Q Ålesund / Oslo, 9. november 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Q3 2011. Ålesund / Oslo, 9. november 2011"

Transkript

1 Q Ålesund / Oslo, 9. november 2011

2 Høydepunkter 3. kvartal 2011 God beskjeftigelsesgrad på 92 prosent Solide driftsinntekter på NOK 70,1 mill., opp 20,8 prosent fra samme periode i 2010 Sterk vekst i EBITDA - NOK 37,6 mill, opp fra NOK 20,5 mill. i Q Tilfredsstillende resultat før skatt på NOK 6,2 mill., hensyntatt NOK 10,5 mill. i urealisert tap på rente- og valuta derivatkontrakter, sammenlignet med NOK 1,4 mill. i fjor Solid egenkapitalandel på 30,1 prosent ved utgangen av kvartalet Positiv kontantstrøm fra drift på NOK 35,8 mil., og en netto kontantstrøm på NOK 7,1 mill. Reforhandling av to kontrakter med Marine Harvest Norge AS. Kontraktene for Ronja Nordic og Ronja Superior er fornyet i to år gjeldende fra 1. januar 2012 Kjøp av egne aksjer. Selskapet har benyttet fullmakt fra Generalforsamlingen til å erverve egne aksjer i kvartalet Høydepunkter etter periodens utløp Roger Halsebakk ble i oktober ansatt som administrerende direktør Forlengelse av avtale med Cooke Aquaculture i 14 måneder for Ronja Carrier i Canada Sterk kontraktsdekning. Etter inngåelsen av avtalen med Cooke har selskapet full dekning for alle sine kontraktsbåter for 2012, hvilket tilsvarer 85 prosent. Bonus til alle ansatte. Som en påskjønnelse for godt utført arbeid og oppnådd resultat hittil i år, har Styret besluttet å utdele en børspost (500 aksjer) til alle ansatte Nøkkeltall millioner kroner Q Q YTD 2011 YTD 2010 FY 2010 Driftsinntekter 70,2 58,2 192,4 189,5 254,0 EBITDA 37,6 20,5 88,4 69,3 84,9 Resultat før skatt 6,2 1,4 (7,3) 17,0 6,3 Beskjeftigelsesgrad % 92% 95% 88% 89% 90% EK-andel % 30,1% 30,1% 30,1% 30,1% 30,0% Netto rentebærende gjeld Driftsinntekter (NOK mill.) EBITDA (NOK mill.) Beskjeftigelsesgrad (i %) 76,8 58,2 64,5 53,5 68,7 70,2 31,7 32,2 37,6 92 % 95 % 93 % 75 % 97 % 92 % 20,5 15,6 18,6 Q2 10 Q3 10 Q4 10 Q1 11 Q2 11 Q3 11 Q2 10 Q3 10 Q4 10 Q1 11 Q2 11 Q3 11 Q2 10 Q3 10 Q4 10 Q1 11 Q2 11 Q3 11 Sølvtrans Holding ASA, resultat 3. kvartal

