9 - Økonomiadministrasjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "9 - Økonomiadministrasjon"

Transkript

1 9 - Økonomiadministrasjon Introduksjon ErgoEnet økonomimodul ErgoEnet sin økonomimodul er en integrert modul av henholdsvis M-STAS Studieadministrasjon og BAS Boligsystem. ErgoEnet økonomimodul har følgende funksjoner; Fakturering Innbetaling Reskontrooppfølging. Brukerhåndbok M-STAS Studieadministrasjon 9 - Økonomiadministrasjon 159

2 Grunnlagsdata Regnskapsår Alle data er knyttet til et regnskapsår, og nye bilag kan opprettes så lenge året ikke er avsluttet. Velg skillearket Økonomi, deretter Grunnlagsdata og Regnskapsår. Figur 1: Registrering av regnskapsår og opplysninger om regnskapsåret. 1. Registrer År med fire siffer. 2. Regnskapsåret kan ikke avsluttes direkte i registreringsbildet ved å krysse av for Avsluttet, dette vil gjøres av en egen funksjon som foreløpig ikke er i bruk. 3. Regnskapstype kan enten være kontantregnskap eller forretningsregnskap. Regnskapstype kan ikke endres etter at det er rapportert poster til hovedbok for det aktuelle året. Ta kontakt med ErgoEnet hvis du skal endre fra en regnskapstype til en annen. 4. Dersom du for eksempel vil sette startpunktet for fakturanummerserien før du begynner å produsere fakturaer, kan du registrere startverdier for både fakturanummer og bilagsnummer (bilag = innbetalingsbilag). Det tillates ikke å sette verdien lavere enn det som faktisk er benyttet på allerede registrerte fakturaer og bilag. Verdien for Fakturanr og Bilagsnr oppdateres etter hvert som du produserer fakturaer og bilag. 5. Lagre registreringen. Periode Et regnskapsår består av et fritt valgt antall perioder. Hver enkelt institusjon kan bestemme inndelingen her, månedsvis, pr semester eller noe annet. Det er ikke tillatt å registrere overlappende perioder. Det bør heller ikke være hull mellom periodene. Perioden identifiseres av et periodenummer. Velg skillearket Økonomi, deretter Grunnlagsdata og Periode Økonomiadministrasjon Brukerhåndbok M-STAS Studieadministrasjon

3 Figur 2: Registrering av regnskapsperioder. 1. Hent fram aktuelt Regnskapsår. 2. Register Periodenummer og Navn. Periodenummerne registreres fortløpende. Hvis du benytter månedsvis periodeinndeling, vil januar være periodenummer 1, februar vil være periodenummer 2 og så videre. 3. Registrer Fra dato og Til dato for perioden. 4. Registrer Standard forfall for fakturaer i denne perioden. 5. Som for regnskapsår kan det heller ikke her direkte krysses av for Avsluttet, dette settes av en egen funksjon, se avsnittet "Periodeavslutning" på side Lagre registreringen. Periodeavslutning Når alle bilag for en periode er registrert, foretar du en periodeavslutning. Alle foregående perioder må være avsluttet før du kan avslutte en ny periode. Velg skillearket Økonomi, deretter Grunnlagsdata og Periodeavslutning. Figur 3: Avslutning av en regnskapsperiode. 1. Velg Regnskapsår og Periode. 2. Klikk på knappen Avslutt valgt regnskapsår og periode. En periode som er avsluttet, er låst for registreringer og endringer! Brukerhåndbok M-STAS Studieadministrasjon 9 - Økonomiadministrasjon 161

4 Bankkonto I programmet Bankkonto registrerer du alle bankkonti for din institusjon som skal benyttes i økonomimodulen. Velg skillearket Økonomi, deretter Grunnlagsdata og Bankkonto. Figur 4: Registrering av bankkonti. 1. Kontonummer registreres uten mellomrom mellom sifrene. 2. Som Mottaker registrerer du de avdelingene ved institusjonen som er mottaker av innbetalingene. 3. Lagre registreringene når du har lagt inn nødvendige opplysninger. Regnskapsavdeling Regnskapsavdelingene er knyttet til en bankkonto. Flere regnskapsavdelinger kan ha samme bankkonto, men selve kontoopplysningene ligger ikke lagret hos regnskapsavdelingen, se avsnittet "Bankkonto" på side 162. Velg skillearket Økonomi, deretter Grunnlagsdata og Regnskapsavdeling. Figur 5: Registrering av regnskapsavdeling. 1. Registrer Kode og Navn for regnskapsavdelingen. Koden kan ha inntil 8 tegn bestående av tall og bokstaver. 2. Hent fram Bankkonto med mottakernavn. 3. Lagre opplysningene Økonomiadministrasjon Brukerhåndbok M-STAS Studieadministrasjon

5 Regnskapskonto Kontonummeret eller kontostrengen danner grunnlag for rapportering av poster til hovedbok. Hvilke konti du skal registrere avhenger av hvordan de ulike fakturaer og bilag skal konteres i regnskapet. Det er derfor hensiktsmessig å samarbeide med regnskapsavdelingen ved høgskolen med hensyn til kontooppbygging. Velg skillearket Økonomi, deretter Grunnlagsdata og Regnskapskonto. Figur 6: Registrering av regnskapskonto. 1. Registrer Kontonavn og Kontonummer tilsvarende det du har i regnskapssystemet. 2. Registrer eventuelle dimensjoner med Dimensjon ID og Dimensjon navn. (Dimensjoner er for tiden ikke i bruk i andre sammenhenger i M-STAS, feltene er derfor kun informasjonsfelter til eget bruk) 3. Lagre opplysningene. Artikkel En artikkel er, knyttet til en regnskapskonto. En artikkel kan sammenstilles med en vare eller en avgift eller et gebyr. Eksempler på artikler kan være; Semesteravgift Kopieringsavgift Erstatning for inventar Vaskeavgift Ekstra nøkkelkort Innlåsingsgebyr Husleie Depositum Kursavgift Eksamensgebyr Brukerhåndbok M-STAS Studieadministrasjon 9 - Økonomiadministrasjon 163

6 Kompendium m.m. Velg skillearket Økonomi, deretter Grunnlagsdata og Artikkel. Figur 7: Som artikler, registrerer du alt som skal utfaktureres, slik som gebyrer, avgifter, utleie m.m. 1. Hent fram Regnskapskontoen som artikkelen skal knyttes opp mot. 2. Registrer Kode og Navn for artikkelen. 3. Registrer Pris pr. artikkel og eventuelt Gyldig fra og Gyldig til dato. 4. Du har mulighet for å merke av for om artikkelen er Aktiv eller inaktiv. Skriv eventuelt inn en beskrivelse av artikkelen. Beskrivelsen kommer ikke fram på fakturaen. 5. Lagre opplysningene. Fritekst for faktura Fritekstene er meldinger du kan legge inn på en fakturakjøring uavhengig av artikkeltekster. Velg skillearket Økonomi, deretter Grunnlagsdata og Fritekst for faktura. Figur 8: Registrering av fritekst for faktura Økonomiadministrasjon Brukerhåndbok M-STAS Studieadministrasjon

7 Purretype 1. Registrer Tittel og skriv inn en beskrivende Tekst. 2. Lagre opplysningene. Velg skillearket Økonomi, deretter Grunnlagsdata og Purretype. Det er tre tilgjengelige purretyper, du kan bruke alle tre, eller et utvalg av disse. Disse purretypene er lagt inn av ErgoEnet og kan ikke slettes. Du kan heller ikke legge til flere purretyper, men du kan endre dem og selv avgjøre om de skal benyttes. Figur 9: Purretype. Figur 10: Registrering av purretyper. 1. Skriv inn Kode og Beskrivelse for purretypen. Registrer hvorvidt dette for tiden er en Aktiv purretype, purretypen må være aktiv for at purringene skal gå ut. Skriv inn Antall dager til neste purring av de fakturaer som inngår. 2. Registrer hvorvidt det skal genereres purregebyr. Hvis det er en hake i denne boksen, blir det etter utskrift av en purring generert et purregebyr for dem som ble purret. Dette gebyret legges inn som en ordrerad som tas med ved neste fakturering. Hvis du vil at det skal genereres purregebyr, bør du også legge inn Artikkel for purregebyr, slik at dette automatisk blir utfylt ved oppretting av en ny purring. 3. Legg inn de standardverdiene du vil ha med på de forskjellige delene av en purring. Tekstene kan du selvsagt endre på utskriftstidspunktet. 4. Lagre opplysningene. Brukerhåndbok M-STAS Studieadministrasjon 9 - Økonomiadministrasjon 165

