INNHOLD STYRETS BERETNING 3 RESULTATREGNSKAPET 10 NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 14 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 26 KONTROLLKOMITEENS MELDING 27

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLD STYRETS BERETNING 3 RESULTATREGNSKAPET 10 NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 14 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 26 KONTROLLKOMITEENS MELDING 27"

Transkript

1 1

2 INNHOLD STYRETS BERETNING 3 RESULTATREGNSKAPET 10 NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 14 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 26 KONTROLLKOMITEENS MELDING 27 REVISORS BERETNING 28 2

3 Styrets STYRETS beretning BERETNING Viktige VIKTIGE hendelser HENDELSER Driftsresultat før nedskrivninger og skatt økes til 34,5 millioner kroner i 2014, en økning på 3,2 millioner kroner eller 10,3 prosent fra Kjernedriften styrkes gjennom økt rentenetto og netto provisjonsinntekter. Banken deler ut 1,5 millioner kroner i gaver til allmennyttige formål. I mars/april sluttføres et større rehabiliteringsprosjekt av bankbygget. Prosjektet ferdigstilles til riktig tid og innenfor kostnadsrammen. Det fysiske arbeidsmiljøet er vesentlig forbedret med blant annet økt kapasitet på arbeidsplasser og møterom. Det innledes samtaler med Nesset Sparebank med tanke på en sammenslutning av bankene. En utredning gjennomføres høsten 2014 med et enstemmig vedtak i begge bankene om å innlede nærmere forhandlinger tidlig i Det er en ambisjon at en sammenslutning skal være gjennomført innen 1. januar For å styrke kapitaldekningen, emitteres nytt ansvarlig lån på 50 millioner kroner i andre kvartal. Ved årets slutt framstår banken som solid med ren kjernekapital og kapitaldekning på henholdsvis 19,5 og 22,6 prosent etter en risikovektet balanse. Den 3. november blir Sunndal Sparebank offisiell Miljøfyrtårnbedrift, som den første eikabanken i Møre og Romsdal. 3

4 Rammebetingelser Internasjonal økonomi preges fortsatt av usikkerhet og lav etterspørsel i kjølvannet av Finanskrisen. Lav etterspørsel gjør at bedrifter utsetter planlagte investeringer. I sum gir dette effekter i form av lave renter, lav inflasjon og vedvarende lav yrkesdeltakelse. I flere europeiske land er pengepolitikken i stor grad utnyttet ettersom styringsrentene er nær null. Den lave veksten i flere av de største landene i Europa, vil på kort og mellomlang sikt gi et svært lavt rentenivå. Oljeprisen er om lag halvert siste halvår En positiv effekt av oljeprisfallet er en ytterligere forsterkning av BNP-veksten i USA, særlig gjennom økt privat forbruk. Arbeidsledigheten i USA er nå om lag halvert fra toppen under finanskrisen. Lønnsveksten tiltar, noe som vil bidra til ytterligere økning i yrkesdeltakelsen og privat forbruk. Rentenivået i USA forventes å stige som følge av dette i har vært et godt år for norsk økonomi med sterke statsfinanser og god kjøpekraft i norske husholdninger. Oljeinvesteringene har vært den største driveren i etterspørselen i norsk økonomi de senere årene. Det kraftige fallet i oljeprisen vil bremse investeringsaktiviteten på norsk kontinentalsokkel framover. Dette vil også gi ringvirkninger for oljeservicebedrifter. Konsekvensen for norsk økonomi vil kunne bli redusert BNP-vekst og økt arbeidsledighet. Som følge av oljeprisfallet har den norske kronen svekket seg betydelig siste halvår. Dette er positivt for næringer som driver med eksport. Med forventninger om lavere aktivitet og svekket krone, besluttet Norges Bank å kutte styringsrenten med 25 basispunkter til 1,25 prosentpoeng i desember. Norges Banks rentebane antyder ytterligere nedgang i styringsrenten. Lavt rentenivå vil kunne motvirke noe av den økte usikkerheten i norsk økonomi ved at kjøpekraften for husholdningene opprettholdes. Reallønnsveksten forventes dog å avta de nærmeste to-tre årene. Den samlede kredittveksten i Norge ble om lag 5,3 prosent i Dette er svakt ned fra Husholdningene hadde en samlet gjeldsvekst på om lag 6,3 prosent, mens bedriftenes gjeldsvekst ble om lag uendret på 2,7 prosent. Husholdningenes gjeldsvekst har i mange år vært vesentlig større enn den generelle inntektsutviklingen. Dette kan gi utfordringer om norsk økonomi får et vesentlig tilbakeslag med økning i arbeidsledigheten. Foruten eierskapet i Eika Gruppen AS, har banken også et strategisk eierskap i Eika Boligkreditt AS. Med en av de fremste kredittratinger i Europa innenfor sin kategori, er Eika Boligkreditt en viktig finansieringskilde for lokalbankenes boliglånsportefølje i det internasjonale markedet for Obligasjoner med Fortrinnsrett (OmF). Sunndal Sparebank skal framstå som hjelpsom på en aktiv, inkluderende og skikkelig måte. Målet er å være en drivkraft i lokal utvikling. Foruten sterk soliditet og lønnsom bankdrift, vektlegger banken nærhet til kundene, kunnskap om det lokale næringsliv og lokal beslutningsmyndighet. Redegjørelse for årsregnskapet Årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Bankens strategiplan og prognoser for driften i 2015 ligger til grunn for dette. Banken er i en sunn økonomisk og finansiell stilling. Kjernevirksomheten har utviklet seg positivt gjennom Banken har ikke endret regnskapsprinsipper i 2014, og årsregnskapet er utarbeidet i samsvar med regelverket virksomheten er underlagt. Styret mener årsregnskapet gir et rettvisende bilde av bankens finansielle stilling ved årets slutt. Resultatet I 2014 oppnådde banken et driftsresultat før tap og skatt på 34,5 millioner kroner mot tilsvarende 31,3 millioner kroner i Resultat etter skatt ble 21,5 millioner kroner, som gir en egenkapitalavkastning på 8,1 prosent. Bankens kjernedrift er styrket gjennom året med økning i rentenetto og andre driftsinntekter. Samlet er inntektene styrket med om lag 6,9 millioner kroner eller 10,9 prosent. Driftskostnadene er økt som følge av høy aktivitet. Styret er tilfreds med resultatet.. Boligprisene i Norge har vist jevn økning de senere årene. Svakere veksttakt og redusert framtidstro i husholdningene, kan bidra til lavere etterspørsel og omsetningshastighet i boligmarkedet. Arbeidsledigheten i Norge økte med 0,1 prosentpoeng til 2,7 prosent ved utgangen av Ledigheten er størst innen bygg- og anleggsvirksomhet, reiseliv og transport. I Møre og Romsdal var arbeidsledigheten 2,1 prosent ved utgangen av året, om lag uendret fra året før. I Sunndal var 75 personer helt ledige ved utgangen av 2014, tilsvarende 2 prosent av arbeidsstyrken. De fleste bedrifter innen industri og bygg/anlegg i Sunndal har opplevd tilfredsstillende etterspørsel og ordresituasjon gjennom Varehandelen opplever sterk konkurranse og press på marginer. Økt konkurranse fra nye aktører innen nettbasert handel påvirker i stor grad. Store kjeder i bynære områder påvirker negativt for nisjebedrifter innen varehandelen i distriktet. I september besluttet Hydro Aluminium å starte opp igjen nedstengt kapasitet ved Su III. Oppstarten vil skje trinnvis og skal være fullført innen midten av God drift og full kapasitetsutnyttelse ved hjørnesteinsbedriften er en viktig faktor for utviklingen i Sunndal og omkringliggende kommuner. Virksomhetens art Sunndal Sparebank er en selvstendig bank som driver finansieringsvirksomhet fra ett kontor i Sunndal kommune i Møre og Romsdal. Bankens hovedvirksomhet er rådgivning og salg av finansielle tjenester og produkter til person- og næringslivskunder. Netto renteinntekter Netto renteinntekter er økt med 10 millioner kroner og utgjør 49,6 millioner kroner ved utgangen av året. Økningen utgjør om lag 26 prosent fra året før. Om lag 4 millioner kroner av økningen er knyttet til marginforbedringer på utlån og innskudd, mens 6 millioner kroner gjelder endret bokføring av renteinntekter fra bankens plasseringer i rentefond. Rentemarginen er totalt forbedret med 0,15 prosentpoeng av gjennomsnittlig forvaltningskapital gjennom året. Innføring av permanent avgift til Bankenes Sikringsfond er bokført som annen rentekostnad og reduserer netto renteinntekter med om lag 1,3 millioner kroner for Lavere pengemarkedsrente og kredittpåslag på langsiktig finansiering har redusert bankens gjennomsnittlige finansieringskostnad. Sammen med 75 andre lokale sparebanker er Sunndal Sparebank aksjonær i Eika Gruppen AS. Bankene, Eika Gruppen AS og Eika Boligkreditt AS utgjør til sammen Eika-Alliansen. Med sine om lag 190 bankkontorer i 120 kommuner er lokalbankene en betydelig distribusjonskraft i det norske markedet. Lokalbankene har en av de mest tilfredse kundene både i personmarkedet og bedriftsmarkedet. Eika sin visjon er å styrke lokalbankene. Dette gjør alliansen gjennom å framforhandle kostnadseffektive fellesskapsløsninger innen IT, infrastruktur og betalingsformidling. Andre prioriterte områder er kompetanseutvikling, virksomhetsstyring, markedsføring og næringspolitikk. 4

