Masarykova univerzita Filozofická fakulta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Masarykova univerzita Filozofická fakulta"

Transkript

1 Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky Eva Dohnálková Nansenhjelpens historie og aktiviteter. En norsk humanitær organisasjon i tsjekkisk perspektiv. Magisterská diplomová práce Vedoucí práce: doc. PhDr. Miluše Juříčková, CSc. Brno 2013

2 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci vypracovala samostatně s využitím uvedených pramenů a literatury... Podpis autora práce 2

3 Innholdsliste 1 Innledning Oppgavens utgangspunkt og problemstilling Avgrensning av oppgaven Oppgavens oppbygging Kilder Jøder i Norge Fra vikingtiden til året Fra 1900 til Det jødiske barnehjemmet Situasjonen for den jødiske befolkning under annen verdenskrig Jøder i Tsjekkoslovakia Nansenhjelpens historie, representanter og samarbeidspartnere i Norge Nansenhjelpens historie Personer involvert i Nansenhjelpens virksomhet Odd Eidem Tove Filseth Tau Sigrid Helliesen Lund Signe Jenssen Hirsch Georg Morgenstierne Kari Nansen Odd Nansen Fredrik Paasche Edgar B. Schieldrop Ingebjørg Sletten Fosstvedt Situasjonen under krigen og organisasjonen som samarbeidet med Nansenhjelpen Situasjonen til Nansenhjelpen i Norge Myndighetenes innstilling Organisasjoner som samarbeidet med Nansenhjelpen Samarbeidet i Norge Samarbeidet i Tsjekkoslovakia Redningsaksjoner Redningsaksjoner for voksne mennesker Nansenhjelpens feltkontor i Praha i Nansenhjelpens feltkontor i Praha i Barneaksjonen Reisen til Norge Livet i Norge Barna i Bergen Barna i Stavanger Barna andre steder Flukten til Sverige Andre organisasjoner og Nansenhjelpen etter krigen Nasjonalhjelpen Redd Barna Norsk Folkehjelp Europahjelpen Vennenes Samfunn Kvekerne Norges Røde Kors Konklusjon Litteratur og kilder Resymé

4 1 Innledning 1.1 Oppgavens utgangspunkt og problemstilling Hensikten med denne oppgaven er å presentere en norsk humanitær organisasjon, Nansenhjelpen, som ble stiftet i Norge i 1937 på initiativ av Odd Nansen for å hjelpe flyktninger. Nansenhjelpen var en av de få organisasjonene som konsentrerte seg om jødiske flyktninger. Jødene ble ikke anerkjent som politiske flyktninger i Norge på den tiden, og staten var derfor ikke villig til å ta imot dem. Hjelpeaktiviteter for jødene ble derfor enda vanskeligere å gjennomføre enn hjelpeaksjoner rettet mot ikke-jødiske, flyktninger. Men selv om de norske myndighetene var negativt innstilt mot jøder, klarte Nansenhjelpen å redde titalls jødiske flyktninger samt en gruppe jødiske barn fra Tsjekkoslovakia som ble fraktet til Norge i 1939 (bl.a. Leo Eitinger og Berthold Grünfeld). Derfor er en del av avhandlingen viet jødenes situasjon både i Norge og Tsjekkoslovakia. Formålet med disse kapitlene er å beskrive deres situasjon og illustrere hvor viktig Nansenhjelpens rolle var. I avhandlingen skal Nansenhjelpen presenteres i bredere kontekst. Vekten skal legges på et tsjekkisk perspektiv. Avhandlingen skal kartlegge organisasjonens aktiviteter både i Norge og i det tidligere Tsjekkoslovakia og presentere Nansenhjelpen i sin helhet både for et norsk og tsjekkisk publikum. Jeg vil konsentrere meg om Nansenhjelpens rolle i Tsjekkoslovakia og organisasjonens virkning i Norge. Avhandlingen skal konsentreres særlig om flyktninger fordi Nansenhjelpen var en de viktigste organisasjonene når det gjaldt flyktninghjelp. Organisasjonen er dessverre lite kjent i begge land. Avhandlingen setter seg mål å komme med nye opplysninger fra primærkilder og arkivmateriale som ikke har vært kjent for tsjekkisk og norsk publikum før. 1.2 Avgrensning av oppgaven Flere av Nansenhjelpens medlemmer arbeidet som grenseloser og hjalp både norske og utenlandske flyktninger å krysse grensen fra Norge til Sverige. Organisasjonen var også aktiv bl.a. i Finland (etter Vinterkrigen) og engasjerte seg dessuten i krigsrammede områder i Nord-Norge Imidlertid konsentreres denne avhandlingen særlig om Nansenhjelpens aktiviteter i Tsjekkoslovakia En del opplysninger om Nansenhjelpens virksomhet i Norge er allerede 4

5 publisert i Odd Nansens og Sigrid Hellisen Lunds biografier, men opplysninger om organisasjonens aktiviteter i Tsjekkoslovakia er aldri blitt publisert. Derfor valgte jeg et tsjekkisk perspektiv for avhandlingen, også fordi jeg på grunn av min språklige kompetanse kan finne fram kilder i både tsjekkiske og norske arkiver og kartlegge begge områder. I oppgaven legges det stor vekt på opplysninger om jødiske barn fra Tsjekkoslovakia som kom til Norge og tilbrakte ca. to år i pleiefamilier der før de flyktet til Sverige. 1.3 Oppgavens oppbygging Oppgaven inneholder åtte kapitler, inkludert innledning og avslutning. Kapittel 2 omhandler jødenes situasjon i Norge fra middelalderen til den andre verdenskrig. I kapittelet forklares holdninger norske myndigheter og et norsk samfunn hadde til jøder og deres opphold i landet, og hvordan situasjonen forandret seg under krigen. Kapittel 3 følger opp foregående kapittel og drøfter kortfattet jødenes situasjon i Tsjekkoslovakia, jødisk emigrasjon og transporter til konsentrasjonsleirer. I kapittel 4 presenteres en norsk humanitær organisasjon, Nansenhjelpen, som spilte en viktig rolle i flyktninghjelp, og som reddet flere tsjekkiske flyktninger fra Tsjekkoslovakia i 1938 og 1939, blant dem en gruppe jødiske barn. Kapittelet omhandler Nansenhjelpens historie og personer som var involvert i hjelpearbeidene. I kapittel 5 drøftes Nansenhjelpens situasjon under krigen, og organisasjonens samarbeidspartnere både i Norge og Tsjekkoslovakia omtales. I kapittelet drøftes også myndighetens innstilling til flyktninger generelt. Kapittel 6 er viet Nansenhjelpens aktiviteter i Tsjekkoslovakia. Den første delen av kapittelet konsentrerer seg om redningsaksjoner for voksne mennesker og den andre delen om redningsaksjoner for barn. Barneaksjonen som fant sted i 1939, er beskrevet detaljert, og en del av kapittelet omhandler barnas opphold i Norge og deres flukt til Sverige. I kapittel 7 presenteres Nansenhjelpens aktiviteter etter krigen og dens etterfølgere. Kapittel 8 inneholder konklusjonen. 5

6 2 Jøder i Norge Dette kapittelet beskriver situasjonen til jøder i Norge fra vikingtiden til den andre verdenskrig. 2.1 Fra vikingtiden til året 1899 Siden kristendommen ble innført som statsreligion i Norge av Olav den Hellige i år 1000, ble alle ikke-kriste bannlyst fra Norge. Det gjaldt ikke bare hedninger, men også jøder. Innvandringen og dermed også jøders adgang til riket ble regulert for eksempel av et kongebrev fra Kong Frederik II som ble sendt 20. september Brevet hadde forbindelse til innvandreres religionsforhold og gjaldt "fremmit Folck, aff adskillige Nationer" 1, det vil si også jøder. I brevet står det: Utenlandske personer som har bosatt seg i Danmark-Norge i løpet av de siste to år, eller som i framtiden vil bosette seg her, skal forlegges 25 «kristelige artikler» 2 som de må godta. De som vegrer seg, skal straks forlate landet, eller straffes på liv og gods. 3 Også andre herskere iverksatte reguleringstiltak (for eksempel Kong Frederik III), men enkelte jøder kunne imidlertid reise fritt og handle om de hadde fått utstedt leidebrev. Det gjaldt særlig rike jøder som kongen kunne ha nytte av, det vil si jøder fra Portugal og Spania. De fattige jøder fra Øst-Europa ble forbudt adgang 4. I Christian Vs Norske Lov fra 1687 bekreftet kongen forbudet mot jøders adgang til Norge uttrykkelig. Dvs. "utenlandske personer" ble nå til "Jøder og Tatere", men i loven finnes det fortsatt muligheter for dem til å reise om de hadde skaffet seg et kongelig leidebrev. I tredje bok av loven i kapittel 22 "Om Jøder og Tatere" leser man: Ingen Jøde maa sig her i Riget indbegive, eller sig finde lade, uden Kongens særdelis Lejdebrev under tusinde Rixdalers Straf af hver Person, som uden forskrefven Lejdebrev betrædis 5. 1 Jacobsen, Kirsti Lothe. Jøders rettsstilling i Norge: en historisk oversikt frem til 1851 [online]. Utstilling Nedlastet fra: < 2 Innvandrerne måtte fremstå som bekjennende kristne. 3 Jacobsen ibid. 5 Christian Vs Norske Lov. 3. bok. Om Jøder og Tatere [online]. Nedlastet fra: < 6

7 En viktig forandring i lovverket kommer i 1814 med Norges Grunnlov fordi den andre paragrafen (så kalt Jødeparagrafen) forbød jøders, jesuitters og munkers adgang til riket helt: Den evangelisk-lutterske Religion forbliver Statens offentlige Religion. De Indvaanere, der bekjende sig til den, ere forpligtede til at opdrage sine Børn i samme. Jesuitter og Munkeordener maae ikke taales. Jøder ere fremdeles udelukkede fra Adgang til Riget. 6 Bestemmelsen viser til Christian Vs Norske Lov fra 1687, men beholder ingen åpning for bruk av leidebrev. Det er interessant at i samme året ble de danske jødene likestilt med andre borgere på grunn av Kong Fredrik VIs reformer 7. Paragrafen medførte et absolutt forbud mot innreise og opphold i Norge 8, og de som kom til landet ble arrestert og utvist. På slutten av 1830-tallet begynte kampen mot den omtalte paragrafen. Dikteren Henrik Wergeland var blant de som arbeidet mot den gjennom sin diktning og i avisdebatter. Wergeland kjempet for "jødesaken" fra 1932, og i 1939 sendte han et formelt forslag til Stortinget om å slette paragrafen 9. Endring i Grunnloven krevde to tredjedels flertall 10. I 1842 oppnådde forslaget flertall i Stortinget, men det var ikke tilstrekkelig til grunnlovsendring 11. I 1843 publiserte Wergeland sitt dikt Jøden og i 1844 diktet Jødinnen som begge ble tatt positivt imot av publikum. I 1844 kom det også en viss oppmykning da Justisdepartementet bekreftet fri innreise for portugiserjøder Saken ble på ny diskutert i Stortinget i 1845 (to måneder etter Wergelands død) og igjen i 1848, men først i 1851, fem år etter Wergelands død, ble det nødvendige to tredjedels flertall oppnådd i Stortinget, paragrafen ble fjernet og jødene fikk adgang til Norge sammen med fulle borgerrettigheter 14. Det kom imidlertid ikke noe bølge av jøder, som Wergelands motstandere 6 Grunnloven fra 1814 [online]. Stortinget. Nedlastet fra: < 7 Eriksen, Trond Berg m.f. (red.) Jødehat. Antisemittismens historie fra antikken til i dag, 1.utgave. Oslo: Damm forlag, 2006, s Jacobsen ibid. 10 Eriksen 2006, s Eriksen 2006, s sefardiske jøder 13 Ulvund, Frode. Jødeparagrafen [online] Store norske leksikon. Nedlastet fra < %C3%B8deparagrafen> Den første grunnlovserindringen [online] Eidsvoll Nedlastet fra: < 7

