Sjøtorget brygge. Konkurransegrunnlag NY KAI. Prosjektbeskrivelse:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sjøtorget brygge. Konkurransegrunnlag NY KAI. Prosjektbeskrivelse:"

Transkript

1 Sjøtorget brygge Konkurransegrunnlag NY KAI Prosjektnavn: Prosjektbeskrivelse: Oppdragsgiver: Sjøtorget brygge, Drøbak Oktober 2015

2 Sjøtorget brygge, Drøbak A-1 A PROSJEKTINFORMASJON A.1 Dokumentliste Konkurransegrunnlagets oppbygging er basert på NS 3450:2006, prosjektdokumenter for bygg. Konkurransegrunnlaget består av følgende dokumenter: A PROSJEKTINFORMASJON... A-1 A.1 Dokumentliste... A-1 A.2 Tilbudsinnbydelse... A-2 A.3 Tilbudsinformasjon... A-3 B KONKURRANSEREGLER OG KVALIFIKASJONSKRAV... B-1 B.1 Konkurranseregler... B-1 B.2 Kvalifikasjonskrav... B-4 B.3 Tildelingskriterier... B-6 C KONTRAKTBESTEMMELSER... C-1 C.1 Alminnelige kontraktbestemmelser... C-1 C.2 Spesielle kontraktbestemmelser... C-1 C.3 Avtaledokument... C-3 D BESKRIVELSE AV BYGGEOBJEKT... D-1 D.1 Beskrivelse med prosesskoder og mengder... D-1 D.2 Tegningsgrunnlag... D-1 E TILBUDSSKJEMA... E-1 E.1 Opplysninger om tilbyder... E-1 E.2 Sammenstilling av tilbudet... E-1 E.3 Vedlegg til tilbudet... E-3 E.4 Godkjennelse av tilbudet... E-3 Vedlegg 1 - HMS egenerklæring... I Vedlegg 2 - Standarder for leveransen... II Vedlegg 3 - Reguleringsplan... IV Vedlegg 4 - Retningslinjer for begrensning av støy fra bygg- og anleggsvirksomhet... V

3 Sjøtorget brygge, Drøbak A-2 A.2 Tilbudsinnbydelse Frogn Kommune oversender herved tilbudsgrunnlag med forespørsel om tilbud på Ny kai ved Sjøtorget brygge. Konkurransen gjennomføres som konkurranse med forhandling etter forskrift om offentlig anskaffelse del I og II. Konkurransen gjennomføres i ett trinn, uten prekvalifisering. Alle interesserte leverandører gis adgang til å levere tilbud. Nærmere rundt regler for gjennomføring av konkurransen, herunder kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier fremgår av konkurransegrunnlagets kapittel B. Tilbudsbefaring vil finne sted den , kl Oppmøte ved Sjøtorget brygge ved Drøbak akvarium, Havnegata 4, Drøbak. Ved eventuelle spørsmål vedrørende oppdraget under tilbudsperioden, kontaktes byggherrens representanter, kontaktinformasjon i kapittel A.3.5. Tilbud leveres skriftlig innen , kl , til, Kommunalteknikk/MIK v/bjørn Nordvik, Rådhusveien 6, 1441 Drøbak. Tilbudet skal utformes som beskrevet i konkurransegrunnlagets kapittel B.1.6. Tilbud skal leveres i nøytral og lukket konvolutt merket: «Tilbud: Ny kai, Sjøtorget brygge». Tilbyder har selv ansvar for at tilbudet kommer inn til riktig tid. Overstiges fristen, har oppdragsgiver plikt til å avvise tilbudet. For, den Ommund Hansen

4 Sjøtorget brygge, Drøbak A-3 A.3 Tilbudsinformasjon A.3.1 Arbeidenes art og omfang Bakgrunn for tiltakene Rutinemessige inspeksjoner har avdekket at eksisterende kai av tre er i svært dårlig stand, og etter vedtak i kommunestyret er det besluttet at kaia rives og erstattes med ny betongkai på peler. Beskrivelse av tiltak Arbeidene omfatter rivning og fjerning av eksisterende konstruksjon, etablering av nye betongfundamenter og bakvegger i betong samt nytt kaidekke i betong over stålkjernepeler. For å ivareta områdets estetiske og historiske inntrykk i henhold til gjeldende reguleringsplan/verneplan for området, vil det bli etablert slitelag av tre over kaidekke av betong, samt fenderverk med utlektet treverk og tradisjonell fendring av gummidekk. Eksisterende konstruksjon har en lengde på cirka 81 meter, og varierende bredde på mellom 4 og 7 meter. Arealet av selve kaidekket er cirka 520 m 2. Dybden ved kaifront varierer mellom 2 og 3,5 meter ved middelvannstand. Ny betongkai vil bli bygget med tilnærmet lik plassering, og vil ha en lengde på 82 meter og bredde på 6,9 meter. Arbeidene er beskrevet i konkurransegrunnlagets kapittel D, med tilhørende tegninger, prosesskode og mengder for arbeidene. Beliggenhet Sjøtorget brygge er beliggende i Drøbak sentrum, og ligger rett sør for Drøbak akvarium. Bak eiendommen går Badehusveien mot sør, og Havnegata mot nord. Nærmeste gateadresse er Havnegata 4. Største delen av det nordlige arealet på tomten er bebygget med akvariets bygningsmasse. For øvrig delvis asfaltert parkeringsarealer med lett helling mot bryggen og sjøen. Riggplass vil bli anvist av kommunens representanter, og vil bli beliggende i umiddelbar nærhet til anlegget. Avfallshåndtering Alt avfall fra arbeidene skal samles opp og leveres til godkjent mottak. Kvittering leveres byggherren fortløpende. Støyende arbeider, eksempelvis sortering av betong fra armering, skal i den grad det er mulig ikke utføres på byggetomta men fraktes til og utføres på egnet sted før levering til mottak.

5 Sjøtorget brygge, Drøbak A-4 A.3.2 Byggetid Byggestart etter avtale med byggherre i løpet av januar-februar Ferdigstillelse og overlevering er planlagt senest 01. september Tilbyder utarbeider selv forslag til fremdriftsplan med relevante milepæler i prosjektet. Foreslått fremdriftsplan vedlegges tilbudet (jfr. kapittel B.2.4, pkt. 11), og vil inngå i videre forhandlinger. A.3.3 Forbehold om finansiering og tillatelser Prosjektet er godkjent av og finansiering er bevilget innen en ramme. Oppdragsgiver tar likevel forbehold om kommunestyrets endelig godkjenning og finansiering av prosjektet. A.3.4 Entrepriseform og kontraktstype Arbeidene utføres som en totalentreprise. Det utføres ikke andre arbeider på konstruksjonen i det tidsrom entreprisen gjelder. Det opprettes et avtaledokument, med basis i NS8407:2011, «Alminnelige kontraktbestemmelser for totalentrepriser», med spesielle bestemmelser som angitt i kapittel C.2. A.3.5 Oppdragsgivers organisering og kontaktinformasjon Kontaktperson i tilbudsperioden vil være Ommund Hansen,. All kommunikasjon mellom interessenter og oppdragsgivere i tilbudsfasen skal gå via kontaktpersonen. Se liste under for roller og kontaktinformasjon. Rolle Foretak Navn Tlf. epost Byggherre Bjørn Nordvik Byggherreombud/ Safe Control Eng. AS Ommund Kontaktperson Hansen Prosjekterende Safe Control Eng. AS Ommund (Forprosjekt) Hansen Ansvarlig søker (Rammetillatelse) Safe Control Eng. AS Per Værland A.3.6 Spesielle forhold ved byggeplassen Reguleringsforhold Byggeplassen er beliggende ved eldre verneområde i Gamle Drøbak sentrum, og tiltaket vil være avhengig av dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan. Området er regulert til Antikvarisk spesialområde, med formål allmennyttig/friområde ved sjø. Det søkes dispensasjon fra følgende bestemmelser i reguleringsplanen: Pkt , «Veier, gjerder, porter, terrasser, trapper, rekkverk, forstøtningsmurer, brygger etc. skal bevares eller kreves tilbakeført og kan ikke fjernes uten bygningsmyndighetenes godkjenning. Karakteristisk vegetasjon og store trær kan kreves bevart.»

6 Sjøtorget brygge, Drøbak A-5 Søknad om dispensasjon og søknad om rammetillatelse til tiltak vil bli utarbeidet og innlevert planmyndighetene. Kontraktsinngåelse forutsetter at rammetillatelse for beskrevet tiltak blir gitt. Rivning av eksisterende konstruksjon og øvrige arbeider kan ikke påbegynnes før det foreligger igangsettingstillatelse. (Reguleringsplan for området er vedlagt konkurransegrunnlaget som vedlegg nr. 3.) Støykrav og arbeidstidsbestemmelser Byggeplassen er beliggende i sentrumsområde med boligbebyggelse i umiddelbar nærhet. Det forutsettes derfor at entreprenøren følger retningslinjer gitt av Miljødirektoratet i skriv nr. T-1442, kapittel 4 «Retningslinjer for begrensning av støy fra bygg- og anleggsvirksomhet» med tilhørende veileder. I perioder hvor det planlegges arbeider som kan overstige tillatt støynivå i henhold til T -1442, skal entreprenør underrette byggherren minst 2 uker i forveien slik at naboer kan varsles i rimelig tid. For dette prosjektet vil arbeidstid være klokken 07:00 til 19:00 på alle hverdager. Ekstra støyende arbeider mellom 08:00 og 16:00. Kveldsarbeider eller helgearbeider tillates i utgangspunktet ikke, og må avtales spesielt. (Retningslinjer for begrensning av støy fra bygg og anleggsvirksomhet (T-1442 kapittel 4) er vedlagt konkurransegrunnlaget som vedlegg nr. 4.)

7 Sjøtorget brygge, Drøbak B-1 B KONKURRANSEREGLER OG KVALIFIKASJONSKRAV B.1 Konkurranseregler B.1.1 Lovverk for anskaffelsen Denne anskaffelsen omfattes av: - Lov av 16. juli 1999 nr. 69, med siste endring fra , om Offentlige anskaffelser. - Forskrift om offentlige anskaffelser av med siste endring fra Tilbud skal gis i samsvar med dette konkurransegrunnlaget. Tilbyder må selv gjøre seg kjent med de lover, regler og forskrifter som gjelder for anskaffelsen, både for anskaffelsen i seg selv og arbeidende som skal leveres. B.1.2 Kunngjøring Konkurransen er kunngjort i database for offentlige innkjøp, DOFFIN. Konkurransen er offentliggjort fra den B.1.3 Anskaffelsesprosedyre Anskaffelsen gjennomføres som konkurranse med forhandling, i ett trinn uten prekvalifisering. Alle interesserte leverandører gis anledning til å levere tilbud. Forhandlingene vil kunne bli gjennomført i flere faser for å redusere det antall tilbud det forhandles om. Dersom det inngis flere enn 3 tilbud totalt, skal forhandlingene begrenses til de 3 tilbud som ansees mest fordelaktige i henhold til tildelingskriteriene. B.1.4 Fremdriftsplan for anskaffelsen Oppdragsgivers fremdriftsplan for anskaffelsen. Fremdriftsplanen er veiledende, og oppdragsgiver forbeholder seg retten til justering ved behov. Hendelse Dato Kunngjøring Tilbudsbefaring Tidsfrist for påmelding Som tilbud Tidsfrist for tilbud Avklaringer og forhandlinger Sluttevaluering og innstilling Tildelingsbrev/intensjonsbrev Inngåelse av kontrakt (Forutsatt at rammetillatelse foreligger)

8 Sjøtorget brygge, Drøbak B-2 B.1.5 Kostnader i tilbudsfasen Kostnader tilbyder måtte ha i forbindelse med tilbudsprosessen, dekkes av den enkelte tilbyder. B.1.6 Utfylling av tilbud Det stilles følgende formkrav til utforming av tilbudet: - Tilbudet skal være skriftlig. - Tilbudet skal i sin helhet være på Norsk. - Følgebrev og tilbudsskjema skal være underskrevet og datert. - Følgebrev skal ligge først, etterfulgt av tilbudsskjema. Tilbudsskjema vedlagt dette konkurransegrunnlag skal benyttes. - Øvrig vedlagt dokumentasjon skal plasseres i kronologisk rekkefølge etter nummer angitt i tilbudsskjemaets kapittel E.3. - Det skal benyttes skilleark mellom tilbudets ulike deler. Komplett digital kopi av tilbudet vedlegges forsendelsen. Komplett digital kopi av alle tilbudsdokumenter leveres i.pdf format, ferdig priset anbudsbeskrivelse (prisfil) i.gap 1 eller.xml format. De digitale filene legges på minnepinne eller cd. B.1.7 Tilbud på deler av konkurransegrunnlaget Det er ikke anledning til å gi tilbud på deler av konkurransegrunnlaget. B.1.8 Vedståelse av tilbudet Tilbudet skal vedståes i 90 dager fra tilbudsfristen. Kontrakt mellom partene skal inngås innen utløp av vedståelsesfrist. B.1.9 Forbehold og avvik Eventuelle avvik eller forbehold i forhold til deler av konkurransegrunnlag må tydelig fremkomme i tilbudet. Forbehold skal beskrives og vedlegges tilbudet i et eget følgebrev. Ved ikke prissatte forbehold eller avvik, vil oppdragsgiver selv bedømme priskonsekvens etter beste evne. Vesentlige forbehold og avvik vil føre til at tilbudet avvises. B.1.10 Levering av tilbudet Tilbud leveres skriftlig innen , kl , til, Kommunalteknikk/MIK v/bjørn Nordvik, Rådhusveien 6, 1441 Drøbak. Tilbudet skal utformes som beskrevet i konkurransegrunnlagets kapittel B.1.6. Tilbud skal leveres i nøytral og lukket konvolutt merket: «Tilbud: Ny kai, Sjøtorget brygge». 1 Isy G-prog linker (Gratis) benyttes for utfylling av prisfil. Hjemmeside:

