Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Tid: 09:00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Tid: 09:00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar"

Transkript

1 Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Tid: 09:00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

2 Saksliste Sak (Arkiv)saksnr. Tittel Vedtak 27/15 14/11513 Tildeling av bibliotekmidler /15 14/11784 Tilskuddsordning for Scenekunst i Hamarregionen og Sør- Østerdalsregionen tildeling våren /15 14/8742 Tildeling - Generelle kulturmidler Vår /15 15/922 Klage - Prosjektstøtte - Idretts- og aktivitetsskole - Trysil kommune 31/15 14/8836 Oppfølging av klagenemndas vedtak om å få en prinsipiell vurdering av støtte til bedriftsnettverk i klagesak fra GOAL AS 32/15 15/1154 Oppdragsbrev 2015 til Innovasjon Norge Hedmark 33/15 14/9876 Tildeling av tilskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner /15 14/7668 Videreføring av arbeid med universell utforming /15 14/1871 Evaluering av ny TT-ordning. Høring av forslag til endringer i TT-forskriften 36/15 14/12336 Høring - Invitasjon samråd - Mobergskölen flyplass - Sälen - Trysil 37/15 14/12221 Faggruppe rapport "Forenkling av utmarksforvaltningen" -

3 Høring 38/15 14/11605 Høring - Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus 39/15 15/1080 Omorganisering av bompengebransjen

4 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte Saknr. 14/ Saksbehandler: Amund Haugen Steinbakken SAK 27/15 Tildeling av bibliotekmidler 2015 Saksnr.: Utvalg Møtedato 27/15 Fylkesrådet Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet tildeler følgende tilskudd fra bibliotekmidler 2015 Søker/Prosjekt Formål og innsatsområde* Region Tilskudd Kr Våler folkebibliotek / «Nye lesefrø, barn + bøker = BRA! minibibliotek i Vålerbarnehagene». Nord-Odal bibliotek / «Naturlig leselyst!» Hamar bibliotek / «Lek og Les med LeLe-SaDa» Trysil folkebibliotek / «Skape aktiviteter i bibliotekets nye kultursal» Kongsvinger bibliotek / «Chaitime i biblioteket» Løten folkebibliotek / «Ull-hælj» Hamar katedralskole / «Read-incafè / Kattas bokkafè Målet er å skape et godt språkmiljø og legge til rette for språkstimulering, leselyst og leseglede i 1,3, 4,5 tidlig alder. Glåmdalsregionen Målet er å knytte sammen friluftsliv, leseglede og litteratur og utvikle biblioteket som møteplass for alle i kommunen. 1,3,5 Glåmdalsregionen Målet er å fremme barns lese- og Hamarregionen skriveferdigheter på en morsom måte. 4,5 Målene for prosjektet er å skape aktiviteter i den Sør-Østerdalen nye kultursalen, samt forankre salen som et naturlig møte- og arrangementssted for det frivillige kulturlivet. 1,4, Målet er å bidra til bedre inkludering av minoritetsbefolkningen og å utveksle gode kulturelle opplevelser og sosiale møter. 4,5 Glåmdalsregionen Målet er å videreutvikle bibliotekets rolle som Hamarregionen arrangør av et vidt spenn med arrangementer. 4,5 Målene for prosjektet er å øke leselyst innen Hamarregionen norsk og engelsk, samt å utvikle uformell arena for flerkulturell inkludering og skape møteplass for de ulike fagretningene på skolen. 1,4,5 Sum tilskudd *Våre innsatsområder er: 1. Litteraturkunnskap og -formidling. 2. Digital kompetanse. 3. Markedsføring og kommunikasjon. 4. Kulturelt mangfold. 5. Biblioteket som læringsarena.

5 Sak 27/15 Fylkesrådet fordeler inntil Kr i årets tildelingsrunde av Bibliotekmidler fordelt på 7 søknader. Tilskuddene belastes følgende tjenestenummer under Kapittel 5, Kultur, bibliotek og kompetanse, Andre Overføringer, Tjeneste 5000 Bibliotektjenester som dermed er redusert til kr Vedlegg: Oversikt over søknader Hamar, Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

6 Sak 27/15 Saksutredning Tildeling av bibliotekmidler 2015 Hjemmel/referanse for saken Fylkesrådets vedtakskompetanse er hjemlet i FT-sak 95/11. Sammendrag Til årets tildelingsrunde kom det inn åtte søknader. Sju av søknadene er innstilt til støtte, en innstilles til avslag. Ved denne fordelingsrunden blir det fordelt kr Etter denne tildelingsrunden er det igjen kr på budsjettposten. Budsjettposten skal i tillegg fordele tilskudd til kompetanseheving hos bibliotekarer i Hedmark fylke. I år har det blitt prioritert prosjekter som faller inn under våre innsatsområder og som har god overføringsverdi for andre bibliotek i Hedmark. Det ble totalt søkt om kr , som er en liten nedgang fra i fjor. Glåmdalsregionen får i år den største tildelingen med kr , mens Hamarregionen får kr og Sør-Østerdalen får Det var i år ingen søkere fra Fjellregionen. Gjennom årets tildelingsrunde dekkes følgende fire av fem innsatsområder - Litteraturkunnskap og -formidling - Markedsføring og kommunikasjon - Kulturelt mangfold - Biblioteket som læringsarena Innledning og bakgrunn Hvert år fordeler Hedmark fylkeskommune midler til prosjekt i folkebibliotek og skolebibliotek. Målet er å bidra til å skape bibliotek som aktive formidlere av litteratur, hvor også sosiale møter, kulturelle opplevelser, flerkulturell inkludering og muligheter for personlig deltakelse og utvikling står sentralt. Tiltak og prosjekter som er forenelig med fylkeskommunens oppgave som regional utviklingsaktør blir prioritert. I år kom det inn åtte søknader. Årets søkere er Våler folkebibliotek, Nord-Odal bibliotek, Hamar bibliotek, Sør-Odal bibliotek, Trysil folkebibliotek, Kongsvinger bibliotek, Løten folkebibliotek og Hamar katedralskole. Saksopplysninger fakta I denne søknadsrunden ble det totalt søkt om kr Totalbudsjettet for samtlige 8 søkere beløp seg til kr og omsøkt beløp er på til sammen kr I denne saken foreslår fylkesrådet å fordele til sammen kr Dette er ca. 43 % av omsøkt beløp.

7 Sak 27/15 Vurderinger Hedmark under ett I år, som tidligere, er prosjekter som faller inn under fylkeskommunens innsatsområder og har god overføringsverdi for andre bibliotek i Hedmark blitt prioritert. For 2015 er det søkt om til sammen kr , som er en liten nedgang fra i fjor med søknader for kr Totalbudsjettet for samtlige søknader var i fjor på ca. kr , mens den i år er på ca. kr Ettersom det i år var åtte søkere mot ni i fjor, ser økningen ut til å ha sammenheng med at noen av bibliotekene utvikler større prosjekter, hvor det også inngår flere samarbeidspartnere og tilskuddsytere. Glåmdalsregionen får i år den største delen av tildelingen med kr , mens Hamarregionen får kr og Sør-Østerdalen får I fjor fikk Glåmdalsregionen kr , Hamarregionen kr , Sør-Østerdalen , mens Fjellregionen kr Det er gledelig å registrere at det i år er flere søknader fra Glåmdalsregionen og Hamarregionen enn tidligere mens det bare er kommet en søknad fra hver av Sør-Østerdal- og Fjellregionen. Det er vanskelig å peke på helt bestemte årsaker til at det er få søknader fra disse to regionene. Det er riktignok kjent at mange av bibliotekene i Fjellregionen jobber med fellesprosjektet «Vinterles», som i fjor fikk både støtte fra Hedmark fylkeskommune og Nasjonalbiblioteket. Dette prosjektet er omfattende og mye av bibliotekenes innsats i Fjellregionen er rettet mot dette prosjektet. Det er positivt at skolebiblioteket ved Hamar katedralskole også i år har søkt og blitt innstilt på tildeling av midler. Hedmark fylkeskommune ønsker å jobbe aktivt for å motivere andre skolebibliotek til å gjøre det samme. Innsatsområder Årets tildelingsrunde dekker vi fire av fem innsatsområder. Dette gjelder: Litteraturkunnskap og - formidling Markedsføring og kommunikasjon Kulturelt mangfold Biblioteket som læringsarena Ingen av prosjektene dekker innsatsområdet Digital kompetanse. Dette er et innsatsområde vi har fokusert mye på over flere år, både med tildelinger og ved utarbeidelse av kurs. Slik sett kan vi tolke fraværet av prosjekter som faller innenfor dette innsatsområde, som et resultat av et bevisst arbeid på feltet over flere år. Flere av årets samarbeidsprosjekter er tverrfaglige og nyskapende med flere samarbeidspartnere innad i sin kommune. I år er det derimot ingen av prosjektene som samarbeider utover sin egen kommunegrense. De senere årene har vi hatt flere som har samarbeidet på tvers av kommunegrenser. Slik sett er det desto viktigere med prosjekter med god overføringsverdi og at det brukes tid på å spre informasjon om prosjektene. Sør-Odal bibliotek søkte om kr til prosjektet «Kaffe og litteratur». Gjennom dette prosjektet ønsket Sør-Odal at forfattere skulle formidle sine bøker og holder foredrag en gang i

8 Sak 27/15 måneden i lunsjtider. Sør-Odal fikk Bibliotekmidler i 2014 til et prosjekt nesten tilsvarende årets søknad. «Kaffe og litteratur» har målgruppe kommunens innbyggere, men vil med planlagt tidspunkt for sine arrangement kanskje nå særlig ansatte på Rådhuset og pensjonister. Prosjektet er lite nyskapende i forhold til tidligere søknad og har lite overføringsverdi, da dette er et prosjekt som ligner aktiviteter som allerede finnes ved en god del bibliotek. Vi synes at arrangement midt på dagen, ekskludere mange i kommunen. Med bakgrunn i liten overføringsverdi, manglende nyskapning, og snever målgruppe, må vi i år prioritere andre søkere som oppfyller bedre disse kriteriene. Søker har heller ikke fulgt opp mangler fra fjorårets søknad. Vurderingen av de enkelte prosjektene ligger som vedlegg til saken. Konklusjon Av til sammen åtte innkomne søknader finner fylkesrådet å kunne tildele syv søknader om tilskudd fra Bibliotekmidler 2015 for delt på til sammen kr Tildelingen belastes følgende tjenestenummer under Kapittel 5, Kultur, bibliotek og kompetanse, Andre Overføringer, Tjeneste 5000 Bibliotektjenester. Årets Bibliotekmidler - prosjekter, er fordelt etter denne tildelingsrunden. Etter denne tildelingsrunden er det igjen kr på denne budsjettposten. Dette er midler til kompetanseheving for bibliotekansatte i Hedmark. Sør-Odal biblioteks prosjekt «Kaffe og litteratur» får ikke tildelt midler i årets tildelingsrunde. Dette prosjektet er ikke prioritert med bakgrunn i liten overføringsverdi, manglende nyskapning, og snever målgruppe. Gjennom årets tildelingsrunde dekker vi fire av fem av våre innsatsområder og bidrar til utviklingen av gode bibliotek i Hedmark, et rikere kulturliv og et mer attraktivt fylke. Fordelingen av årets midler imøtekommer også fylkeskommunens lovpålagte ansvar for regional bibliotekutvikling.

9 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte Saknr. 14/ Saksbehandler: Øyvind Midtskogen SAK 28/15 Tilskuddsordning for Scenekunst i Hamarregionen og, Sør-Østerdalsregionen tildeling våren 2015 Saksnr.: Utvalg Møtedato 28/15 Fylkesrådet Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet tildeler følgene scenekunstprosjekter i Hamarregionen og Sør-Østerdalsregionen et tilsagn på inntil: 1. Hamar amatørteater kr ,- 2. Vocale Visible kr ,- 3. Ringsaker teaterlag kr ,- 4. Kopparleden teaterlag kr ,- Sum kr ,- Beløpet belastes post , scenekunst for Hamarregionen og Sør- Østerdalsregionen, som da er redusert til kr ,-. Vedlegg: - Oversikt søknader Hamar, Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

10 Sak 28/15 Saksutredning Tilskuddsordning for scenekunst i Hamarregionen og Sør-Østerdalsregionen tildeling våren 2015 Hjemmel/referanse for saken Fylkesrådets vedtakskompetanse er hjemlet i FT-sak 95/11. Saksopplysninger fakta Bakgrunn Tilskuddsordningen for scenekunstfeltet i Hamarregionen og Sør-Østerdalsregionen ble lyst ut i fylkets aviser høsten Innen søknadsfristen for første tildeling for 2015 hadde det kommet inn fire søknader. Målsetting Tilskuddsordningen for Hamarregionen og Sør-Østerdalsregionen har som hovedmål å bidra til å heve det kunstneriske nivået på scenekunstproduksjoner. Midlene skal kunne benyttes til å kjøpe inn tjenester innenfor regi, koreografi, instruksjon og arrangering, scenografi, kostymer, lyd, lys og produksjonskompetanse etc. Kriterier for støtte Ved tildeling skal grupper og oppsettinger som har tydelige og høye kunstneriske ambisjoner prioriteres. Det forutsettes videre at prosjektene også mottar kommunal støtte. Regional interesse og nedslagsfelt er også en side som vektlegges ved tildeling. Avlønning av personale kan kun gjøres til profesjonelle aktører som deltar i oppsettingene eller til de frie scenekunstgruppene som har scenekunst som yrke. Vurderinger Fylkeskommunen har etter opprettelsen av Teater Innlandet videreført satsingen på regionale scenekunstproduksjoner gjennom etablering av Teater i Fjellregionen og Teater i Glåmdal, samt etablering av tilskuddsordningen for scenekunstfeltet i Hamar- og Sør-Østerdalsregionen. Fylkesrådet ser dette som viktig for å kunne ivareta og utvikle de mange scenekunstmiljøene som er spredt rundt i fylket. Å benytte profesjonelle aktører bidrar det til å heve det kunstneriske nivået og utvikle teaterfeltet ytterligere. En slik satsning på scenekunstfeltet er samtidig et viktig bidrag også med tanke på økt attraktivitet som er et av mange virkemiddel for å øke antall innbyggere i Hedmark.

11 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte Saknr. 14/ Saksbehandler: Bjørn Westad SAK 29/15 Tildeling - Generelle kulturmidler Vår 2015 Saksnr.: Utvalg Møtedato 29/15 Fylkesrådet Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet tildeler kulturmidler til følgende 40 tiltak og prosjekter for første halvår 2015: Innstilt Søker Type tiltak beløp Region AnJazz Hamar Jazzfestival Musikkfestival jazz Hamarregionen Arnfinn Johnsen Fotoutstilling Hamar kulturhus Hamarregionen Audunbakken-festivalen Musikk og kunstfestival Hamarregionen Collegium Vocale Klassiske konserter, korverk Sør-Østerdalen Det Primitive Teater Spel historisk Glåmdalen Eli Storbekken Folkemusikksamling Fjellregionen Elveteateret Teater Sør-Østerdalen Foreningen Under Brua Musikk og kulturfestival Hamarregionen Galleri TØYsentralen Vandreutstilling kunst Fjellregionen Glåmdalsrevyen Revy og teater Glåmdalen Hamar Janitsjarskole Korpsmesterskap Hedmark og Oppland Hamarregionen Hamar Kino KF Filmfestival Hamarregionen Hamar Middelalder-festival Kulturfestival Hamarregionen IKF Internasjonal Kvinneliga Kulturarrangement og utstilling Hamarregionen for fred og frihet Kirsten Flagstad Festival Klassisk musikk festival Hamarregionen Kommunene i Fjellregionen Musikk og historieprosjekt Fjellregionen Litteraturfestivalen i Grue Litteraturfestivalen Glåmdalen Morodalsfestivalen 2015 Musikkfestival for utviklingshemmede Glåmdalen MOW Movies on War Movies on War Filmfestival Sør-Østerdalen MØST v/østnorsk Jazzsenter Arrangørtreff kompetanseutvikling Hamarregionen

12 Sak 30/15 NK Øst-Norge Waterproof Kunsthåndverk utstilling, seminar Hamarregionen NMF Norges Musikkorps Forb. Regionkorpssamlinger samlinger Hedmark Hamarregionen Nordisk Samtidspoesi-festival Litteraturformidling Litteraturscena Hamarregionen Rolf Jacobsen- dagene Norsk Kulturskoleråd Strykeseminar 2015 for kulturskoleelver Hamarregionen Hedmark Olsokkom. Domkirkeodden Kulturarrangement Olsok-feiringen på Hamarregionen Domkirkeodden Opera Di Setra Opera. Elskovsdrikken av G. Donizetti Fjellregionen Oplandske Bokforlag Bokutgivelse. Historisk, dokumentasjon Annet Os kommune 14/ Markering av komponist, arrangør Johan Øien Hamarregionen Prøysenhuset Festival Prøysenfestivalen Hamarregionen Stoppested Verden Barnefestival Stoppested Verden Hamarregionen Studentuka på Rena Kulturprogram, arrangementer Fjellregionen Tolga kommune Historieformidling kulturprogram Fjellregionen Trond Solberg Kunst treskulptur Fjellregionen Tynset kommune Tre- og arkitekturfestival Fjellregionen Vinger Blues & Soul Club Markensbluesen Glåmdalen Volumfestivalen 2015 Musikkfestival, med kunst/film/kulturprogram Sør-Østerdalen Vrangkultur Musikkfestival og kulturprogram Glåmdalen Østerdalen festivalforening Fløterfestival kulturfestival Sør-Østerdalen Østnorsk Jazzsenter Sommerkurs i storbandspill Hamarregionen Østnorsk Jazzsenter Konsertvirksomhet jazzkonserter Annet Fylkesrådet innstiller inntil kr ,- til i alt 40 tiltak på kulturfeltet for våren Midlene belastes tjeneste 5703 Generelle kulturmidler og tjeneste 5309 Andre kunsttiltak. Ved denne tildelingen er Post 5703 Generelle kulturmidler redusert fra kr ,- til kr ,-. Post 5309 Andre kunsttiltak er redusert fra kr til kr ,-. Vedlegg: - Alle søknader Innvilgede søknader Avslåtte søknader Hamar, Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

13 Sak 30/15 Saksutredning Tildeling - Generelle kulturmidler 2015 Vår 2015 Frist 1. desember 2014 Hjemmel/referanse for saken Fylkesrådets vedtakskompetanse er hjemlet i FT-sak 95/11. Sammendrag Til vårens tildelingsrunde for 2015, innkom i alt 65 søknader. En søknad ble trukket tilbake av søker, 2 ble flyttet til Tilskuddsordningen for barne- og ungdomsorganisasjoner, 3 ble flyttet til Scenekunstordningen for Hamar- og Sør-Østerdalsregionen og 1 ble flyttet til midler som fordeles til idrettsaktivitet. Dermed er 59 søknader behandlet, av disse er 40 innstilt og 19 fikk avslag. Ved denne tildelingsrunden fordeles kr ,- av en totalramme på kr ,-. Etter denne fordelingen gjenstår altså kr ,- til kulturformål for resten av Størrelsen på første tildelingsrunde for 2015 er vesentlig høyere enn foregående år. Dette skyldes i hovedsak at 7 festivalavtaler for perioden nå er over, og at 6 av disse har søkt tilskudd på ordinær måte sammen med øvrige søkere. De 6 festivalene som søkte utgjør til sammen kr ,- I tillegg er andelen innstilte økt i forhold til innkomne søknader, sammenlignet med tidligere. Dette skyldes flere relevante, gode søknader. Alle regioner i fylket er representert blant de innstilte søknadene og representerer en tilfredsstillende spredning av ulike kulturuttrykk. Innledning og bakgrunn Tilskuddsordningen har to fordelingsrunder pr. år med søknadsfrister 1. desember og 15. mai. Midlene må sees i sammenheng med øvrige tilskuddsordninger på kulturfeltet og fylkeskommunens samlede kultursatsning gjennom driftsmidler til våre kunst- og kulturinstitusjoner som Kunstbanken, Musikk i Hedmark, Turneorganisasjonen i Hedmark, Teater Innlandet, Ringsaker Operaen, Festspillene i Elverum m.m. I retningslinjene for tilskuddsordningen vektlegger fylkeskommunen at det er de større, regionale tiltakene som skal prioriteres. Videre er det et krav at tiltakene skal være av høy kvalitet, være åpent for alle og at barn og unge er en prioritert målgruppe som skal tas hensyn til i totalvurderingen. Tiltak som innebærer samarbeid mellom profesjonelle og amatører vil bli prioritert. Dette bidrar til å heve nivået på de enkelte tiltakene eller arrangementene, samtidig som det bidrar til kompetanseheving på kulturfeltet. Ved fordeling av midlene tas også hensyn til en viss geografisk spredning og til at ulike kulturuttrykk er representert.

14 Sak 30/15 Saksopplysninger fakta Omsøkte midler beløp seg til kr ,- og budsjettene for samtlige søkere beløp seg til i overkant av 28 mill. kroner. Forslag til innstilling beløper seg til kr ,- mot kr ,- for vår Mye av årsaken til økningen er som nevnt innledningsvis at festivalavtalene gikk ut i Disse blir ved denne tildelingen synlig blant de øvrige søknadene. På tross av dette så er det allikevel en markant økning. Summeringen viser at det er fordelt kr ,- mer sammenlignet med 2014, men det er også 8 flere søknader innstilt (37 mot 29 stk. vår 2014). Flere søknader når altså fram, noe som kan tyde på flere gjennomarbeidede, gode søknader sammenlignet med fjoråret. Vurderinger I fylkeskommunens forslag til tildeling er det lagt vekt på at tiltaket har en relevans utover det lokale. Kravene til at arrangementet/ tiltaket har regionalt preg og er av høy kvalitet, vil alltid være vesentlige for om tiltaket foreslås innstilt eller ikke. Videre forutsettes det at tiltakene må være inkluderende, åpne for alle med tanke på likestilling, åpenhet, demokratiske verdier, lover og regler. Om et tiltak har et regionalt nedslagsfelt kan være gjenstand for diskusjoner. I slike sammenhenger må det anvendes skjønn. Geografisk spredning ivaretar fylkeskommunens mål om at gode kunst- og kulturopplevelser skal komme hele befolkningen til gode uansett bosted. Dette kan være utfordrende med store avstander, små kommuner, og ulik befolkningstetthet. I noen tilfeller kan dette gå på bekostning av ensidig fokus på f.eks. kvalitet. Enkelte gode søknader kan derfor falle ut selv om de oppfyller mange kriterier. Sammenstiller man omsøkt beløp og budsjett, viser dette at søknadene også har flere finansieringskilder utover den støtten tiltakene som Hedmark fylkeskommune bidrar med. Dette er positivt og i tråd med retningslinjene, som stiller krav til søkerne om flere finansieringskilder. Konklusjon Av til sammen 65 innkomne og 59 behandlede søknader, er 19 gitt avslag mens hele 40 er innstilt til tilskudd inntil kr ,-. Det høye beløpet kan primært forklares utfra at 6 større festivaler som tidligere hadde treårig avtale om driftstilskudd med Hedmark fylkeskommune ( ), nå har måttet søke på ordinær måte - da ordningen med treårige driftstilskudd ikke er videreført for I tillegg er det i år flere store, mer relevante søknader som er innstilt enn tidligere. Alle fylkets regioner er godt representert blant de innstilte. Som i fjor utmerker Fjellregionen seg som aktiv, men en ser også en mer jevn fordeling mellom Glåmdalsregionen og Sør-Østerdalen. Innholdsmessig er det musikkfeltet som dominerer bildet, men både visuell kunst, film, litteratur og kunsthåndverk er også godt representert ved denne fordelingsrunden.