8 Oppsett for betalingsutsettelse Dersom du ønsker at M-STAS skal generere purring også for dem som har registrert betalingsutsettelse krysser du av nedenfor. Det kan være at du av lovmessige grunner vil ha en purring å vise til ved senere tvangsinndrivelse av forfalte krav. Velg skillearket Økonomi. Fra Utforskeren velger du Grunnlagsdata deretter Oppsett for betalingsutsettelse. Figur 11: Oppsett for betalingsutsettelse. 1. Registrer hvorvidt du ønsker at M-STAS Generer purring også til dem som har registrert betalingsutsettelse. Organisasjon Opplysningene du registrerer om organisasjonen benyttes i rapporter, for eksempel fakturaer og purringer. Velg skillearket Økonomi. Fra Utforskeren velger du Grunnlagsdata deretter Organisasjon. Figur 12: Registrering av organisasjon. 1. Skriv inn Navn, Organisasjonsnummer, Telefon- og Telefaksnummer, samt E-postadresse. Definisjon av semesteravgift-begrepet Mange institusjoner tester om semesteravgiften er betalt, før studenten får anledning til å melde seg opp til eksamen via Arena. Semesteravgiften kan inneholde flere artikler og ulike grupper av studenter kan ha ulike artikler som inngår i sin semesteravgift. Eksempler på slike artikler er; Semesteravgift, papirpenger og kursavgift. Via dette programmet definerer du hvilke/hvilken artikkel det skal testes på for betalt semesteravgift. Selv om du kun har en enkelt artikkel som gjelder semes Økonomiadministrasjon Brukerhåndbok M-STAS Studieadministrasjon

9 teravgift, må den defineres under semesteravgift-begrepet for at M-STAS skal kunne sjekke mot betalt semesteravgift (riktige artikler) ved oppmelding til eksamen. Merk deg at M-STAS ikke sjekker om semesteravgiften er betalt, men at de enkelte artiklene som utgjør semesteravgiften er betalt. Dette fungerer slik at hvis M-STAS skal bekrefte at semesteravgiften er betalt, må hele fakturaen(e), som inneholder aktuelle avgifter for semesteravgift, være betalt. Ved fakturering av semesteravgift anbefaler vi at du ikke tar med andre artikler i samme faktura. Årsaken til dette er at hvis studenten foretar en delinnbetaling av fakturaen, har M-STAS ingen mulighet til å sjekke hvilke artikler som inngår i delinnbetalingen. Kontrollen med innbetalt semesteravgift før oppmelding til eksamen kan dermed bli feil. Velg skillearket Økonomi. Fra Utforskeren velger du Grunnlagsdata deretter Definisjon av semesteravgift. Figur 13: Definisjon av semesteravgift. 1. Registrer Navn og Beskrivelse av semesteravgiften. 2. Registrer gyldighetsperiode for avgiften ved å hente fram Fra periode og Til periode. 3. Merk av i feltet Aktiv for at M-STAS skal vite at dette er den aktive semesteravgiften. 4. Ved hjelp av shuffelen henter du de artiklene semesteravgiften skal inneholde, og flytter dem til feltet for Tilknyttede artikler. 5. Lagre registreringen. Brukerhåndbok M-STAS Studieadministrasjon 9 - Økonomiadministrasjon 167

10 Fakturering Fakturering en tretrinns prosess Generering og utskrift av fakturaer utføres gjennom tre ulike trinn: Trinn Menyvalg Beskrivelse 1 Kollektive oppdrag Ordre Gjennom kollektive oppdrag registrer du hva som skal faktureres til en gruppe studenter. Ordre er registrering av enkle fakturalinjer til enkeltstudenter. 2 Fakturagenerering Kollektive oppdrag og ordre genereres (gjøres klar for utskrift). Hvis det finnes flere ordre angående en enkelt student, vil disse bli samlet til en enkelt faktura gjennom fakturagenereringen. 3 Fakturautskrift Utskrift av fakturaer, som er gjort klare via fakturagenereringen, til studenter samt kopi til institusjonen Tabell 1: Faktureringsrutinen. Rutinen i Tabell 1 benyttes der flere fakturaer skal sendes ut samlet. I enkelte tilfeller vil det være behov for raskt å kunne skrive ut enkeltfakturaer til utvalgte studenter. Da benyttes menyvalget Direkte fakturering dette menyvalget inneholder alle trinnene som er beskrevet i tabellen ovenfor. Men vi understreker at rutinen kun er hensiktsmessig å benytte for enkeltfakturaer som skal skriver ut utenom ordinære fakturautkjøringer. Kollektive oppdrag fakturering Kollektive oppdrag gir deg mulighet til å generere fakturagrunnlag til en utvalgt gruppe. Velg skillearket Økonomi. Fra Utforskeren velger du Fakturering deretter Kollektive oppdrag. Hvis du har benyttet kollektive oppdrag tidligere, vil siste studentutvalg vises i skjermbildet. Dette utvalget fjerner du eventuelt ved å klikke på knappen "Rens bilde" Økonomiadministrasjon Brukerhåndbok M-STAS Studieadministrasjon

11 Figur 14: Kollektive oppdrag, studentutvalg. Definere utvalg av studenter til fakturering Kjøring av kollektive oppdrag er en todelt prosess. Først må det gjøres et utvalg på hvilke personer som skal faktureres, klikk på knappen "Definer utvalg". I skjermbildet som kommer fram kan du selektere studenter via skillearkene: Kull eller klasse Emneavvikling Eksamensavviking Student Brukerhåndbok M-STAS Studieadministrasjon 9 - Økonomiadministrasjon 169

12 Studentutvalg, kull eller klasse Velg skillearket Kull eller klasse. Figur 15: Utvalg av studenter til faktureringsoppdrag, skillearket "Kull eller klasse". 1. Velg Start-periode(kull). 2. Hent eventuelt fram Studieprogram og Klasse. 3. Velg eventuelt Aktivitetskode. 4. Klikk på knappen "Hent studenter". De valgte studentene vises nå i lista, se Figur 15. Hvis studentutvalget er riktig, klikker du på knappen "OK". De valgte studentene vises nå i inngangsbildet for kollektive oppdrag Økonomiadministrasjon Brukerhåndbok M-STAS Studieadministrasjon

13 Studentutvalg, emneavvikling Velg skillearket Emneavvikling. Figur 16: Utvalg av studenter til faktureringsoppdrag, skillearket "Emneavvikling". 1. Hent fram Tidligst fra-periode for emnet. For å begrense utvalget av emner, kan du også hente fram en Evt. Senest fra-periode. 2. Gjør Utvalg på emne via Hovedemnekode, Emnekode eller Emnenavn. 3. Klikk på knappen for å hente Emneavvikling i henhold til det utvalget du har gjort, velg deretter aktuell emneavvikling fra nedtrekkslista. 4. Velg eventuelt studentutvalg på aktivitetskode og klikk på knappen "Hent studenter". De aktuelle studentene vises nå i lista, se Figur 16. Hvis studentutvalget er riktig, klikker du på knappen "OK". De valgte studentene vises nå i inngangsbildet for kollektive oppdrag. Brukerhåndbok M-STAS Studieadministrasjon 9 - Økonomiadministrasjon 171

14 Studentutvalg, eksamensavvikling Velg skillearket Eksamensavvikling. Figur 17: Utvalg av studenter til faktureringsoppdrag, skillearket "Eksamensavvikling". 1. Velg datoer for Eksamensavviklinger i perioden. 2. Gjør eventuelt Utvalg på emne via Hovedemnekode, Emnekode eller Emnenavn. 3. Klikk på knappen for å hente Eksamensavvikling og velg blant eksamensavviklingene i nedtrekkslista. 4. Velg eventuelt studentutvalg på aktivitetskode og klikk på knappen "Hent studenter". De aktuelle studentene vises nå i lista, se Figur 17. Hvis studentutvalget er riktig, klikker du på knappen "OK". De valgte studentene vises nå i inngangsbildet for kollektive oppdrag Økonomiadministrasjon Brukerhåndbok M-STAS Studieadministrasjon

15 Studentutvalg, student Velg skillearket Student. Under dette skillearket kan du velg en enkeltstudent, eller du kan velge ut flere enkeltstudenter, for eksempel med fortløpende studentnummer. Figur 18: Utvalg av studenter til fakturering, skillearket "Student". 1. Gjør utvalg på Studentnummer og/eller Etternavn som starter på (skriv inn forbokstaver eller hele etternavnet). 2. Hent fram internavdeling hvis Studentens studieprogram må tilhøre internavdeling. 3. Velg eventuelt studentutvalg på aktivitetskode og klikk på knappen "Hent studenter". De aktuelle studentene vises nå i lista, se Figur 18. Hvis studentutvalget er riktig, klikker du på knappen "OK". De valgte studentene vises nå i inngangsbildet for kollektive oppdrag. Brukerhåndbok M-STAS Studieadministrasjon 9 - Økonomiadministrasjon 173

16 Spesifikasjon av oppdrag Velg skillearket Økonomi deretter Fakturering og Kollektive oppdrag. Før du kan spesifisere oppdraget, må du ha valgt hvilke studenter som skal faktureres, se avsnittet "Definere utvalg av studenter til fakturering" på side 169. Figur 19: Generere kollektive oppdrag. 1. Velg skillearket Oppdrag. 2. Hent fram Regnskapsår / -periode og Regnskapsavdeling. 3. Hent fram den artikkelen som skal faktureres. Pris for artikkelen vil vises, denne har du anledning til å endre. 4. Registrer Antall av den angitte artikkelen. 5. I feltet Tekst på fakturalinje foreslår M-STAS samme tekst som for artikkel, her kan du endre hvis du ønsker annen tekst i fakturaen. 6. Klikk på knappen "Generer oppdrag". 7. Resultat av genereringen vises under skillearket Resultat, se Figur 20. Du vil også kunne finne igjen de kollektive oppdragene under valget Ordre. Her vil hver enkelt fakturalinje vises som en ordre. Figur 20: Resultat ved generering av kollektive oppdrag Økonomiadministrasjon Brukerhåndbok M-STAS Studieadministrasjon