9 Sjøtorget brygge, Drøbak B-3 B.1.11 Tilbudsåpning Tilbudsåpning vil finne sted umiddelbart etter tilbudsfristens utløp. Det vil ikke være anledning for tilbydere å være til stede ved tilbudsåpningen. Tilbudsprotokoll fra åpningen vil bli utarbeidet og formidlet til interessenter som har levert tilbud. B.1.12 Avvisning av leverandør Oppdragsgiver plikter å avvise leverandører som ikke har levert inn gyldige skatteattester og HMS erklæring i henhold til lov og forskrift om offentlige anskaffelser, og de leverandørene som ikke oppfyller de fastsatte kvalifikasjonskrav. B.1.13 Avvisning av tilbud Tilbud skal avvises når: - Det ikke er rettidig mottatt hos oppdragsgiver - Det inneholder forbehold mot grunnleggende elementer i konkurransegrunnlaget. - Det mangler vesentlig informasjon, slik som pris eller andre forutsetninger som har vesentlig betydning for bedømmelsen av tilbudet. Tilbudet kan avvises når: - Etterspurte vedlegg til tilbudsbrev ikke foreligger - Etterspurte vedlegg til tilbudsbrev har mangelfulle opplysninger for bedømmelse av tilbyders mulighet til å oppfylle de fastsatte krav til teknisk og økonomisk status. B.1.14 Avlysning av konkurransen Dersom eksterne forutsetninger, manglende tillatelser fra andre offentlige myndigheter eller kommunale bevilgninger tilsier det, forbeholder oppdragsgiver seg retten til å kansellere hele eller deler av konkurransen. B.1.15 Tilleggsopplysninger Dersom leverandøren ikke finner at konkurransegrunnlaget gir tilstrekkelig veiledning, eller av andre årsaker har spørsmål i forbindelse med forelagte dokumenter, kan han ved skriftlig henvendelse be om tilleggsopplysninger hos oppdragsgivers kontaktperson. Henvendelser i konkurranseperioden skal skje skriftlig, fortrinnsvis per e-post merket med prosjektets navn og nummer. Alle relevante henvendelser fra interessenter vil bli protokollført og besvart.

10 Sjøtorget brygge, Drøbak B-4 B.2 Kvalifikasjonskrav Dokumentasjon som det følger av dette kapitlet skal fremlegges som grunnlag for oppdragsgivers bedømming av tilbyders kvalifikasjoner. Denne bedømmingen gjennomføres uavhengig av den økonomiske del av tilbudet, og før slik vurdering med tanke på tildeling av kontrakt starter. Dokumentasjonen vedlegges tilbudet, nummereres som angitt i dette kapittel og ordnes i kronologisk rekkefølge. B.2.1 Obligatoriske krav Dok. Nr. Krav Dokumentasjon 1 Gyldig tilbudsskjema Ferdig utfylt tilbudsskjema med underskrift fra bemyndiget person (Kapittel E), samt utfylt prisskjema (Kapittel D). 2 Foretaket skal ikke ha restanser for skatter og avgifter Skatteattest for skatt og merverdiavgift. Attesten skal ikke være eldre enn 6 måneder regnet fra tilbudsfrist. B.2.2 Leverandørens organisatoriske og juridiske stilling Dok. Nr. Krav Dokumentasjon 3 Registrert foretak Firmaattest for registrering i det faglige register som gjelder i det land der tilbyder er etablert, for eksempel Foretaksregisteret i Brønnøysund. Attesten skal være dekkende for leverandørens situasjon ved innleveringstidspunkt. 4 Foretaket skal oppfylle lovbestemte krav i Norge innen Utfylt og undertegnet egenerklæring for HMS. Skjema i konkurransegrunnlagets vedlegg 1 skal benyttes. helse, miljø og sikkerhet. B.2.3 Leverandørens økonomiske og finansielle stilling Dok. Nr. Krav Dokumentasjon 5 Leverandør skal dokumenter en økonomisk stilling som setter Foretakets siste 2 års godkjente regnskap inklusive styre og revisjonsberetning skal fremlegges. denne i stand til å gjennomføre leveransen. 6 Gyldig forsikringspolise Kopi av gyldig forsikringspolise.

11 B.2.4 Leverandørens tekniske og faglige kvalifikasjoner Dok. Nr. Krav Dokumentasjon Sjøtorget brygge, Drøbak B-5 7 For ansvarlig utførende for anlegg og konstruksjoner i dette prosjektet, settes kravet til tiltaksklasse 2 etter Plan og bygningsloven. 8 Systemer for internkontroll, kvalitetssikring og styringssystemer 9 Dokumentert erfaring fra tilsvarende oppdrag. 10 Tilbudt organisasjon og personell skal ha en tilfredsstillende kompetanse og evne til å gjennomføre kontrakten. 11 Redegjørelse for gjennomføringsplan Kopi av sentral godkjenning i forespurt tiltaksklasse eller høyere. Kortfattet redegjørelse for leverandørens IK og KS systemer, samt andre sertifikater av relevans for prosjektet Beskrivelse av leverandørens mest relevante oppdrag de siste 3 år. Listen skal angi avsluttede eller pågående leveranser av tilsvarende arbeider som beskrevet i dette konkurransegrunnlaget. Listen skal angi oppdragsgiver, prosjekttype, verdi, tidspunkt for oppstart/ferdigstillelse og kontaktperson med tilhørende kontaktinformasjon. Oversikt over leverandørens bemanning i prosjektet og CV for tilbudt prosjektleder og anleggsledelse. Det bes om at tilbudet vedlegges en enkel gjennomføringsplan med beskrivelse for utførelse av hovedmomenter i prosjektet, bemanning, behov for rigg/utstyr og fremdriftsplan. Redegjørelsen skal også beskrive hvordan støyende arbeidsmomenter (>65 desibel) er tenkt gjennomført på en mest mulig skånsom måte, slik at dette gir minst mulig belastning for beboere i området. Dersom det skal benyttes underentreprenører til deler av arbeidene, redegjøres det for dette her.

12 Sjøtorget brygge, Drøbak B-6 B.3 Tildelingskriterier B.3.1 Valg av tilbud Dersom tilbyder er kvalifisert til å delta i konkurransen, vil leverandøren inngå i vurderingen for kontraktstildeling. Kriteriene som vil bli vurdert er: - Pris B.3.2 Vurdering av tildelingskriterier Dersom det mottas mer enn tre kvalifiserte tilbud, vil de tre tilbudene som ansees mest fordelaktig i henhold til tildelingskriteriene bli invitert til videre forhandlinger. Det vil bli benyttet følgende vekting av tildelingskriterier: Kriterium Vekttall Innhold Vurderes Pris 90 Tilbudspris, Tilbudsskjema E.2.1 Pris 10 Endringsarbeider, Tilbudsskjema E.2.4 Laveste pris får høyest poengsum. Teoretisk uttak av endringsarbeider: Mannskap: 120 timer, Maskiner og utstyr: 60 timer. Laveste pris får høyeste poengsum. B.3.3 Poengberegning for pris Beregning for tilbudspris, Tilbudsskjema E.2.1 Laveste tilbudspris i henhold til beskrivelse eks. mva. dividert med foreliggende tilbudspris, multiplisert med vekttall. (Eksempel: 2 stk. tilbud, T1= 100 kr og T2=150 kr. Laveste tilbudspris er 100 kr, vi får T1:100kr/100kr*90= 90poeng, T2:100kr/150kr*90=60 poeng) Beregning for endringsarbeider, Tilbudsskjema E.2.4 Timesatser for mannskaper eks. mva. multipliseres med et teoretisk uttak av 120 timer for hver rolle. Timesatser for maskiner og utstyr eks. mva. multipliseres med et teoretisk uttak av 60 timer. Laveste totalpris for uttak av endringsarbeider eks. mva. dividert med foreliggende totalpris for endringsarbeider. (Eksempel: 2 stk. tilbud, T1=10 kr, T2=15 kr. Laveste tilbudspris er 10 kr, vi får T1:10kr/10kr*10= 10 poeng, T2:10kr/15kr*10=6,6 poeng)

13 Sjøtorget brygge, Drøbak C-1 C KONTRAKTBESTEMMELSER C.1 Alminnelige kontraktbestemmelser Som generelle kontraktbestemmelser benyttes NS8407:2011, «Alminnelige kontraktbestemmelser for totalentrepriser», med spesielle bestemmelser som angitt i kapittel C.2 C.2 Spesielle kontraktbestemmelser Den aktuelle bestemmelse i NS 8407 i parentes. I tillegg til de bestemmelser som fremgår av dette kapittel inneholder også konkurransegrunnlaget kapitel 4 og 5 rettslige bindende bestemmelser for totalentreprenøren. (pkt. 4.3) Møter med kontraktsmedhjelpere. Tilføyelse: Byggherren eller hans representant skal ha rett til å delta i totalentreprenørens møter med sine kontraktsmedhjelpere, og han skal innkalles til samtlige møter med rimelig varsel. Totalentreprenøren skal føre referat fra alle slike møter og referat skal sendes byggherre og hans representant senest fire dager etter møtets avholdelse. Byggherre eller hans representant deltar i nevnte møter for å sikre en god dialog om foreslåtte løsninger. Formell aksept av løsninger skjer dog i byggherremøter. Referat fra byggherremøte føres av byggherren eller hans representant. (pkt. 10.1) Valg av kontraktsmedhjelpere. Tilføyelse: Ved bruk av kontraktsmedhjelpere skal disse ha de nødvendige kvalifikasjoner. (pkt. 10.3) Kontraktsmedhjelpere som er angitt i kontrakten første ledd, første setning utgår og erstattes med: Byggherren forbeholder seg retten til å kreve utskifting av underentreprenører som er oppgitt i tilbudet/kontrakten dersom det etter kontraktsinngåelse viser seg at underentreprenøren ikke har de nødvendige kvalifikasjoner eller det ikke kan fremlegges tilfredsstillende dokumentasjon som er opplistet i konkurransegrunnlaget kapittel 5 punkt 5.8 (Lønns og arbeidsvilkår) Tilføyelse: Totalentreprenøren kan ikke kreve erstatning eller annen godtgjørelse for de kostnader og/eller tap som denne påføres som følge av at byggherren benytter sin rett til å nekte godkjennelse. (pkt. 22.5) Nærmere fastleggelse av byggherrens medvirkningsplikt. Tilføyelse: Fristen for byggherrens medvirkning skal ikke under noen omstendighet være kortere enn to uker.

14 Sjøtorget brygge, Drøbak C-2 (pkt. 24.2) Avtalt risikoovergang. Endres til: Frist endres til 8 uker fra kontraktsinngåelse. (pkt. 26.2) Indeksregulering. Utgår og endres til: Prisen er fast og endringer i prisnivå etter tilbudsfristen utløp gir ikke rett til regulering av kontraktssum eller enhetspriser. Dette gjelder for kontraktsarbeider, tilleggsarbeider og for avtalte timepriser. (pkt c) Faktureringsplan. Endres til: Avdrag kan ikke kreves for materialer og varer som kun er tilført byggeplass, men ikke innebygget. (pkt. 28.1) Betalingsfrist. Endres til: Betalingsfrist skal være 30 dager etter mottatt faktura i samsvar med pkt. 27. (pkt. 40.2) Dagmulktbelagte frister. Tilføyelse: I tillegg til sluttfristen er følgende dagmulktbelagt: Frister for deloverlevering, frister for funksjonstesting og overlevering av FDV-dokumentasjon, frist for overlevering av innreguleringsprotokoll og andre prøveprotokoller, samt utbedringsfrister for mangler fastsatt på overtakelsesforretninger. (pkt. 40.3) Dagmulktens størrelse. Tilføyelse: Det samlede dagmulktansvar etter denne bestemmelsen gjelder kun totalentreprenørens dagmulktsansvar for oversittelse av sluttfrist. For alle andre dagmulktsbelagte frister løper det en dagmulkt på kr pr. dag, begrenset oppad til 10% av kontraktssum som kommer i tillegg til dagmulkt for sluttfristen. (pkt ) Senere reklamasjoner. Tilføyelse: Det avholdes reklamasjonsbefaring et år etter overlevering av hele kontraktsgjenstanden og deretter minst en ytterligere reklamasjonsbefaring senest fire år etter overtakelse. Totalentreprenøren innkaller til disse befaringene.

