Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold"

Transkript

1 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. NB! Kl.15:00 er det befaring for utvalgsmedlemmene til Domino. Møtet starter kl. 16:00 med orientering før møtet settes: 1. Orientering ved Mons Hvattum bokprosjektet «Haldenhistorien». 2. Orientering om UngData. Side1

2 Saksliste Utvalgssaksnr PS 2014/20 PS 2014/21 PS 2014/22 PS 2014/23 PS 2014/24 Innhold Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte Årsberetning 2012 Legat til beste for almennyttige formål i Halden Årsmelding 2013 Legat for almennyttige formål i Halden PS 2014/25 Økonomirapport pr. mai 2014 Unntatt offentlighet Arkivsaksnr 2008/ /1010 PS 2014/26 Budsjett 2014 Kultur, idrett og mangfold. 2014/1142 PS 2014/27 Nye veinavn 2013/901 Side nr. Jens Bakke utvalgsleder Side2

3 PS2014/20Godkjenningavinnkalling PS2014/21Godkjenningavsaksliste PS2014/22Godkjenningavprotokollfraforrigemøte Side3

4 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: / Stein Wilhelmsen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold 2014/ Utsendte vedlegg 1 Årsberetning 2012 Legat til beste for almennyttige formål i Halden 2 Redegjørelse Ikke utsendte vedlegg Årsberetning 2012 Legat til beste for almennyttige formål i Halden Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling. Sammendrag av saken: Årsberetning for Legat til beste for almennyttige formål i Halden ble behandlet i utvalget Saken ble utsatt med bakgrunn i at årsberetningen for legatet var undertegnet av ordfører og innsendt uten at legatets styre, HKIM, hadde godkjent årsberetningen. Saken ble redegjort for i utvalgsmøtet med følgende: Vedtak: Fullstendige regnskaper for 2012 og 2013 legges frem for legatstyret. Avslutningsprotokoller fra de to legatene som er lagt inn i dette legatet legges frem, og melding om sletting i registeret legges frem for legatstyret. Vedlagt følger årsberetning Legatstyret gjøres oppmerksom på at årsberetningen er innsendt og godkjent jfr redegjørelse i HKIM Det vil således ikke være nødvendig å sende inn ny årsberetning. Avslutningsprotokoller og melding om sletting er ikke tilgjengelig for saksbehandler pr d.d, men er bedt tilsendt og vil bli utdelt i utvalgsmøte. Rådmannens innstilling: Årsberetningen for 2012 godkjennes slik den foreligger. Dokumentet er elektronisk godkjent av: Jane Short Aurlien Side4

5 Stein Wilhelmsen Side5

6 EE Brønnøysundregistrene - Regnskapsregisteret VEDLEGGTILÅRSREGNSKAP 2012 LEGAT TIL BESTE FOR ALMENNYTTIGE FORMAL I HALDEN Halden kommune Rådmannen Storg HALDEN Registrerte opplysninger per Organisasjonsnr Eventuelle endringer dette regnskapsåret STI 1I Startdato Avstutningsdato Startdato Avslutningsdato Konsernforhold Foreninger som følger regler for frivillig virksomhet, kan ikke være morselskap Morselskap NEI Endret konsernforhold Morselskap Ikke morselskap Kun for aksjeselskap som har meldt fravalg av revisjon Selskapet har bestutte! Rt årsregnskapet ikke skal revideres Årsregnskapet er utarbeoet 3 : ekste-^ 3,11C)r,e't regnskapsforer Ja Ja Ekstern auorisert regnskapsfore- Har;epet d,,' -egnskrpsåret bistalt ved den lepende regnskapsferingen eller utfort andre henester for selskapet enn å utarbeide årsregnskapet Ja Årsregnskapet er satt opp etter reglene for frivillig virksomhet Avkrysning er kun aktuelt for foreninger IFLII som er registrert i Frivillighetsregisteret Hvis enheten ikke følger norsk regnskapstov eller frivittighetsregisterloven, kryss av Hvis enheten velger å avvike fra regnskapstoven 6-1, kryss av IFRS selskap Funksjon selskap IFRS konsern 'Funksjon konsern Følges regnskapsreglene for små foretak? Ja Nei Jeg bekrefter at vedlagte årsregnskap er fastsatt av kompetent organ dendato Sted/dato, Underskrift av representant for enheteni--,,... il.1,}l' /. I. Bare til bruk for Regnskapsregisteret NYVE Admr Kregn Ja Nei Aktiv. regn 1 Rets Ant.s r ov.b årsb res bal e.bal gj.bal rev i-rev k-res k-bal k-n k-rev i-k-rev n k-regn kto d.k ik-fv konsf ifrs fr-rev funk u.off brev BR Side6

7 LEGAT TIL BESTE FOR ALMENNYTTIGE FORMAL RESULTATREGNSKAP Note Renter av bankinnskudd Renter av ihendehaverobl. Sum driftsinntekt , ,00 914, ,00 0, , ,00 Godtgjørelse til foretningsfører Andre kostnader Lotteri og stiftelsestilsynet årsavgift Sum driftskostnader 0, , , , ,00 65, , ,00 Driftsresultat , ,00 Stønader 0, ,00 Ordinært resultat , ,00 Ekstraordinære Ekstraordinære kostnader inntekter Arsresultat , ,00 Som tillegges: urørlig kapital 10% av renteinntekt , ,40 fri kapital: SUM , , , ,00 Side7

8 LEGAT TILBESTE FOR ALMENNYTTIGE FORMAL BALANSE Note Anleggsmidler Andre anleggsmidler: Bankinnskudd (urørlig) , ,49 Ihendehaverobligasjoner 0,00 Sum anleggsmidler , ,49 Bankinnskudd , ,00 Sum omløpsmidler , ,00 SUM EIENDELER , ,49 Egenkapital ,49 Urørlig kapital ,89 "+ tillagt av årets renteinntekter 4 807, ,40 Overført fra Nene Baalstads Minnefond 0,00 "=urørlig kapital , ,89 Fri kapital , ,00 "+/-årets resultat , ,40 "=fri kapital , ,60 Sum egenkapital , ,49 Kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld , ,49 CW71 C, l;\/ CL e styrets formann Side8

9 LEGAT TIL BESTE FOR ALMENNYTTIGE FORMAL NOTER TIL REGNSKAP 2012 Bankinnskudd i Halden Sparebank kr , kr , Andre kostnader kr 35,00 Bankgirogebyr Halden Sparebank kr 35,00 Sum Avgift for stiftelsesregisteret kr 5 971,04 kr 5 971,04 Avgift for stiftelsesregisteret Sum Side9

10 Legat til beste for allmennyttige formål i Halden Årsberetning 2012 Virksomhetens art og hvor den drives. Legatet til beste for allmennyttige formål i Halden er i Halden kommune. Formålet er å støtte allmennyttige tiltak i privat eller offentlig regi i Halden. Fortsatt drift. Forutsetningene om fortsatt drift er tilstede. Årsregnskapet for 2012 er satt opp under denne forutsetningen. Arbeidsmiljø. Legatet har ingen ansatte. Ytre miljø. Legatets forretningsdrift forurenser ikke det ytre miljøet. Årets resultat. Årsresultatet er ett overskudd på ,96 kroner, der 4 807,00 er vedtatt å gå til styrking av legatets urørlige kapital er etter dette ,96 kroner. Halden 07. mars 2013 For styret for legatet til beste for allmennyttige formål i Halden. Ael( Thor Edquist Ordfører i Halden kommune Side10

11 Deloitte Til styret i Legat til beste for allmennyttige formål i Halden REVISORS BERETNING Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for Legat til beste for allmennyttige formål i Halden som viser et overskudd på kr Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2012, og resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. Styrels ansvar for arsregnskapet Styret er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av inisligheter eller feil. Revisors oppgaver og pliker Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for legatets utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettvisende bilde. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av legatets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Konklusjon Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til Legat til beste for allmennyttige formål i Halden per 31. desember 2012 og av resultater for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Side11

12 Deloitte side 2 Revisors beretning til styret i Legat til heste allmennyttige tbrmal i Halden Uttalelse om øvrige forhold Konklusjon om orsberetningen Basert pa var revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i arsberetningen om arsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til anvendelse av overskuddet er konsistente mcd årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Konklusjon om regisirering og dokumentasjon Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 "Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon", mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av legatets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. Konklusjon om uideling ogforvalining Basert pa var revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi legatet er forvaltet og utdelinger er foretatt i samsvar med lov, legatets formål og vedtektene for ovrig. Drammen, 27. mai 2013 Deloitte AS KjJtan Kvamme statsautorisert revisor Side12

13 Halden kommune Økonomi og plan Notat Til: Fra: Stein Wilhelmsen Anne Wahlstrøm Sak nr: Saksbehandler: Dato: 2008/ Anne Wahlstrøm Redegjørelse for korrigering av legatregnskap for: «Legat til det beste for allmennyttige formål» I forbindelse med oversendelse av legatregnskapet til revisor oppdager vi to feil i signert oppsett. Den første feilen var en «1» krones differanse i resultatregnskapet, denne var for så vidt en bagatellmessig feil som i seg selv ikke trengte korrigering. Dessverre var feil nummer to av en alvorligere art. I oppsett av balansen under egenkapital hadde renteinntektene blitt feilført med sum ,00 korrekt sum var 4 807,00 denne feilen gjorde at anleggsmidler og egenkapital ikke var i balanse, samt at sum egenkapital ble høyrer en den virkelig var. Dette ble korrigert og pga. av kort tidsfrist for revidering ble det i samråd med daværende enhetsleder ved Kultur Torkell Varfjell, tatt en avgjørelse på at ordføreren kunne signere som øverste leder av det politiske organ. For regnskapsavdelingen Anne Wahlstrøm Regnskapskonsulent Kopi til: Sven-Erik Holter-Tollefsen Økonomi og plan Side13

14 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: / Stein Wilhelmsen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold 2014/ Utsendte vedlegg 1 Årsmelding 2013 Legat for almennyttige formål i Halden Ikke utsendte vedlegg Årsmelding 2013 Legat for almennyttige formål i Halden Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling. Sammendrag av saken: Hovedutvalg for kultur og idrett er legatstyre for legat til beste for almennyttige formål i Halden. Regnskap og årsmelding for legatet skal godkjennes i legatstyret og oversendes Brønnøysundregistrene. Regnskap og årsmelding følger vedlagt. Regnskapet er oversendt revisjonen til uttalelse. Revisjonsberetning er ikke klar fra revisor og vil måtte bli ettersendt til utvalgsmøte. Som det fremgår av regnskapet er det ett overskudd på driften med kr ,81-. Legatets bundne kapital er kr: ,83 pr og den frie kapitalen som kan disponeres av legatstyret, øker med kr ,95 til totalt kr: ,51. I dette legatet er midlene til to avsluttede legater lagt til (Andrea Geddes legat, Peter og Emilie Knudsens legat). Noe er lagt til i bundne midler og noe i frie midler, se notene. Som det fremgår av sak 59/07 og 2011/98-1 har legatstyret bestemt at legatets frie midler skal brukes til etablering av kulissemagasin i Halden og finansiere renter og avdrag på lån for å sluttføre Kulissemagasinet. Rådmannens innstilling: Rådmannen har fullmakt til og disponer avkastning fra Legat til beste for almennyttige formål til renter og avdrag i 10 år på lån opptatt av HHS, for bidra til å sluttføre arbeidet med Kulissemagasinet. Side14

15 Saksutredning: Bakgrunn Kulissemagasinet til HHS, tidligere Misjonshuset i Oscarsgt 5, ble i 2001 innkjøpt som lager for Fredrikshalds teaters unike samling gamle kulisser, ca 150 enkeltstykker. I tillegg har vi deponert hos oss vel 100 stykker kulisser og deler fra det nedrevne Arendals teater. Kulissene er unike i norsk sammenheng og stammer fra perioden ca I dag er kulissene oppbevart i teaterets kjeller, under mindre gode forhold. Kulissemagasinet er tenkt både som lager og visningssted for kulissene, og det er innredet nesten likt teateret for at kulissen kan vises i sin rette sammenheng. Bygget er brannsikret og tenkt med klimakontroll for best mulige forhold. Vi tenker oss visning for grupper inne i magasinet. HHS er med i et europeisk nettverk for historiske teater, Perspektiv, hvor man er meget opptatt av vårt prosjekt. Kulissene må i tillegg restaureres og HHS arbeider med Universitetet i Oslo for å etablere en internasjonal sommerskole for konservatorstudenter, hvor man arbeider med kulissene på stedet. Økonomi HHS står ansvarlig for lån. Dokumentet er elektronisk godkjent av: Jane Short Aurlien Stein Wilhelmsen Side15

16 Side16

17 Side17

18 Side18

19 Side19

20 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: / Thomas Bjørnstad Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold 2014/ Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester 2014/ Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Hovedutvalg for administrasjon Formannskapet Kommunestyret 2014/ Utsendte vedlegg Ikke utsendte vedlegg Økonomirapport pr. mai Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling. Følgende har vært medsaksbehandlere: Rådmannens ledergruppe, enhetsledere, økonomikonsulenter Sammendrag av saken: Økonomirapporten er utarbeidet etter 5 mnd drift. Driften innenfor kommunalavdelingene prognostiseres til netto 1 411,3 mkr, det vil si balanse ved utgangen av året totalt sett. Rådmannen er godt fornøyd med at også de «økonomisk tunge» kommunalavdelingene nærmest prognostiserer balanse i sin drift. Prognosen over fellesinntektene viser imidlertid en svikt på - 5,1 mkr, som skyldes svikt i skatteinntekter og inntektsutjevning. Dette som følge av nedjusteringen av skatteanslaget nasjonalt sett gjennom revidert nasjonalbudsjett (RNB). Rådmannen foreslår at netto negativt avvik på området fellesinntekter på 5,1 mkr salderes mot Formannskapets konto, som da vil gjenstå med 3,6 mkr. Prognosen for brutto lønn viser en forventet merutgift på 6,6 mkr. Dette kommer som følge av et noe optimistisk virkningstidspunkt for deler av omstillings- og nedbemanningstiltakene. Virkningen er i budsjett 2014 satt fra Rådmannen ser at virkningstidspunktet i vesentlig grad først vil komme fra Prognostiserte merutgifter ved tjenesteområdene motvirkes av generelle kostnadsreduserende tiltak innenfor områdene. Side20

21 Etter rådmannens vurderinger ligger det etter eventuelle disponeringer i denne saken, to større reserver inne som så langt ikke er benyttet; Formannskapets konto med 3,6 mkr og en forventet merinntekt knyttet til ressurskrevende brukere på 8,6 mkr. Disse refusjonene knytter seg til driftsnivået i 2011 og Med bakgrunn i dette mener rådmannen det er riktig å signalisere balanse på nåværende tidspunkt. Driftsbalansen er imidlertid meget skjør. Det er flere usikkerheter ved prognosetidspunktet; Eiendomsskattesaken med Norske Skog Saugbrugs, Nasjonalt skatteanslag og press på tjenestenivået for å nevne de største. Dette understreker behovet for tiltak med rask effekt i påvente av effekten knyttet til nedbemanningstiltakene. Rådmannens innstilling: 1) Økonomirapporten pr. mai tas til orientering 2) Følgende budsjettendringer vedtas: Nr Art Ansvar Funk Kommentar/Tekst Debet Kredit FS-konto benyttes til nedjustering av budsjetterte skatteinntekter Økte sykelønnsrefusjoner innenfor helse benyttes til å styrke lønnsbudsjett for vikarer Ikke tidligere inntektsførte renter på kravet på Nordby Kjøpesenter inntektsførte og brukes til å redusere budsjetterte sykelønnsrefusjoner i undervisning Integreringstilskudd NAV Økt tilskudd lærertetthet i skolen Økte refusjoner gjesteelever i skolen Sum Saksutredning: 1. Generelt Kommunestyret vedtok i budsjettbehandlingen «( ) 5. Rådmannen skal påse at rammer og vedtas følges opp og rapporterer månedlig sektorenes økonomi samt framdrift på innsparinger og andre tiltak til formannskapet og kommunestyret.( )» Rådmannen fremlegger med dette økonomirapport pr. mai Side21

22 Driften innenfor kommunalavdelingene samlet sett prognostiseres til balanse ved utgangen av året. En forsinket effekt av nedbemanningsprosjektet kompenseres samlet sett med andre reduksjoner og inntektsøkninger. Skatteinntekter svikter. Normalt ville slik svikt i budsjettåret vært forslått saldert mot disposisjonsfond. Da dette ikke eksisterer vil rådmannen foreslå å saldere denne svikten mot bevilgningen på formannskapets konto. Alle andre eventuelle forslag til dekning, vil etter rådmannens syn være heftet med en risiko i forhold til å få effekt. De budsjetterte nettobevilgninger på kommunalavdelinger/tjenesteområder, er endret sett i forhold kommunestyrets vedtak. Endringen som er foretatt er i forhold til premieavvik og amortisering av tidligere års premieavvik, som nå er budsjettert ut på kommunalavdelingene, jf budsjett Årsprognose pr. mai og endring fra forrige rapportering Tabellen under viser de enkelte budsjettområdenes status i forhold til budsjett pr. utgangen av mai. Positive tall i endringskolonnen betyr forbedringer fra forrige rapport (i mkr) Budsjett Prognose pr. mai Prognoseavvik pr. mai Prognoseavvik Tall i mkr 1. tertial Endringer Fellesinntekter , ,20-5,09 0,13-5,22 Sentral/ Felles 106,48 104,10 2,38 1,64 0,74 NAV 51,79 54,22-2,43-1,54-0,89 Undervisning og 566,64 568,96-2,32 oppvekst -1,47-0,85 Helse og omsorg 588,54 587,35 1,19 0,82 0,37 Teknisk 56,32 56,22 0,10 0,02 0,08 Kultur 41,52 40,43 1,09 1,22-0,13 Totalt 0,00 5,08-5,08 0,82-5,90 Prognosen pr. mai viser et forventet merforbruk ved utgangen av 2014 på 5,08 mkr. Dette er en forverring av årsprognosen fra 1 tertial på 5,9 mkr. Avvikene og økningene i avviket er kommentert under respektive kommunalavdelinger/områder, men skyldes nærmest i sin helhet svik i prognostiserte skatteinntekter på 4,4 mkr og svikt i inntektsutjevningen som følge av lavere skatteinngang på 1 mkr. 3. Kommentarer til prognosen og prognoseendringer For utdypende kommentarer til kommunalavdelingens prognoser vises det til vedlagte rapporter fra kommunalavdelingene/områdene. Under kommenteres de største enkeltårsakene til endringene i prognosen innenfor respektive kommunalavdelinger/områder. Fellesinntekter Fellesinntekter består av skatt, rammetilskudd og statlige kompensasjonsordninger knyttet til tidligere investeringsprogram innenfor helse og skole. Videre består området av finansutgifter og inntekter, eiendomsskatt, avskrivninger og inndekning av tidligere års merforbruk. Årsprognosen utgjør ,2 mkr og gir et negativt avvik på 5,1 mkr i forhold til årsbudsjett. Pr. 1. tertial ble det prognostisert med et positivt avvik på 0,13 mkr. Årsaken til denne endringen er Side22

23 knyttet til redusert skatteinngang og redusert inntektsutjevning, jf revidert nasjonalbudsjett (RNB), der skatteinntektene ble redusert med 1,3 mrd kr. Denne nedjusteringen medfører en redusert skatteinngang/inntektsutjevning på 5,4 mkr for Halden kommune. Rådmannen registrerer at KS nå signaliseres en ytterligere negativ utvikling i skatteinntekter på landsbasis. Det er ofte slik, at når skatteinngangen snur, «greier» vi ikke å nedjustere skatteinntektene fort nok i prognosene. KS peker nå i juni på en ytterligere mulig nasjonal skattesvikt på 2 mrd kroner. Dette vil i så tilfelle medføre en ytterligere svikt på ca. 11 mkr for Halden kommune sin del. For kommentarer knyttet til ulike poster, vises det til vedlegg 1. NAV Årsprognosen utgjør 54,2 mkr og gir et negativt prognoseavvik på -2,43 mkr. Dette er en forverring fra forrige rapportering på 0,89 mkr, og skyldes i hovedsak; - Økning i utkastelser fra boliger utløser depositumsutgifter for Halden kommune - Det utbetales ,- til Kirkens Bymisjon som tidligere var finansiert over helsebudsjettet. - Prosjekt «Arbeid først», medfører en mnd utgift på kr ,-, men vil gi reduserte utgifter på sikt. Sentral/felles Årsprognosen utgjør 104,1 mkr og medfører et positivt prognoseavvik på 1,96 mkr. Dette er en forbedring av prognosen fra forrige rapportering på 0,7 mkr og skyldes i hovedsak følgende større forhold; - Inntektsføring av renteinntekter knyttet til rettstvist vedrørende tilknytningsavgiften til Nordby Köpcenter på 1,4 mkr. - Utgiftsført avgift til Norsk pasientskadeerstatning på 0,7 mkr som ikke var budsjettert. - Inntektsføring av tidligere års avsetning av OU-midler fra arbeidstakere på 1,2 mkr - Nedjustering av refusjon fra NAV for leie og fellesutgifter med 0,6 mkr. Kultur Årsprognosen utgjør 40,4 mkr og medfører et positivt prognoseavvik på 1,1 mkr. Dette er nedjustering av det positive avviket som var på 1,22 mkr ved 1. tertial. Avvikene skyldes flere mindre forhold. Undervisning og oppvekst Årsprognosen utgjør 569 mkr og gir et negativt prognoseavvik på 2,32 mkr. Dette er en økning på 0,85 mkr sett i forhold til prognosen ved 1 tertial som utgjorde -1,5 mkr. Økningen i negativ prognose skyldes forsinket effekt av enkelte tiltak som først vil få innvirkning utover høsten samt en uventet stor tilflytting av ressurskrevende skoleelever fra andre kommuner. Deler av denne svikten kompenseres med generelle kostnadskutt. Helse og omsorg Årsprognosen utgjør 587,35 mkr og viser med dette et mindreforbuk på 1 mkr i Innenfor sektoren er det i mairapporten oppjusterte sykelønnsrefusjoner med 3 mkr, som er forutsatt benyttet til finansiering av økte lønnsutgifter innenfor området. Teknisk Årsprognosen utgjør 56,2 mkr og gir et positivt prognoseavvik 0,1 mkr., om lag på nivå med tertialrapporteringen. Side23

24 4. Lønnsutvikling Av kommunens driftsbudsjett på tjenesteområdene utgjør andel lønn inkl. sosiale utgifter 64,4 %. Kontroll over kommunens utgifter kan derfor bare oppnås gjennom en kontroll over bruk av lønnsmidler. Tabellen under viser forbruk på fast og variabel lønn under respektive kommunalavdelinger/områder, og hvordan disse er forbruk ifht periodisert budsjett, samt prognose. Artsgruppe 10 Lønn til fast ansatte, også tillegg som kveld, helg, natt, helligdag Artsgruppe Variabel lønn som vikarutgifter, ekstrahjelp og overtid Artsgruppe 70 Fast lønn vedlikehold (hovedsakelig knyttet til fordelingskapitler) Omr. Artsgr. Artsgrp.navn Akk.regn Periodebudsjett Budsjett Prognose Sentral/felles Periodisert avvik Avvik årsprognose 10 Fastlønn Variabel lønn Undervisning og oppveskt 10 Fastlønn Variabel lønn Helse og omsorg 10 Fastlønn Variabel lønn Kultur 10 Fastlønn Variabel lønn Teknisk 10 Fastlønn Variabel lønn Fastlønn vedlikehold Halden Kommune 10 Fastlønn Variabel lønn Fastlønn vedlikehold Tabellen viser at det pr er forbrukt 2,9 mkr mer av lønnsmidler på disse postene enn periodisert budsjett. Prognosen viser at det forventes et merforbruk på samme lønnsposter på 6 mkr ved utgangen av året. Årsaken til dette, sett i forhold til budsjett 2014, er at de budsjetterte nedbemanningsprosesser er budsjettert med effekt fra på 8,2 mkr. Etter hvert som arbeidet i prosjekt nedbemanning har skredet frem, med ekstern bistand, viser det seg at virkningstidspunkt har vært for optimistisk satt. I forhold til dette prosjektet pågår drøftinger med tillitsvalgte i uke 25, hvoretter videre prosess raskt følger. Rådmannen venter noe effekt inneværende år, men altså ikke en inndekning som budsjettert. Avviket er på 6,5 mkr. Rådmannen har imidlertid fokus på at selv om nedbemanningsprosessen tar noe lengre tid, vil det være bevegelser i ansatt-massen i perioden juni-desember. Dette handlingsrommet må benyttes aktivt til å oppnå bemanningsreduksjoner. I forbindelse med arbeidet med økonomiplan er det satt ytterligere fokus på behovet for nedbemanning. Side24

25 5. Oppsummering av prognose og avvik ifht budsjett Halden Kommune Regnskap Årsbudsjett Årsprognose Prognoseavvik Fellesinntekter Brutto lønn Refusjoner Netto lønn Andre utgifter Andre inntekter Sum HK Større inntektsøkninger I vedtatt budsjett for 2014 fremkommer følgende: «Eventuelle vesentlige ekstrainntekter som følge av statlige refusjoner eller andre forhold disponeres av kommunestyret etter innstilling fra formannskapet som behandler forslag fra rådmannen.» Som det fremkommer av prognosen i tabellen over, forventes en inntektsøkning på 18,8 mkr sett i forhold til budsjett Tabellen under viser de største prognostiserte merinntektene. De disponeringer som er i behov av vedtak fremmes til vedtak. Øvrige disponeringer, som eks.vis bruk av fond, gjennomføres administrativt frem mot neste rapportering. Virksomhet Beløp Årsak Disponeres til Skole Økte refusjonsinntekter for gjesteelever ved flere skoler Økte lønnskostnader da tjenesten ytes utover «grunnskolebasis» Skole Tilskudd økt lærertetthet Lønnsutgifter for styrket bemanning Skole HKK Bruk av bundne fond til Finansiere lønnskostnader formålet Helse Bruk av Bunde fond Boligtilskudd, Miljøvaktmester Helse Økt boligtilskudd Utbetaling av boligtilskudd Sentral felles Sum Renteinntekter på krav overfor Nordby Kjøpesenter Finansiere redusert sykelønnsrefusjon på undervisning. 6. Usikre elementer i prognosen Eiendomsskatt Uenigheten vedr utmåling av eiendomsskatt for Norske Skog Saugbrugs er ikke avklart, og det er en risiko for en ytterligere reduksjon av skattegrunnlaget. Skatteinntekter Kommunal rapport viser til KS, som omtaler at en videreføring av årets skatteinngang vil medføre en ytterligere svikt på 2 mrd kroner, sett i forhold til anslaget gjort i RNB. En slik Side25