8 hadde fryktet, i 1875 bodde det 23 jøder i Norge 15. I 1892 ble det opprettet en synagoge i Christiania fordi den jødiske befolkningen hadde vokst til 136 personer 16, og det ble også stiftet en forening som fikk navnet Det Mosaiske Trossamfund i Christiania et år senere Fra 1900 til 1939 Det 20. århundre er preget av antisemittisme også i Norge, selv om antijødiske holdninger og stereotypiske bilder av jøder i begynnelsen av århundret først og fremst ble uttrykt gjennom avisdebatter og litteratur 18 og "Antisemittismen i sin ideologiske utviklede og organiserte form var et relativt marginalt fenomen i Norge før annen verdenskrig." 19. Antisemittismen er et mangfoldig og komplekst fenomen som er nært knyttet til avhandlingens emne, men den blir ikke drøftet detaljert i teksten på grunn av begrenset størrelse på oppgaven. I løpet av og 1920-årene økte innvandringen av jødiske flyktninger fra Øst-Europa. I 1910 var det registrert jøder i Norge 20 og i 1930 hadde det mosaiske trossamfunn registrerte medlemmer 21. Mesteparten av disse bodde i Oslo. Den økende jødiske befolkning begynte å engasjere seg i kultur- og samfunnslivet. På 1910-, og 1930-tallet fantes det en rekke jødiske foreninger og organisasjoner i Oslo. I tillegg til en kvinneforening, et sangkor og flere teaterforeninger, kulturforeninger og jødiske akademiske foreninger ble det stiftet et jødisk barnehjem i Industrigaten i som skulle sørge for foreldreløse barn. Barnehjemmet ble senere flyttet til Holbergsgate. 15 Tilstedeværende Fokemængde 31 December 1875, fordelt efter Fødested, Nationalitet og Troesbekjendelse [online]. Statistik Aarbok for Kongeriget Norge Nedlastet fra: < 16 Det Mosaiske Trossamfund - DMT - blir til i 1892 [online]. Det Mosaiske Trossamfund. Nedlastet fra: < +blir+til+i ufrjk4r.ips>. 17 ibid. 18 Eriksen 2006, s ibid. 20 Det Mosaiske Trossamfund - DMT - blir til i 1892 [online]. Det Mosaiske Trossamfund. Nedlastet fra: < +blir+til+i ufrjk4r.ips>. 21 Ikke register over jøder i SSB [online] Statistisk sentralbyrå. Nedlastet fra: < 22 Levin, Irene. Det jødiske barnehjemmet og Nic Waal [online]. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. Vol 46, nummer 1, 2009, side Nedlastet fra:< seks_id=69974&a=2>. 8

9 Jødene i Oslo var hjalp aktivt sine nødlidende trosfeller, og de som trengte hjelp, ble støttet finansielt eller materielt. I Det jødiske museet i Oslo finner man dokumenter (som kvitteringer og søknader) som beviser at Det Mosaiske Trossamfund hjalp mange. Trossamfunnets medlemmer samlet penger til barnehjemmet eller hjalp materielt. Underholdingsprogrammer og teaterforestillinger ble organisert, og slik skaffet man inntekter til hjelpevirksomhet Det jødiske barnehjemmet Historien til barnehjemmet er nært knyttet til Nansenhjelpens virksomhet, for på barnehjemmet bodde også to gutter fra Bratislava (Berthold Grünfeld og Josef Fenster) som kom til Norge ved hjelp av Nansenhjelpen. Barnehjemmet ble ledet av småbarnspedagog Nina Hasvold (1910) (født Hackel) som kom til Norge fra St. Petersburg i Nina Hasvold ble invitert til å jobbe i Norge av en fremstående norsk psykiater, Nic Waal ( ), som ble kjent med Hasvold på Wilhelm Reichs Kinderseminar ved det psykoanalytiske institutt i Berlin 24. En gruppe på 22 østerrikske barn kom til Norge i juni Disse barna kom til Norge ved hjelp av Det Mosaiske Trossamfund, resp. stiftelsen Wienerbarnas venner 25. Det er mulig at Nansenhjelpen også var engasjert selv om det ikke finnes noe bevis på det. Barna kom først for et tre måneders sommeropphold på en feriehytte i Bærum som ble bygd og eid av Jødisk Ungdomsforening 26, men forble i Norge helt til 1941 da de flyktet under dramatiske omstendigheter til Sverige 27 sammen med noen av barna fra Tsjekkoslovakia som kom til Norge i oktober Situasjonen for den jødiske befolkning under annen verdenskrig Situasjonen for hele den jødiske befolkning i Norge strammet seg til ved begynnelsen av andre verdenskrig i Norge i På den tiden bodde det ca jøder i Norge, og mellom 300 og 400 av dem kom fra Tyskland, Østerrike og Tsjekkoslovakia Levin ibid. 25 Wienerbarna i Norge. In Hatikwoh: månedsblad for jøder i Norge, desember 1938, s : Jødisk kultur og hjelpevirksomhet - hånd i hånd [online]. Det Mosaiske Trossamfund. Nedlastet fra: < %C3%B8disk+kultur+og+hjelpevirksomhet+-+h%C3%A5nd+i+h%C3%A5nd.9UFRjMYo.ips>. 27 Levin Mendelsohn, Oskar. Jødeforfølsgelsene i Norge under 2. verdenskrig. Oslo: Norges hjemmefrontmuseum, 9

10 Noen av dem flyktet senere over grensen til Sverige eller kom seg til England. Etter at tysk politi installerte seg stabilt i Norge i 1940, kom de første aksjoner mot jøder. I mai 1940 måtte de jødiske menighetene i Oslo og Trondheim og andre jødiske organisasjoner levere oversikt over medlemmer 29. Høsten 1940 kom de første arrestasjoner av enkeltpersoner, og de arresterte ble fengslet på Vollan i Trondheim og på Grini i nærheten av Oslo 30. Samtidig med arrestasjonene økte også tallet på antisemittiske artikler i media, og Nasjonal Samlings anti-jødiske propaganda, særlig i avisen Fritt Folk 31, ble hissigere 32. I tillegg ble enkeltaksjoner mot jødiske butikker gjennomført av den paramilitære organisasjonen Hirden. I april 1941 måtte de jødiske menighetene levere oversikt over "fulljøder" blant sine medlemmer 33 og i juni s.å. ble det arrestert en stor gruppe jødiske menn fra Trondheim og Nord-Norge. På grunn av en tysk forordning offentliggjorde norske aviser 20. januar 1942 Politidepartements Kunngjøringen om stempling av legitimasjonskort som tilhører jøder. I Kunngjøringen ble det definert hvem som var omfattet av begrepet "jøde" 34 og hvem som dermed måtte møte opp på nærmeste politi- eller lensmannskontor for å få legitimasjonskortet sitt stemplet med en rød "J". Samtidig ble det bestemt av Nasjonal Samling at jødene måtte fylle ut også skjemaet Spørreskjema for jøder i Norge. Der måtte jødene oppgi personopplysninger som navn, fødested, fødselsdato, familieforhold og andre opplysninger om de var frimurere, hvor de arbeidet, opplysninger om deres økonomiske virksomhet, osv. (j.f. spørreskjemaene på Statspolitiets arkiv 35 ). Skjemaet var på fire sider og måtte fylles ut i tre eksemplarer et til det lokale politikontoret, et til NS Statistiske Kontor og et til Politidepartementet 36. Til sammen fikk personer stemplet sine pass og legitimasjonskort 37, og s Mendelsohn 1990, s Mendelsohn 1990, s Hovedorganet til partiet Nasjonal Samling 32 Deportasjonen av de norske jødene [online] HL-Senteret Nedlastet fra: < 33 Mendelsohn 1990, s Stemplingen gjald alle jøder som hadde tre eller fire "fulljødiske" besteforeldrene, "halvjøder"som var gift med jøde og alle medlemmene av de mosaiske trossamfunnene i Norge [Deportasjonen] 35 Skannet arkivmateriale [online]. Digitalarkivet. Nedlastet fra: < 36 Jødar i Norge [online] Riksarkivet og Statsarkivene. Nedlastet fra: < 37 Brustad, Jan Svoboda. J-stemplet pass [online]. HL-Senteret Nedlastet fra: 10

11 spørreskjema ble utfylt av jøder 38. Med stemplingen og utfylte spørreskjemaer fikk norske og tyske mydigheter bedre oversikt over jødene i Norge. Disse opplysningene spilte en viktig rolle i massearrestasjonene senere samme år. Avgjørende for de norske jødene var imidlertid oktober oktober 1942 oppdaget en grensepolitimann en gruppe på ti flyktningen (ni av dem var jøder) på flukt til Sverige på Haldentoget. Politimannen ble skutt av grenselosene som fulgte flyktningene og hendelsen ble brukt som påskudd til massearrestasjonen av alle jødiske menn i Norge som fulgte 26. oktober Statspolitisjef Karl A. Marthinsen befalte i sin ordre at: Alle mannlige personer over 15 år hvis legitimasjonskort er stemplet med J skal arresteres uansett alder oppover (...). Arrestasjonen skal skje mandag den 26. oktober kl Arrestantene må medta skaffetøy, rasjoneringskort, og alle legitimasjonsdokumenter. Formuen beslaglegges. Oppmerksomheten henledes på verdipapirer, smykker og kontanter, og heretter må det ransakes. Bank-konti sperres og bankbokser tømmes. (...)Alle voksne jødinner pålegges daglig meldeplikt ved ordenspolitiets kriminalavdeling. 39 De arresterte ble sendt til Bredtveit i Oslo og andre norske fengsler, og senere ble alle flyttet til Berg-fengselet utenfor Tønsberg. Kvinner, barn og de andre resterende jødene ble arrestert 25. og 26. november november ble de første jødene sendt til Tyskland med lasteskipet Monte Rosa, 26. november ble 532 jøder sendt med dampskipet Donau fra Oslo til Stettin og samme dag 26 andre jøder med Monte Rosa igjen. Jødene fra Trondheim, Kristiansund, Narvik og andre mindre byer ble deportert med skipet Gotenland den 25. februar Senere ble de norske jødene sendt til Auschwitz, Lublin, Sachsenhausen, Vitter i Frankrike eller andre konsentrasjonsleire der mesteparten av dem døde. Ifølge Ottosen 41 ble det totalt deportert 767 jøder fra Norge 42, av disse overlevde bare 26. Andre kilder snakker om 772 deporterte og 34 som overlevde 43. i kapittel 2. Situasjonen for jødene i Tsjekkoslovakia var helt annerledes. Den er beskrevet < 38 Norske jøder [online] Riksarkivet og Statsarkivene. Nedlastet fra: < 39 Mendelsohn 1990, s Deportasjonen av de norske jødene Ottosen, Kristian. I slik en natt : historien om deportasjonen av jøder fra Norge. Oslo: Aschehoug, s Som nevnt tidligere ble det registrert omtrent 1800 jøder i Norge i Deportasjonen av de norske jødene

12 3 Jøder i Tsjekkoslovakia I dette kapittelet presenteres i korthet situasjonen til den jødiske befolkning i Tsjekkoslovakia før og under andre verdenskrig. Situasjonen i Tsjekkoslovakia var annerledes enn situasjonen i Norge der arrestasjoner begynte først høsten I Tsjekkoslovakia begynte de første transportene til konsentrasjonsleire allerede høsten Også antall jøder i landene skilles. I Tsjekkoslovakia bodde over jøder i 1939, mens i Norge litt under jøder. Mellom , dvs. under den såkalte "Første republikken", var jøder anerkjent som en nasjonal minoritet. Under den første og andre folketellingen i 1921 og 1930 var en nasjonalitet definert av morsmålet, og tsjekkoslovakiske innbyggere skulle i folketellingen angi sin nasjonalitet basert på sitt morsmål. Jødene kunne imidlertid bekjenne seg til "jødisk nasjonalitet" også i tilfellet de ikke snakket hebraisk eller jiddisk. De kunne bekjenne seg enten til jødedommen og samtidig til tsjekkisk eller slovakisk nasjonalitet (eventuelt til en av de andre nasjonale minoritetene) eller til jødisk tro og samtidig til den jødiske nasjonaliteten. Den jødiske minoriteten på den tiden kan vi da oppfatte både nasjonalt og religiøst. Ettersom jødene ikke utgjorde en minoritet når det gjaldt språket (alle steder i Tsjekkoslovakia utgjorde de mindre enn 20 % av befolkningen), kunne de ikke anlegge jødiske utdanningsinstitusjoner som kunne få støtte av staten. Et viktig element i jødenes liv var assimilasjon. Assimilasjon (i forhold til nærliggende samfunn) var veldig typisk for jødiske innbyggere i hele Sentral-Europa. Til en viss grad slo jødene seg sammen med nasjoner de bodde med. Jødene som snakket tsjekkisk, identifiserte seg naturligvis med tsjekkere, mens det i områder med tysktalende som majoritetsbefolkning, var naturlig å identifisere seg med tyskerne. Innenfor den jødiske befolkningen i Tsjekkoslovakia kan vi på denne tiden identifisere tre grupper: en tsjekkisk-jødisk gruppe (den jødiske befolkningen som hadde en dragning mot å slå seg sammen med den tsjekkiske nasjonen), tysktalende jøder (som slo seg sammen med den tyske minoriteten i Tsjekkoslovakia) og jødiske nasjonalister - sionister. De som tilhørte den siste gruppen ville ikke assimileres i majoritetssamfunnet rundt seg, men frigjøre seg, bruke sin jødiske identitet på samme måte som tsjekkere den tsjekkiske identiteten og tyskere den tyske. Sionistiske tanker utviklet seg til slutt til en idé om en selvstendig jødisk stat og en 12

13 tilbakekomst av jødene til deres opprinnelige fedreland Palestina. Å definere den jødiske identitet i mellomkrigstiden var derfor ganske komplisert, og på grunn av den heterogene strukturen i samfunnet er det nesten umulig å definere den jødiske minoriteten entydig. Vi må alltid ta i betraktning både den språk-nasjonale og politiske konteksten. Det jødiske samfunnet var spesifikt, og denne ulikheten oppviglet hatefulle tanker i en del av majoritetssamfunnet. Antisemittisme øste prinsipielt av to kilder. Den første var religiøs (en konservativ klerikalisme), og den andre var sosial-politisk. I et skrift av Josef Vrba fra 1898 finner vi et veldig typisk syn på jødene fra den konservative klerikalismens side: Jsou sice v Čechách, nejsou z české krve, za to z české krve žijí, ssají a tuční, kde se usadí, tam český lid hyne na duši i na těle, tam otráven veškerý život. Jest to onen národ, který v 19. století, kde se usadil, stal se pánem všeho. I kriseårene etter den første verdenskrig ble antisemittiske holdninger mer synlige. De eskalerte med antijødiske opptøyer og plyndring av jødiske butikker som begynte på slutten av året 1918 og fortsatte til Selv om antisemittismen i Tsjekkoslovakia ikke var så intens og åpenbar som jødehatet i Østerrike og Tyskland, kan vi imidlertid spore en viss animositet mot jødene i dagspressen. Rundt 1933, etter at Adolf Hitler ble utnevnt til rikskansler, begynte jødene å bli anklaget for at de spredde tysk kultur. Det var ofte de jødiske flyktningene fra Tyskland og Østerrike som var skyteskiver for den tsjekkiske antisemittisme. Etter Münchenavtalen (1938) økte den tsjekkiske antisemittismen. Det var fortsatt påstanden om at jødene var "pro-tyske" som ble understreket. Nervøsiteten i samfunnet kan illustreres med fakta. I løpet av to uker før 19. november 1938 søkte personer om visa på det amerikanske konsulatet i Praha. Det kom også en stor bølge av flyktninger til Tsjekkoslovakia fra Tyskland, Østerrike og Sudetenland. Flyktningene ble koordinert av en rekke organisasjoner som blir detaljert beskrevet i kapittel januar 1939 ble det godkjent en forordning som forbød jøder å arbeide i statsinstitusjoner. 44 De er riktignok i Tsjekkia - de er ikke av tsjekkisk blod. Men de lever av det, de suger og gjør seg fete av det. Der de slo seg ned, der dør det tsjekkiske folk både på kropp og sjel. Der er alt liv forgiftet. Det er denne nasjonen som behersket alle steder hvor den slo seg ned i det 19. århundret. 45 Vrba, Rudolf. Národní sebeochrana: úvahy o hmotném a mravním úpadku národa českého. V Praze: R. Vrba, s

14 I en periode fra Riksprotektoratet Böhmen-Mähren ble erklært til den andre verdenskrig startet, ble de tyske nazistenes aktiviteter mot jødene dempet ned fordi nazistene fryktet et opprør. Selv om den tyske propaganda ble sterkere, hadde mesteparten av det tsjekkiske samfunnet imidlertid en tendens til å sympatisere med den jødiske minoriteten, og mesteparten av voldelige handlinger på denne tiden ble gjennomført av tsjekkiske nazister (særlig i byer i Mähren). Det ble brent synagoger i Brünn (Brno), Ungarisch Hradisch (Uherské Hradiště), Wsetin (Vsetín), Iglau (Jihlava), Olmütz (Olomouc) og Dobrisch (Dobříš). I juni 1939 gav Konstantin von Neurath ut en forordning som definerte jøder under Nürnberglovene og utelukket dem fra et økonomisk liv. De måtte også angi sin formue. Jødene ble lovet at de kunne flytte ut av landet om de overførte formuen til tyske banker. 1. oktober 1939 ble det gjennomført en registrering av jødiske innbyggere i Tsjekkoslovakia. Det ble registrert jøder, av disse som ikke bekjente seg til jødisk tro (men alle disse var registrert ved mosaiske trossamfunn), det betyr at ikke alle jøder ble registrert. Derfor måtte alle jødene registrere seg våren 1940 ved sine trossamfunn 46. Etter at den andre verdenskrig begynte, ble forholdene verre for den jødiske befolkningen. Jødene kunne ikke bevege seg fritt, og de ble forbudt å arbeide også for private bedrifter. Massearrestasjoner begynte, og 18. oktober 1939 dro den første transporten med jøder til Nisko i Polen. Det var 901 menn i transporten. Den andre transporten med ca. 400 jøder (særlig fra Ostrava), polske fanger som ble sendt til transporten fra en gestapoavdeling i Brno, flyktninger fra Østerrike og Tyskland, dro fra Ostrava 26. oktober 47. Det var også flere jøder som prøvde å emigrere (jødisk immigrasjon ved hjelp av Nansenhjelpen er detaljert beskrevet i kapittel 5). I 1939 emigrerte det jøder fra Tsjekkoslovakia 48. Det var mulig å emigrere legalt, men emigrasjonen ble fulgt av mange byråkratiske obstruksjoner. Det var i tillegg bare få land som ville ta imot flyktninger på den tiden. I 1940 søkte bare personer om utreisetillatelse og i 1941 bare 535. Den offisielle emigrasjonen sluttet i 1941 etter at de organisasjonene som støttet flyktninger, ble lagt ned. I tabellen 1 ser man en oversikt 46 Kárný, Miroslav. Konečné řešení : genocida českých židů v německé protektorátní politice. Praha: Academia, 1991, s Borák, Mečislav. První deportace evropských Židů. Transporty do Niska nad Sanem ( ). Nakladatelství Tilia, Městský výbor Českého svazu bojovníků za svobodu v Ostravě, s Rothkirchenová, Livie. Osud Židů v Čechách a na Moravě v letech In Osud Židů v protektorátu Praha: Trizonia, s

15 over jødisk emigrasjon fra Tsjekkoslovakia fra til Tab 1. Oversikt over flyktningene fra Tsjekkoslovakia Til sammen USA Mellom-Amerika Sør-Amerika Afrika En ny politiforordning fra 1. september 1940 befalte alle jøder å merke klærne med Davidsstjerne (alle jødene måtte imidlertid la sine pass stemple med en stor "J" allerede 1. mars 1940). Fra 1. oktober 1941 måtte alle jøder registrere seg, og de ble forbudt å disponere over sin egen formue. Det mosaiske trossamfunnet i Praha ble tvunget til å samarbeide om registrering av jøder, og det ble opprettet en ny avdeling der (kalt avdeling "G") som forberedte transporter til jødiske ghettoer. Hver person fikk sitt personlige nummer og måtte melde seg til en institusjon kalt Zentralstelle für jüdische Auswanderung (Sentralkontoret for jødisk utvandring) som først tvang jødene til å emigrere, men senere begynte å organisere "den endelige løsning på det jødiske problem" ved å registrere alle jøder. Med registreringen ble jødene forberedt på transportene til konsentrasjonsleirer og transportene kunne starte. De første deportasjoner til Theresienstadt (Terezín) startet høsten 1941, og i begynnelsen av 1943 levde bare jøder i frihet 51. Jødene fra Theresienstadt ble deportert til Tyskland, Polen og okkuperte regioner i Sovjetunionen. Det er ikke kjent nøyaktig hvor mange jøder fra Tsjekkia som døde under holocaust, men vi vet at det bodde over jøder i landet da Protektoratet startet, og at bare ca klarte å emigrere. Det betyr at det døde minst tsjekkiske jøder i utryddelsesleirer Černý, Bohumil. Emigrace Židů z Českých zemí v letech In Terezínské studie a dokumenty 1997, Praha: Nadace Terezínská iniciativa, 1997, s Černý 1997 s Krejčová, s Kárný 1991, s

16 4 Nansenhjelpens historie, representanter og samarbeidspartnere i Norge I kapitlene 1 og 2 ble det beskrevet situasjonen for jøder både i Norge og Tsjekkoslovakia. Dette kapittelet konsentreres om organissjoner i Norge som hjalp flyktninger. Nansenhjelpen var den eneste av organisasjonene i Norge som var villig til å hjelpe også de jødiske flyktningene. 4.1 Nansenhjelpens historie Nansenhjelpen var en ren humanitær organisasjon som hadde en dominerende rolle når det gjaldt flyktningehjelp i Norge, men var viktig også i en internasjonal kontekst. For å forstå Nansenhjelpens rolle i Norge er det nødvendig å sette organisasjonen i en historisk kontekst. Nansenhjelpen skulle være en slags fortsettelse av et hjelpearbeid som ble startet av Fridtjof Nansen. Nansen hjalp flyktninger på internasjonalt plan siden 1921, da han ble utnevnt til Folkeforbundets Høykommissær for Flyktninger 53. Fridtjof Nansen engasjerte seg bl.a. etter den gresk-tyrkiske krigen da han organiserte utveksling av fordrevne folkegrupper. På hans initiativ ble det også innført et identitetskort for statsløse flyktninger. Identitetsbeviset, som ble anerkjent av 52 land, fikk navnet Nansenpass 54, og siden opprettelsen i 1922 ble det utstedt pass 55. Høykommissærens virksomhet ble finansiert av Folkeforbundet, men hjelpearbeidet fikk bare støtte fra frivillige bidrag 56. I 1924 ble en del oppgaver overført til Den Internasjonale Arbeidsorganisasjon, og høykommissærens oppgaver ble begrenset til juridiske og politiske spørsmål 57. Etter Fridtjof Nansens død i 1930 måtte Folkeforbundets flyktningarbeid omorganiseres, og Det internasjonale Nansenkontoret (eng. Nansen International Office for Refugees) ble stiftet. Det internasjonale Nansenkontoret hadde ansvar for utstedelse av Nansenpass. Administrasjonsutgiftene ble fortsatt dekket over Folkeforbundets budsjett, og de andre inntektene kom fra salget av Nansen-frimerker 58, gaver fra institusjoner, privatpersoner og frivillige bidrag fra regjeringene. I stod 53 Folkeforbundet (eng. League of Nations) var forgjengeren til De forente nasjoner (United Nations) 54 Nansen pass [online] Store norske leksikon. Nedlastet fra: < 55 ibid. 56 Schoder, Rolf. Millioner på flukt. Oslo: Pax, s ibid. 58 Frimerkene som de respektive regjeringene brukte for å forlenge Nansen-passene til flyktningene. 16

