Årsregnskap 2013 Verdibanken ASA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsregnskap 2013 Verdibanken ASA"

Transkript

1 Årsregnskap 2013 Verdibanken ASA 1

2 Årsberetning for 2013 Verdibanken ASA Året har vært et konsolideringsår for Verdibanken. Banken har hatt reduserte vekstrammer grunnet økte krav til ren kjernekapitaldekning. Utviklingen har vært forholdsvis stabil gjennom året, både når det gjelder innskudd og utlån. Imidlertid har overskuddslikviditeten styrket seg gjennom året og banken har en solid likviditetsreserve. Banken har i 2013 hatt ekstra kostnader på ca. MNOK 2,1 til juridisk bistand og medierådgivning i kjølvannet av plasseringene i Carat Financial Group A/S og Forex Feeder AS. Sammenlignet med 2012, har banken hatt høyere rentekostnader på grunn av høyere innskuddsrenter på deler av innskuddsporteføljen og avgift på MNOK 1,1 til Bankenes Sikringsfond (banken betalte ikke slik avgift i 2012). Dessuten har det vært reduserte renteinntekter som følge av lavere overskuddslikviditet i 1. halvår og tilpasning til ny likviditetsforskrift. Bankens styre stilte sine plasser til disposisjon og administrerende direktør fratrådte sin stilling i mars Assisterende banksjef ble konstituert som administrerende direktør samtidig. Det ble valgt et nytt styre i april, som trakk seg i oktober. Det nye styret som da ble valgt arbeider med å finne en permanent løsning når det gjelder ledelse av banken. Verdibanken tallmessig utvikling i 2013 Bankens utlån har i løpet av året blitt redusert med MNOK 44,9 (3,4 %), mens innskuddene har økt med MNOK 43,5 (3,2 %). Bankens rentenetto er redusert med MNOK 4,4 (13,2 %) på grunn av et noe lavere utlånsvolum og økte rentekostnader. Det er gjennomført tiltak i løpet av 2. halvår 2013 som styrker bankens inntjening og sikrer en tilfredsstillende rentenetto. Bankens likvidtidsreserve har i løpet av året økt med MNOK 78,5, fra MNOK 168,9 til MNOK 247,4 mill ved årets utgang. Forvaltningskapitalen Pr er forvaltningskapitalen MNOK 1.558,4 mot MNOK 1.515,3 pr Innskudd fra kunder De samlede innskudd fra kunder er MNOK 1.422,0 pr , og utgjør 91,2 % av forvaltningskapitalen i banken. Utlån til kunder Bankens utlån utgjør MNOK 1.279,5. Det tilsvarer 82,1 % av forvaltningskapitalen ved årsskiftet.

3 Bankens utlån er i hovedsak sikret med pant i fast eiendom innenfor 80 % av vurdert omsetningsverdi og øvrige kredittengasjement, med sikkerhet utover 80 % i fast eiendom, er innvilget mot tilfredsstillende tilleggssikkerhet i henhold til bankens kredittpolicy. Andelen av lån uten sikkerhet utgjør MNOK 0,4 mill, tilsvarende 0,03 % av brutto utlån (ekskl. kreditter) pr Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Bankens netto rente- og kredittprovisjonsinntekter utgjør MNOK 28,6, tilsvarende 1,87 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mot MNOK 33,0, tilsvarende 2,17 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital i fjor. Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester utgjør MNOK 2,8. Driftskostnader De samlede driftskostnader utgjør MNOK 27,8. Dette representerer en økning på 1,3 % i forhold til Tap på utlån Bankens tap på utlån var MNOK 2,7 i 2013, mot MNOK 1,1 året før. Utlån vurderes til virkelig verdi ved låneopptak og til amortisert kost ved etterfølgende verdimåling. Resultat og disponering Årets resultat før skatt utgjør et overskudd på MNOK 2,1. Driftsresultatet (resultat før tap) av den ordinære bankdriften utgjør et overskudd på MNOK 4,8. Resultat etter skatt disponeres til annen egenkapital og kr til Verdifondet. Egenkapital - Soliditet Inklusive årets overskudd utgjør bankens egenkapital MNOK 121,7, mens netto ansvarlig kapital ved årsskiftet er MNOK 131,2. Verdibankens kjernekapitaldekning og totalkapitaldekning var begge pr på 14,37 %, herav ren kjernekapitaldekning på 13,28 %. Kjernekapitaldekningen beregnes etter regler fastsatt av Finanstilsynet og baseres på risikovekting av bankens balanse. I lys av at det fra myndighetenes side arbeides med implementering nye kapitalkrav de neste årene og at økte krav vil skape forventning om økt kapitalnivå også i mindre banker, arbeider banken med å øke andel av ren kjernekapital. Årsregnskapet med opplysningene i årsberetningen gir etter styrets mening en rettvisende oversikt over utviklingen og resultatet av virksomheten og bankens stilling. Styret kjenner ikke til forhold som er viktige for bedømmelsen av bankens stilling og som ikke fremgår av resultatregnskapet, balansen eller årsberetningen. Styret kjenner heller ikke til hendelser etter regnskapets avslutning som har betydning for bedømmelse av bankens stilling. 2

