Økonomimelding nr 03/2014 UNIVERSITETET I BERGEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Økonomimelding nr 03/2014 UNIVERSITETET I BERGEN"

Transkript

1 Økonomimelding nr 03/2014 Regnskapet for 2. tertial 2014 for UNIVERSITETET I BERGEN Regnskapet for 2. tertial 2014 ( ) skal avlegges i september For å oppnå et korrekt regnskap er det viktig at periodeavslutningen planlegges godt. I den forbindelse vil vi omtale noen viktige forhold og gi noen tidsfrister. Vi ber fakulteter og institutter/avdelinger planlegge sin egen periodeavslutning slik at datoene kan overholdes og slik at regnskapet får god kvalitet og gir et korrekt bilde av den økonomiske situasjonen for Universitetet i Bergen pr Frister for levering av bilag: Vi henstiller til at alle regnskapsbilag som er mottatt hos dere og som gjelder 2.tertal 2014 ferdigstilles (attestert og anvist) så raskt som mulig og senest den frist som er oppgitt i denne meldingen. Alle bilag som vedrører kostnader/inntekter for 2. tertial 2014 må merkes tydelig med 2.tertial Økonomimelding 03/2014, Side 1

2 Frist Bilagstype Ompostering av lønns- og reisekostnader Paga/PA 18. august GL 25.august Omposteringer som gjelder lønns- og reisekostnader, og som skal omposteres i Paga/PA må være mottatt ved Lønnskontoret innen 18. august Omposteringer som leveres etter denne fristen vil bli ført i Oracle GL. Dette innebærer at alle avsetninger (arbeidsgiveravgift, pensjon og feriepenger) må være spesifisert på omposteringsbilaget. Elektronisk omposteringsbilag sendes pr. e-post til Bilaget merkes med 2. tertial Anvist original sendes pr. post til Lønnskontoret. Frist for innlevering av bilag som skal føres i Oracle GL er Prosjektavsluttingsskjema GL og PA Prosjekter 25.august BOA prosjekter der kontraktsperioden er ferdig, skal avsluttes iht. rutinene for dette. Prosjektavslutningsskjema for prosjekter som er ferdige pr skal avsluttes før regnskapet for august måned lukkes. Omposteringer i GL og PA 25. august 28.august Alle omposteringer skal i utgangspunktet gjøres via e-omposteringsløsningen. Dersom det er behov for manuelle omposteringsbilag må disse være mottatt regnskapskontoret innen Regnskapskontoret må ha mottatt både original på papir som er attestert/anvist og elektroniske via issue-tracker innen 25.april. Bilagene merkes Omposteringer GL /PA. E-omposteringer Alle omposteringer skal i utgangspunktet gjøres via e-omposteringsløsningen. Disse må være attestert/anvist i Basware innen kl Aktivering og utstyrsregistrering 25. august Alle endringer i anleggsregisteret, bla salg og avhending av gammelt utstyr må rapporters på endringsskjema 5.32 fortløpende. For utrangering og evt. salg av utstyr benyttes skjemaene 5.51 og Skjemaene må være mottatt regnskap innen Evt. spørsmål kan rettes til Tove Leganger, tlf e-post: Økonomimelding nr 03/2014, Side 2

3 Frist Bilagstype Inngående faktura med fakturadato eller tidligere (BASWARE) 28.august Fakturaer vedr 2. tertial 2014 som er attestert og anvist i BasWare og videresendt Regnskap innen kl vil komme med i regnskapet pr Kostnader som er påløpt, men ikke kommet med i perioden må periodiseres. Det samme gjelder forskuddsbetalte kostnader. Frist for periodiseringer er 2.september. Utgående faktura 28.august Kundefakturaer registrert av institutt/avdeling innen vil bli skrevet ut på vanlig måte: Kundefaktura og kreditnota som skal registreres av regnskap må være mottatt av regnskap Bilagene merkes 2. tertial Fakturaer som blir registrert etter vil bli godskrevet neste periode (september 14) Varebeholdninger 2.september Dette berører kun de enheter som har varer for videresalg. Varetellingslister må være mottatt regnskap innen Periodiseringer 2.september Periodiseringer må være mottatt av regnskap innen både original papir m/vedlegg som er attestert/anvist og elektroniske via issue-tracker. Økonomimelding nr 03/2014, Side 3