3 Rapport 3. kvartal 2011 Sølvtrans er verdens ledende brønnbåtrederi for transport av laks og ørret. Med 13 moderne og heleide skip, har Sølvtrans vært, og er fortsatt, en toneangivende aktør i brønnbåtbransjen. Selskapet har utviklet et konsept for frakt av levende fisk i et lukket og nedkjølt miljø som sikrer et bedre sluttprodukt og som hindrer overføring av sykdomssmitte under transport. Sølvtrans sine skip opererer i stor grad på langsiktige kontrakter med store oppdrettsaktører i Norge, Skottland og Canada. Finansiell gjennomgang I resultatgjennomgangen er tall for tilsvarende periode i fjor oppgitt i parentes. RESULTAT 3. KVARTAL 2011 Selskapet hadde driftsinntekter i 3. kvartal 2011 på NOK 70,2 mill. (NOK 58,2 mill.), som er en økning på 21 % fra fjoråret, selv om beskjeftigelsesgraden er noe ned, fra 95 til 92 prosent, og selskapet har en båt mindre i drift (NOK 1,5 mill. i inntekter i 3. kvartal 2010) enn i tilsvarende kvartal i fjor. Dette skyldes at spot båtene som var off-hire i kvartalet på grunn av 10 års klassing og markedsmessig offhire, Roy Kristian og Frøyhav, har noe lavere inntekter enn øvrige båter. Driftsinntektene for kvartalet inkluderer også etterfakturering på NOK 2,5 mill for andre tjenester utført tidligere, mens inntektene for fjoråret var preget av en negativ inntektskorrigering på NOK 4,9 mill.. Kostnadsstyringen i kvartalet har vært god, og totale driftskostnader er på NOK 32,6 mill. (NOK 37,7 mill.). Reduksjonen sammenlignet med fjoråret er i hovedsak relatert til at selskapet i fjor hadde NOK 5,0 mill. i engangskostnader. Det rapporterte driftsresultatet før av- og nedskrivninger (EBITDA) i 3. kvartal 2011 ble rekordhøye NOK 37,6 mill. (NOK 20,5 mill.). Fjorårsresultatet var belastet med NOK 9,9 mill. i engangseffekter. Driftsresultatet (EBIT) for 3. kvartal 2011 var NOK 26,2 mill. (NOK 11,4 mill.). Avskrivninger utgjorde NOK 11,4 mill. i kvartalet (NOK 9,1 mill.). Netto finansposter i 3. kvartal 2011 var negative med NOK 20,0 mill. (NOK -10,0 mill.). Økningen i netto finanskostnader sammenlignet med samme periode i fjor er hovedsakelig knyttet til urealisert tap på rente- og valuta derivatkontrakter. Resultat før skatt i 3. kvartal 2011 ble NOK 6,2 mill. (NOK 1,4 mill.). RESULTAT HITTIL I ÅR Driftsinntektene hittil i år er NOK 192,4 mill. (NOK 189,5 mill.). For samme periode i 2010 var det i driftsinntektene inkludert en båt mer (NOK 6,0 mill.), samt en salgsgevinst på NOK 9,5 mill. Driftskostnadene for årets ni første måneder er NOK 104,0 mill. (NOK 120,2 mill.). Kostnadene for tilsvarende periode i fjor inkluderer NOK 6,6 mill knyttet til det solgte skipet Ronja. Reduksjonen i underliggende driftskostnader på NOK 9,6 mill. er hovedsakelig relatert til følgende forhold: NOK 10,5 mill. i lavere driftskostnader for skipene som følge av bedre drift og færre tekniske hendelser og havari. NOK 3,3 mill. i høyere administrative lønnskostnader, hvorav NOK 1,7 mill er relatert til sluttpakke til tidligere CEO. NOK 4,9 mill. i lavere andre driftskostnader, som følge av tettere kostnadskontroll, samt at det i år ikke har oppstått vesentlige engangskostnader. Driftsresultatet før av- og nedskrivninger (EBITDA) hittil i år ble NOK 88,4 mill. (NOK 69,3 mill.). Ordinære avskrivninger for perioden er på NOK 32,3 mill. (NOK 25,8 mill.). I tillegg kommer nedskrivninger av goodwill som ble foretatt i 2. kvartal 2011 med NOK 27,2 mill. Driftsresultatet (EBIT) ble NOK 28,9 mill. (NOK 43,5 mill.). Netto finansposter for perioden er negative med NOK 36,1 mill. (NOK -26,5 mill.). Endringen i forhold til 2010 er NOK 4,5 mill. i lavere netto rentekostnader på grunn av lavere og billigere gjeld (et obligasjonslån på NOK 140 mill. ble innløst og delvis byttet mot banklån med lavere rente medio 2010), samt NOK 14,0 mill. i lavere realisert og urealisert gevinst på rente og derivatkontrakter. Sølvtrans Holding ASA, resultat 3. kvartal

4 Resultatet før skatt hittil i år ble negativt med NOK 7,3 mill. (NOK 17,0 mill.). BALANSE OG KONTANTSTRØM Sølvtrans har en bokført egenkapital per 30. september i år på NOK 321,1 mill., ned fra NOK 335,2 mill. ved utgangen av Dette inkluderer tilbakekjøp av egne aksjer i 3. kvartal for NOK 5,1 mill. og utgjør en egenkapitalandel på 30,1 prosent. Konsernets netto rentebærende gjeld utgjør NOK 568,1 mill. per 30. september, mot NOK 570,5 mill. per 31. desember Brutto pantegjeld og obligasjonsgjeld ble nedbetalt med totalt NOK 107,5 mill. i løpet av 2010, og er ytterligere nedbetalt med NOK 32,9 mill. hittil i Kundefordringene utgjorde NOK 31,2 mill. per 30. september, noe som utgjør en reduksjon på NOK 2,9 mill. siden forrige kvartal, og NOK 5,1 mill siden 31. desember Det jobbes aktivt og kontinuerlig med å holde kundefordringene på et forsvarlig nivå. Sølvtrans har en positiv kontantstrøm fra drift på NOK 35,8 mill. i kvartalet, opp fra NOK 22,4 mill i 3. kvartal i fjor. Det er foretatt utstyrsinvesteringer og oppgraderinger av fartøyene og selskapet har en negativ kontantstrøm fra investeringer på totalt NOK 7,2 mill., som er betraktelig lavere enn NOK 42,3 mill som ble rapportert i 3. kvartal i fjor. Dette skyldes en innbetaling på NOK 40,5 mill til et høyrente obligasjonsfond i fjor. Det er betalt et avdrag på langsiktig gjeld med NOK 16,4 mill. i kvartalet, i tillegg til nevnte kjøp av egne aksjer for NOK 5,1 mill., som gir en negativ kontantstrøm fra finans på NOK 21,5 mill., sammenlignet med NOK 9,2 mill. i fjor. Dette gir en netto kontantstrøm i perioden på NOK 7,1 mill., og en kontantbeholdning på NOK 69,8 mill ved utgangen av kvartalet, hvilket er på nivå med de NOK 70,9 mill. som ble rapportert ved utgangen av fjoråret. Den bokførte totalbalanse var NOK mill. ved utgangen av kvartalet. Operasjonell gjennomgang Sølvtrans har et sterkt fokus på å sikre høyest mulig beskjeftigelsesgrad, kombinert med streng kostnadskontroll. Dette sikres ved at selskapet kontinuerlig jobber for å finne gode løsninger for å håndtere eventuelle driftsavbrudd som oppstår, samt å planlegge vedlikehold og verkstedsopphold så hensiktsmessig som mulig. Dette har bidratt til å gi Sølvtrans tidenes beste kvartalsvise EBITDA på NOK 37,2 mill. BESKJEFTIGELSESGRAD OG DRIFT Beskjeftigelsesgraden i 3. kvartal er på 92 prosent. Alle kontraktsbåter har vært i tilnærmet fullt inntektsgivende arbeid i perioden. Ronja Viking og Frøyfisk har dog til sammen 18 dager off-hire grunnet hendelser og reparasjoner. For fartøyene som opererer i spot markedet, har Roy Kristian vært ute av drift i deler av kvartalet for å gjennomføre 10 års klassing, mens Frøyhav hadde en tre ukers periode fra slutten av juli uten oppdrag. Totalt har selskapet 97 dager off-hire (inntektstapende avbrudd) i perioden, herav 25 dager på grunn av manglende oppdrag, 52 dager som følge av planlagte verkstedopphold, og 20 dager som følge av andre hendelser. FLÅTESTATUS Vessel Ronja Atlantic Ronja Harvester Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 MHG MHG Ronja Nordic MHG Ronja Pioneer Ronja Viking MHG SSC Ronja Superior MHG Ronja Commander MHG Ronja Carrier CA Frøyhav Spot Roy Kristian Spot Frøyfisk Ronja Skye Spot SSF Ronja Settler SSF SSF = Scottish Seafarm, MHG = Marine Harvest Group, SSC = The Scottish Salmon Company, CA = Cooke Aquaculture Sølvtrans har 13 brønnbåter. Per medio november opererer fire av disse i Norge, åtte i Skottland/Shetland og en i Canada. Flåten er fleksibel og gir mulighet for en god kombinasjon av langsiktige og kortsiktige kontrakter. Kundeporteføljen består i all hovedsak av større og solide oppdrettsselskaper. Sølvtrans Holding ASA, resultat 3. kvartal

