ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2012"

Transkript

1 ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT tertial 2012 Administrasjonens forslag 1

2 Innholdsfortegnelse Overordna styringskort side 3 Nærvær side 4 Bruk av overtid side 4 Oppsummering økonomi Planområde 1 Administrative fellestjenester side 6 Planområde 2 Næring og miljø side 7 Planområde 3 Skole side 9 Planområde 4 Barnehage side 11 Planområde 5 Kultur og fritid side 12 Planområde 6 Teknisk drift side 15 Planområde 7 Bygg/eiendom/areal side 16 Planområde 8 Interkommunale samarbeid side 17 Planområde 9 Barn og familie side 18 Planområde 10 Sosiale tjenester og sysselsetting/nav side 20 Planområde 11 Helse side 23 Planområde 12 Omsorg side 25 Planområde 13 Generelle utgifter og inntekter side 27 2

3 STATUS OVERORDNET STYRINGSKORT PER STYRINGSINDIKATORER SAMFUNNSPERSPEKTIVET MÅL STATUS Gausdal: kultur- og fritidskommunen: Opplevelse av kultur- og fritidstilbud. * Miljøfokus: Antall kommunale byggenheter som er sertifisert som Miljøfyrtårn. Medvirkning Hver enhet gjennomfører minst ett tiltak som stimulerer til frivillig innsats. Tilgjengelighet Gode internettsider ** 4 Ikke gjennomført 5 4 byggenheter er pr dato under sertifisering 55 % Tiltaket godt i gang 5 Undersøkelse i regi av DIFI er ikke gjennomført TJENESTEPERSPEKTIVET MÅL STATUS Resultatmålene går fram av de ulike planområdene. - Gode tjenester med fokus på kvalitet. De fleste enheter er i 100 % Hver virksomhet gjennomfører minst en Lean-prosess gang ØKONOMIPERSPEKTIVET MÅL STATUS Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter Måles på slutten av 3,4 året Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter Måles på slutten av 106 året MERKNADER: * Innbyggerundersøkelse i 2012 med kultur og fritid som hovedtema. Ikke gjennomført i Kommunestyret har vedtatt at kommuneplanens samfunnsdel skal ha prioritet. Høsten 2012 utarbeides planprogram. I denne planprosessen kan det være aktuelt med en innbyggerundersøkelse, så i istedenfor å ha 2 bør det vurderes å ha en som dekke flere tema. **Måles årlig av Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT) STYRINGSINDIKATORER MEDARBEIDERPERSPEKTIVET MÅL STATUS Seniorpolitikk: Lærer 64 Måles ved årets slutt Gjennomsnittsalder ved pensjonering (AFP/alderspensjon) Andre 65 Nærvær 95 94,5 I hvilken grad er du kjent med målene på din arbeidsplass? 5,0 5,1 I hvilken grad mestrer du jobben din ut fra de forventninger som stilles til deg? 5,0 5,2 I hvilken grad opplever du åpenhet til å varsle om kritikkverdige forhold på din arbeidsplass? 4,5 4,6 Alt i alt, i hvilken grad er du fornøyd med ledelsen for din enhet? 4,8 5,0 Alt i alt, hvor godt trives du med arbeidet og arbeidssituasjonen din? 4,8 5,0 3

4 Svarprosent i 2010: 62,7 Svarprosent i 2011: 78,1 Svarprosent i 2012: 82,8 Medarbeiderundersøkelsen er gjennomført som planlagt i mars/april inneværende år. Til sammen 17 områder/spørsmålsstillinger har vært undersøkt. Vi har i rapporteringsmessig sammenheng sett det hensiktsmessig å gjøre et utplukk av 5 sentrale måleparametre i forhold til medarbeidertilfredshet, slik tabellen ovenfor viser. Det er grunn til å være fornøyd med resultatet av undersøkelsen totalt sett; vi har en betydelig økt svarprosent, og gjennomgående bedre resultater enn målsettingene. Undersøkelsen bekrefter i tillegg en positiv utvikling og trend over tid. For de som ønsker å gå nærmere inn i undersøkelsen kan gjøre det på følgende lenke: Undersøkelsen finner du her. NÆRVÆR Samlet for kommunen var det et nærvær per utgangen av august på 94,5 %. Tilsvarende tall for samme periode i 2011 og 2010 var henholdsvis 94,8 % og 95,3 %. Dette viser noe lavere nærvær enn for de to foregående år, men er likevel et bra resultat totalt sett. Den negative utviklingen er størst innen planområde 12 Omsorg. Det er i hovedsak langtidsfraværet som drar ned nærværsprosenten, korttidsfraværet er lite. Utviklingen følges tett. Per Totalt 94,5 % 94,8 % 95,3 % 94,1 % OVERTID Tabellen nedenfor viser utbetaling av overtid per 2. tertial beløp i hele tusen kr; Planomr Planomr (T) Administrative fellestjenester Næring og miljø Skole Barnehage Kultur og fritid Teknisk drift Bygg/eiendom/areal Barn og familie Sosiale tjenester og sysselsetting Helse Omsorg Bruk av overtid per 2. tertial har variert de senere år. Dersom en ser på nivået på kommunens samlede overtid i 2012 er dette vesentlig lavere enn 2009, og også lavere enn Dette er gledelig. Det er særlig på to områder det har skjedd endringer. Teknisk drift hadde svært høyt forbruk av overtid i 2011 på grunn av flommen, dette er tilbake på et mer normalt nivå i På planområde12 Omsorg har det vært en økning på 0,3 mill. kr. Årsakene til økningen er flere. Vedvarende overbelegg og større pleietyngde ved institusjonene er en betydelig årsak, bl.a. ved at pasienter nå skrives ut raskere og med behov for betydelig medisinsk og pleiemessig oppfølging. Dette 4

5 innebærer større behov for kontinuitet på personalsiden. Vi har også tidvis manglet vikarer med nødvendig kompetanse, noe som har medført at vi har måttet bruke det faste personellet hvor det påløper overtid. Vi har drøftet overtidsbruken med Fagforbundet og hvor vi er enige om å sette i verk tiltak som i størst mulig grad skal redusere bruken av overtid. OPPSUMMERING ØKONOMI Som det framgår av tabellen nedenfor går drifta av kommunen stort sett i balanse. Det er i hovedsak på planområde 13 at ekstra utbytte fra LGE Holding as bidrar til et betydelig positivt avvik. For mer detaljerte kommentarer vises det til det enkelte planområde og kommentarene der. Samletabell Økonomi per 2. tertial 2012 Planområde Anslått avvik 1 Administrative fellestjenester 0 2 Næring og miljø 0 3 Skole 0 4 Barnehage 0 5 Kultur og fritid 0,2 6 Teknisk drift -0,3 7 Bygg / eiendom / areal 0 8 Interkommunale samarbeid 0 9 Barn og familie 0 10 Sosiale tjenester og sysselsetting 0 11 Helse 0,7 12 Omsorg 0 13 Generelle utgifter og inntekter 13,9 Sum 14,5 5

6 OM PLANOMRÅDET 01 ADMINISTRATIVE FELLESTJENESTER Planområdet inneholder alle utgifter knyttet til den politiske og administrative styringen av kommunen. I planområdet inngår, servicetorg, politisk sekretariat, post- og arkiv, personalarbeid, informasjon, økonomistyring, kvalitetssystem, internkontroll og utviklingsoppgaver for enhetene, eldreråd, overformynderi, kontrollutvalget, inkl. utgifter til revisjon, tilskudd til 3-1 samarbeid vedrørende skatt/innfordring og lønn/regnskap og innkjøpssamarbeidet, store fellesposter som AFP og forsikringer, frikjøp hovedtillitsvalgte, felles IKT-utgifter STYRINGSKORT STYRINGSINDIKATORER MÅL STATUS TJENESTEPERSPEKTIVET 2012 Papirløse politikere * I hvilken grad er du fornøyd med å være papirløs politiker.. 4 Innhold i ny portal, vurdering Norge.no 5 stjerner Undersøkelsen vil bli sendt ut i november Undersøkelse i regi av DIFI er ikke gjennomført MEDARBEIDERPERSPEKTIVET 2012 Nærvær *) 96 97,1 I hvilken grad er du kjent med målene på din 5,4 4,6 arbeidsplass? I hvilken grad mestrer du jobben din ut fra de 5,1 5,1 forventninger som stilles til deg? I hvilken grad opplever du åpenhet til å varsle om 5,0 4,9 kritikkverdige forhold på din arbeidsplass? Alt i alt, i hvilken grad er du fornøyd med ledelsen for din 5,1 5,0 enhet? Alt i alt, hvor godt trives du med arbeidet og arbeidssituasjonen din? 5,2 4,9 KOMMENTARER: Når det gjelder medarbeiderperspektivet er resultatene i hovedsak tilfredsstillende, selv om vi på noen områder ligger litt lavere enn målene som er satt. Avvikene er så små at det er vanskelig og feil å trekke bastante konklusjoner. Avvikene vil det bli jobbet videre med. STATUS VEDRØRENDE FOKUS 2012 Fokusområder Alle saksbehandlere over på elektronisk saksbehandling Kvalitetsarbeid og forbedring, med Lean som et viktig verktøy. Vi evner ikke å få alle saksbehandlere i kommunen over på elektronisk plattform inneværende år, det vil fortsatt ta litt tid før eksterne enheter er inkludert. Imidlertid vil samtlige tyngre saksbehandlermiljøer være elektroniske ved utgangen av året. Går som planlagt. 6

7 Videreutvikle lederstøtten og samhandlingen med arbeidstakerorganisasjonene. Ferdigstille prosjektet papirløse politikere. Videreutvikle kommunens internettportal, med tjenester på nett Kommunal planstrategi utarbeides og vedtas, gjennom en god prosess med de andre kommunene i Lillehammerregionen og de statlige / regionale aktørene. Revisjon av kommuneplanens samfunnsdel igangsettes. Opplever god samhandling med arbeidstakerorganisasjonene Opplever god samhandling med de folkevalgte Opplever at vi klarer å gi god lederstøtte Går som planlagt. Undersøkelse gjennomføres i november. I samarbeid med de andre kommunene arbeides det med å videreutvikle portalen. Over 200 tjenestebeskrivelser og 8 fullelektronsike skjemaer er nå tilgjengelig på nett. Kommunal planstrategi ble vedtatt i kommunestyret i juni. Arbeidet med planprogrammet er i gang. ØKONOMI: per 2. tertial er som for 1. tertial. Det er et merforbruk når det gjelder utgiftene til politiske råd og utvalg. Ettersom det er besparelser på andre områder, blant annet som følge av vakanse i stilling, ser det ut til at planområdet som sådan går i balanse. OM PLANOMRÅDET 02 NÆRING OG MILJØ Planområdet omfatter næringsarbeid, miljøvern og utmarksforvaltning. I dette inngår personell innen næringsutvikling, landbruksforvaltning, utmarksforvaltning, turistinformasjon, støtte til næringslivet, og tiltak innen miljøvern, vilt, fisk og friluftsliv. STYRINGSKORT STYRINGSINDIKATORER MÅL STATUS SAMFUNNSPERSPEKTIVET 2012 Areal omdisponert dyrket mark Måles ved 0 (KOSTRA) årets slutt Jordbruksareal i drift (daa) ( ) Måles ved årets slutt Antall søkere (produksjonstilskudd) 340 (680) 320 (655) Planting (foryngelse) (antall planter) (1,1 mill.) Måles ved årets slutt Ungskogpleie (daa) (Mekanisk etterarbeid og avstandsregulering) (4 000) Måles ved årets slutt Næringslokaler tilgjengelig for etablering av nye virksomheter (antall kontor) 2 6 Næringsarealer tilgjengelig til enhver tid, daa Gjennomføring av energi- og klimaplan Evaluering 0 7

8 STYRINGSINDIKATORER MÅL STATUS TJENESTEPERSPEKTIVET 2012 Andel søknader levert elektronisk (PT) (%) 43 (48) 45 (49%) Antall klager i forbindelse med PT/RMT 8(15) Klagefrist senere. Brukerne opplever at de får god service (1-6) 4,5 4,4 Brukerne opplever at rådgivningen / saksbehandlingen er god (1-6) 4,5 4,0 Brukerne opplever at de får god informasjon 5 4,1 KOMMENTARER: Flere av måleindikatorene måles ved årets slutt. Aktiviteten i skogbruket synes bra, med stor interesse fra brukerne, men tallene er ikke klare. Antall som søker produksjonstilskudd har en svak nedgang og det er ønskelig at flere søker elektronisk. Brukerundersøkelsen utført i februar ble besvart av 186 brukere i hele regionen. Den gir bra tilbakemelding på service, rådgiving/saksbehandling og informasjon, men viser også et forbedringspotensiale. Tilbakemeldingen har stor spredning som viser at det er variasjon i hvordan brukerne er fornøyd. Særlig er det en tilbakemelding på at informasjonen på hjemmesida bør forbedres. STATUS VEDRØRENDE FOKUS 2012 Fokusområder Gjennomføre siste prosjektår av Mer GLØd i henhold til plan, evaluere og utarbeide strategi for videre arbeid med landbruksbasert næringsutvikling. Bistå til etablering av bioenergianlegg i Gausdal. Gjennomføre kompetansehevende tiltak retta mot bønder/gardbrukere. Drive kontinuerlig kvalitetsforbedrende tiltak ved bruk av LEAN-metodikk innen ordningene med rettighetsbaserte tilskudd. Fortsatt fokus på å redusere belastningen rovvilt påfører beitebruken i kommunene. Markedsføring av muligheter for næringsetablering i kommunen. Arbeidet i Mer GLØd er avsluttet. Seindrektighet i fakturering og tilskuddsforvaltning er medvirkende til at økonomistatus og sluttrapport ikke er fullt ferdig. GLØd prosjekt utredes i samarbeid med flere aktører. Det blir ikke fjernvarmeleveranse ved Segalstad Bru nå, grunnet for liten varmekapasitet ved Gausdal Bruvoll. Prosjektgruppa for lokal leveranse i Forset skoleområde arbeider med å etablere aksjeselskap. Går som planlagt. Gjennomført skogdager, markdager, elektronisk søknadsopplæring. Rutinene fungerer tilfredsstillende. Det blir gjort en gjennomgang etter at høstens søknadsrunde er levert i september. Kontinuerlig arbeid. Marginal belastning denne beitesesongen Eget forebyggende prosjekt i kommunene og beredskap av rovviltfellingslag. Informasjon og kart lagt ut på kommunens nettside. Flere henvendelser i det siste. ØKONOMI: Det foreligger per nå ikke forhold som tilsier vesentlige avvik ved årets slutt. 8

9 OM PLANOMRÅDET 03 SKOLE Planområdet omfatter undervisning ved skolene i Forset, Fjerdum, Engjom, Follebu, ungdomsskolen, voksenopplæringen, samt skolefritidsordningen ved Forset, Engjom, Fjerdum og Follebu. STYRINGSKORT STYRINGSINDIKATORER MÅL STATUS TJENESTEPERSPEKTIVET 2012 Læringsresultat 5. trinn (Skala 1 3 der 3 er best) Leseferdighet 2,0 Resultatene ikke Regneferdighet 2,0 klare Engelskferdighet 2,0 Læringsresultat 8. trinn (Skala 1 5 der 5 er best) Leseferdighet 3,2 Resultatene ikke Regneferdighet 3,2 klare Engelskferdighet 2,8 Læringsresultat 9. trinn (Skala 1 5 der 5 er best) Leseferdighet 3,2 Resultatene ikke Regneferdighet 3,2 klare Eksamensresultat 10. trinn (Skala 1-6 der 6 er best) Norsk hovedmål skriftlig 3,8 4,0 Matematikk skriftlig 3,3 3,2 Engelsk skriftlig 3,8 4,1 Læringsmiljø7. trinn Mobbing på skolen (skala 1-5, der 1 er best) 1,1 1,3 Motivasjon for læring (skala 1-5 der 5 er best) 4,4 3,9 Elevdemokrati (skala 1-5 der 5 er best) 4,2 3,4 Faglig veiledning fra lærer til elev (skala 1-5 der 5 er best) 3,7 3,1 Læringsmiljø 10. trinn Mobbing på skolen (skala 1-5, der 1 er best) 1,1 1,2 Motivasjon for læring (skala 1-5 der 5 er best) 3,9 3,8 Elevdemokrati (skala 1-5 der 5 er best) 3,4 3,4 Faglig veiledning fra lærer til elev (skala 1-5 der 5 er best) 3,5 3,2 Voksenopplæringa Andel deltakere bestått muntlig prøve % 100 Resultatene ikke Andel deltakere bestått skriftlig prøve (%) 60 klare MEDARBEIDERPERSPEKTIVET 2012 Nærvær *) 96 96,5 I hvilken grad er du kjent med målene på din arbeidsplass? 5,5 5,1 I hvilken grad mestrer du jobben din ut fra de forventninger 5,2 5,1 som stilles til deg? I hvilken grad opplever du åpenhet til å til å varsle om 4,8 4,7 kritikkverdige forhold på din arbeidsplass? Alt i alt, i hvilken grad er du fornøyd med ledelsen for din 5,3 5,2 enhet? Alt i alt, hvor godt trives du med arbeidet og arbeidssituasjonen din? 5,2 5,1 9

10 KOMMENTARER: Læringsresultater: Resultatene for de nasjonale prøvene vil først være klar senhøsten Eksamensresultat for 10.klasse viser et resultat langt over målet som var satt i norsk og engelsk, men litt under i matematikk. I norsk og engelsk er dette det beste resultat skolen har oppnådd etter ny læreplan ble innført. Matematikk-resultatet er en forbedring på en halv karakter fra året før. At vi får et såpass godt eksamensresultat kan være resultat av satsingen på basisfag og fokus på læringsresultater, men det er for tidlig å si om dette er en trend. Læringsmiljø: Resultatene her er målt gjennom elevundersøkelsen for 7. og 10.trinn. Vi har ikke nådd målene som var satt, men ligger ikke dårlig an samlet sett, sammenlignet med fylkes- og landsgjennomsnitt. Når det gjelder mobbing ligger Gausdal ungdomsskole 0,2 bedre enn snittet for Oppland og landet for øvrig, og barneskolene 0,1. Alle barneskolene har gjennomført Olweusundersøkelsen for 4.-7.klasse. Ser vi på utviklingen over tid, er antall elever som blir mobbet i perioden redusert med 35,5 %. Dette viser oss at systematisk arbeid over tid gir resultater. Der vi skiller oss mest ut i negativ retning er på motivasjon. Her ligger ungdomstrinnet og barnetrinnet hhv 03, og 0,4 under landssnittet. Medarbeiderundersøkelsen: Nærværet er høyt og resultatene fra medarbeiderundersøkelsen viser god score. Ambisjonene er høye, så det er fortsatt noe å forbedre. STATUS VEDRØRENDE FOKUS 2012 Fokusområder Videreutvikle systematikk rundt vurdering for læring (individuell elevvurdering). Økt samhandling mellom skolene og pedagogisk psykologisk tjeneste vedrørende tilpasset opplæring og spesialundervisning. Hovedfokus på elevenes læringsutbytte i basisfagene og grunnleggende ferdigheter i alle fag. Implementering av programmet Det er mitt valg. Jobbe systematisk med elevenes psykososiale miljø jamfør opplæringslovens 9 a. (Olweus, Zero og Pals er metodikk som anvendes i forhold til dette.) Øke bruken av læringsplattformen It s Learning. Retningslinjer for skriftlig halvårsvurdering for barnetrinnet er utarbeidet. Oppstart av Lean-prosess knyttet til spesialundervisning og tilpasset opplæring i mai I denne prosessen deltar PPT og skolene som hovedaktører. Skolene har et særlig fokus på grunnleggende ferdigheter og begynneropplæringen i basisfagene. Alle skolene har tatt programmet «Det er mitt valg» i bruk, og det blir knyttet til Olweus og antimobbeopplegget som skolene jevnlig gjennomfører. Barneskolene er i gang med grunnlaget for sertifisering som Olweus-skoler i Kvalitetsdokument med prosessbeskrivelse knyttet til 9 a vil bli utarbeidet høsten Det er gjennomført opplæring i Læringsplattformen It s Learning høsten 2012, og skolene utarbeider standarder for bruk på den enkelte skole. ØKONOMI: Per nå ser det ut til at skolene vil kunne holde seg innen tildelt ramme for 2012, men det er store utfordringer knyttet til økt antall elever som trenger 1:1 undervisning. Helårsvirkningen for dette er anslått å minst utgjøre 3 mill. kr. For inneværende år vil en prøve å løse de utfordringene som er 10

11 innenfor gitt ramme. Dette vil innebære at den bufferen på kr som ble omtalt i 1. tertial vedrørende avsatte midler Voksenopplæringen vil kunne bli brukt til de øvrige skolene. Det ser per nå også ut til at det vil kunne bli en mindre besparelse knyttet til undervisning av barn fra andre kommuner / barn fra Gausdal som får undervisning i andre kommuner. Dette vil også kunne bli omdisponert. OM PLANOMRÅDET 04 BARNEHAGE Planområdet omfatter Kornhaug/Forset og Myra/Fjerdum barnehager samt tilskudd til private barnehager. STYRINGSKORT STYRINGSINDIKATORER MÅL STATUS TJENESTEPERSPEKTIVET 2012 Antall kommunale barnehager som har gjennomført risiko- og Delvis 4 sårbarhetsanalyse, og utarbeidet tiltaksplaner. gjennomført. Brukerne av de kommunale barnehagene opplever at de får god informasjon 5,2 4,8 Brukerne av de kommunale barnehagene opplever medinnflytelse / medvirkning 5,0 4,7 Brukerne av de kommunale barnehagene opplever at familien får de tjenestene de har behov for *) 5,3 5,2 *) Når det gjelder det siste tjenesteperspektivet har vi ikke noe identisk spørsmål i undersøkelsen, Vi har lagt inn tallet fra spørsmål 9.1 «i hvilken grad er du/dere fornøyd med barnehagen barnet går i, totalt sett». Det sier noe om den totale opplevelsen av tjenestene barnehagen gir til familiene. KOMMENTARER ROS (risiko og sårbarhetsanalyse): Planområde har utarbeidet ROS analyse. Alle barnehagene har kjøpt inn krisepermen, der det finnes tiltaksplaner, klare til bruk. Dette skal tas opp som tema på personalmøte for å sikre at personalgruppa kjenner til tiltaksplanene og hvordan de kan brukes. Vi må kvalitetssikre at vi har de tiltaksplanene vi trenger i forhold til vår ROS analyse. Dette arbeidet gjenstår. MEDARBEIDERPERSPEKTIVET MÅL STATUS Nærvær *) 95,3 93,9 I hvilken grad er du kjent med målene på din arbeidsplass? 5,4 5,7 I hvilken grad mestrer du jobben din ut fra de forventninger som stilles til deg? 5,3 5,4 I hvilken grad opplever du åpenhet til å til å varsle om kritikkverdige forhold på din arbeidsplass? 5,0 5,0 Alt i alt, i hvilken grad er du fornøyd med ledelsen for din enhet? 5,1 5,3 Alt i alt, hvor godt trives du med arbeidet og arbeidssituasjonen din? 5,3 5,5 KOMMENTARER: Det var en svarprosent på 97,9 %, som er meget bra. Medarbeidertilfredsheten er svært god i barnehagene. ligger i noen grad over måltallene. 11

12 STATUS VEDR FOKUS 2012 Fokusområder Implementere rutiner knytta til overgangene barnehage barnetrinn Videreføre og implementere Gausdalsprosjektet (Motorikk, læring og helse) i alle barnehager. Prosjekt Ro i egen kropp v/fjerdum barnehage for barn 0-3 år Utvikle og ta i bruk ny samarbeidsmodell knyttet til helsestasjonens rutiner ved 4 års kontroll i barnehagene. Implementering av programmet Det er mitt valg. Rutiner for overgang barnehage og skole er nedfelt Vi jobber nå med å se på om vi følger de samme prosedyrene i alle kretser. Vi vil evaluere prosedyrene og innholdet i overgangssamtalene mellom barnehage- skole. Dette skal skje i samarbeid med skole. Motorikkprosjektet. Dette er nå i gang i alle kommunens barnehager. Det jobbes videre med å få dette som en naturlig del av hverdagsaktiviteten barnehagene. «Ro i egen kropp» Fjerdum- Dette småbarnsprosjektet er helt i startgropa. Barnehagen trenger videre oppfølging og veiledning av barnefysioterapeuten. 4 års konsultasjon i barnehagen. Dette ble startet opp i mars i Forset barnehage. Barnehagen opplever dette samarbeidet positivt. Det vil bli oppstart av 4 års konsultasjon i Kornhaug og Fjerdum denne høsten. «Det er mitt valg» er i bruk i alle barnehagene. ØKONOMI: Drifta av de kommunale barnehagene vil holde seg innen tildelt ramme. Når det gjelder tilskudd til de private barnehagene ser dette per nå ut til å bli 0,4-0,5 mill. kr høyere enn budsjettert. Ettersom kommunen har igjen tidligere skjønnsmidler, vil disse bli brukt til å dekke opp et slikt merforbruk. Ut fra dette vil planområdet gå i balanse ved årets slutt. OM PLANOMRÅDET 05 KULTUR OG FRITID Planområdet omfatter: Kulturskole, allmennkultur, frivilligsentral, bibliotek, idrett og ungdomsarbeid. STYRINGSKORT STYRINGSINDIKATORER MÅL STATUS TJENESTEPERSPEKTIVET 2012 Antall elever på talentskolen i dans 15 9 Antall besøkende på ungdomsklubben Telles opp i slutten av året Antall møter i ungdomsrådet knyttet opp mot møter med folkevalgte i Gausdal. 4 0 Antall møter om tverrfaglig forebyggende ungdomsarbeid, rusog mobbe-problematikk. ungdomskonsulent 10 8 Antall rusfrie fritidstilbud for ungdom i tillegg til idrettsaktiviteter

13 STYRINGSINDIKATORER MÅL STATUS Antall besøkende på bygdekinoen Telles opp i slutten av året Telles opp v/ Antall bokutlån på biblioteket per innbygger 2,0 årlig statistikkgjennomgang Antall samarbeidsmøter med idrettsrådet og idrettslag Antall samarbeidsmøter med skolene vedr. prosjektet Idrett i skole 5 5 Antall frivillige tilknyttet Frivilligsentralen Antall årsverk utført av Frivilligsentralen 6 Telles opp i slutten av året. Antall besøksvenner tilknyttet Frivilligsentralen Antall ledsagere tilknyttet Frivilligsentralen Antall arrangementer i Den Kulturelle Spaserstokken 5 4 Antall nye partnerskapsavtaler inngått av Frivilligsentralen 2 0 MEDARBEIDERPERSPEKTIVET 2012 Nærvær 98 94,3 I hvilken grad er du kjent med målene på din arbeidsplass? 5,5 5,7 I hvilken grad mestrer du jobben din ut fra de forventninger som stilles til deg? 5,6 5,5 I hvilken grad opplever du åpenhet til å varsle om kritikkverdige forhold på din arbeidsplass? 5,3 5,3 Alt i alt, i hvilken grad er du fornøyd med ledelsen for din enhet? 5,8 5,4 Alt i alt, hvor godt trives du med arbeidet og arbeidssituasjonen din? 5,5 5,4 KOMMENTARER: Resultatet fra medarbeiderundersøkelsen gjelder kulturskole. Antall elever i talentskole er stabil. Det forventes ikke å rekruttere nye elever i talentskolen på høstsemesteret Det utsettes til høsten Det er en økning av antall elever i dans og for øvrig i kulturskolen. Målet om at ungdomsrådet skulle bli mer involvert i de folkevalgtes møter er ikke nådd. Det har ikke vært noen direkte invitasjon fra folkevalgte organ, og det har ikke blitt gjort noen direkte henvendelse fra ungdomsrådet til de folkevalgte. For å få system på dette bør det vurderes å legge inn faste møtepunkt i årshjulet. Aktiviteter for ungdomsklubben og ungdomskonsulent måles igjennom hele året. Ungdomshuset på «KAV»ble stengt etter vårsemesteret og planlegging av innflytting i nye lokaler er under arbeid. Rusforebyggende tiltak er stort sett rettet inn mot SLT (samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak). Antall arrangement i DKSS (Den kulturelle spaserstokken) gjennomføres som planlagt. Medarbeiderundersøkelsen viser gode resultater. På noen spørsmål er resultatet bedre/likt med målet mens det på andre spørsmål er tett nær. STATUS VEDRØRENDE FOKUS 2012 Fokusområder Videreføre tverrfaglig samarbeid om mobbe- rus problematikk blant ungdom i Gausdal. Ungdomskonsulent deltar i samarbeidsmøter med barn og familie og slt koordinator 13