4 1) Vedr. periodiseringsprinsipp og periodisering Det skal foretas periodiseringer i regnskapet i tråd med reglene i regnskapslovgivningen. Periodisering innebærer at kostnader skal regnskapsføres i den perioden hvor de er påløpt i forhold til tredjepart dvs at det er pådratt eller det er identifisert en forpliktelse. Inntekter skal resultatføres i den perioden hvor de er opptjent. Det vil være enhetene selv som må gjøre disse vurderingene pr Periodisering gjøres for å plassere inntekter og kostnader i riktig periode. Regnskapet skal føres slik at vi i resultatberegningen tar med de kostnader og inntekter som gjelder for vedkommende periode. For 2. tertial 2014 skal regnskapet gjenspeile forbruk og inntekter pr Prinsippet innebærer at bestillings- og eller betalingstidspunktet for henholdsvis inntekter og kostnader ikke er styrende for når de skal registreres i regnskapet. En kostnad er påløpt og en inntekt er opptjent i det en vare er levert eller en tjeneste er utført. Det må være fokus på vesentlighet for enheten når det periodiseres. Periodisering av inntekter Alle vesentlige inntekter som enheten har opptjent i perioden skal være gjenstand for vurdering knyttet til periodisering. Dersom det eksisterer vesentlige inntekter fra perioden som ikke er bokført, skal disse periodiseres inn i regnskapet med periodiseringsbilag. I motsatt tilfelle, dersom det er inntekter i perioden som er bokført i regnskapet men som ikke er opptjent på rapporteringstidspunktet, skal dette periodiseres sånn at inntekten ikke blir overvurdert. Periodisering av inntekter fra KD, NFR, EU og andre departement innenfor bevilgningsfinansiert virksomhet, blir håndtert av økonomiavdelingen. Periodisering av kostnader Alle vesentlige driftskostnader som er påløpt i form av at varen og/eller tjenesten er levert, men tilhørende kostnad/faktura ikke er bokført, skal det foretas avsetning for. Det er med andre ord ikke tidspunkt for mottak av faktura, fakturadato eller betalingstidspunkt som er avgjørende. Fakturaer som er anvist i Basware pr 28.august etter kl må periodiseres. Vedr. periodisering av lønns- reisekostnader Når det gjelder periodisering av lønns- og reisekostnader vil lønnskontoret beregne kostnadene på grunnlag av etterbetaling og variable bilag som utbetales 12. september Periodiseringen vil bli belastet detaljert på prosjekt, analyse og kostnadssted på konto 5091 (lønn) og 7199 (reise). Andre vesentlige lønns- og reisekostnader i rapporteringsperioden som ikke er bokført, eller utbetales 12. september, må periodiseres av institutter og avdelinger. Økonomimelding nr 03/2014, Side 4

