Forord For lite penger for lite demokrati. Status i sykehusreformen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forord For lite penger for lite demokrati. Status i sykehusreformen"

Transkript

1 Forord For lite penger for lite demokrati. Status i sykehusreformen er en oppdatering og videreutvikling av De Facto-rapporten Når sykehus blir butikk Om etableringen av et sykehusmarked i Norge? som ble lagt frem høsten Også denne rapporten er utarbeidet på oppdrag av Fagforbundet. De som ønsker en innføring i hovedprinsippene i sykehusreformen og måten norsk sykehusvesen er organisert på i dag, anbefales å lese rapporten Når sykehus blir butikk. Arbeidet med denne rapporten ble i hovedsak gjort høsten 2004, og målsettingen har vært tredelt: I første del presenteres en oppdatering av sentrale sider ved økonomi, driftssituasjon og planer i norske sykehus om lag tre år etter at Lov om helseforetak, den såkalte sykehusreformen, ble satt i verk fra 1. januar I del to presenteres en oversikt over viktige trekk ved den aktuelle utviklingen i engelsk og skotsk spesialisthelsetjeneste. De veivalg man har tatt i hhv England og Skottland de siste årene illustrerer godt de alternativer Norge står overfor nå. I del tre presenteres ulike innspill og vurderinger av alternative utviklingsveier for norsk sykehusvesen. Mange er enige i at dagens situasjon ikke er holdbar og at endringer er nødvendige, og det påvises at Norge ennå har muligheter til å bryte med den uheldige markedsutviklingen som sykehusreformen bygger opp under. I arbeidet med rapporten har jeg fått råd og hjelp fra svært mange, og jeg skylder dem alle en stor takk. Nok en gang vil jeg spesielt takke Fagforbundets tillitsvalgte i helseforetakene, samt deres kolleger i skotsk helsevesen, som alle velvillig har stilt opp med dokumentasjon og innspill til rapporten. Jeg håper rapporten kan bidra til at vi får en best mulig debatt om de veivalgene vi står foran innenfor et av velferdsstatens aller viktigste områder. Oslo, januar 2005 Roar Eilertsen 1

2 Innholdsfortegnelse 0. Sammendrag 4 side 1. Sykehusøkonomien og helseforetakenes planer etter reformen Økonomien i Nærmere om Regnskapsloven Regnskapsloven og verdsetting av eiendeler Eiendeler og avskrivninger Regnskapsloven og helseforetakene Hva skjer når avskrivningene er for små? Utsiktene for Helse Sør Helse Øst Helse Vest Helse Midt-Norge Helse Nord Planene for 2005 sammenfatning ISF-andelen øker igjen Utviklingen i aktivitet Utviklingen i effektivitet Tøffere arbeidsmiljø i sykehusene Noen internasjonale erfaringer 2.1.Utviklingen i Storbritannia NHS Plan for England Primary Care Trusts NHS Trusts Strategic Health Autorities Innsatsstyrt finansiering NHS Foundation Trusts PublicPrivatePartnership PPP 49 2

3 2.2. Skottland går motsatt vei Gjenoppbygge NHS Det skotske finansieringssystemet Aktuelle utfordringer i Skottland Sykehusstrukturen Bemanningskrise Manglende demokrati New Zealand reverserte Markedsmodellen reverseres Sykehusreformen etter tre år hvor går veien videre? Sammenslåing av helseregioner? Bør bestiller- og leverandørrollen skilles? Departementet rendyrker bestillerrollen Sykehusene og planene om folkevalgte regioner Avskaff foretaksmodellen Konklusjoner vedr. fremtidig organisering Litteraturliste 83 3

4 0. Sammendrag 1. Den mest umiddelbare trusselen mot sykehussektoren i Norge er den kroniske underfinansieringen. I løpet av de tre første årene etter at sykehusreformen ble vedtatt har norske sykehus akkumulert et samlet underskudd på nærmere 10 milliarder kroner. Det rene driftsunderskuddet har vært i størrelsesorden 2 milliarder kroner pr år. Et nytt stortingsflertall må umiddelbart heve de årlige rammene for drift av sykehusene med minimum 2 milliarder kroner regnet fra 2004-nivå. 2. Det må utstedes en politisk garanti fra Stortinget om at ingen sykehus skal legges ned og om at alle lokalsykehus skal opprettholde akuttberedskap og fullgode fødetilbud. Utviklingen av fremtidig sykehusstruktur er et politisk ansvar som folkevalgte organer skal ha kontroll med. Det skjer i dag en nedbygging av mange sykehus på grunnlag av diffuse henvisninger til funksjonsfordeling og kvalitet. Realitetene er at nedbyggingen drives igjennom av ressursmangel og underfinansiering av sektoren. 3. På kort sikt må eksperimentene med kvasimarkeder og konkurranse i sykehussektoren avvikles og helseforetakene må gjøres til en del av den offentlige forvaltningen. Det vil kunne stenge for kravet om å innføre et sterkere skille mellom bestillere og leverandører av spesialisthelsetjenestene, og dermed for utviklingen av flere private sykehus og en mer markedsbasert tjenesteproduksjon. 4. Helseforetakene må gå bort fra Regnskapslovens system for økonomistyring og rapportering. Systemet fungerer i dag som en pådriver for strukturendringer (nedlegginger og sammenslåinger av sykehus/ -avdelinger). I stedet for å tilføre sykehusene den kapital 4

5 som er nødvendig for å fornye og gjenanskaffe bygninger og utstyr, foreslår regjeringen at helseforetakene skal fritas fra regnskapslovens krav til avskrivninger. Når myndighetenes praksis bryter loven, foreslår man å endre lovbestemmelsene heller enn å endre praksisen. På denne måten tvinger man frem sentralisering av sykehusene og salg av bygninger. Nødvendig kapitaltilførsel og investeringer er et løpende politisk ansvar, og bør gjennomføres etter regler og modell fra offentlig forvaltning. 5. Innslaget av InnsatsStyrt Finansiering (ISF) bør trappes ned til maksimalt 20% av sykehusene driftsrammer. Etter at andelen ble redusert fra 60 prosent til 40 prosent fra 2003 til 2004, klarte Fremskrittspartiet å bruke budsjettforliket for 2005 til å presse andelen opp til 60 prosent igjen. Dette var svært uheldig. Det finnes ikke god dokumentasjon som viser at høy ISF-andel virker effektivitets- og produktivitetsfremmende. Derimot viser kodeproblematikk og sykehusenes forsøk på strategisk tilpasning at tjenestetilbudet dreies mot det som anses som lønnsomt i stedet for mot det som bør ha helsefaglig prioritet. 6. I Storbritannia har England og Skottland valgt hver sin vei for utviklingen av helsevesenet etter 1990-tallets markedseksperimenter. Mens Tony Blairs regjering har forsterket utviklingen mot et mer markedsdrevet helsevesen i England, har det skotske parlamentet i perioden etter 1999 gradvis erstattet konkurransemodellen med samarbeid og mer demokratisk styring. Helsevesenet er tatt tilbake til politikken og har igjen blitt del av den offentlige forvaltningen. Foretakene er avskaffet, stykkprisfinansiering finnes ikke, og sykehusene har sluttet å konkurranseutsette deler av driften. Skotsk fagbevegelse oppsummerer at vi har vunnet kampen mot konkurranseutsetting og privatisering i helsevesenet i Skottland. 7. De norske helseforetakene må snarest bringes under folkevalgt kontroll. Styrene må oppnevnes av folkevalgte organer innenfor det 5

6 området foretaket dekker. I første omgang kan oppnevning til RHFstyrene skje i et samarbeid mellom berørte fylkesting, og på foretaksnivå fra fylkesting eller berørte kommuner. Alternativt bør det utredes en modell med direkte valg til de regionale foretaksstyrene, slik det gjøres i Skottland nå. På sikt må eierskap og styring ligge på samme folkevalgte nivå. 8. Så snart det er etablert et regionalt folkevalgt styringsnivå, i tråd med distriktskommisjonens anbefalinger, bør eierskapet til sykehusene overføres til dette nivået. De regionalt eide sykehusene må organiseres som en del av den offentlige forvaltningen og foretaksmodellen bør avvikles. Dette er en utvikling som er på linje med det man har gjennomført i Skottland, hvor man etter om lag ti års drift avviklet foretaksmodellen med virkning fra april Med en ny politikk kan sykehusene tas tilbake til politikken også i Norge, og utvikles på grunnlag av samarbeid og demokratiske beslutninger fremfor dagens eksperimentering med ekspertvelde og markedsmekanismer. Det må utarbeides regionale helseplaner som baserer seg på et utstrakt samarbeid mellom alle deler av spesialisthelsetjenesten innen regioner og på tvers av regioner. 10. Finansieringen av spesialisthelsetjenesten er et offentlig ansvar, og Stortinget må tilføre sektoren nødvendige drifts- og investeringsmidler. Innenfor en demokratisk modell kan fordelingen av midlene skje på basis av objektive kriterier og politisk vedtatte planer om sykehusstruktur og funksjonsfordeling. Forutsetningene for at sykehusene kan utvikles til et av velferdsstatens flaggskip er kort og godt mer penger og mer demokrati. 6

7 1. Sykehusøkonomien og helseforetakenes planer etter reformen I dette kapitlet skal se nærmere på utviklingen i sykehusøkonomien gjennom de tre årene som har gått etter at reformen ble innført, og hvilke følger den kroniske underfinansieringen har fått for driftssituasjonen og eksistensgrunnlaget for norske sykehus. I De Facto-rapporten Når sykehus blir butikk fra september 2003, konkluderte vi (på grunnlag av regnskapstall pr ) med at det da lå an til et samlet underskudd i sykehusøkonomien på minst 2,3 milliarder kroner i Dette til tross for at Stortinget på dette tidspunktet hadde vedtatt at regnskapene skulle bringes i balanse i 2004, og at foretakene hadde iverksatt omfattende innsparingstiltak både i løpet av dette året og året før. Utover høsten 2003 ble det åpenbart for alle at kravet om budsjettbalanse i 2004 ikke kunne oppfylles uten svært drastiske nedskjæringer, oppsigelser og stenging av sykehus(avdelinger). I statsbudsjettet for 2004 ble kravet om budsjettbalanse derfor skjøvet til De endelige regnskapstallene kom våren 2004 og viste et samlet underskudd på ca 2 milliarder kroner for 2003, basert på sammenlignbare regnskapsprinsipper, se redegjørelsen nedenfor om Helse- og omsorgsdepartementets såkalt korrigerte resultat. Disse korrigerte resultatene ble altså litt bedre enn vårt anslag, mens de offisielle regnskapstallene, basert på regnskapslovens bestemmelser, derimot viste underskudd på hele 4 milliarder kroner. Da foretaksmodellen ble innført var en del av reformen at sykehusregnskapene nå skulle bygge på, og føres etter Regnskapslovens prinsipper og bestemmelser. Ved å forlate den offentlige forvaltningens regnskapssystem og i stedet introdusere regnskapsprinsippene fra privat 7

8 sektor, skulle de offentlig eide foretakene stilles overfor de samme krav til ansvar og økonomistyring som private bedrifter. En viktig effekt var at foretakenes reelle kapitalkostnader og forvaltningen av eiendelene skulle bringes inn i regnskapet via en balanse over eiendelenes verdi og deres finansieringskilder (mer om dette nedenfor). I de regionale helseforetakenes årsmeldinger for 2003 var resultatene for 2002 og 2003 gjort sammenlignbare. Basert på regnskapslovens bestemmelser rapporterte RHF-ene følgende resultater: Tabell 1: Mill kr. Mill. kr. Mill. kr. Helse Nord RHF Helse Midt RHF Helse Vest RHF Helse Sør RHF Helse Øst Sum Vi ser at foretaksmodellen så langt har endt med ca 2 milliarder kroner i minus i 2002, et underskudd på ca 4 milliarder kroner i 2003, og, som vi skal se, et like stort underskudd (ca 3,9 mrd. kr.) i 2004 (ifølge regnskaper og prognoser fra foretakene høsten 2004). I løpet av sine tre første driftsår har de regionale helseforetakene med andre ord hatt utgifter som til sammen er nesten 10 milliarder kroner høyere enn inntektene. Resultatene av et mer markedsbasert helsevesen i Norge har blitt akkurat de samme som andre steder i verden. I rapporten Restructuring Health Services (2002), som gjennomgår en lang rekke internasjonale erfaringer med markedsløsninger i helsevesenet, konkluderte man slik: 8

9 I løpet av et tiår har bildet, særlig innen helsesektoren, vært preget av akselererende kostnader og mindre likhet i tilgangen på tjenester Økonomien i 2004 Helseforetakene arbeidet i hele 2004 på grunnlag av den justerte målsettingen om at økonomien skulle bringes i balanse i Det betydde en intens kamp for å kutte kostnader, effektivisere og reorganisere driften til færre enheter. I forliket om statsbudsjettet for 2005 valgte stortingsflertallet (regjeringspartiene og Frp) å opprettholde kravet om budsjettbalanse. Det til tross for at den informasjonen som nå skal gjengis var kjent på dette tidspunktet. Mot slutten av 2004 forelå det nemlig oppdaterte prognoser fra RHF-ene for 2004-resultatene, som viser hvor langt unna kravet om budsjettbalanse man var ved inngangen til For ordens skyld skal vi starte med RHF-enes budsjetter for 2004, som til tross for målsettingen om snarlig budsjettbalanse var satt opp med nesten like store underskudd som i Tabell 2: 1. Budsjett Korrigert (ekskl. 3. Prognose pr (inkl. avskrivn.) fulle avskrivn.) (korrigert res., som 2) Mill. kr. Mill. kr. Mill. kr. Helse Nord Helse Midt Helse Vest Helse Sør Helse Øst Sum I forhold til regnskapene for 2003 lå RHF-ene (pr 2. tertial) an til å redusere de samlete underskuddene med nærmere 300 millioner i

10 Fortsatt gjenstår med andre ord ca 2 milliarder kroner i innsparinger og kutt før kravet om budsjettbalanse (etter departementets definisjon) er innfridd. Slik så det ut høsten 2004, og det vedtatte statsbudsjettet for 2005 gir minimal drahjelp i forhold til å skape balanse i regnskapene. I skrivende stund gjenstår det å se hva som blir de endelige tallene for I tillegg vil departementet at det også neste år skal overføres rundt 2 milliarder kroner mindre enn det som er nødvendig for å ta vare på bygninger og utstyr i sektoren. I det følgende skal vi se grundigere på innholdet i striden om hva som er de egentlige underskuddstallene Nærmere om Regnskapsloven De rekordstore underskuddstallene i RHF-enes årsmeldinger for 2003 var, som nevnt, basert på regnskapslovens bestemmelser. Departementet hadde underveis gitt foretakene beskjed om at det ikke var disse resultatene man ville bli målt mot i forhold til kravet om budsjettbalanse i 2004 (2005). Departementet hadde i stedet lansert et eget regnskapsprinsipp (såkalt Korrigert resultat ), som konkluderte med at underskuddene i 2003 bare var halvparten så store som det de offisielle regnskapene viste (ca 2 milliarder kroner i stedet for 4 mrd. kr.). Forskjellene er knyttet til ulike vurderinger av verdien på foretakenes eiendeler (tomter, bygninger, maskiner og utstyr, mv), og anslag for disse eiendelenes levetider. I statsbudsjettet for 2005 (St.prp. nr , HOD) sammenfattes effekten av å gå over fra regnskapslovens bestemmelser til HODs alternative oppfatning slik (s. 276): 10

11 Tabell 3: Helse Helse Helse Helse Helse Sum Øst Sør Vest Midt Nord (Mill.kr.) Resultat Økte avskrivninger pga nivå på verdsetting Økte avskrivninger pga levetider Korrigert resultat Hva er det faktiske og praktiske innholdet i dette? Hva består uenighetene om verdsetting av eiendeler og valg av levetider i? Og hva er konsekvensene av de to måtene å regne på? For menigmann (og mange politikere?) har dette vært fullstendig abrakadabra. I det følgende skal vi prøve oss på en nærmere klarlegging av dette. Vi begynner med noen hovedmomenter knyttet til oppbyggingen av et bedriftsregnskap Regnskapsloven og verdsetting av eiendeler Et regnskap som er bygd opp etter Regnskapslovens bestemmelser består av to hoveddeler; et resultatregnskap og en balanse. Resultatregnskapet viser inntekter og kostnader i selskapet gjennom en bestemt periode (for eksempel et år, som i årsregnskapet), mens balansen er en oppstilling som, på et gitt tidspunkt, viser hvilke eiendeler selskapet har (aktivasiden), og hvordan disse er finansiert (som egenkapital eller gjeld, - passivasiden). Mellom de to delene i regnskapet (resultatregnskapet og balansen) er det klare forbindelser. På den ene siden vil overskudd fra den løpende driften føre til at bedriftens eiendeler øker i verdi (for eksempel i form av stadig mer penger i banken). På den andre siden vil den løpende driften 11

12 føre til slitasje på bedriftens eiendeler (bl.a. på maskiner og utstyr), slik at verdien av disse synker. Størrelsen på verdifallet er verdsatt etter reglene for avskrivninger, og føres som en kostnad i resultatregnskapet og som en tilsvarende verdireduksjon for eiendelene i balansen Eiendeler og avskrivninger Eiendelene er delt inn i to hovedgrupper anleggsmidler og omløpsmidler. De viktigste kategoriene innenfor anleggsmidlene er tomter, bygninger, maskiner og utstyr, mens omløpsmidlene blant annet består av varelager, fordringer (de beløp andre skylder selskapet for allerede leverte varer og tjenester), pengeplasseringer (aksjer, obligasjoner, med mer), bankinnskudd og kasse. Forenklet kan vi si at anleggsmidlene utgjør selve det langsiktige fundamentet for selskapets drift (som må være på plass for at produksjonen eller virksomheten skal kunne foregå), mens omløpsmidlene sørger for den kortsiktige, løpende tilretteleggingen og finansieringen av driften. Regnskapsloven bygger på et prinsipp om at bedriften skal leve evig. I det ligger det at anleggsmidlene (bygninger, maskiner og utstyr, med mer) må fornyes og gjenanskaffes løpende, slik at de opprettholder sin verdi over tid. For at dette skal være mulig er bedriftene pålagt å sette av penger fra den løpende driften til løpende og fremtidige investeringer. Dette skjer via posten avskrivninger i driftsregnskapet. Anleggsmidlene føres inn på eiendelsiden i balansen når de anskaffes og til den verdi de anskaffes for. Det årlige verdifallet belastes resultatregnskapet som avskrivning. Ofte brukes det som kalles lineær avskrivning, dvs at anleggsmidlet avskrives med et like stort beløp hvert år over dets levetid. En maskin som anskaffes for 10 millioner kroner og antas å ha en levetid på 10 år, vil med andre ord kostnadsføres (avskrives) med 1 million 12

13 kroner pr år. Svært forenklet kan vi si at bedriften pålegges (gjennom regnskapslovens bestemmelser om avskrivninger) å sette av 1 million kroner pr år, slik at når man etter 10 år står med en nedslitt maskin i stedet har 10 millioner kroner i banken til å kjøpe en ny. Selv om det i praksis ikke trenger å foregå akkurat slik, gir det (forhåpentligvis?) en grei tolkning av hva som ligger i begrepet avskrivning. Tanken er at den løpende driften, i kombinasjon med regnskapsreglene for avskrivninger, skal sikre bedriftens grunnlag for et evig liv Regnskapsloven og helseforetakene Omleggingen til foretak var en viktig del av sykehusreformens opplegg for å simulere og etablere markedsøkonomi i denne sektoren. Erfaringene så langt gjør at man med rette kan spørre seg om sykehusenes overgang til regnskapslovens system har vært en god ide? Det som kjennetegner offentlig drift er blant annet at inntektene ikke tjenes opp i et marked, men kommer som et resultat av politiske vedtak og bevilgninger. Til tross for ønsket om å etablere markedsforhold, er det fortsatt slik at helseforetakene i hovedsak henter sine inntekter fra Stortingets bevilgninger. Pålegget om at helseforetakene skal følge regnskapsloven blir mer forståelig om de ses i sammenheng med det store prosjektet, - å etablere markedsforhold i sykehussektoren. Siden reformen ble innført har myndighetene satset mye på å legge til rette for etablering av flere private sykehus. På leverandørsiden heter det at man etterstreber reell konkurranse mellom offentlig eide foretak og private selskaper. De private sykehusselskapene er pr definisjon underlagt regnskapsloven, og må derfor belaste sine driftsregnskaper med kostnadene knyttet til at bygninger og utstyr skal fornyes (avskrivninger). Det betyr i neste omgang at de bare kan levere tilbud som også dekker kapitalkostnadene. 13

