INNHOLD STYRETS BERETNING 3 RESULTATREGNSKAPET 10 NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 14 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 26 KONTROLLKOMITEENS MELDING 27

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLD STYRETS BERETNING 3 RESULTATREGNSKAPET 10 NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 14 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 26 KONTROLLKOMITEENS MELDING 27"

Transkript

1 1

2 INNHOLD STYRETS BERETNING 3 RESULTATREGNSKAPET 10 NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 14 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 26 KONTROLLKOMITEENS MELDING 27 REVISORS BERETNING 28 2

3 Styrets STYRETS beretning BERETNING Viktige VIKTIGE hendelser HENDELSER Driftsresultat før nedskrivninger og skatt økes til 34,5 millioner kroner i 2014, en økning på 3,2 millioner kroner eller 10,3 prosent fra Kjernedriften styrkes gjennom økt rentenetto og netto provisjonsinntekter. Banken deler ut 1,5 millioner kroner i gaver til allmennyttige formål. I mars/april sluttføres et større rehabiliteringsprosjekt av bankbygget. Prosjektet ferdigstilles til riktig tid og innenfor kostnadsrammen. Det fysiske arbeidsmiljøet er vesentlig forbedret med blant annet økt kapasitet på arbeidsplasser og møterom. Det innledes samtaler med Nesset Sparebank med tanke på en sammenslutning av bankene. En utredning gjennomføres høsten 2014 med et enstemmig vedtak i begge bankene om å innlede nærmere forhandlinger tidlig i Det er en ambisjon at en sammenslutning skal være gjennomført innen 1. januar For å styrke kapitaldekningen, emitteres nytt ansvarlig lån på 50 millioner kroner i andre kvartal. Ved årets slutt framstår banken som solid med ren kjernekapital og kapitaldekning på henholdsvis 19,5 og 22,6 prosent etter en risikovektet balanse. Den 3. november blir Sunndal Sparebank offisiell Miljøfyrtårnbedrift, som den første eikabanken i Møre og Romsdal. 3

4 Rammebetingelser Internasjonal økonomi preges fortsatt av usikkerhet og lav etterspørsel i kjølvannet av Finanskrisen. Lav etterspørsel gjør at bedrifter utsetter planlagte investeringer. I sum gir dette effekter i form av lave renter, lav inflasjon og vedvarende lav yrkesdeltakelse. I flere europeiske land er pengepolitikken i stor grad utnyttet ettersom styringsrentene er nær null. Den lave veksten i flere av de største landene i Europa, vil på kort og mellomlang sikt gi et svært lavt rentenivå. Oljeprisen er om lag halvert siste halvår En positiv effekt av oljeprisfallet er en ytterligere forsterkning av BNP-veksten i USA, særlig gjennom økt privat forbruk. Arbeidsledigheten i USA er nå om lag halvert fra toppen under finanskrisen. Lønnsveksten tiltar, noe som vil bidra til ytterligere økning i yrkesdeltakelsen og privat forbruk. Rentenivået i USA forventes å stige som følge av dette i har vært et godt år for norsk økonomi med sterke statsfinanser og god kjøpekraft i norske husholdninger. Oljeinvesteringene har vært den største driveren i etterspørselen i norsk økonomi de senere årene. Det kraftige fallet i oljeprisen vil bremse investeringsaktiviteten på norsk kontinentalsokkel framover. Dette vil også gi ringvirkninger for oljeservicebedrifter. Konsekvensen for norsk økonomi vil kunne bli redusert BNP-vekst og økt arbeidsledighet. Som følge av oljeprisfallet har den norske kronen svekket seg betydelig siste halvår. Dette er positivt for næringer som driver med eksport. Med forventninger om lavere aktivitet og svekket krone, besluttet Norges Bank å kutte styringsrenten med 25 basispunkter til 1,25 prosentpoeng i desember. Norges Banks rentebane antyder ytterligere nedgang i styringsrenten. Lavt rentenivå vil kunne motvirke noe av den økte usikkerheten i norsk økonomi ved at kjøpekraften for husholdningene opprettholdes. Reallønnsveksten forventes dog å avta de nærmeste to-tre årene. Den samlede kredittveksten i Norge ble om lag 5,3 prosent i Dette er svakt ned fra Husholdningene hadde en samlet gjeldsvekst på om lag 6,3 prosent, mens bedriftenes gjeldsvekst ble om lag uendret på 2,7 prosent. Husholdningenes gjeldsvekst har i mange år vært vesentlig større enn den generelle inntektsutviklingen. Dette kan gi utfordringer om norsk økonomi får et vesentlig tilbakeslag med økning i arbeidsledigheten. Foruten eierskapet i Eika Gruppen AS, har banken også et strategisk eierskap i Eika Boligkreditt AS. Med en av de fremste kredittratinger i Europa innenfor sin kategori, er Eika Boligkreditt en viktig finansieringskilde for lokalbankenes boliglånsportefølje i det internasjonale markedet for Obligasjoner med Fortrinnsrett (OmF). Sunndal Sparebank skal framstå som hjelpsom på en aktiv, inkluderende og skikkelig måte. Målet er å være en drivkraft i lokal utvikling. Foruten sterk soliditet og lønnsom bankdrift, vektlegger banken nærhet til kundene, kunnskap om det lokale næringsliv og lokal beslutningsmyndighet. Redegjørelse for årsregnskapet Årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Bankens strategiplan og prognoser for driften i 2015 ligger til grunn for dette. Banken er i en sunn økonomisk og finansiell stilling. Kjernevirksomheten har utviklet seg positivt gjennom Banken har ikke endret regnskapsprinsipper i 2014, og årsregnskapet er utarbeidet i samsvar med regelverket virksomheten er underlagt. Styret mener årsregnskapet gir et rettvisende bilde av bankens finansielle stilling ved årets slutt. Resultatet I 2014 oppnådde banken et driftsresultat før tap og skatt på 34,5 millioner kroner mot tilsvarende 31,3 millioner kroner i Resultat etter skatt ble 21,5 millioner kroner, som gir en egenkapitalavkastning på 8,1 prosent. Bankens kjernedrift er styrket gjennom året med økning i rentenetto og andre driftsinntekter. Samlet er inntektene styrket med om lag 6,9 millioner kroner eller 10,9 prosent. Driftskostnadene er økt som følge av høy aktivitet. Styret er tilfreds med resultatet.. Boligprisene i Norge har vist jevn økning de senere årene. Svakere veksttakt og redusert framtidstro i husholdningene, kan bidra til lavere etterspørsel og omsetningshastighet i boligmarkedet. Arbeidsledigheten i Norge økte med 0,1 prosentpoeng til 2,7 prosent ved utgangen av Ledigheten er størst innen bygg- og anleggsvirksomhet, reiseliv og transport. I Møre og Romsdal var arbeidsledigheten 2,1 prosent ved utgangen av året, om lag uendret fra året før. I Sunndal var 75 personer helt ledige ved utgangen av 2014, tilsvarende 2 prosent av arbeidsstyrken. De fleste bedrifter innen industri og bygg/anlegg i Sunndal har opplevd tilfredsstillende etterspørsel og ordresituasjon gjennom Varehandelen opplever sterk konkurranse og press på marginer. Økt konkurranse fra nye aktører innen nettbasert handel påvirker i stor grad. Store kjeder i bynære områder påvirker negativt for nisjebedrifter innen varehandelen i distriktet. I september besluttet Hydro Aluminium å starte opp igjen nedstengt kapasitet ved Su III. Oppstarten vil skje trinnvis og skal være fullført innen midten av God drift og full kapasitetsutnyttelse ved hjørnesteinsbedriften er en viktig faktor for utviklingen i Sunndal og omkringliggende kommuner. Virksomhetens art Sunndal Sparebank er en selvstendig bank som driver finansieringsvirksomhet fra ett kontor i Sunndal kommune i Møre og Romsdal. Bankens hovedvirksomhet er rådgivning og salg av finansielle tjenester og produkter til person- og næringslivskunder. Netto renteinntekter Netto renteinntekter er økt med 10 millioner kroner og utgjør 49,6 millioner kroner ved utgangen av året. Økningen utgjør om lag 26 prosent fra året før. Om lag 4 millioner kroner av økningen er knyttet til marginforbedringer på utlån og innskudd, mens 6 millioner kroner gjelder endret bokføring av renteinntekter fra bankens plasseringer i rentefond. Rentemarginen er totalt forbedret med 0,15 prosentpoeng av gjennomsnittlig forvaltningskapital gjennom året. Innføring av permanent avgift til Bankenes Sikringsfond er bokført som annen rentekostnad og reduserer netto renteinntekter med om lag 1,3 millioner kroner for Lavere pengemarkedsrente og kredittpåslag på langsiktig finansiering har redusert bankens gjennomsnittlige finansieringskostnad. Sammen med 75 andre lokale sparebanker er Sunndal Sparebank aksjonær i Eika Gruppen AS. Bankene, Eika Gruppen AS og Eika Boligkreditt AS utgjør til sammen Eika-Alliansen. Med sine om lag 190 bankkontorer i 120 kommuner er lokalbankene en betydelig distribusjonskraft i det norske markedet. Lokalbankene har en av de mest tilfredse kundene både i personmarkedet og bedriftsmarkedet. Eika sin visjon er å styrke lokalbankene. Dette gjør alliansen gjennom å framforhandle kostnadseffektive fellesskapsløsninger innen IT, infrastruktur og betalingsformidling. Andre prioriterte områder er kompetanseutvikling, virksomhetsstyring, markedsføring og næringspolitikk. 4

