LIKVIDITET EGENKAPITAL BALANSE RESULTAT KONTANTSTRØM GRAFIKK ØKONOMISK OVERSIKT Resultat Periode Hittil I fjor Balanse IB UB Salg 11 375 314 82 437 126 75 247 255 Anleggsmidler

Detaljer

Regnskapsanalyse: Nøkkeltallsberegning TEKLED: FASE 1 ÅR 3

Regnskapsanalyse: Nøkkeltallsberegning TEKLED: FASE 1 ÅR 3 Regnskapsanalyse: Nøkkeltallsberegning TEKLED: FASE 1 ÅR 3 Mål for øvingen: Kjenne til og kunne kalkulere ulike nøkkeltall. Forstå nøkkeltallenes betydning, og forstå hvorfor de er viktige for interne

Detaljer

ORDINÆR EKSAMEN. BE 100 Finansregnskap med analyse. Fredag 25. november 2011 kl. 09.00 - kl. 13.00

ORDINÆR EKSAMEN. BE 100 Finansregnskap med analyse. Fredag 25. november 2011 kl. 09.00 - kl. 13.00 ORDINÆR EKSAMEN BE 100 Finansregnskap med analyse Fredag 25. november 2011 kl. 09.00 - kl. 13.00 Tillatte emidler Hjelpemiddelhefte i BE 100 Norges Lover/ særtrykk eller samlinger av lover uten kommentarer

Detaljer

Trond Kristoffersen. Resultat og balanse. Resultat og balanse. Bedriftens økonomiske kretsløp. Varekostnad og vareutgift 4. Eksempel. Eksempel forts.

Trond Kristoffersen. Resultat og balanse. Resultat og balanse. Bedriftens økonomiske kretsløp. Varekostnad og vareutgift 4. Eksempel. Eksempel forts. Bedriftens økonomiske kretsløp Produksjonskretsløpet Trond Kristoffersen Leverandører Ressurser Produksjon Ressurser Produkter Kunder Ansatte Finansregnskap Penger Penger Kontanter Penger Varekostnad og

Detaljer

OKTOBER 2014 - DURAPART AS

OKTOBER 2014 - DURAPART AS OKTOBER 2014 - DURAPART AS Resultat totalt viser underskudd kr 474' mot budsjettert underskudd kr 466' - hittil i år underskudd kr 1.106' mot budsjett underskudd kr 3.116'. Hittil i fjor overskudd kr 1.983'

Detaljer

Innhold. Grunnleggende regnskapsforståelse

Innhold. Grunnleggende regnskapsforståelse Innhold Del I Grunnleggende regnskapsforståelse 1 Innledning... 11 1.1 Hva er et regnskap?...12 1.2 Oversikt over boka...14 2 Regnskap som et informasjonssystem... 17 2.1 Innledning...18 2.2 Økonomisk

Detaljer

Elektriker Gruppen AS Elektroentreprenører

Elektriker Gruppen AS Elektroentreprenører http:///skriv-ut/elektriker-gruppen-as/oslo/elektroentrepre... 1 av 8 13.08.13 12:23 Elektroentreprenører Besøksadresse: Oluf Onsums vei 9, 0680 Oslo http:///skriv-ut/elektriker-gruppen-as/oslo/elektroentrepre...

Detaljer

Firma - og Bransjeanalyse

Firma - og Bransjeanalyse Firma - og Bransjeanalyse KVARBERG AS Org.nr 993971413 ÅSMARKVEGEN 1855 2365 ÅSMARKA Del 1 - Firmafakta Grunninfo Decision Score Payment Index Decision Limit Aktuelle hendelser / historikk Betalingsanmerkninger

Detaljer

Metode for analyse av regnskapet

Metode for analyse av regnskapet Metode for analyse av regnskapet Tilgjengelig informasjon Redigering, gruppering og korrigering Analyse av Rentabilitet Likviditet Finansiering Soliditet Beregning av nøkkeltall og kontantstrømanalyser

Detaljer

JULI 2014 - DURAPART AS

JULI 2014 - DURAPART AS JULI 2014 - DURAPART AS MRK! Månedslønnede har negativ 4/26 lønn i juli og timelønnskostnadene er lave som følge av ferieavvikling. Av denne grunner er regnskapet for juli spesiell med negativ/lave lønnskostnader.

