Innhold: Sendes til klienter og forretningsforbindelser hos. Årsoppgjør 2011: Forberedelser til årsavslutningen 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold: Sendes til klienter og forretningsforbindelser hos. Årsoppgjør 2011: Forberedelser til årsavslutningen 2011"

Transkript

1 Informasjon fra Revisor nr 2/2011 Sendes til klienter og forretningsforbindelser hos Revisorkompaniet Tromsø AS Innhold: Årsoppgjør 2011: Forberedelser til årsavslutningen 2011 o Vedlegg: Momentliste årsavslutning Varetellingsliste Kassatellingsskjema Skatt: Betalingskort fra skatteetaten Tap på fordringer mellom nærstående parter Julebord som velferdstiltak Julegaver til ansatte Annen informasjon: Endring av krav til aksjekapital i aksjeselskaper Styreverv og risiko? (av adv. Tor R. Klausen) Jule- og nyttårshilsen Utgitt 22. desember 2011

2 Årsoppgjøret 2011 Regnskapsåret 2011 er snart over og da kommer vi inn i perioden for årsavslutninger. Erfaringsmessig ser vi at mange selskaper har planer om en rask og tidlig årsavslutning, men at det av ulike årsaker likevel kan ta lang tid før man får avsluttet årsregnskapet og klargjort ligningspapirene for innsendelse. Det er likevel viktig å komme raskt i gang, i første omgang blant annet med kassetellinger og varetellinger og deretter klargjøre alle bilag til regnskapsføring og avstemmingsarbeider. For de som benytter regnskapskontor anbefaler vi at dere tar tidlig kontakt med disse og avklarer fremdrift og antatt tidspunkt for ferdigstillelse av årsregnskapet. Kassabeholdninger Kassatelling ved årets slutt Alle kontantbeholdninger skal telles ved årets slutt. Opptellingen skal dokumenteres, for eksempel ved bruk av skjemaet Kassatelling (se vedlegg). Det skal framgå hvem som har foretatt opptellingen og på hvilket tidspunkt. Eventuelle differanser skal forklares Som vedlegg til nyhetsbrevet (se bakerst i info-skrivet) fremkommer en ytterligere oppramsing av en del sentrale forhold som dere bør være oppmerksomme på, og som vil bidra til en rask og effektiv årsavslutning. I forbindelse med årsavslutningen er det mye arbeid og ulike vurderinger mv. som må gjøres. Vi nevner her blant annet: Anleggsmidler Anskaffelseskost Avskriving Vedlikehold eller påkostning Nedskriving o Indikatorer basert på ekstern og intern informasjon. Varelager Varetelling pr Kontroll med antall varer Kontroll med verdien av varene Ukuransvurdering Kundefordringer Tap på fordring Usikre fordringer Delkredereavsetning Skatt Betalingskort fra skatteetaten Fra og med første termin 2012 blir det ikke lenger sendt ut betalingskort for innbetaling av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift fra skatteoppkrever. De arbeidsgivere som ønsker å fortsette å motta betalingskort i fremtiden må ta kontakt med sitt skatteoppkreverkontor for å gjøre avtale om dette. Verdsettelse av aksjer Markedsverdi (omløpsmidler) Varige verdifall (anleggsmidler) Utgitt 22. desember 2011 side 2

