Prosjektbeskrivelse. Dataflyt og beslutningsgrunnlag for norsk landbruk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjektbeskrivelse. Dataflyt og beslutningsgrunnlag for norsk landbruk"

Transkript

1 Prosjektbeskrivelse Dataflyt og beslutningsgrunnlag for norsk landbruk Hovedprosjekt fase 2 NILF 13. januar 2011 Prosjektbeskrivelse - Dataflytprosjektet fase 2

2 1 Hovedprosjekt andre fase Bakgrunn Målsettinger Gjennomføring Organisering Nærmere om arbeidsdeling og godtgjøring av fellesoppgaver Sentrale milepæler i fase 2 samt foreløpige anslag for fase Kostnader og ressursbruk Finansiering Kort beskrivelse av delprosjekter Delprosjekt 1 Standardisering Delprosjekt 2 Infrastruktur Videre utredning fortsettelse fra fase Kravspesifisering av Altinn-løsning for avregnings- og regnskapsflyt Planlegging av og andre forberedelser til utviklingsprosjektet i fase Utvikling av forretningsmodell Delprosjekt 3 Pilot Prosjektbeskrivelse - Dataflytprosjektet fase 2 2

3 1 Hovedprosjekt andre fase 1.1 Bakgrunn Prosjektet Dataflyt og beslutningsgrunnlag for norsk landbruk tar sikte på å bedre sentral dataflyt og beslutningsstøtte innen landbruksnæringa, med spesielt fokus på bondens behov og nytteverdier. Første fase av prosjektet er i avslutningsfasen, og det er tid for overgang til fase 2. Rapport fra prosjektets fase 1 datert 11. juni 2010, og oppdatert 8. oktober 2010 dokumenterer at næringsaktørene og offentlig forvaltning kan realisere betydelig verdier gjennom å videreføre samarbeidet (vedlegg 1). Videreføringen innebærer i første omgang en forberedelsesfase (fase 2) med tanke på senere utvikling av foreslått felles infrastrukturløsning gjennom Altinn. Forberedelsesfasen innebærer videre standardisering, kravspesifisering for deler av løsningen, videre utredning for andre deler av løsningen og detaljplanlegging av utviklingsprosjektet (fase 3). Partnerskapet går inn i fase 2 med en klar ambisjon om at Altinn-løsningen skal utvikles i fase 3. I nevnte rapports kapittel 6 gis anbefalinger til videreføring i fase 2. Denne prosjektbeskrivelsen gir nærmere beskrivelse av planlagt gjennomføring av fase Målsettinger Prosjektet skal i fase 2 gjennomføre 7 hovedoppgaver. Nedenfor er det formulert et hovedmål for hver oppgave: 1. Fortsette arbeidet med standardisering fra fase 1, og utvikle de standarder som kreves for at Altinn-løsningen kan realiseres. Dette inkluderer standarder knyttet til både avregnings-, faktura-, regnskaps- og dyreflyt 2. Kravspesifisere løsningen for avregnings- og regnskapsflyt som grunnlag for gjennomføring av tjenesteutvikling i Altinn 3. Gjennomføre nødvendig utredningsarbeid og vurderinger som beslutningsunderlag for valg av løsninger knyttet til fakturaflyt, med eller uten Altinn som løsningsalternativ Prosjektbeskrivelse - Dataflytprosjektet fase 2 3

4 4. Arbeide for å realisere løsning for overføring av dyrestatusdata fra Husdyrkontroller og/eller Husdyrregisteret til regnskapskontor og andre aktører som har behov for slike data, samt vurdere nærmere løsninger for fakturaflyt fra veterinærer og behov for standardisering knyttet til eventuell overføring av avregningsdata fra slakteri til Husdyrkontroller og Husdyrregister. 5. Planlegge utviklingsfasen (fase 3), herunder plan for tjenesteutvikling i Altinn og plan for tilpasning hos berørte aktører 6. Utvikle endelig forretningsmodell og finansieringsløsning for fase 3 og 4 7. Utvikle og drifte utvidet pilotløsning, herunder sørge for erfaringsoverføring fra pilotarbeidet til standardiseringsarbeidet, kravspesifiseringen, planlegging av utviklingsfasen og øvrige utredninger. 1.3 Gjennomføring Gjennomføringsmodellen fra fase 1 videreføres i grove trekk, og arbeidet deles i inn i 3 delprosjekter også for fase 2: - Delprosjekt 1: Standardisering - Delprosjekt 2: Infrastruktur - Delprosjekt 3: Pilot x 201y Fase 1 utredning /pilottesting DP 1 Faglig utvikling og standardisering Fase 2 forberedelse til utvikling / pilottesting DP1 Standardisering Fase 4 implementering Implementering av standarder og infrastruktur DP 2 Utredning av organisatorisk og teknisk løsning DP 2 Infrastruktur Vedlikehold av standarder Forprosjekt DP 3 Pilot elektronisk bilagsflyt DP3 Pilot Fase 3 - utvikling Drifting av infrastruktur Utvikling av infrastrukturløsning Figur 1.0 Grov skisse av hovedprosjektets fase 2 sin avgrensing i forhold andre faser Nærmere beskrivelser av stipulert tidsplan og milepæler finnes i kapittel 1.6. En kort beskrivelse av sentrale aktiviteter i delprosjektene finnes i kapittel Organisering Partnerskapet i fase 1 videreføres inn i fase 2. Ii tillegg overtar Animalia partnerskapet for kjøttbransjen slik at også ikke samvirkebasert kjøtt- og fjørfeindustri blir representert. Strand Unikorn kommer inn som ny parter slik at ikke samvirkebasert kornindustri blir representert. Norges Skogeierforbund kommer inn som ny parter slik at skogbransjen blir representert. Prosjektbeskrivelse - Dataflytprosjektet fase 2 4

