Fast ansatte pr

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fast ansatte pr. 31.12.08"

Transkript

1 Årsberetning 2008

2

3 Fast ansatte pr Jan Knutsen Banksjef Fred Gornitshni Ass.banksjef Jan H. Olsen Salgs- og Markedssjef May V. Andersen Soussjef Heidi Høitomt Regnskapsleder Marit H Midtbø Kristin Borstad Kari Wæge Ingunn Røhnebæk Kari Olstad Gerd N. Karlsen Liv M. Fostervold Gro Skjønhaug Ingunn Færgestad Reidun Skomdal Espen Logan Grete Jensen Hilde H. Bråthen Lars E. Andresen Berit Nevjen Mona Sandengen 2 3

4

5 Nøkkeltall Årsberetning 2008 Blaker Sparebank ble stiftet 22. okt Banken består i tillegg til hovedkontoret på Sørumsand av 2 filialer, en på Blaker og en på Auli. NØKKELTALL (Tall i mill kr) Endring Endring i % 5,15 10,2-5,05-49,5 % Forvaltningskapital 1.915, ,8 139,7 7,9 % Utlån/Kreditter 1.636, ,8 79 5,1 % Innskudd fra Kunder 1.053,8 975,6 78,2 8,0 % Resultat Utvikling i Forvaltningskapital Utvikling i Forvaltningskapital kr kr kr kr - kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr krkr kr kr krkr kr kr kr krkr kr kr kr krkr kr kr kr kr kr 747 kr kr

6 Styrets beretning GENERELT OM ÅRET 2008 Den økonomiske krisen som hadde sitt utspring i USA har i løpet av 2008 slått inn for fullt både i Europa og i Norge. Det har medført at banker har gått over ende i stor skala, og massive redningspakker fra myndigheter rundt om har vært nødvendige i ett forsøk på å stabilisere den økonomiske utviklingen. Konsekvensen av dette har for norske banker vært en betydelig økning i kostnadene ved å hente inn penger fra markedet. Kombinert med usikkerhet på fremtidsutsiktene i arbeidsmarkedet og bankenes manglende vilje og evne til å gi mellomfinansiering har dette resultert i ett svekket boligmarked. I oktober la myndighetene til rette for en pakke som skulle hjelpe bankene å skaffe seg funding via Norges Bank, og denne har til dels hjulpet bankene noe med likviditetstilgangen. Dette har for norske banker medført problemer med å skaffe seg likviditet til fornuftige priser. Frykt for tap har gjort bankene mer tilbakeholdne med å gi lån til hverandre. I sin tur har dette ført til at bankene har blitt mer restriktive til nye lån. Arbeidsledigheten i 2008 var lav og antall arbeidsledige utgjorde ca personer ved utgangen av året. For Sørum Kommune var 107 personer uten arbeid ved utgangen av 2008, det er 36 flere enn forrige år. I Nes kommune var 142 personer uten arbeid, en økning på 27 personer. Husholdningenes økonomi var god i 2008, selv med en økning av renta i de første tre kvartalene. Etterspørselen etter lån har i løpet av året flatet ut. Dette har sammenheng med finanskrisen som har vært på dagsorden siden høsten Sammenlignet med 2007 har boligprisene i Akershus falt med ca 8 10 % i For landbruket var mai en gunstig periode for å gjøre våronna, slik at de aller fleste var ferdige med onna til 17. mai. Dermed fikk årsvekstene en tidlig og god start. Sommeren ble også meget gunstig med sol og regn i passelige mengder. Temperaturen var også passelig utover sommeren og veksten av både korn og gras ble stor. Vi fikk litt for mye regn for tørking av høyet slik at flere fikk problemer med forkvaliteten, særlig utover i juli. Kornavlingene ble bra for de aller fleste, unntatt på dårlig grøfta jord. Her ble jorda for rå og veksten stoppet opp. Innhøstingsforholdene var ikke gode da været under treskinga veksla mye mellom sol og regn. Det ble tresket en del rått korn for i det hele tatt å få avlingene i hus. Hveten oppnådde ikke matkornkvalitet på grunn av for mye regn under modningen. Men samlet sett ble kornavlingene blant de bedre på mange år. For Blaker Sparebank har 2008 vært preget av moderat aktivitet og en positiv utvikling. Dette skyldes i stor grad den sterke befolkningsveksten i våre kjerneområder. Både Sørum og Nes er blant de kommunene i landet som har god vekst. Disse kommunene har gode tilbud i form av barnehager, skoler og nærhet til Oslo og Gardermoen. Resultatregnskapet viser et overskudd på kr. 5,1 mill. og forvaltningskapitalen har økt til kr ,5 mill. en økning på kr. 139,7 mill. (7,9 %). Eierstyring og selskapsstyring (Corporate Governance) Formål/Virksomhet Blaker Sparebanks vedtekter 1-1 I Blaker Sparebanks vedtekter 1-1 er bankens formål definert. Blaker Sparebank er opprettet den 22. oktober Sparebanken skal ha sitt sete i Sørum Kommune. Den har til formål å fremme sparing og å forvalte på trygg måte de midler den rår over i samsvar med de lovregler som til enhver tid gjelder for sparebanker. Sparebanken kan utføre alle vanlige bankforretninger og banktjenester i samsvar med Sparebanklovens bestemmelser. Stiftere eller andre har ikke rett til utbytte av virksomheten. Forstanderskapet Blaker Sparebanks vedtekter 3-1 Forstanderskapet er Blaker Sparebanks øverste organ. Det er forstanderskapet som bl.a fastsetter sparebankens vedtekter, velger styrets- og kontrollkomiteens medlemmer og varamedlemmer, vedtar regnskapet og disponerer årets overskudd. Forstanderskapet skal se til at banken virker etter sitt formål i samsvar med lov, vedtekter og forstanderskapets vedtak. Forstanderskapet består av 22 medlemmer og forstandere og 16 varamedlemmer, og sammensettes slik: Innskyterne og kommunen velger hver 9 forstandere og 4 varamedlemmer. De ansatte i banken velger blant de ansatte 4 medlemmer og 3 varamedlemmer til forstanderskapet. Forstanderskapets valgkomitè (vedtektenes 6-1) velges blant forstanderskapets medlemmer. Valgkomitèen skal bestå av 3 medlemmer og 2 varamedlemmer, og ha representanter fra alle grupper som er representert i forstanderskapet; innskytervalgte, kommunevalgte og ansattevalgte. Valgkomitèen skal forberede innskyternes valg av forstandere med varamedlemmer, samt valget av medlemmer og varamedlemmer av valgkomitèen. (Blaker Sparebanks vedtekter 6-2) Styret Blaker Sparebanks vedtekter 5-1 Bankens styre består av 5 medlemmer og 4 varamedlemmer valgt av forstanderskapet. Formann og nestformann velges av forstanderskapet ved særskilte valg. Minst ett medlem med minst ett varamedlem velges blant de medlemmer av forstanderskapet som er valgt av kommunestyret, og ett medlem blant de ansatte dersom banken har 15 eller flere ansatte. Styret utarbeider hvert år en plan for sitt arbeid med vekt på mål, strategi og gjennomføring. Bankens internkontrollsystem blir hvert år gjennomgått av styret for å sikre at banken drives i samsvar med bankens interne ansvars- og oppgavefordeling, strategiplan og etiske retningslinjer. Styret fastsetter daglig leders lønn og annen godtgjørelse. Revisjon Blaker Sparebanks vedtekter 8-1 Forstanderskapet ansetter revisor og fastsetter hans godtgjørelse. Revisjonsfirmaet AS Revision ved statsautorisert revisor Wilhelm Forland er bankens eksterne revisor. Revisor legger årlig fram rapporter som omhandler revisjonens syn på bankens risikoområde, interne kontrollrutiner med mer. Revisor deltar også på styremøter hvor bankens årsregnskap blir behandlet og inviteres til alle møter i forstanderskapet. Styrets vurdering av revisjonsarbeidet er fullt ut tilfredsstillende. Revisor har ikke levert tilleggstjenester av en slik art at det gir grunnlag for spørsmål om revisors uavhengighet og objektivitet. Bankens visjon er å være en frittstående og selvstendig lokalbank, med hovedvekt på kapitalforvaltning og betalingsformidling for næring og personmarkedet. Blaker Sparebank skal være en fremtidsrettet lokalbank som tilfredsstiller de fleste kundegruppers behov for banktjenester og økonomisk rådgivning.

7 Blaker Sparebank har en sterk oppslutning i sine markedsområder, og det er et mål for banken å bidra til videreutvikling av det lokale næringsliv, sysselsetting, bosetting og fritidsaktiviteter til det beste for lokalsamfunnet. Renteutvikling i 2008/Rentemargin Norges Bank endret sin styringsrente 5 ganger i 2008, hvorav endringene frem til juni besto av økninger på til sammen 0,5% og reduksjonene siste halvår utgjorde 2,75%. Styringsrenten var ved årsskiftet 3 %. Med de renteendringene som er gjennomført i 2008 og den økonomiske usikkerheten som finnes tror vi at ytterligere rentereduksjoner fra Norges Bank vil komme i løpet av For Blaker Sparebank var rentemarginen 2,19% for 2008 mot 2,11 % i Likviditet Blaker Sparebank hadde en utlånsvekst for 2008 på kr. 79,0 mill. (5,1 % ), innskuddene viste en økning på kr. 78,2 mill. (8,0 %). I tillegg til kundeinnskudd har Blaker Sparebank obligasjonslån på til sammen kr. 493 mill. samt langsiktige låneopptak i Sparebankenes Kredittselskap på kr. 148 mill. Dette bidrar til langsiktig finansiering og reduserer behovet for kortsiktige innskudd fra pengemarkedet. Likviditeten i banken har som helhet vært god i Verdipapirer Pr utgjorde bankens plasseringer i obligasjoner kr. 136,1 mill mot kr. 80,3 mill. forrige år. Aksjer og andre verdipapirer utgjorde kr. 22,0 mill mot kr. 19,4 mill. forrige år. Hovedtyngden av verdipapirer er plassert i obligasjoner utstedt av banker, industri og den norske stat. I tillegg har banken plasseringer i verdipapirfond og aksjer. Etter årets betydelige nedskrivninger av aksjer, aksjefond og obligasjoner vurderer styret kursrisikoen på bankens verdipapirer som moderat. Innskuddsutviklingen Banken har hatt en positiv utvikling av kundeinnskudd i Innskudd fra kunder utgjorde ved årsskiftet kr.1.053,8 mill mot kr. 975,6 mill. forrige år. Dette er en økning på kr. 78,2 mill. tilsvarende 8,0 %. 6 7

