Nordisk Energiforvaltning. Alminnelige forretningsvilkår

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nordisk Energiforvaltning. Alminnelige forretningsvilkår"

Transkript

1 Nordisk Energiforvaltning Alminnelige forretningsvilkår Versjon: 1 / Mars 2008

2

3 Innhold: Introduksjon KAPITTEL 1 Generell informasjon KAPITTEL 2 Kundeklassifisering KAPITTEL 3 Retningslinjer KAPITTEL 4 Risiko KAPITTEL 5 Alminnelige forretningsvilkår Nordisk Energiforvaltning ASA Postboks 573 Sentrum 0105 OSLO Besøksadresse: Bygdøy Allé OSLO Telefon: Telefax: Internettadresse: Organisasjonsnummer:

4 Introduksjon Denne boken gir utfyllende informasjon om forhold som er viktig for deg som kunde av Nordisk Energiforvaltning ASA. Bokens innhold er utformet utifra de krav som Markets in Financial Instruments Directive (MiFID)-reglementet setter. MIFID er et reglement for investeringstjenester innenfor EØS-området, og har som formål å gi et enhetlig regelverk og samtidig skape et felles marked for investeringstjenester i Europa. MiFID skal beskytte investorer, øke gjennomsiktigheten i markedet og fremme konkurranse mellom aktørene innenfor investeringstjenester. MiFID skal videre gi deg informasjon som er tilstrekkelig for at du skal kunne ta bedre investerings beslutninger, samtidig som det gir deg større grad av beskyttelse i forhold til de finansielle plasseringer du gjør. KUNDEKLASSIFISERING En meget viktig endring som har kommet som følge av MiFID er innføringen av «kjenn din kunde»-prinsippet i lovverket. Dette medfører at alle kunder skal klassifiseres ut fra kriteriene ikke-profesjonell og profesjonell. De fleste kundene vil bli klassifisert som ikke-profesjonelle, noe som sikrer dem best beskyttelse. Større institusjoner og selskaper klassifiseres som profesjonelle, noe som gir en lavere grad av beskyttelse. Det er forutsatt at kunder som klassifiseres som profesjonelle i stor grad vil være i stand til å vurdere risiko og treffe sine egne investeringsbeslutninger. Kunder kan be om en annen klassifisering, dersom de oppfyller fastsatte MiFID-krav. Beste resultat Nordisk Energiforvaltning ASA søker til en hver tid å gi kundene et best mulig resultat ved utførelse av ordrer. Dette målet er nå lovregulert gjennom detaljert regulering. I Kapittel 3 kan alle våre ikke-profesjonelle og profesjonelle kunder få oversikt over selskapets retningslinjer for ordreutførelse. Nordisk Energiforvaltning ASA legger vekt 4

5 på «Beste resultat», som betyr at Nordisk Energiforvaltning ASA tar høyde for faktorer som pris, kostnader, hurtighet, sannsynlighet for gjennomføring og oppgjør, samt størrelse, art og andre relevante forhold. For ikke-profesjonelle kunder innebærer kravet at ordren skal innlegges på en måte som sikrer lavest mulig kostnad for kunden. Risiko Ved inngåelse av en forvaltningsavtale med Nordisk Energiforvaltning ASA, gir kunden selskapet i oppdrag å forvalte et fastsatt beløp på kundens vegne. Forvaltningsavtalen regulerer denne forvaltningen. Kunden kan velge mellom flere forhåndsdefinerte og standardiserte forvaltningsmandat. Alle mandatene innebærer at Nordisk Energifor valtning ASA innenfor rammene av forvaltningsmandatet fatter investeringsbeslutningene uten medvirkning fra kunden. For at kunden skal forstå hvilken risiko som kan være forbundet med denne forvaltningen, bør kunden sette seg inn i disse i Kapittel 4 av denne boken. Interessekonflikter Nordisk Energiforvaltning ASA har utarbeidet retningslinjer og regler for å sikre at virksomhets områdene i Nordisk Energiforvaltning ASA opererer uavhengig av hverandre, slik at interessekonflikter unngås. Nordisk Energiforvaltning ASA har en særlig plikt til å sørge for at kundens interesser går foran selskapets interesser, og foran interessene til per soner med direkte eller indirekte kontroll i selskapet. Likeledes skal ikke enkelt kunder usakelig tilgodeses på bekostning av andre kunder. 5

6 Kapittel 1 Generell informasjon om Nordisk Energiforvaltning og dets virksomhet Nordisk Energiforvaltning ASA er et verdipapirforetak med konsesjon fra Kredit tilsynet til å yte investeringstjenesten aktiv forvaltning, samt investeringsrådgivning. 1 OPPLYSNINGER OM SELSKAPET Nordisk Energiforvaltning ASA er et verdipapirforetak med konsesjon til å yte følgende investeringstjenester: aktiv forvaltning av investors portefølje av finansielle instrumenter på individuell basis og etter investors fullmakt investeringsrådgivning Selskapet er underlagt tilsyn fra Kredittilsynet. Kredittilsynets adresse er: Østensjøveien 43, Postboks 100 Bryn, 0611 OSLO. 2 KUNDEKLASSIFISERING Ny verdipapirhandellov, gjeldende fra 1. november 2007 pålegger alle verdipapirforetak å klassifisere sine kunder. Kunder av Nordisk Energiforvaltning ASA klassifiseres enten som profesjonell investor eller som ikke-profesjonell investor. Din klassifisering følger av velkomstbrevet fra Nordisk Energiforvaltning ASA i forbindelse med etableringen av ditt kundeforhold. I Kapittel 2 i denne boken gis det nærmere informasjon om hvilken betydning klassifiseringen har for kunden, og hva som må til dersom kunden ønsker en annen klassifisering enn vi har lagt til grunn. 6