5 Hele Sparebank1-gruppen kommer med som partner. Partnerskapet blir derfor bestående av Norges Bondelag, Norsk Bonde og Småbrukarlag, Tine, Animalia, Felleskjøpet Agri, Strand Unikorn, Norges Skogeierforbund, Landkreditt, Gjensidige, Sparebank 1-gruppen og NILF. Det skal gjennomføres et årlig partnermøte, for øvrig styres prosjektet av styringsgruppa. På det årlige partnermøte skal det informeres om fremdriften i prosjektet, videre skal partnerskapsmøtet beslutte eventuelle endringer i sammensetningen av styringsgruppa. Partnerskapet har oppnevnt styringsgruppe og NILF som prosjektleder for prosjektet. Styringsgruppa skriver kontrakt med prosjektleder ang gjennomføringen av prosjektet. Styringsgruppa skal sørge for styring og finansiering av prosjektet og består av følgende medlemmer: Einar Frogner, Norges Bondelag (leder) Arild Bustnes, Norges Bondelag Olaf Godli, Norsk Bonde og Småbrukarlag Tone Roalkvam, Tine Tor Arne Ruud, Animalia Olav Sæbø, Felleskjøpet Agri Steffen Skolsegg, Strand Unikorn Mikael Løken, Norges Skogeierforbund Arnt Foss, Gartnerhallen Finn Andersen, Økonomiforbundet Kathrine Kongshaug Karstensen, Landkreditt Knut Martin Glesne, Gjensidige Anja Gotvassli, Sparebank1-gruppen Ivar Pettersen, NILF Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund (KLF) og Nortura har møterett/observasjonsstatus i styringsgruppa. Det samme gjelder Agrodata AS og Daldata AS som er sentrale samarbeidspartnere. Styringsgruppa sørger for at Statens Landbruksforvaltning, Mattilsynet og Innovasjon Norge også blir invitert med som partnere i prosjektet. Hvis Statens Landbruksforvaltning, Mattilsynet og Innovasjon Norge vil delta som partnere skal også disse etatene tilbys plass i styringsgruppa og inviteres til det årlige partnerskapsmøtet. Styringsgruppa skal i samråd med etatene og prosjektgruppa ta stilling til om det er aktuelt at disse etatene skal ha møteplikt i prosjektgruppa. NILF v/erland Kjesbu er oppnevnt som prosjektleder og skal på vegne av styringsgruppa sørge for at prosjektet blir gjennomført. Prosjektleder og styringsgruppa har i fellesskap kommet fram til at følgende aktører skal delta i prosjektgruppa: NILF Duett-prosjektet (representasjon fra Bondelaget og Daldata AS) Agrodata AS Tine Animalia (Nortura og KLF har også møterett i prosjektgruppa) Felleskjøpet Agri Prosjektbeskrivelse - Dataflytprosjektet fase 2 5

6 Prosjektgruppa har ansvar for koordinering, framdrift og for å ivareta helheten og sammenhengene mellom de 3 delprosjektene. Deltagerne i prosjektgruppa skal også bidra til nødvendig forankring, framdrift og koordinering av arbeidet i sine organisasjoner samt bistå prosjektleder i arbeidet. Prosjektleder skriver kontrakt med Daldata AS og Norges Bondelag, Agrodata AS, Tine, Animalia og Felleskjøpet Agri angående arbeid i prosjektgruppa. Prosjektleder skriver kontrakt med aktører som deltar i pilotarbeidet i delprosjekt 3. Kontraktspartnere bærer risiko med at avtalt arbeid blir levert og holder den kvalitet som Styringsgruppa forventer. Styringsgruppa beslutter hvilke andre underleverandører som prosjektleder eventuelt skal benytte i gjennomføringen av prosjektet. For øvrig står prosjektleder i samråd med prosjektgruppa fritt til å etablere arbeids- og referansegrupper etter behov i prosjektet. Deltagelsen i slike grupper må for faglig aktivitet baseres på egeninnsats fra partnere og andre samarbeidspartnere. Prosjektleder disponerer i samråd med styringsgruppa i prosjektets kontante bidrag og kan også godtgjøre partnere, samarbeidspartnere, eventuelt bruke konsulenter i gjennomføringen. Figur 1.1 Grov skisse av organisering av fase 2 i prosjektet, hvor også sannsynlige arbeidsog referansegrupper er skissert 1.5 Nærmere om arbeidsdeling og godtgjøring av fellesoppgaver Fase 2 bygger på noenlunde samme arbeidsdeling som i fase 1 hvor egeninnsatsen til partnere og samarbeidspartnere er en sentral del av ressursinnsatsen, i tillegg skal typiske fellesoppgaver dekkes av det kontante bidraget fra partnerskapet. Prosjektbeskrivelse - Dataflytprosjektet fase 2 6