5 Veksten i bruttonasjonalprodukt i Norge forventes å være noe svakere de nærmeste par årene som følge av lavere oljepris. Dette vil kunne gi en økning i arbeidsledigheten framover. På bakgrunn av dette antar styret at bokførte tap vil kunne ligge i intervallet 0,25-0,30 prosent av brutto utlån årlig de neste to årene. Dette vurderes som et normalnivå for tap. Andre inntekter Andre inntekter er redusert med 3,6 til 17,4 millioner kroner i Nedgangen skyldes at renteinntekter fra plasseringer i rentefond (inntekter fra verdipapir) gjennom året er bokført under netto renteinntekter. Provisjoner fra lån formidlet gjennom Eika Boligkreditt og forsikringsprovisjoner er økt i Netto provisjonsinntekter har økt med om lag 2,7 til 13,7 millioner kroner, en økning på om lag 25 prosent. De to siste årene er netto provisjonsinntekter økt med 6 millioner kroner eller om lag 80 prosent. Sterk vekst i låneporteføljen i Eika Boligkreditt og økt premievolum fra nysalg i Eika Forsikring styrker provisjonsinntektene vesentlig. Inntekter fra eierinteresser (bl.a. Eika Gruppen AS og Eika Boligkreditt AS) i form av utbytte beløper seg til 1,7 millioner kroner. I tillegg kommer salg av eierandel i Nets Holding i tredje kvartal som ga en gevinst på 1,5 millioner kroner. Driftskostnader Driftskostnadene har økt med 3,3 til 32,5 millioner kroner i Økningen skyldes generelt høyere aktivitetsnivå. Målt mot samlede inntekter utgjorde kostnadene 47,4 prosent i Det er nedgang på 0,6 prosentpoeng fra året før. Banken framstår som en kostnadseffektiv aktør. Resultatdisponering Disponering av overskuddet skal ta hensyn til kapitalbehovet i den planlagte strategiske utviklingen. Årets overskudd etter skatt er NOK og styret foreslår overfor forstanderskapet at det gis et kontantutbytte på 100 prosent av egenkapitalbevisbrøken på 19,62 prosent. Etter dette er egenkapitalbevisbrøken beregnet til 18,44 prosent ved årets slutt. Styret foreslår overskuddet fordelt slik: Utbytte egenkapitalbeviseiere Kr Overført fra gavefond Kr Overført til gavefond og/eller gaver Kr Overført sparebankens fond Kr Sum disponert Kr Med et kontantutbytte på 100 prosent er disposisjonsgraden på 19,62 prosent av det samlede overskuddet. Etter disponering utgjør sparebankens fond 217,1 millioner kroner ved årets slutt. Balanseutvikling Forvaltningskapitalen utgjorde millioner kroner ved utgangen av 2014, en nedgang på 2 prosent. Samlet aktivitetskapital utgjør millioner kroner ved årets slutt, en økning på 4,8 prosent. Innskudd fra kunder utgjorde millioner kroner ved årets slutt, en nedgang på 8,5 prosent. Innskuddsdekningen utgjør 88,8 prosent, en nedgang på 9,3 prosentpoeng fra året før. Nedgangen i innskudd og innskuddsdekningen er knyttet til at vi i større grad drar nytte av gunstig langsiktig finansiering i det norske pengemarkedet. Finansieringssituasjonen vurderes som god. Gjeld til kredittinstitusjoner og gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapir var ved utgangen av året 335 millioner kroner, en økning på 34 millioner kroner siste år. Tap og mislighold Netto bokførte tap ble 6,7 millioner kroner eller 0,36 prosent av brutto utlån i 2014, en reduksjon 1,2 millioner kroner fra året før. Individuelle og gruppevise nedskrivninger utgjør 28,4 millioner kroner eller 1,53 prosent av brutto utlån ved utgangen av året. Gruppevise nedskrivninger er økt med 1,0 til 6,1 millioner kroner. Individuelle nedskrivninger er økt med 0,4 millioner kroner til 22,3 millioner kroner, og er i hovedsak knyttet til bedriftsmarkedet. Misligholdte lån (betalingsmislighold >90 dager) utgjorde 5 millioner kroner, hvorav 3,5 millioner kroner gjelder personkundemarkedet. I prosent av brutto utlån utgjør misligholdet henholdsvis 0,19 og 0,08 prosent for henholdsvis personkunde- og bedriftsmarkedet. Styret mener de samlede nedskrivningene er tilstrekkelige til å møte eventuelle fremtidige tap. 5

6 Brutto utlån i egne bøker er økt med 20 millioner kroner til millioner kroner ved årets slutt. Dette utgjør en økning på om lag 1 prosent. Andelen utlån til næringsliv er på om lag 30 prosent. Bankens posisjon som næringslivsbank i Sunndal er ytterligere styrket siste år. I 2014 har banken videreført strategien med overføring og finansiering av godt sikrede boliglån gjennom Eika Boligkreditt. Overføringsgraden av personkundelån til Eika Boligkreditt var ved utgangen av året på 32,6, en økning på 8,3 prosentpoeng fra Veksten i samlede utlån (inkl. Eika Boligkreditt) utgjør 205 millioner kroner eller 9 prosent. Dette er godt over den generelle kredittveksten i Norge som var om lag 5,3 prosent i Risikostyring Risikostyringen skal støtte opp om bankens strategiske utvikling, samt sikre forsvarlig formuesforvaltning. Styret fastsetter prinsipper og retningslinjer for styring av kreditt-, markeds-, likviditets- og operasjonell risiko. ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment Process) er en sentral del av risikostyringen. Risiko- og kapitaltoleranse konkretiseres gjennom mål og risikorammer. Risikoeksponering og risikoutvikling følges opp og rapporteres periodisk til bankens styre. Risikorammer vurderes minst en gang pr. år for virksomhetskritiske områder. Etter styrets vurdering fungerer retningslinjer og prosesser for risikoog kapitalstyring godt. Risikoeksponeringen ligger godt innenfor fastsatt risikoprofil ved utgangen av året. Kredittrisiko Kredittrisiko i utlånsporteføljen og garantiansvar overfor kunder er bankens største enkeltrisiko. Risikoen styres løpende i henhold til kredittpolicy, kredittfullmakter, rutiner for kredittgivning i kreditthåndbok og ulike offentlige krav. Det er fastsatt moderat risikoprofil for kredittområdet i den overordnede kredittstrategien, og kreditteksponeringen er innenfor vedtatte risikorammer. Kredittrisikoprofilen er uendret gjennom året. Låneporteføljen mot bedriftsmarkedet har moderat risiko, mens kredittrisikoen i personkundeporteføljen er lav. Utlån til personmarkedet (inkl. EBK) økte med 5,7 prosent i Bankens låneportefølje i Eika Boligkreditt er økt med 185 millioner kroner til totalt 626 millioner kroner. Egenkapital og soliditet Ren egenkapital (sparebankens fond, gavefond, overkursfond og eierandelskapital) var ved utgangen av året på 271,8 millioner kroner. I tillegg kommer fondsobligasjon på 20 millioner kroner. I andre kvartal styrket banken den ansvarlige kapitalen med opptak av nytt ansvarlig lån på 50 millioner kroner. Netto ansvarlig kapital utgjør 308,7 millioner kroner ved årets slutt. Nye kapitalkrav etter CRD IV/Basel III skal være fullt ut implementert fra 1. juli Etter råd fra Norges Bank besluttet Finansdepartementet i desember 2013 å innføre motsyklisk kapitalbuffer på 1 prosent gjeldende fra 30. juni Ved tilbakeslag i økonomien og store tap i bankene skal man kunne tære på bufferen. Sunndal Sparebank har ved utgangen av 2014 oppfylt de nye minimumskravene til ren kjernekapital, kjernekapital og kapitaldekning med god margin. Disse utgjør henholdsvis 19,5, 19,5 og 22,6 prosent. Leverage Ratio utgjorde 10,38 prosent ved utgangen av året. Styret er godt tilfreds med kapitalsituasjonen. Forsiktig kredittpolitikk har over tid bidratt til lavt mislighold i personkundeporteføljen. Så lenge sikkerhetsverdier ikke forringes som følge av vesentlig reduserte boligpriser eller at arbeidsløsheten øker vesentlig, anses tapsrisikoen i denne porteføljen som begrenset. Utlån til bedriftsmarkedet økte med om lag 22 prosent i Andelen utlån til næring utgjør om lag 30 prosent ved utgangen av året, en økning på om lag 5 prosentpoeng siste år. Betjeningsevnen og kredittkvaliteten i porteføljen vurderes som god. Lønnsom volumvekst, gode kunderelasjoner og et godt utviklet produktspekter er prioriterte områder mot bedriftsmarkedet. Banken har enkelte store låneengasjement i bedriftskundeporteføljen og kan være knyttet til enkeltstående kunder eller en gruppe av kunder som på konsolidert basis gjennom eierskap eller andre økonomiske forbindelser skal vurderes sammen. I følge lovbestemmelsene kan ett stort engasjement maksimalt utgjøre 25 prosent av netto ansvarlig kapital. Engasjementer over 10 prosent av netto ansvarlig kapital skal på periodisk basis rapporteres til myndighetene. Ved utgangen av 2014 har banken to slike engasjement. Styret vurderer bankens kredittrisiko som moderat til lav. 6

