Prosjektbeskrivelse. Dataflyt og beslutningsgrunnlag for norsk landbruk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjektbeskrivelse. Dataflyt og beslutningsgrunnlag for norsk landbruk"

Transkript

1 Prosjektbeskrivelse Dataflyt og beslutningsgrunnlag for norsk landbruk Hovedprosjekt fase 2 NILF 13. januar 2011 Prosjektbeskrivelse - Dataflytprosjektet fase 2

2 1 Hovedprosjekt andre fase Bakgrunn Målsettinger Gjennomføring Organisering Nærmere om arbeidsdeling og godtgjøring av fellesoppgaver Sentrale milepæler i fase 2 samt foreløpige anslag for fase Kostnader og ressursbruk Finansiering Kort beskrivelse av delprosjekter Delprosjekt 1 Standardisering Delprosjekt 2 Infrastruktur Videre utredning fortsettelse fra fase Kravspesifisering av Altinn-løsning for avregnings- og regnskapsflyt Planlegging av og andre forberedelser til utviklingsprosjektet i fase Utvikling av forretningsmodell Delprosjekt 3 Pilot Prosjektbeskrivelse - Dataflytprosjektet fase 2 2

3 1 Hovedprosjekt andre fase 1.1 Bakgrunn Prosjektet Dataflyt og beslutningsgrunnlag for norsk landbruk tar sikte på å bedre sentral dataflyt og beslutningsstøtte innen landbruksnæringa, med spesielt fokus på bondens behov og nytteverdier. Første fase av prosjektet er i avslutningsfasen, og det er tid for overgang til fase 2. Rapport fra prosjektets fase 1 datert 11. juni 2010, og oppdatert 8. oktober 2010 dokumenterer at næringsaktørene og offentlig forvaltning kan realisere betydelig verdier gjennom å videreføre samarbeidet (vedlegg 1). Videreføringen innebærer i første omgang en forberedelsesfase (fase 2) med tanke på senere utvikling av foreslått felles infrastrukturløsning gjennom Altinn. Forberedelsesfasen innebærer videre standardisering, kravspesifisering for deler av løsningen, videre utredning for andre deler av løsningen og detaljplanlegging av utviklingsprosjektet (fase 3). Partnerskapet går inn i fase 2 med en klar ambisjon om at Altinn-løsningen skal utvikles i fase 3. I nevnte rapports kapittel 6 gis anbefalinger til videreføring i fase 2. Denne prosjektbeskrivelsen gir nærmere beskrivelse av planlagt gjennomføring av fase Målsettinger Prosjektet skal i fase 2 gjennomføre 7 hovedoppgaver. Nedenfor er det formulert et hovedmål for hver oppgave: 1. Fortsette arbeidet med standardisering fra fase 1, og utvikle de standarder som kreves for at Altinn-løsningen kan realiseres. Dette inkluderer standarder knyttet til både avregnings-, faktura-, regnskaps- og dyreflyt 2. Kravspesifisere løsningen for avregnings- og regnskapsflyt som grunnlag for gjennomføring av tjenesteutvikling i Altinn 3. Gjennomføre nødvendig utredningsarbeid og vurderinger som beslutningsunderlag for valg av løsninger knyttet til fakturaflyt, med eller uten Altinn som løsningsalternativ Prosjektbeskrivelse - Dataflytprosjektet fase 2 3

4 4. Arbeide for å realisere løsning for overføring av dyrestatusdata fra Husdyrkontroller og/eller Husdyrregisteret til regnskapskontor og andre aktører som har behov for slike data, samt vurdere nærmere løsninger for fakturaflyt fra veterinærer og behov for standardisering knyttet til eventuell overføring av avregningsdata fra slakteri til Husdyrkontroller og Husdyrregister. 5. Planlegge utviklingsfasen (fase 3), herunder plan for tjenesteutvikling i Altinn og plan for tilpasning hos berørte aktører 6. Utvikle endelig forretningsmodell og finansieringsløsning for fase 3 og 4 7. Utvikle og drifte utvidet pilotløsning, herunder sørge for erfaringsoverføring fra pilotarbeidet til standardiseringsarbeidet, kravspesifiseringen, planlegging av utviklingsfasen og øvrige utredninger. 1.3 Gjennomføring Gjennomføringsmodellen fra fase 1 videreføres i grove trekk, og arbeidet deles i inn i 3 delprosjekter også for fase 2: - Delprosjekt 1: Standardisering - Delprosjekt 2: Infrastruktur - Delprosjekt 3: Pilot x 201y Fase 1 utredning /pilottesting DP 1 Faglig utvikling og standardisering Fase 2 forberedelse til utvikling / pilottesting DP1 Standardisering Fase 4 implementering Implementering av standarder og infrastruktur DP 2 Utredning av organisatorisk og teknisk løsning DP 2 Infrastruktur Vedlikehold av standarder Forprosjekt DP 3 Pilot elektronisk bilagsflyt DP3 Pilot Fase 3 - utvikling Drifting av infrastruktur Utvikling av infrastrukturløsning Figur 1.0 Grov skisse av hovedprosjektets fase 2 sin avgrensing i forhold andre faser Nærmere beskrivelser av stipulert tidsplan og milepæler finnes i kapittel 1.6. En kort beskrivelse av sentrale aktiviteter i delprosjektene finnes i kapittel Organisering Partnerskapet i fase 1 videreføres inn i fase 2. Ii tillegg overtar Animalia partnerskapet for kjøttbransjen slik at også ikke samvirkebasert kjøtt- og fjørfeindustri blir representert. Strand Unikorn kommer inn som ny parter slik at ikke samvirkebasert kornindustri blir representert. Norges Skogeierforbund kommer inn som ny parter slik at skogbransjen blir representert. Prosjektbeskrivelse - Dataflytprosjektet fase 2 4

5 Hele Sparebank1-gruppen kommer med som partner. Partnerskapet blir derfor bestående av Norges Bondelag, Norsk Bonde og Småbrukarlag, Tine, Animalia, Felleskjøpet Agri, Strand Unikorn, Norges Skogeierforbund, Landkreditt, Gjensidige, Sparebank 1-gruppen og NILF. Det skal gjennomføres et årlig partnermøte, for øvrig styres prosjektet av styringsgruppa. På det årlige partnermøte skal det informeres om fremdriften i prosjektet, videre skal partnerskapsmøtet beslutte eventuelle endringer i sammensetningen av styringsgruppa. Partnerskapet har oppnevnt styringsgruppe og NILF som prosjektleder for prosjektet. Styringsgruppa skriver kontrakt med prosjektleder ang gjennomføringen av prosjektet. Styringsgruppa skal sørge for styring og finansiering av prosjektet og består av følgende medlemmer: Einar Frogner, Norges Bondelag (leder) Arild Bustnes, Norges Bondelag Olaf Godli, Norsk Bonde og Småbrukarlag Tone Roalkvam, Tine Tor Arne Ruud, Animalia Olav Sæbø, Felleskjøpet Agri Steffen Skolsegg, Strand Unikorn Mikael Løken, Norges Skogeierforbund Arnt Foss, Gartnerhallen Finn Andersen, Økonomiforbundet Kathrine Kongshaug Karstensen, Landkreditt Knut Martin Glesne, Gjensidige Anja Gotvassli, Sparebank1-gruppen Ivar Pettersen, NILF Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund (KLF) og Nortura har møterett/observasjonsstatus i styringsgruppa. Det samme gjelder Agrodata AS og Daldata AS som er sentrale samarbeidspartnere. Styringsgruppa sørger for at Statens Landbruksforvaltning, Mattilsynet og Innovasjon Norge også blir invitert med som partnere i prosjektet. Hvis Statens Landbruksforvaltning, Mattilsynet og Innovasjon Norge vil delta som partnere skal også disse etatene tilbys plass i styringsgruppa og inviteres til det årlige partnerskapsmøtet. Styringsgruppa skal i samråd med etatene og prosjektgruppa ta stilling til om det er aktuelt at disse etatene skal ha møteplikt i prosjektgruppa. NILF v/erland Kjesbu er oppnevnt som prosjektleder og skal på vegne av styringsgruppa sørge for at prosjektet blir gjennomført. Prosjektleder og styringsgruppa har i fellesskap kommet fram til at følgende aktører skal delta i prosjektgruppa: NILF Duett-prosjektet (representasjon fra Bondelaget og Daldata AS) Agrodata AS Tine Animalia (Nortura og KLF har også møterett i prosjektgruppa) Felleskjøpet Agri Prosjektbeskrivelse - Dataflytprosjektet fase 2 5