5 Har du spørsmål rundt periodisering av lønns- og reisekostnader, ta kontakt med Anne-Karin Sulen, tlf Skjema/dokumentasjon av periodiseringer Bruk skjemaet regnskapskorreksjoner (elektronisk). Det er viktig at det i beskrivelsesfeltet i skjemaet vises til f.eks. bilagsnr/fakturanr/kundenavn/leverandørnavn. I tillegg til god merking i beskrivelsesfeltet skal det legges ved dokumentasjon på hva som periodiseres. Dette skal gjøres for at det skal være sporbarhet i regnskapet jf. økonomireglementet. Eksempel på dokumentasjon er utskrifter fra Basware/kopi av avtale/pakkseddel/annen dokumentasjon. Enheten fører opp de kostnader/inntekter som skal periodiseres på art/prosjekt/sted/analyse. Regnskapskontoret ferdigstiller bilaget med å føre på motpost, (balansekonto). Vi oppfordrer enhetene/institutt etc. til å samle periodiseringene i ett bilag hvis mulig. Bilaget merkes med «PERIODISERING» og «ISSUE nr» og sendes til regnskapskontoret. I tillegg til at attestert/anvist skjema med vedlegg sendes til regnskapskontoret, skal skjemaet sendes i Excelformat via issue-tracker. Regnskapskontoret må ha mottatt original på papir og elektronisk via issuetracker innen NB! Periodiseringer kan ikke gjøres via e-omposteringsløsningen. Regnskapskontoret registrer bilaget i august 2014 og tilbakefører i september 2014 dersom ikke annet er oppgitt. Har du spørsmål rundt periodisering, ta kontakt med Kathrine Levin, tlf , e-post: eller Knut Are Haveland, tlf 82136, e-post: 2) Leverandørfakturaer, forskuddsbetalinger med mer Det er viktig at attestanter og anvisere ferdigstiller alle fakturaer i BasWare fortløpende, og senest kl for fakturaer med fakturadato t.o.m. august For å vurdere i hvilken periode en kostnad skal regnskapsføres må en se på tidspunktet for når risikoen overføres fra selger til kjøper. Ved kjøp av varer og tjenester skal det ikke kostnadsføres noe i resultatregnskapet før risikoen er overført til UiB. Risikoen overføres først til UiB når leveransen er mottatt og akseptert. Dette betyr at forskuddsbetalinger IKKE skal kostnadsføres i regnskapet. En evt. Forskuddsbetaling/proformafaktura til en leverandør skal periodiseres som en avsetning i balansen. Se punkt 1 vedrørende periodisering. Dersom dere er usikre på dette, ta kontakt med Sjur Nordal, tlf 83255, e-post: Økonomimelding nr 03/2014, Side 5

6 3) Varebeholdninger Dette berører bare de enheter som har lager av varer for videresalg. Slike beholdninger skal telles i forhold til reell anskaffelsespris og -verdi, og innrapporteres pr Eventuell ukurans skal spesifiseres. Enheten må påse at en har tilfredsstillende dokumentasjon av tellingen i forhold til revisjonen. Oversikten må dateres og signeres av enhetens leder og skal være mottatt av regnskapskontoret innen Bilaget merkes med VARELAGER og sendes via Issuetracker. Beholdningene vil stå i balansen til neste rapportering, (dersom ikke annet er avtalt med regnskapskontoret). Da blir beholdningene tilbakeført og nye beholdninger ført for 3. tertial Evt. spørsmål vedr. varelager rettes til Kathrine Levin, tlf , e-post: eller Knut Are Haveland, tlf 82136, e-post: 4) Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet BOA Innbetalinger/fakturering NFR innbetalinger 2. tertial 2014, og innbetalinger fra Kreftforeningen for 2. kvartal blir fakturert på prosjektene deres sentralt, og vil være à-jour i regnskapet pr. august (2. tertial). Avslutning av prosjekter i GL og PA der prosjektperioden er utløpt Som vanlig ber vi om at alle prosjekter der prosjektperioden er utløpt, blir avsluttet og regnskapsført i henhold til regnskapsreglene. Dvs at BOA-prosjekt skal avsluttes innen første tertial etter utløpsdato for prosjektet (kontraktsperiode til). Vi ber om at alle prosjekt som har en utløpsdato (prosjektperiode til) tidligere enn , avsluttes i regnskapet senest innen 2. tertial stenges. I noen tilfeller kan det være naturlige årsaker til at eldre prosjekt ikke skal regnskapsmessig avsluttes. Dette kan være EU-prosjekt eller prosjekt finansiert av andre bidragsytere, som venter på siste innbetaling, eller avventer siste faglige rapport. Vi ber om at instituttene melder ifra dersom eldre prosjekt (kontraktsperiode eldre enn ) skal stå åpne i regnskapet vårt etter Avslutningsskjema sendes til Regnskapskontoret innen For spørsmål, ta kontakt via Issue-tracker. Økonomimelding nr 03/2014, Side 6