5 Ti av fartøyene opererer på lange kontrakter, og per dags dato (8. november) er 97 prosent av kapasiteten sikret for 2011, 85 prosent for 2012 og 32 prosent for Selskapet har tre fartøy som opererer på kortere kontrakter. Det jobbes kontinuerlig med å sikre beskjeftigelse for disse båtene. Selskapet fornyet i 3. kvartal 2011 kontraktene for båtene Ronja Superior og Ronja Nordic med Marine Harvest Norge AS for to år med oppstart 1. januar november 2011 ble avtalen for Ronja Carrier med Cooke Aquaculture i Canada forlenget for 14 måneder frem til 1. januar En oversikt over konsernets flåte, samt kontraktsstatus på hvert enkelt skip er tilgjengelig på side 13 i denne rapporten. Markedsvurdering Det globale markedet for brønnbåttjenester har vist kontinuerlig vekst de siste årene, samtidig som oppdrettsnæringen har gjennomgått en strukturendring ved at aktørene har blitt færre og større. Konsolidering og effektivisering har også medført at det har blitt større og færre slakterier. Dette har bidratt til at fraktavstandene fra oppdrettsanleggene til slakteriene har økt. På generell basis erfarer selskapet en økt etterspørsel etter en større, mer effektiv og miljømessig sikker brønnbåttjeneste. Lakseprisene har vist stor variasjon det siste året, og likedan har oppdrettsselskapenes rapporterte resultater gått fra rekord-overskudd i ett kvartal til underskudd i neste. Generelt merker Sølvtrans liten eller ingen innvirkning på etterspørsel eller ratenivåer som følge av variasjonene i laksepriser og selskapenes resultater. Herunder er det viktig å merke seg at kostnadene med brønnbåttjenestene kun utgjør ca 4 6 prosent av produksjonskostnaden per kilo slaktet fisk. NORGE I Norge er etterspørselen etter alle typer brønnbåttjenester sterk og voksende. Sølvtrans har fire fartøy som opererer på langsiktige kontrakter i Norge alle med lukket teknologi. Sølvtrans anser Norge som den geografiske regionen med det største langsiktige vekstpotensialet, og strategisk sett er det i Norge selskapet satser sterkest på å øke sine markedsandeler. I tillegg ser selskapet at gjennom det arbeid Gullestad-utvalget har gjort, legges det føringer for en mer regionalisert oppdrettsnæring i fremtiden, herav blant annet med begrensninger i åpen frakt av fisk over regionsgrensene. Dette er noe Sølvtrans mener vil favorisere den lukkede teknologi som selskapet har satset på. Den lukkede teknologien blir i liten grad benyttet i Norge i dag, med unntak av når det fraktes fisk med sykdom eller påvist smitte. Dette står i sterk kontrast til i Skottland, hvor det er påbudt å ha en lukket frakt og behandling av slaktefisken fra oppdretts-mæra og helt til fisken er inne på fabrikken. Sølvtrans tror norske myndigheter i fremtiden vil legge strengere føringer for mer bruk av lukket transport. Det vil de nærmeste to år komme flere nye brønnbåter i markedet, og dette forventes å forbigående legge noe press på ratenivåene. Samtidig er det et større antall åpne brønnbåter som etter Sølvtrans sin mening ikke vil være like attraktive i fremtiden med de potensielle fraktbegrensninger som antas å komme. Selskapet tror på en fremtidig økende divergens i ratenivået for gamle skip med åpen teknologi, kontra moderne og større skip med lukket teknologi. Sølvtrans har i dag ikke ledig kapasitet å tilføre markedet. Utvidelse av selskapets flåte gjennom kjøp av moderne brukt tonnasje med lukket teknologi og bygging av nye moderne fartøy med miljømessig sikker brønnbåtteknologi vurderes fortsatt som veldig aktuelt. SKOTTLAND I Skottland har Sølvtrans i en årrekke vært en stor aktør og hatt en betydelig markedsandel av brønnbåtmarkedet. Selskapet har i dag syv fartøy som opererer i det skotske markedet. Kontraktene på seks av disse skipene ble reforhandlet i løpet av 2010, noe som resulterte i en vesentlig økning i fartøyenes fraktinntekter fra januar CHILE Slaktevolumet av atlantisk laks i Chile forventes å vise en vesentlig økning i de kommende år, og Sølvtrans vurderer det som aktuelt å gå inn igjen i det Chilenske markedet i løpet av nærmeste fremtid. Sølvtrans Holding ASA, resultat 3. kvartal