7 Eksempel på oppgaver som skal dekkes av egeninnsats egne oppgaver; - Partnerskaps- og styringsgruppemøter og aktivitet tilknyttet dette - Referansegruppemøter og aktivitet tilknyttet dette - All faglig aktivitet, inklusive faglig aktivitet knyttet til standardiseringsarbeidet innhold i standarder) og arbeidet med infrastrukturløsninger dvs bidrag til definering av faglig innhold i standarder (variabler og oppsett), IKT-faglige, økonomifaglige og landbruksfaglige innspill på f.eks planer for og kravspesifikasjon for infrastrukturløsning - Mottak av informasjon og innspill på høringer - Aktivitet knyttet til pilotdeltagelse; eksempelvis deltagelse på statusmøter, planlegging (egen og felles), utvikling av egne IKT-systemer, utvikling av import- og eksportløsninger, kundekontakt med mer Eksempel på oppgaver som skal dekkes av fellesskapet fellesoppgaver; - Deltagelse i prosjektgruppa; deltagelsen i prosjektgruppa dekkes for hver deltagende organisasjon med en fast sum på ca ,- + mva. Dvs følgende dekning; o Tine kr ,- + mva o Animalia kr ,- + mva o Felleskjøpet Agri kr ,- + mva o Agrodata AS kr ,- + mva o Duett-prosjektet (repr fra Daldata AS og Bondelaget) kr ,- + mva - Utvikling og drift av pilotløsning; prosjektleder skriver kontrakt med Daldata AS - For øvrig skal prosjektleder sørge for at fellesoppgaver blir utført, og skal for arbeid som NILF ikke kan ta selv, i prioritets rekkefølge søke å bruke følgende kompetanse til dette; 1. Deltagende organisasjoner i prosjektgruppa 2. Organisasjoner i partnerskapet for øvrig 3. Andre konsulenter 1.6 Sentrale milepæler i fase 2 samt foreløpige anslag for fase 3 Utvikling av løsning for avregningsflyten prioriteres først, videre prioritering er utvikling av løsning for regnskapsflyt og opplegg for registrering av driftsinformasjon. Nødvendig standardisering, kravspesifisering, planlegging med mer i fase 2 følger denne prioriteringen. Følgende ansees som sentrale milepæler for fase 2 Prosjektbeskrivelse - Dataflytprosjektet fase 2 7

8 Fase 2 - forberedelse til utviklingsprosess Delprosjekt Flyt Milepæl / Aktivitet Sluttdato Standardiseringsarbeid Standard AF Standard eavregning landbruk klar for Altinn-løsning 01.jul.11 Standard FF Standard efaktura landbruk utviklet 01.okt.11 Standard RF Standard bankrapport klar for Altinn-løsning 01.okt.11 Standard RF Standard driftsregnskap klar for Altinn-løsning 01.okt.11 Standard RF Standard skatteregnskapsfil (dagens NILF standard) klar for Altinn-løsning 01.okt.11 Standard DF Behov for standardisering knyttet til dyreflyt vurdert og dokumentert 01.okt.11 Standard DI Standard for registrering av driftsinformasjon klar for Altinn-løsning 01.jan.12 Kravspesifisering Altinnløsning Infrastruktur Avklaring av deltagere i første utviklingstrinn av løsningen 01.mar.11 Infras truktur AF Kravspesifisering av Altinn-løsning for avregnflyt 01.jul.11 Infrastruktur RF Kravspesifisering av Altinn-løsning for regnskapsflyt 01.okt.11 Infras truktur DI Kravspesifiering av Altinn-løsning for registrering av driftsinformasjon 01.jan.12 Utredninger og nærmere vurderinger Infras truktur FF Utredning av endelig løsning fak turaflyt 01.jan.12 Infrastruktur DF Utredning av løsning for dyreflyt inn i regnskapssystemer og evt til andre aktører 01.jan.12 Planlegging av og andre forberedelser til tjenesteutvikling Infras truktur Alle Kursing og kompetanseheving for tjenesteutvikling 01.jul.11 Infrastruktur AF Planlegging utvikling av Altinn-løsning for avregningsflyt 01.jul.11 Infrastruktur RF Planlegging utvikling av Altinn-løsning for regnskapsflyt 01.okt.11 Infrastruktur DI Planlegging av utvikling av Altinn-løsning for registrering av driftsinformasjon 01.jan.12 Utredning/utvikling av foretningsmodell Infrastruktur Alle Utvikling av foretningsmodell 01.jul.11 Utvikling og drift av utvidet pilotløsning Pilot Alle Utvikling av løsning for utvidelse av pilot 01.jan.11 Pilot Alle Utvidet pilotløsning planlagt avsluttet 01.apr.12 Foreløpige anslag indikerer følgende sentrale milepæler for fase 3 Fase 3 - utvikling av Altinn-løsning Delprosjekt Flyt Milepæl / Aktivitet Sluttdato Utvikling av Altinn-løsning for avregningsflyt Infrastruktur AF Oppstart utvikling av løsninger for avregningsflyt 01.sep.11 Infrastruktur AF Løsning for avregningsflyt kjøtt klar til implementering 01.apr.12 Infrastruktur AF Løsning for avregningsflyt melk klar til implementering 01.apr.12 Infrastruktur AF Løsning for avregningsflyt korn klar til implementering 01.apr.12 Infrastruktur AF Løsning for avregningsflyt skog klar til implementering Senere Infrastruktur AF Løsning for avregningsflyt grønt klar til implementering Senere Utvikling av Altinn-løsning for regnskapsflyt Infrastruktur RF Oppstart utvikling av løsning for regnskapsflyt 01.jan.12 Infrastruktur RF Løsning for regnskapsflyt klar til implementering 01.mai.12 Utvikling av Altinn-løsning for registrering av driftsinformasjon Infrastruktur DI Oppstart utvikling av løsning for registrering av driftsinformasjon 01.mai.12 Infrastruktur DI Løsning for registrering av driftsinformasjon klar til implementering 01.okt.12 Hva angår regnskapsflyten må det gjøres en nærmere vurdering av om det er hensiktsmessig å starte og bruke løsningen i 2012 eller i 2013, henholdsvis med data fra regnskapsåret 2011 eller Dette kommer litt an på utformingen av standardene, hvilke endringer det vil bli lagt opp til i forhold til standard kontoplan og driftsgreinkoder samt i hvilken grad det kan være aktuelt å konvertere gamle data, f.eks regnskapsåret 2011, over på nye standarder. Å få på plass avregningsflyten har også første prioritet. Det kan derfor bli aktuelt å justere tidsplanen for regnskapsflyten underveis i prosjektet, noe som kan medfører en forlengelse av fase 2 i tid. Prosjektbeskrivelse - Dataflytprosjektet fase 2 8