7 5) Merking av bilag Alle bilag som vedrører kostnader/inntekter for 2. tertial 2014 må merkes tydelig med 2. tertial Mvh Kathrine Levin Økonomiavd/regnskap Økonomimelding nr 03/2014, Side 7

Kontorarbeid og Regnskapsføring - Tips og Råd

Kontorarbeid og Regnskapsføring - Tips og Råd - Tips og Råd Innholdsfortegnelse S 3 S 3 S 4 S 5 S 6 S 8 S 9 S 10 S 11 S 13 S 14 S 15 S 15 Kontorarbeid og regnskapsføring Trenger du regnskapsfører, test deg selv Selv om du har regnskapsfører, må du

Detaljer

Kontorarbeid og regnskapsføring - tips og råd

Kontorarbeid og regnskapsføring - tips og råd Kontorarbeid og regnskapsføring - tips og råd Innhold Ordliste 2 Hvorfor kontorarbeid og regnskapsføring er viktig 3 Trenger du regnskapsfører? Test deg selv 3 Selv om du har regnskapsfører, må du gjøre

Detaljer

VEILEDNING FOR KONTERING AV UTSTYR

VEILEDNING FOR KONTERING AV UTSTYR UNIVERSITETET I BERGEN Økonomiavdelingen VEILEDNING FOR KONTERING AV UTSTYR Innholdsfortegnelse Kontering i bestillingssystemet BasWare Purchase Management (PM)... 2 Kontering av faktura i BasWare IP...

Detaljer

Undergruppen for forskningsadministrasjon. 25. januar 2005. Appendiks

Undergruppen for forskningsadministrasjon. 25. januar 2005. Appendiks Appendiks Gantt- diagram og kostnadsestimat som viser progresjonen i prosjektet... 25 Mandat... 27 Strateginotat om Avdeling for naturvitenskap... 29 Oversikt over Harmoniseringsarbeidsgruppens virke og

Detaljer

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Utgitt av Fordelingsutvalget Desember 2006 FORDELINGSUTVALGET ØKONOMIHÅNDBOK FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONER Innhold Innledning... 3 1. Gode interne rutiner...

Detaljer

Årsoppgjør i regnskapet

Årsoppgjør i regnskapet Autorisert Regnskapsførerselskap Årsoppgjør i regnskapet Klargjøring av regnskap til årsoppgjør Årsoppgjøret er høysesong for alle som jobber med regnskap, både med klargjøring av regnskapet til årsoppgjøret

Detaljer

Eksempler på bokføringer i henhold til Statlige Regnskaps Standarder(SRS) Versjon per 23.08.2013

Eksempler på bokføringer i henhold til Statlige Regnskaps Standarder(SRS) Versjon per 23.08.2013 Eksempler på bokføringer i henhold til Statlige Regnskaps Standarder(SRS) Versjon per 23.08.2013 Distribusjonsliste Organisasjon Navn Funksjon Endringslogg Versjon Dato Endret av Berørte Kort beskrivelse

Detaljer

Komme i gang med Visma Avendo eaccounting

Komme i gang med Visma Avendo eaccounting 1 Komme i gang med Visma Avendo eaccounting For å begynne å bruke Visma Avendo eaccounting, må du logge inn på http://vismaonline.no Klikk på linken Til tjenesten under Visma Avendo eaccounting for å åpne

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT / STUDENTBEDRIFT. Økonomi og regnskap

UNGDOMSBEDRIFT / STUDENTBEDRIFT. Økonomi og regnskap UNGDOMSBEDRIFT / STUDENTBEDRIFT Økonomi og regnskap Ungt Entreprenøskap i Norge Ungt Entreprenørskap Norge Boks 5250 Majorstua, 0303 Oslo Tlf.: 23 08 82 10 ue@ue.no Ungt Entreprenørskap Agder Fylkesmannen

Detaljer

Frist til Riksrevisjonen Frist til DFØ Frist til DBH Frist til KD 15. januar 2014 2014 2014 24. januar 2014 Aksje- og eierinteresser 1.