14 Dersom offentlig eide foretak kan operere med priser eksklusive kapitalkostnader, mens de private ikke kan gjøre det, vil de private hevde at dette ikke er konkurranse på like vilkår. Det er med andre ord hensynet til de private sykehusenes konkurranseevne som ligger bak beslutningen om å gjøre regnskapsloven gjeldende også for helseforetakene. I England har man i tillegg pålagt de offentlig eide sykehusene å levere et overskudd tilsvarende 6% av investert kapital, for å gjøre vilkårene for offentlig og privat eide aktører så like som mulig. I Norge oppfattes (ennå?) et krav om profitt på den offentlig sykehusdriften som så pass provoserende, at forslaget foreløpig ikke er fremmet. Tidligere bevilget Stortinget penger til driften av sykehusene på en post, og til investeringer i bygninger, maskiner og utstyr, med mer, på en annen post. Politikerne måtte altså både ta stilling til rammene for driften og til investeringer og utbygginger i sektoren. Med regnskapslovens system vil bevilgningene til drift og til de investeringer som er nødvendig for å opprettholde verdien av bygninger og utstyr grovt sagt være slått sammen til en. Denne (bevilgede) driftsinntekten skal dekke alle driftskostnader, inkl avskrivningene. Å beregne omfanget av, og ta konsekvensene av, behovet for kapital til investeringer i helseforetakene, har vist seg å være en krevende øvelse. I det som er sagt foran ligger det nemlig innbakt to avgjørende spørsmål, som har vist seg å ha svært stor betydning for status og utvikling i sykehusøkonomien. For det første: Hvor mye var alle tomter, bygninger og utstyr, med mer, verdt i det eiendomsretten til dem ble overført til helseforetakene 1. januar 2002? For det andre: Hvor lang levetid skal man legge til grunn at disse anleggsmidlene har? Poenget kan illustreres slik: Dersom eiendelene var verdt 100 milliarder kroner, og det antas at de har en gjennomsnittlig levetid på 20 år, må 14

15 foretakene tilføres (100/20=) 5 milliarder pr år for å dekke avskrivningene. Dersom eiendelene derimot verdsettes til 75 milliarder kroner, og det antas at de har en gjennomsnittlig levetid på 25 år, vil det bare være behov for å tilføre foretakene (75/25=) 3 milliarder kroner pr år til avskrivninger. Verdsettingen av helseforetakenes eiendeler ved overtakelsestidspunktet har i den offentlig debatten ofte blitt omtalt som striden rundt åpningsbalansen. Grovt og litt forenklet kan en si at dersom staten ønsker å bevilge mindre til sykehussektoren enn det som trengs for å opprettholde standarden på bygninger og utstyr, er det på starttidspunktet (ved åpningen av selskapet) om å gjøre å sette verdien på eiendelene lavest mulig og gi de lengst mulig levetid. I eksemplet over ble behovet for bevilgninger til å dekke avskrivningene redusert fra 5 til 3 milliarder kroner. Regnskapslovens system er (heldigvis) ikke slik at eierne står fritt til å verdsette eiendelene i et selskap som det måtte passe dem. I forkant av etableringen av helseforetakene ble noen av landets største revisjonsselskaper satt til å beregne verdien på alle eiendeler som skulle legges inn i de ulike foretak. Dette ble gjort på grunnlag av gjeldende regler, som grovt sagt tar utgangspunkt i en kombinasjon av det som kalles historisk kost (det eiendelene ble anskaffet for i sin tid) og det det, korrigert for slit og elde, koster å gjenanskaffe dem. I tillegg ble eiendelenes antatte levetider beregnet iht gjeldende regler. Når revisjonsselskapenes tall for verdier og levetider på eiendelene ble lagt til grunn, endte årsregnskapene for 2003 med de underskuddene som er referert innledningsvis i dette kapitlet. Det fremgår av disse regnskapene at de samlete avskrivningene i RHF-ene etter gjeldende lover og regler summerte seg opp til mill. kr. i 2003 (ca 5 mrd. kr.). 15

16 Underveis hadde departementet signalisert at de i stedet for ca 5 milliarder kroner bare ville foreslå bevilget ca 3 milliarder kroner til avskrivninger. Av underskuddet for 2003 på ca 4 milliarder kroner skyldtes altså ca 2 milliarder denne mindrebevilgningen til avskrivninger. Dette er bakgrunnen for at departementet kunne hevde at underskuddene i sykehussektoren bare var på ca 2 milliarder kroner, og ikke på ca 4, slik som regnskapene for 2003 viste. Men ved å innføre sin egen definisjon for verdsetting og beregning av levetider for eiendeler, sier departementet samtidig at alle andre selskaper i Norge er tvunget til å etterleve et system som ikke er riktig. Indirekte påstås det at regnskapslovens regler pålegger (alle andre) bedrifter for store avskrivninger. Stilt overfor dette dilemmaet har revisjonsselskapene vært konsekvente og urokkelige. Dersom helseforetakenes regnskaper skal baseres på regnskapsloven, må loven praktiseres på samme måte for dem som for alle andre. Revisjonsselskapene presset derfor fram, mot departementets ønske, at helseforetakene måtte avlegge regnskaper for 2003 med 4 milliarder kroner, og ikke 2, i underskudd. Vi skal komme grundigere tilbake til hva som blir de faktiske konsekvensene av den politikken myndighetene fører i dette spørsmålet. Men først skal vi se nærmere på hvordan man prøver å komme seg ut av en situasjon hvor uenigheter om verdsetting og levetider for eiendelene fører til at departementet må sende ut to motstridende signaler om hva som er den reelle situasjonen i sykehusøkonomien. I statsbudsjettet for 2005 varslet man at regjeringen vil foreslå en endring i lov og forskrifter, som fra og med 2004-regnskapene skal gjøre det lovlig for helseforetakene å verdsette eiendelene de overtok pr (åpningsbalansen) til rundt 2/3 av faktisk verdi. Når statens praksis ligger utenfor gjeldende lovverk, foreslår man med andre ord å endre lovverket og ikke praksisen. 16