8 Styrets beretning Utlånsvirksomheten Etterspørselen etter lån har vært god i God økonomi i husholdningene og mange nye innbyggere i våre primærområder er hovedårsaken til utlånsveksten. Brutto utlån utgjorde ved årsskiftet kr ,8 mill mot kr ,8 mill. ved forrige årsskifte. Det er en økning på kr. 79 mill. tilsvarende 5,1 %. I tillegg er det formidlet lån til Terra Boligkreditt for ca kr. 100 mill. Når det gjelder tap på utlån og garantier har banken bokført kr. 1,1 mill. i tap for ( Jfr. note 2 c ). Bankens finansielle risiko Det er et overordnet mål for banken at risikoforholdene skal være moderate. Det er hensyntatt på forskjellige måter. Styring og organisering av risikoforholdene inngår i bankens kvalitetssikringssystem. Kredittrisikoprofil Bankens kredittrisikoprofil har ikke endret seg. Utlån og kreditter gis i hovedsak til privatpersoner og primærnæringen i vårt nærområde. En høy andel av bankens lån er pantesikret i fast eiendom innenfor 60/80 % av markedsverdi. Av bankens totale utlån utgjør lån til privatmarkedet 81,5 %. Det er ikke registrert endringer i kundenes tilbakebetalingsevne sammenlignet med forrige år. Risiko knyttet til utlån, garantier og forventet tap samt endring i kredittrisiko fremgår av note nr. 2. Likviditetsrisiko Likviditetsrisikoen er i hovedsak forholdet mellom langsiktige utlån og kortsiktige innlån. Blaker Sparebank har som målsetting at det skal være rimelig balanse mellom innskudd og utlån. Likviditetssituasjonen overvåkes daglig, og styret mottar jevnlig rapporter om status. For å sikre banken mot hurtige endringer i likviditetsbehovet er det etablert trekkrettigheter i andre banker på til sammen kr. 123 mill. Disse trekkrettighetene har ikke vært benyttet i Renterisiko Renterisikoen vurderes som lav i det banken ikke har lån eller innskudd av betydning til fast rente. Banken har som målsetting å tilpasse rentenivået ved endringer i markedet. DRIFTSRESULTAT Driftsresultatet for 2008 av ordinær drift før skatt ble kr. 8,6 mill. tilsvarende 0,45 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK) mot kr. 13,9 mill. og 0,83 % i Driftsutgiftene for 2008 ble kr. 27,8 mill tilsvarende 1,45 % av GFK mot kr. 25,9 mill. tilsvarende 1,55 % GFK i Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter ble for 2008 kr. 42,0 mill tilsvarende 2,19 % av GFK mot kr. 35,2 mill. tilsvarende 2,11 % av GFK i Netto andre driftsinntekter inkl. kurstap på verdipapirer ble for 2008 minus kr. 4,4 mill. tilsvarende minus 0,23 % av GFK mot kr. 5,4 mill. og 0,33 % i Mer risikosensitivt kapitalkrav Bedre risikostyring og kontroll Tettere tilsyn Mer informasjon til markedet Det nye kapitaldekningsregelverket baseres på tre pilarer: Pilar 1: Minimumskrav til ansvarlig kapital Pilar 2: Vurderingen av samlet kapitalbehov og individuell tilsynsmessig oppfølging Pilar 3: Institusjonenes offentliggjøring av informasjon Figuren nedenfor illustrerer bankens metoder for å beregne minimumskrav til ansvarlig kapital ihht Pilar 1.! Etter en skattekostnad på kr. 3,5 mill., ble årsoverskuddet på kr ,-. DISPONERING AV ÅRETS OVERSKUDD Styret foreslår at kr ,- avsettes til gaver til almennyttige formål. Videre avsettes til gavefond kr ,-. Kr ,overføres Sparebankens fond, som etter dette utgjør kr ,-. KAPITALDEKNING Pr hadde Blaker Sparebank en kapitaldekning på 16,2 % mens kravet fra myndighetene er 8 %. Årsregnskapet gir sammen med styrets beretning et rettvisende bilde av bankens eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Regnskapet er satt opp under forutsetning om fortsatt drift. BASEL II NYE KAPITALDEKNINGSREGLER Nye krav til finansinstitusjonenes beregning av kapitaldekning, Basel II, ble innført i Norge fra 1. januar Det nye regelverket bygger på en ny standard for kapitaldekningsberegninger fra Bank for International Settlements (BIS). Formålet med det nye kapitaldekningsregelverket er å styrke stabiliteten i det finansielle systemet gjennom: Pilar 1 Pilar 1 omhandler minstekrav til kapitaldekning og er en videreutvikling av det tidligere kapitaldekningsregelverket, Basel I. Det nye forslaget innebærer ingen endring i den grunnleggende konstruksjonen av kapitalkravet, som fortsatt blir 8 %, men det blir noen endringer i regelverket for hva som kan regnes som ansvarlig kapital og sammensetningen av denne. De store endringene gjelder beregningen av kapitalkravet for kredittrisiko og introduksjonen av et eksplisitt kapitalkrav for operasjonell risiko. Gjeldende krav til kapitaldekning for markedsrisiko berøres i mindre grad av det nye regelverket. Pilar 2 Pilar 2 er basert på to hovedprinsipper. Bankene skal ha en prosess for å vurdere sin totale kapital i forhold til risikoprofil og en strategi for å opprettholde sitt kapitalnivå. I tillegg skal