3 Tap på fordringer mellom nærstående parter I statsbudsjettet for 2012 er det fremmet forslag om at tap på fordringer mellom nærstående selskaper skal avskjæres etter nærmere vilkår. Vilkårene skal komme i en forskrift som ennå ikke fastsatt. Forslaget pr nå er at de aktuelle tap avskjæres når: Långiver er et aksjeselskap eller deltakerlignet selskap som har en eierandel på mer enn 90% i låntakerselskapet. Avskjæringsregelen skal ikke omfatte tap på kundefordringer, tap på fordringer som representerer tidligere skattlagt inntekt hos kreditorselskapet og tap på fusjons- og fisjonsfordringer. Det er også foreslått at regelen skal ha virkning fra og med , dersom den vedtas. Julebord som velferdstiltak Mange av dere har helt sikkert vært med å arrangere evt. har deltatt på julebord i løpet av dens siste måned. Her får du en gjennomgang av reglene rundt slike velferdstiltak og hva som må til for at det skal være skattefritt. Skattefritt velferdstiltak Et velferdstiltak er et fellesarrangement for bedriftens ansatte og har til hensikt å øke trivselen og samhørigheten på arbeidsplassen. Julebord er et eksempel på et slikt arrangement. Slike sammenkomster er normalt skattefritt for de ansatte, innenfor rammen av hva som er rimelig. Skattefritaket omfatter også deltakelse av den ansattes ledsager. Om et velferdstiltak er rimelig, må ses i lys av hva som er vanlig i forretningslivet. Er arrangementet så eksklusivt at det ikke kommer inn under reglene for rimelig velferdstiltak, skal de ansatte skattlegges for fordelen de har hatt ved å delta på arrangementet. Bedriften vil i slike tilfeller få fradrag for utgiftene som en lønnskostnad. I forhold til alkoholservering skal det relativt mye til for at arrangementet blir karakterisert som ikke-rimelig. For at julebordet skal anses som et velferdstiltak må alle, eller i hvert fall en betydelig gruppe ansatte, være invitert. Det er også akseptert at det arrangeres flere julebord for forskjellige grupper ansatte. Dette kan for eksempel være julebord for en avdeling eller for bedriftens ledelse. Fradragsrett for arbeidsgiver Arbeidsgiver har normalt fradragsrett for kostnader til velferdstiltak for de ansatte. Dette gjelder enten velferdstiltaket er skattepliktig for den ansatte eller ikke. Ved velferdstiltak som er skattemessig fradragsberettiget vil også kostnader til alkohol og tobakk vanligvis gi skattemessig fradrag. Hvis det tiltaket som kostnadene dekker ikke anses som rimelig velferdstiltak, må det vurderes om kostnadene er fradragsberettigede som lønn eller skal behandles som utbytte. Ved velferdstiltak hvor det også deltar personer som ikke er knyttet til bedriften, gis det fradrag for de deler av kostnadene som etter en forholdsmessig del faller på de personene som er knyttet til bedriften. Dette gjelder også utgifter til alkohol, jf. ovenfor. Som knyttet til bedriften anses eier, ansatt, styremedlem, aksjonær mv. med ledsager. Den andelen som faller på personer som ikke er knyttet til bedriften anses som ikke fradragsberettiget representasjon. Utgitt 22. desember 2011 side 3

4 Unntak for bedrifter med få ansatte Kostnader til rimelige velferdstiltak er bare fradragsberettiget i virksomheter som har minst en eller flere ansatte som til sammen har arbeidstid og lønn som tilsvarer minst ett årsverk. Dersom virksomheten eies av en person, eventuelt sammen med ektefelle/samboer, må virksomheten ha andre ansatte som ikke er i nær tilknytning til eierne. Med nær tilknytning menes ektefelle/samboer og familiemedlemmer i rett opp- og nedadstigende linje. Kostnader til julebordet i et enkeltmannsforetak uten ansatte vil ikke være fradragsberettiget som rimelig velferdstiltak. Tilsvarende vil heller ikke kostnader til julebordet i den lille ektefelleeide familiebedriften der også barna er ansatt, være fradragsførbart som et rimelig velferdstiltak. Merverdiavgift Det er ikke fradragsrett for inngående merverdiavgift på utgifter til naturalavlønning av virksomhetens ansatte, jf. merverdiavgiftsloven 8-3. Under begrepet naturalavlønning går blant annet alle former for velferdstiltak. Dette gjelder selv om velferdstiltaket er skattemessig fradragsberettiget. Julegaver til ansatte Gaver til ansatte (julekurv o.l.) er skattefri for mottakeren når verdien (dvs. arbeidsgiverens samlede kostnader) ikke overstiger kr pr. ansatt i løpet av inntektsåret. Det er en forutsetning for skattefritaket at gaven består av annet enn pengebeløp (gavekort som ikke kan veksles inn i penger er godtatt), gaven gis etter en generell ordning i bedriften, bedriften ikke krever skattemessig fradrag for kostnaden. Skattefritaket gjelder også for styremedlemmer Skattefrie gaver skal ikke lønnsinnberettes på de ansatte. Overstiger verdien beløpsgrensen, jf. ovenfor, skattlegges det overskytende fullt ut som lønn. Annen informasjon Endr. av krav til aksjekapital i AS Med virkning fra 1. januar 2012 blir kravet til minste aksjekapital i aksjeselskap kr , jf. Stortingets vedtak om endringer i aksjeloven den Lovendringen innebærer at Kravet til minste aksjekapital senkes fra kroner til kroner. Innskutt aksjekapital kan benyttes til å dekke utgifter til stiftelsen av aksjeselskapet. Også finansinstitusjoner ikke bare revisorer kan bekrefte at selskapet har mottatt den innskutte aksjekapitalen. Formålet med endringene er å stimulere til økt nyskapning og flere nyetableringer. Det er også ønskelig å gjøre den norske aksjeselskapsformen mer konkurransedyktig med sikte på å redusere bruken av utenlandske selskapsformer (dvs. NUF-selskaper). Utgitt 22. desember 2011 side 4