6 Prosjektgruppa har ansvar for koordinering, framdrift og for å ivareta helheten og sammenhengene mellom de 3 delprosjektene. Deltagerne i prosjektgruppa skal også bidra til nødvendig forankring, framdrift og koordinering av arbeidet i sine organisasjoner samt bistå prosjektleder i arbeidet. Prosjektleder skriver kontrakt med Daldata AS og Norges Bondelag, Agrodata AS, Tine, Animalia og Felleskjøpet Agri angående arbeid i prosjektgruppa. Prosjektleder skriver kontrakt med aktører som deltar i pilotarbeidet i delprosjekt 3. Kontraktspartnere bærer risiko med at avtalt arbeid blir levert og holder den kvalitet som Styringsgruppa forventer. Styringsgruppa beslutter hvilke andre underleverandører som prosjektleder eventuelt skal benytte i gjennomføringen av prosjektet. For øvrig står prosjektleder i samråd med prosjektgruppa fritt til å etablere arbeids- og referansegrupper etter behov i prosjektet. Deltagelsen i slike grupper må for faglig aktivitet baseres på egeninnsats fra partnere og andre samarbeidspartnere. Prosjektleder disponerer i samråd med styringsgruppa i prosjektets kontante bidrag og kan også godtgjøre partnere, samarbeidspartnere, eventuelt bruke konsulenter i gjennomføringen. Figur 1.1 Grov skisse av organisering av fase 2 i prosjektet, hvor også sannsynlige arbeidsog referansegrupper er skissert 1.5 Nærmere om arbeidsdeling og godtgjøring av fellesoppgaver Fase 2 bygger på noenlunde samme arbeidsdeling som i fase 1 hvor egeninnsatsen til partnere og samarbeidspartnere er en sentral del av ressursinnsatsen, i tillegg skal typiske fellesoppgaver dekkes av det kontante bidraget fra partnerskapet. Prosjektbeskrivelse - Dataflytprosjektet fase 2 6

7 Eksempel på oppgaver som skal dekkes av egeninnsats egne oppgaver; - Partnerskaps- og styringsgruppemøter og aktivitet tilknyttet dette - Referansegruppemøter og aktivitet tilknyttet dette - All faglig aktivitet, inklusive faglig aktivitet knyttet til standardiseringsarbeidet innhold i standarder) og arbeidet med infrastrukturløsninger dvs bidrag til definering av faglig innhold i standarder (variabler og oppsett), IKT-faglige, økonomifaglige og landbruksfaglige innspill på f.eks planer for og kravspesifikasjon for infrastrukturløsning - Mottak av informasjon og innspill på høringer - Aktivitet knyttet til pilotdeltagelse; eksempelvis deltagelse på statusmøter, planlegging (egen og felles), utvikling av egne IKT-systemer, utvikling av import- og eksportløsninger, kundekontakt med mer Eksempel på oppgaver som skal dekkes av fellesskapet fellesoppgaver; - Deltagelse i prosjektgruppa; deltagelsen i prosjektgruppa dekkes for hver deltagende organisasjon med en fast sum på ca ,- + mva. Dvs følgende dekning; o Tine kr ,- + mva o Animalia kr ,- + mva o Felleskjøpet Agri kr ,- + mva o Agrodata AS kr ,- + mva o Duett-prosjektet (repr fra Daldata AS og Bondelaget) kr ,- + mva - Utvikling og drift av pilotløsning; prosjektleder skriver kontrakt med Daldata AS - For øvrig skal prosjektleder sørge for at fellesoppgaver blir utført, og skal for arbeid som NILF ikke kan ta selv, i prioritets rekkefølge søke å bruke følgende kompetanse til dette; 1. Deltagende organisasjoner i prosjektgruppa 2. Organisasjoner i partnerskapet for øvrig 3. Andre konsulenter 1.6 Sentrale milepæler i fase 2 samt foreløpige anslag for fase 3 Utvikling av løsning for avregningsflyten prioriteres først, videre prioritering er utvikling av løsning for regnskapsflyt og opplegg for registrering av driftsinformasjon. Nødvendig standardisering, kravspesifisering, planlegging med mer i fase 2 følger denne prioriteringen. Følgende ansees som sentrale milepæler for fase 2 Prosjektbeskrivelse - Dataflytprosjektet fase 2 7

8 Fase 2 - forberedelse til utviklingsprosess Delprosjekt Flyt Milepæl / Aktivitet Sluttdato Standardiseringsarbeid Standard AF Standard eavregning landbruk klar for Altinn-løsning 01.jul.11 Standard FF Standard efaktura landbruk utviklet 01.okt.11 Standard RF Standard bankrapport klar for Altinn-løsning 01.okt.11 Standard RF Standard driftsregnskap klar for Altinn-løsning 01.okt.11 Standard RF Standard skatteregnskapsfil (dagens NILF standard) klar for Altinn-løsning 01.okt.11 Standard DF Behov for standardisering knyttet til dyreflyt vurdert og dokumentert 01.okt.11 Standard DI Standard for registrering av driftsinformasjon klar for Altinn-løsning 01.jan.12 Kravspesifisering Altinnløsning Infrastruktur Avklaring av deltagere i første utviklingstrinn av løsningen 01.mar.11 Infras truktur AF Kravspesifisering av Altinn-løsning for avregnflyt 01.jul.11 Infrastruktur RF Kravspesifisering av Altinn-løsning for regnskapsflyt 01.okt.11 Infras truktur DI Kravspesifiering av Altinn-løsning for registrering av driftsinformasjon 01.jan.12 Utredninger og nærmere vurderinger Infras truktur FF Utredning av endelig løsning fak turaflyt 01.jan.12 Infrastruktur DF Utredning av løsning for dyreflyt inn i regnskapssystemer og evt til andre aktører 01.jan.12 Planlegging av og andre forberedelser til tjenesteutvikling Infras truktur Alle Kursing og kompetanseheving for tjenesteutvikling 01.jul.11 Infrastruktur AF Planlegging utvikling av Altinn-løsning for avregningsflyt 01.jul.11 Infrastruktur RF Planlegging utvikling av Altinn-løsning for regnskapsflyt 01.okt.11 Infrastruktur DI Planlegging av utvikling av Altinn-løsning for registrering av driftsinformasjon 01.jan.12 Utredning/utvikling av foretningsmodell Infrastruktur Alle Utvikling av foretningsmodell 01.jul.11 Utvikling og drift av utvidet pilotløsning Pilot Alle Utvikling av løsning for utvidelse av pilot 01.jan.11 Pilot Alle Utvidet pilotløsning planlagt avsluttet 01.apr.12 Foreløpige anslag indikerer følgende sentrale milepæler for fase 3 Fase 3 - utvikling av Altinn-løsning Delprosjekt Flyt Milepæl / Aktivitet Sluttdato Utvikling av Altinn-løsning for avregningsflyt Infrastruktur AF Oppstart utvikling av løsninger for avregningsflyt 01.sep.11 Infrastruktur AF Løsning for avregningsflyt kjøtt klar til implementering 01.apr.12 Infrastruktur AF Løsning for avregningsflyt melk klar til implementering 01.apr.12 Infrastruktur AF Løsning for avregningsflyt korn klar til implementering 01.apr.12 Infrastruktur AF Løsning for avregningsflyt skog klar til implementering Senere Infrastruktur AF Løsning for avregningsflyt grønt klar til implementering Senere Utvikling av Altinn-løsning for regnskapsflyt Infrastruktur RF Oppstart utvikling av løsning for regnskapsflyt 01.jan.12 Infrastruktur RF Løsning for regnskapsflyt klar til implementering 01.mai.12 Utvikling av Altinn-løsning for registrering av driftsinformasjon Infrastruktur DI Oppstart utvikling av løsning for registrering av driftsinformasjon 01.mai.12 Infrastruktur DI Løsning for registrering av driftsinformasjon klar til implementering 01.okt.12 Hva angår regnskapsflyten må det gjøres en nærmere vurdering av om det er hensiktsmessig å starte og bruke løsningen i 2012 eller i 2013, henholdsvis med data fra regnskapsåret 2011 eller Dette kommer litt an på utformingen av standardene, hvilke endringer det vil bli lagt opp til i forhold til standard kontoplan og driftsgreinkoder samt i hvilken grad det kan være aktuelt å konvertere gamle data, f.eks regnskapsåret 2011, over på nye standarder. Å få på plass avregningsflyten har også første prioritet. Det kan derfor bli aktuelt å justere tidsplanen for regnskapsflyten underveis i prosjektet, noe som kan medfører en forlengelse av fase 2 i tid. Prosjektbeskrivelse - Dataflytprosjektet fase 2 8

9 Overgang fra fase 2 til fase 3 Overgangen fra fase 2 til fase 3 vil starte med at utviklingen av avregningsflyten starter opp. Det er planlagt at den skal kunne starte høsten 2011, med andre ord før alle aktiviteter i fase 2 er gjennomført. Styringsgruppa vil derfor som i første fase av prosjektet måtte ta stilling til en overgang til neste fase for deler av prosjektet før inneværende fase er avsluttet. Slik det er skissert i rapport fra 11. juni, revidert 8. oktober 2010, antas det imidlertid at fellesoppgaver i utviklingsfasen (fase 3) dekkes av det offentlige, mens aktører som skal knytte seg til løsningen må dekke kostnader knyttet til påkoblingen med egeninnsats. Dette må imidlertid klargjøres nærmere i fase 2, jfr kapittel nedenfor. 1.7 Kostnader og ressursbruk Totale kostnader for fellesoppgaver knyttet til hovedprosjektets andre fase er estimert til ca 5,2 mill. kroner, arbeidet skal skje i 2011 og første halvadel av Prosjektet involverer mange aktører og baseres på mye egeninnsats. Det er derfor ikke gjort noe forsøk på å estimere total egeninnsats i denne omgang. Det antas at egeninnsatsen i fase 2 vil bli noenlunde som i fase 1. For de som deltok i piloten i fase 1 forventes noe mindre egeninnsats i fase 2, da disse aktørene har lagt et godt grunnlag i fase 1. Det forventes at det kontante bidraget vil fordele seg noenlunde som følger i forhold til de ulike delprosjektene: Delprosjekt 1 standardisering Delprosjekt 2 infrastruktur Delprosjekt 3 pilot Hovedprosjekt - prosjektledelse/prosjektgruppe Finansiering Prosjektet finansieres med egeninnsats fra deltagende partnere og samarbeidspartnere, kontante bidrag fra næringsaktører i partnerskapet med kommersielle interesser i prosjektet og offentlig støtte fra NILFs forvaltningsbevilgning fra LMD samt sentrale BU-midler. Finansieringen fordeler seg som følger: Egeninnsats: - Alle partnere og samarbeidspartnere går inn med egeninnsats, jf eksempler på aktiviteter beskrevet i kapittel 1.5 Partnerfinansiering: - Tine ,- kroner + mva - Animalia ,- kroner + mva - Felleskjøpet Agri ,- kroner + mva - Strand Unikorn ,- kroner + mva - Norges Skogeierforbund ,- kroner + mva - Gartnerhallen ,- kroner + mva Prosjektbeskrivelse - Dataflytprosjektet fase 2 9

