Gramo årsmelding 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gramo årsmelding 2010"

Transkript

1 Gramo årsmelding 2010

2 2

3 Innhold Leder 4 Styres årsberetning 5 Regnskap 12 Revisjonsberetning 24 Åndsverkloven 45b 27 Forskrifter 28 Vedtekter 29 Summary in English 31 3

4 Kjære medlem Pressen skriver stadig om våre medlemmers inntekter og ofte ønsker de å fokusere på negative trender. Platesalget synker og inntektene fra streamingtjenester er for små. Gramo-inntektene eller radiopengene, som de ofte omtales som, blir stadig viktigere og vi merker både nasjonalt og internasjonalt et økende press og fokus på den inntektsstrømmen vi representerer. Derfor jobber vi hver dag for å øke inntekten, holde kostnadene nede og fokusere på individuell fordeling til rettighetshaverne. For 2010 er det en økning i inntekten for annen offentlig fremføring på 12,5 % som markerer seg som mest positivt. Det ligger en betydelig innsats og mye arbeid bak hver nye avtale som tegnes og hver faktura som skrives. For første gang har vi inntekter for annen offentlig fremføring på over 50 millioner, dette er et resultat vi er stolte av og som legges merke til også utenfor Norge. Flere Gramo organisasjoner fra andre land ønsker å komme til Norge for å høre hvordan vi organiserer arbeidet og se på våre systemer og rutiner. Usikkerheten og forsinkelsene rundt tildelingen an nye lokalradiokonsesjoner har, for første gang på mange år, medført reduserte inntekter for dette området. Vi får håpe dette ikke er begynnelsen på en langvarig trend. Både trenger Gramo disse inntektene og Norge trenger en sterk lokalradiosektor for å bevare variasjonene og mangfoldet i eteren. På utgiftssiden er det posten tap på fordringer som bekymrer. Vi ser et økende antall konkursen og opphør av virksomheter, særlig innenfor området servering og utesteder. Utenom dette er kostnadene ikke økt og ligger omtrent på samme nivå som i Generalforsamlingen blir i år avholdt på Håndverkeren, i Rosenkrantzgate 7 i Oslo, tirsdag 31. mai kl 17:00. Det er ikke mange anledninger i løpet av året for Gramos medlemmer til å få en samlet gjennomgang av virksomheten så jeg håper mange kommer på generalforsamlingen. Det er medlemmene vi jobber for hver dag og vi vil gjerne høre deres menig. Jeg er sikker på at mange av dere kan komme med gode råd og innspill til oss i administrasjonen. Jeg avslutter alltid denne lederen med å komme med et ønske. Ikke glem oss, vi trenger å vite hvis dere flytter, gir ut noe nytt eller skifter bankkonto. Hjelper dere oss med dette vil vi spare kostnader og være sikre på at vederlaget deres kommer frem til rett tid. Martin Grøndahl administrerende direktør 4

5 Årsberetningen 2010 VIRKSOMHETEN Gramo ble stiftet 7. juni Foreningens formål er å forhandle om, innkreve, forvalte og fordele vederlag til utøvende kunstnere og produsenter for kringkasting og offentlig fremføring av lydopptak som regulert i åndsverkloven 45b. Annen tilsvarende vederlagsforvaltning kan også drives. Foreningen kan også fordele midler som på annen måte enn ved individuell fordeling kommer rettighetshaverne til gode. Virksomheten drives fra Karl Johansgate 21, 0159 Oslo. FORTSATT DRIFT Årsoppgjøret er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. STYRET Følgende styre ble valgt på generalforsamlingen 7. juni 2010: Leder Nestleder Medlemmer Varamedlemmer Harald Sommerstad Marte Thorsby Renèe Rasmussen Larry Bringsjord Dag Krogsvold Elin Aamodt Tore Østby (for Harald Sommerstad) Lena Midtveit (for Marte Thorsby) Knut Aafløy (for Renee Rasmussen) Erling Andersen (for Larry Bringsjord) Bjørn Rogstad (for Dag Krogsvold) Askil Holm (for Elin Aamodt) På konstituerende styremøte ble valgt leder, nestleder og arbeidsutvalg bestående av leder, nestleder og direktør. Varamedlemmer og direktør har hatt forslags- og talerett på styremøtene. SEKTORUTVALGENE Styre- og varamedlemmer har organisert seg i sektorutvalg for behandling av saker som gjelder henholdsvis utøvere eller produsenter. Administrerende direktør har deltatt på møtene. Produsentsektor Produsentsektoren har bestått av Thorsby, Andersen, Bringsjord og Krogsvold 1 heltidsansatt vikar ved årets slutt. Martin Grøndahl er administrerende direktør. Foreningen er organisert med drifts-/ vedlikeholdsavdeling, markedsavdeling, IT-avdeling, økonomiavdeling og stab. Arbeidsmiljø Sykefraværet var i ,49 % (mot 9,6 % i 2009). Langtidsfravær utgjør 2,24 % (mot 6,61 % i 2009). Det har ikke forekommet arbeidsuhell som har forårsaket person- eller materiell skade. Marianne Helleberg er Gramos verneombud. Likestilling Bemanningen fordeler seg prosentvis 54/46 på kvinner og menn. To av tre avdelingsledere er kvinner. Miljørapportering Utenom reiser for å delta i internasjonal virksomhet forurenser ikke Gramo det ytre miljøet. OFFENTLIG FREMFØRING Rettigheter Åndsverkloven 45b ga fra 2002 vederlagsrett til utøvere og produsenter når deres innspilte musikk (CD, radio, mp3fil, m.v.) blir offentlig fremført i kundelokaler, hoteller, serveringssteder etc. Innen rammen av vederlagsavtalen kan musikkbrukere fremføre beskyttet repertoar. Et slikt forenklet vederlagssystem samsvarer med internasjonal praksis i EU/EØS og andre land som har innført slik vederlagsrett etter EF-direktiv h.h.v. Romakonvensjonen. Vederlagsinnkrevingen i 2010 Markedsavdelingen har nok en gang hatt et år med høy aktivitet. Vi har som tidligere år jobbet strukturert og målrettet i forhold til eksisterende bransjer og nyetableringer. Etterdønninger av finanskrisen har i 2010 vært merkbare, og da spesielt i forhold til restaurantbransjen. Parallelt med dette har vi hatt full effekt av de vederlagsavtalene som ble inngått siste halvdel av 2009 og av de aktivitetene og avtalene vi har tegnet på bakgrunn av kontroll og utsendelser i Markedsavdelingen leverte i overkant av 1,5 mill over budsjett og det er vi godt fornøyd med. Utøversektor Utøversektoren har bestått av Aamodt, Aafløy, Rasmussen, Holm, Sommerstad og Østby. ADMINISTRASJON Bemanning og organisasjon Gramo hadde 26 ansatte ved utgangen av Av disse er 2 ansatt på deltid og 2 ansatte var i permisjon. Gramo hadde 5

