SAM3033 Økonomistyring kommentert forberedelse, kommentert eksamensoppgave og eksamensbesvarelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAM3033 Økonomistyring kommentert forberedelse, kommentert eksamensoppgave og eksamensbesvarelser"

Transkript

1 SAM3033 Økonomistyring kommentert forberedelse, kommentert eksamensoppgave og eksamensbesvarelser Eksamensbesvarelsene er fra eksamen våren Forberedelsen og eksamensoppgaven finner du her: Eksamensoppgaver Eksamensveiledningen med kjennetegn finner du her: Eksamensveiledninger Karakterene begrunnes ut i fra kjennetegn på måloppnåelse EKSAMEN VÅREN 2014 (Klikk på teksten for å gå til de ulike delene) Førebuing/Forberedelse med kommentarer Eksamensoppgåve/Eksamensoppgave med kommentarer ELEVSVAR MED VURDERING (Klikk på teksten for å gå til de ulike delene) Kjennetegn på måloppnåelse KANDIDAT: A Karakter: 2 Begrunnelse for karakter Eksamensbesvarelsen KANDIDAT: B Karakter: 4 Begrunnelse for karakter Eksamensbesvarelsen KANDIDAT: C Karakter: 6 Begrunnelse for karakter Eksamensbesvarelsen

2 Førebuing/Forberedelse SAM3033 Økonomistyring Nynorsk/Bokmål

3 Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid: Hjelpemiddel: Bruk av kjelder: Vedlegg: Andre opplysningar: Informasjon om vurderinga: 1 dag På førebuingsdagen er alle hjelpemiddel tillatne, inkludert Internett. På eksamensdagen er alle hjelpemiddel tillatne, med unntak av Internett og andre verktøy som tillèt kommunikasjon. Dersom du bruker kjelder i svaret ditt, skal dei alltid førast opp på ein slik måte at lesaren kan finne fram til dei. Du skal føre opp forfattar og fullstendig tittel på både lærebøker og annan litteratur. Dersom du bruker utskrift eller sitat frå Internett, skal du føre opp nøyaktig nettadresse og nedlastingsdato. Det er ingen vedlegg. Førebuingsdagen er obligatorisk skoledag. I førebuingstida kan du samarbeide med andre, hente informasjon og få rettleiing. Eksamensrettleiingar til sentralt gitt skriftleg eksamen etter Kunnskapsløftet finn du på SAM3033 Økonomistyring Førebuing/Forberedelse Side 2 av 8

4 Tema/situasjonsbeskriving BOASSON SYKLER AS held til i Oslo. Butikken sel syklar, diverse tilbehøyr til syklar og sykkelklede. Dagleg leiar og eineaksjonær Knut Boasson arbeider heiltid i butikken, og firmaet har fire tilsette på fulltid og to på deltid. Du skal i dag setje deg inn i disse temaa: rekneskap rekneskapsanalyse budsjett miljøtiltak Set deg grundig inn i temaa. Det kan være lurt å ha med tidligare løyste oppgåver. Når temaet er vidt, for eksempel budsjett, må du setje deg i alle typar budsjett (likviditet- og resultatbudsjett og budsjettkontroll). Bruk internett for å finne informasjon. Under finn du saldobalansen til firmaet per I førebuingsdelen får du oppgitt kva bedrift og kva bransje eksamensoppgåva handlar om. Det vert då venta at du set deg inn i bransjen og evt finn tilsvarande bedrifter du kan samanlikne med i svaret ditt på eksamen (gjeld særleg rekneskapsanalyse i denne oppgåva). Du kan også få oppgitt andre viktige opplysningar som det vert venta at du brukar i svaret ditt. Temaa er oppgitt for at du skal kunne konsentrere deg om dei læreplanmåla som omhandlar desse. Det vert venta at du registrerer saldobalansen i den modellen evt i det rekneskapssystemet du brukar og har det med og brukar det til eksamen. Nr. Konto Debet Kredit 1250 Inventar og verktøy Varebehaldning Kundefordringar 1) Forskot leigekostnad (husleige) Kontantar Bankinnskot Bankinnskot for skattetrekk Aksjekapital Annan eigenkapital Pantelån Leverandørgjeld 2) Betalbar skatt, ikkje utlikna Forskotstrekk (skattetrekk) Utgåande mva Inngåande mva Oppgjerskonto mva Skuldig arbeidsgivaravgift Påløpt arbeidsgivaravgift Skuldige feriepengar Annan påløpt kostnad (skuldig rente) Anna kortsiktig gjeld Salsinntekt, avgiftspliktig Innkjøpte varer for vidaresal Lønn til tilsette Ferielønn Arbeidsgivaravgift Arbeidsgivaravgift av påløpt ferielønn Leige, lokale Kontorrekvisita Telefon og porto Forsikringspremie Andre driftskostnader Renteinntekter Annan rentekostnad ) bak kunde- fordringar viser til kundelista på neste side. Du skal IKKJE leggje inn summen du finn her, men enkeltkundane frå saldolista på neste side 2) bak leveran- dørgjeld viser til leverandørlista på neste side. Du skal IKKJE leggje inn summen du finn her, men enkeltleveran- dørane frå saldolista på neste side SAM3033 Økonomistyring Førebuing/Forberedelse Side 3 av 8

5 1) Saldoliste, kundar DNB idrett, faktura 2125 per Follo CK, faktura % rabatt per ) Saldoliste, leverandørar Scott Sykkelimport AS, faktura 3455 per % CBC Sykkelutstyr AS, faktura 2325 per Når det i saldolista er oppgitt rabatt i samband med betalingsvilkår, må du sette deg inn i korleis dette vert ført i rekneskapen Registrer saldobalansen og klargjer rekneskapen for føring av vedlegg. I tillegg til kontoane over vil du trenge desse kontoane på eksamen: 2930 Skuldig lønn 4390 Behaldningsendring innkjøpte varer til vidaresal 3) 6017 Avskriving inventar 8300 Betalbar skatt 8920 Avsett utbytte 8960 Overført annan eigenkapital 3) Du kan eventuelt bruke konto 4300 Innkjøpte varer for vidaresal. Du får oppgitt desse kontoane i tilfelle du brukar ein modell/eit system som ikkje har desse i sin standard kontoplan. Merk at nokre system kan ha eit avvikande nummer- system, men konto- klassen (første tal i nr) vil være den same Krav til levering av IKT-basert eksamen i økonomistyring: Dersom skolen gjennomfører IKT-basert eksamen i økonomistyring, må eleven levere heile svaret som eitt dokument, for eksempel som eit tekstdokument. Alle delane av eit eksamenssvar, som rapportar, modellar i rekneark, tabellar, bilete, presentasjonar etc., skal kopierast og limast inn i dokumentet. Dersom skolen ikkje kan etterkomme dette kravet, må eksamenssvaret sendast per post. Svaret skal berre bestå av det eleven ønskjer at sensor skal vurdere. Svaret må vere ryddig og oversiktleg og ha god struktur, slik at sensor får god oversikt over dei ulike deloppgåvene. (Jf. eksamensrettleiinga til sentralt gitt eksamen i økonomistyring 2014.) Her står krava til korleis svaret ditt skal leverast. Dette inneber at du må lære deg å kopiere frå systemet du brukar til rekneskap og utrekningar og lime inn i for eksempel eit tekstdokument. Unngå å levere alt i eit rekneark fordi utskrifter herifrå vil kunne gå over svært mange sider. Sensorane har opplevd over 900 sider ved ein eksamen. Når du har kopiert noko frå for eksempel Excel, vil det ofte være lurt å lime dette inn i teksthandsamingsprogrammet (for eksempel Word) som eit bilete. Dette bør du øve på og evt lage deg ei brukarrettleiing på korleis det skal verte gjort. SAM3033 Økonomistyring Førebuing/Forberedelse Side 4 av 8

6 Bokmål Informasjon til forberedelsesdelen Forberedelsestid: Hjelpemidler: Bruk av kilder: Vedlegg: Andre opplysninger: Informasjon om vurderingen: 1 dag På forberedelsesdagen er alle hjelpemidler tillatt, inkludert Internett. På eksamensdagen er alle hjelpemidler tillatt, med unntak av Internett og andre verktøy som tillater kommunikasjon. Hvis du bruker kilder i besvarelsen din, skal disse alltid oppgis på en slik måte at leseren kan finne fram til dem. Du skal oppgi forfatter og fullstendig tittel på både lærebøker og annen litteratur. Hvis du bruker utskrift eller sitat fra Internett, skal du oppgi nøyaktig nettadresse og nedlastingsdato. Det er ingen vedlegg. Forberedelsesdagen er obligatorisk skoledag. I forberedelsestiden kan du samarbeide med andre, hente informasjon og få veiledning. Eksamensveiledninger til sentralt gitt skriftlig eksamen etter Kunnskapsløftet finner du på SAM3033 Økonomistyring Førebuing/Forberedelse Side 5 av 8

7 Tema/situasjonsbeskrivelse BOASSON SYKLER AS holder til i Oslo. Butikken selger sykler, diverse tilbehør til sykler og sykkelklær. Daglig leder og eneaksjonær Knut Boasson arbeider heltid i butikken, og firmaet har 4 ansatte på fulltid og 2 på deltid. Du skal i dag sette deg inn i disse temaene: regnskap regnskapsanalyse budsjett miljøtiltak Sett deg grundig inn i temaene. Det kan være lurt å ha med tidligere løste oppgaver. Når temaet er vidt, for eksempel budsjett, må du sette deg i alle typer budsjett (likviditet- og resultatbudsjett og budsjett- kontroll). Bruk internett for å finne informasjon. Nedenfor finner du firmaets saldobalanse per I forberedelsesdelen får du oppgitt hvilken bedrift og hvilken bransje eksamensoppgaven handler om. Det forventes da at du setter deg inn i bransjen og evt finner tilsvarende bedrifter du kan sammenligne med i svaret ditt på eksamen (gjelder særlig regnskapsanalyse i denne oppgaven). Du kan også få oppgitt andre viktige opplysninger som det forventes at du bruker i besvarelsen. Temaene er oppgitt for at du skal kunne konsentrere deg om de læreplanmålene som omhandler disse. Nr. Konto Debet Kredit 1250 Inventar og verktøy Varebeholdning Kundefordringer 1) Forskudd leiekostnad (husleie) Kontanter Bankinnskudd Bankinnskudd for skattetrekk Aksjekapital Annen egenkapital Pantelån Leverandørgjeld 2) Betalbar skatt, ikke utlignet Forskuddstrekk (skattetrekk) Utgående mva Inngående mva Oppgjørskonto mva Skyldig arbeidsgiveravgift Påløpt arbeidsgiveravgift Skyldige feriepenger Annen påløpt kostnad (skyldig rente) Annen kortsiktig gjeld Salgsinntekt, avgiftspliktig Innkjøpte varer for videresalg Lønn til ansatte Ferielønn Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift av påløpt ferielønn Leie, lokaler Kontorrekvisita Telefon og porto Forsikringspremie Andre driftskostnader Renteinntekter Annen rentekostnad Det forventes at du registrerer saldobalansen i den modellen evt i det regnskapssystemet du bruker og har det med og bruker det til eksamen. 1) bak kunde- fordringer viser til kundelisten på neste side. Du skal IKKE legge inn summen du finner her, men enkeltkundene fra saldolisten på neste side 2) bak leveran- dørgjeld viser til leverandørlisten på neste side. Du skal IKKE legge inn summen du finner her, men enkeltleveran- dørene fra saldolisten på neste side SAM3033 Økonomistyring Førebuing/Forberedelse Side 6 av 8

8 1) Saldoliste, kunder DNB idrett, faktura 2125 per Follo CK, faktura % rabatt per ) Saldoliste, leverandører Scott Sykkelimport AS, faktura 3455 per % CBC Sykkelutstyr AS, faktura 2325 per Når det i saldo- listen oppgis rabatt i forbindelse med betalings- betingelser, må du sette deg inn i hvordan dette føres i regnskapet Registrer saldobalansen og klargjør regnskapet for føring av bilag. I tillegg til kontoene over vil du trenge disse kontoene på eksamen: 2930 Skyldig lønn 4390 Beholdningsendring innkjøpte varer til videresalg 3) 6017 Avskrivning inventar 8300 Betalbar skatt 8920 Avsatt utbytte 8960 Overført annen egenkapital 3) Du kan eventuelt bruke konto 4300 Innkjøpte varer for videresalg. Du får oppgitt disse kontoene i tilfelle du bruker en modell/et system som ikke har disse i sin standard kontoplan. Merk at noen systemer kan ha et avvikende nummer- system, men konto- klassen (første tall i nr) vil være den samme Krav til levering av IKT-basert eksamen i økonomistyring: Dersom skolen gjennomfører IKT-basert eksamen i økonomistyring, må eleven levere hele besvarelsen som ett dokument, for eksempel som et tekstdokument. Alle delene av en eksamensbesvarelse, som rapporter, modeller i regneark, tabeller, bilder, presentasjoner etc., skal kopieres og limes inn i dokumentet. Dersom skolen ikke kan etterkomme dette kravet, må eksamensbesvarelsen sendes per post. Besvarelsen skal bare bestå av det eleven ønsker at sensor skal vurdere. Besvarelsen må være ryddig og oversiktlig og ha god struktur, slik at sensor får god oversikt over de ulike deloppgavene. (Jf. eksamensveiledningen til sentralt gitt eksamen i økonomistyring 2014.) Her står kravene til hvordan besvarelsen din skal leveres. Dette innebærer at du må lære deg å kopiere fra systemet du bruker til regnskap og beregninger og lime inn i for eksempel et tekstdokument. Unngå å levere alt i et regneark fordi utskrifter herfra vil kunne gå over svært mange sider. Sensorene har opplevd over 900 sider ved en eksamen. Når du har kopiert noe fra for eksempel Excel, vil det ofte være lurt å lime dette inn i tekstbehandleren (for eksempel Word) som et bilde. Dette bør du øve på og evt lage deg en bruksanvisning på hvordan det skal gjøres. SAM3033 Økonomistyring Førebuing/Forberedelse Side 7 av 8

9 Schweigaards gate 15 Postboks 9359 Grønland 0135 OSLO Telefon

10 Eksamen SAM3033 Økonomistyring Nynorsk/Bokmål

11 Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel: Bruk av kjelder: Vedlegg: Informasjon om oppgåva: Informasjon om vurderinga 5 timar Alle hjelpemiddel er tillatne. Unntak er Internett og andre verktøy som tillèt kommunikasjon. Dersom du bruker kjelder i svaret ditt, skal dei alltid førast opp på ein slik måte at lesaren kan finne fram til dei. Du skal føre opp forfattar og fullstendig tittel på både lærebøker og annan litteratur. Dersom du bruker utskrift eller sitat frå Internett, skal du føre opp nøyaktig nettadresse og nedlastingsdato. 1. Utdrag frå Miljøfyrtårns krav til butikkar Du skal svare på alle oppgåvene. Sjå eksamensrettleiinga med kjenneteikn på måloppnåing til sentralt gitt skriftleg eksamen. SAM3033 Økonomistyring Eksamen Side 2 av 18

12 Om levering av eksamenssvar i PGS (IKT-basert eksamen): Dersom du leverer svaret IKT-basert, må du kopiere alle delane av svaret inn i eitt dokument, også dei deloppgåvene du blir bedt om å ta utskrift av. (Jf. informasjon frå eksamensrettleiinga og førebuinga.) Ta utgangspunkt i arbeidet du har gjort i førebuingsdelen, og løys oppgåvene nedanfor. Her fortset du å registrere bilaga for desember i den modellen/det systemet du har registrert saldobalansen i. Oppgåve 1 Rekneskap Bilag til rekneskapen Når det står bankkvittering betyr det at det vert betalt pengar ut av banken. Kva bankkontotype bedrifta nyttar (bankinnskott eller kassekreditt) vil gå fram av saldobalansen eller stå i teksten til oppgåva. 02. des. Bankkvittering Betalt husleige for desember og januar des. Bankkvittering Betalt forsikring des. Bankkvittering Betalt til Scott Sykkelimport AS, faktura 3455 per ? 1 % rabatt Når det står eit spørsmålsteikn i teksten, betyr det at du må finne talet enten i saldobalansen, i kunde- eller leverandørlista, tidligare i bilaga eller du må rekne det ut sjølv 10. des. Bankkvittering Motteken betaling frå DNB Idrett, faktura 2125 per ? 10. des. Bankkvittering Betalt mva. for 5. termin? 12. des. Varekjøp, faktura 5320 fra Cervelo AS per 20 dagar Diverse syklar % mva des. Kreditnota 504 til Follo CK, faktura 2132 per Retur av varer inkl. mva % mva des. Bankkvittering Betalt telefonrekning % mva SAM3033 Økonomistyring Eksamen Side 3 av 18

13 15.des Internt bilag Brutto lønn skattetrekk Netto lønn Berekna ferielønn 12 %? Berekna skuldig arbeidsgivaravgift av lønn 14,1 %? Berekna skuldig arbeidsgivaravgift av ferielønn 14,1 %? 15.des Bankkvittering Overført lønn til tilsette? 15.des Bankkvittering Overført skattetrekk til bankinnskot for skattetrekk? 19.des Bankkvittering Motteken betaling frå Follo CK, faktura 2132 per ? kreditnota 504 per ? 2 % rabatt? Innbetalt beløp? 20.des Varesal til DNB idrett, faktura 2133 per Div. sykkelklede og sykkelsko % mva des Bankkvittering Betalt til CBC Sykkelutstyr AS, faktura 2325 per ? 22.des Bankkvittering Avdrag pantelån Renter des Bankkvittering Kjøpt diverse gåvepapir, plastposar. Betalt med bankkort % mva des Samlebilag Varesal i desember inkl. mva. betalt med bankkort Varesal i desember inkl. mva. betalt med kontantar des Bankkvittering Godskrivne renter på bankinnskot 620 Godskrivne renter på bankinnskot for skattetrekk 200 SAM3033 Økonomistyring Eksamen Side 4 av 18

14 31.des Internt bilag Mva.-oppgjer for 6. termin? 31.des Internt bilag Varelageret per utgjer kr Behaldningsendring? 31.des Internt bilag Avskriving inventar 20 % av innkjøpsverdien kr ? 31.des Internt bilag Skuldige renter per utgjer kr Endring i skuldige renter? 31.des Internt bilag Berekna skuldig skatt for 2013 utgjer kr Årets skattekostnad? 31.des Internt bilag Disponering av årsresultatet: Avsett utbytte: 20 % rekna av aksjekapitalen? Restoverskot/underskot blir overført/dekt av annan eigenkapital? a) Registrer bilaga, avslutt rekneskapen per , og lag rapportar i samsvar med krava i bokføringslova 5, 1. ledd, pkt. 1, 3 og 4, og 2. ledd pkt. 1, og rekneskapslova 6.1 og 6.2. Dersom du bruker ein reknearkbasert Her vert det forventa at du kopierer og limer inn alle rapportane det vert vist til i lovparagrafane. Du bør skrive ei overskrift til kvar rapport som viser til lov og paragraf. rekneskapsmodell som ikkje gir moglegheit for dei rapportane som krevst, skal du kommentere kva rapportar det gjeld, og vise til krava i lova. b) Forklar føringane på kontoane 2780 Påløpt arbeidsgivaravgift (på ferielønn), 2940 Skuldige feriepengar, 5020 Feriepengar og 5401 Arbeidsgivaravgift av påløpt ferielønn. c) Vis og forklar korleis rentekostnaden per har komme fram. d) Forklar saldobalansetalet for konto 2500 Betalbar skatt, ikkje utlikna. Når du blir beden om å forklare noko frå rekne- skapen er det ofte lurt å lage ei taloppstilling som du kan vise til i forklaringa di. Når det står vis og forklar vert det venta at du har med både talopp- stilling og forklaring Oppgåve 2 Rekneskapsanalyse BOASSON Sykler AS ser at det begynner å bli ein marknad for el-syklar i Noreg. El-syklane har fått mykje mediemerksemd, og bedrifta merkar at etterspørselen etter desse syklane aukar. Dei har til no samarbeidd med ØkoRide AS i Fredrikstad, som har spesialisert seg på el-syklar. Eigaren av ØkoRide AS har gitt signal om at ho kan vere interessert i å selje bedrifta. Under får du oppgitt nokre rekneskapstal og nokre nøkkeltal frå rekneskapen til ØkoRide AS frå 2013 og SAM3033 Økonomistyring Eksamen Side 5 av 18

15 Tekst Omløpsmidlar Anleggsmidlar Langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Likviditetsgrad 1 118,2 % 174,3 % Likviditetsgrad 2 71,6 % 77, 6 % Gjennomsnittleg lagringstid på varer 34 dager 48 dager Gjennomsnittleg kredittid kundar 10 dager 7 dager Gjennomsnittleg kredittid leverandørar 17 dager 6 dager a) Bruk opplysningane ovanfor, og gi ei vurdering av likviditeten til ØkoRide AS: Kom med forslag til tiltak der du finn det nødvendig. Oppgåve 3 Resultatbudsjett Gå ut frå at BOASSON AS har bestemt seg for å kjøpe ØkoRide AS. Med utgangspunkt i utdraget frå resultatrekneskapen for første halvår 2014 (sjå nedanfor) ønskjer eigaren, Knut Boasson, å setje opp eit resultatbudsjett for andre halvår 2014 og eit likviditetsbudsjett for tredje kvartal Når du blir beden om å vurdere noko vert det venta at du knyter svaret til den konkrete bedrifta og eventuelt bransjen/næringa oppgåva handlar om. I denne oppgåva har du avgrensa talmateriale (berre nøkkeltall og ikkje heile rekneskapen). Det betyr at du må vere litt varsam med å uttale deg alt for skråsikkert. Det er ein fordel om du har med tal frå tilsvarande bedrifter frå førebuingsdagen og kan bruke desse i samanlikninga. Du bør vurdere tala ut frå kva som er vanleg i bransjen evt i forhold til ei tilsvarande bedrift. Du bør alltid sjå på utvikling når du har tal for dette Utdrag frå resultatrekneskapen for første halvår 2014 Salsinntekt Varekostnad Lønnskostnad Avskriving Leige av lokale Reklamekostnad Annan driftskostnad Driftsresultat ØkoRide AS hadde ei dobling av omsetninga frå 2012 til 2013, og ut frå resultatrekneskapen for første halvår 2014 ser det ut som om dette vil halde fram. Knut Boasson ser samtidig at det har komme fleire aktørar på marknaden, og legg derfor desse føresetnadene for budsjettet for andre halvår 2014: Omsetninga aukar med 20 %. Bruttofortenesta er venta å bli 18,5 %. Lønnskostnadene aukar med 10 %. Avskrivinga forblir uendra. Husleiga er venta å bli uendra. Reklamekostnadene aukar til kr Andre driftskostnader aukar med 10 %. SAM3033 Økonomistyring Eksamen Side 6 av 18

16 a) Set opp og kommenter resultatbudsjett for ØkoRide AS for andre halvår Oppgåve 4 Likviditetsbudsjett Knut Boasson har behov for ei oversikt over likviditeten i den nyinnkjøpte bedrifta framover, og ønskjer derfor å setje opp eit likviditetsbudsjett for juli, august og september 2014, basert på desse opplysningane: Meirverdiavgifta er 25 %. 20 % av salet skjer per 10 dagar. Bedrifta ventar at salsinntektene utan meirverdiavgift fordeler seg slik i budsjettperioden: kr i juli, kr i august og kr i september. Uteståande kundefordringar per 1.7. utgjer kr For å setje opp eit resultatbudsjett vil dei fleste bruke ein ferdigmodell. Du bør seie noko om at du brukar ein modell og kva modell du brukar. Du bør og seie noko om kvifor ei bedrift bør setje opp eit resultatbudsjett. Det er på kommen- tarane du får vist mest kompetanse. Her er det viktig at du gjev din kommentar til dei ulike føresetnadene og at du ser dei i ein samanheng. For eksempel er det realistisk at Boasson går ut frå ein auke i omsetning på 20 % når lønnskostnadane berre aukar med 10 %? Ser han for seg ei auka effektivisering, eller auka prisar? Kan auken i reklame- kostnadane ha noko med forventa auke i omsetnad å gjere? Knytt kommentarane dine til ØkoRide Alt varekjøp er per 10 dagar. Bedrifta ønskjer ei bruttoforteneste på 20 %. Leverandørgjelda per 1.7. utgjer kr Det er ikkje venta endringar i varebehaldninga. Lønnsutbetalingane er venta å bli kr per månad. Skuldig arbeidsgivaravgift for 3. termin utgjer kr Skuldig arbeidsgivaravgift for 4. termin og påløpt arbeidsgivaravgift av skuldig ferielønn utgjer til saman kr Skuldig meirverdiavgift for 3. termin utgjer kr Dei betalbare faste kostnadene (annan driftskostnad) er venta å bli kr inkl. meirverdiavgift per månad. Bedrifta planlegg å pusse opp lokalet i august. Dette er venta å koste kr utan meirverdiavgift. Bedrifta ønskjer å gjennomføre ein reklamekampanje i august. Kampanjen er venta å koste kr inkl. mva. Per er behaldninga av kontantar og bankinnskot kr a) Set opp likviditetsbudsjett for ØkoRide AS for juli, august og september b) Vurder likviditetsbudsjettet, og foreslå tiltak for å betre likviditeten dersom du finn det nødvendig. For å setje opp eit likviditetsbudsjett vil dei fleste bruke ein ferdigmodell. Du bør seie noko om at du brukar ein modell og kva modell du brukar (husk kjelde). Du bør og seie noko om kvifor ei bedrift bør setje opp eit likviditetsbudsjett. Det er på kommentarane du får vist mest kompetanse. Her er det viktig at du kommenterer månader med negativt innbetalingsoverskott (innbetalingsunderskott). Dersom du i ein månad får svært låg eller negativ likviditetsreserve må du foreslå tiltak for å betre likviditeten. Eksempel på tiltak kan vere å redusere kredittida til kundar, auke kredittida til leverandørar eller utsetje investeringa. Knytt kommentarane dine ØkoRide og tala i budsjettet Vis gjerne verkandene av tiltaka (nye tal). SAM3033 Økonomistyring Eksamen Side 7 av 18

17 Oppgåve 5 Miljøsertifisering BOASSON AS ønskjer på sikt å søkje om godkjenning som Miljøfyrtårn. a) Vel ut fem av krava i bilaget, grunngi valet, og vurder kva konsekvensar dette vil kunne få for bedrifta. Når du skal svare på denne typen oppgåver er det viktig å strukturere svaret ditt. Her skal du velje 5 krav, grunngi dei og så vurdere konsekvensar. I tillegg til dette må du heile tida hugse på at svaret ditt må knytast opp til Boasson AS og være relevante for denne bedrifta. Du kan til dømes strukturere svaret ditt slik: Val Eg vel å ta for meg krav.. Grunngjeving Grunnen til at eg vel desse er. Konsekvensar Dei vals eg har tatt over vil kunne ha ulike konsekvensar for bedrifta. Nedanfor vil eg ta for meg mogelege konsekvensar av kvart einskild val Krav x Krav y osv. SAM3033 Økonomistyring Eksamen Side 8 av 18

18 Bokmål Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemidler: Bruk av kilder: Vedlegg: Informasjon om oppgaven: Informasjon om vurderingen 5 timer Alle hjelpemidler er tillatt. Unntak er Internett og andre verktøy som tillater kommunikasjon. Hvis du bruker kilder i besvarelsen din, skal disse alltid oppgis på en slik måte at leseren kan finne fram til dem. Du skal oppgi forfatter og fullstendig tittel på både lærebøker og annen litteratur. Hvis du bruker utskrift eller sitat fra Internett, skal du oppgi nøyaktig nettadresse og nedlastingsdato. 1. Utdrag fra Miljøfyrtårns krav til butikker Du skal svare på alle oppgavene. Se eksamensveiledningen med kjennetegn på måloppnåelse til sentralt gitt skriftlig eksamen. SAM3033 Økonomistyring Eksamen Side 9 av 18

19 Om levering av besvarelser i PGS (IKT-basert eksamen): Hvis du leverer besvarelsen IKT-basert, må du kopiere alle delene av besvarelsen inn i ett dokument, også de deloppgavene du blir bedt om å ta utskrift av. (Jf. informasjon fra eksamensveiledningen og forberedelsen.) Ta utgangspunkt i arbeidet du har gjort i forberedelsesdelen, og løs oppgavene nedenfor. Her fortsetter du å registrere bilagene for desember i den modellen/det systemet du har registrert saldobalansen i. Oppgave 1 Regnskap Bilag til regnskapet Når det står bankkvittering betyr det at det betales penger ut av banken. Hvilken bankkontotype bedriften bruker (bankinnskudd eller kassekreditt) vil framgå av saldobalansen eller stå i teksten til oppgaven. 02. des. Bankkvittering Betalt husleie for desember og januar des. Bankkvittering Betalt forsikring des. Bankkvittering Betalt til Scott Sykkelimport AS, faktura 3455 per ? 1 % rabatt Når det står et spørsmålstegn i teksten, betyr det at du må finne tallet enten i saldobalansen, i kunde- eller leverandørlisten, tidligere i bilagene eller du må regne det ut selv 10. des. Bankkvittering Mottatt betaling fra DNB Idrett, faktura 2125 per ? 10. des. Bankkvittering Betalt mva. for 5. termin? 12. des. Varekjøp, faktura 5320 fra Cervelo AS per 20 dager Diverse sykler % mva des. Kreditnota 504 til Follo CK, faktura 2132 per Retur av varer inkl. mva % mva des. Bankkvittering Betalt telefonregning % mva SAM3033 Økonomistyring Eksamen Side 10 av 18

20 15.des Internt bilag Brutto lønn skattetrekk Netto lønn Beregnet ferielønn 12 %? Beregnet skyldig arbeidsgiveravgift av lønn 14,1 %? Beregnet skyldig arbeidsgiveravgift av ferielønn 14,1 %? 15.des Bankkvittering Overført lønn til ansatte? 15.des Bankkvittering Overført skattetrekk til bankinnskudd for skattetrekk? 19.des Bankkvittering Mottatt betaling fra Follo CK, faktura 2132 per ? - kreditnota 504 per ? 2 % rabatt? Innbetalt beløp? 20.des Varesalg til DNB idrett, faktura 2133 per Div. sykkelklær og sykkelsko % mva des Bankkvittering Betalt til CBC Sykkelutstyr AS, faktura 2325 per ? 22.des Bankkvittering Avdrag pantelån Renter des Bankkvittering Kjøpt diverse gavepapir, plastposer. Betalt med bankkort % mva des Samlebilag Varesalg i desember inkl. mva. betalt med bankkort Varesalg i desember inkl. mva. betalt med kontanter des Bankkvittering Godskrevet renter på bankinnskudd 620 Godskrevet renter på bankinnskudd for skattetrekk 200 SAM3033 Økonomistyring Eksamen Side 11 av 18

21 31.des Internt bilag Mva.-oppgjør for 6. termin? 31.des Internt bilag Varelageret per utgjør kr Beholdningsendring? 31.des Internt bilag Avskrivning inventar 20 % av anskaffelsesverdien kr ? 31.des Internt bilag Skyldige renter per utgjør kr Endring i skyldige renter? 31.des Internt bilag Beregnet skyldig skatt for 2013 utgjør kr Årets skattekostnad? 31.des Internt bilag Disponering av årsresultatet: Avsatt utbytte: 20 % regnet av aksjekapitalen? Restoverskudd/underskudd overføres/dekkes av annen egenkapital? a) Registrer bilagene, avslutt regnskapet per , og lag rapporter i henhold til kravene i bokføringsloven 5, 1. ledd, pkt. 1, 3 og 4, samt 2. ledd pkt. 1, og regnskapsloven 6.1 og 6.2. Dersom du bruker en regnearkbasert regnskapsmodell Her forventes det at du kopierer og limer inn alle rapportene det henvises til i lovparagrafene. Du bør skrive en overskrift til hver rapport som viser til lov og paragraf. som ikke gir mulighet for de rapportene som kreves, skal du kommentere hvilke rapporter det gjelder, og vise til kravene i loven. b) Forklar føringene på kontoene 2780 Påløpt arbeidsgiveravgift (på ferielønn), 2940 Skyldige feriepenger, 5020 Feriepenger og 5401 Arbeidsgiveravgift av påløpt ferielønn. c) Vis og forklar hvordan rentekostnaden per er kommet fram. d) Forklar saldobalansetallet for konto 2500 Betalbar skatt, ikke utlignet. Oppgave 2 Regnskapsanalyse Når du blir bedt om å forklare noe fra regn- skapet er det ofte lurt å lage en talloppstilling som du kan vise til i forklaringen din. Når det står vis og forklar forventes det at du har med både tallopp- stilling og forklaring BOASSON Sykler AS ser at det begynner å bli et marked for el-sykler i Norge. El-syklene har fått mye medieoppmerksomhet, og bedriften merker at etterspørselen etter disse syklene øker. De har til nå samarbeidet med ØkoRide AS i Fredrikstad, som har spesialisert seg på el-sykler. Eieren av ØkoRide AS har gitt signal om at hun kan være interessert i å selge bedriften. SAM3033 Økonomistyring Eksamen Side 12 av 18

Førebuing/Forberedelse 20.05.2014

Førebuing/Forberedelse 20.05.2014 Førebuing/Forberedelse 20.05.2014 SAM3033 Økonomistyring Nynorsk/Bokmål Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid: Hjelpemiddel: Bruk av kjelder: Vedlegg: Andre opplysningar: Informasjon om

Detaljer

Førebuing/Forberedelse 19.11.2015

Førebuing/Forberedelse 19.11.2015 Førebuing/Forberedelse 19.11.2015 SAM3033 Økonomistyring Nynorsk/Bokmål Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid: Hjelpemiddel: Bruk av kjelder: Vedlegg: Andre opplysningar: Informasjon om

Detaljer

Førebuing/Forberedelse 20.11.2014

Førebuing/Forberedelse 20.11.2014 Førebuing/Forberedelse 20.11.2014 SAM3033 Økonomistyring Nynorsk/Bokmål Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid: Hjelpemiddel: Bruk av kjelder: Vedlegg: Andre opplysningar: Informasjon om

Detaljer

Førebuing/ Forberedelse 04.06.2008

Førebuing/ Forberedelse 04.06.2008 Førebuing/ Forberedelse 04.06.2008 SAM3012 Næringslivsøkonomi 2 Elevar og privatistar / Elever og privatister Nynorsk/Bokmål Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid: Hjelpemiddel: Bruk av

Detaljer

Førebuing/ Forberedelse

Førebuing/ Forberedelse Førebuing/ Forberedelse 20.05.2014 SAM3035 Økonomi og leiing / Økonomi og ledelse Nynorsk/Bokmål Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Vedlegg Andre opplysningar

Detaljer

Førebuing/Forberedelse 21.11.2013

Førebuing/Forberedelse 21.11.2013 Førebuing/Forberedelse 21.11.2013 SAM3033 Økonomistyring Nynorsk/Bokmål Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid: Hjelpemiddel: Bruk av kjelder: Vedlegg: Andre opplysningar: Informasjon om

Detaljer

Førebuing/ Forberedelse

Førebuing/ Forberedelse Førebuing/ Forberedelse 20.11.2014 SAM3035 Økonomi og leiing / Økonomi og ledelse Nynorsk/Bokmål Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid Hjelpemiddel Førebuingstida varer éin dag. På førebuingsdagen

Detaljer

Førebuing/ Forberedelse

Førebuing/ Forberedelse Førebuing/ Forberedelse 20.05.2015 SAM3035 Økonomi og leiing / Økonomi og ledelse Nynorsk/Bokmål Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid Hjelpemiddel Førebuingstida varer éin dag. På førebuingsdagen

Detaljer

Førebuing/ Forberedelse

Førebuing/ Forberedelse Førebuing/ Forberedelse SPR3015 Kommunikasjon og kultur 2 Elevar og privatistar / Elever og privatister 02.12.2015 Frå/fra Norsk Ukeblad, nr.16, 18. april 1963, side 36 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Informasjon

Detaljer

Førebuing/ Forberedelse

Førebuing/ Forberedelse Førebuing/ Forberedelse 19.11.2015 SAM3035 Økonomi og leiing / Økonomi og ledelse Nynorsk/Bokmål Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid Hjelpemiddel Førebuingstida varer éin dag. På førebuingsdagen

Detaljer

Eksamen 21.11.2014. SAM3033 Økonomistyring. http://eksamensarkiv.net/ Nynorsk/Bokmål

Eksamen 21.11.2014. SAM3033 Økonomistyring. http://eksamensarkiv.net/ Nynorsk/Bokmål Eksamen 21.11.2014 SAM3033 Økonomistyring Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel: Bruk av kjelder: Vedlegg: Informasjon om oppgåva: Informasjon om vurderinga 5 timar Alle

Detaljer

Skriftlig eksamen. SSS2003 Økonomi og administrasjon. Våren 2014. Privatister/ Privatistar. VG2 Salg, service og sikkerhet/ Sal, service og tryggleik

Skriftlig eksamen. SSS2003 Økonomi og administrasjon. Våren 2014. Privatister/ Privatistar. VG2 Salg, service og sikkerhet/ Sal, service og tryggleik Finnmark fylkeskommune Troms fylkeskommune Nordland fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Skriftlig eksamen SSS2003 Økonomi og administrasjon Våren

Detaljer

Førebuing/ Forberedelse

Førebuing/ Forberedelse Førebuing/ Forberedelse 03.12.2014 SPR3015 Kommunikasjon og kultur 2 Elevar og privatistar/elever og privatister Foto: Glenn Meling Nynorsk/Bokmål Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid

Detaljer

Førebuing/ Forberedelse

Førebuing/ Forberedelse Førebuing/ Forberedelse 21.11.2014 SAM3038 Psykologi 2 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Vedlegg Andre opplysningar Førebuingstida varer

Detaljer

Førebuing/ Forberedelse

Førebuing/ Forberedelse Førebuing/ Forberedelse 30.05.2014 SPR3020 Reiseliv og språk 2 Elevar og privatistar / Elever og privatister Nynorsk/Bokmål Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder

Detaljer

Førebuing/Forberedelse 20.05.2015

Førebuing/Forberedelse 20.05.2015 Førebuing/Forberedelse 20.05.2015 REA3015 Informasjonsteknologi 2 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Vedlegg Andre opplysningar Informasjon

Detaljer

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I ØKONOMISTYRING OG ØKONOMI OG LEDELSE ELEVER 2015

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I ØKONOMISTYRING OG ØKONOMI OG LEDELSE ELEVER 2015 RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I ØKONOMISTYRING OG ØKONOMI OG LEDELSE ELEVER 2015 Utdanningsprogram: Studiespesialisering Fagkoder: SAM3034, SAM3036 Årstrinn: Vg2, Vg3 Programområde: Språk, samfunnsfag

Detaljer

Førebuing/Forberedelse 18.11.2015

Førebuing/Forberedelse 18.11.2015 Førebuing/Forberedelse 18.11.2015 REA3015 Informasjonsteknologi 2 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Vedlegg Andre opplysningar Informasjon

Detaljer

Førebuing/ Forberedelse

Førebuing/ Forberedelse Førebuing/ Forberedelse 02.12.2015 SAM3029 Entreprenørskap og bedriftsutvikling 2 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Vedlegg Andre opplysningar

Detaljer

Førebuing/ Forberedelse

Førebuing/ Forberedelse Førebuing/ Forberedelse 02.06.2015 SAM3029 Entreprenørskap og bedriftsutvikling 2 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid Hjelpemiddel Førebuingstida varer éin dag. På førebuingsdagen

Detaljer

Rettleiing til sentralt gitt skriftleg eksamen i yrkesfag 2015

Rettleiing til sentralt gitt skriftleg eksamen i yrkesfag 2015 Rettleiing til sentralt gitt skriftleg eksamen i yrkesfag 2015 For elevar, lærlingar, praksiskandidatar og sensorar Nynorsk Sentralt gitt skriftleg eksamen i yrkesfag 1 2015 Om rettleiinga Denne rettleiinga

Detaljer

Vurderingsrettleiing 2011

Vurderingsrettleiing 2011 Vurderingsrettleiing 2011 ENG0012 Engelsk 10.trinn Til sentralt gitt skriftleg eksamen Nynorsk Vurderingsrettleiing til sentralt gitt skriftleg eksamen 2011 Denne vurderingsrettleiinga gir informasjon

Detaljer

Eksamen 06.12.2013. YRK3102 Yrkessjåførfaget. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 06.12.2013. YRK3102 Yrkessjåførfaget. Nynorsk/Bokmål Eksamen 06.12.2013 YRK3102 Yrkessjåførfaget Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Vedlegg Informasjon om vurderinga Eksamen varer i 5 timar. Alle hjelpemiddel

Detaljer

Førebuing/ Forberedelse

Førebuing/ Forberedelse Førebuing/ Forberedelse 26.11.2014 SPR3020 Reiseliv og språk 2 Elevar og privatistar / Elever og privatister Nynorsk/Bokmål Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder

Detaljer

Eksamen 03.06.2014. IDR2005 Treningslære 2. http://eksamensarkiv.net/ Nynorsk/Bokmål

Eksamen 03.06.2014. IDR2005 Treningslære 2. http://eksamensarkiv.net/ Nynorsk/Bokmål Eksamen 03.06.2014 IDR2005 Treningslære 2 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Eksamen varer i 5 timar. Alle hjelpemiddel er tillatne, bortsett frå Internett

Detaljer

Eksamen 06.12.2013. KAD3102 Kontor- og administrasjonsfaget. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 06.12.2013. KAD3102 Kontor- og administrasjonsfaget. Nynorsk/Bokmål Eksamen 06.12.2013 KAD3102 Kontor- og administrasjonsfaget Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Vedlegg Informasjon om vurderinga Eksamen varer i 5 timar.

Detaljer

Førebuing/Forberedelse 19.11.2014

Førebuing/Forberedelse 19.11.2014 Førebuing/Forberedelse 19.11.2014 REA3015 Informasjonsteknologi 2 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Vedlegg Andre opplysningar Informasjon

Detaljer

Eksamen 06.12.2013. ISF3102 IKT-servicefaget. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 06.12.2013. ISF3102 IKT-servicefaget. Nynorsk/Bokmål Eksamen 06.12.2013 ISF3102 IKT-servicefaget Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Vedlegg vurderinga oppgåva Eksamen varer i 5 timar. Alle hjelpemiddel er

Detaljer

Vurderingsrettleiing 2011

Vurderingsrettleiing 2011 Vurderingsrettleiing 2011 NOR0214/NOR0215 Norsk hovudmål og norsk sidemål Sentralt gitt skriftleg eksamen Nynorsk Vurderingsrettleiing til sentralt gitt skriftleg eksamen 2011 Denne vurderingsrettleiinga

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. HREV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Eksamen høsten 2014. Særtrykk av lover (Regnskapsloven og Bokføringsloven) og forskrifter

Høgskolen i Hedmark. HREV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Eksamen høsten 2014. Særtrykk av lover (Regnskapsloven og Bokføringsloven) og forskrifter Høgskolen i Hedmark HREV1 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Campus Hamar Eksamensdato: 11. desember 214 Eksamenstid: 9. - 13. Sensurfrist: 5. januar 215 Tillatte hjelpemidler: Særtrykk

Detaljer

Eksamen 21.05.2014. SAM3035 Økonomi og leiing / Økonomi og ledelse. http://eksamensarkiv.net/ Nynorsk/Bokmål

Eksamen 21.05.2014. SAM3035 Økonomi og leiing / Økonomi og ledelse. http://eksamensarkiv.net/ Nynorsk/Bokmål Eksamen 21.05.2014 SAM3035 Økonomi og leiing / Økonomi og ledelse Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Vedlegg Informasjon om oppgåva Informasjon om vurderinga

Detaljer

Eksamen 29.05.2015. http://eksamensarkiv.net/ Oppgaver på bokmål side 2 5. Oppgaver på nynorsk side 6 9

Eksamen 29.05.2015. http://eksamensarkiv.net/ Oppgaver på bokmål side 2 5. Oppgaver på nynorsk side 6 9 Eksamen 29.05.2015 NOR1049 Norsk som andrespråk for språklige minoriteter NOR1049 Norsk som andrespråk for språklege minoritetar Overgangsordning Vg3, elever og privatister/elevar og privatistar Oppgaver

Detaljer

Vurderingsveiledning 2011

Vurderingsveiledning 2011 Vurderingsveiledning 2011 SAM3026 Samfunnsøkonomi 2 Til sentralt gitt skriftlig eksamen Bokmål Vurderingsveiledning til sentralt gitt skriftlig eksamen 2011 Denne vurderingsveiledningen gir informasjon

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. 3REV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Qrdinær eksamen høsten 2014. Særtrykk av lover (Regnskapsloven og Bokføringsloven) og forskrifter

Høgskolen i Hedmark. 3REV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Qrdinær eksamen høsten 2014. Særtrykk av lover (Regnskapsloven og Bokføringsloven) og forskrifter í) Høgskolen i Hedmark 3REV1 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Qrdinær eksamen høsten 214 Eksamenssted: Rena Eksamensdato: 11.desember 214 Eksamenstid: 9. 13. Sensurfrist: 5. januar 215 Tillatte hjelpemidler: Særtrykk

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. NREV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. NREV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Eksamen høsten 2014 Høgskolen i Hedmark NREV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Eksamen høsten 2014 Eksamenssted: Campus Rena Eksamensdato: 11. desember 2014 Eksamenstid: 09.00-13.00 Sensurfrist: 5. januar 2015 Tillatte hjelpemidler:

Detaljer

Førebuing/ Forberedelse

Førebuing/ Forberedelse Førebuing/ Forberedelse 22.05.2015 SAM3016 Sosialkunnskap Nynorsk/Bokmål Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid Hjelpemiddel Førebuingstida varer éin dag. På førebuingsdagen er alle hjelpemiddel

Detaljer

OPPLÆRINGSREGION NORD. Skriftlig eksamen. SSA 1002 Drift og oppfølging VÅREN 2011. Privatister. Utdanningsprogram for Service og samferdsel

OPPLÆRINGSREGION NORD. Skriftlig eksamen. SSA 1002 Drift og oppfølging VÅREN 2011. Privatister. Utdanningsprogram for Service og samferdsel OPPLÆRINGSREGION NORD LK06 Finnmark fylkeskommune Troms fylkeskommune Nordland fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Skriftlig eksamen SSA 1002 Drift

Detaljer

Eksamen 05.12.2013. FRI3102 Frisørfaget. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 05.12.2013. FRI3102 Frisørfaget. Nynorsk/Bokmål Eksamen 05.12.2013 FRI3102 Frisørfaget Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Vedlegg Vedlegg som skal leverast inn Informasjon om vurderinga Eksamen varer

Detaljer

Eksamen 23.05.2013. SAM3002 Historie og filosofi 2. http://eksamensarkiv.net/ Nynorsk/Bokmål

Eksamen 23.05.2013. SAM3002 Historie og filosofi 2. http://eksamensarkiv.net/ Nynorsk/Bokmål Eksamen 23.05.2013 SAM3002 Historie og filosofi 2 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Vedlegg Informasjon om vurderinga Eksamen varer i 5 timar. Alle hjelpemiddel

Detaljer

Eksamen 21.11.2013. REA3015 Informasjonsteknologi 2. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 21.11.2013. REA3015 Informasjonsteknologi 2. Nynorsk/Bokmål Eksamen 21.11.2013 REA3015 Informasjonsteknologi 2 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Vedlegg Elektronisk vedlegg Informasjon om oppgåva Informasjon om

Detaljer

Eksamensrettleiing for vurdering av sentralt gitt eksamen. 1 Organisering av sentralt gitt skriftleg eksamen

Eksamensrettleiing for vurdering av sentralt gitt eksamen. 1 Organisering av sentralt gitt skriftleg eksamen Eksamensrettleiing for vurdering av sentralt gitt eksamen Denne eksamensrettleiinga gir informasjon om sentralt gitt eksamen, og korleis denne eksamen skal vurderast. Rettleiinga skal vere kjend for elever,

Detaljer

Eksamen 05.12.2013. GJE3102 Gjenvinningsfaget. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 05.12.2013. GJE3102 Gjenvinningsfaget. Nynorsk/Bokmål Eksamen 05.12.2013 GJE3102 Gjenvinningsfaget Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Eksamen varer i 5 timar. Alle hjelpemiddel er tillatne, bortsett frå Internett

Detaljer

Skriftlig eksamen. HUD2002 Kommunikasjon og samhandling. Våren 2014. Privatister/Privatistar. VG2 Hudpleier/Hudpleiar

Skriftlig eksamen. HUD2002 Kommunikasjon og samhandling. Våren 2014. Privatister/Privatistar. VG2 Hudpleier/Hudpleiar Finnmark fylkeskommune Troms fylkeskommune Nordland fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Skriftlig eksamen HUD2002 Kommunikasjon og samhandling Våren

Detaljer

Løsningsforslag med ferdigmodell til oppgavene 4.6, 4.7, 4.9, 4.11, 4.12 og 4.13 i læreboka

Løsningsforslag med ferdigmodell til oppgavene 4.6, 4.7, 4.9, 4.11, 4.12 og 4.13 i læreboka Løsningsforslag med ferdigmodell til oppgavene 4.6, 4.7, 4.9, 4.11, 4.12 og 4.13 i læreboka Siden ferdigmodellen har en mer spesifisert kontoplan enn læreboka, er det i noen tilfeller brukt andre kontoer

Detaljer

Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen

Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuing/ Forberedelse 29.05.2008 SAM3016 Sosialkunnskap Elevar og privatistar/elever og privatister Nynorsk/Bokmål Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid: Hjelpemiddel: Vedlegg: Bruk av

Detaljer

Eksamen 23.05.2013. REA3015 Informasjonsteknologi 2. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 23.05.2013. REA3015 Informasjonsteknologi 2. Nynorsk/Bokmål Eksamen 23.05.2013 REA3015 Informasjonsteknologi 2 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Vedlegg Elektronisk vedlegg Informasjon om oppgåva Informasjon om

Detaljer

Skriftlig eksamen. DHV1002 Kvalitet og dokumentasjon. Våren 2014. Privatister/Privatistar. VG1 Design og håndverk/ handverk

Skriftlig eksamen. DHV1002 Kvalitet og dokumentasjon. Våren 2014. Privatister/Privatistar. VG1 Design og håndverk/ handverk Finnmark fylkeskommune Troms fylkeskommune Nordland fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Skriftlig eksamen DHV1002 Kvalitet og dokumentasjon Våren

Detaljer

Vurderingsveiledning 2010

Vurderingsveiledning 2010 Vurderingsveiledning 2010 Fremmedspråk Elever og privatister Bokmål Vurderingsveiledning til sentralt gitt skriftlig eksamen 2010 Denne veiledningen består av en felles del (Del 1) med informasjon om eksamen

Detaljer

Skriftlig eksamen. HUD3002 Kommunikasjon og samhandling. Våren 2014. Privatister/Privatistar. VG3 Hudpleier/ Hudpleiar. Utdanningsprogram for

Skriftlig eksamen. HUD3002 Kommunikasjon og samhandling. Våren 2014. Privatister/Privatistar. VG3 Hudpleier/ Hudpleiar. Utdanningsprogram for Finnmark fylkeskommune Troms fylkeskommune Nordland fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Skriftlig eksamen HUD3002 Kommunikasjon og samhandling Våren

Detaljer

Veiledning til sentralt gitt skriftlig eksamen i yrkesfag 2015

Veiledning til sentralt gitt skriftlig eksamen i yrkesfag 2015 Veiledning til sentralt gitt skriftlig eksamen i yrkesfag 2015 For elever, lærlinger, praksiskandidater og sensorer Bokmål Sentralt gitt skriftlig eksamen i yrkesfag 1 2015 Om veiledningen Denne veiledningen

Detaljer

Vurderingsveiledning 2011

Vurderingsveiledning 2011 Vurderingsveiledning 2011 ENG0012 Engelsk 10.trinn Til sentralt gitt skriftlig eksamen Bokmål Vurderingsveiledning til sentralt gitt skriftlig eksamen 2011 Denne vurderingsveiledningen gir informasjon

Detaljer

Standard kontoplan - hovedinndeling

Standard kontoplan - hovedinndeling Standard kontoplan - hovedinndeling Balansen Kontokode klasse 1 Eiendeler og gjeld Kontokode klasse 2 Kontokode klasse: 4 Varekostnad 5 Lønnskostnad 6 og 7 Annen driftskostnad 8 Finanskostnad Resultatregnskap

Detaljer

Førebuing/ Forberedelse

Førebuing/ Forberedelse Førebuing/ Forberedelse 18.11.2015 SAM3006 Marknadsføring og leiing 2 / Markedsføring og ledelse 2 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid Hjelpemiddel Førebuingstida varer

Detaljer

Eksamen 01.06.2010. REA3015 Informasjonsteknologi 2. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 01.06.2010. REA3015 Informasjonsteknologi 2. Nynorsk/Bokmål Eksamen 01.06.2010 REA3015 Informasjonsteknologi 2 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel: Bruk av kjelder: 5 timar Alle hjelpemiddel er tillatne. Unnatak er Internett og

Detaljer

Førebuing/ Forberedelse 27.05.2014

Førebuing/ Forberedelse 27.05.2014 Førebuing/ Forberedelse 27.05.2014 ELE3002 Vg3 elektrikarfaget/elektrikerfaget Nynorsk/Bokmål Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Andre opplysningar Informasjon

Detaljer

Eksamen 05.12.2013. BOR3102 Boreoperatørfaget. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 05.12.2013. BOR3102 Boreoperatørfaget. Nynorsk/Bokmål Eksamen 05.12.2013 BOR3102 Boreoperatørfaget Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Vedlegg Informasjon om vurderinga Eksamen varer i 5 timar. Alle hjelpemiddel

Detaljer

Skriftlig eksamen. HUD2003 Yrkesutøvelse. Våren 2014. Privatister/Privatistar. VG2 Hudpleier/Hudpleiar. Utdanningsprogram for Helse- og oppvekstfag

Skriftlig eksamen. HUD2003 Yrkesutøvelse. Våren 2014. Privatister/Privatistar. VG2 Hudpleier/Hudpleiar. Utdanningsprogram for Helse- og oppvekstfag Finnmark fylkeskommune Troms fylkeskommune Nordland fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Skriftlig eksamen HUD2003 Yrkesutøvelse Våren 2014 Privatister/Privatistar

Detaljer

Førebuing/Forberedelse 20.05.2014

Førebuing/Forberedelse 20.05.2014 Førebuing/Forberedelse 20.05.2014 REA3015 Informasjonsteknologi 2 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Vedlegg Andre opplysningar Informasjon

Detaljer

Eksamen 21.11.2014. SAM3035 Økonomi og leiing / Økonomi og ledelse. http://eksamensarkiv.net/ Nynorsk/Bokmål

Eksamen 21.11.2014. SAM3035 Økonomi og leiing / Økonomi og ledelse. http://eksamensarkiv.net/ Nynorsk/Bokmål Eksamen 21.11.2014 SAM3035 Økonomi og leiing / Økonomi og ledelse Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Eksamen varer i 5 timar. Alle hjelpemiddel er tillatne,

Detaljer

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I ØKONOMISTYRING OG ØKONOMI OG LEDELSE ELEVER 2014

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I ØKONOMISTYRING OG ØKONOMI OG LEDELSE ELEVER 2014 RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I ØKONOMISTYRING OG ØKONOMI OG LEDELSE ELEVER 2014 Utdanningsprogram: Studiespesialisering Fagkoder: SAM3034, SAM3036 Årstrinn: Vg2, Vg3 Programområde: Språk, samfunnsfag

Detaljer

Eksamen 21.05.2015. REA3009 Geofag 2. http://eksamensarkiv.net/ Nynorsk/Bokmål

Eksamen 21.05.2015. REA3009 Geofag 2. http://eksamensarkiv.net/ Nynorsk/Bokmål Eksamen 21.05.2015 REA3009 Geofag 2 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Eksamen varer i 5 timar. Alle hjelpemiddel er tillatne, bortsett frå Internett og

Detaljer

Eksamen 20.11.2014. REA3015 Informasjonsteknologi 2. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 20.11.2014. REA3015 Informasjonsteknologi 2. Nynorsk/Bokmål Eksamen 20.11.2014 REA3015 Informasjonsteknologi 2 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Elektronisk vedlegg Informasjon om oppgåva Informasjon om vurderinga

Detaljer

Rong Fjellstove Rongastovo AS Resultatrekneskap 2009

Rong Fjellstove Rongastovo AS Resultatrekneskap 2009 Resultatrekneskap 2009 Driftsinntekter og driftskostnader Note 2009 2008 Salsinntekter 685 192 508 460 Andre driftsinntekter 77 000 0 Sum driftsinntekter 762 192 508 460 Varekostnader 79 307 83 412 Lønskostnader

Detaljer

Veiled. dning eksam. Bokmål

Veiled. dning eksam. Bokmål Veiled dning til sentra alt gitt skriftligg eksam men i yrkesfag 2012 For elever, lærlinger, praksiskandidater ogg sensorer Bokmål Sentralt gitt skriftlig eksamen i yrkesfag 1 2012 Denne veiledningen gir

Detaljer

Eksamen 05.12.2013. BMK3102 Bilfaget, lette køyretøy / Bilfaget, lette kjøretøy. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 05.12.2013. BMK3102 Bilfaget, lette køyretøy / Bilfaget, lette kjøretøy. Nynorsk/Bokmål Eksamen 05.12.2013 BMK3102 Bilfaget, lette køyretøy / Bilfaget, lette kjøretøy Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Eksamen varer i 5 timar. Alle hjelpemiddel

Detaljer

Eksamen 21.05.2015. NOR0214 norsk hovudmål/hovedmål Sentralt gitt eksamen etter 10. trinn elevar/elever og vaksne/voksne. Sult

Eksamen 21.05.2015. NOR0214 norsk hovudmål/hovedmål Sentralt gitt eksamen etter 10. trinn elevar/elever og vaksne/voksne. Sult Eksamen 21.05.2015 NOR0214 norsk hovudmål/hovedmål Sentralt gitt eksamen etter 10. trinn elevar/elever og vaksne/voksne Sult Nynorsk/bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Tema Hjelpemiddel Bruk

Detaljer

Eksamensrettleiing - om vurdering av eksamenssvar 2015

Eksamensrettleiing - om vurdering av eksamenssvar 2015 Eksamensrettleiing - om vurdering av eksamenssvar 2015 ENG1002/ENG1003 Engelsk fellesfag For sentralt gitt skriftleg eksamen Nynorsk Eksamensrettleiing for engelsk fellesfag Eksamensrettleiing til sentralt

Detaljer

Eksamen 30.11.2012. REA3028 Matematikk S2. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 30.11.2012. REA3028 Matematikk S2. Nynorsk/Bokmål Eksamen 30.11.01 REA308 Matematikk S Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del : 5 timar: Del 1 skal leverast inn etter timar. Del skal leverast

Detaljer

Skriftlig eksamen. SSS2001 Markedsføring og salg/ Marknadsføring og sal. Våren 2014. Privatister/Privatistar

Skriftlig eksamen. SSS2001 Markedsføring og salg/ Marknadsføring og sal. Våren 2014. Privatister/Privatistar Finnmark fylkeskommune Troms fylkeskommune Nordland fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Skriftlig eksamen SSS2001 Markedsføring og salg/ Marknadsføring

Detaljer

Trond Kristoffersen. Varekretsløpet. Generelt. Finansregnskap. Balansen. Egenkapital og gjeld. Kundefordringer

Trond Kristoffersen. Varekretsløpet. Generelt. Finansregnskap. Balansen. Egenkapital og gjeld. Kundefordringer Trond Kristoffersen Finansregnskap Eiendeler Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Investeringer Bankinnskudd n Egenkapital og

Detaljer

Eksamensrettleiing - om vurdering av eksamenssvar 2016

Eksamensrettleiing - om vurdering av eksamenssvar 2016 Eksamensrettleiing - om vurdering av eksamenssvar 2016 ENG1002/ENG1003 Engelsk fellesfag For sentralt gitt skriftleg eksamen Nynorsk Eksamensrettleiing for engelsk fellesfag Eksamensrettleiing til sentralt

Detaljer

Førebuing/ Forberedelse

Førebuing/ Forberedelse Førebuing/ Forberedelse 04.12.2013 SAM3029 Entreprenørskap og bedriftsutvikling 2 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Vedlegg Andre opplysningar

Detaljer

Løsningsforslag til oppgaver i læreboka kapittel 12

Løsningsforslag til oppgaver i læreboka kapittel 12 Løsningsforslag til oppgaver i læreboka kapittel 12 12,1 Kapital bundet i varelager: 2 400 000 a) ----------------------- 45 = kr 300 000 b) 6 000 000 ----------------------- 3 = kr 1 500 000 12 c) 1 800

Detaljer

Vurderingsveiledning 2012

Vurderingsveiledning 2012 Vurderingsveiledning 2012 Fremmedspråk Til sentralt gitt skriftlig eksamen Bokmål Vurderingsveiledning til sentralt gitt skriftlig eksamen 2012 Dette er en felles vurderingsveiledning for sentralt gitt

Detaljer

Førebuing/ Forberedelse

Førebuing/ Forberedelse Førebuing/ Forberedelse 22.05.2015 SAM3006 Marknadsføring og leiing 2 / Markedsføring og ledelse 2 Nynorsk/ Bokmål Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Vedlegg

Detaljer

Eksamen 04.12.2014. REA3019 Teknologi og forskingslære 2 / Teknologi og forskningslære 2. http://eksamensarkiv.net/ Nynorsk/Bokmål

Eksamen 04.12.2014. REA3019 Teknologi og forskingslære 2 / Teknologi og forskningslære 2. http://eksamensarkiv.net/ Nynorsk/Bokmål Eksamen 04.12.2014 REA3019 Teknologi og forskingslære 2 / Teknologi og forskningslære 2 Nynorsk/Bokmål 1.2009 Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Eksamen varer i 5 timar.

Detaljer

Eksamensveiledning -om vurdering av eksamensbesvarelser

Eksamensveiledning -om vurdering av eksamensbesvarelser Eksamensveiledning -om vurdering av eksamensbesvarelser 2013 ENG1002/ENG1003 Engelsk fellesfag ENG1005/ENG1006 Engelsk for døve og sterkt tunghørte For sentralt gitt skriftlig eksamen Bokmål ENG1002/1003

Detaljer

Førebuing/ Forberedelse

Førebuing/ Forberedelse Førebuing/ Forberedelse 25.05.2016 SAM3016 Sosialkunnskap Nynorsk/Bokmål Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid Hjelpemiddel Førebuingstida varer éin dag. På førebuingsdagen er alle hjelpemiddel

Detaljer

Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser 2015

Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser 2015 Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser 2015 ENG1002/ENG1003 Engelsk fellesfag For sentralt gitt skriftlig eksamen Bokmål Eksamensveiledning for engelsk fellesfag Eksamensveiledning til

Detaljer

Skriftlig eksamen. DTR2001Produksjon. Våren 2014. Privatister/Privatistar. VG2 Design og trearbeid

Skriftlig eksamen. DTR2001Produksjon. Våren 2014. Privatister/Privatistar. VG2 Design og trearbeid Finnmark fylkeskommune Troms fylkeskommune Nordland fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Skriftlig eksamen DTR2001Produksjon Våren 2014 Privatister/Privatistar

Detaljer

Skriftlig eksamen. BLD2002 Produktutvikling. Våren 2014. Privatister/Privatistar. VG2 Blomsterdekoratør

Skriftlig eksamen. BLD2002 Produktutvikling. Våren 2014. Privatister/Privatistar. VG2 Blomsterdekoratør Finnmark fylkeskommune Troms fylkeskommune Nordland fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Skriftlig eksamen BLD2002 Produktutvikling Våren 2014 Privatister/Privatistar

Detaljer

Eksamen 30.05.2013. SAM3029 Entreprenørskap og bedriftsutvikling 2. http://eksamensarkiv.net/ Nynorsk/Bokmål

Eksamen 30.05.2013. SAM3029 Entreprenørskap og bedriftsutvikling 2. http://eksamensarkiv.net/ Nynorsk/Bokmål Eksamen 30.05.2013 SAM3029 Entreprenørskap og bedriftsutvikling 2 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Vedlegg Informasjon om oppgåva Informasjon om vurderinga

Detaljer

Eksamen 06.12.2013. TAV3102 Tavlemontørfaget. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 06.12.2013. TAV3102 Tavlemontørfaget. Nynorsk/Bokmål Eksamen 06.12.2013 TAV3102 Tavlemontørfaget Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Vedlegg Vedlegg som skal leveres inn Bruk av kjelder Informasjon om vurderinga Eksamen varer

Detaljer

OPPLÆRINGSREGION NORD. Skriftlig eksamen. SSA1002 Drift og oppfølging VÅREN 2014. Privatister. Vg1 Service og samferdsel

OPPLÆRINGSREGION NORD. Skriftlig eksamen. SSA1002 Drift og oppfølging VÅREN 2014. Privatister. Vg1 Service og samferdsel OPPLÆRINGSREGION NORD LK06 Finnmark fylkeskommune Troms fylkeskommune Nordland fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Skriftlig eksamen SSA1002 Drift

Detaljer

Skriftlig eksamen. MUS2005 Musikk i perspektiv 1. Våren 2014. Privatister/Privatistar. VG2 Musikk. Utdanningsprogram for Musikk, Dans og Drama

Skriftlig eksamen. MUS2005 Musikk i perspektiv 1. Våren 2014. Privatister/Privatistar. VG2 Musikk. Utdanningsprogram for Musikk, Dans og Drama Finnmark fylkeskommune Troms fylkeskommune Nordland fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Skriftlig eksamen MUS2005 Musikk i perspektiv 1 Våren 2014

Detaljer

Førebuing/ Forberedelse 02.12.2014

Førebuing/ Forberedelse 02.12.2014 Førebuing/ Forberedelse 02.12.2014 AUT4002 Vg3 Automatikarfaget/automatikerfaget Nynorsk/Bokmål Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid Vedlegg Hjelpemiddel Bruk av kjelder Andre opplysningar

Detaljer

Skriftlig eksamen. SSS2002 Sikkerhet. Våren 2014. Privatister/Privatistar. VG2 Salg, service og sikkerhet/ Sal, service og sikkerheit

Skriftlig eksamen. SSS2002 Sikkerhet. Våren 2014. Privatister/Privatistar. VG2 Salg, service og sikkerhet/ Sal, service og sikkerheit Finnmark fylkeskommune Troms fylkeskommune Nordland fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Skriftlig eksamen SSS2002 Sikkerhet Våren 2014 Privatister/Privatistar

Detaljer

OPPLÆRINGSREGION NORD. Skriftlig eksamen. SSS2003 Økonomi og administrasjon HØSTEN 2011. Privatister. Salg, service og sikkerhet

OPPLÆRINGSREGION NORD. Skriftlig eksamen. SSS2003 Økonomi og administrasjon HØSTEN 2011. Privatister. Salg, service og sikkerhet OPPLÆRINGSREGION NORD LK06 Finnmark fylkeskommune Troms fylkeskommune Nordland fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Skriftlig eksamen SSS2003 Økonomi

Detaljer

Eksamen 05.06.2015. TMF3102 Tømrarfaget/Tømrerfaget Lærlingar og praksiskandidatar / Lærlinger og praksiskandidater.

Eksamen 05.06.2015. TMF3102 Tømrarfaget/Tømrerfaget Lærlingar og praksiskandidatar / Lærlinger og praksiskandidater. Eksamen 05.06.2015 TMF3102 Tømrarfaget/Tømrerfaget Lærlingar og praksiskandidatar / Lærlinger og praksiskandidater Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Informasjon om oppgåva

Detaljer

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442 Årsregnskap 2012 Norsk helse- og avholdsforbund Org.nr.: 876 077 442 Resultatregnskap Norsk Helse- Og Avholdsforbund Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Subsidier 6 767 471 747 784 Annen

Detaljer

Førebuing/ Forberedelse

Førebuing/ Forberedelse Førebuing/ Forberedelse 19.11.2014 SAM3006 Marknadsføring og leiing 2 / Markedsføring og ledelse 2 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Vedlegg

Detaljer

Eksempeloppgåve/ Eksempeloppgave 2009

Eksempeloppgåve/ Eksempeloppgave 2009 Eksempeloppgåve/ Eksempeloppgave 2009 MAT1013 Matematikk 1T Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del 2: Bruk av kjelder: Vedlegg: Framgangsmåte:

Detaljer

Eksamen 30.11.2010. REA3026 Matematikk S1. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 30.11.2010. REA3026 Matematikk S1. Nynorsk/Bokmål Eksamen 30.11.010 REA306 Matematikk S1 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del : Framgangsmåte: 5 timar: Del 1 skal leverast inn etter timar.

Detaljer

Eksamen 22.05.2009. REA3026 Matematikk S1. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 22.05.2009. REA3026 Matematikk S1. Nynorsk/Bokmål Eksamen 22.05.2009 REA3026 Matematikk S1 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del 2: Bruk av kjelder: Vedlegg: Framgangsmåte: Rettleiing om vurderinga:

Detaljer

OPPLÆRINGSREGION NORD. Skriftlig eksamen DHV1001 PRODUKSJON. Våren 2014. Privatister/Privatistar. VG1 Design og håndverk/handverk

OPPLÆRINGSREGION NORD. Skriftlig eksamen DHV1001 PRODUKSJON. Våren 2014. Privatister/Privatistar. VG1 Design og håndverk/handverk OPPLÆRINGSREGION NORD LK06 Finnmark fylkeskommune Troms fylkeskommune Nordland fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Skriftlig eksamen DHV1001 PRODUKSJON

Detaljer

Skriftlig eksamen. KJP2002 Kjemisk teknologi. Våren 2014. Privatister/Privatistar. VG2 Kjemiprosess

Skriftlig eksamen. KJP2002 Kjemisk teknologi. Våren 2014. Privatister/Privatistar. VG2 Kjemiprosess Finnmark fylkeskommune Troms fylkeskommune Nordland fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Skriftlig eksamen KJP2002 Kjemisk teknologi Våren 2014 Privatister/Privatistar

Detaljer

Eksamen 23.11.2011. MAT1015 Matematikk 2P. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 23.11.2011. MAT1015 Matematikk 2P. Nynorsk/Bokmål Eksamen 23.11.2011 MAT1015 Matematikk 2P Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del 2: Framgangsmåte: 5 timar: Del 1 skal leverast inn etter 2 timar.

Detaljer

Eksamen 25.11.2013. MAT1011 Matematikk 1P. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 25.11.2013. MAT1011 Matematikk 1P. Nynorsk/Bokmål Eksamen 25.11.2013 MAT1011 Matematikk 1P Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del 2: Framgangsmåte: Rettleiing om vurderinga: Andre opplysningar:

Detaljer

Eksamen 30.05.2013. SAM3016 Sosialkunnskap Elevar/ Elever, Privatistar/ Privatister. http://eksamensarkiv.net/

Eksamen 30.05.2013. SAM3016 Sosialkunnskap Elevar/ Elever, Privatistar/ Privatister. http://eksamensarkiv.net/ Eksamen 30.05.2013 SAM3016 Sosialkunnskap Elevar/ Elever, Privatistar/ Privatister Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Eksamen varer i 5 timar. Alle hjelpemiddel er tillatne,

Detaljer

Eksamen 27.05.2013. SAM3026 Samfunnsøkonomi 2. http://eksamensarkiv.net/ Nynorsk/Bokmål

Eksamen 27.05.2013. SAM3026 Samfunnsøkonomi 2. http://eksamensarkiv.net/ Nynorsk/Bokmål Eksamen 27.05.2013 SAM3026 Samfunnsøkonomi 2 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel på del 1 Hjelpemiddel på del 2 Bruk av kjelder Vedlegg Kjelder Informasjon om vurderinga

Detaljer