10 - Landkreditt ,- kroner + mva - Gjensidige ,- kroner + mva - Sparebank1-gruppen ,- kroner + mva Totalt partnerbidrag ,- kroner + mva Offentlig støtte: - NILF forvaltningsstøtte fra LMD ,- kroner - Sentrale BU-midler ,- kroner Total offentlig støtte ,- kroner Total kontant bidrag fra partnere og offentlige aktører blir på kroner kroner (+ mva på partnerbidrag) ,- kroner av bidraget skal gå til dekning av restfinansiering av Prosjektleders kostnader for fase 1, slik at kroner (+ mva på partnerbidrag) vil være disponibelt for fase 2. Det vil bli sendt faktura fra prosjektleder halvårlig etter påløpte kostnader basert på fordelingsbrøken for aktørene. Det forventes at kostnadene vil fordele seg noenlunde likt utover prosjektperioden, som er planlagt å gå fra ca 1. jan 2011 til 1. april Finansiering av fase 3 Fase 2 består av foreberedelse før tjenesteutvikling og aktørenes påkobling til Altinnløsningen (standardisering, kravspesifisering, planlegging av utviklingsfasen etc). Utviklingen av tjenestene i Altinn, utvikling av aktørenes import- og eksportløsninger til Altinn og deres påkobling, skal skje i fase 3. Finansieringen av fase 3 skal utredes i fase 2, jfr kapittel Prosjektbeskrivelse - Dataflytprosjektet fase 2 10

11 2 Kort beskrivelse av delprosjekter Prosjektleder skal i samarbeid med prosjektgruppe planlegge arbeidet mer i detalj, og rapportere framdrift til styringsgruppa. Nedenfor gis derfor foreløpig bare en kort beskrivelse av innholdet i det enkelte delprosjektene. 2.1 Delprosjekt 1 Standardisering Standardisering avregningsflyt eavregning landbruk Ut over det som vil bli gjennomført i fase 1 gjenstår å koordinere standardisering av avregningsflytene for kjøtt, egg, melk og korn, skog og grøntbransjen mot offentlige aktører. Videre gjenstår å standardisere avregningsflyten for korn, skog og grøntbransjen. Standarden for avregningsflyt må også tilpasses tilskuddsavregningene fra SLF og Innovasjon Norge. For å utvikle en endelig standard for eavregning landbruk, som skal benyttes i Altinn-løsningen, må en sikre at standarden blir dekkende for hele landbrukssektoren. Bransjestandard efaktura landbruk Utvikling av en bransjestandard for elektronisk faktura vil ikke være bortkastet uansett hvilken fakturaflytløsning en kommer til å lande på. Dette arbeidet er også hensiktsmessig å se i sammenheng med standard for elektronisk avregning, samt kontoplanarbeidet og utvikling av opplegg for kontering i den elektroniske dataflyten. Dette inkluderer NILFs arbeid med kontoplan for landbruket, med tilhørende driftsgreinkodelister som utvikles gjennom fase 1 og videre i regi av NILF og delprosjekt 1. Erfaringen fra fase 1 tilsier at det er hensiktsmessig å gjennomføre en pilot på elektronisk fakturaflyt parallelt med standardiseringsarbeidet. Utvikling av bransjestandard landbruk for efaktura kan starte parallelt med videre utredning av fakturaflyten og standardiseringsarbeidet for eavregning landbruk. Planen er å starte med faktura fra Gjensidige og Felleskjøpet Agri, eventuelt samtidig ha med Strand Unikorn. For f.eks veterinærene kan dette også til dels være avhengig av resultatet av dialogen mellom Dyrehelseportalprosjektet og Dataflytprosjektet. Prosjektbeskrivelse - Dataflytprosjektet fase 2 11

12 Standardisering regnskapsflyt og driftsinformasjon I standardisering av regnskapsflyten er det i fase 1 utviklet en faglig og teknisk standard bankrapport. Det arbeides med en faglig standard for driftsregnskap. Det forventes at en kommer langt med den faglige driftsregnskapsstandarden fram til 1. mars 2011 (fase 1), men teknisk spesifisering vil måtte tas i forberedelsesfasen fram mot tjenesteutvikling (fase 2). Det må også lages en teknisk standard for skatteregnskap (ala NILFs regnskapsfil i dag). Videre bør standardisering av bondens rapportering av driftsinformasjon starte så fort som mulig. Her er det både et faglig og teknisk arbeid som skal gjennomføres i fase 2. Dette arbeidet bør sees i sammenheng med bl.a. videre vurdering av dyreflyten og bondens registreringer av dyrestatus. Standardisering dyreflyt For å kunne realisere løsning knyttet til overføring av dyrestatusdata fra Husdyrkontroller og/eller Husdyrregister (avhengig av dyreslag) til regnskapskontor og eventuelt andre aktører som har behov for dyrestatusdata, er det behov for utvikling av standarder for slik datautveksling. Hvordan slik standardisering kan skje og hva som kreves for dette utredes nærmere i sammenheng med annen utredning og dialog med sentrale aktører knyttet til dyreflyten. 2.2 Delprosjekt 2 Infrastruktur Videre utredning fortsettelse fra fase 1 Beslutningen som tas nå, om bruk av Altinns infrastruktur, inkluderer i første rekke avregnings- og regnskapsflyten. Hvilke løsninger som velges for relevant faktura- og dyreflyt vurderes nærmere i fase 2, parallelt med at standardiseringsarbeidet fortsetter. Dyreflyt Hvordan dyrestatusdata kan overføres fra Husdyrkontrollene og/eller Mattilsynets Husdyrregister via Altinn til regnskapskontorene, og eventuelt andre aktører som f.eks forsikringsselskap, bør være første prioritet for prosjektet angående dyreflyt. Her finnes det ikke elektroniske eller andre løsninger pr i dag. Prosjektet skal utrede hvordan overføring av dyrestatusdata fra Husdyrkontrollene og/eller Husdyrregisteret kan skje til regnskapskontorene. Dette arbeidet innebærer også å vurdere hvilke standarder som kan benyttes til en slik overføring. Det bør videre opprettes god dialog med Dyrehelseportalprosjektet, Mattilsynet, Husdyrkontrollene og sentrale aktører i næringa knyttet til dyreflyt. Dette gjelder for dyreflyten generelt, men spesielt relatert til rapportering av beslutningsstøtteinformasjon fra veterinærene. I samarbeid med Dyrehelseportalprosjektet bør det sees nærmere på om rapporteringen fra veterinærer til Mattilsynet, Geno, SLF og Husdyrkontrollene, på noen måte kan sees i relasjon til fakturaflyt fra veterinærene. Hvis det ikke er hensiktsmessig å se diverse rapportering fra veterinærene til ulike aktører i sammenheng med fakturaflyten, skal prosjektet arbeide spesifikt for å få på plass elektronisk fakturaflyt fra veterinærene til bønder og regnskapskontor. Om det i løsningen for avregningsflyt skal legges til rette for at rapportering fra slakteri til Husdyrkontroller og Mattilsynets Husdyrregister skal kunne skje via avregningsflyten må vurderes nærmere i samarbeid med berørte aktører. Prosjektbeskrivelse - Dataflytprosjektet fase 2 12

