Prosjektbeskrivelse. Dataflyt og beslutningsgrunnlag for norsk landbruk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjektbeskrivelse. Dataflyt og beslutningsgrunnlag for norsk landbruk"

Transkript

1 Prosjektbeskrivelse Dataflyt og beslutningsgrunnlag for norsk landbruk Hovedprosjekt fase 2 NILF 13. januar 2011 Prosjektbeskrivelse - Dataflytprosjektet fase 2

2 1 Hovedprosjekt andre fase Bakgrunn Målsettinger Gjennomføring Organisering Nærmere om arbeidsdeling og godtgjøring av fellesoppgaver Sentrale milepæler i fase 2 samt foreløpige anslag for fase Kostnader og ressursbruk Finansiering Kort beskrivelse av delprosjekter Delprosjekt 1 Standardisering Delprosjekt 2 Infrastruktur Videre utredning fortsettelse fra fase Kravspesifisering av Altinn-løsning for avregnings- og regnskapsflyt Planlegging av og andre forberedelser til utviklingsprosjektet i fase Utvikling av forretningsmodell Delprosjekt 3 Pilot Prosjektbeskrivelse - Dataflytprosjektet fase 2 2

3 1 Hovedprosjekt andre fase 1.1 Bakgrunn Prosjektet Dataflyt og beslutningsgrunnlag for norsk landbruk tar sikte på å bedre sentral dataflyt og beslutningsstøtte innen landbruksnæringa, med spesielt fokus på bondens behov og nytteverdier. Første fase av prosjektet er i avslutningsfasen, og det er tid for overgang til fase 2. Rapport fra prosjektets fase 1 datert 11. juni 2010, og oppdatert 8. oktober 2010 dokumenterer at næringsaktørene og offentlig forvaltning kan realisere betydelig verdier gjennom å videreføre samarbeidet (vedlegg 1). Videreføringen innebærer i første omgang en forberedelsesfase (fase 2) med tanke på senere utvikling av foreslått felles infrastrukturløsning gjennom Altinn. Forberedelsesfasen innebærer videre standardisering, kravspesifisering for deler av løsningen, videre utredning for andre deler av løsningen og detaljplanlegging av utviklingsprosjektet (fase 3). Partnerskapet går inn i fase 2 med en klar ambisjon om at Altinn-løsningen skal utvikles i fase 3. I nevnte rapports kapittel 6 gis anbefalinger til videreføring i fase 2. Denne prosjektbeskrivelsen gir nærmere beskrivelse av planlagt gjennomføring av fase Målsettinger Prosjektet skal i fase 2 gjennomføre 7 hovedoppgaver. Nedenfor er det formulert et hovedmål for hver oppgave: 1. Fortsette arbeidet med standardisering fra fase 1, og utvikle de standarder som kreves for at Altinn-løsningen kan realiseres. Dette inkluderer standarder knyttet til både avregnings-, faktura-, regnskaps- og dyreflyt 2. Kravspesifisere løsningen for avregnings- og regnskapsflyt som grunnlag for gjennomføring av tjenesteutvikling i Altinn 3. Gjennomføre nødvendig utredningsarbeid og vurderinger som beslutningsunderlag for valg av løsninger knyttet til fakturaflyt, med eller uten Altinn som løsningsalternativ Prosjektbeskrivelse - Dataflytprosjektet fase 2 3

4 4. Arbeide for å realisere løsning for overføring av dyrestatusdata fra Husdyrkontroller og/eller Husdyrregisteret til regnskapskontor og andre aktører som har behov for slike data, samt vurdere nærmere løsninger for fakturaflyt fra veterinærer og behov for standardisering knyttet til eventuell overføring av avregningsdata fra slakteri til Husdyrkontroller og Husdyrregister. 5. Planlegge utviklingsfasen (fase 3), herunder plan for tjenesteutvikling i Altinn og plan for tilpasning hos berørte aktører 6. Utvikle endelig forretningsmodell og finansieringsløsning for fase 3 og 4 7. Utvikle og drifte utvidet pilotløsning, herunder sørge for erfaringsoverføring fra pilotarbeidet til standardiseringsarbeidet, kravspesifiseringen, planlegging av utviklingsfasen og øvrige utredninger. 1.3 Gjennomføring Gjennomføringsmodellen fra fase 1 videreføres i grove trekk, og arbeidet deles i inn i 3 delprosjekter også for fase 2: - Delprosjekt 1: Standardisering - Delprosjekt 2: Infrastruktur - Delprosjekt 3: Pilot x 201y Fase 1 utredning /pilottesting DP 1 Faglig utvikling og standardisering Fase 2 forberedelse til utvikling / pilottesting DP1 Standardisering Fase 4 implementering Implementering av standarder og infrastruktur DP 2 Utredning av organisatorisk og teknisk løsning DP 2 Infrastruktur Vedlikehold av standarder Forprosjekt DP 3 Pilot elektronisk bilagsflyt DP3 Pilot Fase 3 - utvikling Drifting av infrastruktur Utvikling av infrastrukturløsning Figur 1.0 Grov skisse av hovedprosjektets fase 2 sin avgrensing i forhold andre faser Nærmere beskrivelser av stipulert tidsplan og milepæler finnes i kapittel 1.6. En kort beskrivelse av sentrale aktiviteter i delprosjektene finnes i kapittel Organisering Partnerskapet i fase 1 videreføres inn i fase 2. Ii tillegg overtar Animalia partnerskapet for kjøttbransjen slik at også ikke samvirkebasert kjøtt- og fjørfeindustri blir representert. Strand Unikorn kommer inn som ny parter slik at ikke samvirkebasert kornindustri blir representert. Norges Skogeierforbund kommer inn som ny parter slik at skogbransjen blir representert. Prosjektbeskrivelse - Dataflytprosjektet fase 2 4

5 Hele Sparebank1-gruppen kommer med som partner. Partnerskapet blir derfor bestående av Norges Bondelag, Norsk Bonde og Småbrukarlag, Tine, Animalia, Felleskjøpet Agri, Strand Unikorn, Norges Skogeierforbund, Landkreditt, Gjensidige, Sparebank 1-gruppen og NILF. Det skal gjennomføres et årlig partnermøte, for øvrig styres prosjektet av styringsgruppa. På det årlige partnermøte skal det informeres om fremdriften i prosjektet, videre skal partnerskapsmøtet beslutte eventuelle endringer i sammensetningen av styringsgruppa. Partnerskapet har oppnevnt styringsgruppe og NILF som prosjektleder for prosjektet. Styringsgruppa skriver kontrakt med prosjektleder ang gjennomføringen av prosjektet. Styringsgruppa skal sørge for styring og finansiering av prosjektet og består av følgende medlemmer: Einar Frogner, Norges Bondelag (leder) Arild Bustnes, Norges Bondelag Olaf Godli, Norsk Bonde og Småbrukarlag Tone Roalkvam, Tine Tor Arne Ruud, Animalia Olav Sæbø, Felleskjøpet Agri Steffen Skolsegg, Strand Unikorn Mikael Løken, Norges Skogeierforbund Arnt Foss, Gartnerhallen Finn Andersen, Økonomiforbundet Kathrine Kongshaug Karstensen, Landkreditt Knut Martin Glesne, Gjensidige Anja Gotvassli, Sparebank1-gruppen Ivar Pettersen, NILF Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund (KLF) og Nortura har møterett/observasjonsstatus i styringsgruppa. Det samme gjelder Agrodata AS og Daldata AS som er sentrale samarbeidspartnere. Styringsgruppa sørger for at Statens Landbruksforvaltning, Mattilsynet og Innovasjon Norge også blir invitert med som partnere i prosjektet. Hvis Statens Landbruksforvaltning, Mattilsynet og Innovasjon Norge vil delta som partnere skal også disse etatene tilbys plass i styringsgruppa og inviteres til det årlige partnerskapsmøtet. Styringsgruppa skal i samråd med etatene og prosjektgruppa ta stilling til om det er aktuelt at disse etatene skal ha møteplikt i prosjektgruppa. NILF v/erland Kjesbu er oppnevnt som prosjektleder og skal på vegne av styringsgruppa sørge for at prosjektet blir gjennomført. Prosjektleder og styringsgruppa har i fellesskap kommet fram til at følgende aktører skal delta i prosjektgruppa: NILF Duett-prosjektet (representasjon fra Bondelaget og Daldata AS) Agrodata AS Tine Animalia (Nortura og KLF har også møterett i prosjektgruppa) Felleskjøpet Agri Prosjektbeskrivelse - Dataflytprosjektet fase 2 5

6 Prosjektgruppa har ansvar for koordinering, framdrift og for å ivareta helheten og sammenhengene mellom de 3 delprosjektene. Deltagerne i prosjektgruppa skal også bidra til nødvendig forankring, framdrift og koordinering av arbeidet i sine organisasjoner samt bistå prosjektleder i arbeidet. Prosjektleder skriver kontrakt med Daldata AS og Norges Bondelag, Agrodata AS, Tine, Animalia og Felleskjøpet Agri angående arbeid i prosjektgruppa. Prosjektleder skriver kontrakt med aktører som deltar i pilotarbeidet i delprosjekt 3. Kontraktspartnere bærer risiko med at avtalt arbeid blir levert og holder den kvalitet som Styringsgruppa forventer. Styringsgruppa beslutter hvilke andre underleverandører som prosjektleder eventuelt skal benytte i gjennomføringen av prosjektet. For øvrig står prosjektleder i samråd med prosjektgruppa fritt til å etablere arbeids- og referansegrupper etter behov i prosjektet. Deltagelsen i slike grupper må for faglig aktivitet baseres på egeninnsats fra partnere og andre samarbeidspartnere. Prosjektleder disponerer i samråd med styringsgruppa i prosjektets kontante bidrag og kan også godtgjøre partnere, samarbeidspartnere, eventuelt bruke konsulenter i gjennomføringen. Figur 1.1 Grov skisse av organisering av fase 2 i prosjektet, hvor også sannsynlige arbeidsog referansegrupper er skissert 1.5 Nærmere om arbeidsdeling og godtgjøring av fellesoppgaver Fase 2 bygger på noenlunde samme arbeidsdeling som i fase 1 hvor egeninnsatsen til partnere og samarbeidspartnere er en sentral del av ressursinnsatsen, i tillegg skal typiske fellesoppgaver dekkes av det kontante bidraget fra partnerskapet. Prosjektbeskrivelse - Dataflytprosjektet fase 2 6

