VEILEDER FOR REGNSKAPSFØRING BOMPENGESELSKAPER. 1. Innledning s Klassifisering av kontoer vedr. driftsinntekter og driftskostnader s.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEILEDER FOR REGNSKAPSFØRING BOMPENGESELSKAPER. 1. Innledning s. 2. 2. Klassifisering av kontoer vedr. driftsinntekter og driftskostnader s."

Transkript

1 VEILEDER FOR REGNSKAPSFØRING I BOMPENGESELSKAPER 1. Innledning s Klassifisering av kontoer vedr. driftsinntekter og driftskostnader s Regnskapsmessig behandling av tap på krav s Regnskapsmessig behandling av innkrevingsretten og avviklingskostnader s Regnskapsmessig behandling av varige driftsmidler s Regnskapsmessig behandling av lån og rentesikring s Regnskapsoppstilling og noteinformasjon s Eksempel regnskap med noter s. 19 Norvegfinans 1.3. utgave 2012

2 1. INNLEDNING Veilederen er et resultat av et mangeårig ønske fra Norvegfinans sine medlemmer, og har vært en prioritert oppgavene i Norvegfinans sin handlingsplan. Målet med veilederen er å gi bompengeselskapene anbefalinger om retningslinjer for bokføringsarbeidet og utarbeidelsen av årsregnskap med utgangspunkt i Regnskapsloven, norske regnskapsstandarder og god regnskapsskikk i Norge. Veilederen har også som mål å øke likhet i regnskapsføring og bruk av prinsipper mellom bompengeselskapene. Bompengeselskapene drives ikke med økonomisk overskudd som formål. Dette, sammen med behov for god brukerinformasjon til viktige brukergrupper som vegmyndigheter, banker, billister og eiere, bør stå sentralt når det gjelder valg av prinsipper og omfang av noteinformasjon i regnskapet til det enkelte bompengeselskap. Veilederen gir retningslinjer for klassifisering av kontoer, tap på krav, innkrevingsretten og avviklingskostnader, varige driftsmidler, lån og rentesikring, regnskapsoppstilling og noteinformasjon. Det er ulikheter mellom selskapene i både størrelse og drift, men felles prinsipper og retningslinjer vil muliggjøre sammenligning. Retningslinjene som er gitt i Veilederen tar utgangspunkt i Regnskapsloven, norske regnskapsstandarder og god regnskapsskikk i Norge. Styret i Norvegfinans har utpekt arbeidsgruppen som har utarbeidet Veilederen. Det er lagt vekt på god faglig kompetanse og erfaring. Kjernen i arbeidsgruppen har vært: Carsten Stryhn, økonomi- og finanssjef Fjellinjen AS Oddveig Kipperberg, daglig leder Vegamot AS Arild Rogde, daglig leder Voss og omland bompengeselskap AS Turid Jørgensen, regnskapssjef Vegfinans AS Ingrid U. Halleraker, Norvegfinans Norvegfinans vil oppfordre sine medlemmer og andre bompengeselskap til å ta Veilederen i bruk senest fra Det er viktig å presisere at det enkelte selskap selv er ansvarlig for å vurdere egen regnskapsføring opp i mot lovverket og vurdere hvordan en best kan gi informasjon gjennom regnskapet. Etter at Veilederen har vært i bruk en tid vil det kunne være aktuelt å se på en justering av denne basert på de innspill som måtte komme fra bompengeselskapene, vegmyndigheter og eventuelt andre interessenter. 2 av 30

3 2. KLASSIFISERING AV KONTOER VEDR. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Målsetning: For at det skal være mulig å gjennomføre relevante og informative regnskapsanalyser på bakgrunn av selskapenes regnskaper, må disse være klassifisert etter samme prinsipper og retningslinjer. Dette gjelder også klassifisering av poster fra sentralsystemet (CS Norge). Forankring: Regnskapspliktige skal presentere sitt regnskap etter Regnskapsloven kapittel 6. Bransjens retningslinjer må være forankret i regnskapsloven. For bompengeselskaper vil det naturlig være behov for å gi en del informasjon i noter som ikke fremkommer direkte av loven for å gi best mulig informasjon til regnskapsbrukeren (jfr også regnskapsloven 7-1 om utvidet noteinformasjon). Definisjoner: Bompengeselskapenes driftsinntekter kan deles i følgende kategorier: 1) Passeringsinntekter 2) Annen inntekt Bompengeselskapenes driftskostnader kan deles i følgende kategorier: 1) Lønnskostnader 2) Administrasjonskostnader 3) Innkrevingskostnader 4) Tap på krav 5) Avskrivninger Nærmere om bompengeselskapenes inntekter: Passeringsinntekt er inntekter bestående av ordinære passeringsinntekter og klassifiseres under Passeringsinntekter. Tilleggsavgifter (og evt. purregebyrer) defineres som et innkrevingsvirkemiddel og klassifiseres i regnskapet som Annen inntekt. Utstederinntekter (provisjon for passeringer av egne kunder/brikker i andre anlegg) klassifiseres i regnskapet som «Annen inntekt». Inntekter bør spesifiseres i egen note samt i note for regnskapsprinsipper. Noten bør også omtale hvordan ulike inntekter bli fordelt på passeringsinntekt og annen inntekt samt beskrive regnskapsføring av rabatter, forskuddsbetalinger mv. 3 av 30