17 I forslaget til lov- og forskriftsordninger går departementet inn for et ganske forvirrende, todelt system. Mens eiendeler som helseforetakene overtok pr skal verdsettes til ca to tredeler av reell verdi, skal eiendeler som er anskaffet etter dette tidspunktet verdsettes fullt ut og behandles i tråd med regnskapslovens bestemmelser. Dette vil skape en rekke praktiske problemer, samtidig som det vil ha ganske tilfeldige effekter for de ulike foretakene Hva skjer når avskrivningene er for små? Departementet argumenterer i statsbudsjettet 2005 for at 3 milliarder kroner til avskrivninger er nok, og viser til at det var dette nivået man lå på gjennom hele 1990-tallet. I proposisjonen heter det: Dette investeringsnivået har vist seg tilstrekkelig til å opprettholde og øke produksjonen av helsetjenester.(st.prp. nr. 1 ( ) HOD, s139). Mange stiller seg tvilende til om dette er en holdbar konklusjon. Det er verken sikkert at 1990-tallet er representativt i forhold til det som historisk har blitt investert i sektoren, eller at investeringsnivået på tallet var tilstrekkelig til å ivareta standarden på en akseptabel måte. Og det viser seg at heller ikke departementet mener dette. I budsjettet for 2005 er man tydeligere på det faktiske innholdet i den linjen de har forfektet: Foreløpige beregninger viser at basert på de valgte levetider og inntektsnivå, vil foretakene over tid være i stand til å gjenskaffe om lag 2/3 av den beregnede gjenanskaffelsesverdien av kapitalen (St.prp. nr. 1, HOD, s. 139). 17

18 Det reelle innholdet i dette er altså at man slett ikke har tenkt å gjenanskaffe de bygninger og det utstyr som finnes i sykehus-norge i dag, men bare 2/3 av det. I proposisjonen fra HOD heter det videre (s. 139): Det skal i forhold til ovennevnte beregninger anføres at den bygningsmassen som helseforetakene har overtatt er et resultat av investeringsbeslutninger foretatt av 19 fylkeskommuner og staten. De fem regionale helseforetakene og det statlige eierskapet gir nye muligheter for koordinering av investeringer og kapitalbruk. Nødvendige og hensiktsmessige tilpasninger vil skje over tid etter hvert som eksisterende bygninger og utstyr skal erstattes, dvs i et tidsperspektiv på år. Dette er et forsøk på å avdramatisere et opplegg som i realiteten vil få svært store og alvorlige konsekvenser, både på kort og lang sikt. I en høringsuttalelse fra Fagforbundet til HOD, datert , skriver forbundet blant annet: For lave åpningsbalanser innebærer at faktisk kapitalslit undervurderes, og driftsregnskapene viser bedre resultat enn det reelle. Dette medfører effektiviseringskrav ved reinvesteringer, og lønnsomheten ved å avhende kapital undervurderes. Denne nedjusteringen gjøres for å tilpasse åpningsbalansene til fastsatt ramme for avskrivninger, basert på investeringsnivået på 90- tallet. Det er imidlertid et åpent spørsmål om 90-tallet er representativt etter investeringsboomen på 70- og 80 tallet. Hagen-utvalget bemerker da også at.. Det kan argumenteres for at det er et betydelig investeringsetterslep innenfor sektoren, og at bevilgningene derfor bør økes. Mange investeringer ble dessuten utført over vedlikeholdsbudsjetter, og er dermed trolig ikke med i tallgrunnlaget. 18

19 Avvik mellom økonomiske og funksjonelle levetider innebærer i realiteten framtidige effektiviseringskrav i tillegg til de skjulte effektiviseringskravene ved for lave åpningsbalanser. For å redusere de negative effektene av underfinansiert realkapital må behovet for areal diskuteres. Dette reiser spørsmål som: Hva er konsekvensene for framtidige investeringer? Skal det selges/avvikles lokaler ved enkelte sykehus? Må deler av bygningsmassen bevisst utsettes for forfall? Kan finansiering av investeringer gjøres ved effektivisering innenfor driften, utover balansekravet eller rettere sagt: hvordan vil investeringer utløse slike effektiviseringer? Dette er bekymringer som Fagforbundet ikke er alene om, og at problemet både er aktuelt og presserende illustreres av følgende oppslag i avisa Fædrelandsvennen ( ) i Kristiansand. Der het det: Helse Sør må trolig selge sykehus fordi helsedepartementet ikke vil gi nok penger til vedlikehold eller avskrivninger. Styret skal starte diskusjonen om hva det skal gjøre med alle bygningene som det fremover verken er penger til å holde ved like eller gjenanskaffe. Helse Sørs direktør Asbjørn Hofsli varsler at styret må ta stilling til om det vil avvikle driften ved enkelte sykehus og selge bygningene. I et lignende oppslag i Telemark Arbeiderblad ( ) heter det; Regjeringen mener at Helse Sør har for mange sykehus og for stor bygningsmasse. En tredjedel bør bort. Dermed er lokalsykehusene i Telemark på nytt i faresonen. Helse Sør blir presset til en ny strukturdebatt. 19