9 Overgang fra fase 2 til fase 3 Overgangen fra fase 2 til fase 3 vil starte med at utviklingen av avregningsflyten starter opp. Det er planlagt at den skal kunne starte høsten 2011, med andre ord før alle aktiviteter i fase 2 er gjennomført. Styringsgruppa vil derfor som i første fase av prosjektet måtte ta stilling til en overgang til neste fase for deler av prosjektet før inneværende fase er avsluttet. Slik det er skissert i rapport fra 11. juni, revidert 8. oktober 2010, antas det imidlertid at fellesoppgaver i utviklingsfasen (fase 3) dekkes av det offentlige, mens aktører som skal knytte seg til løsningen må dekke kostnader knyttet til påkoblingen med egeninnsats. Dette må imidlertid klargjøres nærmere i fase 2, jfr kapittel nedenfor. 1.7 Kostnader og ressursbruk Totale kostnader for fellesoppgaver knyttet til hovedprosjektets andre fase er estimert til ca 5,2 mill. kroner, arbeidet skal skje i 2011 og første halvadel av Prosjektet involverer mange aktører og baseres på mye egeninnsats. Det er derfor ikke gjort noe forsøk på å estimere total egeninnsats i denne omgang. Det antas at egeninnsatsen i fase 2 vil bli noenlunde som i fase 1. For de som deltok i piloten i fase 1 forventes noe mindre egeninnsats i fase 2, da disse aktørene har lagt et godt grunnlag i fase 1. Det forventes at det kontante bidraget vil fordele seg noenlunde som følger i forhold til de ulike delprosjektene: Delprosjekt 1 standardisering Delprosjekt 2 infrastruktur Delprosjekt 3 pilot Hovedprosjekt - prosjektledelse/prosjektgruppe Finansiering Prosjektet finansieres med egeninnsats fra deltagende partnere og samarbeidspartnere, kontante bidrag fra næringsaktører i partnerskapet med kommersielle interesser i prosjektet og offentlig støtte fra NILFs forvaltningsbevilgning fra LMD samt sentrale BU-midler. Finansieringen fordeler seg som følger: Egeninnsats: - Alle partnere og samarbeidspartnere går inn med egeninnsats, jf eksempler på aktiviteter beskrevet i kapittel 1.5 Partnerfinansiering: - Tine ,- kroner + mva - Animalia ,- kroner + mva - Felleskjøpet Agri ,- kroner + mva - Strand Unikorn ,- kroner + mva - Norges Skogeierforbund ,- kroner + mva - Gartnerhallen ,- kroner + mva Prosjektbeskrivelse - Dataflytprosjektet fase 2 9

10 - Landkreditt ,- kroner + mva - Gjensidige ,- kroner + mva - Sparebank1-gruppen ,- kroner + mva Totalt partnerbidrag ,- kroner + mva Offentlig støtte: - NILF forvaltningsstøtte fra LMD ,- kroner - Sentrale BU-midler ,- kroner Total offentlig støtte ,- kroner Total kontant bidrag fra partnere og offentlige aktører blir på kroner kroner (+ mva på partnerbidrag) ,- kroner av bidraget skal gå til dekning av restfinansiering av Prosjektleders kostnader for fase 1, slik at kroner (+ mva på partnerbidrag) vil være disponibelt for fase 2. Det vil bli sendt faktura fra prosjektleder halvårlig etter påløpte kostnader basert på fordelingsbrøken for aktørene. Det forventes at kostnadene vil fordele seg noenlunde likt utover prosjektperioden, som er planlagt å gå fra ca 1. jan 2011 til 1. april Finansiering av fase 3 Fase 2 består av foreberedelse før tjenesteutvikling og aktørenes påkobling til Altinnløsningen (standardisering, kravspesifisering, planlegging av utviklingsfasen etc). Utviklingen av tjenestene i Altinn, utvikling av aktørenes import- og eksportløsninger til Altinn og deres påkobling, skal skje i fase 3. Finansieringen av fase 3 skal utredes i fase 2, jfr kapittel Prosjektbeskrivelse - Dataflytprosjektet fase 2 10

