"Eiendomsinvesteringers økonomiske risiko: Analyse og vurdering av case i Bergensområdet"

Størrelse: px
Begynne med side:

Download ""Eiendomsinvesteringers økonomiske risiko: Analyse og vurdering av case i Bergensområdet""

Transkript

1 "Eiendomsinvesteringers økonomiske risiko: Analyse og vurdering av case i Bergensområdet" Hovedoppgave til mastergrad i Industriell økonomi og informasjonsledelse Av Thorleif Andersen Grimstad, juli 2004

2 FORORD I faget Industriell økonomi fant jeg delen om prosjektrisiko ekstra interessant. Det ble derfor valgt et tema for hovedoppgaven hvor jeg kunne fordype meg i hvordan risiko kan taes hensyn til i prosjekter. Oppgaven identifiserer den økonomiske risiko man har i eiendomsinvesteringer og hvilke metoder man har for å analysere denne usikkerheten. Temaet for oppgaven ble først valgt med tanke på at den kunne løses uten å være knyttet opp til en bedrift. Det var et ønske om å kunne skrive selvstendig som gjorde at jeg valgte en teorioppgave. Tidlig i planleggingen av oppgaven ble det imidlertid klart at det var behov for å innhente informasjon utenfor bøkene. Jeg bestemte meg derfor for å intervjue fagfolk i eiendomsbransjen. Etter hvert som jeg kom i gang med oppgaven og startet med intervjuene, ble det klart at mye av oppgaven kom til å bygge på resultatene fra denne og andre undersøkelser. Det ble derfor satt av mer tid til undersøkelser. Resultatet fra disse undersøkelsene er brukt i oppgaven og har hevet oppgaven og gjort den mer interessant. En stor takk rettes til takstmenn i Bergen som er medlem av Norges Takseringsforbund for å ha stilt så velvillige opp til intervjue. Professor Arne Dag Sti skal ha stor takk for positive og gode veiledninger av oppgaven. Bergen 17.juli 2004 Thorleif Andersen Andersen, T 2004 b

3 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... INNHOLDSFORTEGNELSE... SAMMENDRAG...1 INNLEDNING...3 AVGRENSNING...3 GJENNOMFØRING AV DATAINNSAMLINGEN...4 PRESENTASJON AV CASE...7 LØNNSOMHETSKALKYLER...8 VALG AV ANALYSEMETODE FOR EN INVESTERING...8 RISIKO...14 RISIKO INNEN FINANS...14 HØY, MIDDELS OG LAV RISIKO...15 IDENTIFISERING OG DRØFTING AV RISIKO INNEN EIENDOM...15 VERKTØY FOR MÅLING AV RISIKO...23 RISIKOANALYSE...32 HVILKE HJELPEMIDLER BRUKES FOR Å HÅNDTERE USIKKERHETEN I PRAKSIS?...32 ANALYSER HVOR EN VARIABEL MANIPULERES...33 SIMULERING...36 SIMULERING AV CASE...43 BRUK AV EXCEL TIL SIMULERING UTEN TILLEGGSPROGRAM...56 KONKLUSJON...59 VEDLEGG...I INNHOLDSFORTEGNELSE FOR VEDLEGG:... I Andersen, T 2004 c

4 SAMMENDRAG Oppgaven omhandler temaer innen den delen av fagfeltet Industriell økonomi som betegnes prosjektrisiko. Det er valgt å se nærmere på risikoen i en eiendomsinvestering, og studieobjektene er leiegårder. Problemstillinger som blir drøftet er Hvilken risiko er knyttet til den økonomiske fordelen ved investering i leiegårder?, Hvilke deler av risikoen kan identifiseres og analyseres økonomisk?, Hvilke metoder har man for å analysere usikkerhet i verdiberegninger? og Hvordan anvende den foretrukne metoden for analysering av usikkerhet til å analysere usikkerheten av en investering i en leiegård?. Informasjon til å løse problemstillingene er innhentet fra aktuelle bøker, utredninger og artikler som nevnes i litteraturlisten og blir referert til i oppgaven. I tillegg er det utført en undersøkelse blant takstmenn i Bergen. Tjue takstmenn som er medlemmer av Norges Takseringsforbund ble intervjuet i undersøkelsen. Den omhandlet hvordan de tok hensyn til risiko i verdiberegningene og hvilke metoder de brukte for å beregne verdien til eiendommer. Undersøkelsen innhentet også informasjon til bruk i en simulering av en investering i leiegård. En del mindre undersøkelser ble også gjennomført hvor av den viktigste var søk i Bergen kommunes arkiv for å stadfeste praksis rundt bruk av kommunal forkjøpsrett til leiegårder og såkalt avtale om utbedring. Oppgaven gjør rede for risikoen som er knyttet til den økonomiske fordelen ved en investering i leiegård. Risikoen kan deles inn i samfunnsøkonomisk risiko (Ficek, m.fl 1990) og videre markedsrisiko, sektorrisiko, renterisiko, driftsrisiko, kredittrisiko og politisk risiko. Disse typer risiko gjelder også generelt for en eiendomsinvestering. Renterisiko og markedsrisiko kan kvantitativt beregnes ved hjelp av henholdsvis durasjon og P/E (Price/earnings). Beregner man durasjon og P/E for flere leiegårder, kan man da sammenligne risikoen dem i mellom. Sektorrisiko, driftsrisiko, kredittrisiko og politisk risiko lar seg vanskelig beregne, men kan kvalitativt analyseres. Hvilke faktorer som inngår i de forskjellige typer risiko, blir gjennomgått i oppgaven. Andersen, T

