Revision 00 Status IFA Document Type : PRM System / Subsystem : N/A Discipline : STR Rev Date : 09/01/2014 Contractor s Document number :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Revision 00 Status IFA Document Type : PRM System / Subsystem : N/A Discipline : STR Rev Date : 09/01/2014 Contractor s Document number :"

Transkript

1 N/A Page 1 of 16

2 N/A Page 2 of 16

3 N/A Page 3 of 16 This document has been generated by an Electronic Document Management System. When printed it is considered as for information only copy. The controlled copy is the signed version and it is the holder's responsibility that he/she holds the latest valid version. Søknad om tillatelse til bruk og utslipp av kjemikalier under Rev. Status Date Description Issued by Checked by Approved by 00 IFA BE UM ØF

4 N/A Page 4 of 16 Innholdsfortegnelse FORKORTELSER 5 1 INTRODUKSJON 6 2 BAKGRUNN 7 3 INSTALLASJON AV STÅLUNDERSTELLET PÅ MARTIN LINGE Bruk av kjemikalier i planlagte operasjoner Påfylling av kjemikalier hos Kværner Verdal Sementering av stålunderstellet på havbunnen Totale mengder kjemikalier som planlegges brukt og sluppet ut 12 4 MILJØVURDERING AV DE KJEMIKALIENE SOM PLANLEGGES BRUKT 14 5 BEGRUNNELSE FOR BRUK AV DUCORIT S5 UNDER OPERASJONEN Tekniske krav til sementen Alternative produkter i markedet 15 6 TILTAK FOR Å REDUSERE UTSLIPPET AV SEMENT 15

5 N/A Page 5 of 16 Forkortelser FSO Flytende lagring og avskipning (Floating Storage and Offloading) HOCNF OSPAR Harmonised Offshore Chemical Notification Format Mdir Miljødirektoratet PLONOR OSPARs liste over kjemikalier som er vurdert å ha begrenset miljøpåvirkning (Pose Little or No Risk to the Environment) ROV Fjernstyrt undervannsfarkost (Remotely Operated Vehicle) SDS Sikkerhetsdatablad (Safety Data Sheet) TEPN TOTAL E&P NORGE AS

6 N/A Page 6 of 16 1 Introduksjon TOTAL E&P NORGE AS (heretter kalt TEPN) er i gang med å bygge ut (tidligere kalt Hildfeltet). Martin Linge er et olje- og gasskondensatfelt lokalisert i blokkene 29/6, 29/9, 30/7 og 30/4 om lag 150 km vest for Kollsnes i den nordlige delen av Nordsjøen. Feltet ligger på den norsk-britiske grenselinjen 160 km fra land. Havdypet ved feltet er omlag 115 m. Feltet planlegges bygget ut med en bunnfast produksjonsinnretning med prosessering av olje og gass koblet opp mot et lagerskip (FSO) for olje. Produksjonsinnretningen vil ha prosesseringsutstyr, hjelpesystemer og boligkvarter. Lagerskipet vil være fast forankret om lag 3,4 km sørøst for plattformen, og vil ha funksjoner for rensing av olje og separasjon av olje og vann. Det rensede vannet vil bli pumpet tilbake til plattformen og reinjisert i et av reservoarene. Oljen vil bli lastet til tankskip fra lagerskipet, mens gassen vil bli transportert til St Fergus i Skottland via en ny 24" rørledning som knyttes til det eksisterende Frigg UK Pipeline (FUKA) systemet på britisk sokkel. Planlagt utbyggingsløsning baserer seg på at kraftbehovet i driftsfasen skal dekkes med kraft via en strømkabel fra land. Forventet produksjonsperiode er 11 år. Denne søknaden omfatter bruk og utslipp av en sementblanding, korrosjonshemmer, oksygenfjerner og hydraulikkvæske i forbindelse med installasjon av stålunderstellet for plattformen som skal etableres på feltet. Transport og installasjon av stålunderstellet er planlagt gjennomført i løpet av 14 dager i tidsrommet mellom 17. mai til 15. juni Det søkes om tillatelse til utslipp av totalt kg grønne, 0,9 kg gule (hvorav 0,8 kg er Y0, 0,03 kg er Y2 og 0,06 kg er Y2) og 681 kg svart stoff i forbindelse med installasjonen. Det svarte stoffet er tilsatt i sementblandingen Ducorit S5 i en mengde på maksimalt 0,7 %. Stoffet er et plastiseringsmiddel som gir sementblandingen større tetthet og som samtidig gjør sementen mindre viskøs ved lavt vanninnhold. Lavt vanninnhold gjør sementen sterkere, og plastiseringsmiddelet gjør det mulig å pumpe sement fra installasjonsfartøyet ned på havbunnen med tilstrekkelig høy pumpehastighet, selv om vanninnholdet i sementen holdes lavt. Mengde estimert utslipp av svart stoff er et svært konservativt anslag, som tar høyde for omfattende tekniske komplikasjoner som kan tenkes å kunne oppstå når ROV skal operere pumpeslangen for sement nær havbunnen. Begrunnelsen for planlagt bruk av Ducorit S5 er gjort nærmere rede for i søknaden. Det er gjennomført en miljøvurdering av alle kjemikaliene som planlegges brukt og sluppet ut. Ingen av de gule stoffene som planlegges brukt er Y-klassifisert som Y3, og gule stoffer planlegges sluppet ut i små mengder. Utslippet av gule stoffer er derfor vurdert ikke å ha vesentlig miljømessig betydning. Under sementering med Ducorit S5 vil noe sement bli sluppet ut nær havbunnen og herdes til betong og noe vil dispergeres i sjøvannet og sedimentere som partikulært materiale. Noe av den svarte komponenten antas å bli tilgjengelig i vannmassene når dette skjer. Størknet sement vil bli brutt ned gradvis over tid, og svart stoff vil bli tilgjengelig i sjøvannet i samme takt som nedbrytningen av sementen. Det antas at stoffet vil bli fortynnet i vannmassene å være tilgjengelig i svært lave konsentrasjoner. Organismer i umiddelbar nærhet vil kunne bli berørt (akutt toksisitet). Stoffet vil ikke bioakkumulere. Utslippet av svart stoff er derfor vurdert å ha en begrenset påvirkning på miljøet i umiddelbar nærhet til utslippspunktet. Sikkerhetsdatablad (SDS) for kjemikaliene som skal benyttes oversendes elektronisk separat med denne søknaden.

7 Kommunikasjons -kabel til Huldra Søknad om tillatelse til bruk og utslipp av kjemikalier under 2 Bakgrunn N/A Page 7 of 16 Martin Linge planlegges bygget ut med en bunnfast produksjonsinnretning med prosessering av olje og gass koblet opp mot et lagerskip (FSO) for olje. Produksjonsinnretningen vil ha prosesseringsutstyr, hjelpesystemer og boligkvarter. Lagerskipet vil være fast forankret om lag 3,4 km sørøst for plattformen, og vil ha funksjoner for vasking av den sure oljen og for påfølgende separasjon av olje og vann. Det rensede vannet vil bli pumpet tilbake til plattformen og reinjisert. Oljen vil bli lastet til tankskip fra lagerskipet, mens gassen vil bli transportert til St Fergus i Skottland. Feltet er planlagt satt i drift i fjerde kvartal Utbyggingen av er illustrert i Figur 1. Production platform Drilling rig Shuttle tanker FSO Produksjonsplattform Borerigg Skytteltanker Lagerskip (FSO) SSIV Gas pipeline from Alwyn FSO stigerør Electrical FSO and communication anker cable from Kollsnes Tie-in to FUKA Gassrørledning fra Alwyn SSIV Gas Export Pipeline from Martin Linge to FUKA Gassrørledning fra plattform til FUKA Infield lines Elektrisk- og kommunikasjonskabel fra Kollsnes PLEM N Wye struktur TP1 ByPass Skid FUKA Figur 1. Illustrasjon av utbyggingen av som ligger 160 km vest av Kollsnes utenfor Bergen. Produksjonsinnretningen skal stå på et 8-bens stålunderstell med pæleklustere nederst på bena. Understellet skal festes til havbunnen ved hjelp av 16 pæler som skal slås ned i havbunnen gjennom klusterne og så støpes fast. Stålunderstellet bygges hos Kværner Verdal. Heerema Marine Contractors Netherlands B.V. (HMC) er tildelt kontrakten med å transportere og installere stålunderstellet ute på feltet. En illustrasjon av stålunderstellet er vist i Figur 2.

8 N/A Page 8 of 16 Pælekluster (hver med 4 pælehylser hvor pæler skal hamres gjennom ) Figur 2. Stålunderstellet med pæleklustere for pæler som skal hamres ned i havbunnen. 3 Installasjon av stålunderstellet på Martin Linge 3.1 Bruk av kjemikalier i planlagte operasjoner Påfylling av kjemikalier hos Kværner Verdal Før transport ut på feltet vil stålunderstellet ha innmontert en korrosjonsinhibitor, stigerør vil bli fylt med ferskvann tilsatt en oksygenfjerner og et hydraulikk-hjelpesystem bli fylt med hydraulikkvæske. Små mengder av noen av disse kjemikaliene vil bli sluppet ut i forbindelse med installasjonen på feltet, mens ett vil bli sluppet ut i forbindelse med fjerning av stålunderstellet. Kjemikalie installert i plattformlegger I bena i understellet installeres det sekker med korrosjonshemmer i fast form før transport ut. Under installasjon vil flomventilene bli stengt, og bena blir fylt med sjøvann. Korrosjonshemmeren i sekkene vil løses i sjøvannet og blir værende i bena for korrosjonsbeskyttelse inntil understellet fjernes under avvikling av feltet. Levetiden for Martin Linge feltet er i PUD beregnet til 11 år, men eventuelle framtidige funn som

9 N/A Page 9 of 16 kan koples til installasjonen, vil kunne forlenge levetiden. Forventet fjerningstidspunkt er derfor vanskelig å anslå. Noe av korrosjonshemmeren vil bli forbrukt ved at det dannes en beskyttende film på ståloverflaten. Overskuddet av korrosjonshemmer i sjøvannet vil kontinuerlig erstatte forbrukt film på ståloverflaten. Noe vil forbrukes av mikroorganismer i sjøvannet og også kjemisk brytes ned. Gjenværende mengde aktivt stoff som slippes ut ved fjerning av understellet er vanskelig å anslå, men vil være mindre enn det som er tilsatt. Når understellet skal fjernes vil det være mulig å ta prøver av sjøvannet for å kunne dokumentere innholdet i det som slippes ut. Kjemikalie tilsatt stigerør De 4 stigerørene fylles med ferskvann og en sulfittbasert oksygenfjerner før transport ut. Kjemikaliet tilsettes for å redusere korrosjonsfaren ved at sulfitten reagerer med oksygenet i sjøvannet og blir til sulfat. Når rørledningene skal kobles på stigerørene vil noe av ureagert kjemikalie lekke til sjø. Mengde lekket til sjø er vanskelig å anslå, og som et konservativt anslag er det tatt høyde for at den totale mengden kjemikalier tilsatt i stigerørene vil bli sluppet ut. Hydraulikkolje Ballasteringen av stålunderstellet under installasjon er hydraulisk styrt. Etter at understellet er ferdig installert skal 12 midlertidig monterte hydraulikklinjer på understellet fjernes. Små mengder hydraulikkvæske kan bli sluppet til sjø når linjene kobles fra. Tabell 1 gir en oversikt over estimert bruk og utslipp av kjemikaliene som planlegges benyttet. Kjemikalie Mengde (kg) RX I plattformbena Korrosjonshemmer Lokalisering Funksjon Leverandør Forventet utslipp til sjø (kg) Merknader Roemex Ltd. 0* Etter at flomventilene er stengt vil korrosjonshem mer bli blandet med sjøvann og forbli i bena inntil fjerning av understellet. RX-202 6,5 I stigerør R1 Oksygenfjerner Roemex Ltd. 6,5 Vil lekke til sjø når rørledning blir koblet på RX I stigerør R5 Oksygenfjerner Roemex Ltd. 2 Vil lekke til sjø når rørledning blir koblet på RX-202 1,5 I stigerør R6 Oksygenfjerner Roemex Ltd. 1,5 Vil lekke til sjø når rørledning blir koblet på RX I stigerør R7 Oksygenfjerner Roemex Ltd. 1 Vil lekke til sjø når rørledning blir koblet på Oceanic HW- 540E 800 I stålunderstellets hydraulikklinjer Hydraulikkvæske i linjer som styrer ballastventiler på stålunderstellet MacDermid Canning Ltd. 20 Små mengder kan bli sluppet til sjø når midlertidige hydraulikklinjer kobles fra etter endt operasjon Tabell 1. Kjemikalier som fylles i stålunderstellet før transport ut på feltet. * Plattformleggene vil fylles med sjøvann ved installering og forbli i disse inntil understellet fjernes. Ved fjerning vil sjøvannet med noe korrosjonshemmer slippes ut.

10 N/A Page 10 of Sementering av stålunderstellet på havbunnen 16 pæler vil bli hamret ned i havbunnen gjennom pælehylsene, som er montert på fundamentet på stålunderstellet for å feste dette til havbunnen. For å oppnå et solid feste for fundamentet, skal mellomrommet mellom pæler og pælehylser sementeres. Sement skal pumpes fra installasjonsfartøyet ned til pælehylsene via en 230 meter lang pumpeslange. Denne operasjonen er illustrert i Figur 3. Figur 3. Pumping av sement med slange ned til pæleklustere rundt hvert ben. Til venstre: Stålunderstellet sett fra siden, med heisekran på installasjonsfartøyet som tilrettelegger sementslangen (i blått). Til høyre: Tilførsel av sement mellom pæler og pælehylser i et pælekluster. Festing av slangen og flytting av slangen mellom pælehylser og mellom pæleklustere skal gjøres ved hjelp av ROV. Bruk av ROV for tilføring av sement på et pælekluster er illustrert i Figur 4.

11 N/A Page 11 of 16 Figur 4. Til venstre: Illustrasjon av hvordan ROV opererer slangen for å tilføre sement på et pælekluster. Til høyre: Illustrasjon av påkoblingspunkt for sementslangen. For å sikre at mellomrommet mellom pæler og pælehylser blir fullstendig fylt opp med sement, tilføres sement i et visst overskudd (et 5 % tillegg til nominelt volum). Sement i overskudd vil måtte slippes til sjø ca 10 meter over havbunnen. Ved beregning av mengde utslipp er det lagt til grunn at hele mengden som tilføres i overskudd (5 % av nominell mengde) går til sjø. Noe tid vil forløpe når ROV skal flytte pumpeslangen fra ett pælekluster til det neste, og det er risiko for at gjenværende sement i slangen vil stivne under flyttingen. Av den grunn planlegges spyling av slangen som et minimum etter sementering av hvert pælekluster, og minimum 4 spylinger er nødvendig. Bruken av ROV i slike operasjoner har tekniske utfordringer, og det kan oppstå forsinkelser når ROV skal flytte pumpeslangen fra én pælehylse til den neste på samme kluster. Går det for lang tid, må slangen spyles fri for sement. Et konservativt anslag tar derfor høyde for at det kan bli nødvendig å spyle pumpeslangen også etter sementering av hver pælehylse. Ved beregning av totale mengder bruk og utslipp av sement, er utslipp fra 16 spylinger inkludert. Basert på forutsetningene beskrevet ovenfor, er de totale mengder kjemikalier som slippes til sjø under sementering estimert. Ducorit S5 inneholder et svart stoff i en mengde på maksimalt 0,7 %. Som beskrevet over, vil den estimerte totale mengden sement med svart stoff som går til utslipp være et svært konservativt estimat, som tar høyde for omfattende problemer med den ROV-opererte flyttingen av pumpeslangen under operasjonen. Estimering av bruk og utslipp, som også viser totale mengder omsøkt bruk og utslipp av svart stoff, er vist i Tabell 2.

12 N/A Page 12 of 16 Volum av blandet sement (m 3 ) Mengde Ducorit S5 i sementen (kg) Mengde svart stoff i sementen (kg) Merknad Nominell mengde 195,6 m Pumpes ned i pælehylsen, ingen utslipp til sjø er forventet. Volum i overskudd 9,6 m Utslipp til sjø. Delvis oppløst i vannmassene Fra spyling av pumpeslange 8 m 3 V 33 m 3 * fra til * fra 64 til 528* Utslipp til sjø. Delvis oppløst i vannmassene. Tabell 2. Estimerte mengder blandet sement (Ducorit S5 og vann) og estimerte mengder svart stoff som planlegges brukt og sluppet ut. *estimerte mengder basert på et maksimalt antall spylinger av pumpeslangen under operasjonen. 3.2 Totale mengder kjemikalier som planlegges brukt og sluppet ut I forbindelse med installasjon av stålunderstellet søkes det om bruk og utslipp av hhv kg og kg grønne stoffer. Det søkes om bruk og utslipp av hhv 2686 kg og 0,9 kg gule stoffer (hvorav 0,8 kg er Y0, 0,03 kg er Y2 og 0,06 kg er Y3). I tillegg søkes det om bruk og utslipp av hhv 3082 kg og 681 kg svart stoff. Estimerte totale mengder som planlegges brukt, deres funksjon, og estimerte mengder som planlegges sluppet ut er presentert i Tabell 3.

13 N/A Page 13 of 16 Forbruk (kg) Utslipp til sjø (kg) Blir værende i stålunderstellet / i pæleklusterne (kg) Kjemikalie Forbruk (kg) Utslipp (kg) Grønne stoffer Gule stoffer Svarte stoffer Grønne stoffer Gule stoffer Svarte stoffer Grønne stoffer Gule stoffer Svarte stoffer Y0 Y1 Y2 Y3 Y0 Y1 Y2 Y3 Ducorit S RX Oceanic HW-540E ,5 33 0,9 1,6 19,1 0,8 0,03 0,06 RX Totalt , ,9 1, ,1 0,8 0,03 0, Tabell 3. Totale omsøkte mengder kjemikalier under installasjon av stålunderstellet for plattformen på.

14 N/A Page 14 of 16 4 Miljøvurdering av de kjemikaliene som planlegges brukt Det er gjennomført en miljøkategorisering av alle kjemikaliene som planlegges brukt. Kategoriseringen av kjemikaliene er basert på økotoksikologisk dokumentasjon i HOCNF-datablader (OSPAR Harmonised Offshore Chemical Notification Format), og i henhold til de kriteriene som er fastsatt i aktivitetsforskriften Underklassifiseringen av nedbrytningsproduktene av gule stoffer (Y0-Y3) er gjennomført i henhold til SKIM-veilederen. Det er gjennomført en miljøvurdering av kjemikaliene i tråd med retningslinjene i aktivitetsforskriften 64. En oppsummering av miljøvurderingen av kjemikaliene er presentert i Tabell 4. Kjemikalie Funksjon Miljøvurdering av enkeltkomponenter Ducorit S5 Sement Inneholder inntil 0,7 % av et stoff som er kategorisert svart. Det svarte stoffet er toksisk for akvatiske organismer (alger), og har lav nedbrytbarhet (< 10 %). Stoffet har høy molekylvekt, og har ikke potensial for bioakkumulering. Testrapportene for akutt toksisitet og nedbrytbarhet er gjennomgått, og testene er gjennomført iht anerkjente testmetoder. Stoffet er toksisk for akvatiske alger, men ikke for krepsdyr eller fisk. Testresultatet viser at stoffet har en viss nedbrytbarhet etter 28 døgn (< 10 %). Testrapporten uttrykker imidlertid usikkerhet knyttet til om stoffet i realiteten har en viss grad av nedbrytbarhet. Eventuelle nedbrytningsprodukter er ikke kjent, og kun mer realistiske tester og analyser på nedbrytningsprodukter vil gjøre det mulig å konkludere mht dette. Når Ducorit S5 blandes med vann og pumpes ned i bena på stålunderstellet, vil denne massen fortrenge vann og stivne. Noe sement vil bli sluppet ut nær havbunnen før den stivner. Størknet sement vil bli brutt ned gradvis over meget lang tid, og kjemikaliene vil bli tilgjengelig i sjøvannet i samme takt som nedbrytningen av sementen. Det antas at stoffet vil bli fortynnet i vannmassene å være tilgjengelig i svært lave konsentrasjoner, og at alger i umiddelbar nærhet vil kunne bli berørt (akutt toksisitet). Utslippet av det svarte stoffet er derfor vurdert å ha en begrenset påvirkning på miljøet i umiddelbar nærhet til utslippspunktet. Resten av Ducorit S5 består av Portland-sement (PLONOR). Noen få kvadratmeter rundt stålunderstellet vil bli tildekket av størknet sement. Her vil bunnfaunaen dø. Ut over dette vil ikke miljøet bli berørt av sementkomponenten i produktet. Oceanic HW-540E (Y2) RX-5720 (Y0) RX-202 Hydraulikkvæske Korrosjonshemmer Oksygenfjerner Inneholder ett gult stoff klassifisert som Y1, og to gule stoffer som er klassifisert som Y2 (SKIM). Y2 tilsier at nedbrytningsproduktene ikke er miljøskadelige. Denne underklassifiseringen virker rimelig. Andel gule stoffer er <10%. Mengde gule stoffer som slippes til sjø er beregnet til i underkant av 1 kg, og utslippet er vurdert ikke å ha miljømessig betydning. Gult stoff i produktet er overflateaktivt og nedbrytbart. Kategorisering av produktet som gult er basert på at stoffet er akutt giftig for vannlevende organismer (alge, fisk, krepsdyr). Når understellet fjernes ved avvikling av vil gjenværende mengde korrosjonshemmer bli sluppet til sjø. Noe av korrosjonshemmeren vil forbrukes ved reaksjon med mikroorganismer i sjøvannet og også brytes ned under opphold i rørene. Gjenværende mengde aktivt stoff som slippes ut ved avvikling er derfor vanskelig å anslå, men vil være mindre enn det som er tilsatt. Kun organismer som oppholder seg i umiddelbar nærhet av utslippspunktet vil kunne bli berørt. Utslippet av gule stoffer er derfor vurdert å ha en svært begrenset miljømessig betydning. Produktet inneholder ett stoff på OSPARS PLONOR-liste og ett stoff på REACH Annex IV, og begge stoffene er vurdert å ha begrenset påvirkning på miljøet. Mengde produkt som planlegges sluppet ut er lav, og utslippet er vurdert ikke å ha miljømessig betydning. Tabell 4. Miljøvurdering av kjemikalier som planlegges brukt og sluppet ut.

15 N/A Page 15 of 16 5 Begrunnelse for bruk av Ducorit S5 under operasjonen 5.1 Tekniske krav til sementen Sementen Ducorit S5, som består av over 99 % vanlig Portland sement, blir markedsført av ITW Polymers Europe. Produktet har en omfattende brukshistorie fra bruk på havbunnen offshore. Nyere design av stålunderstell benytter kortere pælehylser enn tidligere. Dette designet setter høyere krav til styrken og egenskapene til sementen som skal benyttes for å sikre fullstendig forankring av pælene til pælehylsene. I tillegg er det i 2013 kommet skjerpede krav i beregningsmetodikk for sementering i Anneks K til NORSOK N-004. Dette medfører at kun kvalifisert sementblanding vil bli benyttet. Det svarte stoffet som tilsettes Portland sementen i sementblandingen Ducorit S5 er et plastiseringsmiddel. Det gir sementblandingen større tetthet og samtidig gjør den sementen mindre viskøs ved lavt vanninnhold. Lavt vanninnhold bidrar til å gjøre sementen sterk, og det er derfor av vesentlig betydning å holde vanninnholdet så lavt som mulig. Plastiseringsmiddelet gjør det mulig å pumpe sementen fra fartøyet ned på havbunnen med tilstrekkelig høy pumpehastighet, selv om vanninnholdet i sementen holdes lavt. Ducorit S5 tilfredsstiller kravene til sementeringsoperasjonen på Martin Linge, og er kvalifisert av Martin Linge-prosjektet gjennom tidligere bruk. 5.2 Alternative produkter i markedet Ducorit S5 er forsøkt substituert med en sementblanding kalt Ducorit Q2. Denne sementblandingen inneholder et tilsetningstoff som har bedre miljøegenskaper enn Ducorit S5. Dette tilsetningstoffet har gul miljøkategorisering. Installasjon av stålunderstellet ble først planlagt med Ducorit Q2, men produktet ble trukket fra markedet i september 2013, etterfulgt av en rekke storskalatester som avdekket betydelige operasjonelle utfordringer med produktet. ITW Polymers Europe er leverandør av begge produktene, og leverandøren har opplyst at det er mulighet for at Ducorit Q2, eller andre produkter basert på tilsvarende teknologi, igjen vil komme på markedet, men dette vil først skje etter modifikasjoner og grundig testing. TEPN har også undersøkt muligheten for å bruke sementen Masterflow 9500 fra BASF. Dette produktet har rød miljøkategorisering. Masterflow 9500 ble lansert i 2011 til bruk ved installasjon av vindmøller til havs. De viktigste ankepunktene til dette produktet er at produktet har kort brukshistorikk. Sementen er tidligere kun benyttet i luft, og vi vet ikke hvordan sementen vil reagere og herde i sjøvann. Ved sementering av vindmøller har sementen blitt pumpet gjennom relativt korte slangestrekk. Pumpeslangen som skal benyttes til sementering av stålunderstellet vil være 240 meter lang med et betydelig større krav til sementens viskositet for å oppnå tilstrekkelig høy pumpehastighet. Masterflow 9500 er derfor ikke vurdert å være teknisk kvalifisert for sementeringen på Martin Linge. 6 Tiltak for å redusere utslippet av sement I planleggingen av sementeringsoperasjonen har den mengde sement i overskudd som er nødvendig for sikre god sementering vært nøye vurdert, og behovet for overskuddssement har blitt redusert fra 20 til 5 %. Under operasjonen vil all miksing og pumping av sement bli nøye målt og kontrollert fra installasjonsfartøyet. Slik sikres at kun den nødvendige mengden sement blir pumpet ned til pæleklusterne.

16 N/A Page 16 of 16 For å redusere mengde sement til sjø ved sementering under installasjon av vindmøller offshore, har spylevann fra spyling av pumpeslange blitt returnert til installasjonsfartøyet. Sementeringen skjedde i luft, med relativt kort slangestrekk fra fartøy til vindmølle, noe som gjorde det relativt ukomplisert å returnere spylevann til fartøyet. Muligheten for retur av spylevann under sementering er også vurdert for installasjonen av stålunderstellet på Martin Linge. Vi har konkludert at det ikke er mulig å returnere spylevann til fartøyet av følgende grunner: Havdypet på Martin Linge er 115 meter. Pumpeslangen er 240 meter lang og spyling vil kreve 3 ganger volumet av slangen (fra 24 m 3 til 100 m 3 ). Denne mengden vann er det ikke praktisk mulig å håndtere om bord på fartøyet. Den til- og frakoblingen av slanger som må gjøres med hjelp av ROV for å kunne føre endestykket på slangen i retur til fartøyet ved hver spyling er komplisert og tidkrevende, og det er stor fare for at sementen vil stivne i slangen før spylingen er gjennomført.

UTSLIPPSRAPPORT FOR LEGGING AV GASSR0RLEDNING F R A MARTIN LINGE-FELTET 10. MARS 2015

UTSLIPPSRAPPORT FOR LEGGING AV GASSR0RLEDNING F R A MARTIN LINGE-FELTET 10. MARS 2015 UTSLIPPSRAPPORT FOR LEGGING AV GASSR0RLEDNING F R A MARTIN LINGE-FELTET 10. MARS 2015 Godkjent av ^ -? Utarbeidet av 1^ id Fjellvang ^Bodil Eggen Assisterende direftt0r /(^\ IVIilj0ingeni0r Martin Linge-prosjektet

Detaljer

Søknad om utslippstillatelse pa Draugenfeltet i 2014. Brønnintervensjon pa E1 brønnen A/S NORSKE SHELL

Søknad om utslippstillatelse pa Draugenfeltet i 2014. Brønnintervensjon pa E1 brønnen A/S NORSKE SHELL Søknad om utslippstillatelse pa Draugenfeltet i 2014 Brønnintervensjon pa E1 brønnen A/S NORSKE SHELL Oktober 2014 Brønnintervensjon på E1 på Draugenfeltet Side 2 av 8 Innholdsfortegnelse 1 Generell informasjon

Detaljer

ShellExploration & Production

ShellExploration & Production ShellExploration & Production Miljødirektoratet Postboks5672Sluppen 7485Trondheim Attn BentBarmanSkaare A/S Norske Shell P.O. Box 40 4098 Tananger Norway Mobiltelefon 99321 139 E-postjanmartin.haug@shell.com

Detaljer

Årsrapport for utslipp 2014 Sigyn

Årsrapport for utslipp 2014 Sigyn Årsrapport for utslipp 2014 Sigyn Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 4 1 FELTETS STATUS... 5 1.1 BELIGGENHET OG RETTIGHETSHAVERE... 5 1.2 ORGANISATORISKE FORHOLD... 5 1.3 UTBYGNINGSKONSEPT... 5 1.4 FELTETS

Detaljer

Årsrapport ytre miljø 2006

Årsrapport ytre miljø 2006 Årsrapport ytre miljø 26 Innledning Petoro forvalter statens eierinteresser gjennom SDØE på de fleste felt på norsk sokkel. SDØE sin eierandel i felt på norsk sokkel er blitt noe redusert gjennom nedsalg

Detaljer

M Ø T E R E F E R A T TEK F&T MST HN 22.05.2003

M Ø T E R E F E R A T TEK F&T MST HN 22.05.2003 M Ø T E R E F E R A T STFO TEK F&T MST HN 22.05.2003 TIL DELTAKERNE KOPI FRA Hege Nilsen SAK Referat fra møte i SKIM MØTESTED Baker Hughes DATO/TID 08.05.03 DELTAKERE Morten Løkken, Baker Hughes Inteq

Detaljer

Tillatelse til økt bruk av skumdemper i rød kategori på Balder - ExxonMobil Exploration and Production Norway AS

Tillatelse til økt bruk av skumdemper i rød kategori på Balder - ExxonMobil Exploration and Production Norway AS Esso Norge AS Postboks 60 4313 SANDNES Oslo, 22.12.2015 Deres ref.: S-38031 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/1213 Saksbehandler: Solveig Aga Solberg Tillatelse til økt bruk av skumdemper i rød kategori

Detaljer

Møtereferat 26.09.2014. SKIM møte nr.3 2014. Monica.Aasberg@conocophillips.com. 25.9.2014, Centrica, Stavanger

Møtereferat 26.09.2014. SKIM møte nr.3 2014. Monica.Aasberg@conocophillips.com. 25.9.2014, Centrica, Stavanger SKIM møte nr.3 2014 Vedrørende SKIM møte nr.3 2014 Prosjekt Referent Aasberg, Monica E-post Monica.Aasberg@conocophillips.com Møtedato/tidspunkt Møtested 25.9.2014, Centrica, Stavanger Til (stede) Reidunn

Detaljer

RFO-aktiviteter på Edvard Grieg oljeeksportrørledning

RFO-aktiviteter på Edvard Grieg oljeeksportrørledning Statoil Petroleum AS 4035 STAVANGER v./reidun Førdestrøm Verhoeven Oslo, 06.01.2015 Deres ref.: AU-EGP-00025/AU-DPN OW-00077 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2014/8135 Saksbehandler: Mihaela Ersvik RFO-aktiviteter

Detaljer

Plugging og permanent avstengning av brønnene A53 og A55 på Draugen

Plugging og permanent avstengning av brønnene A53 og A55 på Draugen A/S Norske Shell Postboks 40 4098 TANANGER Oslo, 31.10.2014 Att: Jan Martin Haug Deres ref.: Mdir1416 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/181 Saksbehandler: Bent Barman Skaare Plugging og permanent avstengning

Detaljer

Einar Lystad Fagsjef Utslipp til sjø OLF. Petroleumsvirksomhet..i nord

Einar Lystad Fagsjef Utslipp til sjø OLF. Petroleumsvirksomhet..i nord Einar Lystad Fagsjef Utslipp til sjø OLF Petroleumsvirksomhet..i nord Miljø og petroleumsvirksomhet Rammeverk - Lover og forskrifter Petroleumsvirksomhet og forurensning Utslipp til sjø Nullutslipp Miljøovervåking

Detaljer

Møtereferat. SKIM-møte

Møtereferat. SKIM-møte Møtereferat Fra: SKIM-møte Til stede: Lars Ystanes, Morten Løkken, Linda Aadnøy, Harald Fosshagen, Grø Øfjord, Stokke, På telefon: Julie Reinholdtsen, Robert Tipton, Katrine Kirkebøe, Monica Aasberg Dato:

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven

Tillatelse etter forurensningsloven Tillatelse etter forurensningsloven for permanent plugging av brønnene A1-A12 på Heimdal (PL 036) Statoil Petroleum AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

Detaljer

Veiledningsdokument endring 2006

Veiledningsdokument endring 2006 I veiledning til forskrift 3. september 2001 nr. 1157 om utføring av aktiviteter i petroleumsvirksomheten (aktivitetsforskriften) gjøres følgende endringer: Til 19 Kompetanse Andre avsnitt bokstav b skal

Detaljer

Endring i tillatelse for installasjon og klargjøring av kontrollkabler, rørledninger og stigerør Goliatfeltet Eni Norge AS

Endring i tillatelse for installasjon og klargjøring av kontrollkabler, rørledninger og stigerør Goliatfeltet Eni Norge AS Eni Norge AS Postboks 101 Forus 4064 STAVANGER Trondheim, 20.04.2016 Deres ref.: LT-GOL-MDI-0008 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Saksbehandler: [Deres ref.] 2016/979 Reidunn Stokke Endring i tillatelse

Detaljer

Vedtak i klagesak over SFTs avslag på begjæring om innsyn i informasjon om syv kjemikalier som benyttes ved leteboring i Barentshavet

Vedtak i klagesak over SFTs avslag på begjæring om innsyn i informasjon om syv kjemikalier som benyttes ved leteboring i Barentshavet Greenpeace Postboks 6803 St. Olavs plass 0130 OSLO Deres ref Vår ref Dato 200501683-/AE 06112006 Vedtak i klagesak over SFTs avslag på begjæring om innsyn i informasjon om syv kjemikalier som benyttes

Detaljer

Esso Norge AS ÅRSRAPPORT FOR UTSLIPP 2003 SIGYN

Esso Norge AS ÅRSRAPPORT FOR UTSLIPP 2003 SIGYN Esso Norge AS ÅRSRAPPORT FOR UTSLIPP 2003 SIGYN SLEIPNER - SIGYN LAYOUT Sleipner East Loke 9" 9" SLB SLT 20" SLR 30" 16/11 S SLA 40" Zeebrugge 10" 8" Sigyn 1 mars, 2004 Signaturer Dokument: Utslipp fra

Detaljer

Årsrapportering til Miljødirektoratet 2013 Melkøya landanlegg Hammerfest LNG AU-DPN ON SNO-00268

Årsrapportering til Miljødirektoratet 2013 Melkøya landanlegg Hammerfest LNG AU-DPN ON SNO-00268 Classification: Internal Status: Final Expiry date: 2015-01-10 Page 1 of 6 I henhold til Norsk olje og gass «Anbefalte retningslinjer for utslippsrapportering», rev. dato 9.1.2014 inneholder årsrapport

Detaljer

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan olje- og gassfelt i norge kulturminneplan 114 Balderområdet Balderområdet omfatter feltene Balder, Ringhorne, Ringhorne Øst og Jotun. Det ligger omtrent 190 km vest av Stavanger der havdypet er mellom

Detaljer

Søknad om tillatelse til injeksjon og utslipp av naturlig forekommende radioaktive stoffer fra FPSO Goliat i driftsfasen

Søknad om tillatelse til injeksjon og utslipp av naturlig forekommende radioaktive stoffer fra FPSO Goliat i driftsfasen TABLE OF CONTENTS 1. INNLEDNING... 3 2. FORKORTELSER OG DEFINISJONER... 3 3. FORETAKET... 4 3.1 Feltbeskrivelse... 5 3.1.1 Lisensforhold og beliggenhet... 5 3.1.2 Utbyggingløsning og produksjonsperiode...

Detaljer

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan olje- og gassfelt i norge kulturminneplan 87 ULAOMRÅDET området omfatter feltene, Tambar, Blane og Oselvar. Blane, som ligger på både norsk og britisk sokkel, var det andre feltet som ble bygget ut, etter

Detaljer

Årsrapport 2014 - Utslipp fra Hymefeltet AU-HYME-00003. Classification: Open Status: Final Expiry date: 2016-02-23 Page 1 of 7

Årsrapport 2014 - Utslipp fra Hymefeltet AU-HYME-00003. Classification: Open Status: Final Expiry date: 2016-02-23 Page 1 of 7 Classification: Open Status: Final Expiry date: 2016-02-23 Page 1 of 7 Table of contents Innledning... 4 1 Feltets status... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Produksjon av olje og gass... 5 1.3 Gjeldende utslippstillatelser

Detaljer

Grane Søknad om tillatelse til å grave i marine områder og operere i områder med forurensede sedimenter

Grane Søknad om tillatelse til å grave i marine områder og operere i områder med forurensede sedimenter 1 av 13 Miljødirektoratet v/ Mihaela Ersvik Postboks 5672 Sluppen 7485 Trondheim Grane Søknad om tillatelse til å grave i marine områder og operere i områder med forurensede sedimenter I henhold til Forurensningsforskriften

Detaljer

Revisjon: 23 Juli 2015 SIKKERHETSDATABLAD

Revisjon: 23 Juli 2015 SIKKERHETSDATABLAD SIKKERHETSDATABLAD DEL 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktbetegnelse - Produktnavn: WorkCentre 7525, 7530, 7535, 7545, 7556 TONER (Sort, Cyan, Magenta, Gul) -

Detaljer

Null. miljøskadelige. utslipp. til sjø på norsk sokkel

Null. miljøskadelige. utslipp. til sjø på norsk sokkel Olje- og gassindustrien har mål om Null miljøskadelige utslipp til sjø på norsk sokkel Olje- og gassindustrien jobber hele tiden med å utvikle teknologi og systemer som kan redusere utslippene fra virksomheten.

Detaljer

Prinsipper for vurderinger og problemstillinger knyttet til fjerning av Frigg. ptil 23.08.2006 Patrick Decosemaeker, Total

Prinsipper for vurderinger og problemstillinger knyttet til fjerning av Frigg. ptil 23.08.2006 Patrick Decosemaeker, Total Prinsipper for vurderinger og problemstillinger knyttet til fjerning av Frigg ptil 23.08.2006 Patrick Decosemaeker, Total Frigg og MCP01 Frigg & MCP01 Fjernings prosjekt Fjerning av 6 topsides : TP1, TCP2,

Detaljer

PRESSEPAKKE JETTE I DRIFT DET NORSKE OLJESELSKAP ASA

PRESSEPAKKE JETTE I DRIFT DET NORSKE OLJESELSKAP ASA PRESSEPAKKE JETTE I DRIFT DET NORSKE OLJESELSKAP ASA INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 2 1.1 FORMÅL MED DOKUMENTET... 2 1.2 DET NORSKE OLJESELSKAP... 2 2 OM JETTEFELTET... 2 2.1 EN BESKRIVELSE... 3 2.2

Detaljer

Oljeforurenset grunn regelverk og bruk av saneringskjemikalier. Gunnhild Preus-Olsen, seksjon for avfall og grunnforurensning

Oljeforurenset grunn regelverk og bruk av saneringskjemikalier. Gunnhild Preus-Olsen, seksjon for avfall og grunnforurensning Oljeforurenset grunn regelverk og bruk av saneringskjemikalier Gunnhild Preus-Olsen, seksjon for avfall og grunnforurensning Tema for foredraget Regelverk for forurenset grunn Søknad om bruk av oljesaneringskjemikalier

Detaljer

Aktivitetsbilder for petroleumsvirksomhet i det nordøstlige Norskehavet

Aktivitetsbilder for petroleumsvirksomhet i det nordøstlige Norskehavet Aktivitetsbilder for petroleumsvirksomhet i det nordøstlige Norskehavet Kunnskapsinnhenting for det nordøstlige Norskehavet Utarbeidet på oppdrag fra Olje- og energidepartementet Innledning ved Olje- og

Detaljer

Utslippsrapport for TAMBAR feltet

Utslippsrapport for TAMBAR feltet Utslippsrapport for TAMBAR feltet 2003 Forus 1. Mars 2004 Utarbeidet av: Godkjent av: Ingvild Anfinsen Miljørådgiver BP Norge AS Shona Grant Ula Tambar Draugen Performance Unit Leader BP Norge AS Innholdsfortegnelse

Detaljer

Konstruksjons seminar 2008

Konstruksjons seminar 2008 Status: Draft Konstruksjons seminar 2008 Ny NORSOK N-001 og veien videre med NORSOK- og standardene. Narve Oma, Statoil Hydro 27. august 2008 2 NORSOK N- 001 Formål og bruksområde Standarden er et overordnet

Detaljer

Radioaktivitet i produsert vann

Radioaktivitet i produsert vann Radioaktivitet i produsert vann Nullutslippsmålet og OSPAR Helsfyr, 22.10.2014 www.nrpa.no Statens strålevern Statens strålevern er et direktorat under helse- og omsorgsdepartementet og Miljøverndepartementet,

Detaljer

Årsrapportering til Miljødirektoratet 2014. Hammerfest LNG landanlegg AU-SNO-00021

Årsrapportering til Miljødirektoratet 2014. Hammerfest LNG landanlegg AU-SNO-00021 Classification: Internal Status: Final Expiry date: 2016-01-10 Page 1 of 6 I henhold til Norsk olje og gass «Anbefalte retningslinjer for utslippsrapportering», rev. dato 9.1.2014 inneholder årsrapport

Detaljer

Klima- og miljødepartementet Postboks 8013 Dep 0030 Oslo 21.07.15

Klima- og miljødepartementet Postboks 8013 Dep 0030 Oslo 21.07.15 Klima- og miljødepartementet Postboks 8013 Dep 0030 Oslo 21.07.15 postmottak@kld.dep.no Tillatelsesnummer 2013.0128.T Klage på avgjørelse hos miljødirektoratet. Endret tillatelse for SAR avd. Averøy om

Detaljer

Anbefaling 022 N / 2007 Harmonisering av mekaniske koplinger

Anbefaling 022 N / 2007 Harmonisering av mekaniske koplinger Anbefaling 022 N / 2007 Harmonisering av mekaniske koplinger Formål Formålet med en harmonisering av mekaniske koplinger og en felles standard på slanger er å øke sikkerheten ved å få til en harmonisering

Detaljer

Erfaringer fra operasjon av separasjons-

Erfaringer fra operasjon av separasjons- BW Offshore Erfaringer fra operasjon av separasjons- anlegg på FPSO'er Agenda Introduksjon BWO FPSO er i drift BWO utfordringer og erfaringer Introduksjon Hvem er vi? 1999 2000 2005 Bergesen Offshore AS

Detaljer

Søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for klargjøringsaktiviter til produksjon på Maria feltet PL 475BS & PL 475CS

Søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for klargjøringsaktiviter til produksjon på Maria feltet PL 475BS & PL 475CS Miljødirektoratet v/ Mihaela Ersvik Postboks 5672, Sluppen, 7485 Trondheim Your reference Our reference MA00-LE-WIN-GEN-0002 Our date 12.05.2016 Søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven

Detaljer

HMS-DATABLAD. Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket. Del 2: Fareidentifikasjon

HMS-DATABLAD. Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket. Del 2: Fareidentifikasjon Side: 1 Utarbeidelsesdato: 07-12-2015 Revidert utgave nr.: 1 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Produktkode: VSSK9802 1.2. Relevante,

Detaljer

MudCube Teknologiutvikling for bedring av arbeidsmiljøet Vegard Peikli Fagleder Yrkeshygiene, StatoilHydro

MudCube Teknologiutvikling for bedring av arbeidsmiljøet Vegard Peikli Fagleder Yrkeshygiene, StatoilHydro MudCube Teknologiutvikling for bedring av arbeidsmiljøet Vegard Peikli Fagleder Yrkeshygiene, StatoilHydro 2 Introduksjon Boreoperasjoner som gjennomføres i forbindelse med produksjon av olje og gass er

Detaljer

Møtereferat/Minutes of meeting

Møtereferat/Minutes of meeting Møtereferat/Minutes of meeting Dato: 08.04.2008 Tid: 09:00 15:00 Sted: Schlumberger Tananger Innkalt av: Bjørn Rønnekleiv, Schlumberger Referent: Harald Fosshagen, M-I SWACO Tilstede: Lars Ystanes, StatoilHydro

Detaljer

Nullutslipp. Utslipp til sjø. Faktaark fra OLF Oljeindustriens Landsforening

Nullutslipp. Utslipp til sjø. Faktaark fra OLF Oljeindustriens Landsforening Faktaark fra OLF Oljeindustriens Landsforening Nullutslipp Norsk sokkel er underlagt strenge miljøkrav, og petroleumsindustrien jobber kontinuerlig for å redusere sine utslipp. Utvikling av ny teknologi

Detaljer

Vedtak om endring av utslippsgrenser til luft for Knarr. Midlertidig unntak fra krav om HOCNF for Therminol 55

Vedtak om endring av utslippsgrenser til luft for Knarr. Midlertidig unntak fra krav om HOCNF for Therminol 55 BG Norge AS Postboks 780 Sentrum 4004 STAVANGER Oslo, 13.10.2015 Deres ref.: BGN-2015-086-HS-MD Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/4378 Saksbehandler: Bjørn A. Christensen Vedtak om endring av utslippsgrenser

Detaljer

Tillatelse til utslipp av borevæske i forbindelse med permanent plugging av brønn 6507/7-A-52 på Heidrun

Tillatelse til utslipp av borevæske i forbindelse med permanent plugging av brønn 6507/7-A-52 på Heidrun Statoil ASA 4035 Stavanger Oslo, 18.07.2014 Deres ref.: AU-EPN D&W-DNO-00221 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/1071 Saksbehandler: Hilde Knapstad Tillatelse til utslipp av borevæske i forbindelse med

Detaljer

Petroleumstilsynet arrangerer internt fagseminar som adresserer Brønndesign og avlastningsboring.

Petroleumstilsynet arrangerer internt fagseminar som adresserer Brønndesign og avlastningsboring. Innhold 1 Introduksjon... 3 2 Hovedinntrykk... 4 3 Regelverk og Norsok krav til avlastningsboring... 5 4 Industripraksis... 7 4.1 Robust brønndesign... 7 4.2 Utvikling av nytt utstyr/rutiner basert på

Detaljer

DNO ASA. Resultat 2. kvartal. 1. halvår

DNO ASA. Resultat 2. kvartal. 1. halvår DNO ASA Resultat 2. kvartal og 1. halvår 2000 STYRETS BERETNING FOR 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR 2000 DNO ASA Den meget positive utviklingen for DNO konsernet fortsetter. Sammendrag (1999 tall i parentes) DNO

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD AUTOGLYM INTERIOR CLEANER

SIKKERHETSDATABLAD AUTOGLYM INTERIOR CLEANER AUTOGLYM INTERIOR CLEANER Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD AUTOGLYM INTERIOR CLEANER SDS i henold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt

Detaljer

HMS-DATABLAD. Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket. Del 2: Fareidentifikasjon

HMS-DATABLAD. Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket. Del 2: Fareidentifikasjon Side: 1 Utarbeidelsesdato: 13/11/2012 Revisjonsdato: 10/05/2013 Revidert utgave nr.: 3 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante,

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-1 Eivind Sande Deltakere i revisjonslaget Lin Silje Nilsen, Hans Kjell Anvik, Bente Hallan og Eivind Sande 6.10.

Begrenset Fortrolig. T-1 Eivind Sande Deltakere i revisjonslaget Lin Silje Nilsen, Hans Kjell Anvik, Bente Hallan og Eivind Sande 6.10. Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Tilsynet med styring av risiko for akutte utslipp - Statoil Norne 001128014 og 015 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt

Detaljer

Kommunal- og moderniseringdepartementet Postboks 8112 Dep, 0032 Oslo Postboks 1502, 6025 Ålesund Folkets Hus, Løkkevn. 22, 4008 Stavanger

Kommunal- og moderniseringdepartementet Postboks 8112 Dep, 0032 Oslo Postboks 1502, 6025 Ålesund Folkets Hus, Løkkevn. 22, 4008 Stavanger Vedlegg - Adresseliste høringsinstanser Arbeids- og sosialdepartementet Postboks 8019 Dep, 0030 Oslo Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 4720 Sluppen, 7468 Trondheim Fagforbundet Industri Energi

Detaljer

Verdens beste tekstilprodusent kommer fra Lillehammer. Vertikalt integrert tekstilproduksjon - alle prosesser under samme tak

Verdens beste tekstilprodusent kommer fra Lillehammer. Vertikalt integrert tekstilproduksjon - alle prosesser under samme tak Miljøforum 2015 Verdens beste tekstilprodusent kommer fra Lillehammer Vertikalt integrert tekstilproduksjon - alle prosesser under samme tak Våre verdier Fleksible og dynamiske Vi setter vår stolthet

Detaljer

HMS-DATABLAD. Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket. Del 2: Fareidentifikasjon

HMS-DATABLAD. Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket. Del 2: Fareidentifikasjon Side: 1 Utarbeidelsesdato: 03/07/2012 Revisjonsdato: 04/09/2013 Revidert utgave nr.: 4 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante,

Detaljer

Forslag til forskrift om hindring av spredning av fremmede marine organismer via ballastvann og sedimenter fra skip (ballastvannforskriften)

Forslag til forskrift om hindring av spredning av fremmede marine organismer via ballastvann og sedimenter fra skip (ballastvannforskriften) Forslag til forskrift om hindring av spredning av fremmede marine organismer via ballastvann og sedimenter fra skip (ballastvannforskriften) Fastsatt av Miljøverndepartementet xx.xx.xx med hjemmel i lov

Detaljer

HMS-DATABLAD. PC35: Vaske- og rengjøringsmidler (herunder løsemiddelbaserte produkter). Dette produktet har ingen klassifisering iht. CLP.

HMS-DATABLAD. PC35: Vaske- og rengjøringsmidler (herunder løsemiddelbaserte produkter). Dette produktet har ingen klassifisering iht. CLP. Side: 1 Utarbeidelsesdato: 29/06/2015 Revidert utgave nr.: 1 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Produktkode: 307 1.2. Relevante, identifiserte

Detaljer

Tillatelse til utslipp av kjemikalier på Ormen Lange-feltet i forbindelse med drift og vedlikeholdsoperasjoner

Tillatelse til utslipp av kjemikalier på Ormen Lange-feltet i forbindelse med drift og vedlikeholdsoperasjoner A/S Norske Shell Postboks 40 4098 TANANGER Oslo, 12.10.2015 Deres ref.: Mdir1504 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/4196 Saksbehandler: Sissel Wiken Sandgrind Tillatelse til utslipp av kjemikalier på

Detaljer

Godkjent/utkast til referat fra SKIM-møte

Godkjent/utkast til referat fra SKIM-møte Godkjent/utkast til referat fra SKIM-møte Dato: 07.05.2015 Tid: 10:00-13:55 Sted: Baker Hughes, Tananger Referent: Einar Lystad Møte nr. 2-2015 Deltakere: Linda Lou Aadnøy Baker Hughes, Lars Ystanes Statoil,

Detaljer

HMS-DATABLAD. PC35: Vaske- og rengjøringsmidler (herunder løsemiddelbaserte produkter). -: EUH210 Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning.

HMS-DATABLAD. PC35: Vaske- og rengjøringsmidler (herunder løsemiddelbaserte produkter). -: EUH210 Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning. Side: 1 Utarbeidelsesdato: 31-07-2015 Revidert utgave nr.: 1 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Produktkode: VSSK9506 1.2. Relevante,

Detaljer

FLUMILL TIDEVANNSKRAFT. TEKNA KONFERANSEN 14.06.12 Jon Inge Brattekås, Teknisk Direktør Flumill as

FLUMILL TIDEVANNSKRAFT. TEKNA KONFERANSEN 14.06.12 Jon Inge Brattekås, Teknisk Direktør Flumill as FLUMILL TIDEVANNSKRAFT TEKNA KONFERANSEN 14.06.12 Jon Inge Brattekås, Teknisk Direktør Flumill as OFFSHORE PRODUKTER 2 Hvorfor Fornybar Energi? Vi (og Norge) trenger flere ben å stå på etter oljen tar

Detaljer

Forebygging av akutte utslipp i prosjekterings- og designfase - Eksempel fra Goliat. Ole Rekdal HSEQ Manager Goliat Project

Forebygging av akutte utslipp i prosjekterings- og designfase - Eksempel fra Goliat. Ole Rekdal HSEQ Manager Goliat Project Forebygging av akutte utslipp i prosjekterings- og designfase - Eksempel fra Goliat Ole Rekdal HSEQ Manager Goliat Project Innhold Om Goliat Rammevilkår for petroleumsvirksomhet i Barentshavet Konseptvalg

Detaljer

Brobygging til Nordområdene Morgendagens teknologi fra et undervannsperspektiv 12. nov 2014 Jan Arthur G Nilsen Engineering Direktør Subsea 7 Norge

Brobygging til Nordområdene Morgendagens teknologi fra et undervannsperspektiv 12. nov 2014 Jan Arthur G Nilsen Engineering Direktør Subsea 7 Norge Brobygging til Nordområdene Morgendagens teknologi fra et undervannsperspektiv 12. nov 2014 Jan Arthur G Nilsen Engineering Direktør Subsea 7 Norge Dagens tema: Nordområdene Design Operasjoner under utbygging

Detaljer

Kapittel 12. Brannkjemi. 12.1 Brannfirkanten

Kapittel 12. Brannkjemi. 12.1 Brannfirkanten Kapittel 12 Brannkjemi I forbrenningssonen til en brann må det være tilstede en riktig blanding av brensel, oksygen og energi. Videre har forskning vist at dersom det skal kunne skje en forbrenning, må

Detaljer

RITMO XL vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her

RITMO XL vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her Sørg for å blande bin er tørr. Hvis våt deretter tørke før bruk. Koble på strømen - Hvis du bruker en generator sørg for at den er minst 20KVA for 230V. Pass på at bryteren på innsiden av kontrollboksen

Detaljer

Name Title Action. HSSE Manager Marianne Eide. Asset Manager Knarr Liv Inger Cecchi. Environmental Advisor. Offshore Company Rep Lars Melkild

Name Title Action. HSSE Manager Marianne Eide. Asset Manager Knarr Liv Inger Cecchi. Environmental Advisor. Offshore Company Rep Lars Melkild Title: SØKNAD OM TILLATELSE TIL VIRSOMHET ETTER FORURENSNINGSLOVEN FOR DRIFT PÅ KNARRFELTET Doc No: Rev: 02 KN50-BGNO-S-KA-0001 Distribution List Asset Partners via L2S Project BGA via email Others Name

Detaljer

HMS-DATABLAD. PC35: Vaske- og rengjøringsmidler (herunder løsemiddelbaserte produkter). Dette produktet har ingen klassifisering iht. DSD/DPD.

HMS-DATABLAD. PC35: Vaske- og rengjøringsmidler (herunder løsemiddelbaserte produkter). Dette produktet har ingen klassifisering iht. DSD/DPD. Side: 1 Utarbeidelsesdato: 15/10/2012 Revidert utgave nr.: 1 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Produktkode: 5798 Synonymer: OTHER

Detaljer

Regelverk og rammebetingelser. Hva skjer?

Regelverk og rammebetingelser. Hva skjer? Regelverk og rammebetingelser Hva skjer? Advokat Bjørn Sørgård 07.06.13 www.kklaw.no 1 Kyllingstad Kleveland Advokatfirma DA Spesialisert firma innen olje- offshore og marine næringer Skal være et faglig

Detaljer

Risikovurdering av polydadmac i arbeidsmiljøet

Risikovurdering av polydadmac i arbeidsmiljøet Risikovurdering av polydadmac i arbeidsmiljøet Dato: 2. mars 2012 INNHOLD BAKGRUNN... 3 1 TOKSISITETEN TIL POLYDADMAC... 4 1.1 AKUTT GIFTIGHET... 4 1.2 KARSINOGENE EFFEKTER... 4 1.3 MUTAGENE EFFEKTER...

Detaljer

HMS-DATABLAD. Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket. Del 2: Fareidentifikasjon

HMS-DATABLAD. Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket. Del 2: Fareidentifikasjon Side: 1 Utarbeidelsesdato: 21/01/2014 Revidert utgave nr.: 15 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Produktkode: MAN* 1.2. Relevante,

Detaljer

MARIN FORNYBAR ENERGI HAAKON ALFSTAD, SVP STATKRAFT WIND POWER

MARIN FORNYBAR ENERGI HAAKON ALFSTAD, SVP STATKRAFT WIND POWER MARIN FORNYBAR ENERGI HAAKON ALFSTAD, SVP STATKRAFT WIND POWER Page 2 Mtg Mr. Mathers October 14, 2008 100 år med utvikling av ren energi STATKRAFT ER DEN STØRSTE LEVERANDØREN AV FORNYBAR ENERGI I NORGE

Detaljer

Offshore vind i Statoil

Offshore vind i Statoil Offshore vind i Statoil Energidager på UMB Vår fornybar energi strategi Lønnsomhet Vekstmuligheter Kjernekompetanse 2 Utvikling av offshore vindkraft i Statoil Sheringham Shoal Dogger Bank Hywind 3 Hvordan

Detaljer

Tillatelse til utslipp i forbindelse med oppkobling av Goliat FPSO - Vedtak om tillatelse etter forurensningsloven

Tillatelse til utslipp i forbindelse med oppkobling av Goliat FPSO - Vedtak om tillatelse etter forurensningsloven Eni Norge AS Postboks 101 Forus 4064 STAVANGER Oslo, 04.05.2015 Deres ref.: LT-GOL-MDI-0002 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/4636 Saksbehandler: Reidunn Stokke Tillatelse til utslipp i forbindelse

Detaljer

Bildene i figur 2 og 3 viser lukkede skipper og tanker med ubehandlet borekaks, samt containere med tørrstoff i lukkede sekker.

Bildene i figur 2 og 3 viser lukkede skipper og tanker med ubehandlet borekaks, samt containere med tørrstoff i lukkede sekker. Notat Til: Fra: Kopi: Sola kommune Eva Esbensen Risavika Havn Dato: 3. november 215 Emne: Tilleggsnotat reguleringsplan 376.1 Deponeringsprosessen Dagens situasjon Ubehandlet borekaks ankommer i dag Risavika

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Celite 545

SIKKERHETSDATABLAD Celite 545 Celite 545 Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Celite 545 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 20.01.2005 Revisjonsdato 05.04.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

Om Eco Water Forretningsidé Visjon & verdier Eco Freshwater John Guest hurtigkoblinger

Om Eco Water Forretningsidé Visjon & verdier Eco Freshwater John Guest hurtigkoblinger Morten Engen Bakgrunn Jobbet 12 år med vannrensning Opparbeidet stort nettverk og mange gode relasjoner. Utvikling Produksjon-salg 2009 oppstart Eco Water AS 2009/2010 Starte utvikling og salg av egenutviklede

Detaljer

Erfaringer fra konstruksjonsutfordringer. Yme MOPU konstruksjon Ptil Konstruksjonsdagen 27.08.2014 Petter Vabø TA Struktur

Erfaringer fra konstruksjonsutfordringer. Yme MOPU konstruksjon Ptil Konstruksjonsdagen 27.08.2014 Petter Vabø TA Struktur Erfaringer fra konstruksjonsutfordringer Yme MOPU konstruksjon Ptil Konstruksjonsdagen 27.08.2014 Petter Vabø TA Struktur Beskrivelse av Yme MOPUStor Produksjonsinnretning konstruert som flyttbar og oppjekkbar

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Veloucid

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Veloucid Veloucid Utarbeidet dato.: 08092003 HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD Veloucid 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn: Anvendelse: Veloucid Jurpleiemiddel Produsent/Importør:

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Fugger Stixall

SIKKERHETSDATABLAD Fugger Stixall Fugger Stixall Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Fugger Stixall SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for

Detaljer

2 Konsekvenser knyttet til impelementering av CTS system på planlagt rigg og ved eventuellt bytte til annen rigg

2 Konsekvenser knyttet til impelementering av CTS system på planlagt rigg og ved eventuellt bytte til annen rigg Miljødirektoratet v/ Hanne-Marie Øren Strømsveien 96 0663 Oslo Side 1 av 5 1 Introduksjon Refererer til videomøte med KLIF 28.06.2013. Møtet ble holdt for å avklare spørsmål fra KLIF i forbindelse med

Detaljer

Bruksanvisning. Hydraulisk sikkerhetskutter CG 100-H800 EL NR 88 141 90. Les brukermanualen nøye før bruk av sikkerhetskutteren.

Bruksanvisning. Hydraulisk sikkerhetskutter CG 100-H800 EL NR 88 141 90. Les brukermanualen nøye før bruk av sikkerhetskutteren. Bruksanvisning Hydraulisk sikkerhetskutter CG 100-H800 EL NR 88 141 90 Les brukermanualen nøye før bruk av sikkerhetskutteren. Innholdsfortegnelse 1. Spesifikasjoner 2. Anvendelse 3. Hydraulikksystemets

Detaljer

FORSAND TØRRSAND AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET

FORSAND TØRRSAND AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET Sikkerhetsdatablad ( SDS ) iht. EUROPAPARLAMENTS OG RÅDSFORORDNING ( EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier ( REACH ), Annex II-EU Utgitt dato:

Detaljer

Miljødirektoratet v/ Anne-Grete Kolstad. Søknad om tillatelse til permanente pluggeoperasjoner på Volvefeltet

Miljødirektoratet v/ Anne-Grete Kolstad. Søknad om tillatelse til permanente pluggeoperasjoner på Volvefeltet 1 av 6 Miljødirektoratet v/ Anne-Grete Kolstad Søknad om tillatelse til permanente pluggeoperasjoner på Volvefeltet Volvefeltet stenges ned i henhold til godkjent avslutningsplan innen 2018. I den forbindelse

Detaljer

HANDELSNAVN: STÅL-FIX MATT / STAHL-FIX MATT (stålpleie børstet stål) 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIE OG ANSVARLIG FIRMA

HANDELSNAVN: STÅL-FIX MATT / STAHL-FIX MATT (stålpleie børstet stål) 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIE OG ANSVARLIG FIRMA 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIE OG ANSVARLIG FIRMA X Godkjent for bruk O Godkjent for lab.bruk O Modifisert HANDELSNAVN SYNONYMER GRUPPENAVN PRODUKTTYPE O Utvikler giftig gass ved brann O Gass under trykk

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 331292 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 331292 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 331292 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. E21B 43/36 (06.01) B04C 11/00 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 093600 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 09.12.29 (8) Videreføringsdag

Detaljer

Klasseromsforsøk om lagring av CO 2 under havbunnen

Klasseromsforsøk om lagring av CO 2 under havbunnen Klasseromsforsøk om lagring av CO 2 under havbunnen Jan Martin Nordbotten og Kristin Rygg Universitetet i Bergen Konsentrasjonen av CO 2 i atmosfæren har steget fra 280 ppm til 370 ppm siden den industrielle

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD AUTOGLYM ULTRA DEEP SHINE

SIKKERHETSDATABLAD AUTOGLYM ULTRA DEEP SHINE AUTOGLYM ULTRA DEEP SHINE Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD AUTOGLYM ULTRA DEEP SHINE SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av

Detaljer

Anmeldelse av Statoil ASA

Anmeldelse av Statoil ASA Rogaland politidistrikt Postboks 240 Sentrum 4001 Stavanger Oslo, 16/12/2013 Anmeldelse av Statoil ASA Miljøstiftelsen Bellona anmelder med dette Statoil ASA for overtredelse av forurensningsloven av 13.03.1981

Detaljer

Sjødeponi i Førdefjorden naturlige mineraler uten skadelige stoffer

Sjødeponi i Førdefjorden naturlige mineraler uten skadelige stoffer Sjødeponi i Førdefjorden naturlige mineraler uten skadelige stoffer Konsentrasjonen av partikler oppover i vannmassene og utover deponiområdet er så lave at det ikke har effekt på marint liv. NIVA rapport

Detaljer

Avgjørelse i klagesak utslipp ved Statoils boring av letebrønn 7122/6-2 Tornerose (PL110B)

Avgjørelse i klagesak utslipp ved Statoils boring av letebrønn 7122/6-2 Tornerose (PL110B) I henhold til adresseliste Deres ref Vår ref 200504042 Dato Avgjørelse i klagesak utslipp ved Statoils boring av letebrønn 7122/6-2 Tornerose (PL110B) Miljøverndepartementet har foretatt en samlet vurdering

Detaljer

VARMT ELLER KALDT ENDELØSE MULIGHETER MED PROPAN. my.aga.no

VARMT ELLER KALDT ENDELØSE MULIGHETER MED PROPAN. my.aga.no VARMT ELLER KALDT ENDELØSE MULIGHETER MED PROPAN my.aga.no Propan Gled deg over sikker og miljøvennlig energi I denne brosjyren får du vite mer om propan og hvordan du med noen enkle grunnregler kan dra

Detaljer

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre).

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre). Revidert 22.09.2009 av Merethe Haugland Gassalarm Amos - NG 1. Innledning Amos Modell 550 naturgassalarm med en ekstern sensor, type 9712/NG, varsler gasslekkasje med lys- og lydsignal. Alarm utløses når

Detaljer

Kyotoavtalen. Store ambisjoner UTSLIPP TIL LUFT

Kyotoavtalen. Store ambisjoner UTSLIPP TIL LUFT OLJE OG MILJØ Å hente opp olje og gass fra dypene utenfor norskekysten, fører med seg utslipp til luft og sjø. Derfor jobber olje- og gasselskapene hele tiden med å utvikle teknologi og systemer som kan

Detaljer

Utskiller teori Hvordan opptrer olje i vann Hvordan få best mulig renseeffekt i en gravimetrisk utskiller Sandfang funksjon

Utskiller teori Hvordan opptrer olje i vann Hvordan få best mulig renseeffekt i en gravimetrisk utskiller Sandfang funksjon Utskiller teori Hvordan opptrer olje i vann Hvordan få best mulig renseeffekt i en gravimetrisk utskiller Sandfang funksjon 1 Oversikt over tetthet i ulike lette væsker som vil kunne avskilles i en oljeutskiller

Detaljer

HMS-DATABLAD. Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket. Del 2: Fareidentifikasjon

HMS-DATABLAD. Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket. Del 2: Fareidentifikasjon ifølge EF-direktiv 1907/2006 Side: 1 Utarbeidelsesdato: 16.08.2010 Revisjonsdato: 15.03.2013 Revidert utgave nr.: 3 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator

Detaljer

Firma Presentasjon 2015

Firma Presentasjon 2015 TermoRens Offshore Service as Termorens, biologisk nedbrytbare produkter med HOCNF Godkjenning i Nems database Statoil, SAP material nr 585501 og 845489 Firma Presentasjon 2015 ü Drikkevann system ü Anodix

Detaljer

RIVNING AV NÆRBØ MEIERI Søknad om tillatelse til håndtering av betongavfall etter forurensningsloven 11

RIVNING AV NÆRBØ MEIERI Søknad om tillatelse til håndtering av betongavfall etter forurensningsloven 11 Multiconsult ASA Stokkamyrveien 13 4313 Sandnes Miljødirektoratet Att.: Per Martin Aakerøy sendt pr. e post DERES REF: VÅR REF: Sandnes, 11. juni 2015 DOKUMENTKODE: 217633 RIM BREV 01 TILGJENGELIGHET:

Detaljer

OPERASJONSMANUAL FOR OFFSHORE SERVICEFARTØYER PÅ NORSK SOKKEL Vedlegg 10.1

OPERASJONSMANUAL FOR OFFSHORE SERVICEFARTØYER PÅ NORSK SOKKEL Vedlegg 10.1 OPERASJONSMANUAL FOR OFFSHORE SERVICEFARTØYER PÅ NORSK SOKKEL Vedlegg 10.1 A.1.19 Sleipner A, R, T og B Sleipner A (2 sider) Sleipner R (2 sider) Sleipner T (2 sider) Sleipner B (2 sider) Dato: 29.1.2015

Detaljer

Avgjørelse i klagesak utslipp ved Statoils boring av letebrønn 7131/4-1 i PL 233 (Guovca) i Barentshavet

Avgjørelse i klagesak utslipp ved Statoils boring av letebrønn 7131/4-1 i PL 233 (Guovca) i Barentshavet I henhold til adresseliste Deres ref Vår ref 2005/01683- Dato Avgjørelse i klagesak utslipp ved Statoils boring av letebrønn 7131/4-1 i PL 233 (Guovca) i Barentshavet Miljøverndepartementet har foretatt

Detaljer

KLAROcontainer.blue. Aerobt renseanlegg i en container

KLAROcontainer.blue. Aerobt renseanlegg i en container Aerobt renseanlegg i en container KLAROcontainer.blue Det containerbaserte aerobe renseanlegget er utformet bare for rensing av avløpsvann fra husholdninger. Annet avløpsvann, f.eks. avløpsvann fra restauranter

Detaljer

Green Rock IISI. 1. Følgende må være ivaretatt ved installasjon:

Green Rock IISI. 1. Følgende må være ivaretatt ved installasjon: Løsningen er IiSi Green Rock Iisi S 6 og Iisi S 10 er avløpsrenseanlegg for hus med inntil 6 eller 10 beboere. Anleggene har innebygget septiktank og er som basis et biologisk renseanlegg. Kombinert med

Detaljer

HMS-DATABLAD. PC35: Vaske- og rengjøringsmidler (herunder løsemiddelbaserte produkter). Dette produktet har ingen klassifisering iht. CLP.

HMS-DATABLAD. PC35: Vaske- og rengjøringsmidler (herunder løsemiddelbaserte produkter). Dette produktet har ingen klassifisering iht. CLP. Side: 1 Utarbeidelsesdato: 23/05/2014 Revidert utgave nr.: 1 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Produktkode: 89 1.2. Relevante, identifiserte

Detaljer

RENSEANLEGG - Sandfilter - AR710-AR715

RENSEANLEGG - Sandfilter - AR710-AR715 Side 1 av 16 SIKKERHETSINSTRUKSJONER: All elektrisk installasjon skal utføres av en autorisert elektriker. Mengden sand i filteret skal ikke overskride 2/3 av tankens høyde. Renseanlegget skal ikke benyttes

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD PAINT PRO RENOVATE

SIKKERHETSDATABLAD PAINT PRO RENOVATE PAINT PRO RENOVATE Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD PAINT PRO RENOVATE SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger

Detaljer