5 Veksten i bruttonasjonalprodukt i Norge forventes å være noe svakere de nærmeste par årene som følge av lavere oljepris. Dette vil kunne gi en økning i arbeidsledigheten framover. På bakgrunn av dette antar styret at bokførte tap vil kunne ligge i intervallet 0,25-0,30 prosent av brutto utlån årlig de neste to årene. Dette vurderes som et normalnivå for tap. Andre inntekter Andre inntekter er redusert med 3,6 til 17,4 millioner kroner i Nedgangen skyldes at renteinntekter fra plasseringer i rentefond (inntekter fra verdipapir) gjennom året er bokført under netto renteinntekter. Provisjoner fra lån formidlet gjennom Eika Boligkreditt og forsikringsprovisjoner er økt i Netto provisjonsinntekter har økt med om lag 2,7 til 13,7 millioner kroner, en økning på om lag 25 prosent. De to siste årene er netto provisjonsinntekter økt med 6 millioner kroner eller om lag 80 prosent. Sterk vekst i låneporteføljen i Eika Boligkreditt og økt premievolum fra nysalg i Eika Forsikring styrker provisjonsinntektene vesentlig. Inntekter fra eierinteresser (bl.a. Eika Gruppen AS og Eika Boligkreditt AS) i form av utbytte beløper seg til 1,7 millioner kroner. I tillegg kommer salg av eierandel i Nets Holding i tredje kvartal som ga en gevinst på 1,5 millioner kroner. Driftskostnader Driftskostnadene har økt med 3,3 til 32,5 millioner kroner i Økningen skyldes generelt høyere aktivitetsnivå. Målt mot samlede inntekter utgjorde kostnadene 47,4 prosent i Det er nedgang på 0,6 prosentpoeng fra året før. Banken framstår som en kostnadseffektiv aktør. Resultatdisponering Disponering av overskuddet skal ta hensyn til kapitalbehovet i den planlagte strategiske utviklingen. Årets overskudd etter skatt er NOK og styret foreslår overfor forstanderskapet at det gis et kontantutbytte på 100 prosent av egenkapitalbevisbrøken på 19,62 prosent. Etter dette er egenkapitalbevisbrøken beregnet til 18,44 prosent ved årets slutt. Styret foreslår overskuddet fordelt slik: Utbytte egenkapitalbeviseiere Kr Overført fra gavefond Kr Overført til gavefond og/eller gaver Kr Overført sparebankens fond Kr Sum disponert Kr Med et kontantutbytte på 100 prosent er disposisjonsgraden på 19,62 prosent av det samlede overskuddet. Etter disponering utgjør sparebankens fond 217,1 millioner kroner ved årets slutt. Balanseutvikling Forvaltningskapitalen utgjorde millioner kroner ved utgangen av 2014, en nedgang på 2 prosent. Samlet aktivitetskapital utgjør millioner kroner ved årets slutt, en økning på 4,8 prosent. Innskudd fra kunder utgjorde millioner kroner ved årets slutt, en nedgang på 8,5 prosent. Innskuddsdekningen utgjør 88,8 prosent, en nedgang på 9,3 prosentpoeng fra året før. Nedgangen i innskudd og innskuddsdekningen er knyttet til at vi i større grad drar nytte av gunstig langsiktig finansiering i det norske pengemarkedet. Finansieringssituasjonen vurderes som god. Gjeld til kredittinstitusjoner og gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapir var ved utgangen av året 335 millioner kroner, en økning på 34 millioner kroner siste år. Tap og mislighold Netto bokførte tap ble 6,7 millioner kroner eller 0,36 prosent av brutto utlån i 2014, en reduksjon 1,2 millioner kroner fra året før. Individuelle og gruppevise nedskrivninger utgjør 28,4 millioner kroner eller 1,53 prosent av brutto utlån ved utgangen av året. Gruppevise nedskrivninger er økt med 1,0 til 6,1 millioner kroner. Individuelle nedskrivninger er økt med 0,4 millioner kroner til 22,3 millioner kroner, og er i hovedsak knyttet til bedriftsmarkedet. Misligholdte lån (betalingsmislighold >90 dager) utgjorde 5 millioner kroner, hvorav 3,5 millioner kroner gjelder personkundemarkedet. I prosent av brutto utlån utgjør misligholdet henholdsvis 0,19 og 0,08 prosent for henholdsvis personkunde- og bedriftsmarkedet. Styret mener de samlede nedskrivningene er tilstrekkelige til å møte eventuelle fremtidige tap. 5