7 3 EGNETHETSTEST Alle verdipapirforetak skal fra 1. november 2007 foreta en såkalt egnethetstest for kunder som ønsker aktiv forvaltning eller investeringsrådgivning. Testen skal avklare hvilken risikoprofil du som kunde har, samt om profilen står i forhold til kundens finansielle stilling og kompetanse. For våre eksisterende kunder anser vi at kravet til egnethet er dokumentert ved den avtale som tidligere er inngått, basert på de råd vi og våre samarbeidspartnere gir ved inngåelse av nye avtaler. Dersom du som kunde er usikker på om den avtalen du har inngått er egnet for deg, oppfordres du til å ta kontakt med din rådgiver. Nye kunder vil, ved inngåelse av avtale, bli bedt om å redegjøre for sin finansielle er faring og sin økonomiske stilling. Kunder som ikke ønsker å gi slik informasjon kan ikke bli kunder av Nordisk Energiforvaltning ASA 4 HÅNDTERING AV INTERESSEKONFLIKTER Nordisk Energiforvaltning ASA har etablerte rutiner for håndtering av interesse - konflikter. Våre rutiner er etablert for å sikre at kundens interesser alltid går foran interessene til selskapet og dets ansatte. Interessekonflikter mellom kunder, samt problemer knyttet til innleggelse av ordre på vegne av flere kunder antas ikke å oppstå der kundens midler plasseres i verdipapirfond som er åpne for enhver, og hvor tegning skjer til samme kurs for alle som tegner seg på likt. For andre typer investeringer kan interessekonflikter særlig oppstå dersom vi på vegne av mange kunder skal kjøpe eller selge et bestemt finansielt instrument, og hvor hele transaksjonen ikke lar seg gjennomføre til samme kurs eller hvor det ikke lar seg gjøre å få kjøpt eller solgt det antallet instrumenter selskapet har besluttet. I slike tilfeller har selskapet fastsatt fordelingskriterier som skal sikre likebehandling. Sel skapet skal bare legge inn ordre for flere kunder samlet, dersom det er usannsynlig at dette generelt vil være til ulempe for kunden. Vi gjør oppmerksom på at det ikke kan utelukkes situa sjoner hvor slik samlet innleggelse kan være til ulempe for en kunde. Selskapet har også rutiner for ansattes handel i finansielle instrumenter, og etiske retningslinjer. Kundene kan på forespørsel få nærmere opplysninger om selskapets rutiner for håndtering av interessekonflikter. 7

8 5 RAPPORTERING TIL VÅRE KUNDER Verdipapirhandelloven inneholder særskilte krav til rapportering til kunden, både når det gjelder kundens samlede beholdning og når det gjelder enkelthandler som gjøres for kunden. Rapporteringen skal gjøre deg i stand til å vurdere resultatet av vår forvaltning av dine midler. Vi vil fortsatt rapportere til deg kvartalsvis som i dag. Kunden vil motta rapporter om eventuelle klientmidler vi har deponert hos oss eller hos andre depotmottakere. Kunden vil derfor kunne oppleve at de rapportene som mottas fra oss i fremtiden er noe annerledes utformet enn de rapportene som hittil har blitt mottatt. 6 RETNINGSLINJER FOR HANDEL Nordisk Energiforvaltning ASA har fastsatt retningslinjer for handel for kunder. Disse retningslinjene følger som Kapittel 3 i denne boken. 7 KOSTNADER Nordisk Energiforvaltning ASA gir opplysninger om sine kostnader i avtalene med de aktuelle kundene. Vi gjør særskilt oppmerksom på at vi har forvaltningsoppdrag for fond som kundenes midler blir investert i. Kunden oppfordres til å ta kontakt med oss dersom det er ønske om mer detaljert informasjon. 8 BEHANDLING AV KLAGER Nordisk Energiforvaltning ASA har egne retningslinjer for behandling av klager. Dersom du som kunde har klager knyttet til de tjenester du mottar fra oss, oppfordres du til å ta kontakt med din rådgiver, som formidler klagen videre til oss for behandling. Du kan også ta direkte kontakt med oss. 8

9 Kapittel 2 Informasjon om kundeklassifisering, Nordisk Energiforvaltning ASA Som verdipapirforetak er Nordisk Energiforvaltning ASA pålagt å klassifisere alle sine kunder i henholde til «kjenn din kunde»-prinsippet i lovverket. Dette betyr at kundene skal klassifiseres ut fra profesjonalitet, i kategoriene; ikke-profesjonell kunde eller profesjonell kunde. En ikke-profesjonell kunde har krav på høyeste grad av investorbeskyttelse, noe som medfører at Nordisk Energiforvaltning ASA i større grad en for profesjonelle kunder er forpliktet til å tilpasse tjenesteytelsen til kundens individuelle behov og forutsetninger. En kunde kan anmode om å endre klassifiseringen, dersom det foreligger vektige grunner til dette. 1 KLASSIFISERING Nordisk Energiforvaltning ASA er som verdipapirforetak pålagt å klassifisere alle kunder i ulike kundekategorier avhengig av profesjonalitet. Kundene skal klassifiseres som henholdsvis ikke-profesjonelle kunder eller profesjonelle kunder, på bakgrunn av opplysninger Selskapet mottar fra kundene. Klassifiseringen gjelder i forhold til samtlige av de finansielle instrumenter Nordisk Energiforvaltning ASA tilbyr tjenester i tilknytning til. I hvilken grad kunden er beskyttet av lovgivningen og tilhørende forskrifter avhenger av kundekategori. Nedenfor følger en redegjørelse for hovedtrekkene ved investorbeskyttelsen for hver kundekategori. Redegjørelsen er ikke uttømmende. Lovgivningen åpner til en viss grad for at kunder som ønsker å bytte kundekategori, kan anmode Selskapet om dette. Vi understreker at bytte av kundekategori må godkjennes av Selskapet. Selv om vilkårene for omklassifisering som følger nedenfor er oppfylt, står vi likevel fritt til å vurdere hvorvidt vi ønsker å etterkomme en anmodning. Vi gjør oppmerksom på at vi normalt ikke vil akseptere en slik omklassifisering. 9

10 2 IKKE-PROFESJONELL KUNDE 2.1 Grad av investorbeskyttelse Kunder klassifisert i denne kundegruppen har den høyeste graden av investorbeskyttelse. Dette innebærer blant annet at Selskapet i større grad enn for de øvrige kundekategorier er forpliktet til å tilpasse tjenesteytelsen kundens individuelle behov og forutsetninger. I tillegg til at Selskapet i sin tjenesteyting til kunden er underlagt generelle regler om god forretningsskikk, vil Selskapet investeringsmandat etableres eller rådgivning finner sted vurdere hvorvidt det avtalte mandat, evt. den avtalte rådgivning anses egnet for kunden. Investeringsrådgivning og aktiv forvaltning vil skje på bakgrunn av kundens opplysninger om investeringsmål, finansielle stilling samt erfaring og kunnskap om den aktuelle tjenesten/transaksjonen. Dersom kunden ikke ønsker å gi Nordisk Energiforvaltning ASA nødvendig informasjon til å vurdere om rådet eller mandatet er egnet for kunden, er Nordisk Energiforvaltning ASA etter verdipapirhandelloven forhindret fra å gi kunden råd eller forvalte for kunden. Status som ikke-profesjonell kunde innebærer også en omfattende rett til å motta informasjon fra Selskapet. For investeringsrådgivning skal Nordisk Energiforvaltning ASA blant annet å informere om de aktuelle finansielle instrumenter og risikoer forbundet med disse. Siden Selskapet ikke formidler ordre, vil informasjon om, samt priser og andre kostnader ved transaksjoner, skje fra det Selskapet kunden velger å utføre sin ordre hos. For aktiv forvaltning skal Nordisk Energiforvaltning ASA blant annet informere om hvordan og hvor ofte verdien av de finansielle instrumentene i porteføljen beregnes, om eventuell utkontraktering, hvilket mål kundens portefølje skal sammenliknes med (hvis relevant), hvilke investeringsbegrensninger som gjelder for kunder og hvilket investerings mål kunden har. Disse forhold vil nedtegnes i kundens aktiv forvaltningsavtale. I tillegg skal kunden motta skriftlig periodevis oversikt over forvaltningen. 10

11 3 PROFESJONELL KUNDE 3.1 Grad av investorbeskyttelse Kunder klassifisert i denne kundegruppen har en lavere grad av investorbeskyttelse. For at kunne klassifiseres i denne kategorien må spesielle kriterier være oppfylt. Som profesjonell kunde må du være: verdipapirforetak kredittinstitusjon forsikringsselskap verdipapirfond og forvaltningsselskap for verdipapirfond pensjonskasse og forvaltningsselskap for pensjonskasse råvare- og derivathandlere virksomhet som fyller 2 av 3 følgende vilkår: - balanse større enn EUR 20 millioner - netto omsetning større enn EUR 40 millioner - egenkapital større enn EUR 2 millioner offentlig myndighet sentralbank overnasjonal organisasjon institusjonell investor som har som hovedvirksomhet å investere i finansielle instrumenter, herunder spesialforetak for verdipapirer 4 omklassifisering 4.1 Adgang til omklassifisering fra ikke-profesjonell til profesjonell kunde Ikke-profesjonelle kunder kan anmode om å bli behandlet som profesjonell kunde, under forutsetning av at nærmere angitte vilkår er oppfylt og at en nærmere angitt prosedyre følges. Slik omklassifisering medfører en lavere grad av investorbeskyttelse. De absolutte krav Kunden må oppfylle minst to av følgende kriterier; 1. kunden har foretatt transaksjoner av betydelig størrelse på det relevante marked gjennomsnittlig 10 ganger pr. kvartal i de foregående fire kvartaler, 2. størrelsen på kundens finansielle portefølje, definert til å omfatte kontantbeholdning og finansielle instrumenter, overstiger et beløp som i EUR svarer til , 3. kunden arbeider eller har arbeidet innen finansiell sektor i minst ett år i en stilling som krever kunnskap om de relevante transaksjoner og investeringstjenester. 11

12 4.2 Adgang til omklassifisering fra profesjonell til ikke-profesjonell kunde Profesjonelle kunder kan anmode om å bli klassifisert som ikke-profesjonell kunder og dermed få en høyere grad av investorbeskyttelse. Profesjonelle kunder er ansvarlig for at verdipapirselskapet holdes løpende orientert om enhver endring om vil kunne påvirke deres klassifisering. Det er den profesjonelle kundes plikt å anmode om en høyere grad av beskyttelse når vedkommende mener seg ute av stand til å foreta en korrekt risikovurdering. En slik endring av kundeklassifiseringen skal dokumenteres ved skriftlig avtale mellom Sel skapet og kunden. 12

13 Kapittel 3 Retningslinjer for handel for kunder Rutine for beste resultat ved innleggelse av ordre, Nordisk Energiforvaltning ASA Nordisk Energiforvaltning ASA skal til enhver tid iverksette alle rimelige tiltak for å oppnå best mulig resultat ved innleggelse av ordrer for aktiv forvaltningskunder. Best mulig resultat gjelder med hensyn på pris, kostnader, hurtighet, sannsynlighet for gjennomføring og oppgjør, samt størrelse, art og andre relevante forhold. For ikke-profesjonelle kunder innebærer kravet at ordren skal innlegges på en måte som sikrer lavest mulig kostnad for kunden. For å sikre seg at best mulig resultat oppnås, har Nordisk Energiforvaltning ASA utarbeidet standardiserte prosedyrer for ordreinnleggelse. 1 GENERELT Nordisk Energiforvaltning ASA har konsesjon til å tilby investeringstjenesten aktiv forvaltning, og er i den forbindelse underlagt lov om verdipapirhandel og forskrift om verdipapirhandel flg. om beste resultat. Nærværende rutine er fastsatt for å ivare ta kravene til beste resultat. Denne rutine gjelder for håndtering av ikke - profe sjonelle og profesjonelle kunder. Nordisk Energiforvaltning ASA skal, ved innleggelse av ordre på vegne av aktiv forvaltningskunder iverksette alle rimelige tiltak for å oppnå best mulig resultat for kunden med hensyn til pris, kostnader, hurtighet, sannsynlighet for gjennomføring og oppgjør, størrelse, art og andre relevante forhold. Ved avgjørelsen av hvilke av disse forholdene det skal legges mest vekt på ved utførelsen av en konkret ordre, skal det tas hensyn til kundens egenskaper (profesjonell/ikke-profesjonell), ordrens art, egenskaper ved de finansielle instrumentene som inngår i ordren, egenskaper ved de aktuelle mottakere av ordre som foreligger. 13

14 For ikke-profesjonelle kunder innebærer kravet til beste resultat at ordren skal innlegges for å sikre lavest mulig kostnad for kunden. Med «kostnad» menes, i tillegg til Nordisk Energiforvaltning ASA vederlag, direkte kostnader og gebyrer som utløses av ordreinnleggelsen. Dersom kunden har gitt spesifikke instruksjoner, skal ordren uansett utføres i samsvar med dette. 2 TILTAK FOR Å SIKRE BEST RESULTAT Nordisk Energiforvaltning ASA skal ha standardiserte prosedyrer for hvilke ordre som skal legges inn til hvilke foretak, evt. hvilke handelsplasser som skal benyttes. Den enkelte ansatte skal ikke avvike fra disse prosedyrene uten etter samtykke fra daglig leder. Nordisk Energiforvaltning ASA skal beregne samme vederlag for egne tjenester som er uavhengig av mottaker av ordre for utførelse. Daglig leder skal vurdere om de foretak Nordisk Energiforvaltning ASA formidler ordre til har effektive prosedyrer, systemer og ordninger som sikrer at kunder sikres best mulig resultat ved utførelsen av ordren. Verdipapirforetak med konsesjon til ordreutførelse, som driver virksomhet i Norge enten i kraft av norsk konsesjon eller i kraft av grensekryssende virksomhet/eventuelt filialetablering etter MiFID-direktivet, skal normalt anses å tilfredsstille kravene i første ledd. Selskapet skal årlig vurdere hvorvidt det skal gjøres endringer i forhold til hvilke ordremottakere som benyttes. 3 FORETAK DET FORMIDLES ORDRE TIL Formidling av ordre vedrørende tegning og innløsning i verdipapirfond skjer til det relevante forvaltningsselskap, eventuell annet distribusjonsledd som etter det aktuelle fonds vedtekter er autorisert til å motta tegning og innløsning med samme virkning som forvaltningsselskapet selv. Formidling av tegning i nyutstedte finansielle instrumenter skjer til verdipapirforetak som opptrer som tilrettelegger, eventuelt til utsteder. Nordisk Energiforvaltning ASA formidler sine ordrer til NEF Nordic Power (SICAV) Ltd, NEF Energy Diversified (SICAV) Ltd og NEF Global Resources (SICAV) Ltd. De finansielle instrumenter som formidles til disse foretak er fondsandeler. 4 VARIGHET Denne rutinen gjelder inntil den eventuelt erstattes med en ny. 14

15 Kapittel 4 Risikobeskrivelse Nordisk Energiforvaltning ASA Ved inngåelse av en forvaltningsavtale med Nordisk Energiforvaltning ASA, gir kunden selskapet i oppdrag å forvalte et fastsatt beløp på kundens vegne. Forvaltningsavtalen regulerer denne forvaltningen. Kunden kan velge mellom flere forhåndsdefinerte og standardiserte forvaltningsmandat. Alle mandatene innebærer at Nordisk Energiforvaltning ASA innenfor rammene av forvaltningsmandatet fatter investeringsbeslutningene etter eget skjønn og uten medvirkning fra kunden. For at kunden skal forstå hvilken risiko som er forbundet med de ulike finansielle instrument som kan inngå i kundenes portefølje, handelsplassen de handles på og andre relaterte risker, bør kunden sette seg inn i disse. En oversikt over risikofaktorene finnes i dette kapittelet. 1 Beskrivelse av avtaleforholdet mellom NEF og kunden Når en kunde inngår en forvaltningsavtale med Nordisk Energiforvaltning ASA innebærer dette at Kunden gir Nordisk Energiforvaltning ASA i oppdrag å forvalte et av kunden fastsatt beløp på kundens vegne. På hvilken måte Nordisk Energiforvaltning ASA skal forvalte kundens midler beror på innholdet i forvaltningsavtalen mellom kunden og Nordisk Energiforvaltning ASA. Forvaltningsavtalen setter altså rammene for utførelsen av Nordisk Energiforvaltning ASAs forvaltning. Hos Nordisk Energiforvaltning ASA kan kunden velge mellom forhåndsdefinerte og standardiserte forvaltningsmandatet. En nærmere beskrivelse av disse følger av forvaltningsavtalen. Felles for mandatene er at Nordisk Energiforvaltning ASA etter egen skjønn, og uten medvirkning fra kunden fatter investeringsbeslutningene innefor rammene av forvaltningsmandatet for kundens regning og risiko. Foretar forvalteren en uheldig investering vil dette følgelig slå ut ved at avkastningen på kundens portefølje svekkes. 15

16 Deler av investeringene som Nordisk Energiforvaltning ASA foretar for kunden vil være i fondsandeler i fondene NEF Nordic Power (SICAV) Ltd., NEF Energy Diversified (SICAV) Ltd. og NEF Global Resources (SICAV) Ltd. En nærmere beskrivelse av hva investeringer i verdipapirfond innebærer følger av punkt 6 nedenfor. Disse fondene vil på sin side ha muligheten til å investere i de instrumenter som står beskrevet i dette kapitelet. Dette innebærer at kunden indirekte vil være eksponert mot disse instrumentene som følge av inngåelsen av standardmandatet med Nordisk Energiforvaltning ASA. For å forstå hvilke risiko som er forbundet med de ulike finansielle instrumenter som kan inngå i kundens portefølje, handelsplassen som disse handles på og risikoer som ikke knytter seg direkte til det enkelte finansielle instrument bør denne boken leses nøye før inngåelse av forvaltningsmandat med Nordisk Energiforvaltning ASA. Skulle det være forhold som er omtalt i dette skriv som er uklart eller usikkert bes kunden om å kontakte sin kundekontakt i Nordisk Energi forvaltning ASA før avtale med Nordisk Energiforvaltning ASA inngås. 2 Handel med finansielle instrumenter Handel med finansielle instrumenter, som aksjer, grunnfondsbevis, obligasjoner, sertifikater, finansielle derivatinstrumenter eller andre rettigheter og forpliktelser som er beregnet for handel i verdipapirmarkedet, skjer normalt i en organisert form i et handelssystem. Handel skjer gjennom de verdipapirforetak som benytter handelssystemet. Som kunde må du normalt kontakte et slikt verdipapirforetak for å kjøpe eller selge finansielle instrumenter. Det finnes også verdipapirforetak som formidler ordre til et verdipapirforetak som igjen benytter handelssystemet. Handel kan også skje internt i et verdipapirforetak, eksempelvis ved at foretaket trer inn som motpart i handelen, eller ved handel mot en annen av foretakets kunder (internhandel). På et regulert marked (herunder børs) handles ulike typer finansielle instrumenter. På Oslo Børs handles aksjer, grunnfondsbevis, obligasjoner, sertifikater, enkelte fondsandeler og en rekke ulike finansielle derivatinstrumenter. Utfyllende informasjon med hensyn til hvor og hvordan disse instrumentene handles vil bli behandlet nedenfor. Kursinformasjon om de finansielle instrumenter som handles på det regulerte markedet, publiseres regelmessig via deres hjemmeside, i aviser eller gjennom andre media. 16

17 3 Risiko knyttet til handel med finansielle instrumenter 3.1 Generelt om risiko Finansielle instrumenter gir normalt avkastning i form av utbytte (aksjer og fondsandeler) eller rente (rentebærende instrument). I tillegg kan prisen (kursen) på instrumentet øke eller reduseres i forhold til det prisen var på det tidspunktet investeringen ble gjort. I beskrivelsen nedenfor brukes ordet investering også om eventuelle negative posisjoner i instrumentet (short posisjon, se punkt 7 nedenfor). Den totale avkastningen er summen av utbytte/rente og prisendring på instrumentet. Naturligvis søker investor en total avkastning som er positiv, dvs. som gir gevinst. Men det finnes også en risiko for at den totale avkastningen blir negativ dvs. at det blir et tap på investeringen. Risikoen for tap varierer mellom ulike instrumenter. Vanligvis er sjansen for gevinst på en investering i et finansielt instrument koblet til risikoen for tap. Desto lengre tidsperspektiv man har for investeringen, desto større er sjansen for gevinst eller tap. I plasseringssammenheng brukes ofte ordet risiko som uttrykk både for risiko for tap og for muligheten for gevinst. I beskrivelsen nedenfor brukes imidlertid ordet risiko kun for å beskrive risikoen for tap. Det finnes ulike måter å investere i finansielle instrumenter for å redusere risikoen. Vanligvis er det bedre risikomessig å investere i flere forskjellige finansielle instrumenter enn i ett eller noen få finansielle instrumenter. Disse instrumentene bør da ha egenskaper som innebærer en spredning av risiko og ikke samle risiko som kan utløses samtidig. Ved handel med utenlandske finansielle instrumenter oppstår også en valutarisiko. Investeringer i finansielle instrumenter er forbundet med en økonomisk risiko, hvilket vil bli nærmere beskrevet nedenfor. Kunden er selv ansvarlig for denne risikoen og må derfor gjøre seg kjent med de vilkår, prospekter eller liknende, som gjelder for handel med slike instrumenter og om instrumentenes særskilte risikoer og egenskaper. Kunden må også fortløpende overvåke sine investeringer i slike instrumenter. Dette gjelder selv om kunden har fått individuell rådgivning i forbindelse med investeringen. Informasjon til bruk for overvåkning av priser og dermed verdiutviklingen på egne investeringer kan fåes i kurslister som offentliggjøres gjennom massemedia, aviser, internett, tekst-tv og i noen tilfeller fra verdipapirforetaket selv. 3.2 Ulike typer av risikobegrep I forbindelse med den risikovurdering som investor bør foreta seg ved inngåelse av forvaltningsavtaler, finnes mange ulike risikotyper og andre faktorer som kunden bør være oppmerksom på. 17

18 Nedenfor følger noen av de viktigste risikotyper: Markedsrisiko risikoen for at markedet i sin helhet, eller visse deler av markedet, hvor kunden har gjort sin investering, går ned (eksempelvis det norske aksjemarkedet). Kredittrisiko - risikoen for sviktende betalingsevne hos utsteder eller en motpart. Prisvolatilitetsrisiko - risikoen for at store svingninger i kursen/prisen på et finansielt instrument påvirker investeringen negativt. Kursrisiko risikoen for at kursen/prisen på et finansielt instrument går ned. Skatterisiko risikoen for at skatteregler og/eller skattesatser er uklare eller kan endres. Valutarisiko risikoen for at en utenlandsk valuta som investeringen er knyttet til reduseres i verdi (eksempelvis visse fondsandeler i et verdipapirfond som er plassert i amerikanske verdipapir notert i USD). Gearingeffektrisiko konstruksjonen av et derivatinstrument som gjør at det finnes en risiko for at prisutviklingen på den underliggende aktiva får et større negativt gjennomslag i kursen/prisen på derivatinstrumentet. Juridisk risiko risikoen for at relevante lover og regler er uklare eller endres. Selskapsspesifikk risiko risikoen for at et selskap går dårligere enn forventet eller at selskapet blir rammet av en negativ hendelse slik at de finansielle instrumenter som er knyttet til selskapet dermed kan falle i verdi. Bransjespesifikk risiko risikoen for at en spesifikk bransje går dårligere enn forventet eller blir rammet av en negativ hendelse slik at de finansielle instrumenter som er knyttet til selskapene i den aktuelle bransjen dermed kan falle i verdi. Likviditetsrisiko risikoen for at kunden ikke kan selge et finansielt instrument på et tidspunkt kunden måtte ønske fordi omsetningen og kjøpsinteressen i det finansielle instrumentet er lav. Renterisiko risikoen for at det finansielle instrumentet som kunden investerer i reduseres i verdi pga endringer i markedsrenten. 4 Aksjer og aksjerelaterte instrumenter 4.1 Generelt om aksjer Aksjer og aksjeselskap Kursen (prisen) på en aksje påvirkes for en stor del av selskapets fremtidsutsikter. En aksjekurs kan gå opp eller ned avhengig av aktørenes analyser og vurderinger av selskapets muligheter for å gjøre fremtidsgevinster. Den fremtidige eksterne utviklingen av konjunkturer, teknikk, lovgivning, konkurranse osv. avgjør hvilken etterspørsel det blir etter selskapets produkter eller tjenester og det er derfor også av grunnleggende betydning for kursutviklingen på selskapets aksjer. 18

19 Det generelle rentenivået (markedsrenten) spiller også en avgjørende rolle for kursutviklingen. Hvis markedsrenten stiger, kan rentebærende finansielle instrumenter som utstedes samtidig, gi bedre avkastning. Normalt faller da kursene på noterte aksjer og på allerede utestående rentebærende instrumenter med lavere rente. År saken er at den økende avkastningen på nyutstedte rentebærende instrumenter relativt sett kan bli bedre enn avkastningen på aksjer, og på utestående rentebærende instrumenter. Dessuten påvirkes aksjekursene negativt av at renten på selskapets gjeld øker, fordi dette reduserer de fremtidige gevinstmulighetene for selskapet. Også andre faktorer som er knyttet direkte til selskapet, f.eks. endringer i selskapets ledelse og organisasjon, produksjonsavbrudd med mer kan påvirke selskapets fremtidige evne til å skape gevinster, både på kort og lang sikt. Selskaper kan i verste fall gå så dårlig at det må erklæres konkurs. Aksjekapitalen, dvs. aksjeeiernes investerte kapital, har siste prioritet til å få utbetalt noe fra konkursboet. Først må selskapets øvrige gjeld være innfridd i sin helhet. Dette resulterer ofte i at det ikke er midler igjen i sel skapet etter betaling av gjeld slik at aksjene i selskapet blir verdiløse. Aktørene i finansmarkedet har ofte ulike oppfatninger om hvordan aksjekurser vil ut vikle seg. Disse faktorer, som også innbefatter hvordan selskapet blir verdsatt, bidrar til at det finnes både kjøpere og selgere. Hvis investorene har den samme opp fatningen om kursutviklingen vil de enten kjøpe, og da oppstår et kjøpspress fra mange kjøpere eller så vil de selge, og da oppstår det et salgspress fra mange selgere. Ved kjøpspress stiger kursen, og ved salgspress faller den. Omsetningen, dvs. hvor mye som kjøpes eller selges av en bestemt aksje, påvirker aksjekursen. Ved høy omsetning reduseres forskjellen, også kalt «spread», mellom den kurs kjøperne er villige til å betale (kjøpskursen) og den kursen selgerne forlanger (salgskursen). En aksje med høy omsetning, der store beløp kan omsettes uten større innvirkning på kursen, har en god likviditet og er derfor lett å kjøpe og selge. Selskap som er notert på et regulert marked, som eksempelvis Oslo Børs og Oslo Axess, har normalt høy likviditet. Rammebetingelser for næringsvirksomhet, både de nasjonale og de internasjonale, kan også påvirke aksjekursene. Endringer i skatte- og avgiftsnivå nasjonalt og i andre land påvirker selskapenes kostnadsnivå og dermed konkurransesituasjonen. Internasjonale avtaler mellom land om toll og avgifter ved import og eksport av varer og tjenester, påvirker konkurransesituasjonen mellom selskaper og dermed aksjekursene. Voldsomme hendelser som katastrofer, terroraksjoner og krig kan gi store utslag i aksjekursene på børser verden over. 19

20 4.2 Generelt om aksjerelaterte instrumenter Nær knyttet til aksjer er grunnfondsbevis, konvertible obligasjoner, aksjeindeksobligasjoner/ indeksobligasjoner, warrants, aksjeopsjoner og aksjeindeksopsjoner, og depotbevis. Handel med disse instrumentene skjer normalt på et regulert marked (herunder børs), men OTC-handel forekommer også for denne type finansielle instrumenter Grunnfondsbevis Grunnfondsbevis har klare likhetstrekk med aksjer. Forskjellen knytter seg først og fremst til eierrett til selskapsformuen og innflytelse i utstederens organer. Det er også satt visse restriksjoner på utbyttetildelingen. De børsnoterte grunnfondsbevis i Norge er utstedt av sparebanker. Mer informasjon om grunnfondsbevis finnes på Konvertible obligasjoner Konvertible obligasjoner er rentebærende verdipapirer som innen en viss tidsperiode kan byttes i aksjer. Avkastningen på de konvertible obligasjonene, dvs. renten, er normalt høyere enn utbytte på utbytteaksjene. Kursen på de konvertible obligasjonene følger normalt aksjekursen og uttrykkes i prosent av pålydende på den konvertible obligasjonen Aksjeindeksobligasjoner/Indeksobligasjoner Aksjeindeksobligasjoner/Indeksobligasjoner er obligasjoner, der avkastningen vanligvis er avhengig av utviklingen i en aksjeindeks. Hvis indeksen utvikler seg positivt, følger også avkastningen etter. Ved en negativ indeksutvikling kan avkastningen utebli. Obligasjonen etterbetales alltid med sitt nominelle beløp på forfallsdagen og har således en begrenset tapsrisiko sammenlignet med aksjer og fondsandeler. Risikoen med en plassering i en aksjeindeksobligasjon kan bortsett fra en eventuell overkurs, defineres som den alternative renteinntekten, dvs. den rente investeringen kunne ha fått hvis beløpet hadde blitt investert på en annen måte Warrants Handel forekommer også med visse kjøps- og salgsopsjoner med lengre løpetid enn de standardiserte kjøpsopsjoner, vanligvis kalt warrants. Warrants kan utnyttes for å kjøpe underliggende aksjer eller gi kontantoppgjør dersom gevinst er oppnådd som følge av at kursen på den underliggende aksje er høyere enn den avtalte fremtidige kjøpskursen/innløsningskursen. 20

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER (AKSJER, AKSJERELATERTE INSTRUMENTER, OBLIGASJONER OG VERDIPAPIRFOND) Kunden skal være kjent med at: handel med finansielle

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER (AKSJER, AKSJERELATERTE INSTRUMENTER, OBLIGASJONER OG VERDIPAPIRFOND) Kunden skal være kjent med at: handel med finansielle

Detaljer

Finansielle instrumenter og risiko knyttet til handel med finansielle instrumenter. (1. november 2007)

Finansielle instrumenter og risiko knyttet til handel med finansielle instrumenter. (1. november 2007) Finansielle instrumenter og risiko knyttet til handel med finansielle instrumenter (1. november 2007) 1 1) Generell inform asjon om risiko ved finansielle instrumenter Handel med finansielle instrumenter,

Detaljer

Informasjon om egenskaper og risiko knyttet til finansielle instrumenter

Informasjon om egenskaper og risiko knyttet til finansielle instrumenter Informasjon om risiko 1 Informasjon om egenskaper og risiko knyttet til finansielle instrumenter Generelt om risiko Finansielle instrumenter gir normalt avkastning i form av utbytte (aksjer og fondsandeler)

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER DU SOM KUNDE MÅ VÆRE KJENT MED BLANT ANNET FØLGENDE: at investeringer eller andre posisjoner i finansielle instrumenter

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG SÆRSKILT RISIKO KNYTTET TIL HANDEL MED OPSJONER, TERMINER OG ANDRE DERIVATINSTRUMENTER

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG SÆRSKILT RISIKO KNYTTET TIL HANDEL MED OPSJONER, TERMINER OG ANDRE DERIVATINSTRUMENTER INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG SÆRSKILT RISIKO KNYTTET TIL HANDEL MED OPSJONER, TERMINER OG ANDRE DERIVATINSTRUMENTER Kunden skal være kjent med at: all handel skjer på kundens egen risiko man

Detaljer

Gjeldende fra 27. april 2015*

Gjeldende fra 27. april 2015* Alminnelige forretningsvilkår, retningslinjer for ordreutførelse, særlige vilkår knyttet til internetthandel og informasjon om finansielle instrumenter og andeler i deltakerlignede selskaper Gjeldende

Detaljer

Kundeavtale personer. 1 Oppdragstaker (heretter kalt AFM ) 2 Kunden. 3 Klassifisering. 4 Ordrefullmakt (kan eventuelt legges ved) 2/43

Kundeavtale personer. 1 Oppdragstaker (heretter kalt AFM ) 2 Kunden. 3 Klassifisering. 4 Ordrefullmakt (kan eventuelt legges ved) 2/43 Kundeavtale person Kundeavtale personer Arctic Fund Management AS P.O.Box 1833 Vika, NO-0123 Oslo E-post: fundinvestor@arcticam.no Faks 21 01 46 01 1 Oppdragstaker (heretter kalt AFM ) Navn: Arctic Fund

Detaljer

OPSJONER PÅ EGENHÅND SELVSTUDIUM MED FASIT

OPSJONER PÅ EGENHÅND SELVSTUDIUM MED FASIT OPSJONER PÅ EGENHÅND SELVSTUDIUM MED FASIT INNHOLDSFORTEGNELSE Side KAPITTEL 1 Innledning... 4 Historisk bakgrunn... 4 Definisjon av begreper: spot, opsjon og termin... 5 Repetisjonsoppgaver... 7 KAPITTEL

Detaljer

Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS

Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS Disse Forretningsvilkårene er sist oppdatert 24. mars 2015 RS Platou Project Sales AS NO 998

Detaljer

Informasjon og retningslinjer om kundeklassifisering

Informasjon og retningslinjer om kundeklassifisering Informasjon og retningslinjer om kundeklassifisering Basert på standard utarbeidet av Verdipapirforetakenes forbund (VPFF) Denne standarden er sist oppdatert 10. mars 2015 RS Platou Project Sales AS NO

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM SWEDBANK ABs FILIAL I NORGE - SWEDBANK NORGE

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM SWEDBANK ABs FILIAL I NORGE - SWEDBANK NORGE ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM SWEDBANK ABs FILIAL I NORGE - SWEDBANK NORGE 10. Oktober 2014 DEL 1 ALMINNELIGE VILKÅR Disse forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene

Detaljer

Derivater. Alt du trenger å vite om Opsjoner, Forwards & Futures

Derivater. Alt du trenger å vite om Opsjoner, Forwards & Futures Derivater Alt du trenger å vite om Opsjoner, Forwards & Futures Hva er Opsjoner? 4 Generelt om Opsjoner 5 CALL (kjøpsopsjon) 6 PUT (salgsopsjon) 9 Hva koster det å handle Opsjoner? 11 Kombinasjoner 14

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM GROVEN & PARTNERS KAPITALFORVALTNING AS ( GROVEN )

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM GROVEN & PARTNERS KAPITALFORVALTNING AS ( GROVEN ) ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM GROVEN & PARTNERS KAPITALFORVALTNING AS ( GROVEN ) 1. INNLEDNING Disse alminnelig forretningsvilkår er utarbeidet av Groven

Detaljer

Kapittel 4. Penge- og kapitalmarkedene

Kapittel 4. Penge- og kapitalmarkedene 40 Norges Banks skriftserie nr. 34 Kapittel 4. Penge- og kapitalmarkedene Kapitalmarkedet er en samlebetegnelse på flere ulike markeder for omsetning av verdipapirer, valuta og derivater. Kapitalmarkedet

Detaljer

ALT DU TRENGER Å VITE OM OPSJONER, FORWARDS & FUTURES

ALT DU TRENGER Å VITE OM OPSJONER, FORWARDS & FUTURES ALT DU TRENGER Å VITE OM OPSJONER, FORWARDS & FUTURES INNHOLDSFORTEGNELSE Side INNLEDNING... 4 HVA ER OPSJONER?... 5 Generelt om opsjoner... 5 Kjøpsopsjoner... 6 Salgsopsjoner... 8 Hva koster det å handle

Detaljer

Forholdet mellom corporateavdeling og analyseavdeling. Håndtering av interessekonflikter og innholdskrav i anbefalinger, herunder analyser

Forholdet mellom corporateavdeling og analyseavdeling. Håndtering av interessekonflikter og innholdskrav i anbefalinger, herunder analyser BRANSJESTANDARD NR. 3 Forholdet mellom corporateavdeling og analyseavdeling Håndtering av interessekonflikter og innholdskrav i anbefalinger, herunder analyser Standarden ble fastsatt av styret i Norges

Detaljer

Prospekt PRE. EiendomsInvest Tyskland II AS. Organisasjonsnummer 991 275 142

Prospekt PRE. EiendomsInvest Tyskland II AS. Organisasjonsnummer 991 275 142 PRE II Prospekt EiendomsInvest Tyskland II AS Organisasjonsnummer 991 275 142 Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjon VI) av minimum 10.000 aksjer og maksimum 1.000.000 aksjer Tegningskurs NOK

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

KOMMUNALT LÅNEOPPTAK OG GJELDSFORVALTNING. - en veiledning. www.kommunalbanken.no

KOMMUNALT LÅNEOPPTAK OG GJELDSFORVALTNING. - en veiledning. www.kommunalbanken.no KOMMUNALT LÅNEOPPTAK OG GJELDSFORVALTNING - en veiledning www.kommunalbanken.no INNHOLD 1 INNLEDNING...3 2 REGELVERK FOR KOMMUNALE LÅNEOPPTAK... 4 2.1 Grunnleggende retningslinjer... 4 2.2 Hva kan kommunene

Detaljer

REGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT

REGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT REGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret dd.mm.åååå 1 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet...

Detaljer

Rapport om gjennomføring av AIFMD i norsk rett

Rapport om gjennomføring av AIFMD i norsk rett Rapport om gjennomføring av AIFMD i norsk rett Avgitt fra arbeidsgruppe nedsatt av Finanstilsynet Oslo, 1. mars 2013 INNHOLD Kapittel Side 1 2 3 4 5 6 7 8 INNLEDNING OG AVGRENSNING... 4 1.1 MANDAT... 4

Detaljer

P R O S P E K T. Offentlig Emisjon Offentlig Emisjon av 300 000 Egenkapitalbevis til tegningskurs NOK 105 per Egenkapitalbevis

P R O S P E K T. Offentlig Emisjon Offentlig Emisjon av 300 000 Egenkapitalbevis til tegningskurs NOK 105 per Egenkapitalbevis P R O S P E K T Offentlig Emisjon Offentlig Emisjon av 300 000 Egenkapitalbevis til tegningskurs NOK 105 per Egenkapitalbevis Totalt emisjonsbeløp vil være NOK 31,5 millioner Tegningsperiode Fra og med

Detaljer

Reglement for finansforvaltning. Hitra kommune

Reglement for finansforvaltning. Hitra kommune Hitra kommune Utarbeidet ihht Forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning Vedtatt av Kommunestyret i Hitra kommune 22.11.2011 Innhold 1. FINANSREGLEMENT FOR HITRA KOMMUNE... 3 1.1 FORMÅL

Detaljer

INNHOLD BANKSJEFENS OPPSUMMERING 2012. 5 STYRETS ÅRSBERETNING. 6 RESULTATREGNSKAP. 12 BALANSE. 13 KONTANTSTRØMANALYSE. 14 NOTER.

INNHOLD BANKSJEFENS OPPSUMMERING 2012. 5 STYRETS ÅRSBERETNING. 6 RESULTATREGNSKAP. 12 BALANSE. 13 KONTANTSTRØMANALYSE. 14 NOTER. ÅRSRAPPORT 2012 1 2 INNHOLD BANKSJEFENS OPPSUMMERING 2012... 5 STYRETS ÅRSBERETNING... 6 RESULTATREGNSKAP... 12 BALANSE... 13 KONTANTSTRØMANALYSE... 14 NOTER... 15 REVISJONSBERETNING... 35 KONTROLLKOMITEENS

Detaljer

Finansreglement Vedtatt 21.09.10 K.sak 59/10 Nes kommune, Akershus

Finansreglement Vedtatt 21.09.10 K.sak 59/10 Nes kommune, Akershus Finansreglement Vedtatt 21.09.10 K.sak 59/10 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde...

Detaljer

Næringskreditt Årsrapport 2014

Næringskreditt Årsrapport 2014 Næringskreditt Årsrapport 2014 Innholdsfortegnelse Styrets beretning for årsregnskapet 2014 Nøkkeltall... 4 Sentrale hendelser i fjerde kvartal og i 2014... 4 Virksomhetens art og utvikling... 4 Årets

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 29.08.2012, etter møte i Planutvalget i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 29.08.2012, etter møte i Planutvalget i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 29.08.2012, etter møte i Planutvalget i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Orientering om Status økonomi pr 31.08.12

Detaljer

Å rs rap p o r t o m 2001 2001 b e t a l i n g s fo rm i d l i n g a p r i l 2 0 0 2

Å rs rap p o r t o m 2001 2001 b e t a l i n g s fo rm i d l i n g a p r i l 2 0 0 2 Årsrapport om betalingsformidling 21 april 22 Årsrapporten om betalingsformidling kommer ut en gang i året. Rapporten er også tilgjengelig på internett under Norges Banks hjemmeside: www.norges-bank.no

Detaljer

Helgeland Sparebank Best Av V 2005/2010Bankinnskud

Helgeland Sparebank Best Av V 2005/2010Bankinnskud Bankinnskudd Med Aktivaavkastning Helgeland Sparebank Best Av V 2005/2010Bankinnskud Kontoåpningsperiode: 3 oktober - 11. november 2005 Aktivaavkastning Bankinnskudd Med Aktivaavkastning (BMA) Helgeland

Detaljer