14 Arbeide for å synliggjøre og bevisstgjøre ungdomsrådet i kommunen. Videreføre og utvikle talentskole for dans i Gausdal. Planlegge og gjennomføre innflytting i nytt flerbrukshus. Tverrfaglig samarbeidsprosjekt vedrørende organisering av kulturtjenestene og innflytting i flerbrukshallen Frivilligsentralen: Involvering og delaktighet ved innføringen av samhandlingsreformen Frivilligsentralen: Øke antall frivillige i alle aldersgrupper. Frivilligsentralen: Iverksette flerkulturelle tiltak. Videreutvikle samarbeidet mellom kommunen og idrettslagene, både gjennom prosjekt, aktivitet og drifting av idrettsanlegg. 50-årsmarkering for Gausdal kommune (2 kommuner til en kommune). Planlegge markering av forfatteren Hans Aanerud i Rekruttere lærerressurs og øke elevtallet på treog messinginstrumenter. Biblioteket: Forberedelser til etablering av kombinasjonsbibliotek. Det er under planlegging, det legges opp til tiltak for høstsemesteret. Under arbeid, ny talentgruppe etableres høsten Innflyttingen er som forventet 15. november 2012 Det er etablert en gruppe som skal arbeide med dette. Deltatt på møter i forbindelse med samhandlingsreformen. Deltatt på stands på butikker, Svatsumdågån og Gausdalsdagen. Sendt ut informasjon og hengt opp plakater. Personlig kontakt med deltagere på arrangement som Den Kulturelle Spaserstokken, og andre sammenkomster. Har presentert Frivilligsentralen på Gausdal Voksenopplæring. Har hatt kontakt med Flyktningkonsulent på NAV for å knytte kontakter. Har formidlet informasjon om at Frivilligsentralen gjerne innleder et samarbeid med flyktningene for å lage aktiviteter, men at forutsetningen er at de ønsker å delta i planlegging og utførelse selv. Løpende oppgave. Markert på kommunestyremøtet i september 2012 Under arbeid. Kulturskolen planlegger forestilling. Flere lag / organisasjoner arbeider med ulike arrangement. Er gjennomført. Planlagt åpning i des Planlagt juleforestilling for barn i midten av desember. To arrangementer i jan. Åpningsforestilling for hele Gausdal Arena 25. og 26. jan ØKONOMI: I budsjettet ligger det 0,2 mill. kr som kommunens andel til et eventuelt Aulestadspill. Dette blir ikke gjennomført i 2012 og midlene vil dermed ikke bli brukt. Planområdet for øvrig ser ut til å gå i balanse eller et mindre overskudd. 14

15 OM PLANOMRÅDET 06 TEKNISK DRIFT Planområdet omfatter prosjektering, veger, miljø- og trafikksikkerhetstiltak, brannvern og feiing, vann- og avløpsanlegg, renovasjon, septikk og idrettsforvaltning. STYRINGSKORT STYRINGSINDIKATORER MÅL STATUS TJENESTEPERSPEKTIVET 2012 Avvik på levering av vann i tilfredsstillende mengde og kvalitet i henhold til gjeldende lover og forskrifter. (Serviceerklæring.) 2 0 Avvik på bortledning og rensing av avløpsvann i henhold til standard fastsatt i serviceerklæring. 5 1 Avvik på brøyting av skiløyper i henhold til standard fastsatt i avtale med skiklubbene. 0 0 Avvik på utrykningstid brannvesenet. 0 0 Avvik på feiertjenestene i henhold til standard fast satt i lover og forskrifter. (Serviceerklæring) 5 0 Avvik på vedlikehold av kommunale veger i henhold til avtalt standard. (Serviceerklæring) 8 3 MEDARBEIDERPERSPEKTIVET 2012 Nærvær *) 96 94,7 I hvilken grad er du kjent med målene på din arbeidsplass? 4,8 4,7 I hvilken grad mestrer du jobben din ut fra de forventninger som stilles til deg? 5,3 5,0 I hvilken grad opplever du åpenhet til å til å varsle om kritikkverdige forhold på din arbeidsplass? 4,3 4,3 Alt i alt, i hvilken grad er du fornøyd med ledelsen for din enhet? 4,8 4,6 Alt i alt, hvor godt trives du med arbeidet og arbeidssituasjonen din? 5,0 5,1 KOMMENTARER: Tjenesteperspektivet: Her ligger vi foreløpig godt an til å nå målene. Medarbeiderperspektivet: Forbedringspunktene vil det bli satt spesielt fokus på i håp om en forbedring til neste års undersøkelse. STATUS VEDRØRENDE FOKUS 2012 Fokusområder Få satt i drift det nye vanninntaket ved Skeiselva/Nisjua til vinterferien og påske. Ferdigstille prosjektet fra container til kildesortering i hele kommunen. Få satt i gang forsøk med renovasjonsbrønner i Skeiområdet. Dette vart fullført og satt i drift til påsken Resultatet viste seg å være svært positivt da vi var avhengig av en vannproduksjon fra dette anlegget på ca m³. Dette arbeidet er blitt litt forsinket på grunn av langtidssykemeldinger, men har foreløpig fått med to nye områder: Grønlandsvegen og Auggedalen. Dette arbeidet har vi ikke kommet i gang med enda, men håper på oppstart i løpet av 3. tertial. 15