13 Fakturaflyt Markedet for elektronisk fakturering følges videre og prosjektet må vurdere eventuell bruk av Altinn sammen med Altinn og berørte brukere, parallelt med at Altinns løsninger for elektronisk fakturering til og fra det offentlige utvikles fram mot juni Dette arbeidet går parallelt med at prosjektet arbeider med en bransjestandard for elektronisk fakturering til og fra landbruksbedrifter. Det opprettes også tettere kontakt mot banknæringa, spesielt gjennom Sparebank1-gruppen og bankenes felles nettverk for standardisering og arbeid med tjenester knyttet til elektronisk fakturering Kravspesifisering av Altinn-løsning for avregnings- og regnskapsflyt Dels parallelt med- og i etterkant av det videre standardiseringsarbeidet, skal arbeidet med endelig kravspesifisering av løsningen for avregnings- og regnskapsflyt gjennomføres. Både standardiseringsarbeidet og kravspesifiseringen er viktig fundament, som forberedelse før tjenesteutvikling kan starte. I dette arbeidet kan det også bli nyttig å hente erfaringer fra den utvidede pilotløsningen, i delprosjekt 3. I arbeidet med kravspesifiseringen må en parallelt med planleggingen av utviklingsfasen, vurdere hvor raskt en skal gå fram, og hva som skal tas først og sist, i forhold til påkobling av ulike bransjer (kjøtt, melk, korn, skog, grønt) og aktører (f.eks rapporteringen til ulike offentlige aktører). Videre må det nok vurderes nærmere om forslaget til Altinn-løsning skal realiseres i sin helhet. Det kan være ting som taler for at en del løsninger som fungerer bra i dag ikke skal tas inn som en del av denne løsningen. Dyreflyt fra avregninger og faktura til Husdyrkontrollene og Husdyrregisteret kan være et slikt område. På dette området har det skjedd forbedringer på dagens systemer underveis i prosjektperioden til dataflytprosjektet, så i hvilken grad det er aktuelt å gå videre med hele den foreslåtte Altinn-løsningen på dette punktet må vurderes av Husdyrkontrollene, Mattilsynet og slakteriene i samarbeid. Videre vil det måtte gjøres vurderinger opp mot SLF i forhold til hvor mye av den offentlige rapporteringen dit som er hensiktsmessig å ta inn i en første generasjon av løsningen. Det kan mao bli snakk om utvikling i faser, med flere generasjoner av en framtidig løsning. Det som bør prioriteres først er å få på plass en løsning for avregningsflyt mot regnskapskontorene, da det her ikke finnes løsninger pr i dag. Videre vil også dette være i NILFs interesse i forhold til driftsgranskingene, Budsjettnemnda for jordbruket og forskning. NILF er foreløpig den aktøren som står for den offentlige interessen som danner grunnlaget for at Altinns infrastruktur kan benyttes Planlegging av og andre forberedelser til utviklingsprosjektet i fase 3 Et såpass krevende utviklingsprosjekt som skal foregå i fase 3 vil fordre god planlegging og budsjettering for alle involverte aktører. Planleggingsfasen bør også inkludere nødvendig kompetanseheving og sammensetning av utviklingsteam for tjenesteutviklingen i Altinn, og planlegging av utviklingsprosessen mot de mest berørte aktørene både på privat og offentlig side Utvikling av forretningsmodell Utgangspunktet er at forretningsmodellen bør gjøres så enkel som mulig. Arbeidet vil nok i hovedsak i første omgang bestå i overordnede avklaringer mellom næringa og staten. Foreløpig forslag går på at det offentlige og partnerne deler framtidige felleskostnader knyttet til standardiseringsorgan 50/50, med lik andel pr partner av partnerskapets andel. Dette vil i praksis si kostnader knyttet til vedlikehold av de standardene som utvikles i fase 2. Kostnader til utvikling og drift av tjenester i Altinn foreslås dekket av offentlig tjenesteeier. Kostnader knyttet til tilpassing av aktørenes egne systemer, påkobling og egen drifting dekkes av de enkelte brukerne av tjenestene. På nåværende tidspunkt er det imidlertid ikke mulig å ta Prosjektbeskrivelse - Dataflytprosjektet fase 2 13

14 stilling til hvilke budsjetter de offentlige bidragene skal hentes fra. Dette, og eventuelt mer omfattende fordelingsmekanismer i forhold til bruk av tjenestene, må derfor utredes nærmere i fase 2. Hvor omfattende dette arbeid blir avhenger av de berørte aktørene og spesielt hvor stor andel av investerings- og driftskostnader offentlige aktører vil ta. Dette bør trolig vurderes samlet av Landbruks- og matdepartementet, i samråd med Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Mye taler for at prosjektet bør ha klart et grovt forslag til hvordan framtidig utvikling og drift kan fordeles til jordbruksforhandlingene våren Dette bør i alle fall i store trekk være avklart før de første utviklingsaktivitetene i fase 3 starter opp høsten Delprosjekt 3 Pilot Det er gode erfaringer med pilotprosjektet som er gjennomført i fase 1. Prosjektet ser også at det vil være meget nyttig med en pilotstruktur som kan benyttes videre i standardisering, kravspesifisering og testing i fase 2, samt som grunnlag for å lette overgangen til en mer omfattende Altinn-løsning gjennom fase 3 og 4. Det er derfor besluttet at pilotløsningen skal utvides med tanke på testing av nye avregningsflyter, fakturaflyt samt overføring av bankrapport. Videre skal løsningen oppskaleres for å kunne utvide med flere regnskapskontor og bønder. Deltagerne i piloten bør i fellesskap enes om hvordan og hvor raskt denne oppskaleringen skal foregå, i forhold til både koordinert markedsføringsinnsats av løsningen og eventuelt koordinert bruk av incitamenter. Pilotarbeidet vil bli inndelt i 4 arbeidsprosesser med tilhørende arbeidsgrupper: Prosess 1: Tine og Nortura Prosess 2: Nye på avregning Felleskjøpet Agri, Strand Unikorn, Andelslag skog, Gartnerhallen Prosess 3: Fakturflyt Gjensidige, Felleskjøpet Agri, Strand Unikorn Prosess 4: Bankrapport - Landkreditt Prosjektbeskrivelse - Dataflytprosjektet fase 2 14

Landbrukets økonomiske. betydning i Trøndelag

Landbrukets økonomiske. betydning i Trøndelag Landbrukets økonomiske Dataflyt og beslutningsstøtte betydning i Trøndelag for norsk landbruk Innlegg på seminar Steinkjer 16. og Trondheim 17. mars 2010 Erland Kjesbu, NILF og Roald Sand, TFOU Prosjektpresentasjon

Detaljer

Dataflyt og beslutningsgrunnlag for norsk landbruk

Dataflyt og beslutningsgrunnlag for norsk landbruk Dataflyt og beslutningsgrunnlag for norsk landbruk -presentasjon av utvalgte resultater fra forprosjekt Utarbeidet på vegne av prosjektgruppa av prosjektleder Erland Kjesbu mai 2008. Bakgrunn Økt behov

Detaljer

Altinn-løsning for dataflyt i landbruket

Altinn-løsning for dataflyt i landbruket Altinn-løsning for dataflyt i landbruket Rapport fra Dataflytprosjektet 11. juni 2010, revidert 8. oktober 2010 Beskrivelse av løsning Nyttekostnadsanalyse Forslag til plan for realisering av løsningen

Detaljer

Altinn løsningsalternativer dataflyt i landbruket. Per Otto Garsjø Oslo - 2010

Altinn løsningsalternativer dataflyt i landbruket. Per Otto Garsjø Oslo - 2010 Altinn løsningsalternativer dataflyt i landbruket Per Otto Garsjø Oslo - 2010 1 Innledning Denne presentasjonen inneholder en overordnet beskrivelse av hvordan Altinn kan benyttes for dataflyt i landbruket

Detaljer

Dataflyt og beslutningsgrunnlag. Forprosjekt

Dataflyt og beslutningsgrunnlag. Forprosjekt Dataflyt og beslutningsgrunnlag Forprosjekt Innhold 1. Bakgrunn for forprosjekt 2. Målgruppe 3. Krav til bondens beslutningsgrunnlag 4. Dagens dataflyt og fokusområder for prosjeketet 5. Formål for forprosjektet

Detaljer

Tjenestebeskrivelse for Altinn Elektronisk informasjonsflyt og beslutningsgrunnlag i landbruket

Tjenestebeskrivelse for Altinn Elektronisk informasjonsflyt og beslutningsgrunnlag i landbruket BRØNNØYSUNDREGISTRENE Tjenestebeskrivelse for Altinn Elektronisk informasjonsflyt og beslutningsgrunnlag i landbruket Utarbeidet i samarbeid mellom Dataflytprosjektet, Ernst & Young og Brønnøysundregistrene

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Dataflyt Gjeldende fra 1. januar 2015

Tjenestebeskrivelse Dataflyt Gjeldende fra 1. januar 2015 Tjenestebeskrivelse Dataflyt Gjeldende fra Denne tjenestebeskrivelsen gjør rede for hvordan Dataflyt fungerer. Pr 1. januar 2015 er det kun tjeneste for sending av avregningsdata fra varemottaker til regnskapskontor

Detaljer

Dataflyt og beslutningsgrunnlag for norsk landbruk

Dataflyt og beslutningsgrunnlag for norsk landbruk Notat 2008 13 Dataflyt og beslutningsgrunnlag for norsk landbruk Behovskartlegging, situasjonsanalyse og kost-/nyttevurderinger Erland Kjesbu Kjell Staven Knut Andresen Siri Lutnæs Enget Fredrik Mork Håskjold

Detaljer

Arbeidsnotat 1.0 Bakgrunn 1.1 Formål med notatet 1.2 Disposisjon

Arbeidsnotat 1.0 Bakgrunn 1.1 Formål med notatet 1.2 Disposisjon Arbeidsnotat Til: Altinn v/edvard Pedersen, Ståle Engen og Per Otto Garsjø Kopi: Landbruks- og matdepartementet Fra: Dataflytprosjektet v/erland Kjesbu, prosjektleder Dato: 26. jan 2010 Tema: Beskrivelse

Detaljer

Mandat. Regionalt program for Velferdsteknologi

Mandat. Regionalt program for Velferdsteknologi Mandat Regionalt program for Velferdsteknologi 2015-2017 Innhold 1 Innledning/bakgrunn 3 2 Nåsituasjon 3 3 Mål og rammer 4 4 Omfang og avgrensning 4 5Organisering 5 6 Ressursbruk 6 7 Beslutningspunkter

Detaljer

Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen

Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen 16. september 2013 Sørlandets Kompetansefond Postboks 183 4664 KRISTIANSAND Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen På vegne av Prosjektarbeidsgruppa, og etter oppdrag