9 tilsynsmyndighetene gjennomgå og evaluere bankenes interne vurdering av kapitalbehov og strategier, samt overvåke og sikre overholdelse av de myndighetspålagte kapitalkravene. Tilsynet har myndighet til å sette i verk passende tilsynsmessige tiltak om det ikke er tilfreds med resultatet av denne prosessen. Det er et regulatorisk krav at banken rapporterer ICAAP første gang i 2008, noe som ble gjennomført medio mars Pilar 3 Formålet med pilar 3 er å supplere minimumskravene i pilar 1 og den tilsynsmessige oppfølging i pilar 2. Pilar 3 skal bidra til økt markedsdisiplin gjennom krav til offentliggjøring av informasjon som gjør det mulig for markedet, herunder analytikere og investorer, å vurdere institusjonens risikoprofil og kapitalisering samt styring og kontroll. Kravene til offentliggjøring blir spesielt viktig når bankene i større grad kan benytte egne systemer og metoder for å beregne kapitalkravet. Det er et regulatorisk krav at banken skal rapportere Pilar 3 informasjon første gang i forbindelse med årsrapporteiringen av regnskapsinformasjon for Dette vil bli gjennomført i løpet av første halvår 2009 for regnskapsåret 2008 og vil bli offentliggjort på bankens hjemmesider. DATTERSELSKAPER Datterselskapene Blaker Eiendomsmegling AS og Vertshuset Petra AS er 100 % eid av Blaker Sparebank og inngår i eget utarbeidet konsernregnskap. Aktiviteten i Blaker Eiendomsmegling for året 2008 har vært lav, og selskapet vil i sin nåværende form bli avviklet. Vertshuset Petra AS eier Sentrumsgården på Sørumsand og virksomheten består i utleie av gårdens lokaler. INTERN VIRKSOMHET Styret har avholdt 18 møter og behandlet 82 saker inkl. lånesaker. Øvrige lånesaker behandlet i henhold til fullmakter, er referert til styret. Blaker Sparebank hadde ved årsskiftet 22 ansatte, herav 6 menn og 16 kvinner. Totalt utgjør det 20,4 årsverk i Sykefraværet i banken utgjorde 143 dager for 2008 tilsvarende 3,2 %. Det er ikke registrert skade eller ulykke som følge av arbeidsforholdene. 8 9

10 Styrets beretning Blaker Sparebank praktiserer likestilling så langt det er praktisk mulig. Banken har som målsetting å ha full likestilling. I bankens styre er det 3 menn og 2 kvinner, i bankens forstanderskap er det 11 menn og 11 kvinner, og i kontrollkomiteen er det 1 mann og 2 kvinner. Virksomheten forurenser ikke det ytre miljø. Det er styrets oppfatning at arbeidsforholdene, trivsel og miljø er godt. Det henvises for øvrig til regnskap og utarbeidede noter for opplysning om godtgjørelse til styret, banksjef, tillitsvalgte for øvrig, revisor og ansatte. Terra-Gruppen A/S Terra-Gruppen bankallianse og finanskonsern Finanskonsernet Terra-Gruppen eies av 78 selvstendige og lokalt forankrede norske sparebanker, deriblant Blaker Sparebank. Bankalliansen Terra-Gruppen er samlet en av Norges største finansgrupperinger. Gjennom eierskapet i Terra-Gruppen får Blaker Sparebank tilgang til et vidt produktspekter og banktjenester som er konkurransedyktige. De viktigste er boliglån gjennom Terra Boligkreditt, debet- og kredittkort fra Terra Kort, skadeforsikring fra Terra Skadeforsikring, Livsforsikring fra Terra Liv, fond og obligatorisk tjenestepensjon fra Warren Wicklund Kapitalforvaltning, samt leasing og salgspantlån fra Terra Finans. I tillegg til dette tilbys våre kunder tjenester gjennom de to eiendomsmeglerkjedene Terra Eiendomsmegling og Aktiv Eiendomsmegling med til sammen rundt 90 kontorer. Utsiktene for ser ut til bli et vanskelig år for norsk økonomi. Oljeinvesteringene vil trolig ligge på vent grunnet en lav oljepris som gjør at flere prosjekter antas å være mindre lønnsomme. Rentenivået forventes å ligge lavt for hele Det forventes en moderat inntektsvekst, som følge av økende arbeidsledighet og fallende rentenivå. Kombinert med et usikkert eiendomsmarked antas dette å gi lavere etterspørsel etter lån for husholdningene. For bedriftene kan en tenke seg at det vil skje en konsolidering og at etterspørselen av lån derfor vil være mindre. Som følge av dette antas det at veksten i Blaker Sparebank ikke vil være like stor som for tidligere år. Børsuroen i Norge og internasjonalt fortsetter også ved inngangen til 2009, og skyldes fremdeles frykt for nedgangstider/resesjon i verdensøkonomien. Problemene fra USA har smittet over på resten av verden, og en vil også for 2009 kunne få konkurser/ avvikling eller fusjoner/eierskifter av banker som en konsekvens av dette. Dette gir stor usikkerhet på børsene omkring i verden herunder også Oslo Børs, som i 2008 falt hele 54 %. Fra årsskiftet og til 28. januar 2009 har hovedindeksen ved Oslo Børs steget med 3,26 %. Utviklingen videre vil avgjøres av de tiltak som settes inn i internasjonal økonomi for å løse problemene, og vil sannsynligvis for store deler av året 2009 gi en børsutvikling preget av stor usikkerhet og sterke svingninger avhengig av underliggende psykologi i børsmarkedene til enhver tid. Til slutt vil styret takke ansatte og tillitsvalgte for god innsats i Vi takker også bankens kunder for god oppslutning om lokalbanken. Sørumsand, 2. februar 2009 I STYRET FOR BLAKER SPAREBANK Anne Scavenius Reidar Vikane Kith Skaalerud Leder Halvor Smedsrud Espen Logan

11 10 11

12

13 12 13

14 Regnskap 2008 Morbank Konsern Note RENTEINNTEKTER OG LIGNENDE INNTEKTER Renter og lignende inntekter av utlån til og fordring på kredittinstitusjoner Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kunder Renter og lignende inntekter av obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer RENTEKOSTNADER OG LIGNENDE KOSTNADER Renter og lignende kostnader på gjeld til kred.inst. Renter og lignende kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder Renter og lignende på utstedte verdipapirer Renter og lignende kostnader på ansv lånekapital Andre rentekostnader og lig. Kostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter UTBYTTE OG ANDRE INNTEKTER AV VERDIPAPIRER MED VARIABEL AVKASTNING Inntekter av aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning PROVISJONSINNT. OG INNT.FRA BANKTJENESTER Garantiprovisjon Andre gebyrer og provisjonsinntekter (9) PROVISJONSKOSTN. OG KOSTN.VED BANKTJ. Andre gebyrer og provisjonskostnader NETTO GEVINST/TAP AV VALUTA OG VERDIPAPIRER Netto gev/tap på obligasjoner Netto gev/tap på aksjer Netto gev/tap på valuta og derivater ANDRE DRIFTSINNTEKTER Driftsinntekter faste eiendommer Andre driftsinntekter LØNN OG GENERELLE ADMINISTRASJONSKOSTN. Lønn Lønn Pensjoner Sosiale kostnader Administrasjonskostnader (8) AVSKRIVNINGER MV AV VARIGE DRIFTSMIDLER Ordinære avskrivninger (5) ANDRE DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader faste eiendommer Andre driftskostnader RESULTAT AV ORDINÆR DRIFT FØR TAP (9)

15 TAP PÅ UTLÅN OG GARANTIER Tap på utlån Tap på garantier (2) NEDSKRIVING AV ANLEGSMIDLER RESULTAT AV ORDINÆR DRIFT FØR SKATT SKATT PÅ ORDINÆRT RESULTAT (9) RESULTAT FOR REGNSKAPSÅRET Disponeringer av overskudd: Overført til Sparebankens Fond Overført til gavefond Overført til gaver Annen egenkapital (6)

16 Balanse EIENDELER Note Morbank Note Konsern KONTANTER OG FORDRINGER PÅ SENTRALBANKER KONTANTER OG FORDRINGER PÅ SENTRALBANKER UTLÅN TIL OG FORDRINGER PÅ KREDITTINSTITUSJONER Utlån til og fordringer på kredittinst. uten oppsigelse Utlån til og fordringer på kredittinst.med oppsigelse (7) UTLÅN TIL OG FORDRINGER PÅ KREDITTINSTITUSJONER Utlån til og fordringer på kredittinst. uten oppsigelse Utlån til og fordringer på kredittinst. med oppsigelse (7) UTLÅN TIL OG FORDRINGER PÅ KUNDER Kasse-/drifts- og brukskreditter Byggelån Nedbetalingslån Sum brutto utlån og fordringer på kunder - Individuelle nedskrivninger på utlån - Nedskrivninger grupper av utlån Sum netto utlån og fordringer på kunder (2,7) UTLÅN TIL OG FORDRINGER PÅ KUNDER Kasse-/drifts- og brukskreditter Byggelån Nedbetalingslån Sum utlån før spesifiserte og uspesifiserte avsetninger - Individuelle nedskrivninger på utlån - Nedskrivninger grupper av utlån Sum netto utlån og fordringer på kunder (2,7) OBLIGASJONER OG ANDRE RENTEBÆRENDE VERDIPAPIR Obligasjoner utstedt av det offentlige Obligasjoner utstedt av andre (3) OBLIGASJONER OG ANDRE RENTEBÆRENDE VERDIPAPIR Obligasjoner utstedt av det offentlige Obligasjoner utstedt av andre (3) AKSJER Aksjer, andeler og grunnfondsbevis (4) AKSJER Aksjer, andeler og grunnfondsbevis (4) EIERINTERESSER I KONSERNSELSKAPER UTSATT SKATTEFORDEL VARIGE DRIFTSMIDLER Maskiner og inventar Bygninger og andre faste eiendommer ANDRE EIENDELER Finansielle derivater Andre eiendeler FORSKUDDSBETALINGER OG OPPTJENTE INNTEKTER Opptjente ikke innbetalte inntekter og forskuddsbet. ikke påløpte kostnader Overfinansiering av pensjonsforpliktelser Andre forsk.bet ikke påløpte kostnader SUM EIENDELER GJELD GJELD TIL KREDITTINSTITUSJONER Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner uten løpetid Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner med løpetid INNSKUDD FRA OG GJELD TIL KUNDER Innskudd fra og gjeld til kunder uten avtalt løpetid Innskudd fra og gjeld til kunder med avtalt løpetid (1,4) (6,9) (5) (7) (7) UTSATT SKATTEFORDEL VARIGE DRIFTSMIDLER Goodwill Maskiner og inventar Bygninger og andre faste eiendommer ANDRE EIENDELER Finansielle derivater Andre eiendeler FORSKUDDSBETALINGER OG OPPTJENTE INNTEKTER Opptjente ikke innbetalte inntekter og forskuddsbet. ikke påløpte kostnader Overfinansierig av pensjonsforpliktelser Andre forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader SUM EIENDELER GJELD OG EGENKAPITAL GJELD GJELD TIL KREDITTINSTITUSJONER Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner uten løpetid Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner med løpetid INNSKUDD FRA OG GJELD TIL KUNDER Innskudd fra og gjeld til kunder uten avtalt løpetid Innskudd fra og gjeld til kunder med avtalt løpetid (5) (9c) (8) (8) (7) (7)

17 GJELD STIFTET VED UTSTEDELSE AV VERDIPAPIRER Sertifikater Obligasjonsgjeld GJELD STIFTET VED UTSTEDELSE AV VERDIPAPIR Sertifikater Obligasjonsgjeld (7) ANNEN GJELD PÅLØPTE KOSTNADER OG FORSKUDDSBET. INNTEKTER ANNEN GJELD Annen gjeld AVSETNINGER TIL FORPLIKTELSER OG KOSTNADER Netto pensjonsforpliktelse Utsatt skatt Andre avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser ANSVARLIG LÅNEKAPITAL SUM GJELD EGENKAPITAL (9) PÅLØPTE KOSTNADER OG FORSKUDDSBET. INNTEKTER AVSETNINGER TIL FORPLIKTELSER OG KOSTNADER Netto pensjonsforpliktelse Utsatt skatt Andre avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser ANSVARLIG LÅNEKAPITAL SUM GJELD (9) OPPTJENT EGENKAPITAL Sparebankens fond Gavefond SUM GJELD OG EGENKAPITAL BETINGEDE FORPLIKTELSER Garantier Pantstillelser (6) (9) EGENKAPITAL OPPTJENT EGENKAPITAL Sparebankens fond Gavefond Annen egenkapital SUM GJELD OG EGENKAPITAL BETINGEDE FORPLIKTELSER Garantier Pantstillelser (6) (9) Sørumsand, 2. februar 2009 I STYRET FOR BLAKER SPAREBANK Anne Scavenius Reidar Vikane Kith Skaalerud Leder Halvor Smedsrud Espen Logan 16 17

18

19 18 19

20

21 Noter til årsregnskap INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelle regnskapsprinsipper 1.a Periodisering 1.b Konsolidering av datterselskaper 1.c Prinsipper for vurdering av gjeld 1.d Valuta 2. Utlån og garantier 2.a Fordelt etter geografi 2.b Verdsettelse - beskrivelse - definisjoner 2.c Tap på utlån og garantier 2.d Utlån fordelt etter næring 2.e Risikogrupper personmarked- og næringslivsengasjementer 3. Obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer 3.a Verdsettelse 3.b Spesifikasjon etter årsregnskapsforskrift 3.c Fordelt etter kortsiktig/langsiktig plassering 4. Aksjer og eierinteresser 4.a Verdsettelse 4.b Fordeling etter aksjer, grunnfondsbevis og andeler 4.c Konsernforhold - Tilknyttede selskaper 7. Likviditetsrisiko - finansiering 7.a Fordeling etter restløpetid 7.b Fremtidige renteendringer 7.c Obligasjonsgjeld 8. Opplysninger vedrørende ansatte og tillitsmenn 8.a Antall ansatte, godtgjørelser etc. 8.b Lån og garantier 8.c Pensjonsforpliktelser 9. Diverse andre tilleggsopplysninger 9.a Skatt 9.b Poster utenom balansen 9.c Andre driftskostnader 9.d Provisjoner og gebyrer 9.e Annen gjeld Vedlegg 1: Kontantstrømanalyse Bank Vedlegg 2: Kontantstrømanalyse Konsern 5. Varige driftsmidler 5.a Verdsettelse 5.b Spesifikasjon av postene 6. Ansvarlig kapital 6.a Spesifikasjon etter årsregnskapsforskriften 6.b Kapitaldekning - ansvarlig kapital - beregningsgrunnlag 20 21

Nøkkeltall (Tall i Mill kr) 2012 2011 Endring Endring i % Resultat Forvaltningskapital Utlån/Kreditter Innskudd fra Kunder

Nøkkeltall (Tall i Mill kr) 2012 2011 Endring Endring i % Resultat Forvaltningskapital Utlån/Kreditter Innskudd fra Kunder 2012 Årsberetning INNHOLD Nøkkeltall 5 Generelt om året 2012 og utsikter for året 2013 7 Eierstyring og selskapsstyring 8 Driftsresultat 10 Resultatregnskap 2012 13 Balanse 2012 14 Revisors beretning

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2007. 171. forretningsår

Årsberetning og regnskap 2007. 171. forretningsår Årsberetning og regnskap 2007 171. forretningsår Flekkefjord Sparebank - Årsberetning og regnskap 2007 2 FLEKKEFJORD SPAREBANK STYRETS BERETNING FOR 2007 171. DRIFTSÅR SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER I

Detaljer

Dette er Andebu Sparebank

Dette er Andebu Sparebank Årsrapport 2011 1 Dette er Andebu Sparebank Andebu Sparebank er en frittstående og selvstendig sparebank etablert i 1863. Vi tilbyr betalingsløsninger, finansiering, sparing og forsikring for å skape lønnsomhet

Detaljer

Dette er Andebu Sparebank

Dette er Andebu Sparebank Årsrapport 2012 1 Dette er Andebu Sparebank Andebu Sparebank er en frittstående og selvstendig sparebank etablert i 1863. Vi tilbyr betalingsløsninger, finansiering, sparing og forsikring for å skape lønnsomhet

Detaljer

1 Hovedtall fra regnskapet for 2012 og sammenligningstall for de siste 4 år

1 Hovedtall fra regnskapet for 2012 og sammenligningstall for de siste 4 år 2012 ÅRSRAPPORT 2 Årsrapport 2012 - Rindal Sparebank INNHOLD Hovedtall fra regnskapet for 2012 og sammenligningstall for de siste 4 år... 3 Styrets årsmelding 2012... 4 Resultatregnskap... 12 Balanse...

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010 Årsberetning 2010 STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010 Strømmen Sparebank driver sin bankvirksomhet fra sitt kontor i Strømsveien 65 på Strømmen. 2010 ble på nytt et meget bra år for banken. Ca. 25 mill. kr av

Detaljer

Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling...

Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling... Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling... 5 Strategisk samarbeid Terra-gruppen... 5 Resultatutvikling,

Detaljer

Mysen Sarpsborg Årsrapport 2013

Mysen Sarpsborg Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 Med omtanke for mennesker og verdier - siden 1848 Innholdsfortegnelse Styrets beretning side 4 Resultatregnskap side 16 Balanse side 18 Noter side 20 Eierstyring og selskapledelse side

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 108. forretningsår Årsberetning for 2011 Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og et avdingskontor

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Styrets årsberetning for 2009 Styrets hovedmål for 2009 var å styrke bankens egenkapital. Dette var et utfordrende mål i et år som begynte med stor usikkerhet

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2014

Årsmelding og regnskap 2014 Årsmelding og regnskap 2014 111. forretningsår Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank ble etablert i 1904, og er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og rådgivningskontor

Detaljer

Styrets årsberetning 1 - Den økonomiske utviklingen 1 - Styret 3 - Ansatte, organisasjon, likestilling, miljø 4 - Kapitalforhold 5 - Soliditet 5 -

Styrets årsberetning 1 - Den økonomiske utviklingen 1 - Styret 3 - Ansatte, organisasjon, likestilling, miljø 4 - Kapitalforhold 5 - Soliditet 5 - ÅRSBERETNING 2008 INNHOLD SIDE Styrets årsberetning 1 - Den økonomiske utviklingen 1 - Styret 3 - Ansatte, organisasjon, likestilling, miljø 4 - Kapitalforhold 5 - Soliditet 5 - Markedsutvikling/markedsposisjon

Detaljer

BANKSJEFENS KOMMENTAR

BANKSJEFENS KOMMENTAR Årsrapport 2013 BANKSJEFENS KOMMENTAR 2013 har spesielt vært preget av stor kundevekst, høy kredittvekst samt gjennomføring av en helhetlig merkevareprosess i banken. Vi kan stolt legge året 2013 bak oss

Detaljer

Meldal Sparebank - Årsrapport 2011

Meldal Sparebank - Årsrapport 2011 Meldal Sparebank - Årsrapport 2011 2011 1 ÅRSRAPPORT - 2011 Meldal Sparebank Forretningside Januar 2012 En bank med selvstendighet og uavhengighet. En bank med lokal forankring og samfunnsansvar. En fullservicebank

Detaljer

Noter til årsregnskapet 2007

Noter til årsregnskapet 2007 Noter til årsregnskapet 2007 1 NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelle regnskapsprinsipper 2. Utlån og garantier Nedskrivning på utlån og garantier 2.a Vurderingsprinsipper for

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 2013

ÅRSRAPPORT 2013 2013 ÅRSRAPPORT 2013 STYRETS BERETNING TIL REGNSKAPSÅRET 2013 Innledning Selbu Sparebank er etablert i 1859, og driver bankvirksomhet med forretningssteder i Selbu, Tydal, Stjørdal og Trondheim kommuner, og

Detaljer

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling Årsberetning 2014 Årsberetning 2014 Rammebetingelser Hegra Sparebank driver sin virksomhet fra 2 kontorer i Stjørdal kommune. Kontorlokalene befinner seg i Søndre gate i Stjørdal sentrum og i eget forretningsbygg

Detaljer

ÅRSRAPPORT. fra start til mål

ÅRSRAPPORT. fra start til mål BANKSJEFEN HAR ORDET 2011 ble et godt år for Grong Sparebank. Et rekordsterkt driftsresultat, sammen med en høy kundevekst, viser at banken også i 2011 har utviklet seg meget positivt. Vi leverer bankens

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2010. Foto: Hans Dieter Fleger

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2010. Foto: Hans Dieter Fleger ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2010 Foto: Hans Dieter Fleger BANKSJEFENS FORORD... 3 STYRETS ÅRSBERETNING... 4 ÅRSREGNSKAP 2010...14 KONTANTSTRØMOPPSTILLING...19 NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET...20 1 INNLEDNING...20

Detaljer

Årsrapport 2014. Trøgstad Sparebank

Årsrapport 2014. Trøgstad Sparebank Årsrapport 2014 Trøgstad Sparebank Årsrapport 2014 STYRETS BERETNING FOR 2014 GENERELT RESULTATREGNSKAPET BALANSEN EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE (corporate governance) Generelle regnskapsprinsipper GENERELT

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 2014

ÅRSRAPPORT 2014 2014 ÅRSRAPPORT 2014 Styrets beretning til regnskapsåret 2014 INNLEDNING Selbu Sparebank ble etablert i 1859, og er en selvstendig bank med hovedkontor i Selbu. Selbu og Tydal er godt etablerte kontor, og

Detaljer

ÅRSBERETNING REGNSKAP

ÅRSBERETNING REGNSKAP ÅRSBERETNING REGNSKAP 2012 RørosBanken Røros Sparebank Årsberetning for 2012 Norsk og internasjonal økonomi Utsiktene til en mer stabil økonomi og ny vekst både i Europa og i USA er vesentlig bedret mot

Detaljer

Økonomiske betraktninger for 2012

Økonomiske betraktninger for 2012 Årsberetning og regnskap 2012 Innhold: Styrets økonomiske betraktninger for 2012 side 2 Etnedal Sparebank 102. driftsår side 3 Resultatregnskap 2012 side 7 Balanse 2012 side 8 Noter til regnskapet for

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2012. 114. forretningsår

Årsberetning og regnskap 2012. 114. forretningsår Årsberetning og regnskap 2012 114. forretningsår INNLEDNING Hjartdal og Gransherad Sparebank skal være en lokalbank for Hjartdal, Notodden og Kongsberg som tilbyr hyggelig og kompetent service. Vårt mål

Detaljer

BANKSJEFENS FORORD. 3 STYRETS ÅRSBERETNING. 4 ÅRSREGNSKAP 2011.16 KONTANTSTRØMOPPSTILLING.20 NOTER TIL REGNSKAPET.21 ERKLÆRING FRA STYRET OG BANKSJEF

BANKSJEFENS FORORD. 3 STYRETS ÅRSBERETNING. 4 ÅRSREGNSKAP 2011.16 KONTANTSTRØMOPPSTILLING.20 NOTER TIL REGNSKAPET.21 ERKLÆRING FRA STYRET OG BANKSJEF ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSREGNSKAP 2011 BANKSJEFENS FORORD... 3 STYRETS ÅRSBERETNING... 4 ÅRSREGNSKAP 2011...16 KONTANTSTRØMOPPSTILLING...20 NOTER TIL REGNSKAPET...21 ERKLÆRING FRA STYRET OG BANKSJEF...39

Detaljer

Heading. Årsrapport 2014. en trivelig bank med kloke løsninger

Heading. Årsrapport 2014. en trivelig bank med kloke løsninger Årsrapport 2014 en trivelig bank med kloke løsninger Sidetema Sidetema Innhold Virksomheten og lokalisering 4 Dette er Andebu Sparebank Våre verdier Våre kundeløfter Bankens rammebetingelser 4 Virksomheten

Detaljer

Odal Sparebank. Årsrapport 2013

Odal Sparebank. Årsrapport 2013 Resultat RESULTATREGNSKAP (i tusen kroner) Noter 2013 2012 Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 2.121 1.534 Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer

Detaljer

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Sammendrag av årets virksomhet 2007 vil inngå som et merkeår i bankens historie. Banken ble etablert i 2003 og har dermed lagt bak seg sitt femte regnskapsår, det

Detaljer

INNHOLD BANKSJEFENS OPPSUMMERING 2012. 5 STYRETS ÅRSBERETNING. 6 RESULTATREGNSKAP. 12 BALANSE. 13 KONTANTSTRØMANALYSE. 14 NOTER.

INNHOLD BANKSJEFENS OPPSUMMERING 2012. 5 STYRETS ÅRSBERETNING. 6 RESULTATREGNSKAP. 12 BALANSE. 13 KONTANTSTRØMANALYSE. 14 NOTER. ÅRSRAPPORT 2012 1 2 INNHOLD BANKSJEFENS OPPSUMMERING 2012... 5 STYRETS ÅRSBERETNING... 6 RESULTATREGNSKAP... 12 BALANSE... 13 KONTANTSTRØMANALYSE... 14 NOTER... 15 REVISJONSBERETNING... 35 KONTROLLKOMITEENS

Detaljer

Årsberetning 2012 3. Årsregnskap 2012 6 Resultatregnskap 7 Balanse 8 Kontantstrømanalyse 9

Årsberetning 2012 3. Årsregnskap 2012 6 Resultatregnskap 7 Balanse 8 Kontantstrømanalyse 9 Årsrapport 2012 Forsidefoto: Gaute Bruvik INNHOLDSFORTEGNELSE Årsberetning 2012 3 Årsregnskap 2012 6 Resultatregnskap 7 Balanse 8 Kontantstrømanalyse 9 Noter til årsregnskapet 10 Note 1 - Regnskapsprinsipper

Detaljer