7 Markedsrisiko Styring av markedsrisiko skjer gjennom rammene som er fastsatt i markedspolicy. Strategi og stresstester på markedsrisikoområdet gjennomgås av styret minimum én gang i året. Risikoeksponering overvåkes løpende og rapporteres periodisk til styret. Markedsrisikoen er i det alt vesentlige knyttet til investering og forvaltning av rentebærende verdipapirer i bankens likviditetsportefølje. Porteføljen består av verdipapirer utstedt av norske institusjoner. Beholdningen av obligasjoner utgjorde 259 millioner kroner ved årets slutt. Av dette var 140 millioner kroner eller om lag 54 prosent investert i Obligasjoner med Fortrinnsrett (OmF). Gjennomsnittlig kredittdurasjon for hele porteføljen er om lag 2,2 år. En nedgang på 0,3 år fra året før. Samtlige papirer reguleres mot 3- måneders Nibor med en gjennomsnittlig rentedurasjon på 0,13 ved årets slutt. Renterisikoen har vært lav gjennom Banken påtar seg kredittspreadrisiko gjennom investeringer i rentepapirer. For investeringer i OmF og bankobligasjoner anses denne risikoen som lav ved årets slutt. For investeringer i industripapirer vurderes kredittspreadrisikoen å være moderat. Investeringer i aksjer/egenkapitalbevis (eksklusive strategisk eierskap) som regnes som omløpsmidler er begrenset. Bankens aksjeeksponering gjelder i hovedsak strategisk eierskap i Eika Boligkreditt AS og Eika Gruppen AS. Styret vurderer samlet aksjerisiko som lav. Banken har en konservativ holdning til valutarisiko. Foruten en mindre valutabeholdning til å betjene egne kunder har banken ingen posisjoner i utenlandsk valuta. Det er styrets vurdering at total markedsrisiko er moderat til lav ved utgangen av året. Likviditetsrisiko Styring av likviditetsrisiko skjer gjennom vedtatte risikorammer i likviditetspolicyen. Likviditetsrisikoen skal være lav. Dette innebærer at banken skal ha en forsvarlig og langsiktig finansiering med innskudd som hovedkilde. Banken skal ha en likviditetsbuffer som sikrer tilgang til finansiering i situasjoner med markedsstress. Styret mottar månedlige rapporter om eksponering i forhold til vedtatte risikorammer. Styret behandler bankens likviditetsstrategi, stresstester og beredskapsplan minimum én gang i året. Finansieringskostnadene har avtatt gjennom 2014 og tilgangen til ny markedsfinansiering har vært god. Risikopåslaget i pengemarkedsrenten er kommet ned mot nivåene før finanskrisen. Bankens likviditetsbuffer består av innskudd i Norges Bank, innskudd i andre finansinstitusjoner uten oppsigelse og verdipapirer som gir låneadgang i Norges Bank. Ved utgangen av året utgjorde likviditetsbufferen 332 millioner kroner. Arbeidet med tilpasning til nye regulatoriske krav på likviditetsområdet har fortsatt i 2014, både gjennom opptak av ny langsiktig finansiering og økning av beholdningen av likvide verdipapirer. Ved utgangen av 2014 var innskuddsdekningen på 88,8 prosent mot tilsvarende 98,1 prosent i Tilsvarende var nivået for LCR (Liquidity Coverage Ratio) og NSFR (Net Stable Fund Ratio) henholdsvis 192,3 og 128,9 ved utgangen av året. Dette er godt over minimumskravene på 100 fastsatt av myndighetene. Det er styrets vurdering at bankens likviditetsrisiko er lav ved utgangen av året. Operasjonell risiko I policy for operasjonell risiko har styret fastsatt rammer for styring og kontroll med operasjonell risiko. Det er en overordnet målsetting at ingen enkelthendelser forårsaket av operasjonell risiko skal skade bankens finansielle stilling i alvorlig grad. Løpende vurdering og bruk av bankens rammeverk for virksomhetsstyring, risikoanalyse og prosedyrer for ulike arbeidsprosesser skal bidra til å identifisere og kontrollere risiko. Etablerte løpende internkontrolltiltak skal bidra til å avdekke risikonivå. Vesentlige hendelser rapporteres til bankens styre. Banken har ingen vesentlige tap som følge av operasjonelle hendelser i 2014, og det er ikke avdekket forhold som er kritisk for bankens drift. Styret mener at operasjonell risiko er under god kontroll. Eierstyring og selskapsledelse Eierstyring og selskapsledelse i Sunndal Sparebank bygger delvis på NUES-anbefalningene og Finanstilsynets modul for overordnet styring og kontroll. Sistnevnte reflekterer prinsipper fra European Banking Authority (EBA). Banken tilpasser foretaksstyringen i forhold til dette rammeverket så langt det passer. Prinsipper og policyer som legges til grunn skal sikre at virksomhetsstyringen er tilpasset lover og forskrifter. Samtidig legges det opp til at virksomhetsstyringen skal være tilpasset bankens kompleksitet og omfang. Dette skal sikre forsvarlig formuesforvaltning over tid og at bankens ulike interessegrupper ivaretas på en tilfredsstillende måte. I 2014 er det gjennomført i alt 19 styremøter. Fokusområder har vært oppfølging av drift, strategi, risiko, kapitalstyring, marked og rammebetingelser. Det er utarbeidet egen årsplan for styrets arbeid. Det legges stor vekt på tilstrekkelig kunnskap og utvikling av kompetansen blant styrets medlemmer. En egenevaluering av arbeidsform, kompetanse, prioriteringer og samarbeid mellom styre og ledelse er gjennomført også i Styret er Forstanderskapets organ for å beslutte den strategiske retning og å utøve kontroll med den operative driften av banken. Styret består av 6 medlemmer med 3 varamedlemmer valgt av Forstanderskapet. Ett medlem og ett varamedlem velges av og blant bankens ansatte. Det legges vekt på å ha et kompetent og uavhengig styre. Det er utarbeidet egne retningslinjer for variabel godtgjørelse til bankens ansatte. Eventuell godtgjørelse fastsettes av styret en gang i året. Nærmere informasjon om godtgjørelsesordningen er omtalt i Pilar 3. I henhold til sparebanklovens bestemmelser har styret etablert et risiko- og revisjonsutvalg. Utvalget består av tre styremedlemmer. Risiko- og revisjonsutvalget har vurdert ansvarlig revisors uavhengighet og mener det ikke foreligger forhold som kan utgjøre en trussel eller som kan svekke ansvarlig revisors integritet overfor Sunndal Sparebank. Med bakgrunn i nye lovbestemmelser har banken i 2014 etablert egen Risk Manager-funksjon. Organisatorisk ivaretas funksjonen av økonomisjef. Eierforhold - utbyttepolitikk Banken gjennomførte en offentlig egenkapitalbevisemisjon i april 2013 til pålydende kurs 105 kroner. De 20 største eierne representerer 42,66 av eierandelskapitalen ved utgangen av året, uforandret fra ett år tidligere. Det er totalt 282 egenkapitalbeviseiere. Banken har ingen egenbeholdning av egenkapitalbevis, mens ansatte eide 2,4 prosent av ved utgangen av året. Omsetningsvolumet av egenkapitalbevisene er lavt, men likviditeten har vært god. Sist omsatte kurs i 2014 var 115 kroner. Det er styrets ambisjon å kunne gi investorene en attraktiv avkastning på egenkapitalbevisene over tid. Forutsatt tilfredsstillende soliditet, tas det sikte på å gi et kontantutbytte på mellom prosent i årene framover. Utbytte som ikke utdeles kontant, vil bli overført til utjevningsfondet. Styret foreslår overfor forstanderskapet et kontantutbytte på NOK 8,42 per egenkapitalbevis for Avkastning som ikke gis som kontantutbytte foreslås overført til utjevningsfond. Inntjening per bevis, kroner herav kontantutbytte per bevis overført utjevningsfond per bevis ,42 5,37 8,42 5,37 0,00 0,00 Bokført egenkapital per bevis, kroner 100,27 100,27 Egenkapitalbevisbrøk 18,44 % 19,62 % Målt mot bokført egenkapital, ble egenkapitalavkastningen i 2014 på 8,1 prosent. For å skape tillit til investormarkedet, legges det vekt på korrekt og tidsriktig informasjon om bankens økonomiske utvikling. Investorinformasjon formidles via bankens hjemmesider. 7

8 Kvartalsrapporter gjøres tilgjengelig senest 45 dager etter endt rapporteringsperiode. Personalområdet Sunndal Sparebank skal være kjent for å ha dyktige medarbeidere som skaper merverdi og gode kundeopplevelser gjennom god og helhetlig økonomisk rådgivning. Viktige suksesskriterier i så måte er høy kompetanse, etisk bevissthet og god serviceinnstilling. Bankens medarbeidere representerer dette. På kompetanseområdet har banken videreført arbeidet med autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere (AFR) gjennom systematisk kunnskapsoppdatering for sine rådgivere. For å gi breddeog spesialistrådgivere en enda bedre kunnskapsplattform, er det i tillegg igangsatt kompetansetiltak på forsikringsområdet gjennom godkjenningsordningen for skadeforsikring (GOS). Det er også gjennomført andre læringsløp innen rådgivning og dagligbankområdet. Implementering av ny rådgivningsmetodikk gjennom Eika-Alliansen står også sentralt i bankens kompetanseløft. Utvikling av medarbeidernes kompetanse er et strategisk satsningsområde. Ved utgangen av 2014 hadde banken 22 fast ansatte fordelt på 20,6 årsverk. Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Samlet sykefravær for Sunndal Sparebank i 2014 var 3 prosent. Dette er uendret fra året før. Banken har inngått avtale om bedriftshelsetjeneste. I tett samarbeid med verneombud og bedriftshelsetjenesten, fastsettes årlig tiltaksplan for å fremme arbeidet med helse, miljø og sikkerhet. Resultatet av et mangeårig HMS-arbeid er nå at banken har et sykefravær under gjennomsnittet for finansnæringen. Styret er opptatt av et godt arbeidsmiljø der den enkelte opplever trygghet, får brukt sine evner og har gode påvirkningsmuligheter. Årets organisasjonsundersøkelse viser at medarbeiderne trives og har god motivasjon. Banken har i flere år stimulert ansatte til fysisk aktivitet for god helse. Det er innført en ordning med helt eller delvis dekning av utgifter til treningssenter, svømming o.l. Det er også etablert trimpremiering for de som er aktive. Etter et større renoveringsprosjekt, overtok banken i april nye og framtidsrettede banklokaler. Prosjektet har gitt en vesentlig oppgradering av det fysiske arbeidsmiljøet gjennom blant annet nytt ventilasjonsanlegg, oppgradering av varmeanlegg og ny belysning. Kapasiteten på arbeidsplasser og møterom er også økt. Prosjektet ble gjennomført til planlagt tid og innenfor kostnadsrammen. Medarbeidere og kunder uttrykker stor tilfredshet med de nye lokalene. Det har ikke vært registrert eller meldt personskader til Arbeidstilsynet gjennom året. Likestilling Styret er opptatt av å sikre størst mulig mangfold i banken ved å legge vekt på balanse i kjønnsfordelingen i ulike roller og på alle nivåer i organisasjonen. Forutsatt lik kompetanse tilstrebes det i rekrutteringsprosesser å velge den eller de personene som skaper best mulig balanse mellom kjønnene. Styret består av seks personer og er likt fordelt mellom kjønnene. Ledergruppen består av tre personer, hvorav én er kvinne. Blant alle bankens medarbeidere er fordelingen 59 prosent kvinner og 41 prosent menn. Lønn fastsettes for alle medarbeidere på grunnlag av stillingsinnhold, utdannelse, erfaring og personlige egenskaper. Etikk Det legges vekt på at medarbeidere har god kjennskap til og etterlever bankens etiske retningslinjer. Oppfølging av retningslinjene skjer i møter og årlige medarbeidersamtaler. De etiske retningslinjene evalueres og fornyes periodisk av styret. Det er ikke rapportert brudd på etiske regler i 2014 og etter styrets vurdering har medarbeiderne høy etisk standard både internt og i sin dialog med kunder. Samfunnsansvar De siste årene har det vært økende oppmerksomhet om at næringslivets ansvar i samfunnet går utover det å skape bedriftsøkonomisk overskudd og trygge arbeidsplasser. Interesseorganisasjonene Finans Norge (FNO), Sparebankforeningen og Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) har satt samfunnsansvar høyt på dagsorden. Samfunnsansvar legger til grunn at bedrifter integrerer sosiale og miljømessige hensyn i sin daglige drift. Samfunnsansvaret går ut over det som er pålagt ved lov. Banken tar ansvar for sin påvirkning på mennesker og miljø og har fokus på bærekraftig verdiskaping ved å integrere etikk, miljø og samfunnsmessige hensyn i forretningsdriften. Banken arbeider både direkte og indirekte med slike spørsmål i daglig drift. Banken er samtidig en samfunnsnyttig virksomhet som bidrar til å realisere muligheter og skape arbeidsplasser og ansvarlig vekst. Banken spiller blant annet en viktig rolle når unge skal kjøpe sin første bolig. Videre vil banken med sin lokalkunnskap og nærhet til små og mellomstore bedriftskunder effektivt kunne bidra til at disse får hjelp til å sette ideer ut i livet. Det anvendes ikke innsatsfaktorer eller produksjonsmetoder som direkte forurenser det ytre miljøet. Hoveddelen av tjenestetilbudet til kundene er digitalisert. Eksempler er mobilbank, Nettbank og elektronisk distribusjon av kundemeldinger. Banken har i 2014 avviklet betjening av kunder over skranke, noe som har redusert behovet for kontanter. Introduksjon av betaling med mobiltelefon og fortsatt økt kortbruk blant kundene, vil redusere kontantbruken ytterligere de nærmeste årene. Eika-Alliansen skal i løpet av 2015 introdusere hurtigbetaling med mobiltelefon. Belastningen på det ytre miljø forventes å bli redusert både gjennom lavere papirforbruk og transportbehov for kontanter. Bankens reiseaktivitet er over tid redusert ved at flere møter med våre alliansepartnere gjennomføres via nett- og telefonkonferanser. Banken har i en årrekke vært tilknyttet fjernvarmeanlegget til Sunndal Energi, noe som har redusert energiforbruket til oppvarming av bygg vesentlig. Fjernvarmen leveres fra renseanlegget til Hydro Aluminium Sunndal. Økonomisk kriminalitet er profittmotiverte og lovstridige handlinger. Banken er underlagt myndighetenes hvitvaskingsregelverk som skal bidra til å bekjempe hvitvasking og terrorfinansiering. Blant annet er banken pålagt å utrede alle mistenkelige transaksjoner. For å ivareta og etterleve lovbestemmelser på området, er det etablert egen policy for antihvitvasking. Bankens medarbeidere gjennomfører obligatorisk e-læring og oppdatering av kunnskap innen antihvitvasking. Slik oppdatering er gjennomført i Den enkelte medarbeider er pålagt å gjennomføre kundekontroller i henhold til regelverket og varsle ved mistanke om mistenkelig(e) transaksjon(er). I 2014 har banken oversendt èn antihvitvaskmelding til norske myndigheter for videre oppfølging. Sertifisert Miljøfyrtårnbedrift I 2014 har banken fullført en prosess sammen med rådgivere for å bli sertifisert som Miljøfyrtårn. Med en slik sertifisering får banken dokumentert sin miljøinnsats og samfunnsansvar gjennom systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. Fram mot sertifiseringen er det gjennomført ulike kartlegginger, miljøanalyser, det er etablert instrukser og veiledninger med basis i bransjekrav som stilles for kontorvirksomhet. Bankbygget er energimerket med energikarakter C. Dette betyr at bygget er kategorisert som over middels energieffektivt. Den 3. november mottok banken den offisielle sertifiseringen som har en gyldighet på 3 år. Miljøfyrtårnsertifiseringen har spesielt satt fokus på en miljøbevisst holdning til papirbruk og avfallshåndtering. Allmennyttig virksomhet Sparebanker har gjennom lovbestemmelser anledning til å kunne gi deler av overskuddet til allmennyttige formål. Sunndal Sparebank har i flere år definert gaveinstituttet som et viktig samfunnsengasjement og et strategisk virkemiddel for å bidra til aktivitet og mangfold innen områder som idrett og kultur. Tildeling av gaver til allmennyttige formål 8

