Revision 00 Status IFA Document Type : PRM System / Subsystem : N/A Discipline : STR Rev Date : 09/01/2014 Contractor s Document number :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Revision 00 Status IFA Document Type : PRM System / Subsystem : N/A Discipline : STR Rev Date : 09/01/2014 Contractor s Document number :"

Transkript

1 N/A Page 1 of 16

2 N/A Page 2 of 16

3 N/A Page 3 of 16 This document has been generated by an Electronic Document Management System. When printed it is considered as for information only copy. The controlled copy is the signed version and it is the holder's responsibility that he/she holds the latest valid version. Søknad om tillatelse til bruk og utslipp av kjemikalier under Rev. Status Date Description Issued by Checked by Approved by 00 IFA BE UM ØF

4 N/A Page 4 of 16 Innholdsfortegnelse FORKORTELSER 5 1 INTRODUKSJON 6 2 BAKGRUNN 7 3 INSTALLASJON AV STÅLUNDERSTELLET PÅ MARTIN LINGE Bruk av kjemikalier i planlagte operasjoner Påfylling av kjemikalier hos Kværner Verdal Sementering av stålunderstellet på havbunnen Totale mengder kjemikalier som planlegges brukt og sluppet ut 12 4 MILJØVURDERING AV DE KJEMIKALIENE SOM PLANLEGGES BRUKT 14 5 BEGRUNNELSE FOR BRUK AV DUCORIT S5 UNDER OPERASJONEN Tekniske krav til sementen Alternative produkter i markedet 15 6 TILTAK FOR Å REDUSERE UTSLIPPET AV SEMENT 15

5 N/A Page 5 of 16 Forkortelser FSO Flytende lagring og avskipning (Floating Storage and Offloading) HOCNF OSPAR Harmonised Offshore Chemical Notification Format Mdir Miljødirektoratet PLONOR OSPARs liste over kjemikalier som er vurdert å ha begrenset miljøpåvirkning (Pose Little or No Risk to the Environment) ROV Fjernstyrt undervannsfarkost (Remotely Operated Vehicle) SDS Sikkerhetsdatablad (Safety Data Sheet) TEPN TOTAL E&P NORGE AS

6 N/A Page 6 of 16 1 Introduksjon TOTAL E&P NORGE AS (heretter kalt TEPN) er i gang med å bygge ut (tidligere kalt Hildfeltet). Martin Linge er et olje- og gasskondensatfelt lokalisert i blokkene 29/6, 29/9, 30/7 og 30/4 om lag 150 km vest for Kollsnes i den nordlige delen av Nordsjøen. Feltet ligger på den norsk-britiske grenselinjen 160 km fra land. Havdypet ved feltet er omlag 115 m. Feltet planlegges bygget ut med en bunnfast produksjonsinnretning med prosessering av olje og gass koblet opp mot et lagerskip (FSO) for olje. Produksjonsinnretningen vil ha prosesseringsutstyr, hjelpesystemer og boligkvarter. Lagerskipet vil være fast forankret om lag 3,4 km sørøst for plattformen, og vil ha funksjoner for rensing av olje og separasjon av olje og vann. Det rensede vannet vil bli pumpet tilbake til plattformen og reinjisert i et av reservoarene. Oljen vil bli lastet til tankskip fra lagerskipet, mens gassen vil bli transportert til St Fergus i Skottland via en ny 24" rørledning som knyttes til det eksisterende Frigg UK Pipeline (FUKA) systemet på britisk sokkel. Planlagt utbyggingsløsning baserer seg på at kraftbehovet i driftsfasen skal dekkes med kraft via en strømkabel fra land. Forventet produksjonsperiode er 11 år. Denne søknaden omfatter bruk og utslipp av en sementblanding, korrosjonshemmer, oksygenfjerner og hydraulikkvæske i forbindelse med installasjon av stålunderstellet for plattformen som skal etableres på feltet. Transport og installasjon av stålunderstellet er planlagt gjennomført i løpet av 14 dager i tidsrommet mellom 17. mai til 15. juni Det søkes om tillatelse til utslipp av totalt kg grønne, 0,9 kg gule (hvorav 0,8 kg er Y0, 0,03 kg er Y2 og 0,06 kg er Y2) og 681 kg svart stoff i forbindelse med installasjonen. Det svarte stoffet er tilsatt i sementblandingen Ducorit S5 i en mengde på maksimalt 0,7 %. Stoffet er et plastiseringsmiddel som gir sementblandingen større tetthet og som samtidig gjør sementen mindre viskøs ved lavt vanninnhold. Lavt vanninnhold gjør sementen sterkere, og plastiseringsmiddelet gjør det mulig å pumpe sement fra installasjonsfartøyet ned på havbunnen med tilstrekkelig høy pumpehastighet, selv om vanninnholdet i sementen holdes lavt. Mengde estimert utslipp av svart stoff er et svært konservativt anslag, som tar høyde for omfattende tekniske komplikasjoner som kan tenkes å kunne oppstå når ROV skal operere pumpeslangen for sement nær havbunnen. Begrunnelsen for planlagt bruk av Ducorit S5 er gjort nærmere rede for i søknaden. Det er gjennomført en miljøvurdering av alle kjemikaliene som planlegges brukt og sluppet ut. Ingen av de gule stoffene som planlegges brukt er Y-klassifisert som Y3, og gule stoffer planlegges sluppet ut i små mengder. Utslippet av gule stoffer er derfor vurdert ikke å ha vesentlig miljømessig betydning. Under sementering med Ducorit S5 vil noe sement bli sluppet ut nær havbunnen og herdes til betong og noe vil dispergeres i sjøvannet og sedimentere som partikulært materiale. Noe av den svarte komponenten antas å bli tilgjengelig i vannmassene når dette skjer. Størknet sement vil bli brutt ned gradvis over tid, og svart stoff vil bli tilgjengelig i sjøvannet i samme takt som nedbrytningen av sementen. Det antas at stoffet vil bli fortynnet i vannmassene å være tilgjengelig i svært lave konsentrasjoner. Organismer i umiddelbar nærhet vil kunne bli berørt (akutt toksisitet). Stoffet vil ikke bioakkumulere. Utslippet av svart stoff er derfor vurdert å ha en begrenset påvirkning på miljøet i umiddelbar nærhet til utslippspunktet. Sikkerhetsdatablad (SDS) for kjemikaliene som skal benyttes oversendes elektronisk separat med denne søknaden.

7 Kommunikasjons -kabel til Huldra Søknad om tillatelse til bruk og utslipp av kjemikalier under 2 Bakgrunn N/A Page 7 of 16 Martin Linge planlegges bygget ut med en bunnfast produksjonsinnretning med prosessering av olje og gass koblet opp mot et lagerskip (FSO) for olje. Produksjonsinnretningen vil ha prosesseringsutstyr, hjelpesystemer og boligkvarter. Lagerskipet vil være fast forankret om lag 3,4 km sørøst for plattformen, og vil ha funksjoner for vasking av den sure oljen og for påfølgende separasjon av olje og vann. Det rensede vannet vil bli pumpet tilbake til plattformen og reinjisert. Oljen vil bli lastet til tankskip fra lagerskipet, mens gassen vil bli transportert til St Fergus i Skottland. Feltet er planlagt satt i drift i fjerde kvartal Utbyggingen av er illustrert i Figur 1. Production platform Drilling rig Shuttle tanker FSO Produksjonsplattform Borerigg Skytteltanker Lagerskip (FSO) SSIV Gas pipeline from Alwyn FSO stigerør Electrical FSO and communication anker cable from Kollsnes Tie-in to FUKA Gassrørledning fra Alwyn SSIV Gas Export Pipeline from Martin Linge to FUKA Gassrørledning fra plattform til FUKA Infield lines Elektrisk- og kommunikasjonskabel fra Kollsnes PLEM N Wye struktur TP1 ByPass Skid FUKA Figur 1. Illustrasjon av utbyggingen av som ligger 160 km vest av Kollsnes utenfor Bergen. Produksjonsinnretningen skal stå på et 8-bens stålunderstell med pæleklustere nederst på bena. Understellet skal festes til havbunnen ved hjelp av 16 pæler som skal slås ned i havbunnen gjennom klusterne og så støpes fast. Stålunderstellet bygges hos Kværner Verdal. Heerema Marine Contractors Netherlands B.V. (HMC) er tildelt kontrakten med å transportere og installere stålunderstellet ute på feltet. En illustrasjon av stålunderstellet er vist i Figur 2.

8 N/A Page 8 of 16 Pælekluster (hver med 4 pælehylser hvor pæler skal hamres gjennom ) Figur 2. Stålunderstellet med pæleklustere for pæler som skal hamres ned i havbunnen. 3 Installasjon av stålunderstellet på Martin Linge 3.1 Bruk av kjemikalier i planlagte operasjoner Påfylling av kjemikalier hos Kværner Verdal Før transport ut på feltet vil stålunderstellet ha innmontert en korrosjonsinhibitor, stigerør vil bli fylt med ferskvann tilsatt en oksygenfjerner og et hydraulikk-hjelpesystem bli fylt med hydraulikkvæske. Små mengder av noen av disse kjemikaliene vil bli sluppet ut i forbindelse med installasjonen på feltet, mens ett vil bli sluppet ut i forbindelse med fjerning av stålunderstellet. Kjemikalie installert i plattformlegger I bena i understellet installeres det sekker med korrosjonshemmer i fast form før transport ut. Under installasjon vil flomventilene bli stengt, og bena blir fylt med sjøvann. Korrosjonshemmeren i sekkene vil løses i sjøvannet og blir værende i bena for korrosjonsbeskyttelse inntil understellet fjernes under avvikling av feltet. Levetiden for Martin Linge feltet er i PUD beregnet til 11 år, men eventuelle framtidige funn som

9 N/A Page 9 of 16 kan koples til installasjonen, vil kunne forlenge levetiden. Forventet fjerningstidspunkt er derfor vanskelig å anslå. Noe av korrosjonshemmeren vil bli forbrukt ved at det dannes en beskyttende film på ståloverflaten. Overskuddet av korrosjonshemmer i sjøvannet vil kontinuerlig erstatte forbrukt film på ståloverflaten. Noe vil forbrukes av mikroorganismer i sjøvannet og også kjemisk brytes ned. Gjenværende mengde aktivt stoff som slippes ut ved fjerning av understellet er vanskelig å anslå, men vil være mindre enn det som er tilsatt. Når understellet skal fjernes vil det være mulig å ta prøver av sjøvannet for å kunne dokumentere innholdet i det som slippes ut. Kjemikalie tilsatt stigerør De 4 stigerørene fylles med ferskvann og en sulfittbasert oksygenfjerner før transport ut. Kjemikaliet tilsettes for å redusere korrosjonsfaren ved at sulfitten reagerer med oksygenet i sjøvannet og blir til sulfat. Når rørledningene skal kobles på stigerørene vil noe av ureagert kjemikalie lekke til sjø. Mengde lekket til sjø er vanskelig å anslå, og som et konservativt anslag er det tatt høyde for at den totale mengden kjemikalier tilsatt i stigerørene vil bli sluppet ut. Hydraulikkolje Ballasteringen av stålunderstellet under installasjon er hydraulisk styrt. Etter at understellet er ferdig installert skal 12 midlertidig monterte hydraulikklinjer på understellet fjernes. Små mengder hydraulikkvæske kan bli sluppet til sjø når linjene kobles fra. Tabell 1 gir en oversikt over estimert bruk og utslipp av kjemikaliene som planlegges benyttet. Kjemikalie Mengde (kg) RX I plattformbena Korrosjonshemmer Lokalisering Funksjon Leverandør Forventet utslipp til sjø (kg) Merknader Roemex Ltd. 0* Etter at flomventilene er stengt vil korrosjonshem mer bli blandet med sjøvann og forbli i bena inntil fjerning av understellet. RX-202 6,5 I stigerør R1 Oksygenfjerner Roemex Ltd. 6,5 Vil lekke til sjø når rørledning blir koblet på RX I stigerør R5 Oksygenfjerner Roemex Ltd. 2 Vil lekke til sjø når rørledning blir koblet på RX-202 1,5 I stigerør R6 Oksygenfjerner Roemex Ltd. 1,5 Vil lekke til sjø når rørledning blir koblet på RX I stigerør R7 Oksygenfjerner Roemex Ltd. 1 Vil lekke til sjø når rørledning blir koblet på Oceanic HW- 540E 800 I stålunderstellets hydraulikklinjer Hydraulikkvæske i linjer som styrer ballastventiler på stålunderstellet MacDermid Canning Ltd. 20 Små mengder kan bli sluppet til sjø når midlertidige hydraulikklinjer kobles fra etter endt operasjon Tabell 1. Kjemikalier som fylles i stålunderstellet før transport ut på feltet. * Plattformleggene vil fylles med sjøvann ved installering og forbli i disse inntil understellet fjernes. Ved fjerning vil sjøvannet med noe korrosjonshemmer slippes ut.

10 N/A Page 10 of Sementering av stålunderstellet på havbunnen 16 pæler vil bli hamret ned i havbunnen gjennom pælehylsene, som er montert på fundamentet på stålunderstellet for å feste dette til havbunnen. For å oppnå et solid feste for fundamentet, skal mellomrommet mellom pæler og pælehylser sementeres. Sement skal pumpes fra installasjonsfartøyet ned til pælehylsene via en 230 meter lang pumpeslange. Denne operasjonen er illustrert i Figur 3. Figur 3. Pumping av sement med slange ned til pæleklustere rundt hvert ben. Til venstre: Stålunderstellet sett fra siden, med heisekran på installasjonsfartøyet som tilrettelegger sementslangen (i blått). Til høyre: Tilførsel av sement mellom pæler og pælehylser i et pælekluster. Festing av slangen og flytting av slangen mellom pælehylser og mellom pæleklustere skal gjøres ved hjelp av ROV. Bruk av ROV for tilføring av sement på et pælekluster er illustrert i Figur 4.

11 N/A Page 11 of 16 Figur 4. Til venstre: Illustrasjon av hvordan ROV opererer slangen for å tilføre sement på et pælekluster. Til høyre: Illustrasjon av påkoblingspunkt for sementslangen. For å sikre at mellomrommet mellom pæler og pælehylser blir fullstendig fylt opp med sement, tilføres sement i et visst overskudd (et 5 % tillegg til nominelt volum). Sement i overskudd vil måtte slippes til sjø ca 10 meter over havbunnen. Ved beregning av mengde utslipp er det lagt til grunn at hele mengden som tilføres i overskudd (5 % av nominell mengde) går til sjø. Noe tid vil forløpe når ROV skal flytte pumpeslangen fra ett pælekluster til det neste, og det er risiko for at gjenværende sement i slangen vil stivne under flyttingen. Av den grunn planlegges spyling av slangen som et minimum etter sementering av hvert pælekluster, og minimum 4 spylinger er nødvendig. Bruken av ROV i slike operasjoner har tekniske utfordringer, og det kan oppstå forsinkelser når ROV skal flytte pumpeslangen fra én pælehylse til den neste på samme kluster. Går det for lang tid, må slangen spyles fri for sement. Et konservativt anslag tar derfor høyde for at det kan bli nødvendig å spyle pumpeslangen også etter sementering av hver pælehylse. Ved beregning av totale mengder bruk og utslipp av sement, er utslipp fra 16 spylinger inkludert. Basert på forutsetningene beskrevet ovenfor, er de totale mengder kjemikalier som slippes til sjø under sementering estimert. Ducorit S5 inneholder et svart stoff i en mengde på maksimalt 0,7 %. Som beskrevet over, vil den estimerte totale mengden sement med svart stoff som går til utslipp være et svært konservativt estimat, som tar høyde for omfattende problemer med den ROV-opererte flyttingen av pumpeslangen under operasjonen. Estimering av bruk og utslipp, som også viser totale mengder omsøkt bruk og utslipp av svart stoff, er vist i Tabell 2.

12 N/A Page 12 of 16 Volum av blandet sement (m 3 ) Mengde Ducorit S5 i sementen (kg) Mengde svart stoff i sementen (kg) Merknad Nominell mengde 195,6 m Pumpes ned i pælehylsen, ingen utslipp til sjø er forventet. Volum i overskudd 9,6 m Utslipp til sjø. Delvis oppløst i vannmassene Fra spyling av pumpeslange 8 m 3 V 33 m 3 * fra til * fra 64 til 528* Utslipp til sjø. Delvis oppløst i vannmassene. Tabell 2. Estimerte mengder blandet sement (Ducorit S5 og vann) og estimerte mengder svart stoff som planlegges brukt og sluppet ut. *estimerte mengder basert på et maksimalt antall spylinger av pumpeslangen under operasjonen. 3.2 Totale mengder kjemikalier som planlegges brukt og sluppet ut I forbindelse med installasjon av stålunderstellet søkes det om bruk og utslipp av hhv kg og kg grønne stoffer. Det søkes om bruk og utslipp av hhv 2686 kg og 0,9 kg gule stoffer (hvorav 0,8 kg er Y0, 0,03 kg er Y2 og 0,06 kg er Y3). I tillegg søkes det om bruk og utslipp av hhv 3082 kg og 681 kg svart stoff. Estimerte totale mengder som planlegges brukt, deres funksjon, og estimerte mengder som planlegges sluppet ut er presentert i Tabell 3.

13 N/A Page 13 of 16 Forbruk (kg) Utslipp til sjø (kg) Blir værende i stålunderstellet / i pæleklusterne (kg) Kjemikalie Forbruk (kg) Utslipp (kg) Grønne stoffer Gule stoffer Svarte stoffer Grønne stoffer Gule stoffer Svarte stoffer Grønne stoffer Gule stoffer Svarte stoffer Y0 Y1 Y2 Y3 Y0 Y1 Y2 Y3 Ducorit S RX Oceanic HW-540E ,5 33 0,9 1,6 19,1 0,8 0,03 0,06 RX Totalt , ,9 1, ,1 0,8 0,03 0, Tabell 3. Totale omsøkte mengder kjemikalier under installasjon av stålunderstellet for plattformen på.

14 N/A Page 14 of 16 4 Miljøvurdering av de kjemikaliene som planlegges brukt Det er gjennomført en miljøkategorisering av alle kjemikaliene som planlegges brukt. Kategoriseringen av kjemikaliene er basert på økotoksikologisk dokumentasjon i HOCNF-datablader (OSPAR Harmonised Offshore Chemical Notification Format), og i henhold til de kriteriene som er fastsatt i aktivitetsforskriften Underklassifiseringen av nedbrytningsproduktene av gule stoffer (Y0-Y3) er gjennomført i henhold til SKIM-veilederen. Det er gjennomført en miljøvurdering av kjemikaliene i tråd med retningslinjene i aktivitetsforskriften 64. En oppsummering av miljøvurderingen av kjemikaliene er presentert i Tabell 4. Kjemikalie Funksjon Miljøvurdering av enkeltkomponenter Ducorit S5 Sement Inneholder inntil 0,7 % av et stoff som er kategorisert svart. Det svarte stoffet er toksisk for akvatiske organismer (alger), og har lav nedbrytbarhet (< 10 %). Stoffet har høy molekylvekt, og har ikke potensial for bioakkumulering. Testrapportene for akutt toksisitet og nedbrytbarhet er gjennomgått, og testene er gjennomført iht anerkjente testmetoder. Stoffet er toksisk for akvatiske alger, men ikke for krepsdyr eller fisk. Testresultatet viser at stoffet har en viss nedbrytbarhet etter 28 døgn (< 10 %). Testrapporten uttrykker imidlertid usikkerhet knyttet til om stoffet i realiteten har en viss grad av nedbrytbarhet. Eventuelle nedbrytningsprodukter er ikke kjent, og kun mer realistiske tester og analyser på nedbrytningsprodukter vil gjøre det mulig å konkludere mht dette. Når Ducorit S5 blandes med vann og pumpes ned i bena på stålunderstellet, vil denne massen fortrenge vann og stivne. Noe sement vil bli sluppet ut nær havbunnen før den stivner. Størknet sement vil bli brutt ned gradvis over meget lang tid, og kjemikaliene vil bli tilgjengelig i sjøvannet i samme takt som nedbrytningen av sementen. Det antas at stoffet vil bli fortynnet i vannmassene å være tilgjengelig i svært lave konsentrasjoner, og at alger i umiddelbar nærhet vil kunne bli berørt (akutt toksisitet). Utslippet av det svarte stoffet er derfor vurdert å ha en begrenset påvirkning på miljøet i umiddelbar nærhet til utslippspunktet. Resten av Ducorit S5 består av Portland-sement (PLONOR). Noen få kvadratmeter rundt stålunderstellet vil bli tildekket av størknet sement. Her vil bunnfaunaen dø. Ut over dette vil ikke miljøet bli berørt av sementkomponenten i produktet. Oceanic HW-540E (Y2) RX-5720 (Y0) RX-202 Hydraulikkvæske Korrosjonshemmer Oksygenfjerner Inneholder ett gult stoff klassifisert som Y1, og to gule stoffer som er klassifisert som Y2 (SKIM). Y2 tilsier at nedbrytningsproduktene ikke er miljøskadelige. Denne underklassifiseringen virker rimelig. Andel gule stoffer er <10%. Mengde gule stoffer som slippes til sjø er beregnet til i underkant av 1 kg, og utslippet er vurdert ikke å ha miljømessig betydning. Gult stoff i produktet er overflateaktivt og nedbrytbart. Kategorisering av produktet som gult er basert på at stoffet er akutt giftig for vannlevende organismer (alge, fisk, krepsdyr). Når understellet fjernes ved avvikling av vil gjenværende mengde korrosjonshemmer bli sluppet til sjø. Noe av korrosjonshemmeren vil forbrukes ved reaksjon med mikroorganismer i sjøvannet og også brytes ned under opphold i rørene. Gjenværende mengde aktivt stoff som slippes ut ved avvikling er derfor vanskelig å anslå, men vil være mindre enn det som er tilsatt. Kun organismer som oppholder seg i umiddelbar nærhet av utslippspunktet vil kunne bli berørt. Utslippet av gule stoffer er derfor vurdert å ha en svært begrenset miljømessig betydning. Produktet inneholder ett stoff på OSPARS PLONOR-liste og ett stoff på REACH Annex IV, og begge stoffene er vurdert å ha begrenset påvirkning på miljøet. Mengde produkt som planlegges sluppet ut er lav, og utslippet er vurdert ikke å ha miljømessig betydning. Tabell 4. Miljøvurdering av kjemikalier som planlegges brukt og sluppet ut.

15 N/A Page 15 of 16 5 Begrunnelse for bruk av Ducorit S5 under operasjonen 5.1 Tekniske krav til sementen Sementen Ducorit S5, som består av over 99 % vanlig Portland sement, blir markedsført av ITW Polymers Europe. Produktet har en omfattende brukshistorie fra bruk på havbunnen offshore. Nyere design av stålunderstell benytter kortere pælehylser enn tidligere. Dette designet setter høyere krav til styrken og egenskapene til sementen som skal benyttes for å sikre fullstendig forankring av pælene til pælehylsene. I tillegg er det i 2013 kommet skjerpede krav i beregningsmetodikk for sementering i Anneks K til NORSOK N-004. Dette medfører at kun kvalifisert sementblanding vil bli benyttet. Det svarte stoffet som tilsettes Portland sementen i sementblandingen Ducorit S5 er et plastiseringsmiddel. Det gir sementblandingen større tetthet og samtidig gjør den sementen mindre viskøs ved lavt vanninnhold. Lavt vanninnhold bidrar til å gjøre sementen sterk, og det er derfor av vesentlig betydning å holde vanninnholdet så lavt som mulig. Plastiseringsmiddelet gjør det mulig å pumpe sementen fra fartøyet ned på havbunnen med tilstrekkelig høy pumpehastighet, selv om vanninnholdet i sementen holdes lavt. Ducorit S5 tilfredsstiller kravene til sementeringsoperasjonen på Martin Linge, og er kvalifisert av Martin Linge-prosjektet gjennom tidligere bruk. 5.2 Alternative produkter i markedet Ducorit S5 er forsøkt substituert med en sementblanding kalt Ducorit Q2. Denne sementblandingen inneholder et tilsetningstoff som har bedre miljøegenskaper enn Ducorit S5. Dette tilsetningstoffet har gul miljøkategorisering. Installasjon av stålunderstellet ble først planlagt med Ducorit Q2, men produktet ble trukket fra markedet i september 2013, etterfulgt av en rekke storskalatester som avdekket betydelige operasjonelle utfordringer med produktet. ITW Polymers Europe er leverandør av begge produktene, og leverandøren har opplyst at det er mulighet for at Ducorit Q2, eller andre produkter basert på tilsvarende teknologi, igjen vil komme på markedet, men dette vil først skje etter modifikasjoner og grundig testing. TEPN har også undersøkt muligheten for å bruke sementen Masterflow 9500 fra BASF. Dette produktet har rød miljøkategorisering. Masterflow 9500 ble lansert i 2011 til bruk ved installasjon av vindmøller til havs. De viktigste ankepunktene til dette produktet er at produktet har kort brukshistorikk. Sementen er tidligere kun benyttet i luft, og vi vet ikke hvordan sementen vil reagere og herde i sjøvann. Ved sementering av vindmøller har sementen blitt pumpet gjennom relativt korte slangestrekk. Pumpeslangen som skal benyttes til sementering av stålunderstellet vil være 240 meter lang med et betydelig større krav til sementens viskositet for å oppnå tilstrekkelig høy pumpehastighet. Masterflow 9500 er derfor ikke vurdert å være teknisk kvalifisert for sementeringen på Martin Linge. 6 Tiltak for å redusere utslippet av sement I planleggingen av sementeringsoperasjonen har den mengde sement i overskudd som er nødvendig for sikre god sementering vært nøye vurdert, og behovet for overskuddssement har blitt redusert fra 20 til 5 %. Under operasjonen vil all miksing og pumping av sement bli nøye målt og kontrollert fra installasjonsfartøyet. Slik sikres at kun den nødvendige mengden sement blir pumpet ned til pæleklusterne.

16 N/A Page 16 of 16 For å redusere mengde sement til sjø ved sementering under installasjon av vindmøller offshore, har spylevann fra spyling av pumpeslange blitt returnert til installasjonsfartøyet. Sementeringen skjedde i luft, med relativt kort slangestrekk fra fartøy til vindmølle, noe som gjorde det relativt ukomplisert å returnere spylevann til fartøyet. Muligheten for retur av spylevann under sementering er også vurdert for installasjonen av stålunderstellet på Martin Linge. Vi har konkludert at det ikke er mulig å returnere spylevann til fartøyet av følgende grunner: Havdypet på Martin Linge er 115 meter. Pumpeslangen er 240 meter lang og spyling vil kreve 3 ganger volumet av slangen (fra 24 m 3 til 100 m 3 ). Denne mengden vann er det ikke praktisk mulig å håndtere om bord på fartøyet. Den til- og frakoblingen av slanger som må gjøres med hjelp av ROV for å kunne føre endestykket på slangen i retur til fartøyet ved hver spyling er komplisert og tidkrevende, og det er stor fare for at sementen vil stivne i slangen før spylingen er gjennomført.

Installasjon av stålunderstellet for plattformen på Martin Linge-feltet - Total E&P Norge AS

Installasjon av stålunderstellet for plattformen på Martin Linge-feltet - Total E&P Norge AS TotalE&P Norge AS Postboks 168 4001 STAVANGER Oslo,28.04.2014 Deres ref.: 1011484 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/3609 Saksbehandler: Reidunn Stokke Installasjon av stålunderstellet for plattformen

Detaljer

Søknad om tillatelse til bruk og utslipp av kjemikalier under installasjon av STL-bøye og fleksible stigerør fra Martin Linge-feltet

Søknad om tillatelse til bruk og utslipp av kjemikalier under installasjon av STL-bøye og fleksible stigerør fra Martin Linge-feltet DM Document number : 1063004 Page 1 of 12 This document has been generated by an Electronic Document Management System. When printed it is considered as for information only copy. The controlled copy is

Detaljer

Søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven Installasjon, oppkobling og klargjøring av brønnen G5 på Draugenfeltet.

Søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven Installasjon, oppkobling og klargjøring av brønnen G5 på Draugenfeltet. Miljødirektoratet Postboks 5672 Sluppen 7485 Trondheim Attn. Ann Mari Vik Green A/S Norske Shell P.O. Box 40 4098 Tananger Norway Telefon +47 71564000 Mobiltelefon +47 99321139 E-post janmartin.haug@shell.com

Detaljer

Søknad om utslippstillatelse pa Draugenfeltet i 2014. Brønnintervensjon pa E1 brønnen A/S NORSKE SHELL

Søknad om utslippstillatelse pa Draugenfeltet i 2014. Brønnintervensjon pa E1 brønnen A/S NORSKE SHELL Søknad om utslippstillatelse pa Draugenfeltet i 2014 Brønnintervensjon pa E1 brønnen A/S NORSKE SHELL Oktober 2014 Brønnintervensjon på E1 på Draugenfeltet Side 2 av 8 Innholdsfortegnelse 1 Generell informasjon

Detaljer

UTSLIPPSRAPPORT FOR LEGGING AV GASSR0RLEDNING F R A MARTIN LINGE-FELTET 10. MARS 2015

UTSLIPPSRAPPORT FOR LEGGING AV GASSR0RLEDNING F R A MARTIN LINGE-FELTET 10. MARS 2015 UTSLIPPSRAPPORT FOR LEGGING AV GASSR0RLEDNING F R A MARTIN LINGE-FELTET 10. MARS 2015 Godkjent av ^ -? Utarbeidet av 1^ id Fjellvang ^Bodil Eggen Assisterende direftt0r /(^\ IVIilj0ingeni0r Martin Linge-prosjektet

Detaljer

Årsrapport til Miljødirektoratet for 2016 MARIA

Årsrapport til Miljødirektoratet for 2016 MARIA Årsrapport til Miljødirektoratet for 2016 MARIA Revision Date Reason for issue Prepared by Checked by Accepted by 01 13.03.2017 M. Lima-Charles Dines Haslund Rikke Tittel Document Title: Årsrapport til

Detaljer

Vedtak om tillatelse til bruk og utslipp av kjemikalier på Yme

Vedtak om tillatelse til bruk og utslipp av kjemikalier på Yme Repsol Norge AS Postboks 649 Sentrum 4003 STAVANGER Oslo, 18.08.2016 Deres ref.: REN-MDIR-2016-0012 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/840 Saksbehandler: Solveig Aga Solberg Vedtak om tillatelse til

Detaljer

ShellExploration & Production

ShellExploration & Production ShellExploration & Production Miljødirektoratet Postboks5672Sluppen 7485Trondheim Attn BentBarmanSkaare A/S Norske Shell P.O. Box 40 4098 Tananger Norway Mobiltelefon 99321 139 E-postjanmartin.haug@shell.com

Detaljer

Vedtak om tillatelse til utvidet midlertidig forbruk og utslipp av rødt stoff på Draugen

Vedtak om tillatelse til utvidet midlertidig forbruk og utslipp av rødt stoff på Draugen A/S Norske Shell Postboks 40 4098 Tananger Oslo, 29.09.2017 Deres ref.: 1712_1 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/1281-74 Saksbehandler: Ann Mari Vik Green Vedtak om tillatelse til utvidet midlertidig

Detaljer

Årsrapport til Miljødirektoratet. for Gaupe

Årsrapport til Miljødirektoratet. for Gaupe Årsrapport til Miljødirektoratet for Gaupe 2015 Side 2 Innhold INNLEDNING... 4 1 FELTETS STATUS... 5 1.1 GENERELT... 5 1.2 EIERANDELER... 6 1.3 PRODUKSJON AV OLJE/GASS... 7 1.4 GJELDENDE UTSLIPPSTILLATELSE...

Detaljer

Installasjon, oppkobling og klargjøring av brønnen G5 på Draugenfeltet

Installasjon, oppkobling og klargjøring av brønnen G5 på Draugenfeltet A/S Norske Shell Postboks 40 4098 Tananger Oslo, 31.03.2017 Deres ref.: Mdir1632 og Mdir1704 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/1281-48 Saksbehandler: Ann Mari Vik Green Installasjon, oppkobling og

Detaljer

Midlertidig tillatelse til utslipp av hydraulikkolje i gul kategori på Oseberg

Midlertidig tillatelse til utslipp av hydraulikkolje i gul kategori på Oseberg Statoil Petroleum AS 4035 Stavanger Oslo, 31.01.2017 Deres ref.: AU-OSE-00123 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/362 Saksbehandler: Solveig Aga Solberg Midlertidig tillatelse til utslipp av hydraulikkolje

Detaljer

Produksjon på Knarr Vedtak om endring av tillatelse etter forurensningsloven

Produksjon på Knarr Vedtak om endring av tillatelse etter forurensningsloven A/S Norske Shell Postboks 40 4098 Tananger Oslo, 20. desember 2017 Deres ref.: Mdir1721 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/1173 Saksbehandler: Eirin Sva Stomperudhaugen Produksjon på Knarr Vedtak om

Detaljer

Årsrapport til Miljødirektoratet PL- 274 Oselvar

Årsrapport til Miljødirektoratet PL- 274 Oselvar Årsrapport til Miljødirektoratet 2013 PL- 274 Oselvar Innhold 1 STATUS FOR FELTET... 4 1.1 GENERELT... 4 1.2 EIERANDELER... 6 1.3 GJELDENDE UTSLIPPSTILLATELSER... 6 1.4 BRØNNSTATUS... 6 1.5 STATUS FOR

Detaljer

SØKNAD OM OPPDATERING AV TILLATELSE ETTER FORURENSNINGSLOVEN FOR PRODUKSJON PÅ JOTUNFELTET

SØKNAD OM OPPDATERING AV TILLATELSE ETTER FORURENSNINGSLOVEN FOR PRODUKSJON PÅ JOTUNFELTET ESSO NORGE AS Grenseveien 6, 4313 Sandnes Postboks 60, 4064 Stavanger 51 60 60 60 Telefon 51 60 66 60 Fax S-38114 Miljødirektoratet Postboks 5672 Sluppen 7485 Trondheim Attn: Solveig Aga Solberg Forus,

Detaljer

Årsrapport for utslipp 2014 Sigyn

Årsrapport for utslipp 2014 Sigyn Årsrapport for utslipp 2014 Sigyn Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 4 1 FELTETS STATUS... 5 1.1 BELIGGENHET OG RETTIGHETSHAVERE... 5 1.2 ORGANISATORISKE FORHOLD... 5 1.3 UTBYGNINGSKONSEPT... 5 1.4 FELTETS

Detaljer

Ormen Lange 2016 A/S Norske Shell. Årsrapport til Miljødirektoratet

Ormen Lange 2016 A/S Norske Shell. Årsrapport til Miljødirektoratet Ormen Lange 2016 A/S Norske Shell Årsrapport til Miljødirektoratet A/S Norske Shell 02.03.2017 Side 2 av 20 Rolle Ansvarlig Godkjent av Rapport utarbeidet av Navn og stilling Tor Bjerkestrand, Operations

Detaljer

Miljøfarlige utslipp til sjø fra petroleumsindustrien - en sagablått etter 2005?

Miljøfarlige utslipp til sjø fra petroleumsindustrien - en sagablått etter 2005? Miljøfarlige utslipp til sjø fra petroleumsindustrien - en sagablått etter 2005? Unn Orstein 17.02.2005 Situasjonen i dag Boring pågår 2006: Snøhvit gass/kondensat Norsk sokkel har noen av de strengeste

Detaljer

Vedtak om tillatelse til bruk av brønnkjemikalier i sammenheng med komplettering på Ivar Aasen - Aker BP

Vedtak om tillatelse til bruk av brønnkjemikalier i sammenheng med komplettering på Ivar Aasen - Aker BP Aker BP ASA Postboks 65 1324 LYSAKER Oslo, 04.08.2017 Deres ref.: AkerBP-Ut-2017-0240 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/311 Saksbehandler: Ingeborg Rønning Vedtak om tillatelse til bruk av brønnkjemikalier

Detaljer

Tilførsler av olje fra petroleumsinstallasjoner i Norskehavet

Tilførsler av olje fra petroleumsinstallasjoner i Norskehavet Tilførsler av olje fra petroleumsinstallasjoner i Norskehavet Innholdsfortegnelse Side 1 / 5 Tilførsler av olje fra petroleumsinstallasjoner i Norskehavet Publisert 04.07.2016 av Overvåkingsgruppen (sekretariat

Detaljer

SKARV DEVELOPMENT PROJECT

SKARV DEVELOPMENT PROJECT SKARV DEVELOPMENT PROJECT Årsrapport 2009 Skarv Document No: DB KR Rev. Date Description Prepared Checke d BP Appr. 2 of 10 Document Control Sheet Title: Company/De pt: Årsrapport 2009 Skarv BP Skarv Deve

Detaljer

Tillatelse til bruk av kjemiske sporstoff på Brage. Oversendelse av tillatelse etter forurensningsloven

Tillatelse til bruk av kjemiske sporstoff på Brage. Oversendelse av tillatelse etter forurensningsloven Statoil Petroleum AS 4035 STAVANGER Att: Gisle Vassenden Oslo, 13.08.2013 Deres ref.: AU-DPN OW MF-00333 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/1216 Saksbehandler: Mihaela Ersvik Tillatelse til bruk av

Detaljer

Høringsutkast endringer i aktivitetsforskriften - OVERVÅKING og KJEMIKALIER

Høringsutkast endringer i aktivitetsforskriften - OVERVÅKING og KJEMIKALIER Høringsutkast endringer i aktivitetsforskriften - OVERVÅKING og KJEMIKALIER Forskrift om endring i forskrift om utføring av aktiviteter i petroleumsvirksomheten (aktivitetsforskriften). Fastsatt av Miljødirektoratet

Detaljer

Tillatelse til utslipp av kjemikalier knyttet til klargjøring før drift av Oseberg Vestflanken 2 - Statoil Petroleum AS

Tillatelse til utslipp av kjemikalier knyttet til klargjøring før drift av Oseberg Vestflanken 2 - Statoil Petroleum AS Statoil Petroleum AS 4035 STAVANGER Oslo, 15.03.2017 Deres ref.: AU-OFD-00017 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/362 Saksbehandler: Solveig Aga Solberg Tillatelse til utslipp av kjemikalier knyttet

Detaljer

Årsrapport ytre miljø 2006

Årsrapport ytre miljø 2006 Årsrapport ytre miljø 26 Innledning Petoro forvalter statens eierinteresser gjennom SDØE på de fleste felt på norsk sokkel. SDØE sin eierandel i felt på norsk sokkel er blitt noe redusert gjennom nedsalg

Detaljer

Årsrapport 2011 for Vega Sør AU-DPN OE TRO-00091

Årsrapport 2011 for Vega Sør AU-DPN OE TRO-00091 Årsrapport 2011 for Vega Sør Gradering: Internal Side 2 av 10 Innhold 1 STATUS... 5 1.1 Generelt... 5 1.2 Status produksjon... 7 1.3 Oversikt over utslippstillatelser for feltet... 9 1.4 Overskridelser

Detaljer

Vedtak om tillatelse til permanente pluggeoperasjoner for letebrønn 25/4-5 Byggve i PL102 og avgrensningsbrønn 25/2-13 Rind i PL026 -

Vedtak om tillatelse til permanente pluggeoperasjoner for letebrønn 25/4-5 Byggve i PL102 og avgrensningsbrønn 25/2-13 Rind i PL026 - Total E&P Norge AS Postboks 168 Sentrum 4001 STAVANGER Oslo, 14.07.2015 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/10435 Saksbehandler: Gro D. Øfjord Vedtak om tillatelse til permanente

Detaljer

Brønnintervensjon på brønn E1 på Draugen

Brønnintervensjon på brønn E1 på Draugen A/S Norske Shell Postboks 40 4098 TANANGER Oslo, 30.01.2015 Deres ref.: Mdir1422 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/181-100 Saksbehandler: Ann Mari Vik Green Brønnintervensjon på brønn E1 på Draugen

Detaljer

Vedtak om endring av tillatelse til produksjonsboring på Gina Krog -

Vedtak om endring av tillatelse til produksjonsboring på Gina Krog - Statoil Petroleum AS 4035 STAVANGER Oslo, 21.06.2016 Deres ref.: AU-DAG-00186 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/3207 Saksbehandler: Bjørn A. Christensen Vedtak om endring av tillatelse til produksjonsboring

Detaljer

ExxonMobil ÅRSRAPPORT FOR UTSLIPP 2013 SIGYN

ExxonMobil ÅRSRAPPORT FOR UTSLIPP 2013 SIGYN ExxonMobil ÅRSRAPPORT FOR UTSLIPP 2013 SIGYN SLEIPNER SLEIPNER- - SIGYN SIGYN LAYOUT Sleipner East Loke 9" 9" SLB SLT 20" SLR 30" 16/11 S SLA 40" Zeebrugge 10" 8" Sigyn 25 Mars 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Vedtak om midlertidig endring av tillatelse til boring og produksjon på Snorre og Vigdis

Vedtak om midlertidig endring av tillatelse til boring og produksjon på Snorre og Vigdis Statoil Petroleum AS 4035 Stavanger Oslo, 05.04.2016 Deres ref.: AU-DPN OS SN-00038 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/722 Saksbehandler: Solveig Aga Solberg Vedtak om midlertidig endring av tillatelse

Detaljer

Vedtak om midlertidig tillatelse til forbruk og utslipp av tetningsolje på Knarr

Vedtak om midlertidig tillatelse til forbruk og utslipp av tetningsolje på Knarr A/S Norske Shell Postboks 40 4098 Tananger Oslo, 2.12.2016 Deres ref.: Mdir1619 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/1173 Saksbehandler: Bjørn A. Christensen Vedtak om midlertidig tillatelse til forbruk

Detaljer

Vedtak om endring av krav til forbruk og utslipp av kjemikalier for Knarr

Vedtak om endring av krav til forbruk og utslipp av kjemikalier for Knarr BG Norge AS Postboks 780 Sentrum 4004 STAVANGER Oslo, 24.11.2015 Deres ref.: BGN-2015-143-HS-MD Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/4378 Saksbehandler: Bjørn A. Christensen Vedtak om endring av krav

Detaljer

Repsol Norge AS Postboks 649 Sentrum 4003 STAVANGER Oslo, Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/841

Repsol Norge AS Postboks 649 Sentrum 4003 STAVANGER Oslo, Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/841 Repsol Norge AS Postboks 649 Sentrum 4003 STAVANGER Oslo, 05.04.2016 Deres ref.: REN-MDIR-2016-003 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/841 Saksbehandler: Solveig Aga Solberg Vedtak om endring av tillatelse

Detaljer

Søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven Drift og vedlikehold av Ormen Lange feltet

Søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven Drift og vedlikehold av Ormen Lange feltet 1 Søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven Drift og vedlikehold av Ormen Lange feltet Innholdsfortegnelse 1. Generell informasjon... 3 2. Bakgrunn for søknaden... 4 3. Utslipp til sjø...

Detaljer

Boring og produksjon på Osebergfeltet

Boring og produksjon på Osebergfeltet Statoil ASA 4035 STAVANGER Oslo, 23.09.2015 Deres ref.: AU-OSE 00040 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/1246 Saksbehandler: Anne-Grethe Kolstad Boring og produksjon på Osebergfeltet Vedtak om endring

Detaljer

Møtereferat 26.09.2014. SKIM møte nr.3 2014. Monica.Aasberg@conocophillips.com. 25.9.2014, Centrica, Stavanger

Møtereferat 26.09.2014. SKIM møte nr.3 2014. Monica.Aasberg@conocophillips.com. 25.9.2014, Centrica, Stavanger SKIM møte nr.3 2014 Vedrørende SKIM møte nr.3 2014 Prosjekt Referent Aasberg, Monica E-post Monica.Aasberg@conocophillips.com Møtedato/tidspunkt Møtested 25.9.2014, Centrica, Stavanger Til (stede) Reidunn

Detaljer

M Ø T E R E F E R A T TEK F&T MST HN 22.05.2003

M Ø T E R E F E R A T TEK F&T MST HN 22.05.2003 M Ø T E R E F E R A T STFO TEK F&T MST HN 22.05.2003 TIL DELTAKERNE KOPI FRA Hege Nilsen SAK Referat fra møte i SKIM MØTESTED Baker Hughes DATO/TID 08.05.03 DELTAKERE Morten Løkken, Baker Hughes Inteq

Detaljer

Årsrapport til Statens Forurensningstilsyn 2005 Statfjord Nord M-TO SF

Årsrapport til Statens Forurensningstilsyn 2005 Statfjord Nord M-TO SF Forurensningstilsyn 25 M-TO SF 6 16 Gradering: Open Status: Final Utløpsdato: Side 1 av 9 Forurensningstilsyn 25 M-TO SF 6 16 Innhold 1 Feltets status... 4 2 Utslipp fra boring... 5 3 Utslipp av olje...

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift om materiale og opplysninger i petroleumsvirksomheten (opplysningspliktforskriften).

Forskrift om endring i forskrift om materiale og opplysninger i petroleumsvirksomheten (opplysningspliktforskriften). Forskrift om endring i forskrift om materiale og opplysninger i petroleumsvirksomheten (opplysningspliktforskriften). Fastsatt av Petroleumstilsynet.. i medhold av lov 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet

Detaljer

Lundin Norway AS AK GOF BL. Draft - Issued for Draft ÅRSAK TIL UTGIVELSE REVISJON REV. DATO UTARBEIDET AV GODKJENT VERIFISERT AV

Lundin Norway AS AK GOF BL. Draft - Issued for Draft ÅRSAK TIL UTGIVELSE REVISJON REV. DATO UTARBEIDET AV GODKJENT VERIFISERT AV ÅRSAK TIL UTGIVELSE REVISJON REV. DATO UTARBEIDET AV VERIFISERT AV GODKJENT Draft - Issued for Draft 01 01.02.20 17 AK GOF BL Anlegg: BRY Dokument nummer: 002701 Prosjekt: Lisens: PL148 Dokument type:

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven

Tillatelse etter forurensningsloven Tillatelse etter forurensningsloven til permanent plugging av brønnene 8 brønner på Varg (PL 038) Talisman Energy Norge AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

Detaljer

Årsrapport til Miljødirektoratet. for Gaupe

Årsrapport til Miljødirektoratet. for Gaupe Årsrapport til Miljødirektoratet for Gaupe 2016 Side 2 Rolle Ansvarlig Godkjent av Rapport utarbeidet av Navn og stilling Tor Bjerkestrand Operations Manager Jan Erik Sandven Relationship Manager Knarr/Gaupe/Teekay

Detaljer

Klargjøring av rørledninger på Oseberg Delta 2

Klargjøring av rørledninger på Oseberg Delta 2 Statoil ASA 4035 STAVANGER Oslo, 09.01.2014 Deres ref.: AU-DPN OE OSE-00251 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/1246 Saksbehandler: Anne-Grethe Kolstad Klargjøring av rørledninger på Oseberg Delta 2

Detaljer

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan olje- og gassfelt i norge kulturminneplan 123 området området omfatter feltene, Skirne og Vale i den nordlige delen av Nordsjøen. I tillegg blir gass fra Oseberg og Huldra transportert via. Det er også

Detaljer

Vedtak om endring av tillatelse for Valhall-feltet

Vedtak om endring av tillatelse for Valhall-feltet BP Norge AS Postboks 197 4065 Stavanger Oslo, 19.10.2016 Deres ref.: HSE-/IH-07-16 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/2944 Saksbehandler: Håvar Røstad Vedtak om endring av tillatelse for Valhall-feltet

Detaljer

UTSLIPPSRAPPORT for Norpipe Gassrørledning, B-11

UTSLIPPSRAPPORT for Norpipe Gassrørledning, B-11 UTSLIPPSRAPPORT 2013 for Norpipe Gassrørledning, B-11 Innledning Rapporten dekker utslipp til sjø og til luft, samt håndtering av avfall fra Norpipe Gassrørledning i år 2013. Kontaktperson hos GASSCO AS

Detaljer

Endring av tillatelse til boring og produksjon- Osebergfeltet

Endring av tillatelse til boring og produksjon- Osebergfeltet Statoil Petroleum AS 4035 STAVANGER Oslo, 19.02.2015 Deres ref.: AU-DPN OE OSE-00067 AU-OSE-00002 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/1246 Saksbehandler: Anne-Grethe Kolstad Endring av tillatelse til

Detaljer

A /S Norske Shell - S øknad om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven

A /S Norske Shell - S øknad om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven Miljødirektoratet Postboks 5672 Sluppen 7485 Trondheim Attn. Si ssel Sandgrind A/S Norske Shell P. O. Box 40 4098 Tananger Norway Telefon +47 71564000 Mobiltelefon +47 99321 139 E - post janmartin.haug

Detaljer

Einar Lystad Fagsjef Utslipp til sjø OLF. Petroleumsvirksomhet..i nord

Einar Lystad Fagsjef Utslipp til sjø OLF. Petroleumsvirksomhet..i nord Einar Lystad Fagsjef Utslipp til sjø OLF Petroleumsvirksomhet..i nord Miljø og petroleumsvirksomhet Rammeverk - Lover og forskrifter Petroleumsvirksomhet og forurensning Utslipp til sjø Nullutslipp Miljøovervåking

Detaljer

Tillatelse til økt bruk av skumdemper i rød kategori på Balder - ExxonMobil Exploration and Production Norway AS

Tillatelse til økt bruk av skumdemper i rød kategori på Balder - ExxonMobil Exploration and Production Norway AS Esso Norge AS Postboks 60 4313 SANDNES Oslo, 22.12.2015 Deres ref.: S-38031 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/1213 Saksbehandler: Solveig Aga Solberg Tillatelse til økt bruk av skumdemper i rød kategori

Detaljer

Vedtak om endring av tillatelse til boring og produksjon på Snorre og Vigdis

Vedtak om endring av tillatelse til boring og produksjon på Snorre og Vigdis Statoil Petroleum AS 4035 Stavanger Oslo, 13.09.2017 Deres ref.: AU-DPN OS SN-00038 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/722 Saksbehandler: Solveig Aga Solberg Vedtak om endring av tillatelse til boring

Detaljer

Vedtak om tillatelse til utslipp i forbindelse med forberedelse til oppstart av nytt havbunnsanlegg og rørledninger i Gullfaks Rimfaksdalen

Vedtak om tillatelse til utslipp i forbindelse med forberedelse til oppstart av nytt havbunnsanlegg og rørledninger i Gullfaks Rimfaksdalen Statoil Petroleum AS 4035 STAVANGER Oslo, 16.03.2016 Deres ref.: AU-DPN OW GF-00251 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/236 Saksbehandler: Sissel Wiken Sandgrind Vedtak om tillatelse til utslipp i forbindelse

Detaljer

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan olje- og gassfelt i norge kulturminneplan 92 er et oljefelt i den sørøstlige delen av norsk sokkel i Nordsjøen på 77-93 meters havdyp. Det er det første oljefeltet på norsk sokkel som blir bygd ut på ny

Detaljer

RFO-aktiviteter på Edvard Grieg oljeeksportrørledning

RFO-aktiviteter på Edvard Grieg oljeeksportrørledning Statoil Petroleum AS 4035 STAVANGER v./reidun Førdestrøm Verhoeven Oslo, 06.01.2015 Deres ref.: AU-EGP-00025/AU-DPN OW-00077 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2014/8135 Saksbehandler: Mihaela Ersvik RFO-aktiviteter

Detaljer

Vedtak om endring av tillatelse etter forurensningsloven

Vedtak om endring av tillatelse etter forurensningsloven Statoil Petroleum AS 4035 STAVANGER Oslo, 24.01.2016 Deres ref.: AU-DPN OW GF-00291 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/236 Saksbehandler: Mihaela Ersvik Vedtak om endring av tillatelse etter forurensningsloven

Detaljer

Utslippsrapport for Tambarfeltet 2006

Utslippsrapport for Tambarfeltet 2006 Utslippsrapport for Tambarfeltet 2006 Forus, 28. februar 2007 Utslippsrapport 2006 Side 1 av 14 Generell informasjon Denne rapporten omfatter utslipp fra Tambarfeltet i 2006. Tambar er en ubemannet brønnhodeplattform

Detaljer

Produksjon og drift tillatelse til boring og produksjon på Skarv. Oversendelse av endret tillatelse etter forurensningsloven

Produksjon og drift tillatelse til boring og produksjon på Skarv. Oversendelse av endret tillatelse etter forurensningsloven BP Norge AS Postboks 197 4065 STAVANGER Att: Iselin Håland Oslo, 09.10.2015 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/1692 Saksbehandler: Mathilde Juel Lind Produksjon og drift tillatelse

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift om utføring av aktiviteter i petroleumsvirksomheten (aktivitetsforskriften).

Forskrift om endring i forskrift om utføring av aktiviteter i petroleumsvirksomheten (aktivitetsforskriften). Forskrift om endring i forskrift om utføring av aktiviteter i petroleumsvirksomheten (aktivitetsforskriften). Fastsatt av Petroleumstilsynet 16. desember 2014 i medhold av lov 29. november 1996 nr. 72

Detaljer

Side 1 / 7

Side 1 / 7 Utslipp til sjø fra olje og gass Innholdsfortegnelse 1) Forbruk av borevæsker 2) Oljeutslipp fra olje og gass 3) Utslipp av produsert vann 4) Utslipp av kjemikalier fra olje og gass 5) Utilsiktede utslipp

Detaljer

Boring og produksjon på Sleipner- endring av tillatelse

Boring og produksjon på Sleipner- endring av tillatelse Statoil 4035 Stavanger Oslo, 19.12.2014 Deres ref.: AU-TPD DW MU-00015 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/4083 Saksbehandler: Anne-Grethe Kolstad Boring og produksjon på Sleipner- endring av tillatelse

Detaljer

Årsrapport for utslipp 2015 Sigyn

Årsrapport for utslipp 2015 Sigyn Årsrapport for utslipp 2015 Sigyn Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 4 1 FELTETS STATUS... 5 1.1 BELIGGENHET OG RETTIGHETSHAVERE... 5 1.2 ORGANISATORISKE FORHOLD... 5 1.3 UTBYGNINGSKONSEPT... 5 1.4 FELTETS

Detaljer

Vedtak i klagesak over SFTs avslag på begjæring om innsyn i informasjon om syv kjemikalier som benyttes ved leteboring i Barentshavet

Vedtak i klagesak over SFTs avslag på begjæring om innsyn i informasjon om syv kjemikalier som benyttes ved leteboring i Barentshavet Greenpeace Postboks 6803 St. Olavs plass 0130 OSLO Deres ref Vår ref Dato 200501683-/AE 06112006 Vedtak i klagesak over SFTs avslag på begjæring om innsyn i informasjon om syv kjemikalier som benyttes

Detaljer

Veiledningsdokument endring 2006

Veiledningsdokument endring 2006 I veiledning til forskrift 3. september 2001 nr. 1157 om utføring av aktiviteter i petroleumsvirksomheten (aktivitetsforskriften) gjøres følgende endringer: Til 19 Kompetanse Andre avsnitt bokstav b skal

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven til utslipp av stoff i rød, gul og grønn kategori på Snorre B - Statoil Petroleum AS

Tillatelse etter forurensningsloven til utslipp av stoff i rød, gul og grønn kategori på Snorre B - Statoil Petroleum AS Statoil Petroleum AS 4035 STAVANGER Oslo, 14.03.2016 Deres ref.: AU-DPN OS SN-00038 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/722 Saksbehandler: Solveig Aga Solberg Tillatelse etter forurensningsloven til

Detaljer

Boring og produksjon på Norne

Boring og produksjon på Norne Statoil ASA 4035 Stavanger Oslo, 03.10 2016 Deres ref.: AU-NOR-00018 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/233 Saksbehandler: Tone Sørgård Boring og produksjon på Norne Vedtak om tillatelse etter forurensningsloven

Detaljer

Plugging og permanent avstengning av brønnene A53 og A55 på Draugen

Plugging og permanent avstengning av brønnene A53 og A55 på Draugen A/S Norske Shell Postboks 40 4098 TANANGER Oslo, 31.10.2014 Att: Jan Martin Haug Deres ref.: Mdir1416 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/181 Saksbehandler: Bent Barman Skaare Plugging og permanent avstengning

Detaljer

Årsrapportering til Miljødirektoratet 2013 Melkøya landanlegg Hammerfest LNG AU-DPN ON SNO-00268

Årsrapportering til Miljødirektoratet 2013 Melkøya landanlegg Hammerfest LNG AU-DPN ON SNO-00268 Classification: Internal Status: Final Expiry date: 2015-01-10 Page 1 of 6 I henhold til Norsk olje og gass «Anbefalte retningslinjer for utslippsrapportering», rev. dato 9.1.2014 inneholder årsrapport

Detaljer

Møtereferat. SKIM-møte

Møtereferat. SKIM-møte Møtereferat Fra: SKIM-møte Til stede: Lars Ystanes, Morten Løkken, Linda Aadnøy, Harald Fosshagen, Grø Øfjord, Stokke, På telefon: Julie Reinholdtsen, Robert Tipton, Katrine Kirkebøe, Monica Aasberg Dato:

Detaljer

Esso Norge AS ÅRSRAPPORT FOR UTSLIPP 2003 SIGYN

Esso Norge AS ÅRSRAPPORT FOR UTSLIPP 2003 SIGYN Esso Norge AS ÅRSRAPPORT FOR UTSLIPP 2003 SIGYN SLEIPNER - SIGYN LAYOUT Sleipner East Loke 9" 9" SLB SLT 20" SLR 30" 16/11 S SLA 40" Zeebrugge 10" 8" Sigyn 1 mars, 2004 Signaturer Dokument: Utslipp fra

Detaljer

Tillatelse til videre felttesting av kjemikalier på Tordis-feltet i 2015

Tillatelse til videre felttesting av kjemikalier på Tordis-feltet i 2015 Statoil Petroleum AS 4035 STAVANGER Oslo, 17.12.2014 Deres ref.: AU-DPN OW GF-00179 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/2001 Saksbehandler: Sissel Wiken Sandgrind Tillatelse til videre felttesting av

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift om utføring av aktiviteter i petroleumsvirksomheten (aktivitetsforskriften).

Forskrift om endring i forskrift om utføring av aktiviteter i petroleumsvirksomheten (aktivitetsforskriften). Forskrift om endring i forskrift om utføring av aktiviteter i petroleumsvirksomheten (aktivitetsforskriften). Fastsatt av Petroleumstilsynet 21. desember 2004 i medhold av lov 29. november 1996 nr. 72

Detaljer

Risikovurdering ved bruk av Magnafloc 10

Risikovurdering ved bruk av Magnafloc 10 Risikovurdering ved bruk av Magnafloc 10 Dato: 2. mars 2012 INNHOLD 1 MAGNAFLOC 10... 3 2 FORBRUK AV MAGNAFLOC 10... 4 3 AKRYLAMID I MILJØET... 5 3.1 PERSISTENS... 5 Nedbrytning i atmosfæren... 5 Egenskaper

Detaljer

Plugging og permanent avstengning av brønnene A53 og A55 på Draugen

Plugging og permanent avstengning av brønnene A53 og A55 på Draugen A/S Norske Shell Postboks 40 4098 TANANGER Oslo, 31.10.2014 Att: Jan Martin Haug Deres ref.: Mdir1416 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/181 Saksbehandler: Bent Barman Skaare Plugging og permanent avstengning

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven

Tillatelse etter forurensningsloven Tillatelse etter forurensningsloven for permanent plugging av brønnene A1-A12 på Heimdal (PL 036) Statoil Petroleum AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

Detaljer

Vedtak om endring av tillatelse til produksjon Jotun

Vedtak om endring av tillatelse til produksjon Jotun Esso Norge AS Postboks 60 4064 STAVANGER Oslo, 22.03.2016 Deres ref.: S-38114 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/61 Saksbehandler: Solveig Aga Solberg Vedtak om endring av tillatelse til produksjon

Detaljer

Classification: Authority report. Produksjon fra PL036 Vale-feltet 1.0 FELTETS STATUS... 3

Classification: Authority report. Produksjon fra PL036 Vale-feltet 1.0 FELTETS STATUS... 3 Innhold 1.0 FELTETS STATUS... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Eierandeler... 6 1.3 Gjeldende utslippstillatelse... 6 1.4 etterlevelse av utslippstillatelse... 7 1.5 Status for nullutslippsarbeidet... 7 1.6 Brønnstatus...

Detaljer

Utslippsrapport for HOD feltet

Utslippsrapport for HOD feltet Utslippsrapport for HOD feltet 2003 Forus 1. Mars 2004 Utarbeidet av: Godkjent av: Ingvild Anfinsen Miljørådgiver BP Norge AS Eivind Hansen Valhall Performance Unit Leader BP Norge AS Innholdsfortegnelse

Detaljer

Årsrapport. til Miljødirektoratet YME

Årsrapport. til Miljødirektoratet YME Årsrapport til Miljødirektoratet 2013 YME Innhold 1 STATUS FOR FELTET... 4 1.1 GENERELT... 4 1.2 EIERANDELER... 6 1.3 PRODUKSJON AV OLJE / GASS... 6 1.4 GJELDENDE UTSLIPPSTILLATELSER... 6 1.5 OVERSKRIDELSER

Detaljer

Tillatelse til økt forbruk og utslipp av kjemikalier på Gullfaks C (Tordisfeltet og havbunnskompressorstasjonen på Gullfaks Sør)

Tillatelse til økt forbruk og utslipp av kjemikalier på Gullfaks C (Tordisfeltet og havbunnskompressorstasjonen på Gullfaks Sør) Statoil Petroleum AS 4035 STAVANGER Oslo, 10.09.2015 Deres ref.: AU-DPN OW GF-00291 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/2001 Saksbehandler: Sissel Wiken Sandgrind Tillatelse til økt forbruk og utslipp

Detaljer

Felt og prosjekt under utbygging

Felt og prosjekt under utbygging 3 Felt og prosjekt under utbygging (Godkjente utbygginger som betraktes som oppgradering av eksisterende felt er omtalt i kapittel 2. Dette selv om utbyggingen har krevd egen godkjennelse for Plan for

Detaljer

Utslipp av behandlet sjøvann fra rørledning på Ula - BP Norge AS

Utslipp av behandlet sjøvann fra rørledning på Ula - BP Norge AS BP Norge AS Postboks 197 4065 STAVANGER Oslo, 17.11.2014 Att: Iselin Haaland Deres ref.: HSE /IH Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/529 Saksbehandler: Hilde Knapstad Utslipp av behandlet sjøvann fra

Detaljer

Vedtak om tillatelse til permanent plugging av brønner på Varg

Vedtak om tillatelse til permanent plugging av brønner på Varg Repsol Norge AS Postboks 649 Sentrum 4003 STAVANGER Oslo, 30.08.2017 Deres ref.: REN-MDIR-2017-0009 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/841 Saksbehandler: Solveig Aga Solberg Vedtak om tillatelse til

Detaljer

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan olje- og gassfelt i norge kulturminneplan 114 Balderområdet Balderområdet omfatter feltene Balder, Ringhorne, Ringhorne Øst og Jotun. Det ligger omtrent 190 km vest av Stavanger der havdypet er mellom

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven

Tillatelse etter forurensningsloven Tillatelse etter forurensningsloven til ferdigstilling og utprøving på Edvard Grieg-installasjonen Lundin Norway AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

Detaljer

Din ref: Vår ref: Dato:

Din ref: Vår ref: Dato: Miljødirektoratet Postboks 5672 Torgarden 7485 Trondheim Din ref: Vår ref: Dato: 14.09.2017 Attn.: Michaela Ersvik Søknad om tillatelse til installasjon av undervannsinnretninger, rørledninger og kontrollkabel

Detaljer

Endring i tillatelse for installasjon og klargjøring av kontrollkabler, rørledninger og stigerør Goliatfeltet Eni Norge AS

Endring i tillatelse for installasjon og klargjøring av kontrollkabler, rørledninger og stigerør Goliatfeltet Eni Norge AS Eni Norge AS Postboks 101 Forus 4064 STAVANGER Trondheim, 20.04.2016 Deres ref.: LT-GOL-MDI-0008 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Saksbehandler: [Deres ref.] 2016/979 Reidunn Stokke Endring i tillatelse

Detaljer

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan olje- og gassfelt i norge kulturminneplan 87 ULAOMRÅDET området omfatter feltene, Tambar, Blane og Oselvar. Blane, som ligger på både norsk og britisk sokkel, var det andre feltet som ble bygget ut, etter

Detaljer

Søknad om tillatelse til injeksjon og utslipp av naturlig forekommende radioaktive stoffer fra FPSO Goliat i driftsfasen

Søknad om tillatelse til injeksjon og utslipp av naturlig forekommende radioaktive stoffer fra FPSO Goliat i driftsfasen TABLE OF CONTENTS 1. INNLEDNING... 3 2. FORKORTELSER OG DEFINISJONER... 3 3. FORETAKET... 4 3.1 Feltbeskrivelse... 5 3.1.1 Lisensforhold og beliggenhet... 5 3.1.2 Utbyggingløsning og produksjonsperiode...

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift om materiale og opplysninger i petroleumsvirksomheten (opplysningspliktforskriften).

Forskrift om endring i forskrift om materiale og opplysninger i petroleumsvirksomheten (opplysningspliktforskriften). Forskrift om endring i forskrift om materiale og opplysninger i petroleumsvirksomheten (opplysningspliktforskriften). Fastsatt av Oljedirektoratet.. i medhold av lov 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet

Detaljer

Vedtak om tillatelse til boring og produksjon - Snorre og Vigdis- Statoil Petroleum AS

Vedtak om tillatelse til boring og produksjon - Snorre og Vigdis- Statoil Petroleum AS Statoil Petroleum AS 4035 STAVANGER Oslo, 29.09.2015 Deres ref.: AU-TPD D&W MU-00143 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/142 Saksbehandler: Solveig Aga Solberg Vedtak om tillatelse til boring og produksjon

Detaljer

Tillatelse til utslipp i forbindelse med utskifting av stigerør på Snorre og Vigdis

Tillatelse til utslipp i forbindelse med utskifting av stigerør på Snorre og Vigdis Statoil Petroleum AS 4035 Stavanger Oslo, 15.05.2017 Deres ref.: AU-DPN OS SN -00038 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/722 Saksbehandler: Solveig Aga Solberg Tillatelse til utslipp i forbindelse med

Detaljer

Boring og produksjon på Balder og Ringhorne

Boring og produksjon på Balder og Ringhorne ExxonMobil Exploration and Production Norway AS Postboks 60 4064 STAVANGER Att: Sveinung Birkeland Oslo, 21.12.2016 Deres ref.: S-38982 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/510 Saksbehandler: Mathilde

Detaljer

til boring av pilothull 6507/7-U-10, Dvalin DEA Norge AS

til boring av pilothull 6507/7-U-10, Dvalin DEA Norge AS 01.06 Tillatelse etter forurensningsloven til boring av pilothull 6507/7-U-10, Dvalin DEA Norge AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) av 13.

Detaljer

Produksjon på Draugen - Norske Shell AS

Produksjon på Draugen - Norske Shell AS A/S Norske Shell Postboks 40 4098 TANANGER Oslo, 06.02.2014 Att: Jan Martin Haug Deres ref.: Mdir1323 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/181 Saksbehandler: Bent Barman Skaare Produksjon på Draugen -

Detaljer

Foreliggende oppfinnelse vedrører en pumpetank for leveranse av sjøvann til utstyr på skip og flytende installasjoner

Foreliggende oppfinnelse vedrører en pumpetank for leveranse av sjøvann til utstyr på skip og flytende installasjoner 1 Oppfinnelsens område Foreliggende oppfinnelse vedrører en pumpetank for leveranse av sjøvann til utstyr på skip og flytende installasjoner Bakgrunn For å få vann til marint maskineri og prosessutstyr

Detaljer

ODs Faktasider. Felt. Generell informasjon. Faktakart i nytt vindu. lenke. Funnbrønnbane 25/1-1 Funnår Hovedforsyningsbase NPDID for felt 43555

ODs Faktasider. Felt. Generell informasjon. Faktakart i nytt vindu. lenke. Funnbrønnbane 25/1-1 Funnår Hovedforsyningsbase NPDID for felt 43555 Generell informasjon navn FRIGG Faktakart i nytt vindu lenke Dagens status Shut down Funnbrønnbane 25/1-1 Funnår 1971 Hovedområde North sea Hovedforsyningsbase NPDID for felt 43555 Bilde Funn inkludert

Detaljer

Søknad om tillatelse til installasjon av undervannsinnretninger på Snøhvitfeltet i forbindelse med etablering av ny CO 2 injeksjonsbrønn

Søknad om tillatelse til installasjon av undervannsinnretninger på Snøhvitfeltet i forbindelse med etablering av ny CO 2 injeksjonsbrønn 1 av 5 Miljødirektoratet v/ Ingrid Bjotveit Postboks 5672 Sluppen 7485 Trondheim Søknad om tillatelse til installasjon av undervannsinnretninger på Snøhvitfeltet i forbindelse med etablering av ny CO 2

Detaljer

Alve årsrapport 2014 AU-ALVE-00002

Alve årsrapport 2014 AU-ALVE-00002 Security Classification: Internal - Status: Final Page 1 of 10 Innhold 1 Feltets Status... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Produksjon av olje og gass... 6 1.3 Gjeldende utslippstillatelser på Alve... 7 1.4 Overskridelser

Detaljer

Grane Søknad om tillatelse til å grave i marine områder og operere i områder med forurensede sedimenter

Grane Søknad om tillatelse til å grave i marine områder og operere i områder med forurensede sedimenter 1 av 13 Miljødirektoratet v/ Mihaela Ersvik Postboks 5672 Sluppen 7485 Trondheim Grane Søknad om tillatelse til å grave i marine områder og operere i områder med forurensede sedimenter I henhold til Forurensningsforskriften

Detaljer