6 CANADA Sølvtrans startet våren 2010 drift av to brønnbåter på øst-kysten av Canada. I 2011 har båtene Ronja Carrier og Frøyfisk operert i dette markedet. Frøyfisk gikk ut av sin kontrakt i slutten av oktober, og returnerte deretter til Norge. Ronja Carrier påbegynte sin tredje time charter kontrakt med Cooke Aquaculture 1. november Avtalen har en varighet på 14 måneder. Organisatoriske forhold Som et ledd i selskapets plan for å styrke driften av flåten, ble Frode Baade ansatt som ny operasjonssjef i mai 2011 og tiltrådte stillingen 1. august Aksjonærinformasjon Sølvtrans Holding ASA ble notert på Oslo Axess 30. mars Den siste sluttkursen før 30. september 2011 var NOK 12,70, som basert på 17,615 mill. utestående aksjer verdsetter selskapets egenkapital ved utgangen av kvartalet til om lag NOK 218,4 mill. Selskapet hadde ved utgangen av kvartalet i overkant av 200 aksjonærer. De 20 største aksjonærene eier omlag 84 prosent av totalt antall utestående aksjer. På den ordinære generalforsamling i Sølvtrans Holding ASA, avholdt 20. mai 2011, ble det gitt fullmakter til styret til å forhøye aksjekapitalen, samt til å erverve egne aksjer. Sistnevnte ble benyttet 30. september 2011 til å kjøpe aksjer til en snittkurs på NOK 12,65. Hendelser etter periodens utgang Styret i Sølvtrans meldte 20. oktober at Roger Halsebakk var ansatt som administrerende direktør for selskapet. Halsebakk har vært konstituert i stillingen siden januar i år. Roger Halsebakk er en av gründerne bak Sølvtrans og har 25 års erfaring fra brønnbåtmarkedet. Med virkning fra 1. november 2011, har Sølvtrans reforhandlet og forlenget den eksisterende time charter avtalen med Cooke Aquaculture for brønnbåten Ronja Carrier. Avtalen gjelder for 14 måneder frem til 31. desember Som en påskjønnelse for godt utført arbeid og oppnådde resultater hittil i år, besluttet Styret i styremøte 8. november å utdele en børspost (500 aksjer) til alle fast ansatte i konsernet per 1. november. I tillegg dekker selskapet NOK i skattetrekk. Samlet kostnad for bonusen er ca NOK 1,5 mill. Denne kostnaden vil bli inkludert i regnskapet for 4. kvartal De ansatte vil ha en sperrefrist på ett år for salg av disse aksjene. Fremtidsutsikter Vekst i lakseproduksjon, økt miljøfokus og konsolidering og profesjonalisering blant oppdretterne er de viktigste vekst- og utviklingsdriverne for brønnbåtmarkedet. Fremtidsutsiktene for transport av laks og ørret er positive, ettersom det ventes videre vekst i global produksjon. Den sterkeste veksten de nærmeste årene ventes å komme i Chile, der laksenæringen er inne i en gjenoppbyggingsfase etter krisen i Det er også god vekst i Norge. Estimater fra Kontali analyse indikerer en vekst i slaktevolumet på 9 prosent fra 2011 til Det understrekes imidlertid at den seneste tids markerte prisfall for laks har økt usikkerheten noe mhp fremtidig vekst i næringen. Videre bidrar fokus på bekjempelse av lakselus og smittespredning i laksenæringen til økt etterspørsel etter lukket teknologi for frakt av levende fisk. Selskapet er godt rustet til å svare på den økte etterspørselen etter frakt med moderne brønnbåter. Kjøp av nyere brukt tonnasje og/eller kontrahering av nye fartøy blir derfor kontinuerlig evaluert opp imot de kundeforventninger og -krav Sølvtrans står overfor. Selskapet har den senere tid fokusert på å kostnadseffektivisere driften, for ytterligere å styrke konkurranseevnen. Dette arbeidet viser nå synlige resultater, og vil bli videreført fremover. Sølvtrans forventer at driftsinntekter og EBITDA for 2011 samlet sett vil bli betydelig bedre enn for året Sølvtrans Holding ASA, resultat 3. kvartal

7 Risiko og usikkerhetsfaktorer Nedenfor diskuteres de mest sentrale risiko- og usikkerhetsfaktorene for selskapet i nærmeste seks måneders periode: Markedsrisiko. Markedsrisikoen er vurdert til å være begrenset, ettersom selskapet har god kontraktsdekning ut 2011 og for Finansiell risiko. Renterisiko - Selskapet er ikke vesentlig eksponert for endringer i rentenivået, da selskapet benytter flytende-til-fast rentebytteavtaler på en vesentlig del av den rentebærende gjelden til å styre den flytende renterisikoen. Slike rentebytteavtaler innebærer at lån med flytende rente økonomisk sett endres til fast rente lån. Utestående fordringer følges til enhver tid opp fortløpende. Valutarisiko - Sølvtrans er ikke vesentlig eksponert for endringer i valutakursene, da kun ca 8 prosent av driftsinntektene faktureres i annen valuta enn NOK. For å styre valutarisikoen fra fremtidige handelstransaksjoner og balanseførte eiendeler og forpliktelser, benyttes valutaterminkontrakter. All langsiktig gjeld er i NOK. Operasjonell risiko. Der vil til enhver tid være risiko for uforutsette driftsproblemer og havari, noe som kan medføre høyere driftskostnader og lavere inntjening enn forutsatt og forventet. Kunde- og kredittrisiko - Kundene er få og solide, noe som gir en lav kreditt- og likviditetsrisiko. Sølvtrans Holding ASA, resultat 3. kvartal

8 Regnskapsprinsipper Denne delårsrapporten er utarbeidet i samsvar med dagens International Financial Reporting Standard (IFRS) og tolkninger, og den tilhørende standarden for delårsrapportering (IAS 34 "Interim Financial Reporting") og følger de samme regnskapsprinsipper som er benyttet i årsregnskapet. Delårsrapporten er ikke revidert, og rapporten bør ved lesing sammenholdes med årsrapporten for Ålesund / Oslo, 9. november 2011 Sølvtrans Holding ASA, resultat 3. kvartal

9 Konsernregnskap Sølvtrans Holding ASA 3. kvartal 2011 (urevidert) Sølvtrans Konsern Resultatregnskap 3. kvartal 3. kvartal NOK Fraktinntekter Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Mannskapskostnader Driftskostnader skip Lønnskostnader administrasjon Andre driftskostnader Sum driftskostnader Resultat før avskrivninger (EBITDA) Avskrivninger Nedskrivninger Driftsresultat (EBIT) Renteinntekter Rentekostnader (9 724) (10 521) (28 525) (33 563) (45 107) Netto andre finansposter (10 593) (735) (9 011) Sum finansposter (20 002) (10 035) (36 111) (26 502) (32 206) Resultat før skatt (7 253) Skattekostnad (376) Resultat etter skatt (9 053) Andre inntekter og kostnader Omregningsdifferanser TOTALT RESULTAT (9 053) Sølvtrans Holding ASA, resultat 3. kvartal

10 Sølvtrans Konsern Balanse IFRS IFRS IFRS NOK EIENDELER Goodw ill Sum immaterielle eiendeler Bygninger Skip Periodisk vedlikehold Driftsløsøre, inventar og lignende Sum varige driftsmidler Andre langsiktige fordringer Derivater langsiktige Sum finansielle eiendeler Sum anleggsmidler Varebeholdning Kundefordringer Derivater kortsiktige Andre kortsiktige fordringer Høyrente obligasjonsfond Bankinnskudd, kontanter Sum omløpsmidler SUM EIENDELER Sølvtrans Konsern Balanse IFRS IFRS IFRS NOK EGENKAPITAL OG GJELD Aksjekapital Egne aksjer (215) (55) (55) Overkursfond Annen egenkapital Årets resultat (9 053) Sum egenkapital Utsatt skattegjeld Langsiktig gjeld til kredittinstitusjoner Langsiktig betalbar skatt Sum langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldig offentlige avgifter Derivater og andre fin.instrument Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld TOTAL EGENKAPITAL OG GJELD Sølvtrans Holding ASA, resultat 3. kvartal

11 Sølvtrans Konsern Endringer i egenkapital NOK 1000 A ksjekapital Egne aksjer Overkursfo nd Omregningsdif feranser A nnen egenkapital Sum egenkapital Egenkapital (57) Emisjonskostnader (6 458) (6 458) Kapitalutvidelse Salg av egne aksjer til ansatte Omregningsdifferanser valuta Årets resultat Egenkapital (55) Resultat 1. kvartal Resultat 2. kvartal 2011 (17 685) (17 685) - Kjøp av egne aksjer (160) (4 911) (5 072) - Resultat 3. kvartal Egenkapital (215) Sølvtrans Konsern Kontantstrømoppstilling 3. kvartal 3. kvartal NOK Kontantstrøm fra drift Resultat før skatt (7 253) Periodens betalte skatt - - (4 952) - (3 423) Avskrivninger og nedskrivninger Gevinst/tap ved salg av driftsmidler (9 484) (7 573) Urealisert gevinst / tap av derivater og agio (2 673) (5 641) Endring i lager, kundefordringer og leverandørgjeld (4 400) (13 977) Endring pensjonsforpliktelse (1 607) Endring i andre avsetninger og forpliktelser (5 786) Kontantstrøm fra drift Kontantstrøm fra investeringer Kjøp av anleggsmidler (6 169) (1 897) (50 101) (33 929) (41 737) Salgssum solgte anleggsmidler Endring andre langsiktige fordringer (1 070) Endring i innskudd høyrente obligasjonsfond - (40 452) (40 452) (40 452) Kontantstrøm fra investeringer (7 239) (42 349) (17 719) (74 001) (34 191) Kontantstrømmer fra finansaktiviteter Tilgang pante- og obligasjonsgjeld Nedbetaling pante- og obligasjonsgjeld (16 407) (14 242) (32 909) ( ) ( ) Investering i obligasjon i eget obligasjonslån Innbetalinger av egenkapital Salg av egne aksjer til ansatte Kjøp av egne aksjer (5 072) - (5 072) - - Netto kontantstrøm fra finansaktiviteter (21 479) (9 242) (37 981) Valutajusteringer kontanter og bank (469) Netto kontantstrøm for perioden (29 145) (1 068) Kontanter og bank ved periodens begynnelse Kontanter og bank ved periodens slutt Sølvtrans Holding ASA, resultat 3. kvartal

12 Sølvtrans Konsern 3. kvartal 3. kvartal NOK DRIFTSINNTEKTER Segmentrapportering Norge *) UK Chile Canada Annet Totalt DRIFTSRESULTAT (EBIT) Norge *) UK Chile (373) (589) (869) (1 410) (538) Canada (972) Annet Totalt SKIPSVERDIER Norge *) UK Canada Totalt *) I 2010 var Norge og Canada rapportert som ett segment. For 2011 presenteres Canada som eget segment, Sammenligningstallene for 2010 er omarbeidet tilsvarende. Sølvtrans Holding ASA, resultat 3. kvartal

13 Konsernets flåte Skip Eierandel Kap. (m 3 ) Byggeår Type * Lusebehandling Ronja Atlantic 100% 1, Lukket system X Ronja Harvester 100% 1, Lukket system X Ronja Nordic 100% 1, Lukket system X Ronja Pioneer 100% 1, Lukket system Ronja Viking 100% 1, Lukket system Ronja Superior 100% 1, Lukket system X Ronja Commander 100% Lukket system Ronja Carrier 100% X Frøyhav 100% Roy Kristian 100% Frøyfisk 100% X Ronja Skye 100% Lukket system Ronja Settler 100% Lukket system Totalt 12,820 6 * Med "Lukket system" menes i lukket og kontrollert system uten utslipp og med kontroll på temperatur og oksygen for å sikre dyrevelferd og best mulig kvalitet på slaktefisk Kontraktsstatus Skip Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Land Ronja Atlantic MHG Norge Ronja Harvester MHG Norge Ronja Nordic MHG Norge Ronja Pioneer MHG Skottland Ronja Viking SSC Skottland Ronja Superior MHG Norge Ronja Commander MHG Skottland Ronja Carrier CA Canada Frøyhav Spot Skottl. / Danm. Roy Kristian Spot Skottland Frøyfisk Spot Norge / Skottl Ronja Skye SSF Skottland Ronja Settler SSF Skottland SSF = Scottish Seafarm, MHG = Marine Harvest Group, SSC = The Scottish Salmon Company, CA = Cooke Aquaculture Sølvtrans Holding ASA, resultat 3. kvartal

14 Største aksjonærer pr Aksjonær Antall aksjer prosent DOLSTEIN INVEST AS % SINBERG LTD AS % SKIPSAKTIESELSKAPET WIDAN % PETER WILHELM NEUMANNS REDERI AS % KOMMUNAL LANDSPENSJONSKASSE % LOCO A/S % KLP AKSJE NORGE VPF % HUSTADLITT A/S % GOLDMAN SACHS INT. - EQUITY % DNB NOR SMB VPF % STOREBRAND VERDI % GILJE TERJE % FARSTAD SVERRE ANDREAS % KLP AKSJE NORDEN VPF % WARRENWICKLUND NORGE VERDI % TRAFALGAR AS % MORUD MINERALS AS % PANEMA AS % PARETO AS % BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE % Sum 20 største aksjonærer ,2 Andre aksjonærer ,8 Totalt antall aksjer ,0 Merk at Sølvtrans Holding ASA s erverv av egne aksjer per ikke var registrert i aksjonærregisteret per Inklusive dette ervervet, hadde selskapets egne aksjer per Sølvtrans Holding ASA, resultat 3. kvartal

STYRETS BERETNING FOR A U S T E V O L L S E A F O O D A S A

STYRETS BERETNING FOR A U S T E V O L L S E A F O O D A S A 3 STYRETS BERETNING FOR A U S T E V O L L S E A F O O D A S A 2007 Innledning Austevoll Seafood ASA (AUSS) er et vertikalt integrert fiskerikonsern som er engasjert i virksomhet innenfor pelagisk fiskeri,

Detaljer

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern Årsregnskap Curato Holding AS Konsern 2014 Curato Holding AS - Konsern Årsregnskap 2014 Resultatregnskap Tall i NOK 1000 Note 01.01-31.12.2014 01.01-31.12.2013 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 5 455 199

Detaljer

NORWAY ROYAL SALMON AS

NORWAY ROYAL SALMON AS ÅRSRAPPORT 2009 1 NORWAY ROYAL SALMON AS Norway Royal Salmon AS (NRS) er et totalintegrert oppdrettsselskap som gjennom et omfattende nettverkssamarbeid og egen oppdrettsvirksomhet tilbyr laks og ørret

Detaljer

WILH. WILHELMSEN ASA ÅRSRAPPORT FOR 2008. www.wilhelmsen.com

WILH. WILHELMSEN ASA ÅRSRAPPORT FOR 2008. www.wilhelmsen.com WILH. WILHELMSEN ASA ÅRSRAPPORT FOR 2008 www.wilhelmsen.com STYRETS BERETNING FOR 2008 INTRODUKSJON Det maritime industrikonsernet Wilh. Wilhelmsen (WW) rapporterte et solid driftsresultat i 2008, i tråd

Detaljer

Grieg Seafood skal være et ledende oppdrettsselskap ÅRSRAPPORT

Grieg Seafood skal være et ledende oppdrettsselskap ÅRSRAPPORT Grieg Seafood skal være et ledende oppdrettsselskap 2013 ÅRSRAPPORT INNHOLD Nøkkeltall 3 Brev fra CEO Morten Vike 4 Grieg Seafood Rogaland (NO) 5 Grieg Seafood Finnmark (NO) 6 Grieg Seafood Hjaltland (UK)

Detaljer

Ementor ASA Årsrapport 2007

Ementor ASA Årsrapport 2007 Ementor ASA Årsrapport 2007 Styrets beretning Styrets beretning Konsernet tilbyr hovedsakelig hardware- og softwareprodukter og relaterte konsulenttjenester innenfor IT-infrastruktur. Gjennom et tilbud

Detaljer

Årsrapport 2005 I.M. SKAUGEN A MARINE TRANSPORTATION SERVICE COMPANY. www.skaugen.com

Årsrapport 2005 I.M. SKAUGEN A MARINE TRANSPORTATION SERVICE COMPANY. www.skaugen.com Årsrapport 2005 I.M. SKAUGEN A MARINE TRANSPORTATION SERVICE COMPANY 05 www.skaugen.com Årsberetning 2005 Sammendrag I.M. Skaugen-gruppen (IMS) rapporterte et årsresultat på USD28,9 millioner i 2005 (før

Detaljer

Næringskreditt Årsrapport 2014

Næringskreditt Årsrapport 2014 Næringskreditt Årsrapport 2014 Innholdsfortegnelse Styrets beretning for årsregnskapet 2014 Nøkkeltall... 4 Sentrale hendelser i fjerde kvartal og i 2014... 4 Virksomhetens art og utvikling... 4 Årets

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS 1 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling og drift av eiendommer. Selskapet er

Detaljer

gjensidige.com DelÅrsrapport første kvartal Gjensidige Forsikring konsern

gjensidige.com DelÅrsrapport første kvartal Gjensidige Forsikring konsern gjensidige.com 2011 DelÅrsrapport første kvartal Gjensidige Forsikring konsern HOVEDTREKK KONSERN første kvartal 2011 I den følgende teksten angir tall i parentes beløpet eller prosenten for tilsvarende

Detaljer

Your ambition. Our passion. Årsrapport

Your ambition. Our passion. Årsrapport Your ambition. Our passion. Årsrapport 2013 Innhold Dette er Kitron 3 Årsberetning 2013 5 Konsernets årsregnskap og noter 11 Noter til konsernregnskapet 15 Morselskapets årsregnskap og noter 52 Noter til

Detaljer

Årsrapport 2014. Nordisk Areal Invest AS

Årsrapport 2014. Nordisk Areal Invest AS 14 Årsrapport 2014 Nordisk Areal Invest AS INNHOLD Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap Nordisk Areal Invest AS Konsern 9 Balanse pr 31. desember 10 Endring i konsernets egenkapital 11 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Global Tender Barges ASA Årsrapport 2009

Global Tender Barges ASA Årsrapport 2009 Global Tender Barges ASA Årsrapport 2009 Selskapets virksomhet er å operere og investere i eiendeler, aksjer og verdipapirer i ulike bransjer og industrivirksomheter Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse

Detaljer

Det er ikke kostnadsført forsknings- og utviklingskostnader i 2014.

Det er ikke kostnadsført forsknings- og utviklingskostnader i 2014. ÅRSREGNSKAP 2014 Årsberetning Årsberetning Konsernresultatet for 2014 viser et overskudd etter skatt på NOK 253 mill., en forbedring på NOK 569 mill. sammenlignet med året før. Forbedringen skyldes betydelig

Detaljer

Finansiell kalender 2000: 1. kvartal 2000: 3. mai, kl. 09.00 2. kvartal 2000: 9. august, kl. 09.00 3. kvartal 2000: 1. november, kl. 09.

Finansiell kalender 2000: 1. kvartal 2000: 3. mai, kl. 09.00 2. kvartal 2000: 9. august, kl. 09.00 3. kvartal 2000: 1. november, kl. 09. Å R S R A P P O R T 1999 Kreditkassen er et av Norges største finanskonsern med en forvaltningskapital på 211 mrd. kroner ved utgangen av 1999. Kreditkassen er totalleverandør av finansielle tjenester.

Detaljer

Årsrapport 2013. - Ship of the year 2013, Skipsrevyen

Årsrapport 2013. - Ship of the year 2013, Skipsrevyen Årsrapport 2013 - Ship of the year 2013, Skipsrevyen INNHOLD 2013 et stabilt og godt år Side 2 Nøkkeltall Side 3 HMS Rapport for 2013 Side 4 Redegjørelse for selskapets eierstyring og selskapsledelse Side

Detaljer

VIKTIGE HENDELSER FØRSTE KVARTAL 2014

VIKTIGE HENDELSER FØRSTE KVARTAL 2014 FØRSTE KVARTAL 2014 VIKTIGE HENDELSER FØRSTE KVARTAL 2014 GRADVIS INNFASING AV LEIEINNTEKTER FRA FERDIGSTILTE LOKALER Leieinntektene øker fra fjerde kvartal til første kvartal Flere arealer ble ferdigstilt

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS 1 Om MøllerGruppen Bil MøllerGruppen Bil er en del av MøllerGruppen, som er er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling

Detaljer

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 3 NLI Eiendomsinvest AS Årsberetning 2014 Virksomheten NLI Eiendomsinvest AS er et eiendomsinvesteringsselskap

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2004 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 28 362 27 662 25 733 Vekst i omsetning inkl. provisjon 4,0 % 8,7 % 9,6 % Antall utsalgssteder

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2003 NSB-KONSERNET

ÅRSRAPPORT 2003 NSB-KONSERNET ÅRSRAPPORT 2003 NSB-KONSERNET Nøkkeltall Nøkkeltall NSB Finansielle hovedtall (mill.kroner) 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 Salgsinntekter o.a. driftsinntekter 6 176 6 073 5 595 5 622 5 633 5 145 4

Detaljer

Innhold. 3 Årsberetning 10 Resultatregnskap 11 Balanse 13 Kontantstrømoppstilling 14 Noter. OSL Årsrapport 2008 2

Innhold. 3 Årsberetning 10 Resultatregnskap 11 Balanse 13 Kontantstrømoppstilling 14 Noter. OSL Årsrapport 2008 2 Årsrapport 2008 Innhold 3 Årsberetning 10 11 13 14 Noter OSL Årsrapport 2008 2 Årsberetning Noter 1. januar 31. desember Luftfartsbransjen reagererer raskt på endringer i økonomiske konjunkturer, og 2008

Detaljer

Konsolidert resultatregnskap 01.01. 31.12

Konsolidert resultatregnskap 01.01. 31.12 konsolidert resultatregnskap 59 Cermaq-Gruppen Konsolidert resultatregnskap 01.01. 31.12 Videreført virksomhet Note 2009 2008 Driftsinntekter 6 8 971 715 8 715 572 Varekostnad 18 (6 028 564) (6 565 363)

Detaljer

Årsrapport 2007. PSI Group ASA

Årsrapport 2007. PSI Group ASA PSI Group ASA Om PSI Innhold Side Finansielle hovedtall 3 Årsberetning for 2007 4 Resultat PSI konsern 7 Balanse PSI konsern 8 EK-oppstilling 9 Kontantstrømoppstilling 10 Noter 11 Resultat PSI Group ASA

Detaljer

12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 16 Balanse morselskap. 18 Kontantstrømoppstilling morselskap. 19 Regnskapsprinsipper

12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 16 Balanse morselskap. 18 Kontantstrømoppstilling morselskap. 19 Regnskapsprinsipper Årsrapport 2011 Innhold 2 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Banksjefens kommentar 3. Styrets Beretning 2013 4. Resultat og Balanse 15. Egenkapitaloppstilling 17. Kontantstrømoppstilling 18 NOTER 19

Banksjefens kommentar 3. Styrets Beretning 2013 4. Resultat og Balanse 15. Egenkapitaloppstilling 17. Kontantstrømoppstilling 18 NOTER 19 Årsberetning 2013 1 Innhold Banksjefens kommentar 3 Styrets Beretning 2013 4 Resultat og Balanse 15 Egenkapitaloppstilling 17 Kontantstrømoppstilling 18 NOTER 19 Eierstyring og selskapsledelse 2013 (Corporate

Detaljer

DETTE ER INVESTINOR. Investinors plass i utviklingsløpet. bedriftene og bidrar med nettverk og rådgivning.

DETTE ER INVESTINOR. Investinors plass i utviklingsløpet. bedriftene og bidrar med nettverk og rådgivning. årsrapport 2010 Innhold s. 03 dette er investinor s. 06 intervju med geir ove kjesbu s. 10 styret s. 13 styrets beretning s. 18 årsregnskap med noter s. 39 energisektoren s. 41 reiselivssektoren s. 42

Detaljer

ÅRSREGNSKAP NAVAMEDIC ASA

ÅRSREGNSKAP NAVAMEDIC ASA ÅRSREGNSKAP 2012 NAVAMEDIC ASA NAVAMEDIC ASA KONSERNREGNSKAP 2012 Innhold Note Side Note Side Årsberetning 3 3 Finansiell risikostyring 22 Viktige regnskapsestimater og Konsolidert resultatregnskap 8 4

Detaljer

Årsrapport 2012. Företagspresentation och utdrag från årsredovisningen 2011. Våre eiendommer dine muligheter

Årsrapport 2012. Företagspresentation och utdrag från årsredovisningen 2011. Våre eiendommer dine muligheter SveaReal AS Företagspresentation och utdrag från årsredovisningen 2012 Företagspresentation och utdrag från årsredovisningen 2011 Årsrapport 2012 Våre eiendommer dine muligheter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Detaljer

Utskrevet versjon For webutgaven, se www.statnett.no

Utskrevet versjon For webutgaven, se www.statnett.no Utskrevet versjon For webutgaven, se www.statnett.no Utfordringene står i kø Statnett har lenge advart om at Norge er i ferd med å få en stadig mer anstrengt kraftsituasjon. Norge har i dag et kraftunderskudd

Detaljer