15 Sak 30/15 Saknr. 15/922-3 Saksbehandler: Lars Gotaas SAK 30/15 Klage - Prosjektstøtte - Idretts- og aktivitetsskole - Trysil kommune Saksnr.: Utvalg Møtedato 30/15 Fylkesrådet Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for Felles klagenemnd med følgende forslag til vedtak: Hedmark fylkeskommune imøtekommer ikke klagen fra Trysil kommune i forbindelse med søknaden om støtte til idretts- og aktivitetsskole i Trysil. Vedlegg: - Klage fra Trysil kommune, mottatt 13. januar Saksutredning i FR-sak 0289/14, «Prosjektstøtte idretts- og aktivitetsskole.» - Søknad om støtte mottatt Hamar, Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

16 Sak 30/15 Saksutredning Klage - Prosjektstøtte - Idretts- og aktivitetsskole - Trysil kommune Hjemmel/referanse for saken Fylkesrådets vedtakskompetanse er hjemlet i FT-sak 95/11. Innledning og bakgrunn Trysil kommune søkte om kr til en idretts- og aktivitetsskole. Søknaden var datert 13. oktober 2014 og ønsket var at et eventuelt tilskudd skulle fordeles over 3 år. Fylkesrådet behandlet søknaden i vedtaksmøte 15. desember 2014 i sak og søknaden ble ikke innvilget. Søker klagde på vedtaket i brev mottatt 13. januar Foreløpig svar ble sendt fra fylkeskommunen 22. januar hvor vi bekreftet at vi hadde mottatt klagen og informasjon om forventet saksgang. Klagen kom innen fristen og behandles etter rutinene for klagebehandling. Saksopplysninger fakta Fylkesrådet vurderte søknaden slik i behandlinga 15. desember: «Barn og unge sitter mer stille enn før og det blir mer og mer viktig å legge til rette for fysisk aktivitet i hverdagen. Mange blir kjørt til og fra aktiviteter og mye av den daglige aktiviteten i form av utelek, gåing og sykling har blitt borte. Idretten gjør en god jobb for å aktivisere mange, men en del barn og særlig unge faller utenfor. Ungdomsfrafallet i idretten er stort og en av grunnene kan være at idretten blir for seriøs og for prestasjonsrettet. En allsidig Idrettsskole for barn er et godt tiltak og vil forhåpentligvis bidra til at flere barn blir mer aktive lengre. Deltagerne blir introdusert for mange idretter og ulike former for friluftsliv på en positiv måte og kan derfor finne sin aktivitet. En idrettsskole vil ikke ha prestasjonsfokus og dette bidrar antagelig til at noen som faller fra den organiserte idretten vil være mer aktive i en idrettsskole. Hedmark fylkeskommune ønsker å være en regional utviklingsaktør og støtter nyskapende prosjekter som gjerne har nedslagsfelt i flere kommuner. Fylkeskommunen har for eksempel støttet det regionale kompetanseknutepunktet i Sør-Østerdal, En region i bevegelse med kr i 2014.

17 Sak 30/15 Fylkeskommunens Plan for fysisk aktivitet har fokus på lavterskel fysisk aktivitet for barn og unge. Det er liten tvil om at en idrettsskole kan ha positiv effekt i forhold til barn og unges aktivitetsvaner. Idrettsskoler slik det skisseres i søknaden er allikevel vel utprøvd og driftes over hele landet. Fylkeskommunen ser på dette som en kommunal oppgave.» I klagen legger Trysil kommune vekt på at deres prosjekt ikke er en vanlig idrettsskole, men en nytenkende måte å organisere fysisk aktivitet på for alle. Kommunen sier også at prosjektet kan være et eksempel for andre kommuner. Videre trekker kommunen fram det gode samarbeidet på tvers av næringsliv, frivillige organisasjoner og kommunale instanser. Utdrag fra klagen «Trysil kommune klager herved på vedtaket om avslag til støtte av Idretts- og aktivitetsskolen. I vurderingen som saksbehandler hos Hedmark fylkeskommune har gjort blir det vurdert at «Idrettsskoler slik det skisseres i søknaden er allikevel vel utprøvd og driftes over hele landet.» Dette bestrider vi. Vår modell er absolutt nytenkende og kan være til eksempel for andre kommuner som ønsker å skape aktivitet for barn og unge samtidig som de viser frem kjerneområder kommunen har. Vi tilbyr særdeles nytenkende og alternative aktiviteter slik at vi nettopp IKKE blir en vanlig idrettsskole. Det er idrettslagene sin oppgave. Gjennom aktiviteter som skateboard, surfing, klatring, buldring, rafting, juving, hestesport, hundekjøring, bowling med mer, vil jeg på det sterkeste påstå at det vi tilbyr er nytenkende. Denne aktiviteten er annerledes enn vanlige «idrettsskoler» ved at dette er et kommunalt koordinert tilbud, men hvor det er et særdeles bredt samarbeid på tvers av næringsliv, frivillige organisasjoner og kommunale instanser. Normalt vil en idrettsskole gi tilbud ut fra porteføljen til det idrettslaget som driver idrettsskolen. Hensikten med vanlige idrettsskoler er som regel å øke medlemmer til idrettslagene. Trysil kommune sin Idretts- og aktivitetsskole har en helt annen hensikt. I et folkehelseperspektiv ønsker vi å motivere barn og unge til livslang aktivitet gjennom å skape indre motivasjon. Samtidig er alle tilbudene Idretts- og aktivitetsskolen gir, et virkemiddel for å skape mer kunnskap om bygdas kulturarv gjennom bruken av naturen og samarbeid med aktivt næringsliv. Trysil kommune har en VGS med elever fra andre kommuner. Disse elevene vil også kunne søke våre tilbud. Vi vil også påta oss å veilede andre kommuner som ønsker å utvikle et tilsvarende aktivitetstilbud.» Vurderinger Klager poengterer at deres modell er nytenkende og de bestrider at idrettsskoler, slik det beskrives i søknaden, er utprøvd og driftes over hele landet. Idrettsskoler blir drevet i veldig mange kommuner og er innrettet på mange forskjellige måte, både gjennom kommuner og idrettslag. Fylkesrådet har ingen oversikt over hvor mange idrettskoler det er eller hvordan alle drives, men at det er stort mangfold er sikkert. Noen

18 Sak 30/15 idrettskoler drives i samarbeid med skole/sfo, andre drives som et fritidstilbud på kveldstid og evt i samarbeid med forskjellige aktører. Fylkeskommunen synes at Trysil har funnet en god modell for sin idrettsskole, men ser at de har en utfordring på finansieringssiden. Fylkeskommunen arbeider i hovedsak med tiltak som er av en regional karakter. Siden det finnes idrettsskoler i mange kommuner i Hedmark er det vanskelig å bidra på finansieringssiden til en av dem og det er heller ikke avsatt midler til slike tiltak. Det er utfordrende å definere hva som er nyskapende ved et prosjekt. Vi kan se at idrettskolen i Trysil har elementer som ikke er så vanlig i idrettsskolene, men idrettsskole for kommunens barn og unge er ikke nytt. Konklusjon Prosjektet er bra og uten tvil et viktig bidrag for barn og unge i Trysil. Fylkesrådet kan allikevel ikke se at grunnene som klager påpeker innebærer noe nytt i forhold til den opprinnelige søknaden og behandlingen av dette. Rådet opprettholder derfor avslaget på søknaden. Klagen oversendes Felles klagenemnd for endelig avgjørelse.

19 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte Saknr. 14/ Saksbehandler: Torunn H. Kornstad SAK 31/15 Oppfølging av klagenemndas vedtak om å få en prinsipiell vurdering av støtte til bedriftsnettverk i klagesak fra GOAL AS Saksnr.: Utvalg Møtedato 31/15 Fylkesrådet Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet viser til vedtak i felles klagenemnd i sak 1/15 og sender med dette over en redegjørelse om kriterier for tildeling av næringsutviklingsstøtte til bedriftsnettverk. Fylkesrådet opprettholder sitt avslag i klagesaka fra GOAL AS, og legger den på nytt fram for klagenemnda med følgende forslag til vedtak: Klagen fra GOAL AS på avslag om støtte til prosjektet «Næringsnettverk innen Inn På Tunet» tas ikke til følge. Vedlegg: - Redegjørelse om kriterier for tildeling av næringsutviklingsstøtte til bedriftsnettverk - Saksprotokoll fra møte i felles klagenemnd , sak 1/15 - Saksprotokoll og saksutgreiing i FR-sak 285/14 «Klage på avslag om støtte til prosjektet Næringsnettverk innen Inn På Tunet» - Klage på avslag om næringsstøtte FR-SAK 228/14 fra Jon Karlsen for GOAL AS, datert Saksprotokoll og saksutgreiing i FR-sak 228/14, «Søknad om finansiering av næringsnettverk innen Inn på tunet» - Søknad om støtte av fra GOAL AS Hamar, Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

20 Sak 31/15 Saksutredning Oppfølging av klagenemndas vedtak om å få en prinsipiell vurdering av støtte til bedriftsnettverk i klagesak fra GOAL AS Hjemmel/referanse for saken Fylkesrådets vedtakskompetanse er hjemlet i FT-sak 95/11. Sammendrag Fylkesrådet avslo i sak 228/14 søknaden fra GOAL AS om støtte til prosjektet «Næringsnettverk innen Inn På Tunet». GOAL AS klagde på avslaget. Fylkesrådet fattet i møte i FR-sak 285/14 vedtak om at klagen oversendes felles klagenemnd med anbefaling om at den ikke tas til følge. Klagenemnda behandlet klagen i sitt møte og fattet følgende vedtak: «Et enstemmig Felles Klagenemnd sender saken tilbake til Fylkesrådet for å få belyst saken om prinsipiell vurdering og finansiering av bedriftsnettverk.» En redegjørelse om kriterier for tildeling av næringsutviklingsstøtte til bedriftsnettverk sendes med dette over til felles klagenemnd. Innholdet er i tråd med tidligere praksis, og fylkesrådet vurderer at det også gir grunnlag for kommende behandlinger av søknader om støtte til bedriftsnettverk. Innledning og bakgrunn Gangen i saka er følgende: Fylkesrådet avslo i sak 228/14 søknaden fra GOAL AS om støtte til prosjektet «Næringsnettverk innen Inn På Tunet». Rådet fattet følgende vedtak: «Fylkesrådet avslår søknaden fra GOAL AS om finansiering av kostnader med etablering av næringsnettverket. Grunnene til avslaget er at 1. Nettverket skal opptre forretningsmessig i et marked. Det vil dermed ha en rolle nokså tilsvarende en enkeltbedrift. Enkeltbedrifter omfattes ikke av fylkeskommunens finansieringsordninger, og disse henvises til å bruke Innovasjon Norges virkemidler 2. Det eksisterer allerede et ikke-kommersielt, offentlig finansiert nettverk for tilbydere innen Inn på tunet i Hedmark. Det forutsettes at dette nettverket tilbyr kompetanseheving til tilbyderne»