16 Fokusområder Nytt brann- og feiersamarbeid iverksettes Dette vart igangsatt 1. januar som forutsatt og har så langt fungert veldig godt både på forebyggende arbeid (tilsyn) og beredskapsmessig. ØKONOMI: per tilsvarer rapportert status per Dette innebærer at økte utgifter til pålagt bakvaktordning for vann og avløp er iverksatt, dekkes innen selvkostområdene. Kommunens tilskudd til KID-prosjektet (Kollektivtransport i Innlandet) ble ikke så høyt som budsjettert, besparelsen på dette blir 0,2 mill. kr. Økte utgifter til gatelys og vegvedlikehold vil kunne innebære et merforbruk ved årets slutt på ca 0,5 mill. kr. Avvik knyttet til vegvedlikeholdet vil være svært avhengig av naturgitte forhold resten av året. OM PLANOMRÅDET 07 BYGG/EIENDOM/AREAL Planområdet omfatter omsorgsboliger, sosiale boliger, støtteordninger, utleievirksomhet, byggesak, oppmåling, arealplanlegging, egen næringsvirksomhet og utbyggingsområder for boliger. Hele kommunens bygningsmasse er nå samlet på dette planområdet. STYRINGSKORT STYRINGSINDIKATORER MÅL STATUS TJENESTEPERSPEKTIVET 2012 Andel saker innenfor lovpålagt saksbehandlingstid (søknader, meldinger, planforslag) (%) Hvor fornøyd er du med kvaliteten i saksbehandlingen Hvor fornøyd er du med servicen du får fra enheten 5,5 Hvor fornøyd er du med saksbehandlingstiden 5,2 Andel søknader som kan behandles uten tilleggsopplysninger/tilbakesending (%) 65 Tilstandsgrad kommunale bygg 1,36 5,2 Det vil ikke bli gjennomført brukerundersøkelse i år. 63 Ikke registrert gjennomføres i 2. halvår Andel saker innenfor lovpålagt saksbehandlingstid (søknader, meldinger, planforslag) (%) MEDARBEIDERPERSPEKTIVET 2012 Nærvær (%) * 96 92,1 16

17 *) karakterene gitt i medarbeiderundersøkelsen gjelder hele teknisk enhet. Se derfor under planområde 06 Teknisk drift. KOMMENTARER: Så langt i år har vi behandlet alle byggesaker innenfor lovpålagt saksbehandlingstid. Dette er en positiv utvikling som henger sammen med økt bemanning og en noe lavere pågang av saker. Det vil ikke bli gjennomført brukerundersøkelse i år. Det ble gjennomført et bredt sammensatt dialogmøte for enheten hvor det gjennomgående ble gitt positive tilbakemeldinger og tilfredshet med enhetens tjenester. Tilstandsgradsvurderingen for kommunale bygg startes opp når ny fagansvarlig for eiendomsdriften begynner 1.november d.å. STATUS VEDRØRENDE FOKUS 2012 Fokusområder Få politisk forankret standarden og målsettingen for kommunens bygningsmasse. Opprettholde det gode samarbeidet med idretten. Få på plass permanent hjelpemiddellager for Gausdal, enten i egenregi eller i et regionalt samarbeid. Arbeid med kvalitetssikringssystem er igangsatt og vil danne grunnlag for denne politiske forankringen. Evaluering av dette samarbeidet vil foregå utpå høsten. Det er nå avsatt plass på driftsstasjonen og flytting er igangsatt. ØKONOMI: en for 2. tertial er i hovedsak som ved 1. tertial. Strømutgiftene ser ut til å bli lavere enn budsjettert, mens det per nå ser ut til å bli et merforbruk innen byggesak og kart/delingsforretninger. Dette henger delvis sammen med lavere byggeaktivitet. Planområdet sett under ett vil slik det nå ser ut kunne gå i balanse ved årets slutt. OM PLANOMRÅDET 08 INTERKOMMUNALT SAMARBEID Området omfatter utgifter knyttet til interkommunalt samarbeid. Dette innebærer i praksis utgifter og inntekter til Regionrådet og felles Landbrukskontor for Lillehammer-regionen. Utgiftene og inntektene her skal både i budsjettet og regnskapet balansere. Kommunens tilskudd til deltakelse i fellesskapene føres på de respektive planområdene, det vil si planområde 2 næring og miljø for landbrukskontoret, og planområde 1 for både felles økonomikontor og felles innfordringskontor. STYRINGSKORT STYRINGSINDIKATORER MÅL STATUS MEDARBEIDERPERSPEKTIVET *1) 2012 Nærvær (%) * 97 98,6 I hvilken grad er du kjent med målene på din arbeidsplass? 5,3 5,1 I hvilken grad mestrer du jobben din ut fra de forventninger som stilles til deg? 5,0 5,1 I hvilken grad opplever du åpenhet til å varsle om kritikkverdige forhold på din arbeidsplass? 5,5 5,0 Alt i alt, i hvilken grad er du fornøyd med ledelsen for din enhet? 5,3 5,3 17

18 STYRINGSINDIKATORER MÅL STATUS Alt i alt, hvor godt trives du med arbeidet og arbeidssituasjonen din? 5,5 5,3 *) Måltallet for 2012 har dessverre ikke blitt satt. Det er derfor satt opp måltallet tilsvarende resultatet for KOMMENTARER: Medarbeiderundersøkelsen gir et positivt bilde av situasjonen i enheten, med høye skår på de fleste områder og små variasjoner i måleindikatorene. Det synes som det er stor trivsel i arbeidssituasjonen, men det er det også høye målsettinger om. ØKONOMI: Det blir et mindre forbruk enn budsjettert ved landbrukskontoret i Det vil bli satt av til fond, slik at planområdet vil balansere ved årets slutt. Vakanse i bemanning har ført til forskyving av arbeidsoppgaver som må tas igjen i Regnskapet til Regionrådet vil også gå i balanse ved årets slutt som følge av saldering med fond. OM PLANOMRÅDET 09 BARN OG FAMILIE Planområdet består av pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT), helsestasjons- og skolehelsetjeneste, svangerskapsomsorg, barnefysioterapi og barneverntjeneste. STYRINGSKORT STYRINGSINDIKATORER MÅL STATUS TJENESTEPERSPEKTIVET 2012 Andel barn i tiltak under barnevernet som har tiltaksplan 95 % 92 % Andel barn som henvises til PPT, som får sakkyndig vurdering 90 % 90 % I hvor stor grad brukere opplever at de deltar i utarbeidelsen av egen tiltaksplan / IP 5,2 5,2 Andel foreldre som opplever at de får veiledning på egne barns utvikling ** ** I hvor stor grad brukere opplever at barnevernet samarbeider/samordner seg med andre offentlige kontorer 4,8 4,4 I hvor stor grad foreldre opplever at barnevernets hjelp gjør det lettere å oppdra sitt/deres barn 4,8 4,6 MEDARBEIDERPERSPEKTIVET 2012 Nærvær 95 97,6 I hvilken grad er du kjent med målene på din arbeidsplass? 5,5 5,6 I hvilken grad mestrer du jobben din ut fra de forventninger som stilles til deg? 5,5 5,0 I hvilken grad opplever du åpenhet til å varsle om kritikkverdige forhold på din arbeidsplass? 5,0 3,9 Alt i alt, i hvilken grad er du fornøyd med ledelsen for din enhet? 5,0 4,4 Alt i alt, hvor godt trives du med arbeidet og arbeidssituasjonen din? 5,0 4,8 18