6 6 KRINGKASTING NRK Gjeldende vederlagsavtale er videreført i Avtalen er en lumpsum-avtale og viderefører vederlagsnivået fra de seneste årene. Foreløpig er NRK og Gramo ikke enige om rapporteringsklausulen i avtalen, men intensjonen er at dette skal komme på plass i løpet av første halvår P4 og Radio Norge Gramo og P4 har i 2010 blitt enige om innholdet i ny avtale, men avtalen er ikke underskrevet. Avtalen som ble signert med Radio Norge i 2009 er videreført uten endringer i Lokalradioene De fleste lokalradiokonsesjonærer har inngått vederlagsavtale med Gramo. Lokalradioene har de siste par årene hatt noe sviktende inntekter på grunn av nye konsesjonstildelinger og usikkerhet knyttet rundt videre drift for noen av konsesjonærene. Omsetningen er et element i beregningen av vederlag fra de største lokalradioene, og dette har derfor også medført noe redusert vederlag til Gramo for denne perioden. Web-castere Gramo har i løpet av året inngått vedelagsavtale med 36 webcastere. Øvrige kringkastere De fleste konsesjonærene for Lokal-TV har inngått standard kringkastingsavtale med Gramo. Kringkastingsavtale med TV3 er inngått i London og håndteres av PPL, det engelske vederlagsbyrået. AVGIFTSINNKREVING FOR FOND FOR UTØVENDE KUNSTNERE (FFUK) Gramo har siden hatt oppgaven med fakturering og innkreving av avgift til FFUK fra kringkastere. Fra er det i tillegg gjeninnført avgift for ikke vernet musikk i annen offentlig fremføring, og Gramo har også her hatt ansvaret for fakturering og innkreving. Totalt for både kringkasting og annen offentlig fremføring har det vært fakturert kr i avgift, og kr er i løpet av året overført til fond for utøvende kunstnere. INNKOPIERINGSSEKTOREN Gramos innkopieringssektor ble lagt ned med virkning fra årsskiftet 2008/2009. Det er nå inngått avtale mellom NRK og IFPI (for deres medlemmer) og Gramo (på vegne av uavhengige produsenter). Fra vil utøvere medvirket på innspillinger gjort av IFPI-medlemmer, ikke lenger motta innkopieringsvederlag direkte fra Gramo. Fordelingen av innkopieringsvederlag må nå reguleres i avtale mellom utøvere og selskapene. Fra før har NRK og FONO en avtale som omfatter innkopiering av lydopptak for medlemmene i FONO. GRAMOS REGISTRE Medlemsregisteret oppdateres kontinuerlig. Medlemmene må selv sende endringsmeldinger om ny adresse, kontonummer, etc for at utbetalinger fra Gramo skal kunne komme frem. Innspillingsregisteret vedlikeholdes løpende. Gramo er avhengig av at medlemmene sender inn, eller registrerer diskografi og all relevant repertoarinformasjon på våre hjemmesider www. gramo.no. Se for øvrig avsnittet Internett-siden og Min- Side nedenfor. TEKNOLOGISK UTVIKLING Gramos avregningssystem (PAID) PAID er Gramos avregningssystem. Systemet utvikles kontinuerlig for å møte medlemmenes ønsker og krav. Internasjonal Standard Recording Code (ISRC) Basert på retningslinjer fra IFPI-sekretariatet er Gramo ansvarlig for utdeling, forvaltning og kontroll av koden i Norge. Koden identifiserer opprinnelig registrant, innspillingsland og innspillingsår. Hver ny innspilling skal ha en kode. Også ved reutgivelse tildeles ISRC, men plateselskapene må selv komplettere sine kataloger. Gramo ønsker å bli kontaktet før selskapene iverksetter opprettings- eller etterarbeid. Gramo deltar i den internasjonale revideringen av ISRC som skal være ferdig i Internett-siden og MinSide Gramos medlemmer skal via få tilbud om en personlig pålogging til et transparent og selvforklarende websystem hvor man skal kunne se/endre personlig informasjon, vedlikeholde sin egen diskografi ved å legge til nye album og innspillinger, legge til nye grupper og utøvere samt se på sin egen kontooversikt. Det skal også være mulig for Gramos medlemmer å ta ut relevante rapporter fra MinSide. Gramo skiftet i begynnelsen av 2010 samarbeidspartner i forbindelse med utviklingen av MinSide. Dette har medført at lanseringen har blitt noe forsinket og planlagt lansering er nå satt til medio 2011 I forbindelse med lanseringen av MinSide vil også no fremstå med nytt design. International Performers Database (IPD) IPD inneholder informasjon om utøvere og deres medlemskap i ulike vederlagsbyråer. Det er registrert i underkant av utøvere i IPD. IPD, som nå er i en versjon 3, er til stor hjelp ved internasjonal utveksling av vederlag. Virtual Recording Database (VRDB) VRDB er en database for gjenkjenning av innspillinger som benyttes av vederlagsbyråene i mange europeiske land. Gramo er aktiv deltager i New VRDB, et prosjekt som har til hensikt å lage en ny VRDB-løsning med kraftig forbedret funksjonalitet. New VRDB skal lanseres i løpet av 2011.

7 Medlemsstatus Gramo pr Antall Norsk Artistforbund Folkorg Gramart Musikernes Felles Organisasjon Norsk Skuespillerforbunf Norsk Tonekunstnersamfund A F G M S T A AFGM AFM AG AGM AGS AM AS AT F FG FGM FM FT G GM GMS GMT GS GST GT M MS MT S T Ordinære medlemmer Tilsluttede medlemmer 5047 Arvinger 162 Sum 9921 Regionale medlemmer 1274 Utøvermedlemmer totalt Organisasjonskoder: A = Norsk Artistforbund F = Folkemusikk- og Folkedansorg. i Noreg G = GramArt M = Musikernes fellesorganisasjon S = Norsk Skuespillforbund T = Norsk Tonekunstnerforbund PRODUSENTER FONO 115 IFPI 30 Sum ordinære medlemmer 145 Tilsluttede medlemmer 2575 Produsentmedlemmer totalt

8 CLARA Gramo er medlem av foreningen Clara sammen med TONO, Kopinor, Norwaco og BONO. Clara har som formål å spre informasjon til relevante brukere og allmennheten om opphavsrett og andre aktuelle regler. Gjennom får man oversikt over klarering av rettigheter til bruk av åndsverk og beskyttede prestasjoner og produksjoner i ulike sammenhenger. NORCODE Høsten 2007 stiftet fem norske forvaltningsorganisasjoner foreningen Norcode (The Norwegian Copyright Development Association). De fem organisasjonene er BONO, Gramo, Kopinor, Norwaco og TONO. Norcode skal blant annet koordinere arbeidet med å bygge og styrke foreninger for opphavsmenn, utøvere og produsenter/utgivere, så vel som forvaltningsorganisasjoner, i utviklingsland. I 2010 har Frode Løvik blitt ansatt som ny daglig leder. På generalforsamlingen ble Helge Rønning valgt som styreleder og Tarja Koskinen-Olsson nestleder. Øvrige styremedlemmer er Harald Holter fra BONO, Yngve Slettholm fra Kopinor, Cathrine Nagell fra Norwaco, Cato Strøm fra TONO og Martin Grøndahl fra Gramo. INTERNASJONALE RELASJONER Gramo er medlem av følgende internasjonale fora: The Societies Council for the Administration of Performers Rights (SCAPR) Foreningen har som oppgave å arbeide for samordning av vederlagsutbetalinger over landegrensene, og å ivareta utøverrettigheter. Performance Right Commitee (PRC) Komiteen ivaretar produsentenes rettigheter til sekundærbruk av fonogrammer. Association of European Performers (AEPO) Organisasjonen arbeider for styrking av utøveres rettigheter i forhold til EU/EØS og WIPO (FNs opphavsrettsorganisasjon). Gjensidighetsavtaler For å redusere administrasjonskostnadene og for å sikre best kvalitet på repertoarinformasjon, er det internasjonal enighet om at et lands rettighetshavere kun bør være medlem av vederlagsbyrået i sitt hjemland. Forholdet mellom vederlagsbyråene blir da regulert gjennom gjensidighetsavtaler. Det er ikke tegnet nye gjensidighetsavtaler i Dette fordi vi har lagt hovedfokus på å få til gode og like utvekslingsformater og prosedyrer som skal gjøre jobben så effektiv og riktig som mulig. Dette viser seg å være mer utfordrende enn først antatt, men det jobbes iherdig med å få dette på plass. Gramo har per i dag følgende gjensidighetsavtaler: Danmark GRAMEX, A-avtale i begge sektorer Sverige SAMI, A-avtale i utøversektor Sverige IFPI, A-avtale i produsentsektor Nederland Sena, A-avtale i begge sektorer Irland RAAP, A-avtale i utøversektor Spania AIE, A-avtale i utøversektor England PPL, A-avtale i begge sektorer Finland GRAMEX, A-avtale i begge sektorer Tyskland GVL, B-avtale i begge sektorer(1) Frankrike SPEDIDAM, B-avtale i utøversektor Slovakia SLOVGRAM, B-avtale i begge sektorer Den Tsjekkiske Republikk INTERGRAM, B-avtale i begge sektorer Japan GEIDANKYO, B-avtale i utøversektor Island SFH, B-avtale i utøversektor (1) blir ikke praktisert for produsentsektors vedkommende A-avtale: avtale om at individuelle avregnede vederlag til et annet lands rettighetshavere overføres samlet til dette landets vederlagsbyrå og utbetales individuelt gjennom dette byrået. B-avtaler: avtale om at det ikke utveksles individuelle vederlag mellom to lands byråer inntil byråene er i stand til å gjennomføre individuell avregning til det andre landets rettighetshavere. A-avtale skal inngås når avtalepartene har verktøy og repertoarinformasjon til å gjennomføre fullverdig individuell avregning til motpartens medlemmer. AVREGNING Hovedavregning for 2009 ble foretatt i juni Dette var første gang hovedavregningen ble foretatt før sommerferien noe rettighetshaverne satte stor pris på. Det ble da avregnet kr 57,3 millioner i utøversektor og kr 54,1 millioner i produsentsektor. I 2010 er vederlagsåret 2006 avsluttet. Etter sluttavregning er 88 % av vederlaget utbetalt individuelt til utøvere. For produsenter er andelen individuelt utbetalt 93 %. Forøvrig henvises til Gramostatistikken for 2009 for ytterligere informasjon om fordelingen. GRAMO-STATISTIKKEN Hvert år registrerer Gramo over 2 millioner minutter radiosendt innspilt musikk, og behandler omtrent innspillinger med dertil hørende rettighetshavere. Deler av dette daglige arbeidet som danner grunnlaget for avregningen blir presentert i den årlige Gramo-statistikken. Hvilke utøvere og låter som er mest spilt, norskandeler i kringkasting, gjennomsnittlig og høyeste vederlag og fordeling mellom kvinnelige og mannlige utøvere er eksempler på innhold i Gramo-statistikken som kan bestilles i papirutgave eller lastes ned på 8

9 BEVILGNINGER Krav på vederlag foreldes etter tre år, jf forskriftene til ånsdverkloven. Midler som ikke har kunnet bli utbetalt individuelt skal da bevilges til organisasjonsstøtte eller til andre formål til beste for norsk utøvende kunst. Styret fører kontroll med sektorutvalgenes bevilgninger fra kollektive midler PRODUSENTSEKTOR UTØVERSEKTOR Bevilgninger fra brutto vederlagsmidler: Bevilgninger fra brutto vederlagsmidler: Organisasjonsstøtte 0 Organisasjonsstøtte 0 Bevilgninger fra kollektive midler Bevilgninger fra kollektive midler Organisasjonsstøtte Organisasjonsstøtte GramArt Ifpi Musikernes fellesorganisasjon (MFO) Fono Norsk Artistforbund (NA) Sum Sum Prosjektstøtte Prosjektstøtte: IFPI GramArt FONO Musikernes fellesorganisasjon Spellemannprisen Norcode Norcode Gramo synlighetsprosjekt Bevilget Music Export Norway Music Export Norway jubileum FONO - 30 års markering Folkelarm Spellemann - administrasjonssystem Dele - ikke stjele Dele - ikke stjele Sum Sum Dekning av finanstap for SUM SUM GramArt og Musikernes fellesorganisasjon har benyttet prosjektstøtten bevilget fra kollektive midler til å støtte Music Export Norway, Spellemannprisen, by:larm, diverse andre festivaler samt kurs og informasjonsvirksomhet ovenfor medlemmene. 9