11 2 Kort beskrivelse av delprosjekter Prosjektleder skal i samarbeid med prosjektgruppe planlegge arbeidet mer i detalj, og rapportere framdrift til styringsgruppa. Nedenfor gis derfor foreløpig bare en kort beskrivelse av innholdet i det enkelte delprosjektene. 2.1 Delprosjekt 1 Standardisering Standardisering avregningsflyt eavregning landbruk Ut over det som vil bli gjennomført i fase 1 gjenstår å koordinere standardisering av avregningsflytene for kjøtt, egg, melk og korn, skog og grøntbransjen mot offentlige aktører. Videre gjenstår å standardisere avregningsflyten for korn, skog og grøntbransjen. Standarden for avregningsflyt må også tilpasses tilskuddsavregningene fra SLF og Innovasjon Norge. For å utvikle en endelig standard for eavregning landbruk, som skal benyttes i Altinn-løsningen, må en sikre at standarden blir dekkende for hele landbrukssektoren. Bransjestandard efaktura landbruk Utvikling av en bransjestandard for elektronisk faktura vil ikke være bortkastet uansett hvilken fakturaflytløsning en kommer til å lande på. Dette arbeidet er også hensiktsmessig å se i sammenheng med standard for elektronisk avregning, samt kontoplanarbeidet og utvikling av opplegg for kontering i den elektroniske dataflyten. Dette inkluderer NILFs arbeid med kontoplan for landbruket, med tilhørende driftsgreinkodelister som utvikles gjennom fase 1 og videre i regi av NILF og delprosjekt 1. Erfaringen fra fase 1 tilsier at det er hensiktsmessig å gjennomføre en pilot på elektronisk fakturaflyt parallelt med standardiseringsarbeidet. Utvikling av bransjestandard landbruk for efaktura kan starte parallelt med videre utredning av fakturaflyten og standardiseringsarbeidet for eavregning landbruk. Planen er å starte med faktura fra Gjensidige og Felleskjøpet Agri, eventuelt samtidig ha med Strand Unikorn. For f.eks veterinærene kan dette også til dels være avhengig av resultatet av dialogen mellom Dyrehelseportalprosjektet og Dataflytprosjektet. Prosjektbeskrivelse - Dataflytprosjektet fase 2 11

12 Standardisering regnskapsflyt og driftsinformasjon I standardisering av regnskapsflyten er det i fase 1 utviklet en faglig og teknisk standard bankrapport. Det arbeides med en faglig standard for driftsregnskap. Det forventes at en kommer langt med den faglige driftsregnskapsstandarden fram til 1. mars 2011 (fase 1), men teknisk spesifisering vil måtte tas i forberedelsesfasen fram mot tjenesteutvikling (fase 2). Det må også lages en teknisk standard for skatteregnskap (ala NILFs regnskapsfil i dag). Videre bør standardisering av bondens rapportering av driftsinformasjon starte så fort som mulig. Her er det både et faglig og teknisk arbeid som skal gjennomføres i fase 2. Dette arbeidet bør sees i sammenheng med bl.a. videre vurdering av dyreflyten og bondens registreringer av dyrestatus. Standardisering dyreflyt For å kunne realisere løsning knyttet til overføring av dyrestatusdata fra Husdyrkontroller og/eller Husdyrregister (avhengig av dyreslag) til regnskapskontor og eventuelt andre aktører som har behov for dyrestatusdata, er det behov for utvikling av standarder for slik datautveksling. Hvordan slik standardisering kan skje og hva som kreves for dette utredes nærmere i sammenheng med annen utredning og dialog med sentrale aktører knyttet til dyreflyten. 2.2 Delprosjekt 2 Infrastruktur Videre utredning fortsettelse fra fase 1 Beslutningen som tas nå, om bruk av Altinns infrastruktur, inkluderer i første rekke avregnings- og regnskapsflyten. Hvilke løsninger som velges for relevant faktura- og dyreflyt vurderes nærmere i fase 2, parallelt med at standardiseringsarbeidet fortsetter. Dyreflyt Hvordan dyrestatusdata kan overføres fra Husdyrkontrollene og/eller Mattilsynets Husdyrregister via Altinn til regnskapskontorene, og eventuelt andre aktører som f.eks forsikringsselskap, bør være første prioritet for prosjektet angående dyreflyt. Her finnes det ikke elektroniske eller andre løsninger pr i dag. Prosjektet skal utrede hvordan overføring av dyrestatusdata fra Husdyrkontrollene og/eller Husdyrregisteret kan skje til regnskapskontorene. Dette arbeidet innebærer også å vurdere hvilke standarder som kan benyttes til en slik overføring. Det bør videre opprettes god dialog med Dyrehelseportalprosjektet, Mattilsynet, Husdyrkontrollene og sentrale aktører i næringa knyttet til dyreflyt. Dette gjelder for dyreflyten generelt, men spesielt relatert til rapportering av beslutningsstøtteinformasjon fra veterinærene. I samarbeid med Dyrehelseportalprosjektet bør det sees nærmere på om rapporteringen fra veterinærer til Mattilsynet, Geno, SLF og Husdyrkontrollene, på noen måte kan sees i relasjon til fakturaflyt fra veterinærene. Hvis det ikke er hensiktsmessig å se diverse rapportering fra veterinærene til ulike aktører i sammenheng med fakturaflyten, skal prosjektet arbeide spesifikt for å få på plass elektronisk fakturaflyt fra veterinærene til bønder og regnskapskontor. Om det i løsningen for avregningsflyt skal legges til rette for at rapportering fra slakteri til Husdyrkontroller og Mattilsynets Husdyrregister skal kunne skje via avregningsflyten må vurderes nærmere i samarbeid med berørte aktører. Prosjektbeskrivelse - Dataflytprosjektet fase 2 12