7 Eksempel på oppgaver som skal dekkes av egeninnsats egne oppgaver; - Partnerskaps- og styringsgruppemøter og aktivitet tilknyttet dette - Referansegruppemøter og aktivitet tilknyttet dette - All faglig aktivitet, inklusive faglig aktivitet knyttet til standardiseringsarbeidet innhold i standarder) og arbeidet med infrastrukturløsninger dvs bidrag til definering av faglig innhold i standarder (variabler og oppsett), IKT-faglige, økonomifaglige og landbruksfaglige innspill på f.eks planer for og kravspesifikasjon for infrastrukturløsning - Mottak av informasjon og innspill på høringer - Aktivitet knyttet til pilotdeltagelse; eksempelvis deltagelse på statusmøter, planlegging (egen og felles), utvikling av egne IKT-systemer, utvikling av import- og eksportløsninger, kundekontakt med mer Eksempel på oppgaver som skal dekkes av fellesskapet fellesoppgaver; - Deltagelse i prosjektgruppa; deltagelsen i prosjektgruppa dekkes for hver deltagende organisasjon med en fast sum på ca ,- + mva. Dvs følgende dekning; o Tine kr ,- + mva o Animalia kr ,- + mva o Felleskjøpet Agri kr ,- + mva o Agrodata AS kr ,- + mva o Duett-prosjektet (repr fra Daldata AS og Bondelaget) kr ,- + mva - Utvikling og drift av pilotløsning; prosjektleder skriver kontrakt med Daldata AS - For øvrig skal prosjektleder sørge for at fellesoppgaver blir utført, og skal for arbeid som NILF ikke kan ta selv, i prioritets rekkefølge søke å bruke følgende kompetanse til dette; 1. Deltagende organisasjoner i prosjektgruppa 2. Organisasjoner i partnerskapet for øvrig 3. Andre konsulenter 1.6 Sentrale milepæler i fase 2 samt foreløpige anslag for fase 3 Utvikling av løsning for avregningsflyten prioriteres først, videre prioritering er utvikling av løsning for regnskapsflyt og opplegg for registrering av driftsinformasjon. Nødvendig standardisering, kravspesifisering, planlegging med mer i fase 2 følger denne prioriteringen. Følgende ansees som sentrale milepæler for fase 2 Prosjektbeskrivelse - Dataflytprosjektet fase 2 7

8 Fase 2 - forberedelse til utviklingsprosess Delprosjekt Flyt Milepæl / Aktivitet Sluttdato Standardiseringsarbeid Standard AF Standard eavregning landbruk klar for Altinn-løsning 01.jul.11 Standard FF Standard efaktura landbruk utviklet 01.okt.11 Standard RF Standard bankrapport klar for Altinn-løsning 01.okt.11 Standard RF Standard driftsregnskap klar for Altinn-løsning 01.okt.11 Standard RF Standard skatteregnskapsfil (dagens NILF standard) klar for Altinn-løsning 01.okt.11 Standard DF Behov for standardisering knyttet til dyreflyt vurdert og dokumentert 01.okt.11 Standard DI Standard for registrering av driftsinformasjon klar for Altinn-løsning 01.jan.12 Kravspesifisering Altinnløsning Infrastruktur Avklaring av deltagere i første utviklingstrinn av løsningen 01.mar.11 Infras truktur AF Kravspesifisering av Altinn-løsning for avregnflyt 01.jul.11 Infrastruktur RF Kravspesifisering av Altinn-løsning for regnskapsflyt 01.okt.11 Infras truktur DI Kravspesifiering av Altinn-løsning for registrering av driftsinformasjon 01.jan.12 Utredninger og nærmere vurderinger Infras truktur FF Utredning av endelig løsning fak turaflyt 01.jan.12 Infrastruktur DF Utredning av løsning for dyreflyt inn i regnskapssystemer og evt til andre aktører 01.jan.12 Planlegging av og andre forberedelser til tjenesteutvikling Infras truktur Alle Kursing og kompetanseheving for tjenesteutvikling 01.jul.11 Infrastruktur AF Planlegging utvikling av Altinn-løsning for avregningsflyt 01.jul.11 Infrastruktur RF Planlegging utvikling av Altinn-løsning for regnskapsflyt 01.okt.11 Infrastruktur DI Planlegging av utvikling av Altinn-løsning for registrering av driftsinformasjon 01.jan.12 Utredning/utvikling av foretningsmodell Infrastruktur Alle Utvikling av foretningsmodell 01.jul.11 Utvikling og drift av utvidet pilotløsning Pilot Alle Utvikling av løsning for utvidelse av pilot 01.jan.11 Pilot Alle Utvidet pilotløsning planlagt avsluttet 01.apr.12 Foreløpige anslag indikerer følgende sentrale milepæler for fase 3 Fase 3 - utvikling av Altinn-løsning Delprosjekt Flyt Milepæl / Aktivitet Sluttdato Utvikling av Altinn-løsning for avregningsflyt Infrastruktur AF Oppstart utvikling av løsninger for avregningsflyt 01.sep.11 Infrastruktur AF Løsning for avregningsflyt kjøtt klar til implementering 01.apr.12 Infrastruktur AF Løsning for avregningsflyt melk klar til implementering 01.apr.12 Infrastruktur AF Løsning for avregningsflyt korn klar til implementering 01.apr.12 Infrastruktur AF Løsning for avregningsflyt skog klar til implementering Senere Infrastruktur AF Løsning for avregningsflyt grønt klar til implementering Senere Utvikling av Altinn-løsning for regnskapsflyt Infrastruktur RF Oppstart utvikling av løsning for regnskapsflyt 01.jan.12 Infrastruktur RF Løsning for regnskapsflyt klar til implementering 01.mai.12 Utvikling av Altinn-løsning for registrering av driftsinformasjon Infrastruktur DI Oppstart utvikling av løsning for registrering av driftsinformasjon 01.mai.12 Infrastruktur DI Løsning for registrering av driftsinformasjon klar til implementering 01.okt.12 Hva angår regnskapsflyten må det gjøres en nærmere vurdering av om det er hensiktsmessig å starte og bruke løsningen i 2012 eller i 2013, henholdsvis med data fra regnskapsåret 2011 eller Dette kommer litt an på utformingen av standardene, hvilke endringer det vil bli lagt opp til i forhold til standard kontoplan og driftsgreinkoder samt i hvilken grad det kan være aktuelt å konvertere gamle data, f.eks regnskapsåret 2011, over på nye standarder. Å få på plass avregningsflyten har også første prioritet. Det kan derfor bli aktuelt å justere tidsplanen for regnskapsflyten underveis i prosjektet, noe som kan medfører en forlengelse av fase 2 i tid. Prosjektbeskrivelse - Dataflytprosjektet fase 2 8

9 Overgang fra fase 2 til fase 3 Overgangen fra fase 2 til fase 3 vil starte med at utviklingen av avregningsflyten starter opp. Det er planlagt at den skal kunne starte høsten 2011, med andre ord før alle aktiviteter i fase 2 er gjennomført. Styringsgruppa vil derfor som i første fase av prosjektet måtte ta stilling til en overgang til neste fase for deler av prosjektet før inneværende fase er avsluttet. Slik det er skissert i rapport fra 11. juni, revidert 8. oktober 2010, antas det imidlertid at fellesoppgaver i utviklingsfasen (fase 3) dekkes av det offentlige, mens aktører som skal knytte seg til løsningen må dekke kostnader knyttet til påkoblingen med egeninnsats. Dette må imidlertid klargjøres nærmere i fase 2, jfr kapittel nedenfor. 1.7 Kostnader og ressursbruk Totale kostnader for fellesoppgaver knyttet til hovedprosjektets andre fase er estimert til ca 5,2 mill. kroner, arbeidet skal skje i 2011 og første halvadel av Prosjektet involverer mange aktører og baseres på mye egeninnsats. Det er derfor ikke gjort noe forsøk på å estimere total egeninnsats i denne omgang. Det antas at egeninnsatsen i fase 2 vil bli noenlunde som i fase 1. For de som deltok i piloten i fase 1 forventes noe mindre egeninnsats i fase 2, da disse aktørene har lagt et godt grunnlag i fase 1. Det forventes at det kontante bidraget vil fordele seg noenlunde som følger i forhold til de ulike delprosjektene: Delprosjekt 1 standardisering Delprosjekt 2 infrastruktur Delprosjekt 3 pilot Hovedprosjekt - prosjektledelse/prosjektgruppe Finansiering Prosjektet finansieres med egeninnsats fra deltagende partnere og samarbeidspartnere, kontante bidrag fra næringsaktører i partnerskapet med kommersielle interesser i prosjektet og offentlig støtte fra NILFs forvaltningsbevilgning fra LMD samt sentrale BU-midler. Finansieringen fordeler seg som følger: Egeninnsats: - Alle partnere og samarbeidspartnere går inn med egeninnsats, jf eksempler på aktiviteter beskrevet i kapittel 1.5 Partnerfinansiering: - Tine ,- kroner + mva - Animalia ,- kroner + mva - Felleskjøpet Agri ,- kroner + mva - Strand Unikorn ,- kroner + mva - Norges Skogeierforbund ,- kroner + mva - Gartnerhallen ,- kroner + mva Prosjektbeskrivelse - Dataflytprosjektet fase 2 9