9 er å betrakte som utbytte til det samfunnsmessige eierskapet i banken. I tillegg er bankens kommersielle sponsoravtaler med på å synliggjøre bankens samfunnsansvar. Nesset Sparebank I 2014 har banken gjennomført en utredningsprosess sammen med Nesset Sparebank med en ambisjon om sammenslutning av bankene. I desember besluttet styrene å innlede forhandlinger. Hovedmålet med en sammenslutning er å skape en lokal bankenhet med større konkurransekraft, økt lønnsomhet og bedre evne til å utvikle lokalt næringsliv. En ny bank forventes å gi økte vekstmuligheter og større risikokapasitet mot små- og mellomstore bedrifter i bankenes geografiske nedslagsfelt. Flere medarbeidere vil gi sterkere kompetansemiljø og større utviklingsmuligheter for den enkelte. Utredningen har identifisert flere inntekts- og kostnadssynergier som følge av en eventuell sammenslutning, noe som over tid kan bidra til økt kostnadseffektivitet og lønnsomhet. Hovedkontor skal legges til Sunndal med Nesset som et fullverdig avdelingskontor. Forhandlinger om en eventuell sammenslutning starter tidlig i Det er en målsetting at ny bank skal være etablert innen 1. januar Utsikter for 2015 Makroøkonomisk utvikling i USA er positivt tiltagende og i 2015 forventes en vekst i bruttonasjonalprodukt på om lag 3,5 prosent. Lavere oljepris vil sette ytterligere fart på forbruket med dertil lavere ledighet. Styringsrenten i USA forventes for første gang på flere år å bli satt opp i 2015, noe som kan gi en styrket dollar mot de fleste valutaer framover. Utviklingen i Eurosonen er fortsatt utfordrende og økonomiene vil fortsatt preges av lav vekst, lavt rentenivå og høy arbeidsledighet. Svak utvikling i Europa kombinert vesentlig lavere oljepris, vil gi et lavt rentenivå i Norge de nærmeste 3 årene. Med den svake utviklingen i Eurosonen forventer markedet at den europeiske sentralbanken vil gjennomføre nye store obligasjonskjøp i pengemarkedene med målsetting om økte stimuli og BNP-vekst. Lavere oljeinvesteringer gjennom lav oljepris, forventes å gi en svakere konjunkturutvikling i Norge de nærmeste par årene. Dette vil kunne gi høyere arbeidsledighet, lavere inflasjon og økt sparerate. Det lave rentenivået vil dog trolig holde boligprisene fast på et høyt nivå. Lavere aktivitetsnivå i norsk økonomi vil kunne gi økt usikkerhet og redusert framtidstro. Dette vil kunne påvirke lokale bedrifter gjennom svakere ordreinngang og redusert omsetning. Utviklingen for hjørnesteinsbedriften Hydro Aluminium Sunndal er for tiden god, noe som bidrar til stabilitet for sunndalssamfunnet. Solid egenkapitalsituasjon og god tilgang på finansiering, legger et godt grunnlag for god vekst i forretningsvolumet. Med sterk lokal forankring, høy kundetilfredshet og dyktige medarbeidere vil banken framstå som en attraktiv bank for innbyggere og bedrifter også i Avslutning Styret vil takke medarbeidere og tillitsvalgte for stort engasjement og solid innsats gjennom året. Videre vil styret takke kunder, egenkapitalbeviseiere og forretningsforbindelser for god oppslutning om banken i

10 Resultat Beløp i hele tusen Resultatregnskap 2014 Note Renteinntekter og lignende inntekter Renter og lignende av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kunder Renter og lignende inntekter av sert., obl. og andre rentebærende papirer Andre renteinntekter og lignende inntekter 5 Sum renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Renter og lignende kostnader på gjeld til kredittinstitusjoner Renter og lignende kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder Renter og lignende kostnader på utstedte verdipapirer Renter og lignende kostnader på ansvarlig lånekapital Andre rentekostnader og lignende kostnader Sum rentekostnader og lignende kostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Utbytte og andre inntekter av verdipapir m/variabel avkastning Inntekter av aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Garantiprovisjon Andre gebyrer og provisjonsinntekter Sum provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester Andre gebyrer og provisjonskostnader Netto verdiendring og gevinst/tap av valuta og verdipapirer som er oml.midler Netto verdiendring og gevinst/tap på sert., obl. og andre rentebærende papirer Netto verdiendring og gevinst/tap på aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastn Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og finansielle derivater Sum verdiendring og gevinst/tap av valuta og verdipapirer som er omløpsmidler Andre driftsinntekter Driftsinntekter faste eiendommer Andre driftsinntekter 10 9 Sum andre driftsinntekter Netto andre driftsinnekter Sum driftsinntekter

11 Beløp i hele tusen Resultatregnskap 2014 forts. Note Lønn og generelle administrasjonskostnader Lønn mv. Lønn Pensjoner Sosiale kostnader Administrasjonskostnader Sum lønn og generelle administrasjonskostnader Avskrivninger mv. av varige driftsmidler Ordinære avskrivninger Andre driftskostnader Driftskostnader faste eiendommer Andre driftskostnader Sum andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat før tap Tap på utlån, garantier m v. Tap på utlån Tap på garantier mv. 2 Sum tap på utlån, garantier mv Nedskr./reversering av nedskr. og gev./tap på VP/anl.midl. Nedskriving 8 50 Gevinst/tap Sum nedskr./reversering av nedskr. og gev./tap på VP/anl.midl Skatt på ordinært resultat Resultat av ordinær drift etter skatt Resultat for regnskapsåret Disponering av resultat for regnskapsåret Overført til sparebankens fond Overført fra gavefond Overført til gavefond og/eller gaver Overført til utjevningsfond Utbytte til egenkapitalbeviseierne Sum disponert resultat

12 Balanse - eiendeler Beløp i hele tusen Eiendeler Note Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner u/avtalt løpetid eller opps.frist Utlån til og fordringer på kunder Kasse-/drifts- og brukskreditter Byggelån Nedbetalingslån Sum utlån før nedskrivninger Nedskrivninger på individuelle utlån Nedskrivninger på grupper av utlån Sum netto utlån og fordringer på kunder Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende papirer m ed fast avkastning Utstedt av det offentlige Sertifikater og obligasjoner 4, Utstedt av andre Sertifikater og obligasjoner 4, Sum sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende papirer m ed fast avkastning Aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning Aksjer, andeler og egenkapitalbevis Immatrielle eiendeler Utsatt skattefordel Varige driftsmidler Maskiner, inventar og transportmidler Bygninger og andre faste eiendommer Sum varige driftsmidler Andre eiendeler Forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter Opptjente ikke mottatte inntekter Overfinansiering av pensjonsforpliktelser Andre forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader Sum forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter Sum eiendeler

13 Balanse - gjeld og egenkapital Beløp i hele tusen Gjeld og egenkapital Note Gjeld til kredittinstitusjoner Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner u/avtalt løpetid el. oppsigelsesfrist Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner m/avtalt løpetid el. Oppsigelsesfrist Sum gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra og gjeld til kunder Innskudd fra og gjeld til kunder uten avtalt løpetid Innskudd fra og gjeld til kunder med avtalt løpetid Sum innskudd fra og gjeld til kunder Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapir Sertifikater og andre kortsiktige låneopptak 4 Obligasjonsgjeld Sum gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapir Annen gjeld Annen gjeld Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter Avsetning for påløpte kostnader og forpliktelser Pensjonsforpliktelse Ansvarlig lånekapital Evigvarende ansvarlig lånekapital Sum gjeld Egenkapital Innskutt egenkapital Egenkapitalbeviskapital Overkursfond Opptjent egenkapital Sparebankens fond Gavefond Utjevningsfond Sum egenkapital Sum gjeld og egenkapital Poster utenom balansen Betingede forpliktelser Garantier 2, Bokført verdi av eiendeler som er stillet som sikkerhet for pantegjeld og lignende Sum poster utenom balansen

14 Noter til årsregnskapet 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Generell informasjon Bankens årsoppgjør for 2014 er utarbeidet i samsvar med gjeldende lovbestemmelser for avlegging av årsregnskap for norske selskaper (regnskapsloven med forskrifter), særbestemmelser for sparebanker og god regnskapsskikk. Årsregnskapet gir et rettvisende bilde av bankens resultat og økonomiske stilling. Banken benytter ikke IFRS (International Financial Reporting Standards). Det har ikke vært endringer i regnskapsprinsipper gjennom året. Ved utgangen av 2014 har banken ingen hel- eller deleide datterselskaper som krever konsolidering etter regnskapsreglene eller kapitalkravsforskriftens bestemmelser. Banken eier heller ikke aksjer i selskaper hvor banken anses å ha bestemmende innflytelse (tilknyttede selskaper og/eller felleskontrollert virksomhet), og hvor konsolidering dermed vil være påkrevet. Årsregnskapet for 2014 er behandlet og vedtatt i styremøte den 12. februar Regnskapet anses som godkjent når det er endelig fastsatt av bankens forstanderskap. Hendelser som vedrører forhold som ikke var kjent på balansedato vil bli opplyst dersom de er vesentlige. Regnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Alle beløp i regnskap og noter er oppgitt i hele tusen dersom annet ikke er angitt. Valuta Tallene er presentert i norske kroner. Transaksjoner i utenlandsk valuta og valutaposisjoner omregnes til norske kroner på transaksjonstidspunktet. Ved årets slutt utgjør slike posisjoner kun valuta holdt for videresalg i bankens lokaler. Gevinst og tap knyttet til gjennomførte transaksjoner eller omregning av beholdninger av pengeposter i valuta på balansedato resultatføres. Utlån til og fordringer på kunder Verdsettelse, bokføring av utlån og tap på utlån/kreditter/garantier foretas med bakgrunn i utlånsforskriftens bestemmelser av 21. desember 2004, jfr. Finanstilsynets rundskriv nr. 10/2005, samt andre lovbestemmelser. Utlån måles til virkelig verdi ved første gangs måling med tillegg av direkte transaksjonsutgifter. Inntekter som belastes kunden ved låneopptak, resultatføres direkte når dette er utgift som påløper ved etablering av låneengasjementet. Dersom det foreligger objektive bevis for verdifall, skal enkeltutlån eller grupper av utlån nedskrives for verdifall. En nedskriving blir tilbakeført når tapet er redusert og objektivt kan knyttes til en hendelse som er inntruffet etter tidspunktet for nedskrivingen. Som objektive bevis for verdifall regnes følgende hendelser: - vesentlige finansielle vanskeligheter hos utsteder eller låntaker - mislighold av kontrakt, som manglende betaling av renter og avdrag - sannsynlighet for at skyldner vil inngå gjeldsforhandlinger, annen finansiell reorganisering eller at debitors bo tas under konkursbehandling Nivået på gruppevise nedskrivninger fastsettes med utgangspunkt risikogrupper som gjelder for personmarked og bedriftsmarked. Disse to segmentene har hver fire risikogrupper til sammen åtte risikogrupper der en nedskrivningsfaktor for hver gruppe reflekterer antatt kredittrisiko. Risikogrupper som kategoriseres med lav risiko er gitt en lav nedskrivningsfaktor, mens risikogrupper med høy risiko er gitt en høyere nedskrivningsfaktor. Engasjementer det er foretatt individuelle nedskrivninger på, inngår ikke i gruppevise nedskrivninger. Vurdering av individuelle og/eller gruppevise nedskrivninger skjer løpende, dog minimum på hvert kvartal. Tap på utlån beregnes som forskjellen mellom balanseført verdi og nåverdi av estimerte fremtidige kontantstrømmer fra drift og sikkerheter neddiskontert med effektiv rente. For utlån med flytende rente er diskonteringsrenten lik den effektive rente på måletidspunktet. For utlån med fastrente er diskonteringsrenten lik opprinnelig effektiv rente. Nedskriving for verdifall på utlån er resultatført som tap på utlån. Beregnede renter på utlån som tidligere er nedskrevet er resultatført som renteinntekter. Tilbakeføring av nedskriving er resultatført som korrigering av tap. Et engasjement anses misligholdt når låntaker ikke har betalt forfalt termin innen 90 dager etter forfall, eller når overtrekk på rammekreditt ikke er dekket innen 90 dager etter overtrekk. Uavhengig av dette foretas løpende vurdering av nedskrivning på individuell basis. Tap anses som konstatert ved konkurs, ved stadfestet akkord, ved utleggsforretning som ikke har ført frem, ved rettskraftig dom, eller forøvrig ved at banken har gitt avkall på hele eller deler av engasjementet, eller at engasjementet vurderes som tapt av banken. Som konstaterte tap er engasjement der sikkerhetene er realisert eller løpende konto er gjort opp. Et individuelt nedskrevet lån blir friskmeldt når det er brakt i orden ved at gjeldende betalingsplan gjenopptas, og engasjementet ikke lenger er tapsutsatt. For å sikre at friskmelding er reell, skal det normalt gå 6 mnd. fra engasjementet er ordnet til friskmelding skjer, samtidig som man har forventninger om at kunden også fremover vil følge avtalt betalingsplan. Det har ikke vært reforhandlet vilkår på låneengasjement av vesentlig betydning gjennom året. Kredittrisikoen i personkundeporteføljen anses som lav. Alle låneengasjementer har vært gjenstand for risikoklassifisering. For å styre og overvåke kvalitet og risikoutviklingen i porteføljen, benytter banken et klassifiseringssystem hvor alle engasjementer blir rangert på en skala fra A (lav risiko) til E (høy risiko). Kredittrisikoen i et personkundeengasjement vurderes mot kundens økonomi og sikkerhet som er stilt for engasjementet. Disse to elementene vektes henholdsvis 60 og 40 prosent i kredittscoremodellen. Netto likviditet og gjeldsgrad legges til grunn for beregning av risikoklasse økonomi. For beregning av risikoklasse sikkerhet legges antatt realisasjonsverdi til grunn. Samlet gir disse to risikoklassene en akkumulert risikoklasse. Tilsvarende beregnes to isolerte risikoklasser for bedriftskundeengasjementer økonomi og sikkerhet. Disse vektes henholdsvis 70 og 30 prosent i kredittscoremodellen. For beregning av risikoklasse økonomi legges ulike nøkkeltall for soliditet, lønnsomhet og likviditet til grunn. Ved beregning av risikoklasse for sikkerhet legges realisasjonsverdien til grunn korrigert for nedskrivningsfaktor av den enkelte aktivaklasse. Sikkerheter benyttes for å redusere risiko og vil i hovedsak bestå av fysiske sikkerheter og/eller garantier. Fysisk sikkerhet skal være forsikret i et norsk forsikringsselskap. Som hovedregel benyttes boligeiendom, fritidsbolig, næringsbygg, varelager og driftstilbehør som fysisk sikkerhet. Forutsetning om fortsatt drift legges til grunn ved vurdering av sikkerhetens verdi. Dette gjelder ikke i tilfeller hvor det er foretatt individuell nedskrivning. Det tas også hensyn til særlige forhold som kan påvirke sikkerhetsverdien, som for eksempel konsesjonsbetingelser. Alle bedriftskundeengasjementer over NOK ,- blir risikovurdert årlig. Ved ny sak på kunden skal det alltid foretas ny risikoklassifisering, uavhengig av lånebeløpets størrelse. For beregning av risikoklasse for økonomi tas det utgangspunkt i minimum to regnskapsår, alternativt budsjettall/erfaringstall ved nyetableringer. Det etablerte risikoklassifiseringssystemet er med på å sikre en mer effektiv prising av bankens kredittrisiko. I dette ligger at lån med lav risiko også vil ha lavere rente enn engasjementer med høy risiko. Den totale kredittrisikoen i låneporteføljen vurderes å være middels til lav, og bankens økonomiske stilling og totale nedskrivninger anses betryggende for å møte eventuelle svekkelser i kundenes gjeldsbetjeningsevne samt eventuelle verdifall på etablerte sikkerheter. 14