17 Når du markerer Ordre I utforskeren og velger Åpne objekt, vil du se at du kan merke av for å kun vise ordrelinjer som ikke er fakturert. Ved å benytte dette feltet kan du raskt få oversikt over ordre som venter på fakturering. Ordre En ordre er en fakturalinje som skal stiles til en enkelt student (reskontroinnehaver). Dersom du registrerer flere ordre til den samme studenten, vil disse sammenfattes til en samlefaktura ved fakturagenereringen. Velg skillearket Økonomi. Fra utforskeren velger du Fakturering deretter Ordre. Figur 21: Registrering av ordre. 1. Klikk på knappen "Opprett nytt objekt" (hurtigtast Ctrl+N) for å opprette en ny ordre. Du kan også redigere en eksisterende ordre. 2. Hent fram aktuell Reskontro. 3. M-STAS foreslår inneværende Regnskapsperiode, denne kan du overstyre, hvis du for eksempel vil legge inn ordre fram i tid. Hent fram aktuell Regnskapsavdeling. 4. Hent fram Artikkel. Merk deg at du kun kan registrere en artikkeltype per ordre. Hvis reskontroinnehaveren har flere ordre, vil hver artikkel vises som fakturalinjer i samme faktura ved fakturagenerering. 5. M-STAS foreslår 1 som Antall, dette kan du overstyre, du kan også overstyre den prisen som er registrert for artikkelen, samt Tekst på fakturalinje. 6. Feltet Dato generert viser dagens dato. 7. Feltet Koblet til faktura fylles inn av M-STAS, når du kjører fakturagenerering for ordren. 8. Lagre opplysningene. Brukerhåndbok M-STAS Studieadministrasjon 9 - Økonomiadministrasjon 175

18 Fakturagenerering Gjennom fakturagenereringen gjøres kollektive oppdrag og ordre klare for utskrift som fakturaer. Før du kan generere fakturaer, må du ha registrert ferdig oppdrag til fakturering. Se kapittel "Kollektive oppdrag fakturering" på side 168 og "Ordre" på side 175. Fakturagenereringsrutinen behandler alle oppdrag som enda ikke er konvertert til fakturaer. Hvis en student har flere ordre, vil disse ordrene bli samlet til samme faktura gjennom fakturagenereringen, hver ordre vil da vises som en separat fakturalinje på den ferdige fakturaen. Velg skillearket Økonomi. Fra Utforskeren velger du Fakturering deretter Fakturagenerering. Figur 22: Utvalg av oppdrag for generering. 1. Velg Regnskapsår / -periode. 2. Regnskapsavdeling er valgfri, dersom den ikke er valgt går systemet gjennom alle oppdrag for alle avdelinger og konverterer disse til fakturaer. 3. Du kan eventuelt Kople en fritekst til faktura (se avsnittet "Fritekst for faktura" på side 164). 4. Fakturadato settes som standard til dagens dato mens Forfallsdato settes til den registrerte standardverdien for valgt regnskapsperiode, men kan overstyres. 5. Klikk på knappen "Forhåndsvis" for å se en liste over resultat av fakturagenereringen. 6. Klikk på knappen "Generer faktura". Vent mens økonomimodulen behandler alle oppdrag som er berørt av utvalget du har gjort. 7. Under skillearket Resultat, ser du utfallet av fakturagenereringen, se Figur Når fakturagenereringen er ferdig, kan fakturaene skrives ut, se avsnittet "Fakturautskrift" på side Økonomiadministrasjon Brukerhåndbok M-STAS Studieadministrasjon

19 Figur 23: Resultat av fakturagenerering. Brukerhåndbok M-STAS Studieadministrasjon 9 - Økonomiadministrasjon 177

20 Merk deg at når du åpner Direkte fakturering kan du velge å se alle tidligere fakturaer, både de som er fakturert via ordinære kollektive rutiner og de som er fakturert via direkte fakturering. Direkte fakturering Direkte fakturering gir deg mulighet til å fakturere enkeltpersoner. Rutinen er svært hensiktsmessig når du raskt skal registrere og skrive ut fakturaer til enkeltpersoner utenom de ordinære faktureringsrutinene. Velg skillearket Økonomi. Fra Utforsker velger du Fakturering deretter Direkte fakturering. Direkte fakturering, skillearket "Definisjon" Figur 24: Registrering av manuelle oppdrag for fakturering. 1. Hent fram aktuell Reskontro som det skal registreres faktura for. En reskontro er en person med navn og studentnummer. 2. Hent fram aktuelt Regnskapsår og -periode og eventuelt Fakturatekst. Hent fram Regnskapsavdeling. 3. Feltet Fakturanummer fylles ut av M-STAS når fakturaen er skrevet ut. M-STAS foreslår Fakturadato. Forfallsdato settes til den registrerte standardverdien for valgt regnskapsperiode, men kan overstyres. 4. Hent fram Artikkel som skal faktureres. Registrer Antall av artikkelen. Feltet for Pris på artikkelen kan endres. Klikk på knappen "Sett inn ny fakturalinje". Fakturalinjen du har registrert, vises nå i feltet for fakturalinjer. Gjenta det samme for alle fakturalinjer som skal være med i fakturaen. Hvis det har blitt feil i en fakturalinje, markerer du denne og klikker på knappen "Slett valgt fakturalinje". 5. Lagre registreringen. 6. Etter at fakturaen er lagret, blir knappene "Skriv ut" og "Endre forfall" aktive Økonomiadministrasjon Brukerhåndbok M-STAS Studieadministrasjon

21 Direkte fakturering, skillearket "Kreditnota". Når du skal foreta en kreditering (skrive ut en kreditnota), henter du fram den aktuelle fakturaen som skal krediteres og velger skillearket "Kreditnota". Figur 25: Registrering av kreditnota. 1. Hent fram Regnskapsår / -periode for ny kreditnota. 2. Du kan velge tre modeller for opprettelse av kreditnota; 1. Når du velger å kreditere hele fakturaen opprettes en linje i listen ovenfor som omfatter hele den aktuelle fakturaen når du klikker på knappen "Opprett ny kreditnota". 2. Hvis du velger å kreditere bare valgte fakturalinje, få du fram en liste der du markerer aktuell linje, for deretter å klikke på knappen "Opprett ny kreditnota". Fakturalinjen vises i listen ovenfor. 3. Hvis du velger å kreditere spesifisert artikkel/beløp, får du fram felt der du kan velge aktuell artikkel, samt spesifisere beløp. Når du deretter klikker på knappen "Opprett ny kreditnota", vises artikkelen i lista ovenfor. 3. Ved å merke av i feltet Marker kreditnota som utskrevet, unngår du at kreditnotaen blir sendt ut i de tilfeller du ønsker en intern kreditering, som ikke skal sendes til reskontroinnehaver. Brukerhåndbok M-STAS Studieadministrasjon 9 - Økonomiadministrasjon 179

22 Fakturautskrift Velg skillearket Økonomi. Fra Utforskeren velger du Rapporter deretter Fakturautskrift. Figur 26: Økonomimodulen finner antall fakturaer som er klare for utskrift. Oppsett og utvalg 1. Velg utskriftsmal, Faktura eller Telemarksformatet. Formatet Faktura gir en ordinær faktura, men Telemarksformatet benytter du til studentkort. 2. Velg utskriftstype, Nye fakturaer for utsendelse eller Fakturakopier for arkiv/regnskap. 3. Velg hvilken adresse fakturaen skal sendes til. Hvis du merker av for Adressetype, vil feltet Adressetype nederst i skjermbildet bli tilgjengelig og du kan velge hvilken av reskontroinnehaverens adresser fakturaen skal stiles til. Ved Standard adressetype blir fakturaen sendt til den adressen som studenten er satt opp med som Standard. 4. Utvalg a) Ved å krysse av for Ingen utvalg vil alle fakturaer som er generert bli tatt med. b) Ved å krysse av for Enkeltfakturaer, får du mulighet til å angi de enkeltfakturaene du vil skrive ut, ved å oppgi fakturanummer (M-STAS legger automatisk til regnskapsåret). c) Ved å krysse av for Serie angitt ved fakturanr får du mulighet til å angi Fra og med fakturanr. /år og Til og med Økonomiadministrasjon Brukerhåndbok M-STAS Studieadministrasjon

23 fakturanr. / år. d) Ved å krysse av for Serie angitt ved dato får du mulighet til å angi Fra og med dato og Til og med dato for fakturaer til utskrift. Sortering 5. Kryss av for Velg en bestemt avdeling hvis du ønsker avdelingsvis utskrift. 6. Når du klikker på knappen "Tell", viser M-STAS antall fakturaer som tilsvarer det utvalget du har gjort i feltet Antall. Under skillearket Sortering velger du hvilken rekkefølge du ønsker for utskriften av fakturaene. Utseende Under skillearket Utseende kan du avgjøre hvilke tekster m.m. som du ønsker å ta med på hver enkelt faktura. Figur 27: Legg inn opplysninger om hvordan fakturaene skal se ut. 1. Velg Informasjon om betalingsmottaker i topptekst på fakturaen. (Merk deg at fakturamalen henter den logoen du benytter i øvrige rapporter). Brukerhåndbok M-STAS Studieadministrasjon 9 - Økonomiadministrasjon 181

24 2. Merk eventuelt av om du ønsker å vise navn på avdeling før fakturalinjene skrives, samt hvorvidt fakturaen skal ha en Overskrift, M-STAS foreslår "Faktura". 3. Du har mulighet for å legge til tittel/tekst etter fakturalinjene. Hvis du merker av for Bare fakturatekst, vil kun teksten du har lagt inn som fritekst ved fakturagenereringen vises. Dersom du merker av for Skjul tittel blir tittelen for friteksten ikke tatt med. Hvis du merker av i feltet Fritekst på fakturaer uten fakturatekst blir friteksten skrevet etter fakturalinjene på de fakturer som ikke inneholder fakturatekst. Ved å merke av for Fritekst på alle fakturaer vil teksten du skriver inn vises på alle fakturaer i denne utskriften. 4. I rammen Giro kan du foreta tilpassninger, slik at utskriften passer til dine fortrykte fakturablanketter. Ved hjelp av musen kan du flytte markøren opp- eller nedover slik at du justerer høyden på girodelen av fakturaen. (Merk deg at M-STAS ikke lagrer denne justeringen, den må dermed foretas for hver enkelt utkjøring.) Logo i toppteksten Når du merker av for at du vil ha med logo i toppteksten, benytter M-STAS den logoen du har lagt inn i øvrige rapporter, hvis du ikke har lagt inn logo tidligere, kan du følge beskrivelsen nedenfor: 1. I utforskeren velger du Rapporter. Velg en rapport, for eksempel Innbetalingsliste, hent deretter fram en vilkårlig rapportmal. Klikk på knappen "Logo". Du får nå fram en rapportmal der øverste felt viser "Topptekst". 2. Marker logoen som vises, og trykk på venstre musetast. I menyen som kommer fram velger du bilde og henter inn filen som skal benyttes som logo. 3. Lagre endringene når du går ut av bildet. Den logoen du nå har lagt inn, vil bli benyttet i alle rapporter der du har merket av at du vil benytte logo. Skrifttype på fakturaer For at girodelen på fakturaene skal være maskinlesbare, må du ha følgende font installert på din maskin: OCR-B-10 BT (Ocr.ttf) Den enkleste måten å sjekke om fonten finnes på din maskin, og at den er riktig installert, er å starte Microsoft Word, trekke ned rullegardinlisten for skrifttyper i verktøylinjen og se at du finner fonten der. Når fonten fungerer i Word, vil den også fungere i M-STAS. Fonten finner du sammen med M-STAS sine installasjonsfiler. Forhåndsvisning og utskrift av fakturaer Når du har gjennomgått skillearkene Oppsett og utvalg, Sortering og Utseende klikker du på knappen "Forhåndsvis". Her får du en forhåndsvisning av fakturaene på skjermen. Hvis du ønsker å foreta endringer klikker du på knappen "Lukk" i forhåndsvisningen og foretar de nødvendige justeringer. Utskrift av fakturaene gjøres fra forhåndsvisningen ved å klikke på symbolet for skriver Økonomiadministrasjon Brukerhåndbok M-STAS Studieadministrasjon

25 Purring Velg skillearket Økonomi. Fra utforskeren velger du Fakturering, deretter Purring. Opprett ny forekomst (Ctrl + N). Før du kjører ut purrebrev og/eller purrefaktura kan det være hensiktsmessig å skrive ut en purreliste for å sjekke utsendelsen. Alle purringer loggføres i M-STAS, slik at du kan gå tilbake å sjekke tidligere utsendelser. 1. M-STAS foreslår dagens dato som Purredato dette feltet kan du endre. Hent fram aktuell Purretype. Feltet Bilagstype er et opplysningsfelt som viser hvilken bilagstype M-STAS benytter for et eventuelt purregebyr. 2. M-STAS foreslår Ny forfallsdato for fakturaer som inngår i purringen til purredato + det antall dager som er registrert for den valgte purretypen. Denne datoen kan overstyres. 3. Hent fram korrekt Avdeling og Periode. 4. M-STAS foreslår Forfallsdato for de fakturaene som er med i purringene mindre enn dagens dato, dette kan du endre. I tillegg kan du velge å sette utvalget til kun å være like en gitt forfallsdato dersom du bare vil purre en spesiell utsendelse. 5. Hvis ønskelig kan du legge inn et Minimumsbeløp for fakturaer som skal purres. 6. Hvis ønskelig kan du Generere gebyr etter utskrift av purrefaktura. Dette gebyret vil bli lagret som en ny ordre i økonomisystemet, og blir ikke tatt med i en eventuell purrefaktura. 7. Du har mulighet til å velge hvilke grupper av studenter som skal være med i purringen. Klikk på knappen "Studentutvalg". Du får da fram utvalgsbilder tilsvarende studentutvalgsbildet som du finner under "Kollektive oppdrag", se avsnittet "Definere utvalg av studenter til fakturering" på side 169. Brukerhåndbok M-STAS Studieadministrasjon 9 - Økonomiadministrasjon 183

26 8. Lagre opplysningene Utskrift av purring Etter at purringen er lagret, får du fram et nytt skilleark, Utskrift. Ved utskrift av purreliste/-brev/-faktura loggføres dette (vises i eget felt på definisjonsskillearket). En purring kan slettes inntil det er foretatt utskrift av purrefaktura, deretter kan den ikke slettes! Alle fakturaer som inngår som grunnlag for purringen vil dermed forbli markert som purret uten mulighet for å oppheve dette etter at purrefaktura er utskrevet. Benytt derfor valget Testutskrift dersom du bare vil teste for eksempel høyden på girodelen i forhold til egen skriver. Dersom en student har flere ubetalte fakturaer som blir purret samtidig, vil disse havne på samme purrefaktura. Det skrives da ikke ut noen KID. Er det derimot bare en enkelt faktura som inngår i utvalget skrives KID for denne fakturaen ut for å lette håndtering av innbetaling. Figur 28: Utskrift av purringer. 1. Velg Utskriftstype. - Purreliste gir en oversikt over reskontroinnehavere, fakturert, kreditert, innbetalt og saldo. Det kan være fornuftig å skrive ut en purreliste for å sjekke reskontroene før du skriver ut purrebrev- og giroer. - Purrebrev er stilet til reskontroinnehaveren, og viser en oversikt over utestående, samt eventuelle bevegelser på kontoen. Purrebrevet tar med tekstene nedenfor. - Purrefaktura har tilsvarende tekst som purrebrevet, men har i tillegg en girodel for det utestående beløpet. 2. Tekster For å slippe å registrere disse tekstene hver gang en purring skal ut, anbefaler vi at du tar en gjennomgang av grunnlagsdata, purretyper. Her kan du legge inn standardtekster for de ulike purretypene Økonomiadministrasjon Brukerhåndbok M-STAS Studieadministrasjon

10 - Automatisk eksamensplanlegging

10 - Automatisk eksamensplanlegging 10 - Automatisk eksamensplanlegging Planmodulen Planmodulen er laget for å kunne legge eksamensplan på det tidspunkt man vet hvilke studenter som ønsker å ta hvilke eksamener. Målsetting med bruk av automatisk

Detaljer

12 - Karakterer. Karakterregistrering. Registrering av eksamenskarakter

12 - Karakterer. Karakterregistrering. Registrering av eksamenskarakter 12 - Karakterer Karakterregistrering Registrering av karakterer (evaluering) kan i M-STAS registreres i karaktertabell knyttet til eksamensavvikling, eller karaktertabell knyttet til emneavvikling. Den

Detaljer

3 - Studentadministrasjon

3 - Studentadministrasjon 3 - Studentadministrasjon Studenten i M-STAS Studentnummerserier De fleste institusjoner vil få personopplysningene om studenten importert fra M-STAS opptaksprogram (NOM/LOK). Beskrivelse av overføringsrutiner

Detaljer

Kom i gang hefte Visma Avendo Fakturering

Kom i gang hefte Visma Avendo Fakturering Kom i gang hefte Visma Avendo Fakturering Velkommen som bruker av Visma Avendo Fakturering. Dette heftet er til hjelp for deg slik at du skal komme i gang med programmet ditt etter at du har installert

Detaljer

Registrere inn/utbetalinger og kreditering i Xakt

Registrere inn/utbetalinger og kreditering i Xakt Registrere inn/utbetalinger og kreditering i Xakt Innholdsfortegnelse Innstillinger for manuell betaling.... 3 Engangsinnstilling:... 3 Hente og lese inn innbetalinger fra Nets/BBS (OCR og Avtalegiro)...

Detaljer

Registrere innbetalinger i NorTrim Xakt

Registrere innbetalinger i NorTrim Xakt i Innholdsfortegnelse Innstillinger for manuell betaling.... 3 Engangsinnstilling:... 3 Hente og lese inn innbetalinger fra Nets/BBS (OCR og Avtalegiro)... 4 Manuell registrering av betalinger.... 5 For

Detaljer

ABC FAKTURERING 2004/08

ABC FAKTURERING 2004/08 ABC FAKTURERING 2004/08 Sjekk ordre Gjør om nødvendig en sjekk av ordrene før du starter fakturautskrift. Gå til Annonsemodulen og søk frem aktuelle ordre fra Finn-menyen. Mest aktuelle søk vil være søk

Detaljer

Rutiner for purring og innfordring i Xakt

Rutiner for purring og innfordring i Xakt Rutiner for purring og innfordring i Xakt Purring og innfordring i Xakt Innhold Blankettekster (For de som ikke benytter inkassobyrå)... 3 Innstillinger for innfordring... 4 Inkassoprofiler... 6 Forarbeider

Detaljer

Arbeide med : Avtalegiro I FENISTRA EIENDOM. Dokument kontroll

Arbeide med : Avtalegiro I FENISTRA EIENDOM. Dokument kontroll Arbeide med : Avtalegiro I FENISTRA EIENDOM Dokument kontroll Versjon 1.0 Release dato 15.06.2003 Sist Endret dato 15.06.2003 Innhold Forutsetninger... 3 Hensikt... 3 FENISTRA AVTALEGIRO... 3 Applikasjonsvindu...

Detaljer

Visma Enterprise. Versjon 18.12.13. Fakturering Brukerveiledning - enkel utgave

Visma Enterprise. Versjon 18.12.13. Fakturering Brukerveiledning - enkel utgave Visma Enterprise Versjon 18.12.13 Fakturering Brukerveiledning - enkel utgave Før du går i gang Dette er en forenklet utgave av brukerveiledningen i Fakturering beregnet for deg som skal skrive utgående

Detaljer

Brukermanual til Medlemsservice 2.0

Brukermanual til Medlemsservice 2.0 Brukermanual til Medlemsservice 2.0 Faktureringsrutinene i Medlemsservice bruker medlemsregisteret som bakgrunn for hva som sendes til deres medlemmer. I Medlemsservice 2.0 har vi satt som krav at alle

Detaljer

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere Webfaktura slik bruker du det for sluttbrukere 24.06.2013 Innhold: Beskrivelse av Webfaktura... 3 Generelt... 3 Pålogging... 3 Første gangs pålogging... 3 Mitt firma... 3 Min bruker... 4 Vedlikehold av

Detaljer

Registrere ny kunde (reskontrokonto)

Registrere ny kunde (reskontrokonto) Informasjon om installasjon av Agro Økonomi og «Første gangs oppstart» med registrering av kontoopplysninger og kontoplan finner du i heftet Installasjon, oppstart og sikkerhetskopiering. En forutsetning

Detaljer

Arbeide med : Faktura i Fenistra Eiendom

Arbeide med : Faktura i Fenistra Eiendom Arbeide med : Faktura i Fenistra Eiendom Dokument kontroll Versjon 1.0 Release dato 28.10.2003 Sist Endret dato 28.10.2003 Innhold 1. Forutsetninger... 3 2. Hensikt... 3 3. Faktura... 3 3.1 Beskrivelse

Detaljer

Medlem. Innhold. Registeret er også integrert med regnskapet ditt, noe som betyr at økonomisk informasjon kan overføres direkte dit.

Medlem. Innhold. Registeret er også integrert med regnskapet ditt, noe som betyr at økonomisk informasjon kan overføres direkte dit. I medlemsmodulen holder du oversikt over både praktisk og økonomisk informasjon knyttet til hvert enkelt medlem. Du kan dele medlemmene inn i ulike grupper, noe som øker oversikten ytterligere, og ut fra

Detaljer

Det første det må taes stilling til er hvilken økonomiintegrasjon som skal benyttes. Det kan velges mellom Visma Global, SendRegning og Norkred.

Det første det må taes stilling til er hvilken økonomiintegrasjon som skal benyttes. Det kan velges mellom Visma Global, SendRegning og Norkred. Økonomimodul Økonomi integrasjon Det første det må taes stilling til er hvilken økonomiintegrasjon som skal benyttes. Det kan velges mellom Visma Global, SendRegning og Norkred. Ta kontakt med oss dersom

Detaljer

5 - Eksamensadministrasjon

5 - Eksamensadministrasjon 5 - Eksamensadministrasjon Generelt om eksamen og eksamensavvikling Gangen i eksamensarbeidet Automatisk eksamensplanlegging Grunnlag for eksamensavvikling er å fastsette eksamensdatoer. Dette kan du gjøre

Detaljer

Slik tar du i bruk nettbanken

Slik tar du i bruk nettbanken NETTBANK Slik tar du i bruk nettbanken Trenger du hjelp? Se sb1telemark.no eller ring 02610 1 Med nettbank får du banken inn i din egen stue Nettbanken gir deg tilgang til de fleste tjenestene vi kan tilby.

Detaljer

Ta i bruk Agro Faktura web

Ta i bruk Agro Faktura web Ta i bruk Agro Faktura web Lage ordre, fakturere og sende Pålogging via agro24.no gir tilgang til 3 ulike moduler: Lønn, Time og Faktura. Vi velger nå Faktura med undervalg Ordrer. Bruk knappen +Ny oppe

Detaljer

Komme i gang med Visma Avendo eaccounting

Komme i gang med Visma Avendo eaccounting 1 Komme i gang med Visma Avendo eaccounting For å begynne å bruke Visma Avendo eaccounting, må du logge inn på http://vismaonline.no Klikk på linken Til tjenesten under Visma Avendo eaccounting for å åpne

Detaljer

MekoEasy Verksted. 10. Bokføring. brukerhåndbok. Versjon 2.12. Vedlegg til. No_MekoEasy 2.12 Appendix 10. Bokføring

MekoEasy Verksted. 10. Bokføring. brukerhåndbok. Versjon 2.12. Vedlegg til. No_MekoEasy 2.12 Appendix 10. Bokføring No_MekoEasy 2.12 Appendix 10. Bokføring 10. Bokføring Vedlegg til brukerhåndbok Versjon 2.12 MekoEasy Verksted Utgave 2: Versjon 2.12.11 Jan. 2011 Sida 1 av 44 Innholdsfortegnelse: Innledning... 3 10.1

Detaljer

Tips & Triks. Visma Business Regnskap. Brukerforum 9.11.15

Tips & Triks. Visma Business Regnskap. Brukerforum 9.11.15 Tips & Triks Visma Business Regnskap Brukerforum 9.11.15 Eva Lindgaard Rådgiver ERP Regnskap og lønn Side 1 av 19 INNHOLDSFORTEGNELSE Periodisering dokumentsenter... 3 Regnskapsbehandling (BO)... 4 Deling

Detaljer

VIKTIG FØR OPPGRADERING TIL NY VERSJON

VIKTIG FØR OPPGRADERING TIL NY VERSJON Versjonsbrev Visma Avendo Økonomi 40 versjon 5.0 November 2009 Innhold INNLEDNING 2 VIKTIG FØR OPPGRADERING TIL NY VERSJON 2 SIKKERHETSKOPIERING 2 INNLOGGING TIL VISMAONLINE (KREDITTOPPLYSNING) 2 TESTFIRMAET

Detaljer

Distribusjon via e-post - oppstart

Distribusjon via e-post - oppstart Distribusjon via e-post - oppstart Avsenderopplysninger Mottakeropplysninger Egenskaper Blankettype for e-post Forutsetninger Eksempel Kontroll Elektronisk distribusjon av dokumenter betyr at dokumentene

Detaljer

AGRESSO BUSINESS WORLD

AGRESSO BUSINESS WORLD AGRESSO BUSINESS WORLD Massesalgsordre: Registrering, behandling og fakturering av massesalgsordrer Økonomisenteret desember 2010 Innholdsfortegnelse : Innledning - massesalgsordre 3 Registrering massesalgsordre

Detaljer

Nytt og nyttig Fakturering

Nytt og nyttig Fakturering Nytt og nyttig Fakturering Vedlikehold kunder, oppdr.givere, varer Etablere fakturagrunnlag Fakturere, kontrollere, utsending av fakturaer Purringer inkassorutiner GODE INTERNE RUTINER SAMHANDLING ØKONOMI

Detaljer

Extens Opplæringsmateriell Fakturering Skole Brukerhåndbok

Extens Opplæringsmateriell Fakturering Skole Brukerhåndbok Extens Opplæringsmateriell Fakturering Skole Brukerhåndbok 06.06.2003 ELEVFAKTURERING ARBEIDSGANG... 3 Lisenser Rettigheter...3 Faktureringsperiode...3 Registrering av faktureringsperiode...3 Betalingskoder...3

Detaljer

2 - Studieadministrasjon - grunnlagsdata

2 - Studieadministrasjon - grunnlagsdata 2 - Studieadministrasjon - grunnlagsdata Studieprogram I enkelte tilfeller ønsker du kanskje ikke at en student skal knyttes opp mot et studieprogram, for eksempel privatister. Dette er fullt tillatt i

Detaljer

Angi brukernavn i feltet Bruker. En bruker har samme identitet som i Windows. Brukeren vil definere påloggingens adgang til systemet.

Angi brukernavn i feltet Bruker. En bruker har samme identitet som i Windows. Brukeren vil definere påloggingens adgang til systemet. Visma Avendo Lønn Opprette firma Før du tar i bruk Visma Avendo Lønn må du opprette et firma. Du oppretter nytt firma fra menylinjen under Fil Skift firma Nytt firma. Menyvalget fører til følgende skjermbilde:

Detaljer

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Compello

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Compello Mamut Business Software Introduksjon Mamut Enterprise Compello Dokumentasjon for utvidelser av Mamut Enterprise System Mamut Enterprise Compello Versjon: 12 Innhold OM INTEGRASJON MED COMPELLO... 1 OM

Detaljer

Nyheter i Orion versjon 5.4 regnskap (31. oktober 2014)

Nyheter i Orion versjon 5.4 regnskap (31. oktober 2014) Nyheter i Orion versjon 5.4 regnskap (31. oktober 2014) Bilagsregistrering: Ny kontroll på om referansenummer har vært brukt før. Nyttig slik at man får opp en melding dersom man bokfører noe som har vært

Detaljer

Fenistra as Brynsveien Oslo Telefon Org. nr AVTALEGIRO. Fenistra Eiendom. Dokumentkontroll

Fenistra as Brynsveien Oslo Telefon Org. nr AVTALEGIRO. Fenistra Eiendom. Dokumentkontroll Fenistra as Brynsveien 13 0667 Oslo Telefon 22 02 08 30 Org. nr. 967 82 2760 AVTALEGIRO Fenistra Eiendom Dokumentkontroll Fenistra versjon 9 Utgivelsesdato 10.03.2016 Sist endret dato 04.11.2016 Innhold

Detaljer

IS Documentation Site > IS Customer brukerdokumentasjon > Referansemanual Registrer innbetaling - Side 1 / 5

IS Documentation Site > IS Customer brukerdokumentasjon > Referansemanual Registrer innbetaling - Side 1 / 5 IS Documentation Site > IS Customer brukerdokumentasjon > Referansemanual Registrer innbetaling - Side 1 / 5 SLView.IncomingPaymentsInvoice Registrer innbetaling sist revidert: År: 2005. Måned: 04. Dag:

Detaljer

- Time webversjon - slik kommer du i gang

- Time webversjon - slik kommer du i gang Agro Økonomi - Time webversjon - slik kommer du i gang Agro Time er nå et skybasert timeregistreringsprogram, hvor data lagres på en webserver som Agrodata har ansvar for. Programmet er likevel, inntil

Detaljer

WebFaktura slik bruker du det. For sluttbrukere

WebFaktura slik bruker du det. For sluttbrukere WebFaktura slik bruker du det For sluttbrukere 23.09.2015 Innhold: Beskrivelse av Webfaktura...3 Generelt...3 Pålogging...3 Første gangs pålogging...3 Mitt firma...3 Min bruker...5 Vedlikehold av data...5

Detaljer

Rutine for inngående fakturaer.

Rutine for inngående fakturaer. Rutine for inngående fakturaer. Bestilling skal være i henhold til Retningslinjer for innkjøp i Modum Kommune Revidert juni 2011. (Se ansatteportal /Økonomiavdeling / Økonomihåndbok kap. 8.) Følgende opplysninger

Detaljer

WebFaktura slik bruker du det. For sluttbrukere

WebFaktura slik bruker du det. For sluttbrukere WebFaktura slik bruker du det For sluttbrukere April 2016 Innhold: Beskrivelse av Webfaktura... 3 Generelt... 3 Pålogging... 3 Første gangs pålogging... 3 Mitt firma... 3 Min bruker... 5 Vedlikehold av

Detaljer

Merk! Du kan benytte alle løsningene på samme firma/klient. Det gjør det mulig å sette enkeltkunder til alternativ løsning hvis dette er ønskelig.

Merk! Du kan benytte alle løsningene på samme firma/klient. Det gjør det mulig å sette enkeltkunder til alternativ løsning hvis dette er ønskelig. Visma AutoInvoice Innledning Avtale / Priser / Lisenser Hvordan inngå avtale? Oppstart Egenskaper Firmaopplysninger Kontrollere kunder mot Visma AutoInvoice (fakturamottakere) Kunder (fakturamottakere)

Detaljer

Slik tar du i bruk nettbanken

Slik tar du i bruk nettbanken NETTBANK Slik tar du i bruk nettbanken For nybegynnere 1 Enklere hverdag med nettbank I nettbanken kan du selv utføre en rekke banktjenester når som helst i døgnet. Fordeler med nettbank Full oversikt

Detaljer

8 - Rapporter i M-STAS

8 - Rapporter i M-STAS 8 - Rapporter i M-STAS Innledning Denne brukerveiledningen tar sikte på å gi deg en generell innføring i hvordan du henter ut rapporter fra M-STAS. Selv om rapportene er forskjellige med hensyn til innhold

Detaljer

Endelig!! WEB påmelding og betaling i DogWeb-Arra, utstilling!

Endelig!! WEB påmelding og betaling i DogWeb-Arra, utstilling! DogWeb Arra NKKs system for arrangører! Endelig!! WEB påmelding og betaling i DogWeb-Arra, utstilling! Innhold Hvordan begynne å bruke elektronisk påmelding!... 3 Sjekke priser, klasser i DogWeb-Arra....

Detaljer

datax Kjørebok Admin Innhold

datax Kjørebok Admin Innhold datax Kjørebok Admin Innhold datax Kjørebok Admin er en modul for deg som har administrasjonsrettigheter i datax Kjørebok Bedrift. Her redigeres alt som har med brukernavn og passord å gjøre, slik at du

Detaljer

Visma Business AutoCollect læringsverktøy Hvordan komme i gang- opprette avtale på klient

Visma Business AutoCollect læringsverktøy Hvordan komme i gang- opprette avtale på klient Visma Business AutoCollect læringsverktøy 3.2.8 Hvordan komme i gang- opprette avtale på klient Innmelding av ny klient 2 Oppsett Visma AutoCollect 2 Hvordan sette opp en ny klient i Visma Business 2 Oppsett

Detaljer

Nyheter i Orion versjon 5.5 regnskap (4. desember 2015)

Nyheter i Orion versjon 5.5 regnskap (4. desember 2015) Nyheter i Orion versjon 5.5 regnskap (4. desember 2015) Bokfør og attester med PaperLess Vi har nå utviklet integrasjon mellom PaperLess og Orion. Det betyr at du kan skanne dine bilag, kjøre fakturatolk,

Detaljer

Hvordan komme i gang med

Hvordan komme i gang med Hvordan komme i gang med AvtaleGiro AvtaleGiro er et praktisk og lettvint system for faste betalingsoppdrag (FBO) som vi sterkt anbefaler at sentrene tar i bruk. Avtalegiro medfører at kundene trekkes

Detaljer

Registrere hendelser på fakturerbart prosjekt, generere fakturautkast, samt godkjenne og frigi dette.

Registrere hendelser på fakturerbart prosjekt, generere fakturautkast, samt godkjenne og frigi dette. FAKTURERING I PA Ansvarsområde: Naviger: Skjermbilde: Utføres av: Nøkkelhendelse: PA Prosjekt > Hjemmeside Prosjekt > Hjemmeside Registrere hendelser på fakturerbart prosjekt, generere fakturautkast, samt

Detaljer

Årsoppgjør. Avslutte regnskapsår:

Årsoppgjør. Avslutte regnskapsår: Årsoppgjør Dette er en beskrivelse av hvordan du foretar årsavslutning i Visma Avendo Økonomi. Avdelinger følger firmaets regnskapsår og avsluttes samtidig som du foretar årsavslutning i regnskapet. Du

Detaljer

>> StudentWeb på 1 2 3 Studenter

>> StudentWeb på 1 2 3 Studenter >> StudentWeb på 1 2 3 Studenter Høgskolen i Molde bruker StudentWeb for studieadministrativ informasjon til og fra den enkelte student. Denne korte veiledningen tar for seg hvilken informasjon du finner

Detaljer

DENTAL2000 - Endringsdokumentasjon 2001-2002 SPINE AS. Trondheim, 9. september 2002 Rev. 2.9.3A

DENTAL2000 - Endringsdokumentasjon 2001-2002 SPINE AS. Trondheim, 9. september 2002 Rev. 2.9.3A DENTAL2000 - Endringsdokumentasjon Trondheim, 9. september 2002 Rev. 2.9.3A I DENTAL2000 - Endringsdokumentasjon Innholdsfortegnelse Forord 1 Kap. I Endringer 2002 2 1 v2002.09a... - OCR Giro 2 2 v2002.09

Detaljer

Veiledning økonomimodul

Veiledning økonomimodul Veiledning økonomimodul Økonomi integrasjon Det første det må taes stilling til er hvilken økonomiintegrasjon som skal benyttes. Det kan velges mellom Visma Global, SendRegning og Norkred. Ta kontakt med

Detaljer

Årsoppgjør. Avslutte regnskapsår:

Årsoppgjør. Avslutte regnskapsår: Årsoppgjør Dette er en beskrivelse av hvordan du foretar årsavslutning i Visma Avendo Økonomi. Avdelinger følger firmaets regnskapsår og avsluttes samtidig som du foretar årsavslutning i regnskapet. Du

Detaljer

DESENTRAL FAKTURABEHANDLING NTNU RUTINE OG TILLEGG

DESENTRAL FAKTURABEHANDLING NTNU RUTINE OG TILLEGG DESENTRAL FAKTURABEHANDLING NTNU RUTINE OG TILLEGG Sist oppdatert 03.06.2003 ncm K:\ok\regnskap\Regnskap ny\rutiner\rutiner11i Kontrollert\Leverandør\Desentral_fakturabehandling.doc Endret av: ncm Dato

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn endringer

Huldt & Lillevik Lønn endringer Innholdsfortegnelse Huldt & Lillevik Lønn endringer... 2 Arbeidsområdet... 2 Endre størrelse på arbeidsområdet... 3 Verktøylinjen... 3 Bruke søkebilder... 3 Endring i skjermbilder... 5 Navigering i skjermbilder...

Detaljer

Veiledning til Studentweb ved Betanien diakonale høgskole. https://www.studweb.no/as/webobjects/studentweb2?inst=fsbbsh

Veiledning til Studentweb ved Betanien diakonale høgskole. https://www.studweb.no/as/webobjects/studentweb2?inst=fsbbsh Veiledning til Studentweb ved Betanien diakonale høgskole Pålogging / pinkode... 1 Tjenester på Studentwebben... 2 Godkjenne utdanningsplan / Semesterregistrering... 3 Trinn for trinn veiledning for godkjenning

Detaljer

Brukerveiledning for kontaktpersoner i kommuner og fylkeskommuner www.styrevervregisteret.no

Brukerveiledning for kontaktpersoner i kommuner og fylkeskommuner www.styrevervregisteret.no Brukerveiledning for kontaktpersoner i kommuner og fylkeskommuner www.styrevervregisteret.no Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra det tilsvarende systemet i de kommunale selskapene.

Detaljer

FriBUs medlemsregister

FriBUs medlemsregister FriBUs medlemsregister Registrering og innrapportering av medlemmer 1. Pålogging Datamaskinen din må ha siste versjon av Microsoft Silverlight installert for at programmet skal fungere. Programmet kan

Detaljer

FriBUs medlemsregister

FriBUs medlemsregister FriBUs medlemsregister Registrering og innrapportering av medlemmer 1. Pålogging Datamaskinen din må ha siste versjon av Microsoft Silverlight installert for at programmet skal fungere. Programmet kan

Detaljer

6 - Vitnemålsadministrasjon

6 - Vitnemålsadministrasjon 6 - Vitnemålsadministrasjon Vitnemål i M-STAS Med vitnemål i M-STAS menes det dokumentet som utstedes når et studieprogram er fullført dette er en definisjon som er videre enn KUF sin definisjon. Således

Detaljer

Brukerveiledning for Vesuv

Brukerveiledning for Vesuv Brukerveiledning for Vesuv Innhold Pålogging... 3 Registrering av ny bruker... 3 Glemt passord... 4 Startsiden... 5 Nytt utbrudd... 6 Nedtrekksmenyer... 6 Obligatoriske felt... 7 Spørsmål vises og fjernes...

Detaljer

BRUKERVEILEDNING ELEKTRONISK FAKTURABEHANDLING/FAKTURAFLYT I VISMA ENTERPRISE

BRUKERVEILEDNING ELEKTRONISK FAKTURABEHANDLING/FAKTURAFLYT I VISMA ENTERPRISE BRUKERVEILEDNING ELEKTRONISK FAKTURABEHANDLING/FAKTURAFLYT I VISMA ENTERPRISE Versjon 1.1 Side 1 av 11 Beskrivelse: Fagområde: Periodisk/Løpende: Formål: Elektronisk fakturabehandling/fakturaflyt i Visma

Detaljer

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 1 Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 2 Innholdsfortegnelse 1 Brevfabrikken innledning 4 2 Komme i gang /Registrer 5 2.01 Registrer 5 2.02 Last ned program 5 3 Min side: 6 3.01 Kontodetaljer

Detaljer

Innhold Fakturering... 3

Innhold Fakturering... 3 i Innhold Fakturering... 3 Innledning.... 3 Innstillinger... 3 Ordre/Fakturering verktøylinje.... 4 Kjøreplan fakturering... 5 Oppdater kontraktstatus.... 5 Oppdater Kundenes aktiv/inaktiv-status... 6

Detaljer

Send og motta efaktura i Nettbank bedrift

Send og motta efaktura i Nettbank bedrift Versjon 1/2017 Kvikkguide Send og motta efaktura i Nettbank bedrift Innhold Denne kvikkguiden gir en kort beskrivelse av tjenestene Send efaktura enkeltvis i Nettbank bedrift Motta efaktura enkeltvis i

Detaljer

Lynkurs i hvordan komme i gang med Studentweb3. Kathy Haugen 15. april 2015

Lynkurs i hvordan komme i gang med Studentweb3. Kathy Haugen 15. april 2015 Lynkurs i hvordan komme i gang med Studentweb3 Kathy Haugen 15. april 2015 Hvordan teste i demobasen? Last inn felleskoder FS002.001 i Fssystem Sett i gang nattjobb for Webapplikasjon initier kopieringsjobb

Detaljer

Kom i gang med Visma Avendo Økonomi 40

Kom i gang med Visma Avendo Økonomi 40 Kom i gang med Visma Avendo Økonomi 40 Velkommen som bruker av Visma Avendo Økonomi 40. Det er alltid mye nytt å sette seg inn i når man velger et nytt regnskapsprogram. Vi har derfor laget en brukermanual

Detaljer

Kostnadsføring Bank innskudd

Kostnadsføring Bank innskudd Kostnadsføring Bank innskudd Kostnadsføring og bank innskudd (Nattsafe) med registrering på Silent Touch kassen Page 2 of 9 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Oppsett

Detaljer

Avregning av Omsetningsbasert leie

Avregning av Omsetningsbasert leie Fenistra as Sandakervn. 138 N-0485 Oslo P.b. 4609 N-0405 Oslo Phone 22 02 08 30 Fax 22 02 08 31 Org.nr 967 82 2760 Arbeide med : Avregning av Omsetningsbasert leie I FENISTRA EIENDOM Dokument kontroll

Detaljer

Økonomi og Regnskap i NorTrim Xakt

Økonomi og Regnskap i NorTrim Xakt i Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Behov for egen reskontro i... 3 Definisjoner... 3 Journaltyper... 4 Datoer på regnskapstransaksjoner... 4 Hovedbok... 5 Funksjonalitet... 5 Eksport av regnskapsinformasjon

Detaljer

6 ØKONOMISYSTEMET VISMA

6 ØKONOMISYSTEMET VISMA 6 ØKONOMISYSTEMET VISMA Modum kommune bruker dataprogrammet Visma Enterprise til regnskap, budsjett, lønn og fakturering. Fra økonomisystemet kan vi hente ut opplysninger på skjerm eller som papirrapporter.

Detaljer

Hvordan komme i gang med

Hvordan komme i gang med Hvordan komme i gang med AvtaleGiro AvtaleGiro er et praktisk og lettvint system for faste betalingsoppdrag (FBO) som vi sterkt anbefaler at sentrene tar i bruk. Avtalegiro medfører at kundene trekkes

Detaljer

En kort brukermanual for regnskapsprogrammet Mamut Office

En kort brukermanual for regnskapsprogrammet Mamut Office En kort brukermanual for regnskapsprogrammet Mamut Office Artikkelen er skrevet for Studentliv av Anders Bruvik Denne artikkelen tar utgangspunkt i de tema som gjennomgås i Studentlivs Regnskapskurs for

Detaljer

KID-Bytte i NorTrim Xakt

KID-Bytte i NorTrim Xakt KID-Bytte i Innledning Bakgrunn for automatisk bytte/endring av kundeidentifikasjon (KID) i AvtaleGiro Ved skifte av programvareleverandør vil betalingsmottaker i de fleste tilfeller også endre kundenummer

Detaljer

BRUKERDOKUMENTASJON KUNDEWEB INKASSO. Side 1 av 10. Brukerdokumentasjon Kundeweb Inkasso

BRUKERDOKUMENTASJON KUNDEWEB INKASSO. Side 1 av 10. Brukerdokumentasjon Kundeweb Inkasso BRUKERDOKUMENTASJON KUNDEWEB INKASSO Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse: 1. Om Kundeweb Inkasso 2. Innlogging 3. Registrere oppdrag 4. Søk oppdrag 5. Utvalg 6. Oversikt 7. Informasjon inkassobyrå 8. Fakturaer

Detaljer

Dokumentstyring og Maler

Dokumentstyring og Maler Arbeide med : Dokumentstyring og Maler i Fenistra Eiendom Dokument kontroll Versjon 1.0 Release dato 28.10.2003 Sist Endret dato 28.10.2003 Innhold 1. Forutsetninger... 3 2. Hensikt... 3 3. MS Word Maler

Detaljer

Nedlasting av SCRIBUS og installasjon av programmet

Nedlasting av SCRIBUS og installasjon av programmet Nedlasting av SCRIBUS og installasjon av programmet Laget for BODØ FRIMERKEKLUBB av Sten Isaksen Versjon 06.01.2018 1 Før du laster ned Scribus: Du må vite hvilken versjon av Windows du har, sannsynligvis

Detaljer

BB Transport Kom i gang brukerveiledning

BB Transport Kom i gang brukerveiledning BB Transport Kom i gang brukerveiledning Convo AS TLF: 22 90 70 80 PB 1346 Vika Internett: www.convo.no 0113 Oslo, Norway E-post: post@convo.no 1 Innhold 2 Innledning... 3 3 Begreper/Definisjoner... 3

Detaljer

BRUKERDOKUMENTASJON ENDURICO OFFICE

BRUKERDOKUMENTASJON ENDURICO OFFICE BRUKERDOKUMENTASJON ENDURICO OFFICE Dokumentasjonen er utarbeidet av Endurico Media AS Endurico Media AS Side 1 Innledning Brukerdokumentasjonen inneholder beskrivelse av de forskjellige modulene systemet

Detaljer

Kvikk guide Nettbank bedrift

Kvikk guide Nettbank bedrift Kvikk guide Nettbank bedrift Versjon 10.2011 1 Hovedfunksjoner i Nettbank bedrift Kontoinformasjon med konto- og saldooversikt Enkeltutbetalinger innland/utland Kontoregulering mellom egne kontoer Lønnslistefunksjon

Detaljer

1 - Institusjonen - grunnlagsdata

1 - Institusjonen - grunnlagsdata 1 - Institusjonen - grunnlagsdata Institusjoner Når du mottar nye studenter med hovedemner som er koblet opp mot andre institusjoner, må du registrere disse institusjonene. I første omgang registrer du

Detaljer

Bruk av OpenOffice.org 3 Writer

Bruk av OpenOffice.org 3 Writer Bruk av OpenOffice.org 3 Writer OpenOffice.org 3 er et gratis og bra alternativ til Microsoft Office (Word, Excel, Power Point osv.). 1 Oppstart av OpenOffice.org Trykk på Start etterfulgt av Programmer

Detaljer

Godkjenning av faktura AGRESSO WEBPORTAL. Brukerdokumentasjon for attestanter og anvisere

Godkjenning av faktura AGRESSO WEBPORTAL. Brukerdokumentasjon for attestanter og anvisere Godkjenning av faktura AGRESSO WEBPORTAL Brukerdokumentasjon for attestanter og anvisere INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning...3 2. Logge på AGRESSO Web Portal...4 3. Kontroll og behandling av leverandørfaktura

Detaljer

3. Registrer alle leverandørfakturaer og utbetalinger som tilhører det gamle året. Det samme gjelder for kundefakturaer og innbetalinger.

3. Registrer alle leverandørfakturaer og utbetalinger som tilhører det gamle året. Det samme gjelder for kundefakturaer og innbetalinger. Årsoppgjør Avslutte og opprette nytt regnskapsår. Dette er en beskrivelse av hvordan du foretar årsavslutning i Visma Avendo Økonomi. Avdelinger følger firmaets regnskapsår og avsluttes samtidig som du

Detaljer

Ligger som et menyvalg inne ibusiness.

Ligger som et menyvalg inne ibusiness. 1 Ligger som et menyvalg inne ibusiness. 2 Bankavstemming, interim, mellomværende mellom klienter. Fører bankbilag direkte. Sparer tid, opptil 100% blir avstemt automatisk! Bedre dokumentasjon, alt lagres

Detaljer

Innføring av nye MVA-satser fra 1. januar 2005

Innføring av nye MVA-satser fra 1. januar 2005 Innføring av nye MVA-satser fra 1. januar 2005 Ditt Mamut-program støtter selvsagt de nye MVA-satsene. Dette heftet beskriver hvordan du installerer CD en med de nye MVA-satsene og hvordan du skriver ut

Detaljer

HELIOS 3.64 - Årsavslutning

HELIOS 3.64 - Årsavslutning 1 Du som har Helios FINANS slik årsavslutter du: 1. Ta en sikkerhetskopi av Helios-data. se http://www.notaplan.no/produkt_backup.html hvis du ikke har automatisk backup Er du på ASP, blir det automatisk

Detaljer

GAB INNSYN... 1 INNSTILLINGER... 1 Database... 1 Søk... 4 GENERELT... 5 Søkeutvalg... 5 GAB menyen... 6 VIS MENYEN... 6 Generelt...

GAB INNSYN... 1 INNSTILLINGER... 1 Database... 1 Søk... 4 GENERELT... 5 Søkeutvalg... 5 GAB menyen... 6 VIS MENYEN... 6 Generelt... GAB INNSYN... 1 INNSTILLINGER... 1 Database... 1 Søk... 4 GENERELT... 5 Søkeutvalg... 5 GAB menyen... 6 VIS MENYEN... 6 Generelt... 6 Vis eiendom i GAB... 8 Vis bygning... 12 Vis Adresse... 15 SØK MENYEN...

Detaljer

Komme i gang med Visma AutoCollect

Komme i gang med Visma AutoCollect 1dsPage 0 of 7 Dette er en kort oppsummering av de punkter som må være på plass i Visma Business før man tar i bruk tjenesten Visma AutoCollect. Dette gir ikke en fullstendig oversikt over tjenesten så

Detaljer

Hva er StudentWeb? Hvor er StudentWeb? Guide til nye StudentWeb

Hva er StudentWeb? Hvor er StudentWeb? Guide til nye StudentWeb Dette er en introduksjon til semesterregistrering i den nye versjonen av StudentWeb. Systemet kan fortsatt ha noen feil og mangler. Dersom noe ikke fungerer, ta kontakt med Kjetil Høybråten i studieadministrasjonen,

Detaljer

Tips om fakturering for golfklubber. Nedenfor finner dere info om de viktigste tingene mht fakturering via Golfbox og eller

Tips om fakturering for golfklubber. Nedenfor finner dere info om de viktigste tingene mht fakturering via Golfbox og eller Tips om fakturering for golfklubber Nedenfor finner dere info om de viktigste tingene mht fakturering via Golfbox og eller www.nyfaktura.no. Sjekkliste før fakturering!! - om du skal legge på et fakturagebyr

Detaljer

Frysing og avslutting av kontrakter i Xakt

Frysing og avslutting av kontrakter i Xakt Frysing og avslutting av kontrakter i Innhold Brukerstyrt frys (Årlig frys)... 3 Klargjøre funksjonen Årlig frys.... 3 Frysing av kontrakter (uten frysegebyr)... 4 Frysing av løpende kontrakt.... 4 Frys

Detaljer

Tips og triks. Ved Hilde Mona Hilsen

Tips og triks. Ved Hilde Mona Hilsen Tips og triks Ved Hilde Mona Hilsen 1 Innholdsregister Side Hurtigtaster 3 Dagbok 4 Post mot post føring i dagbok 5 Periodisering 6 Periodisering med avdeling 9 Kontoplan 11 Dimensjoner 13 Mengde 15 Spørring

Detaljer

Akelius Årsavslutning 2010.1

Akelius Årsavslutning 2010.1 1 Nyheter Altinn... 3 Arbeidsgang... 4 Avstemming... 5 Bankavstemming... 6 Disponering... 6 Feilkontroll... 6 Import/Eksport... 7 Klientinformasjon... 8 Knapperad (ikoner)... 8 Linjeinndeling... 8 Nytt

Detaljer

Generelt. Avtaleforhold. Betaleravtale og faste betalingsoppdrag

Generelt. Avtaleforhold. Betaleravtale og faste betalingsoppdrag Generelt AvtaleGiro er en tjeneste innen elektronisk betalingsformidling som BBS tilbyr betaler og betalingsmottaker. Betalingsmottaker sender inn betalingskrav for kunder som har sagt ja til sin bank

Detaljer

IS Documentation Site > IS Customer brukerdokumentasjon > Referansemanual Reskontro - Side 1 / 17

IS Documentation Site > IS Customer brukerdokumentasjon > Referansemanual Reskontro - Side 1 / 17 IS Documentation Site > IS Customer brukerdokumentasjon > Referansemanual Reskontro - Side 1 / 17 SLView.SalesLedgerMain Reskontro Beskrivelse sist revidert: År: 2007. Måned: 09. Dag: 25. Reskontro Tilgang

Detaljer

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Abonnementsfakturering

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Mamut Business Software Introduksjon Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Dokumentasjon for utvidelser av Mamut Enterprise System Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Versjon: 11.1 i MAMUT ENTERPRISE

Detaljer

Fakturabehandling på web

Fakturabehandling på web Visma Enterprise Fakturabehandling Versjon 2009.2 Fakturabehandling på web II Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring

Detaljer

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap 1 Innledning DnB har utviklet et tilbud til deg som er nettkunde og som ønsker en enkel regnskapsløsning for din personlige økonomi. Første gang du benytter "Mitt regnskap" kommer du til en oversikt som

Detaljer

Slik tar du i bruk nettbanken

Slik tar du i bruk nettbanken NETTBANK Slik tar du i bruk nettbanken For nybegynnere 1 Enklere hverdag med nettbank Innledning I nettbanken kan du selv utføre en rekke banktjenester når som helst i døgnet. Fordeler med nettbank Full

Detaljer

AGRESSO BUSINESS WORLD

AGRESSO BUSINESS WORLD AGRESSO BUSINESS WORLD WEB Salgsordre: Registrering av enkle salgsordrer/fakturagrunnlag Økonomisenteret oktober 2012 Innholdsfortegnelse : Innledning: Registrering/endring av enkle salgsordrer 3 Registrering/endring

Detaljer

Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan

Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan OPPDATERT 04.11.2013 LARS PETTER SVARTE MOB.94 80 40 38 INNHOLD 1 PÅLOGGING... 3 1.1 HVORDAN FÅR JEG

Detaljer