Revision 00 Status IFA Document Type : PRM System / Subsystem : N/A Discipline : STR Rev Date : 09/01/2014 Contractor s Document number :

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Revision 00 Status IFA Document Type : PRM System / Subsystem : N/A Discipline : STR Rev Date : 09/01/2014 Contractor s Document number :"

Transkript

1 N/A Page 1 of 16

2 N/A Page 2 of 16

3 N/A Page 3 of 16 This document has been generated by an Electronic Document Management System. When printed it is considered as for information only copy. The controlled copy is the signed version and it is the holder's responsibility that he/she holds the latest valid version. Søknad om tillatelse til bruk og utslipp av kjemikalier under Rev. Status Date Description Issued by Checked by Approved by 00 IFA BE UM ØF

4 N/A Page 4 of 16 Innholdsfortegnelse FORKORTELSER 5 1 INTRODUKSJON 6 2 BAKGRUNN 7 3 INSTALLASJON AV STÅLUNDERSTELLET PÅ MARTIN LINGE Bruk av kjemikalier i planlagte operasjoner Påfylling av kjemikalier hos Kværner Verdal Sementering av stålunderstellet på havbunnen Totale mengder kjemikalier som planlegges brukt og sluppet ut 12 4 MILJØVURDERING AV DE KJEMIKALIENE SOM PLANLEGGES BRUKT 14 5 BEGRUNNELSE FOR BRUK AV DUCORIT S5 UNDER OPERASJONEN Tekniske krav til sementen Alternative produkter i markedet 15 6 TILTAK FOR Å REDUSERE UTSLIPPET AV SEMENT 15

5 N/A Page 5 of 16 Forkortelser FSO Flytende lagring og avskipning (Floating Storage and Offloading) HOCNF OSPAR Harmonised Offshore Chemical Notification Format Mdir Miljødirektoratet PLONOR OSPARs liste over kjemikalier som er vurdert å ha begrenset miljøpåvirkning (Pose Little or No Risk to the Environment) ROV Fjernstyrt undervannsfarkost (Remotely Operated Vehicle) SDS Sikkerhetsdatablad (Safety Data Sheet) TEPN TOTAL E&P NORGE AS

6 N/A Page 6 of 16 1 Introduksjon TOTAL E&P NORGE AS (heretter kalt TEPN) er i gang med å bygge ut (tidligere kalt Hildfeltet). Martin Linge er et olje- og gasskondensatfelt lokalisert i blokkene 29/6, 29/9, 30/7 og 30/4 om lag 150 km vest for Kollsnes i den nordlige delen av Nordsjøen. Feltet ligger på den norsk-britiske grenselinjen 160 km fra land. Havdypet ved feltet er omlag 115 m. Feltet planlegges bygget ut med en bunnfast produksjonsinnretning med prosessering av olje og gass koblet opp mot et lagerskip (FSO) for olje. Produksjonsinnretningen vil ha prosesseringsutstyr, hjelpesystemer og boligkvarter. Lagerskipet vil være fast forankret om lag 3,4 km sørøst for plattformen, og vil ha funksjoner for rensing av olje og separasjon av olje og vann. Det rensede vannet vil bli pumpet tilbake til plattformen og reinjisert i et av reservoarene. Oljen vil bli lastet til tankskip fra lagerskipet, mens gassen vil bli transportert til St Fergus i Skottland via en ny 24" rørledning som knyttes til det eksisterende Frigg UK Pipeline (FUKA) systemet på britisk sokkel. Planlagt utbyggingsløsning baserer seg på at kraftbehovet i driftsfasen skal dekkes med kraft via en strømkabel fra land. Forventet produksjonsperiode er 11 år. Denne søknaden omfatter bruk og utslipp av en sementblanding, korrosjonshemmer, oksygenfjerner og hydraulikkvæske i forbindelse med installasjon av stålunderstellet for plattformen som skal etableres på feltet. Transport og installasjon av stålunderstellet er planlagt gjennomført i løpet av 14 dager i tidsrommet mellom 17. mai til 15. juni Det søkes om tillatelse til utslipp av totalt kg grønne, 0,9 kg gule (hvorav 0,8 kg er Y0, 0,03 kg er Y2 og 0,06 kg er Y2) og 681 kg svart stoff i forbindelse med installasjonen. Det svarte stoffet er tilsatt i sementblandingen Ducorit S5 i en mengde på maksimalt 0,7 %. Stoffet er et plastiseringsmiddel som gir sementblandingen større tetthet og som samtidig gjør sementen mindre viskøs ved lavt vanninnhold. Lavt vanninnhold gjør sementen sterkere, og plastiseringsmiddelet gjør det mulig å pumpe sement fra installasjonsfartøyet ned på havbunnen med tilstrekkelig høy pumpehastighet, selv om vanninnholdet i sementen holdes lavt. Mengde estimert utslipp av svart stoff er et svært konservativt anslag, som tar høyde for omfattende tekniske komplikasjoner som kan tenkes å kunne oppstå når ROV skal operere pumpeslangen for sement nær havbunnen. Begrunnelsen for planlagt bruk av Ducorit S5 er gjort nærmere rede for i søknaden. Det er gjennomført en miljøvurdering av alle kjemikaliene som planlegges brukt og sluppet ut. Ingen av de gule stoffene som planlegges brukt er Y-klassifisert som Y3, og gule stoffer planlegges sluppet ut i små mengder. Utslippet av gule stoffer er derfor vurdert ikke å ha vesentlig miljømessig betydning. Under sementering med Ducorit S5 vil noe sement bli sluppet ut nær havbunnen og herdes til betong og noe vil dispergeres i sjøvannet og sedimentere som partikulært materiale. Noe av den svarte komponenten antas å bli tilgjengelig i vannmassene når dette skjer. Størknet sement vil bli brutt ned gradvis over tid, og svart stoff vil bli tilgjengelig i sjøvannet i samme takt som nedbrytningen av sementen. Det antas at stoffet vil bli fortynnet i vannmassene å være tilgjengelig i svært lave konsentrasjoner. Organismer i umiddelbar nærhet vil kunne bli berørt (akutt toksisitet). Stoffet vil ikke bioakkumulere. Utslippet av svart stoff er derfor vurdert å ha en begrenset påvirkning på miljøet i umiddelbar nærhet til utslippspunktet. Sikkerhetsdatablad (SDS) for kjemikaliene som skal benyttes oversendes elektronisk separat med denne søknaden.