4 Se også «Anbefaling til regnskapsmessig behandling av tap på krav i bompengeselskaper». Nærmere om bompengeselskapenes driftskostnader: Lønnskostnader Lønnskostnader omfatter lønn til egne ansatte, styrehonorar mv. Lønnskostnader skal spesifiseres på egen linje i regnskapet. Det foreligger eget krav til noteinformasjon for denne posten (jfr regnskapsloven 7-11). Dersom selskapet ikke har lønnskostnader grunnet innleide tjenester, må dette fremkomme i noteinformasjonen og hvor slike kostnader er klassifisert (administrasjonskostnader og innkrevingskostnader). Administrasjonskostnader Administrasjonskostnader er kostnader relatert til drift av eget selskap. Kostnader som faller inn under denne posten kan være: Kostnader til regnskapsførsel, innleide tjenester administrasjon, revisjonskostnader og andre fremmede tjenester (advokat, konsulenttjenester mv.), seminar/kurs, reisekostnader, møtekostnader, kontorkostnader og tilsvarende. Normalt bør administrasjonskostnader spesifiseres nærmere i egen note, og gi en utdypende forståelse av selskapets organisering. Det bør også oppgis hvordan administrasjonen er organisert gjennom enten i egen regi eller gjennom innleie av tjenester. Innkrevingskostnader Disse kostnadene er relatert til drift av selskapets bomstasjoner og kostnader relatert til innkreving av bompenger. Kostnader som faller inn under denne klassifikasjonen vil være: kostnader innkjøpte driftstjenester, oppslag autosys, sentralsystemet (CS), ASB-sekretariatet, nettverk/linjekostnad/strøm bomstasjon, service og vedlikehold bomstasjon, servicestasjoner (forhandlere), inndrivelseskostnader (inkassorelaterte kostnader), kostnader Statens vegvesen, utstederkostnader, mv. Normalt bør innkrevningskostnader spesifiseres nærmere i egen note, og gi en utdypende forståelse av selskapets organisering. Det bør også oppgis hvordan innkrevingen er organisert gjennom enten i egen regi eller gjennom innleie av tjenester. Andre driftskostnader Eventuelle andre driftskostnader som ikke kan knyttes inn mot innkrevning eller administrasjon regnskapsføres særskilt som andre driftskostnader som også bør spesifiseres i egen note. Tap på krav Tap på krav er nærmere drøftet i «Anbefaling til regnskapsmessig behandling av tap på krav i bompengeselskaper». Tap på krav skal spesifiseres i egen linje i regnskapet med mindre posten er uvesentlig. Posten bør spesifiseres i egen note og bør også omtales i note for regnskapsprinsipper. 4 av 30

5 Avskrivinger Avskrivinger er nærmere drøftet i «Anbefaling til regnskapsmessig behandling av aktiveringer og avskrivninger i bompengeselskaper». Avskriving skal spesifiseres i egen note samt i note for regnskapsprinsipper. 5 av 30

6 3. REGNSKAPSMESSIG BEHANDLING AV TAP PÅ KRAV Målsetning: For at det skal være mulig å gjennomføre relevante og informative regnskapsanalyser på bakgrunn av selskapenes regnskaper, må tap på krav være klassifisert etter samme prinsipper og retningslinjer i alle selskaper. Bakgrunn og formål: Regnskapspliktige skal foreta regnskapsmessig avsetning til påregnelig tap på krav basert på laveste verdis prinsipp, jf. Regnskapsloven 5-2. Regnskapsmessig skal kundefordringer vurderes til det laveste av anskaffelseskost (pålydende) og virkelig verdi. Det er ingen egen regnskapsstandard for tap på krav, men det er relevant å vise til Norsk Regnskapsstiftelses veiledning for regnskapsføring av inntekt og for øvrig også de generelle regnskapsprinsippene som ligger i regnskapsloven. Definisjoner: I bompengeselskapenes regnskaper vil tap på krav og innkrevingsprosessen håndteres ulikt avhengig av passeringstypen (passering uten avtale, passering med avtale, forskudd, etterskudd osv.). Dette håndteres av sentralsystemet (CS Norge). Retningslinjene for innkreving av passeringsavgift og ileggelse av tilleggsavgifter, er gitt av Statens Vegvesen. Relevant for vurdering av tap på krav er at det skilles mellom inntekter fra passeringer og inntekter fra tilleggsavgifter (gebyr/innkrevingsvirkemiddel). Passeringsinntekt er selskapets ordinære inntekter fra passeringer og klassifiseres under Passeringsinntekter, mens tilleggsavgifter (og evt. purregebyrer) defineres som et innkrevingsvirkemiddel og klassifiseres i regnskapet som Annen inntekt. Inntektsprosessene og dermed omfanget av tilleggsavgifter varierer fra selskap til selskap avhengig av om det er automatiske eller manuelle bomstasjoner og hvorvidt det praktiseres forskudd- eller etterskuddsfakturering eller en kombinasjon av disse. Tilbakeføring (kreditering) av tilleggsavgifter i forbindelse med saksbehandling klassifiseres som inntektsreduksjon under Annen inntekt i samsvar med definisjonen i avsnittet ovenfor. Tap på krav: Tapt inntekt fra passeringer kan kategoriseres i følgende hovedgrupper: Tapt inntektsgrunnlag (før inntektsføring) Tapt inntekt som følge av saksbehandling Tapt inntekt som følge av manglende betaling 6 av 30

