ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2012"

Transkript

1 ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT tertial 2012 Administrasjonens forslag 1

2 Innholdsfortegnelse Overordna styringskort side 3 Nærvær side 4 Bruk av overtid side 4 Oppsummering økonomi Planområde 1 Administrative fellestjenester side 6 Planområde 2 Næring og miljø side 7 Planområde 3 Skole side 9 Planområde 4 Barnehage side 11 Planområde 5 Kultur og fritid side 12 Planområde 6 Teknisk drift side 15 Planområde 7 Bygg/eiendom/areal side 16 Planområde 8 Interkommunale samarbeid side 17 Planområde 9 Barn og familie side 18 Planområde 10 Sosiale tjenester og sysselsetting/nav side 20 Planområde 11 Helse side 23 Planområde 12 Omsorg side 25 Planområde 13 Generelle utgifter og inntekter side 27 2

3 STATUS OVERORDNET STYRINGSKORT PER STYRINGSINDIKATORER SAMFUNNSPERSPEKTIVET MÅL STATUS Gausdal: kultur- og fritidskommunen: Opplevelse av kultur- og fritidstilbud. * Miljøfokus: Antall kommunale byggenheter som er sertifisert som Miljøfyrtårn. Medvirkning Hver enhet gjennomfører minst ett tiltak som stimulerer til frivillig innsats. Tilgjengelighet Gode internettsider ** 4 Ikke gjennomført 5 4 byggenheter er pr dato under sertifisering 55 % Tiltaket godt i gang 5 Undersøkelse i regi av DIFI er ikke gjennomført TJENESTEPERSPEKTIVET MÅL STATUS Resultatmålene går fram av de ulike planområdene. - Gode tjenester med fokus på kvalitet. De fleste enheter er i 100 % Hver virksomhet gjennomfører minst en Lean-prosess gang ØKONOMIPERSPEKTIVET MÅL STATUS Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter Måles på slutten av 3,4 året Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter Måles på slutten av 106 året MERKNADER: * Innbyggerundersøkelse i 2012 med kultur og fritid som hovedtema. Ikke gjennomført i Kommunestyret har vedtatt at kommuneplanens samfunnsdel skal ha prioritet. Høsten 2012 utarbeides planprogram. I denne planprosessen kan det være aktuelt med en innbyggerundersøkelse, så i istedenfor å ha 2 bør det vurderes å ha en som dekke flere tema. **Måles årlig av Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT) STYRINGSINDIKATORER MEDARBEIDERPERSPEKTIVET MÅL STATUS Seniorpolitikk: Lærer 64 Måles ved årets slutt Gjennomsnittsalder ved pensjonering (AFP/alderspensjon) Andre 65 Nærvær 95 94,5 I hvilken grad er du kjent med målene på din arbeidsplass? 5,0 5,1 I hvilken grad mestrer du jobben din ut fra de forventninger som stilles til deg? 5,0 5,2 I hvilken grad opplever du åpenhet til å varsle om kritikkverdige forhold på din arbeidsplass? 4,5 4,6 Alt i alt, i hvilken grad er du fornøyd med ledelsen for din enhet? 4,8 5,0 Alt i alt, hvor godt trives du med arbeidet og arbeidssituasjonen din? 4,8 5,0 3

4 Svarprosent i 2010: 62,7 Svarprosent i 2011: 78,1 Svarprosent i 2012: 82,8 Medarbeiderundersøkelsen er gjennomført som planlagt i mars/april inneværende år. Til sammen 17 områder/spørsmålsstillinger har vært undersøkt. Vi har i rapporteringsmessig sammenheng sett det hensiktsmessig å gjøre et utplukk av 5 sentrale måleparametre i forhold til medarbeidertilfredshet, slik tabellen ovenfor viser. Det er grunn til å være fornøyd med resultatet av undersøkelsen totalt sett; vi har en betydelig økt svarprosent, og gjennomgående bedre resultater enn målsettingene. Undersøkelsen bekrefter i tillegg en positiv utvikling og trend over tid. For de som ønsker å gå nærmere inn i undersøkelsen kan gjøre det på følgende lenke: Undersøkelsen finner du her. NÆRVÆR Samlet for kommunen var det et nærvær per utgangen av august på 94,5 %. Tilsvarende tall for samme periode i 2011 og 2010 var henholdsvis 94,8 % og 95,3 %. Dette viser noe lavere nærvær enn for de to foregående år, men er likevel et bra resultat totalt sett. Den negative utviklingen er størst innen planområde 12 Omsorg. Det er i hovedsak langtidsfraværet som drar ned nærværsprosenten, korttidsfraværet er lite. Utviklingen følges tett. Per Totalt 94,5 % 94,8 % 95,3 % 94,1 % OVERTID Tabellen nedenfor viser utbetaling av overtid per 2. tertial beløp i hele tusen kr; Planomr Planomr (T) Administrative fellestjenester Næring og miljø Skole Barnehage Kultur og fritid Teknisk drift Bygg/eiendom/areal Barn og familie Sosiale tjenester og sysselsetting Helse Omsorg Bruk av overtid per 2. tertial har variert de senere år. Dersom en ser på nivået på kommunens samlede overtid i 2012 er dette vesentlig lavere enn 2009, og også lavere enn Dette er gledelig. Det er særlig på to områder det har skjedd endringer. Teknisk drift hadde svært høyt forbruk av overtid i 2011 på grunn av flommen, dette er tilbake på et mer normalt nivå i På planområde12 Omsorg har det vært en økning på 0,3 mill. kr. Årsakene til økningen er flere. Vedvarende overbelegg og større pleietyngde ved institusjonene er en betydelig årsak, bl.a. ved at pasienter nå skrives ut raskere og med behov for betydelig medisinsk og pleiemessig oppfølging. Dette 4

5 innebærer større behov for kontinuitet på personalsiden. Vi har også tidvis manglet vikarer med nødvendig kompetanse, noe som har medført at vi har måttet bruke det faste personellet hvor det påløper overtid. Vi har drøftet overtidsbruken med Fagforbundet og hvor vi er enige om å sette i verk tiltak som i størst mulig grad skal redusere bruken av overtid. OPPSUMMERING ØKONOMI Som det framgår av tabellen nedenfor går drifta av kommunen stort sett i balanse. Det er i hovedsak på planområde 13 at ekstra utbytte fra LGE Holding as bidrar til et betydelig positivt avvik. For mer detaljerte kommentarer vises det til det enkelte planområde og kommentarene der. Samletabell Økonomi per 2. tertial 2012 Planområde Anslått avvik 1 Administrative fellestjenester 0 2 Næring og miljø 0 3 Skole 0 4 Barnehage 0 5 Kultur og fritid 0,2 6 Teknisk drift -0,3 7 Bygg / eiendom / areal 0 8 Interkommunale samarbeid 0 9 Barn og familie 0 10 Sosiale tjenester og sysselsetting 0 11 Helse 0,7 12 Omsorg 0 13 Generelle utgifter og inntekter 13,9 Sum 14,5 5

6 OM PLANOMRÅDET 01 ADMINISTRATIVE FELLESTJENESTER Planområdet inneholder alle utgifter knyttet til den politiske og administrative styringen av kommunen. I planområdet inngår, servicetorg, politisk sekretariat, post- og arkiv, personalarbeid, informasjon, økonomistyring, kvalitetssystem, internkontroll og utviklingsoppgaver for enhetene, eldreråd, overformynderi, kontrollutvalget, inkl. utgifter til revisjon, tilskudd til 3-1 samarbeid vedrørende skatt/innfordring og lønn/regnskap og innkjøpssamarbeidet, store fellesposter som AFP og forsikringer, frikjøp hovedtillitsvalgte, felles IKT-utgifter STYRINGSKORT STYRINGSINDIKATORER MÅL STATUS TJENESTEPERSPEKTIVET 2012 Papirløse politikere * I hvilken grad er du fornøyd med å være papirløs politiker.. 4 Innhold i ny portal, vurdering Norge.no 5 stjerner Undersøkelsen vil bli sendt ut i november Undersøkelse i regi av DIFI er ikke gjennomført MEDARBEIDERPERSPEKTIVET 2012 Nærvær *) 96 97,1 I hvilken grad er du kjent med målene på din 5,4 4,6 arbeidsplass? I hvilken grad mestrer du jobben din ut fra de 5,1 5,1 forventninger som stilles til deg? I hvilken grad opplever du åpenhet til å varsle om 5,0 4,9 kritikkverdige forhold på din arbeidsplass? Alt i alt, i hvilken grad er du fornøyd med ledelsen for din 5,1 5,0 enhet? Alt i alt, hvor godt trives du med arbeidet og arbeidssituasjonen din? 5,2 4,9 KOMMENTARER: Når det gjelder medarbeiderperspektivet er resultatene i hovedsak tilfredsstillende, selv om vi på noen områder ligger litt lavere enn målene som er satt. Avvikene er så små at det er vanskelig og feil å trekke bastante konklusjoner. Avvikene vil det bli jobbet videre med. STATUS VEDRØRENDE FOKUS 2012 Fokusområder Alle saksbehandlere over på elektronisk saksbehandling Kvalitetsarbeid og forbedring, med Lean som et viktig verktøy. Vi evner ikke å få alle saksbehandlere i kommunen over på elektronisk plattform inneværende år, det vil fortsatt ta litt tid før eksterne enheter er inkludert. Imidlertid vil samtlige tyngre saksbehandlermiljøer være elektroniske ved utgangen av året. Går som planlagt. 6

7 Videreutvikle lederstøtten og samhandlingen med arbeidstakerorganisasjonene. Ferdigstille prosjektet papirløse politikere. Videreutvikle kommunens internettportal, med tjenester på nett Kommunal planstrategi utarbeides og vedtas, gjennom en god prosess med de andre kommunene i Lillehammerregionen og de statlige / regionale aktørene. Revisjon av kommuneplanens samfunnsdel igangsettes. Opplever god samhandling med arbeidstakerorganisasjonene Opplever god samhandling med de folkevalgte Opplever at vi klarer å gi god lederstøtte Går som planlagt. Undersøkelse gjennomføres i november. I samarbeid med de andre kommunene arbeides det med å videreutvikle portalen. Over 200 tjenestebeskrivelser og 8 fullelektronsike skjemaer er nå tilgjengelig på nett. Kommunal planstrategi ble vedtatt i kommunestyret i juni. Arbeidet med planprogrammet er i gang. ØKONOMI: per 2. tertial er som for 1. tertial. Det er et merforbruk når det gjelder utgiftene til politiske råd og utvalg. Ettersom det er besparelser på andre områder, blant annet som følge av vakanse i stilling, ser det ut til at planområdet som sådan går i balanse. OM PLANOMRÅDET 02 NÆRING OG MILJØ Planområdet omfatter næringsarbeid, miljøvern og utmarksforvaltning. I dette inngår personell innen næringsutvikling, landbruksforvaltning, utmarksforvaltning, turistinformasjon, støtte til næringslivet, og tiltak innen miljøvern, vilt, fisk og friluftsliv. STYRINGSKORT STYRINGSINDIKATORER MÅL STATUS SAMFUNNSPERSPEKTIVET 2012 Areal omdisponert dyrket mark Måles ved 0 (KOSTRA) årets slutt Jordbruksareal i drift (daa) ( ) Måles ved årets slutt Antall søkere (produksjonstilskudd) 340 (680) 320 (655) Planting (foryngelse) (antall planter) (1,1 mill.) Måles ved årets slutt Ungskogpleie (daa) (Mekanisk etterarbeid og avstandsregulering) (4 000) Måles ved årets slutt Næringslokaler tilgjengelig for etablering av nye virksomheter (antall kontor) 2 6 Næringsarealer tilgjengelig til enhver tid, daa Gjennomføring av energi- og klimaplan Evaluering 0 7

8 STYRINGSINDIKATORER MÅL STATUS TJENESTEPERSPEKTIVET 2012 Andel søknader levert elektronisk (PT) (%) 43 (48) 45 (49%) Antall klager i forbindelse med PT/RMT 8(15) Klagefrist senere. Brukerne opplever at de får god service (1-6) 4,5 4,4 Brukerne opplever at rådgivningen / saksbehandlingen er god (1-6) 4,5 4,0 Brukerne opplever at de får god informasjon 5 4,1 KOMMENTARER: Flere av måleindikatorene måles ved årets slutt. Aktiviteten i skogbruket synes bra, med stor interesse fra brukerne, men tallene er ikke klare. Antall som søker produksjonstilskudd har en svak nedgang og det er ønskelig at flere søker elektronisk. Brukerundersøkelsen utført i februar ble besvart av 186 brukere i hele regionen. Den gir bra tilbakemelding på service, rådgiving/saksbehandling og informasjon, men viser også et forbedringspotensiale. Tilbakemeldingen har stor spredning som viser at det er variasjon i hvordan brukerne er fornøyd. Særlig er det en tilbakemelding på at informasjonen på hjemmesida bør forbedres. STATUS VEDRØRENDE FOKUS 2012 Fokusområder Gjennomføre siste prosjektår av Mer GLØd i henhold til plan, evaluere og utarbeide strategi for videre arbeid med landbruksbasert næringsutvikling. Bistå til etablering av bioenergianlegg i Gausdal. Gjennomføre kompetansehevende tiltak retta mot bønder/gardbrukere. Drive kontinuerlig kvalitetsforbedrende tiltak ved bruk av LEAN-metodikk innen ordningene med rettighetsbaserte tilskudd. Fortsatt fokus på å redusere belastningen rovvilt påfører beitebruken i kommunene. Markedsføring av muligheter for næringsetablering i kommunen. Arbeidet i Mer GLØd er avsluttet. Seindrektighet i fakturering og tilskuddsforvaltning er medvirkende til at økonomistatus og sluttrapport ikke er fullt ferdig. GLØd prosjekt utredes i samarbeid med flere aktører. Det blir ikke fjernvarmeleveranse ved Segalstad Bru nå, grunnet for liten varmekapasitet ved Gausdal Bruvoll. Prosjektgruppa for lokal leveranse i Forset skoleområde arbeider med å etablere aksjeselskap. Går som planlagt. Gjennomført skogdager, markdager, elektronisk søknadsopplæring. Rutinene fungerer tilfredsstillende. Det blir gjort en gjennomgang etter at høstens søknadsrunde er levert i september. Kontinuerlig arbeid. Marginal belastning denne beitesesongen Eget forebyggende prosjekt i kommunene og beredskap av rovviltfellingslag. Informasjon og kart lagt ut på kommunens nettside. Flere henvendelser i det siste. ØKONOMI: Det foreligger per nå ikke forhold som tilsier vesentlige avvik ved årets slutt. 8

9 OM PLANOMRÅDET 03 SKOLE Planområdet omfatter undervisning ved skolene i Forset, Fjerdum, Engjom, Follebu, ungdomsskolen, voksenopplæringen, samt skolefritidsordningen ved Forset, Engjom, Fjerdum og Follebu. STYRINGSKORT STYRINGSINDIKATORER MÅL STATUS TJENESTEPERSPEKTIVET 2012 Læringsresultat 5. trinn (Skala 1 3 der 3 er best) Leseferdighet 2,0 Resultatene ikke Regneferdighet 2,0 klare Engelskferdighet 2,0 Læringsresultat 8. trinn (Skala 1 5 der 5 er best) Leseferdighet 3,2 Resultatene ikke Regneferdighet 3,2 klare Engelskferdighet 2,8 Læringsresultat 9. trinn (Skala 1 5 der 5 er best) Leseferdighet 3,2 Resultatene ikke Regneferdighet 3,2 klare Eksamensresultat 10. trinn (Skala 1-6 der 6 er best) Norsk hovedmål skriftlig 3,8 4,0 Matematikk skriftlig 3,3 3,2 Engelsk skriftlig 3,8 4,1 Læringsmiljø7. trinn Mobbing på skolen (skala 1-5, der 1 er best) 1,1 1,3 Motivasjon for læring (skala 1-5 der 5 er best) 4,4 3,9 Elevdemokrati (skala 1-5 der 5 er best) 4,2 3,4 Faglig veiledning fra lærer til elev (skala 1-5 der 5 er best) 3,7 3,1 Læringsmiljø 10. trinn Mobbing på skolen (skala 1-5, der 1 er best) 1,1 1,2 Motivasjon for læring (skala 1-5 der 5 er best) 3,9 3,8 Elevdemokrati (skala 1-5 der 5 er best) 3,4 3,4 Faglig veiledning fra lærer til elev (skala 1-5 der 5 er best) 3,5 3,2 Voksenopplæringa Andel deltakere bestått muntlig prøve % 100 Resultatene ikke Andel deltakere bestått skriftlig prøve (%) 60 klare MEDARBEIDERPERSPEKTIVET 2012 Nærvær *) 96 96,5 I hvilken grad er du kjent med målene på din arbeidsplass? 5,5 5,1 I hvilken grad mestrer du jobben din ut fra de forventninger 5,2 5,1 som stilles til deg? I hvilken grad opplever du åpenhet til å til å varsle om 4,8 4,7 kritikkverdige forhold på din arbeidsplass? Alt i alt, i hvilken grad er du fornøyd med ledelsen for din 5,3 5,2 enhet? Alt i alt, hvor godt trives du med arbeidet og arbeidssituasjonen din? 5,2 5,1 9

10 KOMMENTARER: Læringsresultater: Resultatene for de nasjonale prøvene vil først være klar senhøsten Eksamensresultat for 10.klasse viser et resultat langt over målet som var satt i norsk og engelsk, men litt under i matematikk. I norsk og engelsk er dette det beste resultat skolen har oppnådd etter ny læreplan ble innført. Matematikk-resultatet er en forbedring på en halv karakter fra året før. At vi får et såpass godt eksamensresultat kan være resultat av satsingen på basisfag og fokus på læringsresultater, men det er for tidlig å si om dette er en trend. Læringsmiljø: Resultatene her er målt gjennom elevundersøkelsen for 7. og 10.trinn. Vi har ikke nådd målene som var satt, men ligger ikke dårlig an samlet sett, sammenlignet med fylkes- og landsgjennomsnitt. Når det gjelder mobbing ligger Gausdal ungdomsskole 0,2 bedre enn snittet for Oppland og landet for øvrig, og barneskolene 0,1. Alle barneskolene har gjennomført Olweusundersøkelsen for 4.-7.klasse. Ser vi på utviklingen over tid, er antall elever som blir mobbet i perioden redusert med 35,5 %. Dette viser oss at systematisk arbeid over tid gir resultater. Der vi skiller oss mest ut i negativ retning er på motivasjon. Her ligger ungdomstrinnet og barnetrinnet hhv 03, og 0,4 under landssnittet. Medarbeiderundersøkelsen: Nærværet er høyt og resultatene fra medarbeiderundersøkelsen viser god score. Ambisjonene er høye, så det er fortsatt noe å forbedre. STATUS VEDRØRENDE FOKUS 2012 Fokusområder Videreutvikle systematikk rundt vurdering for læring (individuell elevvurdering). Økt samhandling mellom skolene og pedagogisk psykologisk tjeneste vedrørende tilpasset opplæring og spesialundervisning. Hovedfokus på elevenes læringsutbytte i basisfagene og grunnleggende ferdigheter i alle fag. Implementering av programmet Det er mitt valg. Jobbe systematisk med elevenes psykososiale miljø jamfør opplæringslovens 9 a. (Olweus, Zero og Pals er metodikk som anvendes i forhold til dette.) Øke bruken av læringsplattformen It s Learning. Retningslinjer for skriftlig halvårsvurdering for barnetrinnet er utarbeidet. Oppstart av Lean-prosess knyttet til spesialundervisning og tilpasset opplæring i mai I denne prosessen deltar PPT og skolene som hovedaktører. Skolene har et særlig fokus på grunnleggende ferdigheter og begynneropplæringen i basisfagene. Alle skolene har tatt programmet «Det er mitt valg» i bruk, og det blir knyttet til Olweus og antimobbeopplegget som skolene jevnlig gjennomfører. Barneskolene er i gang med grunnlaget for sertifisering som Olweus-skoler i Kvalitetsdokument med prosessbeskrivelse knyttet til 9 a vil bli utarbeidet høsten Det er gjennomført opplæring i Læringsplattformen It s Learning høsten 2012, og skolene utarbeider standarder for bruk på den enkelte skole. ØKONOMI: Per nå ser det ut til at skolene vil kunne holde seg innen tildelt ramme for 2012, men det er store utfordringer knyttet til økt antall elever som trenger 1:1 undervisning. Helårsvirkningen for dette er anslått å minst utgjøre 3 mill. kr. For inneværende år vil en prøve å løse de utfordringene som er 10

11 innenfor gitt ramme. Dette vil innebære at den bufferen på kr som ble omtalt i 1. tertial vedrørende avsatte midler Voksenopplæringen vil kunne bli brukt til de øvrige skolene. Det ser per nå også ut til at det vil kunne bli en mindre besparelse knyttet til undervisning av barn fra andre kommuner / barn fra Gausdal som får undervisning i andre kommuner. Dette vil også kunne bli omdisponert. OM PLANOMRÅDET 04 BARNEHAGE Planområdet omfatter Kornhaug/Forset og Myra/Fjerdum barnehager samt tilskudd til private barnehager. STYRINGSKORT STYRINGSINDIKATORER MÅL STATUS TJENESTEPERSPEKTIVET 2012 Antall kommunale barnehager som har gjennomført risiko- og Delvis 4 sårbarhetsanalyse, og utarbeidet tiltaksplaner. gjennomført. Brukerne av de kommunale barnehagene opplever at de får god informasjon 5,2 4,8 Brukerne av de kommunale barnehagene opplever medinnflytelse / medvirkning 5,0 4,7 Brukerne av de kommunale barnehagene opplever at familien får de tjenestene de har behov for *) 5,3 5,2 *) Når det gjelder det siste tjenesteperspektivet har vi ikke noe identisk spørsmål i undersøkelsen, Vi har lagt inn tallet fra spørsmål 9.1 «i hvilken grad er du/dere fornøyd med barnehagen barnet går i, totalt sett». Det sier noe om den totale opplevelsen av tjenestene barnehagen gir til familiene. KOMMENTARER ROS (risiko og sårbarhetsanalyse): Planområde har utarbeidet ROS analyse. Alle barnehagene har kjøpt inn krisepermen, der det finnes tiltaksplaner, klare til bruk. Dette skal tas opp som tema på personalmøte for å sikre at personalgruppa kjenner til tiltaksplanene og hvordan de kan brukes. Vi må kvalitetssikre at vi har de tiltaksplanene vi trenger i forhold til vår ROS analyse. Dette arbeidet gjenstår. MEDARBEIDERPERSPEKTIVET MÅL STATUS Nærvær *) 95,3 93,9 I hvilken grad er du kjent med målene på din arbeidsplass? 5,4 5,7 I hvilken grad mestrer du jobben din ut fra de forventninger som stilles til deg? 5,3 5,4 I hvilken grad opplever du åpenhet til å til å varsle om kritikkverdige forhold på din arbeidsplass? 5,0 5,0 Alt i alt, i hvilken grad er du fornøyd med ledelsen for din enhet? 5,1 5,3 Alt i alt, hvor godt trives du med arbeidet og arbeidssituasjonen din? 5,3 5,5 KOMMENTARER: Det var en svarprosent på 97,9 %, som er meget bra. Medarbeidertilfredsheten er svært god i barnehagene. ligger i noen grad over måltallene. 11

12 STATUS VEDR FOKUS 2012 Fokusområder Implementere rutiner knytta til overgangene barnehage barnetrinn Videreføre og implementere Gausdalsprosjektet (Motorikk, læring og helse) i alle barnehager. Prosjekt Ro i egen kropp v/fjerdum barnehage for barn 0-3 år Utvikle og ta i bruk ny samarbeidsmodell knyttet til helsestasjonens rutiner ved 4 års kontroll i barnehagene. Implementering av programmet Det er mitt valg. Rutiner for overgang barnehage og skole er nedfelt Vi jobber nå med å se på om vi følger de samme prosedyrene i alle kretser. Vi vil evaluere prosedyrene og innholdet i overgangssamtalene mellom barnehage- skole. Dette skal skje i samarbeid med skole. Motorikkprosjektet. Dette er nå i gang i alle kommunens barnehager. Det jobbes videre med å få dette som en naturlig del av hverdagsaktiviteten barnehagene. «Ro i egen kropp» Fjerdum- Dette småbarnsprosjektet er helt i startgropa. Barnehagen trenger videre oppfølging og veiledning av barnefysioterapeuten. 4 års konsultasjon i barnehagen. Dette ble startet opp i mars i Forset barnehage. Barnehagen opplever dette samarbeidet positivt. Det vil bli oppstart av 4 års konsultasjon i Kornhaug og Fjerdum denne høsten. «Det er mitt valg» er i bruk i alle barnehagene. ØKONOMI: Drifta av de kommunale barnehagene vil holde seg innen tildelt ramme. Når det gjelder tilskudd til de private barnehagene ser dette per nå ut til å bli 0,4-0,5 mill. kr høyere enn budsjettert. Ettersom kommunen har igjen tidligere skjønnsmidler, vil disse bli brukt til å dekke opp et slikt merforbruk. Ut fra dette vil planområdet gå i balanse ved årets slutt. OM PLANOMRÅDET 05 KULTUR OG FRITID Planområdet omfatter: Kulturskole, allmennkultur, frivilligsentral, bibliotek, idrett og ungdomsarbeid. STYRINGSKORT STYRINGSINDIKATORER MÅL STATUS TJENESTEPERSPEKTIVET 2012 Antall elever på talentskolen i dans 15 9 Antall besøkende på ungdomsklubben Telles opp i slutten av året Antall møter i ungdomsrådet knyttet opp mot møter med folkevalgte i Gausdal. 4 0 Antall møter om tverrfaglig forebyggende ungdomsarbeid, rusog mobbe-problematikk. ungdomskonsulent 10 8 Antall rusfrie fritidstilbud for ungdom i tillegg til idrettsaktiviteter

13 STYRINGSINDIKATORER MÅL STATUS Antall besøkende på bygdekinoen Telles opp i slutten av året Telles opp v/ Antall bokutlån på biblioteket per innbygger 2,0 årlig statistikkgjennomgang Antall samarbeidsmøter med idrettsrådet og idrettslag Antall samarbeidsmøter med skolene vedr. prosjektet Idrett i skole 5 5 Antall frivillige tilknyttet Frivilligsentralen Antall årsverk utført av Frivilligsentralen 6 Telles opp i slutten av året. Antall besøksvenner tilknyttet Frivilligsentralen Antall ledsagere tilknyttet Frivilligsentralen Antall arrangementer i Den Kulturelle Spaserstokken 5 4 Antall nye partnerskapsavtaler inngått av Frivilligsentralen 2 0 MEDARBEIDERPERSPEKTIVET 2012 Nærvær 98 94,3 I hvilken grad er du kjent med målene på din arbeidsplass? 5,5 5,7 I hvilken grad mestrer du jobben din ut fra de forventninger som stilles til deg? 5,6 5,5 I hvilken grad opplever du åpenhet til å varsle om kritikkverdige forhold på din arbeidsplass? 5,3 5,3 Alt i alt, i hvilken grad er du fornøyd med ledelsen for din enhet? 5,8 5,4 Alt i alt, hvor godt trives du med arbeidet og arbeidssituasjonen din? 5,5 5,4 KOMMENTARER: Resultatet fra medarbeiderundersøkelsen gjelder kulturskole. Antall elever i talentskole er stabil. Det forventes ikke å rekruttere nye elever i talentskolen på høstsemesteret Det utsettes til høsten Det er en økning av antall elever i dans og for øvrig i kulturskolen. Målet om at ungdomsrådet skulle bli mer involvert i de folkevalgtes møter er ikke nådd. Det har ikke vært noen direkte invitasjon fra folkevalgte organ, og det har ikke blitt gjort noen direkte henvendelse fra ungdomsrådet til de folkevalgte. For å få system på dette bør det vurderes å legge inn faste møtepunkt i årshjulet. Aktiviteter for ungdomsklubben og ungdomskonsulent måles igjennom hele året. Ungdomshuset på «KAV»ble stengt etter vårsemesteret og planlegging av innflytting i nye lokaler er under arbeid. Rusforebyggende tiltak er stort sett rettet inn mot SLT (samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak). Antall arrangement i DKSS (Den kulturelle spaserstokken) gjennomføres som planlagt. Medarbeiderundersøkelsen viser gode resultater. På noen spørsmål er resultatet bedre/likt med målet mens det på andre spørsmål er tett nær. STATUS VEDRØRENDE FOKUS 2012 Fokusområder Videreføre tverrfaglig samarbeid om mobbe- rus problematikk blant ungdom i Gausdal. Ungdomskonsulent deltar i samarbeidsmøter med barn og familie og slt koordinator 13