10 PROSJEKTER TIL FREMME AV NYE UTØVERE Gjennom bevilgninger fra utøversektor, produsentsektor og administrasjonen har Gramo satt sammen en gruppe ansatte på tvers av avdelingene som skal arbeide med prosjekter som gjør Gramo mer synlige for nye potensielle, samt eksisterende medlemmer. I kjølvannet av dette arbeidet håper Gramo at vi skal bli mer synlige og tydelige som organisasjon, og at dette også vil føre til flere vederlagsavtaler for annen offentlig fremføring. Gramo har gjennom disse prosjektene ønsket å gi utøvere et springbrett til videre karriere, noe som forhåpentligvis gir oss enda flere medlemmer å betale ut vederlag til i fremtiden. I 2010 støttet/deltok Gramo på følgende prosjekter: Underwood Gramo var sammen med NRK samarbeidspartner for Underwood under Norwegian Wood festivalen i Oslo. Vi var tilstede og presenterte Gramo samt utdelte hyre til alle bandene, deriblant Honningbarna og Blood Command. Norwegian Wood Gramo var også tilstede som annonsør og ble presentert som en av hovedsponsorene på promomateriell fra Norwegian Wood, blant annet inngangsbåndene og på storskjerm ved hovedscenen. Spellemann Gramo videreførte sitt arbeidsstipend på kr til vinneren av prisen Årets Nykommer. Vinner av prisen som ble delt ut 4.mars 2010 i Oslo Spektrum var Donkeyboy. Gramo står også som arrangør av vorspiel for de nominerte og andre bransjekontakter. Gramo står også som sponsor av sendingen gjennom TV-plakat. Urørt Gramo er hovedsponsor under årets Urørt-finale, og har annonse inne på hjemmesidene til NRK Urørt. Bukta Gramo er en av Bukta-festivalen i Tromsø sine hovedsponsorer. Bukta og Gramo samarbeidet om en demokonkurranse hvor vi hadde 2 representanter i juryen som plukket ut 2 band til å spille på Paradisbukta-scene. På samtlige arrangementer er vi tilstede både med annonser og representanter fra administrasjonen. Vi opplever tilstedeværelsen som positiv i vår relasjonsbygging med fremtidige medlemmer. I tillegg har Gramo kjørt annonser i ulike bransjeblader som Musikk-Kultur, Musikkpraksis, by:larm og på Jazzintro Gramo var tilstede i Molde og delte ut stipend til vinner av jazz intro på kroner ,-. 10

11 Kontrollkomité Generalforsamlingen 2010 valgte følgende kontrollkomité: Produsentsektor: Cai Leitner (vara Håkon Gjesvik). Utøversektor: Odd Langklopp (vara Åse Karin Hjelen). Komiteen har mottatt protokoller fra styreog utvalgsmøter, samt gjennomgått regnskapet for år Oslo, 23. mars 2011 Harald Sommerstad (styreleder) Marte Thorsby Renée Rasmussen Larry Bringsjord Dag Krogsvold Elin Aamodt Martin Grøndahl (Administrerende direktør) 11

12 Resultatregnskap Driftsinntekter Note Vederlagsinntekter kringkasting 1, Vederlagsinntekter innkopiering Vederlagsinntekter offentlig fremføring 1, Andre inntekter Sum inntekter Driftskostnader Personalkostnader 2, Personalkostnader styret/sektorene Avskrivninger Nedskrivninger Administrasjonskostnader Administrasjonsgebyr Kostnader sektorene Tap på fordringer Sum driftskostnader Driftsresultat Finansposter Finansinntekter Finanskostnader Verdiendring markedsbaserte omløpsmidler Sum finansposter Ordinært resultat Disposisjoner Bevilgninger fra sektorene Overført vederlag til avregning Sum disposisjoner Resultat etter disposisjoner

13 Balanse EIENDELER Anleggsmidler Note Varige driftsmidler Bil Edb-utstyr Programvare Inventar, telefonsentral m.v Sum Sum anleggsmidler Omløpsmidler Kortsiktige fordringer Kundefordringer Opptjente inntekter Andre fordringer Sum Finansielle plasseringer Fondsplasseringer Sum Bankinnskudd, kontanter Kasse, bank Sum Sum omløpsmidler Sum eiendeler

14 Egenkapital og gjeld Note Egenkapital Egenkapital 0 0 Sum 0 0 Langsiktig gjeld Avsetning for forpliktelser Netto pensjonsforpliktelse Sum Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Vederlag Vederlag til avregning Sum Øvrig kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Offentlig gjeld Annen kortsiktig gjeld Sum Sum kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld Oslo, 23. mars 2011 Elin Aamodt Harald Sommerstad (styreleder) Marte Thorsby Larry Bringsjord Dag Krogsvold Renée Rasmussen 14 Martin Grøndahl (administrerende direktør)

15 Kontantstrømoppstilling Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Resultat før avregning Gevinst/Tap avgang driftsmidler Ordinære avskrivninger Nedskrivinger Endring i kortsiktige fordrings- og gjeldsposter Endring i andre tidsavgrensningsposter Endring i finansielle plasseringer Utbetaling til medlemmer og deres organisasjoner Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Investeringer i varige driftsmidler Salg av varige driftsmidler (salgssum) Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 0 0 Netto endring i likvider i året Kontanter og bankinnskudd pr Kontanter og bankinnskudd pr

16 Fordelingsregnskap Poster som fordeles likt mellom utøver- og produsentsektor Felleskostnader Note Lønninger Arbeidsgiveravgift Refusjon sykepenger Vikarbyrå Andre personalkostnader Forsikringer ansatte Sum lønninger, folketrygd Avskrivninger Sum avskrivninger Lokalkostnader Datakostnader Kontorkostnader Advokatkostnader Revisjonskostnader Forsendelseskostnader Transportkostnader Reisekostnader Andre administrasjonskostnader Sum administrasjonskostnader Tap på fordringer Sum felleskostnader

17 Fordelingsregnskap forts. Note Utøver Produsent Innkopiering Sum 2010 Sum 2009 Felleskostnader fordelt Poster som kan henføres direkte til sektorene Driftsinntekter Vederlagsinntekter kringkasting Vederlagsinntekter innkopiering Vederlagsinntekter offentlig fremføring Andre driftsinntekter Sum inntekter Administrasjonsgebyr Bevilgninger fra brutto vederlag Bevilgninger fra sektorene Sum bevilgninger Personalkostnader styret/sektorene Kostnader sektorene Finansinntekter Finanskostnader Netto finans Sektorresultat

18 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er utarbeidet i overensstemmelse med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Årsregnskapet er satt opp med henblikk på en avstemming mot fordelingsregnskapet. Klassifiseringsprinsipper Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter tidspunktet for regnskapsavleggelse, samt poster som knytter seg til vare-/ tjenestekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/ langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på opptakstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Prinsipp for inntektsføring Sum inntekter relaterer seg i 2010 i sin helhet til regnskapsåret 2010 og hovedsakelig til vederlagsåret 2010, enten som sluttfakturert, som estimater på endelig inntekt eller som avvik ved sluttfakturering i forhold til tidligere estimater. Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser Gramo har en todelt kollektiv pensjonsordning for å ivareta sine pensjonsforpliktelser. Begge ordninger ivaretar kravene i lovpålagt Obligatorisk Tjeneste Pensjon (OTP). 1. Ansatte pr fikk valget mellom å forbli i den eksisterende, ytelsesbaserte ordningen eller å gå over i en ny, innskuddsbasert ordning. Nyansatte etter blir automatisk innmeldt i den innskuddsbaserte ordningen. Den ytelsesbaserte ordningen er lukket fra og med For de som valgte å bli stående i den ytelsesbaserte pensjonsordningen finansierer Gramo sine pensjonsforpliktelser som følger: Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser beregnes etter lineær opptjening baser t på forutsetninger om diskonteringsrente, fremtidig regulering av lønn, pensjoner og ytelser fra folketrygden, fremtidig avkastning på pensjonsmidler samt aktuarmessige forutsetninger om dødelighet, frivillig avgang, osv. Pensjonsmidler er vurdert til virkelig verdi og fratrukket i netto pensjonsforpliktelser i balansen. Endringer i forpliktelsen som skyldes endringer i pensjonsplaner fordeles over antatt gjenværende opptjeningstid. Endringer i forpliktelsen og pensjonsmidlene som skyldes endringer i og avvik i beregningsforutsetningene (estimatendringer) fordeles over antatt gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid hvis avvikene ved årets begynnelse overstiger 10 % av det største av brutto pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler. Ved regnskapsføring av pensjon er lineær opptjeningsprofil og forventet sluttlønn som opptjeningsgrunnlag lagt til grunn. Planendringer amortiseres over forventet gjenværende opptjeningstid. Det samme gjelder estimatavvik i den grad de overstiger 10 % av den største av pensjonsforpliktelsene og pensjonsmidlene (korridor). Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over forventet økonomisk levetid. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. Markedsbaserte finansielle omløpsmidler Markedsbaserte finansielle omløpsmidler vurderes til virkelig verdi ved regnskapsårets slutt. Verdiendring resultatføres under Verdiendring markedsbaserte omløpsmidler. 18

19 Noter til årsregnskapet 2010 Note 1: Vederlagsinntekter Riksdekkende kringkasting Lokalradio Offentlig fremføring Innkopiering Vederlag fra utlandet Andre inntekter Sum Det er benyttet vesentlige inntektsavsetninger i regnskapet for For ytterligere kommentarer, se note 10.. Note 2: Lønnskostnader, antall ansatte, honorarer og andre godtgjørelser Personalkostnader for administrasjon og sektorene er spesifisert i fordelingsregnskapet. Antall ansatte i Gramos administrasjon: Antall ansatte pr : Gjennomsnittlig antall årsverk: 22,8 21,0 Godtgjørelse for styre- og utvalgsarbeid er som følger: Styrehonorar Utvalgshonorar Arbeidsgiveravgift Sum Styre- og utvalgshonorar omfatter 2. halvår av styreperioden 2009/2010 og 1. halvår av styreperioden 2010/2011. Satsene for faste styremedlemmer er i all hovedsak uforandret for styreperioden 2010/2011 i forhold til foregående periode. Ytelser til ledende personer Adm.dir Lønn / honorar Annen godtgjørelse Sum Det er i år 2010 gitt kr ,- i lån til administrerende direktør. Låneperioden var fra og lånet ble innfridd i sin helhet Lånerenten var 2,75%. Regnskapet er belastet med kr ,- inkl.mva. i revisjonshonorar i Av dette er kr ,-, knyttet til kontroll av medlemslistene til rettighetshaverorganisasjonene på utøversiden. Kostnaden er belastet utøversektor. 19

20 Note 3: Varige driftsmidler/ avskrivninger 2010 Biler Inventar Kontorutstyr Lokaler EDB-utstyr Utvikling programvare Sum Anskaffelseskost Tilgang Avgang Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Akkumulerte nedskrivninger Bokført verdi Årets avskrivninger Årets nedskrivninger Økonomisk levetid 5 år 4-5 år 10 år 3 år 4-6 år Oversikt aktiverte kostnader siste fem år: Sum Total tilgang herav programvare Avgang Avskrivninger Nedsrivninger Det er i 2010 foretatt en nedskriving av verdien på Gramos markedssystem. Dette ble gjort fordi det i 2010 ble besluttet å investere i et nytt CRM og økonomisystem som skal tas i bruk i Note 4: Administrasjonskostnader Administrasjonskostnadene er spesifisert i fordelingsregnskapet. Administrasjonsgebyr fremkommer som en kostnadsreduksjon ved at det belastes 10% gebyr på utbetalinger til rettighetshavere som ikke er ordinære medlemmer, dvs. ikke medlemmer av norsk rettighetshaverorganisasjon. Note 5: Kostnader sektorene Utøver Produsent Innkopiering Totalt Reisekostnader Andre administrasjonskostnader (kontingenter, generalforsamling etc.) Sum

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

skaper verdier bekjemper fattigdom

skaper verdier bekjemper fattigdom Statens Investeringsfond for Næringsvirksomhet i Utviklingsland årsrapport 2011 skaper verdier bekjemper fattigdom ÅRSBERETNING 2011 Norfund - Statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland

Detaljer

jnd/2012 NRK Årsregnskap 2011

jnd/2012 NRK Årsregnskap 2011 jnd/2012 NRK Årsregnskap 2011 NRK AS Årsberetning 2011 NRKs virksomhet NRK styrket sin posisjon som allmennkringkaster i 2011. Som produsent og formidler av innhold i radio, fjernsyn og på Internett leverte

Detaljer

Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling...

Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling... Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling... 5 Strategisk samarbeid Terra-gruppen... 5 Resultatutvikling,

Detaljer

ÅRSMELDING. Vedlegg nr. Ve

ÅRSMELDING. Vedlegg nr. Ve 1 2 3 ÅRSMELDING 2012 Konsernet Notodden Energi har hatt en svak reduksjon i omsetningen i 2012 i forhold til 2011. Lave kraftpriser gjennom hele året er hovedårsaken til svikten. Markedsprising på strøm

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 FJELLINJEN

ÅRSRAPPORT 2014 FJELLINJEN ÅRSRAPPORT 2014 FJELLINJEN 1 2 Fjellinjens kvalitetspolitikk: På vegne av eiere og oppdragsgiver skal Fjellinjen være en trygg og tillitsskapende tjenesteleverandør, ved å gjennomføre korrekt identifisering,

Detaljer

NRK AS Årsberetning 2005

NRK AS Årsberetning 2005 NRK AS Årsberetning 2005 NRKs virksomhet NRK har i 2005 befestet sin posisjon som landets ledende kringkastingsselskap med hovedansvar for å produsere og distribuere et radio- og fjernsynstilbud til hele

Detaljer

1 Baneservice regnskap 2008

1 Baneservice regnskap 2008 1 Baneservice regnskap 2008 Baneservice AS Regnskap 2008 Nøkkeltall 2008 Beløp i millioner kroner 2008 2007 2006 Omsetning 581,1 470,5 495,2 Resultat før skatt -45,3-2,9 8,9 Resultatgrad (%) -6,9 0,3 2,3

Detaljer

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN MEDIEMANGFOLD UNDER PRESS Mediemangfoldet i det norske mediemarkedet er under press. I Berner Gruppen er vi bekymret for eierskapskonsentrasjonen i bransjen.

Detaljer

Stavanger Boligbyggelag

Stavanger Boligbyggelag ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2002 KORT OM STAVANGER BOLIGBYGGELAG SBBL ble etablert i 1946 og har siden oppstarten bygget nærmere 9000 boliger. Omlag hver femte bolig i Stavanger er derved bygget av SBBL.

Detaljer

INNHOLD 2 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 3

INNHOLD 2 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 3 ÅRSRAPPORT 2012 INNHOLD 4 Ledergruppen i LeasePlan Norge 5 Innledning 7 I form for fremtiden! Administrerende direktør har ordet 15 Styrets årsberetning 16 Organisasjon og miljø 17 Kommentarer til regnskapet

Detaljer

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Sammendrag av årets virksomhet 2007 vil inngå som et merkeår i bankens historie. Banken ble etablert i 2003 og har dermed lagt bak seg sitt femte regnskapsår, det

Detaljer

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern Årsregnskap Curato Holding AS Konsern 2014 Curato Holding AS - Konsern Årsregnskap 2014 Resultatregnskap Tall i NOK 1000 Note 01.01-31.12.2014 01.01-31.12.2013 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 5 455 199

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Det Norske Myntverket Årsrapport 2004

Det Norske Myntverket Årsrapport 2004 Det Norske Myntverket Årsrapport 2004 Innhold side 1 side 2 side 6 side 10 side 16 side 18 Rapport fra administrerende direktør Styrets årsberetning 2004 Regnskap Noter Revisors beretning Mynt- og medaljeproduksjon

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS 1 Om MøllerGruppen Eiendom MøllerGruppen Eiendom eier, forvalter og utvikler næringseiendommer i Norge, Sverige og Baltikum. Porteføljen består av 105 eiendommer med til sammen ca. 330.000 kvm bygningsmasse.