Detaljer

Prosjektforslag "Produktivitetsmåling i byggenæringen"

Prosjektforslag Produktivitetsmåling i byggenæringen Prosjektforslag "Produktivitetsmåling i byggenæringen" Forfattere: Jan Alexander Langlo, Ole Jørgen Karud, Bjørn Andersen, Siri M. Bakken, Rannveig Landet Hensikten med dokumentet Dette dokumentet beskriver

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 211 Arkivsaksnr.: 09/549

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 211 Arkivsaksnr.: 09/549 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 211 Arkivsaksnr.: 09/549 NYTT ØKONOMISYSTEM Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret godkjenner at Herøy deltar i skissert samarbeid mellom

Detaljer

Velferdsteknologi «Trygg sammen»

Velferdsteknologi «Trygg sammen» Velferdsteknologi «Trygg sammen» Et felles prosjekt mellom Gran kommune og Lunner kommune Prosjektbeskrivelse Gran kommune og Lunner kommune Foreløpig utgave, mai 2015 Bakgrunn Velferdsteknologi (VFT)

Detaljer

Prosjektmandat. Prosjekt RULL. Rekruttering, utdanning og likestilling i landbruket i Oppland. Samhandling om framtidas landbrukskompetanse

Prosjektmandat. Prosjekt RULL. Rekruttering, utdanning og likestilling i landbruket i Oppland. Samhandling om framtidas landbrukskompetanse Prosjektmandat Prosjekt RULL Rekruttering, utdanning og likestilling i landbruket i Oppland Samhandling om framtidas landbrukskompetanse Oppdragsgiver: Oppland fylkeskommune 1 Innhold Bakgrunn 3 Nasjonalt

Detaljer

Saksframlegg. Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 25/03/2015

Saksframlegg. Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 25/03/2015 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 25/03/2015 SAK NR 17-2015 Budsjett for gjennomføringsfase prosjekt Mine pasientreiser og status pr 28.02.15 Forslag

Detaljer

Anskaffelse av verktøy for virksomhetsstyring ved Politihøgskolen - BAR

Anskaffelse av verktøy for virksomhetsstyring ved Politihøgskolen - BAR Anskaffelse av verktøy for virksomhetsstyring ved Politihøgskolen - BAR Nøkkeltall for PHS Bakgrunn prosjektet og organisering av prosjektet Nødvendige avklaringer Behovsforespørsel Anskaffelse Erfaringer

Detaljer

Vurdering av Innovasjonsprosjekt. Juni 2012

Vurdering av Innovasjonsprosjekt. Juni 2012 Vurdering av Innovasjonsprosjekt Juni 2012 Innovasjonsprosjekt i næringslivet Innovasjon = verdiskapende fornyelse Innovasjonen FoUprosjektet Innovasjonsprosjekt i næringslivet skal utløse FoU-aktivitet

Detaljer

PROSJEKTPLAN. FORPROSJEKT FOR ØRIN INDUSTRIOMRÅDE. UTREDNING OM AREALBRUK OG OPPARBEIDELSE.

PROSJEKTPLAN. FORPROSJEKT FOR ØRIN INDUSTRIOMRÅDE. UTREDNING OM AREALBRUK OG OPPARBEIDELSE. PROSJEKTPLAN. FORPROSJEKT FOR ØRIN INDUSTRIOMRÅDE. UTREDNING OM AREALBRUK OG OPPARBEIDELSE. Saksnr. - Arkivkode: 00/00228 - K53 Dat. oktober 2002. Innholdsfortegnelse 1. MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn 1.2

Detaljer

for prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter planleggingsfasen

for prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter planleggingsfasen Faseplan for prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter planleggingsfasen Denne fylles ut ved behandling. Prosjektnummer: Saksnummer: Versjon 1.0 11.11.2015 Behandlet dato: Behandlet

Detaljer

PROSJEKTPLAN HOVEDPROSJEKT

PROSJEKTPLAN HOVEDPROSJEKT Prosjektnamn: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Start: 010407 Slutt: 311207 Helge Møller, Reisemål Hardanger Fjord AS Venatio AS v/ Tom Nøvik 1. Bakgrunn og hensikt De fleste reiselivsdestinasjonene i

Detaljer

Prosjektplan forprosjekt Sosialfaglig veiledere i grunnskolen

Prosjektplan forprosjekt Sosialfaglig veiledere i grunnskolen Prosjektplan forprosjekt Sosialfaglig veiledere i grunnskolen 0. INNLEDNING...2 1. MÅL OG RAMMER...2 1.1 Bakgrunn...2 1.2 Mål for forprosjektet...2 1.3 Mål for hovedprosjektet...2 1.4 Rammer...3 2. OMFANG

Detaljer

Eksempel på Prosjektplan

Eksempel på Prosjektplan Prosjektplan en gratis dokumentmal fra www.bedin.no. Bedin er Nærings- og handelsdepartementets egen informasjonstjeneste for etablerere og bedrifter. Målsettingen med tjenesten er å gjøre det enklere

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 026 V10 Arkivsaksnr.: 10/139

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 026 V10 Arkivsaksnr.: 10/139 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 026 V10 Arkivsaksnr.: 10/139 INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM LANDBRUKSFORVALTNINGEN I HALD-KOMMUNENE Rådmannens innstilling: 1. Herøy kommunestyre

Detaljer

Prosjektplan for arbeidet med Kommunereformen

Prosjektplan for arbeidet med Kommunereformen Oppdatert 11.01.15 Prosjektplan for arbeidet med Kommunereformen Prosjekteier: Lier kommune v/kommunestyret Styringsgruppe: Formannskapet Prosjektansvarlig: Rådmannen med rådmannsteamet Prosjektleder:

Detaljer

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Fredrikstad Næringsforening og Fredrikstad kommune Fredrikstads vei inn i et nasjonalt landskap Fredrikstad er i en nasjonal konkurranse som næringsdestinasjon,

Detaljer

LYNGDAL KOMMUNE ELIN K SAMSPILLKOMMUNE

LYNGDAL KOMMUNE ELIN K SAMSPILLKOMMUNE LYNGDAL KOMMUNE ELIN K SAMSPILLKOMMUNE Prosjektbeskrivelse Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.1.1. Status:... 3 1.2 Forankring i strategier/planer... 3 1.2.1 Statlig

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Prosjektnavn. Bakgrunnen for prosjektet. Integrering på tunet med jobb i sikte

Prosjektbeskrivelse. Prosjektnavn. Bakgrunnen for prosjektet. Integrering på tunet med jobb i sikte Prosjektbeskrivelse Prosjektnavn Integrering på tunet med jobb i sikte Bakgrunnen for prosjektet Flyktninger er en gruppe som har utfordringer med å komme i arbeid og landbruket har behov for arbeidskraft,

Detaljer

Bilag 1: Beskrivelse av Bistanden

Bilag 1: Beskrivelse av Bistanden Bilag 1: Beskrivelse av Bistanden Bakgrunn Alle Norges fylkeskommuner og Oslo kommune har gått sammen om anskaffelse av nytt skoleadministrativt system. Vigo IKS er en sammenslutning av fylkeskommunene

Detaljer

P R O T O K O L L. fra. onsdag 22.mai 2013. i SLFs lokaler. Hilde Haug Simonhjell, Reidar Olsen, Camilla Kielland, Kari Kolstad

P R O T O K O L L. fra. onsdag 22.mai 2013. i SLFs lokaler. Hilde Haug Simonhjell, Reidar Olsen, Camilla Kielland, Kari Kolstad P R O T O K O L L fra møte i Styrene for FFL og JA onsdag 22.mai 2013 i SLFs lokaler Møtet ble satt kl. 09.00 Til stede: Per Harald Grue, Jessica Kathle, Trine Hasvang Vaag, Knut Maroni, Sigrid Helland,

Detaljer

Prosjektplan for forprosjekt. Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen

Prosjektplan for forprosjekt. Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen Prosjektplan for forprosjekt Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen Innhold Innledning...3 Bakgrunn...3 Mål og hovedaktiviteter...4 3.1 Overordnet målsetting...4 Delmål...4 Rammer...6 Fremdriftsplan...6

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 28. mai 2009 Dato møte: 4. juni 2009 Saksbehandler Administrerende direktør SAK 84/2009 STATUS SAMMENSLÅINGSAKTIVITETER Tidsplan Programmets og prosjektenes

Detaljer

Sluttrapportering Lillehammer Campus. Fase 1. August 2004

Sluttrapportering Lillehammer Campus. Fase 1. August 2004 Sluttrapportering Lillehammer Campus Fase 1 August 2004 Høgskolen i Lillehammer, Østlandsforskning, Jørstadmoen Garnison, Lillehammer Kunnskapspark, NRK, SOPP Innhold 1 Bakgrunn...3 2. Hovedprosjektets

Detaljer

Prosjektplan hovedprosjekt Regelverk i praksis

Prosjektplan hovedprosjekt Regelverk i praksis 1 Prosjektplan hovedprosjekt Regelverk i praksis I Utdanningsdirektoratet har vi tillit til at lærere og skoleledere møter elever med respekt, og gir dem faglige utfordringer hver dag. Vi har noen felles

Detaljer

Operativ administrasjon 2014. Presentasjon for delprosjekt 1,2 og 3: Koordinatorer og faglig ansvarlige administrative ledere

Operativ administrasjon 2014. Presentasjon for delprosjekt 1,2 og 3: Koordinatorer og faglig ansvarlige administrative ledere Operativ administrasjon 2014 Presentasjon for delprosjekt 1,2 og 3: Koordinatorer og faglig ansvarlige administrative ledere Resultatmål for OPAD S Systemer, rutiner arbeidsprosesser K - Kommunikasjon

Detaljer

Britt Rakvåg Roald 05.09.2014

Britt Rakvåg Roald 05.09.2014 ROMSDAL REGIONRÅD Prosjektplan Hovedprosjekt: Kommunestruktur og samfunnsutvikling i Molderegionen Britt Rakvåg Roald 05.09.2014 Dokumentet er en prosjektplan for hovedprosjektet. Innhold Kap. 1. Innledning/bakgrunn...