NÅR SYKEHUS BLIR BUTIKK

NÅR SYKEHUS BLIR BUTIKK Roar Eilertsen NÅR SYKEHUS BLIR BUTIKK Om etableringen av et sykehusmarked i Norge September 2003 1 Forord Rapporten Når sykehus blir butikk Om etableringen av et sykehusmarked i Norge? er utarbeidet av

Detaljer

Innst. S. nr. 243 (2001-2002)

Innst. S. nr. 243 (2001-2002) Innst. S. nr. 243 (2001-2002) Innstilling fra sosialkomiteen om spesialisthelsetjenestens økonomi og budsjett 2002 St.prp. nr. 59 (2001-2002) Til Stortinget 1. SAMMENDRAG 1.1 Innledning Regjeringen fremmer

Detaljer

Investeringer i spesialisthelsetjenesten i Norge

Investeringer i spesialisthelsetjenesten i Norge Investeringer i spesialisthelsetjenesten i Norge Norsk Sykepleierforbund og Den Norske Legeforening 20. desember 2010 KONFIDENSIELT OG RETTIGHETSBESKYTTET Enhver bruk av dette materialet uten særskilt

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 1. mars 2009 1 Innhold: 1. INNLEDNING OG OVERORDNET VURDERING... 3 1.1 OM ÅRLIG MELDING... 3 1.2 OM HELSE SØR-ØST... 4

Detaljer

Effekter av norske sykehusfusjoner

Effekter av norske sykehusfusjoner NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 2014 Effekter av norske sykehusfusjoner Medfører sykehusfusjoner læringseffekter og høyere kvalitet? Ingrid Helen E. Kronborg Jørgen Tangen Veileder: Kurt R. Brekke

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

Mot et europeisk helsemarked

Mot et europeisk helsemarked RAPPORT 9:2012 Roar Eilertsen EUs Pasientrettighetsdirektiv: Mot et europeisk helsemarked RAPPORT 9:2012 EUS PASIENTRETTIGHETSDIREKTIV 2 Forord Rapporten EUs Pasientrettighetsdirektiv mot et europeisk

Detaljer

Hva svarer Oslo-partiene på våre ni spørsmål om Aker sykehus og sykehuspolitikk?

Hva svarer Oslo-partiene på våre ni spørsmål om Aker sykehus og sykehuspolitikk? Hva svarer Oslo-partiene på våre ni spørsmål om Aker sykehus og sykehuspolitikk? Aker Sykehus Venner og Fagforbundet Aker har samarbeidet tett i flere år for å bevare Aker sykehus. Kampen om Oslo-sykehusenes

Detaljer

Legeforeningens høringsuttalelse - Produktivitets kommisjonens første delrapport - NOU 2015:1

Legeforeningens høringsuttalelse - Produktivitets kommisjonens første delrapport - NOU 2015:1 Finansdepartementet Sendt kun pr. e-post: postmottak@fin.dep.no Deres ref.: Vår ref.: 15/1337 Dato: 01.06.2015 Legeforeningens høringsuttalelse - Produktivitets kommisjonens første delrapport - NOU 2015:1

Detaljer

Lærdommer fra Skottlands solidariske helsevesen

Lærdommer fra Skottlands solidariske helsevesen NOTAT Notat 1:2013 Roar Eilertsen, De Facto Lærdommer fra Skottlands solidariske helsevesen Av Roar Eilertsen, DeFacto - kunnskapssenter for fagorganiserte Sammendrag Skottland avviklet all markedssimulering

Detaljer

Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt?

Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt? Rapport 2012:9 Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt? Birgit Abelsen Toril Ringholm Per-Arne Emaus Margrethe Aanesen Tittel : Forfattere : Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene

Detaljer

SNF-rapport nr. 25/06 Konkurranse i spesialisthelsetjenesten?

SNF-rapport nr. 25/06 Konkurranse i spesialisthelsetjenesten? SNF-rapport nr. 25/06 Konkurranse i spesialisthelsetjenesten? Christian Andersen, Kurt R. Brekke, Egil Kjerstad, Frode Kristiansen, Odd Rune Straume og Kjell J. Sunnevåg SNF prosjektnr. 2715 Prosjektet

Detaljer

Mathilde Fasting HAR VI RÅD TIL FREMTIDEN? Perspektivmeldingens utfordringer

Mathilde Fasting HAR VI RÅD TIL FREMTIDEN? Perspektivmeldingens utfordringer Mathilde Fasting HAR VI RÅD TIL FREMTIDEN? Perspektivmeldingens utfordringer Mathilde Fasting Har vi råd til fremtiden? Perspektivmeldingens utfordringer 2014 Civita AS Printed in Norway ISBN 978-82-92581-64-3

Detaljer

Innst. 348 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. 1. Sammendrag. Meld. St.