5 Det ble funnet flere metoder for å analysere usikkerheten i verdiberegninger, fra de enkle som manipulerer en og en variabel til mer avanserte metoder som simulering. Av enkle metoder har vi Hva hvis analyse, nullpunktsanalyse, følsomhetsanalyse. En litt mer avansert metode er å sette opp ulike scenario og utføre en scenarioanalyse, mens den mest avanserte metoden for risikoanalyse er simulering. Siden simulering er en av de mest brukte metoder for kvantitativ tilnærming til beslutningstaking (Anderson, 2003), ble simulering foretrukket som metode for å analysere usikkerhet i en leiegårdinvestering. Det viste seg at simulering er en god måte å få oversikt over en eiendomsinvestering på og vise hvilke ulike scenarioer man kan få. De viktigste resultatene av simuleringen er at den risiko man tar som investor ble synliggjort ved standardavviket til nåverdien av investeringen. For de tre studieobjektene var standardavviket stort, noe som gjenspeilte usikkerheten i investeringen. Et annet funn var at de tre leiegårdinvesteringene er avhengig av ekstra kapital, utover investeringssum, for å få hjulene til å gå rundt. Leieinntektene dekker altså ikke inn normale eierkostnader og utgifter til lån. Dette betyr at i våre tre tilfeller satser investor på at det er verdistigningen til eiendommen som skal gi gevinst, og ikke leieinntektene. Andersen, T

6 INNLEDNING Hovedoppgaven er en del av utdanningen Master i industriell økonomi og informasjonsledelse. Den er skrevet i løpet av vårsemesteret 2004, og markerer avslutningen på et to år langt Master påbygningsstudie. For å være kvalifisert til å begynne på påbygningsstudiet må man ha en Bachelor grad eller tilsvarende. Jeg har fra før Bachelor i militære studier, Lederskap med fordypning i elektronikk og våpentekniske fag. Hovedoppgavens tittel er Eiendomsinvesteringers økonomiske risiko: Analyse og vurdering av case i Bergensområdet. Problemstillinger som blir drøftet er: Hvilken risiko er knyttet til den økonomiske fordelen ved investering i leiegårder? Hvilke deler av risikoen kan identifiseres og analyseres økonomisk? Hvilke metoder har man for å analysere usikkerhet i verdiberegninger? Hvordan anvende den foretrukne metoden for analysering av usikkerhet til å analysere usikkerheten av en investering i en leiegård? Problemstillingene består av konstaterende spørsmål som tar sikte på å beskrive hvilken risiko som faktisk er knyttet til den økonomiske fordelen ved investering i leiegårder, og hvilke muligheter man har til å analysere og modellere den. Det er også et spørsmål av konstaterende art å se på hvilke deler av usikkerheten som kan analyseres økonomisk, og hvilke deler av usikkerheten som må behandles på andre måter. Definisjoner av begreper som er brukt, blir gjort underveis i oppgaven. Avgrensning Oppgaven avgrenses til å gjelde eiendomsinvesteringer i boligmarkedet, og da spesielt leiegårder med mellom to til tjue leiligheter. I forbindelse med simuleringen er metoden som brukes der generell og kan brukes i alle typer investeringer. Andersen, T

7 GJENNOMFØRING AV DATAINNSAMLINGEN For å få oversikt over fagfeltet ble relevant teori plukket ut og lest. Det ble også gjennomført egne undersøkelser for å innhente informasjon til å drøfte problemstillingene. Dette innebar søk og kartlegging av relevant informasjon i arkivet til Bergen kommune, intervjuer av takstmenn og innhenting av informasjon fra andre aktører i eiendomsbransjen. Informasjon ble også innhentet fra Internett. Der hvor informasjon fra Internett er brukt, er referanse til internettsiden oppgitt i oppgaven og eller litteraturlisten. Hvordan datainnsamlingen og undersøkelsene er gjennomført blir beskrevet i dette kapitlet, mens resultatene blir brukt senere i oppgaven. En del av risikoen knyttet til en investering i leiegård, er politisk risiko. At Bergen kommune har forkjøpsrett til leiegårder og kan pålegge kjøper en såkalt avtale om utbedring faller under kategorien politisk risiko. Arkivet til Bergen kommune inneholder referat fra møter i Bergen byråd. For hver leiegård som blir solgt skal det vurderes om kommunen skal bruke sin forkjøpsrett. Det skal også taes stilling til om kjøper og kommunen skal inngå avtale om utbedring. En slik avtale skal sikre at leiegårder ikke forfaller. Det ble kartlagt hvor vanlig det er at Bergen kommune bruker forkjøpsretten til leiegårder og hvor ofte avtale om utbedring blir inngått. Arkivet er gjort tilgjengelig på Internett, og det var der informasjonen ble hentet. Alle saker behandlet i kommunestyret fra 2001 til og med 2003 ble gjennomgått (52 saker) utenom 6 saker i 2001 som var på et eldre tekstbehandlingsformat. Før 2001 er det ikke tilgjengelig digital informasjon, slik at disse ble utelatt. Siden 52 av 58 saker siden 2001 er gjennomgått, gir undersøkelsen grunnlag for å fastslå hvilken praksis som gjelder i Bergen kommune på disse områdene, i senere tid. Undersøkelsen viste at forkjøpsretten ikke ble benyttet i noen av sakene, men det ble vurdert å benytte den i 4 saker. Det er inngått avtaler om utbedring i 12 av de 52 sakene. Ved å anta at Bergen kommune vil fortsette denne praksisen fremover, kan det konkluderes med at det er svært liten risiko for at forkjøpsretten vil bli benyttet. Det er 25 % sjanse for at man må inngå en avtale om utbedring. Det siste er avhengig av leiegårdens stand ved kjøp. Andersen, T

8 For å få førstehånd informasjon om eiendomsmarkedet i Bergen ble det vurdert å kontakte eiendomsmeglere, byggmestere, eiendomsinvestorer og takstmenn. På grunn av begrenset tid til oppgaven sto valget mellom å intervjue noen personer i hver av de nevnte gruppene, eller mange i en gruppe. Jeg valgte å konsentrere meg om en gruppe, takstmenn. Dette fordi takstmenn har kjennskap til eiendomsmarkedet og vurderer både teknisk verdi og kapitalisert verdi til eiendommer. Utvalget av intervjuobjekter ble valgt med tanke på deres kompetanse kunne gi god informasjon til å belyse problemstillingene i oppgaven. For å sikre en viss standard på intervjueobjektene ble det valgt å intervjue sertifiserte takstmenn som er medlem i Norges Takseringsforbund. Oppgaven er avgrenset til eiendommer i Bergen, derfor ble takstmenn som jobber i Bergen intervjuet. Intervjuguiden 1 inneholder både kvalitative og kvantitative spørsmål som ble stilt for å få førstehånds informasjon om hva som skaper usikkerhet rundt en investering i leiegårder. Det ble også stilt spørsmål for å undersøke om det eksisterer en praksis for simulering eller modellering av usikkerhet. For å hente inn empiri til å modellere usikkerheten i leiegårdmarkedet, ble det spurt om den antatte sannsynligheten for at gitte utfall skal inntreffe. Intervjuguiden ble tilpasset slik at intervjuet skulle vare i ca. 15 minutter. Undersøkelsen ble basert på korte intervjuer for å øke sannsynligheten for at intervjueobjektene tok seg tid til å svare. Telefonintervjuer ble benyttet som intervjuform. Fordelen med telefonintervjuer fremfor en skriftlig undersøkelse er at det antaes å være lettere å få folk til å slutte opp om undersøkelsen. En annen fordel er at intervjuer da kan stille oppfølgingsspørsmål om uklarheter og spørsmål som dukker opp under intervjuet. Det er også en fordel hvis respondenten har spesiell kunnskap om et emne, så kan intervjuet vinkles mot dette for å få verdifull dybde informasjon. Ulempen ved å benytte telefonintervju er at en ikke vil oppnå den kontakten og tilliten man opplever under et intervjue som foregår ansikt til ansikt. Ved ikke personlig å møte opp, vil muligens informanten vegre seg noe for å gi opplysninger og ikke være særlig motivert til å svare. 1 Intervjuguiden som ble brukt er vedlagt. Andersen, T

9 Denne effekten ble forsøkt begrenset ved å benytte en variant av Tratt-teknikken (Patel, 2001). Ved bruk av Tratt-teknikken begynner intervjuet med store åpne spørsmål for så å gå over til mer spesifikke. Denne teknikken antas å virke motiverende og aktiviserende på intervjuobjektet. Intervjuguiden brukt i undersøkelsen gjort blant takstmenn i Bergen, ble bygd opp med enkle spørsmål først, for så å gå over til tyngre og mer spesifikke spørsmål. Avslutningsvis ble det stilt et åpent spørsmål, for å gi respondenten en sjanse til å komme med tilleggsopplysninger. Intervjuguiden består av både faste og åpne spørsmål. De faste spørsmålene vil bli behandlet kvantitativt og fremstilt i tabeller og grafer, mens de åpne spørsmålene vil gi mer dybde og detaljert informasjon om de enkelte temaer. Det ble vurdert å intervjue utvalgte informanter ved personlig oppmøte, for å oppnå mer utfyllende intervjuer. Dette ble ikke gjennomført da det viste seg at telefonintervjuer gav gode og tilstrekkelige begrunnede svar. Spørsmålene ble stilt for å gi god informasjon til å diskutere problemstillingene. Det ble først utarbeidet en pilot intervjuguide, som ble diskutert med veileder og testet på noen få takstmenn, før en endelig intervjuguide ble utarbeidet. Bakgrunnen for å kvalitetssikre intervjuguiden før undersøkelsen, var for å slippe justeringer av intervjuguiden underveis slik at alle respondentene svarte på de samme spørsmålene. Intervjuguiden som ble brukt under undersøkelsen måtte likevel gjennom noen små justeringer, uten at resultatet som helhet ble skadelidende. Ved å starte på toppen og gå nedover en alfabetisk liste over takstmenn i Bergen som var medlemmer i Norges Takseringsforbund ble intervjuobjektene plukket ut. I alt 42 takstmenn ble forsøkt kontaktet og 20 ble intervjuet. Av de som ble forsøkt kontaktet var det 3 som ikke ville la seg intervjue. 19 ble det ikke oppnådd kontakt med, etter gjentatte forsøk. Svarprosenten ble 48 %, noe som er relativt bra. Gruppen som ble intervjuet besto av både erfarne og mindre erfarne takstmenn i alle aldersgrupper. Det antaes at det var tilfeldig hvem som var tilgjengelig for intervju og på den måten ble prinsippet om tilfeldig utvelgelse tatt vare på. De aller fleste som svarte kom med godt begrunnede svar og undersøkelsen gav godt grunnlag for diskusjon rundt problemstillingene. Totalt i Andersen, T