15 Overtatte eiendeler Dette er eiendeler banken har overtatt som sikring av engasjement som del av behandlingen av misligholdte lån og garantier. Ved bokføring av slike eiendeler legges takst/antatt realisasjonsverdi til grunn fratrukket forventede salgsutgifter. Forskjell mellom denne verdien og låneengasjementet justeres over resultatet som konstatert tap. Overtatte eiendeler som ikke kan forventes realisert, aktiveres som anleggsmiddel i bankens balanse. Banken har ingen overtatte eiendeler ved årets slutt. Finansielle instrumenter og sikringsbokføring Finansielle instrumenter defineres å være aksjer, aksjefond, egenkapitalbevis, rentefond, sertifikater og obligasjoner. Bankens beholdning av aksjer består i all hovedsak av aksjer klassifisert som anleggsmidler og som eies av strategiske formål. Disse er vurdert til anskaffelseskost. Eventuell nedskrivning foretas når virkelig verdi antas å være lavere enn anskaffelseskost. Nedskrivning reverseres når grunnlaget for det ikke lenger vurderes å være tilstede. Rentefond, sertifikater og obligasjoner er klassifisert som omløpsmidler. Beholdningen består i hovedsak av verdipapirer notert på Oslo Børs og/eller ABM. Porteføljeprinsippet legges til grunn for verdivurderingen med lavest verdi av virkelig verdi og anskaffelseskost. Som virkelig verdi legges ligningskurser ved årets slutt til grunn. Banken har ingen beholdninger av rentefond ved utgangen av året. Det benyttes derivatavtaler gjennom renteswapper for å eliminere renterisiko på fastrentelån gitt til kunder. Det er inngått avtaler med motpart der banken mottar flytende rente og betaler fast rente. Alle avtaler er knyttet til en underliggende avtale med kunde hvor renteswappene benyttes som verdisikring for regnskapsformål, sikringsbokføring. Ved en etablering av regnskapsmessig sikring og så lenge den vedvarer, foreligger dokumentasjon av hvilken risiko som sikres, hvilket sikringsobjekt som er sikres, sikringsinstrument som anvendes og hvorvidt sikringen er en verdisikring. Verdisikring reflekteres regnskapsmessig ved at verdiendring på sikringsinstrumentet ikke regnskapsføres før sikringsinstrumentet realiseres og sikringsobjektet balanseføres til den verdien som reflekterer effekten av sikringen. Dersom forutsetningen for sikring bortfaller videreføres ikke den regnskapsmessige sikringen. Virkelig verdi av derivater fremkommer vanligvis ved bruk av verdivurderingsmodeller der prisen på underliggende, for eksempel renter, innhentes i markedet. Virkelig verdi på sikringsforretningene motsvarer i all hovedsak av en motsatt mer-/mindreverdi på den sikrede posisjonen. Verdipapirgjeld og ansvarlig lånekapital Verdipapirgjeld bokføres til pålydende verdi justert for eventuell over- /underkurs over lånets løpetid. Lånene er uten avdrag og forfaller til pari kurs. Banken har utstedt en fondsobligasjon og ett ansvarlig lån. Disse er bokført til pålydende verdi justert for eventuell over-/underkurs over lånenes løpetid. Lånene er uten avdrag og forfaller til pari kurs. Fondsobligasjonen har call og det legges til grunn at lånet blir callet på angjeldende tidspunkt. Fondsobligasjonen har ingen opsjon for regulatorisk call. Ansvarlig lån har call med opsjon til regulatorisk call på hver rentebetalingsdato dersom obligasjonen helt eller delvis ikke kan benyttes som tilleggskapital. Eiendom, anlegg og utstyr Varige driftsmidler omfatter bygninger, tomter og driftsløsøre. Bygningsmassen består av to bygg bankbygg og personalhytte, samt en leilighet i Malaga i Spania. Bankbygg og driftsløsøre er bokført til anskaffelseskost fratrukket akkumulerte avskrivninger og nedskrivninger. Personalhytte og leilighet er bokført til anskaffelseskost og avskrives ikke. Avskrivningene er fordelt lineært over driftsmidlenes antatt økonomiske levetid. Levetid som legges til grunn er: Bygninger, >40 år Driftsløsøre (inventar, kontormaskiner, IT-utstyr mv.), 3 10 år Dersom virkelig verdi av et driftsmiddel er vesentlig lavere enn bokført verdi, og verdiendring ikke antas å være forbigående, skal driftsmidlet nedskrives til virkelig verdi. Utrangering på et tidligere tidspunkt enn opprinnelig planlagt, kan gi grunnlag for slik nedskrivning. Årets ordinære avskrivninger belastes årets driftskostnader. Egenkapital Egenkapitalen består av eierandelskapital og grunnfondskapital. Eierandelskapitalen omfatter innbetalt kapital knyttet til egenkapitalbevis og overkursfond. Grunnfondskapitalen består av opptjent egenkapital, gavefond og kompensasjonsfond. Gjennom fullmakt fra Forstanderskapet kan banken foreta kjøp av egne egenkapitalbevis fra markedet. Fullmakten lyder på 3 millioner kroner. Denne er ikke benyttet. Ved kjøp av egne egenkapitalbevis blir kjøpesummen inklusive direkte kostnader ført som reduksjon i egenkapitalen. Pålydende av egne egenkapitalbevis føres opp som negativt beløp på egen linje under eierandelskapitalen. Kjøpesum ut over pålydende føres til fradrag i bankens grunnfondskapital. Årets overskudd tilordnes eierne av egenkapitalbevis og grunnfondskapitalen etter forholdet mellom eierandelskapitalen med tillegg av overkursfondet og grunnfondskapitalen med tillegg av kompenasjonsfondet. Den del av årets overskudd som er tilordnet eierandelskapitalen og som ikke utbetales som utbytte tilføres utjevningsfondet. Foreslått utbytte og gaver til allmennyttige formål bokføres som gjeldspost til endelig vedtak i forstanderskapet. For beregning av kapitaldekning legges bestemmelsene i kapitalkravsforskriften til grunn med de fradrag og begrensninger som gjelder. Tilleggskapitalen er begrenset oppad til et beløp lik kjernekapitalen. Ansvarlig lånekapital med under 5 år gjenværende løpetid blir redusert med 20 prosent hvert år. Basismetoden benyttes for beregning av kapitalkrav for operasjonell risiko. Beregningsgrunnlaget i basismetoden er 15 prosent av gjennomsnittlig inntekt siste tre år multiplisert med 12,5 beregnet ved regnskapsårets slutt. Inntektsposter som medtas i grunnlaget følger av 42-1(3) i kapitalkravsforskriften. Periodisering- inntekts-/kostnadsføring Renter og provisjoner tas til inntekt og kostnader etter hvert som disse opptjenes. Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter periodiseres og føres som gjeld i balansen. Forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter inntektsføres og føres opp som et tilgodehavende i balansen. Utbytte av aksjer og egenkapitalbevis og gevinst/tap på fondsandeler inntektsføres det år det utbetales. Gebyr som er direkte betaling for utførte tjenester tas til inntekt når de betales. Pensjoner Banken har to løpende pensjonsordninger ytelse og innskudd. Begge tilfredsstiller kravene i lov om foretakspensjon og lov om innskuddspensjon, og omfatter alle fast ansatte og vikarer. Ytelsesordningen omfatter kun fast ansatte som var eldre enn 52 år per 1. november Øvrige fast ansatte og vikarer er tilknyttet innskuddspensjonsordningen. Her innbetaler banken et innskudd tilsvarende 5 prosent av lønn mellom 1 og 6G, og 8 prosent for den delen av lønnen som utgjør mellom 6 og 12G. Beregning av årets pensjonskostnad foretas av uavhengig aktuar. Kostnaden inkluderer tilleggspensjoner og løpende avtalefestet pensjon (AFP) etter ny og gammel ordning. Avtalefestet pensjon ytes fra 62 år og finansieres over drift. Banken har tatt utgangspunkt i aktuarforutsetninger utarbeidet av Norsk Regnskapsstiftelse for beregning av kostnad til ytelsesordningen for Disse er: Forventet avkastning på pensjonsmidlene 2,30 prosent Diskonteringsrente 2,30 prosent Årlig forventet lønnsvekst 2,75 prosent Årlig forventet regulering i folketrygdens grunnbeløp 2,50 prosent Årlig forventet regulering av pensjoner under utbetaling 1,00 prosent Balanseført pensjonsforpliktelse knyttet til ytelsesordningen er nåverdien av definerte ytelser på balansedato fratrukket virkelig verdi av pensjonsmidlene, justert for ikke resultatførte estimatavvik og ikke resultatførte kostnader knyttet til tidligere perioders pensjonsopptjening. Nåverdien av de definerte ytelsene bestemmes ved å diskontere estimerte fremtidige utbetalinger med renten på en obligasjon utstedt av et selskap med høy kredittverdighet og med en løpetid som er tilnærmet den samme som løpetiden for den relaterte pensjonsforpliktelsen, alternativt en statsobligasjonsrente dersom slik rente ikke finnes. Siden det ikke finnes et likvid marked for lange 15

16 norske foretaksobligasjoner med AA-klassifisering eller høyere, må pensjonsordninger med forpliktede utbetalinger i norske kroner fastsette diskonteringsrenten med utgangspunkt i norsk statsobligasjonsrente (10 år). Estimatavvik som skyldes ny informasjon eller endringer i aktuarmessige forutsetninger blir regnskapsført mot egenkapitalen. For innskuddspensjonsordningen betaler banken innskuddene på obligatorisk og avtalemessig basis. Banken har ingen ytterligere betalingsforpliktelser etter at innskuddene er betalt. Disse bokføres som lønnskostnad månedlig i takt med at de forfaller. Årets pensjonskostnad bokføres i resultatregnskapet under posten «Lønn og generelle administrasjonskostnader». For regnskapsår som starter 1. januar 2015, innføres etter årsregnskapsforskriften en overgang til IAS 19 for innregning og måling av pensjonskostnader. Endringen i regnskapsprinsipp vil hovedsakelig medføre at man ikke lenger kan regulere pensjonsforpliktelsen med ikke resultatførte estimatavvik (korridor). Av tabellen for pensjonsforpliktelsen (note 9) følger at ikke resultatført estimatavvik er på 3,697 millioner kroner. Fra 1. januar 2015 vil bankens pensjonsforpliktelse øke tilsvarende. Overgang til IAS 19 skal behandles som en endring i regnskapsprinsipper og effekten av endringen skal bokføres som en direkte egenkapitalendring justert for utsatt skatt, og mot utsatt skatteforpliktelse. Skatt Skattekostnaden består av betalbar skatt og endring i utsatt skatt. Betalbar skatt er beregnet skatt på årets skattepliktig resultat og skatt på formue. Utsatt skatt og utsatt skattefordel beregnes på grunnlag av midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier ved årets slutt med 27 prosent. Skatteøkende og reduserende forskjeller vurderes mot hverandre innenfor samme tidsintervall. Dette innebærer at skattereduserende midlertidige forskjeller som forventes å bli reversert frem i tid, ikke kan utlignes mot skatteøkende forskjeller som forventes å bli reversert tidligere. For øvrig skatteberegning er det lagt til grunn en skattesats på 27 prosent. Note 2 Utlån og tap på utlån Risikogrupper P o tensiell Sum maksimal Individuelle Gruppevise ekspo nering v/ f. eks. ekspo nering fo r nedskrivninger: nedskrivninger: B rutto utlån Garantier trekkfasiliteter kredittrisiko utlån o g garantier utlån o g garantier Lav Middels Høy Sum Individuelle nedskrivninger utlån og garantier Utlån Garantier Individuelle nedskrivninger pr Periodens konstaterte tap, hvor det tidligere er foretatt individuelle nedskrivninger Økte individuelle nedskrivninger i perioden Nye individuelle nedskrivninger i perioden Tilbakeføring av individuelle nedskrivninger i perioden Individuelle nedskrivninger pr I 2014 har banken resultatført renter på NOK ,- for utlån det er foretatt individuelle nedskrivninger. I 2013 utgjorde tilsvarende tall NOK ,- Gruppevis nedskrivninger utlån og garantier Utlån Garantier Gruppevise nedskrivninger pr /- Periodens endring i gruppevise nedskrivninger Gruppevise nedskrivninger pr Kostnadsførte tap i perioden Periodens endring i individuelle nedskrivninger Periodens endring i gruppevise nedskrivninger Periodens tap som det tidligere er avsatt individuelle nedskrivninger for Periodens konstaterte tap som det tidligere ikke er avsatt individuelle nedskrivninger for 27 Periodens inngang på tidligere konstaterte tap på utlån Periodens endring på individuelle garantier Periodens tapskostnad

17 Misligholdte lån og garantier over 90 dager Brutto misligholdte engasjement Individuelle nedskrivninger Netto misligholdte engasjement Tapsutsatte, ikke misligholdte engasjement Brutto tapsutsatte engasjement Individuelle nedskrivninger Netto tapsutsatte engasjement Tidshorisont for misligholdte engasjement Inntil 3 mndr Fra 3 mndr. til 6 mndr Fra 6 mndr. til 12 mndr Over 1 år Sum brutto misligholdte engasjement Geografisk fordeling av utlån og garantier Utlån Garantier Sunndal Kommune Andre kommuner i Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Oslo Akershus Andre Sum Pr har banken ett stort engasjement som utgjør 15,1 % av netto ansvarlig kapital. Utlån og garantier fordelt på næringer Brutto utlån Garantier P o tensiell ekspo nering ved f. eks. trekkrettighet Personmarked Offentlig sektor Primærnæring Øvrige næringer Finans Eika BoligKreditt Bankenes Sikringsfond Sum Individuelle og gruppevise nedskrivninger fordelt på næringer Personmarked Primærnæring M isligho ldte T apsutsatte Individuelle nedskr. engasjementer engasjementer utlån o g garantier Gruppevise nedskr. utlån o g garantier Øvrige næringer Sum Garantier fordelt på type Løyvegarantier Betalingsgarantier Kontraktsgarantier Eika BoligKreditt Andre garantier Bankenes Sikringsfond Sum totalt garantiansvar overfor kunder Sunndal Sparebank har de siste årene formidlet/overført godt sikrede boliglån til Eika BoligKreditt. Ved utgangen av 2014 er restsaldo på lån i Eika BoligKreditt MNOK 626,1, en økning på MNOK 185,4 (42,1 %) fra Banken har stilt saks- og tapsgaranti på til sammen MNOK 57,8 og har en andel av felles garantiramme på MNOK 6,2 overfor Eika BoligKreditt. Til sammen utgjør dette MNOK 64,0, som er med under garantier overfor finansinstitusjoner i oppstillingene foran. 17