7 Kommunikasjons -kabel til Huldra Søknad om tillatelse til bruk og utslipp av kjemikalier under 2 Bakgrunn N/A Page 7 of 16 Martin Linge planlegges bygget ut med en bunnfast produksjonsinnretning med prosessering av olje og gass koblet opp mot et lagerskip (FSO) for olje. Produksjonsinnretningen vil ha prosesseringsutstyr, hjelpesystemer og boligkvarter. Lagerskipet vil være fast forankret om lag 3,4 km sørøst for plattformen, og vil ha funksjoner for vasking av den sure oljen og for påfølgende separasjon av olje og vann. Det rensede vannet vil bli pumpet tilbake til plattformen og reinjisert. Oljen vil bli lastet til tankskip fra lagerskipet, mens gassen vil bli transportert til St Fergus i Skottland. Feltet er planlagt satt i drift i fjerde kvartal Utbyggingen av er illustrert i Figur 1. Production platform Drilling rig Shuttle tanker FSO Produksjonsplattform Borerigg Skytteltanker Lagerskip (FSO) SSIV Gas pipeline from Alwyn FSO stigerør Electrical FSO and communication anker cable from Kollsnes Tie-in to FUKA Gassrørledning fra Alwyn SSIV Gas Export Pipeline from Martin Linge to FUKA Gassrørledning fra plattform til FUKA Infield lines Elektrisk- og kommunikasjonskabel fra Kollsnes PLEM N Wye struktur TP1 ByPass Skid FUKA Figur 1. Illustrasjon av utbyggingen av som ligger 160 km vest av Kollsnes utenfor Bergen. Produksjonsinnretningen skal stå på et 8-bens stålunderstell med pæleklustere nederst på bena. Understellet skal festes til havbunnen ved hjelp av 16 pæler som skal slås ned i havbunnen gjennom klusterne og så støpes fast. Stålunderstellet bygges hos Kværner Verdal. Heerema Marine Contractors Netherlands B.V. (HMC) er tildelt kontrakten med å transportere og installere stålunderstellet ute på feltet. En illustrasjon av stålunderstellet er vist i Figur 2.

8 N/A Page 8 of 16 Pælekluster (hver med 4 pælehylser hvor pæler skal hamres gjennom ) Figur 2. Stålunderstellet med pæleklustere for pæler som skal hamres ned i havbunnen. 3 Installasjon av stålunderstellet på Martin Linge 3.1 Bruk av kjemikalier i planlagte operasjoner Påfylling av kjemikalier hos Kværner Verdal Før transport ut på feltet vil stålunderstellet ha innmontert en korrosjonsinhibitor, stigerør vil bli fylt med ferskvann tilsatt en oksygenfjerner og et hydraulikk-hjelpesystem bli fylt med hydraulikkvæske. Små mengder av noen av disse kjemikaliene vil bli sluppet ut i forbindelse med installasjonen på feltet, mens ett vil bli sluppet ut i forbindelse med fjerning av stålunderstellet. Kjemikalie installert i plattformlegger I bena i understellet installeres det sekker med korrosjonshemmer i fast form før transport ut. Under installasjon vil flomventilene bli stengt, og bena blir fylt med sjøvann. Korrosjonshemmeren i sekkene vil løses i sjøvannet og blir værende i bena for korrosjonsbeskyttelse inntil understellet fjernes under avvikling av feltet. Levetiden for Martin Linge feltet er i PUD beregnet til 11 år, men eventuelle framtidige funn som

9 N/A Page 9 of 16 kan koples til installasjonen, vil kunne forlenge levetiden. Forventet fjerningstidspunkt er derfor vanskelig å anslå. Noe av korrosjonshemmeren vil bli forbrukt ved at det dannes en beskyttende film på ståloverflaten. Overskuddet av korrosjonshemmer i sjøvannet vil kontinuerlig erstatte forbrukt film på ståloverflaten. Noe vil forbrukes av mikroorganismer i sjøvannet og også kjemisk brytes ned. Gjenværende mengde aktivt stoff som slippes ut ved fjerning av understellet er vanskelig å anslå, men vil være mindre enn det som er tilsatt. Når understellet skal fjernes vil det være mulig å ta prøver av sjøvannet for å kunne dokumentere innholdet i det som slippes ut. Kjemikalie tilsatt stigerør De 4 stigerørene fylles med ferskvann og en sulfittbasert oksygenfjerner før transport ut. Kjemikaliet tilsettes for å redusere korrosjonsfaren ved at sulfitten reagerer med oksygenet i sjøvannet og blir til sulfat. Når rørledningene skal kobles på stigerørene vil noe av ureagert kjemikalie lekke til sjø. Mengde lekket til sjø er vanskelig å anslå, og som et konservativt anslag er det tatt høyde for at den totale mengden kjemikalier tilsatt i stigerørene vil bli sluppet ut. Hydraulikkolje Ballasteringen av stålunderstellet under installasjon er hydraulisk styrt. Etter at understellet er ferdig installert skal 12 midlertidig monterte hydraulikklinjer på understellet fjernes. Små mengder hydraulikkvæske kan bli sluppet til sjø når linjene kobles fra. Tabell 1 gir en oversikt over estimert bruk og utslipp av kjemikaliene som planlegges benyttet. Kjemikalie Mengde (kg) RX I plattformbena Korrosjonshemmer Lokalisering Funksjon Leverandør Forventet utslipp til sjø (kg) Merknader Roemex Ltd. 0* Etter at flomventilene er stengt vil korrosjonshem mer bli blandet med sjøvann og forbli i bena inntil fjerning av understellet. RX-202 6,5 I stigerør R1 Oksygenfjerner Roemex Ltd. 6,5 Vil lekke til sjø når rørledning blir koblet på RX I stigerør R5 Oksygenfjerner Roemex Ltd. 2 Vil lekke til sjø når rørledning blir koblet på RX-202 1,5 I stigerør R6 Oksygenfjerner Roemex Ltd. 1,5 Vil lekke til sjø når rørledning blir koblet på RX I stigerør R7 Oksygenfjerner Roemex Ltd. 1 Vil lekke til sjø når rørledning blir koblet på Oceanic HW- 540E 800 I stålunderstellets hydraulikklinjer Hydraulikkvæske i linjer som styrer ballastventiler på stålunderstellet MacDermid Canning Ltd. 20 Små mengder kan bli sluppet til sjø når midlertidige hydraulikklinjer kobles fra etter endt operasjon Tabell 1. Kjemikalier som fylles i stålunderstellet før transport ut på feltet. * Plattformleggene vil fylles med sjøvann ved installering og forbli i disse inntil understellet fjernes. Ved fjerning vil sjøvannet med noe korrosjonshemmer slippes ut.

10 N/A Page 10 of Sementering av stålunderstellet på havbunnen 16 pæler vil bli hamret ned i havbunnen gjennom pælehylsene, som er montert på fundamentet på stålunderstellet for å feste dette til havbunnen. For å oppnå et solid feste for fundamentet, skal mellomrommet mellom pæler og pælehylser sementeres. Sement skal pumpes fra installasjonsfartøyet ned til pælehylsene via en 230 meter lang pumpeslange. Denne operasjonen er illustrert i Figur 3. Figur 3. Pumping av sement med slange ned til pæleklustere rundt hvert ben. Til venstre: Stålunderstellet sett fra siden, med heisekran på installasjonsfartøyet som tilrettelegger sementslangen (i blått). Til høyre: Tilførsel av sement mellom pæler og pælehylser i et pælekluster. Festing av slangen og flytting av slangen mellom pælehylser og mellom pæleklustere skal gjøres ved hjelp av ROV. Bruk av ROV for tilføring av sement på et pælekluster er illustrert i Figur 4.

11 N/A Page 11 of 16 Figur 4. Til venstre: Illustrasjon av hvordan ROV opererer slangen for å tilføre sement på et pælekluster. Til høyre: Illustrasjon av påkoblingspunkt for sementslangen. For å sikre at mellomrommet mellom pæler og pælehylser blir fullstendig fylt opp med sement, tilføres sement i et visst overskudd (et 5 % tillegg til nominelt volum). Sement i overskudd vil måtte slippes til sjø ca 10 meter over havbunnen. Ved beregning av mengde utslipp er det lagt til grunn at hele mengden som tilføres i overskudd (5 % av nominell mengde) går til sjø. Noe tid vil forløpe når ROV skal flytte pumpeslangen fra ett pælekluster til det neste, og det er risiko for at gjenværende sement i slangen vil stivne under flyttingen. Av den grunn planlegges spyling av slangen som et minimum etter sementering av hvert pælekluster, og minimum 4 spylinger er nødvendig. Bruken av ROV i slike operasjoner har tekniske utfordringer, og det kan oppstå forsinkelser når ROV skal flytte pumpeslangen fra én pælehylse til den neste på samme kluster. Går det for lang tid, må slangen spyles fri for sement. Et konservativt anslag tar derfor høyde for at det kan bli nødvendig å spyle pumpeslangen også etter sementering av hver pælehylse. Ved beregning av totale mengder bruk og utslipp av sement, er utslipp fra 16 spylinger inkludert. Basert på forutsetningene beskrevet ovenfor, er de totale mengder kjemikalier som slippes til sjø under sementering estimert. Ducorit S5 inneholder et svart stoff i en mengde på maksimalt 0,7 %. Som beskrevet over, vil den estimerte totale mengden sement med svart stoff som går til utslipp være et svært konservativt estimat, som tar høyde for omfattende problemer med den ROV-opererte flyttingen av pumpeslangen under operasjonen. Estimering av bruk og utslipp, som også viser totale mengder omsøkt bruk og utslipp av svart stoff, er vist i Tabell 2.

12 N/A Page 12 of 16 Volum av blandet sement (m 3 ) Mengde Ducorit S5 i sementen (kg) Mengde svart stoff i sementen (kg) Merknad Nominell mengde 195,6 m Pumpes ned i pælehylsen, ingen utslipp til sjø er forventet. Volum i overskudd 9,6 m Utslipp til sjø. Delvis oppløst i vannmassene Fra spyling av pumpeslange 8 m 3 V 33 m 3 * fra til * fra 64 til 528* Utslipp til sjø. Delvis oppløst i vannmassene. Tabell 2. Estimerte mengder blandet sement (Ducorit S5 og vann) og estimerte mengder svart stoff som planlegges brukt og sluppet ut. *estimerte mengder basert på et maksimalt antall spylinger av pumpeslangen under operasjonen. 3.2 Totale mengder kjemikalier som planlegges brukt og sluppet ut I forbindelse med installasjon av stålunderstellet søkes det om bruk og utslipp av hhv kg og kg grønne stoffer. Det søkes om bruk og utslipp av hhv 2686 kg og 0,9 kg gule stoffer (hvorav 0,8 kg er Y0, 0,03 kg er Y2 og 0,06 kg er Y3). I tillegg søkes det om bruk og utslipp av hhv 3082 kg og 681 kg svart stoff. Estimerte totale mengder som planlegges brukt, deres funksjon, og estimerte mengder som planlegges sluppet ut er presentert i Tabell 3.

13 N/A Page 13 of 16 Forbruk (kg) Utslipp til sjø (kg) Blir værende i stålunderstellet / i pæleklusterne (kg) Kjemikalie Forbruk (kg) Utslipp (kg) Grønne stoffer Gule stoffer Svarte stoffer Grønne stoffer Gule stoffer Svarte stoffer Grønne stoffer Gule stoffer Svarte stoffer Y0 Y1 Y2 Y3 Y0 Y1 Y2 Y3 Ducorit S RX Oceanic HW-540E ,5 33 0,9 1,6 19,1 0,8 0,03 0,06 RX Totalt , ,9 1, ,1 0,8 0,03 0, Tabell 3. Totale omsøkte mengder kjemikalier under installasjon av stålunderstellet for plattformen på.

14 N/A Page 14 of 16 4 Miljøvurdering av de kjemikaliene som planlegges brukt Det er gjennomført en miljøkategorisering av alle kjemikaliene som planlegges brukt. Kategoriseringen av kjemikaliene er basert på økotoksikologisk dokumentasjon i HOCNF-datablader (OSPAR Harmonised Offshore Chemical Notification Format), og i henhold til de kriteriene som er fastsatt i aktivitetsforskriften Underklassifiseringen av nedbrytningsproduktene av gule stoffer (Y0-Y3) er gjennomført i henhold til SKIM-veilederen. Det er gjennomført en miljøvurdering av kjemikaliene i tråd med retningslinjene i aktivitetsforskriften 64. En oppsummering av miljøvurderingen av kjemikaliene er presentert i Tabell 4. Kjemikalie Funksjon Miljøvurdering av enkeltkomponenter Ducorit S5 Sement Inneholder inntil 0,7 % av et stoff som er kategorisert svart. Det svarte stoffet er toksisk for akvatiske organismer (alger), og har lav nedbrytbarhet (< 10 %). Stoffet har høy molekylvekt, og har ikke potensial for bioakkumulering. Testrapportene for akutt toksisitet og nedbrytbarhet er gjennomgått, og testene er gjennomført iht anerkjente testmetoder. Stoffet er toksisk for akvatiske alger, men ikke for krepsdyr eller fisk. Testresultatet viser at stoffet har en viss nedbrytbarhet etter 28 døgn (< 10 %). Testrapporten uttrykker imidlertid usikkerhet knyttet til om stoffet i realiteten har en viss grad av nedbrytbarhet. Eventuelle nedbrytningsprodukter er ikke kjent, og kun mer realistiske tester og analyser på nedbrytningsprodukter vil gjøre det mulig å konkludere mht dette. Når Ducorit S5 blandes med vann og pumpes ned i bena på stålunderstellet, vil denne massen fortrenge vann og stivne. Noe sement vil bli sluppet ut nær havbunnen før den stivner. Størknet sement vil bli brutt ned gradvis over meget lang tid, og kjemikaliene vil bli tilgjengelig i sjøvannet i samme takt som nedbrytningen av sementen. Det antas at stoffet vil bli fortynnet i vannmassene å være tilgjengelig i svært lave konsentrasjoner, og at alger i umiddelbar nærhet vil kunne bli berørt (akutt toksisitet). Utslippet av det svarte stoffet er derfor vurdert å ha en begrenset påvirkning på miljøet i umiddelbar nærhet til utslippspunktet. Resten av Ducorit S5 består av Portland-sement (PLONOR). Noen få kvadratmeter rundt stålunderstellet vil bli tildekket av størknet sement. Her vil bunnfaunaen dø. Ut over dette vil ikke miljøet bli berørt av sementkomponenten i produktet. Oceanic HW-540E (Y2) RX-5720 (Y0) RX-202 Hydraulikkvæske Korrosjonshemmer Oksygenfjerner Inneholder ett gult stoff klassifisert som Y1, og to gule stoffer som er klassifisert som Y2 (SKIM). Y2 tilsier at nedbrytningsproduktene ikke er miljøskadelige. Denne underklassifiseringen virker rimelig. Andel gule stoffer er <10%. Mengde gule stoffer som slippes til sjø er beregnet til i underkant av 1 kg, og utslippet er vurdert ikke å ha miljømessig betydning. Gult stoff i produktet er overflateaktivt og nedbrytbart. Kategorisering av produktet som gult er basert på at stoffet er akutt giftig for vannlevende organismer (alge, fisk, krepsdyr). Når understellet fjernes ved avvikling av vil gjenværende mengde korrosjonshemmer bli sluppet til sjø. Noe av korrosjonshemmeren vil forbrukes ved reaksjon med mikroorganismer i sjøvannet og også brytes ned under opphold i rørene. Gjenværende mengde aktivt stoff som slippes ut ved avvikling er derfor vanskelig å anslå, men vil være mindre enn det som er tilsatt. Kun organismer som oppholder seg i umiddelbar nærhet av utslippspunktet vil kunne bli berørt. Utslippet av gule stoffer er derfor vurdert å ha en svært begrenset miljømessig betydning. Produktet inneholder ett stoff på OSPARS PLONOR-liste og ett stoff på REACH Annex IV, og begge stoffene er vurdert å ha begrenset påvirkning på miljøet. Mengde produkt som planlegges sluppet ut er lav, og utslippet er vurdert ikke å ha miljømessig betydning. Tabell 4. Miljøvurdering av kjemikalier som planlegges brukt og sluppet ut.

15 N/A Page 15 of 16 5 Begrunnelse for bruk av Ducorit S5 under operasjonen 5.1 Tekniske krav til sementen Sementen Ducorit S5, som består av over 99 % vanlig Portland sement, blir markedsført av ITW Polymers Europe. Produktet har en omfattende brukshistorie fra bruk på havbunnen offshore. Nyere design av stålunderstell benytter kortere pælehylser enn tidligere. Dette designet setter høyere krav til styrken og egenskapene til sementen som skal benyttes for å sikre fullstendig forankring av pælene til pælehylsene. I tillegg er det i 2013 kommet skjerpede krav i beregningsmetodikk for sementering i Anneks K til NORSOK N-004. Dette medfører at kun kvalifisert sementblanding vil bli benyttet. Det svarte stoffet som tilsettes Portland sementen i sementblandingen Ducorit S5 er et plastiseringsmiddel. Det gir sementblandingen større tetthet og samtidig gjør den sementen mindre viskøs ved lavt vanninnhold. Lavt vanninnhold bidrar til å gjøre sementen sterk, og det er derfor av vesentlig betydning å holde vanninnholdet så lavt som mulig. Plastiseringsmiddelet gjør det mulig å pumpe sementen fra fartøyet ned på havbunnen med tilstrekkelig høy pumpehastighet, selv om vanninnholdet i sementen holdes lavt. Ducorit S5 tilfredsstiller kravene til sementeringsoperasjonen på Martin Linge, og er kvalifisert av Martin Linge-prosjektet gjennom tidligere bruk. 5.2 Alternative produkter i markedet Ducorit S5 er forsøkt substituert med en sementblanding kalt Ducorit Q2. Denne sementblandingen inneholder et tilsetningstoff som har bedre miljøegenskaper enn Ducorit S5. Dette tilsetningstoffet har gul miljøkategorisering. Installasjon av stålunderstellet ble først planlagt med Ducorit Q2, men produktet ble trukket fra markedet i september 2013, etterfulgt av en rekke storskalatester som avdekket betydelige operasjonelle utfordringer med produktet. ITW Polymers Europe er leverandør av begge produktene, og leverandøren har opplyst at det er mulighet for at Ducorit Q2, eller andre produkter basert på tilsvarende teknologi, igjen vil komme på markedet, men dette vil først skje etter modifikasjoner og grundig testing. TEPN har også undersøkt muligheten for å bruke sementen Masterflow 9500 fra BASF. Dette produktet har rød miljøkategorisering. Masterflow 9500 ble lansert i 2011 til bruk ved installasjon av vindmøller til havs. De viktigste ankepunktene til dette produktet er at produktet har kort brukshistorikk. Sementen er tidligere kun benyttet i luft, og vi vet ikke hvordan sementen vil reagere og herde i sjøvann. Ved sementering av vindmøller har sementen blitt pumpet gjennom relativt korte slangestrekk. Pumpeslangen som skal benyttes til sementering av stålunderstellet vil være 240 meter lang med et betydelig større krav til sementens viskositet for å oppnå tilstrekkelig høy pumpehastighet. Masterflow 9500 er derfor ikke vurdert å være teknisk kvalifisert for sementeringen på Martin Linge. 6 Tiltak for å redusere utslippet av sement I planleggingen av sementeringsoperasjonen har den mengde sement i overskudd som er nødvendig for sikre god sementering vært nøye vurdert, og behovet for overskuddssement har blitt redusert fra 20 til 5 %. Under operasjonen vil all miksing og pumping av sement bli nøye målt og kontrollert fra installasjonsfartøyet. Slik sikres at kun den nødvendige mengden sement blir pumpet ned til pæleklusterne.

16 N/A Page 16 of 16 For å redusere mengde sement til sjø ved sementering under installasjon av vindmøller offshore, har spylevann fra spyling av pumpeslange blitt returnert til installasjonsfartøyet. Sementeringen skjedde i luft, med relativt kort slangestrekk fra fartøy til vindmølle, noe som gjorde det relativt ukomplisert å returnere spylevann til fartøyet. Muligheten for retur av spylevann under sementering er også vurdert for installasjonen av stålunderstellet på Martin Linge. Vi har konkludert at det ikke er mulig å returnere spylevann til fartøyet av følgende grunner: Havdypet på Martin Linge er 115 meter. Pumpeslangen er 240 meter lang og spyling vil kreve 3 ganger volumet av slangen (fra 24 m 3 til 100 m 3 ). Denne mengden vann er det ikke praktisk mulig å håndtere om bord på fartøyet. Den til- og frakoblingen av slanger som må gjøres med hjelp av ROV for å kunne føre endestykket på slangen i retur til fartøyet ved hver spyling er komplisert og tidkrevende, og det er stor fare for at sementen vil stivne i slangen før spylingen er gjennomført.

PL265, 501 og 502 Johan Sverdrup Forslag til program for konsekvensutredning - februar 2014. Innhold

PL265, 501 og 502 Johan Sverdrup Forslag til program for konsekvensutredning - februar 2014. Innhold Innhold 0 Sammendrag... 5 1 Innledning... 6 1.1 Formålet med programmet... 6 1.2 Lovverkets krav... 7 1.2.1 Internasjonalt lovverk... 7 1.2.2 Norsk lovverk... 7 1.3 Forholdet til regionale konsekvensutredninger

Detaljer

Plan for utbygging og drift av Ivar Aasen

Plan for utbygging og drift av Ivar Aasen Plan for utbygging og drift av Ivar Aasen Lisensene PL001B, PL028B og PL242 Del 2 Konsekvensutredning september 2012 Strenge dagar må koma, men etterpå kjem dei milde Ivar Aasen [ blank side ] Side 2 Forord

Detaljer

Operatørenes arbeid for å nå målet om nullutslipp til sjø

Operatørenes arbeid for å nå målet om nullutslipp til sjø Operatørenes arbeid for å nå målet om nullutslipp til sjø TA-1996/23 Innhold 1. Innledning 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Generelle kommentarer. 5 2. Status for utslipp av olje, kjemikalier og naturlig forekommende

Detaljer

FORSLAG TIL PROGRAM FOR KONSEKVENSUTREDNING FOR PL435 ZIDANE

FORSLAG TIL PROGRAM FOR KONSEKVENSUTREDNING FOR PL435 ZIDANE FORSLAG TIL PROGRAM FOR KONSEKVENSUTREDNING FOR PL435 ZIDANE Innhold 1 FORORD... 4 2 INNLEDNING... 4 2.1 LOVVERKETS KRAV TIL KONSEKVENSUTREDNING... 4 2.2 KONSEKVENSUTREDNINGSPROSESSEN... 5 2.3 FORHOLDET

Detaljer

Plan for utbygging og drift. Troll Prosjekter

Plan for utbygging og drift. Troll Prosjekter Plan for utbygging og drift Troll Prosjekter Troll Unit (PL 054/PL 085) Troll Vest Oljeprovins Troll Øst 60 45 Troll Vest Gassprovins 3 40 Del 2 Konsekvensutredning Utarbeidet av StatoilHydro Mai 2008

Detaljer

Effekter i Norskehavet av petroleumsvirksomhet utenfor Norskehavet

Effekter i Norskehavet av petroleumsvirksomhet utenfor Norskehavet Effekter i Norskehavet av petroleumsvirksomhet utenfor Norskehavet Grunnlagsrapport til utredning av konsekvenser av ytre påvirkning, helhetlig forvaltningsplan for Norskehavet SFT rapport TA 2366/2008

Detaljer

Tommeliten Unit. Utvikling av Tommeliten Alpha. Forslag til program for konsekvensutredning

Tommeliten Unit. Utvikling av Tommeliten Alpha. Forslag til program for konsekvensutredning Tommeliten Unit Utvikling av Tommeliten Alpha Forslag til program for konsekvensutredning Januar 2015 Forord Rettighetshaverne i Tommeliten Unit har startet planarbeidet for en utbygging av feltet. Første

Detaljer

Utslipp fra Visundfeltet Årsrapport 2006 M-TO VIS 07 00003

Utslipp fra Visundfeltet Årsrapport 2006 M-TO VIS 07 00003 Innhold 1 Status... 6 1.1 Feltstatus... 6 1.2 Status forbruk og produksjon... 7 1.3 Status på nullutslippsarbeidet... 9 1.4 Kommentarer fra SFT til årsrapport 2005... 11 2 Utslipp fra boring... 12 2.1

Detaljer

PL025. Utvikling av Gudrun og Sigrun. Forslag til program for konsekvensutredning

PL025. Utvikling av Gudrun og Sigrun. Forslag til program for konsekvensutredning PL025 Utvikling av Gudrun og Sigrun Forslag til program for konsekvensutredning Oktober 2008 Innholdsfortegnelse 1 SAMMENDRAG...5 2 INNLEDNING...6 2.1 Formål med forslag til program for konsekvensutredning...

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 4.7 Sjøpattedyr...22. 4.8 Landområder...24. 4.9 Spesielt miljøfølsomme områder...25 4.10 Områder for akvakultur...

Innholdsfortegnelse. 4.7 Sjøpattedyr...22. 4.8 Landområder...24. 4.9 Spesielt miljøfølsomme områder...25 4.10 Områder for akvakultur... Sygna Konsekvensutredning Statfjord C Vedlegg til Plan for Utbygging og drift Statfjord nordflanken Statfjord Nord Sygna Produksjonsbunnramme N HK GT 980390 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag og konklusjon...

Detaljer

Årsrapport til Miljødirektoratet 2013; Statfjordfeltet AU-DPN OS SF-00133

Årsrapport til Miljødirektoratet 2013; Statfjordfeltet AU-DPN OS SF-00133 Årsrapport til Miljødirektoratet 2013; Statfjordfeltet Gradering: Open Status: Final Utløpsdato: 2024-03-01 Side 1 av 117 Tittel: Årsrapport til Miljødirektoratet 2013; Statfjordfeltet Dokumentnr.: Kontrakt:

Detaljer

Miljøteknologi. Kartlegging av tilgjengelig miljøteknologi for petroleumsindustrien på norsk sokkel. Foto: Øyvind Hagen/Statoil

Miljøteknologi. Kartlegging av tilgjengelig miljøteknologi for petroleumsindustrien på norsk sokkel. Foto: Øyvind Hagen/Statoil Miljøteknologi Kartlegging av tilgjengelig miljøteknologi for petroleumsindustrien på norsk sokkel Foto: Øyvind Hagen/Statoil September 2011 Innholdsfortegnelse SAMMENDRAG... 4 1 INNLEDNING... 7 1.1 PETROLEUMSAKTIVITET

Detaljer

Kraft fra land til norsk sokkel

Kraft fra land til norsk sokkel Norskehavet Tjeldbergodden Nordlige Nordsjø Mongstad Midtre Nordsjø Kårstø Risavika Lista Sørlige Nordsjø Januar 2008 Forord I forbindelse med debatten rundt arbeidet med St. meld. nr. 34 (2006-2007) Norsk

Detaljer

Avvikling av Valhall QP. Forslag til program for konsekvensutredning

Avvikling av Valhall QP. Forslag til program for konsekvensutredning Februar 2015 FORORD Valhallfeltet består i dag av seks separate stålplattformer som er bundet sammen med gangbroer. I tillegg har feltet to ubemannede flankeplattformer. Valhallfeltet har vært i produksjon

Detaljer

Boring av brønn 6406/12-4 S&A og 6406/12-5 S&A

Boring av brønn 6406/12-4 S&A og 6406/12-5 S&A VNG Norge AS Postboks 720 Sentrum 4003 STAVANGER v./ Rolf Håkon Holmboe Oslo, 27.04.2015 Deres ref.: 01.15-VNG-GK-DRG-012 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2014/11436 Saksbehandler: Mihaela Ersvik Boring

Detaljer

Søknad om utslipp av gammel borevæske fra syv Statfjord satellittbrønner

Søknad om utslipp av gammel borevæske fra syv Statfjord satellittbrønner Miljødirektoratet v/ Bjørn A. Christensen Postboks 5672 Sluppen 7485 Trondheim Side 1 av 6 Søknad om utslipp av gammel borevæske fra syv Statfjord satellittbrønner Statoil søker med dette om tillatelse

Detaljer

«Årsaksforhold og tiltak knyttet til konstruksjons- og maritime hendelser på norsk sokkel»

«Årsaksforhold og tiltak knyttet til konstruksjons- og maritime hendelser på norsk sokkel» Studie i regi av Petroleumstilsynets rapport Risikonivå norsk petroleumsvirksomhet (RNNP) 2013 http://www.ptil.no/hovedrapport-sokkel/category1155.html «Årsaksforhold og tiltak knyttet til konstruksjons-

Detaljer

Akvaplan-niva AS Rapport: 5249-01

Akvaplan-niva AS Rapport: 5249-01 Konsekvenser for det marine miljøet i Repparfjorden ved etablering av sjøeller landdeponi for gruveavgang fra Nussir og Ulveryggen i Kvalsund kommune, Finnmark Akvaplan-niva AS Rapport: 5249-01 Forside:

Detaljer

Verdier må skapes før de deles

Verdier må skapes før de deles Verdier må skapes før de deles Samfunnsrapport OLF Oljeindustriens Landsforening OLF er interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for oljeselskaper og leverandørbedrifter på norsk kontinentalsokkel. 2 Samfunnsrapport

Detaljer

Etablering av anlegg for deponering av lavradioaktivt avfall fra oljeindustrien ved Stangeneset fyllplass, Gulen kommune

Etablering av anlegg for deponering av lavradioaktivt avfall fra oljeindustrien ved Stangeneset fyllplass, Gulen kommune Etablering av anlegg for deponering av lavradioaktivt avfall fra oljeindustrien ved Stangeneset fyllplass, Gulen kommune Melding etter Plan- og bygningsloven kap. VII-a Innsendt av: Wergeland-Halsvik AS

Detaljer

Konsekvensutredning for etablering av et energigjenvinningsanlegg i Fauske kommune

Konsekvensutredning for etablering av et energigjenvinningsanlegg i Fauske kommune Konsekvensutredning for etablering av et energigjenvinningsanlegg i Fauske kommune Avfallsenergi A/S April 2009 INNHOLD SAMMENDRAG... 5 INNLEDNING... 8 1.1 BAKGRUNN... 8 1.2 OM TILTAKSHAVER...8 1.3 UTREDNINGSPROSESSEN...

Detaljer

Modell for optimering av investeringsbeslutninger resultater og anvendelse

Modell for optimering av investeringsbeslutninger resultater og anvendelse FFI-rapport 2011/00940 Modell for optimering av investeringsbeslutninger resultater og anvendelse Maria Fleischer Fauske Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) 10. mai 2011 FFI-rapport 2011/00940 1185 P:

Detaljer

DEL I TEKNOLOGI OG KOSTNAD

DEL I TEKNOLOGI OG KOSTNAD DEL I TEKNOLOGI OG KOSTNAD En vesentlig forutsetning for de strategiske konsekensutredningene har vært at de områdene som åpnes for vindkraft skal være teknisk-økonomisk attraktive og at en utbygging i

Detaljer

Nettplan Stor-Oslo. Fremtidens nett i Stor-Oslo

Nettplan Stor-Oslo. Fremtidens nett i Stor-Oslo Fremtidens nett i Stor-Oslo Fremtidens nett i Stor-Oslo Gammelt skal bli nytt De gamle kraftledningene. De aldrende mastene. De robuste stasjonene. Koblingene som har bundet landet sammen. De har tjent

Detaljer

Yme avslutningsplan. Konsekvensutredning. YME Dokid oosqooo Arkivnr c> I GT 200080-1

Yme avslutningsplan. Konsekvensutredning. YME Dokid oosqooo Arkivnr c> I GT 200080-1 Yme avslutningsplan YME Dokid oosqooo Arkivnr c> I zll GT 200080-1 Program for konsekvensutredning Yme AVSLUTNINGSPLAN Mai 2000 Innholdsfortegnelse ls am m en d rag... side6 1. I B akgrunn... I... side6

Detaljer

Konsekvensutredning for etablering av oppredningsverk og steindeponi i Svea

Konsekvensutredning for etablering av oppredningsverk og steindeponi i Svea Konsekvensutredning for etablering av oppredningsverk og steindeponi i Svea Bilde av oppredningsverket, Braganzavågen og Lundbakken. Foto: Guttorm N. Christensen INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 4 1 INNLEDNING...

Detaljer

Reprosessering og lagring av brukt reaktorbrensel i Russland Status og alternativer

Reprosessering og lagring av brukt reaktorbrensel i Russland Status og alternativer Strålevern Rapport 2005:13 Reprosessering og lagring av brukt reaktorbrensel i Russland Status og alternativer Norwegian Radiation Protection Authority Postboks 55 N-1332 Østerås Norway Referanse: Larsen

Detaljer

Nabolag på lag Eksperter i team TET4850 - Smart Grid

Nabolag på lag Eksperter i team TET4850 - Smart Grid Nabolag på lag Eksperter i team TET4850 - Smart Grid Berit Lund Emilie Brunsgård Ek Helene Eide Wiik Håkon Tollefsen Jonas Bjertnes Jacobsen Øystein Blixhavn 2. mai 2013 Sammendrag Elkraftsystemet i dag

Detaljer

Grenseverdier og nasjonale mål

Grenseverdier og nasjonale mål RAPPORT M-129-2014 Grenseverdier og nasjonale mål Forslag til langsiktige helsebaserte nasjonale mål og reviderte grenseverdier for lokal luftkvalitet Grenseverdier og nasjonale mål M-129-2014 Grenseverdier

Detaljer

Sikkerhet er ingen tilfeldighet Observer, tenk og reager

Sikkerhet er ingen tilfeldighet Observer, tenk og reager Sikkerhet er ingen tilfeldighet Observer, tenk og reager Sikker håndtering av bitumen EN PRAKTISK GUIDE 2012 Nynas AB Utformet og produsert av Hesketh Design Limited, UK Nynas policy for helse, sikkerhet,

Detaljer