14 Arbeide for å synliggjøre og bevisstgjøre ungdomsrådet i kommunen. Videreføre og utvikle talentskole for dans i Gausdal. Planlegge og gjennomføre innflytting i nytt flerbrukshus. Tverrfaglig samarbeidsprosjekt vedrørende organisering av kulturtjenestene og innflytting i flerbrukshallen Frivilligsentralen: Involvering og delaktighet ved innføringen av samhandlingsreformen Frivilligsentralen: Øke antall frivillige i alle aldersgrupper. Frivilligsentralen: Iverksette flerkulturelle tiltak. Videreutvikle samarbeidet mellom kommunen og idrettslagene, både gjennom prosjekt, aktivitet og drifting av idrettsanlegg. 50-årsmarkering for Gausdal kommune (2 kommuner til en kommune). Planlegge markering av forfatteren Hans Aanerud i Rekruttere lærerressurs og øke elevtallet på treog messinginstrumenter. Biblioteket: Forberedelser til etablering av kombinasjonsbibliotek. Det er under planlegging, det legges opp til tiltak for høstsemesteret. Under arbeid, ny talentgruppe etableres høsten Innflyttingen er som forventet 15. november 2012 Det er etablert en gruppe som skal arbeide med dette. Deltatt på møter i forbindelse med samhandlingsreformen. Deltatt på stands på butikker, Svatsumdågån og Gausdalsdagen. Sendt ut informasjon og hengt opp plakater. Personlig kontakt med deltagere på arrangement som Den Kulturelle Spaserstokken, og andre sammenkomster. Har presentert Frivilligsentralen på Gausdal Voksenopplæring. Har hatt kontakt med Flyktningkonsulent på NAV for å knytte kontakter. Har formidlet informasjon om at Frivilligsentralen gjerne innleder et samarbeid med flyktningene for å lage aktiviteter, men at forutsetningen er at de ønsker å delta i planlegging og utførelse selv. Løpende oppgave. Markert på kommunestyremøtet i september 2012 Under arbeid. Kulturskolen planlegger forestilling. Flere lag / organisasjoner arbeider med ulike arrangement. Er gjennomført. Planlagt åpning i des Planlagt juleforestilling for barn i midten av desember. To arrangementer i jan. Åpningsforestilling for hele Gausdal Arena 25. og 26. jan ØKONOMI: I budsjettet ligger det 0,2 mill. kr som kommunens andel til et eventuelt Aulestadspill. Dette blir ikke gjennomført i 2012 og midlene vil dermed ikke bli brukt. Planområdet for øvrig ser ut til å gå i balanse eller et mindre overskudd. 14

15 OM PLANOMRÅDET 06 TEKNISK DRIFT Planområdet omfatter prosjektering, veger, miljø- og trafikksikkerhetstiltak, brannvern og feiing, vann- og avløpsanlegg, renovasjon, septikk og idrettsforvaltning. STYRINGSKORT STYRINGSINDIKATORER MÅL STATUS TJENESTEPERSPEKTIVET 2012 Avvik på levering av vann i tilfredsstillende mengde og kvalitet i henhold til gjeldende lover og forskrifter. (Serviceerklæring.) 2 0 Avvik på bortledning og rensing av avløpsvann i henhold til standard fastsatt i serviceerklæring. 5 1 Avvik på brøyting av skiløyper i henhold til standard fastsatt i avtale med skiklubbene. 0 0 Avvik på utrykningstid brannvesenet. 0 0 Avvik på feiertjenestene i henhold til standard fast satt i lover og forskrifter. (Serviceerklæring) 5 0 Avvik på vedlikehold av kommunale veger i henhold til avtalt standard. (Serviceerklæring) 8 3 MEDARBEIDERPERSPEKTIVET 2012 Nærvær *) 96 94,7 I hvilken grad er du kjent med målene på din arbeidsplass? 4,8 4,7 I hvilken grad mestrer du jobben din ut fra de forventninger som stilles til deg? 5,3 5,0 I hvilken grad opplever du åpenhet til å til å varsle om kritikkverdige forhold på din arbeidsplass? 4,3 4,3 Alt i alt, i hvilken grad er du fornøyd med ledelsen for din enhet? 4,8 4,6 Alt i alt, hvor godt trives du med arbeidet og arbeidssituasjonen din? 5,0 5,1 KOMMENTARER: Tjenesteperspektivet: Her ligger vi foreløpig godt an til å nå målene. Medarbeiderperspektivet: Forbedringspunktene vil det bli satt spesielt fokus på i håp om en forbedring til neste års undersøkelse. STATUS VEDRØRENDE FOKUS 2012 Fokusområder Få satt i drift det nye vanninntaket ved Skeiselva/Nisjua til vinterferien og påske. Ferdigstille prosjektet fra container til kildesortering i hele kommunen. Få satt i gang forsøk med renovasjonsbrønner i Skeiområdet. Dette vart fullført og satt i drift til påsken Resultatet viste seg å være svært positivt da vi var avhengig av en vannproduksjon fra dette anlegget på ca m³. Dette arbeidet er blitt litt forsinket på grunn av langtidssykemeldinger, men har foreløpig fått med to nye områder: Grønlandsvegen og Auggedalen. Dette arbeidet har vi ikke kommet i gang med enda, men håper på oppstart i løpet av 3. tertial. 15

16 Fokusområder Nytt brann- og feiersamarbeid iverksettes Dette vart igangsatt 1. januar som forutsatt og har så langt fungert veldig godt både på forebyggende arbeid (tilsyn) og beredskapsmessig. ØKONOMI: per tilsvarer rapportert status per Dette innebærer at økte utgifter til pålagt bakvaktordning for vann og avløp er iverksatt, dekkes innen selvkostområdene. Kommunens tilskudd til KID-prosjektet (Kollektivtransport i Innlandet) ble ikke så høyt som budsjettert, besparelsen på dette blir 0,2 mill. kr. Økte utgifter til gatelys og vegvedlikehold vil kunne innebære et merforbruk ved årets slutt på ca 0,5 mill. kr. Avvik knyttet til vegvedlikeholdet vil være svært avhengig av naturgitte forhold resten av året. OM PLANOMRÅDET 07 BYGG/EIENDOM/AREAL Planområdet omfatter omsorgsboliger, sosiale boliger, støtteordninger, utleievirksomhet, byggesak, oppmåling, arealplanlegging, egen næringsvirksomhet og utbyggingsområder for boliger. Hele kommunens bygningsmasse er nå samlet på dette planområdet. STYRINGSKORT STYRINGSINDIKATORER MÅL STATUS TJENESTEPERSPEKTIVET 2012 Andel saker innenfor lovpålagt saksbehandlingstid (søknader, meldinger, planforslag) (%) Hvor fornøyd er du med kvaliteten i saksbehandlingen Hvor fornøyd er du med servicen du får fra enheten 5,5 Hvor fornøyd er du med saksbehandlingstiden 5,2 Andel søknader som kan behandles uten tilleggsopplysninger/tilbakesending (%) 65 Tilstandsgrad kommunale bygg 1,36 5,2 Det vil ikke bli gjennomført brukerundersøkelse i år. 63 Ikke registrert gjennomføres i 2. halvår Andel saker innenfor lovpålagt saksbehandlingstid (søknader, meldinger, planforslag) (%) MEDARBEIDERPERSPEKTIVET 2012 Nærvær (%) * 96 92,1 16

17 *) karakterene gitt i medarbeiderundersøkelsen gjelder hele teknisk enhet. Se derfor under planområde 06 Teknisk drift. KOMMENTARER: Så langt i år har vi behandlet alle byggesaker innenfor lovpålagt saksbehandlingstid. Dette er en positiv utvikling som henger sammen med økt bemanning og en noe lavere pågang av saker. Det vil ikke bli gjennomført brukerundersøkelse i år. Det ble gjennomført et bredt sammensatt dialogmøte for enheten hvor det gjennomgående ble gitt positive tilbakemeldinger og tilfredshet med enhetens tjenester. Tilstandsgradsvurderingen for kommunale bygg startes opp når ny fagansvarlig for eiendomsdriften begynner 1.november d.å. STATUS VEDRØRENDE FOKUS 2012 Fokusområder Få politisk forankret standarden og målsettingen for kommunens bygningsmasse. Opprettholde det gode samarbeidet med idretten. Få på plass permanent hjelpemiddellager for Gausdal, enten i egenregi eller i et regionalt samarbeid. Arbeid med kvalitetssikringssystem er igangsatt og vil danne grunnlag for denne politiske forankringen. Evaluering av dette samarbeidet vil foregå utpå høsten. Det er nå avsatt plass på driftsstasjonen og flytting er igangsatt. ØKONOMI: en for 2. tertial er i hovedsak som ved 1. tertial. Strømutgiftene ser ut til å bli lavere enn budsjettert, mens det per nå ser ut til å bli et merforbruk innen byggesak og kart/delingsforretninger. Dette henger delvis sammen med lavere byggeaktivitet. Planområdet sett under ett vil slik det nå ser ut kunne gå i balanse ved årets slutt. OM PLANOMRÅDET 08 INTERKOMMUNALT SAMARBEID Området omfatter utgifter knyttet til interkommunalt samarbeid. Dette innebærer i praksis utgifter og inntekter til Regionrådet og felles Landbrukskontor for Lillehammer-regionen. Utgiftene og inntektene her skal både i budsjettet og regnskapet balansere. Kommunens tilskudd til deltakelse i fellesskapene føres på de respektive planområdene, det vil si planområde 2 næring og miljø for landbrukskontoret, og planområde 1 for både felles økonomikontor og felles innfordringskontor. STYRINGSKORT STYRINGSINDIKATORER MÅL STATUS MEDARBEIDERPERSPEKTIVET *1) 2012 Nærvær (%) * 97 98,6 I hvilken grad er du kjent med målene på din arbeidsplass? 5,3 5,1 I hvilken grad mestrer du jobben din ut fra de forventninger som stilles til deg? 5,0 5,1 I hvilken grad opplever du åpenhet til å varsle om kritikkverdige forhold på din arbeidsplass? 5,5 5,0 Alt i alt, i hvilken grad er du fornøyd med ledelsen for din enhet? 5,3 5,3 17

18 STYRINGSINDIKATORER MÅL STATUS Alt i alt, hvor godt trives du med arbeidet og arbeidssituasjonen din? 5,5 5,3 *) Måltallet for 2012 har dessverre ikke blitt satt. Det er derfor satt opp måltallet tilsvarende resultatet for KOMMENTARER: Medarbeiderundersøkelsen gir et positivt bilde av situasjonen i enheten, med høye skår på de fleste områder og små variasjoner i måleindikatorene. Det synes som det er stor trivsel i arbeidssituasjonen, men det er det også høye målsettinger om. ØKONOMI: Det blir et mindre forbruk enn budsjettert ved landbrukskontoret i Det vil bli satt av til fond, slik at planområdet vil balansere ved årets slutt. Vakanse i bemanning har ført til forskyving av arbeidsoppgaver som må tas igjen i Regnskapet til Regionrådet vil også gå i balanse ved årets slutt som følge av saldering med fond. OM PLANOMRÅDET 09 BARN OG FAMILIE Planområdet består av pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT), helsestasjons- og skolehelsetjeneste, svangerskapsomsorg, barnefysioterapi og barneverntjeneste. STYRINGSKORT STYRINGSINDIKATORER MÅL STATUS TJENESTEPERSPEKTIVET 2012 Andel barn i tiltak under barnevernet som har tiltaksplan 95 % 92 % Andel barn som henvises til PPT, som får sakkyndig vurdering 90 % 90 % I hvor stor grad brukere opplever at de deltar i utarbeidelsen av egen tiltaksplan / IP 5,2 5,2 Andel foreldre som opplever at de får veiledning på egne barns utvikling ** ** I hvor stor grad brukere opplever at barnevernet samarbeider/samordner seg med andre offentlige kontorer 4,8 4,4 I hvor stor grad foreldre opplever at barnevernets hjelp gjør det lettere å oppdra sitt/deres barn 4,8 4,6 MEDARBEIDERPERSPEKTIVET 2012 Nærvær 95 97,6 I hvilken grad er du kjent med målene på din arbeidsplass? 5,5 5,6 I hvilken grad mestrer du jobben din ut fra de forventninger som stilles til deg? 5,5 5,0 I hvilken grad opplever du åpenhet til å varsle om kritikkverdige forhold på din arbeidsplass? 5,0 3,9 Alt i alt, i hvilken grad er du fornøyd med ledelsen for din enhet? 5,0 4,4 Alt i alt, hvor godt trives du med arbeidet og arbeidssituasjonen din? 5,0 4,8 18

19 KOMMENTARER: Planområdet har fremdeles en del å gå på i forhold til samordning av tjenester ut mot brukere og samordning/avstemming internt. Medarbeiderundersøkelsen for 2012 gir et inntrykk av at de fleste er godt fornøyde, men at noen få er lite fornøyde med enkelte prioriteringer på planområdet. Dette dreier seg blant annet om at barnevern synes for høyt prioritert fra leder framfor andre tjenesteområder og en ubalanse mellom barnevern og andre i «maktforhold» i tverrfaglig samarbeid. Dette er noe vi jobber med utover i FOKUS 2012 STATUS FOKUSOMRÅDER 2012 Fokusområder Videreføre arbeid med prosjektene Tidlig intervensjon, Motorikk, læring og helse og Familieråd 12 K Videreutvikle en tverretatlig samhandlingsmodell på SLT-området (Samordning av lokale kriminalitets- og rusforebyggende tiltak) i samråd med KRAD (Kriminalitetsforebyggende råd) Følge opp kvalitetsarbeid med videreutvikling av gode rutinebeskrivelser for tjenestene Arbeidet med prosjektene går videre utover Motorikk, læring og helse eller Gausdalsprosjektet er kommet langt på vei og store deler av prosjektinnholdet er implementert i alle barnehagene. De siste barnehagene får motorikkdelen implementert i løpet av høsten Den andre delen av Gausdalsprosjektet, som går på å etablere en barnehagehelsetjeneste, er også godt i gang. Helsesøster i prosjektet har gjennomført de første 4-årskontrollene i barnehagen. Respons fra foreldre og ansatte i barnehagene på dette er så langt god. Vi fortsetter utover vår/tidlig høst med flere 4-årskontroller og håper på å se flere effekter og få flere responser utover høsten. For «Tidlig Intervensjon» er prosjektleder på plass og har startet sin jobb med å gjøre seg kjent med alle de ansatte i kommunen som jobber med barn og unge og derfor inngår i prosjektet. I forhold til SLT (samordning av lokale rusog kriminalitetsforebyggende tiltak)er vi også her godt i gang. Vi er i ferd med å avslutte en Ungdata-undersøkelse for alle mellom år for å få en bedre oversikt over helsesituasjonen i denne delen av befolkningen. Sammen med dette vil det i løpet av høsten også bli gjennomført en undersøkelse for å se på utbredelse av hasj i ungdomsgruppa år. Dette vil danne grunnlag for videre tiltak under SLT. Helsestasjonen er i ferd med å gjøre ferdig sine rutinebeskrivelser for arbeid etter veileder for helsestasjon og skolehelse. Jordmortjeneste gjenstår. PPT er i oppstart sammen med skole/barnehage om rutiner for samarbeid/tilrettelagt opplæring og evt fornying ift henvisningsrutiner. Barnevern er ferdig med rutiner ift saksbehandling og jobber videre ift rutiner ift 19

20 Fokusområder Samarbeid med barnehagene knyttet til videreutvikling av 4-års kontroll Samhandling mellom pedagogisk psykologisk tjeneste og skolene om tilpasset opplæring og spesialundervisning Implementering av familieråd som modell psykososialt miljø/trusler om vold og vold osv. Planlagt arbeid går videre gjennom/i Gausdalsprosjektet Se også punkt om kvalitetsarbeid: gruppe på tvers av planområdene nedsatt for å jobber videre med dette og planlegge/forberede LEAN-prosess Implementering i barnevern går som planlagt etter prosjektplan. Ønske om interkommunalt prosjekt om utprøving familieråd i flere tjenester som helsestasjon, tjenestetildeling m.m. ØKONOMI: Ved 1. tertial rapporterte rådmannen et det ville kunne bli krevende å komme i balanse på dette planområdet ved årets utgang grunnet et fortsatt stort trykk på disse tjenestene. Nye, krevende saker vil erfaringsvis fort medføre en forholdsmessig stor utgiftsøkning. Det har vært noen midlertidig vakanser i stillinger som gjør at en likevel ser ut til å kunne gå i balanse ved årets slutt. OM PLANOMRÅDET 10 SOSIALE TJENESTER OG SYSSELSETTING Planområdet består av gjeldsrådgivning, bostøtte, saksbehandling av Husbankens låne- og tilskuddsordninger, sosial rådgivning, økonomisk sosialhjelp, tilbud til rusmisbrukere, flyktningetjeneste, sysselsetting, aktivitets og arbeidstilbud for funksjonshemmede, oppfølgingstjeneste for ungdom, samt GAVO. STYRINGSKORT STYRINGSINDIKATORER MÅL STATUS TJENESTEPERSPEKTIVET 2012 Brukerne opplever at det er lett å komme i kontakt med tjenesten. 5 5,1 Brukerne opplever å bli behandlet med respekt 5 5,2 Brukerne opplever å bli tatt på alvor. 5 5,4 Brukere med rett til Individuell plan skal tilbys dette 100 % 100 % Kvalifiseringsprogrammet: Kvalifiseringsprogram med overgang til enten utdanning, 2 ** 1 arbeid eller aktivitet for den enkelte (antall). Ungdomsgarantien: Ungdom under 20 år som er uten skoleplass eller arbeid, skal få tilbud om arbeidsrettede tiltak gjennom den eksisterende 100 % 100 % ungdomsgarantien, i samarbeid med Oppfølgingstjenesten Tiltaksgaranti for åringer: Det innføres en garanti med tilbud om tiltak til langtidsledige åringer. Personer som omfattes av garantien skal følges opp og tilbys hensiktsmessige tiltak for å øke overgang til 100 % 87 % 20

ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2012

ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2012 ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2012 1. tertial 2012 Administrasjonens forslag 1 Innholdsfortegnelse Overordna styringskort side 3 Bruk av overtid side 4 Nærvær side 4 Planområde 1 Administrative fellestjenester

Detaljer

Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16.

Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. Ressursgruppen har bestått av 15 personer fra regionalt og kommunalt nivå i Telemark, Høgskolen i Telemark

Detaljer

Vedlegg til Handling- og økonomiplan Styringskort

Vedlegg til Handling- og økonomiplan Styringskort Vedlegg til Handling- og økonomiplan 2018-2021 Styringskort 1. Overordnet styringskort Faktatabell Kommunebarometeret 2017 2016 2015 2014 2013 Grunnskole 315 376 396 397 369 Eldreomsorg 196 178 259 299

Detaljer

Virksomhet: Familierelaterte tjenester Leder: Hilde Dybedahl

Virksomhet: Familierelaterte tjenester Leder: Hilde Dybedahl LOKALT MÅLEKART 2011 Virksomhet: Familierelaterte tjenester Leder: Hilde Dybedahl Kort beskrivelse av virksomhetens tjenesteområde: Virksomheten består av følgende avdelinger: Pedagogisk psykologisk tjeneste

Detaljer

Nordre Land kommune. Vedlegg til Handlings- og økonomiplan med budsjett Styringskort

Nordre Land kommune. Vedlegg til Handlings- og økonomiplan med budsjett Styringskort Nordre Land kommune Ekte landsbyliv og levende grender med åpenhet, nærhet og skaperglede Vedlegg til Handlings- og økonomiplan 2017-2020 med budsjett 2017 Styringskort Gode venner på tur langs Folkestien,

Detaljer

KOMMUNEANALYSEN 2012. Steg 1 medbestemmelse (art. 12)

KOMMUNEANALYSEN 2012. Steg 1 medbestemmelse (art. 12) KOMMUNEANALYSEN 2012 Steg 1 medbestemmelse (art. 12) 1. Hvilke organer og systemer har kommunen etablert der barn kan utøve medbestemmelse Hvem foreslår saker og hvilke saker behandles der? Årsplaner for

Detaljer

ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2011

ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2011 ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2011 2. tertial 2011 1 Innholdsfortegnelse: Overordna styringskort side 3 Bruk av overtid side 4 Nærvær side 4 Planområde 1 Administrative fellestjenester side 5 Planområde

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Orkdal kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Orkdal kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Orkdal kommune Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den 17.12.14. 1 Om forvaltningsrevisjon I henhold til kommuneloven 77 er kontrollutvalget ansvarlig for å påse

Detaljer

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE SVANEM SKOLE Data fra enhetens styringskort for 2011-2013 Fokusområde Suksessfaktor Indikator Mål 2013 2013 2012 2011 1. Andel elever med enkeltvedtak spesialundervisning

Detaljer

Årsrapport 2014. Nav Inderøy

Årsrapport 2014. Nav Inderøy Årsrapport 2014 Nav Inderøy 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Enhetsleder* Elin Andersen Følgende tjenestesteder inngår i enheten Nav Inderøy Antall

Detaljer

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi,

Detaljer

Budsjettjustering pr april 2013

Budsjettjustering pr april 2013 Budsjettjustering pr april 2013 Tabellen nedenfor viser rådmannens prognose og forslag til budsjettjustering pr virksomhet basert på netto avvik og netto budsjettjustering (minus i avvik er mindreforbruk).

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT PS 60/13 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT PS 60/13 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT PS 60/13 - vedtatt i kommunestyret 17.9.13 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR Siden gjeldende kommuneplan er under rullering, og Vegårshei kommunestyre skal vedta

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommune. Administrativt utkast

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommune. Administrativt utkast PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Skaun kommune Administrativt utkast 1 Om forvaltningsrevisjon Kontrollutvalget er i henhold til kommuneloven 77 ansvarlig for at det utføres regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon

Detaljer

TRANØY KOMMUNE Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy

TRANØY KOMMUNE Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy TRANØY KOMMUNE Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy Kvalitetsmelding 2014 - kortversjon Innledning Du holder nå i handa kortversjonen av en rapport som opplæringsloven pålegger skoleeiere

Detaljer

Ark.: Lnr.: 8735/11 Arkivsaksnr.: 11/1591-1

Ark.: Lnr.: 8735/11 Arkivsaksnr.: 11/1591-1 Ark.: Lnr.: 8735/11 Arkivsaksnr.: 11/1591-1 Saksbehandler: Brit-Olli Nordtømme TILSTANDSRAPPORT SKOLE 2011 Vedlegg: Tilstandsrapport 2010 SAMMENDRAG: Det stilles sentrale krav om at det skal utarbeides

Detaljer

Til: Svein Johny Forren. Kopi til: 13/ &14 HK/VBHG/EBO TJENESTERAPPORT VINJE BARNEHAGE

Til: Svein Johny Forren. Kopi til: 13/ &14 HK/VBHG/EBO TJENESTERAPPORT VINJE BARNEHAGE Til: Svein Johny Forren Kopi til: 13/1716-4 053 &14 HK/VBHG/EBO 29.08.2013 TJENESTERAPPORT 2012 - VINJE BARNEHAGE TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE VINJE BARNEHAGE Data fra enhetens styringskort

Detaljer

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen Lunner kommune Medarbeidertilfredshet i kommuneorganisasjonen RESULTATER 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Oppbygging av undersøkelsen... 3 1.3 Gjennomføring, utvalg og

Detaljer

Planprogram. Oppvekstplan

Planprogram. Oppvekstplan Planprogram Oppvekstplan 2017-2029 Innhold 1. Bakgrunn for planarbeidet 2. Formål 3. Føringer for planarbeidet 4. Organisering av planarbeidet 5. Planprosess og medvirkning 6. Framdrift 7. Visjon 8. Fokusområder

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2016

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2016 TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2016 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 3 2.1 Elever og ansatte... 3 2.2 Elevenes forutsetninger... 4 2.3 Spesialundervisning... 4

Detaljer

REBEKKA LJOSLAND, BYRÅD

REBEKKA LJOSLAND, BYRÅD REBEKKA LJOSLAND, BYRÅD Status pr 1. tertial 20,5 mill Byrådet har et sterkt fokus på kostnadsreduserende tiltak, uten at de går ut over forsvarligheten på tjenestene til brukerne. Nedenfor følger de

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Orkdal kommune

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Orkdal kommune PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Orkdal kommune 1 Om forvaltningsrevisjon Kontrollutvalget ansvarlig for å påse at kommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte. Kontrollutvalget skal

Detaljer

MANDAT FOR PROSJEKTGRUPPER NORE OG UVDAL FOR FREMTIDEN

MANDAT FOR PROSJEKTGRUPPER NORE OG UVDAL FOR FREMTIDEN MANDAT FOR PROSJEKTGRUPPER NORE OG UVDAL FOR FREMTIDEN 1. BESKRIVELSE AV PROSJEKTET Prosjektet «Nore og Uvdal for fremtiden» er et omstillings- og utviklingsprosjekt som handler om kommunens fremtidige

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN Mosvik barnehage og skole

VIRKSOMHETSPLAN Mosvik barnehage og skole VIRKSOMHETSPLAN 2013 Mosvik barnehage og skole 1. Om resultatenheten Mosvik barnehage og skole Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Mosvik barnehage Toril Alstad Damås Rita

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram

Frogn kommune Handlingsprogram Frogn kommune Handlingsprogram 2017-2020 Rådmannens forslag 27. oktober 2016 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

Kort redegjørelse for positive og evt. negative endringer siden forrige kommuneanalyse 2009:

Kort redegjørelse for positive og evt. negative endringer siden forrige kommuneanalyse 2009: Kort redegjørelse for positive og evt. negative endringer siden forrige kommuneanalyse 2009: Medbestemmelse. Positivt: Etablert BUR og har startet prosessen med å få etablert barn- og ungdommens kommunestyre.

Detaljer

Opplæringsplan for Åmli kommune 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 23.09.2014, K-sak 14/127

Opplæringsplan for Åmli kommune 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 23.09.2014, K-sak 14/127 (Her skal det settast inn eit bilete ihht. grafisk profilmal) Opplæringsplan for Åmli kommune 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 23.09.2014, K-sak 14/127 INNHOLD: 1 Overordnet mål... 3 2 Faglig utvikling...

Detaljer

Reglement for delegering

Reglement for delegering Reglement for delegering til politiske organer Vedtatt av Risør bystyre 22. juni 2011 med tillegg av 26. april 2012 og 20. juni 2013 og endringer av 12. desember 2013 GENERELT OM DELEGERING 1.1 Formål

Detaljer

1. Tydeliggjøre kommunens ansvar innenfor psykisk helse- og rusarbeid

1. Tydeliggjøre kommunens ansvar innenfor psykisk helse- og rusarbeid Vedlegg 1 Hovedinnsatsområder tiltaksplan med ansvarsfordeling 1. Tydeliggjøre kommunens ansvar innenfor psykisk helse- og rusarbeid 2. Utvikle tjenestene slik at de oppleves som fleksible, tilgjengelige

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

ØVRE EIKER KOMMUNE Politisk organisering. Kommunestyre. Kontrollutvalg 5. Formannskap. Klagenemnd. Fagkomite 1 Plansaker, planlegging og teknisk drift

ØVRE EIKER KOMMUNE Politisk organisering. Kommunestyre. Kontrollutvalg 5. Formannskap. Klagenemnd. Fagkomite 1 Plansaker, planlegging og teknisk drift Politisk organisering Kommunestyre 41 Kontrollutvalg 5 Barne- og ungdomsråd Eldreråd Råd for funksjonshemmede Formannskap 11 Partssammensatt utvalg Klagenemnd 5 9 Fagkomite 1 Plansaker, planlegging og

Detaljer

ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2010

ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2010 ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2010 2. TERTIAL 2010 ADMINISTRASJONENS FORSLAG Innholdsfortegnelse Overordna styringskort side 3 Oppfølging av tekstvedtak handlingsprogram 2009-2012 side 5 Oppfølging av tekstvedtak

Detaljer

Arb.gr. 6 Overordnet serviceerklæring er ok. Etter hvert lage serviceerklæringer for samtlige tjenester

Arb.gr. 6 Overordnet serviceerklæring er ok. Etter hvert lage serviceerklæringer for samtlige tjenester Opptur - Evaluering - År Aktivitet Frist Fullført Ansvar Fremdrift Evaluering Høst Ansvarsavklaring og samarbeid 1. Oppstart forståelse og praktisering av verdigrunnlag 30.09. Leder PLO Gjennomgått med

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1

Saksframlegg. Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1 Saksframlegg Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1 Saksbehandler: Marit Bråten Homb ØKONOMI- OG AKTIVITETSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2016 Vedlegg: Økonomi- og aktivitetsrapport per 30.04.2016. Andre

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 28.04.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret 06.09.16 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR 2017 Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2.

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 ÅRSMELDING ADMINISTRASJONENS FORSLAG

ÅRSMELDING 2009 ÅRSMELDING ADMINISTRASJONENS FORSLAG ÅRSMELDING 2009 ÅRSMELDING 2009 2011 ADMINISTRASJONENS FORSLAG 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Rådmannens innledning 3 Overordnet styringskort med kommentarer 4 Likestilling, diskriminering, tilgjengelighet og etikk

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2015 PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2015 PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret 09.09.14 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2. Rask og sikker

Detaljer

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Hovedutvalget for oppvekst og kultur Møtested: Herredshuset Møtedato: 13.11.2013 Tid: 12.00 Det innkalles med dette til møte i Hovedutvalget for oppvekst og kultur

Detaljer

Årsrapport 2013. Helse, rehabilitering og barnevern

Årsrapport 2013. Helse, rehabilitering og barnevern Årsrapport 2013 Helse, rehabilitering og barnevern 1. Om resultatenheten Helse, rehabilitering og barnevern Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder* Bente Molde Helsestasjon Ann-Mari

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Beskrivelse Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 1100 Politiske organer Ordfører utgifter 1 236 000 1 107 000 1 107 000 1 107 000 1 107 000 1 107 000 inntekter 18 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 utgift 1 218 000 1 102 000 1 102 000 1 102 000 1 102

Detaljer

2: Gode tjenester og godt omdømme Blant de 100 beste på kommunebarometeret

2: Gode tjenester og godt omdømme Blant de 100 beste på kommunebarometeret 1.0 Rådmannens ledelse og stab og 1.1 Fellestjenester Prioritet/mål 1: Virksomhetene holder sine budsjetter dvs Totalbudsjettet holdes Eget (Rådmannens ledelse og stab samt Fellestjenester) holdes Variasjoner

Detaljer

Saksbehandler: Tjenesteleder, Janicke Brechan SATSING PÅ KOMMUNALT BARNEVERN. Hjemmel:

Saksbehandler: Tjenesteleder, Janicke Brechan SATSING PÅ KOMMUNALT BARNEVERN. Hjemmel: Arkivsaksnr.: 11/135-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Tjenesteleder, Janicke Brechan SATSING PÅ KOMMUNALT BARNEVERN Hjemmel: Rådmannens innstilling: Kommunestyret godkjenner og stiller seg bak søknad sendt av

Detaljer

Virksomhetsplan kommunalomra de oppvekst 2017

Virksomhetsplan kommunalomra de oppvekst 2017 Virksomhetsplan kommunalomra de oppvekst 2017 Innledning Virksomhetsplanen for kommunalområde oppvekst bygger på kommuneplanens samfunnsdel og økonomiplanen for perioden 2017 2020. Med utgangspunkt i mål

Detaljer

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.398. Fauske. nr.410 uten justering for inntektsnivå

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.398. Fauske. nr.410 uten justering for inntektsnivå ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON nr.398 Fauske nr.410 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er klartdårligere enn disponibelinntekt skulle tilsi Kort om barometeret Et journalistisk bearbeidet produkt,

Detaljer

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE SVANEM SKOLE Data fra enhetens styringskort for 2010-2012 Fokusområde Suksessfaktor Indikator Mål 2012 2012 2011 2010 1. Andel elever med enkeltvedtak spesialundervisning

Detaljer

Samhandling rus- og psykisk helsearbeid Læringsnettverk, 28.okt.2015. Ann Sissel Misund Nedberg, prosjektleder

Samhandling rus- og psykisk helsearbeid Læringsnettverk, 28.okt.2015. Ann Sissel Misund Nedberg, prosjektleder Samhandling rus- og psykisk helsearbeid Læringsnettverk, 28.okt.2015 Ann Sissel Misund Nedberg, prosjektleder Historikk Psykisk helsearbeid 4 enheter - PLO; hjemmetjenesten, dagsenter, 2 bofellesskap +

Detaljer

Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010

Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010 Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010 Kompetanseplan for lærere og skoleledere i grunnskolen skal ivareta nasjonale og kommunale satsingsområder i den hensikt

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONN Selbu kommune. Vedtatt i kommunestyrets møte , sak 68/14.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONN Selbu kommune. Vedtatt i kommunestyrets møte , sak 68/14. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONN 2015-2016 Selbu kommune Vedtatt i kommunestyrets møte 17.11.2014, sak 68/14. 1 Om forvaltningsrevisjon I henhold til kommuneloven 77 er kontrollutvalget ansvarlig for å påse

Detaljer

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan 1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Virksomhetsplan 2015

Virksomhetsplan 2015 Virksomhetsplan 2015 Innholdsfortegnelse 1 Overordnede kommunale mål...2 2 Oppfølging av overordnede kommunale mål...2 3 Kommunalt vedtatte utviklingsmål...3 4 Oppfølging av kommunalt vedtatte utviklingsmål...5

Detaljer

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -30 486 606-32 988 000-34 690 000. Skatt -30 486 606-32 988 000-34 690 000

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -30 486 606-32 988 000-34 690 000. Skatt -30 486 606-32 988 000-34 690 000 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 30 486 606 32 988 000 34 690 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 30 486 606 32 988 000 34 690 000

Detaljer

Prosjektplan. Mellom linjene. Et samhandlingsprosjekt om barn, familie og oppvekst i Flesberg kommune

Prosjektplan. Mellom linjene. Et samhandlingsprosjekt om barn, familie og oppvekst i Flesberg kommune Prosjektplan Mellom linjene Et samhandlingsprosjekt om barn, familie og oppvekst i Flesberg kommune 11.11.2013 1. MÅL OG RAMMER... 2 2. BAKGRUNN... 2 3. HENSIKT... 3 4. FORPROSJEKT... 3 5. OMFANG OG AVGRENSNINGER...

Detaljer

Overordnet målkart 2011 med kommentarer

Overordnet målkart 2011 med kommentarer Overordnet målkart 2011 med kommentarer Kommunestyret 30.09.2010 MÅLKART 2011 Kommentarer til målene i overordnet målkart for 2011: SAMFUNN 1 a) Det tilrettelegges for boligtomter i kommunen Tilrettelegging

Detaljer

ØKONOMI- OG AKTIVITETSRAPPORT FOR 2. TERTIAL 2011

ØKONOMI- OG AKTIVITETSRAPPORT FOR 2. TERTIAL 2011 Ark.: 153 Lnr.: 4954/11 Arkivsaksnr.: 11/893-1 Saksbehandler: Marit Bråten Homb ØKONOMI- OG AKTIVITETSRAPPORT FOR 2. TERTIAL 2011 Vedlegg: 1. Økonomi- og aktivitetsrapport for 2. tertial 2011. 2. Sammendrag

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2017 2020 Vedtatt av kommunestyret i Gran 13.10.16 sak 114/16 INNHOLD INNLEDNING... 3 KVALITETSPLANEN: ET DOKUMENT FOR KOMMUNENS AMBISJONER OG MÅLSETTINGER FOR ELEVENES LÆRING

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010 1 Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010 Opplæringsloven: Skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. Tilstandsrapporten skal omhandle læringsresultater,

Detaljer

Ny kommunestruktur faktagrunnlag Helse og omsorgstjenester

Ny kommunestruktur faktagrunnlag Helse og omsorgstjenester Ny kommunestruktur faktagrunnlag Helse og omsorgstjenester Faktagrunnlag Helse og omsorgstjenester Institusjonstjenester Hjemmetjenester Helsetjenester Tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne

Detaljer

Rehabiliteringsvirksomheten, Psykisk helse og Helsetjenesten - Brukerundersøkelser 2011

Rehabiliteringsvirksomheten, Psykisk helse og Helsetjenesten - Brukerundersøkelser 2011 Lier kommune MELDING Saksmappe nr: 2011/738 Saksbehandler: Unni Thingberg Rehabiliteringsvirksomheten, Psykisk helse og Helsetjenesten - Brukerundersøkelser 2011 Bakgrunn Kommunestyret vedtok ved behandling

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - LEKA KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

Virksomhetsplan 2015 Hovinhøgda skole

Virksomhetsplan 2015 Hovinhøgda skole Virksomhetsplan 015 Hovinhøgda skole Innholdsfortegnelse 1 Overordnede kommunale mål... Oppfølging av overordnede kommunale mål... 3 Kommunalt vedtatte utviklingsmål...4 4 Oppfølging av kommunalt vedtatte

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Ringebu kommune Kontrollutvalgets PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2015 Behandlet i kontrollutvalget: 28.1.2013 Vedtatt av kommunestyret: 18.2.2013 1. FORVALTNINGSREVISJON Forvaltningsrevisjon er et

Detaljer

Barn og familie. Budsjettseminar Barne- og familiesjef Anne Grethe Hole-Stenerud

Barn og familie. Budsjettseminar Barne- og familiesjef Anne Grethe Hole-Stenerud Barn og familie Budsjettseminar 29.9.16 Barne- og familiesjef Anne Grethe Hole-Stenerud 1 Organisering Barne- og familiesjef Sosialtjenesten i NAV Hadeland Barnevern Pedagogisk psykologisk tjeneste Jordmor

Detaljer

HP 2015-2018 Oppvekst og opplæring

HP 2015-2018 Oppvekst og opplæring HP 20152018 Oppvekst og opplæring Styringsindikatorer Mål Hva skal måles? 2014 2015 2018 Kommuneplan 2012 Godt Måleindikatorer Målemetode Resultat Ønsket 2024 nok O 1 Frogn skolen er blant de 10 beste

Detaljer

Oversikt over tverrfaglige samarbeidsfora i Modum kommune pr. januar 2014

Oversikt over tverrfaglige samarbeidsfora i Modum kommune pr. januar 2014 Oversikt over tverrfaglige samarbeidsfora i Modum kommune pr. januar 2014 TITTEL: MÅLGRUPPE: MØTEHYPPIGHET: DELTAKERE: MÅL/ ANNET: Tverretatlig tiltaksteam for barn og unge (TTT) Tverretatlig medarbeider

Detaljer

Prosjekt 1824. Status etter 10 måneders prosjektvirksomhet

Prosjekt 1824. Status etter 10 måneders prosjektvirksomhet Prosjekt 1824 Status etter 10 måneders prosjektvirksomhet P 1824 unge sosialhjelpsmottakere Målsetting : redusere antall mottakere av øk. Sosialhjelp i aldersgruppen 18 til 24 år, registrert ved utgangen

Detaljer

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Herøy kommune. Plan for forvaltningsrevisjon YHK

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Herøy kommune. Plan for forvaltningsrevisjon YHK YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON Herøy kommune Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 YHK 01.11.2016 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 3 1.2 Planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg. Martin S. Krane Rådgiver

Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg. Martin S. Krane Rådgiver Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg Martin S. Krane Rådgiver Overordnet analyse bakgrunn Plan for forvaltningsrevisjon skal utarbeides av kontrollutvalget minst én gang per kommunestyreperiode

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTER 2008-2011 - FOSNES KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

RAPPORT DEL 2 OVERGANGER

RAPPORT DEL 2 OVERGANGER RAPPORT DEL 2 OVERGANGER SKIEN KOMMUNE 1 OVERGANGER Alle overganger i barn og unges oppvekst kan medføre en risiko. Det er sentralt at det er godt samarbeid mellom de kommunale tjenester og de ulike forvaltningsnivåene

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN 2012-2016 DEL B INNLEDNING Bakgrunn Strategiplan for Lillehammerskolen er et plan- og styringsverktøy for skolene i Lillehammer. Her tydeliggjøres visjonene og strategiene

Detaljer

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 KOSTRA 2011 ureviderte tall KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 Link til SSB Økonomi - finans Link til SSB Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern Frie inntekter i kroner per innbygger,

Detaljer

Årsrapport 2012. Bistand og omsorg

Årsrapport 2012. Bistand og omsorg Årsrapport 2012 Bistand og omsorg Inderøy kommune Årsrapport 2012 1. Om resultatenheten Bistand og omsorg Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Per Arne Olsen Institusjon Heidi

Detaljer

Strategisk plan 2015 18. I morgen begynner nå

Strategisk plan 2015 18. I morgen begynner nå Strategisk plan 2015 18 I morgen begynner nå Oslo kommune Utdanningsetaten Bogstad skole BOGSTAD SKOLE STRATEGISKE MÅL Strategisk plan 2015-18 er utviklet på grunnlag av resultater og undersøkelser i 2014

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2009/8518-12 Arkiv: C10 Saksbehandler: Gerd Steinnes Nilsen Dato: 24.09.2012 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato Kåfjord Kommunestyre Sjumilssteget

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBY SKOLE 2016

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBY SKOLE 2016 TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBY SKOLE 2016 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 4 2.1 Elever og ansatte... 4 2.2 Elevenes forutsetninger... 4 2.3 Spesialundervisning... 4 3 Læringsmiljø...

Detaljer

Dialogprosessen 2015-2019

Dialogprosessen 2015-2019 Dialogprosessen 2015-2019 - brukermedvirkning i Gausdal kommune - en del av styringssystemet I Gausdal kommune ønsker vi å ha en god dialog med innbyggerne og mottakere av kommunens tjenester. Begrepet

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Læringsutbytte i grunnskolen Saksbehandler: E-post: Tlf.: Arvid Vada arvid.vada@verdal.kommune.no 74048290 Arkivref: 2007/9376 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr.

Detaljer

Helse i alt vi gjør!

Helse i alt vi gjør! Helse og levekår i Utfordringer Mål Tiltak Helse i alt vi gjør! Presentasjon på Feiringklinikken 29.11.12 v/janita Hofseth Virksomhetsleder Helsehuset side 1 Nytt lovgrunnlag Lov om helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Opplæringsplan for Åmli kommune

Opplæringsplan for Åmli kommune Opplæringsplan for Åmli kommune 2014-18 OVERORDNET MÅL: Alle barn og unge i Åmli kommune skal få utfordringer, oppleve mestring og få anerkjennelse i hverdagen. Vi skal fremme en kultur for læring der

Detaljer

Årsrapport Plan, byggesak, oppmåling

Årsrapport Plan, byggesak, oppmåling Årsrapport 2014 Plan, byggesak, oppmåling 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Plan byggesak oppmåling Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enheten

Detaljer

Hovedutvalg for oppvekst og kultur (H3) i Nedre Eiker v/ Lena Albrigtsen

Hovedutvalg for oppvekst og kultur (H3) i Nedre Eiker v/ Lena Albrigtsen Hovedutvalg for oppvekst og kultur (H3) i Nedre Eiker v/ Lena Albrigtsen Headlines Politisk styringsform og ansvarsfordeling mellom politikk og administrasjon Organisering og ledelse Tjenestebredde Økonomi

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2013

Medarbeiderundersøkelsen 2013 Medarbeiderundersøkelsen 2013 Lillehammer kommune - alle virksomheter Generelt Gjennomført 20.10.2013 22.11. 2013(4 uker) Åpen for alle som hadde et ansettelsesforhold i denne perioden, uavhengig av stillingsstørrelse

Detaljer

Barnehage, skole, oppvekst og integrering 13.10.2015

Barnehage, skole, oppvekst og integrering 13.10.2015 Barnehage, skole, oppvekst og integrering 13.10.2015 Utdanningsdirektør Jan Sivert Jøsendal, 13. oktober 2015 Utdanningsdirektørens ansvarsområde Utdanningsdirektør 24 (+1) virksomhetsledere Budsjett 2015:

Detaljer

Miljø og kompetansebyen Drammen - en tett, mangfoldig og levende by i et vakkert landskap"

Miljø og kompetansebyen Drammen - en tett, mangfoldig og levende by i et vakkert landskap VEDLEGG 19 Gjennomgående målekart 2011 Miljø og kompetansebyen Drammen - en tett, mangfoldig og levende by i et vakkert landskap" Fokusområde Kritiske suksessfaktorer Styrings-indikator Målemetode Frekvens

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR SKOLEVERKET I SKI 2008-2011. Arkivsak 07/1220. Saksordfører: Inger Cathrine Kann

STRATEGIPLAN FOR SKOLEVERKET I SKI 2008-2011. Arkivsak 07/1220. Saksordfører: Inger Cathrine Kann STRATEGIPLAN FOR SKOLEVERKET I SKI -2011 Arkivsak 07/1220 Saksordfører: Inger Cathrine Kann Forslag til vedtak: Brukerutvalget tar strategiplanen til orientering. Saksopplysninger: Skolene i Ski skal:

Detaljer

budsjett Regnskap Avvik

budsjett Regnskap Avvik Driftsregnskapet Regnskap sammenlignet med rammebudsjett pr sektor/stab Sum inntekt/utgift inkl finansposter pr sektor/stab sammenlignet med rammebudsjett Regulert Sektor/Stab Rådmann 18018253 17925932-92321

Detaljer

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE GRØTNES BARNEHAGE 2013 Data fra enhetens styringskort for 2011-2013 Fokusområde Suksessfaktor Indikator Mål 2013 2013 2012 2011 Ansatte Relevant 1. Faglig og personlig

Detaljer

MELDING OM BEHOV FOR INDIVIDUELL PLAN

MELDING OM BEHOV FOR INDIVIDUELL PLAN Rev.Februar 2012 MELDING OM BEHOV FOR INDIVIDUELL PLAN - Informasjon om individuell plan - Prosedyre for melding - Meldingsskjema - Erklæring om samtykke HVA ER EN INDIVIDUELL PLAN? er et samarbeidsdokument

Detaljer

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi,

Detaljer

ARB3EIDSNOTAT VEDRØRENDE UTGIFTSREDUKSJONER I HELSESEKTOREN

ARB3EIDSNOTAT VEDRØRENDE UTGIFTSREDUKSJONER I HELSESEKTOREN KOMMUNELEGEN I DØNNA 8820 DØNNA Dønna 13.04.12 Rådmann Tore Westin Utskrift til: Hovedtillitsvalgt Ole Salomonsen ARB3EIDSNOTAT VEDRØRENDE UTGIFTSREDUKSJONER I HELSESEKTOREN Innledningsvis finner kommunelege

Detaljer

Brukerundersøkelse for kulturskolen. Rådgiver Lisbeth Frydenlund

Brukerundersøkelse for kulturskolen. Rådgiver Lisbeth Frydenlund Brukerundersøkelse for kulturskolen Rådgiver Lisbeth Frydenlund Innhold Generelt om bedrekommune.no Spesielt om kulturskoleundersøkelsen Hvordan vi jobbet med spørsmålene Pilotkommuner og gjennomføring

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mars 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mars 2017 Regnskap pr. mars -tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mars 2017 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% 10 Grunnskole 77 012 73 435 3 577 288 835

Detaljer

Kommunedelplan for helse og omsorg - handlingsdel. Rådmannens forslag FS FS KS

Kommunedelplan for helse og omsorg - handlingsdel. Rådmannens forslag FS FS KS 2018-2021 Forord Overordna mål for denne planen: Fra passiv mottaker til aktiv deltaker Handlingsdelen til kommunedelplanen beskriver strategier og tiltak som skal gjennomføres de 4 påfølgende årene. Kommunedelplan

Detaljer

Implementering av rammeplanen og kompetansebygging i Lindesnes. Hvor «tett på» barnehagene vil kommunal myndighet være?

Implementering av rammeplanen og kompetansebygging i Lindesnes. Hvor «tett på» barnehagene vil kommunal myndighet være? Implementering av rammeplanen og kompetansebygging i Lindesnes Hvor «tett på» barnehagene vil kommunal myndighet være? Utøvelse av barnehagemyndighet Forventninger til studiet Hva er kvalitetsutvikling

Detaljer

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE SODIN SKOLE

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE SODIN SKOLE TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE SODIN SKOLE Data fra enhetens styringskort for 2011-2013. Mål Nasjon Fokusområde Suksessfaktor Indikator 2013 2012 2011 2013 Andel elever med enkeltvedtak 8,6

Detaljer

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE VINJEØRA SKOLE Data fra enhetens styringskort for 2010 - Fokusområde Suksessfaktor Indikator Mål 2011 2010 1. Andel elever med enkeltvedtak spesialundervisning

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskap 12. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i planperioden

Detaljer

Alle snakker om kommunesammenslåing. men hva skjer med kommunens egne ansatte?

Alle snakker om kommunesammenslåing. men hva skjer med kommunens egne ansatte? Alle snakker om kommunesammenslåing men hva skjer med kommunens egne ansatte? Alle snakker om kommunesammenslåing men hva skjer med kommunens egne ansatte?? Det er et spørsmål som sikkert mange medarbeidere

Detaljer