Detaljer

PROSJEKT SOM ARBEIDSMETODE

PROSJEKT SOM ARBEIDSMETODE PROSJEKT SOM ARBEIDSMETODE Felles forståelse for prosjekt som metode - en kritisk faktor for prosjektets suksess! Spesialrådgiver Bjørg Røstbø, Prosjektledersamling Pulje lll,18.09.08 Hvorfor er det så

Detaljer

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING. 27. august 2012

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING. 27. august 2012 1 BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING 27. august 2012 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen og programplanen

Detaljer

S Ø K E R V E I L E D I N G O G S Ø K N A D S M A L

S Ø K E R V E I L E D I N G O G S Ø K N A D S M A L S Ø K E R V E I L E D I N G O G S Ø K N A D S M A L Dette dokumentet er ment som informasjon om søknadsprosessen og om hva en prosjektsøknad til Skogbrukets verdiskapingsfond bør inneholde. SØKERBERETTIGEDE

Detaljer

Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE/ FORPROSJEKT

Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE/ FORPROSJEKT Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE/ FORPROSJEKT Flyktningeboliger 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HENSIKTEN MED PROSJEKTET... 3 2 PROSJEKTETS MÅLSETNING... 3 3 PROSJEKTETS OMFANG... 3 4 ANSVARSFORHOLD...

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg. Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg. Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3 SLUTTRAPPORT Forprosjekt Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3 Innholdsfortegnelse 1 Mål og Rammer... 3 1.1 Bakgrunnen for prosjektet var følgende:... 3 1.2

Detaljer

REFERAT Del 1 og 2. Møte i Styringsgruppen Sogn Lokalmedisinske Senter (Sogn LMS)

REFERAT Del 1 og 2. Møte i Styringsgruppen Sogn Lokalmedisinske Senter (Sogn LMS) REFERAT Del 1 og 2 Møte i Styringsgruppen Sogn Lokalmedisinske Senter (Sogn LMS) Møtedato 15.mai 2013 Sted: Lærdal Rådhus Deltakere: Vidar Roseth (Helse Førde), Steinar Søgaard (Aurland kommune), Odd Arve

Detaljer

REFERAT. Saksliste. Det er positivt at det til dette møtet kom en godt forberedt agenda god tid i forveien. UNINETT, NO-7465 Trondheim info@uninett.

REFERAT. Saksliste. Det er positivt at det til dette møtet kom en godt forberedt agenda god tid i forveien. UNINETT, NO-7465 Trondheim info@uninett. Møtetype: SAP HR statusmøte mellom SSØ og UNINETT FAS Til stede: Geir Knudsen, SSØ, Tone Thorstensen, SSØ, Tore Bjørn Hatleskog, UiS, Anne Grete Lindeland, UiA, Eirin Fjeld Melund, UNINETT FAS, Arild Halsetrønning,

Detaljer

Prosjektmandat. Utvikingsprosjekt. Regional lufthavn på Notodden

Prosjektmandat. Utvikingsprosjekt. Regional lufthavn på Notodden Prosjektmandat Utvikingsprosjekt Regional lufthavn på Notodden Side 2 av 7 Innhold 1 Innledning/bakgrunn...3 2 Nåsituasjon...3 3 Mål og rammer...4 4 Omfang og avgrensning...5 5 Organisering...5 6 Ressursbruk...5

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 29. september 2009 Dato møte: 8. oktober 2009 Saksbehandler: Prosjektdirektør IKT Vedlegg: Status og risikorapportering IKT SAK 138/2009 STATUS IKT I OSLO

Detaljer

Fiborgtangen Inkubator 2012-2016. Presentasjon til Levanger kommune 26.06.2013

Fiborgtangen Inkubator 2012-2016. Presentasjon til Levanger kommune 26.06.2013 Fiborgtangen Inkubator 2012-2016 Presentasjon til Levanger kommune 26.06.2013 Forprosjekt mars august 2012 Initiert av Levanger kommune, NSS og SIVA På oppdrag fra Fiborgtangen Vekst AS Finansiert av NTFK,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Forum: Skate Møtedato: 11.02.2015

SAKSFRAMLEGG. Forum: Skate Møtedato: 11.02.2015 SAKSFRAMLEGG Forum: Skate Møtedato: 11.02.2015 Sak under løpende rapportering og oppfølging Sak 02-2014. Veikart for nasjonale felleskomponenter. I dette møtet: Beslutningssak. Historikk/bakgrunn Skate

Detaljer

Samordning av IKT i Kongsbergregionen Program IKT - Plan for prosjektperioden

Samordning av IKT i Kongsbergregionen Program IKT - Plan for prosjektperioden Tittel: Samordning av IKT i Kongsbergregionen Program IKT - Plan for prosjektperioden Side 1 av 11 Innholdsfortegnelse 1 BAKGRUNN... 4 2 HENSIKT... 4 3 PLAN FOR PROSJEKTPERIODEN... 4 3.1 PROSJEKT IKT S&U...

Detaljer

Prosjektplan for: LUK-prosjekt Øvrebyen

Prosjektplan for: LUK-prosjekt Øvrebyen Prosjektplan for: LUK-prosjekt Øvrebyen 07.07.2010 1 1 BAKGRUNN FOR LUK Hedmark fylkeskommune har invitert alle kommunene i fylket til å søke om økonomisk støtte til prosjekter som kan bygge opp under

Detaljer

Informasjonsmøte. Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer 5. juni - Gardermoen INNOVASJONS- MILJØER

Informasjonsmøte. Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer 5. juni - Gardermoen INNOVASJONS- MILJØER Informasjonsmøte Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer 5. juni - Gardermoen INNOVASJONS- MILJØER Program 10.00-10.30 Kaffe og frukt 10.30-11.45 Gjennomgang av tjenesten og utlysningen v/ Per Øyvind

Detaljer

Drøbak Akvarium. Hvor står vi - Hvor går vi? Søknad om midler til utredning av fremtidig utvikling av akvariet i Drøbak.

Drøbak Akvarium. Hvor står vi - Hvor går vi? Søknad om midler til utredning av fremtidig utvikling av akvariet i Drøbak. Drøbak Akvarium Hvor står vi - Hvor går vi? Søknad om midler til utredning av fremtidig utvikling av akvariet i Drøbak. Til: - Frogn Kommune v/rådmannen - Akershus Fylkeskommune v/avdeling for Plan, næring

Detaljer

Prosjektbeskrivelse Gå rdbrukerens sikkerhetsnett låndbrukets diåmånt

Prosjektbeskrivelse Gå rdbrukerens sikkerhetsnett låndbrukets diåmånt Prosjektbeskrivelse Gå rdbrukerens sikkerhetsnett låndbrukets diåmånt Bakgrunn Steinkjer kommune har siden juni 2010 arbeidet med å etablere et nettverk som skal fremme og ivareta gårdbrukerens helse.

Detaljer

Prosjekt. Sykefravær i avdeling for bistand og omsorg. Prosjekt knyttet til sykefravær i avdeling for bistand og omsorg

Prosjekt. Sykefravær i avdeling for bistand og omsorg. Prosjekt knyttet til sykefravær i avdeling for bistand og omsorg Prosjekt Sykefravær i avdeling for bistand og omsorg Prosjekt knyttet til sykefravær i avdeling for bistand og omsorg Skisse til forprosjekt Mandat: Utarbeide en prosjektplan for forebygging av sykefravær

Detaljer

Modell for samarbeid mellom arbeidslivet i periferien og studenter ved UiT Norges Arktiske Universitet

Modell for samarbeid mellom arbeidslivet i periferien og studenter ved UiT Norges Arktiske Universitet Alle foto: KASAVI Modell for samarbeid mellom arbeidslivet i periferien og studenter ved UiT Norges Arktiske Universitet Et pilotprosjekt i regi av Profilgruppa og Senter for karriere og arbeidsliv (UiT)

Detaljer

Ungboprosjekt i Steinkjer 2012-2016

Ungboprosjekt i Steinkjer 2012-2016 Ungboprosjekt i Steinkjer 2012016 Innhold 1. Bakgrunn... 1 2. Målsetting... 3 3. Samarbeidspartnere... 3 4. Tre ulike boligtilbud... 3 5. Informasjon... 4 6. Gjennomføring... 4 6.1 Forberede informasjonsopplegg...