Innst. 348 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. 1. Sammendrag. Meld. St. Innst. 348 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Meld. St. 18 (2014 2015) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om konsentrasjon for

Detaljer

Inger Marie Hagen Sveinung Skule Mona Bråten. Nye tjenester på postkontorene?

Inger Marie Hagen Sveinung Skule Mona Bråten. Nye tjenester på postkontorene? Inger Marie Hagen Sveinung Skule Mona Bråten Nye tjenester på postkontorene? Inger Marie Hagen Sveinung Skule Mona Bråten Nye tjenester på postkontorene? Fafo-rapport 249 Forskningsstiftelsen Fafo 1998

Detaljer

S a k n r. 3 [10:01:56] Møte torsdag den 25. november 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

S a k n r. 3 [10:01:56] Møte torsdag den 25. november 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 25. nov. Finansdebatt 873 Møte torsdag den 25. november kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 24): 1. Finansministerens redegjørelse om stats- og nasjonalbudsjettet for

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

Fylkeskommunene og fagskolen: tilrettelegging for fagskoletilbud og kostnader ved fagskoledrift

Fylkeskommunene og fagskolen: tilrettelegging for fagskoletilbud og kostnader ved fagskoledrift Fylkeskommunene og fagskolen: tilrettelegging for fagskoletilbud og kostnader ved fagskoledrift Kyrre Lekve, Svein Erik Moen og Rune Borgan Reiling Rapport 15/2014 Fylkeskommunene og fagskolen: tilrettelegging

Detaljer

Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF

Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF 1 av 26 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Bakgrunn... 5 2.1 Konkurranseeksponering i offentlig sektor... 6 2.2 Offentlig vs privat

Detaljer

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos kommune Forvaltningsrevisjon nr 1703-1/2009 Forord Dette prosjektet inneholder både forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. I rapporten har

Detaljer

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Vi har alle en formening om hva vi ønsker oss i livet, enten det er jobb, frihet, helse, anerkjennelse eller andre

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

FOLKETS RØST. Like mye deltid i offentlig sektor. LO i Oppland TELEFON 61 18 79 20 E-POST oppland@lo.no

FOLKETS RØST. Like mye deltid i offentlig sektor. LO i Oppland TELEFON 61 18 79 20 E-POST oppland@lo.no SYNLIGHET NÆRHET STOLTHET FOLKETS RØST Magasin for LO i Gjøvik, Nordre- og Søndre Land, Vestre- og Østre Toten og Etnedal (GLTE) OKTOBER 2008 Like mye deltid i offentlig sektor Spesialist i arbeidsmedisin

Detaljer

Det må bli enklere å bidra

Det må bli enklere å bidra Det må bli enklere å bidra Forslag til utvidelse av skattefradragsordningen for gaver til frivillige organisasjoner Frivillighet Norge 20.06.2012 FRIVILLIGHET NORGE DET MÅ BLI ENKLERE Å BIDRA Frivilligheten

Detaljer

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Oslo, 21. mai 2013 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Detaljer

Høringsuttalelse fra Norsk Lokalradioforbund

Høringsuttalelse fra Norsk Lokalradioforbund Høringsuttalelse fra Norsk Lokalradioforbund Rammevilkår for lokalradio i forbindelse med digitaliseringen av radiomediet. 15.januar 2015 1 Innhold Oppsummering... 3 Anbefalinger... 4 Om lokalradioens

Detaljer

En kort beskrivelse av helsevesenet i Norge

En kort beskrivelse av helsevesenet i Norge En kort beskrivelse av helsevesenet i Norge Tjenester, enheter og organisering, trender og tall KITH R 13/96 ISBN 82-7846-027-2 Tittel En kort beskrivelse av helsevesenet i Norge Versjon 1.0 Forfatter(e)

Detaljer

Vedlikehold av kommunale bygg

Vedlikehold av kommunale bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Vedlikehold av kommunale bygg Enebakk kommune 21. AUGUST 2007 RAPPORT 9/2007 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Kommunereformen. Policydokument. Målgruppe: Tillitsvalgte i Fagforbundet som forhandler på lokalt forhandlingssted 100 000 ANTALL INNBYGGERE

Kommunereformen. Policydokument. Målgruppe: Tillitsvalgte i Fagforbundet som forhandler på lokalt forhandlingssted 100 000 ANTALL INNBYGGERE Kommunereformen Policydokument Målgruppe: Tillitsvalgte i Fagforbundet som forhandler på lokalt forhandlingssted 100 000 ANTALL INNBYGGERE omtanke 0 til10 000 solidaritet samhold 20 000 30 000 50 000 Innhold

Detaljer

Kommunerevisoren. Misligheter revisors oppgaver. Offentlighetsloven og tilliggende herligheter Årsoppgjørsrevisjonen 2014. Les mer om: 70.

Kommunerevisoren. Misligheter revisors oppgaver. Offentlighetsloven og tilliggende herligheter Årsoppgjørsrevisjonen 2014. Les mer om: 70. Kommunerevisoren 1 2015 70. årgang Les mer om: Misligheter revisors oppgaver Offentlighetsloven og tilliggende herligheter Årsoppgjørsrevisjonen 2014 INNHOLD 1 2015 2 Kommunerevisoren 70. årgangen Bjørn

Detaljer