1. Generell informasjon:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. Generell informasjon:"

Transkript

1 1 SØKNADSSKJEMA FOR MUDRING OG DUMPING I SJØ OG VASSDRAG, ELLER UTFYLLING OVER FORURENSEDE SEDIMENTER I SJØ Skjemaet skal benyttes ved søknad om tillatelse til mudring og dumping i sjø og vassdrag i henhold til forurensningsforskrifens kap. 22. eller ved søknad om utfylling i sjø, over forurensede sedimenter i henhold til forurensninsloven 11. Informasjon om regelverk og hjelpemidler finner du på og Søknadsskjemaet er utformet på grunnlag av Klif sin veileder TA-1979/2004 (kap.4) og skal derfor tilfredsstille kravene til nødvendig grunnlagsinformasjon for behandling av søknader om mudring og dumping i sjø etter forurensningsforskriftens kap. 22. Skjemaet må fylles ut nøyaktig og fullstendig, og alle nødvendige vedlegg må følge med. Bruk vedleggsark med referansenummer til skjemaet der det er hensiktsmessig. Ta gjerne kontakt med Fylkesmannen før søknaden sendes! Søknaden oversendes Fylkesmannen i Troms på elektronisk form til eller i papirform til Fylkesmannen i Troms Pb Tromsø. 1. Generell informasjon: x Mudring i sjø eller vassdrag Kapittel 3. Søknaden gjelder x Dumping i sjø eller vassdrag Kapittel 4. x Utfylling i sjø over forurensede sedimenter Kapittel 5. Antall mudringslokaliteter 2 Antall dumpingslokaliteter 3 Kapittel 3-5 skal fylles ut og nummereres for hver enkelt lokalitet som skal benyttes. Miljøundersøkelse gjennomført x Ja, vedlagt Nei Vedleggs nr 8 og 14 Miljøundersøkelsen omfatter x Mudringssted Dumpingssted x Utfyllingssted Tittel på søknaden/prosjektet (med stedsnavn) Sommarøy Utdyping havn og innseiling. Avkorting av molo. Tromsø kommune, Troms fylke Kommune Tromsø kommune Navn på søker (tiltakseier) Kystverket Troms Finnmark Adresse Postboks ÅLESUND Org. nummer Telefon E-post Kontaktperson evt. ansvarlig søker/konsulent Magnus Rørvik, Kystverket, Senter for Utbygging Telefon E-post /

2 2 2. Eventuelle avklaringer med andre samfunnsinteresser: 2.1 Planstatus: (Viktig!) Gjør rede for den kommunale planstatusen til de aktuelle lokalitetene for mudring, dumping eller utfylling. Vi ber om at eventuell reguleringsplan med bestemmelser legges ved søknaden. : Er kommunen kontaktet på forhånd angående tiltaket? Ja x Nei Forhåndsuttalelse/godkjennelse fra kommunen vedlagt x 2.2 Oppgi hvilke kjente bruksinteresser/naturverdier som er tilknyttet lokaliteten eller nærområdet til lokaliteten og beskriv hvordan disse eventuelt kan berøres av tiltaket: : Vi ber om søkers vurdering av tiltaket i forhold til f eks. friluftsverdier, kommersielt fiske, sportsfiske, gyteog oppvekstområde for fisk, område av spesiell naturvernmessig betydning eller av spesiell biologisk betydning m.v. Beskriv dette for hver av lokalitetene som berøres av søknaden; mudring/dumping/utfylling. Registrert yngleområde for svartbak på nordsiden av Sommarøy og registrerte større tareforekomster på nordsiden av Hillesøya vil ikke bli berørt av denne utdypingen. Planlagt mudring i havn og innseiling vil verken ha positiv eller negativ innvirkning på naturmangfoldet i området. Se kapittel 7 i vedlegg 8. Det er i Artsdatabasen ikke registrert dyre- fugleliv i tiltaksområdet som er etenfor det som er vanlig langs kysten av Troms. Nordøst for Sommarøy (Saltholmen) finnes det en lokalitet for akvakultur (laks, ørret, regnbueørret). Denne forventes ikke å ha noen innvirkning på tiltaket. 2.3 Kulturminner: Er Tromsø Museum kontaktet på forhånd angående de berørte lokalitetene? Ja x Nei Klarering mht kulturminneloven vedlagt x 2.4 Fiskerinæring: Er Fiskeridirektoratet eller lokalt fiskarlag kontaktet angående de berørte lokalitetene? Ja x Nei Forhåndsuttalelse ang. fiskeri/ oppdrett vedlagt 2.5 Skipstrafikk og farled: Er Kystverket eller kommunen kontaktet angående hensyn til farleden (havne- og farvannsloven)? Ja x Nei Klarering mht havne- og farvannsloven vedlagt 2.6 Er det rør, kabler eller andre konstruksjoner på sjøbunnen i området? : Ja x Nei Aktuelle konstruksjoner er tegnet inn på vedlagt kart Nærmere beskrivelse: Disse blir ikke direkte berørt av mudringen, men må hensyntas. 2.7 Opplys hvilke eiendommer som antas å bli berørt av mudringen (naboliste): Eiere Det er utarbeidet egen liste. Se vedlegg 12 og 13 Gnr/bnr Dersom tiltaket går inn på annen persons eiendom må søknaden vedlegges skriftlig godkjenning etter nabovarsel. 2.8 Merknader/ kommentarer

3 3 : 2.4 De er kontaktet og blir jevnlig informert. 2.5 Kystverket er informert, men søknad er ikke sendt. 3. Mudring i sjø eller vassdrag Lokalitet nr: 3.1 Navn på lokalitet for mudring (stedsanvisning) Sommarøy Indre havn 1 Grunneier (navn og adresse) Se liste 3.2 Kart og stedfesting: Søknaden skal vedlegges oversiktskart i målestokk 1: og detaljkart 1:1 000 med inntegnet arealet (lengde og bredde) på området som skal mudres, samt GPS stedfestet prøvetakingsstasjoner Oversiktskart har vedleggs nr 1 Detaljkart har vedleggs nr 2 UTM-koordinater for mudringslokaliteten (midtpunkt) 3.3 Mudringshistorikk: Første gangs mudring Sonebelt 33 Nord Øst x Vedlikeholdsmudring Hvis ja, når ble det mudret sist? 2000 År 3.4 Begrunnelse/ bakgrunn for tiltaket: : Bedre regularitet og mindre ventetid ved anløp av havna Sikrere anløp av havna Enklere og sikrere manøvrering av havna Redusert fare for grunnberøring 3.5 Muddringens omfang: Vanndybde på mudringsstedet (dybdeintervall) Ca -6 m Hvor dypt i sedimentet skal det mudres? 3,3 m Arealet som skal mudres m² (merk på kart) Mengde sedimenter som skal mudres (volum) pfm 3 Eventuell nærmere beskrivelse av omfanget av tiltaket: : Inkludert ca 9000 pam 3 som skal fjernes fra molo. Ca 800 tfm 3 forurensede masser (TBT og kobber), se vedlegg 14 og Mudringsmetode: Gi en kort beskrivelse med begrunnelse (f eks. grabb, gravemaskin, skuff, pumping, sugeutstyr el.). : Avgjøres i samarbeid med entreprenør 3.7 Anleggsperiode: Angi et tidsintervall for når tiltaket planlegges gjennomført : Hvordan er sedimentene planlagt disponert: x Dumping/ deponering i sjø Rensing / behandling x Deponering i sjøkanten (strandkantdeponi) Deponering på land

4 4 : : Annet x Kort beskrivelse av planlagt disponeringsløsning: Dumping i sjødeponi, strandkantdeponi med sjete og tildekking av forurensede masser. Beskrivelse av planlagt transportmetode: (fartøytype / kjøretøy /omlastingsmetode) Lekter. Beskrivelse av mudringslokaliteten med hensyn til fare for forurensning: 3.9 Sedimentenes innhold: Angi fordeling av innhold i % Stein Grus Leire Silt Skjellsand Annet Eventuell nærmere beskrivelse: (f eks romlig kornfordeling, horisontal og vertikal fordeling) : Se vedlegg 9 Grunnen består generelt av et øvre lag med liten og middels sonderingsmotstand over et nedre lag med stor sonderingsmotstand. Prøveserier viser at det øvre bløte laget generelt består av leirlig siltig sandig materiale og siltig sandig grusig materiale som inneholder koraller Strømforhold på lokaliteten: : Utenfor Sommarøy setter strømmen i alminnelighet nordøstover langs landet. Ved fallende sjøsetter strømmen sørover Aktive og/eller historiske forurensingskilder: (viktig!) Beskriv eksisterende og tidligere virksomheter i nærområdet til lokaliteten (f eks slipp, kommunalt avløp, småbåthavn, industrivirksomhet e.l.). : Industrivirksomhet innerst i havna har medført til forurensede sedimenter. Denne delen vil bli dekt til Miljøundersøkelse, prøvetaking og analyser Det må foreligge dokumentasjon på sedimentenes innhold av tungmetaller og miljøgifter. Omfanget av prøvetaking ved planlegging av mudring må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Antall prøvepunkter må sees i sammenheng med mudringsarealets størrelse og lokalisering i forhold til mulige forurensningskilder. Kravene til miljøundersøkelser i sammenheng med mudringssaker er beskrevet i Klif (tidligere SFT) sin veileder TA-1979/2004 (kap.2) med revisjoner i TA-2229/2007. Vedlagt miljørapport skal presentere analyseresultater fra prøvetaking av de aktuelle sedimentene, samt en miljøfaglig vurdering av massenes forurensningstilstand. Antall prøvestasjoner på lokaliteten: 8 stk (skal merkes på vedlagt kart) Analyseparametre: Hvilke analyser er gjort? : Tungmetaller og organiske miljøgifter Se Sommarøy, geotekniske og miljøtekniske undersøkelser (NGI) Se vedlegg 8 og 14 (Vedlegg 8 er en nyere undersøkelse som er utført i det mest forurensede området fra undersøkelsen i vedlegg 14) 3.13 Forurensningstilstand på lokaliteten: Gi en oppsummering av miljøundersøkelsen med klassifiseringen av sedimentene i tilstandsklasser (I-V) : relatert til de ulike analyseparametrene jf. TA-2229/2007. Sterkt forurenset klasse V innerst i havnen (denne delen skal tildekkes). I resterende del av havn inntil klasse IV TBT 3.14 Risikovurdering: Gi en vurdering av risiko for at tiltaket vil bidrar til å spre forurensning eller være til annen ulempe for naturmiljøet. : Lavt innhold av miljøgifter i mudringsområde, samt grove masser bidrar til liten spredning Avbøtende tiltak: Beskriv planlagte tiltak for å hindre/redusere partikkelspredning, med begrunnelse. : Lav risiko for partikkelspredning da en stor del av sedimentene består av sand/grus. Ingen

5 5 avbøtende tiltak planlagt 4. Dumping i sjø eller vassdrag Lokalitet nr: 4.1 Navn på lokalitet for dumping (stedsanvisning) Kvalen Grunneier (navn og adresse) 4.2 Kart og stedfesting: Søknaden skal vedlegges oversiktskart i målestokk 1: og detaljkart 1:1 000 med inntegnet arealet (lengde og bredde) på området som berøres av dumpingen, samt eventuell GPS stedfestet prøvetakingsstasjoner (der det er relevant). Oversiktskart har vedleggs nr 1 Detaljkart har vedleggs nr 5 UTM-koordinater for lokaliteten (midtpunkt) Sonebelt 33 Nord Øst Begrunnelse for tiltaket: : Overskudd av løse masser 4.4 Dumpingens omfang: Angi vanndybde på dumpingsstedet 40 m Arealet som berøres av dumpingen 1500 m² (merk på kart) Mengde sedimenter som skal dumpes (volum) pfm 3 Beskriv type materiale som skal dumpes: (muddermasser, løsmasser, stein) Se vedlegg 9 Grunnen består generelt av et øvre lag med liten og middels sonderingsmotstand over et nedre lag med stor sonderingsmotstand. Prøveserier viser at det øvre bløte laget generelt består av leirlig siltig sandig materiale og siltig sandig grusig materiale som inneholder koraller. 4.5 Dumpemetode: Gi en kort beskrivelse med begrunnelse (splittlekter, skuff, pumping e.l.). : Avgjøres i samarbeid med entreprenør. 4.6 Anleggsperiode: Angi et tidsintervall for når tiltaket planlegges gjennomført. : Beskrivelse av dumpingslokaliteten med hensyn til fare for forurensning: 4.7 Naturforhold: Beskriv bunnforhold, sedimenttype og strømforhold på dumpingslokaliteten. : Middelstrømmen var 5.6 cm/s mot nordvest på 12 m dyp, og 1.3 cm/s mot sørøst på 42 m dyp. Stor variabilitet pga tidevann. Se vedlegg Aktive og/eller historiske forurensingskilder: Beskriv potensielle utslippskilder i nærområdet som f eks slipp, kommunalt avløp, småbåthavn, industrivirksomhet e.l. : Tidigere brukt som dumpeområde for prosjekt i Brensholmen. 4.9 Forurensningstilstand på lokaliteten: Gi en oppsummering av eventuell miljøundersøkelsen på lokaliteten. : Ingen miljøundersøkelse.

6 Risikovurdering: Gi en vurdering av risiko for at dumpingen vil bidrar til å spre forurensning eller være til annen ulempe for naturmiljøet eller andre samfunnshensyn. : Lavt innhold miljøgifter (TBT). Relativt grove masser. Lav risiko for partikkelspredning Avbøtende tiltak: Beskriv planlagte tiltak for å hindre/redusere partikkelspredning, med begrunnelse. : Ingen planlagte tiltak. 5. Utfylling fra land over forurensede sedimenter Lokalitet nr: Dette gjelder kun søknader om utfylling i sjø (fra land eller fra skip) der det er påvist, eller fare for, at bunnsedimentene som tildekkes er forurenset. 5.1 Navn på lokalitet for mudring (stedsanvisning) Gårdnr/bruksnr Innerst i havnen. Grunneier (navn og adresse) Se vedlegg Kart og stedfesting: Søknaden skal vedlegges oversiktskart i målestokk 1: og detaljkart 1:1000 (fås ved henvendelse til kommunen) med inntegnet arealet (lengde og bredde) på området som skal fylles ut, samt GPS stedfestet prøvetakingsstasjoner. Oversiktskart har vedleggs nr 1 Detaljkart har vedleggs nr 7 UTM-koordinater for lokaliteten (midtpunkt) Sonebelt Begrunnelse for tiltaket: Forurenset område som ikke blir mudret 5.4 Utfyllingens omfang: Nord Øst Angi vanndybde på utfyllingsstedet Ca1-2 m m Arealet som berøres av utfyllingen Ca 2000 m² (merk på kartet) Mengde fyllmasser som skal benyttes (volum) Ca 750 pfm 3 Beskriv type masser som skal benyttes i utfyllingen: (løsmasser, stein e.l.) Rene masser fra utdyping 5.5 Utfyllingsmetode: Gi en kort beskrivelse (f eks. lastebil, splittlekter fra sjø e.l.). Avgjøres i samarbeid med entreprenør. Legges skånsomt i inntil 0.5 m tykkelse 5.6 Anleggsperiode: Angi et tidsintervall for når tiltaket planlegges gjennomført Beskrivelse av utfyllingslokaliteten med hensyn til fare for forurensning: 5.7 Aktive og/eller historiske forurensingskilder: Beskriv eksisterende og tidligere virksomheter i nærområdet til lokaliteten (f eks slipp, kommunalt avløp, småbåthavn, industrivirksomhet e.l.). Tidligere drift av båtslipp og fortsatt drift av mekanisk verksted med kai i indre del av havna 5.8 Bunnsedimentenes innhold: Angi ca fordeling av innhold i % Stein Grus Leire Silt Skjellsand Annet

7 7 Eventuell nærmere beskrivelse: Svart materiale innblandet mye skjell. Se vedlegg Strømforhold på lokaliteten Utenfor Sommarøy setter strømmen i alminnelighet nordøstover langs landet. Ved fallende sjøsetter strømmen sørover Miljøundersøkelse, prøvetaking og analyser Det må foreligge dokumentasjon på sedimentenes innhold av tungmetaller og miljøgifter. Omfanget av prøvetaking ved planlegging av tiltaket må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Antall prøvepunkter må sees i sammenheng med utfyllingsarealets størrelse og lokalisering i forhold til mulige forurensningskilder. Kravene til miljøundersøkelser i sammenheng med mudringssaker er beskrevet i Klif (tidligere SFT) sin veileder TA-1979/2004 (kap.2) med revisjoner i TA-2229/2007. Vedlagt miljørapport skal presentere analyseresultater fra prøvetaking av de aktuelle sedimentene, samt en miljøfaglig vurdering av massenes forurensningstilstand. Antall prøvestasjoner på lokaliteten: 1 stk (skal merkes på vedlagt kart) Analyseparametre: Hvilke analyser er gjort? Tungmetaller og organiske miljøgifter. Se vedlegg 8 og Forurensningstilstand på lokaliteten: Gi en oppsummering av miljøundersøkelsen med klassifiseringen av sedimentene i tilstandsklasser (I-V) relatert til de ulike analyseparametrene Klasse V organiske miljøgifter. Klasse I og II tungmetaller Risikovurdering: Gi en vurdering av risiko for at tiltaket vil bidrar til å spre forurensning eller være til annen ulempe for naturmiljøet. Lav risiko for spredning ved tildekking. Massene kommer opprinnelig fra indre havn og tildekningslaget vil over tid utvikle erosjonshud som vil beskytte tildekningslaget Avbøtende tiltak: Beskriv eventuelle planlagte tiltak for å hindre/redusere partikkelspredning, med begrunnelse. Velger skånsom tildekkingsmetode Underskrift Sted: Dato: Underskrift: Vedleggsoversikt (Husk referanse til skjemaet og lokalitet) Nr. Innhold Ref. til nr på skjemaet Lokalitet nr Telefon: Telefaks: Postadresse: Besøksadresse: E-postadresse: Postboks 6105, 9291 Tromsø Fylkeshuset, Strandvegen 13

8 8 Til bruk nå søknaden omfatter flere mudringslokaliteter: 3. Mudring i sjø eller vassdrag Lokalitet nr: 3.1 Navn på lokalitet for mudring (stedsanvisning) Led innseiling Grunneier (navn og adresse) 3.2 Kart og stedfesting: Søknaden skal vedlegges oversiktskart i målestokk 1: og detaljkart 1:1000 (fås ved henvendelse til kommunen) med inntegnet arealet (lengde og bredde) på området som skal mudres, samt GPS stedfestet prøvetakingsstasjoner Oversiktskart har vedleggs nr 1 Detaljkart har vedleggs nr 3 og 4 UTM-koordinater for mudringslokaliteten (midtpunkt) Sonebelt 33 Nord Øst Mudringshistorikk Første gangs mudring x Vedlikeholdsmudring Hvis ja, når ble det mudret sist? 2000 År 3.4 Begrunnelse/ bakgrunn for tiltaket Sikrere anløp av havna Redusert fare for grunnberøring 3.5 Muddringens omfang: Vanndybde på mudringsstedet (dybdeintervall) 9-4,5 m Hvor dypt i sedimentet skal det mudres? Ca 4m m Vanndybde etter planlagt mudring 9,3 m Arealet som skal mudres m² (merkes på vedlagt kartet) Mengde sedimenter som skal mudres (volum) pfm 3 Eventuell nærmere beskrivelse av omfanget av tiltaket Grunne sør vest for innseilingen skal utdypes til 10,3 m 3.6 Mudringsmetode: (f eks. grabb, gravemaskin, skuff, pumping, sugeutstyr) Gi en kort beskrivelse med begrunnelse. Utarbeides i samarbeid med entreprenør 3.7 Anleggsperiode: Angi et tidsintervall for når tiltaket planlegges gjennomført Hvordan er sedimentene planlagt disponert x Dumping/ deponering i sjø Rensing / behandling Deponering i sjøkanten (strandkantdeponi) Annet Kort beskrivelse av planlagt disponeringsløsning: Dumping fra lekter. Deponering på land Beskrivelse av planlagt transportmetode (fartøy, kjøretøy)

9 9 Lekter. Beskrivelse av mudringslokaliteten med hensyn til fare for forurensning: (eventuelt på eget ark som legges ved) 3.9 Sedimentenes innhold Angi fordeling av innhold i % Eventuell nærmere beskrivelse (f eks dybdefordeling) Ca tfm3 løse masser og ca tfm3 fjell. Sandbunn Stein Grus Leire Silt Skjellsand Annet 3.10 Strømforhold på lokaliteten Utenfor Sommarøy setter strømmen i alminnelighet nordøstover langs landet. Ved fallende sjøsetter strømmen sørover Aktive og/eller historiske forurensingskilder (f eks slipp, kommunalt avløp, småbåthavn, industrivirksomhet). Innseiling Sommarøy 3.12 Miljøundersøkelse, prøvetaking og analyser Det må foreligge dokumentasjon på sedimentenes innhold av tungmetaller og miljøgifter. Omfanget av prøvetaking ved planlegging av mudring må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Antall prøvepunkter må sees i sammenheng med mudringsarealets størrelse og lokalisering i forhold til mulige forurensningskilder. Kravene til miljøundersøkelser i sammenheng med mudringssaker er beskrevet i Klif (tidligere SFT) sin veileder TA-1979/2004 (kap.2) med revisjoner i TA-2229/2007. Vedlagt miljørapport skal presentere analyseresultater fra prøvetaking av de aktuelle sedimentene, samt en miljøfaglig vurdering av massenes forurensningstilstand. Antall prøvestasjoner på lokaliteten: 4 stk (skal merkes på vedlagt kart) Analyseparametre: Hvilke analyser er gjort? Tungmetaller og organiske miljøgifter Se Sommarøy, geotekniske og miljøtekniske undersøkelser (NGI) Se Vedlegg Forurensningstilstand på lokaliteten Gi en oppsummering av miljøundersøkelsen med klassifiseringen av sedimentene i tilstandsklasser (I-V) relatert til de ulike analyseparametrene Klasse IV for TBT ved stasjon 12 resten rene masser. Se vedlegg Risikovurdering: Gi en vurdering av risiko for at tiltaket vil bidrar til å spre forurensning eller være til annen ulempe for naturmiljøet Meget lavt innhold av miljøgifter i mudringsområde, samt grove masser 3.15 Avbøtende tiltak: Beskriv eventuelle planlagte tiltak for å hindre/redusere partikkelspredning, med begrunnelse: Lav risiko for partikkelspredning da en stor del av sedimentene består av sand/grus. Ingen avbøtende tiltak planlagt

10 10 Til bruk når søknaden omfatter flere dumpingslokaliteter: 4. Dumping i sjø eller vassdrag Lokalitet nr: 4.1 Navn på lokalitet for dumping (stedsanvisning) Strandkantdeponi Grunneier (navn og adresse) Se vedlegg Kart og stedfesting: Søknaden skal vedlegges oversiktskart i målestokk 1: og detaljkart 1:1000 (fås ved henvendelse til kommunen) med inntegnet arealet (lengde og bredde) på området som berøres av dumpingen, samt eventuell GPS stedfestet prøvetakingsstasjoner (der det er relevant). Oversiktskart har vedleggs nr 1 Detaljkart har vedleggs nr 6 UTM-koordinater for lokaliteten (midtpunkt) Sonebelt 33 Nord Øst Begrunnelse for tiltaket Utvide landareal for etablering av kai. Sikre deponi av masse forurenset (TBT) 4.4 Dumpingens omfang: Angi vanndybde på dumpingsstedet 1-2 m Arealet som berøres av dumpingen 4815 m² (merkes på vedlagt kart) Mengde sedimenter som skal dumpes (volum) 9757 m 3 Beskriv type materiale som skal dumpes (muddermasser, løsmasser, stein) Vi vil deponere masse der det er registrert forekoms av TBT innerst deponiet. Og bruke ren masse og stein fra forkorting av molo i sjeteen. 4.5 Dumpemetode Gi en kort beskrivelse med begrunnelse (splittlekter, skuff, pumping) Utarbeides i samarbeid med entreprenør 4.6 Anleggsperiode: Angi et tidsintervall for når tiltaket planlegges gjennomført Slutt 2014, 2015 Beskrivelse av dumpingslokaliteten med hensyn til fare for forurensning: (eventuelt på eget ark som legges ved) 4.7 Bunnforhold, sedimenttype og strømforhold på dumpingslokaliteten Grunnen består generelt av et øvre lag med liten og middels sonderingsmotstand over et nedre lag med stor sonderingsmotstand. Prøveserier viser at det øvre bløte laget generelt består av leirlig siltig sandig materiale og siltig sandig grusig materiale. 4.8 Aktive og/eller historiske forurensingskilder (f eks slipp, kommunalt avløp, småbåthavn, industrivirksomhet). Industrivirksomhet innerst i havna har medført til forurensede sedimenter. Denne delen vil bli dekt til. 4.9 Forurensningstilstand på lokaliteten Sterkt forurenset klasse V innerst i havnen (denne delen skal tildekkes). I resterende del av havn inntil klasse IV TBT 4.10 Risikovurdering Gi en vurdering av risiko for at dumpingen vil bidrar til å spre forurensning eller være til annen ulempe for naturmiljøet eller andre samfunnshensyn Lavt innhold av miljøgifter i mudringsområde, samt grove masser bidrar til liten spredning Avbøtende tiltak Beskriv eventuelle planlagte tiltak for å hindre/redusere partikkelspredning, med begrunnelse:

11 11 Lav risiko for partikkelspredning da en stor del av sedimentene består av sand/grus. Ingen avbøtende tiltak planlagt

SØKNADSSKJEMA - MUDRING OG DUMPING I SJØ OG VASSDRAG - UTFYLLING OVER FORURENSEDE SEDIMENTER I SJØ

SØKNADSSKJEMA - MUDRING OG DUMPING I SJØ OG VASSDRAG - UTFYLLING OVER FORURENSEDE SEDIMENTER I SJØ FYLKESMANNEN I FINNMARK Miljøvernavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Birasgáhttenossodat SØKNADSSKJEMA - MUDRING OG DUMPING I SJØ OG VASSDRAG - UTFYLLING OVER FORURENSEDE SEDIMENTER I SJØ Skjemaet skal benyttes

Detaljer

SØKNADSSKJEMA - MUDRING OG DUMPING I SJØ OG VASSDRAG - UTFYLLING OVER FORURENSEDE SEDIMENTER I SJØ

SØKNADSSKJEMA - MUDRING OG DUMPING I SJØ OG VASSDRAG - UTFYLLING OVER FORURENSEDE SEDIMENTER I SJØ 1 SØKNADSSKJEMA - MUDRING OG DUMPING I SJØ OG VASSDRAG - UTFYLLING OVER FORURENSEDE SEDIMENTER I SJØ Skjemaet skal benyttes ved søknad om tillatelse til mudring og dumping i sjø og vassdrag i henhold til

Detaljer

1. Generell informasjon:

1. Generell informasjon: 1 SØKNADSSKJEMA FOR MUDRING OG DUMPING I SJØ OG VASSDRAG, ELLER UTFYLLING OVER FORURENSEDE SEDIMENTER I SJØ Skjemaet skal benyttes ved søknad om tillatelse til mudring og dumping i sjø og vassdrag i henhold

Detaljer

SØKNADSSKJEMA - MUDRING OG DUMPING I SJØ OG VASSDRAG - UTFYLLING OVER FORURENSEDE SEDIMENTER I SJØ

SØKNADSSKJEMA - MUDRING OG DUMPING I SJØ OG VASSDRAG - UTFYLLING OVER FORURENSEDE SEDIMENTER I SJØ 1 SØKNADSSKJEMA - MUDRING OG DUMPING I SJØ OG VASSDRAG - UTFYLLING OVER FORURENSEDE SEDIMENTER I SJØ Skjemaet skal benyttes ved søknad om tillatelse til mudring og dumping i sjø og vassdrag i henhold til

Detaljer

SØKNADSSKJEMA - MUDRING OG DUMPING I SJØ OG VASSDRAG - UTFYLLING OVER FORURENSEDE SEDIMENTER I SJØ

SØKNADSSKJEMA - MUDRING OG DUMPING I SJØ OG VASSDRAG - UTFYLLING OVER FORURENSEDE SEDIMENTER I SJØ 1 SØKNADSSKJEMA - MUDRING OG DUMPING I SJØ OG VASSDRAG - UTFYLLING OVER FORURENSEDE SEDIMENTER I SJØ Skjeaet skal benyttes ved søknad o tillatelse til udring og duping i sjø og vassdrag i henhold til forurensningsforskriften

Detaljer

SØKNADSSKJEMA - MUDRING OG DUMPING I SJØ OG VASSDRAG - UTFYLLING OVER FORURENSEDE SEDIMENTER I SJØ

SØKNADSSKJEMA - MUDRING OG DUMPING I SJØ OG VASSDRAG - UTFYLLING OVER FORURENSEDE SEDIMENTER I SJØ FYLKESMANNEN I FINNMARK Miljøvernavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Birasgáhttenossodat SØKNADSSKJEMA - MUDRING OG DUMPING I SJØ OG VASSDRAG - UTFYLLING OVER FORURENSEDE SEDIMENTER I SJØ Skjemaet skal benyttes

Detaljer

SØKNADSSKJEMA FOR FJERNING (MUDRING) AV MASSER I SJØ ELLER VASSDRAG

SØKNADSSKJEMA FOR FJERNING (MUDRING) AV MASSER I SJØ ELLER VASSDRAG SØKNADSSKJEMA FOR FJERNING (MUDRING) AV MASSER I SJØ ELLER VASSDRAG Fylles ut for hvert enkelt tiltak Generell informasjon Søkerens navn og adresse: Ansvarlig entreprenør: 1. Mudring Søknaden skal vedlegges

Detaljer

SØKNADSSKJEMA FOR FJERNING (MUDRING) AV MASSER I SJØ ELLER VASSDRAG

SØKNADSSKJEMA FOR FJERNING (MUDRING) AV MASSER I SJØ ELLER VASSDRAG SØKNADSSKJEMA FOR FJERNING (MUDRING) AV MASSER I SJØ ELLER VASSDRAG Fylles ut for hvert enkelt tiltak Generell informasjon Søkerens navn og adresse: Fürstlia Interesselag 1367 Snarøya Ansvarlig entreprenør:

Detaljer

SØKNADSSKJEMA FOR FJERNING (MUDRING) AV MASSER I SJØ ELLER VASSDRAG

SØKNADSSKJEMA FOR FJERNING (MUDRING) AV MASSER I SJØ ELLER VASSDRAG SØKNADSSKJEMA FOR FJERNING (MUDRING) AV MASSER I SJØ ELLER VASSDRAG Revierhavna, Hovedøya Generell informasjon Søkerens navn og adresse: Oslo kommune, Bymiljøetaten Postboks 636 Løren 0507 OSLO postmottak@bym.oslo.kommune.no

Detaljer

SØKNADSSKJEMA MUDRING, DUMPING OG UTFYLLING I SJØ OG VASSDRAG

SØKNADSSKJEMA MUDRING, DUMPING OG UTFYLLING I SJØ OG VASSDRAG 1 SØKNADSSKJEMA MUDRING, DUMPING OG UTFYLLING I SJØ OG VASSDRAG Skjemaet skal benyttes ved søknad om tillatelse til mudring og dumping i sjø og vassdrag i henhold til forurensningsforskriften kapittel

Detaljer

1. Generell informasjon

1. Generell informasjon - MUDRING OG SJØDEPONERING, LANGNESBUKT I ALTA KOMMUNE Søknad om tillatelse til mudring og dumping i sjø og vassdrag i henhold til forurensningsforskriften kap. 22 og ved søknad om utfylling over forurensede

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder

Fylkesmannen i Vest-Agder Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen SØKNADSSKJEMA FOR MUDRING OG DUMPING Fylles ut for hvert enkelt tiltak Fylkesmannen i Vest-Agder opplyser om vedtak fra Miljøverndepartementet som innebærer

Detaljer

All dokumentasjon på tidligere utført mudring ved stedet vedlegges søknaden

All dokumentasjon på tidligere utført mudring ved stedet vedlegges søknaden SØKNADSSKJEMA FOR MUDRING OG DUMPING I MARINE OMRÅDER 1. Generell informasjon Søknaden gjelder(kryss av) Mudring Dumping Annet (spesifiser) Tiltakshaver Navn:Horten seilforening Adresse: Strandveien 42

Detaljer

SØKNADSSKJEMA FOR MUDRING OG DUMPING I MARINE OMRÅDER. Søknaden gjelder(kryss av) Mudring Dumping Annet (spesifiser)

SØKNADSSKJEMA FOR MUDRING OG DUMPING I MARINE OMRÅDER. Søknaden gjelder(kryss av) Mudring Dumping Annet (spesifiser) SØKNADSSKJEMA FOR MUDRING OG DUMPING I MARINE OMRÅDER 1. Generell informasjon Søknaden gjelder(kryss av) Mudring Dumping Annet (spesifiser) Tiltakshaver Navn:Helge Klitzing Adresse:Lahelleveien 18, 3140

Detaljer

All dokumentasjon på tidligere utført mudring ved stedet vedlegges søknaden

All dokumentasjon på tidligere utført mudring ved stedet vedlegges søknaden SØKNADSSKJEMA FOR MUDRING OG DUMPING I MARINE OMRÅDER 1. Generell informasjon Søknaden gjelder(kryss av) Mudring Dumping Annet (spesifiser) Tiltakshaver Navn:Furustrand Camping AS Adresse:Tareveien 11,

Detaljer

Mudring, dumping og utfylling i sjø og vassdrag Søknadsskjema

Mudring, dumping og utfylling i sjø og vassdrag Søknadsskjema Side 1 av 8 Mudring, dumping og utfylling i sjø og vassdrag Søknadsskjema 1 Generell informasjon a Tiltakshaver (ansvarlig søker) Navn: Adresse: Kontaktperson Navn: Adresse: Tlf: e-post: c Entreprenør

Detaljer

SØKNADSSKJEMA FOR FJERNING (MUDRING) AV MASSER I SJØ ELLER VASSDRAG

SØKNADSSKJEMA FOR FJERNING (MUDRING) AV MASSER I SJØ ELLER VASSDRAG SØKNADSSKJEMA FOR FJERNING (MUDRING) AV MASSER I SJØ ELLER VASSDRAG Fylles ut for hvert enkelt tiltak Generell informasjon Søkerens navn og adresse: Strand / Løken Arkitekter AS v/petter Løken på vegne

Detaljer

Fylkesmannen i Rogaland Miljøvernavdelingen

Fylkesmannen i Rogaland Miljøvernavdelingen Fylkesmannen i Rogaland Miljøvernavdelingen SØKNAD OM TILTAK I SJØ 1. Generell informasjon: a) Tiltakshaver: Navn: Strand Båtsenter AS Adresse: E-post: Stålverksvegen 67, 4100 Jørpeland oh@sklangeland.no

Detaljer

Fylkesmanneni Rogaland Miljøvernavdelingen

Fylkesmanneni Rogaland Miljøvernavdelingen Fylkesmanneni Rogaland Miljøvernavdelingen SØKNAD OM MUDRING OG UTFYLLING 1. Generell informasjon: a) Søker Navn: Kalhammarveien 53 AS Adresse: Kalhammarveien 57, 4007 Stavanger b) Meldingen gjelder Mudring

Detaljer

MUDRING OG DUMPING I MARINE OMRÅDER Veiledning til søknadsskjema. All mudring og dumping er forbudt. Det kan søkes om tillatelse til Fylkesmannen.

MUDRING OG DUMPING I MARINE OMRÅDER Veiledning til søknadsskjema. All mudring og dumping er forbudt. Det kan søkes om tillatelse til Fylkesmannen. MUDRING OG DUMPING I MARINE OMRÅDER Veiledning til søknadsskjema All mudring og dumping er forbudt. Det kan søkes om tillatelse til Fylkesmannen. Se 22-3 i forurensningsforskriften: Mudring er forbudt,

Detaljer

Søknadsskjema for tiltak i sjø og vassdrag

Søknadsskjema for tiltak i sjø og vassdrag Søknadsskjema for tiltak i sjø og vassdrag Innleiande informasjon Mudring og disponering av massar og materialar i sjø og vassdrag er regulert av forureiningsforskrifta kapittel 22. Mudring og disponering

Detaljer

Søknadsskjema for tiltak i sjø og vassdrag

Søknadsskjema for tiltak i sjø og vassdrag Søknadsskjema for tiltak i sjø og vassdrag Innleiande informasjon Mudring og disponering av massar og materialar i sjø og vassdrag er regulert av forureiningsforskrifta kapittel 22. Mudring og disponering

Detaljer

SØKNADSSKJEMA - MUDRING OG DUMPING I SJØ OG VASSDRAG

SØKNADSSKJEMA - MUDRING OG DUMPING I SJØ OG VASSDRAG SØKNADSSKJEMA - MUDRING OG DUMPING I SJØ OG VASSDRAG 1 Skjemaet skal benyttes ved søknad om tillatelse til mudring og dumping i sjø og vassdrag i henhold til forurensningsforskriften kap. 22 og ved søknad

Detaljer

Veileder - søknader om mudring og utfylling

Veileder - søknader om mudring og utfylling 2013 Veileder - søknader om mudring og utfylling Fylkesmannen i Rogaland Miljøvernavdelingen August 2013 1. Saksgang Skal du mudre eller fylles ut i sjø i Rogaland må du fylle ut skjemaet Søknad om mudring

Detaljer

Strandkantdeponi* Avfallsdeponi Fyllmasse * Forutsetter egen tillatelse etter forurensningsloven

Strandkantdeponi* Avfallsdeponi Fyllmasse * Forutsetter egen tillatelse etter forurensningsloven 1 SØKNADSSKJEMA FOR MUDRING, DUMPING OG UTFYLLING I SJØ OG VASSDRAG 1 Generell informasjon a Søker (tiltakshaver) Navn: Veidekke Industri Adresse: Husøyveien 6520 Frei Org.nr: 992 095 709 Kontaktperson

Detaljer

Gjerdsvika Fiskerihavn, Sande kommune Hovedplan utdyping

Gjerdsvika Fiskerihavn, Sande kommune Hovedplan utdyping RAPPORT Gjerdsvika Fiskerihavn, Sande kommune Hovedplan utdyping OPPDRAGSGIVER Kystverket EMNE Mudring, dumping og etablering av strandkantdeponi DATO / REVISJON: 28. november 2014 / 01 DOKUMENTKODE: 614295-RIGm-RAP-001

Detaljer

Tillatelse til mudring, dumping og utfylling i sjø - Vannvåg - Karlsøy kommune

Tillatelse til mudring, dumping og utfylling i sjø - Vannvåg - Karlsøy kommune Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Anne Birte Tennøy 77 64 22 05 25.06.2012 2011/2691-3 461.5 Deres dato Deres ref. Kystverket Nordland, Senter for utbygging Postboks 23 8309 KABELVÅG Tillatelse

Detaljer

MUDRING OG DUMPING I MARINE OMRÅDER Saksbehandling og veiledning til søknadsskjema

MUDRING OG DUMPING I MARINE OMRÅDER Saksbehandling og veiledning til søknadsskjema Revidert 15.02.2014 MUDRING OG DUMPING I MARINE OMRÅDER Saksbehandling og veiledning til søknadsskjema Innledning Mudring og dumping vil alltid påvirke miljøet i og ved vann. Følgene av dette kan være

Detaljer

Ny korrigert søknad - Vedlikeholdsmudring - Sørlandsvågen - Værøy kommune - Nordland fylke

Ny korrigert søknad - Vedlikeholdsmudring - Sørlandsvågen - Værøy kommune - Nordland fylke Nordland Fylkesmannen i Nordland Statens hus, Moloveien 10 8002 BODØ Deres ref: 2013/3253 Vår ref: 2013/1405-5 Arkiv nr: Saksbehandler: Ole Marius Rostad Jensen Dato: 30.05.2013 Ny korrigert søknad - Vedlikeholdsmudring

Detaljer

Tidligere mudring ble gjennomførf (år) J' a Nei

Tidligere mudring ble gjennomførf (år) J' a Nei 'I 93#1403:74b15a36-ee3e-40f4 a0eb-1 41f2f2eb722:2 SØKNADSSKJEMA FOR MUDRING OG DUMPING I MARINE OMRÅDER 1. Generell informasjon Søknaden gjelder(kryss Tiltakshaver sprengsiein av) NavnzKysfverkef S Adresse:PosTboks

Detaljer

SØKNADSSKJEMA FOR MUDRING DUMPING OG UTFYLLING I SJØ OG VASSDRAG Fylles ut for hvert enkelt tiltak

SØKNADSSKJEMA FOR MUDRING DUMPING OG UTFYLLING I SJØ OG VASSDRAG Fylles ut for hvert enkelt tiltak Miljøvernavdelingen SØKNADSSKJEMA FOR MUDRING DUMPING OG UTFYLLING I SJØ OG VASSDRAG Fylles ut for hvert enkelt tiltak Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder opplyser om vedtak fra Klima- og miljødepartementet

Detaljer

Tillatelse til utfylling i sjø ved Stakkevollvegen, Tromsø kommune

Tillatelse til utfylling i sjø ved Stakkevollvegen, Tromsø kommune Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Johannes Abildsnes 77642211 15.12.2011 2011/3435-5 461.5 Deres dato Deres ref. AS Jøvik Sildolje & Kraftforfabrik Stakkevollvegen 65 9010 Tillatelse til

Detaljer

Tillatelse til mudring, dumping og utfylling i sjø - Tromsø kommune - Grøtsund industripark byggetrinn 1

Tillatelse til mudring, dumping og utfylling i sjø - Tromsø kommune - Grøtsund industripark byggetrinn 1 Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Anne Birte Tennøy 77642205 04.06.2012 2011/7130-11 461.5 Deres dato Deres ref. Tromsø Havn KF Postboks 392 9254 TROMSØ Tillatelse til mudring, dumping

Detaljer

Mudring, dumping og utfylling i sjø og vassdrag

Mudring, dumping og utfylling i sjø og vassdrag Versjon: januar 2017 Side 1 av 6 Mudring, dumping og utfylling i sjø og vassdrag Veiledning til søknadsskjema Alle punktene 1 5 i søknadsskjemaet samt relevant del (A og/eller B) må fylles ut. 1. Generell

Detaljer

Søknad om tillatelse til mudring og dumping Napp havn supplerende opplysninger

Søknad om tillatelse til mudring og dumping Napp havn supplerende opplysninger NORDLAND Fylkesmannen i Nordland Miljøvernavdelingen Ved Solveig Margrethe Bergseng Lakså Deres ref Vår ref 2014/1522 Arkiv nr Saksbehandler Victoria Windstad Dato 18.03.15 Søknad om tillatelse til mudring

Detaljer

Tillatelse til utfylling i sjø ved Breivika, parsell I3 nord, Tromsø kommune

Tillatelse til utfylling i sjø ved Breivika, parsell I3 nord, Tromsø kommune Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Johannes Abildsnes 77642211 03.11.2011 2011/1770-8 461.5 Deres dato Deres ref. Tromsø kommune Rådhuset 9299 Tromsø Tillatelse til utfylling i sjø ved Breivika,

Detaljer

Tillatelse til mudring i sjø ved Torsvåg fiskerihavn - Karlsøy kommune

Tillatelse til mudring i sjø ved Torsvåg fiskerihavn - Karlsøy kommune Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode 02.12.2009 2009/6046-7 461.5 Stig Sandring Deres dato Deres ref. 06.11.2009 06/05481-6 Kystverket Troms og Finnmark Serviseboks 2 6025 Ålesund Tillatelse

Detaljer

Tillatelse til mudring ved kai i Tromsdalen, Imes Trading AS, Tromsø kommune

Tillatelse til mudring ved kai i Tromsdalen, Imes Trading AS, Tromsø kommune Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Johannes Abildsnes 77642211 14.10.2011 2011/1788-7 461.5 Deres dato Deres ref. Imes Trading AS Stakkevollv. 31 9010 TROMSØ Tillatelse til mudring ved kai

Detaljer

Søknadsskjema for tiltak i sjø og vassdrag

Søknadsskjema for tiltak i sjø og vassdrag Søknadsskjema for tiltak i sjø og vassdrag Innleiande informasjon Mudring og disponering av massar og materialar i sjø og vassdrag er regulert av forureiningsforskrifta kapittel 22. Mudring og disponering

Detaljer

Tillatelse til mudring og dumping i sjø ved Holmen Havn og Slettnesholla i Gisundet, Lenvik kommune

Tillatelse til mudring og dumping i sjø ved Holmen Havn og Slettnesholla i Gisundet, Lenvik kommune Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Anne Birte Tennøy 77 64 22 05 13.03.2014 2014/1271-4 461.5 Deres dato Deres ref. Lenvik Båtforening v/john Olav Enoksen Bjorelvnes FINNSNES Tillatelse

Detaljer

SØKNADSSKJEMA FOR FJERNING (MUDRING) AV MASSER I SJØ ELLER VASSDRAG SØKNADEN GJELDER RAMMING AV SPUNT OG BORING AV PELER I SJØ

SØKNADSSKJEMA FOR FJERNING (MUDRING) AV MASSER I SJØ ELLER VASSDRAG SØKNADEN GJELDER RAMMING AV SPUNT OG BORING AV PELER I SJØ SØKNADSSKJEMA FOR FJERNING (MUDRING) AV MASSER I SJØ ELLER VASSDRAG SØKNADEN GJELDER RAMMING AV SPUNT OG BORING AV PELER I SJØ Generell informasjon Fylles ut for hvert enkelt tiltak Søkerens navn og adresse:

Detaljer

VEILEDNING - SØKNADER OM MUDRING/DUMPING OG UTFYLLING

VEILEDNING - SØKNADER OM MUDRING/DUMPING OG UTFYLLING VEILEDNING - SØKNADER OM MUDRING/DUMPING OG UTFYLLING 14enc4,Ar blar c c myt,uff - r, Itt,./Tbkriffiur»rf',101 /4 adinve", It tral.,in 51ArnirWs '-fal',11 4, Mudderapparat for kanaler og laguner. Skisse

Detaljer

Kystverket Vest - Tillatelse til vedlikeholdsmudring i Obrestad havn, Hå kommune

Kystverket Vest - Tillatelse til vedlikeholdsmudring i Obrestad havn, Hå kommune Deres ref.: Vår dato: 12.09.2014 Svein Gunnar Vallestad Vår ref.: 2012/11597 Arkivnr.: 461.5 Kystverket Vest Postboks 1502 6025 Ålesund Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien

Detaljer

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Miljøvernavdelingen

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Miljøvernavdelingen Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Miljøvernavdelingen Søknad om løyve til mudring og/eller dumping i marine område Mudring og dumping i sjø og vassdrag er regulert av kapittel 22 i Forskrift om begrensning

Detaljer

Tillatelse til mudring og dumping ved Veidnes, Lebesby kommune

Tillatelse til mudring og dumping ved Veidnes, Lebesby kommune FYLKESMANNEN I FINNMARK Miljøvernavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Birasgáhttenossodat Lebesby kommune Strandv. 152/154 9790 Kjøllefjord Deres ref Deres dato Vår ref Vår dato Sak 2014/4115 28.11.2014 Ark

Detaljer

Søknad om tillatelse til mudring og dumping i Vannavalen Karlsøy kommune i Troms

Søknad om tillatelse til mudring og dumping i Vannavalen Karlsøy kommune i Troms NORDLAND Fylkesmannen i Troms Deres ref Vår ref 2015/784 Arkiv nr Saksbehandler Magnus Rørvik Dato 05.01.2016 Søknad om tillatelse til mudring og dumping i Vannavalen Karlsøy kommune i Troms Kystverket

Detaljer

Søknadsskjema for tiltak i sjø og vassdrag

Søknadsskjema for tiltak i sjø og vassdrag Søknadsskjema for tiltak i sjø og vassdrag Innleiande informasjon Mudring og disponering av massar og materialar i sjø og vassdrag er regulert av forureiningsforskrifta kapittel 22. Mudring og disponering

Detaljer

Mudring, dumping og utfylling i sjø og vassdrag

Mudring, dumping og utfylling i sjø og vassdrag Side 1 av 6 Mudring, dumping og utfylling i sjø og vassdrag Veiledning til søknadsskjema Alle punktene 1 5 i søknadsskjemaet samt relevant del (A, B og/eller C) må fylles ut. 1. Generell informasjon a.

Detaljer

Søknad om mudring og etablering av strandkantdeponi i forbindelse med utvidelse av anlegget til Horten Seilforening gbnr. 19/276

Søknad om mudring og etablering av strandkantdeponi i forbindelse med utvidelse av anlegget til Horten Seilforening gbnr. 19/276 Søknad om mudring og etablering av strandkantdeponi i forbindelse med utvidelse av anlegget til Horten Seilforening gbnr. 19/276 I forbindelse med godkjent reguleringsplan (vedtatt 27.02.2016) for utvidelse

Detaljer

Tillatelse til mudring ved Hansjordnes/Hansjordnesbukta, Tromsø kommune

Tillatelse til mudring ved Hansjordnes/Hansjordnesbukta, Tromsø kommune Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Johannes Abildsnes 77642211 23.05.2011 2011/1768-4 461.5 Deres dato Deres ref. Tromsø kommune Rådhuset 9299 Tromsø Tillatelse til mudring ved Hansjordnes/Hansjordnesbukta,

Detaljer

Tillatelse til etablering av midlertidig fangdam i sjø ved verftsområdet i Harstad sentrum

Tillatelse til etablering av midlertidig fangdam i sjø ved verftsområdet i Harstad sentrum Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Johannes Abildsnes 77 64 22 11 03.07.2012 2012/2147-16 461.5 Deres dato Deres ref. Harstad Skipsindustri AS Postboks 700 9487 HARSTAD Tillatelse til etablering

Detaljer

Tillatelse til mudring ved Olavsvern orlogsstasjon, Tromsø kommune

Tillatelse til mudring ved Olavsvern orlogsstasjon, Tromsø kommune Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Johannes Abildsnes 77642211 30.06.2011 2010/2191-18 472 Deres dato Deres ref. 27.04.2011 Skifte Eiendom Postboks 405 Sentrum 0103 OSLO Tillatelse til mudring

Detaljer

Foto: Nils Kaltenborn. Prosjektet Stamsund fiskerihavn

Foto: Nils Kaltenborn. Prosjektet Stamsund fiskerihavn Foto: Nils Kaltenborn Prosjektet Stamsund fiskerihavn Før utbygging Etter utbygging OM PROSJEKTET Prosjektet Stamsund fiskerihavn omfatter fem hovedelementer. Kystverket har bygget ny innseiling, molo,

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Plan- og økonomiutvalget /15. Kunngjøring - Kystverket søker om å utdype innseilingen til Borg havn

Saksgang Møtedato Saknr 1 Plan- og økonomiutvalget /15. Kunngjøring - Kystverket søker om å utdype innseilingen til Borg havn SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 15/04586-1 Saksbehandler Jørgen Amos Ruud Saksgang Møtedato Saknr 1 Plan- og økonomiutvalget 20.08.2015 99/15 Høring - Utdyping av innseilingen til Borg havn Saken er fremmet

Detaljer

Vedtak om tillatelse til utfylling i sjø over forurenset sediment ved Strandkanten K9B og K10, Tromsø kommune

Vedtak om tillatelse til utfylling i sjø over forurenset sediment ved Strandkanten K9B og K10, Tromsø kommune Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Anne Birte Tennøy 77 64 22 05 27.6.2014 2014/2670-6 461.5 Deres dato Deres ref. Norsk Boligprosjekt AS Postboks 95 9305 FINNSNES Vedtak om tillatelse til

Detaljer

Avgjørelse av klage og endring av vedtak Årøtangen 6 gbnr. 78/43 Sandefjord kommune

Avgjørelse av klage og endring av vedtak Årøtangen 6 gbnr. 78/43 Sandefjord kommune Mottakere i henhold til adresseliste Vår saksbehandler / telefon: Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: Tor Fredrik Holth 2014/6195 19.01.2017 33 37 11 92 Arkivnr: 461.5 Avgjørelse av klage og endring

Detaljer

Tillatelse til mudring og dumping i sjø - Jæger Adventure Camp, Dyrøy kommune

Tillatelse til mudring og dumping i sjø - Jæger Adventure Camp, Dyrøy kommune Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Per Kristian Krogstad 77 64 22 25 18.12.2016 2016/8606-2 Deres dato Deres ref. 16.12.2016 Jæger Adventure Camp Kastnesveien 758 9311 Brøstadbotn Tillatelse

Detaljer

Vedlegg C Beskrivelse av forhold angitt i punkt 1 h i søknaden.

Vedlegg C Beskrivelse av forhold angitt i punkt 1 h i søknaden. Vedlegg C Beskrivelse av forhold angitt i punkt 1 h i søknaden. 1 Beskrivelse av forholdene på lokalitetene Det er planlagt å utføre pele- og spuntarbeider i sjø i Bispevika ved Bispekaia. Tiltaksområdet

Detaljer

SØKNADSSKJEMA FOR MUDRING, DUMPING OG UTFYLLING I SJØ OG VASSDRAG

SØKNADSSKJEMA FOR MUDRING, DUMPING OG UTFYLLING I SJØ OG VASSDRAG SØKNADSSKJEMA FOR MUDRING, DUMPING OG UTFYLLING I SJØ OG VASSDRAG VIKTIG! Før skjemaet fylles ut anbefaler vi at De leser veilederen vår til søkere, som kan lastes ned fra nettsidene til Fylkesmannen (https://www.fylkesmannen.no/more-og-romsdal/miljoog-klima/forureining/mudring-dumping-og-utfylling).

Detaljer

Søknad til Fylkesmannen i Sogn og Fjordane om løyve til mudring og/eller dumping i sjø eller vassdrag

Søknad til Fylkesmannen i Sogn og Fjordane om løyve til mudring og/eller dumping i sjø eller vassdrag Skjema: versjon 2 (jan. 2013) Søknad til Fylkesmannen i Sogn og Fjordane om løyve til mudring og/eller dumping i sjø eller vassdrag Søkjar skal nytte KLIF-rettleiar TA2960 (Veileder for håndtering av sedimenter)

Detaljer

Søknad til Fylkesmannen om løyve til mudring og/eller dumping i sjø eller vassdrag

Søknad til Fylkesmannen om løyve til mudring og/eller dumping i sjø eller vassdrag Skjema: versjon 2 (jan. 2013) Søknad til Fylkesmannen om løyve til mudring og/eller dumping i sjø eller vassdrag Søkjar skal nytte KLIF-rettleiar TA2960 (Veileder for håndtering av sedimenter) og dei her

Detaljer

Fylkesmannen ber om at eventuell uttalelse til søknaden sendes oss innen 4 uker. Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift

Fylkesmannen ber om at eventuell uttalelse til søknaden sendes oss innen 4 uker. Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift Randaberg kommune Søknad fra Mekjarvik Eiendom AS om tillatelse etter forurensningsloven til utfylling og pelearbeid i sjø ved Mekjarvik, Randaberg Utlegging til offentlig ettersyn Fylkesmannen i Rogaland

Detaljer

Endring av tillatelse om mudring, dumping og utfylling i Båtsfjord havn

Endring av tillatelse om mudring, dumping og utfylling i Båtsfjord havn FYLKESMANNEN I FINNMARK Miljøvernavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Birasgáhttenossodat Kystverket Nordland Postboks 1502 6025 Ålesund Deres ref Deres dato Vår ref Vår dato Asbjørn Dehlin 29.08.2016 Sak

Detaljer

Mudring, dumping og utfylling i sjø og vassdrag

Mudring, dumping og utfylling i sjø og vassdrag Mudring, dumping og utfylling i sjø og vassdrag Veileder til søkere Innledning Mudring, dumping og utfylling vil alltid kunne påvirke miljøet. En typisk konsekvens av slike tiltak er at sediment blir virvlet

Detaljer

Tillatelse etter HFL 28 - Søknad om tillatelse til mudring, sprengning, tildekking og dumping - Harstad fiskerihavn - Harstad kommune - Troms fylke

Tillatelse etter HFL 28 - Søknad om tillatelse til mudring, sprengning, tildekking og dumping - Harstad fiskerihavn - Harstad kommune - Troms fylke Troms og Finnmark Kystverkets utbyggingsavdeling Postboks 1502 6025 Ålesund Deres ref: Vår ref: 2011/5304-9 Arkiv nr: Saksbehandler: Jan Morten Hansen Dato: 26.10.2011 Tillatelse etter HFL 28 - Søknad

Detaljer

Søknadsskjema for tiltak i sjø og vassdrag

Søknadsskjema for tiltak i sjø og vassdrag Søknadsskjema for tiltak i sjø og vassdrag Innleiande informasjon Mudring og disponering av massar og materialar i sjø og vassdrag er regulert av forureiningsforskrifta kapittel 22. Mudring og disponering

Detaljer

Justering av søknad om mudring og deponering av masser

Justering av søknad om mudring og deponering av masser Oppdragsnr.:5146957 Justering av søknad om mudring og deponering av masser Sammendrag Søknad om mudring og deponering ved Langgrunn i Horten må justeres som følge av at det må mudres mer enn først antatt

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 15/02024-24 Line Gulbrandsen 30.10.2015

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 15/02024-24 Line Gulbrandsen 30.10.2015 Enhet for samfunnsutvikling - Bygg Kystverket Postboks 1502 6025 ÅLESUND Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 15/02024-24 Line Gulbrandsen 30.10.2015 Melding om politisk vedtak - Utvidelse av farled

Detaljer

Søknad om tillatelse til mudring og dumping i Kamøyvær, Nordkapp kommune i Finmark

Søknad om tillatelse til mudring og dumping i Kamøyvær, Nordkapp kommune i Finmark NORDLAND Fylkesmannen i Troms Deres ref Vår ref 2015/784 Arkiv nr Saksbehandler Magnus Rørvik Dato 02.12.2016 Søknad om tillatelse til mudring og dumping i Kamøyvær, Nordkapp kommune i Finmark Kystverket

Detaljer

Plan for turbiditetsovervåking under tiltak Hanne Kildemo / Iselin Johnsen Elin O. Kramvik

Plan for turbiditetsovervåking under tiltak Hanne Kildemo / Iselin Johnsen Elin O. Kramvik NOTAT OPPDRAG Utdypning Terminalkai Bodø DOKUMENTKODE 713330-RIGm-NOT-002 EMNE Plan for turbiditetsovervåking under tiltak TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Kystverket OPPDRAGSLEDER Elin O. Kramvik KONTAKTPERSON

Detaljer

Tillatelse til utfylling i sjø over forurenset sediment ved Kræmer Brygge, Tromsø kommune

Tillatelse til utfylling i sjø over forurenset sediment ved Kræmer Brygge, Tromsø kommune Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Anne Birte Tennøy 77 64 22 05 20.6.2014 2013/1221-33 461.5 Deres dato Deres ref. Kræmer Brygge AS Stakkevollveien 33B 9010 TROMSØ Tillatelse til utfylling

Detaljer

SØKNADSSKJEMA MUDRING, DUMPING OG UTFYLLING I SJØ OG VASSDRAG

SØKNADSSKJEMA MUDRING, DUMPING OG UTFYLLING I SJØ OG VASSDRAG SØKNADSSKJEMA MUDRING, DUMPING OG UTFYLLING I SJØ OG VASSDRAG Skjemaet skal benyttes ved søknad om tillatelse til mudring og dumping i sjø og vassdrag i henhold til forurensningsforskriften kapittel 22

Detaljer

FORMUDRING/DUMPINGELLERUTFYLLING I SJØOGVASSDRAG

FORMUDRING/DUMPINGELLERUTFYLLING I SJØOGVASSDRAG FYLKESMANNEN SØR-TRØNDELAG SØKNADSSKJEMA FORMUDRING/DUMPINGELLERUTFYLLING I SJØOGVSDRAG 1. Generell infrmas-n: Søker Navn: AquaGen Adresse: Meldingen gjelder Industriveien 13, 7200 Kyrksæterøra Mudring

Detaljer

Tillatelse til utfylling i sjø for å utvide arealet ved Kleppestøkaien

Tillatelse til utfylling i sjø for å utvide arealet ved Kleppestøkaien Sakshandsamar, innvalstelefon Kjell Kvingedal, 5557 2317 Vår dato 26.08.2011 Dykkar dato 16.06.2011 Vår referanse 2010/117328 461.5 Dykkar referanse Askøy kommune Postboks 323 5323 Kleppestø Tillatelse

Detaljer

Røsvikrenna Borg havn - Mudringsutstyr

Røsvikrenna Borg havn - Mudringsutstyr NOTAT Røsvikrenna Borg havn - Mudringsutstyr Klifs mudrings- og dumpetillatelse vil inneholde krav til utslipp fra anlegget. Det blir utarbeidet et kontroll- og overvåkingsprogram slik at det kan dokumenteres

Detaljer

Vedtak om tillatelse til mudring og disponering av muddermasser ved Breivoll industriområde i Ibestad kommune

Vedtak om tillatelse til mudring og disponering av muddermasser ved Breivoll industriområde i Ibestad kommune Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Lisa Bjørnsdatter Helgason 77642203 9.12.2016 2016/6230-8 461.5 Deres dato Deres ref. Ibestad kommune Rådhuset, Kopparvika 7 9450 HAMNVIK Vedtak om tillatelse

Detaljer

Statens vegvesen. Statens vegvesen skal etablere ny overvannsledning i Galeivågen og i forbindelse med dette arbeidet vil det være behov for å mudre.

Statens vegvesen. Statens vegvesen skal etablere ny overvannsledning i Galeivågen og i forbindelse med dette arbeidet vil det være behov for å mudre. Statens vegvesen Fylkesmannen i Rogaland Postboks 59 4001 STAVANGER Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region vest Mette Alsvik / 95170804 16/87632-1 06.06.2016

Detaljer

Tillatelse til mudring og deponering av masser - Sørlandsvågen og Røssnesvågen - Værøy

Tillatelse til mudring og deponering av masser - Sørlandsvågen og Røssnesvågen - Værøy Kystverkets hovedkontor post@kystverket.no Saksb.: Solveig M. B. Lakså e-post: fmnosbe@fylkesmannen.no Tlf: 75531604 Vår ref: 2013/3253 Deres ref: 2013/1405 Vår dato: 12.07.2013 Deres dato: 30.05.2013

Detaljer

Norconsult AS Vestfjordgaten 4 NO-1338 SANDVIKA Pb. 626, NO-1303 SANDVIKA Tel: Fax: Oppdragsnr.

Norconsult AS Vestfjordgaten 4 NO-1338 SANDVIKA Pb. 626, NO-1303 SANDVIKA Tel: Fax: Oppdragsnr. Norconsult AS Vestfjordgaten 4 NO-1338 SANDVIKA Pb. 626, NO-1303 SANDVIKA Notatnr.: Tel: +47 67 57 10 00 Fax: +47 67 54 45 76 Oppdragsnr.: 5122650 Til: Norconsult Molde Fra: Norconsult /Gaute Rørvik Salomonsen

Detaljer

Søknadsskjema for tiltak i sjø og vassdrag

Søknadsskjema for tiltak i sjø og vassdrag Søknadsskjema for tiltak i sjø og vassdrag Innleiande informasjon Mudring og disponering av massar og materialar i sjø og vassdrag er regulert av forureiningsforskrifta kapittel 22. Mudring og disponering

Detaljer

Vedlegg A Kart 1: Lokaliseringen av tiltaksområdet.

Vedlegg A Kart 1: Lokaliseringen av tiltaksområdet. Vedlegg A Kart 1:50 0000 Lokaliseringen av tiltaksområdet. Vedlegg B Kart 1:1000 Ilandføringspunkter Ilandføringspunkt A. Ilandføringspunkt B. Vedlegg C Beskrivelse av forhold angitt i punkt 1 h i søknaden.

Detaljer

Veileder Søknader om mudring, dumping og utfylling i sjø

Veileder Søknader om mudring, dumping og utfylling i sjø Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Veileder Søknader om mudring, dumping og utfylling i sjø 1. Innledning Det viser seg at sjøbunnen en rekke steder er forurenset av miljøgifter. Det kan være

Detaljer

Adresseliste. Med hilsen. ass. fylkesmiljøvernsjef. Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift.

Adresseliste. Med hilsen. ass. fylkesmiljøvernsjef. Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. Deres ref.: Vår dato: 16.08.2017 Vår ref.: 2017/8839 Arkivnr.: 461.5 Adresseliste Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44, Stavanger T: 51 56 87 00 F: 51 52 03 00

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Figur 1 Reguleringsplan for Levanger brygge 1.1 Områdebeskrivelse og grunnforhold Planområdet består av utfylt grunn. Utfyllingen av Levanger havn er blitt utført etappevis og over lang tid. Løsmassene

Detaljer

Aibel AS, Risøy, Haugesund kommune - Tillatelse til arbeider i sjø - Etterhåndskunngjøring

Aibel AS, Risøy, Haugesund kommune - Tillatelse til arbeider i sjø - Etterhåndskunngjøring FYLKESMANNEN I ROGALAND Aibel AS, Risøy, Haugesund kommune - Tillatelse til arbeider i sjø - Etterhåndskunngjøring Fylkesmannen har gitt tillatelse til Aibel AS til arbeider i sjø ved riggkaien på sørsiden

Detaljer

Høring - søknad om mudring og sprengning i sjø ved Gjellestadvika, Eigerøy fra Aker Solutions AS

Høring - søknad om mudring og sprengning i sjø ved Gjellestadvika, Eigerøy fra Aker Solutions AS Deres ref.: Vår dato: 08.09.2017 Vår ref.: 2017/9195 Arkivnr.: 461.5 Eigersund kommune Postboks 580 4379 Egersund Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44, Stavanger

Detaljer

Besvarelse til Frogn kommune

Besvarelse til Frogn kommune Besvarelse til Frogn kommune Spørsmål A. Miljørettet Helsevern ber om dokumentasjon på følgende forhold, jf. Norconsults rapport "Vurdering av tiltak for utbedring av farleden i Frogn kommune": 1. Hvorvidt

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Torgarden, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Torgarden, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Torgarden, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes

Detaljer

Sommarøy, geotekniske og miljøtekniske undersøkelser, Kystverket. Datarapport

Sommarøy, geotekniske og miljøtekniske undersøkelser, Kystverket. Datarapport Sommarøy, geotekniske og miljøtekniske undersøkelser, Kystverket Datarapport 20100758-00-4-R 25. mars 2011 Prosjekt Prosjekt: Sommarøy, geotekniske og miljøtekniske undersøkelser, Kystverket Dokumentnr.:

Detaljer

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Holstneset DOKUMENTKODE 712244-RIGm-NOT-002 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Kristian Holst AS OPPDRAGSLEDER Erlend Berg Kristiansen KONTAKTPERSON Kristian Holst SAKSBEH Anne-Britt

Detaljer

Nedre Vågen 9 AS - Tillatelse til mudring i sjø på gnr. 7 bnr. 92, Hundvåg, Stavanger kommune

Nedre Vågen 9 AS - Tillatelse til mudring i sjø på gnr. 7 bnr. 92, Hundvåg, Stavanger kommune Deres ref.: Vår dato: 14.10.2014 Vår ref.: 2014/10239 Arkivnr.: 461.5 Nedre Vågen 9 AS Forusbeen 78 4033 STAVANGER Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44, Stavanger

Detaljer

Forurensning i Finnmark:

Forurensning i Finnmark: Forurensning i Finnmark: - Hva er de største utfordringene? 03.12.14 REGIONAL HØRINGSKONFERANSE Vadsø Finnmark Finnmark FYLKESMANNEN I FINNMARK Finnmark Forurensning - ulike påvirkninger Avrenning fra

Detaljer

Tillatelse til mudring og dumping ved Sjøbadet Småbåthavn SA, Levanger kommune

Tillatelse til mudring og dumping ved Sjøbadet Småbåthavn SA, Levanger kommune Sjøbadet Småbåthavn Boks 241 7600 LEVANGER Vår dato: 11.02.2015 Deres dato: 25.11.2014 Vår ref.: 2014/7103 Arkivkode:461.5 Deres ref.: Tillatelse til mudring og dumping ved Sjøbadet Småbåthavn SA, Levanger

Detaljer

Rene Listerfjorder. Rene Listerfjorder presentasjon av miljøundersøkelse i Fedafjorden

Rene Listerfjorder. Rene Listerfjorder presentasjon av miljøundersøkelse i Fedafjorden Rene Listerfjorder et samarbeidsprosjekt om kartlegging og opprensking av forurenset sjøgrunn Rene Listerfjorder presentasjon av miljøundersøkelse i Fedafjorden 1. Innledning. Eramet Norway Kvinesdal AS,

Detaljer

Tillatelse til pele- og mudringsarbeider i sjø ved Sunde, Hafrsfjord, Stavanger kommune

Tillatelse til pele- og mudringsarbeider i sjø ved Sunde, Hafrsfjord, Stavanger kommune Deres ref.: Vår dato: 01.10.2014 Vår ref.: 2014/1882 Arkivnr.: 461.5 Steinar Aasland Mikkelsmessveien 23 4048 HAFRSFJORD Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44,

Detaljer

Detaljreguleringsplan Støodden

Detaljreguleringsplan Støodden Rapport Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgiver: Detaljreguleringsplan Støodden Temautredning Støodden utvikling AS Dato: 3. juni 2013 Oppdrag / Rapportnr. 312941 / 9 Tilgjengelighet Ikke begrenset Utarbeidet

Detaljer

NOTAT. 1 Innledning. 2 Områdebeskrivelse og historikk 2.1. Områdebeskrivelse SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Innledning. 2 Områdebeskrivelse og historikk 2.1. Områdebeskrivelse SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Holstneset DOKUMENTKODE 712244-RIGm-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Kristian Holst AS OPPDRAGSLEDER Iselin Johnsen KONTAKTPERSON Kristian Holst SAKSBEH Iselin Johnsen KOPI

Detaljer

Mudringmetoder for forurenset sjøbunn

Mudringmetoder for forurenset sjøbunn Mudringmetoder for forurenset sjøbunn Miljøringen temamøte 13. mars 2012 Jens Laugesen, DNV Mudring er ikke noe nytt! Mudderapparat for kanaler og laguner. Skisse av Leonardo da Vinci laget 1513-1515.

Detaljer

Tilsyn med Kystverkets farledstiltak i Finnsnesrenna - oversendelse av tilsynsrapport

Tilsyn med Kystverkets farledstiltak i Finnsnesrenna - oversendelse av tilsynsrapport Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Anne Birte Tennøy 77 64 22 05 6.5.2013 2012/1852-10 461.5 Deres dato Deres ref. Kystverket Nordland, Senter for utbygging Postboks 1502 6025 ÅLESUND Tilsyn

Detaljer

Tillatelse til Kystverket; mudring og dumping, Bodø havn og Nyholmsundet, Bodø kommune

Tillatelse til Kystverket; mudring og dumping, Bodø havn og Nyholmsundet, Bodø kommune Tillatelse til Kystverket; mudring og dumping, Bodø havn og Nyholmsundet, Bodø kommune Tillatelsen er gitt i medhold av lov av 13.3.1981 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven). Tillatelsen

Detaljer