13 Fakturaflyt Markedet for elektronisk fakturering følges videre og prosjektet må vurdere eventuell bruk av Altinn sammen med Altinn og berørte brukere, parallelt med at Altinns løsninger for elektronisk fakturering til og fra det offentlige utvikles fram mot juni Dette arbeidet går parallelt med at prosjektet arbeider med en bransjestandard for elektronisk fakturering til og fra landbruksbedrifter. Det opprettes også tettere kontakt mot banknæringa, spesielt gjennom Sparebank1-gruppen og bankenes felles nettverk for standardisering og arbeid med tjenester knyttet til elektronisk fakturering Kravspesifisering av Altinn-løsning for avregnings- og regnskapsflyt Dels parallelt med- og i etterkant av det videre standardiseringsarbeidet, skal arbeidet med endelig kravspesifisering av løsningen for avregnings- og regnskapsflyt gjennomføres. Både standardiseringsarbeidet og kravspesifiseringen er viktig fundament, som forberedelse før tjenesteutvikling kan starte. I dette arbeidet kan det også bli nyttig å hente erfaringer fra den utvidede pilotløsningen, i delprosjekt 3. I arbeidet med kravspesifiseringen må en parallelt med planleggingen av utviklingsfasen, vurdere hvor raskt en skal gå fram, og hva som skal tas først og sist, i forhold til påkobling av ulike bransjer (kjøtt, melk, korn, skog, grønt) og aktører (f.eks rapporteringen til ulike offentlige aktører). Videre må det nok vurderes nærmere om forslaget til Altinn-løsning skal realiseres i sin helhet. Det kan være ting som taler for at en del løsninger som fungerer bra i dag ikke skal tas inn som en del av denne løsningen. Dyreflyt fra avregninger og faktura til Husdyrkontrollene og Husdyrregisteret kan være et slikt område. På dette området har det skjedd forbedringer på dagens systemer underveis i prosjektperioden til dataflytprosjektet, så i hvilken grad det er aktuelt å gå videre med hele den foreslåtte Altinn-løsningen på dette punktet må vurderes av Husdyrkontrollene, Mattilsynet og slakteriene i samarbeid. Videre vil det måtte gjøres vurderinger opp mot SLF i forhold til hvor mye av den offentlige rapporteringen dit som er hensiktsmessig å ta inn i en første generasjon av løsningen. Det kan mao bli snakk om utvikling i faser, med flere generasjoner av en framtidig løsning. Det som bør prioriteres først er å få på plass en løsning for avregningsflyt mot regnskapskontorene, da det her ikke finnes løsninger pr i dag. Videre vil også dette være i NILFs interesse i forhold til driftsgranskingene, Budsjettnemnda for jordbruket og forskning. NILF er foreløpig den aktøren som står for den offentlige interessen som danner grunnlaget for at Altinns infrastruktur kan benyttes Planlegging av og andre forberedelser til utviklingsprosjektet i fase 3 Et såpass krevende utviklingsprosjekt som skal foregå i fase 3 vil fordre god planlegging og budsjettering for alle involverte aktører. Planleggingsfasen bør også inkludere nødvendig kompetanseheving og sammensetning av utviklingsteam for tjenesteutviklingen i Altinn, og planlegging av utviklingsprosessen mot de mest berørte aktørene både på privat og offentlig side Utvikling av forretningsmodell Utgangspunktet er at forretningsmodellen bør gjøres så enkel som mulig. Arbeidet vil nok i hovedsak i første omgang bestå i overordnede avklaringer mellom næringa og staten. Foreløpig forslag går på at det offentlige og partnerne deler framtidige felleskostnader knyttet til standardiseringsorgan 50/50, med lik andel pr partner av partnerskapets andel. Dette vil i praksis si kostnader knyttet til vedlikehold av de standardene som utvikles i fase 2. Kostnader til utvikling og drift av tjenester i Altinn foreslås dekket av offentlig tjenesteeier. Kostnader knyttet til tilpassing av aktørenes egne systemer, påkobling og egen drifting dekkes av de enkelte brukerne av tjenestene. På nåværende tidspunkt er det imidlertid ikke mulig å ta Prosjektbeskrivelse - Dataflytprosjektet fase 2 13

14 stilling til hvilke budsjetter de offentlige bidragene skal hentes fra. Dette, og eventuelt mer omfattende fordelingsmekanismer i forhold til bruk av tjenestene, må derfor utredes nærmere i fase 2. Hvor omfattende dette arbeid blir avhenger av de berørte aktørene og spesielt hvor stor andel av investerings- og driftskostnader offentlige aktører vil ta. Dette bør trolig vurderes samlet av Landbruks- og matdepartementet, i samråd med Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Mye taler for at prosjektet bør ha klart et grovt forslag til hvordan framtidig utvikling og drift kan fordeles til jordbruksforhandlingene våren Dette bør i alle fall i store trekk være avklart før de første utviklingsaktivitetene i fase 3 starter opp høsten Delprosjekt 3 Pilot Det er gode erfaringer med pilotprosjektet som er gjennomført i fase 1. Prosjektet ser også at det vil være meget nyttig med en pilotstruktur som kan benyttes videre i standardisering, kravspesifisering og testing i fase 2, samt som grunnlag for å lette overgangen til en mer omfattende Altinn-løsning gjennom fase 3 og 4. Det er derfor besluttet at pilotløsningen skal utvides med tanke på testing av nye avregningsflyter, fakturaflyt samt overføring av bankrapport. Videre skal løsningen oppskaleres for å kunne utvide med flere regnskapskontor og bønder. Deltagerne i piloten bør i fellesskap enes om hvordan og hvor raskt denne oppskaleringen skal foregå, i forhold til både koordinert markedsføringsinnsats av løsningen og eventuelt koordinert bruk av incitamenter. Pilotarbeidet vil bli inndelt i 4 arbeidsprosesser med tilhørende arbeidsgrupper: Prosess 1: Tine og Nortura Prosess 2: Nye på avregning Felleskjøpet Agri, Strand Unikorn, Andelslag skog, Gartnerhallen Prosess 3: Fakturflyt Gjensidige, Felleskjøpet Agri, Strand Unikorn Prosess 4: Bankrapport - Landkreditt Prosjektbeskrivelse - Dataflytprosjektet fase 2 14

Dataflyt og beslutningsgrunnlag for norsk landbruk

Dataflyt og beslutningsgrunnlag for norsk landbruk Dataflyt og beslutningsgrunnlag for norsk landbruk -presentasjon av utvalgte resultater fra forprosjekt Utarbeidet på vegne av prosjektgruppa av prosjektleder Erland Kjesbu mai 2008. Bakgrunn Økt behov

Detaljer

Mat langs Nasjonale Turistveier

Mat langs Nasjonale Turistveier ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt av Hans Olav Bråtå, Merethe Lerfald og Xiang Ying Mei ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt

Detaljer

Prosjektmodellen. Utredning. Forberedelse. Gjennomføring. Avslutning STYRENDE LEDENDE UTFØRENDE. Leveranse

Prosjektmodellen. Utredning. Forberedelse. Gjennomføring. Avslutning STYRENDE LEDENDE UTFØRENDE. Leveranse Prosjektmodellen Prosjektmodellen deler inn arbeidet i faser. Gjennom trinnvis gjennomføring sikres prosjektets nytteverdi, at prosjektleveransen i størst mulig grad stemmer med forventningene og at gjennomføring

Detaljer

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk Veileder - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og Innhold 1. Hva er Inn på tunet... 3 2. Bakgrunn for oppstart av Inn på tunet... 3 3. Om veilederen... 4 4. Idéfase... 5 4.1 Det offentlige som initiativtaker...

Detaljer

Ny modell for leverandørskifte

Ny modell for leverandørskifte Ny modell for leverandørskifte Konsekvenser for forretningsprosesser i sluttbrukermarkedet for kraft 03635378 Lars Olav Fosse (red.) 12 2006 07488439 D O K U M E N T Ny modell for leverandørskifte Konsekvenser

Detaljer

Arbeidsgrupperapport, mars 2010. VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning, innovasjon og mangfold på matområdet

Arbeidsgrupperapport, mars 2010. VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning, innovasjon og mangfold på matområdet Arbeidsgrupperapport, mars 2010 VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning, innovasjon og mangfold på matområdet Arbeidsgrupperapport, mars 2010 VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning,

Detaljer

Kvalitetssikring av Inn på tunet

Kvalitetssikring av Inn på tunet Foto: Cesilie Asp Kvalitetssikring av Inn på tunet Et nasjonalt utviklingsprosjekt Et samarbeid mellom KS, KSL Matmerk og Norges Bondelag Prosjekteier: Norges Bondelag April 2008 Innholdsfortegnelse 1.

Detaljer

Fase 1: Medikasjonstjeneste

Fase 1: Medikasjonstjeneste PROSJEKTDIREKTIV for gjennomføringsfasen Fase 1: Medikasjonstjeneste Spesialisthelsetjenestens langsiktige løsning for medikasjon Dokumentkontroll Forfatter Gjennomgang Godkjent av Terje Wistner/Knut Hellwege

Detaljer

Veileder Gevinstrealisering

Veileder Gevinstrealisering Veileder Gevinstrealisering planlegging for å hente ut gevinster av offentlige prosjekter Forord I de fleste offentlige prosjekter vil det være forventninger om gevinster som skal realiseres etter at prosjektet

Detaljer

Tid til nyskaping og produksjon

Tid til nyskaping og produksjon Handlingsplan Tid til nyskaping og produksjon En handlingsplan for å redusere bedriftenes administrative kostnader Foto: Marianne Otterdahl-Jensen Foto side 8 t.h. og side 20 t.h.: StockXpert 3 Forord

Detaljer

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Mandat Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Innhold Bakgrunn... 2 Formålet med felles målbilder og strategier... 2 Mål for arbeidet... 3 Leveranser 2015... 4 Del 1: Visjon og

Detaljer

Nytt oppgjørssystem i Norges Bank

Nytt oppgjørssystem i Norges Bank Nytt oppgjørssystem i Norges Bank Kjetil Watne, direktør, Avdeling for interbankoppgjør 1 Norges Bank er trolig den første sentralbanken som både har gjennomført en utkontraktering av IT-driften av oppgjørssystemet

Detaljer

Prosjektbeskrivelse Troms fylke trygt og tilgjengelig

Prosjektbeskrivelse Troms fylke trygt og tilgjengelig Troms fylkeskommune Postboks 6600 9296 Tromsø Deres referanse: Vår referanse: Dato: SF/sf 21.11.2008 Prosjektbeskrivelse Troms fylke trygt og tilgjengelig 1 Bakgrunn Fylkestinget fattet i mars 2007 vedtak

Detaljer

Evaluering av Fiskarbonden sin arv

Evaluering av Fiskarbonden sin arv Gunn-Turid Kvam Evaluering av Fiskarbonden sin arv Rapport 1/08 ISSN 1503-2035 Norsk senter for bygdeforskning Universitetssenteret Dragvoll N-7491 Trondheim Telefon: +47 73 59 17 32 Telefaks:+47 73 59

Detaljer

Handlingsplan 2013 2017. Inn på tunet

Handlingsplan 2013 2017. Inn på tunet Handlingsplan 2013 2017 Inn på tunet Forord Dagens samfunnsutvikling med en økende aldrende befolkning, behov for alternative opplæringsarenaer for barn og unge og arbeidstreningsbehov for personer som

Detaljer

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen Veileder Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen DFØ 10/2011, 1. opplag 1000 eks. Forord Effektiv ressursbruk forutsetter styring basert på gode beslutningsgrunnlag. Evalueringer er en

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

RAPPORT DELPROSJEKT FELLES INNKJØPSFUNKSJON Delrapport 2: E-HANDEL

RAPPORT DELPROSJEKT FELLES INNKJØPSFUNKSJON Delrapport 2: E-HANDEL RAPPORT DELPROSJEKT FELLES INNKJØPSFUNKSJON Delrapport 2: E-HANDEL Felles innkjøpsfunksjon prosjektrapport (delrapport 2) side 1 av 12 INNHOLD 1. Sammendrag...2 2. Prosjektarbeidet...2 3. Situasjonsbeskrivelse...3

Detaljer

Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor

Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor Resultat og dialog Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor Innhold Forord Innledning 7 del I: Balansert målstyring i kommunal sektor 9 kapittel 1: Hva er balansert målstyring? 11 Helhet 11 Fokus 13

Detaljer

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Utarbeidet av rådmennene i INVEST samarbeidet 8.4. 2008 1 1. Bakgrunn Bakgrunnen for INVEST samarbeidet var det press

Detaljer

Prosjekthåndboka. - slik gjør vi det i 55B

Prosjekthåndboka. - slik gjør vi det i 55B - slik gjør vi det i 55B Forord I Strategi 2002- står det: Prosjektarbeid og selvstyrte team Statistisk sentralbyrå har en forholdsvis flat organisasjonsstruktur med få formelle ledernivå. Dette setter

Detaljer

Rapport 2004-121. Hva er - og hvordan utvikle en samkommune?

Rapport 2004-121. Hva er - og hvordan utvikle en samkommune? Rapport 2004-121 Hva er - og hvordan utvikle en samkommune? ECON-rapport nr. 2004-121, Prosjekt nr. 39900 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-7645-748-7 JKN/tma, HJO, 6. januar 2005 Offentlig Hva er - og hvordan

Detaljer

Kommunale investeringsprosjekter i skoleanlegg en komparativ studie av kostnadsforskjeller mellom kommuner

Kommunale investeringsprosjekter i skoleanlegg en komparativ studie av kostnadsforskjeller mellom kommuner Rapport Kommunale investeringsprosjekter i skoleanlegg en komparativ studie av kostnadsforskjeller mellom kommuner Oslo, 15. desember 2014 Illustrasjon: Kjelsås skole, Oslo. Foto: UBF Rapporten er utarbeidet

Detaljer

Følgeevaluering av prosjektet «Økobonden skal lykkes»

Følgeevaluering av prosjektet «Økobonden skal lykkes» Bioforsk Rapport Vol. 7 Nr. 29 2012 Følgeevaluering av prosjektet «Økobonden skal lykkes» Rapport til Statens landbruksforvaltning og styret for Forskningsmidler over jordbruksavtalen Anne-Kristin Løes

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer

Et verdinettverk for tolketjenester. : Sluttrapport fra forstudie om bestilling av tolketjenester

Et verdinettverk for tolketjenester. : Sluttrapport fra forstudie om bestilling av tolketjenester Et verdinettverk for tolketjenester : Sluttrapport fra forstudie om bestilling av tolketjenester Innholdsfortegnelse ET VERDINETTVERK FOR TOLKETJENESTER... 1 : SLUTTRAPPORT FRA FORSTUDIE OM BESTILLING

Detaljer

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Oslo, 21. mai 2013 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Detaljer

Anbefaling om regionale bompengeselskaper. Rapport 10. desember 2012

Anbefaling om regionale bompengeselskaper. Rapport 10. desember 2012 Anbefaling om regionale bompengeselskaper Rapport 10. desember 2012 1 Konklusjon og anbefaling... 3 1. Innledning... 4 2. Hvorfor endre struktur... 5 2.1 Administrasjons- og driftskostnader... 5 2.2 Finanskostnader...

Detaljer

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Innhold Forord... 3 1. Om konsultasjonsordningen...

Detaljer

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Rapport fra KS nettverksprosjekt Innovative frivillighetskommuner i 2013 Kommentarutgave Drammen 07.02.2014 Forord En viktig oppgave for kommunene

Detaljer