26 reduksjon vil medføre en ytterligger svikt for Halden kommune, - 2 mkr i skatteutjevning og 9 mkr i skatteinntekter. Nedbemanningsprosess Effekt av nedbemanningsprosess i budsjett 2014 utgjør 8,2 mkr. Dette er nedbemanningsprosesser innenfor Samlokaliserte boliger, omsorgsboliger, institusjoner og skoler. I prognosen er disse lagt inn med en effekt på 1,5 mkr. Det er fremdeles 6 mnd drift igjen, og av erfaringer er det bevegelser i ansatt-massen disse 6 mnd. Disse handlingsrommene som oppstår, vil rådmannen benytte effektivt ifht å redusere bemanning. Det er derfor grunn til å tro at effekten vil bli noe høyere av naturlige årsaker, enn det som er prognostisert. Rokke avfallsplass Priser for tjenester Renovasjonsordningen får av Rokke Avfallsplass er under re-kalkulering. Dette vil kunne influere på overskuddet ved Rokke Avfallsanlegg. Videre er den delen av driften ved Rokke Avfallsanlegg som knytter seg til næringsavfall (alt annet enn husholdningsavfall) skattepliktig virksomhet fra Dette betyr at det skal svares skatt av et overskudd. Generelt press i tjenesten Spesielt innenfor pleie og omsorg vil det alltid være risiko for utøkt tjeneste, som følge av enkeltindividers krav på tjenester, og kommunens ansvar for å gi øyeblikkelig hjelp. I budsjettet er det ikke lagt inn egne ressurser til å betjene økt press. Enhver økning forsøkes å tilpasses innenfor tilgjengelige ressurser. 7. Likviditet Trekkrettigheten i mai var brukt som grafen under viser Mai Trekkrettighet Kommunestyret vedtok tidligere i vår en økning av trekkrettigheten for å sikre en betjening av kommunens forpliktelser gjennom sommeren og ikke minst desember. Fylkesmannen har godkjent utvidelse av trekkrettighet til 450 mkr. Rådmannen er i dialog med DnB for klargjøring av denne. Det er overfor DnB signalisert et langsiktig behov for bruk av trekkrettighet. Det er pr medio juni brukt 23 mkr til investeringsprosjekter. Rådmannen vurderer fortløpende opptrekk av dette. Side26

27 8. Rådmannens fokus Som følge av prognosen utarbeidet pr mai, som viser negativt avvik, vil rådmannens fokus, innrettes slik; a) sikre god nedbemanningsprosess b) kortsiktige tiltak, først og fremst da på fokus og ytterligere oppfølging av bruken av variabel lønn. c) detaljert oppfølging av prognoser på laveste nivå Dokumentet er elektronisk godkjent av: Roar Vevelstad Side27

28 Periode 14/05 Økonomirapport Fellesinntekter Periode Regnskap Årsbudsjett Årsprognose Prognoseavvik Rammetilskudd Skatt inntekt/formue Skjønnstilskudd 0 0 Kompensasjonstilskudd Sum Statstilskudd Eiendomsskatt "Verk og bruk" Eiendomsskatt "Annen fast eiendom" Sum Eiendomsskatt Momskompensasjon investeringsregnskapet Overføring investeringsregnskapet Sum netto mva-kompensasjon Renter løpende lån Renter formidlingslån Renter driftskonto Andre finanskostnader Avdrag lån Sum finansutgifter Renter bankinnskudd fond Renter utlån Utbytte fra selskaper Sum finansinntekter Motpost avskrivninger Andre inntekter Sum Ekstraordinære poster Underskuddsdekning Avsetning til/ bruk av bundne fond Avsetning til/ bruk av disposisjonsfond Sum disposisjoner Sum Fellesinntekter Side28

29 Kommentarer til avvikene: Sum Statstilskudd Rammetilskudd og skatteinngang beregnes ut i fra prognosemodellen til KS. Skatteanslaget for 2014 ble nedjustert i revidert nasjonalbudsjett som ble lagt frem i mai. For Halden kommune sin del betyr dette 5,4 mkr i lavere rammetilskudd og skatteinngang. 1 mkr er relatert til lavere inntektsutjevning som overføres sammen med rammetilskuddet og 4,4 mkr er en nedjustering av forventet skatteinngang i Sum Eiendomsskatt Prognosen for eiendomsskatt totalt sett er omtrent som budsjettert. Sum finansutgifter Det forventes pr. utgangen av mai at finansutgiftene blir omtrent som budsjettert. Sum finansinntekter Finansinntektene består av utbytte fra Østfold Energi og renteinntekter på utlån og forventes pr. mai og bli i samsvar med budsjett. Disposisjoner Det er i prognosen forutsatt en inndekning på 9,4 mkr av det akkumulerte merforbruket. Dette er tilsvarende budsjettert inndekning for Det er forutsatt at 4,4 mkr av inndekningen gjøres ved bruk av disposisjonsfond i henhold til budsjett. Sum Fellesinntekter Ved utgangen av mai forventes det en svikt i fellesinntektene på 5 mkr i forhold til vedtatt budsjett, i hovedsak som følge av nedjustert skatteanslag på nasjonalt nivå. Side29

30 NAV Økonomirapport NAV Periode 05/14 Regnskap Årsbudsjett Årsprognose Prognoseavvik Brutto lønn Refusjoner Netto lønn Andre utgifter Andre inntekter Sum enhet Kommunale indikatorer i målekortet Januar Februar Mars April Mai Samlet antall mottagere av økonomisk sosialhjelp Antall mottagere med økonomisk sosialhjelp som hovedinntekt. Antall mottakere av økonomisk sosialhjelp under 25 år Saksbehandlingstid ant dager Antall personer i (KVP) kvalifiseringsprogram Sykefravær totalt for stat og kommune ,5% 5,9% 6,8% 6,8%? Med bakgrunn i resultatet for mai, opprettholdes et avvik på 2 mill for Når det gjelder antall personer på økonomisk sosialhjelp kan den av erfaring være svært variabel. Husleieutgiftene er økende og det er fremdeles mangel på boliger. Det rammer spesielt store barnefamilier. Det merkes også at det er flere personer som ikke får vakter innenfor helse/omsorg i Halden kommune og kommer for å søke sosialhjelp. Vår oppgave er at vi alltid skal tenke arbeid fremfor passive ytelser. Netto lønn: Lønnsutgifter viser balanse i lønn. Viktig å merke seg at NAV Halden har ansatt tilsammen 5 personer som enten er i omstilling eller sykmeldte fra andre enheter i kommunen. Svangerskapsvikariater og prosjektmidler gir oss muligheter til dette. Andre utgifter: Når det gjelder økonomisk sosialhjelp er dette bruttotall. Inntekter fra refusjon trygd og tilskudd fra IMDI vedrørende bosetting må sees i sammenheng for å få nettoutgifter. Antall brukere på økonomisk sosialhjelp viser for mai måned en nedgang fra 540 i april til 477 i mai.. Andre inntekter: Prognosen for inntekter baserer seg på tilskudd ved bosetting av flyktninger, refusjon trygdeytelser, refusjon lønn NAV leder og sosialrådgiver videregående skole. I tillegg er NAV Halden innvilget prosjekt midler fra Arbeids og Velferdsetaten med til sammen 1,1mill. Side30

31 Av langtidsmottagerne er det flere som har utfordringer med å komme inn på arbeidsmarkedet. Det er også denne gruppen det er viktig å jobbe videre med for å sikre at de får «rett ytelse» For å få avklart flere brukere av økonomisk sosialhjelp til arbeid, brukes statlige midler til tiltak. Det er også viktig å merke seg at flere brukere er i praksisplass både i Halden kommune og andre arbeidsplasser. Det er ikke slik at de skal erstatte ansatte, men gå ved siden av og lære. Utgifter til økonomisk sosialhjelp innebærer også boutgifter og tannbehandling. For å sikre at våre brukere ikke blir hjemløse, påløper det også utgifter til husleierestanser. De som ikke mestrer sin private økonomi kan få hjelp til å forvalte sine inntekter og utgifter. Flere har også det vi kaller for tvungen forvaltning. Vi erfarer at det er mange brukere som ikke mestrer sin bosituasjon. Boligoppfølger i Nav er ansatt gjennom BOSO, sammen med miljøvaktmesterne vil det være et godt bidrag til å skaffe til veie boliger og følge opp de som har utfordringer med å bo, Kommentarer: I NAV jobber vi etter målet «arbeid først» og har fremdeles vår visjon «vi gir mennesker muligheter». For å møte dette skal vi ha med oss verdiene tilstede-tydelig og løsningsdyktige. Som det fremkommer av tiltakslisten, er det et sterkt fokus på arbeid først for alle brukergrupper, men mange står langt fra arbeid og det er svært viktig at arbeidsgivere stiller opp og tar imot mennesker både til fast arbeid og utprøving. Viktige tiltak og suksessfaktorer: Igangsatt samarbeid med IPAS vedrørende prosjekt Arbeid Først, et prosjekt hvor vi skal øke aktivitet for brukere med økonomisk sosialhjelp. Arbeidsoppgaver i prosjektet vil være oppgaver som kommunen ellers ikke får utført. Har startet opp og deltagerne mottar sosialhjelp og en ekstra bonus ved fullt fremmøte. Dersom de ikke møter som avtalt, vil sosialhjelpen bli stoppet. Kirkens Bymisjon har utvidet driften i Halden, her er det både sykkelverksted. Jobbsentral og kafe. Det er etablert 34 arbeid med bistand plasser på statlige midler. Rett ytelse et prosjektarbeid med langtidsmottagere av økonomisk sosialhjelp som har mottatt ytelsen fra 5-20 år. Utredes/avklares mot varig statlig ytelse eller aktivitet. 30 av 60 er avklart. Markedsteamet ved NAV Halden styrkes med en markedskonsulent. Oppgavene vil være en viktig aktør i markedet, arrangere jobbmesser, styrke samarbeid med bedrifter som skal gi oss flere muligheter til å åpne dører til en yrkesaktiv karriere. Stilling utlyst og ansettelses prosess pågår. Prosjektmidler fra FM og arbeids- og velferdsdirektoratet til et forebyggende arbeid. Idrettsaktivitetsprosjekt i samarbeid med barneskoler. 3 barnegrupper hvor barn deltar i fysisk aktivitet 1 g pr uke. Innvilget til en jobbcoach som skal ha tett oppfølging på unge som har utfordringer med å komme seg inn på arbeidsmarkedet. Ungdomsteamet og sosialrådgiver i vg skole (ansatt i NAV) jobber med å forhindre at elever dropper ut. Styrket samarbeid med oppfølgingstjenesten. Det avholdes «Jobbklubb for unge» under 25 år, og har plass til 20 personer. Halden kommune med voksenopplæringen og NAV er innvilget til et kvinneprosjekt for innvandrer kvinner hvor fokuset bl.a er å styrke norskkunnskaper. Ellers er det økt fokus på tverrfaglig samarbeid som hele tiden står på agendaen. NAV Halden er også med i et prosjekt i samarbeid med IPAS ifht jobb pluss. Dette er et tiltak for personer med psykiske lidelser hvor målet er direkte ut i arbeid. NAV Halden har et spesielt fokus på barnefamilier ihht fattigdomssatsningen. Ved kontoret er det 4 barne- og familiekontakter. Side31

32 Sentral/felles Økonomirapport Sentral/felles Periode 05/14 Regnskap Årsbudsjett Årsprognose Prognoseavvik Brutto lønn Refusjoner Netto lønn Andre utgifter Andre inntekter Sum enhet Brutto lønn: Pr. mai er det et negativt avvik på brutto lønn på 2,5 mkr i sentraladministrasjonen. Årsaken til dette er bruk av ressurser til oppgaver i andre kommunalavdelinger som genererer økt inntekt til området. Avviket må derfor ses i sammenheng med det positive avviket på andre inntekter. Refusjoner: Sykepenge- og svangerskapsrefusjoner har en prognose omtrent tilsvarende vedtatt budsjett. Netto lønn: Sum av ovenfor nevnte to poster. Andre utgifter: Andre utgifter viser pr. mai et forventet mindreforbruk på 0,2 mkr. Andre inntekter: Sum av andre inntekter i området prognostiseres med et positivt avvik på 4,6 mkr. Av dette positive avviket utgjør renter fordringen på vann og avløp til Nordby 1,4 mkr. Årsaken til det øvrige avviket er i hovedsak bruk av ressurser til oppgaver i andre kommunalavdelinger som genererer økt overføring til området. Sum område: Området har pr. mai en positiv prognose på 2,4 mkr. Av det positive avviket kommer 1,4 mkr fra en renteinntekt for tilknytningen av vann og avløp til Nordby Köpcenter. Side32

33 Tiltak: Nr. Tjeneste Tiltak Økonomisk effekt vedtatt budsjett Prognose pr. mai 1. Overordnet plan Ressurser knyttet til overordnet planoppgaver inkludert folkehelse reduseres. Ressurser benyttes til å få utført andre påkrevde oppgaver. Reduksjon av ressursbruk innenfor området kan foretas gjennom inntektsøkning eller flytting av ressurser Regnskap Reduksjon i årsverk eventuelt i kombinasjon med inntektsoptimalisering, tilsvarende 1,5 årsverk Lærlinger Redusert mottak av nye lærlinger i Næringsliv Redusert støtte til Inkubator og NCE Næringsliv Redusert støtte til Allsang på grensen Motivasjonsmidler Bortfall av bevilgning Sum reduksjonstiltak i kroner Tilskudd prosjektleder folkehelse, fakturering av ressursbruk til andre kommunale enheter, samt omdisponering av ressurser. 2. Inntektsoptimalisering på andre områder enn avdelingen som forbruker ressursene gjør at tiltaket får enn ytterlige effekt enn budsjettert. Side33

34 Kultur og idrett Økonomirapport Kultur og idrett Periode 05/14 Regnskap Årsbudsjett Årsprognose Prognoseavvik Brutto lønn Refusjoner Netto lønn Andre utgifter Andre inntekter Sum enhet Totalt: Enheten kultur og idrett viser pr mai 14 et positivt avvik i størrelsesorden 1,08 mkr. Dette forutsetter at effekten av alle tiltak vedtatt iverksettes som forutsatt og at de nødvendige prosesser ikke forsinker tiltaksarbeidet. Kommentarer til avvikene: Brutto lønn: Brutto lønn viser pr mai et positivt avvik på om lag kr. Det er i prognosen tatt hensyn til ledige vakanser og gjennomføring av stillingsreduksjoner med henvisning til vedtak av Refusjoner: Prognosen på artsgruppen viser pr mai et negativt avvik på om lag kr beregnet mot årets slutt. Netto lønn: Artsgruppen netto lønn styres mot et positivt avvik på om lag kr innenfor de tildelte rammer av Andre utgifter: Artsgruppen styres mot balanse, men viser pr mai et negativt avvik på om lag kr. Tildeling av tilskudd mm er i samsvar med budsjettvedtak av Andre inntekter: Vedtatte innsparinger ved kultursalen med 1,3 mkr er utfordrende. Det arbeides hardt og intensivt for å klare dette kravet. Effekten er revidert til kr etter en ny vurdering. Side34

35 Undervisning og oppvekst Økonomirapport Undervisning og oppvekst Periode 05/14 Regnskap Årsbudsjett Årsprognose Prognoseavvik Brutto lønn Refusjoner Netto lønn Andre utgifter Andre inntekter Sum enhet Totalt: Avdelingen viser pr mai 2014 et negativt avvik i størrelsesorden 2,3 mkr (mot -4,56 mkr pr 1.tertial). Det er utfordrende å få avdelingen i økonomisk balanse. Effekten av enkelte tiltak vil først komme utover høsten da enkelte prosesser er forsinket og det er viktig å ha den nødvendige respekt for arbeidet som pågår. Budsjett og regnskap følges tett opp i et nært samarbeid mellom enhetslederne, økonomiavdelingen og kommunalsjef. Kommunens kontrollteam har startet sitt arbeid på enkelte områder innen kommunalavdelingen og det vil være naturlig at de fortsetter sitt arbeid inn i andre deler i avdelingen. Kommentarer til avvikene: Brutto lønn: Denne artsgruppen viser et negativt prognoseavvik pr. mai i størrelsesorden 7,3 mkr mot 10,5 mkr pr 1.tertial. De fleste enheter styrer sitt fastlønnsbudsjett i balanse mellom budsjett og regnskap. Rammene er trange, og det kreves en stram styring av lønnsmidlene. Vikarkostnadene holdes nede gjennom en stram og kritisk bruk av vikarer ved fravær. Avviket på brutto lønn kan i hovedtrekk forklares på følgende måte som tidligere: Pensjon Arbeidsgiveravgift Lønnsutgifter som blir kompensert gjennom statlige finansieringer, tilskudd, gjesteelever mm Refusjoner: Refusjonene er for høyt budsjettert. Det negative prognoseavviket pr mai 14 er på omlag 1,5mkr. Det vil være en utfordring å få inn sykelønnsrefusjoner sett opp imot avdelingens årsbudsjett og det faktiske sykefraværet. Netto lønn: Netto lønn viser et negativt prognoseavvik på 8,8 mkr mot 11,7 mkr pr 1.tertial 14. Avviket skyldes i hovedsak pensjon, arbeidsgiveravgift, lærerstillinger som blir finansiert gjennom statlige tilskudd og betaling for gjesteelever fra andre kommuner samt for høyt budsjetterte sykelønnsrefusjoner. Side35

36 Andre utgifter: Denne artsgruppen viser et negativt prognoseavvik på omlag 1 mkr. Enhetenes driftsbudsjetter er stramme, og det er lite handlingsrom til læremidler, leker, utstyr og inventar. Det er bekymringer knyttet til utgifter til skoleskyss samt økte egenandeler på plasserte barn i institusjon. Som tidligere rapport er det også lagt inn i prognosen reduserte overføringer til ikkekommunale barnehager etter en ny beregningsmodell knyttet til pensjon. Prognosene for de kommunale barnehagene ligger an til et merforbruk i forhold til budsjett som da finansieres av pensjon og dermed utlikner dette forholdet. Andre inntekter: Artsgruppen viser et positivt prognoseavvik på omlag 7,4 mkr pr mai 14. Denne artsgruppen må sees opp imot artsgruppen «brutto lønn» og overforbruket der. Kommunen får inn refusjoner knyttet til gjesteelever og statlige tilskudd. Regnskap pr. Budsjett Prognose Avvik Enhet mai mai Felles grunnskoletjenester Tistedal Skole Berg skole Folkvang skole Gimle skole Hjortsberg skole Iddevang skole Låby skole Os skole Prestebakke skole Øberg skole Risum skole Rødsberg skole Strupe skole Halden kompetansesenter PPT Barnehagene felles/private Bergknatten barnehage Bjørklund barnehage Karrestad barnehage Stangeløkka barnehage Tistedal barnehage Brekkerød barnehage Isebakke barnehage Familiens hus Sum Undervisning og oppvekst Side36

37 Helse og omsorg Økonomirapport Helse og omsorg Periode 05/14 Regnskap Årsbudsjett Årsprognose Prognoseavvik Brutto lønn Refusjoner Netto lønn Andre utgifter Andre inntekter Sum enhet GENERELT OM PROGNOSEN FOR MAI Vedtatt netto lønnsramme for sektoren er i nytt vedtatt budsjett for 2014 på kr 579,4 mill. Rådmannen har i arbeidet knyttet opp mot økonomirapporten for mai igjen vektlagt en grundig gjennomgang av den enkelte enhets innleverte prognose. Dette gjennomføres i egne møter hvor også økonomiavdelingen er deltagende. For å kunne foreta et pålitelig prognosearbeid, er det sentralt å periodisere årsbudsjettet på en mest mulig presis måte. Særlig innenfor helse og omsorg er en slik prognosering forbundet med betydelig grad av usikkerhet. Sektoren har en svært kompleks drift 24 timer i døgnet, 365 dager i året. Aktivitetsnivået i sektoren er i betydelig grad styrt av forhold som ligger utenfor kommunens kontrollområde. Eksempelvis er helseforetakets utskrivningspraksis, hvor man i stadig større grad ser at kommunen får ansvar for flere oppgaver som tidligere sorterte inn under spesialisthelsetjenesten, samt det faktum at pasienter skrives ut tidligere, forhold som legger et kostnadspress på de kommunale helsetjenester og som gjør prognosearbeidet krevende. Helse og omsorgstjenestene er en personell tung sektor. Ca 90 % av sektorens netto ramme er lønnskostnader. Rådmannen har, for 2014, etter sentrale føringer, lagt inn en lønnsvekst på 3,5 % med 8/12 års virkning. Oppgjøret for kommunesektoren er ikke ferdig men gjennomførte forhandlinger gir signaler om et oppgjør i samsvar med budsjettet. Det er likevel knyttet usikkerhet knyttet til effekten mot den totale lønnsmassen. I prognosen forutsettes det at rammen overholdes. BRUTTO LØNNSUTVIKLING I den situasjonen kommunen befinner seg i, er det viktig å kunne følge utviklingen på bruttolønn løpende. Utviklingen i bruttolønnsbildet over tid gir en indikasjon på om sektoren øker eller reduserer innsatsen på området. Det gjøres oppmerksom på at utviklingen fra måned til måned kan, og skal, være ulik. Side37

38 Aksetittel Aksetittel I en sektor hvor en så stor andel av kostnadene er lønn, er forholdet og utviklingen i pensjon av svært stor betydning. Erfaringsmessig har pensjonstrekket representert en betydelig usikkerhetsfaktor for det endelige regnskapsresultatet. For å gi et mest mulig presist bilde på utviklingen i den direkte brukerrettede aktiviteten, m.ao hvor mye direkte personellinnsats som hver måned brukes i sektoren, kan man se på brutto lønnsutvikling eks. pensjon/arbeidsgiveravgift. På denne måten korrigerer man for ulike pensjonstrekksatser fra år til år og måned til måned, og man får et presist bilde på hvor mye den direkte aktiviteten endrer seg - og hvor stor andel av kostnadsøkningen som skyldes pensjon/arbeidsgiveravgift. Brutto lønn uten pensjon og AGA Brutto lønn uten pensjon og AGA 2013/ / / Som det fremkommer av grafen er bruttolønnsutviklingen eks pensjon og AGA i sektoren redusert med 5,56 % fra kr.43,2 mill. i januar 2013 til kr 40,8 mill. i mai I samme periode er pensjon og arbeidsgiveravgift økt med kr 19,7 % fra kr 10,6 mill. i januar 2013 til kr 13,2 mill. i mai Pensjon og AGA / / /5 Pensjon og AGA Side38

39 Budsjettet for 2014 inneholder en forutsetning knyttet til at rammen for innleie av vikarer skal reduseres betydelig sammenlignet med tidligere år. Det jobbes konkret og målrettet for å gjennomføre de vedtatte tiltak og forutsetninger som ligger i budsjettet. Ut fra foreliggende regnskapstall finner Rådmannen det riktig å påpeke eksplisitt den usikkerhet som ligger i prognosen for sektoren på denne artsgruppen. Regnskapstallene viser imidlertid at kostnadene innen denne artsgruppen er lavere i 2014 enn tilsvarende periode i 2013 og at forbruket suksessivt går ned. Rådmannen rapporterer for mai en bruttolønnsprognose med et negativt avvik på Avgitt rapport pr. april hadde et bruttolønns avvik på kr `. Det reduserte avviket siden april rapporten har sin hovedårsak i en styrking av enkeltposter i det nye budsjettet vedtatt i mai. Samtidig gjenspeiler prognosen bare en delvis innarbeidet effekt av de nye innsparingstiltakene vedtatt i mai budsjettet. Dette forklares med at innleid juridisk ekspertise vurderer det som nødvendig å bruke noe mer tid enn først antatt på prosessuelle forhold for å kunne gjennomføre juridisk lovlige prosesser knyttet til nedbemanning og oppsigelser. Rådmannen finner grunn til å understreke at prognosen på bruttolønn fremdeles inneholder betydelige usikkerhetsmomenter. Rådmannen har i hele vår kommunisert en betydelig usikkerhet knyttet til nivået på antatte mer-inntekter fra særlig ressurskrevende tjenester, risikoen for at kommunen må ta imot nye ressurskrevende brukere samt endring i tjenestebehov i allerede etablerte tjenester. Når det gjelder nivået på mer-inntekter fra særlig ressurskrevende tjenester, har imidlertid rådmannen, med bakgrunn i erfaringer knyttet til at når det foreligger en revisjonsgodkjent grunnlag som oversendes direktoratet, har dette også blitt lagt til grunn fra direktoratets side,valgt å legge dette inn i prognosen. REFUSJONER Kommunalavdelingen prognoserer en sykepenge refusjonsinntekt i 2014 med en merinntekt ift budsjett på kr `, totalt kr `. Dette er tilsvarende nivå som i Dette har sin bakgrunn i at sykefraværsstatistikken for sektoren viser et fravær som er tilsvarende, og delvis noe høyere, enn nivået i Det er samme «struktur» i fraværet; dvs at det er det refusjonsberettigede langtidsfraværet som dominerer. NETTO LØNN: Netto lønn prognoseres for mai med et avvik på kr 1.635`. ANDRE UTGIFTER: Artsgruppen inneholder følgende hovedposter: Medfinansiering samhandlingsreformen, kjøpsavtaler private/asvo, fastlegetilskudd, driftstilskudd fysioterapeuter, kjøp fra byrå, leie/leasing, husleie og strøm. Kommunen ligger pr. april mht. til medfinansieringen kr. 232`under beregnet forbruk. Det prognoseres et merforbruk på kr ` pr. mai mot kr ` for april. Årsaken er til det reduserte avviket er budsjettjusteringer i nytt budsjett De underliggende Side39

40 driftsforhold er uendret fra tidligere. Avviket preges av en etterregning fra Rishaugen Avlastningssenter - gjeldende for 2013, men belastet 2014 regnskapet. Kommunalavdelingen vil intensivere arbeidet med å stoppe ethvert innkjøp som ikke er absolutt nødvendig ANDRE INNTEKTER Inntektene viseren merinntekt på kr `. Dette har sin årsak i inntektsføring av tidligere års fondsavsetninger. I det nye budsjettet, vedtatt i mai, er inntektene knyttet til ressurskrevende brukere justert opp i samsvar med innlevert grunnlag for TILTAK I VEDTATT BUDSJETT FOR 2014 I fremlagt rapport pr. mai viser prognosen balanse. Innarbeidet i prognosen er følgende vedtatte tiltak pr. desember 2013 med følgende effekter Nr. Tjeneste Tiltak Økonomisk effekt vedtatt budsjett Økonomisk effekt Status 1. tertial 1. Sykehjem Reduksjon av 6 korttidsplasser Omsorgsboliger Reduksjon 2 årsverk Søsterveien Saml. Boliger Reduksjon 4 årsverk ledere i samlokaliserte boliger Hjemmesykepl. Effektivisering i hjemmesykepleien Basistjenester Reduksjon 1 årsverk Solheim Dagsenter Koordinerende Sentralisering Sum reduksjonstiltak i kroner Side40

41 NYE TILTAK Nr. Tjeneste 1. Sykehjem Tiltak Reduksjon av 7 senger på Halden sykehjem (4 etg), bruk av flere dobbeltrom, stengning av varmtvannbasseng, reduksjon renhold og pleiefaktor. Begrense inntak av nye pasienter på omsorgsboliger. Til sammen ca 11 årsverk. Økonomisk effekt vedtatt budsjett Økonomisk effekt Status 1. tertial Omsorgsboliger Reduksjon av 10 årsverk Saml. Boliger Reduksjon av 17 årsverk Sum reduksjonstiltak i kroner Side41

42 Teknisk Økonomirapport Teknisk Periode 05/14 Regnskap Årsbudsjett Årsprognose Prognoseavvik Brutto lønn Refusjoner Netto lønn Andre utgifter Andre inntekter Sum enhet Kommentarer til avvikene: Netto lønn: Positivt avvik i brutto lønn pr mai skyldes bl.a at belastninger knyttet til VA er på etterskudd. Videre at det i enhet for Miljø- og landbruk har vært en ansatt i permisjon uten at denne har vært erstattet. En ansatt i veiforvaltningen jobber nå også med prosjektering på VA med den følgen at belastningen på vei blir noe lavere. Noe høyere prognose refusjoner sykepenger grunnet langtidssykdom ved to av enhetene. Personalsituasjonen er fortsatt utfordrende. Det vurderes kontinuerlig behov vedr erstatning for ansatte som slutter eller går av med pensjon/afp. Dette får konsekvenser, spesielt på driftsenheten for vei og park hvor bemanningen nå er på et minimum. I eiendomsavdelingen er det tidligere rapportert om at en ansatt går av med AFP hvor oppgavene blir fordelt på andre i enheten. Ytterligere en ansatt går ut i permisjon fra august. Med de økonomiske rammene sektoren har vil det også her være nødvendig å fordele oppgaver på de som er igjen. Eiendomsavdelingens ønskede funksjon som strategisk styrende for kommunens eiendomsforvaltning vil bli ytterligere svekket. Som en følge av få investeringsprosjekter vil lønnsutgiften på bevilgningsområde eiendom øke da ansatte som tidligere ble belastet prosjekter nå belastes forvaltning eiendom. Det vurderes til enhver tid hensiktsmessig bruk av personale også inn på VA-anlegg for gjennomføring av prosjekter. Dette får konsekvenser for driftsenhetens innsats knyttet til vedlikehold på bla annet vei, park, blomster i sentrum med mer. Kravet til et pent sentrum, prydet med blomster m.m er alltid tilstede. Det er planlagt at sentrum ( vedr.blomster) skal fremstå på tilsvarende måte som i Andre utgifter: Budsjett for 2014 er meget stramt på alle områder. I 2013 ble det gjort mange grep for å holde balanse i driften. Dette er videreført og på noen områder strammet ytterligere inn. I «andre utgifter» har sektoren et negativt prognoseavvik på tilsvarende 2,9 mkr. Dette skyldes i hovedsak at budsjettet knyttet til veivedlikehold er vanskelig å etterleve og at det her er prognostisert med et negativt avvik tilsvarende ca 1,8 mkr. Dette skyldes et merforbruk hittil i år og det er ikke midler igjen for ytterligere vedlikehold uten at dette påvirker prognosen ytterligere. Videre er det negative avvik i posten «andre utgifter» tilsvarende totalt 1,1 mkr fordelt på alle driftsområder områder med unntak av eiendom som har et positivt avvik på ca ,-. Sektorens totaløkonomi tilsier at disse midlene må dekke avvik i andre enheter. Veivedlikehold og vedlikehold eiendom er to områder sektoren opplever som krevende økonomisk. Side42

43 Halden kommune har en samlet lengde på 165 km. 143 km har asfaltdekke. Resten er grusveier eller veier med betong/stein. I 2013 er det ikke foretatt reasfaltering eller oppgradering av grusveier i kommunen. Dette har ført til at andelen «lavstandardveier» har økt fra 44,6 km til 51,9 km (5,5 % økning ) mens veikapitalen er redusert fra 220 mill. til 210 mill. Optimalt er veikapitalen i Halden på 255 mkr. Et budsjett på 1-1,5 mkr til veivedlikehold vil ikke være nok til å holde dagens nivå. En videreføring av dagens veivedlikehold vil redusere veikapitalen år for år. Vi har pr i dag ca. 37 % av våre veier definert som «lavstandardveier» og den økonomiske siden av dette er ikke ubetydelig. Et budsjett på 3-5 mkr vil i hht vårt kartleggingsmateriale opprettholde dagens standard. Pr i dag har Halden kommune et etterslep på veivedlikehold på ca 29 mkr i hht RoSy-rapport for Budsjett 2014 viderefører også et lavt kostnadsnivå på vedlikehold av gang- og sykkelstier, parker- og grøntområder samt idrettsanlegg. Prognose på vedlikehold bygning er nå lagt og tilsier balanse. Vedlikeholdsbudsjett bygning er kr 1,5 mkr - for alle kommunens bygninger. Bygningsvedlikeholdet kommenteres ikke ytterligere i denne rapporten. Det ble for 2014 gjort en vurdering av nødvendige tiltak for å hindre ytterlige forfall av kommunale bygninger i Halden. Etterslepet er vurdert til å ha en kostnadsramme på ca 24 mkr. I 2014 vil det kun bli gjort arbeid som er knyttet til pålegg. Bla i forhold til brannsikringstiltak og ventilasjon. Dette medfører en forringelse av våre bygg og fører til verditap og lavere markedspris ved evt salg. Videre vil etterslepet føre til store vedlikeholdskostnader i årene som kommer på skolebygg, institusjoner, barnehager med mer. Vi står foran feiring av Byjubileum. Det er stort press på teknisk for å kunne bidra i den sammenheng. Statuer skal rehabiliteres, kant- og beleggningsstein skal rettes, blomster og trær skal plantes. Teknisk sektor har pt ikke midler til dette, men vil gjøre forsøk på å få beskjedne midler inn i budsjett 2015 hvor dette arbeidet og utgifter kan belastes. Andre inntekter: Negativt prognoseavvik «andre inntekter» tilsvarende ,-. Som rapportert i tidligere rapporter består hoveddelen av avviket i en foreløpig prognostisert inntektssvikt ifht budsjett på Rokke. Prognosen tilsier en inntektssvikt tilsvarende ca 2 mkr og er i hovedsak knyttet til overføringene fra renovasjonsordningen. Dette vil kunne ta seg opp igjen utover året, men er foreløpig lagt på laveste kjente nivå. Det ble for 2012 og 2013 overført hh 6,5 og 6,2 mkr fra renovasjonsordningen. Prognosen for 2014 har i seg en overføring fra renovasjonsordningen på 5,7 mkr mot 7,5 i budsjett. Det skal som tidligere rapportert utarbeides en periodisering av inntektene Rokke får fra renovasjonsordningen. Dette vil sikre kvalitet og forutsigbarhet i overføringene. Arbeidet er igangsatt. For andre områder innen bevilgningsområdene som har negative avvik i «andre inntekter» viser inntektsprognosen for geodata et negativt avvik på ca. 300` og prognosen for planavdelingen et negativt avvik på 600`. Generelle kommentarer til prognosen: Viser til kommentarer over. Tiltak for å dekke inn avvik: Det vil videre i 2014 arbeides med å kvalitetssikre overføringene fra renovasjonsordningen, samt med bakgrunn i arbeidet med videre drift og organisering på Rokke vurderes evt inntektsbringende tiltak som kan bedre resultatet. Videre vil det gjøres en gjennomgang av alle enheters «andre utgifter» og periodisering av disse. Utfordringer 2014: Viser til kommentarer. Side43

44 Oversikt prognoser for bevilgningsområder pr mai Totaloversikt for selvkostområder innenfor VAR vedlagt som siste tabell. PROGNOSE Miljø Periode 03/14 Brutto lønn Refusjoner Netto lønn Andre utgifter Andre inntekter Sum enhet Økonomirapport Eiendom Periode 05/14 Brutto lønn Refusjoner Netto lønn Andre utgifter Andre inntekter Sum enhet Årsbudsjett Årsprognose Prognoseavvik Årsbudsjett Årsprognose Prognoseavvik Økonomirapport Forvaltning Vei Periode 05/14 Brutto lønn Refusjoner Netto lønn Andre utgifter Andre inntekter Sum enhet Årsbudsjett Årsprognose Prognoseavvik Økonomirapport Forvaltning Gatelys Periode 05/14 Brutto lønn Refusjoner Netto lønn Andre utgifter Andre inntekter Sum enhet Årsbudsjett Årsprognose Prognoseavvik Side44

45 Økonomirapport Parkering Periode 05/14 Brutto lønn Refusjoner Netto lønn Andre utgifter Andre inntekter Sum enhet Økonomirapport Forvaltning Park Periode 05/14 Brutto lønn Refusjoner Netto lønn Andre utgifter Andre inntekter Sum enhet Økonomirapport Plan Periode 05/14 Brutto lønn Refusjoner Netto lønn Andre utgifter Andre inntekter Sum enhet Økonomirapport Oppmåling Periode 05/14 Brutto lønn Refusjoner Netto lønn Andre utgifter Andre inntekter Sum enhet Økonomirapport Brann Periode 05/14 Brutto lønn Refusjoner Netto lønn Andre utgifter Andre inntekter Sum enhet Årsbudsjett Årsprognose Prognoseavvik Årsbudsjett Årsprognose Prognoseavvik Årsbudsjett Årsprognose Prognoseavvik Årsbudsjett Årsprognose Prognoseavvik Årsbudsjett Årsprognose Prognoseavvik Side45

46 Økonomirapport Rokke avfallsanlegg Periode 05/14 Brutto lønn Refusjoner Netto lønn Andre utgifter Andre inntekter Sum enhet Årsbudsjett Årsprognose Prognoseavvik Økonomirapport VAR Periode 05/14 Brutto lønn Refusjoner Netto lønn Andre utgifter Andre inntekter Sum enhet Årsbudsjett Årsprognose Prognoseavvik Side46

47 Vedlegg økonomirapportering per. mai 2014 Regnskap pr. Budsjett Prognose Avvik Enhet mai mai Fellesinntekter NAV Rådmannen IT Fellesfunksjoner Kommunalsjef personal, økonomi og IT Økonomi & plan Personal & Organisasjon Sum Sentral/ Felles Kultur & Idrett Sum Kultur & idrett Teknisk Forvaltning Miljø og Landbruk Plan Brann Rokke avfallsanlegg Teknisk Drift Kommunalsjef Teknisk Sum Teknisk Felles grunnskoletjenester Tistedal Skole Berg skole Folkvang skole Gimle skole Hjortsberg skole Iddevang skole Låby skole Os skole Prestebakke skole Øberg skole Risum skole Rødsberg skole Strupe skole Halden kompetansesenter PPT Barnehagene felles/private Bergknatten barnehage Bjørklund barnehage Karrestad barnehage Stangeløkka barnehage Tistedal barnehage Brekkerød barnehage Isebakke barnehage Familiens hus Sum Undervisning og oppvekst Helse og omsorg Sykehjem Hjemmebaserte tjenester Basistjenester Koordinerende fellestjenester Sum Helse og omsorg T O T A L T Kontroll Vann Avløp Renovasjon Havn Side47

48 KONFIDENSIELT nordeamarketsriskadviso rynordeamarketsriskadvi sorynordeamarketsriskad visorynordeamarketsrisk dvisorynordeamarketsri ris Halden kommune Gjeldsporteføljerapport, juni 2014 Side48

49 Millioner Oppsummering Makro og rente Anbefalinger Den siste tiden har vi sett et kraftig fall i lange renter, som nå er tilbake på nivåene fra gjeldskrisen i Europa, samtidig som de korteste rentene har kommet noe opp. Vi har dermed fått en flatere rentekurve. Lav inflasjon i eurosonen kan tyde på rentekutt fra den europeiske sentralbanken. Lange norske renter har allerede falt mye på fall i renter internasjonalt; spørsmålet er hvor stor gjennomslagskraft et videre fall vil ha for norske renter. Fall i lange norske renter kombinert med stabile korte renter gir lavere forwardrenter, f.eks. i 5-årsrenten om 5 år. Dette gir gode muligheter for både forlengelser og nye lange rentesikringer. Markedet priser uendret rente fra Norges Bank frem til tredje kvartal 2015, hvor det er ventet at vi får første renteøkning. Denne rapporten gir en oppdatert analyse (30/05/14) av kommunens nåværende gjeldsportefølje og ser den opp mot gjeldene finansreglement og utvikling i rentemarkedet. Halden kommune har total gjeld på kr 1735 mill. Sikringsgraden er 63 % og gjennomsnittlig rentebindingstid er 3,4 år. Anbefalinger Eksisterende rentebytteavtale # har snart under 12 måneder igjen til forfall og vil da regnes som flytende. For å opprettholde sikringsgraden og øke rentebindingstiden anbefaler vi å forlenge swappen fra 2015 til Pga den gunstige prisingen i markedet kan dette gjøres til en lavere rente enn den kommunen har i dag, noe som vil føre til en øyeblikkelig reduksjon i rentekostnadene. Fordeling fast/flytende gjeld 1,800 1,600 1,400 1,200 1, Nå 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år 7 år 8 år 9 år <10 år Total Sikring Differanse til 75 % sikringsgrad Usikret Gjeldsporteføljen 1735 mnok Gjennomsnittlig rente 3,43 % Gjennomsnittlig rentebindingstid 3,4 år Andel fastrente 63 % 1 Side49

50 Norske renter Lange renter faller på svake nøkkeltall fra Eurosonen Lange renter er nå på samme rekordlave nivå som under den europeiske gjeldskrisen Etter rentefallet mener vi det er fornuftig å øke sikringsgraden og durasjonen i låneporteføljen for å dra nytte av de lave lange rentene Nordea, Navigatøren, 20. mai 2014 Korte renter De korte rentene har vært stabile, og utviklingen preges av at Nibor har steget på strammere likviditet i det norske pengemarkedet. Dette har også trukket med seg de første FRA-kontraktene og dermed har vi også fått en liten oppgang i 2-årsrenten. Den stramme likviditeten er drevet av sesongmessige forhold og vil bedre seg i løpet av juni. Vi venter derfor at Nibor vil begynne å falle tilbake om ikke lenge. Som vi ser av figuren nedenfor venter også markedet at Nibor skal komme ned igjen mot høsten. Gitt likviditetssituasjonen fremover virker markedets forventning om Nibor i overkant av 1,70 % rimelig. Inverteringen av kurven innebærer altså ikke prising av rentekutt fra Norge Bank, men er et resultat av likviditetssituasjonen. Markedet priser uendret rente fra Norges Bank frem til tredje kvartal 2015 hvor det er ventet at vi får første renteøkning. 4,8 4,4 4 3,6 3,2 2,8 2,4 2 1,6 2år swap 5år swap 10år swap NIBOR3m 1,2 2jan09 2jan10 2jan11 2jan12 2jan13 2jan14 Lange renter Den siste måneden er 2-årsrenten opp 2bp, mens 5-årsrenten og 10-årsrenten faller henholdsvis 11bp og 15bp. En såpass stor bevegelse i lange renter uten at korte renter trekkes i samme retning er uvanlig, og skyldes at markedet har tillit til at Norges Bank ikke rører styringsrenten på lenge. Fallet i lange renter skyldes rentenedgang internasjonalt, hvor de europeiske rentene leder an. Lav inflasjon har lenge vært et problem for den europeiske sentralbanken (ECB), og rentene har trukket lavere i påvente av både rentekutt og andre tiltak. ECB vil trolig ikke innføre kvantitative lettelser foreløpig, men de beveger seg i retning av at det kan bli aktuelt til høsten dersom inflasjonen blir liggende lavt. Om ECB lykkes med tiltakene sine, og får opp inflasjonen, vil det isolert sett trekke i retning av høyere renter på lengre sikt. Dermed er det nok ikke forventninger til fremtidig rente som senker de lange rentene, men heller en reallokering ut på kurven fra investorer som ønsker å unngå negative innskuddsrenter og ser at kvantitative lettelser har rykket et skritt nærmere. For at lange renter skal falle uten fall i de korte rentene innebærer det relativt stor nedgang i lange forwardrenter, f.eks. 5-årsrenten om 5 år. Rentefallet internasjonalt har så langt hatt fullt gjennomslag på norske renter. Det siste rentefallet er en del av en større bevegelse ned i lange renter siden nyttår. Forrige gang vi var på disse nivåene var under gjeldskrisen i midten av Også den gangen var det rentefall ute som dro norske renter nedover, men norske renter fulgte imidlertid ikke de utenlandske rentene hele veien ned. Norske renter ble liggende og stange mot dagens nivåer mens rentene ute falt videre. 2 Side50

51 Rente (%) Millioner Andel renteforfall (%) Nåværende situasjon Nøkkeltall Nøkkeltall Status Forrige Rapport Analysedato 30/05/ /12/2013 Lånevolum 1,735,000,000 1,725,000,000 Gjennomsnittlig rente (%) Gjennomsnittlig rentebindingstid (år) Forventet rentekostnad kommende år 63,300,000 58,600,000 Andel fastrente 63% 68% Kortsiktig rentefølsomhet (100bp skift) 4,300,000 3,100,000 Forventet snittrente kommende år (%) Kommentar Halden kommune har total gjeld på kr 1735 mill. Andelen fastrente er på 63 %, dvs. rentebindingstid lenger enn ett år. Snittrenten er på 3,43 % og porteføljen har en gjennomsnittlig rentebindingstid (WAL) på 3,4 år. Forfallsstruktur rentebinding (vektet gjennomsnitt) Renteforfall Mai-14 Renteforfall Des år 1-2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år 5-6 år 6-7 år 7-8 år 8-9 år 9-10 år >10 år Langsiktig rentekostnadsprognose år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år 7 år 8 år 9 år 10 år Prognose +50bp skift +100bp skift Kommentar Grafen gir en oversikt over rentebindingsforfall den kommende tiårsperioden. 37 % av porteføljen har renteforfall kommende år og regnes derfor som flytende. Søylene viser størrelse og lengden på dagens fastrente avtaler (mørk blå), samt ved forrige rapport (lyse blå). God spredning på renteforfallene innebærer lavere renterisiko enn ved å ha alt til forfall på samme tidspunkt. Kommentar Rentekostnadsprognosen bygger på antagelser om at nåværende låneportefølje opprettholdes, der lån med fast rente refinansieres til flytende rente pluss 40bp ved forfall. Potensielle nye lån er ikke tatt med i betraktningen. Grafen viser at hvis rentekurven umiddelbart øker med 100bp vil det føre til at rentekostnadene kommende år øker med kr 4,1mill. Gjeldsportefølje i forhold til dagens rentenivå Swapkurven Forventet 3M Nibor Betaler Mottar Portefølje gjennomsnitt Forrige Rapport Kommentar Grafen sammenligner kommunens gjeldsportefølje med dagens forventede renteutvikling de neste tiår. De blå punktene illustrerer swapper/fastrente avtaler og tilhørende rente (vertikal akse) og bindingstid (horisontal akse). Dagens portefølje har gjennomsnittsrente på 3,43 % og gjennomsnittlig rentebindingstid på 3,4 år. 3 Side51

52 Anbefalinger Finansreglement Kommunen kan maksimalt ta opp 75 % av lånene til flytende rente. Med flytende rente menes her rentebinding mindre enn ett år. Tilsvarende kan maksimalt 75 % av innlånsvolumet bindes til fast rente. Gjennomsnittlig rentebinding skal til enhver tid være mellom to og fire år (jfr pkt.6. Risikomål). Rentebinding på gjeldsporteføljen måles som summen av låneopptakene og eksponering i FRA er og rentebytteavtaler. Dagens portefølje Halden kommune har en sikringsgrad på 63 % og gjennomsnittlig rentebindingstid er 3,4 år. Generelt innebærer høy sikringsgrad mindre renterisiko og lav usikkerhet knyttet til fremtidige rentekostnader. Det er god spredning av sikringene ut i tid, noe som reduserer renterisikoen. Ingen enkeltlån utgjør en vesentlig del av porteføljen. Gjeldsporteføljen er dominert av lån i Kommunalbanken (53 %) og i sertifikatmarkedet (24 %). Avviksanalyse Nå Policy Gjennomsnittlig rentebindingstid 2-4 år Andel fastrente 25% - 75% Avvik 30/05/2014 Avvik 30/09/ /01/ /05/ /05/2016 Gjennomsnittlig rentebindingstid Andel fastrente 63% - 60% 58% 49% 43% Avviksanalysen gir en oversikt over porteføljens gjennomsnittlige rentebindingstid og sikringsgrad for 4, 8, 12 og 24 måneder etter rapporteringsdato. Anbefaling 10 årsrenten er nær all-time-low og lange forwardrenter har aldri vært lavere. Vi mener nedsiden i lange norske renter er begrenset fra dagens nivåer. Samtidig gjør utflatingen av rentekurven at den løpende kostnaden ved lange fastrenter relativt til korte renter er mindre. Vi har tidligere anbefalt låntager å ha en begrenset andel av låneporteføljen i lange rentesikringer, for å dra nytte av det lave nivået på flytende rente. Med den siste tidens rentefall mener vi det er fornuftig av kommunen å øke sikringsgraden og rentebindingstiden for å dra nytte av de lave lange rentene. Eksisterende rentebytteavtale # har snart under 12 måneder igjen til forfall og vil da regnes som flytende. For å opprettholde sikringsgraden og øke rentebindingstiden anbefaler vi å forlenge swappen fra 2015 til Pga den gunstige prisingen i markedet kan dette gjøres til en lavere rente enn den kommunen har i dag, noe som vil føre til en øyeblikkelig reduksjon i rentekostnadene. Nr. Beskrivelse Nominelt beløp Indikativ rente Betale Start Forfallsdato Betaler Før Forlengelse av Fra 4,20 % fast, 10/09/ eksisterende ,- Nå Til 3,40 %* mottar Nå rentebytteavtale flytende 10/09/2024 *Alle priser er indikative og kan endres. Totaleffekten av endringsforslaget på porteføljen beskrives på kommende side. Formålet med anbefalingen er å sikre kommunen mot renterisiko og sørge for at gjeldsporteføljen er i henhold til gjeldende finansreglement. Sikringen kan være enten kontantstrøm- eller verdisikring. Sikringsobjektet er gjeldsporteføljen (side 7) og sikringsinstrumentet er en rentebytteavtale (rente swap). 4 Side52

53 Rente (%) Millioner Andel renteforfall (%) Etter anbefalinger Nøkkeltall Nøkkeltall Status Etter forslag Analysedato 30/05/ /05/2014 Lånevolum 1,735,000,000 1,735,000,000 Gjennomsnittlig rente (%) Gjennomsnittlig rentebindingstid (år) Forventet rentekostnad kommende år 63,300,000 62,900,000 NAMN EFTERNAMN, SENIOR RISK ADVISOR Andel fastrente 63% 63% Kortsiktig rentefølsomhet (100bp skift) 4,300,000 4,300,000 Forventet snittrente kommende år (%) Kommentar Etter forslaget øker gjennomsnittlig rentebindingstid på porteføljen til ca. 3,7 år. I tillegg til at det skaper forutsigbarhet for kommunen mener vi det er fornuftig å øke rentebindingstiden for å dra nytte av de lave lange rentene Forfallsstruktur rentebinding (vektet gjennomnsitt) Før Etter år 1-2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år 5-6 år 6-7 år 7-8 år 8-9 år 9-10 år >10 år Kommentar Ca. 50 mill. som tidligere hadde rentebinding i 1-2 års segmentet får rentebinding i 9-10 års segmentet. Langsiktig rentekostnadsprognose år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år 7 år 8 år 9 år 10 år Prognose Prognose etter forslag +100bp skift +100bp skift etter forslag Kommentar Endringene i langsiktig rentekostnadsporgnose er ikke så store at det er synlig på grafen. Gjeldsportefølje i forhold til dagens rentenivå Kommentar Den nye snittporteføljen blir flyttet ut i tid (grønn trekant) Swapkurven Forventet 3M Nibor Betaler Mottar Portefølje før forslag Etter forslag 5 Side53

54 Oversikt over porteføljen Fastrente lån Utestående Rente Betaling Vilkår Avdrag Rentebetaling Forfall WAL KLP Lån ,754, /10/ ,647,011 03/04/ Husbanken - antatt fast til ,186, /06/ ,241, ,490 31/12/ Flytende rente lån Utestående Rente Betaling Vilkår Avdrag Rentebetaling Forfall WAL Husbank2 51,565, /09/ ,879 10/09/ KBN , /06/ ,366 01/06/ KBN , /11/ ,161 03/05/ KBN ,957, /09/ ,905 15/03/ KBN ,878, /06/ ,118 01/12/ KBN ,000, /09/ ,134,247 10/03/ KBN ,925, /08/ ,834 05/08/ KBN ,000, /06/ ,384 20/12/ KBN ,000, /07/ ,673,630 07/01/ KBN ,100, /07/ ,979 08/07/ KBN ,000, /09/ ,134,247 08/09/ KBN ,608, /07/ ,656 27/01/ KBN ,500, /07/ ,676 27/01/ Kommunekreditt Lån ,332, /06/ ,173 05/12/ Kommunekreditt nr 11110/ ,874, /09/ ,708,320 15/09/ KBN ,525, /06/ ,643 10/09/ KBN ,053, /08/ ,410 08/05/ Sertifikat 49mNOK 49,000, /08/ ,000, ,312 20/08/ Sertifikat 100mNOK 100,000, /06/ ,000, ,658 06/06/ Sertifikat 262mNOK 262,000, /08/ ,000,000 1,056,614 28/08/ Swap (fast-ben) Utestående Rente Betaling Vilkår Avdrag Rentebetaling Forfall WAL Swap DNB 50m % 50,000, /08/ ,167 21/11/ Swap DNB 50m % 50,000, /08/ ,329 21/11/ Swap Nordea / m % 120,000, /08/ ,027,333 26/02/ Swap Nordea / m % 220,000, /06/ ,551,733 08/03/ Swap DNB 50m % 50,000, /08/ ,444 20/11/ Swap DNB 50m % 50,000, /08/ ,611 20/05/ Swap DNB 50m % 50,000, /08/ ,444 20/05/ Swap Nordea / m % 51,579, /09/ ,000 1,107,235 10/09/ Swap DNB # m % 50,000, /11/ ,112,534 02/11/ Swap Nordea / % 200,000, /08/ ,360,944 01/11/ VAR-swap Utestående Rente Betaling Vilkår Avdrag Rentebetaling Forfall WAL VAR Swap -200,000, /07/ ,471,167 06/04/ VAR Swap 200,000, /07/ ,534,361 06/04/ Side54

55 Forslag til sikringsdokumentasjon for rentekontantstrømsikringer Formålet med sikringen: - Formålet med sikringen er å eliminere deler av variabiliteten i fremtidige kontantstrømmer knyttet til betaling av rente i samsvar med rentestrategi nedfelt i Finansreglementet. Risiko som sikres: - Renterisiko på renteutbetalinger knyttet til kommunens flytende gjeld - Kommunens renteeksponering inkluderer både eksisterende gjeld men også svært sannsynlige refinansieringer innenfor kommunens lånevedtak (Jfr. KRS 11 vedlegg A pkt porteføljesikring) Type sikring: - Kontantstrømsikring (Jfr. KRS 11 pkt ) Sikringsobjekt: - Kommunens samlede gjeldsportefølje med flytende rente (Jfr. KRS 11 pkt ) ekskludert eventuelle lån knyttet til selvkostinvesteringer og fastrente finansiering fra Husbanken - Gjeld med flytende rente inkluderer p.t. lån, NIBOR-lån og sertifikatlån. Gjeldsporteføljen vil bestå i enhver tid av både eksisterende gjeld men også svært sannsynlige refinansieringer innenfor kommunens lånevedtak samt gjeldende budsjett og økonomiplaner (Jfr. KRS 11 vedlegg A pkt porteføljesikring) - Se egen oversikt i vedlegg (oppdateres løpende etter endringer i sikringsobjektet) Sikringsinstrument: - Kommunens samlede portefølje av rentesikringer (Jfr. KRS 11 vedlegg A pkt sikringsinstrument) - Størrelsen og snittløpetid på kommunens portefølje av sikringer vil kunne justeres løpende for å tilfredsstille kommunens minste krav om sikringsgrads og snittbindingstid i henhold til sitt finansreglement - Se egen oversikt i vedlegg over eksisterende sikringsinstrumenter (oppdateres løpende etter endringer i sikringsinstrumentet) Sikringseffektivitet: - Sikringen vurderes som effektiv. - Kommunen vurderer sikringsforholdets effektivitet ved inngåelse av hver ny sikring og på hver balansedag gjennom å sammenligne de vesentligste vilkårene for sikringsinstrumentet med de vesentligste vilkårene for sikringsobjektet. De kritiske vilkårene består av nominelle beløp, løpetid, samt rentebasis. Sikringsforholdet anses videre som effektivt så lenge det ikke skjer noen vesentlig forandring av de vesentligste vilkårene for enten sikringsinstrumentet eller sikringsobjektet. - Sikringseffektiviteten vurderes som høy selv om det foreligger datomessige avvik mellom de enkelte låns fiksingstidspunkter og renteswappenes fiksingstidspunkter. (Jfr. KRS 11. pkt ) - Ved eventuell restrukturering av sikringsinstrumentet, vil endringer i snittløpetiden og markedsverdien på den nye porteføljen av sikringsderivater bli vurdert kontra situasjon før endringer. Dersom disse endringene er innen pluss eller minus 10 %, vil sikringsforholdet fortsatt betraktes som effektiv siden restruktureringen ikke utgjør en vesentlig endring i sikringsinstrumentet (Jfr. KRS 11 vedlegg A pkt Endring av sikringsinstrument) 7 Side55

56 Side56 8

57 KONFIDENSIELT nordeamarketsriskadviso rynordeamarketsriskadvi sorynordeamarketsriskad visorynordeamarketsrisk advisorynordeamarketsri Risk Advisory s ris Lasse Gulling Sabel Nordea Capital Markets Products Nordea Markets Risk Advisory Tlf: E-post: Rådgiver fra Markets Frederik Årvik Nordea Markets Derivatives Sales Tlf: E-post: Nordea Markets er navnet på Markets-avdelingene i Nordea Bank Norge ASA, Nordea Bank AB (publ), Nordea Bank Finland Abp og Nordea Bank Danmark A/S. Dette dokumentet inneholder informasjon som bare kan anvendes av den mottakeren som informasjonen er ment for. Nordea Markets syn og den informasjonen som presenteres i dokumentet var aktuelle da dokumentet ble utarbeidet, og kan endres uten forutgående underrettelse. De synspunkter som tilkjennegis er utelukkende basert på informasjon som er gjort tilgjengelig for Nordea og i den hensikt å presentere de tjenester som Nordea tilbyr. Dokumentet inneholder ingen utførlig beskrivelse av produktene eller risikoen knyttet til disse. Denne informasjonen kan ikke erstatte mottakerens egen vurdering. Nordea Markets er ikke og søker heller ikke å opptre som rådgiver i juridiske problemstillinger eller i skatte- eller regnskapsspørsmål. Hensiktsmessig profesjonell rådgivning skal alltid innhentes før investerings- og kredittbeslutninger treffes. Dette dokumentet kan ikke under noen omstendighet kopieres, distribueres eller publiseres uten etter skriftlig samtykke fra Nordea Markets. Forsidebilde: Fredriksten_festning kjetil bjørnsrud Side57

58 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: / Stein Wilhelmsen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold 2014/ Utsendte vedlegg 1 Budsjett 2014 Kultur, idrett og mangfold. Ikke utsendte vedlegg Budsjett 2014 Kultur, idrett og mangfold. Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling. Sammendrag av saken: Kommunestyret vedtok budsjett 2014, vedlagt følger budsjett pr hovedartsgruppe pr ansvar. I vedlagte budsjett er vedtatte tiltak innarbeidet. Rådmannens innstilling: Hovedutvalg for Kultur, idrett og mangfold vedtar budsjett for 2014, fordelt på hovedartsgruppe pr ansvar i tråd med vedlagte detaljbudsjett. Dokumentet er elektronisk godkjent av: Jane Short Aurlien Stein Wilhelmsen Side58

59 Side59

60 Buds(end) 2014 Grp.Ansvar: 1330 Kulturadministrasjon Ansvar: Halden byhistorie 100 Bruttolønn Refusjon Syke/fødselspenger Driftsutgifter 814 Sum ansvar: Halden byhistorie Ansvar: Kulturkontoret 100 Bruttolønn Refusjon Syke/fødselspenger Driftsutgifter Driftsinntekter -120 Sum ansvar: Kulturkontoret Ansvar: Prosjekter - kommunale 400 Driftsutgifter 300 Sum ansvar: Prosjekter - kommunale 300 Ansvar: Fordelingsansvar Kultur & Idrett 100 Bruttolønn -193 Sum ansvar: Fordelingsansvar Kultur & Idrett -193 Sum grp.ansvar: 1330 Kulturadministrasjon Grp.Ansvar: 1331 Ungdomstilbud Ansvar: Aktiviseringstilbud 100 Bruttolønn Driftsutgifter Driftsinntekter -11 Sum ansvar: Aktiviseringstilbud 668 Ansvar: Ungdomsklubben 100 Bruttolønn Refusjon Syke/fødselspenger Driftsutgifter Driftsinntekter -110 Sum ansvar: Ungdomsklubben Ansvar: Konservativen 400 Driftsutgifter 90 Sum ansvar: Konservativen 90 Sum grp.ansvar: 1331 Ungdomstilbud Side60

61 Grp.Ansvar: 1332 Remmen/Kultursal Ansvar: Remmen Svømmehall 100 Bruttolønn Refusjon Syke/fødselspenger Driftsutgifter Driftsinntekter -615 Sum ansvar: Remmen Svømmehall Ansvar: Kultursalen 100 Bruttolønn Refusjon Syke/fødselspenger Driftsutgifter Driftsinntekter Sum ansvar: Kultursalen 452 Sum grp.ansvar: 1332 Remmen/Kultursal Grp.Ansvar: 1333 Tilskudd Ansvar: Driftstilskudd etter søknad 400 Driftsutgifter Sum ansvar: Driftstilskudd etter søknad Ansvar: Faste Overføringer 400 Driftsutgifter Sum ansvar: Faste Overføringer Ansvar: Spillemidler 400 Driftsutgifter 350 Sum ansvar: Spillemidler 350 Ansvar: Idrett 100 Bruttolønn Refusjon Syke/fødselspenger Driftsutgifter Driftsinntekter -70 Sum ansvar: Idrett Ansvar: Kirkelig administrasjon 400 Driftsutgifter Driftsinntekter -40 Sum ansvar: Kirkelig administrasjon Ansvar: Andre religiøse formål 400 Driftsutgifter Sum ansvar: Andre religiøse formål Sum grp.ansvar: 1333 Tilskudd Side61

62 Grp.Ansvar: 1334 Bibliotek/Kulturskole/Frivilligsentral Ansvar: Hovedbiblioteket 100 Bruttolønn Refusjon Syke/fødselspenger Driftsutgifter Driftsinntekter -448 Sum ansvar: Hovedbiblioteket Ansvar: Bibliotek fengselet 100 Bruttolønn Driftsutgifter Driftsinntekter Sum ansvar: Bibliotek fengselet 0 Ansvar: Kulturskolen 100 Bruttolønn Refusjon Syke/fødselspenger Driftsutgifter Driftsinntekter -705 Sum ansvar: Kulturskolen Ansvar: Halden Frivilligsentral 100 Bruttolønn Refusjon Syke/fødselspenger Driftsutgifter 145 Sum ansvar: Halden Frivilligsentral 849 Sum grp.ansvar: 1334 Bibliotek/Kulturskole/Frivilligsentral T O T A L T Side62

63 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: L / Jan Sverre Olsen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold 2014/ Utsendte vedlegg Ikke utsendte vedlegg Nye veinavn Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling. Sammendrag av saken: Veinavnkomiteen og Geodataseksjonen har kommet fram til 5 nye veinavn som skal godkjennes av hovedutvalget. Rådmannens innstilling: Hovedutvalget for kultur, idrett og mangfold vedtar følgende nye veinavn: 1 Enningdalsåsen 2 Hafsrødveien 3 Nybøleveien 4 Svinndalen 5 Hovelsrødsletta Saksutredning: Bakgrunn Kartverket har pålagt kommunene å tildele offisielle adresser til alle eiendommer innen Viktige hensyn og krav som må tilfredsstilles ved valg av løsning Navnene skal godkjennes av Kartverket og Språkrådet Dokumentet er elektronisk godkjent av: Side63

<Økonomikonsulenter>

<Økonomikonsulenter> <Avd. Økonomi> <Bistand i økonomiarbeidet> Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: 151 217/611-3 12.4.217 Iren Vestskogen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Hovedutvalg for administrasjon

Detaljer

<Alle kommunalavdelinger> Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: 151 217/611-2 13.3.217 Iren Vestskogen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 23.3.217 Kommunestyret Hovedutvalg for administrasjon

Detaljer

I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I

I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I Årsberetning 013- Finanskomiteen Rettvisende oversikt over utvikling og resultat Menighetens totale inntekter har gått marginalt opp i 013 sammenlignet med

Detaljer

Til sameiermøtet i Stang Terrasse Boligsameie Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for Stang Terrasse Boligsameie, som viser et underskudd på kr 6 126 216. Årsregnskapet

Detaljer

Årsberetning for Gladengen Park Borettslag

Årsberetning for Gladengen Park Borettslag Årsberetning for Gladengen Park Borettslag 1. Virksomhetens art og hvor den drives Borettslaget er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i foretakets eiendom

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 1. Virksomhetens art og hvor den drives Selskapet har som hovedformål å gi beboerne bruksrett til bolig i selskapets eiendom. Selskapet ligger i Bydel Gamle

Detaljer

Halden kommune. Utvalgssak. Økonomirapport pr. juli 2017

Halden kommune. Utvalgssak. Økonomirapport pr. juli 2017 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: 151 2017/611-8 15.08.2017 Iren Vestskogen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Hovedutvalg for administrasjon

Detaljer

Til generalforsamlingen i TrønderEnergi AS Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for TrønderEnergi AS som består av selskapsregnskap, som viser et overskudd på kr

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg.

STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg. Herøy (Kommune) 0e).1 13 OL0 (0.13 et,c SAKSNR: 1/2013. STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg. MØTEDATO 13.6.2013. Til Kommunestyret i Herøy kommune. Heroy kommunes regnskap for 2012. Herøy kommunes regnskap

Detaljer

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr /

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr / Postboks 54, 8138 Inndyr 13.04.2011 11/246 413 5.1 Medlemmer i Fauske kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Møtedato: Fredag 29. april 2011 kl 09.00 Møtested: Møterom 1. etasje

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Utvalg Utvalgssak Møtedato Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: 151 2017/611-9 07.09.2017 Iren Vestskogen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Utsendte vedlegg 1 Fellesinntekter 2 Fellesfunksjoner

Detaljer

Halden kommune. Utvalgssak. Økonomirapport pr. september

Halden kommune. Utvalgssak. Økonomirapport pr. september Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: 151 2014/1269-13 14.10.2014 Elin Cathrine Hagen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Hovedutvalg for helse,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

Kragerø Revisjon AS 1

Kragerø Revisjon AS 1 Kragerø Revisjon AS 1 Til hele styret for Sameiet 1 Skrubbodden Boliger Kragerø, den 16. juni 2015 ENGASJEMENTSBREV Vi er valgt som revisor for Sameiet 1 Skrubbodden Boliger med virkning fra og med regnskapsåret

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 28.04.2015 Tidspunkt: 17:30 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapsalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69

Detaljer

Halden kommune. Utvalgssak. Økonomirapport pr. oktober

Halden kommune. Utvalgssak. Økonomirapport pr. oktober Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: 151 2014/1269-14 13.11.2014 Elin Cathrine Hagen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Hovedutvalg for helse,

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fellesfunksjoner Saksmappe: 2012/6788-1 Saksbehandler: Per G. Holthe Saksframlegg Budsjettsaldering 1. halvår 2012 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks +47 23 27 90 01 wwwdeloitte.no Til styret i Høyres Pensjonskasse REVISORS BERETNING Uttalelse

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Pareto Securities AS REVISORS

Detaljer

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Arkiv: 210 Arkivsaksnr: 2016/1835-3 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Berner Gruppen AS REVISORS

Detaljer

Selbu kommune. Saksframlegg. Budsjettrammer Utvalg Utvalgssak Møtedato

Selbu kommune. Saksframlegg. Budsjettrammer Utvalg Utvalgssak Møtedato Selbu kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: 2014/774-1 Saksbehandler: Kolbjørn Ballo Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 24.06.2014 Budsjettrammer 2015-2017 Rådmannens innstilling Formannskapet

Detaljer

2. TERTIALRAPPORT 2013

2. TERTIALRAPPORT 2013 2. TERTIALRAPPORT 2013 Arkivsaksnr.: 13/3450 Arkiv: 210 Saksnr.: Utvalg Møtedato 126/13 Formannskapet 15.10.2013 / Kommunestyret 31.10.2013 Forslag til vedtak: 1. 2. Tertialrapport 2013 tas til orientering

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

ØKONOMIRAPPORTERING JULI 2015 MED BUDSJETTJUSTERING

ØKONOMIRAPPORTERING JULI 2015 MED BUDSJETTJUSTERING ØKONOMIRAPPORTERING JULI 2015 MED BUDSJETTJUSTERING Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Svein Viktor Ellingbø Arkivsaknr.: 2015/5626-1 RÅDMANNENS INNSTILLING:

Detaljer

Ørland kommune TERTIALRAPPORT

Ørland kommune TERTIALRAPPORT Ørland kommune TERTIALRAPPORT 1-2015 Til behandling : Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 28.05.2015 Rapporteringsdato: pr. 30.04.2015 Innledning Tertialrapport 1-2015 er administrasjonens aktivitets-

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Både driftsregnskap og investeringsregnskap er avsluttet i balanse.

FAUSKE KOMMUNE. Både driftsregnskap og investeringsregnskap er avsluttet i balanse. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/3851 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 11/961 I Saksbehandler: Jonny Riise Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr.: 035/1 1 FORMANNSKAP Dato: 30.05.2011 030/1 1

Detaljer

<Alle kommunalavdelinger> Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: 151 217/611-1 26.1.217 Iren Vestskogen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Hovedutvalg for administrasjon

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Tertialrapporten viser et regnskapsmessig merforbruk på 12,9 mill.

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Tertialrapporten viser et regnskapsmessig merforbruk på 12,9 mill. Arkiv: Arkivsaksnr: 2015/1780-3 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Budsjettkontroll 2. tertial 2015 Saksdokumenter (ikke vedlagt) Budsjett

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssal, Rådhuset Dato: 20.11.2009 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN Økonomiplan for Halden kommune 2013-2016 Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne Forord Halden kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon,

Detaljer

STATKRAFTS PENSJONSKASSE

STATKRAFTS PENSJONSKASSE STATKRAFTS PENSJONSKASSE ÅRSRAPPORT 2014 Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no

Detaljer

KPMG AS Telephone +47 04063 P.O. Box 7000 Majorstuen Fax +47 22 60 96 01 Sørkedalsveien 6 Internet www.kpmg.no N-0306 Oslo Enterprise 935 174 627 MVA Til generalforsamlingen i Spenncon AS REVISORS BERETNING

Detaljer

Drammen bykasse Foreløpig regnskap Presentasjon for Formannskapet 14. februar 2017

Drammen bykasse Foreløpig regnskap Presentasjon for Formannskapet 14. februar 2017 Drammen bykasse Foreløpig regnskap 2016 Presentasjon for Formannskapet 14. februar 2017 Driftsoverskudd i 2016 på 186 millioner kroner o Drammen bykasses foreløpige driftsregnskap for 2016 viser et netto

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/10258-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Tertialrapport 2. tertial 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/08 02.12.2008

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Arkiv: Arkivsaksnr: 214/212-1 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Budsjettkontroll 1. tertial 214 Saksdokumenter (ikke vedlagt) Budsjett 214

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Orientering i formannskapet 10. februar 2015 v/ rådmann Osmund Kaldheim Stram styring og effektiv drift sikrer

Detaljer

TIL GENERALFORSAMLINGEN I LEVANGER FRITIDSPARK MOAN AS U AV H E N G I G R E V I S O R S B E R E T N I N G 2 016 Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet Konklusjon Vi har revidert Levanger Fritidspark

Detaljer

Statkraft Energi AS. Årsrapport

Statkraft Energi AS. Årsrapport Statkraft Energi AS 2015 Årsrapport Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 0510 Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2011/6296-1 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg Økonomirapport med saldering 1. halvår 2011 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 26.04.2016 Referanse: 9483/2016 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Trysil kommune - Regnskap og årsberetning for 2015 Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014.

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.04.2015 28624/2015 2015/2322 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/42 Bystyret 07.05.2015 Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Forslag

Detaljer

RISSA KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET Vår dato: Vår ref: alu/06/14 Saksbehandler/telefon: Deres dato: Deres ref: Arvid Lund/

RISSA KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET Vår dato: Vår ref: alu/06/14 Saksbehandler/telefon: Deres dato: Deres ref: Arvid Lund/ RISSA KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET Vår dato: Vår ref: 11.06.2014 alu/06/14 Saksbehandler/telefon: Deres dato: Deres ref: Arvid Lund/924 47 888 Ordfører i Rissa kommune KONTROLLUTVALGET I RISSA KOMMUNE, MØTE

Detaljer

Årsrapport 2014. www.hitecvision.com

Årsrapport 2014. www.hitecvision.com Årsrapport 2014 www.hitecvision.com Deloitte. DeloitteAS Strandsvingen 14 A Postboks 287 Forus NO-4066 Stavanger Norway Tlf.: +4751 81 5600 Faks: +47 51 81 5601 www.deloitte.no Til generalforsamlingen

Detaljer

Årsregnskap. Kringsjånett SA. Org.nr.:984 581 076. * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning

Årsregnskap. Kringsjånett SA. Org.nr.:984 581 076. * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Årsregnskap 2013 Kringsjånett SA Org.nr.:984 581 076 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012 Formannskapet 23.02.2012 Kontrollutvalget 24.02.2012 Regnskap 2011 Regnskapsenheten Regnskapsavleggelsen 8 dager forsinket Skyldes Øk volum på bilag Uforutsette hendelser i løpet av 2011 (turnover m.v.

Detaljer

ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon)

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor

22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Drammen bykasses regnskap for 2011: 22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor Drammen bykassess

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14

Detaljer

For framstilling av netto driftsresultat, se Økonomisk oversikt drift på regnskapets side 14.

For framstilling av netto driftsresultat, se Økonomisk oversikt drift på regnskapets side 14. Del 1: Økonomisk resultat (Årsmeldingens obligatoriske del) Etter Forskrift om årsregnskap og årsberetning og kommunal regnskapsstandard skal rådmannen redegjøre for økonomisk stilling og avvik mellom

Detaljer

NB! Befaring fra havnevesenets kontor oppmøte kl 17:00

NB! Befaring fra havnevesenets kontor oppmøte kl 17:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Havnestyre Dato: 18.09.2012 Tidspunkt: 18:00 Oppmøte: Havnekontoret kl. 17:00 for omvisning i havneområdet, Halden Båtforenings lokaler Eventuelt forfall

Detaljer

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger.

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 28 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 16.05.2011 Tidspunkt: 13:30 Kommunestyresalen, Rødberg Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg

Detaljer

Statkrafts Pensjonskasse. Årsrapport 2015

Statkrafts Pensjonskasse. Årsrapport 2015 Statkrafts Pensjonskasse Årsrapport 2015 Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 wwwdeloitte.no

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for næring og eiendom. Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for næring og eiendom. Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 17:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 28.10.2014 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for næring og eiendom Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45

Detaljer

TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS. www.tekomrev.no -1- Årsregnskap. og årsberetning 2013 Telemark kommunerevisjon IKS

TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS. www.tekomrev.no -1- Årsregnskap. og årsberetning 2013 Telemark kommunerevisjon IKS TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS www.tekomrev.no T I 4. / -1- + Årsregnskap og årsberetning 2013 Telemark kommunerevisjon IKS Arsregnskap for 2013 Telemark kommunerevisjon IKS Fylkesbakken 10 3706 Skien Innhold:

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Sak 5/10 SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Herredshuset Møtedato: 05.05.2010 Tid: 19.00 Det innkalles med dette til møte i Administrasjonsutvalget Saker til behandling: Saksnr.

Detaljer

Årsrapport 2014 KPMG AS Telephone +47 04063 P.O. Box 7000 Majorstuen Fax +47 22 60 96 01 Sørkedalsveien 6 Internet www.kpmg.no N-0306 Oslo Enterprise 935 174 627 MVA Til Representantskapet

Detaljer

Budsjettjustering pr april 2013

Budsjettjustering pr april 2013 Budsjettjustering pr april 2013 Tabellen nedenfor viser rådmannens prognose og forslag til budsjettjustering pr virksomhet basert på netto avvik og netto budsjettjustering (minus i avvik er mindreforbruk).

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30 Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.06.2013 Tid: 13:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Vågsøy kommune. Møteprotokoll. Helse- og omsorgsutvalg. Møtested: Formannskapssalen, 3. etg. Møtedato: 05.05.2014 Tidspunkt: 09:00-10:30

Vågsøy kommune. Møteprotokoll. Helse- og omsorgsutvalg. Møtested: Formannskapssalen, 3. etg. Møtedato: 05.05.2014 Tidspunkt: 09:00-10:30 Vågsøy kommune Møteprotokoll Helse- og omsorgsutvalg Møtested: Formannskapssalen, 3. etg. Møtedato: 05.05.2014 Tidspunkt: 09:00-10:30 Til behandling: Saksliste nr. 011/14-012/14 Medlemmer: SP - Nils Isak

Detaljer

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: e-post: 1798 AREMARK

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: e-post: 1798 AREMARK AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset Torsdag 01.09.2016 kl. 17:00

Detaljer

Deloitte. DeloitteAS Strandsvingen 14 A Postboks 287 Forus NO-4066 Stavanger Norway Tlf.: +4751 81 5600 Faks: +47 51 81 5601 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Remora HiLoad DP Technology AS REVISORS

Detaljer

Handlingsplan med økonomiplan

Handlingsplan med økonomiplan Saksframlegg Arkivnr. 151 Saksnr. 2008/2208-7 Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldres råd Utvalg for helse og omsorg Utvalg for næring, plan og miljø Utvalg for oppvekst og kultur Arbeidsmiljøutvalget Formannskapet

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Sykefravær 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% I år I fjor Mål 2,0% 0,0% Fravær hittil i år Samlet fravær Egenmeldt Legemeldt I arb.g.perioden Utdanning

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Årsmøtet avholdes onsdag 27. juli 2016 kl 16.00 på butikken. Sakslisten for møtet er: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder, referent og

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1 SANDEFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1 INNSTILLING/BEHANDLING: Utvalgsbehandling: Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede Ungdomsrådet Kultur- og fritidsutvalget

Detaljer

Revisjonsberetning. Revisjonsberetningen inneholder følgende grunnelementer: Normalberetning

Revisjonsberetning. Revisjonsberetningen inneholder følgende grunnelementer: Normalberetning Forside / Revisjonsberetning Revisjonsberetning Oppdatert: 30.05.2017 Revisjon innebærer at årsregnskaper og visse andre opplysninger kontrolleres av en godkjent, uavhengig revisor som så gir en skriftlig

Detaljer

Handlings- og økonomiplan

Handlings- og økonomiplan Handlings- og økonomiplan 2018-2021 Presentasjon for utvidet formannskap 23.08.2017 Agenda 1. Vedtatt handlingsplan 2018-2021 2. Investeringsnivå 2018-2021 3. Prognoser i drift for 2017 4. Fremskrevet

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Februar 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Februar 2017 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Februar 2017 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% Ny prognose Endring forrige mnd 10 Grunnskole 50 216 49

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013 Formannskapet 15.02.2013 Kontrollutvalget 19.02.2013 Regnskap 2012 Harstad kommune Regnskapsresultat 2012 Driftsregnskapet: 0 Investeringsregnskapet: 0 Regnskapsavleggelsen Regnskapet avlagt innen fristen;

Detaljer

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon: Mobil: e-post:

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon: Mobil: e-post: FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 7. juni 2010 Møtetid: Kl. 1915 Møtested: Fosnes kommune, kommunehuset Dun De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K1-202. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10

Saksframlegg. Arkiv: K1-202. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10 Saksframlegg REGNSKAP 2. TERTIAL 2010 Arkivsaknr: Saksbehandler: 10/996 Harry Figenschau Arkiv: K1-202 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10 RÅDMANNENS INNSTILLING: Regnskapet

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 953 323 141 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FRØSETH AS Forretningsadresse: Ravlovegen 144 7657 VERDAL

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 991 295 046 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MERSEY AS Forretningsadresse: Knudsmyr 19 4625 FLEKKERØY

Detaljer

Saksframlegg. 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer.

Saksframlegg. 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer. Saksframlegg ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2007 Arkivsaksnr.: 08/16927 Forslag til innstilling: 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer. 2. Bystyret

Detaljer

LØRENHALLEN AS Org.nr

LØRENHALLEN AS Org.nr LØRENHALLEN AS Org.nr. 943 048 762 Årsberetning 2015 Virksomhetens art og lokalisering Virksomhetsområdet til Lørenhallen AS er utleie og drift av idrettshall, samt arbeid i tilknytning til dette, med

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Regnskap 2014. Foreløpige tall

Regnskap 2014. Foreløpige tall Regnskap 2014 Foreløpige tall Utgiftsøkning og inntektssvikt Befolkning 2,32 % vekst i innbyggertall Forutsatt gjennomsnittsinnbyggere, 17 mill Ett års «etterslep» på skatt (01.11.2013) og rammetilskudd

Detaljer

Møteinnkalling NB! Frivilligsentralen kl. 15:00 v/wenche Erichsen. Halden kommune. Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold

Møteinnkalling NB! Frivilligsentralen kl. 15:00 v/wenche Erichsen. Halden kommune. Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 15.05.2014 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Årsberetning tertial 2017

Årsberetning tertial 2017 Årsberetning 2016 1. tertial 2017 Kommunestyret 14.06.2017 1 2 Innhold Om tertialrapporten... 5 Befolkningsutvikling... 6 Sykefravær... 7 Økonomi... 8 3 4 Om tertialrapporten Tertialrapporten tar utgangspunkt

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen ble tilført ved opprettelsen

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 994 080 563 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MARKEVEIEN 4A AS Forretningsadresse: Skuteviksbodene 22

Detaljer

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014

Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2013/4257-56 Vår ref.: 2013/4812 331.1 BOV Vår dato: 13.06.2014 Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014 Halden

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2012 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2012 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2012 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 997 858 476 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: INVESTORGRUPPEN AS Forretningsadresse: Skuteviksboder

Detaljer