Økonomirutiner for Sunde Idrettslag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Økonomirutiner for Sunde Idrettslag"

Transkript

1 Økonomirutiner for Sunde Idrettslag Sunde Idrettslag Heiloveien HAFRSFJORD Organisasjonssnummer Side 1

2 INNHOLD 1. Bakgrunn Innledning om utbetaling Betaling fra idrettslagets konti til ekstern mottaker Betaling fra idrettslagets konto til leder/andre i det enkelte laget/avdeling Rekvirering/sending av faktura Avtaler... 4 a. Avtaler uten forpliktelse... 4 b. Avtaler med forpliktelse Fakturering Medlemskontingent - treningsavgift Kontanter/innbetalinger Diverse... 5 a. Ferjekort... 5 b. Bompenger... 5 c. Lønnsutbetalinger... 5 d. Interne utbetalinger/overføringer... 6 e. Gavekort/styret... 6 f. Dommerutbetaling internt... 6 g. INNLEVERINGSFRISTER FOR BILAG... 6 h. RAPPORTERING Buene... 7 a. Buer - varetelling... 7 b. Buer - innbetaling Lotteri, Sundedagen, 17. mai og andre arrangement... 8 a. Arrangement... 8 b. Lotteri Utleie klubbhus Daglig leder og styret... 9 a. Daglig leder... 9 b. Styret... 9 Side 2

3 1. BAKGRUNN Bakgrunnen for at det nå er utarbeidet nye økonomirutiner for Sunde Idrettslag er: Idrettslaget er i stadig vekst og det kommer nye lag og medlemmer Vi har fått daglig leder som nå fører regnskapet for hele idrettslaget og som forestår alle utbetalinger. Håndballen og fotballen har hatt ulike rutiner og det må være et felles system. I kapittel 4: Revisjonsbestemmelser for lag tilknyttet NIF kreves det også at vi har et gjennomarbeidet system. Økonomirutinene skal tas inn i idrettslagets organisasjonsplan. 2. INNLEDNING OM UTBETALING Det skal være en klar arbeidsdeling mellom den som initierer en transaksjon, den som attesterer og den som har tilgang på likvider Det er daglig leder som har tilgang på likvidene det vil si at det er daglig leder som forestår alle utbetalingene fra idrettslagets konti. Det er også daglig leder sitt ansvar å påse at det enkelte laget har nok penger til å dekke den betalingen som skal skje. Utbetalinger skjer kun innenfor det som faller innenfor idrettslagets virksomhet. 3. BETALING FRA IDRETTSLAGETS KONTI TIL EKSTERN MOTTAKER. a) Den som initierer utbetalingen skal sende melding med betalingsanmodning til daglig leder. Den som skal attestere skal også stå som mottaker av mailen. b) Daglig leder sjekker at det er nok penger på lagkontoen. c) Er det ikke dekning skal det umiddelbart meldes tilbake til laget. d) Daglig leder kontrollerer at kvitteringene er gyldige i h.t krav i regnskapsloven e) Er det nok penger på lagkonto foretas utbetalingen til rett tid og det sendes melding til bestiller og attesterer på laget. 4. BETALING FRA IDRETTSLAGETS KONTO TIL LEDER/ANDRE I DET ENKELTE LAGET/AVDELING a) Har en leder for et lag lagt ut og betalt for varer eller tjenester, skal krav om utbetaling sendes daglig leder på mail med kopi til den på laget som kan attestere kostnaden/pengebruken. Om kravet leveres på papir så skal både den som skal ha pengene og den som skal attestere signere på utbetalingsskjemaet. b) Daglig leder sjekker at det aktuelle laget har nok penger på lagkontoen. c) Er det ikke dekning så skal kravet omgående avvises. Side 3

4 d) Er det nok penger betales kravet omgående hvis kvitteringene er gyldige. e) Utlegg til alkoholholdige drikkevarer dekkes kun for det som ansees som normal servering på en bankett og når navnene på dem som har deltatt er oppgitt. f) Det utbetales ikke forskudd. 5. REKVIRERING/SENDING AV FAKTURA Det er kun personer med fullmakt fra styret som har lov å kjøpe varer/tjenester der faktura skal sendes til Sunde Il i etterkant. Styret bestemmer til enhver tid hvem som har rekvisisjonsrett. Om noen uten rekvisisjonsrett har gjort et kjøp, skal fakturaen avvises. 6. AVTALER Vi har 2 typer avtaler med hensyn til om Sunde Idrettslag påtar seg en forpliktelse eller ikke. A. AVTALER UTEN FORPLIKTELSE Dette er typisk støtte fra bedrifter som ikke krever noen form for gjenytelse eller som ønsker reklame på det enkelte lag sitt draktsett. Her skal daglig leder ha kopi av avtale/tilsagn og så foreta fakturering på bakgrunn av det. I enkelte tilfeller ønsker ikke giver faktura, da skal daglig leder kontrollere innbetaling mot avtale/tilsagn. Idrettslaget tar ikke imot kontant innbetalinger. Dersom for eksempel draktreklame kommer i konflikt med sentrale avtaler for hele idrettslaget, må disse godkjennes av daglig leder eller styret. B. AVTALER MED FORPLIKTELSE Avtaler som innebærer en forpliktelse for idrettslaget skal godkjennes av daglig leder eller styret. Dette kan for eksempel være dugnader. Daglig leder skal ha kopi av alle avtaler. I tilfelle ikke skriftlig avtale skal arbeidsoppgavene og oppgjøret bekreftes på mail og kopi sendes daglig leder. Avtale/mailbekreftelse skal være grunnlaget for bokføring/fakturering. 7. FAKTURERING All fakturering knyttet til Sunde Idrettslag skal gjøres av daglig leder. Side 4

5 All fakturering skal skje på bakgrunn av skriftlige avtaler med fakturamottakeren. 8. MEDLEMSKONTINGENT - TRENINGSAVGIFT Lagleder samler inn pengene og overfører disse til idrettslaget samtidig som det sendes et skjema i excel over hvem som har betalt til daglig leder. Det skal alltid sendes kopi til trener. Når det kommer nye spillere til, skal pengene innbetales og medlemsskjemaet ajourføres og sendes til daglig leder med kopi til trener. 9. KONTANTER/INNBETALINGER Når det gjelder alle innbetalinger av kontanter, skal disse først settes inn på egen konto for så å overføres til idrettslagets konto. På denne måten slipper vi å betale gebyr. Idrettslaget slipper omløp av kontanter og alle pengestrømmer i idrettslaget er sporbare. 10. DIVERSE A. FERJEKORT 1. Ferjekort må fylles på av den som skal reise og det ikke er tilstrekkelig beløp på konto. 2. Når ferjekort og oppgjørsskjema med angivelse av hvem som har reist, og til hvilken kamp, betales utlegget omgående til den som har fylt på kortet. 3. Kopi av kvitteringer skal legges ved oppgjørsskjemaet. B. BOMPENGER Dersom det kreves dekning for bompenger skal leder sende inn krav med angivelse av hvem som har kjørt og om de har bombrikke. Bompenger dekkes ikke for ordinære bompasseringer, men kun ved undersjøiske bommer. C. LØNNSUTBETALINGER Daglig leder sender en anmodning til styrets leder om utbetaling av fast lønn og eventuell overtid. Når bekreftelse er kommet fra styrets leder kan utbetaling skje. Lønn til trenere og andre skjer i følge avtale. Avtalen legges ved som bokføringsbilag. Side 5

6 D. INTERNE UTBETALINGER/OVERFØRINGER Disse skal kun bokføres og godkjennes når det foreligger signerte referater fra styret/su. E. GAVEKORT/STYRET Utbetalinger i form av gavekort, kontanter eller andre ytelser til styret eller andre, skal framkomme i årsrapporten som framlegges for godkjenning av årsmøtet. Alternativt kan godtgjørelsen godkjennes av årsmøtet for den påfølgende styreperioden. F. DOMMERUTBETALING INTERNT Medlemmer som har dommerkurs skal få betalt for dommeroppgaver internt i idrettslaget. Andre som tar dommeroppgaver skal la godtgjørelsen gå til ett lag i idrettslaget. I en overgangsperiode til vi har fått nok klubbdommere, kan utbetaling skje også til personer uten dommerkurs. G. INNLEVERINGSFRISTER FOR BILAG For at det skal være kontroll på økonomien, settes følgende frister for innlevering av bilag. Håndballavdelingen: 31. mai og 15. desember Fotballavdelingen: 15. august og 30. november Nye bilag som kom kommer etter 15. desember og 30. november må innleveres til daglig leder omgående. H. RAPPORTERING Det er kun trenere/ledere på det enkelte lag som kan be om å få ut lagsaldoer og regnskapsrapporter. Disse personene skal være registrert på Sunde IL sin hjemmeside som trener/leder. Side 6

7 11. BUENE A. BUER - VARETELLING Bu fotball Buansvarlig skal sørge for at det bli foretatt følgende varetellinger i løpet av et kalenderår. 1. Før buen åpnes om våren. 2. Før 17. mai 3. Etter 17. mai 4. Når buen stenges for sommeren 5. Når buen åpnes etter sommeren 6. Når buen stenges Bu håndball 1. Når håndballsesongen starter om høsten 2. Ved årskiftet/årsoppgjøret 3. Når sesongen avsluttes 4. Før og etter store arrangementer jmfr 17. mai/fotball Varetellingslistene skal overleveres til daglig leder. Side 7

8 B. BUER - INNBETALING 1. For hver dag skal omsetning utover kassabeholdningen telles opp og noteres på et skjema og signeres av de som har stått i bua. Pengene sammen med skjema legges i en plastpose og overlates til ukesansvarlig. 2. Ukesansvarlig lager et samleskjema og sender dette sammen med de signerte dagskjemaene på mail til daglig leder. Kan også leveres i papirutgave til daglig leder. 3. I håndball-bua er det en postkasse hvor signert oppgjørsskjema og penger legges fra salget. Bu-ansvarlig henter penger og skjema og gjør innbetalingen 4. Innbetaling fra ukesalget i buene skal innbetales senest uken etter. 5. Daglig leder sjekker innbetaling mot uke/dagslister. 12. LOTTERI, SUNDEDAGEN, 17. MAI OG ANDRE ARRANGEMENT A. ARRANGEMENT 1. Styret skal ha mottatt og godkjent innkjøps og inntektsbudsjett for hvert enkelt arrangement. 2. Styret skal godkjenne hvilke 2 personer som skal ha økonomiansvaret. 3. Begge de økonomiansvarlige skal signere oppgjørsskjemaet og oppgjøret skal være overført til Sunde Idrettslag sin konto senest 1 uke etter avsluttet arrangement. B. LOTTERI 1. Lotteriansvarlig sender/deler ut loddbøker til de enkelte lag. 2. Lotteriansvarlig sender melding til daglig leder over antall loddbøker som er sendt det enkelte laget. 3. Leder for det enkelte lag overfører loddpengene til Sunde Idrettslag sin konto og sender samtidig mail om hvor mange loddbøker som er solgt og hvor mange som ikke er solgt. 4. Daglig leder belaster det enkelte laget for ikke-solgte loddbøker. 5. Det utarbeides et lotteriregnskap som overleveres og godkjennes av daglig leder og lotteriansvarlig i fellesskap. 13. UTLEIE KLUBBHUS Alle leietakere skal faktureres fra daglig leder. Daglig leder skal ha kopi av alle bestillinger. Det lages en utleieavtale der det også reguleres hvor mye som skal betales dersom avbestilling skjer senere enn x uker (vedtas av styret) før leie. Styret lager disse reglene/denne avtalen. Side 8

9 Godtgjørelse/utbetaling til vaskehjelp/annen hjelp skal gjøres i henhold til gjeldende skatteregler og utbetales av daglig leder. Ansvarlig for utleie av klubbhus attesterer utbetalingene. 14. DAGLIG LEDER OG STYRET A. DAGLIG LEDER Daglig leder får fullmakt fra styret og kan handle innen for de fullmakter som styret gir. Daglig leder er ansvarlig for at lagets regnskap føres i henhold til gjeldende kontoplan, krav til god regnskapsskikk og krav i gjeldende regnskapslov. Daglig leder sender perioderegnskap til lagets styre i henhold til de vedtatte rapporteringsrutiner mellom styret og daglig leder. Daglig leder er ansvarlig for at idrettslaget overholder alle lovpålagte rapporteringsplikter som f.eks terminoppgaver, skattetrekk og arbeidsgiveravgift. B. STYRET Styret er ansvarlig for å utarbeide stillingsbeskrivelse og fullmakter til daglig leder Styrets leder er daglig leders overordnede og daglig leder rapporter eget sykefravær til styrets leder. Styrets leder er ansvarlig for å gjennomføre medarbeidersamtale med daglig leder og ved sykefravær fra daglig leder å følge opp sykefraværet i henhold til NAVs rutiner. Styrets leder er ansvarlig for å melde daglig leder inn i idrettslagets pensjonsordning. Styret er ansvarlig for å gjennomføre internkontroll knyttet til lønnsutbetalinger til daglig leder og kontroll av at lovpålagt rapportering og innbetaling av skattetrekk, arbeidsgiveravgift og pensjon. Styret utarbeider en oversikt over hvem som har ansvaret for de ulike oppgavene i klubben. Side 9

Økonomiblekke for lokallag i PRESS

Økonomiblekke for lokallag i PRESS Økonomiblekke for lokallag i PRESS Formålet med denne blekka er å gi leseren litt informasjon om hvordan lokallag i PRESS kan styre sin økonomi på en god måte. Her kan du blant annet lære deg hva alle

Detaljer

Informasjon for oppmenn i BIL Fotball

Informasjon for oppmenn i BIL Fotball Informasjon for oppmenn i BIL Fotball Instrukser i rødt viser til hvor du kan finne informasjon som ligger på hjemmesiden til BIL Fotball 1) ADMINISTRATIV INFORMASJON Styret i Blindheim Fotball Oversikt

Detaljer

Miniguide for lokalt økonomiarbeid

Miniguide for lokalt økonomiarbeid Miniguide for lokalt økonomiarbeid Innhold Innhold... 2 1. Hva skal vi med en miniguide i lokalt økonomiarbeid?... 3 2. Opplæring og skolering... 4 3. Budsjett... 5 4. Rutiner og regnskap... 8 5. Bankkonto...

Detaljer

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Utgitt av Fordelingsutvalget Desember 2006 FORDELINGSUTVALGET ØKONOMIHÅNDBOK FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONER Innhold Innledning... 3 1. Gode interne rutiner...

Detaljer

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps Innhold 1.Innledning... 3 2.Korpsstyret... 3 1.Hvilke oppgaver har styret?... 3 2.Hva gjør styrelederen i FSM?... 4 2.1.Oppgaver... 4 3.Faste aktiviteter for styreleder/styret i løpet av et korpsår...

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR HOLTER IDRETTSFORENING

ORGANISASJONSPLAN FOR HOLTER IDRETTSFORENING ORGANISASJONSPLAN FOR HOLTER IDRETTSFORENING Til behandling av årsmøte 27.03.2014 Organisasjonsplan for Holter idrettsforening vedtatt på årsmøtet 20XX 1 0. Innholdsfortegnelse Innhold 0. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

ÅRSHJUL OPPMENN/ LAG. BYÅSEN HÅNDBALL BREDDE Pr. januar 2014

ÅRSHJUL OPPMENN/ LAG. BYÅSEN HÅNDBALL BREDDE Pr. januar 2014 ÅRSHJUL OPPMENN/ LAG BYÅSEN HÅNDBALL BREDDE Pr. januar 2014 VELKOMMEN SOM OPPMANN: * Velkommen som oppmann i Byåsen breddehåndball. Viktig at oppmenn leser mail, går inn på Region Midt Norge side hjemmesider

Detaljer

GUTZ ABC. Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon.

GUTZ ABC. Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon. GUTZ ABC Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon. VELKOMMEN / HVORFOR GUTZ VELKOMMEN! Kjære kunde, det begynner som oftest med at foreningen, idrettslaget eller klassen gir uttrykk for å

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Regnskap i Korpsdrift

Regnskap i Korpsdrift Regnskap i Korpsdrift Oppdatert pr. 14.3.2014 side 1 Innhold Regnskap i Korpsdrift... 1 Generelt om Regnskap i Korpsdrift... 3 Priser... 4 Forkunnskaper... 4 Før du går i gang... 4 Kontogrupper... 5 Kontoplan...

Detaljer

- KLUBBHÅNDBOK BORGEN I.L. BORGEN IL KLUBBHÅNDBOK

- KLUBBHÅNDBOK BORGEN I.L. BORGEN IL KLUBBHÅNDBOK BORGEN IL KLUBBHÅNDBOK 1 BORGEN IDRETTSLAG Stiftet: 2.10.1927 Postadresse: Parkveien 30, PB 46, 1740 Borgenhaugen Hjemmeside: www.borgen-il.no E-post: post@borgen-il.no Org nr: 983 566 332 Bankkonto: DNB

Detaljer

GRUPPEHÅNDBOK IL Skrim Fotball

GRUPPEHÅNDBOK IL Skrim Fotball GRUPPEHÅNDBOK IL Skrim Fotball Trygghet og utvikling i et sosialt miljø DEL I Første delen av håndboken skal inneholde en kort introduksjon av gruppa og den skal gjøre rede for gruppens målsetninger og

Detaljer

Kontorarbeid og Regnskapsføring - Tips og Råd

Kontorarbeid og Regnskapsføring - Tips og Råd - Tips og Råd Innholdsfortegnelse S 3 S 3 S 4 S 5 S 6 S 8 S 9 S 10 S 11 S 13 S 14 S 15 S 15 Kontorarbeid og regnskapsføring Trenger du regnskapsfører, test deg selv Selv om du har regnskapsfører, må du

Detaljer

GRUPPEHÅNDBOK Skrim Fotball. Trygghet og utvikling i et sosialt miljø

GRUPPEHÅNDBOK Skrim Fotball. Trygghet og utvikling i et sosialt miljø GRUPPEHÅNDBOK Skrim Fotball Trygghet og utvikling i et sosialt miljø 2 FORORD Gruppehåndbok Skrim Fotball gir informasjon om fotballgruppens adminstrative rutiner og bestemmelser. Målet er at alle interesserte

Detaljer

Gangen i et regnskap

Gangen i et regnskap Gangen i et regnskap - for deg som er aktiv i en forening med liten økonomi Artikkelen er skrevet av Tomas Andersen Artikkelen er opprinnelig utarbeidet i til bruk for deltagere på Studentlivs regnskapskurs

Detaljer

DRIFTSREGLER/RETNINGSLINJER SVOLVÆR IL - FOTBALLGRUPPA

DRIFTSREGLER/RETNINGSLINJER SVOLVÆR IL - FOTBALLGRUPPA DRIFTSREGLER/RETNINGSLINJER SVOLVÆR IL - FOTBALLGRUPPA VARIGHET: Disse reglene evalueres/revideres av styret etter sesongslutt, og senest innen desember hvert år og er gjeldende fra signaturdato og frem

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT / STUDENTBEDRIFT. Økonomi og regnskap

UNGDOMSBEDRIFT / STUDENTBEDRIFT. Økonomi og regnskap UNGDOMSBEDRIFT / STUDENTBEDRIFT Økonomi og regnskap Ungt Entreprenøskap i Norge Ungt Entreprenørskap Norge Boks 5250 Majorstua, 0303 Oslo Tlf.: 23 08 82 10 ue@ue.no Ungt Entreprenørskap Agder Fylkesmannen

Detaljer

FAGERSTRAND IDRETTSFORENING - FIF - ADMINISTRASJONS HÅNDBOK

FAGERSTRAND IDRETTSFORENING - FIF - ADMINISTRASJONS HÅNDBOK FAGERSTRAND IDRETTSFORENING - FIF - ADMINISTRASJONS HÅNDBOK 1 Innledning 1.1 Forord 1.2 FIF s historie 1.3 Visjon, målsetninger og verdier 1.4 Rekruttering og medlemskap 1.5 Æresmedlemmer 1.6 FIF s lover

Detaljer

VPO NOK Regelverket. Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner

VPO NOK Regelverket. Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner VPO NOK Regelverket Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner 1 Kort om VPO NOK VPO NOK er et verdipapiroppgjørssystem for Avregning og Oppgjør av handler i finansielle instrumenter i norske

Detaljer

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter for Taekwondo Team Stjørdal - stiftet 2012. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå. (1)

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER. Revidert av Studentparlamentet 28.03.12

ØKONOMIREGLEMENT FOR STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER. Revidert av Studentparlamentet 28.03.12 ØKONOMIREGLEMENT FOR STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER Revidert av Studentparlamentet 28.03.12 ØKONOMIREGLEMENT FOR STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER 1. Innledning Økonomireglementet,

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR NSO

ØKONOMIREGLEMENT FOR NSO ØKONOMIREGLEMENT FOR NSO Vedtatt av NSOs landsstyre på LS5 31.05.2015. Gjeldende fra 1.7.2015 OM ØKONOMIREGLEMENTET I henhold til vedtektenes 15.3 regulerer økonomireglementet økonomistyringen og rutiner

Detaljer

LAGPERM Flint Tønsberg Håndball

LAGPERM Flint Tønsberg Håndball LAGPERM Flint Tønsberg Håndball «Det er meg - Det er oss Det er viljen til å slåss Åååååå Flint!» «Flint Tønsberg Sha-la-la, Flint Tønsberg Sha-la-la. Ååå-Eee-Ooo - Flint Tønsberg Sha-la-la» FLINT TØNSBERG

Detaljer

Spør Altinn når du driver bedrift

Spør Altinn når du driver bedrift Spør Altinn når du driver bedrift Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Brønnøysundregistrene Skatteetaten Statistisk sentralbyrå Oppdatert 15.03.2009 > 1.1 Hva består regnskapsplikten i? Kravet

Detaljer

I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK

I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK Spilleren den sentrale ressurs Det er AK`s overordnede mål å sette "spilleren" i sentrum for sin virksomhet. Dette betyr bl.a. at de sentrale mål og virkemidler må være

Detaljer

Organisasjonsplan. Shorin Ryu Karatedo. Tålmodighet Innsatsvilje - Høflighet

Organisasjonsplan. Shorin Ryu Karatedo. Tålmodighet Innsatsvilje - Høflighet Organisasjonsplan Shorin Ryu Karatedo Tålmodighet Innsatsvilje - Høflighet Vedtatt på Årsmøtet 19.02.2014 Organisasjonsplan for Side 2 av 25 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 1.1. Organisasjonsplanen...

Detaljer

HÅNDBOK FOR LAGLEDERE

HÅNDBOK FOR LAGLEDERE Velkommen som lagleder Laglederrollen er like viktig som trenerrollen. Lagleder har en administrativ funksjon for at laget skal fungere optimalt i løpet av året. I tillegg kan det oppnevnes en foreldrekontakt

Detaljer

Merverdiavgift - for veldedige og allmennyttige organisasjoner og institusjoner

Merverdiavgift - for veldedige og allmennyttige organisasjoner og institusjoner Merverdiavgift - for veldedige og allmennyttige organisasjoner og institusjoner Skattedirektoratet mars 2008. Innhold FORORD 2 SAMMENDRAG 2 GENERELT OM MERVERDIAVGIFT 4 NÅR ER EN ORGANISASJON AVGIFTSPLIKTIG?

Detaljer

Laglederhåndbok. for barne- og ungdomsfotball http://www.ilsandviken.no. Utarbeidet av: Eli Kristine Heggernes Versjon 5.0 15.09.

Laglederhåndbok. for barne- og ungdomsfotball http://www.ilsandviken.no. Utarbeidet av: Eli Kristine Heggernes Versjon 5.0 15.09. Laglederhåndbok for barne- og ungdomsfotball http://www.ilsandviken.no Utarbeidet av: Eli Kristine Heggernes Versjon 5.0 15.09.14 Side 1 av 15 Skrevet ut: 15.09.2014 INNHOLD LAGLEDERHÅNDBOK FOR ILS FOTBALL

Detaljer

Velkommen til Adecco

Velkommen til Adecco Personalhåndbok Velkommen til Adecco Du er nå en viktig del av verdens største bemanningsselskap. I Norge arbeider over 6.000 medarbeidere for Adecco hver dag. En stor andel av disse tilbys jobb hos kunden

Detaljer