Frist til Riksrevisjonen Frist til DFØ Frist til DBH Frist til KD 15. januar 2014 2014 2014 24. januar 2014 Aksje- og eierinteresser 1. Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 13/5210-18.12.13 Regnskap for 2013 og delårsrapportering i Vi viser til Finansdepartementets rundskriv R-8/2013 av 11. november 2013 vedrørende avslutningen av statsregnskapet

Detaljer

Regnskap i Korpsdrift

Regnskap i Korpsdrift Regnskap i Korpsdrift Oppdatert pr. 14.3.2014 side 1 Innhold Regnskap i Korpsdrift... 1 Generelt om Regnskap i Korpsdrift... 3 Priser... 4 Forkunnskaper... 4 Før du går i gang... 4 Kontogrupper... 5 Kontoplan...

Detaljer

EUs FOND FOR DE YTRE GRENSER (Yttergrensefondet) PROSJEKTVEILEDER. Del I Prosjektplan Del II Budsjett

EUs FOND FOR DE YTRE GRENSER (Yttergrensefondet) PROSJEKTVEILEDER. Del I Prosjektplan Del II Budsjett EUs FOND FOR DE YTRE GRENSER (Yttergrensefondet) PROSJEKTVEILEDER Del I Prosjektplan Del II Budsjett Prosjektveilederen skal tjene som veiledning for endelige støttemottakere ved utarbeiding av prosjektplan

Detaljer

Regnskap. Herunder bevilgningsregnskap (drift og investering), balanseregnskap, kontorregnskap, prosjektregnskap, investeringsregnskap, årsregnskap

Regnskap. Herunder bevilgningsregnskap (drift og investering), balanseregnskap, kontorregnskap, prosjektregnskap, investeringsregnskap, årsregnskap Regnskap Herunder bevilgningsregnskap (drift og investering), balanseregnskap, kontorregnskap, prosjektregnskap, investeringsregnskap, årsregnskap Elin Nystuen, regnskapssjef Litt overordnet om regnskap

Detaljer

MekoEasy Verksted. 10. Bokføring. brukerhåndbok. Versjon 2.12. Vedlegg til. No_MekoEasy 2.12 Appendix 10. Bokføring

MekoEasy Verksted. 10. Bokføring. brukerhåndbok. Versjon 2.12. Vedlegg til. No_MekoEasy 2.12 Appendix 10. Bokføring No_MekoEasy 2.12 Appendix 10. Bokføring 10. Bokføring Vedlegg til brukerhåndbok Versjon 2.12 MekoEasy Verksted Utgave 2: Versjon 2.12.11 Jan. 2011 Sida 1 av 44 Innholdsfortegnelse: Innledning... 3 10.1

Detaljer

ProfVet REGNSKAP - 1 -

ProfVet REGNSKAP - 1 - ProfVet REGNSKAP 1. Om ProfVet Regnskap... 2 2. Å komme i gang... 2 2.1 Klientregisteret... 2 2.2 Innstillinger... 3 2.3 Kontoplan... 3 2.4 Åpning av regnskap startsaldoer... 4 2.4.1 Inngående balanse

Detaljer

Tilbudsinnbydelse på betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten

Tilbudsinnbydelse på betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten Tilbudsinnbydelse på betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten Senter for statlig økonomistyring, 01.02.2006 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING 5 2 ANSKAFFELSESPROSESSEN 7 2.1 Grunnlag og

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 11

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 11 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 11 Anleggskontrakter Innholdsfortegnelse Innledning...2 Mål...2 Virkeområde...3 Definisjoner...3 Konkrete problemstillinger...4 Forutsetninger og avgrensninger...4

Detaljer

Gangen i et regnskap

Gangen i et regnskap Gangen i et regnskap - for deg som er aktiv i en forening med liten økonomi Artikkelen er skrevet av Tomas Andersen Artikkelen er opprinnelig utarbeidet i til bruk for deltagere på Studentlivs regnskapskurs

Detaljer

Grunnleggende regnskap

Grunnleggende regnskap Grunnleggende regnskap av Aage Sending Fagbokforlaget 3. utgave Løsningsforslag til egentreningsoppgavene og Test deg selv Oppdatert/rettet siste gang: 2012-9-18 For de som lastet ned løsningsforslagene

Detaljer

Økonomi og Regnskap i NorTrim Xakt

Økonomi og Regnskap i NorTrim Xakt i Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Behov for egen reskontro i... 3 Definisjoner... 3 Journaltyper... 4 Datoer på regnskapstransaksjoner... 4 Hovedbok... 5 Funksjonalitet... 5 Eksport av regnskapsinformasjon

Detaljer

En kort brukermanual for regnskapsprogrammet Mamut Office

En kort brukermanual for regnskapsprogrammet Mamut Office En kort brukermanual for regnskapsprogrammet Mamut Office Artikkelen er skrevet for Studentliv av Anders Bruvik Denne artikkelen tar utgangspunkt i de tema som gjennomgås i Studentlivs Regnskapskurs for

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Moss

Møteinnkalling Kontrollutvalget Moss Møteinnkalling Kontrollutvalget Moss Møtested: Rådhuset, møterom Formannskapssalen Tidspunkt: 03.02.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anne-Karin Femanger Pettersen, telefon: 41 47 11 66 e-post:

Detaljer

Miniguide for lokalt økonomiarbeid

Miniguide for lokalt økonomiarbeid Miniguide for lokalt økonomiarbeid Innhold Innhold... 2 1. Hva skal vi med en miniguide i lokalt økonomiarbeid?... 3 2. Opplæring og skolering... 4 3. Budsjett... 5 4. Rutiner og regnskap... 8 5. Bankkonto...

Detaljer

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap 1 Innledning DnB har utviklet et tilbud til deg som er nettkunde og som ønsker en enkel regnskapsløsning for din personlige økonomi. Første gang du benytter "Mitt regnskap" kommer du til en oversikt som

Detaljer

Saksframlegg styret i DA

Saksframlegg styret i DA Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Roar Bakås Arkiv: Unntatt offentlighet Arkivsaksnr.: 14/1443-3 Saksnr Sakstype Møtedato 15/012 Vedtakssak 23.02.2015 Rapportering for 2014 - regnskap, VP og Strategisk

Detaljer

Kassererveiledning Revidert 2014

Kassererveiledning Revidert 2014 Kassererveiledning Revidert 2014 1 NY KASSERER: SLIK KOMMER DU I GANG!... 6 2 KASSERERVETTREGLENE... 6 3 SJEKKLISTE VED INTERNREVISJON... 7 4 LOVER OG STATUTTER... 9 5 DITT ANSVAR I NTNUI... 9 5.1 GENERELT

Detaljer

Mamut Kunnskapsserie. Regnskap/Lager Kostnadsføring av lagerførte produkter i Mamut Enterprise E5

Mamut Kunnskapsserie. Regnskap/Lager Kostnadsføring av lagerførte produkter i Mamut Enterprise E5 Mamut Kunnskapsserie Regnskap/Lager Kostnadsføring av lagerførte produkter i Mamut Enterprise E5 1 Kostnadsføring av lagerførte produkter i Mamut Enterprise E5 Innhold Om kostnadskontering og regnskapsmessig

Detaljer

Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2011. Visma Kompetansesenter Lønn og HR

Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2011. Visma Kompetansesenter Lønn og HR Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2011 Visma Kompetansesenter Lønn og HR INNHOLD INNHOLD... 1 Innledning... 1 Visma Kompetansesenter Lønn og HR... 1 Nyheter og spesielle forhold for 2011...

Detaljer

Brukerhåndbok AvtaleGiro

Brukerhåndbok AvtaleGiro Brukerhåndbok AvtaleGiro Brukerhåndbok AvtaleGiro v 2.9 s. - 44 Innhold DETTE ER AVTALEGIRO... 3. AVTALEGIRO... 3.2 FORDELER MED AVTALEGIRO FOR BETALER OG BETALINGSMOTTAKER... 3.2. For betaler... 3.2.2

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER

OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER Nedenfor finner man en liste med svar på ofte stilte spørsmål om den nye tilskuddsordningen. Bufdir tar sikte på å oppdatere denne

Detaljer