10 - Landkreditt ,- kroner + mva - Gjensidige ,- kroner + mva - Sparebank1-gruppen ,- kroner + mva Totalt partnerbidrag ,- kroner + mva Offentlig støtte: - NILF forvaltningsstøtte fra LMD ,- kroner - Sentrale BU-midler ,- kroner Total offentlig støtte ,- kroner Total kontant bidrag fra partnere og offentlige aktører blir på kroner kroner (+ mva på partnerbidrag) ,- kroner av bidraget skal gå til dekning av restfinansiering av Prosjektleders kostnader for fase 1, slik at kroner (+ mva på partnerbidrag) vil være disponibelt for fase 2. Det vil bli sendt faktura fra prosjektleder halvårlig etter påløpte kostnader basert på fordelingsbrøken for aktørene. Det forventes at kostnadene vil fordele seg noenlunde likt utover prosjektperioden, som er planlagt å gå fra ca 1. jan 2011 til 1. april Finansiering av fase 3 Fase 2 består av foreberedelse før tjenesteutvikling og aktørenes påkobling til Altinnløsningen (standardisering, kravspesifisering, planlegging av utviklingsfasen etc). Utviklingen av tjenestene i Altinn, utvikling av aktørenes import- og eksportløsninger til Altinn og deres påkobling, skal skje i fase 3. Finansieringen av fase 3 skal utredes i fase 2, jfr kapittel Prosjektbeskrivelse - Dataflytprosjektet fase 2 10

11 2 Kort beskrivelse av delprosjekter Prosjektleder skal i samarbeid med prosjektgruppe planlegge arbeidet mer i detalj, og rapportere framdrift til styringsgruppa. Nedenfor gis derfor foreløpig bare en kort beskrivelse av innholdet i det enkelte delprosjektene. 2.1 Delprosjekt 1 Standardisering Standardisering avregningsflyt eavregning landbruk Ut over det som vil bli gjennomført i fase 1 gjenstår å koordinere standardisering av avregningsflytene for kjøtt, egg, melk og korn, skog og grøntbransjen mot offentlige aktører. Videre gjenstår å standardisere avregningsflyten for korn, skog og grøntbransjen. Standarden for avregningsflyt må også tilpasses tilskuddsavregningene fra SLF og Innovasjon Norge. For å utvikle en endelig standard for eavregning landbruk, som skal benyttes i Altinn-løsningen, må en sikre at standarden blir dekkende for hele landbrukssektoren. Bransjestandard efaktura landbruk Utvikling av en bransjestandard for elektronisk faktura vil ikke være bortkastet uansett hvilken fakturaflytløsning en kommer til å lande på. Dette arbeidet er også hensiktsmessig å se i sammenheng med standard for elektronisk avregning, samt kontoplanarbeidet og utvikling av opplegg for kontering i den elektroniske dataflyten. Dette inkluderer NILFs arbeid med kontoplan for landbruket, med tilhørende driftsgreinkodelister som utvikles gjennom fase 1 og videre i regi av NILF og delprosjekt 1. Erfaringen fra fase 1 tilsier at det er hensiktsmessig å gjennomføre en pilot på elektronisk fakturaflyt parallelt med standardiseringsarbeidet. Utvikling av bransjestandard landbruk for efaktura kan starte parallelt med videre utredning av fakturaflyten og standardiseringsarbeidet for eavregning landbruk. Planen er å starte med faktura fra Gjensidige og Felleskjøpet Agri, eventuelt samtidig ha med Strand Unikorn. For f.eks veterinærene kan dette også til dels være avhengig av resultatet av dialogen mellom Dyrehelseportalprosjektet og Dataflytprosjektet. Prosjektbeskrivelse - Dataflytprosjektet fase 2 11

12 Standardisering regnskapsflyt og driftsinformasjon I standardisering av regnskapsflyten er det i fase 1 utviklet en faglig og teknisk standard bankrapport. Det arbeides med en faglig standard for driftsregnskap. Det forventes at en kommer langt med den faglige driftsregnskapsstandarden fram til 1. mars 2011 (fase 1), men teknisk spesifisering vil måtte tas i forberedelsesfasen fram mot tjenesteutvikling (fase 2). Det må også lages en teknisk standard for skatteregnskap (ala NILFs regnskapsfil i dag). Videre bør standardisering av bondens rapportering av driftsinformasjon starte så fort som mulig. Her er det både et faglig og teknisk arbeid som skal gjennomføres i fase 2. Dette arbeidet bør sees i sammenheng med bl.a. videre vurdering av dyreflyten og bondens registreringer av dyrestatus. Standardisering dyreflyt For å kunne realisere løsning knyttet til overføring av dyrestatusdata fra Husdyrkontroller og/eller Husdyrregister (avhengig av dyreslag) til regnskapskontor og eventuelt andre aktører som har behov for dyrestatusdata, er det behov for utvikling av standarder for slik datautveksling. Hvordan slik standardisering kan skje og hva som kreves for dette utredes nærmere i sammenheng med annen utredning og dialog med sentrale aktører knyttet til dyreflyten. 2.2 Delprosjekt 2 Infrastruktur Videre utredning fortsettelse fra fase 1 Beslutningen som tas nå, om bruk av Altinns infrastruktur, inkluderer i første rekke avregnings- og regnskapsflyten. Hvilke løsninger som velges for relevant faktura- og dyreflyt vurderes nærmere i fase 2, parallelt med at standardiseringsarbeidet fortsetter. Dyreflyt Hvordan dyrestatusdata kan overføres fra Husdyrkontrollene og/eller Mattilsynets Husdyrregister via Altinn til regnskapskontorene, og eventuelt andre aktører som f.eks forsikringsselskap, bør være første prioritet for prosjektet angående dyreflyt. Her finnes det ikke elektroniske eller andre løsninger pr i dag. Prosjektet skal utrede hvordan overføring av dyrestatusdata fra Husdyrkontrollene og/eller Husdyrregisteret kan skje til regnskapskontorene. Dette arbeidet innebærer også å vurdere hvilke standarder som kan benyttes til en slik overføring. Det bør videre opprettes god dialog med Dyrehelseportalprosjektet, Mattilsynet, Husdyrkontrollene og sentrale aktører i næringa knyttet til dyreflyt. Dette gjelder for dyreflyten generelt, men spesielt relatert til rapportering av beslutningsstøtteinformasjon fra veterinærene. I samarbeid med Dyrehelseportalprosjektet bør det sees nærmere på om rapporteringen fra veterinærer til Mattilsynet, Geno, SLF og Husdyrkontrollene, på noen måte kan sees i relasjon til fakturaflyt fra veterinærene. Hvis det ikke er hensiktsmessig å se diverse rapportering fra veterinærene til ulike aktører i sammenheng med fakturaflyten, skal prosjektet arbeide spesifikt for å få på plass elektronisk fakturaflyt fra veterinærene til bønder og regnskapskontor. Om det i løsningen for avregningsflyt skal legges til rette for at rapportering fra slakteri til Husdyrkontroller og Mattilsynets Husdyrregister skal kunne skje via avregningsflyten må vurderes nærmere i samarbeid med berørte aktører. Prosjektbeskrivelse - Dataflytprosjektet fase 2 12

