Q Ålesund / Oslo, 9. november 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Q3 2011. Ålesund / Oslo, 9. november 2011"

Transkript

1 Q Ålesund / Oslo, 9. november 2011

2 Høydepunkter 3. kvartal 2011 God beskjeftigelsesgrad på 92 prosent Solide driftsinntekter på NOK 70,1 mill., opp 20,8 prosent fra samme periode i 2010 Sterk vekst i EBITDA - NOK 37,6 mill, opp fra NOK 20,5 mill. i Q Tilfredsstillende resultat før skatt på NOK 6,2 mill., hensyntatt NOK 10,5 mill. i urealisert tap på rente- og valuta derivatkontrakter, sammenlignet med NOK 1,4 mill. i fjor Solid egenkapitalandel på 30,1 prosent ved utgangen av kvartalet Positiv kontantstrøm fra drift på NOK 35,8 mil., og en netto kontantstrøm på NOK 7,1 mill. Reforhandling av to kontrakter med Marine Harvest Norge AS. Kontraktene for Ronja Nordic og Ronja Superior er fornyet i to år gjeldende fra 1. januar 2012 Kjøp av egne aksjer. Selskapet har benyttet fullmakt fra Generalforsamlingen til å erverve egne aksjer i kvartalet Høydepunkter etter periodens utløp Roger Halsebakk ble i oktober ansatt som administrerende direktør Forlengelse av avtale med Cooke Aquaculture i 14 måneder for Ronja Carrier i Canada Sterk kontraktsdekning. Etter inngåelsen av avtalen med Cooke har selskapet full dekning for alle sine kontraktsbåter for 2012, hvilket tilsvarer 85 prosent. Bonus til alle ansatte. Som en påskjønnelse for godt utført arbeid og oppnådd resultat hittil i år, har Styret besluttet å utdele en børspost (500 aksjer) til alle ansatte Nøkkeltall millioner kroner Q Q YTD 2011 YTD 2010 FY 2010 Driftsinntekter 70,2 58,2 192,4 189,5 254,0 EBITDA 37,6 20,5 88,4 69,3 84,9 Resultat før skatt 6,2 1,4 (7,3) 17,0 6,3 Beskjeftigelsesgrad % 92% 95% 88% 89% 90% EK-andel % 30,1% 30,1% 30,1% 30,1% 30,0% Netto rentebærende gjeld Driftsinntekter (NOK mill.) EBITDA (NOK mill.) Beskjeftigelsesgrad (i %) 76,8 58,2 64,5 53,5 68,7 70,2 31,7 32,2 37,6 92 % 95 % 93 % 75 % 97 % 92 % 20,5 15,6 18,6 Q2 10 Q3 10 Q4 10 Q1 11 Q2 11 Q3 11 Q2 10 Q3 10 Q4 10 Q1 11 Q2 11 Q3 11 Q2 10 Q3 10 Q4 10 Q1 11 Q2 11 Q3 11 Sølvtrans Holding ASA, resultat 3. kvartal

3 Rapport 3. kvartal 2011 Sølvtrans er verdens ledende brønnbåtrederi for transport av laks og ørret. Med 13 moderne og heleide skip, har Sølvtrans vært, og er fortsatt, en toneangivende aktør i brønnbåtbransjen. Selskapet har utviklet et konsept for frakt av levende fisk i et lukket og nedkjølt miljø som sikrer et bedre sluttprodukt og som hindrer overføring av sykdomssmitte under transport. Sølvtrans sine skip opererer i stor grad på langsiktige kontrakter med store oppdrettsaktører i Norge, Skottland og Canada. Finansiell gjennomgang I resultatgjennomgangen er tall for tilsvarende periode i fjor oppgitt i parentes. RESULTAT 3. KVARTAL 2011 Selskapet hadde driftsinntekter i 3. kvartal 2011 på NOK 70,2 mill. (NOK 58,2 mill.), som er en økning på 21 % fra fjoråret, selv om beskjeftigelsesgraden er noe ned, fra 95 til 92 prosent, og selskapet har en båt mindre i drift (NOK 1,5 mill. i inntekter i 3. kvartal 2010) enn i tilsvarende kvartal i fjor. Dette skyldes at spot båtene som var off-hire i kvartalet på grunn av 10 års klassing og markedsmessig offhire, Roy Kristian og Frøyhav, har noe lavere inntekter enn øvrige båter. Driftsinntektene for kvartalet inkluderer også etterfakturering på NOK 2,5 mill for andre tjenester utført tidligere, mens inntektene for fjoråret var preget av en negativ inntektskorrigering på NOK 4,9 mill.. Kostnadsstyringen i kvartalet har vært god, og totale driftskostnader er på NOK 32,6 mill. (NOK 37,7 mill.). Reduksjonen sammenlignet med fjoråret er i hovedsak relatert til at selskapet i fjor hadde NOK 5,0 mill. i engangskostnader. Det rapporterte driftsresultatet før av- og nedskrivninger (EBITDA) i 3. kvartal 2011 ble rekordhøye NOK 37,6 mill. (NOK 20,5 mill.). Fjorårsresultatet var belastet med NOK 9,9 mill. i engangseffekter. Driftsresultatet (EBIT) for 3. kvartal 2011 var NOK 26,2 mill. (NOK 11,4 mill.). Avskrivninger utgjorde NOK 11,4 mill. i kvartalet (NOK 9,1 mill.). Netto finansposter i 3. kvartal 2011 var negative med NOK 20,0 mill. (NOK -10,0 mill.). Økningen i netto finanskostnader sammenlignet med samme periode i fjor er hovedsakelig knyttet til urealisert tap på rente- og valuta derivatkontrakter. Resultat før skatt i 3. kvartal 2011 ble NOK 6,2 mill. (NOK 1,4 mill.). RESULTAT HITTIL I ÅR Driftsinntektene hittil i år er NOK 192,4 mill. (NOK 189,5 mill.). For samme periode i 2010 var det i driftsinntektene inkludert en båt mer (NOK 6,0 mill.), samt en salgsgevinst på NOK 9,5 mill. Driftskostnadene for årets ni første måneder er NOK 104,0 mill. (NOK 120,2 mill.). Kostnadene for tilsvarende periode i fjor inkluderer NOK 6,6 mill knyttet til det solgte skipet Ronja. Reduksjonen i underliggende driftskostnader på NOK 9,6 mill. er hovedsakelig relatert til følgende forhold: NOK 10,5 mill. i lavere driftskostnader for skipene som følge av bedre drift og færre tekniske hendelser og havari. NOK 3,3 mill. i høyere administrative lønnskostnader, hvorav NOK 1,7 mill er relatert til sluttpakke til tidligere CEO. NOK 4,9 mill. i lavere andre driftskostnader, som følge av tettere kostnadskontroll, samt at det i år ikke har oppstått vesentlige engangskostnader. Driftsresultatet før av- og nedskrivninger (EBITDA) hittil i år ble NOK 88,4 mill. (NOK 69,3 mill.). Ordinære avskrivninger for perioden er på NOK 32,3 mill. (NOK 25,8 mill.). I tillegg kommer nedskrivninger av goodwill som ble foretatt i 2. kvartal 2011 med NOK 27,2 mill. Driftsresultatet (EBIT) ble NOK 28,9 mill. (NOK 43,5 mill.). Netto finansposter for perioden er negative med NOK 36,1 mill. (NOK -26,5 mill.). Endringen i forhold til 2010 er NOK 4,5 mill. i lavere netto rentekostnader på grunn av lavere og billigere gjeld (et obligasjonslån på NOK 140 mill. ble innløst og delvis byttet mot banklån med lavere rente medio 2010), samt NOK 14,0 mill. i lavere realisert og urealisert gevinst på rente og derivatkontrakter. Sølvtrans Holding ASA, resultat 3. kvartal

4 Resultatet før skatt hittil i år ble negativt med NOK 7,3 mill. (NOK 17,0 mill.). BALANSE OG KONTANTSTRØM Sølvtrans har en bokført egenkapital per 30. september i år på NOK 321,1 mill., ned fra NOK 335,2 mill. ved utgangen av Dette inkluderer tilbakekjøp av egne aksjer i 3. kvartal for NOK 5,1 mill. og utgjør en egenkapitalandel på 30,1 prosent. Konsernets netto rentebærende gjeld utgjør NOK 568,1 mill. per 30. september, mot NOK 570,5 mill. per 31. desember Brutto pantegjeld og obligasjonsgjeld ble nedbetalt med totalt NOK 107,5 mill. i løpet av 2010, og er ytterligere nedbetalt med NOK 32,9 mill. hittil i Kundefordringene utgjorde NOK 31,2 mill. per 30. september, noe som utgjør en reduksjon på NOK 2,9 mill. siden forrige kvartal, og NOK 5,1 mill siden 31. desember Det jobbes aktivt og kontinuerlig med å holde kundefordringene på et forsvarlig nivå. Sølvtrans har en positiv kontantstrøm fra drift på NOK 35,8 mill. i kvartalet, opp fra NOK 22,4 mill i 3. kvartal i fjor. Det er foretatt utstyrsinvesteringer og oppgraderinger av fartøyene og selskapet har en negativ kontantstrøm fra investeringer på totalt NOK 7,2 mill., som er betraktelig lavere enn NOK 42,3 mill som ble rapportert i 3. kvartal i fjor. Dette skyldes en innbetaling på NOK 40,5 mill til et høyrente obligasjonsfond i fjor. Det er betalt et avdrag på langsiktig gjeld med NOK 16,4 mill. i kvartalet, i tillegg til nevnte kjøp av egne aksjer for NOK 5,1 mill., som gir en negativ kontantstrøm fra finans på NOK 21,5 mill., sammenlignet med NOK 9,2 mill. i fjor. Dette gir en netto kontantstrøm i perioden på NOK 7,1 mill., og en kontantbeholdning på NOK 69,8 mill ved utgangen av kvartalet, hvilket er på nivå med de NOK 70,9 mill. som ble rapportert ved utgangen av fjoråret. Den bokførte totalbalanse var NOK mill. ved utgangen av kvartalet. Operasjonell gjennomgang Sølvtrans har et sterkt fokus på å sikre høyest mulig beskjeftigelsesgrad, kombinert med streng kostnadskontroll. Dette sikres ved at selskapet kontinuerlig jobber for å finne gode løsninger for å håndtere eventuelle driftsavbrudd som oppstår, samt å planlegge vedlikehold og verkstedsopphold så hensiktsmessig som mulig. Dette har bidratt til å gi Sølvtrans tidenes beste kvartalsvise EBITDA på NOK 37,2 mill. BESKJEFTIGELSESGRAD OG DRIFT Beskjeftigelsesgraden i 3. kvartal er på 92 prosent. Alle kontraktsbåter har vært i tilnærmet fullt inntektsgivende arbeid i perioden. Ronja Viking og Frøyfisk har dog til sammen 18 dager off-hire grunnet hendelser og reparasjoner. For fartøyene som opererer i spot markedet, har Roy Kristian vært ute av drift i deler av kvartalet for å gjennomføre 10 års klassing, mens Frøyhav hadde en tre ukers periode fra slutten av juli uten oppdrag. Totalt har selskapet 97 dager off-hire (inntektstapende avbrudd) i perioden, herav 25 dager på grunn av manglende oppdrag, 52 dager som følge av planlagte verkstedopphold, og 20 dager som følge av andre hendelser. FLÅTESTATUS Vessel Ronja Atlantic Ronja Harvester Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 MHG MHG Ronja Nordic MHG Ronja Pioneer Ronja Viking MHG SSC Ronja Superior MHG Ronja Commander MHG Ronja Carrier CA Frøyhav Spot Roy Kristian Spot Frøyfisk Ronja Skye Spot SSF Ronja Settler SSF SSF = Scottish Seafarm, MHG = Marine Harvest Group, SSC = The Scottish Salmon Company, CA = Cooke Aquaculture Sølvtrans har 13 brønnbåter. Per medio november opererer fire av disse i Norge, åtte i Skottland/Shetland og en i Canada. Flåten er fleksibel og gir mulighet for en god kombinasjon av langsiktige og kortsiktige kontrakter. Kundeporteføljen består i all hovedsak av større og solide oppdrettsselskaper. Sølvtrans Holding ASA, resultat 3. kvartal

5 Ti av fartøyene opererer på lange kontrakter, og per dags dato (8. november) er 97 prosent av kapasiteten sikret for 2011, 85 prosent for 2012 og 32 prosent for Selskapet har tre fartøy som opererer på kortere kontrakter. Det jobbes kontinuerlig med å sikre beskjeftigelse for disse båtene. Selskapet fornyet i 3. kvartal 2011 kontraktene for båtene Ronja Superior og Ronja Nordic med Marine Harvest Norge AS for to år med oppstart 1. januar november 2011 ble avtalen for Ronja Carrier med Cooke Aquaculture i Canada forlenget for 14 måneder frem til 1. januar En oversikt over konsernets flåte, samt kontraktsstatus på hvert enkelt skip er tilgjengelig på side 13 i denne rapporten. Markedsvurdering Det globale markedet for brønnbåttjenester har vist kontinuerlig vekst de siste årene, samtidig som oppdrettsnæringen har gjennomgått en strukturendring ved at aktørene har blitt færre og større. Konsolidering og effektivisering har også medført at det har blitt større og færre slakterier. Dette har bidratt til at fraktavstandene fra oppdrettsanleggene til slakteriene har økt. På generell basis erfarer selskapet en økt etterspørsel etter en større, mer effektiv og miljømessig sikker brønnbåttjeneste. Lakseprisene har vist stor variasjon det siste året, og likedan har oppdrettsselskapenes rapporterte resultater gått fra rekord-overskudd i ett kvartal til underskudd i neste. Generelt merker Sølvtrans liten eller ingen innvirkning på etterspørsel eller ratenivåer som følge av variasjonene i laksepriser og selskapenes resultater. Herunder er det viktig å merke seg at kostnadene med brønnbåttjenestene kun utgjør ca 4 6 prosent av produksjonskostnaden per kilo slaktet fisk. NORGE I Norge er etterspørselen etter alle typer brønnbåttjenester sterk og voksende. Sølvtrans har fire fartøy som opererer på langsiktige kontrakter i Norge alle med lukket teknologi. Sølvtrans anser Norge som den geografiske regionen med det største langsiktige vekstpotensialet, og strategisk sett er det i Norge selskapet satser sterkest på å øke sine markedsandeler. I tillegg ser selskapet at gjennom det arbeid Gullestad-utvalget har gjort, legges det føringer for en mer regionalisert oppdrettsnæring i fremtiden, herav blant annet med begrensninger i åpen frakt av fisk over regionsgrensene. Dette er noe Sølvtrans mener vil favorisere den lukkede teknologi som selskapet har satset på. Den lukkede teknologien blir i liten grad benyttet i Norge i dag, med unntak av når det fraktes fisk med sykdom eller påvist smitte. Dette står i sterk kontrast til i Skottland, hvor det er påbudt å ha en lukket frakt og behandling av slaktefisken fra oppdretts-mæra og helt til fisken er inne på fabrikken. Sølvtrans tror norske myndigheter i fremtiden vil legge strengere føringer for mer bruk av lukket transport. Det vil de nærmeste to år komme flere nye brønnbåter i markedet, og dette forventes å forbigående legge noe press på ratenivåene. Samtidig er det et større antall åpne brønnbåter som etter Sølvtrans sin mening ikke vil være like attraktive i fremtiden med de potensielle fraktbegrensninger som antas å komme. Selskapet tror på en fremtidig økende divergens i ratenivået for gamle skip med åpen teknologi, kontra moderne og større skip med lukket teknologi. Sølvtrans har i dag ikke ledig kapasitet å tilføre markedet. Utvidelse av selskapets flåte gjennom kjøp av moderne brukt tonnasje med lukket teknologi og bygging av nye moderne fartøy med miljømessig sikker brønnbåtteknologi vurderes fortsatt som veldig aktuelt. SKOTTLAND I Skottland har Sølvtrans i en årrekke vært en stor aktør og hatt en betydelig markedsandel av brønnbåtmarkedet. Selskapet har i dag syv fartøy som opererer i det skotske markedet. Kontraktene på seks av disse skipene ble reforhandlet i løpet av 2010, noe som resulterte i en vesentlig økning i fartøyenes fraktinntekter fra januar CHILE Slaktevolumet av atlantisk laks i Chile forventes å vise en vesentlig økning i de kommende år, og Sølvtrans vurderer det som aktuelt å gå inn igjen i det Chilenske markedet i løpet av nærmeste fremtid. Sølvtrans Holding ASA, resultat 3. kvartal

6 CANADA Sølvtrans startet våren 2010 drift av to brønnbåter på øst-kysten av Canada. I 2011 har båtene Ronja Carrier og Frøyfisk operert i dette markedet. Frøyfisk gikk ut av sin kontrakt i slutten av oktober, og returnerte deretter til Norge. Ronja Carrier påbegynte sin tredje time charter kontrakt med Cooke Aquaculture 1. november Avtalen har en varighet på 14 måneder. Organisatoriske forhold Som et ledd i selskapets plan for å styrke driften av flåten, ble Frode Baade ansatt som ny operasjonssjef i mai 2011 og tiltrådte stillingen 1. august Aksjonærinformasjon Sølvtrans Holding ASA ble notert på Oslo Axess 30. mars Den siste sluttkursen før 30. september 2011 var NOK 12,70, som basert på 17,615 mill. utestående aksjer verdsetter selskapets egenkapital ved utgangen av kvartalet til om lag NOK 218,4 mill. Selskapet hadde ved utgangen av kvartalet i overkant av 200 aksjonærer. De 20 største aksjonærene eier omlag 84 prosent av totalt antall utestående aksjer. På den ordinære generalforsamling i Sølvtrans Holding ASA, avholdt 20. mai 2011, ble det gitt fullmakter til styret til å forhøye aksjekapitalen, samt til å erverve egne aksjer. Sistnevnte ble benyttet 30. september 2011 til å kjøpe aksjer til en snittkurs på NOK 12,65. Hendelser etter periodens utgang Styret i Sølvtrans meldte 20. oktober at Roger Halsebakk var ansatt som administrerende direktør for selskapet. Halsebakk har vært konstituert i stillingen siden januar i år. Roger Halsebakk er en av gründerne bak Sølvtrans og har 25 års erfaring fra brønnbåtmarkedet. Med virkning fra 1. november 2011, har Sølvtrans reforhandlet og forlenget den eksisterende time charter avtalen med Cooke Aquaculture for brønnbåten Ronja Carrier. Avtalen gjelder for 14 måneder frem til 31. desember Som en påskjønnelse for godt utført arbeid og oppnådde resultater hittil i år, besluttet Styret i styremøte 8. november å utdele en børspost (500 aksjer) til alle fast ansatte i konsernet per 1. november. I tillegg dekker selskapet NOK i skattetrekk. Samlet kostnad for bonusen er ca NOK 1,5 mill. Denne kostnaden vil bli inkludert i regnskapet for 4. kvartal De ansatte vil ha en sperrefrist på ett år for salg av disse aksjene. Fremtidsutsikter Vekst i lakseproduksjon, økt miljøfokus og konsolidering og profesjonalisering blant oppdretterne er de viktigste vekst- og utviklingsdriverne for brønnbåtmarkedet. Fremtidsutsiktene for transport av laks og ørret er positive, ettersom det ventes videre vekst i global produksjon. Den sterkeste veksten de nærmeste årene ventes å komme i Chile, der laksenæringen er inne i en gjenoppbyggingsfase etter krisen i Det er også god vekst i Norge. Estimater fra Kontali analyse indikerer en vekst i slaktevolumet på 9 prosent fra 2011 til Det understrekes imidlertid at den seneste tids markerte prisfall for laks har økt usikkerheten noe mhp fremtidig vekst i næringen. Videre bidrar fokus på bekjempelse av lakselus og smittespredning i laksenæringen til økt etterspørsel etter lukket teknologi for frakt av levende fisk. Selskapet er godt rustet til å svare på den økte etterspørselen etter frakt med moderne brønnbåter. Kjøp av nyere brukt tonnasje og/eller kontrahering av nye fartøy blir derfor kontinuerlig evaluert opp imot de kundeforventninger og -krav Sølvtrans står overfor. Selskapet har den senere tid fokusert på å kostnadseffektivisere driften, for ytterligere å styrke konkurranseevnen. Dette arbeidet viser nå synlige resultater, og vil bli videreført fremover. Sølvtrans forventer at driftsinntekter og EBITDA for 2011 samlet sett vil bli betydelig bedre enn for året Sølvtrans Holding ASA, resultat 3. kvartal

7 Risiko og usikkerhetsfaktorer Nedenfor diskuteres de mest sentrale risiko- og usikkerhetsfaktorene for selskapet i nærmeste seks måneders periode: Markedsrisiko. Markedsrisikoen er vurdert til å være begrenset, ettersom selskapet har god kontraktsdekning ut 2011 og for Finansiell risiko. Renterisiko - Selskapet er ikke vesentlig eksponert for endringer i rentenivået, da selskapet benytter flytende-til-fast rentebytteavtaler på en vesentlig del av den rentebærende gjelden til å styre den flytende renterisikoen. Slike rentebytteavtaler innebærer at lån med flytende rente økonomisk sett endres til fast rente lån. Utestående fordringer følges til enhver tid opp fortløpende. Valutarisiko - Sølvtrans er ikke vesentlig eksponert for endringer i valutakursene, da kun ca 8 prosent av driftsinntektene faktureres i annen valuta enn NOK. For å styre valutarisikoen fra fremtidige handelstransaksjoner og balanseførte eiendeler og forpliktelser, benyttes valutaterminkontrakter. All langsiktig gjeld er i NOK. Operasjonell risiko. Der vil til enhver tid være risiko for uforutsette driftsproblemer og havari, noe som kan medføre høyere driftskostnader og lavere inntjening enn forutsatt og forventet. Kunde- og kredittrisiko - Kundene er få og solide, noe som gir en lav kreditt- og likviditetsrisiko. Sølvtrans Holding ASA, resultat 3. kvartal

8 Regnskapsprinsipper Denne delårsrapporten er utarbeidet i samsvar med dagens International Financial Reporting Standard (IFRS) og tolkninger, og den tilhørende standarden for delårsrapportering (IAS 34 "Interim Financial Reporting") og følger de samme regnskapsprinsipper som er benyttet i årsregnskapet. Delårsrapporten er ikke revidert, og rapporten bør ved lesing sammenholdes med årsrapporten for Ålesund / Oslo, 9. november 2011 Sølvtrans Holding ASA, resultat 3. kvartal

9 Konsernregnskap Sølvtrans Holding ASA 3. kvartal 2011 (urevidert) Sølvtrans Konsern Resultatregnskap 3. kvartal 3. kvartal NOK Fraktinntekter Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Mannskapskostnader Driftskostnader skip Lønnskostnader administrasjon Andre driftskostnader Sum driftskostnader Resultat før avskrivninger (EBITDA) Avskrivninger Nedskrivninger Driftsresultat (EBIT) Renteinntekter Rentekostnader (9 724) (10 521) (28 525) (33 563) (45 107) Netto andre finansposter (10 593) (735) (9 011) Sum finansposter (20 002) (10 035) (36 111) (26 502) (32 206) Resultat før skatt (7 253) Skattekostnad (376) Resultat etter skatt (9 053) Andre inntekter og kostnader Omregningsdifferanser TOTALT RESULTAT (9 053) Sølvtrans Holding ASA, resultat 3. kvartal

10 Sølvtrans Konsern Balanse IFRS IFRS IFRS NOK EIENDELER Goodw ill Sum immaterielle eiendeler Bygninger Skip Periodisk vedlikehold Driftsløsøre, inventar og lignende Sum varige driftsmidler Andre langsiktige fordringer Derivater langsiktige Sum finansielle eiendeler Sum anleggsmidler Varebeholdning Kundefordringer Derivater kortsiktige Andre kortsiktige fordringer Høyrente obligasjonsfond Bankinnskudd, kontanter Sum omløpsmidler SUM EIENDELER Sølvtrans Konsern Balanse IFRS IFRS IFRS NOK EGENKAPITAL OG GJELD Aksjekapital Egne aksjer (215) (55) (55) Overkursfond Annen egenkapital Årets resultat (9 053) Sum egenkapital Utsatt skattegjeld Langsiktig gjeld til kredittinstitusjoner Langsiktig betalbar skatt Sum langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldig offentlige avgifter Derivater og andre fin.instrument Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld TOTAL EGENKAPITAL OG GJELD Sølvtrans Holding ASA, resultat 3. kvartal

11 Sølvtrans Konsern Endringer i egenkapital NOK 1000 A ksjekapital Egne aksjer Overkursfo nd Omregningsdif feranser A nnen egenkapital Sum egenkapital Egenkapital (57) Emisjonskostnader (6 458) (6 458) Kapitalutvidelse Salg av egne aksjer til ansatte Omregningsdifferanser valuta Årets resultat Egenkapital (55) Resultat 1. kvartal Resultat 2. kvartal 2011 (17 685) (17 685) - Kjøp av egne aksjer (160) (4 911) (5 072) - Resultat 3. kvartal Egenkapital (215) Sølvtrans Konsern Kontantstrømoppstilling 3. kvartal 3. kvartal NOK Kontantstrøm fra drift Resultat før skatt (7 253) Periodens betalte skatt - - (4 952) - (3 423) Avskrivninger og nedskrivninger Gevinst/tap ved salg av driftsmidler (9 484) (7 573) Urealisert gevinst / tap av derivater og agio (2 673) (5 641) Endring i lager, kundefordringer og leverandørgjeld (4 400) (13 977) Endring pensjonsforpliktelse (1 607) Endring i andre avsetninger og forpliktelser (5 786) Kontantstrøm fra drift Kontantstrøm fra investeringer Kjøp av anleggsmidler (6 169) (1 897) (50 101) (33 929) (41 737) Salgssum solgte anleggsmidler Endring andre langsiktige fordringer (1 070) Endring i innskudd høyrente obligasjonsfond - (40 452) (40 452) (40 452) Kontantstrøm fra investeringer (7 239) (42 349) (17 719) (74 001) (34 191) Kontantstrømmer fra finansaktiviteter Tilgang pante- og obligasjonsgjeld Nedbetaling pante- og obligasjonsgjeld (16 407) (14 242) (32 909) ( ) ( ) Investering i obligasjon i eget obligasjonslån Innbetalinger av egenkapital Salg av egne aksjer til ansatte Kjøp av egne aksjer (5 072) - (5 072) - - Netto kontantstrøm fra finansaktiviteter (21 479) (9 242) (37 981) Valutajusteringer kontanter og bank (469) Netto kontantstrøm for perioden (29 145) (1 068) Kontanter og bank ved periodens begynnelse Kontanter og bank ved periodens slutt Sølvtrans Holding ASA, resultat 3. kvartal

12 Sølvtrans Konsern 3. kvartal 3. kvartal NOK DRIFTSINNTEKTER Segmentrapportering Norge *) UK Chile Canada Annet Totalt DRIFTSRESULTAT (EBIT) Norge *) UK Chile (373) (589) (869) (1 410) (538) Canada (972) Annet Totalt SKIPSVERDIER Norge *) UK Canada Totalt *) I 2010 var Norge og Canada rapportert som ett segment. For 2011 presenteres Canada som eget segment, Sammenligningstallene for 2010 er omarbeidet tilsvarende. Sølvtrans Holding ASA, resultat 3. kvartal

13 Konsernets flåte Skip Eierandel Kap. (m 3 ) Byggeår Type * Lusebehandling Ronja Atlantic 100% 1, Lukket system X Ronja Harvester 100% 1, Lukket system X Ronja Nordic 100% 1, Lukket system X Ronja Pioneer 100% 1, Lukket system Ronja Viking 100% 1, Lukket system Ronja Superior 100% 1, Lukket system X Ronja Commander 100% Lukket system Ronja Carrier 100% X Frøyhav 100% Roy Kristian 100% Frøyfisk 100% X Ronja Skye 100% Lukket system Ronja Settler 100% Lukket system Totalt 12,820 6 * Med "Lukket system" menes i lukket og kontrollert system uten utslipp og med kontroll på temperatur og oksygen for å sikre dyrevelferd og best mulig kvalitet på slaktefisk Kontraktsstatus Skip Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Land Ronja Atlantic MHG Norge Ronja Harvester MHG Norge Ronja Nordic MHG Norge Ronja Pioneer MHG Skottland Ronja Viking SSC Skottland Ronja Superior MHG Norge Ronja Commander MHG Skottland Ronja Carrier CA Canada Frøyhav Spot Skottl. / Danm. Roy Kristian Spot Skottland Frøyfisk Spot Norge / Skottl Ronja Skye SSF Skottland Ronja Settler SSF Skottland SSF = Scottish Seafarm, MHG = Marine Harvest Group, SSC = The Scottish Salmon Company, CA = Cooke Aquaculture Sølvtrans Holding ASA, resultat 3. kvartal

14 Største aksjonærer pr Aksjonær Antall aksjer prosent DOLSTEIN INVEST AS % SINBERG LTD AS % SKIPSAKTIESELSKAPET WIDAN % PETER WILHELM NEUMANNS REDERI AS % KOMMUNAL LANDSPENSJONSKASSE % LOCO A/S % KLP AKSJE NORGE VPF % HUSTADLITT A/S % GOLDMAN SACHS INT. - EQUITY % DNB NOR SMB VPF % STOREBRAND VERDI % GILJE TERJE % FARSTAD SVERRE ANDREAS % KLP AKSJE NORDEN VPF % WARRENWICKLUND NORGE VERDI % TRAFALGAR AS % MORUD MINERALS AS % PANEMA AS % PARETO AS % BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE % Sum 20 største aksjonærer ,2 Andre aksjonærer ,8 Totalt antall aksjer ,0 Merk at Sølvtrans Holding ASA s erverv av egne aksjer per ikke var registrert i aksjonærregisteret per Inklusive dette ervervet, hadde selskapets egne aksjer per Sølvtrans Holding ASA, resultat 3. kvartal

Q Ålesund / Oslo, 16. februar 2012

Q Ålesund / Oslo, 16. februar 2012 Q4 2011 Ålesund / Oslo, 16. februar 2012 Høydepunkter 4. kvartal 2011 Solid beskjeftigelsesgrad på 96 prosent for hele flåten og 100 prosent på kontraktsbåtene Driftsinntekter på NOK 72,3 mill., opp 12

Detaljer

Q2 og 1H 2012. Ålesund / Oslo, 14. august 2012

Q2 og 1H 2012. Ålesund / Oslo, 14. august 2012 Q2 og 1H 2012 Ålesund / Oslo, 14. august 2012 Høydepunkter 2. kvartal 2012 Beskjeftigelsesgrad på 96 prosent for hele flåten, mot 97 prosent i Q2 2011 Driftsinntekter på NOK 72,7 mill., opp fra 68,7 mill.

Detaljer

Sølvtrans Holding ASA

Sølvtrans Holding ASA Sølvtrans Holding ASA Rapport 2. kvartal og 1. halvår 2011 Ålesund / Oslo, 24.08.2011 Hovedpunkter i 2. kvartal Driftsinntekter på NOK 68,7 mill., sammenlignet med NOK 76,8 mill. i 2. kvartal 2010. EBITDA

Detaljer

Sølvtrans Holding ASA / Rapport 1. kvartal

Sølvtrans Holding ASA / Rapport 1. kvartal Sølvtrans Holding ASA Rapport 1. kvartal 2011 Ålesund, 19.05.2011 Hovedpunkter i 1. kvartal Driftsinntekter. Driftsinntekter i 1. kvartal på NOK 53,5 mill., sammenlignet med NOK 54,5 mill. i 1. kvartal

Detaljer

Sølvtrans Holding ASA

Sølvtrans Holding ASA Sølvtrans Holding ASA Rapport 1. kvartal 2010 Ålesund, 20.05.2010 Hovedpunkter i kvartalet Sølvtrans Holding ASA ble notert på Oslo Axess 30. mars 2010 Kapitalinnhenting på NOK 150 mill. i forbindelse

Detaljer

Sølvtrans ASA Rapport for 2. kvartal og 1. halvår 2013. Ålesund / Oslo, 19. august 2013

Sølvtrans ASA Rapport for 2. kvartal og 1. halvår 2013. Ålesund / Oslo, 19. august 2013 Sølvtrans ASA Rapport for 2. kvartal og 1. halvår 2013 Ålesund / Oslo, 19. august 2013 Sølvtrans hadde driftsinntekter på 70,9 millioner kroner i andre kvartal 2013, sammenlignet med 72,7 millioner kroner

Detaljer

Sølvtrans Holding ASA Rapport for 1. kvartal 2013. Ålesund / Oslo, 16. mai 2013

Sølvtrans Holding ASA Rapport for 1. kvartal 2013. Ålesund / Oslo, 16. mai 2013 Sølvtrans Holding ASA Rapport for 1. kvartal 2013 Ålesund / Oslo, 16. mai 2013 Sølvtrans hadde fraktinntekter på 70,8 millioner kroner i første kvartal 2013, en økning på 19 prosent sammenlignet med første

Detaljer

Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme kvartal i fjor.

Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme kvartal i fjor. HOVEDPUNKTER i 1. KVARTAL: Vesentlig resultatforbedring og økte marginer Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - Stabil inntjening i forhold til 4Q- - Godt uttak under kontraktene, men fortsatt svakt spotmarked - Reduserte driftskostnader skip i forhold til tilsvarende periode i fjor - EBITDA i kvartalet

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2014

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2014 Oppsummering - En marginal økning i nettoinntjening/dag i forhold til 3Q, men litt under tilsvarende periode 2013 grunnet svak slutt på 4. kvartal - EBITDA på MEUR 9,8 i kvartalet og driftsresultat på

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013 Oppsummering - Konsernet har lagt om til EUR som funksjonell- og presentasjonsvaluta - En liten nedgang i nettoinntjening/dag i 4. kvartal, men positivt driv i markedet - EBITDA på MEUR 10,7 i kvartalet

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 3-2015

WILSON ASA Kvartalsrapport 3-2015 Oppsummering - Normal sommerstillhet i kvartalet - EBITDA på MEUR 8,5 påvirket av engangseffekt fra omlegging pensjon - Strammere marked mot slutten av kvartalet Endring Tall i M EUR unntatt dagtall og

Detaljer

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 PRESSEMELDING SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 Hovedpunkter: Økt bruttofortjeneste og bedret driftsresultat sammenlignet med samme kvartal i fjor Resultat før avskrivninger og netto

Detaljer

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2004. Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2004. Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet (Samme periode i fjor i parentes) VPS Holding ASA oppnådde i 2. kvartal et resultatet etter skatt

Detaljer

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet (Samme periode i fjor i parentes) VPS Holding ASA oppnådde i første kvartal et resultat etter

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - Perioderesultatet viser et overskudd på MNOK 4 - Noe positiv markedsutvikling siden 2. kvartal - EBITDA på MNOK 67 i kvartalet på tross av et fortsatt svakt marked - Driftsresultat på MNOK

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - Positiv utvikling i spotmarkedet i 1. kvartal - Stabil EBITDA i forhold til samme periode - Betydelig økning i perioderesultat mot 1. kvartal - Refinansiering vil gi selskapet større handlefrihet

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen Etman International ASA Regnskapsrapport 1. kvartal 2008 Hovedpunkter Salgsinntektene

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 56,3 mill. mot NOK 64,5 mill. i samme kvartal i fjor. Nedskrivninger og avsetninger på NOK 73,4 mill. i kvartalet. Driftsresultat EBIT på NOK 94,2

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2011

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2011 Oppsummering - Bedring i markedet; beste kvartalsvise dagtallsinntjening i 2011 - Driftskostnader videreført på samme lave nivå som tidligere - EBITDA på MNOK 60 - Årets EBITDA MNOK 192 / årsresultat 2011

Detaljer

Green Reefers ASA. Konsernrapport 3. kvartal 2005

Green Reefers ASA. Konsernrapport 3. kvartal 2005 Green Reefers ASA Konsernrapport 3. kvartal 2005? Svakt spotmarked gjennom sommeren? Rekordhøye bunkerspriser? Avtale om kjøp av ytterligere to kjøleskip? Eierandelen i den polske terminalen øket ved rettet

Detaljer

FINANSIELL RAPPORT 1 KVARTAL 2009

FINANSIELL RAPPORT 1 KVARTAL 2009 Konsernets inntekter var i 1. kvartal NOK 963,9 mill (NOK 913,6 mill) og driftsresultat før avskrivninger (Ebitda) utgjorde NOK 230,7 mill (NOK 312,7 mill). Herav utgjorde NOK 36 mill salgsgevinst i 2008.

Detaljer

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2010

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2010 Kvartalsregnskap 1. kvartal 21 et 1. kvartal 21 Hovedtrekk finansiell informasjon: NOK millioner 1. kv 21 1. kv 29 31.12.29 Driftsinntekter 846 785 3 467 EBITDA 18 199 592 EBIT 37 134 286 Resultat før

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

HAVILA ARIEL ASA. Rapport Q1 2011

HAVILA ARIEL ASA. Rapport Q1 2011 HAVILA ARIEL ASA Rapport Q1 2011 Selskapets portefølge: ConocoPhillips Statens Strålevern Subsea 7 Rolls Royce Høgskolen i Hedmark Havila Mars Havila Mercury Fanafjord Rapport Q1 2011 Hendelser Q1 2011

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2006. Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2006. Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. HSD sitt resultat før skatt var i første kvartal positivt med NOK 9,0 mill. mot NOK 5,5 mill. i første kvartal 2005. Netto salgsgevinster utgjorde henholdsvis

Detaljer

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no Rapport Q1 2012 Rapport Q1 2012 Hendelser Q1 2012 Generalforsamlingen vedtok 13.03.2012 å tilbakebetale kr. 2,- pr aksje o Selskapet fortsetter sin aksjonærvennlige utbyttepolitikk Generalforsamlingen

Detaljer

Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Utvikling innen avbilding går som planlagt

Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Utvikling innen avbilding går som planlagt Andre kvartal 20 Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Reforhandling av avtale med distributør i USA pågår Utvikling innen avbilding går som planlagt

Detaljer

Positiv resultatutvikling for Tide- konsernet.

Positiv resultatutvikling for Tide- konsernet. Positiv resultatutvikling for Tide- konsernet. Finansielle forhold Regnskap Tide sitt resultat før skatt gav et overskudd i første kvartal på MNOK 32,9 mot MNOK 9,0 i første kvartal 2006. Netto salgsgevinster

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Balanse Beløp i tusen kr 30.09.2011 30.09.2010 31.12.2010 Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 323.795

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 21,2 mill. mot NOK 2,6 mill. i tredje kvartal 2004. Netto salgsgevinster utgjorde

Detaljer

4. kvartal 2009. Aqua Bio Technology ASA Christian Sundts Gate 51, N-5004 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1

4. kvartal 2009. Aqua Bio Technology ASA Christian Sundts Gate 51, N-5004 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1 4. kvartal 2009 Christian Sundts Gate 51, N-5004 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1 KORT OM SELSKAPET utvikler, produserer og selger patenterte ingredienser og teknologi til den internasjonale

Detaljer

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres IFRS Innhold Overgangen til IFRS i konsernregnskapet til PSI Group ASA... 3 IFRS-Resultat... 4 IFRS-Balanse...5 IFRS-Delårsrapporter... 6 IFRS - EK-avstemming... 7 2 PSI Group ASA IFRS IFRS Overgangen

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Detaljhandelen i Skandinavia utvikler seg fortsatt positivt, og Steen & Strøm sentrene har i 2. kvartal økt butikkomsetningen med 4,9 %. Steen & Strøm har i samme periode

Detaljer

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6.

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. ANDRE KVARTAL 2007 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. 25,9 % vekst i fortjeneste per aksje til NOK 0,34 per aksje. Beste kvartal i selskapets historie. Vellykket etablering av salgsorganisasjon i USA.

Detaljer

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2003

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2003 VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2003 Resultatregnskap Hovedtall NOK - hele tusen 2. kv. 2003 2. kv. 2002 1.1-30.06.03 1.1.-30.06.02 2002 Driftsinntekter 52 675 49 919 101 807 97 361 187

Detaljer

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode Årsregnskapet består ifølge regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Små

Detaljer

Global Reports LLC. Zoncolan ASA / Rådhusgt. 23 B, 0158 Oslo

Global Reports LLC. Zoncolan ASA / Rådhusgt. 23 B, 0158 Oslo Zoncolan ASA / Rådhusgt. 23 B, 0158 Oslo 1. FINANSIELLE FORHOLD Fordring MNOK 9,3 i Opinion AS HOVEDTALL Driftsinntekter 139 142 Driftskostnader -1 618-15 999 DRIFTSRESULTAT (EBIT) -1 479-15 857 Netto

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

Følgende forutsetninger er lagt til grunn ved utarbeidelse av proforma tall i tilknytning til kjøp av 100% av aksjene i ID Comnet AS:

Følgende forutsetninger er lagt til grunn ved utarbeidelse av proforma tall i tilknytning til kjøp av 100% av aksjene i ID Comnet AS: Vedlegg 1: Proforma resultatregnskap og balanse Proforma tall presentert nedenfor er utarbeidet med utgangspunkt i reviderte årsregnskaper for Catch Communications ASA, BlueCom AS og ID Comnet AS for regnskapsåret

Detaljer

Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall

Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall Regnskapet er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS) og IAS 34 Interim Financial Reporting. For 2007 hadde NorgesGruppen

Detaljer

PRESSEMELDING. Farstad Shipping ASA 12. May 2004

PRESSEMELDING. Farstad Shipping ASA 12. May 2004 PRESSEMELDING Farstad Shipping ASA 12. May 2004 SAMMENDRAG: Farstad Shipping oppnådde i kvartalet en kontantstrøm på NOK 121,0 mill (NOK 178,5 mill). Driftsinntektene var på NOK 379,3 mill (NOK 307,0 mill).

Detaljer

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 4. kvartal 2003

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 4. kvartal 2003 VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 4. kvartal Resultatregnskap Hovedtall NOK - hele tusen 4. kv. 4. kv. 22 1.1-31.12.3 1.1.-31.12.2 Driftsinntekter 52 631 46 665 21 967 187 697 Driftskostnader 46 193

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2014 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2014 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2014 utgjør 14,9 millioner kroner (14,2 millioner kroner pr 1.

Detaljer

FAR - RESULTAT 4. KVARTAL 2000 ÅRSRESULTAT 2000 209.129 (110.236) (43.742) 55.151 (25.167) (27.464) 2.520 (2.864) (344) (0,01)

FAR - RESULTAT 4. KVARTAL 2000 ÅRSRESULTAT 2000 209.129 (110.236) (43.742) 55.151 (25.167) (27.464) 2.520 (2.864) (344) (0,01) BØRSMELDING Farstad Shipping ASA 21. februar 2001 FAR - RESULTAT 4. KVARTAL 2000 ÅRSRESULTAT 2000 (NOK 1000) 4. kv. 2000 4. kv. 1999 31.12.2000 31.12.1999 Driftsinntekter Driftskostnader Avskrivning Driftsresultat

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom

Detaljer

/ GC RIEBER SHIPPING ASA / 1

/ GC RIEBER SHIPPING ASA / 1 RAPPORT 1. KVARTAL 2006 68 % beskjeftigelsesgrad for konsernets skip som følge av planlagt og påbegynt ombygging av skip Emisjon på NOK 303 mill. i Arrow Seismic ASA gjennomført med påfølgende notering

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 82,2 mill. mot NOK 68,5 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat (EBIT) på NOK 4,7 mill. mot NOK - 6,7 mill. i samme periode i fjor. Endret

Detaljer

Kvartalsrapport 4. kvartal 2008

Kvartalsrapport 4. kvartal 2008 Kvartalsrapport 4. kvartal 2008 Tide-konsernet pr. 4. kvartal 2008 Tide hadde en omsetning i fjerde kvartal 2008 på 874 millioner kroner sammenlignet med en omsetning på 787 millioner kroner i fjerde kvartal

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2012

Kvartalsrapport juli september 2012 Kvartalsrapport juli september 2012 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2012 3.kv. 2011 Pr. 3.kv. 2012 Pr. 3.kv. 2011 Salgsinntekter 407,5 420,0 1 322,6 1 343,0 EBITDA 42,3 52,6 96,0 83,1 Driftsresultat 26,4 37,4

Detaljer

Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall

Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall 2 Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall Sterk økning i driftsinntektene, men fallende driftsmarginer Driftsinntektene for 2008 ble 49 016 MNOK (42 678 MNOK), en økning på 14,9 %. Driftsresultat

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2013. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo

Rapport for 1. kvartal 2013. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo Rapport for 1. kvartal 2013 Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo 1. KORT OM ZONCOLAN Zoncolan ASA er et norsk investeringsselskap notert på Oslo Axess. Selskapets formål er å tilføre kapital og kompetanse

Detaljer

Resultat per aksje (NOK) 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Utvannet resultat per aksje 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1

Resultat per aksje (NOK) 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Utvannet resultat per aksje 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Tide-konsernet pr. 3. kvartal 2008 Tide hadde en omsetning i tredje kvartal 2008 på 822 millioner kroner sammenlignet med en omsetning på 651 millioner kroner i Q3-07. EBITDA i kvartalet ble 141 millioner

Detaljer

Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA. Oppstart med ny distributør i Asia. Ny distributør i Storbritannia. Fullmakt til erverv av egne aksjer

Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA. Oppstart med ny distributør i Asia. Ny distributør i Storbritannia. Fullmakt til erverv av egne aksjer Inngått utviklingsavtale for ultralydsbasert avbildning Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA Oppstart med ny distributør i Asia Ny distributør i Storbritannia Fullmakt til erverv av egne aksjer Fullmakt

Detaljer

Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) Prosafe ASA

Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) Prosafe ASA Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) Prosafe ASA Innhold Side 1. Generell informasjon 3 2. Forskjeller mellom NGAAP og IFRS 4 3. Avstemming resultatregnskap 2004 6 4. Avstemming balanse

Detaljer

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] BN Boligkreditt Regnskapsprinsipper

Detaljer

RAPPORT 3. KVARTAL 1999. Consub har mot Petrobras (ca. 45) gjennomføres som planlagt. RESULTAT 3. KVARTAL

RAPPORT 3. KVARTAL 1999. Consub har mot Petrobras (ca. 45) gjennomføres som planlagt. RESULTAT 3. KVARTAL RAPPORT 3. KVARTAL 1999 RESULTAT 3. KVARTAL Resultatregnskapet for 3. kvartal 1999 viser en omsetning på NOK 690 mill mot NOK 890 mill i 1998. Resultat før skatt er på NOK 98 mill (inkludert gevinst for

Detaljer

TV 2 KONSERN Årsregnskap 2002

TV 2 KONSERN Årsregnskap 2002 NOTAT Til : Pressemelding/ Aksjonærene i TV 2 Gruppen as Kopi til : Fra : Adm. Direktør/Sjefredaktør Kåre Valebrokk Dato : Sperrefrist torsdag 13. februar, 2003 (kl 16.00) Emne : Årsregnskap 2002 for TV

Detaljer

Aqua Bio Technology ASA Thormølensgate 55, N-5008 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1

Aqua Bio Technology ASA Thormølensgate 55, N-5008 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1 Thormølensgate 55, N-5008 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1 KORT OM KONSERNET utvikler, produserer og selger patenterte ingredienser og teknologi til den internasjonale kosmetikk og personal

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 974 526 441 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORDIC HALIBUT AS Forretningsadresse: Strandgaten 223

Detaljer

2011 Q2. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

2011 Q2. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no 2011 Q2 Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm t t og EK-oppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning EBITDA-underskuddet

Detaljer

FINANSIELL RAPPORT 2 KVARTAL 2009

FINANSIELL RAPPORT 2 KVARTAL 2009 Konsernets inntekter var i 2. kvartal NOK 1 082,5 mill (NOK 1 078,1 mill) og driftsresultat før avskrivninger (Ebitda) utgjorde NOK 333,0 mill (NOK 392,8 mill). Herav utgjorde NOK 108 mill salgsgevinst

Detaljer

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. KVARTAL 2014 RESULTATET Konsernets driftsinntekter for første kvartal utgjorde 186 millioner kroner mot 218 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013.

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2012 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2012 Landkreditt Boligkreditt AS ble stiftet 12. august 2010. Selskapet er etablert som en av de strategisk

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2014

Kvartalsrapport juli september 2014 Kvartalsrapport juli september 2014 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2014 3.kv. 2013 Pr.3.kv. 2014 Pr. 3.kv. 2013 Salgsinntekter 417,3 394,0 1 355,8 1 266,0 EBITDA 53,8 48,8 128,7 86,5 Driftsresultat 37,5 15,6

Detaljer

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002 Delårsrapport pr. 4. kvartal Innholdet i delårsrapporten er i overensstemmelse med foreløpig standard om delårsrapportering. Regnskapsprinsippene som anvendes i årsoppgjør og delårsrapportene er de samme.

Detaljer

TIL VÅRE AKSJONÆRER. Oslo, 14.02.03 RAPPORT PR. 4. KVARTAL

TIL VÅRE AKSJONÆRER. Oslo, 14.02.03 RAPPORT PR. 4. KVARTAL LEIF HÖEGH & CO Grunnlagt 1927 Postadresse: Postboks 2596 Solli, 0203 Oslo. Kontoradresse: Wergelandsveien 7, 0167 Oslo. E-post: lhc@hoegh.no. Telefon: 22 86 97 00. Telefax: 22 20 14 08. Organisasjonsnr:

Detaljer

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2012

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2012 Kvartalsrapport (Beløp i tusen kr) Renteinntekter og lignende inntekter 63 803 59 753 199 498 158 700 225 502 Rentekostnader og lignende kostnader 48 548 49 615 155 737 135 723 193 902 Netto rente- og

Detaljer

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3162 MNOK Totalt 1793 1 Totalt 3873 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

1. KVARTAL 2003 BLOM

1. KVARTAL 2003 BLOM 1. KVARTAL 2003 BLOM Blomkonsernet hadde i 1. kvartal en omsetning på MNOK 22,6 mot MNOK 27,7 i 2002. Driftsresultatet viste et underskudd på MNOK 5,3 mot et underskudd på MNOK 6,2 i 2002. Resultat før

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2008

Delårsrapport. 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1. kvartal 2008 Nordic Semiconductor ASA 1. kvartal 2008 Driftsinntekter på 63,6 MNOK, en økning på 3% for videreført virksomhet mot 1. kvartal 2007 Salget av komponenter økte med 8,7 MNOK

Detaljer

RAPPORT 3. KVARTAL 2002

RAPPORT 3. KVARTAL 2002 RAPPORT 3 KVARTAL 2002 HOVEDPUNKTER Følgende hovedpunkter har funnet sted for Crystal Production ASA konsernet ("selskapet"):! En omfattende revidert refinansieringsplan ble godkjent i november 2002 og

Detaljer

Q3 2012. Oppsummert EBITDA

Q3 2012. Oppsummert EBITDA Oppsummert EBITDA - EBITDA Q3 på kr -13,0 mill. mot kr 41,2 mill. samme periode i fjor. EBITDA pr 3.kvartal på kr 2,7 mill. mot kr 76,4 mill. (proforma) samme periode i fjor. - 40% prisfall på makrell

Detaljer

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER Resultatregnskap 2011 (1. januar - 31. desember) DRIFTSINNTEKTER 130 3 431 19 Gevinst på investering i verdipapirer 19 130 3 431 2 255 20 903 Verdiregulering aksjer 2 255 20 903 513 1 614 Utbytte 513 1

Detaljer

God og stabil prestasjon

God og stabil prestasjon God og stabil prestasjon Konserntall Driftsinntekter i andre kvartal 2008 utgjorde 15 073 millioner kroner sammenlignet med 14 697 millioner kroner i samme periode i 2007, en økning på 3 prosent. Driftsinntektene

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004 Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 95,6 mill. mot NOK 80,2 mill. i samme kvartal i fjor. Nytt kvartal med forbedret driftsresultat. NOK 9,3 mill. mot NOK - 6,8 mill. i

Detaljer

HAVILA ARIEL ASA. Rapport Q4 2010

HAVILA ARIEL ASA. Rapport Q4 2010 HAVILA ARIEL ASA Rapport Q4 2010 Selskapets portefølge: ConocoPhillips Hafslund Statens Strålevern Acergy Rolls Royce Biohus Havila Mars Havila Mercury Bilferga Fanafjord Rapport Q4 2010 Hovedtall 31.12.2010

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 4. TINE hadde i en omsetning på 15, 9 mrd kroner, en økning på 3,9 prosent fra. Utviklingen karrakteriseres som tilfredsstillende, men heving av resultatmarginene er nødvendig for

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for første halvår utgjorde 348 millioner kroner mot 405 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013. Lavere

Detaljer

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall...5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10 2 BN Boligkreditt

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2008

DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2008 DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2008 Status første halvår 2008 Pareto Bank er en spesialisert bank for finansiering av prosjekter og investeringer for større privatkunder og deres selskaper. Banken har nå vært

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA

Delårsrapport 2. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA (NFH) eier 100 % av aksjene i Bank Norwegian AS. Det er ingen øvrig virksomhet i selskapet. Eierskapet i NFH er fordelt på institusjonelle og private investorer i Norge og utlandet, hvor Norwegian Air

Detaljer

Kvartalsregnskap Pr. 1. kvartal 2011

Kvartalsregnskap Pr. 1. kvartal 2011 Kvartalsregnskap Pr. 1. kvartal 2011 et 1. kvartal 2011 Hovedpunkter i kvartalet: Tide ASA ble restrukturert ved at sjøvirksomheten (Tide Sjø AS) ble fisjonert ut til det nystiftede selskapet Tide Sjø

Detaljer

RAPPORT 1. kvartal 2013

RAPPORT 1. kvartal 2013 RAPPORT 1. kvartal 2013 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2013 Utvikling som planlagt for ABTs to største kunder Betydelig interesse for nye produkter lansert i 2012 EBITDA 3,9 millioner kroner Sterkt produktsalg

Detaljer

Kvartalsrapport januar mars 2014

Kvartalsrapport januar mars 2014 Kvartalsrapport januar mars 2014 KONSERN: Hovedtall 1.kv. 2014 1.kv. 2013 Salgsinntekter 500,8 442,5 EBITDA 45,3 22,4 Driftsresultat 27,9 6,1 Netto finans (6,7) (6,5) Resultat før skatt 21,1 (0,4) Konsernet

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Bank 1. Kvartal 2012 Landkreditt bank Beretning 1. kvartal 2012 Resultatet i Landkreditt Bank pr 31. mars 2012 utgjør 6,0 millioner kroner (14,6 millioner kroner pr 31. mars 2011).

Detaljer

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009 Landkreditt Bank Delårsrapport 3. kvartal 2009 REGNSKAP PR. 30. SEPTEMBER 2009 Generelt Resultatet av den underliggende driften i Landkreditt Bank AS viser en god utvikling sammenlignet med tilsvarende

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 2 Delårsrapport Landkreditt Bank AS 1. halvår 2011 LANDKREDITT BANK REGNSKAP PR. 30. JUNI 2011 Landkreditt Bank kan i årets første seks måneder vise til

Detaljer

2011 Q3. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

2011 Q3. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no 2011 Q3 Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og EK-oppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Kesko Food LTD

Detaljer

Rapport for 4. kvartal 2014. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo

Rapport for 4. kvartal 2014. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo Rapport for 4. kvartal 2014 Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo 1. KORT OM ZONCOLAN Zoncolan ASA er et norsk investeringsselskap notert på Oslo Axess. Selskapets formål har vært å tilføre kapital

Detaljer

Korrigert interim rapport 1. kvartal 2013

Korrigert interim rapport 1. kvartal 2013 Korrigert interim rapport 1. kvartal 2013 Korrigert interim rapport 1. kvartal 2013 NattoPharma ASA 1 Korrigert finansiell informasjon Regnskapet for 1. kvartal 2013 er korrigert for avsetning for arbeidsgiveravgift

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2003

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2003 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 23 Oppsummering Omsetning på NOK 68,5 mill. mot NOK 56,7 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat EBIT på NOK 6,7 mill. mot NOK - 19,9 mill. i samme periode i fjor. Ekstraordinær

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2008

Kvartalsrapport 3. kvartal 2008 Kvartalsrapport 3. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Endring i egenkapital Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2013

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport 1. kvartal Resultatregnskap Resultatregnskap (Beløp i tusen kr) Renteinntekter og lignende inntekter 61 767 70 457 266 616 Rentekostnader og lignende kostnader 40 154 57 665 200 426 Netto

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2015 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2015 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2015 utgjør 15,7 millioner kroner (14,9 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2014 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. halvår 2014 Resultatet Brutto renteinntekter pr 30. juni 2014 utgjør 31,3 millioner kroner (29,0 millioner kroner

Detaljer

Resultat 2. kvartal 2007

Resultat 2. kvartal 2007 Resultat 2. kvartal 2007 Resultat hittil 2007 Hovedtall i NOK mill. 2007 2006 Akk Q2 Akk Q2 Endring Driftsinntekter 224,8 236,6 (11,8) Driftsresultat (13,9) 17,7 (31,6) Resultat etter skatt (16,1) 10,2

Detaljer