God utvikling skjerpede krav

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "God utvikling skjerpede krav"

Transkript

1

2 Innhold Banksjefen hilser 3 Nøkkeltall 4 Styrets årsberetning 5 Årsregnskap 10 Noter til årsregnskapet 12 Note 1 - Innledning 12 1A: Generelle regnskapsprinsipper 12 1B: Periodisering - Inntektsføring/kostnadsføring 12 1C: Segmentrapportering 12 1D: Valuta 12 1E: Finansielle instrumenter 12 1F: Forvaltningslån 12 Note 2 - Utlån og garantier 12 2A: Verdsettelse - definisjoner - mislighold - sektor/næring - EBK 12 2B: Risikoklassifisering av utlån og garantier 15 2C: Tap på utlån og garantier 17 2D: Ansvarlig lånekapital 17 Note 3 - Obligasjoner 18 Note 4 - Aksjer, andeler og egenkapitalbevis 18 Note 5 - Varige driftsmidler/immaterielle eiendeler 19 Note 6 - Egenkapital - Ansvarlig kapital - Kapitaldekning 19 Note 7 - Likviditetsforhold Finansiering Rentekostnader 21 7A: Restløpetid for balansepostene 22 7B: Tidsrom fram til avtalt tidspunkt for endring av rentebetingelser 22 7C: Vilkår og gjennomsnittlig rente på gjeldsposter 23 7D: Innskudd fra kunder fordelt etter sektor og næring 24 Note 8 - Finansielle derivater 24 Note 9 - Opplysninger vedrørende ansatte og tillitsvalgte 24 9A: Antall ansatte/årsverk Lønn og annen godtgjørelse revisjon 24 9B: Lån og garantier til ansatte og tillitsvalgte 25 9C: Pensjoner 25 Note 10 - Skatt 26 Note 11 - Diverse opplysninger 27 11A: Bankenes Sikringsfond 27 11B: Spesifikasjon av enkelte resultatregnskapsposter 27 Kontantstrømanalyse 28 Kontrollkomitéens melding 29 Revisjonsberetning 30

3 God utvikling skjerpede krav Stadsbygd Sparebank er inne i en positiv utvikling. Lokalt i Rissa og Leksvik øker vi stadig våre markedsandeler innenfor bank og de øvrige produktsegmentene hvor vi er representert. I likhet med de øvrige bankene i Eika Gruppen deltok vi i kundetilfredshetsundersøkelsen til BI Norsk kundebarometer. Vi fikk en score på 80, som er bedre enn gjennomsnittet for Eika-bankene, og et klart tegn på at kundene våre setter pris på vår høye servicegrad og produktsortiment. Dette kan kun oppnås ved å gjøre en god jobb hver eneste dag, og jeg vil berømme bankens ansatte for deres positive innsats året rundt. Bankene i Norge har vært i medias søkelys det siste året. Utsagn som at bankene melker kundene og at eierne slipper å bidra til å styrke bankene blir ofte sitert. Med tanke på lokalsamfunnet, er Stadsbygd Sparebank heldigvis en eierløs sparebank. Alt overskudd banken genererer blir tillagt egenkapitalen for å styrke soliditeten til banken, og midler som de større bankene deler ut til sine eiere gir vi tilbake til lokalsamfunnet i form av sponsorater og gaver. Kort sagt, banken er til for lokalsamfunnets beste. Samtidig skal man ikke underslå at Stadsbygd Sparebank er underlagt de samme kapitalkrav som alle andre banker i Norge. Det betyr at vi må drive banken bedre i årene som kommer for å sikre at vi oppfyller myndighetenes strekt skjerpede soliditetskrav. På senhøsten i 2013 besluttet vi i samarbeid med Ørland og Åfjord Sparebanker samt to lokale meglere å starte eget eiendomsmeglingsforetak innenfor Aktiv-kjeden. Dette gjør vi for å kunne tilby våre kunder et mer komplett tjenestetilbud. Spesielt når man skal kjøpe og selge bolig er det viktig med en megler som setter trygghet og profesjonalitet i høysetet. Aktiv er Eika Gruppens eget eiendomsmeglerforetak. Samarbeidet i Eika Gruppen blir stadig bedre, og bankene slutter opp om den nye strategien som sier at vi skal operere innenfor lokalbanksegmentet og bli best der. Stadsbygd Sparebank ser fram mot 2014 for å utvikle det gode samarbeidet vi har med bankens kunder og samarbeidspartnere til felles beste i våre markeder. Hilsen Ola Setsaas Banksjef 3