7 Tapt inntektsgrunnlag er passeringer som ikke kan verifiseres og dermed ikke blir fakturert. Dette kan være bildepasseringer, hvor registreringsnummeret ikke er leselig. Passeringer uten leselig bilde regnskapsføres ikke som inntekt. Tapt inntekt som følge av saksbehandling, for eksempel ved feilfakturering, føres som en inntektsreduksjon (kreditering av inntekt) og ikke som tap på fordringer. Tapt inntekt som følge av manglende betaling er å anse som tap på krav og skal i samsvar med Regnskapsloven klassifiseres som kostnad i regnskapet. Se «Anbefaling til klassifisering av bompengeselskapenes driftsinntekter og driftskostnader». I sentralsystemet blir det foretatt en tapsføring av krav på tidspunkt for oversendelse til inkasso. Avhengig av inntektsart vil tapet rapporteres til egne kontoer for hver art. Disse kontoene vil ha ulik klassifisering ved overføring til regnskapet etter definisjonene ovenfor. Erfaring viser at en stor andel av tilleggsavgifter ikke blir betalt. Det kan argumenteres med at en derfor burde brukt et forsiktig inntektsføringsprinsipp som medførte inntektsføring først ved betaling. En tilnærming til denne metoden vil være å føre tapsføringer av tilleggsavgifter ved oversendelse til inkasso mot redusert inntekt på tilleggsavgifter. Når en mottar oppgjør fra inkassoselskapet, vil en måtte fordele oppgjøret på inntekt på tilleggsavgift og innkommet på tidligere avskrevet passeringsinntekt. Inndrivelseskostnader: Som inndrivelseskostnader regnes honorar til norsk inkassoselskap, rettsgebyr, juridisk assistanse til rettsforfølgelse av et krav samt honorar til inkassoselskap for fakturering /inndrivelse av utenlandske fordringer. Inndrivelseskostnader kan delvis bli ført via sentralsystemet og delvis bli ført direkte i regnskapet. Disse er å anse som en kostnad knyttet til drift av bompengeanlegget og klassifiseres i regnskapet under «Innkrevingskostnader». Se «Anbefaling til klassifisering av bompengeselskapenes driftsinntekter og driftskostnader». Avsetning for forventet tap: I forbindelse med regnskapsavleggelsen må bompengeselskapene i regnskapet vurdere behovet for å foreta avsetning for tapsrisiko i fordringsmassen. Dette vil være en skjønnsmessig avsetning som bør måles med utgangspunkt i aldersfordeling på utestående fordringer på balansetidspunktet, krav oversendt til inkasso etter balansedagen, innkommet på tidligere avskrevne fordringer etter balansedagen samt erfaringstall fra tidligere perioder. Relevant informasjon vil fremkomme fra sentralsystemet. Ved vurdering av avsetning for forventet tap i fordringsmasse (passeringsinntekter og tilleggsavgifter) bør en også ta høyde for at noe av de fordringene som er sendt til inkasso vil medføre inntekter. Årsregnskapet og noteinformasjon: 7 av 30

8 For klassifisering i regnskapet se «Anbefaling til klassifisering av bompengeselskapenes driftsinntekter og driftskostnader». For noteinformasjon se «Anbefaling til regnskapsoppstilling og noteinformasjon for bompengeselskaper». Kobling mellom sentralsystemet og regnskapet: Med bakgrunn i kontoplanen fra sentralsystemet må en gjøre en vurdering av hvordan hver konto skal klassifiseres i regnskapet (sammenhengen må dokumenteres som en del av oppbevaringspliktig regnskapsinformasjon). Konto i sentralsystemet Konto i regnskapet 3201 Innkommet tidligere avskrevne fordringer 3xxx/7xx2 Innkommet på tidligere avskrevne fordringer *) 3210 Tap tilleggsavgift 3xxx Reduksjon i inntekt fra tilleggsavgifter 3211 Tap passering tilleggsavgift 7xx1 Tap på krav 3213 Tap EPH 7xx1 Tap på krav 3220 Tap abonnement 7xx1 Tap på krav 3221 Tap easy-go passeringer (avtale lukket) 7xx1 Tap på krav 3290 Tap inkasso krav 7xx1 Tap på krav 3200 Inkasso-omkostninger 7xxx Inkassoomkostninger *) Innkommet på tidligere avskrevne fordringer består av innbetalinger vedrørende både passeringer og tilleggsavgifter. Posten bør forholdsmessig fordeles mellom 3xxx og 7xx2 i samsvar med forholdet mellom tap på tilleggsavgifter og passeringer. 8 av 30

9 4. REGNSKAPSMESSIG BEHANDLING AV INNKREVINGSRETTEN Bakgrunn og formål: I forbindelse med at mange bompengeselskaper foretar etterskuddsinnkreving av bompengeprosjekter, har mange valgt å aktivere en innkrevingsrett som en immateriell eiendel i balansen. Bakgrunnen for dette er at Statens Vegvesen har fått utbetalt midler til veiprosjektet knyttet til innkrevingsretten. Etter gjennomført behandling av veiprosjektet i Stortinget blir det inngått en bompengeavtale mellom bompengeselskap og Statens Vegvesen som omhandler fortutsetninger for innkrevingsretten kort oppsummert er rollen til bompengeselskapet: Bompengeselskapet har rett til innkreving av bompenger i et definert prosjekt, i en definert periode, innenfor et definert beløp og/eller til finansiering av en definert veiutbygging Innkrevingsretten omfatter også rett til å dekke renter, administrasjon av bompengeselskapet og drift av bompengeinnkrevingen Bompengeselskapet har oftest finansieringsansvaret for bompengeprosjektet i planfasen, innkrevningsfasen og avviklingsfasen. Med innkrevingsretten og kommunal- og/eller fylkeskommunal garanti som sikkerhet (forutsatt avgitt i bompengeavtalen), lånefinansierer bompengeselskapet veiutbyggingen Bompengeselskapets retter og plikter er nærmere definert i aktuell Stortingsmelding og bompengeavtalen som inngås mellom bompengeselskapet og Staten v/statens vegvesen/vegdirektoratet Bompengeselskapet er ansvarlig for bompengeinnkrevingen Bompengeselskapet er ansvarlig part i avtaleforholdet med trafikantene Denne Veilederen gir retningslinjer for hva som skal til for å aktivere innkrevingsretten og hvordan denne kan avskrives. Forankring: Anleggsmidler skal vurderes til anskaffelseskost. Dette følger av hovedregelen i Regnskapsloven 5-3. Anleggsmidler med begrenset levetid skal imidlertid avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan, dvs. at anskaffelseskosten skal fordeles over flere regnskapsperioder, jf. sammenstillingsprinsippet i Regnskapslovens 4-1, første ledd nr.3. I henhold til foreløpig standard for immaterielle eiendeler (NRS (F) Immaterielle eiendeler) er det flere forhold bompengeselskapet må vurdere ifb med oppføring av innkrevingsretten som en immateriell eiendel. Fra standarden gjengis et utdrag i kursiv nedenfor: 9 av 30

10 Immaterielle eiendeler er ikke-pengeposter uten fysisk substans som foretaket benytter i tilvirkning eller salg av varer og tjenester, ved utleie til andre foretak, eller for administrative formål, og som: a. er identifiserbare, og b. kontrolleres av foretaket slik at de representerer fremtidige økonomiske fordeler som forventes å tilflyte foretaket For immaterielle eiendeler vil ofte sentrale forutsetninger for definisjonen av eiendeler som eierskap, kontroll, identifikasjon, fremtidig økonomisk fordel, og avgrensning mellom anskaffelse og vedlikehold være betydelig vanskeligere å vurdere enn for fysiske eiendeler. Transaksjonsprinsippet i regnskapslovens 4-1 (1) nr 1 krever at en transaksjon skal regnskapsføres til verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet. Aktivering av innkrevingsretten: Veilederen går ikke i detalj på regnskapsstandarden. Det enkelte bompengeselskap bør nøye vurdere kravene i regnskapsloven og foreliggende standard, og vurdere om aktivering av innkrevingsretten lar seg forsvare. Ved aktivering av innkrevingsretten bør bompengeselskapet i tillegg til rettigheter og kontroll vurdere blant annet disse momentene: Økonomisk risiko i forhold til prosjektet er det risiko for at innkrevingsperioden og mulighetene for takstjusteringer ikke er tilstrekkelig til å nedbetale veiprosjektet (dvs. dekke alle låneopptak, renter og driftskostnader for bompengeselskapet)? Risiko i forhold til stopp i bompengeinnkreving og eller svikt i trafikk. Risiko for mislighold av bompengeavtalen Andre forhold som kan medføre risiko. Etter transaksjonsprinsippet i regnskapsloven kan ikke bompengeselskapet balanseføre en innkrevingsrett før det er utbetalt midler til Statens Vegvesen. Beregning av avskrivningene: Observert praksis i bompengeselskapene varierer når det gjelder valg av avskrivningsmetode. Uavhengig av hvilken metode som velges er det viktig at begrunnelse for valg av modell og bruk av denne klart fremkommer i prinsippnote og i note om anleggsmidler/innkrevingsrett, samt påse at metoden kan forsvares benyttet innenfor regnskapslovens krav. Regnskapsloven sier at anleggsmidler med begrenset levetid skal avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Formuleringen innebærer i seg selv en viss grad av skjønn i valg av avskrivningsplan. Innkrevingsperioden vil variere mellom bompengeselskapene. Det er også slik at innkrevingsretten blir aktivert fordi selskapet har hatt etterskuddsinnkreving av bompenger hvor overføringene til Statens vegvesen er lånefinansiert. Typisk vil selskapet da de første årene med innkreving ha høye rentekostnader som faller med årene fordi bompengeinntektene går til nedbetaling på lån. 10 av 30

11 Ut fra regnskapslovens krav til fornuftig avskrivningsplan er det to metoder som peker seg ut: 1 Lineær avskrivning over forventet innkrevingsperiode. Metoden innbærer at en må beregne eller estimere innkrevingsperioden og ikke legge automatisk 15 års innkreving til grunn. Mange bompengeprosjekter blir nedbetalt før 15 år har gått, og da vil det være mest fornuftig å legge forventet innkrevingsperiode til grunn. Det bør da årlig gjøres en vurdering av hvorvidt forventet nedbetalingstid må justeres. Ved bruk av et slikt prinsipp er det viktig å gi informasjon i noter om forventet innkrevingstid, samt beskrivelse av vurderingsgrunnlaget som ligger til grunn for en justering eller sågar unnlatt justering av avskrivningsperioden 2 En progressiv avskrivningsmetode Metoden innebærer at en øker avskrivningsbeløpene i takt med selskapets evne til å nedbetale på lånegjeld. De første årene med innkreving vil en større andel gå til dekning av rentekostnader. Etter hvert som lånet nedbetales vil en større andel av overskuddet gå til nedbetaling av lånegjeld. Ved bruk av en slik metode kan det være naturlig at selskapets overskudd før avskrivning på innkrevingsretten går med til avskrivninger (eventuelt med fradrag for årlig indeksregulering av innskutt aksjekapital). Metoden vil medføre at lånegjeld og aktivert innkrevingsrett reduseres parallelt. Valg av metode: De to metodene kan begge forsvares å følge en fornuftig avskrivningsplan. Ved metode 1 vil selskapene de første årene gå med underskudd fordi de har høye rentebelastninger og velger en lineær fordeling av avskrivninger. Ved valg av metode 2 vil egenkapital i prinsippet være lik den indeksregulerte kapital som eiere har krav på ved avvikling av selskapet. Lånegjeld og aktivert innkrevingsrett vil falle omtrent med samme beløp og bedre synliggjøre forventet innkrevingsperiode. Veilederen anbefaler at metode 2 brukes, men det enkelte bompengeselskapet må vurdere og begrunne valg av metode, samt om det også kan være andre metoder som er mer fornuftige. Avviklingskostnader: I forbindelse med opphør av bompengeinnkrevingen kan selskapet ha ulike forpliktelser som løper i forbindelse med avviklingen. Dette kan være kostnader knyttet til avvikling som for eksempel utkjøp av husleiekontrakt, håndtering av avhending av utstyr, nedmontering av stasjons-/innkrevningspunkt mv. Et grunnleggende prinsipp i regnskapsloven er sammenstillingsprinsippet (jfr 4-1). Det er også relevant å se til NRS 13 om usikre forpliktelser og betingede eiendeler hvor det angis tre ulike metoder for regnskapsføring av forpliktelser. Metode 1 som i praksis er mest brukt: Avsetningen bygges gradvis opp ved resultatføring i takt med driftsmidlets økonomiske levetid, slik at den på fjernings(avviklings)tidspunktet er stor nok til å dekke utgiften. Metode 2, som er anbefalt metode, innebærer at forventede og neddiskonterte avviklingskostnader avsettes på etableringstidspunktet og samtidig aktiveres og avskrives sammen med innkrevningsretten over forventet innkrevningsperiode. 11 av 30

12 Det må tydelig fremgå i noter til regnskapet hvilke vurderinger som er gjort i forhold til størrelsen på avviklingskostnader og hvordan disse er behandlet i regnskapet (jfr valgmulighetene nevnt over). 12 av 30

13 5. REGNSKAPSMESSIG BEHANDLING AV VARIGE DRIFTSMIDLER Bakgrunn og formål: Bompengeselskapene foretar ulike investeringer i materielle anleggsmidler i forbindelse med bompengeinnkreving. Dette kan blant annet være: Større brikkeanskaffelser (brikkeskifter) Utviklingskostnader AutoPASS, Create og lignende (hvis posten er vesentlig og genererer fremtidige inntektsstrømmer) Utviklingskostnader sentralsystem (hvis posten er vesentlig og genererer fremtidige inntektsstrømmer) Investeringer i maskiner og utstyr for øvrig Omfang og type investeringer kan variere mellom de ulike bompengeselskapene og Veilederen går ikke i detalj på hvordan de skal behandles. Forankring: Anleggsmidler skal vurderes til anskaffelseskost. Dette følger av hovedregelen i Regnskapsloven 5-3. Anleggsmidler med begrenset levetid skal imidlertid avskrives, dvs. at anskaffelseskosten skal fordeles over flere regnskapsperioder, jf. sammenstillingsprinsippet i Regnskapslovens 4-1, første ledd nr.3. Aktivering og avskrivning: Bompengeselskapene må vurdere levetid på det enkelte anleggsmiddel og en fornuftig avskrivningsplan. Normalt skal det mye til for at anleggsmidler har verdi etter at innkrevingsperioden opphører. Dette må en ta høyde for når en nærmer seg slutten av innkrevingsperioden. Normalt vil en kunne forsvare at lineær avskrivningsmetode er fornuftig. Levetidsbetraktninger og metode for avskrivninger må klart fremgå av driftsmiddelnoten. 13 av 30

14 6. REGNSKAPSMESSIG BEHANDLING AV LÅN OG RENTESIKRING Bakgrunn og formål: Ved etterskuddsinnkreving av bompenger blir utbetalinger til Statens vegvesen finansiert med lån. De ulike bompengeselskapene har valgt ulike ordninger når det gjelder sikring av lånerente og Veilederen kan ikke omtale alle tilfeller. Veilederen begrenser seg til å si noe om de tilfeller der selskapene inngår rentebytteavtaler ( renteswapper ). I en renteswap vil for eksempel en part betale fast rente på gitte tidspunkt til den andre part på et spesifisert beløp (hovedstol eller notional amount ), og motta flytende rente på det samme beløpet. I en renteswap betales normalt kun netto rente beløp. Forankring: Etter regnskapsloven 5-2 skal omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. I henhold til 5-8 er det også gitt regler for omløpsmidler som inngår i handelsportefølje mv. Etter 5-3 skal Anleggsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Nedskrivningen skal reverseres i den utstrekning grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede. Etter regnskapsloven 4-1 første ledd nr 5 skal en ved sikring resultatføre gevinst og tap samme periode (merk at det her finnes unntaksregler for små foretak). Regnskapslovens generelle og spesielle vurderingsregler i lovens kapittel 5 omhandler finansielle instrumenter. Sikring er regulert som grunnleggende regnskapsprinsipp i regnskapsloven 4-1 (1) nr. 5. Krav om tilleggsopplysninger er regulert i regnskapsloven kapittel 7. Regnskapsstandarden NRS 18 om Finansielle eiendeler og forpliktelser gir nærmere føringer for regnskapsføring av finansielle instrumenter. Valg av løsning for regnskapsføring: Regnskapsstandarden gir ulike valgmuligheter for regnskapsføring for finansielle instrumenter og skiller på hvordan en skal regnskapsføre sikringsobjektet (lånet) og sikringsinstrumentet (renteswappen). Standarden gir også ulike valgmuligheter avhengig av om sikringen er å anse som en kontantstrømssikring eller en verdisikring. De fleste bompengeselskaper har i dag valgt ikke å regnskapsføre verdiendring på sikringsinstrumentet. Det vil si at de i forhold til regnskapsstandarden er på alternativ 2a/2b. Dette medfører løpende resultatføring av flytende rente samt løpende resultatføring av resultatet av renteswappen (det vil normalt si nettobelastning mellom flytende og avtalt fastrente). Merk at standarden inneholder krav om sikringsdokumentasjon og vurdering av i hvilken grad sikringen kan anses effektiv mv. Merk at dersom en ikke følger de krav som ligger i 14 av 30

15 regnskapsstandarden, så må en følge hovedreglene i regnskapsloven som innebærer at sikringsinstrumentet løpende regnskapsføres til virkelig verdi over resultatet. Noteinformasjon: I regnskapsstandarden punkt er det gitt krav til noteinformasjon. De viktigste kravene i forbindelse med inngåtte avtaler med renteswapper vil være (forutsatt at selskapet har valgt sikringsbokføring og alternativ 2a/2B i standarden): hvilken eller hvilke type(r) sikring(er) foretaket benytter, hvordan regnskapsmessig sikring er reflektert, jf paragraf 20 i standarden, varigheten av foretakets sikringer, dersom sikring reflekteres i samsvar med paragraf A15, skal det opplyses om sikringsinstrumentenes og sikringsobjektenes virkelige verdi, dvs. periodens og akkumulerte gevinster og tap som ikke er resultatført. For øvrig vises det til eksempelregnskap når det gjelder informasjon om lån. 15 av 30

16 7. REGNSKAPSOPPSTILLING OG NOTEINFORMASJON Bakgrunn og formål: Målsetningen er at bompengebransjen gjennom regnskapsoppstillingen og noteinformasjon presenterer ensrettet informasjon som både muliggjør god felles informasjon for bransjen som helhet og muliggjør god sammenligning selskapene mellom. Forankring: Regnskapspliktige skal sette opp årsregnskapet etter Regnskapsloven kapittel 6. Noteinformasjon følger av Regnskapsloven kapittel 7. Bransjens retningslinjer må være forankret i regnskapsloven, samt gjeldende regnskapsstandarder. Definisjoner: Resultatregnskap oppstilling av selskapets inntekter og kostnader. Klassifiseringen skal følge anbefalt klassifisering. Balanse oppstilling av selskapet eiendeler, gjeld og egenkapital. Noter tilleggsinformasjon til resultatregnskapet og balansen. Kontantstrømoppstilling skal settes opp for store foretak. Nærmere om resultatregnskapet: Resultatregnskapets oppstilling er i stor grad i tråd kapittel 6 i regnskapsloven og anbefalt satt opp slik: Passeringsinntekter Annen inntekt Sum inntekter Lønnskostnader Administrasjonskostnader Innkrevingskostnader Andre driftskostnader Tap på krav Avskrivingskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter Finanskostnader Sum netto finanskostnader Årsresultat Det vises til «Anbefaling til klassifisering av kontoer vedrørende bompengeselskapenes driftsinntekter og driftskostnader» til hva som skal inngå i de ulike postene. 16 av 30

17 Hvorvidt tap på krav skal rapporteres på egen linje i årsregnskapet vil avhenge av om posten er vesentlig eller ikke. Det anbefales at dette spesifiseres på egen linje. Hvis tap på krav vurderes som ikke vesentlig og slås sammen med Andre driftskostnader bør det som et minimum foretas en spesifikasjon av Andre driftskostnader i noteinformasjon. Nærmere om balanseregnskapet: Balanseregnskapet er satt opp innenfor rammene av kravene i regnskapsloven. Merk spesielt at innkrevingsretten er en immateriell eiendel. Det vises her til balanseregnskapet til eksempelselskapet AS Bommen for hvordan dette kan se ut. Nærmere om noter: I AS Bommen fremkommer eksempler på noteinformasjon som kan være relevant for bompengeselskaper. Ikke alle notene vil være aktuelle for alle selskaper. Det kan for noen selskaper foreligge ytterligere informasjonsplikt. I tillegg til de obligatoriske noteopplysningene skal det gis opplysninger som er nødvendige for å bedømme den regnskapspliktiges stilling og resultat og opplysninger som ikke fremgår av årsregnskapet for øvrig (jfr regnskapsloven 7-1). Regnskapsprinsipper Denne noten må omhandle minimum det som er lovpålagt. Det vises til vedlagt Note 1 til eksempelselskapet AS Bommen om hva som minimum bør være med i denne noten. Inntekter Det anbefales at inntektene blir spesifisert i egen note slik at det gis informasjon om inntekter med og uten brikke, tilleggsavgifter og andre inntekter (jfr for øvrig regnskapsloven 7-8). Noten bør også inkludere informasjon om årsdøgntrafikk ( ÅDT ) og trafikkutviklingen, samt gi informasjon om når prosjektet er forventet nedbetalt (må samordnes med noen for innkrevingsrett). Lønnskostnader Det anbefales å spesifisere lønnskostnader som vist i eksempelbedriften AS Bommen. Dersom selskapet ikke har noen ansatte, men har innleid administrasjon/sekretærtjeneste, må selskapet informere om dette og hvilken leverandør som er benyttet. Administrasjonskostnader Administrasjonskostnader er kostnader relatert til drift av eget selskap. Kostnader som faller inn under denne posten kan være: Regnskapsførsel, innleide tjenester administrasjon og andre fremmede tjenester (advokat, konsulenttjenester mv.), revisjon, seminar/kurs, reisekostnader, møter, kontorkostnader og tilsvarende. Administrasjonskostnader spesifiseres i egen note og skal gi en utdypende forståelse av selskapets organisering. Revisjonskostnader skal spesifiseres i note. 17 av 30

18 Innkrevningskostnader Denne noten skal gi utfyllende informasjon til posten Andre driftskostnader i resultatregnskapet. Dette er kostnader relatert til drift av bompengestasjonene og innkreving av bompenger. Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Denne noten skal settes opp slik regnskapsloven minimum krever. Noten skal også forklare spesifikt om hvordan innkrevingsretten er behandlet og hvordan denne blir avskrevet. Se «Anbefaling til regnskapsmessig behandling av aktivering og avskrivninger i bompengeselskaper». Annen kortsiktig gjeld Her skal det gis informasjon vesentlige poster, som f.eks. forskuddsbetalinger fra abonnenter og påløpte ikke betalte finanskostnader. Langsiktig gjeld Her skal det gis informasjon om hva den langsiktige gjelden består av, hvor stor andel av denne som forfaller innen 5 år og hva som er stilt som sikkerhet for gjelden. Det bør gis informasjon om hvordan selskapet har gjennomført sin langsiktige finansiering og til hvilke vilkår. Dersom selskapet har derivater slik som renteswapper skal det gis informasjon om disse, og dersom det anvendes sikringsbokføring må det gis informasjon som angitt i eget kapittel om Regnskapsmessig behandling av lån og rentesikring. Aksjekapital og aksjonærinformasjon Denne noten settes opp slik regnskapsloven krever. Noten må gjengi avtale om indeksregulering av aksjeinnskudd som er omtalt i bompengeavtalen. Egenkapital Denne noten settes opp slik regnskapsloven krever. Noten må omtale eventuelt inndekning av udekket tap. Hvis selskapet har positiv annen egenkapital så bør det forklares hva denne skal brukes til og om det er innkrevd for mye i bompenger så bør det fremkomme informasjon om plikt til utbetaling av midler til Statens Vegvesen. Tap på fordringer I denne noten skal det gis informasjon om hvordan tap på fordringer blir behandlet i regnskapet. Det skal redegjøres for hvordan tapsavsetningen blir beregnet og endringen av denne 18 av 30

19 8. EKSEMPEL REGNSKAP MED NOTER AS BOMMEN RESULTAT Driftsinntekter og driftskostnader Note Driftsinntekter Passeringsinntekt Annen inntekt Sum inntekter 0 0 Driftskostnader Lønnskostnad Administrasjonskostnad Innkrevningskostnad Annen driftskostnad Tap på krav Avskrivningskostnad Sum driftskostnader 0 0 Driftsresultat 0 0 Finansinntekter og finanskostnader Annen finansinntekt Annen finanskostnad Sum netto finansposter 0 0 Årsresultat 0 0 Disponering Overført annen egenkapital Sum overføringer av 30

20 AS BOMMEN BALANSE Eiendeler Note Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Aktivert innkrevningsrett Sum immaterielle eiendeler 0 0 Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar, utstyr Sum varige driftsmidler 0 0 Sum anleggsmidler 0 0 Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer 0 0 Bankinnskudd Sum omløpsmider 0 0 Sum eiendeler av 30

ÅRSRAPPORT 2014 FJELLINJEN

ÅRSRAPPORT 2014 FJELLINJEN ÅRSRAPPORT 2014 FJELLINJEN 1 2 Fjellinjens kvalitetspolitikk: På vegne av eiere og oppdragsgiver skal Fjellinjen være en trygg og tillitsskapende tjenesteleverandør, ved å gjennomføre korrekt identifisering,

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak Norsk RegnskapsStandard 8 (November 2000, revidert oktober 2002, november 2003, desember 2004, november/desember 2005, november 2006, juni 2009, oktober 2010, september 2013 og januar 2014) 1. NRS 8 GOD

Detaljer

konsernregnskap amedia innhold

konsernregnskap amedia innhold konsernet amedia årsrapport 2012 konsernregnskap amedia innhold REGNSKAP Resultatregnskap 43 Utvidet resultatregnskap 44 Balanse 45 Kontantstrømoppstilling 46 Endringer i konsernets egenkapital 47 NOTER

Detaljer

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 3 NLI Eiendomsinvest AS Årsberetning 2014 Virksomheten NLI Eiendomsinvest AS er et eiendomsinvesteringsselskap

Detaljer

Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP

Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP 1 Årsrapport 2013 BALANSE pr 31.12 2 Årsrapport 2013 BALANSE pr 31.12 Oslo, 2. april 2014 I styret for 3 Årsrapport 2013 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 4 Årsrapport 2013 REGNSKAPSPRINSIPPER

Detaljer

årsrapport 2011 KLP Banken AS

årsrapport 2011 KLP Banken AS årsrapport 2011 Innhold Styrets beretning 3 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 11 Egenkapitaloppstilling 12 Egenkapitaloppstilling konsern 13 Noter til regnskapet 14-41 Revisjonsberetning

Detaljer

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern Årsregnskap Curato Holding AS Konsern 2014 Curato Holding AS - Konsern Årsregnskap 2014 Resultatregnskap Tall i NOK 1000 Note 01.01-31.12.2014 01.01-31.12.2013 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 5 455 199

Detaljer

Note 2010 2009 2008 Beløp i mill. kr. DRIFTSINNTEKTER

Note 2010 2009 2008 Beløp i mill. kr. DRIFTSINNTEKTER RESULTATREGNSKAP Note Beløp i mill. kr. DRIFTSINNTEKTER Spillinntekter 1 14 749,8 12 574,7 10 578,7 Andre driftsinntekter 2 47,8 100,2 49,0 SUM DRIFTSINNTEKTER 14 797,6 12 674,9 10 627,6 DRIFTSKOSTNADER

Detaljer

Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast

Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast 1 S ide Innhold Kapittel 1 - Virkeområdet til Norsk Regnskapsstandard... 3 Kapittel 2 Begreper og grunnleggende prinsipper (Ramme)... 4 Kapittel 3 - Presentasjon av

Detaljer

Hovedtall 2. Årsberetning 3

Hovedtall 2. Årsberetning 3 Hovedtall 2 Årsberetning 3 Konsernregnskap 8 Resultat 9 Balanse 10 Egenkapitaloppstilling 12 Kontantstrømoppstilling 13 Regnskapsprinsipper 14 Noter 22 Regnskap Vardar AS 51 Resultat 51 Balanse 52 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Resultatregnskap 1. januar - 31. desember

Resultatregnskap 1. januar - 31. desember Resultatregnskap 1. januar - 31. desember Note 2010 2009 driftsinntekter 2, 29 1103 469 562 014 Varekostnader 2 543 059 266 971 Lønnskostnader 5, 23 372 106 203 031 Andre driftskostnader 4, 23 121 403

Detaljer

Foreløpig Norsk RegnskapsStandard. NRS(F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner

Foreløpig Norsk RegnskapsStandard. NRS(F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner Foreløpig Norsk RegnskapsStandard NRS(F) (November 2008) 1 Innledning...5 2 Definisjoner...7 2.1 Ideelle organisasjoner...7 2.2 Regnskapsplikt...7 2.2.1 Stiftelser...8 2.2.2 Foreninger uten økonomisk vinning

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS 1 Om MøllerGruppen Eiendom MøllerGruppen Eiendom eier, forvalter og utvikler næringseiendommer i Norge, Sverige og Baltikum. Porteføljen består av 105 eiendommer med til sammen ca. 330.000 kvm bygningsmasse.