15 Sjøtorget brygge, Drøbak C-3 (pkt ) Gjennomføring av utbedringen. Tilføyelse: Totalentreprenøren plikter å utbedre alle feil og mangler som oppdages på overtakelsesforretningen innen 20 dager etter at forretningen er avsluttet med mindre annet særskilt avtales på overtakelsen. Mangler oppdaget på senere reklamasjons besiktninger skal utbedres senest 20 dager etter at forretningen er avsluttet med mindre annet særskilt avtales på besiktningen. C.3 Avtaledokument Det opprettes avtaledokument basert på NS8407:2011, «Alminnelige kontraktbestemmelser for totalentrepriser», med spesielle bestemmelser som angitt i kapittel C.2

16 Sjøtorget brygge, Drøbak D-1 D BESKRIVELSE AV BYGGEOBJEKT D.1 Beskrivelse med prosesskoder og mengder Beskrivelse med prosesskoder og mengder. Beskrivelsen er vedlagt konkurransegrunnlaget som et eget dokument, samt som digital anbudsfil i.gab og.xml format. D.2 Tegningsgrunnlag Tegningsgrunnlag er vedlagt konkurransegrunnlaget som eget dokument.

17 Sjøtorget brygge, Drøbak E-1 E E.1 TILBUDSSKJEMA Opplysninger om tilbyder Fyll ut følgende informasjon: Firmanavn: Selskapsform: Foretaksnummer: Gateadresse: Postadresse: Telefon: E-postadresse: Kontaktperson: E.2 Sammenstilling av tilbudet E.2.1 Priser Prisene sammenstilles i tabellen under, i henhold til beskrivelsen av prosesser og mengder gitt i kapittel D. Hovedprosess Beskrivelse Sum eks. mva. Sum inkl. mva. 1 Forberedende tiltak 4 Grøfter, kummer og rør 5 Vegfundament 8 Bruer og kaier TILBUDSSUM E.2.2 Regulering av tilbudssum Angitt tilbudssum reguleres ikke for lønns og prisstigning. E.2.3 Tider Planlagt anleggstid: Uker Oppstarts dato: Ferdigstillelses dato:

18 Sjøtorget brygge, Drøbak E-2 E.2.4 Endringsarbeider Eventuelle endringsarbeider skal skriftlig bestilles av byggherren, og gjøres opp etter på forhånd avtalte timespriser for mannskap og maskiner. Relevante roller/maskiner i forelagt prosjekt, listes opp med tilhørende timepris (eks mva.) i tabellen under: Mannskap Maskiner og utstyr (Inkl. fører) Rolle Timesats Type Timesats Anleggsarbeider Forskalingssnekker Murer/betongarbeider Tømrer Elektriker VVS Funksjonærer (Byggeledelse, prosjekterende) Liten gravemaskin (<10t) Stor gravemaskin (>10t) Lastebil Lastebil med henger Hjullaster Pelerigg (Stålkjernepeler) Lekter (Flytende rigg) Medgått materiell i forbindelse med endringsarbeider, gjøres opp etter netto selvkost med et tillegg på % for rigg og drift av byggeplass, administrasjon og fortjeneste. E.2.5 Sikkerhetsstillelse Jeg/ Vi kan stille bankgaranti for våre forpliktelser i utførelsestiden og reklamasjonstiden i henhold til NS Sikkerhet stilles gjennom: E.2.6 Forsikring Jeg/ Vi vil tegne/ har forsikring i henhold til NS 8407 i forsikringsselskapet: E.2.7 Underentreprenører og samarbeidsfirma Entreprenøren skal for deler av arbeidet han ikke selv kan dokumentere nødvendige kvalifikasjoner for, benytte underentreprenører som kan dokumentere å inneha dette: Firma Org nr. Fagområde/Beskrivelse

19 Sjøtorget brygge, Drøbak E-3 E.3 Vedlegg til tilbudet Se kapittel B.2 for nærmere beskrivelse av krav til dokumentasjon. Følgende vedlegg skal følge tilbudet: Beskrivelse av vedlegg Levert 1. Tilbudsskjema og prisskjema 2. Skatteattest for skatt og merverdiavgift 3. Firmaattest 4. HMS egenerklæring (Skjema i vedlegg 1) 5. Dokumentasjon av økonomisk stilling 6. Kopi av gyldig forsikringspolise 7. Kopi av sentral godkjenning 8. Redegjørelse for internkontroll og kvalitetssikring 9. Referanseliste 10. Bemanning og CV for nøkkelpersonell 11. Redegjørelse for hvordan oppdraget vil bli løst E.4 Godkjennelse av tilbudet Undertegnede erklærer at tilbudet er gitt i samsvar med tilbudsinnbydelsen og tilbudsgrunnlaget. Sted: Dato: Ansvarlig underskrift og stempel:

20 Sjøtorget brygge, Drøbak I Vedlegg 1 - HMS egenerklæring Denne bekreftelsen gjelder: Firma Adresse Postnr./-sted E-post adresse Det bekreftes med dette at denne virksomheten arbeider systematisk for å oppfylle kravene i helse-, miljøog sikkerhetslovgivningen og ved det tilfredsstille kravene i forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten (Internkontrollforskriften) fastsatt ved kgl.res. av 6. desember 1996 nr i medhold av lov av 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v. Det bekreftes at virksomheten er lovlig organisert i henhold til gjeldende skatte- og arbeidsmiljøregelverk når det gjelder ansattes faglige og sosiale rettigheter. Det aksepteres at oppdragsgiver etter anmodning vil bli gitt rett til gjennomgåelse og verifikasjon av virksomhetens system for ivaretakelse av helse, miljø og sikkerhet. Daglig leder (sign.) Dato: Det bekreftes med dette at det er iverksatt systematiske tiltak for å oppfylle ovennevnte krav i helse-, miljøog sikkerhetslovgivningen. Representant for de ansatte Dato: (sign.)

21 Sjøtorget brygge, Drøbak II Vedlegg 2 - Standarder for leveransen Nr. Dokument 1 Statens vegvesens håndbok nr. 025: Prosesskode-1. Standard arbeidsbeskrivelse for vegarbeidsdriften, samt retningslinjer, publikasjoner etc. referert til i denne. 2 Statens vegvesens håndbok nr. 026, Prosesskode-2. Standard arbeidsbeskrivelse for bruer og kaier. samt Norske Standarder, retningslinjer, publikasjoner etc. referert til i denne. 3 Statens vegvesen: Håndbok -050 Trafikkskilt 4 Statens vegvesen: Håndbok 051 Arbeidsvarsling 5 Statens vegvesen: Håndbok 185 Prosjekteringsregler for bruer 6 Statens vegvesen: Håndbok 184 Lastforskrifter for bruer og ferjekaier i det offentlige vegnett 7 Statens vegvesen, Vegdirektoratets bruavdeling: Temahefte nr. 1: Bruklassifisering 8 Statens vegvesen, Vegdirektoratets bruavdeling, rapport Bru: Vedlikehold av

22 Sjøtorget brygge, Drøbak III korrosjonsbeskyttende belegg på stålbruer, samt norske og internasjonale standarder, retningslinjer, publikasjoner etc. referert til i denne. 9 Statens vegvesen: Håndbok 145 Brudekker fuktisolering og slitelag 10 Statens vegvesen: Håndbok 231 Rekkverk 11 Statens vegvesen: Håndbok 267 Standard veg rekkverk 12 Statens vegvesen: Håndbok 211 Avfallshåndtering 13 NS 3472: Prosjektering av stålkonstruksjoner 14 NS ,2,3,4,5,7,12 Prosjektering av konstruksjoner. Dimensjonerende laster 15 NS-EN Utførelse av betongkonstruksjoner 16 NS EVT. andre relevante norske og utenlandske standarder 18 Utlysningsannonsen som gjengitt i DOFFIN 19 Referat fra tilbudsbefaring

23 VEDLEGG 3 - REGULERINGSPLAN

24 VEDLEGG 3 - REGULERINGSPLAN

25 VEDLEGG 3 - REGULERINGSPLAN

26 VEDLEGG 3 - REGULERINGSPLAN

27 VEDLEGG 3 - REGULERINGSPLAN

28 VEDLEGG 3 - REGULERINGSPLAN

29 VEDLEGG 4 - RETNINGSLINJER STØY I BYGG OG ANLEGG (T-1442)! " # " $ % & # " ' " ( ) * %! +, ( * -., $ $ / ) $ - " & $ $ % 0 # * 1 % ) 2 3! % 1 - & $ # ( + * # " $ * ( ) * 1 ) " " % - *. # * $ 4 & * # " $ %. %! 2 2 & % * ) $ 0 # & 1 6 * # * - 2 2! # & & -! & % *!! * 7 & - " / ) $., $ " # " $ % & ) 0 " " " * % - 2! # 5 # $ " 2 - & ( ) * %! +, 1 * - 0 % ) " & $ $ %! # & $ * 4 " " # 1 ) "! * - 1! * : - ". 4 5 % 5 ) "! * ) $ 2 # & ' + ) 7 7 ( + & $ # " $ % 7 * ) $ * * 8 ; < = < =?? B? C? D, $ $ / ) $ - " & $ $ % 0 # * 1 % ) 2 3!. + * # 1 1 $ # %! +, % ) 2 ) 0 * % 1 * # 5 * %! +, $ * " % " #! -. & & E 8 D - % # % 0 * 5 # " #! -. & & " $ ' & 5 * ( ) * - " & $ $ 2 5! )! - & 5 * # (! %! # 5 2 # " 5 * " " 4 1 * 8 F ) * & " $ * 5 * # (! %! # 5 % 1 ' * 7 % $ * " % 0 * 5 # " ( ) * 5 - $ ) $ 1 0 & 5 % ) 2 0 # %! #! -. & & G 8 B C H I ". ( - &!. - % # % %! +, $ * " % * 4! " 5 + * % ( ) *., $ $ / ) $ - " & $ $ % 0 # * 1 % ) 2 3! I & & $ * " % * $ ' & 5 * 1 0 # 0 - & "! &, 5 " # 0 6 # 5 D : # " " ( - & & " 5 &, 5! *, 1 1 " # 0 6 ) $ $ ' & 5 * 4! " ( ) * * ) %! +, ( + & % ) 2. * 4 1 % ( ) * 2 6 & 8 J! +, $ * " % " ( ) * 5 - $ ) $ 1 0 & 5 % 1 ' * 7 % " 6 * - " & $ $ % 7 * # ) 5 " % & " $ 5 ) 0 * %! # $ * 4 1 * : % K -. & & G 8 V S Z S V W ^ X U ^ ƒ b Y _ a X \ _ V ^ Z \ ^ ƒ b Y _ a X b a U T \ ˆ Š ^ ƒ b Y _ a X S _ ^ ^ ˆ Š Œ Ž U T T U Y W ƒ S U T T Z V \ _ V ˆ Š Ž ˆ Š š Ž w o n m p r i œ i m l m s ž o n m p r i Ÿ v r u n r m r m z l m l u o z r i v o n r ž j i z r j p r m ž i u v l m s E 8 L 8 J 1 ' * 7 # " $ - 0 $ * " % 0 * 5 # " ( ) * & - " $ 0 - * # $ - *. # 5 * B C M H N ) * * 1 % ' ) " ( ) * - " & $ $ % 7 * # ) 5 " % & & * 5 * # (! % ( - % " % & " $ 5 O - 0 * 4 " 5 %! # & 3 & 4 1 * P 2 6 " 5 * Q 8 J 1 ' * 7 # " $ - 0 %! +, $ * " % " ( * - K -. & & E ( ) * 5 * # (! % ) 2 $ # * %! +, 4 & 2 7 * # & " $ *! # 5 " " 4 1 * R S T U V V W X U Y Z [ \ U S W U T T U Y \ Y Z ] ^ W ] _ W U S W T U S V \ U ` Y U S W U a U Y \ Z U S U ] [ Y \ _ V [ V b a U T \ Z c _ d U T T e W b f U Y X U W g U \ h i j k l m n o p q r s t u v r i k s w h i j x u v r i l m n o p q r s t q y z r s r i { s w r i r z z t q z s i } s w 9 * % ) 2 ( & *., $ $ / ) $ - " & $ $ % 7 * ) % ' 1! *. * + * * % " -. ) & - $ % - 2! # 5 # $ & & * & # 1!! * 3 0 * - " 5 * #! # 5 : % 1 - & 5 # % %. 3 - " 5 & % % ) 2 " % " 3 " $ " 5 - " & $ $ % 7 * # ) 5 : ( ) * 4! % -!! -! 5! # 1 1 * & " $ * ) ) & 5 # - *. # 5! " " 2 6 " 5 8 D, $ $ 3 * * P! # &! - 1 % 3-0 * % 1 - & 0 ~ * - " % 0 - * & # $ ( ) * -! 5 " 1 &! "! * 7 * " + * * ( + & $ * ) * - 0 " 8 E 8 L 8 L I *. # 5 * ) 2 " -!! " J! +, " 5 5 * # (! ) $ - 1! # 0 #!! *. + * " ) * 2 - &! # 1 1 ( ) * 1 ) 2 2 ) 2 " -!! " 8 9 * % ) 2 5! # % 7 % # & &! # & ( & & *! # & & -! % # 1 ( * - 5!! : ) $ %! +, $ * " % " # K -. & & E ) 0 * % 1 * # 5 % : $ ' & 5 * * $ & " ) * % & # " $ : 1-7 #!! & E 8 E 8 I 0 0 # 1. + *. - *! # & & -! % 5 * % ) 2 " -!! - *. # 5 " * 1 ) *! 0 - * # $ 8 J! +, $ * " % " 1 - " % ( * - E G! # & G 5 D I ( ) * 2 # " 5 * " " L 4 1 * % 5 * # (! ) $! # & G G 5 D I ( ) * 2 # " 5 * " " 4 1 % 5 * # (! 8