13 Fakturaflyt Markedet for elektronisk fakturering følges videre og prosjektet må vurdere eventuell bruk av Altinn sammen med Altinn og berørte brukere, parallelt med at Altinns løsninger for elektronisk fakturering til og fra det offentlige utvikles fram mot juni Dette arbeidet går parallelt med at prosjektet arbeider med en bransjestandard for elektronisk fakturering til og fra landbruksbedrifter. Det opprettes også tettere kontakt mot banknæringa, spesielt gjennom Sparebank1-gruppen og bankenes felles nettverk for standardisering og arbeid med tjenester knyttet til elektronisk fakturering Kravspesifisering av Altinn-løsning for avregnings- og regnskapsflyt Dels parallelt med- og i etterkant av det videre standardiseringsarbeidet, skal arbeidet med endelig kravspesifisering av løsningen for avregnings- og regnskapsflyt gjennomføres. Både standardiseringsarbeidet og kravspesifiseringen er viktig fundament, som forberedelse før tjenesteutvikling kan starte. I dette arbeidet kan det også bli nyttig å hente erfaringer fra den utvidede pilotløsningen, i delprosjekt 3. I arbeidet med kravspesifiseringen må en parallelt med planleggingen av utviklingsfasen, vurdere hvor raskt en skal gå fram, og hva som skal tas først og sist, i forhold til påkobling av ulike bransjer (kjøtt, melk, korn, skog, grønt) og aktører (f.eks rapporteringen til ulike offentlige aktører). Videre må det nok vurderes nærmere om forslaget til Altinn-løsning skal realiseres i sin helhet. Det kan være ting som taler for at en del løsninger som fungerer bra i dag ikke skal tas inn som en del av denne løsningen. Dyreflyt fra avregninger og faktura til Husdyrkontrollene og Husdyrregisteret kan være et slikt område. På dette området har det skjedd forbedringer på dagens systemer underveis i prosjektperioden til dataflytprosjektet, så i hvilken grad det er aktuelt å gå videre med hele den foreslåtte Altinn-løsningen på dette punktet må vurderes av Husdyrkontrollene, Mattilsynet og slakteriene i samarbeid. Videre vil det måtte gjøres vurderinger opp mot SLF i forhold til hvor mye av den offentlige rapporteringen dit som er hensiktsmessig å ta inn i en første generasjon av løsningen. Det kan mao bli snakk om utvikling i faser, med flere generasjoner av en framtidig løsning. Det som bør prioriteres først er å få på plass en løsning for avregningsflyt mot regnskapskontorene, da det her ikke finnes løsninger pr i dag. Videre vil også dette være i NILFs interesse i forhold til driftsgranskingene, Budsjettnemnda for jordbruket og forskning. NILF er foreløpig den aktøren som står for den offentlige interessen som danner grunnlaget for at Altinns infrastruktur kan benyttes Planlegging av og andre forberedelser til utviklingsprosjektet i fase 3 Et såpass krevende utviklingsprosjekt som skal foregå i fase 3 vil fordre god planlegging og budsjettering for alle involverte aktører. Planleggingsfasen bør også inkludere nødvendig kompetanseheving og sammensetning av utviklingsteam for tjenesteutviklingen i Altinn, og planlegging av utviklingsprosessen mot de mest berørte aktørene både på privat og offentlig side Utvikling av forretningsmodell Utgangspunktet er at forretningsmodellen bør gjøres så enkel som mulig. Arbeidet vil nok i hovedsak i første omgang bestå i overordnede avklaringer mellom næringa og staten. Foreløpig forslag går på at det offentlige og partnerne deler framtidige felleskostnader knyttet til standardiseringsorgan 50/50, med lik andel pr partner av partnerskapets andel. Dette vil i praksis si kostnader knyttet til vedlikehold av de standardene som utvikles i fase 2. Kostnader til utvikling og drift av tjenester i Altinn foreslås dekket av offentlig tjenesteeier. Kostnader knyttet til tilpassing av aktørenes egne systemer, påkobling og egen drifting dekkes av de enkelte brukerne av tjenestene. På nåværende tidspunkt er det imidlertid ikke mulig å ta Prosjektbeskrivelse - Dataflytprosjektet fase 2 13

14 stilling til hvilke budsjetter de offentlige bidragene skal hentes fra. Dette, og eventuelt mer omfattende fordelingsmekanismer i forhold til bruk av tjenestene, må derfor utredes nærmere i fase 2. Hvor omfattende dette arbeid blir avhenger av de berørte aktørene og spesielt hvor stor andel av investerings- og driftskostnader offentlige aktører vil ta. Dette bør trolig vurderes samlet av Landbruks- og matdepartementet, i samråd med Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Mye taler for at prosjektet bør ha klart et grovt forslag til hvordan framtidig utvikling og drift kan fordeles til jordbruksforhandlingene våren Dette bør i alle fall i store trekk være avklart før de første utviklingsaktivitetene i fase 3 starter opp høsten Delprosjekt 3 Pilot Det er gode erfaringer med pilotprosjektet som er gjennomført i fase 1. Prosjektet ser også at det vil være meget nyttig med en pilotstruktur som kan benyttes videre i standardisering, kravspesifisering og testing i fase 2, samt som grunnlag for å lette overgangen til en mer omfattende Altinn-løsning gjennom fase 3 og 4. Det er derfor besluttet at pilotløsningen skal utvides med tanke på testing av nye avregningsflyter, fakturaflyt samt overføring av bankrapport. Videre skal løsningen oppskaleres for å kunne utvide med flere regnskapskontor og bønder. Deltagerne i piloten bør i fellesskap enes om hvordan og hvor raskt denne oppskaleringen skal foregå, i forhold til både koordinert markedsføringsinnsats av løsningen og eventuelt koordinert bruk av incitamenter. Pilotarbeidet vil bli inndelt i 4 arbeidsprosesser med tilhørende arbeidsgrupper: Prosess 1: Tine og Nortura Prosess 2: Nye på avregning Felleskjøpet Agri, Strand Unikorn, Andelslag skog, Gartnerhallen Prosess 3: Fakturflyt Gjensidige, Felleskjøpet Agri, Strand Unikorn Prosess 4: Bankrapport - Landkreditt Prosjektbeskrivelse - Dataflytprosjektet fase 2 14

Landbrukets økonomiske. betydning i Trøndelag

Landbrukets økonomiske. betydning i Trøndelag Landbrukets økonomiske Dataflyt og beslutningsstøtte betydning i Trøndelag for norsk landbruk Innlegg på seminar Steinkjer 16. og Trondheim 17. mars 2010 Erland Kjesbu, NILF og Roald Sand, TFOU Prosjektpresentasjon

Detaljer

Automatiserad administrasjon er det möjligt? Landbrukets Dataflyt hva er det? Lars Johan Rustad

Automatiserad administrasjon er det möjligt? Landbrukets Dataflyt hva er det? Lars Johan Rustad Automatiserad administrasjon er det möjligt? Landbrukets Dataflyt hva er det? Lars Johan Rustad Innhold Landbrukets Dataflyt SA og Dataflytprosjektet Om dagens og framtidig dataflyt i landbruket IKT-infrastrukturløsningen

Detaljer

Dataflyt og beslutningsgrunnlag for norsk landbruk

Dataflyt og beslutningsgrunnlag for norsk landbruk Dataflyt og beslutningsgrunnlag for norsk landbruk -presentasjon av utvalgte resultater fra forprosjekt Utarbeidet på vegne av prosjektgruppa av prosjektleder Erland Kjesbu mai 2008. Bakgrunn Økt behov

Detaljer

Altinn-løsning for dataflyt i landbruket

Altinn-løsning for dataflyt i landbruket Altinn-løsning for dataflyt i landbruket Rapport fra Dataflytprosjektet 11. juni 2010, revidert 8. oktober 2010 Beskrivelse av løsning Nyttekostnadsanalyse Forslag til plan for realisering av løsningen

Detaljer

Altinn løsningsalternativer dataflyt i landbruket. Per Otto Garsjø Oslo - 2010

Altinn løsningsalternativer dataflyt i landbruket. Per Otto Garsjø Oslo - 2010 Altinn løsningsalternativer dataflyt i landbruket Per Otto Garsjø Oslo - 2010 1 Innledning Denne presentasjonen inneholder en overordnet beskrivelse av hvordan Altinn kan benyttes for dataflyt i landbruket

Detaljer

Dataflyt og beslutningsgrunnlag. Forprosjekt

Dataflyt og beslutningsgrunnlag. Forprosjekt Dataflyt og beslutningsgrunnlag Forprosjekt Innhold 1. Bakgrunn for forprosjekt 2. Målgruppe 3. Krav til bondens beslutningsgrunnlag 4. Dagens dataflyt og fokusområder for prosjeketet 5. Formål for forprosjektet

Detaljer

Altinn grunnlag for felles IKT-infrastruktur for landbruksnæring og forvaltning!

Altinn grunnlag for felles IKT-infrastruktur for landbruksnæring og forvaltning! Altinn grunnlag for felles IKT-infrastruktur for landbruksnæring og forvaltning! NOKIOS, Trondheim, 28.10.2010 Ivar Pettersen, NILF Inntil 19.10. leder av styringsgruppen for partnerskapet Altinn grunnlag

Detaljer

Landbrukets Dataflyt. Workshop Big data Norsk Landbrukssamvirke 23. aug 2017

Landbrukets Dataflyt. Workshop Big data Norsk Landbrukssamvirke 23. aug 2017 Landbrukets Dataflyt Workshop Big data Norsk Landbrukssamvirke 23. aug 2017 Innhold Landbrukets Dataflyt SA Om dagens og framtidig dataflyt i landbruket IKT-infrastrukturløsningen Dataflyt System for Klimasmart

Detaljer

Tjenestebeskrivelse for Altinn Elektronisk informasjonsflyt og beslutningsgrunnlag i landbruket

Tjenestebeskrivelse for Altinn Elektronisk informasjonsflyt og beslutningsgrunnlag i landbruket BRØNNØYSUNDREGISTRENE Tjenestebeskrivelse for Altinn Elektronisk informasjonsflyt og beslutningsgrunnlag i landbruket Utarbeidet i samarbeid mellom Dataflytprosjektet, Ernst & Young og Brønnøysundregistrene

Detaljer

Priser og betingelser Dataflyt Gjeldende fra 1. juli 2016

Priser og betingelser Dataflyt Gjeldende fra 1. juli 2016 Priser og betingelser Dataflyt Gjeldende fra Dette dokumentet er å anse som en del av brukeravtalen mellom Landbrukets Dataflyt SA, aktører og fagsystemer som betaler brukeravgift basert på bruk av IKT-infrastrukturløsningen

Detaljer

Landbrukets Dataflyt og System for klimasmart landbruk

Landbrukets Dataflyt og System for klimasmart landbruk Landbrukets Dataflyt og System for klimasmart landbruk Rådgiversamling Klimasmart landbruk 30. aug 2017 Erland Kjesbu Daglig leder, Landbrukets Dataflyt SA Helge Bonesmo Fagansvarlig Klimasmart, Landbrukets

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Dataflyt Gjeldende fra 1. januar 2015

Tjenestebeskrivelse Dataflyt Gjeldende fra 1. januar 2015 Tjenestebeskrivelse Dataflyt Gjeldende fra Denne tjenestebeskrivelsen gjør rede for hvordan Dataflyt fungerer. Pr 1. januar 2015 er det kun tjeneste for sending av avregningsdata fra varemottaker til regnskapskontor

