VEILEDER FOR REGNSKAPSFØRING BOMPENGESELSKAPER. 1. Innledning s Klassifisering av kontoer vedr. driftsinntekter og driftskostnader s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEILEDER FOR REGNSKAPSFØRING BOMPENGESELSKAPER. 1. Innledning s. 2. 2. Klassifisering av kontoer vedr. driftsinntekter og driftskostnader s."

Transkript

1 VEILEDER FOR REGNSKAPSFØRING I BOMPENGESELSKAPER 1. Innledning s Klassifisering av kontoer vedr. driftsinntekter og driftskostnader s Regnskapsmessig behandling av tap på krav s Regnskapsmessig behandling av innkrevingsretten og avviklingskostnader s Regnskapsmessig behandling av varige driftsmidler s Regnskapsmessig behandling av lån og rentesikring s Regnskapsoppstilling og noteinformasjon s Eksempel regnskap med noter s. 19 Norvegfinans 1.3. utgave 2012

2 1. INNLEDNING Veilederen er et resultat av et mangeårig ønske fra Norvegfinans sine medlemmer, og har vært en prioritert oppgavene i Norvegfinans sin handlingsplan. Målet med veilederen er å gi bompengeselskapene anbefalinger om retningslinjer for bokføringsarbeidet og utarbeidelsen av årsregnskap med utgangspunkt i Regnskapsloven, norske regnskapsstandarder og god regnskapsskikk i Norge. Veilederen har også som mål å øke likhet i regnskapsføring og bruk av prinsipper mellom bompengeselskapene. Bompengeselskapene drives ikke med økonomisk overskudd som formål. Dette, sammen med behov for god brukerinformasjon til viktige brukergrupper som vegmyndigheter, banker, billister og eiere, bør stå sentralt når det gjelder valg av prinsipper og omfang av noteinformasjon i regnskapet til det enkelte bompengeselskap. Veilederen gir retningslinjer for klassifisering av kontoer, tap på krav, innkrevingsretten og avviklingskostnader, varige driftsmidler, lån og rentesikring, regnskapsoppstilling og noteinformasjon. Det er ulikheter mellom selskapene i både størrelse og drift, men felles prinsipper og retningslinjer vil muliggjøre sammenligning. Retningslinjene som er gitt i Veilederen tar utgangspunkt i Regnskapsloven, norske regnskapsstandarder og god regnskapsskikk i Norge. Styret i Norvegfinans har utpekt arbeidsgruppen som har utarbeidet Veilederen. Det er lagt vekt på god faglig kompetanse og erfaring. Kjernen i arbeidsgruppen har vært: Carsten Stryhn, økonomi- og finanssjef Fjellinjen AS Oddveig Kipperberg, daglig leder Vegamot AS Arild Rogde, daglig leder Voss og omland bompengeselskap AS Turid Jørgensen, regnskapssjef Vegfinans AS Ingrid U. Halleraker, Norvegfinans Norvegfinans vil oppfordre sine medlemmer og andre bompengeselskap til å ta Veilederen i bruk senest fra Det er viktig å presisere at det enkelte selskap selv er ansvarlig for å vurdere egen regnskapsføring opp i mot lovverket og vurdere hvordan en best kan gi informasjon gjennom regnskapet. Etter at Veilederen har vært i bruk en tid vil det kunne være aktuelt å se på en justering av denne basert på de innspill som måtte komme fra bompengeselskapene, vegmyndigheter og eventuelt andre interessenter. 2 av 30

3 2. KLASSIFISERING AV KONTOER VEDR. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Målsetning: For at det skal være mulig å gjennomføre relevante og informative regnskapsanalyser på bakgrunn av selskapenes regnskaper, må disse være klassifisert etter samme prinsipper og retningslinjer. Dette gjelder også klassifisering av poster fra sentralsystemet (CS Norge). Forankring: Regnskapspliktige skal presentere sitt regnskap etter Regnskapsloven kapittel 6. Bransjens retningslinjer må være forankret i regnskapsloven. For bompengeselskaper vil det naturlig være behov for å gi en del informasjon i noter som ikke fremkommer direkte av loven for å gi best mulig informasjon til regnskapsbrukeren (jfr også regnskapsloven 7-1 om utvidet noteinformasjon). Definisjoner: Bompengeselskapenes driftsinntekter kan deles i følgende kategorier: 1) Passeringsinntekter 2) Annen inntekt Bompengeselskapenes driftskostnader kan deles i følgende kategorier: 1) Lønnskostnader 2) Administrasjonskostnader 3) Innkrevingskostnader 4) Tap på krav 5) Avskrivninger Nærmere om bompengeselskapenes inntekter: Passeringsinntekt er inntekter bestående av ordinære passeringsinntekter og klassifiseres under Passeringsinntekter. Tilleggsavgifter (og evt. purregebyrer) defineres som et innkrevingsvirkemiddel og klassifiseres i regnskapet som Annen inntekt. Utstederinntekter (provisjon for passeringer av egne kunder/brikker i andre anlegg) klassifiseres i regnskapet som «Annen inntekt». Inntekter bør spesifiseres i egen note samt i note for regnskapsprinsipper. Noten bør også omtale hvordan ulike inntekter bli fordelt på passeringsinntekt og annen inntekt samt beskrive regnskapsføring av rabatter, forskuddsbetalinger mv. 3 av 30

4 Se også «Anbefaling til regnskapsmessig behandling av tap på krav i bompengeselskaper». Nærmere om bompengeselskapenes driftskostnader: Lønnskostnader Lønnskostnader omfatter lønn til egne ansatte, styrehonorar mv. Lønnskostnader skal spesifiseres på egen linje i regnskapet. Det foreligger eget krav til noteinformasjon for denne posten (jfr regnskapsloven 7-11). Dersom selskapet ikke har lønnskostnader grunnet innleide tjenester, må dette fremkomme i noteinformasjonen og hvor slike kostnader er klassifisert (administrasjonskostnader og innkrevingskostnader). Administrasjonskostnader Administrasjonskostnader er kostnader relatert til drift av eget selskap. Kostnader som faller inn under denne posten kan være: Kostnader til regnskapsførsel, innleide tjenester administrasjon, revisjonskostnader og andre fremmede tjenester (advokat, konsulenttjenester mv.), seminar/kurs, reisekostnader, møtekostnader, kontorkostnader og tilsvarende. Normalt bør administrasjonskostnader spesifiseres nærmere i egen note, og gi en utdypende forståelse av selskapets organisering. Det bør også oppgis hvordan administrasjonen er organisert gjennom enten i egen regi eller gjennom innleie av tjenester. Innkrevingskostnader Disse kostnadene er relatert til drift av selskapets bomstasjoner og kostnader relatert til innkreving av bompenger. Kostnader som faller inn under denne klassifikasjonen vil være: kostnader innkjøpte driftstjenester, oppslag autosys, sentralsystemet (CS), ASB-sekretariatet, nettverk/linjekostnad/strøm bomstasjon, service og vedlikehold bomstasjon, servicestasjoner (forhandlere), inndrivelseskostnader (inkassorelaterte kostnader), kostnader Statens vegvesen, utstederkostnader, mv. Normalt bør innkrevningskostnader spesifiseres nærmere i egen note, og gi en utdypende forståelse av selskapets organisering. Det bør også oppgis hvordan innkrevingen er organisert gjennom enten i egen regi eller gjennom innleie av tjenester. Andre driftskostnader Eventuelle andre driftskostnader som ikke kan knyttes inn mot innkrevning eller administrasjon regnskapsføres særskilt som andre driftskostnader som også bør spesifiseres i egen note. Tap på krav Tap på krav er nærmere drøftet i «Anbefaling til regnskapsmessig behandling av tap på krav i bompengeselskaper». Tap på krav skal spesifiseres i egen linje i regnskapet med mindre posten er uvesentlig. Posten bør spesifiseres i egen note og bør også omtales i note for regnskapsprinsipper. 4 av 30

5 Avskrivinger Avskrivinger er nærmere drøftet i «Anbefaling til regnskapsmessig behandling av aktiveringer og avskrivninger i bompengeselskaper». Avskriving skal spesifiseres i egen note samt i note for regnskapsprinsipper. 5 av 30

6 3. REGNSKAPSMESSIG BEHANDLING AV TAP PÅ KRAV Målsetning: For at det skal være mulig å gjennomføre relevante og informative regnskapsanalyser på bakgrunn av selskapenes regnskaper, må tap på krav være klassifisert etter samme prinsipper og retningslinjer i alle selskaper. Bakgrunn og formål: Regnskapspliktige skal foreta regnskapsmessig avsetning til påregnelig tap på krav basert på laveste verdis prinsipp, jf. Regnskapsloven 5-2. Regnskapsmessig skal kundefordringer vurderes til det laveste av anskaffelseskost (pålydende) og virkelig verdi. Det er ingen egen regnskapsstandard for tap på krav, men det er relevant å vise til Norsk Regnskapsstiftelses veiledning for regnskapsføring av inntekt og for øvrig også de generelle regnskapsprinsippene som ligger i regnskapsloven. Definisjoner: I bompengeselskapenes regnskaper vil tap på krav og innkrevingsprosessen håndteres ulikt avhengig av passeringstypen (passering uten avtale, passering med avtale, forskudd, etterskudd osv.). Dette håndteres av sentralsystemet (CS Norge). Retningslinjene for innkreving av passeringsavgift og ileggelse av tilleggsavgifter, er gitt av Statens Vegvesen. Relevant for vurdering av tap på krav er at det skilles mellom inntekter fra passeringer og inntekter fra tilleggsavgifter (gebyr/innkrevingsvirkemiddel). Passeringsinntekt er selskapets ordinære inntekter fra passeringer og klassifiseres under Passeringsinntekter, mens tilleggsavgifter (og evt. purregebyrer) defineres som et innkrevingsvirkemiddel og klassifiseres i regnskapet som Annen inntekt. Inntektsprosessene og dermed omfanget av tilleggsavgifter varierer fra selskap til selskap avhengig av om det er automatiske eller manuelle bomstasjoner og hvorvidt det praktiseres forskudd- eller etterskuddsfakturering eller en kombinasjon av disse. Tilbakeføring (kreditering) av tilleggsavgifter i forbindelse med saksbehandling klassifiseres som inntektsreduksjon under Annen inntekt i samsvar med definisjonen i avsnittet ovenfor. Tap på krav: Tapt inntekt fra passeringer kan kategoriseres i følgende hovedgrupper: Tapt inntektsgrunnlag (før inntektsføring) Tapt inntekt som følge av saksbehandling Tapt inntekt som følge av manglende betaling 6 av 30

7 Tapt inntektsgrunnlag er passeringer som ikke kan verifiseres og dermed ikke blir fakturert. Dette kan være bildepasseringer, hvor registreringsnummeret ikke er leselig. Passeringer uten leselig bilde regnskapsføres ikke som inntekt. Tapt inntekt som følge av saksbehandling, for eksempel ved feilfakturering, føres som en inntektsreduksjon (kreditering av inntekt) og ikke som tap på fordringer. Tapt inntekt som følge av manglende betaling er å anse som tap på krav og skal i samsvar med Regnskapsloven klassifiseres som kostnad i regnskapet. Se «Anbefaling til klassifisering av bompengeselskapenes driftsinntekter og driftskostnader». I sentralsystemet blir det foretatt en tapsføring av krav på tidspunkt for oversendelse til inkasso. Avhengig av inntektsart vil tapet rapporteres til egne kontoer for hver art. Disse kontoene vil ha ulik klassifisering ved overføring til regnskapet etter definisjonene ovenfor. Erfaring viser at en stor andel av tilleggsavgifter ikke blir betalt. Det kan argumenteres med at en derfor burde brukt et forsiktig inntektsføringsprinsipp som medførte inntektsføring først ved betaling. En tilnærming til denne metoden vil være å føre tapsføringer av tilleggsavgifter ved oversendelse til inkasso mot redusert inntekt på tilleggsavgifter. Når en mottar oppgjør fra inkassoselskapet, vil en måtte fordele oppgjøret på inntekt på tilleggsavgift og innkommet på tidligere avskrevet passeringsinntekt. Inndrivelseskostnader: Som inndrivelseskostnader regnes honorar til norsk inkassoselskap, rettsgebyr, juridisk assistanse til rettsforfølgelse av et krav samt honorar til inkassoselskap for fakturering /inndrivelse av utenlandske fordringer. Inndrivelseskostnader kan delvis bli ført via sentralsystemet og delvis bli ført direkte i regnskapet. Disse er å anse som en kostnad knyttet til drift av bompengeanlegget og klassifiseres i regnskapet under «Innkrevingskostnader». Se «Anbefaling til klassifisering av bompengeselskapenes driftsinntekter og driftskostnader». Avsetning for forventet tap: I forbindelse med regnskapsavleggelsen må bompengeselskapene i regnskapet vurdere behovet for å foreta avsetning for tapsrisiko i fordringsmassen. Dette vil være en skjønnsmessig avsetning som bør måles med utgangspunkt i aldersfordeling på utestående fordringer på balansetidspunktet, krav oversendt til inkasso etter balansedagen, innkommet på tidligere avskrevne fordringer etter balansedagen samt erfaringstall fra tidligere perioder. Relevant informasjon vil fremkomme fra sentralsystemet. Ved vurdering av avsetning for forventet tap i fordringsmasse (passeringsinntekter og tilleggsavgifter) bør en også ta høyde for at noe av de fordringene som er sendt til inkasso vil medføre inntekter. Årsregnskapet og noteinformasjon: 7 av 30

8 For klassifisering i regnskapet se «Anbefaling til klassifisering av bompengeselskapenes driftsinntekter og driftskostnader». For noteinformasjon se «Anbefaling til regnskapsoppstilling og noteinformasjon for bompengeselskaper». Kobling mellom sentralsystemet og regnskapet: Med bakgrunn i kontoplanen fra sentralsystemet må en gjøre en vurdering av hvordan hver konto skal klassifiseres i regnskapet (sammenhengen må dokumenteres som en del av oppbevaringspliktig regnskapsinformasjon). Konto i sentralsystemet Konto i regnskapet 3201 Innkommet tidligere avskrevne fordringer 3xxx/7xx2 Innkommet på tidligere avskrevne fordringer *) 3210 Tap tilleggsavgift 3xxx Reduksjon i inntekt fra tilleggsavgifter 3211 Tap passering tilleggsavgift 7xx1 Tap på krav 3213 Tap EPH 7xx1 Tap på krav 3220 Tap abonnement 7xx1 Tap på krav 3221 Tap easy-go passeringer (avtale lukket) 7xx1 Tap på krav 3290 Tap inkasso krav 7xx1 Tap på krav 3200 Inkasso-omkostninger 7xxx Inkassoomkostninger *) Innkommet på tidligere avskrevne fordringer består av innbetalinger vedrørende både passeringer og tilleggsavgifter. Posten bør forholdsmessig fordeles mellom 3xxx og 7xx2 i samsvar med forholdet mellom tap på tilleggsavgifter og passeringer. 8 av 30

9 4. REGNSKAPSMESSIG BEHANDLING AV INNKREVINGSRETTEN Bakgrunn og formål: I forbindelse med at mange bompengeselskaper foretar etterskuddsinnkreving av bompengeprosjekter, har mange valgt å aktivere en innkrevingsrett som en immateriell eiendel i balansen. Bakgrunnen for dette er at Statens Vegvesen har fått utbetalt midler til veiprosjektet knyttet til innkrevingsretten. Etter gjennomført behandling av veiprosjektet i Stortinget blir det inngått en bompengeavtale mellom bompengeselskap og Statens Vegvesen som omhandler fortutsetninger for innkrevingsretten kort oppsummert er rollen til bompengeselskapet: Bompengeselskapet har rett til innkreving av bompenger i et definert prosjekt, i en definert periode, innenfor et definert beløp og/eller til finansiering av en definert veiutbygging Innkrevingsretten omfatter også rett til å dekke renter, administrasjon av bompengeselskapet og drift av bompengeinnkrevingen Bompengeselskapet har oftest finansieringsansvaret for bompengeprosjektet i planfasen, innkrevningsfasen og avviklingsfasen. Med innkrevingsretten og kommunal- og/eller fylkeskommunal garanti som sikkerhet (forutsatt avgitt i bompengeavtalen), lånefinansierer bompengeselskapet veiutbyggingen Bompengeselskapets retter og plikter er nærmere definert i aktuell Stortingsmelding og bompengeavtalen som inngås mellom bompengeselskapet og Staten v/statens vegvesen/vegdirektoratet Bompengeselskapet er ansvarlig for bompengeinnkrevingen Bompengeselskapet er ansvarlig part i avtaleforholdet med trafikantene Denne Veilederen gir retningslinjer for hva som skal til for å aktivere innkrevingsretten og hvordan denne kan avskrives. Forankring: Anleggsmidler skal vurderes til anskaffelseskost. Dette følger av hovedregelen i Regnskapsloven 5-3. Anleggsmidler med begrenset levetid skal imidlertid avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan, dvs. at anskaffelseskosten skal fordeles over flere regnskapsperioder, jf. sammenstillingsprinsippet i Regnskapslovens 4-1, første ledd nr.3. I henhold til foreløpig standard for immaterielle eiendeler (NRS (F) Immaterielle eiendeler) er det flere forhold bompengeselskapet må vurdere ifb med oppføring av innkrevingsretten som en immateriell eiendel. Fra standarden gjengis et utdrag i kursiv nedenfor: 9 av 30

10 Immaterielle eiendeler er ikke-pengeposter uten fysisk substans som foretaket benytter i tilvirkning eller salg av varer og tjenester, ved utleie til andre foretak, eller for administrative formål, og som: a. er identifiserbare, og b. kontrolleres av foretaket slik at de representerer fremtidige økonomiske fordeler som forventes å tilflyte foretaket For immaterielle eiendeler vil ofte sentrale forutsetninger for definisjonen av eiendeler som eierskap, kontroll, identifikasjon, fremtidig økonomisk fordel, og avgrensning mellom anskaffelse og vedlikehold være betydelig vanskeligere å vurdere enn for fysiske eiendeler. Transaksjonsprinsippet i regnskapslovens 4-1 (1) nr 1 krever at en transaksjon skal regnskapsføres til verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet. Aktivering av innkrevingsretten: Veilederen går ikke i detalj på regnskapsstandarden. Det enkelte bompengeselskap bør nøye vurdere kravene i regnskapsloven og foreliggende standard, og vurdere om aktivering av innkrevingsretten lar seg forsvare. Ved aktivering av innkrevingsretten bør bompengeselskapet i tillegg til rettigheter og kontroll vurdere blant annet disse momentene: Økonomisk risiko i forhold til prosjektet er det risiko for at innkrevingsperioden og mulighetene for takstjusteringer ikke er tilstrekkelig til å nedbetale veiprosjektet (dvs. dekke alle låneopptak, renter og driftskostnader for bompengeselskapet)? Risiko i forhold til stopp i bompengeinnkreving og eller svikt i trafikk. Risiko for mislighold av bompengeavtalen Andre forhold som kan medføre risiko. Etter transaksjonsprinsippet i regnskapsloven kan ikke bompengeselskapet balanseføre en innkrevingsrett før det er utbetalt midler til Statens Vegvesen. Beregning av avskrivningene: Observert praksis i bompengeselskapene varierer når det gjelder valg av avskrivningsmetode. Uavhengig av hvilken metode som velges er det viktig at begrunnelse for valg av modell og bruk av denne klart fremkommer i prinsippnote og i note om anleggsmidler/innkrevingsrett, samt påse at metoden kan forsvares benyttet innenfor regnskapslovens krav. Regnskapsloven sier at anleggsmidler med begrenset levetid skal avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Formuleringen innebærer i seg selv en viss grad av skjønn i valg av avskrivningsplan. Innkrevingsperioden vil variere mellom bompengeselskapene. Det er også slik at innkrevingsretten blir aktivert fordi selskapet har hatt etterskuddsinnkreving av bompenger hvor overføringene til Statens vegvesen er lånefinansiert. Typisk vil selskapet da de første årene med innkreving ha høye rentekostnader som faller med årene fordi bompengeinntektene går til nedbetaling på lån. 10 av 30

11 Ut fra regnskapslovens krav til fornuftig avskrivningsplan er det to metoder som peker seg ut: 1 Lineær avskrivning over forventet innkrevingsperiode. Metoden innbærer at en må beregne eller estimere innkrevingsperioden og ikke legge automatisk 15 års innkreving til grunn. Mange bompengeprosjekter blir nedbetalt før 15 år har gått, og da vil det være mest fornuftig å legge forventet innkrevingsperiode til grunn. Det bør da årlig gjøres en vurdering av hvorvidt forventet nedbetalingstid må justeres. Ved bruk av et slikt prinsipp er det viktig å gi informasjon i noter om forventet innkrevingstid, samt beskrivelse av vurderingsgrunnlaget som ligger til grunn for en justering eller sågar unnlatt justering av avskrivningsperioden 2 En progressiv avskrivningsmetode Metoden innebærer at en øker avskrivningsbeløpene i takt med selskapets evne til å nedbetale på lånegjeld. De første årene med innkreving vil en større andel gå til dekning av rentekostnader. Etter hvert som lånet nedbetales vil en større andel av overskuddet gå til nedbetaling av lånegjeld. Ved bruk av en slik metode kan det være naturlig at selskapets overskudd før avskrivning på innkrevingsretten går med til avskrivninger (eventuelt med fradrag for årlig indeksregulering av innskutt aksjekapital). Metoden vil medføre at lånegjeld og aktivert innkrevingsrett reduseres parallelt. Valg av metode: De to metodene kan begge forsvares å følge en fornuftig avskrivningsplan. Ved metode 1 vil selskapene de første årene gå med underskudd fordi de har høye rentebelastninger og velger en lineær fordeling av avskrivninger. Ved valg av metode 2 vil egenkapital i prinsippet være lik den indeksregulerte kapital som eiere har krav på ved avvikling av selskapet. Lånegjeld og aktivert innkrevingsrett vil falle omtrent med samme beløp og bedre synliggjøre forventet innkrevingsperiode. Veilederen anbefaler at metode 2 brukes, men det enkelte bompengeselskapet må vurdere og begrunne valg av metode, samt om det også kan være andre metoder som er mer fornuftige. Avviklingskostnader: I forbindelse med opphør av bompengeinnkrevingen kan selskapet ha ulike forpliktelser som løper i forbindelse med avviklingen. Dette kan være kostnader knyttet til avvikling som for eksempel utkjøp av husleiekontrakt, håndtering av avhending av utstyr, nedmontering av stasjons-/innkrevningspunkt mv. Et grunnleggende prinsipp i regnskapsloven er sammenstillingsprinsippet (jfr 4-1). Det er også relevant å se til NRS 13 om usikre forpliktelser og betingede eiendeler hvor det angis tre ulike metoder for regnskapsføring av forpliktelser. Metode 1 som i praksis er mest brukt: Avsetningen bygges gradvis opp ved resultatføring i takt med driftsmidlets økonomiske levetid, slik at den på fjernings(avviklings)tidspunktet er stor nok til å dekke utgiften. Metode 2, som er anbefalt metode, innebærer at forventede og neddiskonterte avviklingskostnader avsettes på etableringstidspunktet og samtidig aktiveres og avskrives sammen med innkrevningsretten over forventet innkrevningsperiode. 11 av 30

12 Det må tydelig fremgå i noter til regnskapet hvilke vurderinger som er gjort i forhold til størrelsen på avviklingskostnader og hvordan disse er behandlet i regnskapet (jfr valgmulighetene nevnt over). 12 av 30

13 5. REGNSKAPSMESSIG BEHANDLING AV VARIGE DRIFTSMIDLER Bakgrunn og formål: Bompengeselskapene foretar ulike investeringer i materielle anleggsmidler i forbindelse med bompengeinnkreving. Dette kan blant annet være: Større brikkeanskaffelser (brikkeskifter) Utviklingskostnader AutoPASS, Create og lignende (hvis posten er vesentlig og genererer fremtidige inntektsstrømmer) Utviklingskostnader sentralsystem (hvis posten er vesentlig og genererer fremtidige inntektsstrømmer) Investeringer i maskiner og utstyr for øvrig Omfang og type investeringer kan variere mellom de ulike bompengeselskapene og Veilederen går ikke i detalj på hvordan de skal behandles. Forankring: Anleggsmidler skal vurderes til anskaffelseskost. Dette følger av hovedregelen i Regnskapsloven 5-3. Anleggsmidler med begrenset levetid skal imidlertid avskrives, dvs. at anskaffelseskosten skal fordeles over flere regnskapsperioder, jf. sammenstillingsprinsippet i Regnskapslovens 4-1, første ledd nr.3. Aktivering og avskrivning: Bompengeselskapene må vurdere levetid på det enkelte anleggsmiddel og en fornuftig avskrivningsplan. Normalt skal det mye til for at anleggsmidler har verdi etter at innkrevingsperioden opphører. Dette må en ta høyde for når en nærmer seg slutten av innkrevingsperioden. Normalt vil en kunne forsvare at lineær avskrivningsmetode er fornuftig. Levetidsbetraktninger og metode for avskrivninger må klart fremgå av driftsmiddelnoten. 13 av 30

14 6. REGNSKAPSMESSIG BEHANDLING AV LÅN OG RENTESIKRING Bakgrunn og formål: Ved etterskuddsinnkreving av bompenger blir utbetalinger til Statens vegvesen finansiert med lån. De ulike bompengeselskapene har valgt ulike ordninger når det gjelder sikring av lånerente og Veilederen kan ikke omtale alle tilfeller. Veilederen begrenser seg til å si noe om de tilfeller der selskapene inngår rentebytteavtaler ( renteswapper ). I en renteswap vil for eksempel en part betale fast rente på gitte tidspunkt til den andre part på et spesifisert beløp (hovedstol eller notional amount ), og motta flytende rente på det samme beløpet. I en renteswap betales normalt kun netto rente beløp. Forankring: Etter regnskapsloven 5-2 skal omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. I henhold til 5-8 er det også gitt regler for omløpsmidler som inngår i handelsportefølje mv. Etter 5-3 skal Anleggsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Nedskrivningen skal reverseres i den utstrekning grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede. Etter regnskapsloven 4-1 første ledd nr 5 skal en ved sikring resultatføre gevinst og tap samme periode (merk at det her finnes unntaksregler for små foretak). Regnskapslovens generelle og spesielle vurderingsregler i lovens kapittel 5 omhandler finansielle instrumenter. Sikring er regulert som grunnleggende regnskapsprinsipp i regnskapsloven 4-1 (1) nr. 5. Krav om tilleggsopplysninger er regulert i regnskapsloven kapittel 7. Regnskapsstandarden NRS 18 om Finansielle eiendeler og forpliktelser gir nærmere føringer for regnskapsføring av finansielle instrumenter. Valg av løsning for regnskapsføring: Regnskapsstandarden gir ulike valgmuligheter for regnskapsføring for finansielle instrumenter og skiller på hvordan en skal regnskapsføre sikringsobjektet (lånet) og sikringsinstrumentet (renteswappen). Standarden gir også ulike valgmuligheter avhengig av om sikringen er å anse som en kontantstrømssikring eller en verdisikring. De fleste bompengeselskaper har i dag valgt ikke å regnskapsføre verdiendring på sikringsinstrumentet. Det vil si at de i forhold til regnskapsstandarden er på alternativ 2a/2b. Dette medfører løpende resultatføring av flytende rente samt løpende resultatføring av resultatet av renteswappen (det vil normalt si nettobelastning mellom flytende og avtalt fastrente). Merk at standarden inneholder krav om sikringsdokumentasjon og vurdering av i hvilken grad sikringen kan anses effektiv mv. Merk at dersom en ikke følger de krav som ligger i 14 av 30

15 regnskapsstandarden, så må en følge hovedreglene i regnskapsloven som innebærer at sikringsinstrumentet løpende regnskapsføres til virkelig verdi over resultatet. Noteinformasjon: I regnskapsstandarden punkt er det gitt krav til noteinformasjon. De viktigste kravene i forbindelse med inngåtte avtaler med renteswapper vil være (forutsatt at selskapet har valgt sikringsbokføring og alternativ 2a/2B i standarden): hvilken eller hvilke type(r) sikring(er) foretaket benytter, hvordan regnskapsmessig sikring er reflektert, jf paragraf 20 i standarden, varigheten av foretakets sikringer, dersom sikring reflekteres i samsvar med paragraf A15, skal det opplyses om sikringsinstrumentenes og sikringsobjektenes virkelige verdi, dvs. periodens og akkumulerte gevinster og tap som ikke er resultatført. For øvrig vises det til eksempelregnskap når det gjelder informasjon om lån. 15 av 30

16 7. REGNSKAPSOPPSTILLING OG NOTEINFORMASJON Bakgrunn og formål: Målsetningen er at bompengebransjen gjennom regnskapsoppstillingen og noteinformasjon presenterer ensrettet informasjon som både muliggjør god felles informasjon for bransjen som helhet og muliggjør god sammenligning selskapene mellom. Forankring: Regnskapspliktige skal sette opp årsregnskapet etter Regnskapsloven kapittel 6. Noteinformasjon følger av Regnskapsloven kapittel 7. Bransjens retningslinjer må være forankret i regnskapsloven, samt gjeldende regnskapsstandarder. Definisjoner: Resultatregnskap oppstilling av selskapets inntekter og kostnader. Klassifiseringen skal følge anbefalt klassifisering. Balanse oppstilling av selskapet eiendeler, gjeld og egenkapital. Noter tilleggsinformasjon til resultatregnskapet og balansen. Kontantstrømoppstilling skal settes opp for store foretak. Nærmere om resultatregnskapet: Resultatregnskapets oppstilling er i stor grad i tråd kapittel 6 i regnskapsloven og anbefalt satt opp slik: Passeringsinntekter Annen inntekt Sum inntekter Lønnskostnader Administrasjonskostnader Innkrevingskostnader Andre driftskostnader Tap på krav Avskrivingskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter Finanskostnader Sum netto finanskostnader Årsresultat Det vises til «Anbefaling til klassifisering av kontoer vedrørende bompengeselskapenes driftsinntekter og driftskostnader» til hva som skal inngå i de ulike postene. 16 av 30

17 Hvorvidt tap på krav skal rapporteres på egen linje i årsregnskapet vil avhenge av om posten er vesentlig eller ikke. Det anbefales at dette spesifiseres på egen linje. Hvis tap på krav vurderes som ikke vesentlig og slås sammen med Andre driftskostnader bør det som et minimum foretas en spesifikasjon av Andre driftskostnader i noteinformasjon. Nærmere om balanseregnskapet: Balanseregnskapet er satt opp innenfor rammene av kravene i regnskapsloven. Merk spesielt at innkrevingsretten er en immateriell eiendel. Det vises her til balanseregnskapet til eksempelselskapet AS Bommen for hvordan dette kan se ut. Nærmere om noter: I AS Bommen fremkommer eksempler på noteinformasjon som kan være relevant for bompengeselskaper. Ikke alle notene vil være aktuelle for alle selskaper. Det kan for noen selskaper foreligge ytterligere informasjonsplikt. I tillegg til de obligatoriske noteopplysningene skal det gis opplysninger som er nødvendige for å bedømme den regnskapspliktiges stilling og resultat og opplysninger som ikke fremgår av årsregnskapet for øvrig (jfr regnskapsloven 7-1). Regnskapsprinsipper Denne noten må omhandle minimum det som er lovpålagt. Det vises til vedlagt Note 1 til eksempelselskapet AS Bommen om hva som minimum bør være med i denne noten. Inntekter Det anbefales at inntektene blir spesifisert i egen note slik at det gis informasjon om inntekter med og uten brikke, tilleggsavgifter og andre inntekter (jfr for øvrig regnskapsloven 7-8). Noten bør også inkludere informasjon om årsdøgntrafikk ( ÅDT ) og trafikkutviklingen, samt gi informasjon om når prosjektet er forventet nedbetalt (må samordnes med noen for innkrevingsrett). Lønnskostnader Det anbefales å spesifisere lønnskostnader som vist i eksempelbedriften AS Bommen. Dersom selskapet ikke har noen ansatte, men har innleid administrasjon/sekretærtjeneste, må selskapet informere om dette og hvilken leverandør som er benyttet. Administrasjonskostnader Administrasjonskostnader er kostnader relatert til drift av eget selskap. Kostnader som faller inn under denne posten kan være: Regnskapsførsel, innleide tjenester administrasjon og andre fremmede tjenester (advokat, konsulenttjenester mv.), revisjon, seminar/kurs, reisekostnader, møter, kontorkostnader og tilsvarende. Administrasjonskostnader spesifiseres i egen note og skal gi en utdypende forståelse av selskapets organisering. Revisjonskostnader skal spesifiseres i note. 17 av 30

18 Innkrevningskostnader Denne noten skal gi utfyllende informasjon til posten Andre driftskostnader i resultatregnskapet. Dette er kostnader relatert til drift av bompengestasjonene og innkreving av bompenger. Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Denne noten skal settes opp slik regnskapsloven minimum krever. Noten skal også forklare spesifikt om hvordan innkrevingsretten er behandlet og hvordan denne blir avskrevet. Se «Anbefaling til regnskapsmessig behandling av aktivering og avskrivninger i bompengeselskaper». Annen kortsiktig gjeld Her skal det gis informasjon vesentlige poster, som f.eks. forskuddsbetalinger fra abonnenter og påløpte ikke betalte finanskostnader. Langsiktig gjeld Her skal det gis informasjon om hva den langsiktige gjelden består av, hvor stor andel av denne som forfaller innen 5 år og hva som er stilt som sikkerhet for gjelden. Det bør gis informasjon om hvordan selskapet har gjennomført sin langsiktige finansiering og til hvilke vilkår. Dersom selskapet har derivater slik som renteswapper skal det gis informasjon om disse, og dersom det anvendes sikringsbokføring må det gis informasjon som angitt i eget kapittel om Regnskapsmessig behandling av lån og rentesikring. Aksjekapital og aksjonærinformasjon Denne noten settes opp slik regnskapsloven krever. Noten må gjengi avtale om indeksregulering av aksjeinnskudd som er omtalt i bompengeavtalen. Egenkapital Denne noten settes opp slik regnskapsloven krever. Noten må omtale eventuelt inndekning av udekket tap. Hvis selskapet har positiv annen egenkapital så bør det forklares hva denne skal brukes til og om det er innkrevd for mye i bompenger så bør det fremkomme informasjon om plikt til utbetaling av midler til Statens Vegvesen. Tap på fordringer I denne noten skal det gis informasjon om hvordan tap på fordringer blir behandlet i regnskapet. Det skal redegjøres for hvordan tapsavsetningen blir beregnet og endringen av denne 18 av 30

19 8. EKSEMPEL REGNSKAP MED NOTER AS BOMMEN RESULTAT Driftsinntekter og driftskostnader Note Driftsinntekter Passeringsinntekt Annen inntekt Sum inntekter 0 0 Driftskostnader Lønnskostnad Administrasjonskostnad Innkrevningskostnad Annen driftskostnad Tap på krav Avskrivningskostnad Sum driftskostnader 0 0 Driftsresultat 0 0 Finansinntekter og finanskostnader Annen finansinntekt Annen finanskostnad Sum netto finansposter 0 0 Årsresultat 0 0 Disponering Overført annen egenkapital Sum overføringer av 30

20 AS BOMMEN BALANSE Eiendeler Note Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Aktivert innkrevningsrett Sum immaterielle eiendeler 0 0 Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar, utstyr Sum varige driftsmidler 0 0 Sum anleggsmidler 0 0 Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer 0 0 Bankinnskudd Sum omløpsmider 0 0 Sum eiendeler av 30

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr Årsregnskap 2013 for BRB Vekst AS Foretaksnr. 911 784 505 Resultatregnskap Note 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Drifts- og prosjektinntekter 1 1 048 000 Sum driftsinntekter 1 048

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr Årsregnskap 2016 Org.nr. 970 007 849 Resultatregnskap Note 2016 2015 Medlemsinntekter 3 320 093 3 403 932 Aktivitetsinntekter 1 651 510 1 245 389 Andre inntekter 1 728 825 1 867 303 Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger Årsregnskap for 2016 4009 Stavanger Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2016 Organisasjonsnummer: 971568518 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 2 12 048 880 12 427 272 Sum driftsinntekter 12 048 880 12 427 272

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Foretaksnr. 964707545 Utarbeidet av: Vekstra Nord-Øst SA Autorisert regnskapsførerselskap Landbrukets hus 2500 TYNSET Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 Note 2015 2014 Budsjett 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemsinntekter 9 577 700 8 251 321 9 196 000 Annonsesalg,

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2015 2014 Inntekter Leieinntekter 17 088 451 12 893 864 Andre driftsinntekter 12 411 274 634 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET RESULTATREGNSKAP VAADAN VANN OG AVLØP SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014

Detaljer

Lysefjorden Ride og Kjøreklubb

Lysefjorden Ride og Kjøreklubb Lysefjorden Ride og Kjøreklubb 2015 Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter: Salgsinntekt 4 212 527 171 782 Annen driftsinntekt 4 221

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening Foretaksnr. 985413320 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 842 466 608 390 Tilskudd 1 659 867 1 678

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland Resultatregnskap Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold Driftsinntekter og driftskostnader Bergen og Hordaland Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 4 1 500 908 1 603 483 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap. Seniornett Norge

Årsregnskap. Seniornett Norge Årsregnskap Seniornett Norge 2016 REGNSKAP FOR SENIORNETT NORGE 2016 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD Årsregnskap for 2016 9402 HARSTAD Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 398 354 496 174 Annen driftsinntekt 105 152 129 372 Offentlig tilskudd 4 66 378 46 499 Sum driftsinntekter 569 884

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 8 1 017 924 895 015 Sum driftsinntekter 1 017 924 895 015 Varekostnad 0 15 346

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak. Driftsinntekter Inntektsføring ved

Detaljer

Årsoppgjør 2014 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr

Årsoppgjør 2014 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr Årsoppgjør 2014 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 373 563 1 988 995 Annen driftsinntekt 42

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsregnskap. Leknes Fotballklubb

Årsregnskap. Leknes Fotballklubb Årsregnskap Leknes Fotballklubb 2015 Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2015 2014 1 Driftsinntekter Sponsor- og salgsinntekter 2 1 040 615 1 159 879 Offentlige tilskudd 3 448 773

Detaljer

NMF Nord-Norge. Årsregnskap 2016

NMF Nord-Norge. Årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2016 2015 Salgsinntekter 2.305.200 2.461.863 2 Driftstilskudd og prosjektstøtte 550.823 716.842 Arrangementsinntekter 10.000 10.000

Detaljer

LEGEVAKTA I DRAMMENSREGIONEN IKS

LEGEVAKTA I DRAMMENSREGIONEN IKS Årsregnskap 2004 RESULTATREGNSKAP Note 2004 2003 Driftsinntekter Salgsinntekt av varer og tjenester 6 3 078 435 0 Offentlig tils kudd 6 16 835 431 0 Sum driftsinntekt 19 913 866 0 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Brumunddal Alpin. Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Brumunddal Alpin. Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 7 430 007 430 210 Annen driftsinntekt 6 266 464 285

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Årsoppgjør 2016 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr

Årsoppgjør 2016 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr Årsoppgjør 2016 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 012 369 2 340 958 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

Lavangen Idrettsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Lavangen Idrettsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 236 541 0 Annen driftsinntekt 343 018

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer