Hjerte-karregisteret. Hjerte-karregisteret HKR. Formål. Forskriftsutkast. Basisregisteret. Marta Ebbing, prosjektleder

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hjerte-karregisteret. Hjerte-karregisteret HKR. Formål. Forskriftsutkast. Basisregisteret. Marta Ebbing, prosjektleder www.fhi."

Transkript

1 Hjerte-karregisteret HKR Hjerte-karregisteret Marta Ebbing, prosjektleder Nasjonalt, personidentifiserbart, uten krav til samtykke fra den registrerte Fellesregister (basis + kvalitetsregistre) Folkehelseinstituttet er databehandlingsansvarlig En felles forskrift utkast på høring 8. juli 2011 høringsfrist 7. oktober 2011 i kraft fra 1. januar 2012? Hjerte- og kar kvalitetsregistermøte, Værnes, 27. september 2011 Forskriftsutkast Bredt formål Nødvendige og relevante opplysninger Personvern og informasjonssikkerhet Fellesregistermodell Retningslinjer for kvalitetsregistre som skal inkluderes Organisering for å sikre faglig forankring av kvalitetsregistre Databehandleravtaler Formål 1-2. Hjerte- og karregisterets formål Formålet med Hjerte- og karregisteret er å bidra til bedre kvalitet på helsehjelpen til personer med hjerte- og karsykdommer. Opplysninger i registeret skal benyttes til forebyggende arbeid, kvalitetsforbedring og forskning på årsaker til sykdom og resultat av helsehjelp. Registeret skal også utgjøre et grunnlag for styring og planlegging av helsetjenester rettet mot personer med hjerteog karsykdommer, overvåkning av nye tilfeller og forekomst av slike sykdommer i befolkningen. fra utkast til forskrift Basisregisteret Innhente, koble, kvalitetssikre, melde tilbake BASISREGISTER NPR 2009: opphold*/ pers 2010: opphold*/ pers DÅR 2009: døde 2010:? Folkeregisteret *H eller B diagnose eller prosedyrekode = hjerte-kar 1

2 Kvalitetsregistrene 1-4. Opplysninger som kan registreres a) kjente risikofaktorer for hjerte- og karsykdom b) tidligere sykehistorie og behandling, herunder komplikasjoner c) aktuell sykdom d) aktuell helsehjelp (medisinske detaljer) e) resultatene av helsehjelpen f) videre behandling som, l. hvilke legemidler pasienten skal bruke 2. andre sekundærforebyggende tiltak fra utkast til forskrift NPR DÅR Folkeregisteret HJERTE-KARREGISTERET BASISREGISTER KVALITETSREGISTRE Hjerneslag Hjerteinfarkt Karkirurgi Kvalitetsregister 4 Hjerte-kar kvalitetsregistre Fagområde HOD godkjent Nasjonal dekning Hjerneslag Ja Nei Ja Hjerteinfarkt Ja Nei Ja Hjertekateterisering/PCI Nei Ja Hjertekirurgi Ja Nei Hjertestans Nei Ja Hjertesvikt Nei Ja Karkirurgi Ja Nei Ja Medfødte hjertefeil Ja Ja Pacemaker Ja Ja Ablasjon (atrieflimmer)?? Perkutan klaffeoperasjon?? Personident. Hjerte-kar kvalitetsregistre Fagområde HOD godkjent Nasjonal dekning Hjerneslag Ja Nei Ja Hjerteinfarkt Ja Nei Ja Hjertekateterisering/PCI Nei Ja Hjertekirurgi Ja Nei Hjertestans Nei Ja Hjertesvikt Nei Ja Karkirurgi Ja Nei Ja Medfødte hjertefeil Ja Ja Pacemaker Ja Ja Ablasjon (atrieflimmer)?? Perkutan klaffeoperasjon?? Samarbeid og koordinering nødvendig Personident. Finansiering HKR basisregisteret Fra Nasjonalt helseregisterprosjekt 2011: :? Som del av Folkehelseinstituttet personer, 10 millioner kroner Ingen penger til utdeling 2

3 Nasjonal samarbeidsgruppe for medisinsk og helsefaglig forskning (NSG) Nasjonal satsning på hjerteog karforskning Charlotte Björk Ingul, lege, Dr. med. Nasjonal forskningskoordinator UNIKARD Strategisk rådgivende organ med medlemmer fra: Universitetene Regionale helseforetakene Helsedirektoratet Folkehelseinstituttet Kunnskapssenteret Norges forskningsråd Høgskolene og brukerorganisasjonene Helse og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet har observatørstatus. NSG ble opprettet i Samarbeidsorganet for Helse Midt Norge RHF NTNU overtok ledelse og sekretariatsfunksjon etter Helse Sør Øst våren Dekanus Stig Slørdahl, Det medisinske fakultet, NTNU, er leder for samarbeidsgruppen. NSG tre satsningsområder UNIKARD NevroNordN Alvorlig psykiske lidelser Nettverk og samarbeid Et satsningsområde under NSG innebærer: Organiseres som nettverk av forskningsmiljøer innenfor et temaområde. Samarbeid på tvers av regionene, basert på nasjonal konsensus Samarbeider om: Felles strategi Utnyttelse av infrastruktur Gjennomføring av nasjonale forskningsprosjekter med felles publisering Faglige/strategiske møter og konferanser UNIKARD virksomhetside Ha ansvar for å utvikle en overordnet strategi for hjerte og karforskning i Norge og for å følge opp at strategien følges Legge til rette for samarbeid Sørge for økt politisk forståelse for hjerte og karforskningens betydning. Bidra til at norsk hjerte karforskning er blant de ledende i verden Sørge for en interaksjon mellom basal og klinisk forskning slik at ressursene blir utnyttet mer i tråd med overordnede forskningsmål Fremme rekruttering av forskere Bidra til å få etablert et nasjonalt karregister, inklusiv gode kvalitetsregistre for de store hjerte og karsykdommene Bygge sterke forskningsmiljøer Etablere oversikt over hjerte og karforskning i Norge skape møteplassene Fokusområder UNIKARD omfatter all hjerte og karforskning, men hovedvekt er på: Epidemiologiskforskning registerforskning Epidemiologisk forskning, registerforskning Hjertesvikt Hjerte og karkirurgi 1

4 Organisering UNIKARD Fagråd UNIKARD NSG Ansvarlig samarbeidsorgan Helse Midt-Norge, NTNU v/stig Slørdahl Institusjon med koordinerende forskningsmiljø, NTNU v/isb, Øyvind Ellingsen Nasjonal forskningskoordinator Charlotte Björk Ingul Fagråd Ole. M. Sejersted, leder (UiO og Helse Sør Øst) Rune Wiseth (NTNU og Helse Midt) Maja Lisa Løchen (UiTø og Helse Nord) Eva Gerdts (UiB og Helse Vest) Lars Gullestad (UiO og Helse Sør) Signe Bang (Norges Forskningsråd) Grethe Tell (Folkehelseinstituttet) Cecilie Risøe (Nasjonalforeningen, Hjerte karrådet) Truls Myrmæl, vara (UiTø og Helse Nord) Budsjett og periode Totalt årlig budsjett på 3 mill kroner for perioden etter følgende fordeling: Norges forskningsråd Forsker/koordinator (inkl 25 % overhead) Driftsmidler UNIKARD (reiser,møter,kurs,seminar) Samlet årlig tilskudd Helse Midt Norge Forskningsmidler koordinator Postdoktor UNIKARD sekretær 50 % Samlet årlig tilskudd NASATS Nasjonal satsningsområde støtte til samarbeid mellom regioner: NFR støtter flerregionale samarbeidsprosjekt som omfatter minst tre helseregioner og søkerne må være forskere tilknyttet NSGs medlemsinstitusjoner. Prosjektsøknadene vil bli vurdert av internasjonale eksperter/ekspertpaneler og deretter behandlet i Forskningsrådets relevante utvalg, hhv NevroNor og programmene Klinisk og Psykisk helse Økonomisk: Hver institusjon bidrar til hvert samarbeidsprosjekt med 1 mill kr. i 3 år Forskningsrådet bidrar med et tillegg på 20 % av prosjektets totale budsjett Det er en forutsetning for deltakelse at søker har egne midler Frist UNIKARD kan bidra med Nettverk: Nasjonalt og internasjonalt Forskningssamlinger Fagmøter og nettverksmøter Oversikt over kilder til finansiering Hjelp til utforming av søknader om finansiering Administrativ støtte Møte i regi av UNIKARD Epidemiologi og register møte (mars 2011) Hjertesvikt og hjerte kar kirurgi møte (april 2011) åd ( il b 2011) Fagrådsmøten ( april, august, november 2011) Kvalitetsregistermøte 27. september 2

5 UNIKARD presentasjoner Tromsø, Bergen, Stavanger, Oslo, Trondheim Vinter, vår og høstmøtet NCS CFHR Swedeheart årsmøte september, Göteborg NOFE Suksesskriterier på 5 år Økt politisk forståelse: Måles i form av tilførte midler til forskningsområdet. Publikasjoner i høyt rangerte tidsskrifter Mål om at minst en gruppe skal ha eksellent status på ett fagområde som hører under UNIKARD paraplyen, og at flere miljø i Norge holder høy internasjonal standard i fagområdet Økt antall prosjekter av translasjonell karakter innen fagområdet Økt antall forskere på alle nivå innen hjertekarforskning 3

6 Historik SWEDEHEART Swedish Web-system for Enhancement and Development of Evidence-based care in Heart disease Evaluated According to Recommended Therapies Utveckling av hjärtregistren startade i början av 1990-talet Hjärtkirurgiregistret 1992 RIKS-HIA - hjärtintensivvård 1995 SCAAR koronar angiografi och PCI 1998 SEPHIA sekundärprofylax och hjärtrehabilitering 2005 Kristina Hambraeus, MD Cardiologkliniken Falu lasarett Ordf arbetsgruppen SEPHIA/SWEDEHEART Åland 2005 Island 2008 Sammanslagning av de 4 registerdelarna 2009 TAVI (perkutana aortaklaffar) 2010 Organisation Täckningsgrad SKL SoS Swedeheart styrgrupp Nationellt kompetenscentrum för kvalitetsregister UCR Sjukhus Patienter Hjärtkirurgi 100 % % 7000 RIKS-HIA arbetsgrupp SCAAR arbetsgrupp Hjärtkirurgi arbetsgrupp SEPHIA arbetsgrupp SCAAR 100 % % RIKS-HIA 100 % % sjukhus 29 sjukhus 8 sjukhus 65 sjukhus SEPHIA (<75 år) 85 % % 5000 Framgångsfaktorer Initierat av cardiologer Prof lars Wallentin Doc Ulf Stenestrand Demokratisk förankring med årliga årsmöten, val till styrelser och valberedning Öppen redovisning av resultat på sjukhusnivå Omedelbar lokal nytta: on-line-rapporter, lokala variabler, lokal kvalitetsuppföljning och -utveckling Effekter på vårdens kvalitet och resultat Publicerade studier i högt rankade tidskrifter, hittills > 70 publikationer Svårigheter Mycket komplext system efter sammanslagningen av de olika registerdelarna tekniskt utmanande Kräver lyhördhet och kraftfull projektledning Entusiasm och ideellt arbete måste med tiden övergå i struktur och effektiv förvaltning Struktur för kvalitetsarbete behövs på varje deltagande enhet Juridiska utmaningar 1

7 Quality at a glance Årsrapporter Treatment Jernberg T of et al STEMI JAMA hospital level Publikationer Mortality in STEMI Long-term mortality in STEMI 2.6 years 2

8 Randomised Clinical Registry Trial- RCRT Advantages Trials with eminent designs of appropriate size and power are the best fundament for comparisons and changes in treatment guidelines Eradicates most confounders Unselected populations - findings can be generalized All centers and all patients Inexpensive and fast Disadvantages Simpler designs Less information on some (minor) parameters TASTE trial flow chart Patients with suspected STEMI referred to primary PCI N = 5000 STEMI diagnosis confirmed at coronary angiography. Informed consent obtained Online 1:1 randomization in SCAAR, guidewire advancement, i.c. nitroglycerin Thrombus aspiration and PCI PCI alone Immediately after PCI: TIMI flow grade 30 days: all-cause death 1, 2, 5 and 10 years: all-cause death and additional secondary endpoints TASTE: all-comers studie Does the patient wish to participate in the TASTE trial? Does the patient fulfil inclusion criteria? Both questions must be answered with yes to enable randomization Antal inkluderade i TASTE (i förrgår) =

9 Register biobanking Biobanksprovsamling i Swedeheart Utveckla en platform för att insamla biomaterial direkt i registret med syfte att: Identifiera nya mönster av biokemiska och genetiska biomarkörer för diagnos, prognos och möjliga mål för förbättrad farmakologisk och interventionell behandling Identifiera nya verktyg för att individualisera farmakologisk och interventionell ti llbehandling Utvärdera individuellt svar på nya behandlingar i relation till kliniska, biomarkör och genetiska profiler i observationella studier Dag 1-2 diagnos STEMI/NSTEMI inklusion i SEPHIA Dag 2-3 rutinprovtagning (inkl. cystatin C, CRP, ALAT) Dag 3-5 utskrivning Information till patienten (forsk ssk) Samtycke Biobankprovtagning 1 (4 rör - ca 25 ml) EDTA-plasma + helblod citrat-plasma serum Nyligen startat i Uppsala (ca 150 pat/år) Så småningom alla centra i Sverige som rapporterar till SEPHIA (65 sjukhus, ca 5600 pat/år) Läkarbesök 6-10 v. rutinprovtagning Biobankprovtagning 2 EDTA-plasma citrat-plasma serum (3 rör - ca 18 ml) 4

10 Kvalitetsregistermöte Trondheim 27 september, 2011 Torbjörn Ivert Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm Svenskar är lättlurade! Terje Hellesø årets naturfotograf Kristoffer Clausen Hjärtoperationer i Sverige till 2010 Alla operationer minskat 3% CABG minskat 6% Klaffkirurgi Koronarkirurgi Medfödda hjärtfel Hjärttransplantationer Arytmikirurgi Aortakirurgi Övrig hjärtkirurgi Kombinationsingrepp Totalt ESC guidelines 2010 PCI innebär många körningar på gult och rött ANTAL HJÄRTOPERATIONER ISVERIGE 2010 Ingrepp Antal % Enbart klaffkirurgi ,8 Enbart koronarkirurgi ,6 Enbart kongenitalkirurgi 34 0,5 Hjärttransplantationer 54 0,8 Enbart arytmikirurgi 53 0,8 Enbart aortakirurgi 184 2,9 Enbart övrig hjärtkirurgi 111 1,8 Kombinationsingrepp , Klaffingrepp vid ca 40% av alla hjärtoperationer 1

11 Isolerade aortaklaffoperationer ENBART AORTAKLAFFKIRURGI Patienter Avlidna 30 d Euroscore Ålder Antal Antal % Medelpoäng år , år , år , år , år ,0 3, år ,4 5, år ,5 7, år ,6 8, år ,0 Totalt ,4 6,4 567 patienter äldre än 70 år 20 avled < 30 dgr. (3.5%) And del 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Andel biologiska klaffproteser Biologisk aortaklaff Biologisk mitralklaff Kraftig ökning av andelen biologiska proteser senaste tio åren Kompetenscenter Uppsala Clinical Research Center (UCR) Support funktion Säker back-up Gemensam plattform med andra register Uppföljning via svensk folkbokföring Avancerade analyser av data Automatiska rapporter Sök och kontroll funktioner Kontroll av orimliga data Case-mix justering Randomiseringsmodul Riskjusterad mortalitet Örjan Friberg, Örebro, Carathdata, Läkartidningen 2011 UCR - Kompetenscenter AURICULA* Förmaksflimmer och antikoagulationsregister EQUIP European Quality Improvement Programme for Acute Coronary Syndromes ERAS Enhanced Recovery After Surgery GallRiks* för gallsjukdomar Mödrahälsovårdsregistret* NRS* Nationella Registret över Smärtrehabilitering Q IVF* In vitro fertilisering RIKS HIA* Nationellt register för hjärtintensivvård RiksKOL* Nationellt register för kronisk obstruktiv lungsjukdom RiksSvikt* Svenska Hjärtsviktsregistret, patienter med hjärtsvikt SCAAR* Nationellt register för kranskärlsröntgen och kateterburen kranskärlsbehandling Senior Alert* Nationellt kvalitetsregister t i t för vård ådoch omsorg SEPHIA* Patienter vårdade för kranskärlssjukdom SITS Internationellt register för trombolysbehandling vid stroke SOReg* Scandinavian Obesity Surgery Registry SPAHR* Svenskt register för pulmonellhypertension Svedem* Svenska Demensregistret Svenska Hjärtkirurgiregistret* Register för hjärtkirurgi på vuxna och barn SWEDCON* Barnhjärtregistret (inkluderar GUCH) SWEDEHEART* Ersätter RIKS HIA, SEPHIA, SCAAR och Svenska Hjärtkirurgiregistret SWEDEVOX* för oxygenbehandling och respiratorbehandling i hemmet SWEDVASC* Nationellt register för kärlkirurgi TBI Traumatic Brain Injury ThoR Allmän Thoraxkirurgi Webrehab Sweden* Kvalitetsregister inom rehabiliteringsmedicin Swedeheart RIKS-HIA, SEPHIA, SCAAR, Hjärtkirurgi och TAVI Swedeheart egen budget Köper tjänster av UCR Samarbete mellan register Enklare etikprövning Hanterar ansökningar om data till projekt a.avidentifierad filer b.stora nationella register c.> 70 kvalitetsregister Styrgruppen godkänner forsknings projekt a.inte överlappande b.projekt disponeras under begränsad tid c.godkända projekt listas på hemsidan Gemensamma beslut vid industri samarbete 2

12 Direkt webb rapportering av data On-line rapporter Komplex struktur - ökad risk ofullständiga data Andra register kan se vad som utförts Swedeheart är inte jämställt med journal Feed back rapport och sökfunktioner ger motivation nå komplett täckning Möjlighet j g jämföra egen klinik med övriga kliniker Resultat på individnivå Hjärtkirurgiregistret rapporteras från olika klinikdatabaser Integrationsproblem Försening av inrapportering Osäker validitet Vem matar in data? Behov av monitorering och validering Enhetliga definitioner av variabler Vad är en hjärtoperation? Skillnad individer och ingrepp Vad är en reoperation? Operation 30 dagar efter indexingrepp tas med i årsrapporten Komplikationer Vad är en hjärtoperation? "Alla hjärtingrepp samt vänster /högerkammar assist för hjärtsvikt, öppen extraktion av pacemaker med ECC, perikardektomi vid konstriktiv perikardit, minimalinvasiv/videoassisterad arytmikirurgi och thorakala (thorakoabdominala) ingrepp på aorta där ECC används. Korrektion utan ECC vid medfödda fel på intrathorakala kärl inkluderas. Åtgärder som inte skall med i registret är isolerade pacemaker ingrepp, ECC vid drunkningstillbud, ECLA (ECMO) vid hjärtsvikt utan hjärtingrepp, thorakotomi/sternotomi vid cirkulationsstillestånd, perikardiotomi vid tamponad, resektion av perikard vid malignitet eller thorakala aneurysm där stentgraft satts in utan ECC. Perkutant insatta klaffar som inte finns i andra register kan bokföras med exkluderas i årsrapporten." 3

13 DIABETES hjärtoperationer i Sverige 2010 Diabetes Insulin Tablett Patienter Totalt med/utan tabl enbart Anta Klinik Antal Antal % Antal l Göteborg , Karlskrona , Linköping , Lund Stockholm , Umeå , Uppsala , Örebro , Riket , STERNUMKOMPLIKATIONER OCH CIRKULATIONSUNDERSTÖD Primär hjärtoperation Cirkulations Patienter Reop understöd Patienter Sternum Preop Postop Klinik Antal % % % Göteborg ,2 1,9 2,4 Karlskrona 246 0,4 0,4 2,1 Linköping 757 0,4 0,3 2,5 Lund ,4 3,1 0 Stockholm 945 2,4 0,8 2,5 Umeå 841 1,2 0 1,7 Uppsala 631 1,1 0 4,6 Örebro 407 1,6 0,5 3,2 Riket ,2 1,3 2,1 Årsrapporten Deadline leverans data 14 februari Noggrann beskrivning av önskade analyser Hjärtkirurgiregistret - enbart patienter 18 år Swedecon Inte perkutana hjärtklaffar TAVI registret Ingrepp utan ECC Korrektion uppgifter till årsrapporten Även ursprungliga databasen måste korrigeras Öppna jämförelser Stor omsorg vid val av webb adress Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm köpte domänen kus.se Senare bytt till karolinska.se är fel. Korrekt adress Swedeheart fanns redan! 4

14 Valg av variabler og definisjoner hva er viktig? Kaare Harald Bønaa NTNU / St.Olavs Hospital Hva karakteriserer velfungerende medisinske kvalitetsregistre? 1. Hensiktsmessig organisert og godt forankret i fagmiljøene, god finansiering 2. Høy validitet og reliabilitet 3. Komplett 4. Høy nytteverdi 5. Enkelt å implementere/bruke/hente data fra Hva karakteriserer velfungerende medisinske kvalitetsregistre? 1. Hensiktsmessig organisert og godt forankret i fagmiljøene, god finansiering Hva karakteriserer velfungerende medisinske kvalitetsregistre? 1. Hensiktsmessig organisert og godt forankret i fagmiljøene, god finansiering Utfordringer ved den valgte organisasjonsmodellen: Folkehelseinstituttet er gitt databehandlingsansvar for registrene, men registrene vil ikke fungere hvis ikke fagmiljøene tar faglig ansvar for utvikling og drift. Helseforetakenes/fagmiljøenes ansvar og rettigheter må formuleres eksplisitt i forskriftene. Finansiering? Fagråd / styringsgruppe Fra utkast til forskrift for hjertekarregisteret Finansiering? Nasjonalt folkehelseinstitutt kan inngå avtale med en databehandler om behandling av opplysningene på vegne av instituttet. Opplysningene skal følge klassifikasjonen Nasjonalt folkehelseinstitutt bestemmer. Nasjonalt folkehelseinstitutt skal sørge for at opplysninger som behandles i registeret er korrekte, relevante og nødvendige. Med den kompetanse og erfaring Nasjonalt folkehelseinstitutt har, fremstår det ikke som en spesielt komplisert oppgave å bygge opp basisregisteret alene. Å utvikle tilknyttede kvalitetsregistre slik at disse får nasjonal dekning vil imidlertid være en større oppgave. Fra utkast til forskrift, s 15 1

15 Hva karakteriserer velfungerende medisinske kvalitetsregistre? 1. Hensiktsmessig organisert og godt forankret i fagmiljøene, god finansiering 2. Høy validitet og reliabilitet Reliabilitet Vi bør være illusjonsløs når det gjelder egen og andres evner til å måle og klassifisere konsekvent og riktig. Knut Westlund Kvalitetskontroll Kvalitetskontroll No matter how beautiful the strategy, you should occasionally look at the results. Winston Churchillhill No matter how beautiful the strategy, you should occasionally look at the results. Winston Churchill hill Garbage in garbage out Hva karakteriserer velfungerende medisinske kvalitetsregistre? 1. Hensiktsmessig organisert og forankret i fagmiljøene 2. Høy validitet og reliabilitet 3. Komplett Dekningsgrad 2008 RIKS HIA 2

16 Patient registries of acute coronary syndrome. Assessing or biasing the clinical real world data? Included Not included n=3265 n=1439 STEMI % Age yr Women % Diabetes % Betablockers % Statins % In hospital mortality % Hva karakteriserer velfungerende medisinske kvalitetsregistre? 1. Hensiktsmessig organisert og godt forankret i fagmiljøene 2. Høy validitet og reliabilitet 3. Komplett 4. Høy nytteverdi Ferreira Gonzáles I et al. Circ Cardiovasc Qual Outcomes. 2009;2: Scaar registeret: medikamentstent assosiert med 32% økt risiko for død Registerdata kan ikke brukes til å sammenlikne effektene av alternative behandlinger for en gitt tilstand. Bias by indication Lagerquist B et al. N Engl J Med 2007;356: Scaar registeret: andel pasienter som fikk medikamentstent Meta analysis analysis of DES vs BMS RCTs Mortality AMI Årsrapport SWEDEHEART 2009 Kirtane AJ et al. Circulation 2009;119:

17 Hva karakteriserer velfungerende medisinske kvalitetsregistre? 1. Hensiktsmessig organisert og godt forankret i fagmiljøene, god finansiering 2. Høy validitet og reliabilitet 3. Komplett 4. Høy nytteverdi 5. Enkelt å implementere/bruke/hente data fra Valg av variable må sees i lys av registerets formål Bidra til god kvalitet i behandlingen Forskning årsaker til sykdom, effekt av behandling og forebygging Overvåking av sykdomsforekomst k med sikte på riktige prioriteringer innen behandling og forebygging 0 Per 1000 Dødsårsakregisteret vs sykdomsregister Dødelighet av hjerteinfarkt Mannsverk et al Tromsø undersøkelsen. Alder år. Insidens av hjerteinfarkt Nødvendige variable for å understøtte en nasjonal strategi for forebygging og behandling av hjerte karsykdommer Helserelatert adferd Kosthold Nasjonale surveys representative utvalg Risikofaktornivå Sykdomsinsidens Forhold omkring sykdomshendelsen Tidsangivelser, diagnostikk, behandling, forløp, komplikasjoner, død Nasjonale, komplette registre Opplysninger som kan registreres* Basisregisteret Identifikasjonsopplysninger, Administrative opplysninger Medisinske opplysninger (fagområde, diagnose og prosedyrekoder, dødsårsak) Kvalitetsregistrene Kjente risikofaktorer for hjerte og karsykdom Tidligere sykehistorie og behandling Aktuell sykdom Aktuell helsehjelp (medisinske detaljer) Resultatene av helsehjelpen Videre behandling legemidler, sekundærforebyggende tiltak *utkast til forskrift for HK registeret Aktuelle register Sykdomsregistre Hjerteinfarkt Hjerneslag Hjertestans Hjertesvikt Medfødt hjertefeil Behandlings /prosedyre /prosedyre registreregistre Karkirurgi Invasiv kardiologi Hjertekirurgi Barnehjertekirurgi Pacemaker registeretregisteret 4

18 Hjerteinfarkt aktuelle variable Innleggelse: Overført fra annet sykehus, sykehjem Hvor inntraff hendelsen: Utenfor/på institusjon Tidsangivelser: 1. Symptomdebut, 2. første EKG, 3. innleggelse, 4. revaskularisering, 5. første blodprøve Diagnosegrunnlag: Symptom, EKG, troponin (høyeste og laveste verdi) Innleggelsestilstand: Killip klasse, hjerterytme Sykehistorier/risikofaktorer: Tidligere hjerte karsykdom, CABG/PCI, diabetes, KOLS, hypertensjon, røykevaner, BMI Medikamenter v/innleggelse Platehemmere, antikoagulasjon, statin, betablokker og utskriving: ACEhemmer/AII blokker Blodprøver: Kolesterol, kreatinin, HbA1C Behandlingstiltak: Revaskularisering, HLR, pacemaker, IABP, respirator ICD 10 diagnoser: Invasiv prosedyre/operasjon <24 t / 28 døgn før hendelse: Ja/nei Tilstand ved utskriving: Utskrevet til: Hjemmet, annen institusjon Koronar intervensjon aktuelle data Koronar angiografi dato, klokkeslett Indikasjon: Akutt koronarsyndrom, stabil AP, utredning av ikke koronarsykdom, annet Sykehistorie/risikofaktorer: Funn: Normale koronar, aterosklerose ingen stenoser, HS/1/2/3 karsykdom, stenoser i graft Tiltak: Ingen, medisin, PCI direkte, PCI elektiv, CABG PCI dato, klokkeslett Indikasjon: Akutt koronarsykdom/stabil AP/staged prosedyre Tidligere CABG/PCI: Ja/nei Behandling: POBA, stent (BMS/DES) Patologi: HS/1/2/3 karsykdom Lesjonstype: Adjuvant behandling: Kar behandlet: HS, LAD, CX, RCA, graft Resultat: Komplikasjoner: Inkluder variable som indikerer om nasjonale retningslinjer følges 1. Reperfusjon ved STEMI/VGB og <12 timer fra symptom til første EKG 2. Tid fra første EKG til reperfusjon ved STEMI/VGB 3. Koronar angiografi ved NSTEMI 4. LMW Heparin e.l. ved NSTEMI 5. Acetylsalicylsyre ved utskriving 6. Annen platehemmer ved utskriving 7. Betablokker ved utskriving 8. Lipidsenkende medikament ved utskriving 9. ev. ACE hemmer/a2 blokker ved utskriving Hvor mange variable? Hva er rimelig tidsforbruk? Hvem har ansvar for å registrere? Hvordan registrere behandlingsforløp der flere sykehus er involvert? Konklusjon Vi har nå en unik mulighet til å lage nasjonale medisinske kvalitetsregistre innen hjerte kar området som kan bli enestående i internasjonal målestokk. En vesentlig forutsetning for å lykkes er at registrene organiseres hensiktsmessig og at de sikres finansiering. 5

19 Agenda Hvordan vil legene at registerhverdagen skal se ut? Nasjonalt arbeidsmøte kvalitetsregistre Sigrun Halvorsen Kardiologisk avdeling, Oslo Universitetssykehus HF Ullevål sykehus Hvordan ser registerhverdagen ut på Ullevål? Hvordan ønsker legene at registerhverdagen skal se ut? Hjerteinfarktregisteret Ullevål Hjerteinfarktregisteret ved Ullevål ble etablert i september 2005, etter mal fra og i tett samarbeid med Norsk Hjerteinfarktregister Kvalitetsregister Etablert med hjemmel i helsepersonelloven $26 Målsetning 1. Være et verktøy for vurdering av egne resultater 2. Medvirke til kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i utredning og behandling av hjerteinfarktpasienter 3. Være et verktøy for helseovervåking og registrering av utviklingstrender Ikke samtykke-basert Hjerteinfarktregisteret - Ullevål Alle infarkter registreres, også på andre avdelinger Registrering på Papirskjema primært Data kvalitetssikres og legges inn i et Elektronisk skjema utarbeidet av HEMIT/Helse Midt-Norge MRS Hjerte Foreløpig ingen integrasjon mot pasient administrative system Parametre som registreres HOVEDINFARKT Innleggelsestidspunkt Symptomtidspunkt Pasientstatus (primærinnleggelse, overført fra annet sykehus, prosedyrerelatert infarkt) Risikofaktorer Tidligere sykdommer (inkl. tidligere infarkt) Diagnostisk EKG Infarktlokalisasjon Revaskulariserende behandling (tidspunkt, type mm) Medikamenter ved innleggelse Medikamenter på sykehus Laboratoriesvar Komplikasjoner Tiltak på sykehus 1

20 Hjerteinfarktregisteret HVEM utfører registreringen? UTREISESKJEMA Koronar angiografi? Koronar kirurgi? Ekko? Isotopundersøkelse? Død under opphold? Utreisedato Medikamenter ved utskrivning Utskrives til Oppfølging Felles ansvar for sykepleiere og leger Organisering 1 prosjektleder med en Styringsgruppe (inkludert avdelingsleder) 2 prosjektmedarbeidere i halv stilling, Antall Hjerteinfarkter behandlet ved Ullevål pr mnd i Antall AMI behandlet ved OUS Ullevål (n= 8745) J F M A M J J A S O N D

21 In-hospital Død, Reinfarkt og Slag ,8 5,0 1,7 1,5 0,9 Død Reinfarkt Slag 0, Hjerteinfarktregisteret Ullevål Mortalitet for Ullevål sektor pasienter og regionspasienter 15,00 % 10,00 % 5,00 % 0,00 % 12,00 % Ullevål sektor 2,60 % Region 5,00 % ALLE Mort 2009 Mort 2010 Prosent av STEMI pasienter til angiografi/pci/acb Dør-til-ballong tider ved primær PCI % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % 97 % 87 % Angio PCI ACB 3,30 % Hjerteinfarktregisteret UUS J F M A M J J A S O N D Hjerteinfarktregisteret Ullevål Agenda Hvordan ser registerhverdagen ut på Ullevål? Hvordan ønsker legene at registerhverdagen skal se ut? Hvordan ønsker legene at registerhverdagen skal se ut? 1. RASKT og ENKELT Ønsker helst at andre gjør det for dem Ikke for mange spørsmål Brukervennlig oppsett Klare definisjoner Registrering på papir (?) Elektronisk skjema med datauttrekk fra pasientadministrativt system 3

22 Hvordan ønsker legene at registerhverdagen skal se ut? 1. RASKT og ENKELT Ønsker helst at andre gjør det for dem Ikke for mange spørsmål Brukervennlig oppsett Veldefinerte variable Registrering på papir (?) Elektronisk skjema med datauttrekk fra pasientadministrativt system Hvordan ønsker legene at registerhverdagen skal se ut? 2. MENINGSFULLT Klinisk meningsfulle variable System for Kvalitetskontroll Enkel og rutinemessig tilgang til RAPPORTER fra egen avdeling Hvordan ønsker legene at registerhverdagen skal se ut? 3. ANSVAR TYDELIG DEFINERT Forankret i Avdelingsledelsen En del av jobben for alle En prosjektansvarlig /medarbeidere Tilgang til å forske på egne og andres data Hvordan ønsker legene at registerhverdagen skal se ut? Ønsker å motta TAKK for dag etter dag å fylle ut infarktregisterskjemaer! OPPSUMMERING Raskt og enkelt å utføre Papir registrering eller elektronisk uttrekk fra pasientjournal Klinisk relevante og veldefinerte variable Regelmessig tilgang til lokale rapporter Dedikerte prosjektarbeidere har ansvar for Kvalitetskontroll Klare ansvarslinjer med forankring hos avdelingsleder 4

23 Perfekt! Hvordan vil forskerne at registrene skal fungere? Truls Myrmel Unikard Tittel (etter å ha tenkt på det) «Min erfaring med registre og hva jeg tror er viktig ved nyetableringer» Register-erfaring Norsk hjertekirurgi register NORKAR (norsk karkirurgisk register) Norsk lungekirurgi register Registrator og administrator International Registry of Aortic Dissection (IRAD) Registrator og forsker Source Registry (Edwards transkateter aortaklaffer) Registrator IRAD Centers University of Massachusetts Hospital St. Michael s Hospital, Toronto Mayo Clinic University of Michigan Health System Brigham & Women's Hospital Massachusetts General Hospital Tromsø University Univ. Hosp, Rostock Robert Bosch Krankenhaus, Stuttgart University of Tokyo Hospital San Donato, Milan Yearly Follow-Up *at one point in time at least one year out from admission No. Cases No. Surv % F/U No. Cases No. Surv % F/U U of Michigan U of S. Orsola Mayo Clinic Robert-Bosch Brigham & Women s U of Mass Eppen/Rostock St. Michaels Haddasah Univ San Donato de Octubre Tromso Univ Vall D Hebron Cologne Mass General Washington Heart U of Tokyo Cleveland Clin University Hosp. Vall d Hebron, Barcelona Hospital 12 de Octubre, Madrid Hadassah Univ. Hospital, Jerusalem Univ. Hospital S. Orsola, Bologna Cases Survived Followed-Up TOTAL (76%) 634 (66%) 1

De regionale helseforetakenes organisering av arbeidet med kvalitetsregistre

De regionale helseforetakenes organisering av arbeidet med kvalitetsregistre Årsrapport 2012 Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre Mandat for de regionale helseforetakenes arbeid med medisinske kvalitetsregistre Nasjonal Helseplan 2007 2010 understreket bruk av

Detaljer

Håndbok for medisinske kvalitetsregistre

Håndbok for medisinske kvalitetsregistre Håndbok for medisinske kvalitetsregistre - For bedre helsetjenester Innholdsfortegnelse 1 Hva er et kvalitetsregister? 4 1.1 Faser i etablering av et kvalitetsregister 4 1.2 Formål 4 2 Hvordan måle kvalitet?

Detaljer

Rapport nr. 1-2015. Kvalitetsindikatorer i den akuttmedisinske kjeden TITTEL: Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin

Rapport nr. 1-2015. Kvalitetsindikatorer i den akuttmedisinske kjeden TITTEL: Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin Rapport nr. 1-2015 TITTEL: Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin Norwegian National Advisory Unit on Prehospital Emergency Medicine Postadresse: Oslo universitetssykehus HF Ullevål sykehus

Detaljer

Norsk hjertestansregister Årsrapport for 2013 med plan for forbedringstiltak

Norsk hjertestansregister Årsrapport for 2013 med plan for forbedringstiltak Norsk hjertestansregister Årsrapport for 2013 med plan for forbedringstiltak Ingvild Beathe Myrhaugen Tjelmeland 1 1 Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin, Oslo universitetssykehus,

Detaljer

Forslag til nasjonalt satsingsområde. Muskel- og skjelettplager, skader og sykdommer (MSPSS) Versjon 6. oktober 2011

Forslag til nasjonalt satsingsområde. Muskel- og skjelettplager, skader og sykdommer (MSPSS) Versjon 6. oktober 2011 Forslag til nasjonalt satsingsområde Muskel- og skjelettplager, skader og sykdommer (MSPSS) Versjon 6. oktober 2011 1 Innhold Sammendrag... 4 Oppdragsgiver, mandat og arbeidsform... 5 Innledning... 6 Muskel-

Detaljer

Innst. S. nr. 204. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Dokument nr. 8:29 (2008 2009)

Innst. S. nr. 204. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Dokument nr. 8:29 (2008 2009) Innst. S. nr. 204 (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Dokument nr. 8:29 (2008 2009) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. HØRING Forslag til ny pasientjournallov og ny helseregisterlov

Helse- og omsorgsdepartementet. HØRING Forslag til ny pasientjournallov og ny helseregisterlov Helse- og omsorgsdepartementet HØRING Forslag til ny pasientjournallov og ny helseregisterlov 28. juni 2013 1 2 Helse- og omsorgsdepartementet HØRING: FORSLAG TIL NY PASIENTJOURNALLOV OG NY HELSEREGISTERLOV

Detaljer

Vår ref: 651 009/008-002 Deres ref: 200900661/MAL Dato: 27.03.2009

Vår ref: 651 009/008-002 Deres ref: 200900661/MAL Dato: 27.03.2009 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Vår ref: 651 009/008-002 Deres ref: 200900661/MAL Dato: 27.03.2009 Høring vedrørende forslag om etablering av et nasjonalt register over hjerte-

Detaljer

R a p p o rt Klinisk relevant tilbakemelding fra Norsk IS-2153 pasientregister Forprosjektrapport

R a p p o rt Klinisk relevant tilbakemelding fra Norsk IS-2153 pasientregister Forprosjektrapport Rapport IS-2153 Klinisk relevant tilbakemelding fra Norsk pasientregister Forprosjektrapport Publikasjonens tittel: Forprosjekt Klinisk relevant tilbakemelding fra Norsk pasientregister Utgitt: 03/2014

Detaljer

IS-1878. Rammeverk for et kvalitetsindikatorsystem i helsetjenesten Primær- og spesialisthelsetjenesten

IS-1878. Rammeverk for et kvalitetsindikatorsystem i helsetjenesten Primær- og spesialisthelsetjenesten IS-1878 Rammeverk for et kvalitetsindikatorsystem i helsetjenesten Primær- og spesialisthelsetjenesten Heftets tittel: Rammeverk for et kvalitetsindikatorsystem i helsetjenesten Utgitt: 12/2010 Bestillingsnummer:

Detaljer

Klinisk relevant tilbakemelding fra Norsk pasientregister Behovsutredning for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Klinisk relevant tilbakemelding fra Norsk pasientregister Behovsutredning for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling Rapport IS-2437 Klinisk relevant tilbakemelding fra Norsk pasientregister Behovsutredning for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling Publikasjonens tittel: Klinisk relevant tilbakemelding

Detaljer

Norsk Rheumabulletin. Norsk Revmatologisk Forening Nummer 1 2014. Norsk Medlemsblad revmatologisk forening

Norsk Rheumabulletin. Norsk Revmatologisk Forening Nummer 1 2014. Norsk Medlemsblad revmatologisk forening Norsk Rheumabulletin Norsk Medlemsblad revmatologisk forening Norsk Revmatologisk Forening Nummer 1 2014 Julekurset i Fredrikstad Året som gikk for leger i spesialisering Forskning ved Revmatismesykehuset

Detaljer

Nasjonal strategi for KOLS-området 2006-2011

Nasjonal strategi for KOLS-området 2006-2011 Utgitt av: Helse- og omsorgsdepartementet Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer av denne publikasjonen fra: Departementenes servicesenter Kopi- og distribusjonsservice www.publikasjoner.dep.no

Detaljer

Norsk psykiatrisk forening. Plandokument for norsk alderspsykiatri 2011 2020

Norsk psykiatrisk forening. Plandokument for norsk alderspsykiatri 2011 2020 Norsk psykiatrisk forening Plandokument for norsk alderspsykiatri 2011 2020 3 omslagsdesign: Morten Hernæs, 07 Aurskog AS forsidefoto: Knud Nielsen design/ombrekning: Morten Hernæs, 07 Aurskog AS trykk:

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid

Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid Dokument 3:11 (2014 2015) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige institusjoner kan bestille

Detaljer

Tiltak for å øke antall organdonasjoner

Tiltak for å øke antall organdonasjoner Tiltak for å øke antall organdonasjoner rapport fra en arbeidsgruppe nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet avgitt 18. april 2008 Til helse- og omsorgsministeren Helse- og omsorgsdepartementet oppnevnte

Detaljer

www.pwc.no Smart helse Smartere bruk av ressurser i helsesektoren

www.pwc.no Smart helse Smartere bruk av ressurser i helsesektoren www.pwc.no Smart helse Smartere bruk av ressurser i helsesektoren Om rapporten Denne rapporten er utarbeidet av PwC AS på oppdrag fra Siemens AS. Mandatet fra Siemens har vært å se på hvordan ny teknologi

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer

Pasienten som partner i virtuelle team

Pasienten som partner i virtuelle team Forprosjekt Pasienten som partner i virtuelle team 14. april 2014. 1 Prosjekttittel: Pasienten som partner i virtuelle team Behovsområde: Elektronisk samhandling Prosjekteier i HS: Universitetssykehuset

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer

Kunnskap om svikt i tjenester til skrøpelige eldre

Kunnskap om svikt i tjenester til skrøpelige eldre Liv Wergeland Sørbye, Else Vengnes Grue, Einar Vetvik RAPPORT 2009/5 Kunnskap om svikt i tjenester til skrøpelige eldre Nyere norsk forskning relatert til helse- og sosialtjenesten 1 Denne rapporten er

Detaljer

Regional strategi for forskning og innovasjon 2013-2016

Regional strategi for forskning og innovasjon 2013-2016 Regional strategi for forskning og innovasjon 2013-2016 Hamar 2013 1 Strategiske forutsetninger Helse Sør-Øst RHF tilbyr spesialisthelsetjenester til en befolkning på ca. 2,7 millioner; mer enn halve Norges

Detaljer

Lar endring i sykehus seg programmere?

Lar endring i sykehus seg programmere? Lar endring i sykehus seg programmere? Sammenhengen mellom lean og IKT i sykehus Silje Tolo Haugland Katrine Baastad Karlsen Industriell økonomi og teknologiledelse Innlevert: juni 2014 Hovedveileder:

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE FØRINGER... 3 1.2 VISJON, VERDIGRUNNLAG OG MÅL FOR HELSEFORETAKSGRUPPEN...

Detaljer

Hanne Karlsen og Halvard Dalen. Elektronisk meldingsutveksling og kommuners bruk eller manglende bruk av Norsk Helsenett AS. Veileder Helle S.

Hanne Karlsen og Halvard Dalen. Elektronisk meldingsutveksling og kommuners bruk eller manglende bruk av Norsk Helsenett AS. Veileder Helle S. Master of Information Technology med spesialisering i Sundhedsinformatik, Efter- og videreuddannelse, Aalborg Universitet 3.årgang 2006 Elektronisk meldingsutveksling og kommuners bruk eller manglende

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE FØRINGER... 3 1.2 VISJON, VERDIGRUNNLAG OG MÅL FOR HELSEFORETAKSGRUPPEN... 6

Detaljer

Organisering og drift av tverrfaglige smerteklinikker

Organisering og drift av tverrfaglige smerteklinikker Veileder IS-2190 Organisering og drift av tverrfaglige smerteklinikker Publikasjonens tittel: Organisering og drift av tverrfaglige smerteklinikker Utgitt: 01/2015 Publikasjonsnummer: Utgitt av: Kontakt:

Detaljer

Årlig melding 2014 for Helse Nord til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2014 for Helse Nord til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2014 for Helse Nord til Helse- og omsorgsdepartementet Innhold 1. Innledning 3 1.1 Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag 3 1.2 Sammendrag av positive resultater og uløste utfordringer i

Detaljer

Bruk av IKT-verktøy som støtte til klinisk arbeid med kronisk syke pasienter - muligheter og utfordringer

Bruk av IKT-verktøy som støtte til klinisk arbeid med kronisk syke pasienter - muligheter og utfordringer Bruk av IKT-verktøy som støtte til klinisk arbeid med kronisk syke pasienter - muligheter og utfordringer Lars Gunnar Landrø Torbjørn Øvreness Helseinformatikk Innlevert: desember 2013 Hovedveileder: Eric

Detaljer

Barn som pårørende - Sluttrapport og anbefalinger for videre oppfølging

Barn som pårørende - Sluttrapport og anbefalinger for videre oppfølging Barn som pårørende - Sluttrapport og anbefalinger for videre oppfølging Barn som pårørende må ses i en større sammenheng; -10 anbefalinger om tiltak for forebygging. Helse Nord (stor logo) Rapport 2012.

Detaljer