4 nøkkeltall Resultatutvikling (beløp i tusen kr og % av GFK) Beløp % Beløp % Beløp % Beløp % Beløp % Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter , , , , ,22 Netto andre driftsinntekter , , , , ,49 Sum driftskostnader , , , , ,55 Driftsresultat før tap og nedskrivninger , , , , ,16 Tap på utlån, garantier m.v , , , , ,73 Nedskr./rev. nedskr. og gev./tap på anl.m , ,01 0 0, ,05 0 0,00 Driftsresultat før skatt , , , , ,44 Skatt på ordinært resultat , , , , ,14 Resultat av ordinær drift etter skatt , , , , ,29 Balanseutvikling (beløp i tusen kr) Brutto utlån til kunder Individuelle nedskrivninger Gruppevise nedskrivninger Netto utlån til kunder Innskudd fra kunder Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Ansvarlig lånekapital Fondsobligasjoner Egenkapital Forvaltningskapital Gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK) Innskuddsdekning (i %) 77,38 % 81,28 % 74,98 % 78,10 % 71,31 % Innskuddsdekning inkludert Eika Boligkreditt (i %) 61,76 % 67,22 % 66,05 % 68,82 % 64,74 % Brutto utlån til kunder i % av innskudd fra kunder 129,23 % 123,03 % 133,37 % 128,04 % 140,23 % Utlån formidlet via Eika Boligkreditt Nøkkeltall Utvikling siste 12 måneder Forvaltningskapital 7,4 % 8,4 % 9,5 % 2,5 % 10,6 % Utlån til kunder 10,8 % 6,0 % 9,8 % 3,3 % 11,3 % Utlån til kunder inkl Eika Boligkreditt 14,8 % 12,9 % 9,9 % 6,4 % 18,5 % Innskudd fra kunder 5,5 % 14,9 % 5,4 % 13,1 % 9,0 % Soliditet Netto ansvarlig kapital Beregningsgrunnlag Ren kjernekapitaldekning (%) 13,06 % 13,09 % 12,59 % 12,76 % 12,10 % Kjernekapitaldekning (%) 15,18 % 15,39 % 15,07 % 15,50 % 14,98 % Kapitaldekning (%) 16,91 % 17,23 % 17,25 % 18,24 % 18,05 % Andre nøkkeltall Kostnadsprosent, ekskl kursgevinster/-tap 54,95 % 56,58 % 55,85 % 49,41 % 58,32 % Kostnadsprosent, inkl kursgevinster/-tap 53,95 % 52,91 % 57,62 % 49,06 % 57,19 % Egenkapitalrentabilitet før skatt 13,83 % 13,49 % 11,65 % 11,66 % 6,28 % Egenkapitalrentabilitet etter skatt 9,92 % 9,71 % 8,09 % 8,38 % 4,21 % Totalkapitalrentabilitet før skatt 1,00 % 0,96 % 0,82 % 0,81 % 0,43 % Totalkapitalrentabilitet etter skatt 0,72 % 0,69 % 0,57 % 0,58 % 0,29 % Brutto misligh. eng. i % av brutto utlån til kunder 0,59 % 0,18 % 0,34 % 0,47 % 0,29 % Brutto tapsuts. eng. i % av brutto utlån til kunder 0,47 % 1,89 % 0,32 % 0,03 % 1,59 % Tapsprosent utlån (tap på utlån i % av brutto utlån) 0,28 % 0,39 % 0,26 % 0,73 % 0,82 % Antall årsverk (pr ) 22,8 23,4 22,0 23,7 22,4 4

5 Årsberetning 2013 Generelle kommentarer Verdensøkonomien samlet sett hadde en BNP vekst på drøyt 3 prosent i Veksten i industrilandene har økt og ble på ca. 2 prosent, mens de framvoksende økonomiene hadde en vekst på omtrent 5 prosent. Oppsvinget i industrilandene skyldes ekspansiv pengepolitikk. Styringsrentene i industrilandene har blitt holdt svært lave i fem år. I tillegg er den europeiske statsgjeldskrisen foreløpig håndtert og lønnsveksten har vært lav i disse landene. Lavere vekst i de framvoksende økonomiene skyld es i hovedsak en avtagende vekst i Kina. Norsk økonomi var i 2013 preget av moderat vekst, og en noe høyere inflasjon enn vi har sett de siste år. Den gradvise forverringen av økonomisk vekst hindret rentene i å stige med en nedgang i 3 måneders NIBOR til 1,69 prosent ved årsskiftet, fra 1,82 prosent samme tid året før. Bankenes seniorlån ble også gjennomgående billigere. Imidlertid stilles det økte krav til bankens egenkapital og likviditet, noe som gjør at de fleste banker må styrke sin kapitalbase. Kronekursen fulgte konjunkturene og falt med omlag 10 prosent gjennom året. Norsk næringsliv fikk dermed styrket sin kostnadsmessige konkurranseevne gjennom året. Arbeidsmarkedene var noenlunde i balanse med en lønnsvekst på om lag 4 prosent for alle arbeidstakere sett under ett. Arbeidsledigheten økte gradvis gjennom året, men er fortsatt på et lavt nivå i europeisk sammenheng. Prisveksten endte på 2,1 prosent for året, mens boligverdiene steg med 4,7 prosent