19 KOMMENTARER: Planområdet har fremdeles en del å gå på i forhold til samordning av tjenester ut mot brukere og samordning/avstemming internt. Medarbeiderundersøkelsen for 2012 gir et inntrykk av at de fleste er godt fornøyde, men at noen få er lite fornøyde med enkelte prioriteringer på planområdet. Dette dreier seg blant annet om at barnevern synes for høyt prioritert fra leder framfor andre tjenesteområder og en ubalanse mellom barnevern og andre i «maktforhold» i tverrfaglig samarbeid. Dette er noe vi jobber med utover i FOKUS 2012 STATUS FOKUSOMRÅDER 2012 Fokusområder Videreføre arbeid med prosjektene Tidlig intervensjon, Motorikk, læring og helse og Familieråd 12 K Videreutvikle en tverretatlig samhandlingsmodell på SLT-området (Samordning av lokale kriminalitets- og rusforebyggende tiltak) i samråd med KRAD (Kriminalitetsforebyggende råd) Følge opp kvalitetsarbeid med videreutvikling av gode rutinebeskrivelser for tjenestene Arbeidet med prosjektene går videre utover Motorikk, læring og helse eller Gausdalsprosjektet er kommet langt på vei og store deler av prosjektinnholdet er implementert i alle barnehagene. De siste barnehagene får motorikkdelen implementert i løpet av høsten Den andre delen av Gausdalsprosjektet, som går på å etablere en barnehagehelsetjeneste, er også godt i gang. Helsesøster i prosjektet har gjennomført de første 4-årskontrollene i barnehagen. Respons fra foreldre og ansatte i barnehagene på dette er så langt god. Vi fortsetter utover vår/tidlig høst med flere 4-årskontroller og håper på å se flere effekter og få flere responser utover høsten. For «Tidlig Intervensjon» er prosjektleder på plass og har startet sin jobb med å gjøre seg kjent med alle de ansatte i kommunen som jobber med barn og unge og derfor inngår i prosjektet. I forhold til SLT (samordning av lokale rusog kriminalitetsforebyggende tiltak)er vi også her godt i gang. Vi er i ferd med å avslutte en Ungdata-undersøkelse for alle mellom år for å få en bedre oversikt over helsesituasjonen i denne delen av befolkningen. Sammen med dette vil det i løpet av høsten også bli gjennomført en undersøkelse for å se på utbredelse av hasj i ungdomsgruppa år. Dette vil danne grunnlag for videre tiltak under SLT. Helsestasjonen er i ferd med å gjøre ferdig sine rutinebeskrivelser for arbeid etter veileder for helsestasjon og skolehelse. Jordmortjeneste gjenstår. PPT er i oppstart sammen med skole/barnehage om rutiner for samarbeid/tilrettelagt opplæring og evt fornying ift henvisningsrutiner. Barnevern er ferdig med rutiner ift saksbehandling og jobber videre ift rutiner ift 19

20 Fokusområder Samarbeid med barnehagene knyttet til videreutvikling av 4-års kontroll Samhandling mellom pedagogisk psykologisk tjeneste og skolene om tilpasset opplæring og spesialundervisning Implementering av familieråd som modell psykososialt miljø/trusler om vold og vold osv. Planlagt arbeid går videre gjennom/i Gausdalsprosjektet Se også punkt om kvalitetsarbeid: gruppe på tvers av planområdene nedsatt for å jobber videre med dette og planlegge/forberede LEAN-prosess Implementering i barnevern går som planlagt etter prosjektplan. Ønske om interkommunalt prosjekt om utprøving familieråd i flere tjenester som helsestasjon, tjenestetildeling m.m. ØKONOMI: Ved 1. tertial rapporterte rådmannen et det ville kunne bli krevende å komme i balanse på dette planområdet ved årets utgang grunnet et fortsatt stort trykk på disse tjenestene. Nye, krevende saker vil erfaringsvis fort medføre en forholdsmessig stor utgiftsøkning. Det har vært noen midlertidig vakanser i stillinger som gjør at en likevel ser ut til å kunne gå i balanse ved årets slutt. OM PLANOMRÅDET 10 SOSIALE TJENESTER OG SYSSELSETTING Planområdet består av gjeldsrådgivning, bostøtte, saksbehandling av Husbankens låne- og tilskuddsordninger, sosial rådgivning, økonomisk sosialhjelp, tilbud til rusmisbrukere, flyktningetjeneste, sysselsetting, aktivitets og arbeidstilbud for funksjonshemmede, oppfølgingstjeneste for ungdom, samt GAVO. STYRINGSKORT STYRINGSINDIKATORER MÅL STATUS TJENESTEPERSPEKTIVET 2012 Brukerne opplever at det er lett å komme i kontakt med tjenesten. 5 5,1 Brukerne opplever å bli behandlet med respekt 5 5,2 Brukerne opplever å bli tatt på alvor. 5 5,4 Brukere med rett til Individuell plan skal tilbys dette 100 % 100 % Kvalifiseringsprogrammet: Kvalifiseringsprogram med overgang til enten utdanning, 2 ** 1 arbeid eller aktivitet for den enkelte (antall). Ungdomsgarantien: Ungdom under 20 år som er uten skoleplass eller arbeid, skal få tilbud om arbeidsrettede tiltak gjennom den eksisterende 100 % 100 % ungdomsgarantien, i samarbeid med Oppfølgingstjenesten Tiltaksgaranti for åringer: Det innføres en garanti med tilbud om tiltak til langtidsledige åringer. Personer som omfattes av garantien skal følges opp og tilbys hensiktsmessige tiltak for å øke overgang til 100 % 87 % 20

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN Rygge kommune Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens helhetlige vurdering 1 2. Planforutsetninger 3 2.1 Planer og styringssystem 3 2.2 Kommuneplan 3 2.3 Prioriteringer

Detaljer

Budsjettdokument 2011

Budsjettdokument 2011 dokument 2011 Årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014 Ny badeplass for alle på Lillebanken Kulturhuset reiser seg på Malmø Rød løper for sykkelbyen Mandal Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 RÅDMANNENS

Detaljer

Årsmelding 2006. Frogn kommune

Årsmelding 2006. Frogn kommune Frogn kommune Frogn kommune 2. mai 2007 1 Innhold: 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER...4 1.1 OM STRUKTUREN PÅ ÅRSMELDINGEN...4 1.2 SENTRALE TALL OG HENDELSER...4 1.3 DEKNINGSGRADER, PRODUKTIVITET, BRUKERTILFREDSHET,

Detaljer

Årsmelding Lenvik kommune 2014

Årsmelding Lenvik kommune 2014 Årsmelding Lenvik kommune 2014 1 Lenvik kommune Behandles i: Kommunestyret 25. juni 2 Innhold 1. Rådmannens kommentar... 4 2. Overordnede økonomiske mål og resultater... 4 A. Økonomiske resultater og hovedtrekk

Detaljer

SAKSLISTE Sak nr. Sak Ca. tid for behandling 12/2014 Regnskap og årsberetning 2013 for Nittedal kommune. 16:00

SAKSLISTE Sak nr. Sak Ca. tid for behandling 12/2014 Regnskap og årsberetning 2013 for Nittedal kommune. 16:00 KONTROLLUTVALGET I NITTEDAL KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Arne Sømhovd (leder) Arvid Ruus (nestleder) Erland Vestli Gunvor A. Olsen Arne Olsen Kopi av innkallingen sendes: Ordfører Rådmann Revisor

Detaljer

Samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE

Samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE 1 Innholdsfortegnelse 1.0. Mål og bakgrunn for planen.4 1.1. Mål for planen for samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år...