Detaljer

Note 2 - Regnskapsprinsipper IFRS

Note 2 - Regnskapsprinsipper IFRS Note 2 - Regnskapsprinsipper IFRS Grunnlaget for utarbeidelse av det konsoliderte årsregnskapet Konsernregnskapet 2014 for SpareBank 1 SMN er satt opp i overensstemmelse med internasjonale standarder for

Detaljer

God regnskapsskikk Årsoppgjørsveiledningen 2014

God regnskapsskikk Årsoppgjørsveiledningen 2014 www.pwc.no/arsoppgjorsveiledningen God regnskapsskikk Årsoppgjørsveiledningen 2014 En praktisk og oppdatert veiledning til god regnskapsskikk på områder som berører mange foretak. Veiledning til årsoppgjøret

Detaljer

Anbefaling om regionale bompengeselskaper. Rapport 10. desember 2012

Anbefaling om regionale bompengeselskaper. Rapport 10. desember 2012 Anbefaling om regionale bompengeselskaper Rapport 10. desember 2012 1 Konklusjon og anbefaling... 3 1. Innledning... 4 2. Hvorfor endre struktur... 5 2.1 Administrasjons- og driftskostnader... 5 2.2 Finanskostnader...

Detaljer

Regnskap og noter 2008. SpareBank 1 Gruppen

Regnskap og noter 2008. SpareBank 1 Gruppen 1 Regnskap og noter 2008 SpareBank 1 Gruppen 2 SpareBank 1 Gruppen Resultatregnskap for SpareBank 1 Gruppen Morselskap Konsern 2008 2007 NOK 1 000 Note 2008 2007 - - Brutto premieinntekter forsikring 7

Detaljer

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Sammendrag av årets virksomhet 2007 vil inngå som et merkeår i bankens historie. Banken ble etablert i 2003 og har dermed lagt bak seg sitt femte regnskapsår, det

Detaljer

Kontantstrømoppstilling Statkraft AS morselskap

Kontantstrømoppstilling Statkraft AS morselskap STATKRAFT AS KONSERN REGNSKAP Kontantstrømoppstilling Statkraft AS morselskap Beløp i mill. kroner Note 2013 2012 LIKVIDER TILFØRT/BRUKT PÅ VIRKSOMHETEN Resultat før skatt -2 363 5 811 Avskrivninger 10

Detaljer

Årsrapport 2012. Företagspresentation och utdrag från årsredovisningen 2011. Våre eiendommer dine muligheter

Årsrapport 2012. Företagspresentation och utdrag från årsredovisningen 2011. Våre eiendommer dine muligheter SveaReal AS Företagspresentation och utdrag från årsredovisningen 2012 Företagspresentation och utdrag från årsredovisningen 2011 Årsrapport 2012 Våre eiendommer dine muligheter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Detaljer

Årsregnskap. Serodus ASA

Årsregnskap. Serodus ASA Årsregnskap 2012 Serodus ASA Oppstilling over totalresultat Note 2012 2011 Driftsinntekter Salgsinntekter 4 51 600 51 600 Driftsutgifter Varekost 1 842 12 816 Personalkostnader 5 125 474 6 199 Avskrivning

Detaljer

Forenklet IFRS ikke så enkelt likevel?

Forenklet IFRS ikke så enkelt likevel? Forenklet IFRS ikke så enkelt likevel? *connectedthinking Forenklet IFRS -For hvem og hvordan Side 1 Hva du finner svar på i publikasjonen... og hvor du finner det Hva finner jeg svar på i publikasjonen

Detaljer

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN MEDIEMANGFOLD UNDER PRESS Mediemangfoldet i det norske mediemarkedet er under press. I Berner Gruppen er vi bekymret for eierskapskonsentrasjonen i bransjen.

Detaljer

Scandi Standard Norway AS Noter til regnskapet for 2013 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntekter ved salg

Detaljer

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Økonomi Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2014/566 Dato: 10.03.2014 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Årsregnskap 2013 styrets

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. årsberetning 2008 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 6 589 4 717

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 6 589 4 717 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 Premieinntekter 2/3 Forfalt bruttopremie 483 629 497 466 Avgitte gjenforsikringspremier -162 004-144 649 Forfalt premie for egen regning 321

Detaljer

INNHOLD STYRETS ÅRSBERETNING. 4 RESULTATREGNSKAP. 10 BALANSE. 11 KONTANTSTRØMANALYSE. 12 NOTER. 13 REVISJONSBERETNING. 32 KONTROLLKOMITEENS BERETNING

INNHOLD STYRETS ÅRSBERETNING. 4 RESULTATREGNSKAP. 10 BALANSE. 11 KONTANTSTRØMANALYSE. 12 NOTER. 13 REVISJONSBERETNING. 32 KONTROLLKOMITEENS BERETNING ÅRSRAPPORT 2014 1 2 INNHOLD STYRETS ÅRSBERETNING... 4 RESULTATREGNSKAP... 10 BALANSE... 11 KONTANTSTRØMANALYSE... 12 NOTER... 13 REVISJONSBERETNING... 32 KONTROLLKOMITEENS BERETNING... 34 ANSATTE OG STYRENDE

Detaljer

Det er ikke kostnadsført forsknings- og utviklingskostnader i 2014.

Det er ikke kostnadsført forsknings- og utviklingskostnader i 2014. ÅRSREGNSKAP 2014 Årsberetning Årsberetning Konsernresultatet for 2014 viser et overskudd etter skatt på NOK 253 mill., en forbedring på NOK 569 mill. sammenlignet med året før. Forbedringen skyldes betydelig

Detaljer

Årsrapport 2014. MøllerGruppen Eiendom AS

Årsrapport 2014. MøllerGruppen Eiendom AS Årsrapport 2014 1 NØ Årsrapport 2014 Om MøllerGruppen Eiendom MøllerGruppen Eiendom er et familieeid konsern som eier, forvalter og utvikler næringseiendommer i Norge, Sverige og Baktikum. Eiendomsmassen

Detaljer