4 Bankens regnskap er avgitt under forutsetning om fortsatt drift. Risikostyring og tilsyn Banken følger kapitaldekningsregelverket for finansinstitusjoner i Norge. Regelverket er på linje med tilsvarende regler i EU-landene. Formålet er å skape større samsvar mellom risiko og kapitalkrav i bankene, og regelverket inneholder krav som favner videre enn det tidligere minstekravet til kapitaldekning. Gjennom regelverket stilles det strenge krav til bankens bedømmelse av samlet kapitalbehov i forhold til risikoprofilen. Tilsynsmyndigheten overvåker og evaluerer bankens vurdering av eget kapitalbehov og tilhørende strategi for opprettholdelse av kapitalnivået. I Verdibanken er det innarbeidet tilfredsstillende prosesser for godkjennelse og regelmessig vurdering av retningslinjene for å påta banken risikoer og for å identifisere, styre, overvåke og kontrollere risikoer som banken er, eller kan bli eksponert for, herunder risikoer knyttet til makroøkonomiske forhold. Banken har blant annet utviklet en kvartalsvis risikorapport som behandles i styret. Revisjonsutvalg Styret i Verdibanken fungerer som bankens revisjonsutvalg. Revisjonsutvalget skal bl.a. forberede styrets oppfølging av regnskapskapsrapporteringsprosessen, gjennomgå regnskapspraksis og bankens årsrapport, overvåke systemer for intern kontroll og risikostyring og ha løpende kontakt med bankens eksterne revisor i forbindelse med årsregnskapet. Risikovurderinger Styret anser nedenstående risikoområder som de viktigste risikoer for banker, og for Verdibanken anses kredittrisikoen å være den største risikoen. Kredittrisiko Kredittrisikoen er risiko for å tape penger på utlån. Alle engasjementer vurderes ut fra kundens betjeningsevne og verdier av etablerte sikkerheter. Dette overvåkes løpende gjennom risikoklassifisering av utlån, misligholdsrapporter og etablerte rutiner for oppfølging av de enkelte engasjementer og tiltak ved eventuelle mislighold. Styret har sterkt fokus på kredittrisikoen og følger nøye med i utviklingen av tapsutsatte og misligholde engasjementer. Banken vurderer løpende verdien av sikkerheter og nedskrivningsbehov. Gjennom 2013 har banken arbeidet for å redusere andel av misligholdte lån og pr utgjør mislighold over 30 dager 5,7 %, mens misligholdte lån over 90 dager er 5,17 % av brutto utlån. Banken jobber med å redusere dette nivået i tiden fremover. I løpet av 2013 har andel store engasjementer i banken blitt redusert, fra 210,0 % til 182,6 % av ansvarlig kapital. Målet er å redusere andelen ytterligere i løpet av

5 Likviditetsrisiko Dette er risikoen for at banken ikke har likviditet til å kunne innfri sine forpliktelser ved forfall. Bankens innskuddsdekning (finansieringsgrad på kundeinnskudd/utlån) utgjør 111,1 % pr Likviditetsreserven utgjør MNOK 247,7 pr , mot MNOK 168,9 pr Innskuddsvekst grunnet gode innskuddsvilkår og reduksjon i utlånene er hovedårsakene til denne økningen. Bankens andel av innskudd utover innskuddsgarantier i norske banker er relativt høy og dette er en risikodrivende faktor. Beløpet som er usikret (over MNOK 2) utgjør pr MNOK 219,1, tilsvarende 15,4 % av de totale innskudd. Tilsvarende andel pr var 15,8 % og risikobildet for usikret andel av innskuddene har således vært stabilt gjennom hele Markedsrisiko Markedsrisiko er risiko for tap i markedsverdier knyttet til porteføljer av finansielle instrumenter som følge av svingninger i aksjekurser, renter og valutakurser, samt kredittspreadrisiko. Kursrisiko er risikoen for at en endring i kursene på en beholdning av verdipapirer skal gi vesentlige tap for banken. Banken har pr MNOK 1 i anleggsaksjer. Banken tilbyr ikke produkter med rentebinding verken på lån eller innskudd og har dermed ingen vesentlig renterisiko på dette området. Banken har en fondsobligasjon på MNOK 10 med begrenset renterisiko (kvartalsvis rentejustering). Banken hadde ved utgangen av 2013 MNOK 100,1 plassert i rentefond (20 i risikovekt) og MNOK 10 i høyrentefond (100 i risikovekt). Banken investerer i all hovedsak i noterte papirer med høy grad av likviditet. Operasjonell risiko Operasjonell risiko er risikoen for tap som følge av utilstrekkelige eller sviktende interne prosesser eller systemer, menneskelige feil, eller eksterne hendelser. Etablerte internkontrollrutiner inngår som en viktig del av risikostyringen. Banken har over tid arbeidet med gjennomgang og videreutvikling av bankens internkontroll og helhetlige risikostyring. Dessuten er det etablert en systematisk oppfølging av operasjonell risiko basert på relevante hendelseskategorier. Ved styrets årlige egenevaluering av overordnet styring og kontroll vurderes styrets ansvar og oppgaver på en systematisk måte. Relasjon til kundene Bankens visjon er at fokuset på ideell verdiskaping skal gjøre oss til et naturlig valg for samfunnsbevisste kunder. Banken skal være landsdekkende og tilby finansielle tjenester basert på moderne teknologi til organisasjoner, bedrifter og privatpersoner. Gjennom helhetlig kundebehandling og et høyt servicenivå skal det bygges gode og langsiktige relasjoner med nye og eksisterende kunder og samarbeidspartnere. Bankens årlige kundeundersøkelse i 2013 gav et resultat på 74,0 % kundetilfredshet. 4

6 Medarbeidere og organisasjon Banken er avhengig av dyktige og motiverte medarbeidere for å kunne nå sine målsettinger. Det prioriteres å gi medarbeiderne anledning til å utvikle seg gjennom faglige utfordringer i team og ved å stimulere til egenutvikling og kompetanseheving. Banken hadde ved årsskiftet 14 medarbeidere. Styrets og ledelsens oppfatning er at dette er en tilstrekkelig bemanning for å kunne møte de planlagte aktiviteter i Likestilling Blant medarbeiderne totalt i banken er det god balanse mellom kjønnene, idet kvinnene representerer 9 av 14, og det gir en kvinneandel på 64 %. Det skal være likestilling blant bankens medarbeidere, og kvinner og menn skal gis like utviklingsmuligheter. Styret består av 6 medlemmer. Det er i 2013 opprettholdt god balanse mellom kjønnene i tråd med gjeldende regelverk. Blant aksjonærvalgte styremedlemmer er 40 % kvinner og 60 % menn. Diskriminering I Verdibanken skal det ikke gjøres forskjell på ansatte, eller ved ansettelser, på grunn av nasjonal opprinnelse, religion eller livssyn. Personaltilfredshet Det gjennomføres årlige medarbeidersamtaler mellom ledere og ansatte. Samtalene skal bl.a. lede til en kartlegging av den enkelte medarbeiders kompetansebehov og faglige utvikling. Arbeidsmiljøet i banken er godt, og det arbeides bl.a. med årlige undersøkelser av personaltilfredsheten. Sykefravær, fysisk arbeidsmiljø og ytre miljø Banken har i 2013 hatt en sykefraværsprosent på 2,66%. Det arbeides bevisst med å forebygge sykefravær og det er etablert bedriftshelsetjeneste for bankens ansatte. Det er ikke registrert ulykker eller skader blant medarbeidere i Det fysiske arbeidsmiljøarbeidet er godt ivaretatt gjennom bl.a. systematiske vernerunder. Bankens drift påvirker ikke det ytre miljø. Samfunnsansvar Verdibanken har helt siden oppstart for 10 år siden tatt et bevisst og aktivt samfunnsansvar. Dette arbeidet er derfor tydelig forankret i bankens verdier og forretningsstrategi. Rent praktisk skjer dette blant annet via Verdifondet som bidrar til allmennyttige formål ved å hjelpe mennesker som har vært i en vanskelig livssituasjon til å skaffe egen bolig. Fondet har stilt sikkerhet for den delen av boliglånet som overstiger 80 % og etter hvert som lånet har blitt nedbetalt tilstrekkelig går man ut av ordningen og kapitalen kan gjenbrukes på andre som har behov for tilsvarende starthjelp. I 2013 ble det satt av kr ,- til Verdifondet, som en del av disponeringen av årets overskudd. Videre er forsikringsordningen, hvor en andel av bankens provisjonsinntekt går til samarbeidende ideelle organisasjoner, et annet tiltak hvor banken tar 5

7 samfunnsansvar ved å bidra til ideell eller sosial verdiskaping. I 2013 ble det utbetalt i overkant av kr ,- til disse organisasjonene og siden ordningen ble lansert i 2010 er det totale beløpet ca. MNOK 2. Dessuten er det slik at banken ved å tilby finansiering til ideelle organisasjoner, er med å virkeliggjøre mange gode og samfunnsbyggende prosjekter. Bankens complianceansvarlig har ikke rapportert avvik i 2013 knyttet til bankens etterlevelse av lover og forskrifter. Hensynet til samfunnsansvar er innarbeidet i overordnede retningslinjer under konkrete emner som eksempel etikk, bekjempelse av hvitvasking, helse, arbeidsmiljø og sikkerhet samt det ytre miljø. I 2013 ble det ikke rapportert noen mistenkelige transaksjoner mens bankens øvrige hendelsesrapportering ikke har avdekket vesentlige avvik i Banken har ikke særskilt klimaregnskap og innehar heller ikke egen miljøsystemsertifisering. For å sikre etterlevelse og godt omdømme har bankens ansatte fokus på etterlevelse av sentrale lover og forskrifter, forsvarlig utlånspraksis mv. hvor banken har 1 sertifisert rådgiver ved utgangen av Banken har utover årsrapporten og ovennevnte forhold ingen særskilt rapportering på samfunnsmessige resultater. Planer for 2014 Banken har i inneværende år behov for å styrke ren kjernekapitaldekning. I tillegg vil daglig ledelse av banken ha styrets fokus, og det er et mål å på plass en permanent løsning i løpet 1. halvår. Det arbeides med en rekrutteringsprosess i denne forbindelse. Banken har en god markedsposisjon blant de beste innskuddsbankene i Norge og er kjent som en god og stabil tilbyder av gode innskuddsvilkår. Det forventes at innskuddene vil være stabile også gjennom 2014 og på denne måte opprettholde en tilfredsstillende likviditetsreserve. Det er for styret viktig å ha fokus på bankens kredittrisiko, hvor normalisering av bankens mislighold har styrets høyeste oppmerksomhet. I tillegg vil mål om ytterligere reduksjon av store engasjementer følges tett. Banken vil fortsette arbeidet med å tydeliggjøre hvilke markedssegmenter og målgrupper man vil bearbeide aktivt i tiden som kommer. Målet er å komme i en mer aktiv dialog med eksisterende kunder, oppnå mersalg og tiltrekke nye kunder. Tiltakene som er iverksatt for å styrke bankens inntjening, vil bidra til at man resultatmessig vil være på omtrent samme nivå som perioden , hvor resultat før tapsnedskrivninger lå mellom MNOK Styret ser positivt på bankens posisjon og inntjening i tiden fremover. 6

8 7

9 REGNSKAP 2013 For perioden RESULTATREGNSKAP Note Renteinntekter og lignende inntekter 1.b 1.2 Renter og lignende inntekter av utlån til kredittinstitusjoner Renter og lignende inntekter av utlån til kunder Renter og lignende inntekter fra obligasjoner 0 0 Sum renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader 1.b 2.2 Renter på innskudd fra kunder Renter og kostnader på ansvarlig lånekapital 9.e Andre rentekostnader og lignende kostnader 9.f Sum rentekostnader og lignende kostnader I NETTO RENTE-OG KREDITTPROVISJONSINNTEKTER Utbytte av verdipapirer med variabel avkastning 3.1 Utbytte aksjer i selskap Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester 9.c 4.1 Garantiprovisjon Andre gebyrer og provisjonsinntekter Sum provisjoner og inntekter fra banktjenester Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester 5.1 Andre gebyrer og provisjonskostnader Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og v.p. 6.2 Netto verdiendring og gevinst/tap på verdipapirer Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og fin.deriv. 1.a Sum netto gevinst av verdipapirer og valuta II NETTO ANDRE DRIFTSINNTEKTER III SUM DRIFTSINNTEKTER

10 Note Lønn og generelle administrasjonskostnader 8.1 Lønn mv 8.a,c Lønn Pensjoner Sosiale kostnader Administrasjonskostnader 8.a EDB-kostnader Andre administrasjonskostnader Sum lønn og generelle administrasjonskostnader Avskrivninger av varige driftsmidler og imm. eiendeler 9.1 Ordinære avskrivninger 5.b Andre driftskostnader 10.1 Andre driftskostnader 8.a Sum andre driftskostnader IV SUM DRIFTSKOSTNADER V DRIFTSRESULTAT FØR TAP Tap på utlån 11.1 Netto tap på utlån 2.b VI RESULTAT FØR SKATT Skatt på ordinært resultat 9.b VI RESULTAT FOR REGNSKAPSÅRET Overføringer og disponering av resultat for regnskapsåret 17 Overføring og disponering Til utbytte Til Verdifondet Overført til annen egenkapital Til udekket underskudd 0 0 9

11 BALANSEN EIENDELER Note Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 3.1 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid Sum netto utlån og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til og fordringer på kunder Kasse-/drifts-og brukskreditter Byggelån Nedbetalingslån Sum utlån før tapsnedskrivninger 2.c Nedskrivning på individuelle utlån Nedskrivning på grupper av utlån Sum netto utlån og fordringer på kunder Aksjer (o.a. verdipapirer med variabel avkastning) 7.1 Aksjer i selskap Verdipapirer Sum aksjer (o.a. verdipapirer med variabel avkastning) Immaterielle eiendeler 10.1 Utsatt skattefordel 9.b Andre immaterielle eiendeler 5.b 0 3 Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Maskiner og inventar 5.b Kunst Sum varige driftsmidler Andre eiendeler 12.1 Andre eiendeler 5.c Sum andre eiendeler Forskuddsbetalinger og opptjente inntekter 9.h 13.1 Opptjente ikke mottatte inntekter og forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader Overfinansiering av pensjonsforpliktelser Andre forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader Sum forskuddsbetalinger og opptjente inntekter SUM EIENDELER

12 GJELD OG EGENKAPITAL Note Gjeld: 14. Gjeld til kredittinstitusjoner 14.1 Uten avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Innskudd fra og gjeld til kunder Innskudd fra kunder uten avtalt løpetid Innskudd fra kunder med avtalt løpetid Sum innskudd fra og gjeld til kunder Annen gjeld 17.1 Betalbar skatt 9.b 17.2 Annen gjeld 9.f Sum annen gjeld Påløpte kostnader og forskuddsbetalte inntekter 18.1 Påløpte ikke-forfalte kostnader og innbetalte ikke opptjente inntekter Sum påløpte kostnader og forskuddsbetalte inntekter Avsetn. for påløpte kostnader og forpliktelser 8.e 19.1 Pensjonsforpliktelser Sum avsetn. for påløpte kostnader og forpliktelser Ansvarlig lånekapital 20.2 Annen fondsobligasjon 9.e Sum avsetninger til forpliktelser og kostnader. Sum gjeld Egenkapital: 6.a,b 21. Innskutt egenkapital 21.1 Aksjekapital Overkursfond Udekket underskudd Annen egenkapital Sum egenkapital SUM GJELD OG EGENKAPITAL Note Poster utenom balansen: 23. Betingede forpliktelser 23.1 Garantier... 2.c Oslo, 31. desember 2013 / 3. mars

13

14 Verdibanken ASA Kontantstrømoppstilling 2013 Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter: Renteinnbetalinger, provisjonsinnbetalinger og gebyrer fra kunde Renteutbetalinger, provisjonsutbetalinger og gebyrer fra kunde ( ) ( ) Driftsutbetalinger og andre periodiseringer mv. ( ) ( ) Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter: Utbetalinger av nedbetalingslån til kunder ( ) Utbetalinger av kasse-/drifts-og brukskreditter til kunder ( ) ( ) Utbetalinger ved kjøp av driftsmidler m.v. (79 006) ( ) Utbetaling ved kjøp av verdipapirer ( ) ( ) Innbetaling ved salg av andre eiendeler, avkastning verdipapirer mv Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter ( ) ( ) Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter: Innbetaling av aksjekapital og overkurs - - Innløsning Statens Finansfond - - Utbetalt utbytte - ( ) Innbetaling av innskudd fra kunder Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto kontantsrøm for perioden ( ) Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter ( ) Beholdning av kont. og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt

15 NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2013 VERDIBANKEN ASA 1. GENERELLE REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet for Verdibanken er avlagt i samsvar med norsk regnskapslovgivning, Forskrift om årsoppgjør m.m. for banker, finansieringsforetak og morselskap for slike og god regnskapsskikk. Det er under den enkelte note til regnskapet redegjort nærmere for de benyttede prinsipper for de aktuelle regnskapsposter med henvisning til de enkelte regnskapsposter. Endring i regnskapsprinsipp Det er ingen endringer i regnskapsprinsippene i forhold til regnskapet for Gjeld er regnskapsført til pålydende verdi. Verdipapirer er regnskapsført til laveste verdis prinsipp. Alle tall er oppgitt i hele kroner så sant det spesifikt ikke er angitt noe annet. Årsoppgjøret omfatter perioden a Valuta Banken har ikke eiendeler i utenlandsk valuta. Banken benytter Propay-systemet i DnB NOR for grensekryssende transaksjoner. Agiotap og agiogevinst som oppstår ved betaling til utlandet inntektsføres/kostnadsføres på transaksjonstidspunktet i NOK. 1.b Periodisering - Inntektsføring/kostnadsføring Renter og provisjoner tas inn i resultatregnskapet etter hvert som disse opptjenes som inntekter eller påløper som kostnader. Forskuddsbetalte inntekter og påløpte, ikke betalte kostnader periodiseres og føres som gjeld i balansen. Opptjente, ikke betalte inntekter inntektsføres og føres opp som et tilgodehavende i balansen. Gebyrer og provisjoner som er direkte betaling for utførte tjenester tas til inntekt når de betales. Banken har pr ingen finansielle derivater. 1.c Finansiell risiko Kredittrisiko Bankens kredittrisiko er risiko for tap som følger av at kunder/motparter ikke oppfyller sine betalingsforpliktelser overfor banken og omfatter alle fordringer på utlån, kreditter, byggelån, rammelån, ubenyttede kreditter og garantier. Kredittrisikoen er bankens største risiko og består i all hovedsak av utlån. Bankens utlånsportefølje på TNOK er fordelt med totalt 55,3 % i utlån til personmarkedet og 44,7 % til lag, organisasjoner og næring. Brutto utlån er redusert med TNOK , totalt -3,39 % i 2013, fordelt på TNOK på personmarkedet og TNOK til lag, organisasjoner og næring. I bankens kredittvurderingsprosess legges det avgjørende vekt på kundens betjeningsevne og sikkerheter. Bankens kredittrisikoprofil ansees ikke å ha endret seg i løpet av Likviditetsrisiko Likviditetsrisiko er risikoen for at banken ikke kan gjøre opp for sine forpliktelser rettidig. Bankens styre har gjennom vedtatt likviditetspolicy fastsatt styringsrammer og fullmakter for styring av bankens likviditet. Bankens utlånsfinansiering baseres i hovedsak på innskudd fra kunder og styret har fastsatt et mål for innskuddsdekning på minimum 105 %. Innskuddsdekningen per var på 111,1 % mot 104,1 % på samme tid i fjor. 14

16 Bankens likviditetsreserve består av innskudd i Norges Bank, i andre kredittinstitusjoner samt en portefølje av rentefond som er lett omsettelige. Disponibel likviditet var ved utgangen av 2013 på TNOK som utgjør 17,39 % av totale innskudd fra kunder på TNOK Av dette var TNOK plassert i rentebærende fond, hvorav TNOK i 20 prosent risikovektede rentefond og TNOK i 100 prosent risikovektede høyrentefond. Plasseringene har til sammen gitt en total avkastning på TNOK i 2013 og har lav renterisiko. Plasseringene er spesifisert i note 4. Innskudd i andre kredittinstitusjoner var pr TNOK og plasseringer i Norges Bank TNOK Markedsrisiko Markedsrisiko kan defineres som risiko for tap i markedsverdier knyttet til porteføljer av finansielle instrumenter som følge av svingninger i aksjekurser, renter og valutakurser, samt kredittspreadrisiko. Kursrisiko er risikoen for at en endring i kursene på en beholdning av verdipapirer skal gi vesentlige tap for banken. Aksjerisiko består av markedsrisiko knyttet til posisjoner i egenkapitalinstrumenter, inkludert derivater med egenkapitalinstrumenter som underliggende. Bankens investeringer i aksjer fremgår av note 4. Disse er vurdert til laveste verdis prinsipp, dvs. laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Renterisiko oppstår i forbindelse med bankens utlåns- og innlånsvirksomhet og i tilknytning til aktiviteter i penge- og kapitalmarkedet. Renterisiko er et resultat av at rentebindingstiden for bankens aktiva- og passivaside ikke er sammenfallende. Banken tilbyr ikke produkter med rentebinding verken på lån eller innskudd og har dermed ingen vesentlig renterisiko på dette området. Bankens fondsobligasjon på TNOK har en begrenset renterisiko, med kvartalsvis rentejustering og fastrente frem til calldato i Banken har inngått rentebytteavtale med hovedstol TNOK for å ha flytende renteberegning på fondsobligasjonen og samtidig søke å oppnå lavere rentekostnader. Valutarisiko består av risikoen for tap når valutakursene endres. Alle finansielle instrumenter og øvrige posisjoner med valutarisiko skal inkluderes i vurderingen. Banken er pr ikke eksponert for valuta- eller spreadrisiko. 2. UTLÅN, GARANTIER OG OVERTATTE EIENDELER 2.a Vurdering av utlån Bankens utlånsportefølje vurderes til amortisert kost. Da banken ikke har utlån med fastrente eller med fast margin anses amortisert kost å tilsvare virkelig verdi. For øvrig legges de vurderingsprinsipper som følger av de til enhver tid gjeldende forskrifter om regnskapsmessig behandling av utlån og garantier, med tilhørende rundskriv, til grunn for vurdering av utlånsporteføljen. Ved førstegangs måling vurderes bankens utlån til virkelig verdi. Gebyrer, provisjoner og lignende som belastes kunden ved låneopptak inntektsføres direkte, i den grad inntektene er knyttet til direkte interne administrative kostnader. Amortisert kost er anskaffelseskostnad med fradrag for betalt avdrag på hovedstol og eventuelle nedskrivninger for tap. Alle engasjementer blir fulgt opp ved løpende oppfølging av restanse- og overtrekkslister samt gjennom generell oppfølging via bankens risikoklassifiseringssystem. Bankens låneengasjementer vurderes og inndeles etter risikoklasser for økonomi, sikkerheter og akkumulert risikoklasse. Nedskrivning på individuelle lån og grupper av lån foretas i de tilfeller det foreligger objektive bevis for verdifall. Verdifallet må være et resultat av en eller flere hendelser inntruffet etter første gangs bokføring. Nedskrivningen beregnes som differansen mellom utlånets bokførte verdi og nåverdien av estimerte framtidige kontantstrømmer, neddiskontert med effektiv rente. Vurdering av om det foreligger objektive bevis for verdifall skal foretas individuelt av alle utlån som anses vesentlige. 15

17 Alle kredittengasjementer, herunder misligholdte og andre spesielt utsatte engasjementer gjennomgås kvartalsvis. Engasjementer kategorisert med høy risiko følges tett. Dersom det avdekkes at sikkerhetene åpenbart ikke dekker engasjementet, blir det fortløpende vurdert nedskrivning samt iverksettelse av tiltak for å redusere bankens risiko. Når det gjelder vurdering av sikkerheter på panteobjekter ved individuelle nedskrivninger, verdsettes disse til antatt virkelig verdi på beregnet sannsynlig tidspunkt for realisasjon eller egen overtagelse av sikkerheter. Individuelle nedskrivninger reduserer engasjementenes regnskapsførte verdi i balansen og periodens endringer i vurdert verdi resultatføres som tap på utlån og garantier. Gruppenedskrivninger reduserer engasjementenes samlede regnskapsførte verdi i balansen. Periodens endringer i vurdert verdi resultatføres som tap på utlån og garantier, mens oppløsning gir gevinst. Konstaterte tap på engasjementer er tap som regnes som endelige. Banken har per ingen overtatte eiendeler i balansen. 2.b Tap på utlån og nedskrivning for tap Tapsutsatte lån Banken vurderer kvartalsvis utlåns- og garantiporteføljen for å identifisere ikke misligholdte engasjementer der tap kan påregnes som følge av nedsatt betjeningsevne hos kunden eller redusert verdi av bankens sikkerheter. Avdekker gjennomgangen risiko for tap resultatføres tapet som individuell nedskrivning. Tapsutsatte engasjementer (TNOK) Tapsutsatte engasjement Individuelle nedskrivninger* Netto tapsutsatte engasjement * Beløp ekskl. amortisering pr Misligholdte engasjementer Et engasjement anses som misligholdt når kunden ikke har betalt forfalte terminer på utlån innen 90 dager etter forfall, eller når overtrekk på rammekreditt eller innskuddskonti ikke er inndekket innen 90 dager etter at rammekreditten eller kontoen ble overtrukket. Misligholdte engasjementer (TNOK) Brutto misligholdte engasjementer Individuelle nedskrivninger* Netto misligholdte engasjementer * Beløp ekskl. amortisering pr

18 Nedskrivninger på individuelle utlån Nedskrivning på individuelle utlån er avsetninger til dekning av påregnelige tap som har identifisert objektive bevis for nedskrivning på balansedagen. Nedskrivninger på individuelle utlån (TNOK) Individuelle nedskrivninger Konstaterte tap dekket av tidligere tapsnedskrivning Økning i tapsnedskrivning på engasjement med tidligere spesifisert tapsnedskrivning Nye tapsnedskrivning på engasjementer uten tidligere spesifisert tapsnedskrivning Reduksjon i tidligere års tapsnedskrivninger (tilbakeføringer) Nedskrivninger på individuelle utlån (Ekskl. amortiserte renter) Amortiserte renter Sum nedskrivninger på individuelle utlån pr inkl amortiseringer Individuelle nedskrivninger for tap på lån utgjør 0,18 % av brutto utlån pr mot 0,23 % pr Nedskrivning på grupper av utlån Gruppenedskrivning omfatter bankens vurdering av grunnlaget for verdifall på grupper av utlån med tilnærmet like risikoegenskaper. Her inngår også utlån vurdert for individuell nedskrivning, men hvor objektive bevis for verdifall ikke er påvist. Følgelig vurderes alle utlån med unntak for de som har vært gjenstand for individuell nedskrivning. Nedskrivninger på grupper av utlån (TNOK) Nedskrivninger på grupper av utlån pr Periodens nedskrivninger på grupper av utlån Nedskrivninger på grupper av utlån pr Bankens modell for beregning av gruppevise nedskrivinger bygger på iboende restrisiko i porteføljen sett i forhold til engasjementer med antatt like risikoegenskaper, herunder negativ utvikling i økonomiklasse. Samlede gruppevise nedskrivninger for tap på lån utgjør 0,26 % av brutto utlån pr mot 0,17 % pr Periodens tap på utlån Tapskostnader utlån og garantier (TNOK) Periodens nedskrivninger på individuelle utlån Periodens nedskrivninger på grupper av utlån Periodens konstaterte tap hvor det tidligere er foretatt individuell nedskrivninger Periodens konstaterte tap hvor det tidligere ikke er foretatt individuell nedskrivninger Periodens inngang på tidligere perioders konstaterte tap Periodens tapskostnader* * Inklusiv amortiseringer. Amortiseringene utgjorde TNOK - 37 pr Ikke inntektsførte renter på tapsmerkede/nedskrevne lån er pr TNOK

19 Bankens utlånspraksis tilsier at det ikke gjennomføres refinansiering av utlån med bakgrunn i at mislighold vurderes å være nært forestående. Refinansieringer, herunder reforhandling av vilkår og øvrige endringer av engasjementer, skjer med bakgrunn i reelle kredittmessige vurderinger.!! Friskmelding av engasjement skjer først når gjeldende betalingsplan blir fulgt, og når engasjementet ikke lenger blir vurdert som tapsutsatt. For å sikre at friskmeldingen er reell, skal det normalt gå minimum 4 måneder fra engasjementet er ordnet til friskmelding skjer, samtidig som man har forventninger til at kunden også fremover vil følge den avtalte betalingsplanen. 2.c Utlån og garantier Utlån og garantier fordelt etter geografi Geografisk eksponering (TNOK) Utlån Garantier Utlån Garantier Oslo / Akershus Buskerud Østfold Hordaland Aust-Agder Telemark Rogaland Vestfold Oppland Vest-Agder Utland Øvrige Sum Utlån og garantier fordelt på næringer Bransjemessig eksponering (TNOK) Utlån Garantier Utlån Garantier Ingen næring, personmarked og utland Næringsengasjement Næringsengasjementer fordelt på bransjer/næringer: Primærnæringer Industri El-,gass-,damp- og vv- forsyning Utvikling av byggeprosjekter Bygge- og anleggsvirksomhet Varehandel, rep. av motorvogner Transport ellers og lagring Overnattings- og serveringsvirk Informasjon og kommunikasjon Omsetning og drift av fast eiendom Faglig, fin. og forret. tjenesteyting Tjenesteytende næringer ellers Sum næringsengasjementer: Sum utlån og garantier

20 Spesifikasjon av betingede forpliktelser / garantier Garantier (TNOK) Betalingsgarantier Transportgarantier Kontraktsgarantier Sum Garantier er i all hovedsak gitt mot pant i kontantinnskudd. I noen tilfeller er også garantier innvilget mot pant i fast eiendom eller betryggende kausjoner. 2.d Risikoklassifisering Risikoklassifiseringen er en integrert del av bankens saksbehandlingssystem. Systemet muliggjør en overvåking av risikoutviklingen i bankens utlånsportefølje. Økonomi og sikkerhet tildeles hver sin tallkarakter i bankens systemer. Økonomi vekter 60 % og sikkerhetene vekter 40 % av den akkumulerte risikoklassen. Modellen baserer seg for øvrig på følgende komponenter for 3 definerte segment: Segment Vekting Definisjon av komponenter og vekt Personmarked Organisasjoner Næringsliv 60 % Økonomi = Gjeldsgrad (40 %) + Brutto inntekt (20 %) + Netto likviditet (40 %) 40 % Sikkerhet = Eiendommens realisasjonsverdi / Sikkerhetens vurderte verdi (100 %) 60 % Økonomi = Soliditet (40 %) + Likviditet (40 %) + Interne faktorer (20 %) 40 % Sikkerhet = Eiendommens realisasjonsverdi / Sikkerhetens vurderte verdi (100 %) 60 % Økonomi = Rentabilitet (20 %) + Likviditet (40 %) + Soliditet (40 %) 40 % Sikkerhet = Eiendommens realisasjonsverdi / Sikkerhetens vurderte verdi (100 %) Akkumulert risikoklasse Med akkumulert risikoklasse menes at kundens risikoklassifisering (to tallkarakterer) omdannes til en posisjon. Den akkumulerte risikoklassifiseringen defineres med en posisjon fra A til E hvor A er best. Den akkumulerte risikoklassifiseringen (en posisjon) benyttes i bankens systemer som ledd i fullmaktskontroller, analyse av kundelønnsomhet og utvikling i porteføljen samt til risikoprising av engasjementer. Grenseverdier: Akkumulert risiko Beskrivelse Fra og med Til A = Lav risiko 1,0 1,90 B = Moderat risiko 1,9 2,90 C = Moderat risiko 2,9 3,90 D = Høy risiko 3,9 4,5 E = Høy risiko 4,5 5,0 Risikoklasser Brutto Utlån Potensiell eksponering (brutto)* Garantier Individuelle Nedskrivninger (MNOK) A = Lav risiko 327,7 495,4 337,4 523,6 0,1 1,0 B = Moderat risiko 618,2 634,3 629,0 648,9 4,8 2,7 C = Moderat risiko 278,3 154,0 289,2 161,6 5,6 4,8 D = Høy risiko 17,8 27,8 18,0 30,6 0,3 0,2 0,2 E = Høy risiko 37,5 13,1 41,1 15,3 2,1 2,8 Sum 1.279, ,5 1314, ,0 10,5 8,9 2,3 3,0 * Potensiell eksponering utgjør brutto engasjement, ubenyttede kredittrammer, opptjente ikke betalte renter, gebyrer og provisjoner pr

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Styrets årsberetning for 2009 Styrets hovedmål for 2009 var å styrke bankens egenkapital. Dette var et utfordrende mål i et år som begynte med stor usikkerhet

Detaljer

Mysen Sarpsborg Årsrapport 2013

Mysen Sarpsborg Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 Med omtanke for mennesker og verdier - siden 1848 Innholdsfortegnelse Styrets beretning side 4 Resultatregnskap side 16 Balanse side 18 Noter side 20 Eierstyring og selskapledelse side

Detaljer

Dette er Andebu Sparebank

Dette er Andebu Sparebank Årsrapport 2011 1 Dette er Andebu Sparebank Andebu Sparebank er en frittstående og selvstendig sparebank etablert i 1863. Vi tilbyr betalingsløsninger, finansiering, sparing og forsikring for å skape lønnsomhet

Detaljer

Dette er Andebu Sparebank

Dette er Andebu Sparebank Årsrapport 2012 1 Dette er Andebu Sparebank Andebu Sparebank er en frittstående og selvstendig sparebank etablert i 1863. Vi tilbyr betalingsløsninger, finansiering, sparing og forsikring for å skape lønnsomhet

Detaljer

Odal Sparebank. Årsrapport 2013

Odal Sparebank. Årsrapport 2013 Resultat RESULTATREGNSKAP (i tusen kroner) Noter 2013 2012 Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 2.121 1.534 Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer

Detaljer

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling Årsberetning 2014 Årsberetning 2014 Rammebetingelser Hegra Sparebank driver sin virksomhet fra 2 kontorer i Stjørdal kommune. Kontorlokalene befinner seg i Søndre gate i Stjørdal sentrum og i eget forretningsbygg

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2014

Årsmelding og regnskap 2014 Årsmelding og regnskap 2014 111. forretningsår Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank ble etablert i 1904, og er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og rådgivningskontor

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 108. forretningsår Årsberetning for 2011 Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og et avdingskontor

Detaljer

INNHOLD BANKSJEFENS OPPSUMMERING 2012. 5 STYRETS ÅRSBERETNING. 6 RESULTATREGNSKAP. 12 BALANSE. 13 KONTANTSTRØMANALYSE. 14 NOTER.

INNHOLD BANKSJEFENS OPPSUMMERING 2012. 5 STYRETS ÅRSBERETNING. 6 RESULTATREGNSKAP. 12 BALANSE. 13 KONTANTSTRØMANALYSE. 14 NOTER. ÅRSRAPPORT 2012 1 2 INNHOLD BANKSJEFENS OPPSUMMERING 2012... 5 STYRETS ÅRSBERETNING... 6 RESULTATREGNSKAP... 12 BALANSE... 13 KONTANTSTRØMANALYSE... 14 NOTER... 15 REVISJONSBERETNING... 35 KONTROLLKOMITEENS

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2010. Foto: Hans Dieter Fleger

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2010. Foto: Hans Dieter Fleger ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2010 Foto: Hans Dieter Fleger BANKSJEFENS FORORD... 3 STYRETS ÅRSBERETNING... 4 ÅRSREGNSKAP 2010...14 KONTANTSTRØMOPPSTILLING...19 NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET...20 1 INNLEDNING...20

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2007. 171. forretningsår

Årsberetning og regnskap 2007. 171. forretningsår Årsberetning og regnskap 2007 171. forretningsår Flekkefjord Sparebank - Årsberetning og regnskap 2007 2 FLEKKEFJORD SPAREBANK STYRETS BERETNING FOR 2007 171. DRIFTSÅR SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER I

Detaljer

Årsrapport 2013 Bien Sparebank AS. en alliansebank i eika.

Årsrapport 2013 Bien Sparebank AS. en alliansebank i eika. Årsrapport 2013 Bien Sparebank AS en alliansebank i eika. BIEN SPAREBANK AS ÅRSRAPPORT 2013 1885-2013 128 år Bankens ledergruppe Fra venstre: Leder BM Trygve Einerkjær, leder depot og kredittkontroll Lillian

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010 Årsberetning 2010 STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010 Strømmen Sparebank driver sin bankvirksomhet fra sitt kontor i Strømsveien 65 på Strømmen. 2010 ble på nytt et meget bra år for banken. Ca. 25 mill. kr av

Detaljer

Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling...

Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling... Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling... 5 Strategisk samarbeid Terra-gruppen... 5 Resultatutvikling,

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2012. 114. forretningsår

Årsberetning og regnskap 2012. 114. forretningsår Årsberetning og regnskap 2012 114. forretningsår INNLEDNING Hjartdal og Gransherad Sparebank skal være en lokalbank for Hjartdal, Notodden og Kongsberg som tilbyr hyggelig og kompetent service. Vårt mål

Detaljer

BANKSJEFENS FORORD. 3 STYRETS ÅRSBERETNING. 4 ÅRSREGNSKAP 2011.16 KONTANTSTRØMOPPSTILLING.20 NOTER TIL REGNSKAPET.21 ERKLÆRING FRA STYRET OG BANKSJEF

BANKSJEFENS FORORD. 3 STYRETS ÅRSBERETNING. 4 ÅRSREGNSKAP 2011.16 KONTANTSTRØMOPPSTILLING.20 NOTER TIL REGNSKAPET.21 ERKLÆRING FRA STYRET OG BANKSJEF ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSREGNSKAP 2011 BANKSJEFENS FORORD... 3 STYRETS ÅRSBERETNING... 4 ÅRSREGNSKAP 2011...16 KONTANTSTRØMOPPSTILLING...20 NOTER TIL REGNSKAPET...21 ERKLÆRING FRA STYRET OG BANKSJEF...39

Detaljer

ÅRSBERETNING 2010 FOR FORNEBU SPAREBANK

ÅRSBERETNING 2010 FOR FORNEBU SPAREBANK Årsrapport 2010 1 2 Innhold styrets ÅRSBERETNING... 4 resultatregnskap... 10 BALANSE... 11 KONTANTSTRØMANALYSE... 12 NOTER... 13 revisjonsberetning... 27 kontrollkomiteens BERETNING... 29 ANSATTE OG STYRENDE

Detaljer

1 Hovedtall fra regnskapet for 2012 og sammenligningstall for de siste 4 år

1 Hovedtall fra regnskapet for 2012 og sammenligningstall for de siste 4 år 2012 ÅRSRAPPORT 2 Årsrapport 2012 - Rindal Sparebank INNHOLD Hovedtall fra regnskapet for 2012 og sammenligningstall for de siste 4 år... 3 Styrets årsmelding 2012... 4 Resultatregnskap... 12 Balanse...

Detaljer

Årsrapport 2014. Trøgstad Sparebank

Årsrapport 2014. Trøgstad Sparebank Årsrapport 2014 Trøgstad Sparebank Årsrapport 2014 STYRETS BERETNING FOR 2014 GENERELT RESULTATREGNSKAPET BALANSEN EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE (corporate governance) Generelle regnskapsprinsipper GENERELT

Detaljer

Meldal Sparebank - Årsrapport 2011

Meldal Sparebank - Årsrapport 2011 Meldal Sparebank - Årsrapport 2011 2011 1 ÅRSRAPPORT - 2011 Meldal Sparebank Forretningside Januar 2012 En bank med selvstendighet og uavhengighet. En bank med lokal forankring og samfunnsansvar. En fullservicebank

Detaljer

Årsberetning 2012 3. Årsregnskap 2012 6 Resultatregnskap 7 Balanse 8 Kontantstrømanalyse 9

Årsberetning 2012 3. Årsregnskap 2012 6 Resultatregnskap 7 Balanse 8 Kontantstrømanalyse 9 Årsrapport 2012 Forsidefoto: Gaute Bruvik INNHOLDSFORTEGNELSE Årsberetning 2012 3 Årsregnskap 2012 6 Resultatregnskap 7 Balanse 8 Kontantstrømanalyse 9 Noter til årsregnskapet 10 Note 1 - Regnskapsprinsipper

Detaljer

Heading. Årsrapport 2014. en trivelig bank med kloke løsninger

Heading. Årsrapport 2014. en trivelig bank med kloke løsninger Årsrapport 2014 en trivelig bank med kloke løsninger Sidetema Sidetema Innhold Virksomheten og lokalisering 4 Dette er Andebu Sparebank Våre verdier Våre kundeløfter Bankens rammebetingelser 4 Virksomheten

Detaljer

ÅRSRAPPORT. fra start til mål

ÅRSRAPPORT. fra start til mål BANKSJEFEN HAR ORDET 2011 ble et godt år for Grong Sparebank. Et rekordsterkt driftsresultat, sammen med en høy kundevekst, viser at banken også i 2011 har utviklet seg meget positivt. Vi leverer bankens

Detaljer

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Sammendrag av årets virksomhet 2007 vil inngå som et merkeår i bankens historie. Banken ble etablert i 2003 og har dermed lagt bak seg sitt femte regnskapsår, det

Detaljer

BANKSJEFENS KOMMENTAR

BANKSJEFENS KOMMENTAR Årsrapport 2013 BANKSJEFENS KOMMENTAR 2013 har spesielt vært preget av stor kundevekst, høy kredittvekst samt gjennomføring av en helhetlig merkevareprosess i banken. Vi kan stolt legge året 2013 bak oss

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 2013

ÅRSRAPPORT 2013 2013 ÅRSRAPPORT 2013 STYRETS BERETNING TIL REGNSKAPSÅRET 2013 Innledning Selbu Sparebank er etablert i 1859, og driver bankvirksomhet med forretningssteder i Selbu, Tydal, Stjørdal og Trondheim kommuner, og

Detaljer

Nøkkeltall (Tall i Mill kr) 2012 2011 Endring Endring i % Resultat Forvaltningskapital Utlån/Kreditter Innskudd fra Kunder

Nøkkeltall (Tall i Mill kr) 2012 2011 Endring Endring i % Resultat Forvaltningskapital Utlån/Kreditter Innskudd fra Kunder 2012 Årsberetning INNHOLD Nøkkeltall 5 Generelt om året 2012 og utsikter for året 2013 7 Eierstyring og selskapsstyring 8 Driftsresultat 10 Resultatregnskap 2012 13 Balanse 2012 14 Revisors beretning

Detaljer

Foreløpig Å rsrapport 2012

Foreløpig Å rsrapport 2012 Foreløpig Årsrapport 2012 Styrets årsberetning for 2012 Etablering av en stor regional sparebank og to sparebankstiftelser Forstanderskapene i Sparebanken Telemark og Holla og Lunde Sparebank ga 1. desember

Detaljer

Et fremgangsrikt og godt år!

Et fremgangsrikt og godt år! ÅRSRAPPORT 2013 INNHOLD Et fremgangsrikt og godt år! 3 Kort om Eiendomskreditt 4 Finansielle hovedtall 6 Årsberetning 7 Regnskaps- og notehenvisning 18 Resultatregnskap 19 Balanse 20 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

God likviditet og lavere inntjening

God likviditet og lavere inntjening ÅRSMELDING 2014 God likviditet og lavere inntjening Både USA og Storbritannia har hatt en positiv utvikling i økonomien i 2014, men eurosonen sliter fortsatt med svak vekst. Flere av EU-landene sliter

Detaljer