Detaljer

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 6 589 4 717

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 6 589 4 717 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 Premieinntekter 2/3 Forfalt bruttopremie 483 629 497 466 Avgitte gjenforsikringspremier -162 004-144 649 Forfalt premie for egen regning 321

Detaljer

Styrets årsberetning. Årsregnskap. Grunneierfond. Styrets arbeid. Arbeidsmiljø og personal. Likestilling. Fremtidig utvikling

Styrets årsberetning. Årsregnskap. Grunneierfond. Styrets arbeid. Arbeidsmiljø og personal. Likestilling. Fremtidig utvikling 1 Årsrapport 2011 1 2 Styrets årsberetning Styrets arbeid Arbeidsmiljø og personal Likestilling Fremtidig utvikling Redegjørelse for årsregnskapet Finansiell risiko og risikostyring Disponering Grunneierfond

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2003 NSB-KONSERNET

ÅRSRAPPORT 2003 NSB-KONSERNET ÅRSRAPPORT 2003 NSB-KONSERNET Nøkkeltall Nøkkeltall NSB Finansielle hovedtall (mill.kroner) 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 Salgsinntekter o.a. driftsinntekter 6 176 6 073 5 595 5 622 5 633 5 145 4

Detaljer

årsrapport 2011 KLP Banken AS

årsrapport 2011 KLP Banken AS årsrapport 2011 Innhold Styrets beretning 3 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 11 Egenkapitaloppstilling 12 Egenkapitaloppstilling konsern 13 Noter til regnskapet 14-41 Revisjonsberetning

Detaljer

Note 2010 2009 2008 Beløp i mill. kr. DRIFTSINNTEKTER

Note 2010 2009 2008 Beløp i mill. kr. DRIFTSINNTEKTER RESULTATREGNSKAP Note Beløp i mill. kr. DRIFTSINNTEKTER Spillinntekter 1 14 749,8 12 574,7 10 578,7 Andre driftsinntekter 2 47,8 100,2 49,0 SUM DRIFTSINNTEKTER 14 797,6 12 674,9 10 627,6 DRIFTSKOSTNADER

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS 1 Om MøllerGruppen Bil MøllerGruppen Bil er en del av MøllerGruppen, som er er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling

Detaljer

Innhold Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 11. Balanse 12. Kontantstrøm 14. Noter til regnskapet 15. Revisors beretning 20

Innhold Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 11. Balanse 12. Kontantstrøm 14. Noter til regnskapet 15. Revisors beretning 20 Årsmelding 2006 Innhold Innledning 1 Styrets beretning 3 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Kontantstrøm 14 Noter til regnskapet 15 Revisors beretning 20 Produksjon: Dialecta Kommunikasjon as april 2007 Samspill

Detaljer

Med i all slags vær Årsrapport 2008

Med i all slags vær Årsrapport 2008 Med i all slags vær Årsrapport 2008 Innhold Innledning 2008 kort oppsummert 4 Leder: Godt år tross finnanskrise 6 Regnskap Styrets melding 8 Resultatregnskap 13 Balanse pr. 31. desember 14 Noter til regnskapet

Detaljer

Årsrapport 2010. 100. regnskapsår

Årsrapport 2010. 100. regnskapsår 100. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2010. 1 Sparebankenes rammebetingelser... 1 Bankens virksomhet i 2010. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2012. 114. forretningsår

Årsberetning og regnskap 2012. 114. forretningsår Årsberetning og regnskap 2012 114. forretningsår INNLEDNING Hjartdal og Gransherad Sparebank skal være en lokalbank for Hjartdal, Notodden og Kongsberg som tilbyr hyggelig og kompetent service. Vårt mål

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2007. 171. forretningsår

Årsberetning og regnskap 2007. 171. forretningsår Årsberetning og regnskap 2007 171. forretningsår Flekkefjord Sparebank - Årsberetning og regnskap 2007 2 FLEKKEFJORD SPAREBANK STYRETS BERETNING FOR 2007 171. DRIFTSÅR SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER I

Detaljer

Årsrapport 2014 Bien Sparebank AS

Årsrapport 2014 Bien Sparebank AS Årsrapport 2014 Bien Sparebank AS BIEN SPAREBANK AS ÅRSRAPPORT 2014 1885-2014 129 år Bankens ledergruppe Fra venstre: Leder BM Trygve Einerkjær, leder depot og kredittkontroll Lillian K. Angell, banksjef

Detaljer

BANKSJEFENS KOMMENTAR

BANKSJEFENS KOMMENTAR Årsrapport 2013 BANKSJEFENS KOMMENTAR 2013 har spesielt vært preget av stor kundevekst, høy kredittvekst samt gjennomføring av en helhetlig merkevareprosess i banken. Vi kan stolt legge året 2013 bak oss

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS 1 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling og drift av eiendommer. Selskapet er

Detaljer