30 VEDLEGG 4 - RETNINGSLINJER STØY I BYGG OG ANLEGG (T-1442) ª ««± ± ² ³ µ ¹ º» ¼ ½ ¾ «± ± À Á  à À Ä ² Á À  µ À Á Á à À Å Á À À Æ Â Á À µ µ «À ± µ À à À Á À Ç Ã È É Ê É Ë É Ì Í À à ² Á ± ² ³ Å Á À À Á Î Â Á Ä ³ Å Å «± À Å Â Á À Á Ï µ  Á Ð ± À à ² Á Å Á À À Á À Á «Å ± ± Ä ² Á à À Â Ï Â µ À à Á À Å À Ä À ³ ± ± À É Í Â À ± Ð «Ñ  À Á «Ã À ± À µ À Ä «± Ð À ± ± À Á «µ ± À à ² Á ³ à µ  «Å ± ± ± «Ä À Ò Æ Â Á À À À µ À à «Á Ä À à «À Ä ³ Å Å Á  À À Á à À Á À ± Ï ² ³ ± Ð ± À à ² Á ± ² ³ µ Ä «Á À ««µ Ä ² ± À À à  À Á Å ± ± «É Ó Ä À Æ «± À Å Á À À µ À Á à À Á Ô «Ä À Ò Å Ñ À à À Á Å À À Á À ±  Š Á Á Å À Á À Õ Ö Ö Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ß Ü Ú à Þ á Ü Ú â á à ã á Ú ä å Ú á Ý æ á ß á Ú ã à á Ý á Þ ç á Û ã á Ú Ù Þ æ è à â á â é Þ Þ á Û æ á Ù ß á Ú ê ë Ý Ý á Û á Ú ä ì í î ï ð ð ñ ò ó Ý â á Ø Ü Û ê á à Ý Ý á Ý ã ô Ú æ æ ê ô é Þ Ú á Ý æ á Ú Ø Ù Ú â é Þ Þ õ Ù Þ Ü Ý Û á Þ Þ æ ß à Ú ö æ Ù ø á ê ä ó Û Û á Þ Ú á Ý æ á Ú Þ ç á Û ã á Ú á ö ß à ß Ü Û á Ý ê Û é ã Ý à ß è ù à ã ã á Û ß á Ú ã à Ø Ù Ú Ú Ù á ê ú à ã û ü à Ú Ù Ø Ù Ú æ ê ô é Ø ô Û æ Ù â Ú ë ö æ Ø Ù Ú è Û ä ý Ù Ú ê ë Ý Ý á Û Ü Ý Û á Þ Þ æ ö Ü Û ê é ã á Û à Þ â Ù Ú á Û é ã Ù Þ þ à Þ Þ á Û é ã Þ à á Ý æ ö ç á Ú þ à Ý Þ Ü ß Þ Ú á Ý æ á Ý á á ã ÿ ã û ä % & ' ( ) ( ' * + &, -. + / & , ' + ) : ; < = A B C D M N O P Q R S T U S P V P W X Y N O P Q R S T N Z R S [ \ V V P [ Q X Y R W S P U V R S T X ] ^ R _ ` X N Q a O R P R P [ X V P V ` X b N [ R S c d e f e d g S Y R P W X a O \ X X h R W ^ S \ Z N h O \ Z V X V i ] [ P Z j. + / & , E : ; F > B C A G H D - E E - 1 * / ( A I J - E E ) ' 5 2 ' : ; < K A G H D á Ú æ Ù æ ê ô é Þ Ú á Ý æ á Ý á à ê Ü â á Û Û à æ þ á æ à á Û Û á ê à Û Ø á Û Û á Ú à ö ö á ö Ü Ý Ù ß á Ú ø Ù Û ã á æ ü Þ ç á Û ã á Ú Ú á Þ á Û á Ý Ù ß Ü Ú æ Û à Ý Þ ü ö Ü þ à ê ê á Û ä ä ó ß ß à ö â ô Ú â Ü Ú á ê à Û Û Ü ê á æ Ø Ù Ú ö Ù Ú ê ß Ü Ú à Þ ã Ú à Ø ê à Ý Ý ê à Û ë ö á Ú ü Ù Þ æ ê ô é Þ Ú á Ý æ á Ý á â ô Ú à ö ö á ø á ß á æ á ã á Ú á Ý Ý ÿ ã û ä þ Ú á Ý Þ Ý à Ý Þ æ Ù Þ à Ú æ ê ô é Ý à ß è á Ú á Ý Ý ÿ ã û à Ý Ý á Ý ã ô Ú æ ù æ Ù Ø Ú Ü ê ë Ý Ý á Û á ã Ü Ù ß á Ú ã á ö Ý à Ý Þ ú â Û à Ú Ø Ú Ü Ú è ã á ê Ù Ý Ü ê ê Ü ä c f P Y S ` ^ X V P W. + / & , 4 ( : ; L > G H D ä ä þ ë Û æ Û é ã Ù Þ Ú á Ý ê Ù Ý á Ú á Ú æ Ù Û é ã á Ý à á Û Û á Ú ß á ã â á â é Þ Þ á Û æ á á ã æ ê ô é Ø ô Û æ Ù â Ú ë ö æ Ø Ù Ú è Û à Ý Ý á ø Ù Û ã á Ú ê é ã á Û à Þ á à Ý Ý æ Û Ü Þ Ü ß à þ ë Û æ Û é ã á Û Û á Ú Ú á Ý ê Ù Ý á Ú ü â ô Ú æ ê ô é Þ Ú á Ý æ á Ý á à ö Ü þ à ê ê á Û ä æ ö ç á Ú þ á æ á ã ÿ ã û ä ö ç á Ú þ à Ý Þ á Ý â ô Ú Þ ç ô Ú á æ Þ ç á Û ã á Ý ã á Ø Ù Ú ã Ú à Ø ê æ æ à ê ë Ü æ ç Ù Ý á Ú ã á Ú à þ ë Û æ Û é ã Ù Þ á Û Û á Ú Ú á Ý ê Ù Ý á Ú á Ú á ê ö Ü Ú Ü ö ê á Ú à æ ö ê Ú á ö ö ß á ã ã Ú à Ø ê á Ý ä è Ú æ Û à ö á ã Ú à Ø ê æ à ê ë Ü æ ç Ù Ý á Ú õ þ á Ú à Ù ã á Ú ø Ü Ú Û Ü Ý Þ ß Ü Ú à Þ ø á ê ü ö Ü Ý à þ ë Û æ Û é ã ö Ù Ú Ú á ö æ ç Ù Ý Ü Û ê á Ú Ý Ü ê à ß ê â á Ú á Þ Ý á æ ë ê Ø Ú Ü á ê Ù ã á Þ à ê ê à õ ò Ù Þ Ù Ú ã ê á æ ê õ á ê Ù ã á ó ä ö ç á Ú þ à Ý Þ á Ú à ö ö á Ý ô ã ß á Ý ã à Þ Ø Ù Ú æ ç á Û ã Ý á á Û Û á Ú ë ê é þ à æ ö á ø á Ý ã á Û æ á Ú ä ä ä ÿ ó ß â ô ê á Ý ã á ê à Û ê Ü ö ý Ù Ú Ü Ú â á à ã æ Ù þ á Ú Ü æ ç Ù Ý á Ú ø ß Ù Ú ã á ê à ö ö á á Ú ë Û à Þ è Ù ß á Ú ø Ù Û ã á Þ Ú á Ý æ á ß á Ú ã à á Ý á ü â ô Ú ã á ê â á Ý é ê ê á æ ã Ú à Ø ê æ ê à ã æ â á Þ Ú á Ý æ Ý à Ý Þ á Ú Ù Þ á ß á Ý ê ë á Û ê ê à Û â ë ã Ù Ü Û ê á Ú Ý Ü ê à ß ê Ù þ þ ø Ù Û ã æ æ ê á ã Ø Ù Ú ã á æ Ù â Û à Ú â á Ú ô Ú ê ä ï ð ï! " ï í î ï " ï # á ã à Ý ã Ú á Ü Ú â á à ã á Ú ö Ü Ý æ ê ô é ö Ú Ü ß á Ý á à ö Ü þ à ê ê á Û ä Ø Ú Ü ß à ö á æ ä Ù à Ý ã Ú á Ü Ú â á à ã á Ú Ú á Þ Ý á æ Ü ö ê à ß à ê á ê æ Ù Ù þ þ Ø é Û Û á Ú Ø ô Û Þ á Ý ã á ö Ú à ê á Ú à á Ú ò ö ë Ý ã Ú à Ø ê þ è ã Ü Þ ê à ã ù $ õ ú ü ø ß á Ú ã Ü Þ á Ú ä