Detaljer

Plan for landbruket i Stjørdal - Planprogram

Plan for landbruket i Stjørdal - Planprogram PLANPROGRAM Plan for landbruket i Stjørdal - 2014-2020 Innhold 1. Bakgrunn og formål 1.1 Bakgrunn for planarbeidet 1.2 Formål med planarbeidet 1.3 Formål med planprogrammet 1.4 Rammer 2. Viktige føringer

Detaljer

PROSJEKTPLAN Kortversjon KOMBINERT SKI- OG VEGTUNNEL MELLOM TINN OG ROLLAG PÅ VEGGLIFJELL

PROSJEKTPLAN Kortversjon KOMBINERT SKI- OG VEGTUNNEL MELLOM TINN OG ROLLAG PÅ VEGGLIFJELL PROSJEKTPLAN Kortversjon KOMBINERT SKI- OG VEGTUNNEL MELLOM TINN OG ROLLAG PÅ VEGGLIFJELL Utarbeidet på vegne av Tinn kommune og Rollag kommune som grunnlag for finansiering av forprosjektfasen. Numedalsutvikling

Detaljer

Organisering av Build Up Skills i Norge

Organisering av Build Up Skills i Norge Organisering av Build Up Skills i Norge 1) Mål med prosjektet Prosjektet skal etablere en plan og foreslå tiltak for systematisk kompetanseheving blant håndverkere, for å nå ambisjonene om å innføre nesten

Detaljer

Nye Altamodellen - strategiprosjekt Prosjektnavn Nye Altamodellen - Strategiprosjektet

Nye Altamodellen - strategiprosjekt Prosjektnavn Nye Altamodellen - Strategiprosjektet Nye Altamodellen - strategiprosjekt Prosjektnavn Nye Altamodellen - Strategiprosjektet Bakgrunn Altamodellen består i å organisere kommunale og spesialisthelsetjenester i et felles bygg der viktige målsettinger

Detaljer

EBL, Toveiskommunikasjon i Norge

EBL, Toveiskommunikasjon i Norge 13.-14.5.2009 EBL, Toveiskommunikasjon i Norge Utskifting og drift, metode tilpasset det enkelte nettselskap Tom Wirkola tom.wirkola@energicompagniet.no Tlf +47 41 67 90 47 www.energicompagniet.no Copyright

Detaljer

Samhandling i Øst-Finnmark

Samhandling i Øst-Finnmark Berlevåg kommune Båtsfjord kommune Deanu gielda Samhandling i Øst-Finnmark Beskrivelse av et fellesprosjekt for å møte samhandlingsreformens utfordringer Sør-Varanger kommune Januar 2011 Unjárgga gielda

Detaljer

Områdeløft Trosterud/Haugerud

Områdeløft Trosterud/Haugerud Bydel Alnas Prosjektutviklingsmodell Plan for prosjektutvikling Prosjektdata Eventuelt prosjektnummer: 2014001167 Oppdragsgiver: Bydel Alna Prosjektnavn: Områdeløft Trosterud/Haugerud Prosjektfase (forstudie,

Detaljer

Godkjent av Samarbeidsrådet for Storfekjøttkontrollen Gjelder fra 01.01.2008

Godkjent av Samarbeidsrådet for Storfekjøttkontrollen Gjelder fra 01.01.2008 REGLeR for storfekjøttkontrollen Godkjent av Samarbeidsrådet for Storfekjøttkontrollen Gjelder fra 01.01.2008 FORORD Reglene for Storfekjøttkontrollen er den kontrakten som styrer rettigheter og plikter

Detaljer

Styret for forskningsmidler over jordbruksavtalen RETNINGSLINJER FOR STYRETS ARBEID

Styret for forskningsmidler over jordbruksavtalen RETNINGSLINJER FOR STYRETS ARBEID Styret for forskningsmidler over jordbruksavtalen RETNINGSLINJER FOR STYRETS ARBEID Fastsatt av Styret 27.06.03 1 Styret for forskningsmidler over jordbruksavtalen RETNINGSLINJER FOR STYRETS ARBEID Fastsatt

Detaljer

Øyvind Mejdell Jakobsen prosjektleder Grønn forskning i Midt-Norge Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS

Øyvind Mejdell Jakobsen prosjektleder Grønn forskning i Midt-Norge Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS Øyvind Mejdell Jakobsen prosjektleder Grønn forskning i Midt-Norge Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS Trøndelag - Matregion nummer 1 Trøndelag - Matregion nummer 1 "Forskning og forskningsbasert innovasjon

Detaljer

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Informasjonssikkerhet

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Informasjonssikkerhet Prosjektmandat Hovedprosjekt Informasjonssikkerhet Side 2 av 6 Innhold 1 Innledning...3 2 Mål og rammer...3 2.1 Mål... 3 2.2 Rammer... 4 3 Omfang og avgrensning...4 4 Organisering...4 5 Beslutningspunkter

Detaljer

PROSJEKTTITTEL OPPDRAGSGIVER. Byggenæringens Landsforening. 3.12.2008 Kim Robert Lisø, Forskningssjef

PROSJEKTTITTEL OPPDRAGSGIVER. Byggenæringens Landsforening. 3.12.2008 Kim Robert Lisø, Forskningssjef PROSJEKTTITTEL Prosjektbeskrivelse SINTEF Byggforsk Postadresse: Postboks 124 Blindern, 0314 Oslo Besøksadresse: Forskningsveien 3b, 0373 OSLO Telefon: 22 96 55 55 Telefaks: 22 69 94 38 E-post: byggforsk@sintef.no

Detaljer

Bærum kommune. Sluttrapport

Bærum kommune. Sluttrapport Bærum kommune Sluttrapport ELIN-K SAMSPILLKOMMUNE Bærum den 13.06.08 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold til prosjektplanen... 3 3. Målrealisering... 4 4. Prosjektorganisering... 5 5.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Lars Aamodt/Harald Silseth Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/249

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Lars Aamodt/Harald Silseth Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/249 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Lars Aamodt/Harald Silseth Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/249 INN PÅ TUNET Rådmannsforums forslag til vedtak: Innen 1. september 2011 kartlegges behovet i kommunene for kjøp Inn

Detaljer

PROSJEKT OSLOBARNEHAGEN MANDATUTKAST TIL DELPROSJEKT:

PROSJEKT OSLOBARNEHAGEN MANDATUTKAST TIL DELPROSJEKT: Oslo kommune Byrådsavdeling for kultur og utdanning PROSJEKT OSLOBARNEHAGEN MANDATUTKAST TIL DELPROSJEKT: SAMMENHENG OG SAMARBEID MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE Vedtatt av styringsgruppen 17. 02. 2011 1. Mål

Detaljer

Agenda. Bakgrunn for forprosjektrapporten Rapporten og nøkkelinformasjon. Kort svare på spørsmål. Forpliktende IKT-samarbeid i Region Vest

Agenda. Bakgrunn for forprosjektrapporten Rapporten og nøkkelinformasjon. Kort svare på spørsmål. Forpliktende IKT-samarbeid i Region Vest Agenda Bakgrunn for forprosjektrapporten Rapporten og nøkkelinformasjon Hovedkonklusjoner og anbefalinger Kort svare på spørsmål Bakgrunn for forprosjektet Styret i Regionrådet Vest vedtok 30.08.2010 å

Detaljer

Pilotprosjekt: Kommunereform og praktiske konsekvenser i en digital virkelighet

Pilotprosjekt: Kommunereform og praktiske konsekvenser i en digital virkelighet Pilotprosjekt: Kommunereform og praktiske konsekvenser i en digital virkelighet Prosjektleder Unn Disch Kihle og IT-direktør Olav Petter Aarrestad Dagsorden 1. Generelt om kommuneregulering 2. Behov for

Detaljer

Kortere gjennomføringstid i prosjekter

Kortere gjennomføringstid i prosjekter Kortere gjennomføringstid i prosjekter (Shortening the project life cycle) Et forskningsprosjekt i regi av Norsk senter for prosjektledelse Du har kanskje en antagelse om at din organisasjon har noe å

Detaljer

Prosjektplan for. Melkas framtid. Utvikling av Leka-landbruket. Prosjektperiode 2014-2015 Prosjekteier TINE SA, TINE Rådgiving og Medlem

Prosjektplan for. Melkas framtid. Utvikling av Leka-landbruket. Prosjektperiode 2014-2015 Prosjekteier TINE SA, TINE Rådgiving og Medlem Prosjektplan for Melkas framtid Utvikling av Leka-landbruket Prosjektperiode 2014-2015 Prosjekteier TINE SA, TINE Rådgiving og Medlem 1. Prosjektbeskrivelse 1.1 Bakgrunn og forslag Etter initiativ fra

Detaljer

Strategi og strukturprosessen videre

Strategi og strukturprosessen videre SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Strategi og strukturprosessen videre Anita Eriksen Universitetsledelsens kommentarer I denne styresaken får styret en oversikt over det arbeidet som er startet opp rundt

Detaljer

MANDAT. Poliklinikkområdet

MANDAT. Poliklinikkområdet MANDAT Poliklinikkområdet 1 Beskrivelse av oppdraget: 1.1 Bakgrunn: Nye NLSH Vesterålen, vil være ferdigstilt og tatt i bruk i 2014. Dette bygget skal romme de behandlingstilbud som skal videreføres og

Detaljer

Bilag 2: Oppdragstakers spesifikasjon av oppdraget. Prosjektbeskrivelse: Personer med funksjonsnedsettelse med samisk bakgrunn

Bilag 2: Oppdragstakers spesifikasjon av oppdraget. Prosjektbeskrivelse: Personer med funksjonsnedsettelse med samisk bakgrunn Bilag 2: Oppdragstakers spesifikasjon av oppdraget Prosjektbeskrivelse: Personer med funksjonsnedsettelse med samisk bakgrunn 1 1. SAMMENDRAG Etter avtale med Bufdir i Norge har Nordens Välfärdscenter

Detaljer

Statusrapportering DIPS Hovedprosjekt

Statusrapportering DIPS Hovedprosjekt Statusrapportering DIPS Hovedprosjekt Program Regional klinisk dokumentasjon Dato /11-1 B Fullført G Tilfredsst. Y Krever tiltak R Kritisk IP Ikke påbegynt Samlet status G Y Fremdrift Y Kostnader G Ressurser

Detaljer

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014 Prosjektet Frisklivsdosetten Statusrapport 01.07.2014 Innholdsfortegnelse Statusrapport... 1 Erfaringer og vurderinger fra pilotrunde:... 2 Prosjektgruppa... 2 Metoden... 2 Prosjektmedarbeidere... 2 Kickoff...

