Høringsuttalelse til forslag til regulering av gratis kjernetid i forskrift om foreldrebetaling i

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høringsuttalelse til forslag til regulering av gratis kjernetid i forskrift om foreldrebetaling i"

Transkript

1 Byrådssak 119/15 Høringsuttalelse til forslag til regulering av gratis kjernetid i forskrift om foreldrebetaling i barnehager LRS ESARK Hva saken gjelder: På bakgrunn av budsjettforliket mellom regjeringspartiene, Venstre og Kristelig folkeparti og som en oppfølging av Stortingets budsjettvedtak om gratis kjernetid, foreslår regjeringen å innføre gratis kjernetid i barnehager for 4- og 5-åringer fra familier med lav inntekt. Kunnskapsdepartementet sender derfor på høring forslag til endring i forskrift om foreldrebetaling i barnehager 3 tredje ledd. Forslaget går ut på å gi fritak fra foreldrebetaling i barnehage for 20 timer per uke til alle 4- og 5-åringer i familier med inntekt under en inntektsgrense fastsatt av Stortinget, i det følgende omtalt som gratis kjernetid. For 2015 er inntektsgrensen satt til kroner, men vil bli fastsatt årlig av Stortinget på tilsvarende måte som hvordan maksimalprisen settes. Ordningen for gratis kjernetid skal være søknadsbasert, og det foreslås at det skal søkes for ett barnehageår av gangen med siste års selvangivelse som dokumentasjonskrav; tilsvarende det som er foreslått for ordningen med et nasjonalt minstekrav til redusert foreldrebetaling, som nylig har vært på høring. Dette betyr at foreldre kan søke om gratis kjernetid og reduksjon i foreldrebetaling i samme søkeprosess. Det foreslås også at gratis kjernetid skal omfatte barn av deltakere i introduksjonsordning. Kommunen kan behandle søknad om gratis kjernetid i samme søkeprosess som når den behandler søknader om reduksjon i foreldrebetaling. Departementet tar sikte på at gratis kjernetid kan tre i kraft fra 1.august Gratis kjernetid vil komme i tillegg til eventuelle andre betalings- og moderasjonsordninger i kommunene, som for eksempel friplasser etter barnevernsloven. Endringene som departementet foreslår vil omfatte både kommunale og ikkekommunale barnehager. Videre varsler departementet at det etter at kommunene har høstet erfaringer med endringene i forskrift om foreldrebetaling i barnehage, og innen 2018, vil bli gjort en vurdering av de nye ordningene. Det vil vurderes om ordningen med gratis kjernetid med en inntektsgrense får uønskede vridningseffekter, og om det er mulig å harmonisere ordningen bedre med det nasjonale minstekravet til redusert foreldrebetaling for familier med lav inntekt. Som nevnt har departementet nylig hatt på høring forslag om endring av forskrift om foreldrebetaling i barnehager, der departementet foreslår at det i forskrift fastsettes en maksimal prosentsats på 6 % av samlet kapital- og personinntekten som skal brukes på foreldrebetaling. Høringsinstansene ble her bedt om innspill på maksimalsatsen og på hvordan ordningen skal praktiseres (søknadsprosess og dokumentasjonskrav). I tillegg ble det etterspurt hvordan en best mulig kunne fastsette hvilken inntekt som skal legges til grunn for moderasjon; husholdningens inntekt eller forsørgernes inntekt. Komite for oppvekst behandlet høringsuttalelse til overnevnte forslag i møte den 2.februar 2015 (B-sak 14/15). Høringsinnspill ble deretter oversendt departementet innen fristen. Av dette høringsinnspillet framkom det at: Bergen kommune er positivt til en lik moderasjonsordning for foreldrebetaling i barnehagen gjeldende for alle kommuner, privat og kommunal barnehagesektor. 1

2 Bergen kommune er positiv til at ordningen er søknadsbasert og krever dokumentasjon, da dette fordrer at den enkelte er aktiv deltaker i prosessen. Bergen kommune mener videre at det er foreldrenes, dvs. forsørgernes, inntekt som tas med i beregningsgrunnlaget for inntekten, avhengig av om de bor sammen eller ikke - begrunnet i forsørgerplikten som foreldre har. Ordningen med barnebidrag taler også for at begge foreldrenes inntekt skal legges til grunn. Dokumentasjonskrav blir siste års selvangivelse for begge foreldrene. Byrådet mener at inntekt til eventuell ny samboer/ektefelle holdes utenfor beregningsgrunnlaget og støtter ikke forslaget om at det fastsettes et påslag for en ny ektefelle eller samboers inntekt, som skal inngå i inntektsgrunnlaget. Bergen kommune støtter forslaget om at siste års selvangivelse legges til grunn ved inntekstberegning, men ser imidlertid en svakhet i at fjorårets selvangivelse ikke nødvendigvis gir et riktig bilde av inntekten for alle søkerne - idet inntekten kan ha endret seg mye. Således ville siste lønnsslipp eller vedtak fra NAV gi et bedre bilde av forsørgernes økonomiske situasjon per i dag. Men i og med at også kapitalinntekt skal med i beregningsgrunnlaget, vil selvangivelsen være det som gir et korrekt bilde av både kapital- og personinntekt. Bergen kommune påpekte at ordningen vil gi økt saksbehandling for kommunen og forutsetter at det gis økonomisk kompensasjon som dekker kommunens økte utgifter knyttet til innføring av ny ordning; til økt saksmengde og til dekning av inntektstapet Departementet vurderer at det er hensiktsmessig å benytte de samme inntektsdefinisjoner også i reguleringen av gratis kjernetid for 4- og 5-åringer i familier med lav inntekt, og foreslår å legge til grunn samme inntektsdefinisjoner og søknadsprosess som i ordningen med nasjonalt minstekrav til redusert foreldrebetaling. Dette vil bli fastsatt basert på høringsinnspillene til dette høringsforslaget, som hadde frist for innspill 23. februar Byrådet støtter i all hovedsak hovedinnholdet i departementets forslag til å innføre 20 timers gratis kjernetid i barnehager for 4- og 5-åringer fra familier med lav inntekt, samt forslag til endring i forskrift om foreldrebetaling som regulerer dette. Byrådet er positiv til at det er samme søknadsprosess og behandling for både ordningen med nasjonalt minstekrav til redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid. Byrådet har følgende merknader: Barnehagen er en viktig arena for å lære språk. Dersom formålet med gratis kjernetid er språkstimulering så er rekrutteringen til barnehage fra 4-5 års alder for sent med tanke på viktigheten av å starte tidlig. Bergen kommune har høy andel av 4-5 åringer i barnehagen, men ser at andel minoritetsspråklige barn reduseres dess yngre barna er. Inntektsgrensen og reduksjonsordninger burde derfor være gjeldende fra 1-års alder i barnehagen. Byrådet konstaterer at departementet har satt inntektsgrensen for gratis kjernetid (kr ) lavere enn for redusert foreldrebetaling (kr ), slik at innslagspunktet for å ha rett på gratis kjernetid er lavere enn for redusert foreldrebetaling, jfr høringsnotatet om forslag til endringer i forskrift om foreldrebetaling i barnehager. Når det gjelder beregning av inntekt vises det til høringsinnspill til forslag om endring av forskrift om foreldrebetaling, der Bergen kommune mener at det er foreldrenes, dvs. forsørgernes, inntekt som skal tas med i beregningsgrunnlaget, uavhengig av om de bor sammen eller ikke - begrunnet i forsørgerplikten som foreldre har. At ordningen om gratis kjernetid foreslås å være søknadsbasert er positivt fordi det fordrer en aktiv deltakelse fra søkers side, men Byrådet er bekymret for at nettopp søknadsplikten kan være en terskel for noen og at en dermed ikke fanger opp alle i målgruppen. Byrådet vil i denne forbindelse også påpeke at omfattende søknadsbehandling medfører merarbeid for kommunene. 2

3 Dersom familier kun ønsker å benytte seg av 20 gratis kjernetimer i ordinær barnehage som i utgangspunktet har et heldagstilbud, vil ikke barnehagen få tilskudd for heldagsplass, og dermed ha tapte inntekter. Lenke til høringsnotat Forslag om endring av forskrift om foreldrebetaling i barnehager med forslag til lovtekst ligger på kunnskapsdepartementets hjemmeside: Høringsfristen er 17. april 2015, og årsaken til den korte fristen er at departementets ønske om at endringen kan tre i kraft fra 1.august Det kan ikke påregnes utsatt høringsfrist og departementet ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk. Begrunnelse for fremleggelse for komite for oppvekst: Byrådets fullmakter 7. Byrådet selv avgir høringsuttalelser på vegne av Bergen kommune. Høringsuttalelser i prinsipielle saker som samtidig innebærer politiske avveininger, skal avgis av bystyret. Høringsuttalelser avgitt av byrådet sendes uten ugrunnet opphold bystyrets kontor til orientering. I møte i Forretningsutvalget den 10. mars 2015, sak 52-15, ble det vedtatt at Komite for oppvekst avgir høringsuttalelse. På grunn av den korte tidsfristen på denne høringen er det byrådets innstilling som blir oversendt departementet. Komiteens vedtak vil bli ettersendt. Byrådet innstiller til komite for oppvekst å fatte følgende vedtak: Bergen kommune avgir høringsuttalelse til forslag om regulering av gratis kjernetid slik det framgår av saksutredningen. Dato: 14. april 2015 Dette dokumentet er godkjent elektronisk. Martin Smith-Sivertsen byrådsleder Jana Midelfart Hoff byråd for barnehage og skole 3

4 Saksutredning: Bakgrunn På bakgrunn av budsjettforliket mellom regjeringspartiene, Venstre og Kristelig folkeparti og som en oppfølging av Stortingets budsjettvedtak om gratis kjernetid, foreslår regjeringen å innføre gratis kjernetid i barnehager for 4- og 5-åringer fra familier med lav inntekt. Kunnskapsdepartementet sender derfor på høring forslag til endring i forskrift om foreldrebetaling i barnehager 3 tredje ledd. Forslaget går ut på å gi fritak fra foreldrebetaling i barnehage for 20 timer per uke til alle 4- og 5-åringer i familier med inntekt under en inntektsgrense fastsatt av Stortinget, i det følgende omtalt som gratis kjernetid. For 2015 er inntektsgrensen satt til kroner, og følger av Stortingets budsjettvedtak. Inntektsgrensen vil bli fastsatt årlig av Stortinget på tilsvarende måte som hvordan maksimalprisen settes. Departementet tar sikte på at gratis kjernetid kan tre i kraft fra 1.august Gratis kjernetid vil komme i tillegg eventuelle andre betalings- og moderasjonsordninger i kommunene, som for eksempel friplasser etter barnevernsloven. Departementet har nylig hatt på høring forslag om endring av forskrift om foreldrebetaling i barnehager, der departementet foreslår at det i forskrift fastsettes en maksimal prosentsats på 6 % av samlet kapitalog personinntekten som skal brukes på foreldrebetaling. Høringsinstansene ble her bedt om innspill på maksimalsatsen og på hvordan ordningen skal praktiseres (søknadsprosess og dokumentasjonskrav). I tillegg ble det etterspurt hvordan en best mulig kunne fastsette hvilken inntekt som skal legges til grunn for moderasjon; husholdningens inntekt eller forsørgernes inntekt. Komite for oppvekst behandlet høringsuttalelse til overnevnte forslag i møte den 2.februar 2015 (B-sak 14/15). Høringsinnspill ble deretter oversendt departementet innen fristen. Av dette høringsinnspillet framkom det at: Bergen kommune er positivt til en lik moderasjonsordning for foreldrebetaling i barnehagen gjeldende for alle kommuner, privat og kommunal barnehagesektor. Bergen kommune er positiv til at ordningen er søknadsbasert og krever dokumentasjon, da dette fordrer at den enkelte er aktiv deltaker i prosessen. Bergen kommune mener videre at det er foreldrenes, dvs. forsørgernes, inntekt som tas med i beregningsgrunnlaget for inntekten, avhengig av om de bor sammen eller ikke - begrunnet i forsørgerplikten som foreldre har. Ordningen med barnebidrag taler også for at begge foreldrenes inntekt skal legges til grunn. Dokumentasjonskrav blir siste års selvangivelse for begge foreldrene. Byrådet mener at inntekt til eventuell ny samboer/ektefelle holdes utenfor beregningsgrunnlaget og støtter ikke forslaget om at det fastsettes et påslag for en ny ektefelle eller samboers inntekt, som skal inngå i inntektsgrunnlaget. Bergen kommune støtter forslaget om at siste års selvangivelse legges til grunn ved inntekstberegning, men ser imidlertid en svakhet i at fjorårets selvangivelse ikke nødvendigvis gir et riktig bilde av inntekten for alle søkerne - idet inntekten kan ha endret seg mye. Således ville siste lønnsslipp eller vedtak fra NAV gi et bedre bilde av forsørgernes økonomiske situasjon per i dag. Men i og med at også kapitalinntekt skal med i beregningsgrunnlaget, vil selvangivelsen være det som gir et korrekt bilde av både kapital- og personinntekt. Bergen kommune påpekte at ordningen vil gi økt saksbehandling for kommunen og forutsetter at det gis økonomisk kompensasjon som dekker kommunens økte utgifter knyttet til innføring av ny ordning; til økt saksmengde og til dekning av inntektstapet Departementet vurderer at det er hensiktsmessig å benytte de samme inntektsdefinisjoner også i reguleringen av gratis kjernetid for 4- og 5-åringer i familier med lav inntekt, og foreslår å legge til grunn samme inntektsdefinisjoner og søknadsprosess som i ordningen med nasjonalt minstekrav til redusert foreldrebetaling. Dette vil bli fastsatt basert på høringsinnspillene til dette høringsforslaget, som hadde frist for innspill 23. februar

5 Ulike forsøk med gratis kjernetid i barnehage har gjennom flere år vært prøvd ut i både Oslo, Drammen og Bergen kommuner, i utvalgte områder med sammensatte levekårsutfordringer og mange barn med innvandrerbakgrunn. Hovedmålet med forsøkene med gratis kjernetid har vært å forberede barn til skolestart og å bedre norskkunnskaper hos minoritetsspråklige barn. For Bergen kommune sin del var det da slik at alle barn som bodde i utvalgte deler (skolekretser) i Årstad bydel fikk tilbud om gratis kjernetid. Fra høsten 2014 endret prosjektet innretning for å nå målgruppen bedre, ved at redusert foreldrebetaling skulle behovsprøves og rette seg mot barn i familier med lav inntekt i Bydel Gamle Oslo, Årstad bydel i Bergen og utvalgte områder i Drammen. Målet er at tilbudet i større grad skal treffe de barna som trenger det mest. Flere aldersgrupper er også tatt inn i forsøkene. Det er også innført krav om at foreldre til barn i forsøkene skal delta i aktivitet. Fram til nå har Gratis kjernetid vært en forsøksbasert tilskuddsordning forvaltet av Barne-, likestillingsog inkluderingsdepartementet, men ikke en rett som er regulert i forskrift om foreldrebetaling i barnehager eller annet lov- og forskriftsverk. Innføring av gratis kjernetid for alle 4- og 5-åringer i familier med lav inntekt nødvendiggjør derfor endringer i forskrift om foreldrebetaling i barnehager. Lenke til høringsnotat Forslag om endring av forskrift om foreldrebetaling i barnehager med forslag til lovtekst ligger på kunnskapsdepartementets hjemmeside: Høringsfristen er 17. april 2015, og årsaken til den korte fristen er at departementets ønske om at endringen kan tre i kraft fra 1.august Det kan ikke påregnes utsatt høringsfrist og departementet ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk.. Departementets vurderinger og forslag Økonomi I budsjettforliket mellom regjeringspartiene, Venstre og Kristelig folkeparti ble det enighet om å bevilge 51 mill. kroner i statsbudsjettet for 2015 til gratis kjernetid for alle 4- og 5-åringer i familier med lav inntekt. Innslagspunktet for å ha rett på gratis kjernetid er ved innføring 1. august 2015 satt til kroner og følger av Stortingets vedtak om statsbudsjettet for Innslagspunktet kan endres av Stortinget i forbindelse med den årlige budsjettbehandlingen. Departementet presiserer at kommunen står fritt til å gi flere barn gratis kjernetid enn det som omfattes av foreslått ordning. Målgruppen og inntektsgrunnlag for gratis kjernetid Gratis kjernetid skal gis det barnehageåret som starter det året barnet fyller 4 år, og det barnehageåret som starter det året barnet fyller 5 år. Dette er for å sikre to barnehageår med rett til gratis kjernetid. For å regulere ønsket målgruppe for gratis kjernetid må det fastsettes hvilket inntektsgrunnlag som skal ligge til grunn for beregningene opp mot innslagspunktet for å ha rett på gratiskjernetid. I høringen av forslag som regulerer kommunens ordning for reduksjon i foreldrebetalingen foreslår departementet at det er familiens samlede kapital- og personinntekt som skal legges til grunn i behovsprøvingen. I de tilfeller der foreldrene ikke bor sammen, må det gjøres en vurdering av om begge foreldrenes inntekter skal inkluderes i behovsprøvingen. Det oppstår også et spørsmål om inntekter til en eventuell ny samboer/ektefelle skal tas med. Det vil være to ulike alternativer som kan legges til grunn i kommunens inntekstberegning; enten at det er husholdningens inntekt som legges til grunn, eller at det er forsørgernes inntekt som legges til grunn. I de tilfeller hvor barnet bor med begge foreldrene, vil det i praksis ikke medføre noen forskjell om det er husholdningens eller forsørgernes inntekt som legges til grunn. Departementet har i høringen av forslag som regulerer kommunens ordning for reduksjon i foreldrebetalingen bedt om høringsinstansenes innspill til valg av beregningsgrunnlag. Departementet vurderer at det er fornuftig å benytte de samme inntektsdefinisjoner i regulering av gratis kjernetid for 4- og 5-åringer i familier med lav inntekt som ordning for redusert foreldrebetaling, og foreslår å legge til grunn samme inntektsdefinisjoner som i ordning med nasjonalt minstekrav til redusert foreldrebetaling. 5

6 Dette vil bli fastsatt basert på høringsinnspillene til sistnevnte forslag. Det vises derfor til høringsnotatet av 1. desember 2014 når det gjelder vurdering av inntektsgrunnlag. Departementet foreslår en ordning der kostpenger betales ekstra som i dag. Forslaget viderefører dagens regler for betaling av deltidstilbud, slik at foreldrebetaling for et deltidstilbud skal settes lavere enn foreldrebetaling for et heldagstilbud, jf. 2 i forskrift om foreldrebetaling i barnehager. Forslaget viderefører også dagens regler for søskenmoderasjon, der foreldrebetalingen for andre og tredje/flere barn er henholdsvis 70 prosent og 50 prosent av foreldrebetalingen for første barn. Gratis kjernetid beregnes etter at søskenmoderasjonen er beregnet, slik at foreldrebetalingen for en heltidsplass for andre eller tredje/flere barn er henholdsvis 70 prosent og 50 prosent av det en heltidsplass koster for første barn. Hvordan ordningen skal administreres. Dokumentasjonskrav Forslaget til ordning med gratis kjernetid for alle 4-og 5-åringer i familier med lav inntekt vil være søknadsbasert. Departementet foreslår at foreldre som har rett til slik fritak for foreldrebetaling, ikke vil få det automatisk, men må søke til kommunen. Departementet foreslår videre at foreldre må søke om gratis kjernetid for ett barnehageår av gangen for å sikre at opplysninger i dokumentasjonen er oppdaterte, og at foreldrebetalingen reflekterer eventuelle endringer i inntekt. Alle som har rett på gratis kjernetid etter forslaget vil også ha rett på reduksjon i foreldrebetaling etter ordningen om nasjonalt minstekrav til redusert foreldrebetaling som er på høring. Gratis kjernetid kan derfor være del av samme søknadsprosess og behandling som ordning med nasjonalt minstekrav til redusert foreldrebetaling. Departementet antar at søknadsbehandlingen vil være relativt enkel og standardisert for kommunene og medføre lite merarbeid. Departementet har utarbeidet et regneark som viser hva foreldrebetalingen blir når en tar hensyn både til nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen og gratis kjernetid. Det følger også med en veiledning til regnearket. Ved valg av kapital- og personinntekt som inntektsgrunnlag, foreslår departementet at dokumentasjonskravet skal være siste års selvangivelse. Dersom husholdningens inntekt legges til grunn ved inntekstberegningen, vil dokumentasjonskravet være siste års selvangivelse til forelder og denne forelderens eventuelt nye samboer/ektefelle i den husholdningen der barnet bor/er folkeregistrert. Dersom forsørgers inntekt legges til grunn, vil dokumentasjonskravet være siste års selvangivelse til begge foreldrene, uavhengig av om de bor sammen eller ikke. Dersom foreldrene bor sammen, vil ikke valg av om det er husholdningens eller forsørgers inntekt som legges til grunn, utgjøre noen praktisk forskjell. Klageadgang Eventuelle klager til kommunen på foreslåtte ordning for gratis kjernetid, omfattes av kommunens klageordning som i dag følger av forvaltningsloven 28. Forskrift om foreldrebetaling i barnehager 5 oppstiller at fastsetting av foreldrebetaling kan påklages til fylkesmannen. Bestemmelsen gir klageadgang på fastsettelse av foreldrebetaling utover maksimalprisen. Foreslåtte ordning med gratis kjernetid vil ikke omfattes av fylkesmannens klagebehandling etter 5. Klageadgangen følger derfor av forvaltningsloven 28. Evaluering av ordningen Departementet vil etter at kommunene har høstet erfaringer med endringene i forskrift om foreldrebetaling i barnehage, og innen 2018, gjøre en vurdering av de nye ordningene. Det vil vurderes om ordningen med gratis kjernetid med en inntektsgrense får uønskede vridningseffekter, og om det er mulig å harmonisere ordningen bedre med det nasjonale minstekravet til redusert foreldrebetaling for familier med lav inntekt. 6

7 Bergen kommunes synspunkter på forslag om endring av forslag om foreldrebetaling i barnehager Knyttet til innføring av gratis kjernetid for 4- og 5-åringer i familier med lav inntekt Bergen kommune konstaterer at departementet har satt inntektsgrensen for gratis kjernetid (kr ) lavere enn for redusert foreldrebetaling (kr ), slik at innslagspunktet for å ha rett på gratis kjernetid er lavere enn for redusert foreldrebetaling, jfr høringsnotatet om forslag til endringer i forskrift om foreldrebetaling i barnehager. Alle som har rett til gratis kjernetid etter forslaget har vil følgelig også ha rett på redusert foreldrebetaling, slik at søknaden kan gjøres samlet. Bergen kommune er positiv til at det er samme søknadsprosess og behandling for både ordningen med nasjonalt minstekrav til redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid. Når det gjelder inntektsbergening, det vil si å fastsettes hvilket inntektsgrunnlag som skal ligge til grunn for beregningene opp mot innslagspunktet for å ha rett på gratiskjernetid, viser Bergen kommune til vårt høringsinnspill til forslag til endringer i forskrift om foreldrebetaling i barnehager, gitt i tråd med vedtak fattet i komite oppvekst 2. februar Av høringsinnspillet framkommer at Bergen kommune mener det er foreldrenes, dvs. forsørgernes, inntekt som tas med i beregningsgrunnlaget, uavhengig av om de bor sammen eller ikke - begrunnet i forsørgerplikten som foreldre har. Ordningen med barnebidrag taler også for at begge foreldrenes inntekt skal legges til grunn. Dokumentasjonskrav blir siste års selvangivelse for begge foreldrene. Bergen kommune mener at inntekt til eventuell ny samboer/ektefelle holdes utenfor beregningsgrunnlaget og støtter ikke forslaget om at det fastsettes et påslag for en ny ektefelle eller samboers inntekt, som skal inngå i inntektsgrunnlaget. Departementet foreslår at gratis kjernetid også skal omfatte barn av deltakere i introduksjonsordningen, noe Bergen kommune støtter. I dagens ordning betales det en minstepris (kr. 577) for disse barna dersom begge foresatte er på introduksjonsstønad. Når det gjelder selvangivelse som dokumentasjon viser Bergen kommune til vårt høringsinnspill til forslag til endringer i forskrift om foreldrebetaling i barnehager: «Når det gjelder dokumentasjonskrav er det i forslag til ny forskrift om foreldrebetaling i barnehager foreslått siste års selvangivelse, uavhengig av valg av ordning. Byrådet støtter forslaget om at siste års selvangivelse legges til grunn ved inntekstberegning. Byrådet ser imidlertid en svakhet i at fjorårets selvangivelse ikke nødvendigvis gir et riktig bilde av inntekten for alle søkerne - idet inntekten kan ha endret seg mye. Således ville siste lønnsslipp eller vedtak fra NAV gi et bedre bilde av forsørgernes økonomiske situasjon per i dag. Men i og med at også kapitalinntekt skal med i beregningsgrunnlaget, vil selvangivelsen være det som gir et korrekt bilde av både kapitalog personinntekt». Bergen kommune mener det er positivt at vedtak om gratis kjernetid foreslås gjort for et barnehageår om gangen, at det blir likt grunnlag for beregning av inntekt som ved ny moderasjonsordning samt at den gjelder fra august (starten på barnehageåret) det året barnet fyller 4 år og 5 år. I vårt høringsinnspill til forslag til endringer i forskrift om foreldrebetaling i barnehager har Bergen kommune svart at det for redusert foreldrebetaling sin del er positivt at ordningen er søknadsbasert og krever dokumentasjon, da dette fordrer at den enkelte er aktiv deltaker i prosessen. Når det gjelder den gruppen som ordning med gratis kjernetid retter seg mot, er Bergen kommune likevel bekymret for søknadsplikten kan være en terskel for noen og at en dermed ikke fanger opp alle i målgruppen. Det framgår av departementets forslag at 4- og 5- åringer i familier med inntekt under den fastsatte inntektsgrensen kan velge å kun benytte seg av de 20 gratis kjernetidtimene. Dette betyr at barnehagene må tilrettelegge for et tilbud på fire timer per dag for disse barna, noe som er problematisk når barnehager i utgangspunktet bare har heldagsplasser. Dersom familiene kun skal 7

8 benytte seg av 20 gratis kjernetimer i ordinær barnehage med heldagstilbud, vil ikke barnehagen få tilskudd for heldagsplass, og dermed ha tapte inntekter. Bergen kommune forutsetter at kommunen får dekket utgiftene knyttet til dette. Departementet viser til tidligere forsøk med gratis kjernetid som et av flere språkstimuleringstiltak og i den forbindelse også til evaluering utført av SSB og Fafo om at gratis kjernetid har en positiv effekt på skoleresultatene til barn med innvandrerbakgrunn. Bergen kommune vil påpeke at innføringen av Gratis kjernetid i barnehage i større grad bør sees i et helhetlig utdanningsløp der særlig barn med minoritetsbakgrunn starter i barnehage tidligere enn ved 4 års-alder, og det bør være uavhengig av familiens inntekt. Forskning viser at minoritetsspråklige barn har dårligere utgangspunkt i utdanningsløpet enn etnisk norske barn. Minoritetspråklige elever klarer seg dårligere på skolen enn majoritetsspråklige elever. Forskningen viser også at det tar 5-7 år å lære et språk godt. Barnehagen er en viktig arena for å lære språk, og rekrutteringen til barnehage fra 4-5 års alder er for sent med tanke på viktigheten av å starte tidlig. Bergen kommune har høy andel av 4-5 åringer i barnehagen, men ser at andel minoritetsspråklige barn reduseres dess yngre barna er. Inntektsgrensen og reduksjonsordninger burde derfor være gjeldende fra 1-års alder i barnehagen. Departementet mener at søknadsbehandlingen for gratis kjernetid er enkel for kommunene å administrere, men Bergen kommune vil påpeke at ordningen vil gi merarbeid. Bergen kommune viser i denne forbindelse til vårt høringsinnspill til forslag til endringer i forskrift om foreldrebetaling i barnehager: «Ordningen vil gi langt flere søknader (om moderasjon) enn ved dagens ordning, noe som vil gi økt saksbehandling for kommunen. Dette står i kontrast til departementets vurdering av at den foreslåtte ordningen er «så enkel som mulig å administrere for kommunen». Byrådet vil også påpeke at mens man gjennomgående i samfunnet ønsker å forenkle byråkratiet og unngå omstendelig og kostbar saksbehandling, kan dette være et skritt i motsatt retning. Det kan således være et uheldig signal å sende, noe som bør vurderes. Byrådet forutsetter at det gis økonomisk kompensasjon som dekker kommunens økte utgifter knyttet til innføring av ny ordning; til økt saksmengde og til dekning av inntektstapet». Bergen kommune imøtekommer departementets forslag om at det skal foretas en vurdering og evaluering av ordningen innen 2018, når kommunene har høstet erfaringer med endringene i forskrift om foreldrebetaling i barnehage. 8

Forslag om endring av forskrift om foreldrebetaling i barnehager

Forslag om endring av forskrift om foreldrebetaling i barnehager Forslag om endring av forskrift om foreldrebetaling i barnehager Høringsnotat om endring av forskrift om foreldrebetaling i barnehager Innføring av gratis kjernetid i barnehager for 4- og 5-åringer i familier

Detaljer

Oversendelse av høringsuttalelse - Forslag om endring av forskrift om foreldrebetaling i barnehager

Oversendelse av høringsuttalelse - Forslag om endring av forskrift om foreldrebetaling i barnehager BYRÅDSAVDELING FOR BARNEHAGE OG SKOLE Bergen Rådhus Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 60 30 barnehage.skole@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no Det kongelige kunnskapsdepartement Postboks 8119

Detaljer

Fra: Sendt: Til: Emne: Referanse: Høring: Levert: Svartype: Kontakt avsender: Kontaktperson: Kontakt-e-post: Tittel: Uttalelse:

Fra: Sendt: Til: Emne: Referanse: Høring: Levert: Svartype: Kontakt avsender: Kontaktperson: Kontakt-e-post: Tittel: Uttalelse: Fra: noreply@regjeringen.no Sendt: 17. april 2015 19:20 Til: Postmottak KD Emne: Nytt høringssvar til 15/1570 - Forslag til regulering av gratis kjernetid til 4- og 5-åringer i familier med lav inntekt

Detaljer

Høring - forslag til endringer i forskrift om foreldrebetaling i barnehager. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre

Høring - forslag til endringer i forskrift om foreldrebetaling i barnehager. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes oppvekst og kultur Saksmappe: 2015/1077-2 Saksbehandler: Kari N. Thorsen Saksframlegg Høring - forslag til endringer i forskrift om foreldrebetaling i barnehager Utvalg Utvalgssak

Detaljer

1. støtter departementets intensjon om at alle barn skal ha tilgang til barnehageplass, uavhengig av foreldrenes økonomi.

1. støtter departementets intensjon om at alle barn skal ha tilgang til barnehageplass, uavhengig av foreldrenes økonomi. Fra: Rasmussen, Dorthe W [Dorthe.W.Rasmussen@arendal.kommune.no] Sendt: 13. april 2015 09:41 Til: Postmottak KD Emne: Høringsuttalese vedrørende forslag til regulering av gratis kjernetid i forskrift om

Detaljer

Høring: Forslag om endring av forskrift om foreldrebetaling i barnehage

Høring: Forslag om endring av forskrift om foreldrebetaling i barnehage Saksnr.: 2014/24226 Dokumentnr.: 4 Løpenr.: 1097/2015 Klassering: A10 Saksbehandler: Kjersti Johansen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Fredrikstad ungdomsråd 13.01.2015 4/15 Oppvekstutvalget

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 14/9106 /64032/ Bente Wilhelmsen

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 14/9106 /64032/ Bente Wilhelmsen SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 14/9106 /64032/14-231 Bente Wilhelmsen 10.12.2014 A10 &13 Telefon: 77 79 06 32 Saken skal behandles i følgende utvalg: BYRÅDET UT-KUL-I KST HØRING

Detaljer

Molde kommune Rådmannen

Molde kommune Rådmannen Molde kommune Rådmannen Arkiv: A11/&13 Saksmappe: 2014/3781-0 Saksbehandler: Gro Toft Ødegård Dato: 06.02.2015 Saksframlegg Høring - forslag til endringer i forskrift om foreldrebetaling i barnehager Utvalgssaksnr

Detaljer

Sentraladministrasjonen Namdalseid. Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2014/ Aase Hynne

Sentraladministrasjonen Namdalseid. Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2014/ Aase Hynne Namdalseid kommune Sentraladministrasjonen Namdalseid Det Kongelige Kunnskapsdepartement Melding om vedtak Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2014/9404-4 Aase Hynne 06.02.2015 Forslag om endring av

Detaljer

FORMANNSKAPET SAK

FORMANNSKAPET SAK FORMANNSKAPET 15.04.2015 SAK 43/15 Vedtak: Formannskapet er positive til innføring av gratis kjernetid i barnehager for lavinntektsfamilier. Kommunen avgir uttalelse i samsvar med forslaget i saksutredningen.

Detaljer

Hei. Vennlig hilsen. Dorthe W Rasmussen Spesialkonsulent. Pedagogisk stab Telefon:

Hei. Vennlig hilsen. Dorthe W Rasmussen Spesialkonsulent. Pedagogisk stab Telefon: Fra: Rasmussen, Dorthe W [Dorthe.W.Rasmussen@arendal.kommune.no] Sendt: 20. februar 2015 12:28 Til: Postmottak KD Kopi: Andersen, Gunn Alice D; Olsen, Mariann; Aaserud, Roar Emne: Høringsuttalelse vedrørende

Detaljer

Høringsuttalelse om endringer i barnehageloven kortere ventetid på barnehageplass

Høringsuttalelse om endringer i barnehageloven kortere ventetid på barnehageplass Byrådssak 57/16 Høringsuttalelse om endringer i barnehageloven kortere ventetid på barnehageplass LRS ESARK-03-201600938-3 Hva saken gjelder: Bergen kommune har mottatt høring fra Kunnskapsdepartementet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Grete Oshaug Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 15/141 HØRING FORSLAG OM ENDRING AV FORSKRIFT OM FORELDREBETALING I BARNEHAGER

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Grete Oshaug Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 15/141 HØRING FORSLAG OM ENDRING AV FORSKRIFT OM FORELDREBETALING I BARNEHAGER SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Grete Oshaug Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 15/141 HØRING FORSLAG OM ENDRING AV FORSKRIFT OM FORELDREBETALING I BARNEHAGER Rådmannens innstilling: Saken sendes inn sin Modum kommmunes

Detaljer

Nye bestemmelser i forskrift om foreldrebetaling i barnehager

Nye bestemmelser i forskrift om foreldrebetaling i barnehager Endringer i forskrift om foreldrebetaling i barnehager - Fastsettelse av en nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen for en barnehageplass og gratis kjernetid for 4- og 5- åringer Kongen i Statsråd

Detaljer

Moderasjonsordninger foreldrebetaling

Moderasjonsordninger foreldrebetaling Moderasjonsordninger foreldrebetaling Her finner du utdypende informasjon om nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen for en barnehageplass og gratis kjernetid til 4 og 5 åringer. Artikkel Publisert:

Detaljer

Her finner du maksprisen, søskenmoderasjon og andre moderasjonsordninger. Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen fra 1.

Her finner du maksprisen, søskenmoderasjon og andre moderasjonsordninger. Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen fra 1. Moderasjonsordninger foreldrebetaling Her finner du utdypende informasjon om nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen for en barnehageplass og gratis kjernetid til 3,- 4- og 5- åringer. ARTIKKEL

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE - FORSLAG TIL ENDRINGER I FORSKRIFT FORELDREBETALING I BARNEHAGER

HØRINGSUTTALELSE - FORSLAG TIL ENDRINGER I FORSKRIFT FORELDREBETALING I BARNEHAGER ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 13/15 Hovedutvalg for skole og barnehage 11.02.2015 HØRINGSUTTALELSE - FORSLAG TIL ENDRINGER I FORSKRIFT FORELDREBETALING I BARNEHAGER Vedtak

Detaljer

Namdalseid kommune. Saksframlegg. Uttalelse - Forslag om endring av forskrift om foreldrebetaling i barnehager

Namdalseid kommune. Saksframlegg. Uttalelse - Forslag om endring av forskrift om foreldrebetaling i barnehager Namdalseid kommune Saksmappe: 2014/9404-2 Saksbehandler: Bodil Lie Saksframlegg Uttalelse - Forslag om endring av forskrift om foreldrebetaling i barnehager Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap

Detaljer

Forslag om endring av forskrift om foreldrebetaling i barnehager

Forslag om endring av forskrift om foreldrebetaling i barnehager Forslag om endring av forskrift om foreldrebetaling i barnehager Høringsnotat om endring av forskrift om foreldrebetaling i barnehager Forslag om endring av forskrift om foreldrebetaling i barnehager.....

Detaljer

HØRING FORSLAG OM ENDRING AV FORSKRIFT OM FORELDREBETALING I BARNEHAGER

HØRING FORSLAG OM ENDRING AV FORSKRIFT OM FORELDREBETALING I BARNEHAGER Det Kongelige Kunnskapsdepartement Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/141 A10 UND/BARNEH/GOS 13.02.2015 HØRING FORSLAG OM ENDRING AV FORSKRIFT OM FORELDREBETALING I BARNEHAGER Hovedutvalg for undervisning

Detaljer

HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I FORSKRIFT OM FORELDREBETALING

HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I FORSKRIFT OM FORELDREBETALING HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I FORSKRIFT OM FORELDREBETALING Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår 28.1.2015 Saksbehandler: Ann-Iren Larsen Arkivsaknr.: 2014/8672-2 RÅDMANNENS

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår. Reduksjon i foreldrebetaling i barnehage.

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår. Reduksjon i foreldrebetaling i barnehage. STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 221 Arkivsaksnr: 2015/5588-44 Saksbehandler: Laila Vikan Skjevik Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Reduksjon i foreldrebetaling i barnehage. Rådmannens forslag

Detaljer

Høringsuttalelse om endringer i barnehageloven - Rett til plass for barn født i november

Høringsuttalelse om endringer i barnehageloven - Rett til plass for barn født i november Byrådssak /17 Høringsuttalelse om endringer i barnehageloven - Rett til plass for barn født i november LRS ESARK-03-201600938-92 Hva saken gjelder: Bergen kommune har mottatt høring fra Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Saksbehandler: Bjørg Fladeby Arkiv: A10 &13 Arkivsaksnr.: 14/11764-2 Dato: 20.01.2015 HØRING - ENDRINGER I FORSKRIFT OM FORELDREBETALING I BARNEHAGER

Saksbehandler: Bjørg Fladeby Arkiv: A10 &13 Arkivsaksnr.: 14/11764-2 Dato: 20.01.2015 HØRING - ENDRINGER I FORSKRIFT OM FORELDREBETALING I BARNEHAGER SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Bjørg Fladeby Arkiv: A10 &13 Arkivsaksnr.: 14/11764-2 Dato: 20.01.2015 HØRING - ENDRINGER I FORSKRIFT OM FORELDREBETALING I BARNEHAGER â INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITE FOR HELSE,

Detaljer

ENDRINGER I FORELDREBETALING I BARNEHAGER

ENDRINGER I FORELDREBETALING I BARNEHAGER ENDRINGER I FORELDREBETALING I BARNEHAGER Fagsamling barnehage i Trondheim 16.juni 2015 1 Endringer i foreldrebetaling Endringer i forskrift om foreldrebetaling Foreldrebetaling økt fra kr 2.480 per. 1.1.15

Detaljer

Byrådssak 107/16. Høringsuttalelse til Kunnskapssektoren sett utenfra ESARK

Byrådssak 107/16. Høringsuttalelse til Kunnskapssektoren sett utenfra ESARK Byrådssak 107/16 Høringsuttalelse til Kunnskapssektoren sett utenfra LIGA ESARK-03-201600938-9 Hva saken gjelder: Kunnskapsdepartementet satte i april 2015 ned en gruppe for å vurdere organiseringen av

Detaljer

Redusert foreldrebetaling i barnehage

Redusert foreldrebetaling i barnehage Redusert foreldrebetaling i barnehage Informasjon Rutiner Regler Versjon pr 22.10.2015 Første utkast. Side 1 Innhold: Kommunen har hovedansvaret for moderasjonsordningene...3 Veiledning fra barnehagene

Detaljer

Redusert foreldrebetaling i barnehage

Redusert foreldrebetaling i barnehage Redusert foreldrebetaling i barnehage Informasjon Rutiner Regler Versjon pr 31.10.2016 Andre utkast. Side 1 Innhold: Kommunen har hovedansvaret for moderasjonsordningene... 3 Veiledning fra barnehagene

Detaljer

SØKNAD OM REDUSERT FORELDREBETALING I BARNEHAGE 2016/17

SØKNAD OM REDUSERT FORELDREBETALING I BARNEHAGE 2016/17 Eide kommune Støttefunksjoner SØKNAD OM REDUSERT FORELDREBETALING I BARNEHAGE 2016/17 Fra 1.mai 2015 skal ingen husholdninger betale mer enn 6 prosent av inntekta si for en barnehageplass. Inntektsgrensen

Detaljer

Høringsuttalelse til ny forskrift om ansvar for utgifter til spesialpedagogisk hjelp for barn under opplæringspliktig alder

Høringsuttalelse til ny forskrift om ansvar for utgifter til spesialpedagogisk hjelp for barn under opplæringspliktig alder Byrådssak 1068 /17 Høringsuttalelse til ny forskrift om ansvar for utgifter til spesialpedagogisk hjelp for barn under opplæringspliktig alder ASKI ESARK-03-201600938-99 Hva saken gjelder: Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Høringsnotat - Nytt finansieringssystem for ikke-kommunale barnehager i en rammefinansiert sektor

Høringsnotat - Nytt finansieringssystem for ikke-kommunale barnehager i en rammefinansiert sektor Dato:28.06.2010 Byrådssak 1278/10 Byrådet Høringsnotat - Nytt finansieringssystem for ikke-kommunale barnehager i en rammefinansiert sektor TRIK SARK-03-201001730-19 Hva saken gjelder: Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Høringsuttalelse vedrørende forslag om å bruke regnskap i stedet for budsjett som grunnlag for beregning av tilskudd til ikke-kommunale barnehager

Høringsuttalelse vedrørende forslag om å bruke regnskap i stedet for budsjett som grunnlag for beregning av tilskudd til ikke-kommunale barnehager Byrådssak 1505 /13 Høringsuttalelse vedrørende forslag om å bruke regnskap i stedet for budsjett som grunnlag for beregning av tilskudd til ikke-kommunale barnehager KJHO ESARK-03-201300286-68 Hva saken

Detaljer

LOKALE RETNINGSLINJER FOR PRIVATE BARNEHAGER 2016 ULLENSAKER KOMMUNE

LOKALE RETNINGSLINJER FOR PRIVATE BARNEHAGER 2016 ULLENSAKER KOMMUNE LOKALE RETNINGSLINJER FOR PRIVATE BARNEHAGER 2016 ULLENSAKER KOMMUNE Vedtatt av Ullensaker kommunestyre 8.12.2015 2 Innhold 1. Innledning 2. Ordinært kommunalt tilskudd a. Beregning og kunngjøring av tilskuddssats

Detaljer

Oversendelse av høringsuttalelse - Forslag om endringer i privatskoleloven Innføring av midlertidig dispensasjonsbestemmelse

Oversendelse av høringsuttalelse - Forslag om endringer i privatskoleloven Innføring av midlertidig dispensasjonsbestemmelse BYRÅDSAVDELING FOR BARNEHAGE OG SKOLE Bergen Rådhus Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 60 30 barnehage.skole@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no Det Kongelige Kunnskapsdepartementet Postboks

Detaljer

Høringsuttalelse om leksehjelp og administrative og praktiske konsekvenser av timetallutvidelse for årstrinn

Høringsuttalelse om leksehjelp og administrative og praktiske konsekvenser av timetallutvidelse for årstrinn Dato: 26. april 2010 Byrådssak 267/10 Byrådet Høringsuttalelse om leksehjelp og administrative og praktiske konsekvenser av timetallutvidelse for 1.-7. årstrinn ASKI SARK-03-201001730-8 Hva saken gjelder:

Detaljer

Byrådssak 152/16 ESARK

Byrådssak 152/16 ESARK Byrådssak 152/16 Høringsuttalelse til endringer i forskrift til friskoleloven, økonomiforskrift til friskoleloven, forskrift til opplæringsloven og forskrift om diverse skoler etter voksenopplæringsloven

Detaljer

Hadsel kommune ordning for redusert foreldrebetaling i barnehage. Oppvekstsjefen

Hadsel kommune ordning for redusert foreldrebetaling i barnehage. Oppvekstsjefen Hadsel kommune ordning for redusert foreldrebetaling i barnehage Oppvekstsjefen 10.juni.2015 Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen og gratis kjernetid for 4- og 5-åringer. Reduksjon i foreldrebetalingen

Detaljer

Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen

Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen Foreldrebetaling Endringer i ny forskrift fastsettelse av en nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen for en barnehageplass for familier med lav inntekt 1 Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen

Detaljer

Gratis kjernetid. - Kort om noen juridiske problemstillinger

Gratis kjernetid. - Kort om noen juridiske problemstillinger Gratis kjernetid - Kort om noen juridiske problemstillinger 1 Forskrift om foreldrebetaling i barnehager 3 syvende ledd: Kommunen skal gi fritak for foreldrebetaling for 20 timer per uke til alle fire-

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/ A10 Grete Oshaug

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/ A10 Grete Oshaug SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/1412 202 A10 Grete Oshaug NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER I RAMMEFINANSIERT SEKTOR RÅDMANNENS FORSLAG: Saken tas til

Detaljer

Satser for egenbetaling i barnehage er hjemlet i Lov om barnehager, 15. foreldrebetaling:

Satser for egenbetaling i barnehage er hjemlet i Lov om barnehager, 15. foreldrebetaling: I. Lovgrunnlag Satser for egenbetaling i barnehage er hjemlet i Lov om barnehager, 15. foreldrebetaling: Kongen kan gi forskrifter med nærmere bestemmelser om foreldrebetaling i barnehagen, herunder søskenmoderasjon,

Detaljer

Høringsuttalelse - Forslag til endring i lov og forskrift om bostøtte, nytt inntektsgrunnlag for bostøtte

Høringsuttalelse - Forslag til endring i lov og forskrift om bostøtte, nytt inntektsgrunnlag for bostøtte Byrådssak 1364 /16 Høringsuttalelse - Forslag til endring i lov og forskrift om bostøtte, nytt inntektsgrunnlag for bostøtte TONA ESARK-166-201602660-36 Hva saken gjelder: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Detaljer

Forslag til endring av vedtekter for kommunale barnehager i Ås. Saksbehandler: Vigdis Bangen Saksnr.: 15/

Forslag til endring av vedtekter for kommunale barnehager i Ås. Saksbehandler: Vigdis Bangen Saksnr.: 15/ Ås kommune Forslag til endring av vedtekter for kommunale barnehager i Ås Saksbehandler: Vigdis Bangen Saksnr.: 15/02943-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur 07.10.2015 Rådmannens

Detaljer

Høringsuttalelse til forslag til endringer i forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager

Høringsuttalelse til forslag til endringer i forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager Byrådssak 276/16.1 Høringsuttalelse til forslag til endringer i forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager LRS ESARK-03-201600938-50 Hva saken gjelder: På oppdrag av Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Informasjon og søknadsskjema om redusert foreldrebetaling/ gratis kjernetid barnehageåret 17/18

Informasjon og søknadsskjema om redusert foreldrebetaling/ gratis kjernetid barnehageåret 17/18 - - Flekkefjord kommune Informasjon og søknadsskjema om redusert foreldrebetaling/ gratis kjernetid barnehageåret 17/18 Ordningen er regulert i forskrift om foreldrebetaling i barnehager. (Ligger på lovdata.no)

Detaljer

Høringsuttalelse til forslag til forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon i barnehager

Høringsuttalelse til forslag til forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon i barnehager Byrådssak 10/17 Høringsuttalelse til forslag til forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon i barnehager LRS ESARK-03-201600938-82 Hva saken gjelder: På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet har utdanningsdirektoratet

Detaljer

Endring av praksis ved manglende betaling for plass i barnehage og SFO

Endring av praksis ved manglende betaling for plass i barnehage og SFO Byrådssak 57/15 Endring av praksis ved manglende betaling for plass i barnehage og SFO LRS ESARK-12-201301217-30 Hva saken gjelder: Bergen bystyre vedtok 27. november 2013 å gjeninnføre oppsigelse av barnehageplass

Detaljer

NYTT FRA FYLKESMANNEN OM BARNEHAGESEKTOREN

NYTT FRA FYLKESMANNEN OM BARNEHAGESEKTOREN NYTT FRA FYLKESMANNEN OM BARNEHAGESEKTOREN rådgiver, Fakra Butt Oslo 28.mai Disposisjon Del 1: Orientering om regelverksarbeid 2015 og 2016 Del II: Regelverk- til påminnelse Del I: Regelverksarbeid 2015

Detaljer

Hva saken gjelder: Utdanningsdirektoratet sendte den forslag om endringer i faget utdanningsvalg på høring.

Hva saken gjelder: Utdanningsdirektoratet sendte den forslag om endringer i faget utdanningsvalg på høring. Byrådssak 1019 /15 Høringsuttalelse til forslag til læreplan i utdanningsvalg LIGA ESARK-03-201300286-153 Hva saken gjelder: Utdanningsdirektoratet sendte den 29.10.2014 forslag om endringer i faget utdanningsvalg

Detaljer

Lokale retningslinjer for tildeling av offentlig tilskudd til private barnehager i Ørland kommune. Utkast

Lokale retningslinjer for tildeling av offentlig tilskudd til private barnehager i Ørland kommune. Utkast Lokale retningslinjer for tildeling av offentlig tilskudd til private barnehager i Ørland kommune. Utkast 18.10.2016 2 Innhold 1 Innledning...4 2 Ordinært kommunalt tilskudd...4 2A: Beregning og kunngjøring

Detaljer

Høringssvar, endringer i barnehageloven- barn med særlige behov

Høringssvar, endringer i barnehageloven- barn med særlige behov ARENDAL KOMMUNE Saksfremlegg Vår saksbehandler Inger Mari Sørvig, tlf Saksgang: Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Administrasjonsutvalget Formannskapet Referanse: 2013/1371 / 5 Ordningsverdi: A21/&13

Detaljer

Til /77051 Finansdepartementet

Til /77051 Finansdepartementet Skattedirektoratet notat Dato Referanse Til 09.02.2015 2015/77051 Finansdepartementet Fra Rettsavdelingen, Personskatt v/ingrid Sørum Kopi Høringssvar - forslag om endringer i forskrift om foreldrebetaling

Detaljer

Høringsuttalelse - Register- og tilsynsordning for salg av tobakksvarer mv.

Høringsuttalelse - Register- og tilsynsordning for salg av tobakksvarer mv. Byrådssak 256/16 Høringsuttalelse - Register- og tilsynsordning for salg av tobakksvarer mv. TROH ESARK-03-201600085-110 Hva saken gjelder: Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring forslag til

Detaljer

Lier kommune PP-tjenesten

Lier kommune PP-tjenesten LL Lier kommune PP-tjenesten Kunnskapsdepartementet Att.: Geir Fosby Vår ref: SIOS/2015/5216/A10 Deres ref: Lier 06.01.2016 Høringssvar - endringer i barnehageloven - barn med særlige behov 1. Lier kommune

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/ A10 Jan Samuelsen Grete Oshaug

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/ A10 Jan Samuelsen Grete Oshaug SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/1413 231 A10 Jan Samuelsen Grete Oshaug FORELDREBETALING I BARNEHAGE RÅDMANNENS FORSLAG: Saken tas til orientering Vedlegg: Oversikt over fordeling

Detaljer

Retningslinjer for. beregning og utbetaling av tilskudd til private barnehager i Gjemnes kommune

Retningslinjer for. beregning og utbetaling av tilskudd til private barnehager i Gjemnes kommune Retningslinjer for 11.01.2018 beregning og utbetaling av tilskudd til private barnehager i Gjemnes kommune Lene Holten, Per Olav Eide BARNEHAGEMYNDIGHET Innhold 1. Innledning 2. Ordinært kommunalt tilskudd

Detaljer

Høringsuttalelse til forslag til forskriftsendringer krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget m.m.

Høringsuttalelse til forslag til forskriftsendringer krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget m.m. Byrådssak 1407 /13 Høringsuttalelse til forslag til forskriftsendringer krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget m.m. LIGA ESARK-03-201300286-56 Hva saken gjelder: Det foreligger brev datert 14.6.2013

Detaljer

Saksbehandler: Bjørg Fladeby Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 10/ Dato: * HØRING - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER

Saksbehandler: Bjørg Fladeby Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 10/ Dato: * HØRING - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Bjørg Fladeby Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 10/5941-2 Dato: * HØRING - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER INNSTILLING TIL: Bystyrekomite oppvekst og utdanning

Detaljer

Høringsuttalelse til Forskrift om barns rett til medvirkning og barns mulighet til å ha en særskilt tillitsperson

Høringsuttalelse til Forskrift om barns rett til medvirkning og barns mulighet til å ha en særskilt tillitsperson Byrådssak 76/14 Høringsuttalelse til Forskrift om barns rett til medvirkning og barns mulighet til å ha en særskilt tillitsperson RIBE ESARK-03-201400157-8 Hva saken gjelder: Stortinget har vedtatt en

Detaljer

Byrådssak 1020 /15. Høringsuttalelse til forslag til læreplan i arbeidslivsfag ESARK-03-201300286-159

Byrådssak 1020 /15. Høringsuttalelse til forslag til læreplan i arbeidslivsfag ESARK-03-201300286-159 Byrådssak 1020 /15 Høringsuttalelse til forslag til læreplan i arbeidslivsfag LIGA ESARK-03-201300286-159 Hva saken gjelder: Utdanningsdirektoratet sendte den 27.10.2014 forslag til endringer i introduksjonsloven

Detaljer

Statsbudsjettet 2015 endringer som følger av budsjettavtalen mellom regjeringen og samarbeidspartiene på Stortinget

Statsbudsjettet 2015 endringer som følger av budsjettavtalen mellom regjeringen og samarbeidspartiene på Stortinget SAKSFRAMLEGG Saksbehandler Roar Paulsen Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/7513-7 Dato: 03.12.2014 Statsbudsjettet 2015 endringer som følger av budsjettavtalen mellom regjeringen og samarbeidspartiene på Stortinget

Detaljer

Høringsuttalelse til høring om skolens adgang til å regulere sykling på skoleveien m.m.

Høringsuttalelse til høring om skolens adgang til å regulere sykling på skoleveien m.m. Byrådssak 1200 /15 Høringsuttalelse til høring om skolens adgang til å regulere sykling på skoleveien m.m. LIGA ESARK-03-201500012-26 Hva saken gjelder: Utdanningsdirektoratet sendte 6.5.2015 på høring

Detaljer

Fredrikstad kommune avgir følgende uttalelse ved høring av forslag om endringer i barnehageloven og opplæringsloven.

Fredrikstad kommune avgir følgende uttalelse ved høring av forslag om endringer i barnehageloven og opplæringsloven. Fredrikstad kommune avgir følgende uttalelse ved høring av forslag om endringer i barnehageloven og opplæringsloven. Fredrikstad kommune støtter forslaget om å overføre samtlige bestemmelser i opplæringsloven

Detaljer

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell:

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell: Arkivsaksnr.: 15/137-1 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg BUDSJETTJUSTERINGER 2015-BUDSJETTET: INNARBEIDELSE AV STORTINGETS ENDELIGE BUDSJETTVEDTAK Hjemmel: Budsjettforskriften Rådmannens

Detaljer

Høringsuttalelse til ny forskriftsbestemmelse om miljø i regelverket om offentlige anskaffelser

Høringsuttalelse til ny forskriftsbestemmelse om miljø i regelverket om offentlige anskaffelser Byrådssak 454/16 Høringsuttalelse til ny forskriftsbestemmelse om miljø i regelverket om offentlige anskaffelser BYK/INKV ESARK-03-201601643-25 Hva saken gjelder: Nærings- og fiskeridepartementet har sendt

Detaljer

Byrådssak 436/15 ESARK

Byrådssak 436/15 ESARK Byrådssak 436/15 Høringsuttalelse om forslag om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester - kriterier og ventelister SANO ESARK-03-201500090-162 Hva

Detaljer

Audnedal kommune Oppvekst

Audnedal kommune Oppvekst DERES REF: VÅR REF: SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE: DATO: «REF» Even Schau 26.05.2015 Til foresatte i kommunale barnehager i Audnedal FORELDREBETALING I BARNEHAGENE FRA 01.08.2016 Foreldrebetaling fastsettes

Detaljer

Søknad om redusert foreldrebetaling alle barn og/eller søknad om fritak for foreldrebetaling i 20 timer pr uke for 3-, 4- og 5-åringer i barnehage

Søknad om redusert foreldrebetaling alle barn og/eller søknad om fritak for foreldrebetaling i 20 timer pr uke for 3-, 4- og 5-åringer i barnehage Unntatt offentlighet Offentleglova 13 jfr. Fvl. 13 første ledd nr 1 Søknad om redusert foreldrebetaling alle barn og/eller søknad om fritak for foreldrebetaling i 20 timer pr uke for 3-, 4- og 5-åringer

Detaljer

Saksfremlegg. HØRING - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER K-kode: A10 &13 Saksbehandler: Mona Nicolaysen

Saksfremlegg. HØRING - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER K-kode: A10 &13 Saksbehandler: Mona Nicolaysen Arkivsak: 10/2478-2 Sakstittel: Saksfremlegg HØRING - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER K-kode: A10 &13 Saksbehandler: Mona Nicolaysen Innstilling: Rådmannens forslag til høringsuttalelse

Detaljer

Saksbehandler: Bjørg Fladeby Arkiv: A10 &13 Arkivsaksnr.: 12/ Dato: * HØRING, NOU 2012:1 TIL BARNS BESTE - NY LOVGIVNING FOR BARNEHAGENE

Saksbehandler: Bjørg Fladeby Arkiv: A10 &13 Arkivsaksnr.: 12/ Dato: * HØRING, NOU 2012:1 TIL BARNS BESTE - NY LOVGIVNING FOR BARNEHAGENE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Bjørg Fladeby Arkiv: A10 &13 Arkivsaksnr.: 12/3253-3 Dato: * HØRING, NOU 2012:1 TIL BARNS BESTE - NY LOVGIVNING FOR BARNEHAGENE â INNSTILLING TIL: Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljer

Statsbudsjettet 2015 endringer som følger av budsjettavtalen mellom regjeringen og samarbeidspartiene på Stortinget

Statsbudsjettet 2015 endringer som følger av budsjettavtalen mellom regjeringen og samarbeidspartiene på Stortinget SAKSFRAMLEGG Saksbehandler Roar Paulsen Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/7513-7 Dato: 03.12.2014 Statsbudsjettet 2015 endringer som følger av budsjettavtalen mellom regjeringen og samarbeidspartiene på Stortinget

Detaljer

Høringsuttalelse om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående skole

Høringsuttalelse om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående skole Dato: 16. februar 2012 Byrådssak 1084/12-1 Byrådet Høringsuttalelse om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående skole ASKI SARK-03-201100106-39 Hva saken gjelder: Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Høringsuttalelse om plikt til å tilby intensiv opplæring og plikt til flerfaglig samarbeid

Høringsuttalelse om plikt til å tilby intensiv opplæring og plikt til flerfaglig samarbeid Byrådssak 270/17 Høringsuttalelse om plikt til å tilby intensiv opplæring og plikt til flerfaglig samarbeid ASKI ESARK-03-201600938-148 Hva saken gjelder: Kunnskapsdepartementet sendte den 14.6.2017 på

Detaljer

SØKNAD OM REDUSERT FORELDREBETALING I BARNEHAGE / SØKNAD OM FRITAK FOR FORELDREBETALING FOR 20 TIMER TIL 4- OG 5-ÅRINGER

SØKNAD OM REDUSERT FORELDREBETALING I BARNEHAGE / SØKNAD OM FRITAK FOR FORELDREBETALING FOR 20 TIMER TIL 4- OG 5-ÅRINGER RÅDMANNEN SØKNAD OM REDUSERT FORELDREBETALING I BARNEHAGE / SØKNAD OM FRITAK FOR FORELDREBETALING FOR 20 TIMER TIL 4- OG 5-ÅRINGER 1. Opplysninger om barnet/barna Unntatt offentlighet Offentleglova 13

Detaljer

Høringsuttalelse til forslag til endringer i barnehageloven - krav til norskfaglig kompetanse for assistenter

Høringsuttalelse til forslag til endringer i barnehageloven - krav til norskfaglig kompetanse for assistenter Byrådssak 219/17 Høringsuttalelse til forslag til endringer i barnehageloven - krav til norskfaglig kompetanse for assistenter LRS ESARK-03-201600938-119 Hva saken gjelder: Kunnskapsdepartementet har lagt

Detaljer

Austevoll kommune. Innkalling Formannskapet. Sakliste

Austevoll kommune. Innkalling Formannskapet. Sakliste Austevoll kommune Innkalling Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 13.04.2015 Møtetid: 15:00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 5508 10 00 servicekontoret eller til postmottak@austevoll.kommune.no.

Detaljer

Høringsuttalelse - forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven

Høringsuttalelse - forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. N-0032 Oslo Deres ref. Deres brev av: Vår ref. Emnekode Dato 200502195-166 SARK-2000 10. desember 2007 LIGA Høringsuttalelse - forslag til endringer i opplæringsloven

Detaljer

Etter 7 i fullmakter for byrådet gjelder følgende for høringsuttalelser:

Etter 7 i fullmakter for byrådet gjelder følgende for høringsuttalelser: /16 Høringssaker tatt på fullmakt 010716 BBVE ESARK-0223-201531396-118 Hva saken gjelder: Bystyrets kontor har mottatt følgende høringssaker: 1. Høring - Innføring av automatisk frikort for egenandelstak

Detaljer

Betalingssatser for oppvekst og kultur 2017

Betalingssatser for oppvekst og kultur 2017 Arkiv: 231 Arkivsaksnr: 2016/3070-1 Saksbehandler: Ester Sandtrø Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 98/16 14.11.2016 Formannskapet 112/16 21.11.2016 Kommunestyret 82/16 12.12.2016 Betalingssatser

Detaljer

Høringsnotat om rett til barnehageplass for barn født i november Forslag til endringer i lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven)

Høringsnotat om rett til barnehageplass for barn født i november Forslag til endringer i lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) Høringsnotat om rett til barnehageplass for barn født i november Forslag til endringer i lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) Side 1 av 10 Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn for lovforslaget...

Detaljer

Byrådssak 1353/14. Høringsuttalelse: Forenklinger og endringer i forskrift om byggesak ESARK

Byrådssak 1353/14. Høringsuttalelse: Forenklinger og endringer i forskrift om byggesak ESARK Byrådssak 1353/14 Høringsuttalelse: Forenklinger og endringer i forskrift om byggesak TDTO ESARK-03-201400030-265 Hva saken gjelder: Kommunal- og moderniseringsdepartementet sendte den 3.7.2014 forslag

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Utvalg: Driftskomiteen i Levanger

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Utvalg: Driftskomiteen i Levanger Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Driftskomiteen i Levanger Møtested: Staup, "Låven" Dato: 11.02.2015 Tid: 14:00 MERK! Møtested Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

17/17 Fagkomite 2: Oppvekst Kommunestyret

17/17 Fagkomite 2: Oppvekst Kommunestyret ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Nina Sollie Saksmappe: 2017/6020-26151/2017 Arkiv: A10 Høring - Endringer i barnehageloven, grunnbemanning, pedagogisk bemanning og overgang fra barnehage til skole og SFO.

Detaljer

Høring - forslag til endringer i forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager

Høring - forslag til endringer i forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager Svar fra Utdanningsforbundet Høring - forslag til endringer i forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager 1. INNLEDNING I dette høringsnotatet legger Utdanningsdirektoratet fram forslag til

Detaljer

HØRING OM ENDRING I BARNEHAGELOVEN - KORTERE VENTETID PÅ BARNEHAGEPLASS

HØRING OM ENDRING I BARNEHAGELOVEN - KORTERE VENTETID PÅ BARNEHAGEPLASS ULLENSAKER Kommune SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for skole og barnehage 17.02.2016 HØRING OM ENDRING I BARNEHAGELOVEN - KORTERE VENTETID PÅ BARNEHAGEPLASS RÅDMANNENS INNSTILLING Ullensaker

Detaljer

Stavanger kommune gir sin tilslutning til forslag om at barnehageloven 12a skal lyde:

Stavanger kommune gir sin tilslutning til forslag om at barnehageloven 12a skal lyde: Høring- Rett til barnehageplass for barn født i november Stavanger kommune gir sin tilslutning til forslag om at barnehageloven 12a skal lyde: «Barn som fyller ett år i september, oktober eller november

Detaljer

Høringsuttalelse - Utkast til standard for tjenestebasert adressering del 3: Tjenestetyper

Høringsuttalelse - Utkast til standard for tjenestebasert adressering del 3: Tjenestetyper Byrådssak 1133 /17 Høringsuttalelse - Utkast til standard for tjenestebasert adressering del 3: Tjenestetyper KRTO ESARK-03-201700052-42 Hva saken gjelder: Direktoratet for e-helse har sendt utkast til

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Arkivsaknr. Saksbehandler direkte innvalg Løpenr. Arkiv 05/ Ann-lren Larsen / Al

Deres ref. Vår ref. Arkivsaknr. Saksbehandler direkte innvalg Løpenr. Arkiv 05/ Ann-lren Larsen / Al 'ASKØY KOMMUNE Kommunalavdeling for tjenester Barnehageavdelingen Kleppesto 11.06.2010 Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO 02 JULi 2010 00/q6,5 Deres ref. Vår ref. Arkivsaknr. Saksbehandler

Detaljer

Høring - del II - endringer i byggesaksforskriften og i byggteknisk forskrift

Høring - del II - endringer i byggesaksforskriften og i byggteknisk forskrift Dato: 19. september 2011 Byrådssak /11 Byrådet Høring - del II - endringer i byggesaksforskriften og i byggteknisk forskrift UHSA SARK-03-201100219-204 Kommunal- og regionaldepartementet har i høringsbrev

Detaljer

Høring. Forslag om å utvide adgangen til å pålegge hjelpetiltak med hjemmel i lov om barneverntjenester

Høring. Forslag om å utvide adgangen til å pålegge hjelpetiltak med hjemmel i lov om barneverntjenester Byrådssak 375/14 Høring. Forslag om å utvide adgangen til å pålegge hjelpetiltak med hjemmel i lov om barneverntjenester MARO ESARK-03-201400157-97 Hva saken gjelder: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Detaljer

Høringssvar - endringer i barnehageloven - barn med særlige behov. Saksordfører: Bijan Gharahkhani

Høringssvar - endringer i barnehageloven - barn med særlige behov. Saksordfører: Bijan Gharahkhani ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Nina Sollie Saksmappe: 2015/8999-36929/2015 Arkiv: A10 Høringssvar - endringer i barnehageloven - barn med særlige behov. Saksordfører: Bijan Gharahkhani Utvalgssaksnr Utvalg

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager Saksbehandler: E-post: Tlf.: Lars Einar Karlsen lars.e.karlsen@verdal.kommune.no 74048270 Arkivref: 2011/1065 - / Saksordfører:

Detaljer

Forslag til endring av vedtekter for kommunale barnehager i Ås. Saksbehandler: Vigdis Bangen Saksnr.: 15/

Forslag til endring av vedtekter for kommunale barnehager i Ås. Saksbehandler: Vigdis Bangen Saksnr.: 15/ Ås kommune Forslag til endring av vedtekter for kommunale barnehager i Ås Saksbehandler: Vigdis Bangen Saksnr.: 15/02943-6 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur 2015-2019 13.01.2016

Detaljer

Høringsuttalelse til forslag til endringer i barnehageloven og tilhørende forskrifter

Høringsuttalelse til forslag til endringer i barnehageloven og tilhørende forskrifter Byrådssak 429/14 Høringsuttalelse til forslag til endringer i barnehageloven og tilhørende forskrifter LRS ESARK-03-201300286-156 Hva saken gjelder: Kunnskapsdepartementet sendte den 18.november 2014 ut

Detaljer

ORDFØREREN I ØVRE EIKER,

ORDFØREREN I ØVRE EIKER, ØVRE EIKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Fagkomite 2: Oppvekst Møtested: Kerteminde, Rådhuset, Hokksund Dato: 18.11.2015 Tidspunkt: 17:00 Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat i god tid før

Detaljer

1 Innledning. 2 Formål mv.

1 Innledning. 2 Formål mv. 1 Innledning Sommeren 2003 inngikk alle partier på Stortinget, med unntak av Kystpartiet, et bredt forlik om de framtidige rammebetingelsene for barnehagesektoren, omtalt som barnehageforliket. Innføring

Detaljer

Byrådssak 462/10. Dato: 6. september Byrådet. Høringsuttalelse NOU 2010:7 Mangfold og mestring SARK Hva saken gjelder:

Byrådssak 462/10. Dato: 6. september Byrådet. Høringsuttalelse NOU 2010:7 Mangfold og mestring SARK Hva saken gjelder: Dato: 6. september 2010 Byrådssak 462/10 Byrådet Høringsuttalelse NOU 2010:7 Mangfold og mestring LIGA SARK-03-201001730-37 Hva saken gjelder: Utvalget for gjennomgang av opplæringstilbudet til minoritetsspråklige

Detaljer

Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/

Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/ Ås kommune Endring av vedtekter SFO - høring Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/00964-16 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur 2015-2019 25.11.2015 Rådmannens innstilling

Detaljer

Byrådssak 1078 /13. Høringsuttalelse om syv nye læreplaner for valgfag på ungdomstrinnet fra skoleåret 2013/2014 ESARK

Byrådssak 1078 /13. Høringsuttalelse om syv nye læreplaner for valgfag på ungdomstrinnet fra skoleåret 2013/2014 ESARK Byrådssak 1078 /13 Høringsuttalelse om syv nye læreplaner for valgfag på ungdomstrinnet fra skoleåret 2013/2014 ASKI ESARK-03-201300286-4 Hva saken gjelder: Det foreligger brev datert 03.12.2012 fra Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Høringsuttalelse om foreldresamarbeid i grunnskolen og videregående opplæring

Høringsuttalelse om foreldresamarbeid i grunnskolen og videregående opplæring Dato: 14. april 2010 Byrådssak 1152/10 Byrådet Høringsuttalelse om foreldresamarbeid i grunnskolen og videregående opplæring ASKI SARK-03-201001730-2 Hva saken gjelder: Det foreligger brev fra Utdanningsdirektoratet

Detaljer