Detaljer

Dataflyt og beslutningsgrunnlag for norsk landbruk

Dataflyt og beslutningsgrunnlag for norsk landbruk Notat 2008 13 Dataflyt og beslutningsgrunnlag for norsk landbruk Behovskartlegging, situasjonsanalyse og kost-/nyttevurderinger Erland Kjesbu Kjell Staven Knut Andresen Siri Lutnæs Enget Fredrik Mork Håskjold

Detaljer

Prosjekt Kompetanseregionen Sluttrapport. Prosjektmandat. Digitale løsninger i oppvekstsektoren

Prosjekt Kompetanseregionen Sluttrapport. Prosjektmandat. Digitale løsninger i oppvekstsektoren Prosjekt Kompetanseregionen Sluttrapport Prosjektmandat Digitale løsninger i oppvekstsektoren 01.11.2016 0 1 Innledning/bakgrunn Kommunene i Kongsbergregionen vedtok våren 2015 regional digitaliseringsstrategi

Detaljer

Arbeidsnotat 1.0 Bakgrunn 1.1 Formål med notatet 1.2 Disposisjon

Arbeidsnotat 1.0 Bakgrunn 1.1 Formål med notatet 1.2 Disposisjon Arbeidsnotat Til: Altinn v/edvard Pedersen, Ståle Engen og Per Otto Garsjø Kopi: Landbruks- og matdepartementet Fra: Dataflytprosjektet v/erland Kjesbu, prosjektleder Dato: 26. jan 2010 Tema: Beskrivelse

Detaljer

Strategigruppen ønsker velkommen! Bilde: Asplan Viak

Strategigruppen ønsker velkommen! Bilde: Asplan Viak Strategigruppen ønsker velkommen! Bilde: Asplan Viak Innledning Eldar Brænden, Geomatikkbedriftene (Geomatikk AS) Litt historikk av nyere dato I veien for hverandre. Samordning av rør og kabler i veigrunnen

Detaljer

Prosjektmandat Hovedprosjekt

Prosjektmandat Hovedprosjekt Prosjektmandat Hovedprosjekt Implementering regional sak/arkivløsning og etablering av digitale arkiver 01.04.16 Side 2 av 5 1 Innledning/bakgrunn Kommunene i Kongsbergregionen har tidligere gjennomført

Detaljer

Prosjektforslag "Produktivitetsmåling i byggenæringen"

Prosjektforslag Produktivitetsmåling i byggenæringen Prosjektforslag "Produktivitetsmåling i byggenæringen" Forfattere: Jan Alexander Langlo, Ole Jørgen Karud, Bjørn Andersen, Siri M. Bakken, Rannveig Landet Hensikten med dokumentet Dette dokumentet beskriver

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Dataflyt Gjeldende fra 1. feb 2017

Tjenestebeskrivelse Dataflyt Gjeldende fra 1. feb 2017 Tjenestebeskrivelse Dataflyt Gjeldende fra 1. feb 2017 Denne tjenestebeskrivelsen gjør rede for hvordan Dataflyt fungerer. Pr 1. feb 2017 er følgende tjenester operative i Dataflyt: sending av avregningsdata

Detaljer

TVERRSEKTORIELT SAMHANDLINGSPROSJEKT

TVERRSEKTORIELT SAMHANDLINGSPROSJEKT MANDAT FOR DELPROSJEKTER TIL FORPROSJEKT TVERRSEKTORIELT SAMHANDLINGSPROSJEKT FOR BYGG, SAMFERDSEL, ANNEN SAMFUNNSVIKTIG INFRASTRUKTUR OG GEODATA Versjon 1.0, 8.10.2012 Versjon Dato Endret av Beskrivelse

Detaljer

Roller i prosjekter Nordre Follo kommune

Roller i prosjekter Nordre Follo kommune Roller i prosjekter Nordre Follo kommune Styringsgruppe (oppdragsgiver) Bestiller prosjektbeskrivelse Vedtar prosjektbeskrivelse Sikrer at effektmålene støtter målene for reformen Tar prinsippavgjørelser

Detaljer

Altinn Gevinstrealisering. Edvard Pedersen,

Altinn Gevinstrealisering. Edvard Pedersen, Altinn Gevinstrealisering Edvard Pedersen, 2.6.2010 1 2 Tjenesteeiere i Altinnsamarbeidet 3 Altinn nøkkelen til eforvaltning i verdensklasse Intern effektivitet i off. sektor Gevinstrealisering Samfunnseffekter

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 211 Arkivsaksnr.: 09/549

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 211 Arkivsaksnr.: 09/549 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 211 Arkivsaksnr.: 09/549 NYTT ØKONOMISYSTEM Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret godkjenner at Herøy deltar i skissert samarbeid mellom

Detaljer

Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen

Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen 16. september 2013 Sørlandets Kompetansefond Postboks 183 4664 KRISTIANSAND Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen På vegne av Prosjektarbeidsgruppa, og etter oppdrag

Detaljer

Styret Sykehusinnkjøp HF 22.mars 2017

Styret Sykehusinnkjøp HF 22.mars 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Sykehusinnkjøp HF 22.mars 2017 SAK NR 023-2017 IKT driftsplattform for Sykehusinnkjøp HF Forslag til vedtak: 1. Styret tar saken til orientering 2. Styret ber

Detaljer

Prosjektmandat. Prosjekt RULL. Rekruttering, utdanning og likestilling i landbruket i Oppland. Samhandling om framtidas landbrukskompetanse

Prosjektmandat. Prosjekt RULL. Rekruttering, utdanning og likestilling i landbruket i Oppland. Samhandling om framtidas landbrukskompetanse Prosjektmandat Prosjekt RULL Rekruttering, utdanning og likestilling i landbruket i Oppland Samhandling om framtidas landbrukskompetanse Oppdragsgiver: Oppland fylkeskommune 1 Innhold Bakgrunn 3 Nasjonalt

Detaljer

Mandat. Regionalt program for Velferdsteknologi

Mandat. Regionalt program for Velferdsteknologi Mandat Regionalt program for Velferdsteknologi 2015-2017 Innhold 1 Innledning/bakgrunn 3 2 Nåsituasjon 3 3 Mål og rammer 4 4 Omfang og avgrensning 4 5Organisering 5 6 Ressursbruk 6 7 Beslutningspunkter

Detaljer

Ofte stilte spørsmål om Innovasjonsprosjekter i BIA

Ofte stilte spørsmål om Innovasjonsprosjekter i BIA Ofte stilte spørsmål om Innovasjonsprosjekter i BIA Søkere og deltakere Kan et forskningsmiljø søke på vegne av en gruppe bedrifter? Hvor mange bedrifter bør være med i et prosjekt? Må vi samarbeide med

Detaljer

Prosjektskisse Vannområde Midtre Telemark Utkast til møtet , rev.etter møte i arbeidsgruppa

Prosjektskisse Vannområde Midtre Telemark Utkast til møtet , rev.etter møte i arbeidsgruppa Prosjektskisse Vannområde Midtre Telemark Utkast til møtet 31.5.2010, rev.etter møte i arbeidsgruppa 06.10.2010 Midtre - Telemark 1 Midtre- Telemark Bakgrunn Den nye Vannforskriften (VF) trådte i kraft

Detaljer

Forprosjekt Kunnskapsportal for bonden i Oppland og Hedmark Søknad om støtte

Forprosjekt Kunnskapsportal for bonden i Oppland og Hedmark Søknad om støtte Saknr. 15/1005-7 Saksbehandler: Kjell Børresen Forprosjekt Kunnskapsportal for bonden i Oppland og Hedmark Søknad om støtte Innstilling til vedtak: Fylkesrådet ser behovet for tilgang til kompetanseheving

Detaljer

Den grenseløse regionen. Prosjektplan for pilotprosjekt

Den grenseløse regionen. Prosjektplan for pilotprosjekt Den grenseløse regionen Prosjektplan for pilotprosjekt 2008-09 1 Den grenseløse regionen - pilotprosjekt 2008-09 Bakgrunn Hensikt Mandat Mål Deltagere Organisering Prosjektorganisering, grunnmodell Styringsgruppe

Detaljer

Arkitektur og standardisering

Arkitektur og standardisering Prosjektmandat Hovedprosjekt Arkitektur og standardisering 2016-2018 Vedtatt i rådmannsutvalget 30.10.15 (Satsningsområde 6 i Regional Digitaliseringsstrategi for 2015-2018) Prosjektmandat Hovedprosjekt

Detaljer

Prosjektbeskrivelse «Rekruttering til landbruket» i Balsfjord kommune.

Prosjektbeskrivelse «Rekruttering til landbruket» i Balsfjord kommune. Prosjektbeskrivelse «Rekruttering til landbruket» i Balsfjord kommune. Formålet: Formålet er å sikre rekruttering til landbruket i Balsfjord kommune. Det settes fokus på å stimulere til økt rekruttering

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE Etablering av Felles legetjenester

PROSJEKTBESKRIVELSE Etablering av Felles legetjenester Grane kommune Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE Etablering av Felles legetjenester Fellesprosjekt for Grane kommune og Hattfjelldal kommune. Innhold 1 Hensikten med prosjektet..3 2 Prosjektets målsetning...

Detaljer

for prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter planleggingsfasen

for prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter planleggingsfasen Faseplan for prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter planleggingsfasen Denne fylles ut ved behandling. Prosjektnummer: Saksnummer: Versjon 1.0 11.11.2015 Behandlet dato: Behandlet

Detaljer

Saksframlegg. Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 25/03/2015

Saksframlegg. Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 25/03/2015 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 25/03/2015 SAK NR 17-2015 Budsjett for gjennomføringsfase prosjekt Mine pasientreiser og status pr 28.02.15 Forslag

Detaljer

Anskaffelse av verktøy for virksomhetsstyring ved Politihøgskolen - BAR

Anskaffelse av verktøy for virksomhetsstyring ved Politihøgskolen - BAR Anskaffelse av verktøy for virksomhetsstyring ved Politihøgskolen - BAR Nøkkeltall for PHS Bakgrunn prosjektet og organisering av prosjektet Nødvendige avklaringer Behovsforespørsel Anskaffelse Erfaringer

Detaljer

TILTAK 2006 (kroner) 2007 (kroner) Sum (kroner) Bukkerittet KIBIN

TILTAK 2006 (kroner) 2007 (kroner) Sum (kroner) Bukkerittet KIBIN Evaluering gjort av Tone Ibenholt Davoteam Davinci 6. SIVA 6.1. Organisering og aktiviteter i SIVA SIVA deltok med en ekstern konsulent i forprosjektgruppen fra oppstarten i 2006 og fram til våren 2007.

Detaljer

Kartlegging av erfaringer med samarbeidet og organisering av Miljøpakken

Kartlegging av erfaringer med samarbeidet og organisering av Miljøpakken Kartlegging av erfaringer med samarbeidet og organisering av Miljøpakken side 2 Hensikt Miljøpakken har valgt å samarbeide tett. Det handler ikke bare om å samordne de ulike etatenes virksomhet, men om

Detaljer

PROSJEKTPLAN HOVEDPROSJEKT

PROSJEKTPLAN HOVEDPROSJEKT Prosjektnamn: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Start: 010407 Slutt: 311207 Helge Møller, Reisemål Hardanger Fjord AS Venatio AS v/ Tom Nøvik 1. Bakgrunn og hensikt De fleste reiselivsdestinasjonene i

Detaljer

«Trygt lokalsamfunn 2017»

«Trygt lokalsamfunn 2017» «Trygt lokalsamfunn 2017» Et prosessplan for kvalifisering av Tromsø kommune som et Trygt lokalsamfunn 2015-2017 RJ/SF-010615 Innhold 1 Sammendrag... 2 2 Bakgrunn... 3 3 Tromsø kommune - Trygt lokalsamfunn

Detaljer

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Fredrikstad Næringsforening og Fredrikstad kommune Fredrikstads vei inn i et nasjonalt landskap Fredrikstad er i en nasjonal konkurranse som næringsdestinasjon,

Detaljer

Hattfjelldal kommune PROSJEKTPLAN. Prosjekt AVLASTNINGSBOLIGER

Hattfjelldal kommune PROSJEKTPLAN. Prosjekt AVLASTNINGSBOLIGER Hattfjelldal kommune PROSJEKTPLAN Prosjekt AVLASTNINGSBOLIGER INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold Hensikten med prosjektet... 3 Prosjektets målsetning... 3 Prosjektets omfang... 3 Ansvarsforhold... 4 Organisering...

Detaljer

SAMDOK Prosjektbeskrivelse. Versjon 1.1 Sist oppdatert

SAMDOK Prosjektbeskrivelse. Versjon 1.1 Sist oppdatert 1 SAMDOK 2015-2017 Prosjektbeskrivelse Versjon 1.1 Sist oppdatert 31.08.2015 2 Innhold SAMDOK utvikling og partnerskap i arkivsektoren 3 Mandat SAMDOK 2015-2017 3 Prosjektorganisering 4 Eierskap 4 Styringsgruppen

Detaljer

Avdeling for helse- og sosialfag

Avdeling for helse- og sosialfag Avdeling for helse- og sosialfag 1 MÅL OG RAMMER - 2-1.1 Bakgrunn og mål - 2-1.2 Mål - 2-1.3 Rammefaktorer - 2-2 ORGANISERING - 2-3 BESLUTNINGSPUNKTER, OPPFØLGING OG MILEPÆLER - 3-3.1 Beslutningspunkter

Detaljer

Velferdsteknologi «Trygg sammen»

Velferdsteknologi «Trygg sammen» Velferdsteknologi «Trygg sammen» Et felles prosjekt mellom Gran kommune og Lunner kommune Prosjektbeskrivelse Gran kommune og Lunner kommune Foreløpig utgave, mai 2015 Bakgrunn Velferdsteknologi (VFT)

Detaljer

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Digital kompetanse (Satsningsområde 2 i Regional Digitaliseringsstrategi for )

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Digital kompetanse (Satsningsområde 2 i Regional Digitaliseringsstrategi for ) Prosjektmandat Hovedprosjekt Digital kompetanse 2016-2018 (Satsningsområde 2 i Regional Digitaliseringsstrategi for 2015-2018) Prosjektmandat Hovedprosjekt «Digital kompetanse 2016 2018» side 2 av 6 Innhold

Detaljer

Eksempel på Prosjektplan

Eksempel på Prosjektplan Prosjektplan en gratis dokumentmal fra www.bedin.no. Bedin er Nærings- og handelsdepartementets egen informasjonstjeneste for etablerere og bedrifter. Målsettingen med tjenesten er å gjøre det enklere

Detaljer

Hvorfor fokus på klima i landbruket

Hvorfor fokus på klima i landbruket Fra Bondevennen Hvorfor fokus på klima i landbruket SETT PRIS PÅ MILJØET Rapport fra grønn skattekommisjon Lars Erik Borge 9. desember 2015 NOU 2015: 15 Paris-avtalen er vedtatt: Dette er stort Samarbeid

Detaljer

Kundereisen Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse/kravspesifikasjon Konkurransegrunnlag for anskaffelse av Kundereisen 2016

Kundereisen Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse/kravspesifikasjon Konkurransegrunnlag for anskaffelse av Kundereisen 2016 *Foto: se siste side. Kundereisen 2016 Anskaffelse av kundereiseprosess basert på kvalitativ metode og design thinking relatert til tjenesteutvikling. Dette dokumentet gir en rask oversikt over Kundereisen

Detaljer

Bilag 1: Beskrivelse av Bistanden

Bilag 1: Beskrivelse av Bistanden Bilag 1: Beskrivelse av Bistanden Bakgrunn Alle Norges fylkeskommuner og Oslo kommune har gått sammen om anskaffelse av nytt skoleadministrativt system. Vigo IKS er en sammenslutning av fylkeskommunene

Detaljer

Vurdering av Innovasjonsprosjekt. Juni 2012

Vurdering av Innovasjonsprosjekt. Juni 2012 Vurdering av Innovasjonsprosjekt Juni 2012 Innovasjonsprosjekt i næringslivet Innovasjon = verdiskapende fornyelse Innovasjonen FoUprosjektet Innovasjonsprosjekt i næringslivet skal utløse FoU-aktivitet

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO Diskusjonsutkast #1 UNIVERSITETET I OSLO NOTAT Til Fra Direktørnettverket IS-direktøren Notatdato: 18. januar 2011 Saksbehandler: Arne Laukholm Saksnr.: PROSJEKTBESKRIVELSE FOR PROSESSEN INTERNT

Detaljer

Prosjektplan forprosjekt Sosialfaglig veiledere i grunnskolen

Prosjektplan forprosjekt Sosialfaglig veiledere i grunnskolen Prosjektplan forprosjekt Sosialfaglig veiledere i grunnskolen 0. INNLEDNING...2 1. MÅL OG RAMMER...2 1.1 Bakgrunn...2 1.2 Mål for forprosjektet...2 1.3 Mål for hovedprosjektet...2 1.4 Rammer...3 2. OMFANG

Detaljer

Prosjektplan for forprosjekt. Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen

Prosjektplan for forprosjekt. Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen Prosjektplan for forprosjekt Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen Innhold Innledning...3 Bakgrunn...3 Mål og hovedaktiviteter...4 3.1 Overordnet målsetting...4 Delmål...4 Rammer...6 Fremdriftsplan...6

Detaljer

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING. 27. august 2012

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING. 27. august 2012 1 BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING 27. august 2012 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen og programplanen

Detaljer

Saksbehandler: Kommunalsjef, Bente Rudrud GJENNOMFØRING AV PILOTEN HADELAND

Saksbehandler: Kommunalsjef, Bente Rudrud GJENNOMFØRING AV PILOTEN HADELAND Arkivsaksnr.: 15/2038 Lnr.: 16775/15 Ark.: 089 Saksbehandler: Kommunalsjef, Bente Rudrud GJENNOMFØRING AV PILOTEN HADELAND Lovhjemmel: Inndelingsloven Kommuneloven Styringsgruppas innstilling: ::: Sett

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Prosjektnavn. Bakgrunnen for prosjektet. Integrering på tunet med jobb i sikte

Prosjektbeskrivelse. Prosjektnavn. Bakgrunnen for prosjektet. Integrering på tunet med jobb i sikte Prosjektbeskrivelse Prosjektnavn Integrering på tunet med jobb i sikte Bakgrunnen for prosjektet Flyktninger er en gruppe som har utfordringer med å komme i arbeid og landbruket har behov for arbeidskraft,

Detaljer

PROSJEKTPLAN. FORPROSJEKT FOR ØRIN INDUSTRIOMRÅDE. UTREDNING OM AREALBRUK OG OPPARBEIDELSE.

PROSJEKTPLAN. FORPROSJEKT FOR ØRIN INDUSTRIOMRÅDE. UTREDNING OM AREALBRUK OG OPPARBEIDELSE. PROSJEKTPLAN. FORPROSJEKT FOR ØRIN INDUSTRIOMRÅDE. UTREDNING OM AREALBRUK OG OPPARBEIDELSE. Saksnr. - Arkivkode: 00/00228 - K53 Dat. oktober 2002. Innholdsfortegnelse 1. MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn 1.2

Detaljer

Overordnet prosjektplan:

Overordnet prosjektplan: Overordnet prosjektplan: Ny organisering av Statens vegvesen Vedtatt av etatsledermøtet (ELM) 28. mai 2008 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn for prosjektet... 4 1.2 Prosjektnavn... 4

Detaljer

Møteinnkalling. Smøla kommune. Styret i Smøla Nærings- og kultursenter KF. Utvalg: Møtested: Møte pr. epost Dato:

Møteinnkalling. Smøla kommune. Styret i Smøla Nærings- og kultursenter KF. Utvalg: Møtested: Møte pr. epost Dato: Smøla kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Styret i Smøla Nærings- og kultursenter KF Møte pr. epost Dato: 01.04.2016 Tidspunkt: Møte avholdes via epost. Roger Osen leder Tove Røsand sekretær Saksliste

Detaljer

KR 30/11. Opprettelse av nasjonalt kirkelig pilegrimsutvalg DEN NORSKE KIRKE. Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd.

KR 30/11. Opprettelse av nasjonalt kirkelig pilegrimsutvalg DEN NORSKE KIRKE. Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd. DEN NORSKE KIRKE KR 30/11 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 15.-16. mars 2011 Referanser: KR 12/08, KR 52/05, Saksdokumenter: KR 30.1/11 Nasjonalkirkelig utvalg for pilegrimsarbeid,

Detaljer

Britt Rakvåg Roald 05.09.2014

Britt Rakvåg Roald 05.09.2014 ROMSDAL REGIONRÅD Prosjektplan Hovedprosjekt: Kommunestruktur og samfunnsutvikling i Molderegionen Britt Rakvåg Roald 05.09.2014 Dokumentet er en prosjektplan for hovedprosjektet. Innhold Kap. 1. Innledning/bakgrunn...

Detaljer

Klikk her for å skrive inn tekst. P R O T O K O L L fra. møte i Forskningsstyrene. Onsdag 11. desember hos. Statens landbruksforvaltning

Klikk her for å skrive inn tekst. P R O T O K O L L fra. møte i Forskningsstyrene. Onsdag 11. desember hos. Statens landbruksforvaltning Klikk her for å skrive inn tekst. P R O T O K O L L fra møte i Forskningsstyrene Onsdag 11. desember 2013 hos Statens landbruksforvaltning Møte nr. 6/2013 Møtet ble hevet kl 19:00. Til stede: Per Harald

Detaljer

LYNGDAL KOMMUNE ELIN K SAMSPILLKOMMUNE

LYNGDAL KOMMUNE ELIN K SAMSPILLKOMMUNE LYNGDAL KOMMUNE ELIN K SAMSPILLKOMMUNE Prosjektbeskrivelse Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.1.1. Status:... 3 1.2 Forankring i strategier/planer... 3 1.2.1 Statlig

Detaljer

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Digital Dialog (Satsningsområde 1 i Regional Digitaliseringsstrategi for )

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Digital Dialog (Satsningsområde 1 i Regional Digitaliseringsstrategi for ) Prosjektmandat Hovedprosjekt Digital Dialog 2016-2018 (Satsningsområde 1 i Regional Digitaliseringsstrategi for 2015-2018) Prosjektmandat Hovedprosjekt «Digital Dialog 2016 2018» Side 2 av 6 Innhold 1

Detaljer

P R O T O K O L L. fra. møte i styrene for FFL og JA. torsdag 08. september 2011 kl

P R O T O K O L L. fra. møte i styrene for FFL og JA. torsdag 08. september 2011 kl P R O T O K O L L fra møte i styrene for FFL og JA torsdag 08. september 2011 kl. 10.00 i Statens landbruksforvaltning I forkant av styremøtet ble det holdt et møte med LMD fra 10:00 til 12:00. Styremøtet

Detaljer

P R O T O K O L L. fra. onsdag 22.mai 2013. i SLFs lokaler. Hilde Haug Simonhjell, Reidar Olsen, Camilla Kielland, Kari Kolstad

P R O T O K O L L. fra. onsdag 22.mai 2013. i SLFs lokaler. Hilde Haug Simonhjell, Reidar Olsen, Camilla Kielland, Kari Kolstad P R O T O K O L L fra møte i Styrene for FFL og JA onsdag 22.mai 2013 i SLFs lokaler Møtet ble satt kl. 09.00 Til stede: Per Harald Grue, Jessica Kathle, Trine Hasvang Vaag, Knut Maroni, Sigrid Helland,

Detaljer

Styret for forskningsmidler over jordbruksavtalen (Avtalestyret) RETNINGSLINJER FOR STYRETS ARBEID

Styret for forskningsmidler over jordbruksavtalen (Avtalestyret) RETNINGSLINJER FOR STYRETS ARBEID Styret for forskningsmidler over jordbruksavtalen (Avtalestyret) RETNINGSLINJER FOR STYRETS ARBEID Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet med virkning fra 01.01.2005 1 Styret for forskningsmidler over

Detaljer

Prosjektplan for arbeidet med Kommunereformen

Prosjektplan for arbeidet med Kommunereformen Oppdatert 11.01.15 Prosjektplan for arbeidet med Kommunereformen Prosjekteier: Lier kommune v/kommunestyret Styringsgruppe: Formannskapet Prosjektansvarlig: Rådmannen med rådmannsteamet Prosjektleder:

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 28. mai 2009 Dato møte: 4. juni 2009 Saksbehandler Administrerende direktør SAK 84/2009 STATUS SAMMENSLÅINGSAKTIVITETER Tidsplan Programmets og prosjektenes

Detaljer

ETABLERING AV SENTRALT TJENESTESENTER HOS NORSK HELSENETT

ETABLERING AV SENTRALT TJENESTESENTER HOS NORSK HELSENETT ETABLERING AV SENTRALT TJENESTESENTER HOS NORSK HELSENETT Prosjektmandat 26.02.2016 Norsk Helsenett SF 2 DOKUMENTINFORMASJON Saksnummer i 360: DATO VERSJON UTARBEIDET AV: GODKJENT AV: 26.02.16 1.0 Norsk

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 026 V10 Arkivsaksnr.: 10/139

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 026 V10 Arkivsaksnr.: 10/139 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 026 V10 Arkivsaksnr.: 10/139 INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM LANDBRUKSFORVALTNINGEN I HALD-KOMMUNENE Rådmannens innstilling: 1. Herøy kommunestyre

Detaljer

Reviderte Retningslinjer for. Regionalt partnerskapsfond i Østfold

Reviderte Retningslinjer for. Regionalt partnerskapsfond i Østfold Reviderte Retningslinjer for Regionalt partnerskapsfond i Østfold 2013-2016 Regionalt partnerskapsfond ble opprettet av Østfold fylkeskommune etter vedtak i fylkestinget 05.12.2012. Midler til fondet kan

Detaljer

Operativ administrasjon 2014. Presentasjon for delprosjekt 1,2 og 3: Koordinatorer og faglig ansvarlige administrative ledere

Operativ administrasjon 2014. Presentasjon for delprosjekt 1,2 og 3: Koordinatorer og faglig ansvarlige administrative ledere Operativ administrasjon 2014 Presentasjon for delprosjekt 1,2 og 3: Koordinatorer og faglig ansvarlige administrative ledere Resultatmål for OPAD S Systemer, rutiner arbeidsprosesser K - Kommunikasjon

Detaljer

Ny SOSI ledning Pilotprosjekter. Ag7b SLG Møte Magnar/Toril SLG

Ny SOSI ledning Pilotprosjekter. Ag7b SLG Møte Magnar/Toril SLG Ny SOSI ledning Pilotprosjekter Ag7b - 31.01.2013 SLG - 08.02.2013 Møte Magnar/Toril - 25.04.2013 SLG - 02.05.2013 Status og videre planer Ny SOSI ledning er utarbeidet av SOSI Ag7b og SOSI sekretariatet

Detaljer

Fylkesmannens utarbeidelse av Regionalt bygdeutviklingsprogram for Hedmark Høringsinnspill

Fylkesmannens utarbeidelse av Regionalt bygdeutviklingsprogram for Hedmark Høringsinnspill Saknr. 12/4069-16 Saksbehandler: Per Ove Væråmoen Fylkesmannens utarbeidelse av Regionalt bygdeutviklingsprogram for Hedmark Høringsinnspill Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Sluttrapportering Lillehammer Campus. Fase 1. August 2004

Sluttrapportering Lillehammer Campus. Fase 1. August 2004 Sluttrapportering Lillehammer Campus Fase 1 August 2004 Høgskolen i Lillehammer, Østlandsforskning, Jørstadmoen Garnison, Lillehammer Kunnskapspark, NRK, SOPP Innhold 1 Bakgrunn...3 2. Hovedprosjektets

Detaljer

Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: 13 Arkivsaksnr.: 10/ Dato: Osmund Kaldheim rådmann Arild Eek byutviklingsdirektør

Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: 13 Arkivsaksnr.: 10/ Dato: Osmund Kaldheim rådmann Arild Eek byutviklingsdirektør SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: 13 Arkivsaksnr.: 10/7831-1 Dato: 27.05.10 FELLES AREAL- OG TRANSPORTPLAN FOR BUSKERUDBYEN. UTARBEIDELSE AV PLANPROGRAM. INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET/BYSTYRET:

Detaljer

Informasjon om programmet HMN LØ. Helse Midt-Norge Logistikk-og økonomiløsning HMN LØ 1

Informasjon om programmet HMN LØ. Helse Midt-Norge Logistikk-og økonomiløsning HMN LØ 1 Informasjon om programmet HMN LØ Helse Midt-Norge Logistikk-og økonomiløsning HMN LØ 1 Bakgrunn -Hvorfor gjør vi dette? Helse Midt-Norge må skifte ut dagens økonomi- og logistikksystem fordi: Systemene

Detaljer

Oppsummering Møte i Partnerskapet Næringsriket Østfold. Dato: 25. april Sted: Høgskolen i Østfold, avdeling Fredrikstad

Oppsummering Møte i Partnerskapet Næringsriket Østfold. Dato: 25. april Sted: Høgskolen i Østfold, avdeling Fredrikstad Oppsummering Møte i Partnerskapet Næringsriket Østfold Dato: 25. april 2017 Sted: Høgskolen i Østfold, avdeling Fredrikstad Program Tirsdag 25. april 2017 0845-0900: Kaffe og te 0900-0915: Velkommen Velkommen

Detaljer

Oppstart av arbeidet med areal- og transportplan for Buskerudbyen - utarbeidelse av planprogram. Saksordfører: Inger Solberg

Oppstart av arbeidet med areal- og transportplan for Buskerudbyen - utarbeidelse av planprogram. Saksordfører: Inger Solberg ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Morten Lauvbu Saksmappe: 2010/4446-14382/2010 Arkiv: Oppstart av arbeidet med areal- og transportplan for Buskerudbyen - utarbeidelse av planprogram. Saksordfører: Inger Solberg

Detaljer

REFERAT Del 1 og 2. Møte i Styringsgruppen Sogn Lokalmedisinske Senter (Sogn LMS)

REFERAT Del 1 og 2. Møte i Styringsgruppen Sogn Lokalmedisinske Senter (Sogn LMS) REFERAT Del 1 og 2 Møte i Styringsgruppen Sogn Lokalmedisinske Senter (Sogn LMS) Møtedato 15.mai 2013 Sted: Lærdal Rådhus Deltakere: Vidar Roseth (Helse Førde), Steinar Søgaard (Aurland kommune), Odd Arve

Detaljer

1 MÅL OG RAMMER ORGANISERING BESLUTNINGSPUNKTER, OPPFØLGING OG MILEPÆLER RISIKOANALYSE GJENNOMFØRING AVTALER...

1 MÅL OG RAMMER ORGANISERING BESLUTNINGSPUNKTER, OPPFØLGING OG MILEPÆLER RISIKOANALYSE GJENNOMFØRING AVTALER... 1 1 MÅL OG RAMMER... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Mål... 3 1.3 Rammer... 3 2 ORGANISERING... 4 3 BESLUTNINGSPUNKTER, OPPFØLGING OG MILEPÆLER... 4 3.1 Beslutningspunkter... 4 3.2 Oppfølging... 4 3.3 Milepæler...

Detaljer

Skjetlein grønt kompetansesenter (SGK)

Skjetlein grønt kompetansesenter (SGK) Skjetlein grønt kompetansesenter () BAKGRUNN Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag fylkeskommune vedtok 1 å bestille en forvaltningsrevisjon knyttet til : 1. Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon

Detaljer

MAL FOR SØKNAD TIL OG IT-HANDLINGSPLAN FOR HELSE NORD

MAL FOR SØKNAD TIL OG IT-HANDLINGSPLAN FOR HELSE NORD MAL FO SØKNAD TIL SI@ OG IT-HANDLINGSPLAN FO HELSE NOD Sosial- og helsedirektoratet Nasjonalt senter for telemedisin Avd. for IKT-strategi Universitetssykehuset Nord-Norge Postboks 8054 Dep Org. Nr 974

Detaljer

Prosjektdirektiv. Samdistribusjon av varer til kommunens enheter. 22. desember Versjon: 1.0

Prosjektdirektiv. Samdistribusjon av varer til kommunens enheter. 22. desember Versjon: 1.0 Samdistribusjon av varer til kommunens enheter 22. desember 2010 Versjon: 1.0 Innhold 1 Bakgrunn og hensikt med prosjektet... 3 2 Prosjekteier... 3 3 Prosjektets hovedmål... 3 3.1 Prosjektets delmål...

Detaljer

HAMARREGIONEN UTVIKLING - PROSJEKTET "EN HELHETLIG FØRSTELINJE"

HAMARREGIONEN UTVIKLING - PROSJEKTET EN HELHETLIG FØRSTELINJE Saknr. 11/2907-2 Ark.nr. 243 U01 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson HAMARREGIONEN UTVIKLING - PROSJEKTET "EN HELHETLIG FØRSTELINJE" Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under

Detaljer

Prosjektplan for: LUK-prosjekt Øvrebyen

Prosjektplan for: LUK-prosjekt Øvrebyen Prosjektplan for: LUK-prosjekt Øvrebyen 07.07.2010 1 1 BAKGRUNN FOR LUK Hedmark fylkeskommune har invitert alle kommunene i fylket til å søke om økonomisk støtte til prosjekter som kan bygge opp under

Detaljer

FORPROSJEKT "UNIVERSELL UTFORMING I REISELIVET I ENGERDAL KOMMUNE" - TILSKUDD

FORPROSJEKT UNIVERSELL UTFORMING I REISELIVET I ENGERDAL KOMMUNE - TILSKUDD Saknr. 4192/10 Ark.nr. 243 &83. Saksbehandler: Ingrid Lundvall FORPROSJEKT "UNIVERSELL UTFORMING I REISELIVET I ENGERDAL KOMMUNE" - TILSKUDD Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

PROSJEKT SOM ARBEIDSMETODE

PROSJEKT SOM ARBEIDSMETODE PROSJEKT SOM ARBEIDSMETODE Felles forståelse for prosjekt som metode - en kritisk faktor for prosjektets suksess! Spesialrådgiver Bjørg Røstbø, Prosjektledersamling Pulje lll,18.09.08 Hvorfor er det så

Detaljer

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Digitale plan- og byggesaksprosesser (Satsningsområde 9 i Regional Digitaliseringsstrategi for )

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Digitale plan- og byggesaksprosesser (Satsningsområde 9 i Regional Digitaliseringsstrategi for ) Prosjektmandat Hovedprosjekt Digitale plan- og byggesaksprosesser 2016-2018 (Satsningsområde 9 i Regional Digitaliseringsstrategi for 2015-2018) Prosjektmandat Hovedprosjekt «Digitale plan- og byggesaksprosesser

Detaljer

Prosjektinformasjon. Tilskudd til havnesamarbeid saksnr. 2016/4620. Seamless AS Tangen Kristiansand

Prosjektinformasjon. Tilskudd til havnesamarbeid saksnr. 2016/4620. Seamless AS Tangen Kristiansand Tilskudd til havnesamarbeid saksnr. 2016/4620 Seamless AS Tangen 76 4608 Kristiansand Kystverket 30.11.2016 post@kystverket.no Postboks 1502 6025 Ålesund Prosjektinformasjon Prosjektansvarlig: Seamless

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 29. september 2009 Dato møte: 8. oktober 2009 Saksbehandler: Prosjektdirektør IKT Vedlegg: Status og risikorapportering IKT SAK 138/2009 STATUS IKT I OSLO

Detaljer

Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE/ FORPROSJEKT

Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE/ FORPROSJEKT Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE/ FORPROSJEKT Flyktningeboliger 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HENSIKTEN MED PROSJEKTET... 3 2 PROSJEKTETS MÅLSETNING... 3 3 PROSJEKTETS OMFANG... 3 4 ANSVARSFORHOLD...

Detaljer

Fiborgtangen Inkubator 2012-2016. Presentasjon til Levanger kommune 26.06.2013

Fiborgtangen Inkubator 2012-2016. Presentasjon til Levanger kommune 26.06.2013 Fiborgtangen Inkubator 2012-2016 Presentasjon til Levanger kommune 26.06.2013 Forprosjekt mars august 2012 Initiert av Levanger kommune, NSS og SIVA På oppdrag fra Fiborgtangen Vekst AS Finansiert av NTFK,

Detaljer

Økonomiske saker. Medlemsfordelene finner du samlet på. Sak 7. Sak 7 a. Regnskap for NTF og NTFs fond 2004

Økonomiske saker.  Medlemsfordelene finner du samlet på. Sak 7. Sak 7 a. Regnskap for NTF og NTFs fond 2004 Sak 7 Økonomiske saker Sak 7 a Regnskap for NTF og NTFs fond 2004 Inntekter Interne overføringer (administrasjon og bidrag) er i løpet av de tre siste årene redusert med 56 %. Eksterne inntekter har i

Detaljer

Samordning av IKT i Kongsbergregionen Program IKT - Plan for prosjektperioden

Samordning av IKT i Kongsbergregionen Program IKT - Plan for prosjektperioden Tittel: Samordning av IKT i Kongsbergregionen Program IKT - Plan for prosjektperioden Side 1 av 11 Innholdsfortegnelse 1 BAKGRUNN... 4 2 HENSIKT... 4 3 PLAN FOR PROSJEKTPERIODEN... 4 3.1 PROSJEKT IKT S&U...

Detaljer

S Ø K E R V E I L E D I N G O G S Ø K N A D S M A L

S Ø K E R V E I L E D I N G O G S Ø K N A D S M A L S Ø K E R V E I L E D I N G O G S Ø K N A D S M A L Dette dokumentet er ment som informasjon om søknadsprosessen og om hva en prosjektsøknad til Skogbrukets verdiskapingsfond bør inneholde. SØKERBERETTIGEDE

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Forum: Skate Møtedato: 11.02.2015

SAKSFRAMLEGG. Forum: Skate Møtedato: 11.02.2015 SAKSFRAMLEGG Forum: Skate Møtedato: 11.02.2015 Sak under løpende rapportering og oppfølging Sak 02-2014. Veikart for nasjonale felleskomponenter. I dette møtet: Beslutningssak. Historikk/bakgrunn Skate

Detaljer