31 ¹ k k k k VEDLEGG 4 - RETNINGSLINJER STØY I BYGG OG ANLEGG (T-1442) m n o p q p o r o r s t r u v u r u p n n r m s w u r s m t x y x u z { r s s t x p } r u ~ x q r u s m o o p s } o r w r u r r u m u t r p w m r u o v r s w r y m r ƒ m u r s q m u p } ƒ r o { z m n p z m o n r u z r w ˆ Š z p s w u r r s s Œ w m r w m } r u ~ r r u r s q m u p } ƒ r o { z m n p z m o n r z r w ˆ Š z p s w u r r s s Ž w m r w m } r u m n o p q p o r o r s x z y m s } r u p n n r o v u u r r s s o p q m u r s w r x y v u p s } m q o x r s r t x p } r u t x u p s } p } } p s } s o p s } p s } x } m n o p q p o r o z r w o p q m u r s w r w x z p s r u r s w r m n o p q p o r o w u p q r ƒ v o w m } r u x } z r w m q o m s w z p s o Œ z y u m s u z r o r t } s p s } s m t x r u q m u r x z m s q p o p n m p o o r y x u m u t r p w m z r w n u m q x z m q o o v s p q { n x s o x u n m s o v n u m q r s r p n n r y u m q p n r r } r s r z { u x } s x r u r x } r o o r u r q r y u m w m } u m n p x q r u n u p w r p s s r s w v u o v ˆ Š Ž w s { u o r s w v u o v x q r u n u p w r u ˆ Š Ž w š œ ž Ÿ š Ÿ š { w r o v u u r x } z p s w u r t } } x } m s r } } m u t r p w t v u q m u r o p s m t x r u z y x z r u o m o o y x u q r r s o p } o v š œ ž Ÿ š ž ª š x m } q r w t } } r m r s ~ x } t u r q r u x s p } p s y x u z m «x s o p w r z r o t r u v u o r s m t x r s r s y x u z m «x s o p o v u u r m s o m ƒ o m s w r u x } t u n m q x n m m q p z z q u w r u r s { u u x «r n o r o o v u u r r o p p r u w r o o r r w o x u r u x «r n o r u ~ y x u r n r z r z r w q m u p } ƒ r o x q r u { u ~ s m o o w u p y o r r u z r w r p r o o v r s w r m n o p q p o r o r u ~ t v u w r o p o p r } } m u u m s } r u r p s y x u z m «x s z v o r u y x u t r u v u o r t r t x r u r š œ ž Ÿ ž Ÿ œ ž Ÿ Ÿ ª r s q p s p s } o p u r } r q r u n r o ± u t r p w r o m u o x } ƒ r u s w r u ƒ q x u y x u w r o v r s w r m u t r p w r s r r u s v w q r s w p } r ² o p r u o r u p x w r y x u o v r s w r m n o p q p o r o n m r s w r u w m } r u ³ m } p } m u t r p w o p w x } o r m n o p q p o r o q r z x z r u m s q m u p } o y x } m u t r p w o r w ³ r o t v u x } { y u m z } { m o z m s n m s y { p s s s p o v u x } s x r s r x z r u o m u t r p w r o o p r } } t v u w r o p s y x u z r u r x z ƒ q m x z r u } «x u o y x u { u r w r u r o v r s y x u r n r z r q m } m q o v q m n z r o x w r z m n p s ~ r q r s o r n «r u z p s } ~ r q r s o r u r w r u o w u p y o o p w ~ z q ³ r s m s q m u p } r y x u m u t r p w r o n m m o p w q u r o p } «r s } r p } s { u m u t r p w { } { u ~ x } n m ƒ m z s w p } ƒ r o o p { o m s r m u t r p w r o x z s v w q r s w p } ž ª œ Ÿ š œ ž Ÿ µ y y r s o p } p s y x u z m «x s x z o x u r x } r r u r p r o o v r s w r m n o p q p o r o r u t v u } p x z r s s m o u p } w r m q r q r m s r } } p s } u x r r s ~ p n m o t r u v u o r s m t x r u ƒ m u z p } ƒ r o o p { { q p u n r x } o m p s r y x u ƒ x w u r } r u º { u r q r w u p y o r s n m o m u o r } «r w r u y v } r s w r» ² r p r o o v r s w r m n o p q p o r o r u x z u r s } p s } ~ s o p s } p s } ~ m o m u t r p w { n q r w r r u s m o o x } m o m u t r p w z r w t x u p s } r r u p } } p s } t v u q m u r r m u m o x } r p s r o n r y v u m u t r p w r o o m u o r u ¼ p s w u r m u t r p w r u t v u q m u r w m } r u y v u ~ x } r p s r o s { u m u t r p w r o o m u o r u ± s w u r o v r s w r m n o p q p o r o t v u q m u r r p s r o m u t r p w w m } r u y v u w u p y o o m u o k l

32 VEDLEGG 4 - RETNINGSLINJER STØY I BYGG OG ANLEGG (T-1442) À Á Â Ã Ä Å Æ Ç Ç È É Æ Ê Æ Ã Ë Æ Ì Ì Æ Ç Ã Æ Â Í Î À Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö Ö Ò Ö Ó Ø Ð Ð Ò Ù Ú Û Ü Ý Þ ß à á á Ý á Ý â Þ ã à ã Û ä å æ à å ß Ú á ç ä å è Ý ã æ é â Þ ã ê Ú ä ë Û à á Û Ý å å ä á å é å Þ à Ü Þ ì Ý è à á ç Û ä á å Ý ã ã Ý â ë Û à á í é å ì Ú å á ä á å Þ Û é î Ý á ï Ù Ú Û Ü Ý Þ ß à á á Ý á Þ Ü à Û î ð â ç Ý â Ý æ Ý â ç ä å Ý ð ã Ü à Þ ã ã ä Û à â Ý à Û ë Û à á Ý â æ ê â Ü é ß ß ð á Ý á î Ý ç ã à â ç ä Þ Þ Ý ñ Þ à ß ã î ð â ç Ý â Ý Ý á Ü Ý Û ã Þ à Ü Ý â è î é â Ü é ß ß ð á Ý á ê á Þ Ü Ý â ò ã ä Û Û à ã Ý æ é â è é Û ç ä Þ ã â ä ç ß Ý ç ç Ý á á Ý â Ý ã á ä á å Þ Û ä á ó Ý á ï Ù Ú Û Ü Ý Þ ß à á á Ý á Ü à á æ â Ý ß ß Ý ä á á Þ ä å Ý Û Þ Ý ä ã ä Û æ Ý Û Û Ý â ç Ý â â Ý ã á ä á å Þ Û ä á ó Ý á ä Ü Ü Ý Ý â é î Ý â è é Û ç ã ï ô Ý ã á ä á å Þ Û ä á ó Ý á å ä â Ü é ß ß ð á Ý á ì Ý ã Ú ç Ý Û ä å æ â ä è Ý ã ë ò Ü Û à â Ý î ä Û Ü ò â ï õ Ý â Þ é ß ç Ý ã ä Ü Ü Ý é ë ë á ò Þ Ý á ä å è Ý ã ñ é å Ü é ß ß ð á Ý á æ à ã ã Ý â Ý á ç Ý Û ä å î Ý ç ã à Ü ä Þ ã â ä ç ß Ý ç ä á á Þ ä å Ý Û Þ Ý æ â à æ Ú Û Ü Ý Þ ß à á á Ý á Ý Û Û Ý â à á á Ý á Ü é ß ë Ý ã Ý á ã ß Ú á ç ä å è Ý ã ñ å ò â Þ à Ü Ý á ã ä Û ß Ý Ü Û ä á å é å Ý î Ý á ã ð Ý Û ã ã ä Û à î å ó ê â Ý Û Þ Ý ä ç Ý ë à â ã Ý ß Ý á ã Ý ã ë ò î à á Û ä å ß ò ã Ý ï ö ø ù ú ú û ü ý þ ÿ û þ õ Ý â Þ é ß Ü é ß ß ð á Ý á æ â à î ä Ü Ý â â Ý ã á ä á å Þ Û ä á ó Ý á Ü à á ç Ý ã ç à á á Ý å â ð á á Û à å æ é â ä á á Þ ä å Ý Û Þ Ý æ â à á à ì é Ü é ß ß ð á Ý â ñ â Ý å ä é á à Û Ý ß Ú á ç ä å è Ý ã Ý â é å Þ ã à ã Û ä å Ý ß Ú á ç ä å è Ý ã Ý â ß Ý ç Ü é ß ë Ý ã à á Þ Ý ã ä Û ä á á Þ ä å Ý Û Þ Ý ë ò ç Ý ã ã Ý é ß â ò ç Ý ã ó æ â ë ì Û í ï Ü Þ Ý ß ë Û Ý â ë ò æ é â è é Û ç Þ é ß Ü à á å ä å â ð á á Û à å æ é â ä á á Þ ä å Ý Û Þ Ý Ý â à ã Þ ã ê Ú î ð â ç Ý â ä á å Ý â ä ë Û à á Þ à Ü ß à á å Û Ý â Ý Û Û Ý â Ý â Þ î â ã ß à á å Ý Û æ ð Û Û Ý Þ Ý Ü à ë ä ã ã Ý Û é å à ã ë Û à á Û à å ã à â Ý à Û ì â ð Ü à î î ä Ü Ý â æ â à à á ì Ý æ à Û ä á å Ý á Ý â Ý ã á ä á å Þ Û ä á ó Ý á ð ã Ý á à ã ò â Þ à Ü Ý á Ý ã ä Û à î î ä Ü Ý ã Ý â å â ð á á å ä ã ã é å ã ä Û Þ ã â Ý Ü Ü Ý Û ä å ç é Ü ð ß Ý á ã Ý â ã Þ Ý Ü à ë ä ã ã Ý Û ï ï é å ï à ã ë Û à á Û à å ã à â Ý à Û ì â ð Ü Ý â ä Þ ã â ä ç ß Ý ç â Ý ã á ä á å Þ Û ä á ó Ý á Ý é å Ù Ú Û Ü Ý Þ ß à á á Ý á ä Ü Ü Ý æ ä á á Ý â à ã ì Ý å â ð á á Ý Û Þ Ý á æ é â à î î ä Ü Ý ã Ü à á æ é â Þ î à â Ý à î î ä Ü Ý ã Þ é ß æ à á å Þ Ý Ü à ë ä ã ã Ý Û ï ï é å ï ï ½ ¾

33 VEDLEGG 4 - RETNINGSLINJER STØY I BYGG OG ANLEGG (T-1442)

34 VEDLEGG 4 - RETNINGSLINJER STØY I BYGG OG ANLEGG (T-1442)

35 VEDLEGG 4 - RETNINGSLINJER STØY I BYGG OG ANLEGG (T-1442)

36 VEDLEGG 4 - RETNINGSLINJER STØY I BYGG OG ANLEGG (T-1442)

MOSS KOMMUNE. KONKURRANSEGRUNNLAG- BESKRIVELSE Rehabilitering av Lillebru korrugert stålrør

MOSS KOMMUNE. KONKURRANSEGRUNNLAG- BESKRIVELSE Rehabilitering av Lillebru korrugert stålrør KONKURRANSEGRUNNLAG- BESKRIVELSE Rehabilitering av Lillebru korrugert stålrør September 2013 A-PROSJEKTINFORMASJON A-1 A PROSJEKTINFORMASJON A.1 Dokumentliste Konkurransegrunnlaget er bygget opp i henhold

Detaljer

Konkurransegrunnlag Ny støttekai Åsvik fergeleie, Jomfruland

Konkurransegrunnlag Ny støttekai Åsvik fergeleie, Jomfruland Konkurransegrunnlag Ny støttekai Åsvik fergeleie, Jomfruland 012-B Åsvik Fergeleie Prosjektnavn: Prosjektbeskrivelse: Oppdragsgiver: Ny støttekai Åsvik ferjeleie April 2016 Ny støttekai Åsvik ferjeleie

Detaljer

Konkurransegrunnlag Brandsøya bru, Roan kommune

Konkurransegrunnlag Brandsøya bru, Roan kommune Konkurransegrunnlag Brandsøya bru, B-003 Brandsøya bru Prosjektnavn: Prosjektbeskrivelse: Oppdragsgiver: Brandsøya bru Oktober 2016 Brandsøya bru A-1 A PROSJEKTINFORMASJON A.1 Dokumentliste Konkurransegrunnlaget

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG- BESKRIVELSE

KONKURRANSEGRUNNLAG- BESKRIVELSE KONKURRANSEGRUNNLAG- BESKRIVELSE KLEPPVEGEN BRU MAI 213 REHABILITERING KLEPPEVEGEN BRU A-1 A-PROSJEKTINFORMASJON A PROSJEKTINFORMASJON A.1 Dokumentliste Konkurransegrunnlaget er bygget opp i henhold til

Detaljer

Selvleiret Agdenes kommune

Selvleiret Agdenes kommune Norconsult AS Selvleiret Agdenes kommune GENERELL DEL 516 23 41 Agdenes kommune Tilbudsforespørsel 08.06.2016 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE Prosjekt: Selvleiret Agdenes kommune - generell del Side 00-2

Detaljer

HÅ KOMMUNE ETAT FOR TEKNISKE SAKER OG NÆRING. Konkurransegrunnlag

HÅ KOMMUNE ETAT FOR TEKNISKE SAKER OG NÆRING. Konkurransegrunnlag HÅ KOMMUNE ETAT FOR TEKNISKE SAKER OG NÆRING Konkurransegrunnlag Anskaffelse ekstern bistand for utarbeiding av oppgradert Brannordning mv for Hå kommune Åpen konkurranse under nasjonal terskelverdi Kunngjort

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Kursholder i prosjektstyring og prosjektarbeid

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Kursholder i prosjektstyring og prosjektarbeid Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Kursholder i prosjektstyring og prosjektarbeid Dokumentets dato: 8. mars 2013 Saksnummer: 2013/028374 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 A.1.

Detaljer

Son Havn Katodisk beskyttelse. Konkurransegrunnlag Del I - Tilbudsbestemmelser DEL I Tilbudsbestemmelser

Son Havn Katodisk beskyttelse. Konkurransegrunnlag Del I - Tilbudsbestemmelser DEL I Tilbudsbestemmelser DEL I Tilbudsbestemmelser 06.11.2014 Side 1 av 6 DEL I Tilbudsbestemmelser Innholdsfortegnelse 1. GENERELT... 3 1.1 Konkurransegrunnlaget... 3 1.2 Tilbudsbefaring... 3 1.3 Tilleggsopplysninger oppdragsgivers

Detaljer

Prosjekt: Borg Havn IKS - Miljøsanering Titangata 1 Side E-2. Firmanavn: Postadresse: Gateadresse: Organisasjonsnummer: Daglig leder:

Prosjekt: Borg Havn IKS - Miljøsanering Titangata 1 Side E-2. Firmanavn: Postadresse: Gateadresse: Organisasjonsnummer: Daglig leder: E SVARDOKUMENTER Prosjekt: Borg Havn IKS - Miljøsanering Titangata 1 Side E-2 Kapittel: E1 OPPLYSNINGER OM TILBYDER E.1.1 Opplysninger om tilbyder Generelle opplysninger Firmanavn: Postadresse: Gateadresse:

Detaljer

Ny fiskerikai i Kjøllefjord

Ny fiskerikai i Kjøllefjord Lebesby kommune Ny fiskerikai i Kjøllefjord Totalentreprise Instruks til tilbyder 2014-03-20 Oppdragsnr.: 5140677 01 2014-03-20 Tilbudsutsending SiSan PM Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent

Detaljer

Prosedyrebeskrivelse Trykking av plakater, hefter og foldere

Prosedyrebeskrivelse Trykking av plakater, hefter og foldere Trykking av plakater, hefter og foldere Omprofilering av busser Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Oppdragets omfang... 3 1.3 Frister for anbudsgjennomføring... 3 1.4 Konkurransegrunnlagets

Detaljer

A3 KONKURRANSEGRUNNLAG - BESKRIVELSE A - ORIENTERING. Innholdsfortegnelse Side. 1. Prosjektets art og omfang A4

A3 KONKURRANSEGRUNNLAG - BESKRIVELSE A - ORIENTERING. Innholdsfortegnelse Side. 1. Prosjektets art og omfang A4 SIRA-KVINA KRAFTSELSKAP Rehabilitering 212 Landsløk bru A3 ORIENTERING Innholdsfortegnelse Side 1. Prosjektets art og omfang A4 2. Tidspunkt for igangsettelse og overtagelse A4 2b. Dagmulkt/premie A4 3.

Detaljer

HÅ KOMMUNE ETAT FOR TEKNISKE SAKER OG NÆRING

HÅ KOMMUNE ETAT FOR TEKNISKE SAKER OG NÆRING HÅ KOMMUNE ETAT FOR TEKNISKE SAKER OG NÆRING Konkurransegrunnlag for tømming av sandfangkummer, septiktanker i spredd bebyggelse, ferister og spyling av tette kloakkrør i Hå kommune 2-årig Rammeavtale

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Rammeavtale driftsrelatert programvare

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Rammeavtale driftsrelatert programvare Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Rammeavtale driftsrelatert programvare Dokumentets dato: 08.05.13 Saksnummer: 2013050001 A.1. Tilbudsinnbydelse A.1.1. Om oppdragsgiver Statens vegvesen

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Avtale om kjøp av konsulenttjenester vedrørende tilstand på dreneringsanlegg for veger

Konkurransegrunnlag. Avtale om kjøp av konsulenttjenester vedrørende tilstand på dreneringsanlegg for veger Konkurransegrunnlag Avtale om kjøp av konsulenttjenester vedrørende tilstand på dreneringsanlegg for veger Dokumentets dato: 01.03.2014 Saksnummer: 2014/023942 01.03.2014 Side 2 Avtale om kjøp av konsulenttjenester

Detaljer

Reparasjonsarbeider på hurtigbåtkaiene i øyrekka. Sauøya, Sørburøy og Gjæsingen GENERELL DEL

Reparasjonsarbeider på hurtigbåtkaiene i øyrekka. Sauøya, Sørburøy og Gjæsingen GENERELL DEL Reparasjonsarbeider på hurtigbåtkaiene i øyrekka Sauøya, Sørburøy og Gjæsingen GENERELL DEL Frøya kommune 21.01.2015 Prosjekt: Reparasjonsarbeider på hurtigbåtkaiene i øyrekka - Sauøya, Sørburøy og Gjæsingen

Detaljer

HÅ KOMMUNE ETAT FOR TEKNISKE SAKER OG NÆRING

HÅ KOMMUNE ETAT FOR TEKNISKE SAKER OG NÆRING HÅ KOMMUNE ETAT FOR TEKNISKE SAKER OG NÆRING Konkurransegrunnlag for tømming av sandfangkummer, septiktanker i spredd bebyggelse, ferister og spyling av tette kloakkrør i Hå kommune 2-årig Rammeavtale

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Etterprøving av prissatte konsekvenser av store vegprosjekt 2010

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Etterprøving av prissatte konsekvenser av store vegprosjekt 2010 Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Etterprøving av prissatte konsekvenser av store vegprosjekt 2010 Dokumentets dato: 29.06.2010 Saksnummer: 2010126433 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:...

Detaljer

TILBUDSFORESPØRSEL UTSKIFTING AV INNLØPSRIST OG SEPTIKRIST I SAND RENSEANLEGG NORD-ODAL

TILBUDSFORESPØRSEL UTSKIFTING AV INNLØPSRIST OG SEPTIKRIST I SAND RENSEANLEGG NORD-ODAL TILBUDSFORESPØRSEL UTSKIFTING AV INNLØPSRIST OG SEPTIKRIST I SAND RENSEANLEGG NORD-ODAL TILBUDSFORESPØRSEL 2 (15) Innhold... 1 1. TILBUDSINNBYDELSE... 3 2. ORIENTERING... 4 3. KONKURRANSEREGLER... 4 3.1

Detaljer

System for Presentasjons- og Simuleringsverktøy av Forretningsinformasjon i Ruter As (PSF).

System for Presentasjons- og Simuleringsverktøy av Forretningsinformasjon i Ruter As (PSF). System for Presentasjons- og Simuleringsverktøy av Forretningsinformasjon i Ruter As (PSF). Dashboard Omprofilering av busser Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Oppdragets

Detaljer

Vedlikeholdsmudring Veidnesklubben

Vedlikeholdsmudring Veidnesklubben Norconsult AS Vedlikeholdsmudring Veidnesklubben GENERELL DEL 514 06 77 Lebesby kommune Revisjon 24.10.2014 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE Prosjekt: Vedlikeholdsmudring Veidnesklubben Side 00-2 A0 TILBUDSINNBYDELSE

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale Levering av telefonitrafikk

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale Levering av telefonitrafikk KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale Levering av telefonitrafikk KONKURANSEGRUNNLAG 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Anskaffelsens omfang... 3 1.2 Anskaffelsens oppdragsgivere...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale om levering av behandlingsstoler

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale om levering av behandlingsstoler KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale om levering av behandlingsstoler Konkurransegrunnlag Revidert: 29.1.2015 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Anskaffelsens omfang...

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Nytt Taktekke Statens vegvesen Storslett trafikkstasjon

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Nytt Taktekke Statens vegvesen Storslett trafikkstasjon Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Nytt Taktekke Statens vegvesen Storslett trafikkstasjon Dokumentets dato: 18.04.12 Saksnummer: 2012048013 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Verkstedmaskiner til nye Jessheim videregående skole (prosjektnummer 36771)

KONKURRANSEGRUNNLAG Verkstedmaskiner til nye Jessheim videregående skole (prosjektnummer 36771) KONKURRANSEGRUNNLAG Verkstedmaskiner til nye Jessheim videregående skole (prosjektnummer 36771) Konkurransegrunnlag 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Anskaffelsens oppdragsgiver...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Avtale om leasing av tjenestekjøretøy

KONKURRANSEGRUNNLAG Avtale om leasing av tjenestekjøretøy KONKURRANSEGRUNNLAG Avtale om leasing av tjenestekjøretøy 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Oppdragsgivers kontaktperson... 3 1.2 Anskaffelsens oppdragsgiver... 3 1.3 Kontrakt... 3

Detaljer

BJUGN KOMMUNE. VA Myran. Generell del og HMS-egenerklæring. BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift Anbudsgrunnlag VA Myran 2015

BJUGN KOMMUNE. VA Myran. Generell del og HMS-egenerklæring. BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift Anbudsgrunnlag VA Myran 2015 BJUGN KOMMUNE VA Myran Generell del og HMS-egenerklæring Bjugn Kommune Rådhuset 7160 Bjugn 1.0 ANBUDSINNBYDELSE Bjugn kommune innbyr med dette til anbudskonkurranse for utførelse av VA anlegg på Myran.

Detaljer

B.3.1. TILBUDSSKJEMA 2. REGNINGSARBEIDER

B.3.1. TILBUDSSKJEMA 2. REGNINGSARBEIDER B.3.1. TILBUDSSKJEMA Tilbudsskjema fylles ut og vedlegges tilbudet som eget dokument slik det er beskrevet i Konkurransegrunnlagets del I pkt. 2.1.1. 1. TILBUDSSAMMENDRAG Undertegnede firma påtar seg herved

Detaljer

Tilbudsmappe. Omsorgsboliger Rove, Holmestrand kommune. Holmestrand kommune

Tilbudsmappe. Omsorgsboliger Rove, Holmestrand kommune. Holmestrand kommune Holmestrand kommune Tilbudsmappe Omsorgsboliger Rove, Holmestrand kommune Firma: Selskapsform: Foretaksnummer: Gateadresse: Postadresse: Telefon: Telefaks: E-post: Internettadresse: Kontaktperson: Side

Detaljer

Helse Møre og Romsdal. M-2001 Rehabilitering Lundavang m.m. - Rammeavtale entreprenør TILBUDSSKJEMA. Vedlegg til konkurransebestemmelsene

Helse Møre og Romsdal. M-2001 Rehabilitering Lundavang m.m. - Rammeavtale entreprenør TILBUDSSKJEMA. Vedlegg til konkurransebestemmelsene M-2001 Rehabilitering Lundavang m.m. - Rammeavtale entreprenør Vedlegg til konkurransebestemmelsene M-2001 Rehabilitering Lundavang m.m. Rammeavtale entreprenør Side 2 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. INNLEDNING...

Detaljer

Innhold A: Tilbudsskjema B: HMS-egenerklæringsskjema C: Egenerklæring om lønns- og arbeidsvilkår

Innhold A: Tilbudsskjema B: HMS-egenerklæringsskjema C: Egenerklæring om lønns- og arbeidsvilkår 7. Tilbygg og oppgradering Eikebergveien bofellesskap, totalentreprise. Innhold A: Tilbudsskjema B: HMS-egenerklæringsskjema C: Egenerklæring om lønns- og arbeidsvilkår Stavanger eiendom 18.09.2013 A Tilbudsskjema

Detaljer

TILBUDSSKJEMA - TOTALENTREPRISE. Utbedringer etter vann- og brannskadede konstruksjoner.

TILBUDSSKJEMA - TOTALENTREPRISE. Utbedringer etter vann- og brannskadede konstruksjoner. TILBUDSSKJEMA - TOTALENTREPRISE Dr Saurs vei 3 Utbedringer etter vann- og brannskadede konstruksjoner. TOGIN AS Vollalia 7298 Budalen Postadresse Telefon E-post/web Bankgiro Vollalia + 47 90 86 27 64 oip@togin.no

Detaljer

Tromsø Havn KF. Kai Breivika Nord. Entreprise: Kai. Del I - Konkurransebeskrivelse Oppdragsnr.:

Tromsø Havn KF. Kai Breivika Nord. Entreprise: Kai. Del I - Konkurransebeskrivelse Oppdragsnr.: Tromsø Havn KF Kai Breivika Nord Entreprise: Kai Del I - Konkurransebeskrivelse 2016-03-14 0 14.03.2016 BJHJE HABJO BJHJE Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet

Detaljer

Konkurransegrunnlag del I

Konkurransegrunnlag del I Konkurransegrunnlag del I Tilbudsforespørsel KT 1309 VA-sanering Åstadveien Sanering VA-ledninger Asker 24.02.2014 Konkurransegrunnlag del I - Tilbudsforespørsel KT 1309 Åstadveien Side 2 av 10 Innholdsfortegnelse

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Utstyr til plateverksted til nye Jessheim videregående skole (prosjektnummer 36771)

KONKURRANSEGRUNNLAG Utstyr til plateverksted til nye Jessheim videregående skole (prosjektnummer 36771) KONKURRANSEGRUNNLAG Utstyr til plateverksted til nye Jessheim videregående skole (prosjektnummer 36771) Konkurransegrunnlag 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Anskaffelsens oppdragsgiver...

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Etatsrammeavtale på rekrutteringsbistand lederstillinger

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Etatsrammeavtale på rekrutteringsbistand lederstillinger Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Etatsrammeavtale på rekrutteringsbistand lederstillinger Dokumentets dato: 08.09.09 Saksnummer: 2009/125607 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale for levering av trykte læremidler og annen litteratur

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale for levering av trykte læremidler og annen litteratur KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale for levering av trykte læremidler og annen litteratur KONKURANSEGRUNNLAG 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Om anskaffelsen...

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Konsulentbistand for gjennomføring av Interregprosjektet Skandinavisk Infrastrukturkompetens (SIK)

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Konsulentbistand for gjennomføring av Interregprosjektet Skandinavisk Infrastrukturkompetens (SIK) Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Konsulentbistand for gjennomføring av Interregprosjektet Skandinavisk Infrastrukturkompetens (SIK) Dokumentets dato: 22 juni 2012 Saksnummer: 2012067214

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Kjøp av profilartikler. til

KONKURRANSEGRUNNLAG. Kjøp av profilartikler. til KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av profilartikler til Trondheim Renholdsverk AS Trondheim Renholdsverk AS Innleveringsfrist 26.januar 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 1 1.1 TRV... 1 1.2 OPPDRAGSGIVERS

Detaljer

Alta kommune Kommunale bygg TILBUDSINNBYDELSE FOR: SENTRUM BARNEHAGE NY ADKOMST OG PARKERING. PROSJEKT NR: Alta

Alta kommune Kommunale bygg TILBUDSINNBYDELSE FOR: SENTRUM BARNEHAGE NY ADKOMST OG PARKERING. PROSJEKT NR: Alta Alta kommune Kommunale bygg TILBUDSINNBYDELSE FOR: SENTRUM BARNEHAGE NY ADKOMST OG PARKERING PROSJEKT NR: 11038 Alta 28.05.14 RIB inord as RIB inord as 11038 Sentrum barnehage. Utomhusarbeider Side 1 Innhold

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I NS 8405 INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I NS 8405 INNBYDELSE TIL KONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I NS 8405 INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 INNLEDNING Bodø kommune inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud i en: Åpen anbudskonkurranse uten forhandlingsadgang.

Detaljer

Kravspesifikasjon Tilbudsskjema

Kravspesifikasjon Tilbudsskjema Vedlegg 4 Kravspesifikasjon Tilbudsskjema (skal fylles ut av tilbyder) Innkjøp hjullaster Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS VIKTIG INFORMASJON TIL TILBYDER 1. Det er viktig at konkurransegrunnlaget

Detaljer

Renovering fyrrom - Alta ungdomsskole

Renovering fyrrom - Alta ungdomsskole Alta kommune Drift og utbygging Bygg og eiendom Renovering fyrrom - Alta ungdomsskole Tilbudsinnbydelse for Rørarbeider Alta 22.03.13 Postadresse: Besøksadresse: Drift og utbyggingssektoren Org.nr. 944

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. E6 Biri-Otta, Innleie av kontraktsingeniør. Dokumentets dato: 01.02.2012. Saksnummer: 2011/189908

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. E6 Biri-Otta, Innleie av kontraktsingeniør. Dokumentets dato: 01.02.2012. Saksnummer: 2011/189908 Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen E6 Biri-Otta, Innleie av kontraktsingeniør Dokumentets dato: 01.02.2012 Saksnummer: 2011/189908 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 A.1. Tilbudsinnbydelse...

Detaljer

Åpen anbudskonkurranse om parallelle oppdrag for Sandvika sentrum og stasjonsområde 26. mars 2012

Åpen anbudskonkurranse om parallelle oppdrag for Sandvika sentrum og stasjonsområde 26. mars 2012 Vedlegg 1: Konkurransegrunnlag regler for konkurransen Åpen anbudskonkurranse om parallelle oppdrag for Sandvika sentrum og stasjonsområde 26. mars 2012 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 1 1

Detaljer

Andre rådgivere Ansvarlig byggeplassleder: Eventuelle endringer i prosjektadministrasjon og prosjekteringsteam skal godkjennes av oppdragsgiver.

Andre rådgivere Ansvarlig byggeplassleder: Eventuelle endringer i prosjektadministrasjon og prosjekteringsteam skal godkjennes av oppdragsgiver. Prosjektadministrasjon/ prosjektering Totalentreprenørens faste prosjektadministrasjon vil være: Prosjektleder HMS-koordinator prosjektering: HMS-koordinator gjennomføring Prosjekteringsleder Ansvarlig

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del II Kvalifikasjonskrav

Konkurransegrunnlag Del II Kvalifikasjonskrav Konkurransegrunnlag Del II Kvalifikasjonskrav Rådgivere Valmueveien 9, Omsorgsboliger Larvik kommune Ved elektronisk utfylling: Bruk TAB for å gå fra post til post, for avkryssing: venstreklikk Kontakt:

Detaljer

RÅDHUS 1B - FASADEREHABILITERING

RÅDHUS 1B - FASADEREHABILITERING RÅDHUS 1B - FASADEREHABILITERING Tilbudsinnbydelse totalentreprise KONKURRANSEGRUNNLAG DEL III B1: SUMMERINGSSKJEMA m/ HMS-ERKLÆRING 1 For Tilbud 17.04.2015 KAS Revisjon Revisjonen gjelder Dato: Utarb.

Detaljer

Trådløst nett Andenes skole

Trådløst nett Andenes skole Tilbudsinnbydelse Trådløst nett Andenes skole Åpen anbudskonkurranse Etter forskrift til lov om off. anskaffelser del I November 2016 Andøy kommune INNHOLD 1. OM ANSKAFFELSEN 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL I

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL I TURVEI FJORDPARKEN KONKURRANSEGRUNNLAG DEL I JUNI 2012 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. GENERELT 3 1.1 Invitasjon 3 1.2 Oppdragsgiver 3 1.3 Konkurransegrunnlaget 3 1.4 Anmodning fra tilbyder om endring

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Strategi-, veg- og transportavdelingen

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Strategi-, veg- og transportavdelingen Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Strategi-, veg- og transportavdelingen Rådgiver innen transportanalyse og gjennomføring av transportanalyser for KVU Kryssing av Oslofjorden Dokumentets

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Rammeavtale støy juni 2012 desember Dokumentets dato: 23. mars 2012

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Rammeavtale støy juni 2012 desember Dokumentets dato: 23. mars 2012 Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Rammeavtale støy juni 2012 desember 2013 Dokumentets dato: 23. mars 2012 Saksnummer: 2012011998 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 A.1. Tilbudsinnbydelse...

Detaljer

Jernbaneverket. Kapittel B. Regler for gjennomføring av konkurransen

Jernbaneverket. Kapittel B. Regler for gjennomføring av konkurransen Jernbaneverket Kapittel B Regler for gjennomføring av konkurransen Dette dokumentet er basert på mal STY-600381, rev. 000 1 Innhold Regler for gjennomføring av konkurransen... 1 Innhold... 2 1. Innledning...

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Rammeavtale for klarspråksarbeid

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Rammeavtale for klarspråksarbeid Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Rammeavtale for klarspråksarbeid Dokumentets dato: 2012 02 02 Saksnummer 2012014608 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 A.1. Tilbudsinnbydelse...

Detaljer

Konkurransegrunnlaget består av dette dokumentet med tilhørende vedlegg.

Konkurransegrunnlaget består av dette dokumentet med tilhørende vedlegg. 1. Tilbyderinstruks 1.1 Konkurransegrunnlaget Konkurransegrunnlaget består av dette dokumentet med tilhørende vedlegg. 1.2 Gjeldende krav i henhold til forskriften for denne anskaffelsen Anskaffelsen skjer

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV Bredbåndslinjer 71-2010 Oslo Kommune Vann- og avløpsetaten Mai 2010 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Oslo kommune v/ Vann- og avløpsetaten, heretter

Detaljer

TILBUDSSKJEMA - TOTALENTREPRISE

TILBUDSSKJEMA - TOTALENTREPRISE TILBUDSSKJEMA - TOTALENTREPRISE Bjugn Kommune Helsesenterveien 17b Gjenoppbygging etter brannskade TOGIN AS Vollalia 7298 Budalen Postadresse Telefon E-post/web Bankgiro Vollalia + 47 90 86 27 64 oip@togin.no

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling Anskaffelse av innredning for oppdrett av livkylling

KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling Anskaffelse av innredning for oppdrett av livkylling KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling Anskaffelse av innredning for oppdrett av livkylling KONKURRANSEGRUNNLAG INNREDNING FOR OPPDRETT AV LIVKYLLING 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN...

Detaljer

INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

INNBYDELSE TIL KONKURRANSE , MO I RANA TOTALENTREPRISE KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL I B INNBYDELSE TIL KONKURRANSE , MO I RANA Side: 2 av 5 Prosjektets navn: OMSORGSBOLIGER PER PERSAVEIEN, MO I RANA 1 Orientering Rana kommune inviterer

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del II. Kvalifikasjonskrav

Konkurransegrunnlag Del II. Kvalifikasjonskrav Firma: Konkurransegrunnlag Del II Selskapsform: Foretaksnummer: Gateadresse: Postadresse: Telefon: Telefaks: E-post: Internettadresse: Kontaktperson: Kvalifikasjonskrav NB: Skal leveres i egen konvolutt

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale Elektrisk installasjonsmateriell til Akershus fylkeskommune

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale Elektrisk installasjonsmateriell til Akershus fylkeskommune KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale Elektrisk installasjonsmateriell til Akershus fylkeskommune KONKURANSEGRUNNLAG ELEKTRISK INSTALLASJONSMATERIELL Side 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Leie av lokaler til SLI og Flyktningetjenesten

Konkurransegrunnlag. Leie av lokaler til SLI og Flyktningetjenesten Innhold 1 Informasjon om anskaffelsen... 3 1.1 Regler og prosedyrer for konkurransen... 3 1.2 Presentasjon av oppdragsgiver... 3 1.2.1 Oppdragsgivers kontaktinformasjon... 3 1.3 Kommunikasjon... 3 1.4

Detaljer

Grunnforsterkning i Verlebukta

Grunnforsterkning i Verlebukta Moss Havn KF Grunnforsterkning i Verlebukta Vertikaldrenering Del I - Konkurransebeskrivelse 2016-01-29 Oppdragsnr.: 5125291 00 29.01.2016 Konkurransebeskrivelse BF SS Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll. Anskaffelse av minibuss til dagsenter (saksnr 14/450)

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll. Anskaffelse av minibuss til dagsenter (saksnr 14/450) KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll Anskaffelse av minibuss til dagsenter (saksnr 14/450) Oppdragsgiver: Enebakk kommune Tilbudsfrist: 30.06.2014 kl 12:00

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling Anskaffelse av CNC-dreiebenk til Strømmen videregående skole

KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling Anskaffelse av CNC-dreiebenk til Strømmen videregående skole KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling Anskaffelse av CNC-dreiebenk til Strømmen videregående skole Konkurransegrunnlag - Anskaffelse av CNC-dreiebenk 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN...

Detaljer

Konkurransegrunnlag for anskaffelse av: Røyke-, salgs- og skjenkekontrolltjenester i Hammerfest kommune. Kunngjort i DOFFIN-basen

Konkurransegrunnlag for anskaffelse av: Røyke-, salgs- og skjenkekontrolltjenester i Hammerfest kommune. Kunngjort i DOFFIN-basen Konkurransegrunnlag for anskaffelse av: Røyke-, salgs- og skjenkekontrolltjenester i Hammerfest kommune Kunngjort i DOFFIN-basen 15.10.07 1 Regler og prosedyrer for leveransen Anskaffelsen er omfattet

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Ny veghistorisk utstilling ved Norsk vegmuseum

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Ny veghistorisk utstilling ved Norsk vegmuseum Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Ny veghistorisk utstilling ved Norsk vegmuseum Dokumentets dato: 29.02.12. Saksnummer: 2012010029 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 A.1. Tilbudsinnbydelse...

Detaljer

LØTEN KOMMUNE. Tilbudsgrunnlag for Levering av reservestrømsaggregat Løten Helsetun

LØTEN KOMMUNE. Tilbudsgrunnlag for Levering av reservestrømsaggregat Løten Helsetun LØTEN KOMMUNE Tilbudsgrunnlag for Levering av reservestrømsaggregat Løten Helsetun 1 1 Innhold LØTEN KOMMUNE... 1 1 Innhold... 2 2 Tilbudsinnbydelse... 3 3 Adresseliste... 4 4 Orientering om Arbeidet og

Detaljer

Innbydelse til. anbudskonkurranse. for kjøp av. Glassfelter til Dal skole, i Eidsvoll kommune

Innbydelse til. anbudskonkurranse. for kjøp av. Glassfelter til Dal skole, i Eidsvoll kommune Innbydelse til anbudskonkurranse for kjøp av Glassfelter til Dal skole, i Eidsvoll kommune Innholdsfortegnelse: INNBYDELSE...3 1. OPPDRAGSGIVERS REPRESENTANT...3 2. LEVERANSENS OMFANG...3 3. LEVERINGSTIDSPUNKT...3

Detaljer

Anbud tilsyn med miljøstasjoner

Anbud tilsyn med miljøstasjoner Renovasjon i Grenland Anbud tilsyn med miljøstasjoner Tilbudsfrist 29.01.2015, kl. 12.00 Innholdsfortegnelse 1 GENERELLE OPPLYSNINGER OM KONKURRANSEN... 1 1.1 Konkurransens tjenester og omfang... 1 1.2

Detaljer

Ny butikkdel på Fiskemottaket i Listahavnen

Ny butikkdel på Fiskemottaket i Listahavnen Farsund kommune Havnevesenet Ny butikkdel på Fiskemottaket i Listahavnen Del I Konkurransebeskrivelse Rev. A 08.02.17 Del I Konkurransebeskrivelse Side: 2 av 9 Dato Rev. Hensikt Utført: Kontr.: Godkj.:

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del II Kvalifikasjonskrav

Konkurransegrunnlag Del II Kvalifikasjonskrav Konkurransegrunnlag Del II Kvalifikasjonskrav SFO Andebu skole Ved elektronisk utfylling: Bruk TAB for å gå fra post til post, for avkryssing: venstreklikk Kontakt: thore.helge.larsen@andebu.kommune.no

Detaljer

ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV

ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV Konsulentbistand prosjektering og utarbeidelse av anbudsdokumenter for sanering og reetablering av VVA anlegg i Kirkegata Melbu Tittel Side 1 av 7 Innhold 1. OPPDRAGET...