Detaljer

Årsrapport 2013 ASKER MULIGHETENES KOMMUNE

Årsrapport 2013 ASKER MULIGHETENES KOMMUNE Årsrapport ASKER MULIGHETENES KOMMUNE Innhold 1 ORGANISERING...6 1.1 Politisk struktur...6 1.2 Administrativ struktur...7 1.3 Eierstyring...7 2 VIRKSOMHETSSTYRING...8 2.1 Prinsipper for virksomhetsstyring...8

Detaljer

Årsmelding 2007. Frogn kommune. Årsmelding 2007

Årsmelding 2007. Frogn kommune. Årsmelding 2007 Frogn kommune 1 Innhold: 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER...4 1.1 OM STRUKTUREN PÅ ÅRSMELDINGEN...4 1.2 SENTRALE TALL OG HENDELSER...4 2 ÅRSBERETNING - HOVEDTALL I REGNSKAPET...9 2.1 DRIFTSREGNSKAPET...9 2.2 ENHETENES

Detaljer

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Lardal kommune Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016 Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Innholdsfortegnelse Kap side 1 Sammendrag 3 1.1 Kommunestyrets vedtak

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT...

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT... Årsmelding 2014 Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT... 16 INVESTERINGSANSVAR MED VESENTLIGE AVVIK,

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18 1 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan 215 18 og budsjett 215 HANDLINGSPROGRAM 215 18, ØKONOMIPLAN 215 18 OG BUDSJETT 215 Vedtatt Kommunestyret 11.12.214 sak 14/62 2 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan

Detaljer

Arkivsak: 12/00449 Arkivkode: 147 &76 Sakstittel: PLAN FOR TVERRFAGLIG SAMARBEID I FLÅ KOMMUNE

Arkivsak: 12/00449 Arkivkode: 147 &76 Sakstittel: PLAN FOR TVERRFAGLIG SAMARBEID I FLÅ KOMMUNE Arkivsak: 12/00449 Arkivkode: 147 &76 Sakstittel: PLAN FOR TVERRFAGLIG SAMARBEID I FLÅ KOMMUNE Innhold 1.0 INNLEDNING OG BAKGRUNN... 3 1.1 ARBEIDSGRUPPENS SAMMENSETNING OG MANDAT... 3 1.2 FORMÅLET MED

Detaljer

Årsberetning 2014 VEKST OG UTVIKLING ÅRSBERETNING 2014 1

Årsberetning 2014 VEKST OG UTVIKLING ÅRSBERETNING 2014 1 Årsberetning 2014 VEKST OG UTVIKLING ÅRSBERETNING 2014 1 Innholdsfortegnelse I Oversikt og analyser 1.1 Innledning................................................... 5 1.2 Om virksomheten............................................

Detaljer

Vennesla kommune Årsrapport 2011

Vennesla kommune  Årsrapport 2011 Vennesla kommune Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 5 DEL 2 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 6 2.1. DRIFTSREGNSKAPET 2011... 6 2.1.1. Hovedoversikt

Detaljer

GJØRES SOSIALHJELPSBRUKERNE SELVHJULPNE?

GJØRES SOSIALHJELPSBRUKERNE SELVHJULPNE? GJØRES SOSIALHJELPSBRUKERNE SELVHJULPNE? FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2006 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Målsetting og problemstillinger... 1 1.2 Avgrensninger... 1 1.3 Datainnsamling... 2 2. ER SOSIALTJENESTEN

Detaljer

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Et løft i Nes-skolen Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Kapt. 1: Innledning Innhold INNHOLD... 2 1. INNLEDNING... 3 1.1 FØRENDE PRINSIPPER FOR

Detaljer

årsregnskap og årsberetning 2014

årsregnskap og årsberetning 2014 årsregnskap og årsberetning 2014 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Del I Årsberetning Innholdsfortegnelse... 1 Kommentarer til årsregnskapet... 3 Avdelingsregnskap... 16 Befolkningsutvikling...

Detaljer

ÅRSMELDING 2010 HVALER KOMMUNE

ÅRSMELDING 2010 HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING 2010 HVALER KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE 1 RÅDMANNENS INNLEDNING... 3 1.1 INNLEDNING... 3 1.2 PRESENTASJON AV REGNSKAPET... 6 1.3 VIRKSOMHETENES HOVEDRESULTATER 2010 - FORKLARINGER... 10 2 STYRINGSVERKTØYET...

Detaljer

Ringsaker videregående skole. Årsmelding for skoleåret 2012/2013

Ringsaker videregående skole. Årsmelding for skoleåret 2012/2013 Ringsaker videregående skole Årsmelding for skoleåret 2012/2013 30. august 2013 Årsmelding 2012-2013: Ringsaker videregående skole Innhold: 1. GRUNNDATA FOR SKOLEN... 4 VIRKSOMHETSDATA... 4 ELEVENES FORUTSETNINGER...

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON

FORVALTNINGSREVISJON FORVALTNINGSREVISJON GJENNOMGANG AV ARBEIDET MED PSYKISK HELSE I SANDEFJORD KOMMUNE OSLO, 1. DESEMBER 2014 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All

Detaljer

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Solveig Osborg Ose og Rune T. Slettebak SINTEF Teknologi og samfunn Postadresse: Postboks 4760 Sluppen

Detaljer

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE?

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 12.06.09 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Vurderingskriterier... 1 1.2 Avgrensing... 2 1.3 Problemstillinger... 2 1.4 Rådmannens kommentarer...

Detaljer

Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE

Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE BUDSJETT 2011 Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE 2 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING...4 2. BUDSJETTPROFIL...5 3. KOSTRA TALL OG SAMMENLIGNINGER 2009 (!)...9 4. REGJERINGENS BUDSJETTOPPLEGG...10 5. ØKONOMISKE

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE

HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE 2009-2012 Rådmannens forslag 01.11.2008 Handlingsprogrammet er en oppfølging av vedtatt kommuneplan 2005-2017, med økonomiplan for 2009-2012. INNLEDNING SAMMENDRAG Handlingsprogrammet

Detaljer

MÅLOPPNÅELSE RUSFOREBYGGENDE ARBEID

MÅLOPPNÅELSE RUSFOREBYGGENDE ARBEID MÅLOPPNÅELSE RUSFOREBYGGENDE ARBEID FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT - 2006 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Målsettingen med prosjektet... 1 1.2 Problemstillinger... 1 1.3 Avgrensning... 1 1.4 Datainnsamling...

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Inkluderende, tradisjonsrik og nytenkende... 4 1.2. Raus, proff og praktisk... 4 1.3. Samhandlingsreformen... 5 1.4. Hva er en boligsosial

Detaljer

Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole

Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole FORVALTNINGSREVISJON Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2015 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag

Detaljer

Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet

Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet 1/2010 ASKER KOMMUNEREVISJON Forvaltningsrevisjonsrapport Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet. Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12

Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12 Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12 Den lille byen Svelvik, og dens evige kamp med å bli satt på kartet... Svelvik kommune Juni 2011 Innholdsfortegnelse

Detaljer