21 Sak 31/15 GOAL AS klagde på avslaget. Fylkesrådet behandlet klagen , sak 285/14, og sendte den deretter videre til felles klagenemnd med følgende forslag til vedtak: «Fylkesrådet legger saken fram for Felles klagenemnd med slikt forslag til vedtak: Klagen fra GOAL AS på avslag om støtte til prosjektet «Næringsnettverk innen Inn På Tunet» tas ikke til følge.» Klagenemnda behandlet klagen i sitt møte og fattet følgende vedtak i sak 1/15: «Et enstemmig Felles Klagenemnd sender saken tilbake til Fylkesrådet for å få belyst saken om prinsipiell vurdering og finansiering av bedriftsnettverk.» Saksopplysninger fakta Felles klagenemnd har bedt om å få en prinsipiell vurdering av finansiering av bedriftsnettverk. En redegjørelse om kriterier for tildeling av næringsutviklingsstøtte til bedriftsnettverk» er lagt ved saka. Der gås det gjennom følgende hovedpunkter: - Fylkeskommunen som næringsutvikler - Hva er et bedriftsnettverk - Hedmark fylkeskommunes støtte til bedriftsnettverk Konklusjonen i redegjørelsen er: «Fylkeskommunen kan støtte søknader fra bedriftsnettverk som har samarbeidsavtaler, men joint venture-selskaper og lignende selskapsdannelser henvises til å søke støtte hos Innovasjon Norge. Det presiseres at destinasjonsselskaper og innovasjonsaktører kan søke om støtte hos fylkeskommunen uansett selskapsform, da disse oppfyller spesielle formål innen den regionale planen for opplevelsesnæringer og innovasjonsstrategien for Hedmark, og det nasjonale næringshageprogrammet. Fylkeskommunen kan yte støtte til kostnader i oppstarts- og utviklingsfasen, og til enkelte prosjekter. I alle saker som gjelder bedriftsnettverk foretas det ei avklaring med Innovasjon Norge om søknaden bør finansieres, og hvem av aktørene som skal gjøre det.» Klagesaka som nemnda skal vurdere kan oppsummeres slik (hentet fra saksutgreiinga ved klagebehandlinga, FR-sak 285/14):

22 Sak 31/15 Nettverket GOAL AS (Grønn Omsorg, Arbeid, Læring) er etablert av to erfarne Inn på tunettilbydere på Hedmarken: Ingunn Sigstad Moen og Ingrid Lekve/Jon Karlsen. GOAL AS skal være en sammenslutning av tilbydere som skal arbeide sammen for å få oppdrag, og de ønsker at nettverket skal bli en samla forhandlingspart overfor kjøpere av tjenester innen Inn på tunet (IPT). Det eksisterer også en annen type nettverk for IPT-tilbydere i Hedmark. Dette er en ren interesseorganisasjon som ikke har forretningsdrift. Dette nettverket finansieres av fylkesmannen og Innovasjon Norge. Fylkesrådet vurderte søknaden slik i behandlinga 27. oktober: «I utgangspunktet vurderes det som positivt at næringsutøvere danner nettverk og vil samarbeide om kompetanseheving og forretningsutvikling. Det vurderes likevel ikke at fylkeskommunen kan støtte opp om dette nettverkets arbeid. Dette er bl.a. fordi de skal samarbeide om å levere tilbud, og dermed operere tilnærma som en enkeltbedrift i et marked. Slik bedriftsutvikling hører inn under Innovasjon Norges virkemidler, og søkerne har der fått støtte til deler av utviklingsarbeidet i oppstarten. Det er også slik at det allerede eksisterer et offentlig finansiert nettverk for IPT-tilbydere. Dette vil ha en litt annen rolle enn GOAL, men vil naturlig ha en stor rolle knytta til kompetanseutvikling av tilbydere, noe som er en stor del av kostnadene i søknaden.» Søkeren grunngir sin klage i at han mener at fylkeskommunen har misforstått hva det andre Inn på tunet-nettverket arbeider med, og at de ikke får støtte fordi det allerede eksisterer et nettverk for Inn på tunet-tilbydere. Fra klagen refereres: «Inn-På-Tunet- Hedmark er en interesseorganisasjon for Inn-På-Tunet-tilbydere i Hedmark. skal den ikke drive næringsmessig arbeid med sikte på å utvikle enkelttilbydere eller grupper av tilbydere, men derimot arbeide for å gjøre Inn-På-Tunet-konseptet allment kjent. Næringsutvikling og salg av tjenester er den enkelte tilbyder/bondes ansvar.» «GOAL Grønn Omsorg, Arbeid, Læring AS ivaretar næringsutviklingsorienteringen som regjeringen ønsker seg... GOAL AS eies av to IPT-gårder men vil kanalisere oppdrag til et næringsnettverk av IPT-gårder» «Vi har tatt regjeringens oppfordring på alvor, samt signalene fra innkjøpere hos større offentlige kunder som ønsker å forholde seg til et nettverk av gårder og ikke enkelttilbydere. Vi har kontakt med noen gårder vi ønsker å samarbeide med men har behov for å utvide antallet» Fylkesrådet vurderte i sin klagebehandling at (utdrag): «Det er likevel fylkesrådets vurdering at når nettverket skal opptre i et marked, slik aksjeselskapet GOAL klart uttrykker at det skal gjøre, må det uansett defineres som en enkeltbedrift. Når selskapet har fått støtte til oppstart av sin virksomhet fra Innovasjon Norge, underbygges dette.»

23 Sak 31/15 «bedriftene som deltar i det åpne IPT-nettverket vil få tilbud om offentlig finansiert kompetanseheving her, og de vil også kunne komme med innspill til hvilke typer kompetansehevingstiltak som er ønsket. Om GOAL AS ønsker å tilby andre typer kompetanseheving til sine medlemmer, kan de søke om finansiering av dette gjennom Innovasjon Norge (jfr. punktet over om enkeltbedrifter), men det vil også der bli vurdert opp mot hva som finnes av offentlig finansierte tiltak fra før.» Vurderinger Redegjørelsen med de prinsipielle vurderingene av finansiering av bedriftsnettverk viser fylkeskommunens praksis i behandling av slike søknader. Den er utformet generelt, og vil ha gyldighet også for kommende søknader om støtte til bedriftsnettverk. Fylkesrådet vurderer at behandlinga av søknaden og klagen som er grunnlaget for utarbeidinga av redegjørelsen er i tråd med tidligere praksis, som nå er skriftliggjort. Dette fordi: - De to bedriftene har organisert samarbeidet sitt som et aksjeselskap (et slags joint venture, uten at de nødvendigvis bruker eller kjenner til dette begrepet) - Søknaden er diskutert med Innovasjon Norge og vurdert ut fra kjennskapen til at de har innvilga noe oppstartsstøtte til selskapet - Disse to punkta var avgjørende i vurderinga av saka. Sjøl om det var søkt om støtte til utvidelse av et nettverk i oppstartsfasen ble det derfor ikke innvilga støtte Det andre avslagspunktet er ikke dekt opp av det prinsipielle som er behandla i notatet. Dette behandler ei annen side av søknaden; nemlig at det allerede eksisterer et annet nettverk som også gir tilbud om kompetanseheving. Dette punktet berøres ikke i notatet, fordi det her handler om prioritering av offentlige midler. Konklusjon Redegjørelsen om kriterier for tildeling av næringsutviklingsstøtte til bedriftsnettverk sendes over til felles klagenemnd. Fylkesrådet vurderer at redegjørelsen viser praksis i fylkeskommunens behandling av søknader om støtte til bedriftsnettverk, og at det også gir grunnlag for kommende behandlinger av slike søknader. Fylkesrådet opprettholder sitt forslag til vedtak i klagen fra GOAL AS.

24 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte Saknr. 15/ Saksbehandler: Espen Køhn SAK 32/15 Oppdragsbrev 2015 til Innovasjon Norge Hedmark Saksnr.: Utvalg Møtedato 32/15 Fylkesrådet Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet bevilger Innovasjon Norge Hedmark som Hedmark fylkeskommunes operatør kr. 28 mill. til bedriftsutvikling og etableringsstipend for Fordeling av midler skal skje i samsvar med oppdragsbrevet. Midlene bevilges fra regionale utviklingsmidler ansvar tjeneste Fylkesrådet bevilger i tillegg inntil 1 mill.kr. som regional medfinansiering for 2015 til felles prosjekter, fordelt som følger: - Inntil kr til prosjektet Temabasert produktutvikling i opplevelsesnæringene. Midlene bevilges av fylkeskommunale midler til reiseliv ansvar tjeneste Inntil kr til prosjektet Vekst i industrien. Midlene bevilges av fylkeskommunale midler avsatt på driftsfond til næringsutvikling med særlig vekt på skog/tre ansvar11607 tjeneste 6110 prosjekt Hedmark fylkeskommune ønsker å ha tett dialog om pågående organisasjonsmessige endringer i Innovasjon Norge og hvilke konsekvenser dette eventuelt vil kunne ha for Innovasjon Norge Hedmark og oppdraget fra Hedmark fylkeskommune. Hedmark fylkeskommune ønsker at IN Hedmark profilerer at de er fylkeskommunens operatør i samsvar med aktiviteter som ligger nedfelt i oppdragsbrevet for 2015.

25 Sak 32/15 Vedlegg: - Oppdragsbrev IN Hedmark 2015 Hamar, Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

26 Sak 32/15 Saksutredning Oppdragsbrev 2015 til Innovasjon Norge Hedmark Hjemmel/referanse for saken Fylkesrådets vedtakskompetanse er hjemlet i FT-sak 95/11. Innledning og bakgrunn Innovasjon Norge Hedmark er Hedmark fylkeskommunes operatør for forvaltning av de bedriftsrettede virkemidlene i distriktene og etablererstipendet. Bruken av disse virkemidlene skal bygge opp under nasjonal politikk og regionale satsninger. I forbindelse med styringsdialogen mellom fylkeskommunene og IN Norge utvikles det et nytt målog resultatstyringssystem (MRS). Derfor vil oppdragsbrevet for 2015 ha de samme resultat- og måleindikatorer som de siste åra. I tillegg har eierne av IN (staten og fylkeskommunene) utviklet en disposisjon for hvordan et oppdragsbrev skal bygges opp og hva det skal inneholde. Det er også et krav at IN regionkontor skal ha mottatt oppdragsbrev fra fylkeskommunene innen 1.mars. Utredning og vurderinger Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har i presentert mål for programkategori Distrikts- og regionalpolitikk gjennom Prop. 1 S ( ). Målformuleringene er noe justert/endret for budsjettåret Nærings- og bedriftsrettede tiltak skal ytterligere prioriteres. Under hovedmål 1 Økt verdiskaping, sysselsetting og internasjonalt konkurransedyktig næringsliv prioriteres entreprenørskap og innovasjon samt kvalifisering av bedrifter til økt forskning og utvikling. Midlene skal målrettes mot verdiskaping og tiltak rettet mot nettverk, bedrifter og etablerere. Under hovedmål 2 Forbedre lokale og regionale rammebetingelser for næringsliv og befolkning prioriteres næringsrettet infrastruktur og næringsrettet kompetanse. Under hovedmål 3 Utvikle attraktive regioner og senter for befolkning og næringsliv trekkes Utviklingsprogrammet for byregioner fram. Dette skal fremme utvikling av tiltak som kan utløse regionens næringsmessige potensial i byregionene Hedmark fylkeskommune delegerer myndighet til lnnovasjon Norge Hedmark for å bevilge midler til bedriftsutvikling. Midlene skal benyttes til å fremme bedriftsrettet regional utvikling. Tildelingen skjer i henhold til nasjonal politikk og regionale føringer og vedtatte strategiske satsninger. Hedmark fylkeskommune, ved fylkesrådet, har som overordnet visjon og mål at Hedmark skal ha innbyggere i lnnovasjon Norge Hedmark bes av den grunn å prioritere bevilgninger som bidrar til en positiv arbeidsplassutvikling i sine vurderinger. Det forventes at IN Hedmark bygger opp under Hedmark fylkeskommunes hovedmål og fire delmål for næringsutvikling. Disse er:

27 Sak 32/15 Hovedmål: Tilrettelegge for arbeidsplassutvikling og innovasjon 1) Økt innovasjon i næringslivet 2) Økt kompetanse i næringslivet og virkemiddelapparatet 3) Flere levedyktige nyetableringer 4) Innovasjon Norge som fylkeskommunens operatør bruker bedriftsrettede virkemidler i samsvar med fylkeskommunens mål Ovennevnte mål samsvarer med regjeringens politikk for bedriftsrettede tiltak. Ved siden av å bygge oppunder fylkeskommunens generelle mål forventer fylkeskommunen som oppdragsgiver at IN Hedmark prioriterer følgende næringer og programmer: 1) Bioøkonomi og trebaserte næringer 2) Landbruksnæringer 3) Opplevelsesnæringer 4) Aktiviteter i regi av fylkets innovasjonsaktører og innovasjonsstruktur (inkubatorbedrifter og bedrifter innenfor Arena-programmer) Minst 50 % av midlene bør gå til myke investeringer som kompetanseheving, innovasjon og entreprenørskap. Uklarheter om bruken av midlene kan tas opp med fylkeskommunen. Oversikt over bevilgninger stilt til disposisjon for 2015 Den totale rammen til Hedmark fylkeskommune over kap er i 2015 kr 61,6millioner (ekskl. lnterreg). Dette er 1 mill.kr. mer enn i 2014 og skyldes at Hedmark for 2015 har fått økt rammen til omstilling. Mål for innovasjon Norge Hedmark sin aktivitet Innovasjon Norge skal være et virkemiddel for staten og fylkeskommunene for å realisere verdiskapende næringsutvikling i hele landet. Hovedmålet er at Innovasjon Norge skal utløse bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling basert på regionenes muligheter og fortrinn. I styringsdialogen mellom IN Hedmark og Hedmark fylkeskommune vil en vektlegge resultat, virkemiddelbruk og aktivitet i 2015 sammenliknet med faktisk resultat I denne sammenheng legges det også opp til minst to møter mellom IN Hedmark og Hedmark fylkeskommune. Ett rundt rapportering ved sommeren og ett i desember. I oppdragsbrevet fra KMD heter det at «Regjeringen vil legge grunnlaget for å styrke vekstkraften, og sikre gode levekår i alle deler av landet. Regjeringen har startet arbeidet med å fornye regionalpolitikken gjennom å ha en bredere tilnærming. Den regionalpolitiske innsatsen skal rettes mot å utvikle samspillet og fellesskapet mellom byene og regionene omkring og bedre næringslivets generelle rammebetingelser. For å styrke vekstkraften i områder der markedsimperfeksjoner og geografiske og demografiske forutsetninger gir utfordringer for vekst og utvikling, skal virkemidlene under programkategori Distrikts- og regionalpolitikk rettes mot næringsliv og lokalsamfunn. Midlene skal være utløsende for gode prosjekter og for finansiering fra andre aktører. Den distriktspolitiske innsatsen målrettes ved å prioritere næringsog bedriftsrettede tiltak. Bruken av midlene skal skje innenfor rammen av nasjonale føringer og forskrift for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler med retningslinjer.»

28 Sak 32/15 Midlene skal i hovedsak brukes innenfor det distriktspolitiske virkeområdet. Innenfor det distriktspolitiske virkeområdet har fylkeskommunene fått i oppdrag å finansiere tilskudd, lån med videre til næringslivet gjennom Innovasjon Norge. I tillegg har fylkeskommunene fått i oppdrag å tildele midler til blant annet kommunale grunnlagsinvesteringer, utvikling av kompetansetiltak og tiltak for lokal samfunnsutvikling. Dette er det distriktspolitiske oppdraget. Selv om midlene hovedsakelig er rettet mot de områdene som har de største utfordringene, har alle fylkeskommunene et regionalpolitisk oppdrag. Noen av midlene kan derfor brukes til å utløse det regionale verdiskapingspotensialet og til å utvikle attraktive regioner og sentra for folk og næringsliv i hele landet, både innenfor og utenfor det distriktspolitiske virkeområdet. Fylkeskommunen vil understreke at de fire regionene i Hedmark har ulike forutsetninger for næringsutvikling og at lnnovasjon Norge tar hensyn til områder med lav økonomisk vekst, lang avstand til større markeder, ensidig næringsstruktur og stagnasjon/tilbakegang. De bedriftsretta midlene skal tilpasses regionens forutsetninger og bidra til å realisere fylkeskommunale mål for utvikling, særlig innenfor kompetanseheving, omstilling, entreprenørskap, innovasjon og nyskaping i næringslivet og tilrettelegging for dette. På bakgrunn av formål og hovedmål for IN gjelder følgende delmål: Delmål 1: Flere gode gründere Mål: Etablerertilskudd og støtte til gründere opprettholdes relativt sett på samme nivå som 2014 Delmål 2: Flere vekstkraftige bedrifter Mål: Tildelingen til vekstkraftige bedrifter opprettholdes på samme nivå som 2014 Delmål 3: Flere innovative næringsmiljøer Mål: Tildelingen til nettverk og klynger opprettholdes relativt sett på samme nivå som 2014 Fylkeskommunens oppdrag knyttet til hvert av delmålene framgår av vedlagt oppdragsbrev. En ønsker at IN Hedmark opprettholder samme fordeling mellom delmålene som i For å opprettholde en finansiering av inkubatorstipend for 2015 ønsker fylkeskommunen en fortsatt fleksibel bruk av rammen avsatt til etablerertilskuddet og rammen avsatt til bedriftsutviklingstiltak. Omprioritering mellom delområdene kan skje i styringsdialogmøter mellom IN Hedmark og Hedmark fylkeskommune. Særlige regionale tilpasninger Universell utforming skal ivaretas og vektlegges i lnnovasjon Norges vurderinger og prioriteringer. Universell utforming er forankret i plan- og bygningslov og diskriminerings- og tilgjengelighetslov, og kan skape nye muligheter for nærings- og markedsutvikling innen flere næringer. Hedmark fylkeskommune ønsker videre at IN Hedmark skal prioritere deltakelse i innovasjonsnettverket Våg og Vinn samt nettverkssamlingene. Hedmark fylkeskommune ønsker også å benytte kompetansen hos lnnovasjon Norge mht.

29 Sak 32/15 pågående og nye omstillingsprosjekter. INs rolle i denne sammenheng vil være prosesskonsulent, pådriver og kvalitetssikrer overfor områder som har fått, eller vil få, omstillingsstatus. Hedmark fylkeskommune vil videreføre praksisen med å drøfte finansiering av felles prosjekter med ln Hedmark også Det er allerede samarbeid rundt to konkrete 3-årige prosjekter, som begge ble igangsatt i 2014 under ledelse fra IN Hedmark: «Temabasert produktutvikling i opplevelsesnæringen», og «Vekst i industrien». På bakgrunn av mottatt rapportering og dialog om framdrift og resultater, ser fylkesrådet nytten av å videreføre sin deltakelse i disse prosjektene. Geografisk nivå Direkte bedriftsstøtte skal primært gis innenfor område III og IV av virkeområdet for de distriktspolitiske virkemidlene. Hedmark fylkeskommune ønsker at IN Hedmark prioriterer prosjekter som ligger innenfor det til enhver tid gjeldende virkemiddelområde. Det kan også gis støtte til bedrifter utenfor det geografiske virkeområdet innenfor rammen av bagatellmessig støtte (jfr.retningslinjer). Denne type støtte skal være i samsvar med vedtatte strategiske satsninger for Hedmark. Etablerertilskuddet kan fortsatt brukes i hele fylket, men med særlig vekt på etablerere i distriktsog omstillingskommuner. Brukergrupper Kvinner, unge og innvandrere er prioriterte grupper i distriktspolitikken. Fra KMD signaliseres det at særskilte tiltak rettet mot kvinner i større grad skal inngå i den ordinære programvirksomheten til Innovasjon Norge. For 2015 har Hedmark fylkeskommune en forventning om at IN Hedmark følger opp disse målsettingene mht. de bedriftsrettede midlene. Rapportering I 2015 vil det legges opp til minst to styringsdialogmøter mellom IN Hedmark og Hedmark fylkeskommune. Hensikten med møtene er avrapportering resultat og felles diskusjon og dialog mht. utvikling i Hedmark. Ett dialogmøte avholdes fortrinnsvis rundt sommertid, mens det andre i desember. I tillegg vil det være løpende dialog på administrativt nivå rundt utvikling og konkrete saker. Vurdering og konklusjon IN Hedmark er Hedmark fylkeskommunes operatør mht. forvaltning av bedriftstilskudd og etablererstipend i det distriktspolitiske virkeområdet. IN Hedmark bruker tildelte midler i samsvar med vedtatte satsninger i Hedmark og føringer nedfelt i tidligere oppdragsbrev. Basert på de resultater IN Hedmark har hatt de siste åra, dokumentert gjennom arbeidsplassvekst og brukerevalueringer, er det hensiktsmessig å opprettholde nivået på overføringene også for Fylkesrådet bevilger Innovasjon Norge Hedmark som Hedmark fylkeskommunes operatør kr. 28 mill. til bedriftsutvikling og etableringsstipend for Fordeling av midler skal skje i samsvar med oppdragsbrevet. Midlene bevilges fra regionale utviklingsmidler ansvar tjeneste 6550.

Oppdragsbrev 2015 til Innovasjon Norge Hedmark

Oppdragsbrev 2015 til Innovasjon Norge Hedmark Saknr. 15/1154-1 Saksbehandler: Espen Køhn Oppdragsbrev 2015 til Innovasjon Norge Hedmark Innstilling til vedtak: Fylkesrådet bevilger Innovasjon Norge Hedmark som Hedmark fylkeskommunes operatør kr. 28

Detaljer

Tildeling av bibliotekmidler 2015

Tildeling av bibliotekmidler 2015 Saknr. 14/11513-19 Saksbehandler: Amund Haugen Steinbakken Tildeling av bibliotekmidler 2015 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet tildeler følgende tilskudd fra bibliotekmidler 2015 Søker/Prosjekt Formål

Detaljer

Oppfølging av klagenemndas vedtak om å få en prinsipiell vurdering av støtte til bedriftsnettverk i klagesak fra GOAL AS

Oppfølging av klagenemndas vedtak om å få en prinsipiell vurdering av støtte til bedriftsnettverk i klagesak fra GOAL AS Saknr. 14/8836-12 Saksbehandler: Torunn H. Kornstad Oppfølging av klagenemndas vedtak om å få en prinsipiell vurdering av støtte til bedriftsnettverk i klagesak fra GOAL AS Innstilling til vedtak: Fylkesrådet

Detaljer

Oppdragsbrev 2016 til Innovasjon Norge Hedmark

Oppdragsbrev 2016 til Innovasjon Norge Hedmark Saknr. 16/1839-1 Saksbehandler: Espen Køhn Oppdragsbrev 2016 til Innovasjon Norge Hedmark Innstilling til vedtak: Fylkesrådet bevilger Innovasjon Norge Hedmark som Hedmark fylkeskommunes operatør kr. 30

Detaljer

Oppdragsbrev 2014 Innovasjon Norge Hedmark

Oppdragsbrev 2014 Innovasjon Norge Hedmark Saknr. 14/1861-2 Saksbehandler: Espen Køhn Oppdragsbrev 2014 Innovasjon Norge Hedmark Innstilling til vedtak: Fylkesrådet bevilger Innovasjon Norge Hedmark 27,2 mill. kr til bedriftsutvikling og etableringsstipend

Detaljer

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 23.02.2015 Tid: 09:00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 23.02.2015 Tid: 09:00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 23.02.2015 Tid: 09:00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Saksliste Sak (Arkiv)saksnr. Tittel Vedtak 27/15 14/11513 Tildeling av

Detaljer

Tildeling - Generelle kulturmidler - Høst 2017

Tildeling - Generelle kulturmidler - Høst 2017 Saknr. 17/2778-66 Saksbehandler: Bjørn Westad Tildeling - Generelle kulturmidler - Høst 2017 Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet vedtar følgende fordeling av til sammen kr 450 000 Generelle kulturmidler

Detaljer

Saknr. 11/ Ark.nr. Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes TILDELING AV KOMMUNALE NÆRINGSFOND Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 11/ Ark.nr. Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes TILDELING AV KOMMUNALE NÆRINGSFOND Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 11/1651-2 Ark.nr. Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes TILDELING AV KOMMUNALE NÆRINGSFOND 2011 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet bevilger

Detaljer

SØKER TYPE TILTAK REGION INNSTILLING

SØKER TYPE TILTAK REGION INNSTILLING Saknr. 12/7341-96 Saksbehandler: Else Braseth Generelle kulturmidler vår 2013 - tildeling av midler Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet tildeler