Detaljer

Evaluering av funksjonen Regional koordinator for sektor helse og omsorg Fosen

Evaluering av funksjonen Regional koordinator for sektor helse og omsorg Fosen Evaluering av funksjonen Regional koordinator for sektor helse og omsorg Fosen Lederforum Helse- og omsorg Fosen er av Fosen Regionråd ved Rådmannsgruppen bedt om å evaluere funksjonen regional koordinator.

Detaljer

MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN

MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA P R O S J E K T P L A N 1.0 MÅL OG RAMMER 1.1 BAKGRUNN Fjellregionsamarbeidet fikk 9. mai tilsagn på et prosjekt

Detaljer

Nasjonalt nødmeldingsprosjekt

Nasjonalt nødmeldingsprosjekt Nasjonalt nødmeldingsprosjekt Jesper Rådberg Nasjonalt nødmeldingsprosjekt Oppdraget: Levere et beslutningsgrunnlag for en forbedret fremtidig nødmeldingstjeneste, herunder vurdere hvorvidt det er hensiktsmessig

Detaljer

FS-25/10 Første utkast til styringsdokument for fellesstyret

FS-25/10 Første utkast til styringsdokument for fellesstyret FS-25/10 Første utkast til styringsdokument for fellesstyret Vedlagt følger et første utkast til styringsdokument for fellesstyret. Utkastet skal gi en pekepinn på hvordan dette dokumentet kan utformes.

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram i kommunene

Boligsosialt utviklingsprogram i kommunene Boligsosialt utviklingsprogram i kommunene Søknadsmal Søknadsprosess Søknadsbehandling 5. mar. 2009 2 Søknad-mal, prosess,beh_5.03.09.doc 1 1. Innledning Dette dokumentet beskriver søknadsmal, søknadsprosess

Detaljer

Rådgiving i landbruket

Rådgiving i landbruket Rådgiving i landbruket Landbrukshelga i Akershus Hurdalsjøen Hotell 27.januar 2013 Jan Stabbetorp Romerike Landbruksrådgiving Bonden har mange rådgivere Regnskap Varemottagere Plantedyrking Tilskudd Husdyr

Detaljer

S T Y R E S A K # 20/01 STYREMØTET DEN 08.04.14 STATUS FOR BYGGESAKEN

S T Y R E S A K # 20/01 STYREMØTET DEN 08.04.14 STATUS FOR BYGGESAKEN S T Y R E S A K # 20/01 Vedrørende: STYREMØTET DEN 08.04.14 STATUS FOR BYGGESAKEN Forslag til vedtak: Styret tar statusrapport for byggesaken til orientering. Vedlegg: Saksfremlegg Utkast til mandat for

Detaljer

AVTALE OM MOBIL RØNTGENTJENESTE

AVTALE OM MOBIL RØNTGENTJENESTE AVTALE OM MOBIL RØNTGENTJENESTE mellom Vestre Viken HF (heretter VVHF ) og kommunene Asker, Bærum, Drammen, Hurum, Lier, Nedre Eiker, Røyken, Sande, Svelvik og Øvre Eiker (heretter deltakerkommunene )

Detaljer

Vedtekter for Bankenes Standardiseringskontor

Vedtekter for Bankenes Standardiseringskontor Vedtekter for Bankenes Standardiseringskontor Fastsatt av Bankforeningens Servicekontor og Sparebankforeningens Servicekontor høsten 1994. Senest endret november 2011 1 1. Organisasjonens navn Organisasjonens

Detaljer

FINANSIERINGSMODELL FOR PRIVATE BARNEHAGER SANDNES KOMMUNE

FINANSIERINGSMODELL FOR PRIVATE BARNEHAGER SANDNES KOMMUNE Melding til utvalg for kultur og oppvekst 07.12.09-116/09 Godkjent i styringsgruppen Dato FINANSIERINGSMODELL FOR PRIVATE BARNEHAGER SANDNES KOMMUNE Foto: John Sirevåg PROSJEKTPLAN Overordnet prosjektbeskrivelse

Detaljer

Forslag til videre utredning og planlegging av bane til Ahus.

Forslag til videre utredning og planlegging av bane til Ahus. Notat datert 15.08.2013, revidert 03.09.2013 Forslag til videre utredning og planlegging av bane til Ahus. Kollektivtransport mellom øvre del av Groruddalen til Lørenskog med perspektiv videre til Skedsmo.

Detaljer

SØKNAD REGIONALT PARTNERSKAPSFOND HØSTEN 2014

SØKNAD REGIONALT PARTNERSKAPSFOND HØSTEN 2014 Tlf: 69 87 87 17 post@indreostfold.no www.indreostfold.no SØKNAD REGIONALT PARTNERSKAPSFOND HØSTEN 2014 PROSJEKTBESKRIVELSE Fase 1 KLYNGEUTVIKLING MAT OG MATPRODUKSJON Prosjektnavn: Klyngeutvikling mat

Detaljer

Rådgiving i landbruket

Rådgiving i landbruket Rådgiving i landbruket Landbrukshelga i Akershus Hurdalsjøen Hotell 22. 23. januar 2009 Jan Stabbetorp Romerike Landbruksrådgiving Bonden har mange rådgivere Regnskap Varemottagere Plantedyrking Tilskudd

Detaljer

Pilot Drammen. Mottak av felles nødmeldinger og felles nødsentral

Pilot Drammen. Mottak av felles nødmeldinger og felles nødsentral Pilot Drammen Mottak av felles nødmeldinger og felles nødsentral Viktige hendelser 2008: Regjeringen sier at den tar sikte på å innføre ett felles nødnummer og felles nødsentraler og nedsetter en interdepartemental

Detaljer

Konseptvalgutredning - ta overblikket og gjøre de riktige valg. Konseptvalgutredninge r Ta over blikket strategisk valg

Konseptvalgutredning - ta overblikket og gjøre de riktige valg. Konseptvalgutredninge r Ta over blikket strategisk valg Konseptvalgutredning - ta overblikket og gjøre de riktige valg Konseptvalgutredninge r Ta over blikket strategisk valg Konseptvalgutredning -planverktøy Konseptvalgutredning er et planverktøy som brukes

Detaljer

KOMPETANSESENTER -GEIT PÅ SENJA VIDEREGÅENDE SKOLE, GIBOSTAD

KOMPETANSESENTER -GEIT PÅ SENJA VIDEREGÅENDE SKOLE, GIBOSTAD PÅ SENJA VIDEREGÅENDE SKOLE, GIBOSTAD Senja vgs skal med samarbeidspartnere tilknyttet geitnæringa, i løpet av en 3-års periode etablere et kompetansesenter for geit. Sentret skal administreres fra Senja

Detaljer

Styrking av storfekjøtt og mjølk i Buskerud 2010-2013

Styrking av storfekjøtt og mjølk i Buskerud 2010-2013 Styrking av storfekjøtt og mjølk i Buskerud 2010-2013 Prosjekteier: Buskerud Bondelag Prosjektleder: Aslak Botten v/ Norsk Landbruksrådgiving Østafjells Bakgrunn - Statistikk Antall dyr/foretak i Buskerud

Detaljer

Prosjekt Oppstartspakke gårdsoverdragelser. Evalueringsrapport versjon 25112015 Oppstartspakke ved gårdsoverdragelser

Prosjekt Oppstartspakke gårdsoverdragelser. Evalueringsrapport versjon 25112015 Oppstartspakke ved gårdsoverdragelser Oppstartspakke ved gårdsoverdragelser Evalueringsrapport 1.0 Bakgrunn Prosjekt Oppstartspakke ved gårdsoverdragelser er et samarbeid mellom Regnskapskontor, Skogkurs, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Midtre

Detaljer

Pilotprosjektet samhandling innen helseog omsorgstjenester

Pilotprosjektet samhandling innen helseog omsorgstjenester Pilotprosjektet samhandling innen helseog omsorgstjenester Bakgrunn for prosjektet Samhandlingsreformen Utviklingen i antall eldre og forventet økt behov for helse- og omsorgstjenester Ønske om å utnytte

Detaljer

Totalregnskapet for jordbruket. Litt om NILFs faste oppgaver.

Totalregnskapet for jordbruket. Litt om NILFs faste oppgaver. Totalregnskapet for jordbruket. Litt om NILFs faste oppgaver. Forelesning UMB 18.09.2013 Lars Johan Rustad Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning www.nilf.no Fungerende direktør Lars Johan Rustad

Detaljer

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Mandat Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Innhold Bakgrunn... 2 Formålet med felles målbilder og strategier... 2 Mål for arbeidet... 3 Leveranser 2015... 4 Del 1: Visjon og

Detaljer