10 Bergen er det 71 takstfirmaer 2, hvor en eller flere takstmenn er ansatt. Undersøkelsen er ikke omfattende nok til å kunne representere alle takstmenn i Bergen, men kan representere takstmenn som er medlem av Norges Takseringsforbund i Bergen. I oppgaven refereres det ofte til undersøkelsen. Hvis ikke konteksten tilsier noe annet er det undersøkelsen blant takstmenn i Bergen det refereres til. Presentasjon av case Fra desember 2003 til mai 2004 ble det ukentlig utført søk på Internett etter aktuelle prospekter for leiegårder. Det var ønskelig at leiegårdene skulle være sammenlignbare. Tre prospekter er plukket ut som case til oppgaven. De ble valgt ut fra at de inneholder flere leiligheter, ligger i samme område og etter prisantydning. De tre utvalgte leiegårdene er alle i Bergen sentrum. De er regulert til boligformål og i relativt god stand. Leiegård A har prisantydning på Kr , leieinntekter per år på Kr og normale leieutgifter per år på Kr Leiegård B har prisantydning på Kr , leieinntekter per år på Kr og normale leieutgifter per år på Kr Leiegård C har prisantydning på Kr , leieinntekter per år på Kr og normale leieutgifter per år på Kr Dette danner grunnlaget for de økonomiske beregningene og simuleringen i oppgaven. 2 Kilde: gulesider.no Andersen, T

11 LØNNSOMHETSKALKYLER Når en investering vurderes, kan valg av analysemetode være avgjørende for om en investering ser lønnsom ut eller ikke. Hvilken analysemetode som velges, er derfor av stor betydning. Valg av analysemetode for en investering I Tabell 1 vises fire analysemetoder og i prosent hvilken utbredelse disse hadde i 100 bedrifter fra Storbritannia i den angitte tidsperioden. Tabell 1 En longitudinell undersøkelse i 100 bedrifter fra Storbritannia over hvilke analysemetoder som benyttes. (Pike, 1996) Metode År 1975 (%) 1980 (%) 1986 (%) 1992 (%) Pay Back Avkastning på investert kapital (gjennomsnitt) Internrente Nåverdi Undersøkelsen viser at Pay Backmetoden ble brukt mest, men vi ser at internrente- og nåverdimetoden økte mye fra 1975 til Gyldigheten til undersøkelsen er begrenset siden den er utført i Storbritannia og fordi det kan ha skjedd mye siden I dag ansees nåverdimetoden å være den beste metoden ved lønnsomhetsvurdering av investeringer (Bredesen, 2001). Følgelig vil nåverdimetoden bli brukt som analysemetode i denne oppgaven. For å undersøke hvilken praksis som gjelder i eiendomsbransjen, ble det gjort en undersøkelse blant takstmenn i Bergen. Av de 20 takstmennene som ble intervjuet var det ingen som svarte at de brukte pay backmetoden, avkastning på investert kapital eller internrentemetoden til å beregne verdien av en eiendom. 11 svarte at de brukte Andersen, T

12 nåverdimetoden. Dette ble gjort ved å ta kapitaliserte leieinntekter minus utgifter for å utarbeide en verditakst. De som svarte at de ikke brukte nåverdimetoden brukte allikevel en avart av nåverdimetoden. Ved å benytte erfaring og skjønn til å sette opp antatt leieinntekt og utgifter lot de et program regne ut verditaksten (se Tabell 2). Programmet inneholder oppdatert informasjon om tilsvarende salg i området og også anbefalt kapitaliseringsrente, satt av Norges Takseringsforbund. Tabell 2 Undersøkelse gjort blant 20 takstmenn i Bergen Spørsmålet var Hvilke metoder brukes for å analysere en eiendoms verdi? Antall intervjuet: 20 Antall svart: 17. Summen av svarene er forskjellig fra antall svart, da noen har svart flere ting. Metode Antall Nåverdi 11 Erfaring, skjønn 5 Program 5 Pay back 0 Avkastning på investert 0 kapital Internrente 0 Undersøkelsen viser at nåverdimetoden, eller en avledning av denne er utbredt og anerkjent blant takstmenn i Bergen 3. At samtlige som svarte på undersøkelsen brukte nåverdimetoden kan virke oppsiktsvekkende med tanke på at dette strider med andre undersøkelser (se Tabell 1, undersøkelsen til Pike, 1996). Årsaken til denne entydige bruken av nåverdimetoden synes å være at Norges Takseringsforbund har utarbeidet retningslinjer for hvilke metoder takstmenn som er medlemmer skal bruke. Her går det fram at det er nåverdimetoden som skal benyttes i form av verdivurderingen. Som medlem av Norges Takseringsforbund bruker man standardiserte skjemaer, hvor kapitalisert verdi av boligen regnes ut ved hjelp av nåverdimetoden. Diskonteringsrenten 3 Undersøkelsen har gyldighet for medlemmer av Norges Takseringsforbund i Bergen, ref. metodekapitelet. Andersen, T