5 Styreverv og Risiko? Advokat Tor R. Klausen, advokatfirmaet Elvenes AS Den siste tidens endringer av aksjeloven, opphevelse av revisorplikten under gitte forutsetninger, samt reduksjon av aksjekapital fra kr til kr , kan medføre at flere stifter aksjeselskap. Eier(e) av aksjeselskap har i noen situasjoner for lite fokus på hvem som skal sitte i selskapets styre. I tillegg kan det være vanskelig å få tak i personer som har mulighet til å ha slike verv. I en del små virksomheter blir derfor familiemedlemmer benyttet som styremedlemmer. Før personer bør takke ja på henvendelser til å sitte i et styre, bør man være klar over hvilke ansvar et slikt verv medfører. Nedenfor vil jeg kort gi en oversikt over det ansvaret som det enkelte styremedlemmer har, men denne redegjørelsen er ikke utfyllende. Styreansvar Å gjøre styreansvar gjeldende omhandler ofte tilfeller der styret ikke har hatt god nok oppfølgning og tilsyn av selskapets daglig leder. Styret har rett og slett ikke fulgt med hva som skjer i selskapet. Avtaler som daglig leder har inngått, men som selskapet i ikke kan oppfylle, kan falle inn under styreansvaret. Særlig viktig vil dette være i de tilfeller der det er inngått avtaler når for eksempel et selskap er insolvent eller er på tur til å bli det. Styret har tilsynsplikt. Dersom det blir begjært oppbud for sent, vil kreditorene kunne rette et erstatningssøksmål direkte mot det enkelte styremedlem. Også avtaler med aksjeeiere eller medlemmer av selskapets ledelse mv, herunder nærstående personer, blir omhandlet av styreansvaret. Eksempel på dette er leie av kontoret i bolig til eier av selskapet. I følge aksjelovens bestemmelser skal slike avtaler behandles av generalforsamlingen dersom verdien av denne avtalen overstiger kr Slike avtaler kan bli ugyldige. Misforstår styret disse reglene og avtalen heller ikke kan endres, vil styret være ansvarlig for dette. I blant annet de ovennevnte tilfellene kan altså den enkelte styremedlem pådra seg erstatningsansvar som igjen kan utgjøre betydelige beløp. Ansvarsfrihet Hvordan kan man som styremedlem slippe dette ansvaret? Det kan oppsummeres i 3 punkter: 1) Under styremøtet må man få protokollført kritikken man evt. skulle ha. 2) Sende en skriftlig redegjørelse til selskapet hvor det nærmere redegjøres for de punkt man er kritiske til. 3) Man bør deretter trekke seg som styremedlem og melde fra til Brønnøysundregistrert. Aksjeloven åpner for at generalforsamlingen kan treffe beslutning om ansvarsfrihet eller om at ansvar ikke skal gjøres gjeldende. Dog gjelder dette kun de opplysningene som er lagt fram på generalforsamlingen. Dersom styret har holdt tilbake opplysninger, vil styreansvaret likevel bli gjeldende. For å begrense risikoen for å pådra seg erstatningssvar som styremedlemmer, bør man i alle fall gjøre følgende: Følg med resultatrapportering og still spørsmål. Vær kritisk. Utgitt 22. desember 2011 side 5

6 Beslutninger tas kun på bakgrunn av godt dokumenterte bakgrunnsopplyninger. Vær lojal overfor selskapets interesser. Ha engasjement overfor selskapets virksomheter. Få oversikt over de viktigste lovpålagte pliktene man har som styremedlem. At det følger et lovpålagt ansvar med å sitte i et aksjeselskaps styre, er viktig å være klar over. At dette ansvaret er reelt viser hvorledes forsikringsselskaper ser på dette. Mange forsikringsselskap tilbyr såkalte styreansvarsforsikringer. Jeg antar det er grunn for at forsikringsselskapene anser disse som høyrisikoforsikringer. Avslutningsvis ønsker vi alle våre kunder og foretningsforbindelser en riktig god jul og et godt nyttår! Med vennlig hilsen Revisorkompaniet Tromsø AS Signe Dørum Tlf Ellen Nordstrøm Tlf Geir Rønneberg Tlf Tom H. Haugan Tlf Ronald Seglsten Tlf Tone Seppola Tlf Lars Heggdal Hans-Martin Vaeng Tlf Tlf Utgitt 22. desember 2011 side 6

7 VEDLEGG IInfforrmasj jonsskrri iv ffrra Revisorrkompani Effektiv årsavslutning momenter å passe på Bilag: Påse at alle regnskapsbilag (og evt. annen pliktig dokumentasjon) for året er til stede og at disse blir bokført og arkivert så snart som mulig. Påse korrekt periodisering rundt årsskiftet. Vær oppmerksom blant annet på: o periodisering av kostnader (eks. forskuddsbetalinger for lengre perioder mv), o at inngående fakturaer og mottak av varer rundt årsskiftet hensyntas i samme regnskapsår, o likeledes også ved varesalg rundt årsskiftet at utgående faktura og varelevering hensyntas i samme regnskapsår. Ha god orden. Avstemminger: Start opp med avstemming av sentrale regnskapsposter så tidlig som mulig, helst mot eksterne bekreftelser (der dette er mulig, eks. for kunder og leverandører, bankinnskudd og lån). Alle avstemminger bør så langt som mulig også være dokumentert. Det skal foreligge dokumentasjon av alle balanseposter med mindre disse er ubetydelige. Dersom det avdekkes avvik i avstemmingene må disse undersøkes og avklares snarest mulig. Varelager: For de selskaper som har varelager må varetelling pr planlegges snarest mulig, både i forhold til tidspunkt, ressurser, telleinstruks, varetellingslister etc. Husk her at verdi på varelageret bygger både på riktig antall og riktig pris. Hovedregelen er at varelager skal være dokumentert ved fysisk opptelling ved regnskapsårets slutt. Bokføringspliktige som fører et betryggende lagerregnskap, har anledning til å foreta opptelling i løpet av året forutsatt at tilgang og avgang frem til årets slutt kan dokumenteres på en tilfredsstillende måte. Dokumentasjonen skal inneholde en spesifisert oppstilling over - Varens art - Kvantum - Verdi for hver enkelt vare - Summeringskolonne for de spesifiserte verdiene Som vedlegg (bakerst i skrivet) ligger en huskeliste for hva som er sentralt å vite samt hensynta i forbindelse med varetellingen og et eksempel på hvordan en telleliste kan være. Utgitt 22. desember 2011 side 7

8 Driftsmidler: Påse at avskrivninger av varige driftsmidler er foretatt, samt klargjør og ferdigstill driftsmiddelkartoteket. Det er krav om at det som vedlegg til driftsmiddelkartoteket skal ligge kopi av bilag for de tilganger og avganger som har vært i året. Andre regnskapsposter / forberedelser I tillegg til ovennevnte må også følgende forberedelser blant annet gjennomføres: Gjennomgå usikre kundefordringer og vurder/foreta tapsføringer av de fordringer som ikke er mulig å inndrive. Påse at eventuelle renteberegninger av lån mellom selskap og ansatte/eiere eller andre parter er renteberegnet pr årsskiftet. Km-stand på biler i næringsvirksomhet må avleses pr årsskiftet. Fremskaff ligningsverdier på aksjeposter i balansen. Innhent oppgave over garanti og kausjonsansvar Osv, Overholdelse av frister Innlevering av lønns- og trekkoppgaver for 2011: o På papir: Frist o Via ALTINN, diskett, cd-rom mv: Frist Likningsfrister (likningspapirer): o Likningspapir for selskaper (på papir): Frist o Likningspapir for næringsdrivende (på papir): Frist o Likningsskjemaer for selskap og næringsdrivende (på Altinn): Frist Årsregnskapet: o Avlegges senest o Sendes Regnskapsregisteret innen hhv (på papir) og innen (elektronisk via Altinn). Utgitt 22. desember 2011 side 8

9 VEDLEGG HUSKELISTE TIL VARETELLINGEN / FORENKLET TELLEINSTRUKS Detaljert liste over varebeholdningen pr må utarbeides Planlegg tellingen i god tid rydd gjerne lageret og kast de verdiløse varene før du teller opp Varetellingsinstruks er viktig dersom flere personer skal delta i tellingen det er viktig at alle har fått tilstrekkelig opplæring Sørg for et godt system for holde oversikt over hva som er talt til en hver tid Vær nøye med periodiseringen av innkjøp og salg omkring Teller du før , må du huske å gjøre tillegg for varer innkommet mellom telling og , mens det må gjøres fradrag for varer solgt mellom telling og Teller du etter , må det gjøres fradrag for varer innkommet mellom og telling, mens det må gjøres tillegg for varer solgt mellom og telling. Alle varer skal føres opp i lista, også ukurante varer Varene skal som hovedregel verdsettes til inntakskost (innkjøpspris i følge faktura med tillegg for eventuell frakt) Ukurante varer skal regnskapsmessig verdsettes til det laveste av inntakskost og virkelig verdi (salgsverdi minus salgskostnader), men skattemessig skal også disse varene verdsettes til inntakskost (ukurante varer må altså føres opp med 2 forskjellige verdier i varelista) Bruk forhåndsnummererte lister, eventuelt bøker Listene skal inneholde en beskrivelse av varen, mengde, enhetspris og utregnet verdi (evt. verdi ved ukurans) husk også dato og signatur - eksempel på liste(sammendratt) finner du nedenfor I produksjonsbedrifter er det viktig å dele varelageret inn i råvarer, halvfabrikata, varer i arbeid og ferdigvarer egentilvirkede varer skal verdsettes til tilvirknings(mer)kost (for småbedrifter vil det normalt innebære råvarekostnad + produksjonslønn) Generelle kommentarer: Verdien kan enten beregnes til anskaffelseskost eller varens kalkulerte utsalgsverdi dersom varelagerets anskaffelseskost på tilfredsstillende måte kan beregnes på grunnlag av denne verdien. Når varens kalkulerte utsalgsverdi brukes ved opptellingen skal varelagerlistene deles inn etter varer med forskjellig bruttofortjeneste. Varer som er fritatt for merverdiavgift ved salg eller som avgiftsberegnes med forskjellige satser, skal skilles ut og vises som egne grupper. Både den regnskaps- og den skattemessige verdien av varelageret skal fremgå av dokumentasjonen. Varer som regnskapsmessig er verdsatt til virkelig verdi skal vises som egen gruppe. Dokumentasjonen skal være ordentlig og oversiktlig, dateres og det skal fremgå hvem som har foretatt opptellingen. Dersom manuelle lister benyttes, skal de være nummerert før tellingen foretas. Utgitt 22. desember 2011 side 9

10 Eks. på varetellingsliste: VARETELLINGSLISTE Firma Dato/sign. vareteller År og listenr. Dato/sign. for kontroll og påført verdi Varetellingen skal dokumenteres med varetellingsliste, jf bokføringsforskriftens 6-1. Varenr. og navn Antall Kostpris Sum kostpris (skattemessig) Ukurans Sum virkelig verdi *) Hovedgruppe **) Merknad Sum * For bokføringspliktige etter bokføringslovens 2, 2.ledd (begrenset regnskapspliktige) er det tilstrekkelig at skattemessig verdi fremgår. ** Varer som etter sin art er fritatt for merverdiavgift ved salg, skal skilles ut og vises som egen gruppe. Varer verdsatt til virkelig verdi skal vises som egen gruppe. Regnskapsmessig verdi = Kostpris - ukurans. Eventuelle merknader: Utgitt 22. desember 2011 side 10

11 Kundenr KundeNavn Arkivreferanse År KASSATELLING Utarbeidet av Kasse nummer: Spesifikasjon over kassatellingen: Valør (kr) Antall Eventuelle kommentarer Beløp 0,50 0,00 1,00 0,00 5,00 0,00 10,00 0,00 20,00 0,00 50,00 0,00 100,00 0,00 200,00 0,00 500,00 0, ,00 0,00 Annet: Beholdning ifølge kassatelling 0,00 - Bokført på kassakonto (konto 1900) = Differanse 0,00 Forklaring på eventuelle differanser: Utgitt 22. desember 2011 side 11

Regnskap for tannleger

Regnskap for tannleger Anton Gomnæs: Regnskap for tannleger Regnskap og økonomi for tannleger er et tema det har vært stor oppmerksomhet rundt den senere tid, ikke minst fordi det har blitt avdekket at flere tannleger har unndratt

Detaljer

Årsoppgjør i regnskapet

Årsoppgjør i regnskapet Autorisert Regnskapsførerselskap Årsoppgjør i regnskapet Klargjøring av regnskap til årsoppgjør Årsoppgjøret er høysesong for alle som jobber med regnskap, både med klargjøring av regnskapet til årsoppgjøret

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 4/2009

Grant Thornton. informerer. Nr. 4/2009 Grant Thornton informerer Nr. 4/2009 Din samarbeidspartner innen revisjon, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Kjære leser Da har vi snart lagt et nytt år bak oss,

Detaljer

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Utgitt av Fordelingsutvalget Desember 2006 FORDELINGSUTVALGET ØKONOMIHÅNDBOK FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONER Innhold Innledning... 3 1. Gode interne rutiner...

Detaljer

Kontorarbeid og Regnskapsføring - Tips og Råd

Kontorarbeid og Regnskapsføring - Tips og Råd - Tips og Råd Innholdsfortegnelse S 3 S 3 S 4 S 5 S 6 S 8 S 9 S 10 S 11 S 13 S 14 S 15 S 15 Kontorarbeid og regnskapsføring Trenger du regnskapsfører, test deg selv Selv om du har regnskapsfører, må du

Detaljer

Kontorarbeid og regnskapsføring - tips og råd

Kontorarbeid og regnskapsføring - tips og råd Kontorarbeid og regnskapsføring - tips og råd Innhold Ordliste 2 Hvorfor kontorarbeid og regnskapsføring er viktig 3 Trenger du regnskapsfører? Test deg selv 3 Selv om du har regnskapsfører, må du gjøre

Detaljer

Bedriftsetablering og avvikling

Bedriftsetablering og avvikling 2 Bedriftsetablering og avvikling Mål for kapitlet >>> Mål for kapitlet Når du har lest dette kapitlet, skal du kjenne hovedtrekkene for etablering og avvikling av en bedrift kjenne til og kunne vurdere

Detaljer

Spør Altinn når du driver bedrift

Spør Altinn når du driver bedrift Spør Altinn når du driver bedrift Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Brønnøysundregistrene Skatteetaten Statistisk sentralbyrå Oppdatert 15.03.2009 > 1.1 Hva består regnskapsplikten i? Kravet

Detaljer

Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8

Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8 Skrevet av Pål Stavrum. Utgitt 1 for medlemmer i BandOrg. 2. utgave 2014 Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8 Grafisk produksjon: BandOrg Illustrasjoner:

Detaljer

Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2011. Visma Kompetansesenter Lønn og HR

Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2011. Visma Kompetansesenter Lønn og HR Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2011 Visma Kompetansesenter Lønn og HR INNHOLD INNHOLD... 1 Innledning... 1 Visma Kompetansesenter Lønn og HR... 1 Nyheter og spesielle forhold for 2011...

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2014

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2014 Grant Thornton informerer Nr. 2/2014 Din samarbeidspartner innen revisjon, regnskap, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Nå nærmer sommeren seg med stormskritt og for

Detaljer

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og budsjettarbeid for økonomiansvarlige i studentforeninger med stor økonomi.

Detaljer

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2.

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2. k u r s Regnskapskurs for store foreninger Innføring i regnskap del 1 av 2. Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og

Detaljer

Temahefte fra Advokatfirmaet Seland DA. Hvordan organisere din artistvirksomhet på beste måte - Velg riktig selskapsform

Temahefte fra Advokatfirmaet Seland DA. Hvordan organisere din artistvirksomhet på beste måte - Velg riktig selskapsform Temahefte fra Advokatfirmaet Seland DA Hvordan organisere din artistvirksomhet på beste måte - Velg riktig selskapsform INNHOLDSFORTEGNELSE 1. ENKELTPERSONSFORETAK (EPF) 2. SAMEIE 3. ANSVARLIG SELSKAP

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak Norsk RegnskapsStandard 8 (November 2000, revidert oktober 2002, november 2003, desember 2004, november/desember 2005, november 2006, juni 2009, oktober 2010, september 2013 og januar 2014) 1. NRS 8 GOD

Detaljer

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning Håndbok for verger Statens sivilrettsforvaltning Gjeldende fra 1. juli 2013 1 Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Lokal og sentral vergemålsmyndighet... 5 1.2 Vergemålsreformens verdiplattform... 5 1.3 Individtilpasning...

Detaljer

Nyheter 2014 2015 Skatt, mva, bokføring, regnskap og A-ordningen

Nyheter 2014 2015 Skatt, mva, bokføring, regnskap og A-ordningen Nyheter 2014 2015 Skatt, mva, bokføring, regnskap og A-ordningen Bjart Roger Vie og Elisabet Ekberg Vest Næringsråd, 16. desember 2014 Skatt Personskatt Selskapsskatt «Spesialområder» KPMG AS VNR-Kurs

Detaljer

NYTTIG Å VITE - ÅRETS NYHETER 2014 OG ÅRSAVSLUTNINGEN 2013

NYTTIG Å VITE - ÅRETS NYHETER 2014 OG ÅRSAVSLUTNINGEN 2013 REVISJON SKATT OG AVGIFT RÅDGIVNING FORETAKSSERVICE NYTTIG Å VITE - ÅRETS NYHETER 2014 OG ÅRSAVSLUTNINGEN 2013 BDO er et av Norges største kompetansemiljø innen: Revisjon, Skatt og avgift, Rådgivning,

Detaljer

SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen

SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen Innhold Alle kapitler, bortsett fra innledningen, er inndelt i omtale av saksforholdet, herunder hva revisor skal uttale seg om,

Detaljer

Veileder for næringsdrivende leger

Veileder for næringsdrivende leger Veileder for næringsdrivende leger 1 Den norske legeforening - april 2015 2 FORORD Legeforeningen mener næringsdrift i mange tilfeller er den beste måten å legge til rette for et godt og effektivt pasienttilbud

Detaljer

Spør Altinn før du starter bedrift

Spør Altinn før du starter bedrift Spør Altinn før du starter bedrift Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Brønnøysundregistrene Skatteetaten Statistisk sentralbyrå Oppdatert 15.03.2009 > 1.1 Hva må jeg tenke igjennom? Alle økonomiske

Detaljer

1. Introduksjon til faget

1. Introduksjon til faget Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tove Hepsø og Tor Atle Hjeltnes 16.01.2013 Lærestoffet er utviklet for faget LO066D/IINI1006 Økonomisk styring og regnskap 1. Resymé: I den

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 3/2014

Grant Thornton. informerer. Nr. 3/2014 Grant Thornton informerer Nr. 3/2014 Din samarbeidspartner innen revisjon, regnskap, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Vi håper alle våre lesere har nytt godt av

Detaljer

Skatteetaten Rettledning til selvangivelse for aksjeselskap mv. 2013

Skatteetaten Rettledning til selvangivelse for aksjeselskap mv. 2013 Skatteetaten Rettledning til selvangivelse for aksjeselskap mv. 2013 Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2013 Denne selvangivelsen skal leveres av aksjeselskaper, verdipapirfond, banker, pensjonskasser,

Detaljer

Forhandlingsfase. Avtaletidspunkt. Transaksjonsfasen. Gjennomføringstidspunkt. Gjennomføringsfase

Forhandlingsfase. Avtaletidspunkt. Transaksjonsfasen. Gjennomføringstidspunkt. Gjennomføringsfase Praktiske sider Statsautorisert revisor Tor Hernæs, partner i Aprimo Rådgivning Hvilke praktiske utfordringer kan oppstå i fusjoner, og hvilke forhold er viktige å ta hensyn til når løsningene på disse

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2009

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2009 Grant Thornton informerer Nr. 2/2009 Din samarbeidspartner innen revisjon, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Merverdiavgift er et sentralt tema for våre kunder og

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT / STUDENTBEDRIFT. Økonomi og regnskap

UNGDOMSBEDRIFT / STUDENTBEDRIFT. Økonomi og regnskap UNGDOMSBEDRIFT / STUDENTBEDRIFT Økonomi og regnskap Ungt Entreprenøskap i Norge Ungt Entreprenørskap Norge Boks 5250 Majorstua, 0303 Oslo Tlf.: 23 08 82 10 ue@ue.no Ungt Entreprenørskap Agder Fylkesmannen

Detaljer

Forenklinger i bokføringsregelverket

Forenklinger i bokføringsregelverket Innholdsfortegnelse 1. Oppsummering ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3 2. Innledning -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2011

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2011 Grant Thornton informerer Nr. 1/2011 Din samarbeidspartner innen revisjon, regnskap, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Kjære leser! Norge har nettopp lagt bak seg et år hvor utviklingstrekkene

Detaljer