17 Nansenkontoret under ledelse av nordmannen Michael Hansson. Ifølge Store norske leksikon grep Nansenhjelpen i løpet av sin eksistens inn i ca tilfeller og det gjaldt særlig fornyelser av pass, hjelp med å oppnå visa, oppholds- og arbeidstillatelse, naturalisasjon osv. 59 På grunn av innsatsen for statsløse flyktninger ble Nansen-kontoret i 1938 tildelt Nobels Fredpris 60. Odd Nansen var skuffet over det at norske myndigheter ikke anerkjente jøder som politiske flyktninger og etter at flere oppfordret ham til å stifte en humanitær organisasjon som skulle knytte an til hans fars hjelpearbeid, ble på hans initiativ Nansenhjelpen stiftet i Som nevnt tidligere ble situasjonen for flyktninger i Norge veldig vanskelig. Arbeidstillatelser, pass- og visumsaker for utlendinger som kom til landet var i ansvarsområdet til Centralpasskontoret med Leif Ragnvald Konstad 62 som sjef. "Kontoret ble den overordnete sentralledelse for landets fremmedkontroll 63 og ifølge Johansen 64 var Konstad lojal overfor instruksene han fikk. Centralpasskontoret tolket reglene "mest mulig restriktivt for å holde flest mulige jødiske flyktninger ute av landet" 65, I 1938 uttalte Konstad at: "Norge er ikke noget innvandringsland" 66. I Centralpasskontorets arkiv i Riksarkivet finner man en rekke søknader fra flyktninger som ble avslått. Sigrid Helliesen Lund beskriver situasjonen i sin erindringsbok Alltid underveis slik: Det bitreste kampen var mot våre egne myndigheter. De hadde satt opp en kvote med hensyn til hvor mange flyktninger Norge kunne ta imot, og disse ble delt mellom de forskjellige organisasjoner 67. Nanenhjelpen hjalp imidlertid ikke bare flyktninger (både legale og illegale), men den var aktiv også i Finmark og andre områdene i Nord-Norge som var ødelagt av tyske okupasjonsstyrker. Nansenhjelpens aktiviteter knyttet til tsjekkiske flyktninger blir detaljert beskrevet i kapittel 5. De humanitære aktivitetene i Nord-Norge er ikke 59 Nansenkontoret [online]. Store norske leksikon. Nedlastet fra: < 60 ibid. 61 ibid. 62 Arbeidet som Sentralpasskontorets sekretær fra 1927 til Sentralpasskontoret [online] Arkivportalen.no. Nedlastet fra: < >. 64 Johansen, Per Ole. Oss selv nærmest : Norge og jødene Oslo: Gyldendal, s ibid. 66 Thorud, Espen. Norsk innvandringspolitikk Oslo: Institutt for rettssosiologi, Universitetet i Oslo, s Lund, Sigrid Helliesen. Alltid underveis. Oslo: Tiden, s

18 beskrevet i denne avhandlingen. I dette kapittelet presenteres personer som var i kontakt med Nansenhjelpen, særlig personene som deltok i flyktningehjelp i Tsjekkoslovakia er tatt i betraktning. Arkivene til Nansenhjelpen ble dessverre destruert eller gikk tapt på andre måter under krigen, av den grunn er det vanskelig å beskrive virksomheten i sin helhet. Bildet av organisasjonen er imidlertid dannet av arkivfragmenter, artikler, memoarer osv. 4.2 Personer involvert i Nansenhjelpens virksomhet Som nevnt tidligere finnes det veldig få detaljerte kilder om Nansenhjelpen, og opplysningene vi får kommer særlig fra biografier om Odd Nansen og Sigrid Helliesen Lund. En del dokumenter finner man i Politikontorets arkiv i Riksarkivet, men private arkiver etter organisasjonen ble tilintetgjort den 9. april I dokumentene vi har tilgjengelig, finner man ofte navn på de som var involverte i hjelpen og hva slags rolle de hadde, men konkrete opplysninger er vanskelig å finne. Ofte har vi bare opplysninger fra en del av livet til den omtalte personen. Listen som er presentert i dette kapittelet er ikke komplett, men omtaler de viktigste samarbeidspartnerne til Nansenhjelpen som er nevnt i Odd Nansens og Sigrid Helliesen Lunds biografier. Personene er presentert i alfabetisk orden Odd Eidem Odd Eidem ( ) var en norsk journalist, litteraturkritiker og forfatter som i jobbet som sekretær for Nansenhjelpen 69. Ifølge Norsk biografisk leksikon hjalp han med "å bringe Nansenkontorets arkiver over jødiske og andre flyktninger i sikkerhet da Hitler-Tyskland okkuperte Norge våren 1940" 70. Sigrid Helliesen Lund og Tove Filseth nevner imidlertid ikke Odd Eidem i sine erindringer om okkupasjonen og beskriver bare at de brente alle kartoteker alene Tove Filseth Tau En av de viktigste personene i Nansenhjelpen var trolig journalist og sosionom Tove 68 Opplysningen kommer fra et intervju med Sigrid Hellisen Lund i Hjemmefrontensmuseet i Oslo. 69 Eitinger, Leo. En takk til Odd Eidem. Aftenposten s Hansen, Jan E. Odd Eidem utdypning [online] Norsk biografisk leksikon. Nedlastet fra: < 71 Lundt 1981, s

19 Krabbe Tau, ( ) som siden 1937 arbeidet som sekretær i organisasjonen. Tove Filseth var datteren til Johan Filseth, redaktøren for en tidligere norsk avis, Gudbrandsdølen på Lillehammer. Før Tove Filseth begynte som sekretær i Nansenhjelpen, hadde hun et par måneders vikariat ved Nansenkontoret i Genève under M. Hansen som innførte henne i kontorets system og arbeidsmetoder 72. I 1937 begynte Filseth som Nansenhjelpens sekretær. I organisasjonen hadde hun ansvar for kontorets drift, og sammen med Odd Nansens kone Kari Nansen dro hun i januar 1939 til Praha 73 for å starte et feltkontor til Nansenhjelpen der. I Praha samarbeidet Filseth med forskjellige organisasjoner som var involvert i transport av tsjekkoslovakiske barn. Etter at Tsjekkoslovakia ble okkupert, arbeidet Filseth et par uker i Polen. Hennes arbeid for tsjekkiske flyktninger er detaljert beskrevet i Kapittel 4. I 1942 flyktet Tove Filseth til Sverige, og der giftet hun seg med den schlesiske forfatteren Max Tau som kom til Norge fra Tyskland i I Sverige skulle Tove Filseth Tau ta seg av de norske flyktningene, det var oppdraget hun fikk fra den svenske staten 74. Hun arbeidet på det norske flyktningkontoret og var en av de som organiserte flyktningarbeidet på Nolhaga - slottet i nærheten av Gøteborg som den svenske staten overlot til flyktninghjelp og der de norske flyktningene (bl.a. Wienerbarna og de tsjekkoslovakiske barna) ble internert. I 1943 begynte Filseth Tau på anmodning fra den svenske stats utlendingskommisjon å arbeide også for danske flyktninger som begynte å strømme til Sverige 75. I en avisartikkel nevner Filseth Tau at hun mesteparten av tiden i Sverige arbeidet for den amerikanske legasjonen som sekretær for Iver Olsen 76 - representanten for Krigsflyktingsbyrån (The War Refugee Board) og finansattasjé for Office of Strategic Services. Krigsflyktingsbyrån var et amerikansk direktorat stiftet i 1944 av president Franklin D. Roosvelt for å hjelpe sivilister i Europa under andre verdenskrig 77. Organisasjonen formidlet blant annet økonomisk hjelp fra amerikanske arbeidere til Norge. Filseth Tau hadde ansvar for 72 Tove Filseths privatarkiv. Arkivert i Riksarkivet i Oslo. 73 Cohen, Maynard. A Stand Against Tyranny : Norway's Physicians and the Nazis. Detroit: Wayne State University Press, s Flyktningens gode fé Tove Filseth forteller: utklipp fra en ukjent avis fra ove Filseth privatarkiv -arkivert i Riksarkivet i Oslo. 75 ibid. 76 Iver C. Olsen ( ) - en amerikansk representant for Office of Strategic Services som var en forgjenger for Central Intelligence Agency (CIA). Med midler han disponerte hjalp han den svenske diplomaten Raoul Wallenberg med å redde flere tusen jøder i Ungarn fra deportasjon og utryddelse i tyske konsentrasjonsleiere [KOREY] 77 War Refugee Board : background and establishment [online] Holocaust Encyclopedia. Nedlastet fra: < 19

20 rapportene som ble sendt til USA, der hun "redegjorde for de behov som var i Europa" 78. Etter krigen arbeidet hun for svenske myndigheter som sentralkurator i Statens utlänningskommission. Innenfor denne organisasjonen hjalp hun repatrierte fra konsentrasjonsleire som kom til Sverige bl.a. gjennom U.N.R.R.A. Det er ingen tvil om at Tove Filseth spilte en viktig rolle i Nansenhjelpen. Dessverre finnes det ikke nok materiell om henne, og mesteparten av opplysningene jeg siterer, kommer fra hennes privatarkiv som er deponert i Riksarkivet i Oslo Sigrid Helliesen Lund Sammen med Odd Nansen var Sigrid Helliesen Lund den viktigste personen i Nansenhjelpen. Hun var formann for Nansenhjelps komite for barn som organiserte en transport på 37 eller 39 fra Tsjekkoslovakia til Norge i Sigrid Helliesen Lund ( ) vokste opp i Oslo i et intellektuelt miljø. I sin erindringsbok Alltid underveis (1981) nevner hun at foreldrene ble venner med bl.a. Bjørnstjerne Bjørnson. Hun studerte sang, men etter en lungesykdom kunne hun ikke fortsette i sin karriere. Hun giftet seg i 1923 med ingeniør Diedrich Hermann Lund ( ). En av sønnene de fikk, ble født med Downs syndrom og det fikk henne til å begynne med foredragsturer der hun talte om psykisk utviklingshemmede. Hun begynte å engasjere seg i freds- og flyktningarbeid etter sin reise til Tyskland i 1934 der hun ble bedre kjent med situasjonen til jøder og flyktninger. Under den annen verdenskrig var Helliesen Lund aktiv i motstandsbevegelsen, skjulte jøder og hjalp flyktningene. I sine erindringer nevner hun at hun bl.a. organiserte klesinnsamlinger for jøder (noen av dem fra Tsjekkoslovakia) som skulle deporteres. Hele sitt liv hadde hun også tillitsverv i en rekke humanitære organisasjoner, bl.a. Internasjonal kvinneliga for fred og frihet eller Redd Barna. Siden 1936 var hun i styret for Nansenhjelpen og siden 1937 arbeidet hun som formann i Nansenhjelpens barnekomité. Hennes reise til Praha for å hente 37 jødiske barn blir detaljert beskrevet i kapittel 5. Under krigen ble Helliesen Lund kjent med en britisk kveker, Myrthle Wright, som bodde hos henne en stund og kom i kontakt med andre kvekere i Norge. Da Vennenes Samfunn Kvekerne ble dannet etter krigen, ble Helliesen Lund aktiv i stiftelsen og spilte en viktig rolle da kvekerne deltok i FN. 78 Flyktningens gode fé Tove Filseth forteller

21 Hun var også aktiv i motstandsbevegelsen, særlig som kontaktperson som hjalp mange til å flykte til Sverige. Helliesen Lund hjalp imidlertid ikke bare nordmenn, men også flyktninger som kom ved hjelp av Nansenhjelpen og bodde i Norge. Etter at de norske jødene 79 ble arrestert i oktober og november 1942, hjalp hun også med klesinnsamlinger og delte ut klærne i Bredtveit fengsel. I 1938 åpnet Helliesen Lund en arbeidsstue for barn med psykisk utviklingshemming på Kampen i Oslo. Hun var også aktiv under den finske vinterkrigen ( ) og dro til Finland for å hjelpe, men i februar 1944 måtte hun selv flykte til Sverige og fortsatte sitt arbeid derfra. Etter tilbakekomst fra Sverige fortsatte hun med humanitærprosjekter, først i Finmark i Norge og senere i New Delhi i India. Hun engasjerte seg fortsatt i debatten om psykisk utviklingshemmede, og på hennes initiativ ble Kvekernes Ungdomsheim, Lindgrov, stiftet Signe Jenssen Hirsch Sosialsekretær Signe Jenssen Hirsch (f. Gill) ble svigerinne av Odd Nansen. Hun arbeidet en tid som sekretær til Nansenhjelpen Georg Morgenstierne Språkforsker, indolog og iranist professor Georg Valentin von Munthe af Morgenstierne ( ) var et av Nansenhjelpens styremedlemmer Kari Nansen Kari Nansen (f. Hirsch) var kona til Odd Nansen. Sammen med Tove Filseth Tau dro hun i januar 1939 til Praha for å starte et feltkontor der Odd Nansen En av de sentrale skikkelsene som var knyttet til Nansenhjelpen, og engasjerte seg i asylsøker- og flyktningspørsmål, var arkitekten Odd Nansen ( ). Odd Nansen var den nest yngste av Fridtjof Nansens fem barn og ble født 6. desember 1901 i Bærum. Han vokste opp på Polhøgda på Lysaker, men etter at hans mor Eva 79 En del av disse var opprinnelig tsjekkiske flyktninger - bl.a. Leo Eitinger og Nora Lustigova. 80 ELLINGSEN, Anne. Humanisten Odd Nansen: påtrengende aktuell også i dag. In Humanist: tisskrift for livssynsdebatt. 2011, nr. 3. Nedlastet fra: < 81Cohen 1997, s

22 Nansen døde i 1907, ble han boende hos familien til skipsreder Klaveness. I 1920 tok han examen artium ved Hallings Skole i Oslo, og i 1921 begynte han på Norges tekniske høgskole i Trondheim, han valgte arkitektlinjen. Nansen var veldig aktiv i studentmiljøet i Trondheim, han bidrog til studentavisen, organiserte kulturarrangementer, deltok i studentteateret, skrev poesi osv. Etter studiene sine jobbet Nansen som assistent hos arkitekt Arnstein Arneberg, men i 1927 bestemte han seg for å dra til USA og arbeidet der til 1930 da han vendte tilbake til Norge sammen med familien. Etter hjemkomsten stiftet han sitt eget arkitektfirma i Oslo og konsentrerte seg om småhus og hytter (ofte i funksjonalistisk stil), men hans største prosjekter fra den tiden var Stortingsgata 22, Tivolihjørnet, og Aas & Wahls trykkeri i Øvre Vollgate Odd Nansen tok initiativet til stiftelsen av Nansenhjelpen i Formålet var å hjelpe folk som mistet sin statsborgerrett ved fredsslutningene etter den første verdenskrig og som siden det hadde vært uten beskyttelse fra Folkeforbundet eller andre organisasjoner 83. På den tiden engasjerte ingen av de store humanitære organisasjonene seg for hjelpearbeid for flyktningene, og Odd Nansen var skuffet over det at norske myndigheter ikke anerkjente jøder som politiske flyktninger. Nansenhjelpen skulle også være en slags fortsettelse av Fridtjof Nansens hjelpearbeid, for etter hans død ble flyktningarbeidet drevet videre bare av Folkeforbundets flyktningekontor i Genève og norske myndigheter ble ikke engasjert 84. Odd Nansen ble formann for organisasjonen, andre medlemmer av styret var professor Fredrik Paasche, advokat Fredrik Winsnes, Sigrid Helliesen Lund og senere Georg Morgenstierne og professor Edgar Schieldrop. I 1939 begynte Nansen å arbeide på et nytt prosjekt i sitt sivile liv utbyggingen av Oslo Lufthavn på Fornebu. Odd Nansen var en sentral person i norsk offentlighet, og på grunn av sine politiske aktiviteter og motstand mot nazismen ble han arrestert av tysk politi i januar 1942 og sendt til Grini fangeleir. Fra Grini ble han transportert til den tyske konsentrasjonsleiren Sachsenhausen i september Under fangenskapet skrev og tegnet han en detaljert dagbok som han gjemte i uthulte brødfjeler. Boka ble senere utgitt under tittelen Fra dag til dag (Oslo: Dreyer, 1946). Boka ble oversatt til flere språk, bl.a. engelsk og tysk og regnes som en klassiker i norsk fangelitteratur fra 82 Baalsrud, Gaute. Odd Nansen: utdypning [online] Norsk biografisk leksikon. Nedlastet fra: < 83 Greve, Tim. Nansenhjelp [online] Store norske leksikon. Nedlastet fra: < 84 Ellingsen 2011, s

23 andre verdenskrig. Etter krigen begynte Odd Nansen igjen å arbeide som arkitekt. På 1950-tallet prosjekterte han en ny terminalbygning i lufthavnen på Fornebu og andre betydelige industrielle bygninger, bl.a. Aluminiumsverket i Mosjøen, Nordisk Aluminiumsindustri i Holmestrand, Årdal og Sunndal Verk, industrielle bygninger prosjekterte han i 1960-årene også (f.eks. Siemens-anlegget på Linderud i Oslo). I tillegg til sin arkitektpraksis drev Odd Nansen hele tiden med humanitære aktiviteter og kjempet mot det totalitære. Etter at Nansenhjelpen sluttet i 1947, engasjerte han seg bl.a. i Det Norske Flyktningeråd, Røde Kors og UNESCO. Til sin død hadde han også tillitsverv i Én Verden, den norske avdeling av World Association of World Federalists 85. For sitt vidtfavnende humanitære engasjement og sin innsats mottok Odd Nansen både norske og internasjonale hedersbevisninger. Han ble bl. a. utnevnt til kommandør av St. Olavs Orden i 1970 og mottok Storkors av Den Tyske Fortjenesteorden. Odd Nansen døde 27. juni Fredrik Paasche Fredrik Paasche ( ) var litteraturforsker og professor i europeisk, særlig tysk, litteratur ved Universitetet i Oslo. Paasche var også en viktig person i Nansenhjelpens virksomhet. Han var en aktiv deltaker i aktuelle debatter, og takket være sine kontakter i Tyskland og kjennskap til tysk miljø gjenkjente han tidlig en fare som formerte seg i Tyskland. Paasche var allerede i 1930-årene aktiv i hjelpearbeidet for politiske flyktninger 86 og etter 1937 da Nansenhjelpen ble grunnlagt, var han et viktig medlem av styret. Paasche var en av de som hadde ansvar for innreisetillatelser for flyktninger, og han administrerte også Nansenhjelpens kontor da sekretæren Tove Filseth arbeidet i Praha 87. I 1940 flyktet Paasche til Sverige, men hjalp flyktninger helt til sin død i Baalsrud, Gaute. Odd Nansen: utdypning [online] Norsk biografisk leksikon. Nedlastet fra: < 86 Aarseth, Asbjørn. Fredrik Paasche : utdypning [online]. Norsk biografisk leksikon. Nedlastet fra: < 87 Houm, Philip. Fredrik Paasche: nordmann og verdensborger. Sth.: Bonnier, s

To barns flukt under andre verdenskrig

To barns flukt under andre verdenskrig To barns flukt under andre verdenskrig Siegmund og Karl Peters historie Nazistene kom til makten i Tyskland i 1933 og satte i gang forfølgelse av jøder. Året 1938 gjorde nazistene Østerrike og områder

Detaljer

Adolf Hitler, nazismen og starten av 2. verdenskrig Et undervisningsopplegg som bruker «Les og si noe» strategien

Adolf Hitler, nazismen og starten av 2. verdenskrig Et undervisningsopplegg som bruker «Les og si noe» strategien CReating Independence through Student-owned Strategies Adolf Hitler, nazismen og starten av 2. verdenskrig Et undervisningsopplegg som bruker «Les og si noe» strategien Lærer: Gabriela Hetland Sandnes

Detaljer

Det frie menneske og samfunnet

Det frie menneske og samfunnet Som individer har vi bestemte rettigheter og plikter. Vi har for eksempel rett til å leve i trygghet, få grunnskole og videregående opplæring, og få behandling når vi blir syke og mange andre ting. Vi

Detaljer

ANGREP PÅ NORGE, FELTTOG OG KAPITULASJON

ANGREP PÅ NORGE, FELTTOG OG KAPITULASJON OPPGAVE 1 ANGREP PÅ NORGE, FELTTOG OG KAPITULASJON 1 Gå først gjennom hele utstillingen for å få et inntrykk av hva den handler om. Finn så delen av utstillingen som vises på bildene (første etasje). 2

Detaljer

Vibeke Kieding Banik, PhD. Universitetet i Oslo

Vibeke Kieding Banik, PhD. Universitetet i Oslo Vibeke Kieding Banik, PhD. Universitetet i Oslo Jødisk innvandring og integrasjon til Norge før 2. verdenskrig Livet for jødene under krigen Gjenreisning av et folk og et samfunn Jøder og jødedom i dag

Detaljer

Birgit H. Rimstad (red.) Unge tidsvitner. Jødiske barn og unge på flukt fra det norske Holocaust

Birgit H. Rimstad (red.) Unge tidsvitner. Jødiske barn og unge på flukt fra det norske Holocaust Birgit H. Rimstad (red.) Unge tidsvitner Jødiske barn og unge på flukt fra det norske Holocaust En varm takk til tidsvitnene som gir oss sine beretninger over sytti år etter at det ufattelige hendte. Uten

Detaljer

OPPDRAG 1 GRUPPETENKNING

OPPDRAG 1 GRUPPETENKNING OPPDRAG 1 GRUPPETENKNING Artikkel og Dagbok Kunne beskrive og forklare nazismens menneskesyn. Kunne presentere hva rasisme er, og gi eksempler på hvordan individer er blitt forfulgt eller drept på grunn

Detaljer

Stemplet «jøssingismus psykopatica» av nazistene

Stemplet «jøssingismus psykopatica» av nazistene Stemplet «jøssingismus psykopatica» av nazistene - nyheter - Dagbladet.no 22.12.11 10:50 SATT I FANGELEIR: Ingrid Bjerkås ble erklært psykisk syk og plassert i en fangeleir på Grini etter å ha skrevet

Detaljer

Samling og splittelse i Europa

Samling og splittelse i Europa Samling og splittelse i Europa Gamle fiender blir venner (side 111-119) 1 Rett eller feil? 1 Alsace-Lorraine har skiftet mellom å være tysk og fransk område. 2 Robert Schuman foreslo i 1950 at Frankrike

Detaljer

Last ned Odd Nansen - Anne Ellingsen. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Odd Nansen Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Odd Nansen - Anne Ellingsen. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Odd Nansen Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Odd Nansen - Anne Ellingsen Last ned Forfatter: Anne Ellingsen ISBN: 9788283230017 Antall sider: 399 Format: PDF Filstørrelse: 25.04 Mb Etter Fridtjof Nansens død i 1930 manglet det en ildsjel

Detaljer

Historiske fakta fra forestillingen NORSK NOK

Historiske fakta fra forestillingen NORSK NOK Historiske fakta fra forestillingen NORSK NOK JØDISK INNVANDRING TIL NORGE FØR KRIGEN: År 1000: År 1543: År 1687: År 1814: År 1839: År 1851: År 1866: År 1920: Olav den hellige forbyr alle som ikke er kristne

Detaljer

Jødene. Hvem er jødene?

Jødene. Hvem er jødene? Hvem er jødene? er en av Norges fem nasjonale minoriteter. En jøde er en person som er født av en jødisk mor eller som har konvertert til jødedommen. Å være jødisk betyr å tilhøre en bestemt religiøs gruppe,

Detaljer

Vegard Sæther. Norske kvinner under hakekorset

Vegard Sæther. Norske kvinner under hakekorset Vegard Sæther FRONTSØSTRE Norske kvinner under hakekorset Vegard Sæther FRONTSØSTRE Norske kvinner under hakekorset Til Eva Cathrine, Peder, Ida og Ane Innhold Innledning DEL I Oppvekst i mellomkrigsårene

Detaljer

Han ble født 30.april 1889 i Braunau(Østerrike) Kjempet på tysk side under 1.v.krig, og ble meget skuffet da Tyskland tapte.

Han ble født 30.april 1889 i Braunau(Østerrike) Kjempet på tysk side under 1.v.krig, og ble meget skuffet da Tyskland tapte. Punktvis om lederne under 2. Verdenskrig Webmaster ( 24.09.04 13:15 ) Målform: Bokmål Karakter: 5 Ungdsomsskole -> Samfunnsfag -> Historie Adolf Hitler Han ble født 30.april 1889 i Braunau(Østerrike) Kjempet

Detaljer

Kapittel 6. Avslutning

Kapittel 6. Avslutning Kapittel 6. Avslutning Hensikten med denne masteroppgaven er å beskrive, drøfte og nyansere en nokså ukjent historie om de jødiske flyktningbarna som kom til Norge i tidsrommet 1938-1939. Oppgaven har

Detaljer

Last ned Fridomens grenser Frode Ulvund. Last ned

Last ned Fridomens grenser Frode Ulvund. Last ned Last ned Fridomens grenser 1814-1851 - Frode Ulvund Last ned Forfatter: Frode Ulvund ISBN: 9788230401675 Format: PDF Filstørrelse: 29.49 Mb «Jesuiter og Munkeordener maae ikke taales. Jøder ere fremdeles

Detaljer

NANSENHJELPENS HISTORIE OG AKTIVITETER. EN NORSK HUMANITÆR ORGANISASJON I TSJEKKISK PERSPEKTIV

NANSENHJELPENS HISTORIE OG AKTIVITETER. EN NORSK HUMANITÆR ORGANISASJON I TSJEKKISK PERSPEKTIV BRÜNNER BEITRÄGE ZUR GERMANISTIK UND NORDISTIK 28 / 2014 / 1 2 EVA DOHNÁLKOVÁ NANSENHJELPENS HISTORIE OG AKTIVITETER. EN NORSK HUMANITÆR ORGANISASJON I TSJEKKISK PERSPEKTIV Abstract: This article deals

Detaljer

CReating Independence through Student-owned Strategies. Lese- og skriveopplegg knyttet til emnet «Norge i andre verdenskrig»

CReating Independence through Student-owned Strategies. Lese- og skriveopplegg knyttet til emnet «Norge i andre verdenskrig» CReating Independence through Student-owned Strategies Lese- og skriveopplegg knyttet til emnet «Norge i andre verdenskrig» Lærer: Gabriela Hetland Sandnes Læringssenter 2011 1 Adolf Hitler, nazismen og

Detaljer

Jødene: Fellesskap og utestengelse Til læreren i videregående opplæring.

Jødene: Fellesskap og utestengelse Til læreren i videregående opplæring. Jødene: Fellesskap og utestengelse Til læreren i videregående opplæring. Om undervisningsopplegget Målet med undervisningsopplegget er at elevene skal kunne drøfte hvordan tankene om nasjonal og kulturell

Detaljer

DRØMMEN OM FRED PÅ JORD

DRØMMEN OM FRED PÅ JORD Geir Lundestad DRØMMEN OM FRED PÅ JORD Nobels fredspris fra 1901 til i dag Forord N obels fredspris handler om drømmen om fred på jord. Intet mindre. I hvilken grad har prisen faktisk bidratt til å realisere

Detaljer

Norge i mellomkrigstid og Den andre verdenskrig, del 1

Norge i mellomkrigstid og Den andre verdenskrig, del 1 Norge i mellomkrigstid og Den andre verdenskrig, del 1 Forelesningen favner 1.En oversikt over sentrale aspekter ved den politiske krisa i Norge i mellomkrigstiden og 2. Andre verdenskrig fram til vendepunktet

Detaljer

Jødene. Innhold. Hvem er jødene? Historie ARTIKKEL SIST ENDRET: Hvem er jødene? Historie. Språk. Jødene i dag

Jødene. Innhold. Hvem er jødene? Historie ARTIKKEL SIST ENDRET: Hvem er jødene? Historie. Språk. Jødene i dag Jødene ARTIKKEL SIST ENDRET: 23.11.2015 Innhold Hvem er jødene? Historie Språk Jødene i dag Hvem er jødene? Jødene er en av Norges fem nasjonale minoriteter. En jøde er en person som er født av en jødisk

Detaljer

OPPDRAG 1 - STIGMATISERING

OPPDRAG 1 - STIGMATISERING OPPDRAG 1 - STIGMATISERING Brev Kunne beskrive nazistenes bruk av barnebøker til antijødisk propaganda. Kunne reflektere rundt følelser og tanker hos enkeltpersoner som blir diskriminert og hos venner

Detaljer

Finn ut om påstanden på skiltet stemmer ved å svare på spørsmålene under.

Finn ut om påstanden på skiltet stemmer ved å svare på spørsmålene under. Gruppe E Finn ut om påstanden på skiltet stemmer ved å svare på spørsmålene under. Påstand: I dette området lå byens mest populære motedistrikt før andre verdenskrig. Her lå ca. 30 klesbutikker. Alle var

Detaljer

Last ned Forbindelsene - Trond Vernegg. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Forbindelsene Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Forbindelsene - Trond Vernegg. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Forbindelsene Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Forbindelsene - Trond Vernegg Last ned Forfatter: Trond Vernegg ISBN: 9788230015087 Antall sider: 277 Format: PDF Filstørrelse:27.36 Mb Døde nazismen 8. mai 1945? April/mai 1945: Hitler-Tysklands

Detaljer

Tale for dagen 17. mai 2014 ordfører Gro Anita Mykjåland

Tale for dagen 17. mai 2014 ordfører Gro Anita Mykjåland Tale for dagen 17. mai 2014 ordfører Gro Anita Mykjåland Kjære alle sammen: Gratulerer med dagen Vi er historiske! Vi som er tilstede her og nå, vi er de som har gleden av å feire at det er 200 år siden

Detaljer

Finn ut om påstanden på skiltet stemmer ved å svare på spørsmålene under.

Finn ut om påstanden på skiltet stemmer ved å svare på spørsmålene under. Gruppe H Finn ut om påstanden på skiltet stemmer ved å svare på spørsmålene under. Påstand: Etter 1880 kom det mange jøder fra Russland til Trondheim. De var fattige og flyktet fra forfølgelse. En av dem

Detaljer

Viktige hendelser i jødenes historie

Viktige hendelser i jødenes historie Viktige hendelser i jødenes historie Et folk på vandring Rød tråd: Abraham og Moses Vår tid -------------------------------------------------------------------------- Et folk som har vært både utvandrere

Detaljer

Eksil i Norge. Justisminister Helen Bøsterud. Tale ved åpningen av Arbeiderbevegelsens Arkiv og Biblioteks konferanse, «Eksil i Norge», 30.

Eksil i Norge. Justisminister Helen Bøsterud. Tale ved åpningen av Arbeiderbevegelsens Arkiv og Biblioteks konferanse, «Eksil i Norge», 30. 47 Justisminister Helen Bøsterud Eksil i Norge Tale ved åpningen av Arbeiderbevegelsens Arkiv og Biblioteks konferanse, «Eksil i Norge», 30. mars 1987 Norske engasjement og innsats til vern om menneskerettighetene

Detaljer

Sammendrag. Skjemainformasjon. Norges dokumentarv nominasjonsskjema Referanse 1004059 Innsendt 20.06.2014 15:04:31

Sammendrag. Skjemainformasjon. Norges dokumentarv nominasjonsskjema Referanse 1004059 Innsendt 20.06.2014 15:04:31 Skjemainformasjon Skjema Norges dokumentarv nominasjonsskjema Referanse 1004059 Innsendt 20.06.2014 15:04:31 Sammendrag Sammendrag Tittel på dokument(er)/arkiv(er) som nomineres Ruth Maiers arkiv Sammendrag

Detaljer

Last ned Jøder på Agder - Roger Tronstad. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Jøder på Agder Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Jøder på Agder - Roger Tronstad. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Jøder på Agder Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Jøder på Agder - Roger Tronstad Last ned Forfatter: Roger Tronstad ISBN: 9788283140392 Antall sider: 326 Format: PDF Filstørrelse:34.99 Mb Etter å ha ført Grimstad Gartneris eddikbryggeri gjennom

Detaljer

Last ned Hanns og Rudolf - Thomas Harding. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Hanns og Rudolf Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Hanns og Rudolf - Thomas Harding. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Hanns og Rudolf Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Hanns og Rudolf - Thomas Harding Last ned Forfatter: Thomas Harding ISBN: 9788282114790 Antall sider: 352 Format: PDF Filstørrelse: 11.48 Mb Om jakten på en av Nazi-Tysklands verste forbrytere.

Detaljer

Forestillingen om herrefolket. vei ble gjennomført.

Forestillingen om herrefolket. vei ble gjennomført. Forestillingen om herrefolket Ofrene for Holocaust ble myrdet fordi nazistene så på dem som underlegne mennesker og samtidig en trussel mot sin egen folkegruppe. Nazistene mente selv at de tilhørte et

Detaljer

Boka er produsert med støtte fra

Boka er produsert med støtte fra Boka er produsert med støtte fra Institusjonen Fritt Ord Stiftelsen Scheibler Foreningen av tolvte januar NOAS SARFI Human-Etisk Forbund Norsk Folkehjelp Antirasistisk Senter Den norske Kirke Kirkens Bymisjon

Detaljer

Last ned Jøder på Agder - Roger Tronstad. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Jøder på Agder Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Jøder på Agder - Roger Tronstad. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Jøder på Agder Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Jøder på Agder - Roger Tronstad Last ned Forfatter: Roger Tronstad ISBN: 9788283140392 Antall sider: 326 Format: PDF Filstørrelse: 25.64 Mb Etter å ha ført Grimstad Gartneris eddikbryggeri gjennom

Detaljer

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen Kristina Ohlsson Mios blues Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen «Det gjør vondt å lese Lotus blues. Jeg mener, jeg husker jo så fordømt godt hvordan det var. Lucy eksperimenterte med solkremer

Detaljer

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening Større enn meg selv Per Arne Dahl Større enn meg selv Om å lete etter mening Per Arne Dahl: Større enn meg selv Schibsted Forlag, Oslo 2008 Elektronisk utgave 2013 Første versjon, 2013 Elektronisk tilrettelegging:

Detaljer

Merkedatoer i 1814. Foto: Svein Grønvold/NTB scanpix

Merkedatoer i 1814. Foto: Svein Grønvold/NTB scanpix Merkedatoer i 1814 Merkedatoer i 1814 14. januar Kielfreden Senhøstes 1813 invaderte den svenske kronprins Carl Johan Danmark med en overlegen styrke, for å fremtvinge en avståelse av Norge til Sverige.