18 Banken har mottatt MNOK 4,8 i provisjon fra Eika BoligKreditt i 2014, en økning på MNOK 2,1 fra Beløpet er med under andre gebyrer og provisjonsinntekter i resultatregnskapet. Note 3 Derivater / sikringsbokføring Nominelt Markeds- Gj.snittlig beløp verdi nom. beløp Forfall Rentesw apper fastrentelån kunder Rentesw app nr Rentesw app nr Rentesw app nr Sum Note 4 Finansiell markedsrisiko Restløpetid for hovedposter EIENDELER Uten løpetid Innt. 1 mnd. 1-3 mnd. 3 mnd. - 1 år fra 1-5 år > 5 år Sum Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinst. u/avtalt løpetid Utlån til og fordringer på kunder Individuelle- og gruppevise nedskrivninger Obl., sert. Og andre rentebærende verdipapirer Eiendeler uten restløpetid Sum Kassekreditter inngår i restløpetid 1 3 mnd. GJELD OG EGENKAPITAL Uten løpetid Innt. 1 mnd. 1-3 mnd. 3 mnd. - 1 år fra 1-5 år > 5 år Sum Lån og innskudd fra kredittinst. u/avtalt løpetid Lån og innskudd fra kredittinst. m/avtalt løpetid - Innskudd fra og gjeld til kunder Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapir Ansvarlig lånekapital Gjeld uten restløpetid Egenkapital Sum Netto eksponering på balanseposter Tidspunkt frem til avtalt/sannsynlig endring av rentebetingelser EIENDELER Uten løpetid Innt. 1 mnd. 1-3 mnd. 3 mnd. - 1 år fra 1-5 år > 5 år Sum Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinst. u/avtalt løpetid Utlån til og fordringer på kunder Individuelle- og gruppevise nedskrivninger Obl., sert. Og andre rentebærende verdipapirer Eiendeler uten restløpetid Sum GJELD OG EGENKAPITAL Uten løpetid Innt. 1 mnd. 1-3 mnd. 3 mnd. - 1 år fra 1-5 år > 5 år Sum Lån og innskudd fra kredittinst. u/avtalt løpetid Lån og innskudd fra kredittinst. m/avtalt løpetid - Innskudd fra og gjeld til kunder Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapir Ansvarlig lånekapital Gjeld uten restløpetid Egenkapital Sum Netto eksponering på balanseposter

19 Betingede forpliktelser Pantsettelser Bokført beløp av obligasjoner som er stillet som sikkerhet for bankens låneadgang i Norges Bank Sum Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer ISIN nr. Total låneramme Utnyttet lånebeløp Rentesats pr Løpetid 1 NO ,68 % NO ,41 % NO ,97 % Sum lånebeløp * Obligasjonslånene har en opprinnelig rentesats basert på 3 mnd. NIBOR med 4 renteterminer pr. år, med tillegg av en rentemargin opprinnelig i hele lånets løpetid. Gjeld stiftet ved utstedelse av ansvarlig lånekapital ISIN nr. Total låneramme Utnyttet lånebeløp Rentesats pr Løpetid 1 NO ,30 % NO ,11 % Sum lånebeløp Gjennomsnittlig rente Obligasjonsgjeld 2,22 % Ansvarlig lånekapital 4,10 % Sum lånebeløp Nærmere om gjeldspostene i balansen Gjeld til kredittinstitusjoner Beløp Gj.sn. Rente Særlige vilkår Lån og innskudd fra kredittinst. u/avtalt løpetid el. oppsigelsestid ,72 % Lån og innskudd fra kredittinst. m/avtalt løpetid el. oppsigelsestid Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer ,22 % Fast forfall Ansvarlig lånekapital ,10 % Evigvarende Innskudd fra og gjeld til kunder Innskudd fra og gjeld til kunder uten avtalt løpetid ,86 % Innskudd fra og gjeld til kunder med avtalt løpetid ,76 % Note 5 Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Varige driftsmidler og immatrielle eiendeler Maskiner, inventar Bygninger og andre Totale varige og transportmidler faste eiendommer driftsmidler Anskaffelseskost Tilgang Utrangert/avgang Akkumulerte av- og nedskrivninger Bokført verdi Årets av- og nedskrivninger Oppstilling over bygninger og fast eiendom Bankbygning, leilighet i Spania og hytte Tomter Saldo Note 6 Egenkapital Egenkapitalendring 2014 Sparebankens EK-bevis Utjevnings- Overkurs- Sum fond Gavefond kapital fond fond egenkapital Egenkapital Disponering av årets resultat etter utbytte Egenkapital

20 20 største egenkapitalbevisere Antall egenkapitalbevis Prosentandel Psaktiv AS ,40 % Oskar Sylte Mineralvannfabrikk AS ,30 % SpareBank 1 Nordvest ,60 % Øystein Nubdal ,14 % Holmeide Holding AS ,24 % Svein Halvor Moe ,15 % Marit Solheim ,15 % Daniel Børset ,64 % Eirik Folmo ,64 % Leif Hektoen ,50 % Jon L Sæter AS ,50 % Jov Eiendom AS ,50 % Trond Ottem ,50 % Ottem Eiendom AS ,50 % Rindal Sparebank ,50 % Sunndal Næringsselskap AS ,50 % Surnadal Sparebank ,50 % Øra Eiendom AS ,50 % Sunndal Boligbyggerlag AL ,48 % Åsheim Invest AS ,42 % Sum 20 største eiere ,66 % Øvrige 262 eiere ,34 % Antall utstedte egenkapitalbevis ,00 % Nærstående egenkapitalbeviseiere Antall egenkapitalbevis Sum Ledende ansatte inkl. personlig nærstående: Jonny Engdahl Viggo Martin Hanssen 800 Reidun Brevik Styret inkl. personlig nærstående: Vidar Sæter som representerer Jov Eiendom, Jon L. Sæter og VS Holding Tine Grytnes Laskerud, som også representerer Grytnes Eiendom AS 900 Bjørg Aa 800 Ildri Solbakk 400 Bjørn Flemmen Steinland 100 Egil Brevik Forstanderskap og kontrollkomiteen: Eirik Folmo Daniel Børset Odd Harry Sira som representerer Åsheim Invest Eivind Lervik Martha Perez Knut Furu Gunnar Olav Furu Arne Drøpping 600 Jorunn Klingøy 400 Kari Marie Jenstad 400 Evy Forseth 300 Inger Marit Romfo 200 Lars Arnold Forseth 200 Anne Grete Kjelstad Sum totalt nærstående, antall egenkapitalbevis Sum totalt nærstående, prosent av alle egenkapitalbevis 11,07 % Personlig nærstående defineres som: 1. ektefelle og en person som vedkommende bor sammen med i ekteskapslignende forhold 2. mindreårige barn til vedkommende selv, samt mindreårige barn til en person som nevnt i nr. 1 som vedkommende bor sammen med, og 3. foretak der vedkommende selv eller noen som er nevnt i nr. 1 og 2 har slik bestemmende innflytelse som nevnt i regnskapslovens 1-3 annet ledd 20

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2016 Kommentarene er basert på morbankens regnskap. Datterselskapets eneste aktivitet er oppføring av et bygg på Stjørdal som skal tas i bruk av banken i 4. kvartal

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.09.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 3. kvartal viser en økning på 0,4 millioner (3,4 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 31.12.2014 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2013 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 1,7 mill (22,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. 1,1 mill av økningen skyldes at renteavkastningen

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Regnskapsprinsipper Andre driftskostnader Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i Andre driftskostnader utgjorde 16,30 mill. kroner

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2013... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT PR

REGNSKAPSRAPPORT PR 30.j uni2014 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.6.2014 Hovedpunkter resultat 2. kvartal 2014 - Driftsresultat før tap, 63,3 mill. kr (48,7 mill. kr) - Forvaltningskapital, 6 370 mill. kr (5 861 mill. kr) - Brutto

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 Saksnr. A2014 059 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 27.311 mill. mot NOK

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Delårsrapport 3.kvartal 2014

Delårsrapport 3.kvartal 2014 Kvartalsrapport Strømmen Sparebank Delårsrapport 3.kvartal 2014 Strømmen Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP Morbank 3. kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2014 2013 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den nye

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 Saksnr. A2014 030 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2016

Delårsrapport 2. kvartal 2016 Delårsrapport 2. kvartal 2016 BB Finans AS Delårsrapport for 2. kvartal 2016 BB Finans AS er inne i sitt 32. driftsår. Selskapet er et finansieringsforetak og har som formål å yte forbrukerfinansiering,

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 2. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den nye

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsrapport. 1 kvartal 2017

Delårsrapport. 1 kvartal 2017 Delårsrapport 1 kvartal 2017 DELÅRSRAPPORT PR. 31.3.2017 Forvaltningskapital (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Forvaltningskapital 2.320,2 1.990,8 2.244,5 Siste 12 mnd.

Detaljer

Delårsrapport. 2. kvartal 2017

Delårsrapport. 2. kvartal 2017 Delårsrapport 2. kvartal 2017 DELÅRSRAPPORT PR. 30.6.2017 Forvaltningskapital (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Forvaltningskapital 2.389,4 2.154,7 2.244,5 Siste 12

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport 31.03.2014 Kvartalsrapport REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.3.2014 Hovedpunkter resultat 1. kvartal 2014 - Driftsresultat før tap, 22,4 mill. kr (17,2 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5 994 mill. kr (5 549 mill.

Detaljer

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank har ved

Detaljer

Tysnes Sparebank 3. kvartalsrapport 2017 side 1

Tysnes Sparebank 3. kvartalsrapport 2017 side 1 Tysnes Sparebank 3. kvartalsrapport 2017 side 1 Resultatrekneskap og balanse (alle tall i 1.000 kroner) Resultat Renteinntekter og lignende inntekter 48.136 40.786 55.061 Rentekostnader og lignende kostnader

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2016

Delårsrapport 2. kvartal 2016 Delårsrapport 2. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2016 Forvaltningskapital (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Forvaltningskapital 2.154,7 1.884,3 1.896,7 Siste 12

Detaljer

RESULTAT BALANSE - EIENDELER BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD. Tall i tusen kroner NOTE Kvartal 3.

RESULTAT BALANSE - EIENDELER BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD. Tall i tusen kroner NOTE Kvartal 3. RESULTAT 3. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2017 2016 Renteinntekter og lignende inntekter 23.572 22.378 69.498 65.691 88.571 Rentekostnader og lignende kostnader 7.528 7.257 22.436 24.141 31.749

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2013 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2013 et driftsresultat før skatt på NOK 28,342 mill. mot NOK

Detaljer

Utbytte på egenkapitalbevis kr 4.000.000 Overført til utjevningsfondet kr 1.353.169 Overført til sparebankens fond kr 22.349.645 Sum disponert kr 27.702.814 Styret Administrerende banksjef og ledere

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013 Tall i tusen kroner Note Renteinntekter og lignende inntekter 26.123 25.349 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 13.193 13.466 55.795 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.930 11.884 49.269

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 1. kvartal 2014 HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL Sunn bankdrift og godt resultat i kvartalet. Kostnader utgjør

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2016

Delårsrapport 1. kvartal 2016 Delårsrapport 1. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2016 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal Trøgstad Sparebank

Kvartalsrapport 3. kvartal Trøgstad Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2016 Trøgstad Sparebank RESULTATREGNSKAP 3. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2016 2015 Renteinntekter og lignende inntekter 19.316 20.791 57.178 63.783 83.409 Rentekostnader

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2016

Delårsrapport 3. kvartal 2016 Delårsrapport 3. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2016 Forvaltningskapital (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Forvaltningskapital 2.169,6 1.900,8 1.896,7 Siste 12

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2013 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2013 et driftsresultat før skatt på NOK 7,049 mill. mot NOK

Detaljer

1. K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 1 2

1. K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 1 2 1. K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 1 2 1. KVARTALSRAPPORT 2012 Resultat for første kvartal 2012 før skatt ble på 5,9 millioner kroner. Dette er 0,7 millioner kroner høyere enn samme periode i fjor. Resultatet

Detaljer

BBF BBF Resultatregnskap pr Konsern Konsern

BBF BBF Resultatregnskap pr Konsern Konsern BBF BBF Resultatregnskap pr 31.12.2015 Konsern Konsern 2014 2015 (alle tall i hele tusen) Note 2015 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 63 69 Renter o.l. inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014 Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 25.018 26.123 106.175 Rentekostnader og lignende kostnader 12.408 13.193 56.372 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.610 12.930 49.803

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 31.03.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 19,9 millioner (14,6) Rentenetto: 30,9 millioner (27,4) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2010 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2010 et driftsresultat før skatt på NOK 14,045 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 47,6 millioner (46,7) Rentenetto: 63,2 millioner (56,3) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

2. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Fremtidig utvikling. Utvikling 2. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 13.08.

2. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Fremtidig utvikling. Utvikling 2. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 13.08. Oslo, 13.08.2014 2. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT Om Komplett Bank ASA Komplett Bank ASA startet opp bankvirksomhet den 21. mars 2014, samme dag som selskapet mottok endelig tillatelse av offentlige myndigheter

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport 30.06.2012 Kvartalsrapport REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.6.2012 Hovedpunkter resultat 1. kvartal 2012 - Driftsresultat før tap, 41,2 mill. kr (35,7 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5 770 mill. kr (5 864 mill.

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 68,3 millioner (73,8) Rentenetto: 87,0 millioner (88,1) tilsvarende 1,47 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport.

Kvartalsrapport. 30.09.2013 Kvartalsrapport www.modum.sparebank1.no REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.9.2013 Hovedpunkter resultat 3. kvartal 2013 - Driftsresultat før tap, 70,7 mill. kr (58,4 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 4,87 mill før skatt pr. 31.03.2015 mot kr 5,34 mill i samme periode i fjor. Etter skatt ble resultatet

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 30.06.2015 Konsern Konsern Konsern 2014 1-2. kv 2014 1-2. kv 2015 (alle tall i hele tusen) Note 1-2. kv 2015 1-2. kv 2014 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 63 15

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 5 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010 Saksnr. A2010 021 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 31.03.2016 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal utgjør 6,7 mill. kr eller 0,63 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2010

Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 3. kvartal 78,5

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2011 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2011 et driftsresultat før skatt på NOK 19,301 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 46,7 millioner (57,6) Rentenetto: 56,3 millioner (59,0) tilsvarende 1,44 % av gjennomsnittlig

Detaljer

BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.03.2013 Konsern Konsern Konsern

BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.03.2013 Konsern Konsern Konsern BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.03.2013 Konsern Konsern Konsern 2012 1. kv 2012 1. kv 2013 (alle tall i hele tusen) Note 1. kv 2013 1. kv 2012 2012 Renteinntekter og lignende inntekter 228 57 29 Renter

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.07 er forvaltningskapitalen på 669

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 2. kvartal 48,7

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2012

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2012 KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2012 RESULTATREGNSKAP PR. 31.03.2012 2012 2011 2011 kr.1000 GFK kr.1000 GFK kr.1000 GFK Renteinntekter og lignende inntekter 32.170 4,64 30.432 4,22 123.905 4,45 Rentekostnader

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal Nøtterø Sparebank

Kvartalsrapport 3. kvartal Nøtterø Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2007 Nøtterø Sparebank 2 Hovedtrekkene i bankens utvikling pr. 3. kvartal 2007: Bankens resultat før tap og skatt var 32,43 mill. kroner mot 30,95 mill. kroner på samme tid i

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 30.09.2014 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 3. kvartal utgjør 36,0 mill. kr eller 1,22 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 30.06.2013 Konsern Konsern Konsern 2. kv 2013 2. kv 2012 2012 1.-2. kv 2013 1.-2. kv 2012 (alle tall i hele tusen) Note 1.-2. kv 2013 1.-2. kv 2012 2012 Renteinntekter

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.12.2013 Konsern Konsern 4. kv 2013 4. kv 2012 1.-4. kv 2013 1.-4. kv 2012 (alle tall i hele tusen) Note 1.-4. kv 2013 2012 Renteinntekter og lignende inntekter 13

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2017

Delårsrapport 2. kvartal 2017 Delårsrapport 2. kvartal 2017 Morbank 2. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2017 2016 Renteinntekter og lignende inntekter 23 997 21 397 46 643 43 365 87 792 Rentekostnader og lignende kostnader

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Endring av regnskapsprinsipp Fra 1.1.2015 har banken anvendt IAS 19R, og dermed endret regnskapsprinsipp, for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Banken

Detaljer

Kvartalsrapport.

Kvartalsrapport. 31.03.2013 Kvartalsrapport www.modum.sparebank1.no REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.3.2013 Hovedpunkter resultat 1. kvartal 2013 - Driftsresultat før tap, 17,2 mill. kr (13,3 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal Trøgstad Sparebank

Kvartalsrapport 2. kvartal Trøgstad Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2017 Trøgstad Sparebank RESULTATREGNSKAP 2. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2017 2016 Renteinntekter og lignende inntekter 19.788 18.748 38.883 37.862 76.207 Rentekostnader

Detaljer

Det er bokført utbytte på aksjer regnet som anleggsmidler med om lag 1,5 millioner i første halvår. Tilsvarende i 2012 var 0,1 millioner kroner.

Det er bokført utbytte på aksjer regnet som anleggsmidler med om lag 1,5 millioner i første halvår. Tilsvarende i 2012 var 0,1 millioner kroner. 1. halvår 2013 RESULTAT Sunndal Sparebank oppnådde et driftsresultat før skatt på 17,7 millioner kroner i første halvår 2013. Dette er 5,4 millioner kroner eller 44 prosent bedre enn på samme tid i fjor,

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET -1. KVARTAL 2013 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 3. kvartal 2014 HOVEDTREKK TREDJE KVARTAL God bankdrift og godt resultat i kvartalet. Endringer på verdipapirer

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2010

Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010 KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010 RESULTATREGNSKAP PR. 31.03.2010 1.kvartal Hele 2010 2009 2009 kr.1000 % av GFK kr.1000 % av GFK kr.1000 % av GFK Renteinntekter og lignende inntekter 30.478 4,04 41.334 5,54

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014

Delårsrapport 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Hjartdal og Gransherad Sparebank Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 22,9 mill før skatt pr. 30.09.14. Etter skatt ble resultatet kr 17,3

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2014 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. halvår 2014 Resultatet Brutto renteinntekter pr 30. juni 2014 utgjør 31,3 millioner kroner (29,0 millioner kroner

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 ORG.NR. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2011 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

Kvartalsrapport Surnadal Sparebank

Kvartalsrapport Surnadal Sparebank Kvartalsrapport Surnadal Sparebank Hovedpunkter 1. kvartal Resultat før skatt pr. 1. kvartal ble på 9,2 (6,2) mill. kroner Egenkapitalavkastning på 6,6 (5,1) % Kostnader i prosent av inntekter justert

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2015 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. halvår 2015 Brutto renteinntekter pr 30. juni 2015 utgjør 29,5 millioner kroner (31,3 millioner kroner pr 1.

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 RørosBanken Røros Sparebank Kvartalsrapport 12016 Resultatutvikling Netto renteinntekter hittil i år er høyere enn i 2015, i alt 19,1 mill. kroner (18,3 i 2015) som utgjør

Detaljer

Innskudd 31.03.14 30.06.14 30.09.14 31.12.14 31.03.15 (TNOK) 1.358.798 1.374.673 1.399.912 1.450.100 1.324.096

Innskudd 31.03.14 30.06.14 30.09.14 31.12.14 31.03.15 (TNOK) 1.358.798 1.374.673 1.399.912 1.450.100 1.324.096 Verdibanken ASA 2015 1 Oppsummering Akkumulert resultat før skatt pr 31.03.2015 viser et underskudd på TNOK 2.992, mot et overskudd på TNOK 3.339 for tilsvarende periode i fjor. Endringen skyldes økte

Detaljer

Rapport 3. kvartal 2017

Rapport 3. kvartal 2017 Rapport 3. kvartal 2017 NØKKELTALL Nøkkeltall er annualisert der annet ikke er spesifisert Resultat Kostnader i % av inntekter justert for VP 68,3 % 74,0 % 73,2 % Kostnadsvekst siste 12 mnd 9,6 % 2,4

Detaljer

Resultat. Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013

Resultat. Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013 Resultat Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013 Renteinntekter og lignende inntekter 26.668 25.910 52.791 51.259 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 14.002 13.912

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2015 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2015 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2015 utgjør 15,7 millioner kroner (14,9 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2017

Delårsrapport 1. kvartal 2017 Delårsrapport 1. kvartal 2017 Regnskap Morbank 1. Kvartal 1. Kvartal Året Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 22 646 21 969 87 792 Rentekostnader og lignende kostnader 9 067 10

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2014 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2014 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2014 utgjør 14,9 millioner kroner (14,2 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2016 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank RESULTATREGNSKAP PR. 30.06.2016 Alle tall i tusen dersom ikke annet er spesifisert NOTE Renteinntekter

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 3. kvartal 2014

Jernbanepersonalets sparebank 3. kvartal 2014 Jernbanepersonalets sparebank 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport pr. 30.9.2014 Markedsforhold Markedet er generelt preget av den internasjonale markedssituasjonen med usikkerhet og urolige markeder, i tillegg

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer