Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur"

Transkript

1 2013 Årsberetning

2 2

3 Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur INNHOLD Nøkkeltall 5 Generelt om året 2013 og utsikter for året Eierstyring og selskapsstyring 8 Driftsresultat 10 Resultatregnskap Balanse Revisors beretning 18 Beretning fra Kontrollkomite 19 Noter til regnskapet

4 Vi hjelper våre kunder å finne løsninger 4

5 Nøkkeltall Banken ble stiftet i 1920 på Blaker i Sørum kommune. Blaker Sparebank har siden da vært en frittstående bank og et viktig fundament for utviklingen i kommunen. Banken utvidet senere med avdelinger på Auli i Nes kommune og på Sørumsand som skulle bli bankens hovedkontor fra Nøkkeltall (Tall i Mill kr) Endring Endring i % Resultat 26,01 19,45 6,56 33,7% Forvaltningskapital 2.481, ,6 259,90 11,7% Utlån/Kreditter 2.075, ,6 241,10 13,1% Innskudd fra Kunder 1.574, ,4 218,00 16,1% Blaker Sparebank har en svært sterk lokal forankring og vi jobber for lokal vekst og utvikling, både i det private og i næring. Banken er også en svært viktig bidragsyter til de lokale lag og foreningene, kultur og idrett. Utvikling i forvaltningskapital kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr

6 Generelt om året 2013 og utsikter for året 2014 Norsk økonomi var i 2013 preget av moderat vekst, og bedriftene har gjennom året gradvis nedjustert sine forventinger om veksten fremover. Samlet BNP for fastlands-norge anslås i 2013 å vokse med 1,8 % og for 2014 antas veksten å bli ca. 2 %. Sysselsettingen steg i 2013 med 1,4 % og forventes i 2014 og stige med 0,9 %. Arbeidsledigheten gikk opp med 0,3 % i 2013 til 3,5 %. Denne forventes å øke ytterligere til 3,6 % i Sammenlignet med andre europeiske land er banksektoren i Norge ikke spesielt stor i forhold til samlet verdiskapning. Norske banker har en samlet forvaltningskapital på om lag 2 ganger samlet BNP (Sverige ca. 4x BNP, Island i 2008 ca. 8x og i 2012 ca. 2 x av BNP, Irland i 2008 ca. 9x og i 2012 ca. 6x av BNP). Små land med stor banksektor i forhold til landets økonomi kan tyde på systemrisiko dersom sektoren blir for stor. Mens andre land har bygd opp en stor finanssektor som også opererer internasjonalt, låner den norske banksektoren i hovedsak ut til innenlandske kunder. Kredittveksten i husholdningene har siden 2011 ligget stabilt på ca. 7 % og må sees i sammenheng med den sterke boligprisutviklingen i boligmarkedet de senere årene. Bedriftenes låneetterspørsel har variert gjennom fjoråret og tolvmånedersveksten var på 3,8 % i november. I vårt område forventes samme etterspørsel etter kreditt i 2014 som i Dette skyldes god aktivitet i bankens markedsområde. Sentralbanken endret sist styringsrenten ned fra 1,75 % til 1,50 % ved sitt rentemøte i mars Pengemarkedsrentene har i 2013 falt med ca. 0,13 % og var ved årsslutt i ,69 %. Det ventes små endringer i pengemarkedsrentene og foliorenten i Norges Bank for 2014, og foliorenten forventes å ligge på 1,5 % også for Fra 1. januar til årets slutt steg Oslo Børs med 23,5 %. Utviklingen for 2014 vil avhenge av interne forhold i den enkelte virksomhet og ytre rammebetingelser. En undersøkelse gjort av Norges Bank i deres regionale nettverk viser at bedrifter som er eksportrettet forventer omtrent samme utvikling i 2014 som det var i For bedrifter innen oljenæringen, bygg og anlegg og varehandel er det meldt om lavere forventninger til året Det ventes en vekst i bruttonasjonalprodukt (BNP) i Norge for 2014 på ca. 2 %. Transaksjoner og sesongjustert innenlandsk bruttogjeld, etter låntakersektor og tid. Hittil i år omregnet til årsrate, sesongjusterte tall (prosent) prosent des 12 jan 13 feb 13 mar 13 apr 13 mai 13 jun 13 jul 13 aug 13 sep 13 okt 13 nov 13 des 13 Kilde: Statistisk sentralbyrå Ikke finansielle foretak Husholdninger mv. 6

7 Det har den senere tid vært en solid prisvekst for boliger. I 1993 var snittprisen ca. 0,6 mill, i 2003 ca. 1,4 mill og har de siste 10 årene mer enn doblet seg til omtrent 2,9 mill i gjennomsnitt for alle boliger i Det vil derfor være naturlig og fornuftig at dette flater noe ut i tiden fremover. Det kan ikke vedvare at boligprisene stiger 8-10 % pr år og folks lønninger som skal betale dette stiger med 3-5 %. Da vil prisen for å komme inn i boligmarkedet bli vanskelig for mange. Norsk økonomi er som kjent avhengig av oljeprisen og denne ligger an til å ligge rundt 100 dollar i året som kommer. Med en utflating av boligprisen, en robust økonomi med gode statsfinanser, egen valuta og et velfungerende samfunn, forventes en fortsatt lav arbeidsledighet der det ligger an til at vi får en myk landing Lokale forhold Veksten i sysselsettingen avtok gjennom fjoråret, og arbeidsledigheten (helt ledige) var ved årsslutt i på landsbasis tilsvarende 2,6 % (2012 ca /2,4 %). Dette er stadig et meget lavt nivå både i et historisk og i et internasjonalt perspektiv. I Akershus har ledigheten fra 2012 til 2013 gått opp med 14 %, og det er pr desember 2013 registrert helt ledige tilsvarende 2,3 % av arbeidsstyrken. For Sørum kommune var 230 personer helt uten arbeid (2,6 %) ved utgangen av 2013, 49 flere enn forrige år. I Nes kommune var 296 (2,8 %) personer helt uten arbeid, en økning på 30 personer. For landbruket var starten på årets vekstsesong vanskelig med tele i bakken og mye regn. Våronna ble derfor forsinket mange steder. Lav jordtemperatur og mye nedbør førte til dårlig og sein utvikling av vekstene. Sommeren og høsten ble tørr og varm og bidro til god utvikling av kornet, samt fine forhold for innhøsting. Avlingsnivået er svært varierende. (Kilde: Sørum Kommune) = Enebolig = delt bolig = Leilighet Siden sommeren har boligprisene falt. Årsveksten for en gjennomsnittsbolig ble på landsbasis 4,9 % for året For øvre og nedre Romerike gikk boligprisene opp med 5,6 % og 6,4 % i På landsbasis lå boligprisstigningen i Tromsø på topp med 12,5 % og på bunn finner en Kristiansand (-0,9 %) og Stavanger (2,6 %). Det tar gjennom året 2013 (2012 ca dg) ca. 44 dager å selge en bolig i vårt område. (Registrerte omsetninger pr des Kilde: Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk) Bankens resultat For Blaker Sparebank har utviklingen fortsatt i positiv retning og året 2013 har vært preget av høy aktivitet. Dette skyldes fortsatt som tidligere år i stor grad den sterke befolkningsveksten i våre kjerneområder. Både Sørum og Nes er blant de kommunene i landet som har god vekst. Disse kommunene har gode tilbud i form av barnehager, skoler og nærhet til Oslo og Gardermoen. Resultat etter skatt viser et overskudd på kr 26 mill. Det er avsatt til gaver kr 0,4 mill og til gavefond kr 1,0 mill. Forvaltningskapitalen har økt med kr 260 mill til kr 2.481,9 mill (11,7 %). 7

8 Eierstyring og selskapsstyring (Corporate Governance) Formål/Virksomhet Blaker Sparebanks vedtekter 1-1 I Blaker Sparebanks vedtekter 1-1 er bankens formål definert. Blaker Sparebank er opprettet den 22. oktober Sparebanken skal ha sitt sete i Sørum Kommune. Den har til formål å fremme sparing og å forvalte på trygg måte de midler den rår over i samsvar med de lovregler som til enhver tid gjelder for sparebanker. Sparebanken kan utføre alle vanlige bankforretninger og banktjenester i samsvar med Sparebanklovens bestemmelser. Stiftere eller andre har ikke rett til utbytte av virksomheten. Forstanderskapet Blaker Sparebanks vedtekter 3-1 Forstanderskapet er Blaker Sparebanks øverste organ. Det er forstanderskapet som bl.a fastsetter sparebankens vedtekter, velger styrets- og kontrollkomiteens medlemmer og varamedlemmer, vedtar regnskapet og disponerer årets overskudd. Forstanderskapet skal se til at banken virker etter sitt formål i samsvar med lov, vedtekter og forstanderskapets vedtak. Forstanderskapet består av 22 medlemmer og forstandere og 16 varamedlemmer, og sammensettes slik: Innskyterne og kommunen velger hver 9 forstandere og 4 varamedlemmer. De ansatte i banken velger blant de ansatte 4 medlemmer og 3 varamedlemmer til forstanderskapet. Forstanderskapets valgkomitè (vedtektenes 6-1) velges blant forstanderskapets medlemmer. Valgkomitèen skal bestå av 3 medlemmer og 2 varamedlemmer, og ha representanter fra alle grupper som er representert i forstanderskapet; innskytervalgte, kommunevalgte og ansattevalgte. Valgkomitèen skal forberede innskyternes valg av forstandere med varamedlemmer, samt valget av medlemmer og varamedlemmer av valgkomitèen. (Blaker Sparebanks vedtekter 6-2) Styret Blaker Sparebanks vedtekter 5-1 Bankens styre består av 5 medlemmer og 4 varamedlemmer valgt av forstanderskapet. Leder og nestleder velges av forstanderskapet ved særskilte valg. Minst ett medlem med minst ett varamedlem velges blant de medlemmer av forstanderskapet som er valgt av kommunestyret, og ett medlem blant de ansatte dersom banken har 15 eller flere ansatte. Styret utarbeider hvert år en plan for sitt arbeid med vekt på mål, strategi og gjennomføring. Bankens internkontrollsystem blir hvert år gjennomgått av styret for å sikre at banken drives i samsvar med bankens interne ansvars- og oppgavefordeling, strategiplan og etiske retningslinjer. Styret fastsetter daglig leders lønn og annen godtgjørelse. Revisjon Blaker Sparebanks vedtekter 8-1 Forstanderskapet ansetter og fastsetter revisors godtgjørelse. Revisjonsfirmaet BDO AS ved statsautorisert revisor Inge Soteland er bankens eksterne revisor. Revisor legger årlig fram rapporter som omhandler revisjonens syn på bankens risikoområde, interne kontrollrutiner med mer. Revisor deltar også på styremøter hvor bankens årsregnskap blir behandlet og inviteres til alle møter i forstanderskapet. Styrets vurdering er at revisjonsarbeidet er fullt ut tilfredsstillende. Revisor har ikke levert tilleggstjenester av en slik art at det gir grunnlag for spørsmål om revisors uavhengighet og objektivitet. Bankens visjon er å være en frittstående og selvstendig lokalbank, med hovedvekt på kapitalforvaltning og betalingsformidling for næring og personmarkedet. Blaker Sparebank skal være en fremtidsrettet lokalbank som tilfredsstiller de fleste kundegruppers behov for banktjenester og økonomisk rådgivning. Blaker Sparebank har en sterk oppslutning i sine markedsområder, og det er et mål for banken å bidra til videreutvikling av det lokale næringsliv, sysselsetting, bosetting og fritidsaktiviteter til det beste for lokalsamfunnet. Renteutvikling i 2013/Renteforventning 2014 Norges Bank har et mål om en årsvekst i konsumprisene som over tid er nær 2,5 %. Konsumprisene for 2013 anslås av Norges Bank til 2,25 %, litt under den målsettingen som har vært lagt til grunn. Konsumprisene ventes for 2014 å ligge rundt 2 %. 8

9 Blaker Sparebank overordnede mål Blaker Sparebank Skal være solid. Skal være kundefokusert. Skal være en interessant og attraktiv arbeidsplass. 9

10 For å motvirke de negative virkningene fra finanskrisen reduserte Norges Bank styringsrenten markant i 2008 og Styringsrenten nådde en bunn på 1,25 % i juni 2009, det laveste nivået noensinne. Fra slutten av 2009 og frem til mai 2011 ble styringsrenten gradvis hevet igjen, med til sammen 1 % i tråd med oppgangen i økonomien. Som følge av finansuro, økte risikopåslag og svekkede utsikter for internasjonal økonomi, ble renten satt ned med 0,50 % til 1,75 % på rentemøtet i desember I mars 2012 ble renten ytterligere satt ned med 0,25 % til 1,5 %, og har siden ligget på dette nivået. Styret forventer at Norges Banks styringsrente holder seg på 1,5 % i Likviditet Likviditeten i banken har som helhet vært god i Blaker Sparebank har i 2013 lagt ut to obligasjonslån (mai og des 2013) på henholdsvis kr 100 mill og kr 30 mill. Begge lånene er notert på ABM listen på Oslo Børs. Lånet på kr 30 mill er en fondsobligasjon og er tatt opp for å styrke bankens egenkapital og har erstattet lån fra Statens Finansfond på kr 20 mill som ble innfridd 19. desember Bankens kundeinnskudd har økt med kr 218 mill, brutto utlån har økt med kr 241,1 mill og således bidratt til en liten svekkelse av bankens likviditet. Bankens gjeld ved utstedelse av verdipapirer var pr 31/ på til sammen kr 529,7 mill mot kr 524,6 mill forrige år. Banken har langsiktige låneopptak i Sparebankenes kredittselskap og Norges Bank på kr 50,31 mill mot kr 50,27 mill forrige år. Videre har banken utstedt fondsobligasjonslån (2005, 2012 og 2013) på til sammen kr 80 mill. Dette bidrar sammen med bankens innskudd til langsiktig finansiering og styrket egenkapital. Verdipapirer Pr utgjorde bankens plasseringer i obligasjoner kr 164 mill mot kr 109 mill forrige år. Aksjer og andre verdipapirer utgjorde kr 63 mill mot kr 54,2 mill forrige år. Obligasjonsporteføljen er i hovedsak bestående av banker, kredittforetak og industri. Netto gevinst av valuta og verdipapirer utgjør for 2013 et positivt bidrag til bankens resultat på kr 1,89 mill mot et negativt resultat på kr 0,18 mill året før. Styret vurderer kursrisikoen på bankens verdipapirer som moderat. Innskuddsutviklingen Banken har hatt en positiv utvikling av kundeinnskudd i Innskudd fra kunder utgjorde ved årsskiftet kr 1.574,4 mill mot kr 1.356,4 mill forrige år. Dette er en økning på kr 218,03 mill. tilsvarende 16,07 %. Bankens innskuddsdekning var pr 31/ på 75,8 % mot 73,9 % forrige år. Utlånsvirksomheten Etterspørselen etter lån har vært god også i Noe av låneetterspørselen for 2013 er formidlet videre til Eika Boligkreditt (EBK). Lav arbeidsledighet og generelt god økonomi i husholdningene grunnet lavt rentenivå samt befolkningsvekst i bankens primærområder er medvirkende årsaker til økt utlånsvekst. Brutto utgjorde utlån ved årsskiftet kr 2.075,7 mill mot kr 1.834,6 mill ved forrige årsskifte. Det er en økning på kr 241,1 mill. tilsvarende 13,14 %. Videre er det i 2013 formidlet lån til EBK på kr 206,3 mill mot kr 354,9 mill forrige år og samlet utgjør bankens lån i EBK pr 31/ kr 687,1 mill mot kr 674,0 mill. 31/ , en netto økning på kr 13 mill. Når det gjelder tap på utlån og garantier har banken bokført kr 10,2 mill i tap for Av dette er det på nedskrivning på grupper av utlån satt av kr 14 mill. (Jfr. note 6 ). Bankens finansielle risiko Det er et overordnet mål for banken at risikoforholdene skal være moderate. Det er hensyntatt på forskjellige måter. Styring og organisering av risikoforholdene inngår i bankens kvalitetssikringssystem. Kredittrisikoprofil Bankens kredittrisikoprofil har ikke endret seg. Utlån og kreditter gis i hovedsak til privatpersoner og næringskunder i vårt område. En høy andel av bankens lån er pantesikret i fast eiendom innenfor 60/80 % av markedsverdi. Av bankens totale utlån på egen balanse utgjør lån til privatmarkedet 70,7 % i 2013 mot 69,6 % for Det er ikke registrert endringer i kundenes tilbakebetalingsevne sammenlignet med forrige år. Risiko knyttet til utlån, garantier og forventet tap samt endring i kredittrisiko fremgår av note nr. 6. Likviditetsrisiko Likviditetsrisikoen er i hovedsak forholdet mellom langsiktige utlån og kortsiktige innlån. Blaker Sparebank har som målsetting at det skal være rimelig balanse mellom innskudd og utlån. Likviditetssituasjonen overvåkes daglig, og styret mottar månedlig rapporter om status. For å sikre banken mot hurtige endringer i likviditetsbehovet er det etablert trekkrettigheter på til sammen kr 100 mill. Disse trekkrettighetene har ikke vært benyttet i I tillegg er det plassert obligasjoner i Norges Bank på ca. kr 80 mill, som vil kunne gi banken låneadgang med disse som sikkerhet om det skulle være nødvendig. Renterisiko Renterisikoen vurderes som lav i det banken ikke har lån eller innskudd av betydning til fast rente. Banken har som målsetting å tilpasse rentenivået ved endringer i markedet. DRIFTSRESULTAT Driftsresultatet for 2013 av ordinær drift før skatt ble kr 36,1 mill tilsvarende 1,54 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK) mot kr 28,9 mill tilsvarende 1,29 % av GFK i Driftsutgiftene for 2013 ble kr 37,7 mill tilsvarende 1,61 % av GFK mot kr 34,2 mill tilsvarende 1,53 % av GFK i Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter ble for 2013 kr 61,8 mill (2,64 % av GFK) mot kr 55,4 mill (2,48 % av GFK) for Netto andre driftsinntekter inkl. kursgevinster/tap på verdipapirer ble for 2013 kr 21,9 mill (0,94 % av GFK) mot kr 12,5 mill (0,56 % av GFK) i Endringen skyldes i hovedsak økt utbytte, økte provisjonsinntekter og verdiendringer i verdipapirporteføljen. Etter en skattekostnad på kr 10 mill., ble årsoverskuddet i 2013 på kr 26,05 mill. For året 2012 var årets resultat på kr 19,45 mill. DISPONERING AV ÅRETS OVERSKUDD Styret foreslår at kr ,- avsettes til gaver til allmennyttige formål. Videre avsettes til gavefond kr ,-. 10

11 Kr ,- overføres Sparebankens fond. Sparebankenes fond vil pr 31/ utgjøre kr ,-. Bankens gavefond er samtidig da pr 31/ på kr ,-. KAPITALDEKNING Pr hadde Blaker Sparebank en kapitaldekning på 18,97 %, og en kjernekapitaldekning på 18,97 %. Tilsvarende var kapitaldekningen for ,94 % og kjernekapitaldekningen var 20,01 %. Krav fra myndighetene er fra 1. juli 2013 å ha en kapitaldekning på 8 % og en kjernekapitaldekning på 9 %. Årsregnskapet gir sammen med styrets beretning et rettvisende bilde av bankens eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Regnskapet er satt opp under forutsetning om fortsatt drift. BASEL II NYE KAPITALDEKNINGSREGLER Nye krav til finansinstitusjonenes beregning av kapitaldekning, Basel II, ble innført i Norge fra 1. januar Det nye regelverket bygger på en ny standard for kapitaldekningsberegninger fra Bank for International Settlements (BIS). Formålet med det nye kapitaldekningsregelverket er å styrke stabiliteten i det finansielle systemet gjennom: Mer risikosensitivt kapitalkrav Bedre risikostyring og kontroll Tettere tilsyn Mer informasjon til markedet Det nye kapitaldekningsregelverket baseres på tre pilarer: Pilar 1: Minimumskrav til ansvarlig kapital Pilar 2: Vurderingen av samlet kapitalbehov og individuell tilsynsmessig oppfølging Pilar 3: Institusjonenes offentliggjøring av informasjon Figuren nedenfor illustrerer bankens metoder for å beregne minimumskrav til ansvarlig kapital ihh til Pilar 1. Pilar 1 Pilar 1 omhandler minstekrav til kapitaldekning og er en videreutvikling av det tidligere kapitaldekningsregelverket, Basel I. Det nye forslaget innebærer ingen endring i den grunnleggende konstruksjonen av kapitalkravet, som fortsatt blir 8 %, men det blir noen endringer i regelverket for hva som kan regnes som ansvarlig kapital og sammensetningen av denne. De store endringene gjelder beregningen av kapitalkravet for kredittrisiko og introduksjonen av et eksplisitt kapitalkrav for operasjonell risiko. Gjeldende krav til kapitaldekning for markedsrisiko berøres i mindre grad av det nye regelverket. Pilar 2 Pilar 2 er basert på to hovedprinsipper. Bankene skal ha en prosess for å vurdere sin totale kapital i forhold til risikoprofil og en strategi for å opprettholde sitt kapitalnivå. I tillegg skal tilsynsmyndighetene gjennomgå og evaluere bankenes interne vurdering av kapitalbehov og strategier, samt overvåke og sikre overholdelse av de myndighetspålagte kapitalkravene. Tilsynet har myndighet til å sette i verk passende tilsynsmessige tiltak om det ikke er tilfreds med resultatet av denne prosessen. Det er et regulatorisk krav at banken rapporterer ICAAP. Dette ble gjort første gang i For 2009 ble ny ICAAP laget og sendt Kredittilsynet uten at det kom anmerkninger på denne. Pilar 3 Formålet med Pilar 3 er å supplere minimumskravene i Pilar 1 og den tilsynsmessige oppfølging i Pilar 2. Pilar 3 skal bidra til økt markedsdisiplin gjennom krav til offentliggjøring av informasjon som gjør det mulig for markedet, herunder analytikere og investorer, å vurdere institusjonens risikoprofil og kapitalisering samt styring og kontroll. Kravene til offentliggjøring blir spesielt viktig når bankene i større grad kan benytte egne systemer og metoder for å beregne kapitalkravet. Det er et regulatorisk krav at banken skal rapportere Pilar 3 informasjon. Dette vil bli offentliggjort på bankens hjemmesider. Kompleksitet Pilar 1: Minste krav til ansvarlig kapital Kredittrisiko Markedsrisiko Operasjonellrisiko Standard metode Standard metode Basis metode Grunnleggende internrating metode Avansert internrating metode Internmodell metode Sjablong metode Avansert metode DATTERSELSKAPER Datterselskapene Blaker Eiendomsmegling AS og Blaker Sparebank Eiendom AS er 100 % eid av Blaker Sparebank og inngår i eget utarbeidet konsernregnskap. Aktiviteten i Blaker Eiendomsmegling AS for året 2013 har vært lav, og ble i oktober besluttet innfusjonert i Blaker Sparebank Eiendom AS. Fusjonen ble endelig gjennomført pr 30. desember I 2011 kjøpte Blaker Sparebank Eiendom AS forretningsbygget (Sparebankgården) i Sørumsand sentrum med ca 2000 kvm utleiearealer. Sentrumsgården og Sparebankgården på Sørumsand består i utleie av gårdenes lokaler til kontorer og forretningsdrivende. Pilar 2: Aktivt tilsyn og ICAAP Kredittrisiko Prinsipper for god styring og godt tilsyn Kvalifiserings krav Andre forhold Pilar 3: Markedsdisiplin Markedsrisiko Krav til offentliggjøring av finansiell informasjon Krav avhengig av metodevalg INTERN VIRKSOMHET Styret har avholdt 16 møter og behandlet 75 saker. Lånesaker behandlet i henhold til fullmakter, er referert til styret. Blaker Sparebank hadde ved årsskiftet 23 ansatte, herav 8 menn og 15 kvinner. Totalt utgjør det 22,5 årsverk i Sykefraværet i banken utgjorde 103 dager for 2013 tilsvarende 2,1% mot 168 dager og 3,4 % for året Annet fravær på grunn av barns sykdom og øvrig fravær (pappaperm) utgjorde til sammen 128 dager (2,5 %). Det er ikke registrert skade eller ulykke som følge av arbeidsforholdene. Banken diskriminerer ikke i noen henseende. Banken har ingen egne forskning- og utviklings prosjekter (FoU). 11

12 Eika Gruppen finanskonsernet som styrker lokalbanken! Blaker Sparebank er aksjonær i Eika Gruppen AS og en bank i Eika Alliansen. Sammen med 74 andre lokalbanker bidrar Blaker Sparebank til velstand og økonomiske trygghet for enkeltmennesker og næringsliv i sine lokalsamfunn. Eika Gruppens strategiske fundament er å styrke lokalbankene, og er gjennom det en viktig faktor for mange norske lokalsamfunn. Finanskonsernet Eika Gruppen er eid av 75 selvstendige lokalbanker samt OBOS (Oslo Bolig- og Sparelag). Aksjonærene i Eika Gruppen utgjør til sammen en av Norges største finansgrupperinger, med en samlet forvaltningskapital på om lag 300 milliarder kroner (inkludert Eika Boligkreditt). Selskapet skiftet navn fra Terra-Gruppen AS til Eika Gruppen AS i mars En allianse for lokalbanker Lokalbankene i Eika har en sterk lokal tilhørighet og nærhet til kundene. Med sin lokale verdiskaping i mange norske kommuner representerer de et stort og viktig mangfold i finansnæringen. Med 190 bankkontorer i ca. 120 kommuner har lokalbankene en betydelig distribusjonskraft og lokalbankenes 1 million kunder har blant landets høyeste kundetilfredshet og lojalitet, både i personmarkedet og bedriftsmarkedet. Konkurransedyktige produkter Lokalbankenes kunder er primært personkunder og det lokale næringslivet. Eika Gruppen styrker lokalbankene ved å levere kostnadseffektive tjenester og konkurransedyktige produkter og tjenester som dekker lokalbankenes og disse kundenes behov. Eika Forsikring er Norges femte største forsikringsselskap og leverer et bredt spekter skade- og personforsikringsprodukter som selges i lokalbanken. Eika Kredittbank leverer komplette debet- og kredittkortprodukter samt leasing og salgspantlån. Eika Kapitalforvaltning leverer fondsprodukter for personkunder og bankene. Aktiv Eiendomsmegling er en landsdekkende eiendomsmeglerkjede, der mange kontorer samarbeider med den lokale Alliansebanken. Eika Boligkreditt er direkte eid av aksjonærene i Eika Gruppen AS. Selskapet har en forvaltningskapital på omlag 55 milliarder og er med sin tilgang til det internasjonale markedet for Obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) en viktig finansieringskilde for lokalbankenes boliglånsportefølje. Stordriftsfordeler for lokalbankene Utover produktleveransene sørger Eika Gruppen for at lokalbankene får tilgang til effektive og gode fellesskapsløsninger. Det er i første rekke komplette løsninger innen IT, infrastruktur og betalingsformidling, kompetanseutvikling med Eika skolen, virksomhetsstyring med Eika ViS og økonomi- og regnskapstjenester med Eika Økonomiservice. Med et profesjonalisert prosjekt- og utviklingsmiljø leverer Eika også en lang rekke digitale løsninger. Det gjelder kundeløsninger på nett og mobil og integrerte løsninger som effektiviserer kunde og saksbehandlersystemene i bankene. Utover disse fellestjenestene arbeider Eika Gruppen for lokalbankene innenfor områder som kommunikasjon, marked og merkevare og næringspolitikk for å ivareta bankenes næringspolitiske interesser gjennom dialog med relevante myndigheter. SAMFUNNSANSVAR Blaker Sparebank har en viktig rolle i folks liv. Det være seg privatpersoner som får oppfylt drømmen sin om ny bolig eller bedriftskunder som får hjelp til å sette gode ideer ut i livet. Vi avlaster risiko, sikrer likviditet og stimulerer samfunnet. Ikke minst bidrar banken til samfunnet gjennom gaver og annen støtte til idrett, kultur, ideelle organisasjoner og andre samfunnsnyttige formål. I 2013 ble det gitt gaver til allmennheten på kr ,- og sponsorstøtte på ca. kr ,-. Arbeidet med samfunnsansvar er forankret i bankens verdier. For å kunne synliggjøre bankens samfunnsansvar, er forutsetningen at banken makter å skape lønnsomhet, og som et minimum, etterlever alle lover og forskrifter. Det er også en forutsetning at banken har et godt forhold til sine medarbeidere og ledere. At banken har et verdigrunnlag som etterleves og at banken betyr noe for de ansatte, samt har 12

13 Lokal banken i lomma I appen finner du saldo, overføring mellom egne konti, mobilbanken, kontaktinformasjon og sperring av kort. Last ned appen i Appstore og Android Market. de beste relasjoner til sine kunder og samarbeidspartnere. Bankens complianceansvarlig har ikke rapportert avvik i 2013 knyttet til bankens etterlevelse av lover og forskrifter. Måling av kundetilfredshet viser at 82 % av bankens kunder er tilfreds med Blaker Sparebank. Samfunnsansvaret innebærer også at banken skal ha et bevisst forhold til sine interessenter og påse at bankens handlinger bidrar til en sosialt ansvarlig forretningsdrift. Hensynet til samfunnsansvar er innarbeidet i overordnede retningslinjer under konkrete emner som eksempel etikk, bekjempelse av hvitvasking, helse, arbeidsmiljø og sikkerhet samt det ytre miljø. I 2013 ble det gjennom bankens antihvitvaskrutiner rapportert 1 mistenkelig transaksjon mens bankens øvrige hendelsesrapportering ikke har avdekket vesentlige avvik i Banken har ikke særskilt klimaregnskap og innehar heller ikke egen miljøsystemsertifisering. For å sikre etterlevelse og godt omdømme inngår bankens ansatte i et etterutdanningsprogram med ulike kurs, seminarer mv. med fokus på etterlevelse av sentrale lover og forskrifter, forsvarlig utlånspraksis mv. hvor banken har 3 sertifiserte autoriserte finansrådgivere, 11 sertifiserte forsikringsrådgivere og 2 sertifiserte dagligbank rådgivere ved utgangen av Banken sikrer også ansatte innflytelse gjennom godt samarbeid med de tillitsvalgte innenfor de rammer og tradisjoner som gjelder for bransjen. Det legges videre til rette for at rekrutteringer skjer fra et bredt utvalg av samfunnet og eldre arbeidstakere kan få et yrkesaktivt liv frem til alderspensjonering og bidra til å redusere antall tidligpensjoneringer i banken. Banken har utover årsrapporten og ovennevnte forhold ingen særskilt rapportering på samfunnsmessige resultater. Blaker Sparebank praktiserer likestilling så langt det er praktisk mulig. Banken har som målsetting å ha full likestilling. I bankens styre er det 3 menn og 2 kvinner, i bankens forstanderskap er det 10 menn og 12 kvinner, og i kontrollkomiteen er det 1 mann og 2 kvinner. Det er styrets oppfatning at arbeidsforholdene, trivsel og miljø er godt. Det henvises for øvrig til regnskap og utarbeidede noter for opplysning om godtgjørelse til styret, banksjef, tillitsvalgte for øvrig, revisor og ansatte. Styret vil til slutt få takke alle ansatte og tillitsvalgte for god innsats i Vi takker også bankens kunder for god oppslutning om lokalbanken. Styret for Blaker Sparebank Sørumsand, 4. februar

14 Resultatregnskap 2013 RESULTATREGNSKAP 2013 MORBANK KONSERN MORBANK KONSERN (Beløp i hele kroner) NOTER RENTEINNTEKTER OG LIGNENDE INNTEKTER Renter og lignende innt. av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kunder Renter og lignende innt. av obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer Andre renteinntekter og lignende inntekter RENTEKOSTNADER OG LIGNENDE KOSTNADER Renter og lignende kostnader på gjeld til kredittinstitusjoner Renter og lignende kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder Renter og lignende på utstedte verdipapirer Renter og lignende kostnader på ansvarlig lånekapital Andre rentekostnader og lignende kostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter UTBYTTE OG ANDRE INNT. AV VERDIPAPIRER MED VARIABEL AVKASTNING Inntekter av aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning PROVISJONSINNTEKTER OG INNTEKTER FRA BANKTJENESTER (19) Garantiprovisjon Andre gebyrer og provisjonsinntekter PROVISJONSKOSTNADER OG KOSTNADER VED BANKTJENESTER Andre gebyrer og provisjonskostnader NETTO GEVINST/TAP AV VALUTA OG VERDIPAPIRER Netto gev/tap på obligasjoner Netto gev/tap på aksjer Netto gev/tap på valuta og derivater ANDRE DRIFTSINNTEKTER Driftsinntekter faste eiendommer Andre driftsinntekter LØNN OG GENERELLE ADMINISTRASJONSKOSTN. (21) Lønn Pensjoner Sosiale kostnader Administrasjonskostnader AVSKRIVNINGER MV AV VARIGE DRIFTSMIDLER (11) Ordinære avskrivninger ANDRE DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader faste eiendommer Andre driftskostnader (24) RESULTAT AV ORDINÆR DRIFT FØR TAP TAP PÅ UTLÅN OG GARANTIER (6) Tap på utlån Tap på garantier GEVINST VED SALG AV ANLEGGSMIDLER RESULTAT AV ORDINÆR DRIFT FØR SKATT SKATT PÅ ORDINÆRT RESULTAT (25) RESULTAT FOR REGNSKAPSÅRET Disponeringer av overskudd: (14) Overført til Sparebankens Fond Overført til gavefond Overført til gaver Overført annen egenkapital

15 Balanse 2013 BALANSE 2013 MORBANK KONSERN MORBANK KONSERN (Beløp i hele kroner) NOTER EIENDELER KONTANTER OG FORDRINGER PÅ SENTRALBANKER UTLÅN TIL OG FORDRINGER PÅ KREDITTINSTITUSJONER (6) Utlån til og fordringer på kredittinst. uten oppsigelse Utlån til og fordringer på kredittinst.med oppsigelse UTLÅN TIL OG FORDRINGER PÅ KUNDER (6) Kasse-/drifts- og brukskreditter Byggelån Nedbetalingslån Sum brutto utlån og fordringer på kunder Individuelle nedskrivninger på utlån Nedskrivninger grupper av utlån Sum netto utlån og fordringer på kunder OBLIGASJONER OG ANDRE RENTEBÆRENDE VERDIPAPIR (8) Obligasjoner utstedt av det offentlige Obligasjoner utstedt av andre AKSJER (10) Aksjer,andeler og grunnfondsbevis EIERINTERESSER I KONSERNSELSKAPER UTSATT SKATTEFORDEL (25) VARIGE DRIFTSMIDLER Maskiner og inventar (11) Bygninger og andre faste eiendommer ANDRE EIENDELER Finansielle derivater Andre eiendeler FORSKUDDSBETALINGER OG OPPTJENTE INNTEKTER Opptjente ikke innbetalte inntekter og forskuddsbet. ikke påløpte kostnader Overfinansiering av pensjonsforpliktelser Andre forsk.bet ikke påløpte kostnader SUM EIENDELER

16 Balanse 2013 BALANSE 2013 MORBANK KONSERN MORBANK KONSERN (Beløp i hele kroner) NOTER GJELD GJELD TIL KREDITTINSTITUSJONER Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner uten løpetid (12) Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner med løpetid INNSKUDD FRA OG GJELD TIL KUNDER Innskudd fra og gjeld til kunder uten avtalt løpetid (12) Innskudd fra og gjeld til kunder med avtalt løpetid GJELD STIFTET VED UTSTEDELSE AV VERDIPAPIRER Sertifikater Obligasjonsgjeld ANNEN GJELD Annen gjeld PÅLØPTE KOSTNADER OG FORSKUDDSBET. INNTEKTER AVSETNINGER TIL FORPLIKTELSER OG KOSTNADER Netto pensjonsforpliktelse Utsatt skatt (25) Andre avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser ANSVARLIG LÅNEKAPITAL (13) SUM GJELD EGENKAPITAL OPPTJENT EGENKAPITAL (14) Sparebankens fond Gavefond Annen egenkapital SUM GJELD OG EGENKAPITAL BETINGEDE FORPLIKTELSER (14) Garantier Pantstillelser Blaker Sparebank, Sørumsand 4. februar 2014/ 25. februar

17 Vi ønsker å være engasjert i lokalsamfunnet 17

18 Revisors beretning TIL FORSTANDERSKAPET I BLAKER SPAREBANK Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for Blaker Sparebank som består av selskapsregnskap, som viser et overskudd på kr , og konsernregnskap som viser et overskudd på kr Selskapsregnskapet og konsernregnskapet består av balanse per 31. desember 2013, resultatregnskap og kontantstrømoppstilling, for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret og daglig leder finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Revisors oppgaver og plikter Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for selskapets utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettvisende bilde. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Konklusjon Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av banken og konsernet Blaker Sparebanks finansielle stilling per 31. desember 2013 og av deres resultater og kontantstrømmer for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Uttalelse om øvrige forhold Konklusjon om årsberetningen Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til anvendelse av overskuddet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Konklusjon om registrering og dokumentasjon Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon, mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. Oslo, den 4. februar 2014 BDO AS Inge Soteland Statsautorisert revisor 18

19 Beretning fra kontrollkomiteen Kontrollkomiteen har bestått av: Berit Kjeldseth Arntzen (leder), Gry F. Melnes og Ole Edward Hagen Kontrollkomiteen har ført tilsyn med at bankens virksomhet er drevet i samsvar med Sparebanklovens vedtekter, forstanderskapets vedtak og andre bestemmelser som banken har plikt til å rette seg etter. Komiteen har gått i gjennom styrets protokoller og for øvrig foretatt de undersøkelser som Sparebankloven og kontrollkomiteens instruks bestemmer. Kontrollkomiteen har utarbeidet en møte- og arbeidsplan for perioden 2013/2014. Denne planen er fulgt og komiteen har hatt møte med styrets leder, bankens revisor og bankens hovedtillitsvalgt. Sammen med bankens ledelse, forstanderskapets leder, styret og revisor har kontrollkomiteen gjennomgått styrets årsberetning, resultatregnskap og balanse uten at dette gir foranledning til noen bemerkninger. Kontrollkomiteen tilrår at resultatregnskapet og balansen fastsettes som bankens regnskap for året Sørumsand, 4. februar 2014 Ole Edward Hagen Gry. Melnes Berit K. Arntzen Leder 19

20 Innholdsfortegnelse Noter til regnskapet 2013 Innholdfortegnelse Note 1. Generell info - rettvisende bilde Note 2. Regnskapsprinsipper Note 3. Datterselskap og tilknyttede selskap Note 4. Finansiell risiko Note 5. Finansielle derivater og instrumenter Note 6. Utlån Note 7. Overtatte eiendeler Note 8. Obligasjoner, sertifikater og andre rentebærende verdipapirer Note 9. Ansvarlig lånekapital i andre foretak Note 10. Aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning Note 11. Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Note 12. Gjeld Note 13. Ansvarlig lån/fondsobligasjoner Note 14. Endringer i egenkapitalen Note 15. Kapitaldekning Note 16. Poster utenom balansen 20

Nøkkeltall (Tall i Mill kr) 2012 2011 Endring Endring i % Resultat Forvaltningskapital Utlån/Kreditter Innskudd fra Kunder

Nøkkeltall (Tall i Mill kr) 2012 2011 Endring Endring i % Resultat Forvaltningskapital Utlån/Kreditter Innskudd fra Kunder 2012 Årsberetning INNHOLD Nøkkeltall 5 Generelt om året 2012 og utsikter for året 2013 7 Eierstyring og selskapsstyring 8 Driftsresultat 10 Resultatregnskap 2012 13 Balanse 2012 14 Revisors beretning

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 2013

ÅRSRAPPORT 2013 2013 ÅRSRAPPORT 2013 STYRETS BERETNING TIL REGNSKAPSÅRET 2013 Innledning Selbu Sparebank er etablert i 1859, og driver bankvirksomhet med forretningssteder i Selbu, Tydal, Stjørdal og Trondheim kommuner, og

Detaljer

Årsrapport 2014. Trøgstad Sparebank

Årsrapport 2014. Trøgstad Sparebank Årsrapport 2014 Trøgstad Sparebank Årsrapport 2014 STYRETS BERETNING FOR 2014 GENERELT RESULTATREGNSKAPET BALANSEN EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE (corporate governance) Generelle regnskapsprinsipper GENERELT

Detaljer

BANKSJEFENS KOMMENTAR

BANKSJEFENS KOMMENTAR Årsrapport 2013 BANKSJEFENS KOMMENTAR 2013 har spesielt vært preget av stor kundevekst, høy kredittvekst samt gjennomføring av en helhetlig merkevareprosess i banken. Vi kan stolt legge året 2013 bak oss

Detaljer

INNHOLD BANKSJEFENS OPPSUMMERING 2012. 5 STYRETS ÅRSBERETNING. 6 RESULTATREGNSKAP. 12 BALANSE. 13 KONTANTSTRØMANALYSE. 14 NOTER.

INNHOLD BANKSJEFENS OPPSUMMERING 2012. 5 STYRETS ÅRSBERETNING. 6 RESULTATREGNSKAP. 12 BALANSE. 13 KONTANTSTRØMANALYSE. 14 NOTER. ÅRSRAPPORT 2012 1 2 INNHOLD BANKSJEFENS OPPSUMMERING 2012... 5 STYRETS ÅRSBERETNING... 6 RESULTATREGNSKAP... 12 BALANSE... 13 KONTANTSTRØMANALYSE... 14 NOTER... 15 REVISJONSBERETNING... 35 KONTROLLKOMITEENS

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2012. 114. forretningsår

Årsberetning og regnskap 2012. 114. forretningsår Årsberetning og regnskap 2012 114. forretningsår INNLEDNING Hjartdal og Gransherad Sparebank skal være en lokalbank for Hjartdal, Notodden og Kongsberg som tilbyr hyggelig og kompetent service. Vårt mål

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 2014

ÅRSRAPPORT 2014 2014 ÅRSRAPPORT 2014 Styrets beretning til regnskapsåret 2014 INNLEDNING Selbu Sparebank ble etablert i 1859, og er en selvstendig bank med hovedkontor i Selbu. Selbu og Tydal er godt etablerte kontor, og

Detaljer

Mysen Sarpsborg Årsrapport 2013

Mysen Sarpsborg Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 Med omtanke for mennesker og verdier - siden 1848 Innholdsfortegnelse Styrets beretning side 4 Resultatregnskap side 16 Balanse side 18 Noter side 20 Eierstyring og selskapledelse side

Detaljer

ÅRSRAPPORT. fra start til mål

ÅRSRAPPORT. fra start til mål BANKSJEFEN HAR ORDET 2011 ble et godt år for Grong Sparebank. Et rekordsterkt driftsresultat, sammen med en høy kundevekst, viser at banken også i 2011 har utviklet seg meget positivt. Vi leverer bankens

Detaljer

Årsrapport 2013 Bien Sparebank AS. en alliansebank i eika.

Årsrapport 2013 Bien Sparebank AS. en alliansebank i eika. Årsrapport 2013 Bien Sparebank AS en alliansebank i eika. BIEN SPAREBANK AS ÅRSRAPPORT 2013 1885-2013 128 år Bankens ledergruppe Fra venstre: Leder BM Trygve Einerkjær, leder depot og kredittkontroll Lillian

Detaljer

Heading. Årsrapport 2014. en trivelig bank med kloke løsninger

Heading. Årsrapport 2014. en trivelig bank med kloke løsninger Årsrapport 2014 en trivelig bank med kloke løsninger Sidetema Sidetema Innhold Virksomheten og lokalisering 4 Dette er Andebu Sparebank Våre verdier Våre kundeløfter Bankens rammebetingelser 4 Virksomheten

Detaljer

Meldal Sparebank - Årsrapport 2011

Meldal Sparebank - Årsrapport 2011 Meldal Sparebank - Årsrapport 2011 2011 1 ÅRSRAPPORT - 2011 Meldal Sparebank Forretningside Januar 2012 En bank med selvstendighet og uavhengighet. En bank med lokal forankring og samfunnsansvar. En fullservicebank

Detaljer

BANKSJEFENS FORORD. 3 STYRETS ÅRSBERETNING. 4 ÅRSREGNSKAP 2011.16 KONTANTSTRØMOPPSTILLING.20 NOTER TIL REGNSKAPET.21 ERKLÆRING FRA STYRET OG BANKSJEF

BANKSJEFENS FORORD. 3 STYRETS ÅRSBERETNING. 4 ÅRSREGNSKAP 2011.16 KONTANTSTRØMOPPSTILLING.20 NOTER TIL REGNSKAPET.21 ERKLÆRING FRA STYRET OG BANKSJEF ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSREGNSKAP 2011 BANKSJEFENS FORORD... 3 STYRETS ÅRSBERETNING... 4 ÅRSREGNSKAP 2011...16 KONTANTSTRØMOPPSTILLING...20 NOTER TIL REGNSKAPET...21 ERKLÆRING FRA STYRET OG BANKSJEF...39

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2014

Årsmelding og regnskap 2014 Årsmelding og regnskap 2014 111. forretningsår Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank ble etablert i 1904, og er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og rådgivningskontor

Detaljer

Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling...

Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling... Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling... 5 Strategisk samarbeid Terra-gruppen... 5 Resultatutvikling,

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 108. forretningsår Årsberetning for 2011 Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og et avdingskontor

Detaljer

2. Samfunnsøkonomi og rammevilkår

2. Samfunnsøkonomi og rammevilkår Årsberetningen for 2014 1. Innledning Berg Sparebanks regnskap for 2014 viser et resultat før skatt på NOK 37,6 mill. Dette er NOK 4,4 mill. bedre enn i 2013. I prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

Banksjefens kommentar 3. Styrets Beretning 2013 4. Resultat og Balanse 15. Egenkapitaloppstilling 17. Kontantstrømoppstilling 18 NOTER 19

Banksjefens kommentar 3. Styrets Beretning 2013 4. Resultat og Balanse 15. Egenkapitaloppstilling 17. Kontantstrømoppstilling 18 NOTER 19 Årsberetning 2013 1 Innhold Banksjefens kommentar 3 Styrets Beretning 2013 4 Resultat og Balanse 15 Egenkapitaloppstilling 17 Kontantstrømoppstilling 18 NOTER 19 Eierstyring og selskapsledelse 2013 (Corporate

Detaljer

Odal Sparebank. Årsrapport 2013

Odal Sparebank. Årsrapport 2013 Resultat RESULTATREGNSKAP (i tusen kroner) Noter 2013 2012 Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 2.121 1.534 Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer

Detaljer

ÅRSRAPPORT SRAPPOR T 2014

ÅRSRAPPORT SRAPPOR T 2014 ÅRSRAPPORT 2014 Foto: Sjarm Fotostudio, Indre Akershus Blad, Høland og Setskog Sparebank Trykk: 07 Gruppen Styrets årsberetning s 5 Nøkkeltall s 17 Resultat s 18 Balanse s 19 Kontantstrømoppstilling s

Detaljer

Dette er Andebu Sparebank

Dette er Andebu Sparebank Årsrapport 2011 1 Dette er Andebu Sparebank Andebu Sparebank er en frittstående og selvstendig sparebank etablert i 1863. Vi tilbyr betalingsløsninger, finansiering, sparing og forsikring for å skape lønnsomhet

Detaljer

Dette er Andebu Sparebank

Dette er Andebu Sparebank Årsrapport 2012 1 Dette er Andebu Sparebank Andebu Sparebank er en frittstående og selvstendig sparebank etablert i 1863. Vi tilbyr betalingsløsninger, finansiering, sparing og forsikring for å skape lønnsomhet

Detaljer

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling Årsberetning 2014 Årsberetning 2014 Rammebetingelser Hegra Sparebank driver sin virksomhet fra 2 kontorer i Stjørdal kommune. Kontorlokalene befinner seg i Søndre gate i Stjørdal sentrum og i eget forretningsbygg

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2010. Foto: Hans Dieter Fleger

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2010. Foto: Hans Dieter Fleger ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2010 Foto: Hans Dieter Fleger BANKSJEFENS FORORD... 3 STYRETS ÅRSBERETNING... 4 ÅRSREGNSKAP 2010...14 KONTANTSTRØMOPPSTILLING...19 NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET...20 1 INNLEDNING...20

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Styrets årsberetning for 2009 Styrets hovedmål for 2009 var å styrke bankens egenkapital. Dette var et utfordrende mål i et år som begynte med stor usikkerhet

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010 Årsberetning 2010 STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010 Strømmen Sparebank driver sin bankvirksomhet fra sitt kontor i Strømsveien 65 på Strømmen. 2010 ble på nytt et meget bra år for banken. Ca. 25 mill. kr av

Detaljer

1 Hovedtall fra regnskapet for 2012 og sammenligningstall for de siste 4 år

1 Hovedtall fra regnskapet for 2012 og sammenligningstall for de siste 4 år 2012 ÅRSRAPPORT 2 Årsrapport 2012 - Rindal Sparebank INNHOLD Hovedtall fra regnskapet for 2012 og sammenligningstall for de siste 4 år... 3 Styrets årsmelding 2012... 4 Resultatregnskap... 12 Balanse...

Detaljer

Årsrapport 2014. 104. regnskapsår

Årsrapport 2014. 104. regnskapsår 104. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2014. 1 Sparebankenes rammebetingelser 2015... 1 Bankens virksomhet i 2014. 1 Virksomhetsstyring... 2 Eiendomsmegling... 3 Strategisk samarbeid

Detaljer

ÅRSBERETNING REGNSKAP

ÅRSBERETNING REGNSKAP ÅRSBERETNING REGNSKAP 2012 RørosBanken Røros Sparebank Årsberetning for 2012 Norsk og internasjonal økonomi Utsiktene til en mer stabil økonomi og ny vekst både i Europa og i USA er vesentlig bedret mot

Detaljer

En alliansebank i. Gærbra bank fær vanli fælk

En alliansebank i. Gærbra bank fær vanli fælk Gærbra bank fær vanli fælk En alliansebank i Innledning Styrets årsberetning sammen med resultatregnskap, balanse, kontantstrømanalyse og noter til regnskapet har som formål å dekke kravene i Lov om årsregnskap

Detaljer