Detaljer

Fagsamling for dei gode hjelparane - 28.02.2013

Fagsamling for dei gode hjelparane - 28.02.2013 Fagsamling for dei gode hjelparane - 28.02.2013 Korleis komme seg gjenom «blodbadet» - likviditetsutfordringar og kapitaltilgang Innovasjon Norge v/toril Eide Utviklingsbedrift m/blodbad Resultat Idéfase

Detaljer

Metode for studere likviditet. Metode for analyse av regnskapet. Kontantstrømanalyser

Metode for studere likviditet. Metode for analyse av regnskapet. Kontantstrømanalyser Metode for analyse av regnskapet Tilgjengelig informasjon Redigering, gruppering og korrigering Analyse av Rentabilitet Likviditet Finansiering Soliditet Beregning av nøkkeltall og kontantstrømanalyser

Detaljer

PROSJEKTOPPGAVE. (våren 2008) Fag: STATISTIKK OG ØKONOMI (ITD20106) 2. klasse dataingeniører. Tidsfrister: Utdelt: fredag 4. april.

PROSJEKTOPPGAVE. (våren 2008) Fag: STATISTIKK OG ØKONOMI (ITD20106) 2. klasse dataingeniører. Tidsfrister: Utdelt: fredag 4. april. Avdeling for informasjonsteknologi Remmen, Halden Høgskolen i Østfold Fag: STATISTIKK OG ØKONOMI (ITD20106) 2. klasse dataingeniører PROSJEKTOPPGAVE (våren 2008) Tidsfrister: Utdelt: fredag 4. april. Innleveringsfrist:

Detaljer

Firma - og Bransjeanalyse

Firma - og Bransjeanalyse Firma - og Bransjeanalyse H-VINDUET BAUGE AS Org.nr 956574854 NYHEIMSV 27 6900 FLORØ Del 1 - Firmafakta Grunninfo Decision Score Payment Index Decision Limit Aktuelle hendelser / historikk Betalingsanmerkninger

Detaljer

Oppgave uke 11 - Budsjettering og finans

Oppgave uke 11 - Budsjettering og finans 1) Budsjetter resultat og kontantstrøm for årene 2009 til 2013. Arbeidskapitalen løses opp i 2014. Beregn nåverdien. Bruk et avkastningskrav på 12% etter skatt. Basismodell: Rabatt og andre prisreduksjoner

Detaljer

Innledning. Trond Kristoffersen. Regnskapsanalyse. Innledning. Finansregnskap. Regnskapsanalyse (del 1)

Innledning. Trond Kristoffersen. Regnskapsanalyse. Innledning. Finansregnskap. Regnskapsanalyse (del 1) Innledning Trond Kristoffersen Finansregnskap Regnskapsanalyse (del 1) Introduksjon til regnskapsanalyse Regnskapsanalyse Alle teknikker som benyttes for å kartlegge og å belyse en bedrifts økonomiske

Detaljer

2000325 - Lærdal Golfklubb

2000325 - Lærdal Golfklubb 2000325 - Lærdal Golfklubb Rekneskapsrapport Periode: 201201-201212 Innhold: 1. Forside 2. Resultat, hovedtal 3. Balanse, hovedtal 4. Resultatrapport 5. Resultatrapport pr. måned 6. Balanse 7. Nøkkeltal

Detaljer

Perioderapportering for. Tromsø Ryttersportsklubb 30.06.2014

Perioderapportering for. Tromsø Ryttersportsklubb 30.06.2014 Perioderapportering for Tromsø Ryttersportsklubb 30.06.2014 Økonor Trom sø, Account-IT AS - Postboks 2034-9265 TROMSØ - Telefon: 77 66 02 00 Økonor Tromsø, Account-IT AS Autorisert regnskapsførerselskap

Detaljer

ARENA NORD-NORGE. I analysen inngår regnskapstall fra 138 424 1 aksjeselskap i Norge, herav 11 675 i Nord-Norge. De offentlige regnskapstallene

ARENA NORD-NORGE. I analysen inngår regnskapstall fra 138 424 1 aksjeselskap i Norge, herav 11 675 i Nord-Norge. De offentlige regnskapstallene ARENA NORD-NORGE ET VEDLEGG TIL SPAREBANK 1 NORD-NORGES KONJUNKTURBAROMETER HØSTEN 1999 Med analysen "Bedriftsbarometer" ønsker SpareBank 1 Nord-Norge å bidra til økt og verdifull kunnskap om den økonomiske

Detaljer

Firma - og Bransjeanalyse

Firma - og Bransjeanalyse Firma - og Bransjeanalyse NORSK SATELLITTELEFON AS Org.nr 991442561 3895 EDLAND Del 1 - Firmafakta Grunninfo Decision Score Payment Index Decision Limit Aktuelle hendelser / historikk Betalingsanmerkninger

Detaljer

Firma - og Bransjeanalyse

Firma - og Bransjeanalyse Firma - og Bransjeanalyse ULLSTRØM FEPO AS Org.nr 940794927 ØSTRE AKER VEI 99 0596 OSLO Del 1 - Firmafakta Grunninfo Decision Score Payment Index Decision Limit Aktuelle hendelser / historikk Betalingsanmerkninger

Detaljer

PERIODISK REGNSKAPSRAPPORT 2006 Regnskapsperiode: Mai

PERIODISK REGNSKAPSRAPPORT 2006 Regnskapsperiode: Mai PERIODISK REGNSKAPSRAPPORT 6 Regnskapsperiode: INNHOLD F Resultatrapport F Balanserapport F Likviditetsrapport F Nøkkeltall z Grafikk Dato: 09.05.6 AVVIKSRAPPORT REGNSKAP/BUDSJETT D E N N E P E R I O D

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. HREV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Eksamen høsten 2014. Særtrykk av lover (Regnskapsloven og Bokføringsloven) og forskrifter

Høgskolen i Hedmark. HREV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Eksamen høsten 2014. Særtrykk av lover (Regnskapsloven og Bokføringsloven) og forskrifter Høgskolen i Hedmark HREV1 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Campus Hamar Eksamensdato: 11. desember 214 Eksamenstid: 9. - 13. Sensurfrist: 5. januar 215 Tillatte hjelpemidler: Særtrykk

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. 3REV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Qrdinær eksamen høsten 2014. Særtrykk av lover (Regnskapsloven og Bokføringsloven) og forskrifter

Høgskolen i Hedmark. 3REV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Qrdinær eksamen høsten 2014. Særtrykk av lover (Regnskapsloven og Bokføringsloven) og forskrifter í) Høgskolen i Hedmark 3REV1 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Qrdinær eksamen høsten 214 Eksamenssted: Rena Eksamensdato: 11.desember 214 Eksamenstid: 9. 13. Sensurfrist: 5. januar 215 Tillatte hjelpemidler: Særtrykk

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. NREV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. NREV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Eksamen høsten 2014 Høgskolen i Hedmark NREV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Eksamen høsten 2014 Eksamenssted: Campus Rena Eksamensdato: 11. desember 2014 Eksamenstid: 09.00-13.00 Sensurfrist: 5. januar 2015 Tillatte hjelpemidler:

Detaljer

Firma - og Bransjeanalyse

Firma - og Bransjeanalyse Firma - og Bransjeanalyse NORSK MEDISINSK INFOSENTER AS Org.nr 993735469 LEIRFOSSVEGEN 27 7038 TRONDHEIM Del 1 - Firmafakta Grunninfo Decision Score Payment Index Decision Limit Aktuelle hendelser / historikk

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 31.03.2014 er 3,189 mill. mot 2,284 mill på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Firma - og Bransjeanalyse

Firma - og Bransjeanalyse Firma - og Bransjeanalyse AVERY DENNISON NTP AS Org.nr 946661287 6868 GAUPNE Del 1 - Firmafakta Grunninfo Decision Score Payment Index Decision Limit Aktuelle hendelser / historikk Betalingsanmerkninger

Detaljer

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode Årsregnskapet består ifølge regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Små

Detaljer

Firma - og Bransjeanalyse

Firma - og Bransjeanalyse Firma - og Bransjeanalyse ACRO BYGG AS Org.nr 986678166 CASPAR STORMS VEI 12 0664 OSLO Del 1 - Firmafakta Grunninfo Decision Score Payment Index Decision Limit Aktuelle hendelser / historikk Betalingsanmerkninger

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

2000325 - Lærdal Golfklubb

2000325 - Lærdal Golfklubb 2000325 - Lærdal Golfklubb Rekneskapsrapport Periode: 201301-201312 Innhold: 1. Forside 2. Resultat, hovedtal 3. Balanse, hovedtal 4. Resultatrapport 5. Resultatrapport pr. måned 6. Balanse 7. Nøkkeltal

Detaljer

Balansen per Finansregnskap Egenkapital

Balansen per Finansregnskap Egenkapital Balansen Trond Kristoffersen Bygning Balansen per 600 400 Finansregnskap Bank 300 900 Lån (gjeld) 500 900 Introduksjon til balansen Ressurser i en bedrift = Finansiering av ressursene = Introduksjon til

Detaljer

Vann Varme og Sanitær Gruppen AS

Vann Varme og Sanitær Gruppen AS http:///skriv-ut/vann-varme-og-sanitær-gruppen-as/oslo/-/... 1 av 8 13.08.13 12:24 Besøksadresse: Ravnåsveien 1, 1254 Oslo http:///skriv-ut/vann-varme-og-sanitær-gruppen-as/oslo/-/... 2 av 8 13.08.13 12:24

Detaljer

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002 Delårsrapport pr. 4. kvartal Innholdet i delårsrapporten er i overensstemmelse med foreløpig standard om delårsrapportering. Regnskapsprinsippene som anvendes i årsoppgjør og delårsrapportene er de samme.

Detaljer

Innhold. Grunnleggende regnskapsforståelse

Innhold. Grunnleggende regnskapsforståelse Innhold Del I Grunnleggende regnskapsforståelse 1 Innledning... 11 1.1 Hva er et regnskap?... 12 1.2 Oversikt over boka... 14 2 Regnskap som et informasjonssystem... 17 2.1 Innledning... 18 2.2 Økonomisk

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2010

Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Expert Eilag ASA. 1. kvartal 2001

Expert Eilag ASA. 1. kvartal 2001 Expert Eilag ASA 1. kvartal 2001 Konsernsjef ARILD KRISTIANSEN Expert Eilag ASA Resultatregnskap 1 Kv. 1 Kv. Akk Akk Akk 2001 2000 2001 2000 1999 1 127 939 906 057 Driftsinnte kter 1 127 939 906 057 800

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Arbeidskapital - Bedriftens interne finansieringskilde. Gunvor Gjøstein - Cash Management

Arbeidskapital - Bedriftens interne finansieringskilde. Gunvor Gjøstein - Cash Management Arbeidskapital - Bedriftens interne finansieringskilde Gunvor Gjøstein - Cash Management Arbeidskapital - Bedriftens interne finansieringskilde Hva er arbeidskapital? Hvorfor fokus på arbeidskapitalstyring?

Detaljer

KredittOpplysningen AS

KredittOpplysningen AS Firmafakta Rapport 16-03-2015 JPS CONSULTING AS Org. nr. 989747983 Bjørnveien 15 a 0774 OSLO Innhold 2 Identifikasjon 3 Rating 4 Rating historikk 6 Payment Index/Limit 8 Grunnfakta 9 Styret/Juridisk 10

Detaljer

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6.

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. ANDRE KVARTAL 2007 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. 25,9 % vekst i fortjeneste per aksje til NOK 0,34 per aksje. Beste kvartal i selskapets historie. Vellykket etablering av salgsorganisasjon i USA.

Detaljer

Økonomi. Forskningsparken. Jon Barstad AS 26.05. 2011. ved. jon.barstad@cmc.no Mob. 91 33 06 90 www.jonbarstad.no

Økonomi. Forskningsparken. Jon Barstad AS 26.05. 2011. ved. jon.barstad@cmc.no Mob. 91 33 06 90 www.jonbarstad.no Økonomi Forskningsparken 26.05. 2011 ved Jon Barstad AS jon.barstad@cmc.no Mob. 91 33 06 90 www.jonbarstad.no Innhold: Innledning Regnskapet; Balanse og Resultat Bedriftseksempler Likviditet og kontantstrøm

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

FORETAKSANALYSE. Htl Elektro AS

FORETAKSANALYSE. Htl Elektro AS 23-9-211 HTL ELEKTRO AS PB 133 6447 Norge ELNESVÅGEN HELGE HENØEN FORETAKSANALYSE Htl Elektro AS Sørkedalsvn. 1 C PB 5275 Majorstuen, NO-33 Oslo. Telefon 815 55 454 Fax 22 46 53 9 www.experian.no kundesenter@no.experian.com

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.06.2014 er 8,085 mill. mot 5,848 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Firma - og Bransjeanalyse

Firma - og Bransjeanalyse Firma - og Bransjeanalyse PORT TEKNIKK AS Org.nr 982259231 BREIFLÅTVEIEN 15 4017 STAVANGER Del 1 - Firmafakta Grunninfo Decision Score Payment Index Decision Limit Aktuelle hendelser / historikk Betalingsanmerkninger

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2010

Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Analyse av transportnæringen på Haugalandet

Analyse av transportnæringen på Haugalandet Analyse av transportnæringen på Haugalandet Bacheloroppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Økonomisk- administrativ utdanning Av: Karoline Sævereide Aartun, Susanne Vik, Jannicke Tufteland Aarbø

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2013... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

FORETAKSANALYSE. Videoutstyr Norge AS

FORETAKSANALYSE. Videoutstyr Norge AS 22-6-214 VIDEOUTSTYR NORGE AS STANSEVEIEN 4 975 Norge OSLO JENS PETTER PETTERSE FORETAKSANALYSE Videoutstyr Norge AS Karenslyst Allé 8b, 278 Oslo. Telefon 815 55 454 Fax 22 46 53 9 www.experian.no kundesenter@no.experian.com

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

TV 2 KONSERN Årsregnskap 2002

TV 2 KONSERN Årsregnskap 2002 NOTAT Til : Pressemelding/ Aksjonærene i TV 2 Gruppen as Kopi til : Fra : Adm. Direktør/Sjefredaktør Kåre Valebrokk Dato : Sperrefrist torsdag 13. februar, 2003 (kl 16.00) Emne : Årsregnskap 2002 for TV

Detaljer

FORETAKSANALYSE. Miljømalern AS

FORETAKSANALYSE. Miljømalern AS 3-1-213 MILJØMALERN AS ØSTERDALSGATA 1 K 658 Norge OSLO SPANGEN JOHNNY FORETAKSANALYSE Miljømalern AS Sørkedalsvn. 1 C PB 5275 Majorstuen, NO-33 Oslo. Telefon 815 55 454 Fax 22 46 53 9 www.experian.no

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.09.2014 er 13,360 mill. mot 9,410 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

KredittOpplysningen AS

KredittOpplysningen AS Firmafakta Rapport 06-06-2014 OPTIEL VEST AS Org. nr. 994272713 Fabrikkveien 2 4033 STAVANGER Innhold 2 Identifikasjon 3 Rating 4 Rating historikk 6 Payment Index/Limit 8 Grunnfakta 9 Styret/Juridisk 10

Detaljer

9. Økonomiske hovedtall for OBOS-konsernet

9. Økonomiske hovedtall for OBOS-konsernet 9. Økonomiske hovedtall for OBOS-konsernet 9.1 OBOS og OBOS konsern Det vises til årsrapporten for 2015 for nærmere omtale av resultatregnskap og balanse. Driftsinntektene økte med kr 3 159,7 mill. til

Detaljer

Firma - og Bransjeanalyse

Firma - og Bransjeanalyse Firma - og Bransjeanalyse SIKA NORGE AS Org.nr 919409517 INDUSTRIV 22 1483 SKYTTA Del 1 - Firmafakta Grunninfo Decision Score Payment Index Decision Limit Aktuelle hendelser / historikk Betalingsanmerkninger

Detaljer

Løsningsforslag med ferdigmodell til oppgavene 4.6, 4.7, 4.9, 4.11, 4.12 og 4.13 i læreboka

Løsningsforslag med ferdigmodell til oppgavene 4.6, 4.7, 4.9, 4.11, 4.12 og 4.13 i læreboka Løsningsforslag med ferdigmodell til oppgavene 4.6, 4.7, 4.9, 4.11, 4.12 og 4.13 i læreboka Siden ferdigmodellen har en mer spesifisert kontoplan enn læreboka, er det i noen tilfeller brukt andre kontoer

Detaljer

KredittOpplysningen AS

KredittOpplysningen AS Firmafakta Rapport 12-06-2013 OPTIEL VEST AS Org. nr. 994272713 Fabrikkveien 2 4033 STAVANGER Innhold 2 Identifikasjon 3 Rating 4 Rating historikk 6 Payment Index/Limit 8 Grunnfakta 9 Styret/Juridisk 10

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

ARENA NORD-NORGE. ikke levert regnskap for 1999. Bedriftsbarometer 1. HOVEDKONKLUSJONER 2

ARENA NORD-NORGE. ikke levert regnskap for 1999. Bedriftsbarometer 1. HOVEDKONKLUSJONER 2 ARENA NORD-NORGE ET VEDLEGG TIL SPAREBANK 1 NORD-NORGES KONJUNKTURBAROMETER HØSTEN 2 Med analysen "Bedriftsbarometer" ønsker Sparebanken Nord-Norge å bidra til økt og verdifull kunnskap om den økonomiske

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009 Landkreditt Bank Delårsrapport 3. kvartal 2009 REGNSKAP PR. 30. SEPTEMBER 2009 Generelt Resultatet av den underliggende driften i Landkreditt Bank AS viser en god utvikling sammenlignet med tilsvarende

Detaljer

Nettoinntekt Driftsoverskudd landbruk Lønnsinntekter Annet

Nettoinntekt Driftsoverskudd landbruk Lønnsinntekter Annet 3 Melkeproduksjon I regnskapsundersøkelsen har det i perioden 21 21 vært mellom 1 og 63 bruk med melkeproduksjon i Trøndelag. Det er tatt med gjennomsnittstall for alle bruk med melkeproduksjon, og en

Detaljer

Generelt. Finansregnskap. Forskuddsbetalte utgifter og påløpne kostnader Avskrivning. Trond Kristoffersen. Periodisering. Formål med finansregnskapet

Generelt. Finansregnskap. Forskuddsbetalte utgifter og påløpne kostnader Avskrivning. Trond Kristoffersen. Periodisering. Formål med finansregnskapet Finansregnskap Forskuddsbetalte utgifter og påløpne kostnader Trond Kristoffersen Generelt Formål med finansregnskapet Økonomisk informasjon som er nytte for brukerne Korrekt kostnad og inntekt i resultatregnskapet

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015 Delårsrapport pr. 31.03.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 6,4 mill. mot 6,3 mill. på same tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK)

Detaljer

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] BN Boligkreditt Regnskapsprinsipper

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Regnskapsprinsipper Andre driftskostnader Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i Andre driftskostnader utgjorde 16,30 mill. kroner

Detaljer

AA God kredittverdighet

AA God kredittverdighet Totalrapport BJØRNSTAD SERVICEPARTNER AS 998594782 24.jul.2015 Firmainformasjon BJØRNSTAD SERVICEPARTNER AS Orgnr.: 998594782 Juridisk adresse: D-U-N-S: 345043809 Besøksadresse: Telefon: 90603306 Postadresse:

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 2. kvartal 48,7

Detaljer

FORETAKSANALYSE. Company AS

FORETAKSANALYSE. Company AS DEMO 23-12-21 FORETAKSANALYSE Company AS Sørkedalsvn. 1 C PB 5275 Majorstuen, NO-33 Oslo. Telefon 815 55 454 Fax 22 46 53 9 www.experian.no kundesenter@no.experian.com Innholdsfortegnelse 1. Foretaksinformasjon

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 953 323 141 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FRØSETH AS Forretningsadresse: Ravlovegen 144 7657 VERDAL

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010 Kvartalsrapport 1. kvartal 2010 SSTTYYRREETTSS KKOOMMEENNTTAARR TTI IILL KKVVAARRTTAALLSSRREEGGNNSSKKAAPPEETT PPRR 3311...0033...22001100 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Endring av regnskapsprinsipp Fra 1.1.2015 har banken anvendt IAS 19R, og dermed endret regnskapsprinsipp, for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Banken

Detaljer

Kapittel 11: Etablering av bedrifter

Kapittel 11: Etablering av bedrifter Kapittel 11: Etablering av bedrifter 1 Begrepskryss (svarene finner du på side 215 220 i Ny agenda) Sett strek mellom begrepet til venstre og riktig forklaring til høyre. 1) arbeidsgiveravgift a) offentlig

Detaljer

Forbundet for Ledelse og Teknikk. Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern

Forbundet for Ledelse og Teknikk. Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern Forbundet for Ledelse og Teknikk Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern Historiske nøkkeltall, FLT RESULTAT (tall i 1000) Kontingentinntekter 78 841 79 299 84 211 88 443 Driftsresultat -5

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2011

Rapport for 1. kvartal 2011 Rapport for 1. kvartal 2011 Konsern Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) hadde i 1. kvartal 2011 et overskudd før skatt på 10,8 MNOK. Grunnlaget for det gode

Detaljer

KredittOpplysningen AS

KredittOpplysningen AS Firmafakta Rapport 22-08-2013 STIFTELSEN KLAR Org. nr. 990065365 Dronningensgate 75/77 4608 KRISTIANSAND S Innhold 2 Identifikasjon 3 Rating 4 Rating historikk 6 Payment Index/Limit 8 Grunnfakta 9 Styret/Juridisk

Detaljer

FORETAKSANALYSE. Miljømalern AS

FORETAKSANALYSE. Miljømalern AS 3-7-213 MILJØMALERN AS ØSTERDALSGATA 1 K 658 Norge OSLO SPANGEN JOHNNY FORETAKSANALYSE Miljømalern AS Sørkedalsvn. 1 C PB 5275 Majorstuen, NO-33 Oslo. Telefon 815 55 454 Fax 22 46 53 9 www.experian.no

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2010

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2010 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2010 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.10. GENERELT. Året 2010 generelt har vært preget av god drift i Rindal Sparebank. 3. kvartal har ikke vært noe unntak. Låneetterspørselen totalt

Detaljer

REGNSKAP - 1. HALVÅR 1996 -BEDRET INNTJENING

REGNSKAP - 1. HALVÅR 1996 -BEDRET INNTJENING Trondheim 29. august 1996 REGNSKAP - 1. HALVÅR 1996 -BEDRET INNTJENING Resultatregnskapet for 1. halvår 1996 viser en klar bedring sammenlignet med samme periode i 1995. Utlåns- og innskuddsvolumet har

Detaljer

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank 1. kvartal Delårsrapport For Landkreditt Bank 2010 Landkreditt Bank Delårsrapport pr. 31.03.2010 Landkreditt Bank kan i 1. kvartal vise til vesentlig bedre resultater enn i tilsvarende periode i 2009.

Detaljer

Rapport for 4. kvartal 2010

Rapport for 4. kvartal 2010 Rapport for 4. kvartal 20 Konsern Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) hadde i 4. kvartal 20 et overskudd før skatt på,3 MNOK. Grunnlaget for det gode resultatet

Detaljer