målt ved eiendomsmeglernes indekser. Boligprisene var sterke i årets første måneder, men slo om til klar nedgang i andre halvår i fjor. Oslo Børs endte opp nesten 24 prosent i Dette til tross for at antall konkurser i næringslivet steg gjennom fjoråret. Lokale forhold Det lokale næringslivet kan vise til en stabil utvikling det siste året, men lokale bedrift er på Fosen skaper langt færre nye arbeidsplasser enn Trondheim og omkringliggende kommuner. Lønnsomheten blant bedriftene på Fosen har dessverre vært dårligere en landsgjennomsnittet. Boligbyggingen har vært noe mer positiv lokalt, og etterspørselen etter blant annet leiligheter i Rissa er økende. Rissa Eiendom AS har i løpet av 2013 bygd to blokker i Rissa sentrum. Det er viktig at Rissa og Leksvik kommuner legger til rette for økt boligbygging, som er nødvendig for å øke antall innbyggere på sikt. Flere av bankens kunder er aktive innen boligbygging og rehabilitering i Trondheimsområdet. I industrien har man krevende utfordringer med hensyn til kostnadsutvikling og lønnsomhet. Bergen Group Fosen fikk et betydelig underskudd i Med bakgrunn i dette er Bergen Group sin skipsbyggingsdivisjon lagt inn i et nytt selskap med delt eierskap mellom Bergen Group og Calexco. Det nye selskapet, som har fått navnet NorYards AS, har allerede tatt nødvendige steg for å forberede innsalg av nye kontrakter. God drift ved verft et er meget viktig for Rissa og for Fosen som region. ITAB Industrier AS viser lønnsom het for sine butikk innredningssystemer, men opererer i et marked preget av hard konkurranse. I Leksvik jobbes det godt med omstilling og tilrettelegging for å skape nye arbeidsplasser. Samarbeidet i Leksvik og Rissa Industriforening er godt, og viktig, for vår region. For lokalsamfunnene er det helt avgjør ende at bedriftene kan omstille seg, og vise til gode økonomiske resultater. Stadsbygd Sparebank har gått inn som deleier i Austrått Innovasjon AS, som skal legge til rette for økt verdiskapning lokalt med tanke på investeringer og framtidig drift ved flystasjonen. Det er viktig for banken å bidra med kapital på denne måten. Innenfor landbruket har satsningsviljen vært bra de siste årene. Det er oppført moderne driftsbygninger med tanke på melkeproduksjon, kylling og kalkun. Dette viser en positiv endringsvilje i næringen, noe som lover godt for framtiden. Innen kultur og idrett er det høy aktivitet i kommunen. Banken bidrar med sponsoravtaler til lag og foreninger i hele Rissa kommune, og vi vil satse mer i Leksvik kommune framover. Banken er blant annet en av hovedsponsorene til langrennslaget Team Leksvik Elite. På anleggssiden ut føres det også et aktivt arbeid, og Stadsbygd Sparebank ønsker å bidra for å sikre utbyggingen av nye anlegg. Banken har gått inn som hovedsponsor med 1,3 mill. kroner i den nye idrettshallen på Stadsbygd. I utendørsskuespillet «Den siste Viking», som ble avholdt på Museet Kystens Arv i slutten av august, var banken hovedsponsor. Det var nærmere tilskuere i løpet av ni forestillinger, som er meget bra. Flere tilbud for barn og unge innen kultur og idrett vil bidra til å øke innbyggertallet lokalt på sikt. Bankens virksomhet I 2013 har banken økt forvaltningskapitalen med 178,4 mill. kroner, slik at den ved årsskiftet var på 2 595,8 mill. kroner (+7,4%). Utlånsveksten var på 10,8%, og innskuddene økte med 5,5%. Utlån formidlet via Eika Boligkreditt steg med 34,0% til 563,5 mill. kroner. Driftsresultatet for 2013 ble 18,0 mill. kroner etter skatt, som er 2,0 mill. kroner bedre enn i Underliggende bankdrift ansees av styret til å være god. Vi viser for øvrig til regnskapskommentarene hvor de enkelte postene i regnskapet er behandlet. Veksten viser at Stadsbygd Sparebank er i en positiv utvikling innenfor sine definerte markedsområder. Dette er meget positivt i et marked preget av sterk konkurranse. Vi har god tilstrømning av nye kunder fra Rissa og Leksvik kommuner samt landet forøvrig. 5

6 Dette tyder på at våre produkter, høye servicegrad og dyktige medarbeidere blir godt mottatt i markedet. For å opprettholde vår konkurransekraft legges det hvert år betydelige midler i videreutdanning av bankens medarbeidere. Banken tilbyr et bredt produktspekter fra Eika. Blant de viktigste er boliglån via Eika Boligkreditt, skade- og person forsikring, spareprodukter, leasing samt pensjonsprodukter (OTP) til næringslivet. Produktene er konkurransedyktige, og tilstrømningen av nye kunder innenfor privatmarked, landbruk og øvrig næringsliv er god. For Stadsbygd Sparebank er det helt avgjør ende at vi har velfungerende automatiserte tjenester som NettBank og MobilBank. Nettbanken finner man på bankens hjemmeside no. Når man er pålogget NettBank, kan man også tegne egne skadeforsikringer eller sjekke egne forsikringer. Her har kunden også oversikt over sine kredittkort, fondsandeler og aksjer. Kjøp og salg av aksjer og fond kan også foretas herfra. Nye og bedre apper for smarttelefoner introduseres løpende. Interessen for bruk av apper er sterkt økende, og en stor andel av våre kunder benytter MobilBank. Banken kan også følges via egen Facebook profil. Vi har en egen nettbankløsning for våre bedriftskunder. NettBank Bedrift er et moderne produkt som blant annet gjør det mulig å foreta betalinger direkte fra bedrift ens regnskaps-/lønnssystem, foreta enkelt utbetalinger som registreres direkte i NettBank Bedrift samt få oppdatert bedriftens regnskapssystem med innbetalingsdata fra OCR- og Auto-/AvtaleGiro-rutinen. For å bidra til utvikling av lokalsamfunnet er det en viktig del av bankens strategi å støtte frivillige lag og organisasjoner. Banken har sponsoravtaler med mange lag og forening er i Rissa og Leksvik kommuner. For årsoppgjøret 2013 har bankens styre besluttet å dele ut kroner i gaver til allmennyttige formål, som er et viktig bidrag til økt aktivitet i Rissa og Leksvik kommuner. Stadsbygd Sparebanks Innsatspris for 2013 ble tildelt Magnar Alseth for hans store innsats for Rissa Skytterlag gjennom mange år. I samarbeid med Fosna-Folket, Bjugn, Ørland og Åfjord Sparebanker deler vi hvert år ut Fosen-Prisen. Fosen-Prisen består av to hovedpriser innenfor idrett og kultur, og fire talentpriser innenfor de samme områdene. Hovedprisene er hver på ,- kroner, mens hver talentpris er på ,- kroner. Prisutdelingen i 2013 ble avholdt i Ørland kulturhus og hovedprisene gikk til bueskytteren Runa Grydeland fra Roan og Divided Multitude. Strategisk samarbeid Stadsbygd Sparebank er aksjonær i Eika Gruppen AS og en bank i Eika Alliansen. Sammen med 74 andre lokalbanker bidrar Stadsbygd Sparebank til velstand og økonomisk trygghet for enkeltmennesker og næringsliv i sine lokalsamfunn. Eika Gruppens strategiske fundament er å styrke lokalbankene, og er gjennom det en viktig faktor for mange norske lokalsamfunn. Finanskonsernet Eika Gruppen er eid av 75 selvstendige lokalbanker samt OBOS (Oslo Bolig- og Sparelag). Aksjonærene i Eika Gruppen utgjør til sammen en av Norges største finansgrupperinger, med en samlet forvaltningskapital på om lag 300 milliarder kroner (inkludert Eika Boligkreditt). Selskapet skiftet navn fra Terra-Gruppen AS til Eika Gruppen AS i mars En allianse for lokalbanker Lokalbankene i Eika har en sterk lokal tilhørighet og nærhet til kundene. Med sin lokale verdiskaping i mange norske kommuner representerer de et stort og viktig mangfold i finansnæringen. Med 190 bankkontorer i ca. 120 kommuner har lokalbankene en betydelig distribusjonskraft, og lokalbankenes 1 million kunder har blant landets høyeste kundetilfredshet og lojalitet, både i personmarkedet og bedriftsmarkedet. Konkurransedyktige produkter Lokalbankenes kunder er primært personkunder og det lokale næringslivet. Eika Gruppen styrker lokalbankene ved å levere kostnadseffektive tjenester og konkurransedyktige produkter og tjenester som dekker lokalbankenes og våre kunders behov. Eika Forsikring er Norges femte største forsikringsselskap og leverer et bredt spekter skade- og personforsikringsprodukter som selges i lokalbanken. Eika Kredittbank leverer komplette debet- og kredittkortprodukter samt leasing og salgspantlån. Eika Kapitalforvaltning leverer fonds produkter for personkunder og bankene. Aktiv Eiendomsmegling er en landsdekkende eiendomsmeglerkjede, der mange kontorer samarbeider med den lokale Alliansebanken. Eika Boligkreditt er direkte eid av aksjonærene i Eika Gruppen AS. Selskapet har en forvaltningskapital på omlag 55 milliarder kroner og er med sin tilgang til det internasjonale markedet for Obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) en viktig finansieringskilde for lokalbankenes boliglånsportefølje. Stordriftsfordeler for lokalbankene Utover produktleveransene sørger Eika Gruppen for at lokalbankene får tilgang til effektive og gode fellesskapsløsninger. Det er i første rekke komplette løsninger innen IT, infrastruktur og betalingsformidling, kompetanse utvikling med Eika skolen, virksomhets styring med Eika ViS og økonomi- og regnskaps tjenester med Eika Økonomiservice. Med et profesjonalisert prosjekt- og utviklingsmiljø leverer Eika også en lang rekke digitale løsninger. Det gjelder kunde løsninger på nett og mobil og integrerte løsninger som effektiviserer kunde- og saksbehandlersystemene i bankene. Utover disse fellestjenestene arbeider Eika Gruppen for lokalbankene innenfor om råder som kommunikasjon, marked og merkevare og næringspolitikk for å ivareta bank enes næringspolitiske interesser gjennom dialog med relevante myndigheter. De fire uavhengige sparebankene på Fosen har et godt samarbeid for å bidra til positiv utvikling i regionen. Spesielt innenfor om rådet næringsutvikling har samarbeidet gitt flere positive bidrag for bedrifter på Fosen. Regnskapskommentarer Bankens forvaltningskapital utgjorde ved årsskiftet 2 595,8 mill. kroner. Dette er en økning på 178,4 mill. kroner eller 7,4% siden forrige årsskifte. Etter skatt ble resultatet for regnskapsåret på 18,0 mill. kroner. Se detaljert beskrivelse under resultat regnskapet. Innskudd / Funding Ordinære innskudd fra våre kunder viser en bra økning, og utgjør nå 1 724,8 mill. kroner. Økningen fra i fjor utgjør 89,8 mill. kroner eller 5,5%. Innskuddsandelen i forhold til brutto utlån er på 77,4% ved utgangen av Styret mener innskuddsandelen er tilfredsstillende, men vil fortsatt ha sterk fokus på innskuddsdekningen framover. Banken vil løpende introdusere nye innskudds produkter i tråd med endrede myndighetskrav. Utlån Brutto utlån til kunder økte i 2013 med 217,4 mill. kroner eller 10,8%, og var ved 6

7 utvikling Innskudd fra kunder utvikling utlån til kunder Mill. kroner Mill. kroner Utlån via egen balanse Utlån via EBK utgangen av året på 2 229,0 mill. kroner. Privatmarkedet, som i hovedsak består av boliglån, representerte 70,3% av samlede brutto utlån ved utgangen av året. Tilsvarende andel på samme tidspunkt året før var på 72,0%. Dersom man inkluderer porteføljen i Eika Boligkreditt (EBK), som nå er på 563,5 mill. kroner, er andelen private lån på 76,3%. Geografisk fordeler våre brutto utlån seg med 92,9% i Trøndelag og 7,1% i resten av landet. Ved forrige årsskifte var fordelingen på henholdsvis 93,3% og 6,7%. Banken følger nøye utviklingen i misligholdte og andre tapsutsatte engasjement. Misligholdet, dvs. engasjement som har vært uordnet i mer enn 90 dager, utgjør nå 13,2 mill. kroner (0,6% av utlånene) mot 3,7 mill. kroner (0,2%) i Misligholdet er lavt, men høyere enn i Banken arbeid er målbevisst mot de engasjementene som er i mislighold. Det foretas kvartalsvise gjennomganger av større engasjement både på privat- og næringslivssiden. De individuelle nedskrivningene på utlån er på 2,0 mill. kroner mot 6,3 mill. kroner året før. De gruppe vise nedskrivningene er økt til 7,8 mill. kroner, fra 6,6 mill. kroner i Banken ønsker å øke de gruppevise nedskrivningene gradvis framover. En ytterligere spesifikasjon av de regnskapsførte tapene finnes i notene til årsregnskapet Risikostyring Stadsbygd Sparebank er en forholdsvis liten kredittinstitusjon. Det er derfor et overordnet mål for styret at bankens kredittpolicy innebærer forsvarlig risiko. Banken har utarbeidet eget regelverk som bidrar til begrensninger og styring av den finansielle risiko. Finansiell risiko deles inn i kredittrisiko, likviditetsrisiko og markedsrisiko. Markedsrisiko består igjen av renterisiko, valutarisiko og aksjekursrisiko. Nedenfor følger en beskrivelse av de ulike typer risiki, og hvordan banken har håndtert disse: Kredittrisiko Kredittrisiko betyr risiko for at kunden ikke vil eller ikke er i stand til å gjøre opp for seg. Denne typen risiko knytter seg hovedsakelig til større privat- og næringsengasjement, men også til bankens plasseringer i verdipapirer. Som tidligere nevnt gir vårt regelverk, både i kreditthåndboken og i reglene for virksomheten på verdipapirmarkedet, klare begrensninger i volum og krav til sikkerhet. En stor del av bankens utlån er sikret ved pant i fast eiendom, ved årsskiftet er kun ca 1 % av våre utlån gitt uten noen form for sikkerhet. Dette dreier seg om små lønnskontolån og kreditt er gitt på såkalte standardiserte vilkår samt mindre forbrukslån. Bankens obligasjonsportefølje er anskaffet for å sikre nødvendig likviditet, og består av obligasjoner utstedt av stats garanterte selskap er, andre banker/finansforetak, kreditt foretak (obligasjoner med fortrinnsrett), kommuner og industriselskaper. Det knytter seg liten til middels kredittrisiko til denne porteføljen. Ved årsskiftet er porteføljen vurdert til det laveste av kostpris og markeds pris. Både person- og næringskundene blir risikoklassifiserte. Risikoklassifiseringssystemet gjør banken bedre i stand til å beregne og styre risiko innenfor utlånsområdet. Personkundene klassifiseres ut fra sikkerhet er og betalingsevne. Næringskundene blir først analysert i forhold til siste års regnskap. Deretter tas det hensyn til realisasjonsrisikoen, det vil si hvor stor andel av engasjementet som eventuelt ikke er sikret ved pant. På grunnlag av regnskapsanalysen og sikkerhetene får næringskundene tildelt en risikoklasse. Både person- og næringskunder blir delt inn i følgende tre risikoklasser: Lav risiko, middels risiko og høy risiko. En mer detaljert beskrivelse av risikoklassifiseringssystemet er gjengitt i notene til årsregnskapet. Likviditetsrisiko Likviditetsrisiko er bankens evne til å gjøre opp for seg på oppgjørstidspunktet. Graden av likviditetsrisiko styres i en viss utstrekning av bankens soliditet og drift. En solid og veldrevet bank vil normalt lett ha tilgang til trekkrettigheter og nødvendige kreditter. I løpet av 2013 har markedet for langsiktig funding fungert bra. Prisene på obligasjonslån for banker har vært på et relativt høyt nivå, men noe lavere enn de foregående år. Styret ser det fortsatt som en sentral oppgave å øke ordinære innskudd fra kunder slik at behovet for innlån fra markedet blir mindre. Dette blir en sentral oppgave for banken i tiden framover. Styret vurderer likviditets risikoen i vår bank som begrenset. Markedsrisiko Renterisiko Renterisiko (rentefølsomhet) oppstår i forbindelse med bankens utlåns- og innlånsvirksomhet og i tilknytning til aktiviteter i norske og internasjonale penge- og kapitalmarkeder. Renterisiko er et resultat av at rentebindingstiden for bankens eiendels- og gjeldsside ikke er sammenfallende. Pr utgjorde utlån til kunder med fast rente 86,6 mill. kroner. Lengste rentebinding var på drøye 9 år. 78,5 mill. kroner av disse fastrenteutlånene var swappet til flytende rente. Bankens obligasjons portefølje består utelukkende av poster med flytende rente (renteendringer hver 3. måned), og den 7

8 gjennomsnittlige durasjonen har derfor vært lav gjennom hele året. På gjeldssiden hadde vi ved årsskiftet innskudd fra kunder med avtalt rentebindingstid på henholdsvis 173,8 mill. kroner (1 mnd) og 252,8 mill. kroner (8 mndr), totalt 426,6 mill. kroner. Det henvises forøvrig til notene til årsregnskapet. Kursrisiko Aksjekursrisikoen omhandler risiko i forhold til aksjer, egenkapitalbevis og aksjefond. Disse deles gjerne inn i handels portefølje, øvrige omløpsmidler og anleggs midler. Omløpsporteføljen har gjennom året bestått av pengemarkedsfond hvor banken har plassert deler av sin overskuddslikviditet. Pengemarkedsfondene inngår som en del av bankens likviditetsreserve. Størrelsen på og kursutviklingen for denne beholdningen inngår i den månedlige rapporteringen til bank ens styre. Ved utgangen av året hadde bank ens beholdning av pengemarkedsfond en bokført verdi på 30,0 mill. kroner. Anleggsbeholdningen består hovedsakelig av aksjer i strategiske selskaper. Bankens virksomhet i verdipapir markedet styres av egne regler fastsatt av bankens styre, og det er gitt klare fullmakter og volumbegrensninger på området. Banken har avtale med Eika Kapitalforvaltning om aktiv forvaltning av bankens obligasjons portefølje. Valutarisiko Banken handler ikke med valuta utover kjøp og salg av reisevaluta til våre kunder. Valutarisikoen er derfor minimal. Operasjonell risiko Operasjonell risiko defineres som risikoen for tap eller sviktende inntjening som skyld es utilstrekkelige eller sviktende interne prosesser, svikt hos mennesker og i systemer eller eksterne hendelser. Tapet kan være forårsaket av bevisste eller ubevisste handlinger/hendelser. Operasjonell risiko blir en form for restrisiko som ikke dekkes av de øvrige risikoområdene. Risikoen styres ved at det foretas løpende kontroller med utgangspunkt i bankens etablerte internkontrollrutiner. Avdekkede avvik rapporteres via avdelingslederne til banksjef, som igjen i enkelte situasjoner rapporterer videre til bankens styre. Resultatregnskapet Bankens netto rente- og kredittprovisjonsinntekter ble 50,6 mill. kroner i 2013, en økning på 1,1 mill. kroner i forhold til Sett i forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK) ble rentenettoen 2,07%, ned fra 2,15% i I 2013 er banken imidlertid belastet med full sikringsfondsavgift, som utgjør 0,05% av GFK. I 2012 var det ingen sikringsfondsavgift. Netto andre driftsinntekter er på 17,1 mill. kroner eller 0,70%, en økning på 3,3 mill. kroner i forhold til året før. Hovedårsaken til økningen er økte provisjoner fra salg av ulike Eika-produkter. Det har spesielt vært en god utvikling i provisjoner fra salg av forsikringsprodukter via Eika Forsikring og boliglån via Eika Boligkreditt. Driftskostnadene beløp seg til 36,6 mill. kroner eller 1,49% av GFK. I 2012 var kostnadene på 33,5 mill. kroner eller 1,46% av GFK. Kostnader i forhold til inntekt er ble dermed på 53,9% (ekskl. verdipapirer 54,9%). Kostnadsøkningen i kroner skyldes i hovedsak økte avskrivninger og administrasjons kostnader. Banken vil fortsatt ha fokus på kostnadene for å effektivisere drift en i tiden som kommer. Driftsresultatet før tap ble 31,2 mill. kroner eller 1,27% mot 29,8 mill. kroner eller 1,30% i Økningen skyldes bedret rentenetto og økte andre inntekter. Banken har i 2013 redusert nedskrivningene på individuelle utlån med 4,3 mill. kroner. Nedskrivningene på grupper av utlån er økt med 1,2 mill. kroner. I sum har banken bokført tap på utlån med 6,3 mill. kroner. For en nærmere beskrivelse henvises til spesifikasjoner i notene til årsregnskapet. Etter at beregnet skatt på 7,1 mill. kroner er trukket fra, sitter vi igjen med et resultat for regnskapsåret på 18,0 mill. kroner, som utgjør 0,73% av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Resultatet i 2012 var på 16,0 mill. kroner eller 0,70%. Underliggende bankdrift viser en bedring i resultatet. Disponering av resultatet for regnskapsåret Styret foreslår at kr ,- av årets overskudd på kr ,- avsettes til gaver til allmennyttige formål. Resterende, kr ,-, overføres til sparebankens fond. Bankens styre og banksjefen er av den oppfatning at forutsetningen om fortsatt drift er tilstede, og årsregnskapet er avlagt under denne forutsetningen. Soliditet Kapitaldekning Bankens egenkapital utgjorde ved utgangen av ,4 mill. kroner. Dette er en økning på 17,8 mill. kroner, som er tilført fra årets virksomhet. Dette gir en egenkapitalrentabilitet etter skatt på 9,92% mot 9,71% i Egenkapitalrentabiliteten før skatt utgjør 13,83% mot 13,49% i Egenkapitalen utgjør nå 7,3% av bankens forvaltningskapital. Banken benytter standardmetoden ved beregning av kapitalkrav for kredittrisiko. Standardmetoden innebærer at det benyttes standardiserte, myndighetsbestemte risikovekter ved beregningen av kapitalkravet. Ved beregning av kapitalkrav for operasjonell risiko benyttes basismetoden, som innebærer at kapitalkravet beregnes i forhold til gjennomsnittlig inntekt siste tre år. Banken har ingen handelsportefølje, og beregner derfor ikke kapitalkrav for markedsrisiko. Banken beregner heller ikke kapitalkrav for valutarisiko da vi ikke har andre posisjoner i utenlandsk valuta enn en mindre beholdning av reisevaluta. Disse risikoområdene inngår imidlertid i bankens ICAAP-beregninger. Stadsbygd Sparebanks ansvarlige kapital består av kjernekapital og tilleggskapital. Kjernekapitalen utgjøres av sparebankens fond og en fondsobligasjon, som ble hentet inn høsten 2009, pålydende 30 mill. kroner. Tilleggskapitalen består av et tidsbegrenset ansvarlig obligasjonslån pålydende 30 mill. kroner, som ble hentet inn høsten 2013 i forbindelse med refinansiering av et tilsvarende ansvarlig lån. Kjernekapitaldekningen er beregnet til 15,18%, mens kapitaldekningen totalt sett er på 16,91% pr Ren kjernekapitaldekning er på samme tidspunkt beregnet til 13,06%. Grafen øverst på neste side viser utvikling en i bankens kapital dekning de siste 5 årene. Personalet, tillitsvalgte og arbeidsmiljø Ved årsskiftet sysselsatte banken i alt 30 personer. Vi har 27 fast ansatte bankmedarbeidere, som til sammen utgjorde 22,8 årsverk pr Gjennomsnittlig antall utførte årsverk gjennom året utgjorde 23,3. I tillegg har vi to renholdere. Banken legger vekt på likestilling mellom kjønnene både blant ansatte og tillitsvalgte. Arbeidsmiljøet i banken er godt. Det totale sykefraværet, eksklusive barns 8

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2010. Foto: Hans Dieter Fleger

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2010. Foto: Hans Dieter Fleger ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2010 Foto: Hans Dieter Fleger BANKSJEFENS FORORD... 3 STYRETS ÅRSBERETNING... 4 ÅRSREGNSKAP 2010...14 KONTANTSTRØMOPPSTILLING...19 NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET...20 1 INNLEDNING...20

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2014

Årsmelding og regnskap 2014 Årsmelding og regnskap 2014 111. forretningsår Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank ble etablert i 1904, og er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og rådgivningskontor

Detaljer

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling Årsberetning 2014 Årsberetning 2014 Rammebetingelser Hegra Sparebank driver sin virksomhet fra 2 kontorer i Stjørdal kommune. Kontorlokalene befinner seg i Søndre gate i Stjørdal sentrum og i eget forretningsbygg

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 2013

ÅRSRAPPORT 2013 2013 ÅRSRAPPORT 2013 STYRETS BERETNING TIL REGNSKAPSÅRET 2013 Innledning Selbu Sparebank er etablert i 1859, og driver bankvirksomhet med forretningssteder i Selbu, Tydal, Stjørdal og Trondheim kommuner, og

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 108. forretningsår Årsberetning for 2011 Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og et avdingskontor

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Styrets årsberetning for 2009 Styrets hovedmål for 2009 var å styrke bankens egenkapital. Dette var et utfordrende mål i et år som begynte med stor usikkerhet

Detaljer

Dette er Andebu Sparebank

Dette er Andebu Sparebank Årsrapport 2011 1 Dette er Andebu Sparebank Andebu Sparebank er en frittstående og selvstendig sparebank etablert i 1863. Vi tilbyr betalingsløsninger, finansiering, sparing og forsikring for å skape lønnsomhet

Detaljer

Dette er Andebu Sparebank

Dette er Andebu Sparebank Årsrapport 2012 1 Dette er Andebu Sparebank Andebu Sparebank er en frittstående og selvstendig sparebank etablert i 1863. Vi tilbyr betalingsløsninger, finansiering, sparing og forsikring for å skape lønnsomhet

Detaljer

ÅRSRAPPORT. fra start til mål

ÅRSRAPPORT. fra start til mål BANKSJEFEN HAR ORDET 2011 ble et godt år for Grong Sparebank. Et rekordsterkt driftsresultat, sammen med en høy kundevekst, viser at banken også i 2011 har utviklet seg meget positivt. Vi leverer bankens

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2012. 114. forretningsår

Årsberetning og regnskap 2012. 114. forretningsår Årsberetning og regnskap 2012 114. forretningsår INNLEDNING Hjartdal og Gransherad Sparebank skal være en lokalbank for Hjartdal, Notodden og Kongsberg som tilbyr hyggelig og kompetent service. Vårt mål

Detaljer

God likviditet og lavere inntjening

God likviditet og lavere inntjening ÅRSMELDING 2014 God likviditet og lavere inntjening Både USA og Storbritannia har hatt en positiv utvikling i økonomien i 2014, men eurosonen sliter fortsatt med svak vekst. Flere av EU-landene sliter

Detaljer

BANKSJEFENS FORORD. 3 STYRETS ÅRSBERETNING. 4 ÅRSREGNSKAP 2011.16 KONTANTSTRØMOPPSTILLING.20 NOTER TIL REGNSKAPET.21 ERKLÆRING FRA STYRET OG BANKSJEF

BANKSJEFENS FORORD. 3 STYRETS ÅRSBERETNING. 4 ÅRSREGNSKAP 2011.16 KONTANTSTRØMOPPSTILLING.20 NOTER TIL REGNSKAPET.21 ERKLÆRING FRA STYRET OG BANKSJEF ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSREGNSKAP 2011 BANKSJEFENS FORORD... 3 STYRETS ÅRSBERETNING... 4 ÅRSREGNSKAP 2011...16 KONTANTSTRØMOPPSTILLING...20 NOTER TIL REGNSKAPET...21 ERKLÆRING FRA STYRET OG BANKSJEF...39

Detaljer

ÅRSBERETNING REGNSKAP

ÅRSBERETNING REGNSKAP ÅRSBERETNING REGNSKAP 2012 RørosBanken Røros Sparebank Årsberetning for 2012 Norsk og internasjonal økonomi Utsiktene til en mer stabil økonomi og ny vekst både i Europa og i USA er vesentlig bedret mot

Detaljer

Nøkkeltall (Tall i Mill kr) 2012 2011 Endring Endring i % Resultat Forvaltningskapital Utlån/Kreditter Innskudd fra Kunder

Nøkkeltall (Tall i Mill kr) 2012 2011 Endring Endring i % Resultat Forvaltningskapital Utlån/Kreditter Innskudd fra Kunder 2012 Årsberetning INNHOLD Nøkkeltall 5 Generelt om året 2012 og utsikter for året 2013 7 Eierstyring og selskapsstyring 8 Driftsresultat 10 Resultatregnskap 2012 13 Balanse 2012 14 Revisors beretning

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 2014

ÅRSRAPPORT 2014 2014 ÅRSRAPPORT 2014 Styrets beretning til regnskapsåret 2014 INNLEDNING Selbu Sparebank ble etablert i 1859, og er en selvstendig bank med hovedkontor i Selbu. Selbu og Tydal er godt etablerte kontor, og

Detaljer

rådgivning KOMPETANSE samfunnsansvar Årsrapport 2013 BEDRIFTSBANK App for mobil lokalbanken ENGASJEMENT SOLID støttespiller NÆRHET MOBILBANK

rådgivning KOMPETANSE samfunnsansvar Årsrapport 2013 BEDRIFTSBANK App for mobil lokalbanken ENGASJEMENT SOLID støttespiller NÆRHET MOBILBANK moderne Gir merverdi NÆRHET lokalbanken ENGASJEMENT støttespiller KOMPETANSE Årsrapport 2013 Eika-bank trygghet rådgivning Autorisert Finansiell Rådgiver BEDRIFTSBANK App for mobil SOLID samfunnsansvar

Detaljer

Mysen Sarpsborg Årsrapport 2013

Mysen Sarpsborg Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 Med omtanke for mennesker og verdier - siden 1848 Innholdsfortegnelse Styrets beretning side 4 Resultatregnskap side 16 Balanse side 18 Noter side 20 Eierstyring og selskapledelse side

Detaljer

BANKSJEFENS KOMMENTAR

BANKSJEFENS KOMMENTAR Årsrapport 2013 BANKSJEFENS KOMMENTAR 2013 har spesielt vært preget av stor kundevekst, høy kredittvekst samt gjennomføring av en helhetlig merkevareprosess i banken. Vi kan stolt legge året 2013 bak oss

Detaljer

1 Hovedtall fra regnskapet for 2012 og sammenligningstall for de siste 4 år

1 Hovedtall fra regnskapet for 2012 og sammenligningstall for de siste 4 år 2012 ÅRSRAPPORT 2 Årsrapport 2012 - Rindal Sparebank INNHOLD Hovedtall fra regnskapet for 2012 og sammenligningstall for de siste 4 år... 3 Styrets årsmelding 2012... 4 Resultatregnskap... 12 Balanse...

Detaljer

Årsrapport 2014. Trøgstad Sparebank

Årsrapport 2014. Trøgstad Sparebank Årsrapport 2014 Trøgstad Sparebank Årsrapport 2014 STYRETS BERETNING FOR 2014 GENERELT RESULTATREGNSKAPET BALANSEN EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE (corporate governance) Generelle regnskapsprinsipper GENERELT

Detaljer

INNHOLD BANKSJEFENS OPPSUMMERING 2012. 5 STYRETS ÅRSBERETNING. 6 RESULTATREGNSKAP. 12 BALANSE. 13 KONTANTSTRØMANALYSE. 14 NOTER.

INNHOLD BANKSJEFENS OPPSUMMERING 2012. 5 STYRETS ÅRSBERETNING. 6 RESULTATREGNSKAP. 12 BALANSE. 13 KONTANTSTRØMANALYSE. 14 NOTER. ÅRSRAPPORT 2012 1 2 INNHOLD BANKSJEFENS OPPSUMMERING 2012... 5 STYRETS ÅRSBERETNING... 6 RESULTATREGNSKAP... 12 BALANSE... 13 KONTANTSTRØMANALYSE... 14 NOTER... 15 REVISJONSBERETNING... 35 KONTROLLKOMITEENS

Detaljer

Heading. Årsrapport 2014. en trivelig bank med kloke løsninger

Heading. Årsrapport 2014. en trivelig bank med kloke løsninger Årsrapport 2014 en trivelig bank med kloke løsninger Sidetema Sidetema Innhold Virksomheten og lokalisering 4 Dette er Andebu Sparebank Våre verdier Våre kundeløfter Bankens rammebetingelser 4 Virksomheten

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010 Årsberetning 2010 STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010 Strømmen Sparebank driver sin bankvirksomhet fra sitt kontor i Strømsveien 65 på Strømmen. 2010 ble på nytt et meget bra år for banken. Ca. 25 mill. kr av

Detaljer

Årsrapport 2014. 104. regnskapsår

Årsrapport 2014. 104. regnskapsår 104. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2014. 1 Sparebankenes rammebetingelser 2015... 1 Bankens virksomhet i 2014. 1 Virksomhetsstyring... 2 Eiendomsmegling... 3 Strategisk samarbeid

Detaljer

Banksjefens kommentar 3. Styrets Beretning 2013 4. Resultat og Balanse 15. Egenkapitaloppstilling 17. Kontantstrømoppstilling 18 NOTER 19

Banksjefens kommentar 3. Styrets Beretning 2013 4. Resultat og Balanse 15. Egenkapitaloppstilling 17. Kontantstrømoppstilling 18 NOTER 19 Årsberetning 2013 1 Innhold Banksjefens kommentar 3 Styrets Beretning 2013 4 Resultat og Balanse 15 Egenkapitaloppstilling 17 Kontantstrømoppstilling 18 NOTER 19 Eierstyring og selskapsledelse 2013 (Corporate

Detaljer

Årsrapport 2013 Bien Sparebank AS. en alliansebank i eika.

Årsrapport 2013 Bien Sparebank AS. en alliansebank i eika. Årsrapport 2013 Bien Sparebank AS en alliansebank i eika. BIEN SPAREBANK AS ÅRSRAPPORT 2013 1885-2013 128 år Bankens ledergruppe Fra venstre: Leder BM Trygve Einerkjær, leder depot og kredittkontroll Lillian

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2007. 171. forretningsår

Årsberetning og regnskap 2007. 171. forretningsår Årsberetning og regnskap 2007 171. forretningsår Flekkefjord Sparebank - Årsberetning og regnskap 2007 2 FLEKKEFJORD SPAREBANK STYRETS BERETNING FOR 2007 171. DRIFTSÅR SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER I

Detaljer

Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling...

Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling... Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling... 5 Strategisk samarbeid Terra-gruppen... 5 Resultatutvikling,

Detaljer

Meldal Sparebank - Årsrapport 2011

Meldal Sparebank - Årsrapport 2011 Meldal Sparebank - Årsrapport 2011 2011 1 ÅRSRAPPORT - 2011 Meldal Sparebank Forretningside Januar 2012 En bank med selvstendighet og uavhengighet. En bank med lokal forankring og samfunnsansvar. En fullservicebank

Detaljer

En alliansebank i. Gærbra bank fær vanli fælk

En alliansebank i. Gærbra bank fær vanli fælk Gærbra bank fær vanli fælk En alliansebank i Innledning Styrets årsberetning sammen med resultatregnskap, balanse, kontantstrømanalyse og noter til regnskapet har som formål å dekke kravene i Lov om årsregnskap

Detaljer