Detaljer

Grunnundersøkelser for Moss Havn KF og Høegh Eiendom AS

Grunnundersøkelser for Moss Havn KF og Høegh Eiendom AS Moss Havn KF Grunnundersøkelser for Moss Havn KF og Høegh Eiendom AS Instruks til tilbyder Oppdragsnr.: Innhold 1 Innledning 4 1.1 Anskaffelsen 4 1.2 Konkurransegrunnlaget 4 1.3 Alminnelige regler for

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Internasjonale retningslinjer for iverksetting og valg av rensetiltak for forurenset vann fra veg under anleggsperiode og drift Dokumentets dato: 20.06.2012

Detaljer

Tilbudsmappe. Sanering av Sandefjord sykehus. Prosjekt : Lokalmedisinsk senter i Sandefjord

Tilbudsmappe. Sanering av Sandefjord sykehus. Prosjekt : Lokalmedisinsk senter i Sandefjord Tilbudsmappe Vedlegg 2 Sanering av Sandefjord sykehus Prosjekt : Lokalmedisinsk senter i Sandefjord Sandefjord kommune Skal fylles ut: Firma: Selskapsform: Foretaksnummer: Gateadresse: Postadresse: Telefon:

Detaljer

Invitasjon til prekvalifisering ved begrenset anbudskonkurranse, om "Lån til kjøp av fast eiendom 2015"

Invitasjon til prekvalifisering ved begrenset anbudskonkurranse, om Lån til kjøp av fast eiendom 2015 Invitasjon til prekvalifisering ved begrenset anbudskonkurranse, om "Lån til kjøp av fast eiendom 2015" Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 2 Om oppdragsgiver... 2 3 Tidsfrister... 2 4 Offentlighet og

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE ETAT TEKNISK DRIFT ENHET EIENDOM TOTALENTREPRISE

STJØRDAL KOMMUNE ETAT TEKNISK DRIFT ENHET EIENDOM TOTALENTREPRISE Stjørdal kommune 1 STJØRDAL KOMMUNE ETAT TEKNISK DRIFT ENHET EIENDOM TOTALENTREPRISE Halsen Sykehjem ANBUDSKONKURRANSE TILBUDSINNBYDELSE Stjørdal kommune 2 INNBYDELSE Stjørdal Kommune ved Etat Teknisk

Detaljer

KONGSBERG KOMMUNALE EIENDOM KF -en profesjonell eiendomsforvalter som sikrer kommunens verdier TJENESTEKONTRAKT. Tilstandsanalyser

KONGSBERG KOMMUNALE EIENDOM KF -en profesjonell eiendomsforvalter som sikrer kommunens verdier TJENESTEKONTRAKT. Tilstandsanalyser -en profesjonell eiendomsforvalter som sikrer kommunens verdier KONKURRANSEGRUNNLAG TJENESTEKONTRAKT Tilstandsanalyser Som del av konkurransegrunnlaget inngår følgende: Vedlegg 1: Kravspesifikasjon/ Tilbudsskjema

Detaljer

TILBUDSFORESPØRSEL FOR BYGGEPLANER RÅDHUSBROEN - REHABILITERING

TILBUDSFORESPØRSEL FOR BYGGEPLANER RÅDHUSBROEN - REHABILITERING BÆRUM KOMMUNE EIENDOM PROSJEKT - ANLEGG TILBUDSFORESPØRSEL FOR BYGGEPLANER 100070 RÅDHUSBROEN - REHABILITERING Del I: Regler for konkurransen Kartutsnitt av området ved Rådhusbroen (Sandvika bru) i Sandvika.

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I Utvikling Øst Rammeavtale Fagingeniørbistand VVS INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 ORIENTERING Forsvarsbygg inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud på

Detaljer

Lillehammer renseanlegg Rehabilitering av septikmottak

Lillehammer renseanlegg Rehabilitering av septikmottak Lillehammer kommune Lillehammer renseanlegg Rehabilitering av septikmottak Entreprise MVE - Tekniske anlegg Del I - Konkurransebeskrivelse 2015-05-26 Oppdragsnr.: 5144807 F03 2015-05-26 Konkurransegrunnlag

Detaljer

«Behovet for tolk i asylkjeden»

«Behovet for tolk i asylkjeden» «Behovet for tolk i asylkjeden» Konkurransegrunnlag Del I anskaffelse Sak 16-205 Side 1 av 7 Leverandøren skal fylle ut tabellen og signere under tabellen. Firmanavn: Org.nummer: Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG MELHUS KOMMUNE. Begrenset anbudskonkurranse totalentreprise inkl. plan- og design.

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG MELHUS KOMMUNE. Begrenset anbudskonkurranse totalentreprise inkl. plan- og design. KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG MELHUS KOMMUNE Begrenset anbudskonkurranse totalentreprise inkl. plan- og design. Ny Lundamo skole og barnehage med idrettsanlegg. INNHOLDSFORTEGNELSE Punkt Beskrivelse Side 1

Detaljer

Eidsbukta småbåthavn

Eidsbukta småbåthavn 4119308 Eidsbukta småbåthavn Sprengnings- og fyllingsarbeider fra land, bygging av atkomstvei med forstøtningsmurer, kaifront, nødvendig infrastruktur etc. Tilbudsskjema Rev. 0-2.02.2010 Side: 2 av 7 INNHOLD

Detaljer

Boveiledning og veiledning i boligkarriere for flyktninger en sammenstilling av erfaringer og kunnskap. Konkurransegrunnlag.

Boveiledning og veiledning i boligkarriere for flyktninger en sammenstilling av erfaringer og kunnskap. Konkurransegrunnlag. Boveiledning og veiledning i boligkarriere for flyktninger en sammenstilling av erfaringer og kunnskap Konkurransegrunnlag Del I anskaffelse Sak 16-213 Side 1 av 7 Leverandøren skal fylle ut tabellen og

Detaljer

MIDLERTIDIG SKOLEBYGG VASSHAUG. Salangen kommune KONKURRANSEGRUNNLAG FOR TOTALENTREPRISE. Salangen Kommune Sentraladministrasjonen

MIDLERTIDIG SKOLEBYGG VASSHAUG. Salangen kommune KONKURRANSEGRUNNLAG FOR TOTALENTREPRISE. Salangen Kommune Sentraladministrasjonen 1 Salangen kommune MIDLERTIDIG SKOLEBYGG VASSHAUG KONKURRANSEGRUNNLAG FOR TOTALENTREPRISE Salangen Kommune Sentraladministrasjonen Tore Ratkje prosjektleder Sjøvegan 22. Februar 2012 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

VA-rehabilitering Bleikeråsen. Konkurransegrunnlag del I. Tilbudsforespørsel. Asker mai 2014

VA-rehabilitering Bleikeråsen. Konkurransegrunnlag del I. Tilbudsforespørsel. Asker mai 2014 VA-rehabilitering Bleikeråsen Konkurransegrunnlag del I Tilbudsforespørsel Asker mai 2014 Konkurransegrunnlag del I - Tilbudsforespørsel KT1303 VA-rehabilitering Bleikeråsen Side 2 av 10 Innholdsfortegnelse

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av utredningsprosjektet:

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av utredningsprosjektet: KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II for anskaffelse av utredningsprosjektet: Sammenliknende studie av effektiviteten i lufthavndriften i Avinor (bench-marking) Saksnummer.

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Kjøp av rådgiving og prosjekteringstjenester innen fagområdet elektrotekniske anlegg. Rammeavtale for Statens vegvesen Region midt Dokumentets dato: 5.10.2010

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Verkstedmaskiner til Sørumsand og Ås videregående skoler

KONKURRANSEGRUNNLAG Verkstedmaskiner til Sørumsand og Ås videregående skoler KONKURRANSEGRUNNLAG Verkstedmaskiner til Sørumsand og Ås videregående skoler Konkurransegrunnlag - Verkstedmaskiner til Sørumsand og Ås vgs. 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Oppdragsgiver...

Detaljer

JURIDISK RÅDGIVNING OG MULIG PROSESSOPPDRAG FOR NØTTERØY KOMMUNE (Oppdragsgiver)

JURIDISK RÅDGIVNING OG MULIG PROSESSOPPDRAG FOR NØTTERØY KOMMUNE (Oppdragsgiver) JURIDISK RÅDGIVNING OG MULIG PROSESSOPPDRAG FOR NØTTERØY KOMMUNE (Oppdragsgiver) Konkurranse med forhandling (ett trinns prosess) 1. KORT OM ANSKAFFELSEN...2 2. TILBUDSINNLEVERING...2 3. ALMINNELIGE REGLER

Detaljer

Vennesla kommune KONKURRANSEGRUNNLAG FOR

Vennesla kommune KONKURRANSEGRUNNLAG FOR 1 KONKURRANSEGRUNNLAG FOR KONKURRANSE OM AVTALE FOR RAMMEAVTALE PÅ FEIING AV VEGER April 2015 Saksnr. 15/00053 2 1. INFORMASJON OM KONKURRANSEN 1.1. Oppdragsgiver Oppdragsgiver for konkurransen er, heretter

Detaljer

Innbydelse til konkurranse - konkurransegrunnlagets del I -

Innbydelse til konkurranse - konkurransegrunnlagets del I - Innbydelse til konkurranse - konkurransegrunnlagets del I - Tilbud nr: 490380 Heisanlegg 1 Orientering Forsvarsbygg inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, etter reglene i NS 3430 Alminnelige

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Rammeavtale for konsulenttjenester knyttet til etatsprogrammet Smartere vegtrafikk med ITS

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Rammeavtale for konsulenttjenester knyttet til etatsprogrammet Smartere vegtrafikk med ITS Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Rammeavtale for konsulenttjenester knyttet til etatsprogrammet Smartere vegtrafikk med ITS Dokumentets dato: 28.02 2012 Saksnummer: 2012021795 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Delområdemodell Fergefri E39

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Delområdemodell Fergefri E39 Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Delområdemodell Fergefri E39 Dokumentets dato: 06.10.11 Saksnummer: 2011154410 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 A.1. Tilbudsinnbydelse...

Detaljer

Vågsøy kommune. Konkurransegrunnlag

Vågsøy kommune. Konkurransegrunnlag Vågsøy kommune Konkurransegrunnlag IKT senter i rådhus - Skramsheim Tilbudsfrist: 11.mar.13 kl. 12.00 INNHOLDSFORTEGNELSE I KONKURRANSEGRUNNLAGET... 3 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Kunngjøring...

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: E39, bru 15-2251 Gjemnessundbrua - Ledeskovler. Tilbudsnummer: 2011 / 025427

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: E39, bru 15-2251 Gjemnessundbrua - Ledeskovler. Tilbudsnummer: 2011 / 025427 Statens vegvesen Region midt A - E389, bru 5-225 Gjemnessundbrua - Ledeskovler A Forside og innholdsliste 2--2 Konkurransegrunnlag Prosjekt: E39, bru 5-225 Gjemnessundbrua - Ledeskovler Tilbudsnummer:

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. Rapport om skyggekast fra vindturbiner og forslag til NVEs forvaltningspraksis på området

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. Rapport om skyggekast fra vindturbiner og forslag til NVEs forvaltningspraksis på området Konkurransegrunnlag for for kjøp av Rapport om skyggekast fra vindturbiner og forslag til NVEs forvaltningspraksis på området For levering til NVE Saksnummer: 201201606 Konkurransegrunnlag anskaffelser

Detaljer

KVALIFIKASJONSKRAV TIL LEVERANDØR FOR Å BLI INVITERT TIL KONKURRANSE

KVALIFIKASJONSKRAV TIL LEVERANDØR FOR Å BLI INVITERT TIL KONKURRANSE Avinor Trondheim lufthavn, Værnes P-hus Entreprise 200 Grunnarbeider KVALIFIKASJONSKRAV TIL LEVERANDØR FOR Å BLI INVITERT TIL KONKURRANSE I. INNLEDNING Leverandøren skal ved sin underskrift av dette skjemaet

Detaljer