Detaljer

Sone IV: Trysil kr Engerdal kr Åmot kr Stor-Elvdal kr

Sone IV: Trysil kr Engerdal kr Åmot kr Stor-Elvdal kr Saknr. 9888/08 Ark.nr. 243. Saksbehandler: Siv Elin Stormoen 1. KOMMUNALE NÆRINGSFOND 2009 2. UTVIKLING AV FØRSTELINJETJENESTEN I KOMMUNENE Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Sone IV: Trysil kr Engerdal kr Åmot kr Stor-Elvdal kr

Sone IV: Trysil kr Engerdal kr Åmot kr Stor-Elvdal kr Saknr. 9888/08 Ark.nr. 243. Saksbehandler: Beate Ryen Bratgjerd KOMMUNALE NÆRINGSFOND 2010 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet bevilger over

Detaljer

Fylkesrådet Møteinnkalling

Fylkesrådet Møteinnkalling Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 17.03.2014 Tid: 08.30 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Saksliste Bordsak Sak (Arkiv)saksnr. Tittel Vedtak 67/14 Bordsak 14/2978

Detaljer

Sone IV: Trysil kr Engerdal kr Åmot kr Stor-Elvdal kr

Sone IV: Trysil kr Engerdal kr Åmot kr Stor-Elvdal kr Saknr. 5098/08 Løpenr.14110/08 Ark.nr. 243. Saksbehandler: Siv Elin Stormoen KOMMUNALE NÆRINGSFOND 2008 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet bevilger

Detaljer

NYE DRIFTSAVTALER FESTIVALER Nordisk Poesifestival - Rolf Jacobsen - dagene og Livestock Festivalen

NYE DRIFTSAVTALER FESTIVALER Nordisk Poesifestival - Rolf Jacobsen - dagene og Livestock Festivalen Saknr. 13/754-1 Saksbehandler: Bjørn Westad NYE DRIFTSAVTALER FESTIVALER 2013-2015 Nordisk Poesifestival - Rolf Jacobsen - dagene og Livestock Festivalen Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn

Detaljer

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015.

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015. Innovasjon Norge Hovedkontoret Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/51-23 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 - Oppdragsbrev til Innovasjon Norge 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

Tildeling næringsrettede midler til regional utvikling- kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift Glåmdalsregionen

Tildeling næringsrettede midler til regional utvikling- kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift Glåmdalsregionen Saknr. 14/9873-1 Saksbehandler: Espen Køhn Tildeling næringsrettede midler til regional utvikling- kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift 2014- Glåmdalsregionen Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet

Detaljer

::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner blant de innkomne DKS-søknadene å gi følgende prosjekter et tilsagn på inntil:

::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner blant de innkomne DKS-søknadene å gi følgende prosjekter et tilsagn på inntil: Saknr. 13/726-58 Saksbehandler: Øyvind Midtskogen Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner blant de innkomne DKS-søknadene å gi følgende prosjekter

Detaljer

Saknr. 7996/08. Ark.nr. 223 C. Saksbehandler: Siv Torunn Bjørkli BEHANDLING AV SØKNADER - KULTURMIDLER 1. HALVÅR 2009

Saknr. 7996/08. Ark.nr. 223 C. Saksbehandler: Siv Torunn Bjørkli BEHANDLING AV SØKNADER - KULTURMIDLER 1. HALVÅR 2009 Saknr. 7996/08 Ark.nr. 223 C. Saksbehandler: Siv Torunn Bjørkli Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet gir følgende prosjekter tilskudd 1.halvår 2009: 1. Vinterfestspill i Bergstaden, Røros Kr.

Detaljer

Den kulturelle spaserstokken fordeling av midler for 2015

Den kulturelle spaserstokken fordeling av midler for 2015 Saknr. 13/14596-8 Saksbehandler: Øyvind Midtskogen Den kulturelle spaserstokken 2014 - fordeling av midler for 2015 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet vedtar følgende fordeling av de statlige midlene

Detaljer

Fylkesrådet. Møteinnkalling. Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Dato: kl SAKSLISTE

Fylkesrådet. Møteinnkalling. Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Dato: kl SAKSLISTE Fylkesrådet Møteinnkalling Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Dato: 25.02.2013 kl. 08.00 SAKSLISTE HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte 25.02.2013 SAK (ARKIV)SAKSNR. TITTEL VEDTAK 50/13 12/9939 Forespørsel

Detaljer

Den kulturelle skolesekken - fordeling av spillemidler 2014/2015

Den kulturelle skolesekken - fordeling av spillemidler 2014/2015 Saknr. 14/6851-2 Saksbehandler: Øyvind Midtskogen Den kulturelle skolesekken - fordeling av spillemidler 2014/2015 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet vedtar følgende fordeling av spillemidler til arbeidet

Detaljer

Fordeling av tilskudd til arrangementsutvikling 2017

Fordeling av tilskudd til arrangementsutvikling 2017 Saknr. 17/1381-1 Saksbehandler: Kjersti Rønning Huber Fordeling av tilskudd til arrangementsutvikling 2017 Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet vedtar følgende fordeling av til sammen kr 500 000 til

Detaljer

KLAGE - GENERELLE KULTURMIDLER 2010 HØST - FESTIVITETSTEATERET. Fylkesrådet legger saken fram for felles klagenemnd med slikt forslag til

KLAGE - GENERELLE KULTURMIDLER 2010 HØST - FESTIVITETSTEATERET. Fylkesrådet legger saken fram for felles klagenemnd med slikt forslag til HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte 17.01.2011 Saknr. 10/7309-2 Ark.nr. 223 C Saksbehandler: Bjørn Westad Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for felles klagenemnd med

Detaljer

Idrettens kompetansesenter Innlandet (IKI) - fordeling av midler for 2014

Idrettens kompetansesenter Innlandet (IKI) - fordeling av midler for 2014 Saknr. 14/1006-2 Saksbehandler: Randi Langøigjelten Idrettens kompetansesenter Innlandet (IKI) - fordeling av midler for 2014 Innstilling til vedtak: Midlene som er avsatt til Idrettens kompetansesenter

Detaljer

Søknad om støtte til prosjektet Økt innovasjonskraft i Kongsvingerregionen

Søknad om støtte til prosjektet Økt innovasjonskraft i Kongsvingerregionen Saknr. 16/15084-2 Saksbehandler: Torunn H. Kornstad Søknad om støtte til prosjektet Økt innovasjonskraft i Kongsvingerregionen Innstilling til vedtak: Fylkesrådet avslår søknaden fra 7Sterke om kr 560.000

Detaljer

Forvaltning og fordeling av utviklingsmidler 2017

Forvaltning og fordeling av utviklingsmidler 2017 Saknr. 17/456-4 Saksbehandler: Torunn H. Kornstad Forvaltning og fordeling av utviklingsmidler 2017 Innstilling til vedtak: 1) Fylkesrådet fordeler de statlige midlene til regional utvikling og de ikke

Detaljer

::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet vedtar forslag til retningslinjer for tildeling av 5 millioner kr. til kommunale prosjekter.

::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet vedtar forslag til retningslinjer for tildeling av 5 millioner kr. til kommunale prosjekter. Saknr. 12/946-11 Ark.nr. U01 Saksbehandler: Espen Køhn Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet vedtar forslag til retningslinjer for tildeling av 5

Detaljer

STATSBUDSJETTET 2010 KAP. 551 POST 61 - NÆRINGSRETTA MIDLER TIL REGIONAL UTVIKLING, KOMPENSASJON FOR ØKT ARBEIDSGIVERAVGIFT.

STATSBUDSJETTET 2010 KAP. 551 POST 61 - NÆRINGSRETTA MIDLER TIL REGIONAL UTVIKLING, KOMPENSASJON FOR ØKT ARBEIDSGIVERAVGIFT. Saknr. 2460/10 Ark.nr. 243 &83. Saksbehandler: Asbjørn Christiansen STATSBUDSJETTET 2010 KAP. 551 POST 61 - NÆRINGSRETTA MIDLER TIL REGIONAL UTVIKLING, KOMPENSASJON FOR ØKT ARBEIDSGIVERAVGIFT. Fylkesrådets

Detaljer

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Tid: Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Tid: Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 16.12.2013 Tid: 11.00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Saksliste Sak (Arkiv)saksnr. Tittel Vedtak 298/13 13/14295 HEDMARK FYLKESKOMMUNE

Detaljer

Kommunale næringsfond Tildeling av midler til kommunale næringsfond i 2013

Kommunale næringsfond Tildeling av midler til kommunale næringsfond i 2013 Saknr. 13/3204-2 Saksbehandler: Ingrid Lundvall Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet bevilger over Regionale utviklingstiltak 2013, ansvar 11607, Tjenestegruppe 654, kr. 10 026 623,- til

Detaljer

Utviklingsmidler - Den kulturelle skolesekken 2015 / 2016 (2017)

Utviklingsmidler - Den kulturelle skolesekken 2015 / 2016 (2017) Saknr. 15/888-31 Saksbehandler: Øyvind Midtskogen Utviklingsmidler - Den kulturelle skolesekken 2015 / 2016 (2017) Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet finner blant de innkomne DKS-søknadene for 2015/2016

Detaljer

Regional samhandling Oslo nord Søknad om støtte til forprosjekt 2014

Regional samhandling Oslo nord Søknad om støtte til forprosjekt 2014 Saknr. 14/5027-2 Saksbehandler: Ingrid Lundvall Regional samhandling Oslo nord Søknad om støtte til forprosjekt 2014 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner forprosjektet til «Regional samhandling Oslo

Detaljer

Forslag til Handlingsprogram 2015 (16) - Regional plan for opplevelsesnæringer i Hedmark

Forslag til Handlingsprogram 2015 (16) - Regional plan for opplevelsesnæringer i Hedmark Saknr. 14/8511-20 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Forslag til Handlingsprogram 2015 (16) - Regional plan for opplevelsesnæringer i Hedmark 2012-2017 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet vedtar det framlagte

Detaljer

14/52-15 9.1.2015. Departementet stiller totalt 95,6 mill. kroner til disposisjon for Siva i 2015.

14/52-15 9.1.2015. Departementet stiller totalt 95,6 mill. kroner til disposisjon for Siva i 2015. SIVA - Selskapet for industrivekst SF Postboks 1253 Sluppen 7462 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 14/52-15 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 Oppdragsbrev til Siva SF 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

Fløterfestival Østerdalen festivalforening Søknad om støtte

Fløterfestival Østerdalen festivalforening Søknad om støtte Saknr. 15/846-2 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Fløterfestival 2015 - Østerdalen festivalforening Søknad om støtte Innstilling til vedtak: Fylkesrådet ser det som positivt at Østerdalen festivalforening

Detaljer

Regional medfinansiering VRI- Innlandet

Regional medfinansiering VRI- Innlandet Saknr. 15/9111-1 Saksbehandler: Espen Køhn Regional medfinansiering VRI- Innlandet Innstilling til vedtak: Fylkestinget har gjennom tidligere vedtak gitt grunnlag for Hedmark fylkeskommunes deltakelse

Detaljer

Klage på avslag om støtte til prosjektet Smaken av Finnskogen fra Svullrya Aktivitet og Utvikling

Klage på avslag om støtte til prosjektet Smaken av Finnskogen fra Svullrya Aktivitet og Utvikling Saknr. 15/8269-1 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Klage på avslag om støtte til prosjektet Smaken av Finnskogen fra Svullrya Aktivitet og Utvikling Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram

Detaljer

Nasjonalt turskiltprosjekt - fordeling av midler 2017

Nasjonalt turskiltprosjekt - fordeling av midler 2017 Saknr. 17/1410-1 Saksbehandler: Lars Gotaas Nasjonalt turskiltprosjekt - fordeling av midler 2017 Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet vedtar følgende fordeling av til sammen kr 956 000 til Nasjonalt

Detaljer

Prosjekt "Næringsutvikling i Fjellregionen"

Prosjekt Næringsutvikling i Fjellregionen Saknr. 14/8894-2 Saksbehandler: Torunn H. Kornstad Prosjekt "Næringsutvikling i Fjellregionen" Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet Næringsutvikling i Fjellregionen er forenlig med

Detaljer

Tilleggsbevilgning til Ungt Entreprenørskap Hedmark

Tilleggsbevilgning til Ungt Entreprenørskap Hedmark Saknr. 14/8794-2 Saksbehandler: Torunn H. Kornstad Tilleggsbevilgning til Ungt Entreprenørskap Hedmark Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at tildeling av et tilleggstilskudd til Ungt Entreprenørskap

Detaljer

Revidering av strategisk kulturplan

Revidering av strategisk kulturplan Saknr. 17/10-1 Saksbehandler: Øyvind Midtskogen Revidering av strategisk kulturplan 2011-2014 Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet vedtar oppstart av revidering av Strategisk kulturplan 2011-2014. 2.

Detaljer

Saknr. 13/ Saksbehandler: Øyvind Midtskogen. Fordeling av spillemidler til Den kulturelle skolesekken 2013 / 2014

Saknr. 13/ Saksbehandler: Øyvind Midtskogen. Fordeling av spillemidler til Den kulturelle skolesekken 2013 / 2014 Saknr. 13/726-87 Saksbehandler: Øyvind Midtskogen Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet vedtar følgende fordeling av spillemidlene på kr 8.610.248,-

Detaljer

Akkvisisjon av virksomheter til Hamarregionen Søknad om støtte- Nettverk- og klyngeutvikling

Akkvisisjon av virksomheter til Hamarregionen Søknad om støtte- Nettverk- og klyngeutvikling Saknr. 14/8941-4 Saksbehandler: Ingrid Lundvall Akkvisisjon av virksomheter til Hamarregionen Søknad om støtte- Nettverk- og klyngeutvikling Innstilling til vedtak: Fylkesrådet ser at deler av aktiviteten

Detaljer

Tilskudd til friluftsaktivitet Fordeling av midler

Tilskudd til friluftsaktivitet Fordeling av midler Tilskudd til friluftsaktivitet - 2017 Fordeling av midler Innstilling til vedtak: Saknr. 17/174-32 Saksbehandler: Lars Gotaas Fylkesrådet vedtar følgende fordeling av til sammen kr 1 436 000 til Friluftsaktivitet:

Detaljer

Norsk Elgfestival 2014 Søknad om støtte

Norsk Elgfestival 2014 Søknad om støtte Saknr. 14/5014-3 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Norsk Elgfestival 2014 Søknad om støtte Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner prosjektet Norsk Elgfestival 2014 forenlig med Regional plan for

Detaljer

TILSKUDD FORPROSJEKT-UTVIKLING AV NÆRINGSHAGEKONSEPT I SØR- ØSTERDALSREGIONEN

TILSKUDD FORPROSJEKT-UTVIKLING AV NÆRINGSHAGEKONSEPT I SØR- ØSTERDALSREGIONEN Saknr. 08/7230-13 Ark.nr. 243 &83 Saksbehandler: Espen Køhn Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner prosjektet Regional næringshage i Sør-Østerdalen

Detaljer

BARNAS INTERNASJONALE KULTURFESTIVAL STOPPESTED VERDEN

BARNAS INTERNASJONALE KULTURFESTIVAL STOPPESTED VERDEN Saknr. 11/59-35 Ark.nr. 243 C00 Saksbehandler: Mostafa Pourbayat Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet støtter det flerkulturelle arbeidet i Hedmark

Detaljer

Saknr. 12/ Saksbehandler: Turid Lie. Kvinnovasjon i Fjellregionen - søknad om støtte Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 12/ Saksbehandler: Turid Lie. Kvinnovasjon i Fjellregionen - søknad om støtte Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 12/136-7 Saksbehandler: Turid Lie Kvinnovasjon i Fjellregionen - søknad om støtte 2013 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at prosjektet

Detaljer

Regional medfinanisering til prosjektet- Innovation across boarders

Regional medfinanisering til prosjektet- Innovation across boarders Saknr. 15/7157-2 Saksbehandler: Espen Køhn Regional medfinanisering til prosjektet- Innovation across boarders Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet «Innovation across borders» bygger

Detaljer

Saknr. 11/ Ark.nr. Saksbehandler: Bjørn Westad KRITERIER FOR DRIFTSAVTALER - FESTIVALER OG STØRRE KULTURARRANGEMENT

Saknr. 11/ Ark.nr. Saksbehandler: Bjørn Westad KRITERIER FOR DRIFTSAVTALER - FESTIVALER OG STØRRE KULTURARRANGEMENT Saknr. 11/4040-1 Ark.nr. Saksbehandler: Bjørn Westad KRITERIER FOR DRIFTSAVTALER - FESTIVALER OG STØRRE KULTURARRANGEMENT Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja

Detaljer

Finansiering av etablereropplæringa i Hedmark 2015

Finansiering av etablereropplæringa i Hedmark 2015 Saknr. 15/240-1 Saksbehandler: Torunn H. Kornstad Finansiering av etablereropplæringa i Hedmark 2015 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet avsetter kr 2.100.000 fra de regionale utviklingsmidlene til finansiering

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 06.06.2016 Tid: 12:00 Sted: Vinger hotell, Kongsvinger Til stede: Per-Gunnar Sveen Anne Karin Torp Adolfsen Thomas Breen fylkesrådsleder Forfall: Aasa Gjestvang Dessuten møtte: Fylkesdirektør

Detaljer

Fordeling og forvaltning av regionale utviklingsmidler

Fordeling og forvaltning av regionale utviklingsmidler Saknr. 14/12309-4 Saksbehandler: Espen Køhn Fordeling og forvaltning av regionale utviklingsmidler Innstilling til vedtak: Fylkesrådet fordeler regionale utviklingsmidler for 2015 på følgende måte: 1)

Detaljer

Søknad Nettverk og klyngeutvikling - prosjekt: Leverandørsamarbeid mellom industriklyngene

Søknad Nettverk og klyngeutvikling - prosjekt: Leverandørsamarbeid mellom industriklyngene Saknr. 14/8792-2 Saksbehandler: Ingrid Lundvall Søknad Nettverk og klyngeutvikling - prosjekt: Leverandørsamarbeid mellom industriklyngene Innstilling til vedtak: Fylkesrådet ser at det er behov for jobbe

Detaljer

Strategi for stedsutvikling

Strategi for stedsutvikling Journalpost:15/4256 Saksnummer Utvalg/komite Dato 068/2015 Fylkesrådet 17.03.2015 040/2015 Fylkestinget 20.04.2015 Strategi for stedsutvikling Sammendrag Strategi for stedsutvikling setter rammer for en

Detaljer

Styrket kommunal kulturminnekompetanse - tilskudd og videreføring

Styrket kommunal kulturminnekompetanse - tilskudd og videreføring Saknr. 15/1170-1 Saksbehandler: Ada Louise Grimsgaard Kristian Reinfjord Styrket kommunal kulturminnekompetanse - tilskudd og videreføring Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet finner det positivt at

Detaljer

Nasjonalt Turskiltprosjekt fordeling av midler

Nasjonalt Turskiltprosjekt fordeling av midler Saknr. 16/8131-1 Saksbehandler: Lars Gotaas Nasjonalt Turskiltprosjekt 2016 - fordeling av midler Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet vedtar følgende fordeling av midler til Nasjonalt turskiltprosjekt

Detaljer

Tilskuddsordninger - Hedmark fylkeskommune. Hva gir vi tilskudd til?

Tilskuddsordninger - Hedmark fylkeskommune. Hva gir vi tilskudd til? Tilskuddsordninger - Hedmark fylkeskommune Hva gir vi tilskudd til? Hvor finner jeg tilskuddsordningene? http://www.hedmark.org/hedmark-fylkeskommune/om-fylkeskommunen/fag-stab-og-serviceenheter/kultur-bibliotek-ogkompetanse/soeke-tilskudd

Detaljer

Innovasjonsreiser i Solør - Solør Næringshage

Innovasjonsreiser i Solør - Solør Næringshage Saknr. 14/4944-2 Saksbehandler: Torunn H. Kornstad Innovasjonsreiser i Solør - Solør Næringshage Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet Innovasjonsreiser i Solør er forenlig med gjeldende

Detaljer

Tildeling av midler til Anno museum, avd. Glomdalsmuseet for utvikling og ferdigstilling av en permanent utstilling om kulturelt mangfold

Tildeling av midler til Anno museum, avd. Glomdalsmuseet for utvikling og ferdigstilling av en permanent utstilling om kulturelt mangfold Saknr. 14/11212-5 Saksbehandler: Mostafa Pourbayat Tildeling av midler til Anno museum, avd. Glomdalsmuseet for utvikling og ferdigstilling av en permanent utstilling om kulturelt mangfold Innstilling

Detaljer

Videreutvikling av klynger/nettverk i Glåmdalsregionen Søknad om støtte til forprosjekt

Videreutvikling av klynger/nettverk i Glåmdalsregionen Søknad om støtte til forprosjekt Saknr. 14/8944-5 Saksbehandler: Turid Lie Videreutvikling av klynger/nettverk i Glåmdalsregionen Søknad om støtte til forprosjekt Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner ikke, etter en totalvurdering,

Detaljer

Økt kompetanse innen internasjonalisering Søknad om støtte

Økt kompetanse innen internasjonalisering Søknad om støtte Saknr. 16/11701-2 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Økt kompetanse innen internasjonalisering Søknad om støtte Innstilling til vedtak: Profesjonalisering er viktig for å øke verdiskapingen i opplevelsesnæringen.

Detaljer

Samarbeid og innovasjon blant kulturnæringsbedrifter i og i tilknytning til Odal Næringshage AS. Søknad om tilskudd.

Samarbeid og innovasjon blant kulturnæringsbedrifter i og i tilknytning til Odal Næringshage AS. Søknad om tilskudd. Saknr. 15/1644-2 Saksbehandler: Turid Lie Samarbeid og innovasjon blant kulturnæringsbedrifter i og i tilknytning til Odal Næringshage AS. Søknad om tilskudd. Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner

Detaljer

Midler til regionalutvikling - disponering av økt ramme fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) for 2017

Midler til regionalutvikling - disponering av økt ramme fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) for 2017 Saksframlegg Arkivsak-dok. 16/415-3 Saksbehandler Nils Langerød Utvalg Møtedato Fylkesutvalget 04.04.2017 Midler til regionalutvikling - disponering av økt ramme fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Detaljer

Kultur, natur og idrett som virkemiddel for vekst Søknad om støtte

Kultur, natur og idrett som virkemiddel for vekst Søknad om støtte Saknr. 14/9226-5 Saksbehandler: Turid Lie Kultur, natur og idrett som virkemiddel for vekst Søknad om støtte Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner prosjektet Kultur, natur og idrett som virkemiddel

Detaljer

Svein Borkhus fylkesrådsleder

Svein Borkhus fylkesrådsleder Saknr. 08/8293-21 Ark.nr. 243 &83 Saksbehandler: Espen Køhn PROSJEKTMIDLER 2010-2011 - NETTVERKSOPERATØRENE Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

HAMARREGIONEN UTVIKLING - PROSJEKTET "EN HELHETLIG FØRSTELINJE"

HAMARREGIONEN UTVIKLING - PROSJEKTET EN HELHETLIG FØRSTELINJE Saknr. 11/2907-2 Ark.nr. 243 U01 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson HAMARREGIONEN UTVIKLING - PROSJEKTET "EN HELHETLIG FØRSTELINJE" Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 17.03.2014 Tid: 08.30 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådsleder Dessuten møtte: Fylkesdirektør

Detaljer

Utrykte vedlegg - : Søknad til Norges Forskningsråd om prosjektetableringsstøtte til etablering av EU koordinator for Innlandet. Hamar,

Utrykte vedlegg - : Søknad til Norges Forskningsråd om prosjektetableringsstøtte til etablering av EU koordinator for Innlandet. Hamar, Saknr. 8197/08 Ark.nr. 223. Saksbehandler: Espen Køhn STØTTE TIL ETABLERING AV EU KOORDINATOR FOR INNLANDET Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

Økt kompetanse i næringslivet Eidskog kommune Søknad om regional medfinansiering

Økt kompetanse i næringslivet Eidskog kommune Søknad om regional medfinansiering Saknr. 15/7003-2 Saksbehandler: Espen Køhn Økt kompetanse i næringslivet Eidskog kommune Søknad om regional medfinansiering Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner etter en helhetlig vurdering ikke

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 18.10.2016 Tid: 08:15 Sted: Savalen Fjellhotell & Spa, Tynset Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådsleder Forfall: Thomas Breen - permisjon Dessuten

Detaljer

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Tid: Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Tid: Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 09.01.2017 Tid: 09.30 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Saksliste Sak (Arkiv)saksnr. Tittel Vedtak 1/17 17/97 Interreg-prosjekt

Detaljer

IKT-kompetansesenter i Ringsaker

IKT-kompetansesenter i Ringsaker Saknr. 14/5023-3 Saksbehandler: Torunn H. Kornstad IKT-kompetansesenter i Ringsaker Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at forprosjektet IKT-kompetansesenter i Ringsaker er forenlig med gjeldende

Detaljer

Bredbåndsutbygging Hedmark

Bredbåndsutbygging Hedmark Saknr. 15/9116-1 Saksbehandler: Espen Køhn Bredbåndsutbygging Hedmark 2016-2018 Innstilling til vedtak: Bredbåndsutbygging er et viktig virkemiddel for å sikre utvikling i hele Hedmark. Hedmark fylkeskommune

Detaljer

Generelle vilkår som gjelder for prosjektet, vil framgå av tilsagnsbrevet.

Generelle vilkår som gjelder for prosjektet, vil framgå av tilsagnsbrevet. Saknr. 5651/08 Ark.nr. 243. Saksbehandler: Turid Lie Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at prosjektet Mat i Hedmark er forenlig med Samarbeidsprogram

Detaljer

Arrangementsnettverk Elverum søknad om støtte til forprosjekt. Nytt vedtak i saken

Arrangementsnettverk Elverum søknad om støtte til forprosjekt. Nytt vedtak i saken Saknr. 14/10679-5 Saksbehandler: Turid Lie Arrangementsnettverk Elverum søknad om støtte til forprosjekt. Nytt vedtak i saken Innstilling til vedtak: Vedtak i sak 275/14 fra 08.12.2014 oppheves grunnet

Detaljer

Arkivsak: SAKSPROTOKOLL - REVIDERING AV RETNINGSLINJER - KOMMUNALE NÆRINGSFOND

Arkivsak: SAKSPROTOKOLL - REVIDERING AV RETNINGSLINJER - KOMMUNALE NÆRINGSFOND Arkivsak: 1400761-8 SAKSPROTOKOLL - REVIDERING AV RETNINGSLINJER - KOMMUNALE NÆRINGSFOND Behandling sak nr.: 77/16 i Kommunestyret den 20.12.2016 Behandling: Aina Sætre fremmet følgende forslag til vedtekter

Detaljer

Rullering av Regional plan for opplevelsesnæringene (17)

Rullering av Regional plan for opplevelsesnæringene (17) Saknr. 13/4327-7 Saksbehandler: Ingrid Lundvall Rullering av Regional plan for opplevelsesnæringene 2012-2014 (17) Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkestinget vedtar

Detaljer

Saknr. 9039/08. Ark.nr.. Saksbehandler: Espen Køhn PLAN FOR INNOVASJONSSTRUKTUR I HEDMARK. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 9039/08. Ark.nr.. Saksbehandler: Espen Køhn PLAN FOR INNOVASJONSSTRUKTUR I HEDMARK. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 9039/08 Ark.nr.. Saksbehandler: Espen Køhn Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: 1. Fylkestinget vedtar plan for innovasjonsstruktur

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 27.06.2016 Tid: 09:00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Anne Karin Torp Adolfsen Thomas Breen fylkesrådsleder Dessuten møtte: Fylkesdirektør

Detaljer

Utlysingstekster for midlene til næringsutvikling høsten 2015

Utlysingstekster for midlene til næringsutvikling høsten 2015 Utlysingstekster for midlene til næringsutvikling høsten 2015 Hedmark fylkeskommune Flere levedyktige nyetableringer Tiltak for tilrettelegging for entreprenørskap og etablering av flere bedrifter Økt

Detaljer

Statsbudsjettet 2013 - Kap. 551, post 61 Næringsretta midler for regional utvikling, kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift

Statsbudsjettet 2013 - Kap. 551, post 61 Næringsretta midler for regional utvikling, kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift Saknr. 13/944-5 Saksbehandler: Beate Ryen Bratgjerd Statsbudsjettet 2013 - Kap. 551, post 61 Næringsretta midler for regional utvikling, kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift Fylkesrådets innstilling

Detaljer

Trykte vedlegg: - Søknad om tilskudd til forprosjekt og etablering av Onner Invest AS Utrykte vedlegg: - Prosjektplan. Hamar,

Trykte vedlegg: - Søknad om tilskudd til forprosjekt og etablering av Onner Invest AS Utrykte vedlegg: - Prosjektplan. Hamar, Saknr. 12/1043-5 Ark.nr. 037 &40 Saksbehandler: Espen Køhn Regional medfinansiering forprosjekt Onner Invest AS Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

Videreføring av arbeid med universell utforming 2015

Videreføring av arbeid med universell utforming 2015 Saknr. 14/7668-12 Saksbehandler: Øystein Sjølie Videreføring av arbeid med universell utforming 2015 Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet tar informasjonen om status for nettverksgruppa, tidsplanen for

Detaljer

KMDs budsjett for regional- og distriktspolitikk: Hovedmål, delmål og budsjettposter

KMDs budsjett for regional- og distriktspolitikk: Hovedmål, delmål og budsjettposter Kommunal- og moderniseringsdepartementet KMDs budsjett for regional- og distriktspolitikk: Hovedmål, delmål og budsjettposter Ekspedisjonssjef Hallgeir Aalbu Oslo, 22. mai 2017 Styringsdialog for programkategori

Detaljer

Fylkesmannens utarbeidelse av Regionalt bygdeutviklingsprogram for Hedmark Høringsinnspill

Fylkesmannens utarbeidelse av Regionalt bygdeutviklingsprogram for Hedmark Høringsinnspill Saknr. 12/4069-16 Saksbehandler: Per Ove Væråmoen Fylkesmannens utarbeidelse av Regionalt bygdeutviklingsprogram for Hedmark Høringsinnspill Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Retningslinjer for Næringsfond 1. Herøy kommune. Herøy kommune

Retningslinjer for Næringsfond 1. Herøy kommune. Herøy kommune Retningslinjer for Næringsfond 1 Herøy kommune Herøy kommune Vedtatt av kommunestyret 24.06.2014 Innhold 1 Hjemmel, kapital, avkasting...2 Næringsfondet er finansiert av:...2 2 Formål...2 3 Søknad...2

Detaljer

KVINNOVASJON I FJELLREGIONEN SØKNAD OM STØTTE TIL DEL 2 - HØSTEN 2010

KVINNOVASJON I FJELLREGIONEN SØKNAD OM STØTTE TIL DEL 2 - HØSTEN 2010 Saknr. 09/4195-10 Ark.nr. U01 Saksbehandler: Turid Lie KVINNOVASJON I FJELLREGIONEN SØKNAD OM STØTTE TIL DEL 2 - HØSTEN 2010 Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet Kvinnovasjon

Detaljer

Velkommen! Presentasjon av budsjettet for 2017 og ny målstruktur Spørsmål

Velkommen! Presentasjon av budsjettet for 2017 og ny målstruktur Spørsmål Kommunal- og moderniseringsdepartementet Velkommen! Dagsorden Presentasjon av budsjettet for og ny målstruktur Spørsmål Pause Rapportering, videre arbeid høsten 2016, samarbeid med fylkeskommunene Spørsmål

Detaljer

Høgskoletilbud i Fjellregionene Støtte til avsluttende prosjektperiode våren 2013

Høgskoletilbud i Fjellregionene Støtte til avsluttende prosjektperiode våren 2013 Saknr. 12/5377-9 Saksbehandler: Unni Fornæss Høgskoletilbud i Fjellregionene Støtte til avsluttende prosjektperiode våren 2013 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

SØKNAD OM PROSJEKTMIDLER FOR HEDMARK KUNNSKAPSPARK AS, KONGSVINGER

SØKNAD OM PROSJEKTMIDLER FOR HEDMARK KUNNSKAPSPARK AS, KONGSVINGER Saknr. 10/7093-2 Ark.nr. 243 &83 Saksbehandler: Ingrid Lundvall SØKNAD OM PROSJEKTMIDLER FOR 2010 - HEDMARK KUNNSKAPSPARK AS, KONGSVINGER Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Handlingsprogram 2015 for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser.

Handlingsprogram 2015 for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser. Handlingsprogram for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser. Mål for nyskaping og næringsutvikling Regional plan for nyskaping og næringsutvikling

Detaljer

Kommunale Næringsfond - opprettelse av retningslinjer og tildeling Fordeling til kommunene skjer i samsvar med saksutredningen.

Kommunale Næringsfond - opprettelse av retningslinjer og tildeling Fordeling til kommunene skjer i samsvar med saksutredningen. Saknr. 12/3466-1 Ark.nr. Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes Kommunale Næringsfond - opprettelse av retningslinjer og tildeling 2012 Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet bevilger over Regionale

Detaljer

Friluftslivets år 2015

Friluftslivets år 2015 Saknr. 15/655-4 Saksbehandler: Lars Gotaas Friluftslivets år 2015 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet foreslår følgende disponering av bevilgning satt av til Friluftslivets år 2015 (FÅ15): 1. Inntil kr

Detaljer

Saknr. 12/ Ark.nr. A40 &01 Saksbehandler: Svein Risbakken. Tilsagn Ny GIV / Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 12/ Ark.nr. A40 &01 Saksbehandler: Svein Risbakken. Tilsagn Ny GIV / Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 12/60-47 Ark.nr. A40 &01 Saksbehandler: Svein Risbakken Tilsagn Ny GIV - 2011 / 2012 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet gir fylkesjefen

Detaljer

Mesterskapsstøtte Tildeling

Mesterskapsstøtte Tildeling Saknr. 14/6596-22. Saksbehandler: Kjersti Rønning Huber Mesterskapsstøtte 2015 - Tildeling Innstilling til vedtak: Mesterskapsstøtte for 2015 tildeles: Søker Arrangement Tildeling kr: Hamar, Vang og Løten

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet Protokoll Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Dato: 06.05.2013 Kl 11.00 Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådsleder Dessuten møtte: Fylkesdirektør

Detaljer

Kvinnovasjon Sør-Hedmark og Hamar - søknad om støtte for 2012 og 2013

Kvinnovasjon Sør-Hedmark og Hamar - søknad om støtte for 2012 og 2013 Saknr. 12/3637-7 Saksbehandler: Turid Lie Kvinnovasjon Sør-Hedmark og Hamar - søknad om støtte for 2012 og 2013 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

Generelle vilkår som gjelder for prosjektet, vil gå fram av tilsagnsbrevet. Hamar, Svein Borkhus

Generelle vilkår som gjelder for prosjektet, vil gå fram av tilsagnsbrevet. Hamar, Svein Borkhus Saknr. 11/3505-2 Ark.nr. 243 Saksbehandler: Turid Lie IDRETT SOM NÆRING - SØKNAD OM STØTTE 2011 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at prosjektet

Detaljer

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Tid: 14:00 Sted: Fylkeshuset, Hamar

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Tid: 14:00 Sted: Fylkeshuset, Hamar Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 23.11.2016 Tid: 14:00 Sted: Fylkeshuset, Hamar Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Saksliste Sak (Arkiv)saksnr. Tittel Vedtak 264/16 16/17949 Søknad om støtte til

Detaljer