13 settes med bakgrunn i takstmanns skjønn og retningslinjer gitt av Norges Takseringsforbund. Fordi nåverdimetoden brukes i praksis og teoretisk er den beste, vil den bli brukt i oppgaven til å vurdere eiendomsinvesteringer. En metode for hvordan økonomisk risiko i en eiendomsinvestering kan implementeres i nåverdimetoden vil bli forsøkt belyst i oppgaven. I de neste kapitlene beskrives nåverdimetoden, kontantstrømmer, sammenhengen mellom de to og hvordan disse kan brukes i en eiendomsinvestering. Nåverdimetoden En investerings nåverdi viser den verdiøkning, formuesøkning eller økonomiske verdiskapning som oppnås på tidspunkt null ved å velge dette prosjektet fremfor å bruke pengene på noe som gir avkastning lik diskonteringsrenten (Bøhren og Gjærum, 1991). Nåverdi: NV= CF 0 + CF T t t= 0 (1 + r kontantstrømmen ved tid t. T er tidsrommet. ) t, r er avkastningskravet (kapitalkostnaden), CF er Dersom nåverdien er positiv gir investeringen en bedre beregnet avkastning en avkastningskravet. Dette betyr at er nåverdien lik eller større en null, så bør man investere, men er den under null bør det ikke investeres. Dette gjelder for uavhengige prosjekter, og hvis vi har ubegrenset med kapital. I tilfeller hvor prosjektene ikke er uavhengige velges det prosjektet med størst beregnet nåverdi. Det kan også være tilfeller hvor man faktisk ønsker å investere selv om nåverdien er negativ. Dette kan være når strategiske hensyn må taes, som f. eks å ta markedsandeler. Har man gjensidig utelukkede investeringer, som for eksempel valget mellom å selge en leiegård eller pusse den opp også selge den, så gjelder regelen for prosjekter som ikke er uavhengige, og man velger alternativet som gir den størst nåverdien. Andersen, T

14 Kontantstrøm For en bedrift kan kontantstrømmen sett utenifra illustreres som i Figur 1. Modellen viser de viktigste pengetransaksjonene som skjer utenfor bedriften. Figur 1 Kontantstrøm mellom en bedrift og aktører (Fritt oversatt fra Boudreaux, 1999). Hvis vi begynner med kontantstrømmen mellom kunder og bedriften i Figur 1, så oppstår denne når kundene betaler for varer og tjenester som bedriften leverer. Videre får de ansatte betalt for den arbeidskraften de leverer til bedriften. Staten skal ha skatter og avgifter mens bedriften i gjengjeld kan få subsidier i ulik form. Bedriften betaler leverandørene for råmateriale, maskiner, eiendommer, konsulenthjelp og andre ting. Investorer og andre som stiller kapital til rådighet for bedriften får som gjenytelse dividender, renter og andre framtidige utbetalinger. Gruppen med investorer og andre som stiller kapital til rådighet er spesiell, fordi deres kontantstrøm består av det som er igjen etter at de andre gruppene har fått sitt. Fri kontantstrøm er det beløpet bedriften til enhver tid kan betale de som har stilt kapital til rådighet, som følge av et prosjekt, uten å forandre forventningene til prosjekt (Boudreaux, 1999). Med andre ord kan man si at fri kontantstrøm er det beløpet som Andersen, T

15 forventes å være igjen etter at alle forpliktelser og kontrakter med andre en de som stiller kapital til rådighet er innfridd etter markedes forventning. Det er ved å diskontere den frie kontantstrømmen vi får en investerings nåverdi. I Figur 2 er kontantstrømmen til en eiendomsinvestering vist. Det er tatt utgangspunkt i en leiegård. Leiegården eies i dette tilfellet av flere personer som har dannet et aksjeselskap (A/S). Figur 2 Kontantstrøm for en leiegård, mellom investor og andre aktører. Positive kontantstrømmer kommer fra leietakerne og banken i form av lån. Negative kontantstrømmer kommer av utgifter til vedlikehold av leiegården, lønn til en eventuell vaktmester, skatter og avgifter til det offentlige, renter til banken og utbytte til eventuelle andre investorer. Flere kontantstrømmer kan finne sted for spesielle objekter, men figuren viser de man generelt vil ha. Skal man investere i en leiegård, bør kontantstrømmene stilles opp slik at man får en oversikt over inntekter og utgifter. Denne oversikten vil også banken være interessert i om en skal søke om lån til investeringen. En takstmann vil normalt sette opp et regnestykke som kalles verditakst, hvor kontantstrømmer for leiegården delvis er satt opp. En rekke faktorer kan påvirke kontantstrømmen til en investering. Hadde Andersen, T

16 kontantstrømmen vært helt sikker, ville den ha vært risikofri. Hvordan risiko kan tolkes vil vi se på i neste kapitel. Andersen, T

17 RISIKO Risiko er et litt vagt begrep som kan tilegnes mye. Det er derfor behov for å se nærmere på begrepet risiko, hvordan den oppfattes i bransjen og hvordan den kan beregnes. I denne delen av oppgaven blir risiko først presentert slik den forståes generelt i fagfeltet finans. Deretter blir den spesielle risikoen man tar ved en eiendomsinvestering drøftet. En undersøkelse blant takstmenn i Bergen viser hva de mener er viktigste risiko ved en investering i leiegård. Mot slutten av kapitlet blir risikoen man tar ved å investere i leiegård forsøkt beregnet og analysert. Risiko innen Finans Risiko slik man forstår den innen finans blir ofte forklart ved hjelp av kapitalmarkedslinjen. Figur 3 gir sammenhengen mellom risiko og fortjeneste ved hjelp av kapitalmarkedslinjen. Avkastning Markedslinjen B1 A A1 Risiko Figur 3 Risiko illustrert ved markedslinjen I Figur 3 har vi risiko på x-aksen og fortjeneste på y-aksen. Markedslinjen beskriver forholdet mellom risiko og fortjeneste. Ved f. eks punkt A vil man ha en risiko A1 og en fortjeneste B1. De fleste innen finans er enige om at for individuelle investorer måles deres risiko best ved standardavviket til avkastningen på hele porteføljen av eiendeler Andersen, T

18 (Bredesen, 2002). Ved å ta større risiko beveger man seg mot høyre på x-aksen. En investor vil nødvendigvis ha kompensasjon for dette. På samme måte vil en som investerer i eiendom ha kompensert for den risikoen han tar. En slik investering innebærer en rekke spesielle typer risikoer som blir beskrevet senere i oppgaven. Først defineres hvilke avkastningskrav som gjenspeiler høy, middels og lav risiko. Høy, middels og lav risiko Et avkastningskrav består av en risikofri rente og en risikopremie. Langsiktige statsobligasjoner blir ofte brukt som risikofri rente, gjerne 3 eller 10 års statsobligasjoner, mens risikopremien blir satt for hver investering eller prosjekt. En investerings risiko kan deles inn i lav, middels og høy risiko. En investering med risikopremie fra 1 % til 4 % kan karakteriseres som en investering med lav risiko. Har investeringen en risikopremie mellom 4 % og 8 % er risikoen middels, mens en investering med risikopremie på over 8 % blir referert til som en investering med høy risiko 4. Dette er oppsummert i Tabell 3. Tabell 3 Lav, middels og høy risiko. R er avkastningskravet, Ro er risikofri rente. R = Ro + Risikopremie Lav risiko: Risikopremie 1-4 % Middels risiko: Risikopremie 4 8 % Høy risiko: Risikopremie >8 % Identifisering og drøfting av risiko innen eiendom For å beskrive hvilken risiko man tar ved en investering i leiegård, blir det først gjennomgått hvilke faktorer som påvirker verdien av en eiendom. Deretter belyses risikoen ved å drøfte de samfunnsøkonomiske faktorene (Ficek, m.fl 1990) som spiller 4 Fra forelesning med Jon Lereim ved HIA Andersen, T

19 inn på kontantstrømmen. Til slutt i denne delen av oppgaven er de antatt viktigste typer risiko man tar ved en investering i leiegård vist og drøftet. Verdisetting av eiendom Ser vi på hva som brukes i praksis når det gjelder verdisetting av eiendom, kan det vises til to store aktører i det norske eiendomsmarkedet 5. De fastsetter en eiendoms verdi ved hjelp av fire kriterier. Disse er eiendommens beliggenhet, standard, leieforhold og avkastningskrav. Beliggenhet og standard trenger ingen videre forklaring, men leieforhold og avkastningskrav skal utdypes. Som eier av en leiegård, vil det være av stor betydning hvor lange og solide leiekontrakter som er inngått med leietakerne. Lange og solide leiekontrakter 6 minsker risikoen, og dermed avkastningskravet. I undersøkelsen som er gjort nevner flere at man kan oppleve dårlige betalere når man leier ut leiligheter. En takstmann mente at man måtte kalkulere inn en månedsleie i tap per leietaker. Sammen med informasjon fra Forbrukerrådet om at stadig flere lar være å gjøre opp for seg (Eilertsen, 2003), kan man slutte at en kvalitetssikring av leietakere og leiekontrakter bør gjennomføres. Dette kan gjøres ved å be om attester fra tidligere leieforhold og eventuelt sjekke ligningstall til vedkommende. Det er verd å merke seg at det normalt må en rettskraftig dom til for å få kastet ut en leietaker, selv om leietaker ikke har betalt leie. Leietakere har et godt vern mot å bli kastet ut når først en kontrakt er underskrevet. Hvilke leietakere man har, vil derfor kunne påvirke kontantstrømmen i stor grad. Når det gjelder avkastningskrav vil dette kunne være individuelt for hver investor. Dette er avhengig av hvilke alternative investeringer han kan plassere pengene i og investorens risikoprofil. I Tabell 4 vises kapitaliseringsrentene som Norges Takseringsforbund 5 Pareto Securities ASA og Fearnley Finans AS 6 Eksempelvis er Prestisjeeiendommer definert som attraktive eiendommer med gode og solide eiendommer. Disse har lavest avkastningskrav (NTF) og forbindes derfor med minst risiko. Andersen, T

20 opererer med for næringseiendom 7. Leiegårder vil gå under kategorien næringseiendom, så lenge det er minst fem boliger. Tabell 4 Kapitaliseringsrente for næringseiendom i Oslo (Realrente = 3,0 %). Type eiendom Kapitaliseringsrente Oslo 2004 Prestisjeeiendommer 6,75 8,0 % Gode eiendommer 8,5 10,0 % Normale eiendommer 10,0 12,0 % Dårlige eiendommer 12,5 15,0 % Av tabellen kan vi se at kapitaliseringsrenten ligger fra 6,75 % til 15,00 %. Det er delt inn i fire kategorier som er prestisjeeiendom, gode eiendommer, normale eiendommer og dårlige eiendommer. Eksempelvis er Prestisjeeiendommer definert som attraktive eiendommer med gode og solide leiekontrakter. Disse har lavest avkastningskrav og forbindes derfor med minst risiko. Kapitaliseringsrenten er satt for næringseiendom i Oslo, men for andre byer, slik som Bergen er det anbefalt å legge til 1 % 2 % høyere avkastingskrav i alle typer eiendom. Dette gjelder så fremt man ikke har lange og sikre leieforhold eller eiendommen er spesielt attraktiv. I det tilfellet kan man bruke samme avkastningskrav som for Oslo. Siden oppgaven er avgrenset til leiegårder i Bergen sentrum vil man stort sett kunne bruke samme avkastningskrav som for Oslo. I undersøkelsen blant takstmenn mente en at for leiegårder midt i sentrum med god standard, vil kapitaliseringsrenten kunne krype ned mot 5 %. Det indikerer en investering med lav risiko. Forklaring til hvordan NTF har kommet frem til tallene er som følger. Realrenten som legges til grunn i Tabell 4 er 3,0 %. Denne framkommer slik: 7 Fra NTFs Kapitaliseringsutvalgs møte 6.januar 2004 Andersen, T

Lønnsomheten av å investere i bolig for utleie

Lønnsomheten av å investere i bolig for utleie NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, vårsemesteret 2014 Lønnsomheten av å investere i bolig for utleie En investeringsanalyse for perioden 1994-2013 Marte Eltvik Lien og Christopher Egeland Sæbø Veileder: Ola

Detaljer

HVILKE SPAREFORMER ER MEST BRUKT AV HUSHOLDNINGER I NORGE OG HVORFOR VELGER VI DE?

HVILKE SPAREFORMER ER MEST BRUKT AV HUSHOLDNINGER I NORGE OG HVORFOR VELGER VI DE? NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 2006 Utredning i fordypningsområdet: Finansiering og finansiell økonomi Veileder: Knut Heen HVILKE SPAREFORMER ER MEST BRUKT AV HUSHOLDNINGER I NORGE OG HVORFOR VELGER

Detaljer

For høy eller lav LTV

For høy eller lav LTV UNIVERSITETET I STAVANGER For høy eller lav LTV Endring og konsekvenser ved verdifall Karoline Solheim Teigen 15.05.2013 1 Forord Denne masteroppgaven er skrevet som en avsluttende del av masterstudiet

Detaljer

Kommunal forkjøpsrett til leiegårder Hvorfor så få beboerkjøp?

Kommunal forkjøpsrett til leiegårder Hvorfor så få beboerkjøp? Ingar Brattbakk Kommunal forkjøpsrett til leiegårder Hvorfor så få beboerkjøp? Kartlegging av forkjøpsretten i Oslo fra 01.01.2004 til 30.04.2005 394 Prosjektrapport 2005 BYGGFORSK Norges byggforskningsinstitutt

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

Investering i Næringseiendom

Investering i Næringseiendom Investering i Næringseiendom Rapport for Folketrygdfondet, høsten 2014 Utført av Akershus Eiendom AS 1 Innhold 1 Sammendrag... 3 2 Bakgrunn... 4 3 Næringseiendom: introduksjon... 4 3.1 Innledning... 4

Detaljer

Valg av salgskanal ved salg av bolig

Valg av salgskanal ved salg av bolig NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, Våren 2014 Valg av salgskanal ved salg av bolig Lønner det seg å selge selv eller med hjelp av eiendomsmegler? Kristian Nordby Mørkøre Veileder: Ola Honningdal Grytten Selvstendig

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Beslutninger på lang sikt prosjektanalyse

Beslutninger på lang sikt prosjektanalyse kapittel 4 Beslutninger på lang sikt prosjektanalyse Investeringsbeslutninger er langsiktige og gjerne betydelige i størrelse. Det krever helt andre analyseverktøy enn beslutninger på kort sikt. Når vi

Detaljer

Boliglån: Fungerer frarådningsplikten etter sin hensikt?

Boliglån: Fungerer frarådningsplikten etter sin hensikt? Boliglån: Fungerer frarådningsplikten etter sin hensikt? Lene Marita Solvang Kivela Veileder Ellen Katrine Nyhus Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen ved Universitetet i Agder og er godkjent

Detaljer

Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper

Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper HB 7.G.1 Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper Leie Eie Forfattet av: Katja Johannessen, Maja Flåto, Ane Hem og Edle Holt Alle skal bo godt og trygt Innhold Side Forord

Detaljer

En lønnsomhetsvurdering av tiltak mot lakselus

En lønnsomhetsvurdering av tiltak mot lakselus NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, høsten 2014 En lønnsomhetsvurdering av tiltak mot lakselus Lene Aronsveen og Agnes Bing Orgland Veileder: Professor Dr.oecon Stein Ivar Steinshamn Masterutredning i økonomisk

Detaljer

Hva er verdien av Varig tilrettelagt arbeid?

Hva er verdien av Varig tilrettelagt arbeid? NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, 30.mai 2011 Hva er verdien av Varig tilrettelagt arbeid? En samfunnsøkonomisk lønnsomhetsanalyse av arbeidsmarkedstiltaket VTA. Linn Renate S. Andersen og Margrete Laland

Detaljer

Hvordan anvender ledere i ulike organisasjoner ulik ledelsesatferd på bakgrunn av organisasjonens kontekst?

Hvordan anvender ledere i ulike organisasjoner ulik ledelsesatferd på bakgrunn av organisasjonens kontekst? Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Hvordan anvender ledere i ulike organisasjoner ulik ledelsesatferd på bakgrunn

Detaljer

Boligtilskudd, bostøtte og ikke-kommersielle utleieboliger

Boligtilskudd, bostøtte og ikke-kommersielle utleieboliger Viggo Nordvik Boligtilskudd, bostøtte og ikke-kommersielle utleieboliger 361 Prosjektrapport 2004 Prosjektrapport 361 Viggo Nordvik Boligtilskudd, bostøtte og ikke-kommersielle utleieboliger Emneord: boligtilskudd,

Detaljer

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 07.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI2010 1. Resymé: I denne leksjonen starter vi med litt generell informasjon

Detaljer

Prospekt PRE. EiendomsInvest Tyskland II AS. Organisasjonsnummer 991 275 142

Prospekt PRE. EiendomsInvest Tyskland II AS. Organisasjonsnummer 991 275 142 PRE II Prospekt EiendomsInvest Tyskland II AS Organisasjonsnummer 991 275 142 Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjon VI) av minimum 10.000 aksjer og maksimum 1.000.000 aksjer Tegningskurs NOK

Detaljer

BØR KOMMUNER KJØRE ELEKTRISK?

BØR KOMMUNER KJØRE ELEKTRISK? BØR KOMMUNER KJØRE ELEKTRISK? Bacheloroppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund, utdanning Økonomi og Administrasjon Av: Espen Nordal Kandidatnummer: 11 Hans Andre Hansen Kandidatnummer: 10 Magnus Sivertsen

Detaljer

Skatteetatens. Analysenytt 01/2013

Skatteetatens. Analysenytt 01/2013 Skatteetatens Analysenytt 01/2013 2 Analysenytt 1/2013 Kjære leser, Å kjenne næringslivet er viktig for Skatteetaten. I 2012 gjennomførte vi en stor spørreundersøkelse for å kartlegge næringslivets holdninger

Detaljer

Gevinster og kostnader ved implementering av et ERP-system

Gevinster og kostnader ved implementering av et ERP-system Gevinster og kostnader ved implementering av et ERP-system Masteravhandling våren 2013 Camilla Lothe Eltvik Studentnummer: 130875 Veileder: Ingunn Myrtveit Masteroppgave i økonomi og ledelse, spesialisering

Detaljer

Rapport 08/01. Risiko i nyttekostnadsanalyser. miljøinvesteringer

Rapport 08/01. Risiko i nyttekostnadsanalyser. miljøinvesteringer Rapport 08/01 Risiko i nyttekostnadsanalyser av miljøinvesteringer ECON-rapport nr. 08/01, Prosjekt nr. 33010 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-7645-431-3 HLI/HVE/PSC/HBr, EBO, 12. februar 2001 Offentlig Risiko

Detaljer

Sammen er vi dynamitt!

Sammen er vi dynamitt! Sammen er vi dynamitt! Hvordan fungerer samarbeidet mellom de ulike profesjonene ved en institusjon? I hvilken grad er det preget av tverrfaglighet eller flerfaglighet? SA 205S 000 / SA 203S 000 Bacheloroppgave

Detaljer

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Håkon Høst, Asgeir Skålholt, Rune Borgan Reiling og Cay Gjerustad

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

Luksusfellen. Hvordan kan deltakernes økonomiske beslutninger forklares? Magnus Tønnesen. Masteroppgave i samfunnsøkonomi ved Økonomisk institutt

Luksusfellen. Hvordan kan deltakernes økonomiske beslutninger forklares? Magnus Tønnesen. Masteroppgave i samfunnsøkonomi ved Økonomisk institutt Luksusfellen Hvordan kan deltakernes økonomiske beslutninger forklares? Magnus Tønnesen Masteroppgave i samfunnsøkonomi ved Økonomisk institutt Det samfunnsvitenskapelige fakultet UNIVERSITETET I OSLO

Detaljer

Elbilmarkedet i Norge anno 2025

Elbilmarkedet i Norge anno 2025 Elbilmarkedet i Norge anno 2025 En scenarieanalyse Bacheloroppgave ved Høgskolen i Oslo og Akershus Mai 2014 Økonomi og Administrasjon Stig Sørensen Rud - 362 Quan Minh Phan - 300 Axel Waage Prebensen

Detaljer

Tiltrekker lav lønn bedre ledere?

Tiltrekker lav lønn bedre ledere? NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, Vår 2014 Tiltrekker lav lønn bedre ledere? Betydningen av lønnsnivå for selvseleksjon av ledere med ulik prososial adferd av Ole Fredrik Sørensen Veileder: Alexander W. Cappelen

Detaljer

Husholdningenes gjeld og formue høsten 2012

Husholdningenes gjeld og formue høsten 2012 Husholdningenes gjeld og formue høsten 2012 lars gulbrandsen Notat nr 1/14 nova Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Husholdningenes gjeld og formue høsten 2012 LARS GULBRANDSEN

Detaljer

Bruk av etableringslån i Oslo og Akershus

Bruk av etableringslån i Oslo og Akershus Rolf Barlindhaug og Evelyn Dyb Bruk av etableringslån i Oslo og Akershus 355 Prosjektrapport 2003 Prosjektrapport nr 355-2003 Rolf Barlindhaug og Evelyn Dyb Bruk av etableringslån i Oslo og Akershus Emneord:

Detaljer

Kan Corporate Social Responsibility dempe anger forårsaket av impulskjøp?

Kan Corporate Social Responsibility dempe anger forårsaket av impulskjøp? NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 2007 Utredning i fordypnings-/spesialfagsområdet: Markedsføring og konkurranse Veileder: Professor Magne Supphellen Kan Corporate Social Responsibility dempe anger

Detaljer