Detaljer

INNVANDRINGEN TIL NORGE

INNVANDRINGEN TIL NORGE Grete Brochmann og Knut Kjeldstadli INNVANDRINGEN TIL NORGE 900-2010 PAX FORLAG fijs, OSLO 2OI4 Innhold Forord n Innledning. Aktuelle spørsmål. Historiske innsikter 13 1. Innvandring i middelalderen, fra

Detaljer

Tenkeskriving fra et bilde

Tenkeskriving fra et bilde Tenkeskriving fra et bilde Hva het den tyske lederen fra 1933-1945? A: Adolf Hitler B: Asgeir Hitler C: Adolf Hansen Hva het den tyske lederen fra 1933-1945? A: Adolf Hitler B: Asgeir Hitler C: Adolf Hansen

Detaljer

Seminar 2012. Jødisk Museum i Oslo har et variert pedagogisk tilbud. høyskole/universitet.

Seminar 2012. Jødisk Museum i Oslo har et variert pedagogisk tilbud. høyskole/universitet. Undervisningstilbud Seminar 2012 Jødisk Museum i Oslo har et variert pedagogisk tilbud til grunnskolen, videregående 1. 2.desember OG høyskole/universitet. 1. 4. trinn Shabbat Shalom! Hva er Shabbat? Hvorfor

Detaljer

Last ned Vi blir neppe nogensinne mange her - Per Kristian Sebak. Last ned

Last ned Vi blir neppe nogensinne mange her - Per Kristian Sebak. Last ned Last ned Vi blir neppe nogensinne mange her - Per Kristian Sebak Last ned Forfatter: Per Kristian Sebak ISBN: 9788241904646 Antall sider: 299 Format: PDF Filstørrelse: 29.40 Mb Fra grunnlovsforbudet mot

Detaljer

17. mai 1814. -Grunnloven vedtatt -Norsk selvstendighet -Fra dansk til svensk union

17. mai 1814. -Grunnloven vedtatt -Norsk selvstendighet -Fra dansk til svensk union 17. mai 1814 -Grunnloven vedtatt -Norsk selvstendighet -Fra dansk til svensk union Viktige hendelser Norsk selvstendighet Norge i union med Danmark (1380-1814) Kielfreden 14. januar 1814: Norge gis til

Detaljer

Kort om Norges historie

Kort om Norges historie Kort om Norges historie Vikingtida Årene mellom 800 og 1100 e.kr. kaller vi vikingtida. I begynnelsen av vikingtida var ikke Norge ett land, men besto av mange små land med hver sin konge. I år 872 ble

Detaljer

Fra Nasjonalromantikk til romantisk realisme til realisme i norsk litteraturhistorie.

Fra Nasjonalromantikk til romantisk realisme til realisme i norsk litteraturhistorie. Fra Nasjonalromantikk til romantisk realisme til realisme i norsk litteraturhistorie. NASJONALROMANTIKKEN Kommer til syne i malekunst, musikk og litteratur I litteratur kommer romantikken mest til uttrykk

Detaljer

HI-116 1 Konflikt og fred - historiske og etiske perspektiver

HI-116 1 Konflikt og fred - historiske og etiske perspektiver HI-116 1 Konflikt og fred - historiske og etiske perspektiver Kandidat-ID: 7834 Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status 1 HI-116 skriftlig eksamen 19.mai 2015 Skriveoppgave Manuell poengsum Levert HI-116

Detaljer

SEMINAR 2012 UNDERVISNINGSTILBUD. Jødisk Museum i Oslo har et variert pedagogisk tilbud til GRUNNSKOLEN, VIDEREGÅENDE 1. 2.

SEMINAR 2012 UNDERVISNINGSTILBUD. Jødisk Museum i Oslo har et variert pedagogisk tilbud til GRUNNSKOLEN, VIDEREGÅENDE 1. 2. UNDERVISNINGSTILBUD SEMINAR 2012 Jødisk Museum i Oslo har et variert pedagogisk tilbud til GRUNNSKOLEN, VIDEREGÅENDE 1. 2.DESEMBER OG HØYSKOLE/UNIVERSITET. 1. 4. TRINN SHABBAT SHALOM! HVA ER SHABBAT? HVORFOR

Detaljer

Å fylle tomrommet. Den internasjonale Holocaustdagen Del 1 «Trikken til Auschwitz» av Elsa Kvamme

Å fylle tomrommet. Den internasjonale Holocaustdagen Del 1 «Trikken til Auschwitz» av Elsa Kvamme Del 1 «Trikken til Auschwitz» av Elsa Kvamme Å fylle tomrommet Jobb i grupper på ca. fire personer Se filmklippene fra dokumentaren «Trikken til Auschwitz» Noter ned alle faktaopplysninger som kommer frem

Detaljer

Last ned Kvinner under krigen - Siri Walen Simensen. Last ned

Last ned Kvinner under krigen - Siri Walen Simensen. Last ned Last ned Kvinner under krigen - Siri Walen Simensen Last ned Forfatter: Siri Walen Simensen ISBN: 9788279004387 Antall sider: 239 Format: PDF Filstørrelse: 13.98 Mb I denne boken forteller norske kvinner

Detaljer

Spørsmål og svar om papirløse

Spørsmål og svar om papirløse Norsk Organisasjon for Asylsøkere Spørsmål og svar om papirløse Hva menes med at en person er papirløs? Med papirløs menes en person som oppholder seg i Norge uten papirer som viser lovlig opphold, med

Detaljer

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask Atle Næss I Grunnlovens hus En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai Illustrert av Lene Ask To gutter og en kongekrone VED VINDUET I DEN SVENSKE KONGENS slott sto en gutt på nesten

Detaljer

Krigstjenesten til menig (3-7-2) Ernest Frederick Clayton

Krigstjenesten til menig (3-7-2) Ernest Frederick Clayton Krigstjenesten til menig (3-7-2) Ernest Frederick Clayton Denne beretningen baserer seg på undersøkelser ved 3-7-2-1-2 Jocelyn Angove. Jocelyn, som er barnebarn av Ernest Frederick Clayton, har også deltatt

Detaljer

Den amerikanske revolusjonen

Den amerikanske revolusjonen Den amerikanske revolusjonen Den amerikanske revolusjonen Den franske revolusjonen: 1793 = den franske kongen ble halshugget Noen år tidligere i Amerika: Folket var misfornøyd med kongen og måten landet

Detaljer

Last ned Det niende barnet - Frank Rossavik. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Det niende barnet Gratis boken Pdf, ibook, Kindle,

Last ned Det niende barnet - Frank Rossavik. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Det niende barnet Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Last ned Det niende barnet - Frank Rossavik Last ned Forfatter: Frank Rossavik ISBN: 9788243008618 Format: PDF Filstørrelse: 18.10 Mb Den gripende historien om NS-familiens jødiske sønn. Høsten 1939 begynte

Detaljer

Norge og innvandring Mangfold er hverdagen

Norge og innvandring Mangfold er hverdagen Norge og innvandring Mangfold er hverdagen Kristian Rose Tronstad Forsker ved Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) @KTronstad Norge fra utvandring- til innvandringsland 100 000 80 000 60 000

Detaljer

Nydalen DPS Psykosepoliklinikken. TIPS teamet. Hvordan ser det ut hos oss? Grete Larsen Overlege og enhetsleder. Alle førstegangspsykoser:

Nydalen DPS Psykosepoliklinikken. TIPS teamet. Hvordan ser det ut hos oss? Grete Larsen Overlege og enhetsleder. Alle førstegangspsykoser: Nydalen DPS Psykosepoliklinikken TIPS teamet Grete Larsen Overlege og enhetsleder TIPS teamet Alle førstegangspsykoser: Eldre Rusutløste? Andre Hvordan ser det ut hos oss? I overkant av 100 har vært innom

Detaljer

Utenlandske turisters forbruk i Norge 2007

Utenlandske turisters forbruk i Norge 2007 Forfattere: Eivind Farstad og Arne Rideng Oslo 2008, 53 sider Sammendrag: Utenlandske turisters forbruk i Norge 2007 Denne studien dokumenterer forbruksutgiftene til utenlandske gjester i Norge i vinter-

Detaljer

Barn på flukt 26. november 1942

Barn på flukt 26. november 1942 Barn nr. 2 2006:79-91, ISSN 0800-1669 2006 Norsk senter for barneforskning Barn på flukt 26. november 1942 Denne artikkelen omhandler to grupper som i liten grad har vært gjort til sosiale objekt i diskursen

Detaljer

Grenselosene i Tysfjord

Grenselosene i Tysfjord Grenselosene i Tysfjord Navn Tittel Krigsminner i Nord- Salten som ledd i verdiskaping på kulturminneområdet Bygger på Grenselosprosjektet. Dokumenterte grenselosene i Nordre Nordland og Sør-Troms med

Detaljer

Spørsmål og svar om papirløse

Spørsmål og svar om papirløse Norsk Organisasjon for Asylsøkere Spørsmål og svar om papirløse Hva menes med at en person er papirløs? Med papirløs menes en person som oppholder seg i Norge uten papirer som viser lovlig opphold, med

Detaljer

Rune Blix Hagen. Hekser. Fra forfølgelse til fortryllelse

Rune Blix Hagen. Hekser. Fra forfølgelse til fortryllelse Rune Blix Hagen Hekser Fra forfølgelse til fortryllelse HUMANIST FORLAG 2003 OMSLAG: ANNLAUG AUESTAD, STAVANGERILLUSTRATØRENE TILRETTELAGT FOR EBOK AV PROGRAPH AS ISBN: 978-82-8282-000-4 ISBN: 82-90425-62-7

Detaljer

Vidar Kristensen Illustrert av Lars Tothammer. leseser ie Bokmål. Norsk for barnetrinnet

Vidar Kristensen Illustrert av Lars Tothammer. leseser ie Bokmål. Norsk for barnetrinnet Vidar Kristensen Illustrert av Lars Tothammer leseser ie Bokmål Julius Cæsar Norsk for barnetrinnet slaget Ved alesia Den mest berømte av Cæsars motstandere i gallerkrigen var gallerhøvdingen Vercingetorix.

Detaljer

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Ukens tema: Norge Norges nasjonaldag Norsk: Vi arbeider med nivå 1 og 2 i «Norsk start 8-10». Vi øver på å skrive fritekster i Word (Kristiansand). Vi øver på 17. mai sanger.

Detaljer

Nordover. Den norske virkelighetens tekster. En antologi

Nordover. Den norske virkelighetens tekster. En antologi Nordover. Den norske virkelighetens tekster. En antologi INNHOLD: FRA FORFATTERNE Paweł Urbanik Agnieszka Knyt Kapittel I. Ny stat. 1900 1905 ØYEBLIKK FRA BARNDOMMEN Fra:, Unge år. Erindringer fra århundreskiftet

Detaljer

Last ned Skjebnehøst - Alf R. Jacobsen. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Skjebnehøst Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Skjebnehøst - Alf R. Jacobsen. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Skjebnehøst Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Skjebnehøst - Alf R. Jacobsen Last ned Forfatter: Alf R. Jacobsen ISBN: 9788282115544 Format: PDF Filstørrelse: 29.27 Mb Alf R. Jacobsens endelige fremstilling av krigens dramatiske sluttfase

Detaljer

Holocaust i kulturen -elevens materiale

Holocaust i kulturen -elevens materiale Holocaust i kulturen -elevens materiale Sannsynligvis har du mange inntrykk av 2. verdenskrig, nazismen og Holocaust fra andre kilder enn læreboka. Kanskje har du sett spillefilmer, lest romaner eller

Detaljer

Hvilke tiltak får flere til å levere til fristen?

Hvilke tiltak får flere til å levere til fristen? Hvilke tiltak får flere til å levere til fristen? I forbindelse med innleveringen av selvangivelsen for personlig næringsdrivende i 2013, testet Kathinka Vonheim Nikolaisen, Skatt sør Skatteetaten ulike

Detaljer

2014 Kagge Forlag AS. Omslagsdesign: Trine + Kim design studio Omslagsfoto: NTB scanpix Layout og e-bok: akzidenz as Dag Brekke Repro: Løvaas Lito AS

2014 Kagge Forlag AS. Omslagsdesign: Trine + Kim design studio Omslagsfoto: NTB scanpix Layout og e-bok: akzidenz as Dag Brekke Repro: Løvaas Lito AS 2014 Kagge Forlag AS Omslagsdesign: Trine + Kim design studio Omslagsfoto: NTB scanpix Layout og e-bok: akzidenz as Dag Brekke Repro: Løvaas Lito AS ISBN: 978-82-489-1562-1 Kagge Forlag AS Stortingsg.

Detaljer

Odd W. Surén Den som skriver

Odd W. Surén Den som skriver Odd W. Surén Den som skriver OM BOKEN Det er bare én av gangen som kan ha tittelen den som skriver. Slik har det vært siden den første Boken ble skrevet i Blokk, der Byggerne bor, mellom Mørket og de uutgrunnelige

Detaljer

Fakta om befolkningsutviklingen i Norge

Fakta om befolkningsutviklingen i Norge Fakta om befolkningsutviklingen i Norge Norges befolkning har vokst kraftig de siste 30 årene. Befolkningen passerte 4 millioner i 1975 og i dag bor det vel 4,6 millioner i Norge. De siste 10 årene har

Detaljer

Introduksjonssenteret

Introduksjonssenteret Utfordringer sett fra en fastleges ståsted Introduksjonssenteret Drammen kommune Drammen 30.okt 2016 Trygve Kongshavn Hva skal jeg snakke om? Litt om meg og Fjell Innvandrere/flyktninger i et historisk

Detaljer

Sammendrag: OMBUDETS UTTALELSE. Sakens bakgrunn

Sammendrag: OMBUDETS UTTALELSE. Sakens bakgrunn Sammendrag: Saken gjaldt en assistent i en barnehage som søkte arbeidsgiver om velferdspermisjon med lønn på Store Bededag. Klager er dansk statsborger, og medlem av den danske folkekirken. Kommunens personalreglement

Detaljer

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS?

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? Under finner du en forenklet versjon av barnekonvensjonen. Du kan lese hele på www.barneombudet.no/barnekonvensjonen eller

Detaljer

Forfatteren har mottatt støtte fra Det faglitterære fond.

Forfatteren har mottatt støtte fra Det faglitterære fond. 2013 Kagge Forlag AS Omslagsdesign: Trine + Kim designstudio Omslagsbilde: Norges Hjemmefrontmuseum Layout: akzidenz as ISBN: 978-82-489-1403-7 Forfatteren har mottatt støtte fra Det faglitterære fond.

Detaljer

Last ned Haakon Lie - Hans Olav Lahlum. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Haakon Lie Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Haakon Lie - Hans Olav Lahlum. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Haakon Lie Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Haakon Lie - Hans Olav Lahlum Last ned Forfatter: Hans Olav Lahlum ISBN: 9788202315962 Format: PDF Filstørrelse: 27.96 Mb Haakon Lies glødende engasjement, skarpe intelligens og kraftige temperament

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Representantforslag 18 S

Representantforslag 18 S Representantforslag 18 S (2014 2015) fra stortingsrepresentantene Karin Andersen og Audun Lysbakken Dokument 8:18 S (2014 2015) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen og Audun

Detaljer

FAKTAARK BARN PÅ FLUKT SMÅSKOLEN

FAKTAARK BARN PÅ FLUKT SMÅSKOLEN FAKTAARK BARN PÅ FLUKT SMÅSKOLEN 1 FAKTA Afganistan 4 099 452 Palestina 5 473 478 Sudan 3 856 158 Syria Colombia 6 617 581 11 718 429 MANGE PÅ FLUKT Aldri har det vært så mange mennesker på flukt i verden

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

6. Valgdeltakelse. Valgdeltakelse. Innvandring og innvandrere 2000

6. Valgdeltakelse. Valgdeltakelse. Innvandring og innvandrere 2000 6. Ÿ Det er store forskjeller i lokalvalgdeltakelse mellom ulike nasjonalitetsgrupper i Norge (tabell 6.1). Ÿ n øker med lengre botid. n er høyere blant ikkevestlige innvandrere med mer enn ti års botid

Detaljer

Stereotypiske forestillinger om jøder - utbredelse

Stereotypiske forestillinger om jøder - utbredelse Stereotypiske forestillinger om jøder - utbredelse Nedenfor er en liste med påstander som tidligere har vært satt fram om jøder. I hvilken grad stemmer- eller stemmer ikke disse for deg? 0 % 10 % 20 %

Detaljer

Last ned Jøde i Tyskland - flyktning i Norge - Øystein Løvseth. Last ned

Last ned Jøde i Tyskland - flyktning i Norge - Øystein Løvseth. Last ned Last ned Jøde i Tyskland - flyktning i Norge - Øystein Løvseth Last ned Forfatter: Øystein Løvseth ISBN: 9788230012376 Antall sider: 196 Format: PDF Filstørrelse: 10.03 Mb Få biografier har vært skrevet

Detaljer

LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn

LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn Pressemelding mars LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn I den årlige europeiske referansestudien LoveGeist, gjennomført

Detaljer

1. Et viktig statistikkfelt

1. Et viktig statistikkfelt Dag Ellingsen 1. Et viktig statistikkfelt Kunnskap om innvandrernes og norskfødte med innvandrerforeldres situasjon i Norge er viktig av flere grunner. Et godt faktagrunnlag er viktig informasjon for politikere

Detaljer

Last ned Holocaust i Norge - Bjarte Bruland. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Holocaust i Norge Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Holocaust i Norge - Bjarte Bruland. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Holocaust i Norge Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Holocaust i Norge - Bjarte Bruland Last ned Forfatter: Bjarte Bruland ISBN: 9788282651424 Antall sider: 846 Format: PDF Filstørrelse: 26.11 Mb I april 1940 invaderte tyske tropper Norge. Først

Detaljer

Statsborgerskapstesten. Quiz Results. Hva innebærer en permanent oppholdstillatelse? Hvem kan delta i introduksjonsprogrammet?

Statsborgerskapstesten. Quiz Results. Hva innebærer en permanent oppholdstillatelse? Hvem kan delta i introduksjonsprogrammet? Statsborgerskapstesten Quiz Results 01 Hva innebærer en permanent oppholdstillatelse? 56,924 98% 1,030 2% 0% 47.5% 95% COUNT PERCENT Man kan bo og arbeide i Norge så lenge man vil. 53,891 95% Man kan bo

Detaljer

Last ned Liv og død - Kristian Ottosen. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Liv og død Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Liv og død - Kristian Ottosen. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Liv og død Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Liv og død - Kristian Ottosen Last ned Forfatter: Kristian Ottosen ISBN: 9788203291463 Antall sider: 400 Format: PDF Filstørrelse: 29.41 Mb Om lag 2300 nordmenn ble sendt til konsentrasjonsleiren

Detaljer

Store forskjeller i ekteskapsmønstre blant innvandrere i Norge

Store forskjeller i ekteskapsmønstre blant innvandrere i Norge Store forskjeller i ekteskapsmønstre blant innvandrere i Norge Innvandrere fra Pakistan og Vietnam gifter seg nesten utelukkende med personer med samme landbakgrunn. I andre grupper er de fleste gift med

Detaljer

Menneskerettighetserklæringen av 1789 Fra stendersamfunn til demokrati

Menneskerettighetserklæringen av 1789 Fra stendersamfunn til demokrati Side 1 av 5 Menneskerettighetserklæringen av 1789 Fra stendersamfunn til demokrati Tekst/illustrasjoner: Anne Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Anne Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert:

Detaljer

Modul 1: Hva er menneskehandel?

Modul 1: Hva er menneskehandel? Modul 1: Hva er menneskehandel? Denne modulen skal bidra til å gi kursdeltakerne en forståelse av begrepet menneskehandel som på engelsk blir referert til som «human trafficking» eller «trafficking in

Detaljer

1942 Litt om familien Hoås under krigen

1942 Litt om familien Hoås under krigen Hans Olav Løkken Stjørdal www.historiefortelleren.no 1942 Litt om familien Hoås under krigen Petra Gulli Hoås, gift med Kjeld-Enok Vollestad - og bosatt på Løten, forteller om sin far, Johan Hoås, som

Detaljer

DREYERS FORLAG OSLO, 2015 EPUB-PRODUKSJON: SPECIALTRYKKERIET ARCO A/S ISBN: INNKJØPT AV NORSK KULTURRÅD

DREYERS FORLAG OSLO, 2015 EPUB-PRODUKSJON: SPECIALTRYKKERIET ARCO A/S ISBN: INNKJØPT AV NORSK KULTURRÅD Bjarte Bruland HOLOCAUST I NORGE Registrering Deportasjon Tilintetgjørelse DREYERS FORLAG OSLO, 2017 DREYERS FORLAG OSLO, 2015 EPUB-PRODUKSJON: SPECIALTRYKKERIET ARCO A/S ISBN: 978-82-8265-405-0 INNKJØPT

Detaljer

Formidle: Hva skjedde i 1814, egentlig? Hva er de lange linjene gjennom 200 år? Hva er dagens konstitusjonelle dilemmaer eller utfordringer?

Formidle: Hva skjedde i 1814, egentlig? Hva er de lange linjene gjennom 200 år? Hva er dagens konstitusjonelle dilemmaer eller utfordringer? Forskningskomiteen for Grunnlovsjubileet 2014 Kommunikasjonsplan- Hovedmålsetting Bringe forskningsbasert kunnskap og innsikt i dilemmaer inn i den offentlige samtalen fram mot grunnlovsjubileet: Synliggjøre

Detaljer

Kristin Solberg. Livets skole. Historien om de afganske kvinnene som risikerer alt for å redde liv

Kristin Solberg. Livets skole. Historien om de afganske kvinnene som risikerer alt for å redde liv Kristin Solberg Livets skole Historien om de afganske kvinnene som risikerer alt for å redde liv Om forfatteren: Kristin Solberg (f. 1982) er journalist og forfatter, bosatt i Kairo. Under arbeidet med

Detaljer

resultatet i lys av den politiske utviklingen i Europa fra 1815 og utover. Som nevnt var vår

resultatet i lys av den politiske utviklingen i Europa fra 1815 og utover. Som nevnt var vår 1 Skal man danne seg et utfyllende bilde av det som skjedde i 1814, må man se på resultatet i lys av den politiske utviklingen i Europa fra 1815 og utover. Som nevnt var vår grunnlov bare en av de siste

Detaljer

Aktive Fredsreiser T R A V E L F O R P E A C E A S

Aktive Fredsreiser T R A V E L F O R P E A C E A S Notat Quiz den Kalde Krigen Quiz en om den kalde krigen er ment som et verktøy i bussen. Alle Aktive Fredsreisers turer denne høsten skal ha et spesielt fokus på den kalde krigen og Murens fall i 1989.

Detaljer

Norske nazister på flukt

Norske nazister på flukt Norske nazister på flukt Anne Kristin Furuseth Norske nazister på flukt Jakten på et nytt hjemland i Argentina Anne Kristin Furuseth: Norske nazister på flukt Jakten på et nytt hjemland i Argentina Schibsted

Detaljer

To nasjonalismer én stat

To nasjonalismer én stat To nasjonalismer én stat Den mye omtalte konflikten i Midtøsten har pågått i snart 70 år, og etter mange år med krig og voldelige sammenstøt mellom palestinerne og israelerne, har flere tusen menneskeliv

Detaljer

Øystein Sørensen. Historien om det som ikke skjedde

Øystein Sørensen. Historien om det som ikke skjedde Øystein Sørensen Historien om det som ikke skjedde Om forfatteren: Øystein Sørensen (født 1954) er professor i historie ved Universitetet i Oslo. Han har blant annet skrevet Ideer om frihet (1986), Døden

Detaljer