6 Brutto utlån i egne bøker er økt med 20 millioner kroner til millioner kroner ved årets slutt. Dette utgjør en økning på om lag 1 prosent. Andelen utlån til næringsliv er på om lag 30 prosent. Bankens posisjon som næringslivsbank i Sunndal er ytterligere styrket siste år. I 2014 har banken videreført strategien med overføring og finansiering av godt sikrede boliglån gjennom Eika Boligkreditt. Overføringsgraden av personkundelån til Eika Boligkreditt var ved utgangen av året på 32,6, en økning på 8,3 prosentpoeng fra Veksten i samlede utlån (inkl. Eika Boligkreditt) utgjør 205 millioner kroner eller 9 prosent. Dette er godt over den generelle kredittveksten i Norge som var om lag 5,3 prosent i Risikostyring Risikostyringen skal støtte opp om bankens strategiske utvikling, samt sikre forsvarlig formuesforvaltning. Styret fastsetter prinsipper og retningslinjer for styring av kreditt-, markeds-, likviditets- og operasjonell risiko. ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment Process) er en sentral del av risikostyringen. Risiko- og kapitaltoleranse konkretiseres gjennom mål og risikorammer. Risikoeksponering og risikoutvikling følges opp og rapporteres periodisk til bankens styre. Risikorammer vurderes minst en gang pr. år for virksomhetskritiske områder. Etter styrets vurdering fungerer retningslinjer og prosesser for risikoog kapitalstyring godt. Risikoeksponeringen ligger godt innenfor fastsatt risikoprofil ved utgangen av året. Kredittrisiko Kredittrisiko i utlånsporteføljen og garantiansvar overfor kunder er bankens største enkeltrisiko. Risikoen styres løpende i henhold til kredittpolicy, kredittfullmakter, rutiner for kredittgivning i kreditthåndbok og ulike offentlige krav. Det er fastsatt moderat risikoprofil for kredittområdet i den overordnede kredittstrategien, og kreditteksponeringen er innenfor vedtatte risikorammer. Kredittrisikoprofilen er uendret gjennom året. Låneporteføljen mot bedriftsmarkedet har moderat risiko, mens kredittrisikoen i personkundeporteføljen er lav. Utlån til personmarkedet (inkl. EBK) økte med 5,7 prosent i Bankens låneportefølje i Eika Boligkreditt er økt med 185 millioner kroner til totalt 626 millioner kroner. Egenkapital og soliditet Ren egenkapital (sparebankens fond, gavefond, overkursfond og eierandelskapital) var ved utgangen av året på 271,8 millioner kroner. I tillegg kommer fondsobligasjon på 20 millioner kroner. I andre kvartal styrket banken den ansvarlige kapitalen med opptak av nytt ansvarlig lån på 50 millioner kroner. Netto ansvarlig kapital utgjør 308,7 millioner kroner ved årets slutt. Nye kapitalkrav etter CRD IV/Basel III skal være fullt ut implementert fra 1. juli Etter råd fra Norges Bank besluttet Finansdepartementet i desember 2013 å innføre motsyklisk kapitalbuffer på 1 prosent gjeldende fra 30. juni Ved tilbakeslag i økonomien og store tap i bankene skal man kunne tære på bufferen. Sunndal Sparebank har ved utgangen av 2014 oppfylt de nye minimumskravene til ren kjernekapital, kjernekapital og kapitaldekning med god margin. Disse utgjør henholdsvis 19,5, 19,5 og 22,6 prosent. Leverage Ratio utgjorde 10,38 prosent ved utgangen av året. Styret er godt tilfreds med kapitalsituasjonen. Forsiktig kredittpolitikk har over tid bidratt til lavt mislighold i personkundeporteføljen. Så lenge sikkerhetsverdier ikke forringes som følge av vesentlig reduserte boligpriser eller at arbeidsløsheten øker vesentlig, anses tapsrisikoen i denne porteføljen som begrenset. Utlån til bedriftsmarkedet økte med om lag 22 prosent i Andelen utlån til næring utgjør om lag 30 prosent ved utgangen av året, en økning på om lag 5 prosentpoeng siste år. Betjeningsevnen og kredittkvaliteten i porteføljen vurderes som god. Lønnsom volumvekst, gode kunderelasjoner og et godt utviklet produktspekter er prioriterte områder mot bedriftsmarkedet. Banken har enkelte store låneengasjement i bedriftskundeporteføljen og kan være knyttet til enkeltstående kunder eller en gruppe av kunder som på konsolidert basis gjennom eierskap eller andre økonomiske forbindelser skal vurderes sammen. I følge lovbestemmelsene kan ett stort engasjement maksimalt utgjøre 25 prosent av netto ansvarlig kapital. Engasjementer over 10 prosent av netto ansvarlig kapital skal på periodisk basis rapporteres til myndighetene. Ved utgangen av 2014 har banken to slike engasjement. Styret vurderer bankens kredittrisiko som moderat til lav. 6

7 Markedsrisiko Styring av markedsrisiko skjer gjennom rammene som er fastsatt i markedspolicy. Strategi og stresstester på markedsrisikoområdet gjennomgås av styret minimum én gang i året. Risikoeksponering overvåkes løpende og rapporteres periodisk til styret. Markedsrisikoen er i det alt vesentlige knyttet til investering og forvaltning av rentebærende verdipapirer i bankens likviditetsportefølje. Porteføljen består av verdipapirer utstedt av norske institusjoner. Beholdningen av obligasjoner utgjorde 259 millioner kroner ved årets slutt. Av dette var 140 millioner kroner eller om lag 54 prosent investert i Obligasjoner med Fortrinnsrett (OmF). Gjennomsnittlig kredittdurasjon for hele porteføljen er om lag 2,2 år. En nedgang på 0,3 år fra året før. Samtlige papirer reguleres mot 3- måneders Nibor med en gjennomsnittlig rentedurasjon på 0,13 ved årets slutt. Renterisikoen har vært lav gjennom Banken påtar seg kredittspreadrisiko gjennom investeringer i rentepapirer. For investeringer i OmF og bankobligasjoner anses denne risikoen som lav ved årets slutt. For investeringer i industripapirer vurderes kredittspreadrisikoen å være moderat. Investeringer i aksjer/egenkapitalbevis (eksklusive strategisk eierskap) som regnes som omløpsmidler er begrenset. Bankens aksjeeksponering gjelder i hovedsak strategisk eierskap i Eika Boligkreditt AS og Eika Gruppen AS. Styret vurderer samlet aksjerisiko som lav. Banken har en konservativ holdning til valutarisiko. Foruten en mindre valutabeholdning til å betjene egne kunder har banken ingen posisjoner i utenlandsk valuta. Det er styrets vurdering at total markedsrisiko er moderat til lav ved utgangen av året. Likviditetsrisiko Styring av likviditetsrisiko skjer gjennom vedtatte risikorammer i likviditetspolicyen. Likviditetsrisikoen skal være lav. Dette innebærer at banken skal ha en forsvarlig og langsiktig finansiering med innskudd som hovedkilde. Banken skal ha en likviditetsbuffer som sikrer tilgang til finansiering i situasjoner med markedsstress. Styret mottar månedlige rapporter om eksponering i forhold til vedtatte risikorammer. Styret behandler bankens likviditetsstrategi, stresstester og beredskapsplan minimum én gang i året. Finansieringskostnadene har avtatt gjennom 2014 og tilgangen til ny markedsfinansiering har vært god. Risikopåslaget i pengemarkedsrenten er kommet ned mot nivåene før finanskrisen. Bankens likviditetsbuffer består av innskudd i Norges Bank, innskudd i andre finansinstitusjoner uten oppsigelse og verdipapirer som gir låneadgang i Norges Bank. Ved utgangen av året utgjorde likviditetsbufferen 332 millioner kroner. Arbeidet med tilpasning til nye regulatoriske krav på likviditetsområdet har fortsatt i 2014, både gjennom opptak av ny langsiktig finansiering og økning av beholdningen av likvide verdipapirer. Ved utgangen av 2014 var innskuddsdekningen på 88,8 prosent mot tilsvarende 98,1 prosent i Tilsvarende var nivået for LCR (Liquidity Coverage Ratio) og NSFR (Net Stable Fund Ratio) henholdsvis 192,3 og 128,9 ved utgangen av året. Dette er godt over minimumskravene på 100 fastsatt av myndighetene. Det er styrets vurdering at bankens likviditetsrisiko er lav ved utgangen av året. Operasjonell risiko I policy for operasjonell risiko har styret fastsatt rammer for styring og kontroll med operasjonell risiko. Det er en overordnet målsetting at ingen enkelthendelser forårsaket av operasjonell risiko skal skade bankens finansielle stilling i alvorlig grad. Løpende vurdering og bruk av bankens rammeverk for virksomhetsstyring, risikoanalyse og prosedyrer for ulike arbeidsprosesser skal bidra til å identifisere og kontrollere risiko. Etablerte løpende internkontrolltiltak skal bidra til å avdekke risikonivå. Vesentlige hendelser rapporteres til bankens styre. Banken har ingen vesentlige tap som følge av operasjonelle hendelser i 2014, og det er ikke avdekket forhold som er kritisk for bankens drift. Styret mener at operasjonell risiko er under god kontroll. Eierstyring og selskapsledelse Eierstyring og selskapsledelse i Sunndal Sparebank bygger delvis på NUES-anbefalningene og Finanstilsynets modul for overordnet styring og kontroll. Sistnevnte reflekterer prinsipper fra European Banking Authority (EBA). Banken tilpasser foretaksstyringen i forhold til dette rammeverket så langt det passer. Prinsipper og policyer som legges til grunn skal sikre at virksomhetsstyringen er tilpasset lover og forskrifter. Samtidig legges det opp til at virksomhetsstyringen skal være tilpasset bankens kompleksitet og omfang. Dette skal sikre forsvarlig formuesforvaltning over tid og at bankens ulike interessegrupper ivaretas på en tilfredsstillende måte. I 2014 er det gjennomført i alt 19 styremøter. Fokusområder har vært oppfølging av drift, strategi, risiko, kapitalstyring, marked og rammebetingelser. Det er utarbeidet egen årsplan for styrets arbeid. Det legges stor vekt på tilstrekkelig kunnskap og utvikling av kompetansen blant styrets medlemmer. En egenevaluering av arbeidsform, kompetanse, prioriteringer og samarbeid mellom styre og ledelse er gjennomført også i Styret er Forstanderskapets organ for å beslutte den strategiske retning og å utøve kontroll med den operative driften av banken. Styret består av 6 medlemmer med 3 varamedlemmer valgt av Forstanderskapet. Ett medlem og ett varamedlem velges av og blant bankens ansatte. Det legges vekt på å ha et kompetent og uavhengig styre. Det er utarbeidet egne retningslinjer for variabel godtgjørelse til bankens ansatte. Eventuell godtgjørelse fastsettes av styret en gang i året. Nærmere informasjon om godtgjørelsesordningen er omtalt i Pilar 3. I henhold til sparebanklovens bestemmelser har styret etablert et risiko- og revisjonsutvalg. Utvalget består av tre styremedlemmer. Risiko- og revisjonsutvalget har vurdert ansvarlig revisors uavhengighet og mener det ikke foreligger forhold som kan utgjøre en trussel eller som kan svekke ansvarlig revisors integritet overfor Sunndal Sparebank. Med bakgrunn i nye lovbestemmelser har banken i 2014 etablert egen Risk Manager-funksjon. Organisatorisk ivaretas funksjonen av økonomisjef. Eierforhold - utbyttepolitikk Banken gjennomførte en offentlig egenkapitalbevisemisjon i april 2013 til pålydende kurs 105 kroner. De 20 største eierne representerer 42,66 av eierandelskapitalen ved utgangen av året, uforandret fra ett år tidligere. Det er totalt 282 egenkapitalbeviseiere. Banken har ingen egenbeholdning av egenkapitalbevis, mens ansatte eide 2,4 prosent av ved utgangen av året. Omsetningsvolumet av egenkapitalbevisene er lavt, men likviditeten har vært god. Sist omsatte kurs i 2014 var 115 kroner. Det er styrets ambisjon å kunne gi investorene en attraktiv avkastning på egenkapitalbevisene over tid. Forutsatt tilfredsstillende soliditet, tas det sikte på å gi et kontantutbytte på mellom prosent i årene framover. Utbytte som ikke utdeles kontant, vil bli overført til utjevningsfondet. Styret foreslår overfor forstanderskapet et kontantutbytte på NOK 8,42 per egenkapitalbevis for Avkastning som ikke gis som kontantutbytte foreslås overført til utjevningsfond. Inntjening per bevis, kroner herav kontantutbytte per bevis overført utjevningsfond per bevis ,42 5,37 8,42 5,37 0,00 0,00 Bokført egenkapital per bevis, kroner 100,27 100,27 Egenkapitalbevisbrøk 18,44 % 19,62 % Målt mot bokført egenkapital, ble egenkapitalavkastningen i 2014 på 8,1 prosent. For å skape tillit til investormarkedet, legges det vekt på korrekt og tidsriktig informasjon om bankens økonomiske utvikling. Investorinformasjon formidles via bankens hjemmesider. 7

8 Kvartalsrapporter gjøres tilgjengelig senest 45 dager etter endt rapporteringsperiode. Personalområdet Sunndal Sparebank skal være kjent for å ha dyktige medarbeidere som skaper merverdi og gode kundeopplevelser gjennom god og helhetlig økonomisk rådgivning. Viktige suksesskriterier i så måte er høy kompetanse, etisk bevissthet og god serviceinnstilling. Bankens medarbeidere representerer dette. På kompetanseområdet har banken videreført arbeidet med autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere (AFR) gjennom systematisk kunnskapsoppdatering for sine rådgivere. For å gi breddeog spesialistrådgivere en enda bedre kunnskapsplattform, er det i tillegg igangsatt kompetansetiltak på forsikringsområdet gjennom godkjenningsordningen for skadeforsikring (GOS). Det er også gjennomført andre læringsløp innen rådgivning og dagligbankområdet. Implementering av ny rådgivningsmetodikk gjennom Eika-Alliansen står også sentralt i bankens kompetanseløft. Utvikling av medarbeidernes kompetanse er et strategisk satsningsområde. Ved utgangen av 2014 hadde banken 22 fast ansatte fordelt på 20,6 årsverk. Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Samlet sykefravær for Sunndal Sparebank i 2014 var 3 prosent. Dette er uendret fra året før. Banken har inngått avtale om bedriftshelsetjeneste. I tett samarbeid med verneombud og bedriftshelsetjenesten, fastsettes årlig tiltaksplan for å fremme arbeidet med helse, miljø og sikkerhet. Resultatet av et mangeårig HMS-arbeid er nå at banken har et sykefravær under gjennomsnittet for finansnæringen. Styret er opptatt av et godt arbeidsmiljø der den enkelte opplever trygghet, får brukt sine evner og har gode påvirkningsmuligheter. Årets organisasjonsundersøkelse viser at medarbeiderne trives og har god motivasjon. Banken har i flere år stimulert ansatte til fysisk aktivitet for god helse. Det er innført en ordning med helt eller delvis dekning av utgifter til treningssenter, svømming o.l. Det er også etablert trimpremiering for de som er aktive. Etter et større renoveringsprosjekt, overtok banken i april nye og framtidsrettede banklokaler. Prosjektet har gitt en vesentlig oppgradering av det fysiske arbeidsmiljøet gjennom blant annet nytt ventilasjonsanlegg, oppgradering av varmeanlegg og ny belysning. Kapasiteten på arbeidsplasser og møterom er også økt. Prosjektet ble gjennomført til planlagt tid og innenfor kostnadsrammen. Medarbeidere og kunder uttrykker stor tilfredshet med de nye lokalene. Det har ikke vært registrert eller meldt personskader til Arbeidstilsynet gjennom året. Likestilling Styret er opptatt av å sikre størst mulig mangfold i banken ved å legge vekt på balanse i kjønnsfordelingen i ulike roller og på alle nivåer i organisasjonen. Forutsatt lik kompetanse tilstrebes det i rekrutteringsprosesser å velge den eller de personene som skaper best mulig balanse mellom kjønnene. Styret består av seks personer og er likt fordelt mellom kjønnene. Ledergruppen består av tre personer, hvorav én er kvinne. Blant alle bankens medarbeidere er fordelingen 59 prosent kvinner og 41 prosent menn. Lønn fastsettes for alle medarbeidere på grunnlag av stillingsinnhold, utdannelse, erfaring og personlige egenskaper. Etikk Det legges vekt på at medarbeidere har god kjennskap til og etterlever bankens etiske retningslinjer. Oppfølging av retningslinjene skjer i møter og årlige medarbeidersamtaler. De etiske retningslinjene evalueres og fornyes periodisk av styret. Det er ikke rapportert brudd på etiske regler i 2014 og etter styrets vurdering har medarbeiderne høy etisk standard både internt og i sin dialog med kunder. Samfunnsansvar De siste årene har det vært økende oppmerksomhet om at næringslivets ansvar i samfunnet går utover det å skape bedriftsøkonomisk overskudd og trygge arbeidsplasser. Interesseorganisasjonene Finans Norge (FNO), Sparebankforeningen og Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) har satt samfunnsansvar høyt på dagsorden. Samfunnsansvar legger til grunn at bedrifter integrerer sosiale og miljømessige hensyn i sin daglige drift. Samfunnsansvaret går ut over det som er pålagt ved lov. Banken tar ansvar for sin påvirkning på mennesker og miljø og har fokus på bærekraftig verdiskaping ved å integrere etikk, miljø og samfunnsmessige hensyn i forretningsdriften. Banken arbeider både direkte og indirekte med slike spørsmål i daglig drift. Banken er samtidig en samfunnsnyttig virksomhet som bidrar til å realisere muligheter og skape arbeidsplasser og ansvarlig vekst. Banken spiller blant annet en viktig rolle når unge skal kjøpe sin første bolig. Videre vil banken med sin lokalkunnskap og nærhet til små og mellomstore bedriftskunder effektivt kunne bidra til at disse får hjelp til å sette ideer ut i livet. Det anvendes ikke innsatsfaktorer eller produksjonsmetoder som direkte forurenser det ytre miljøet. Hoveddelen av tjenestetilbudet til kundene er digitalisert. Eksempler er mobilbank, Nettbank og elektronisk distribusjon av kundemeldinger. Banken har i 2014 avviklet betjening av kunder over skranke, noe som har redusert behovet for kontanter. Introduksjon av betaling med mobiltelefon og fortsatt økt kortbruk blant kundene, vil redusere kontantbruken ytterligere de nærmeste årene. Eika-Alliansen skal i løpet av 2015 introdusere hurtigbetaling med mobiltelefon. Belastningen på det ytre miljø forventes å bli redusert både gjennom lavere papirforbruk og transportbehov for kontanter. Bankens reiseaktivitet er over tid redusert ved at flere møter med våre alliansepartnere gjennomføres via nett- og telefonkonferanser. Banken har i en årrekke vært tilknyttet fjernvarmeanlegget til Sunndal Energi, noe som har redusert energiforbruket til oppvarming av bygg vesentlig. Fjernvarmen leveres fra renseanlegget til Hydro Aluminium Sunndal. Økonomisk kriminalitet er profittmotiverte og lovstridige handlinger. Banken er underlagt myndighetenes hvitvaskingsregelverk som skal bidra til å bekjempe hvitvasking og terrorfinansiering. Blant annet er banken pålagt å utrede alle mistenkelige transaksjoner. For å ivareta og etterleve lovbestemmelser på området, er det etablert egen policy for antihvitvasking. Bankens medarbeidere gjennomfører obligatorisk e-læring og oppdatering av kunnskap innen antihvitvasking. Slik oppdatering er gjennomført i Den enkelte medarbeider er pålagt å gjennomføre kundekontroller i henhold til regelverket og varsle ved mistanke om mistenkelig(e) transaksjon(er). I 2014 har banken oversendt èn antihvitvaskmelding til norske myndigheter for videre oppfølging. Sertifisert Miljøfyrtårnbedrift I 2014 har banken fullført en prosess sammen med rådgivere for å bli sertifisert som Miljøfyrtårn. Med en slik sertifisering får banken dokumentert sin miljøinnsats og samfunnsansvar gjennom systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. Fram mot sertifiseringen er det gjennomført ulike kartlegginger, miljøanalyser, det er etablert instrukser og veiledninger med basis i bransjekrav som stilles for kontorvirksomhet. Bankbygget er energimerket med energikarakter C. Dette betyr at bygget er kategorisert som over middels energieffektivt. Den 3. november mottok banken den offisielle sertifiseringen som har en gyldighet på 3 år. Miljøfyrtårnsertifiseringen har spesielt satt fokus på en miljøbevisst holdning til papirbruk og avfallshåndtering. Allmennyttig virksomhet Sparebanker har gjennom lovbestemmelser anledning til å kunne gi deler av overskuddet til allmennyttige formål. Sunndal Sparebank har i flere år definert gaveinstituttet som et viktig samfunnsengasjement og et strategisk virkemiddel for å bidra til aktivitet og mangfold innen områder som idrett og kultur. Tildeling av gaver til allmennyttige formål 8

ÅRSRAPPORT. fra start til mål

ÅRSRAPPORT. fra start til mål BANKSJEFEN HAR ORDET 2011 ble et godt år for Grong Sparebank. Et rekordsterkt driftsresultat, sammen med en høy kundevekst, viser at banken også i 2011 har utviklet seg meget positivt. Vi leverer bankens

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 2014

ÅRSRAPPORT 2014 2014 ÅRSRAPPORT 2014 Styrets beretning til regnskapsåret 2014 INNLEDNING Selbu Sparebank ble etablert i 1859, og er en selvstendig bank med hovedkontor i Selbu. Selbu og Tydal er godt etablerte kontor, og

Detaljer

Mysen Sarpsborg Årsrapport 2013

Mysen Sarpsborg Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 Med omtanke for mennesker og verdier - siden 1848 Innholdsfortegnelse Styrets beretning side 4 Resultatregnskap side 16 Balanse side 18 Noter side 20 Eierstyring og selskapledelse side

Detaljer

Dette er Andebu Sparebank

Dette er Andebu Sparebank Årsrapport 2011 1 Dette er Andebu Sparebank Andebu Sparebank er en frittstående og selvstendig sparebank etablert i 1863. Vi tilbyr betalingsløsninger, finansiering, sparing og forsikring for å skape lønnsomhet

Detaljer

Dette er Andebu Sparebank

Dette er Andebu Sparebank Årsrapport 2012 1 Dette er Andebu Sparebank Andebu Sparebank er en frittstående og selvstendig sparebank etablert i 1863. Vi tilbyr betalingsløsninger, finansiering, sparing og forsikring for å skape lønnsomhet

Detaljer

Årsrapport 2014. Trøgstad Sparebank

Årsrapport 2014. Trøgstad Sparebank Årsrapport 2014 Trøgstad Sparebank Årsrapport 2014 STYRETS BERETNING FOR 2014 GENERELT RESULTATREGNSKAPET BALANSEN EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE (corporate governance) Generelle regnskapsprinsipper GENERELT

Detaljer

Heading. Årsrapport 2014. en trivelig bank med kloke løsninger

Heading. Årsrapport 2014. en trivelig bank med kloke løsninger Årsrapport 2014 en trivelig bank med kloke løsninger Sidetema Sidetema Innhold Virksomheten og lokalisering 4 Dette er Andebu Sparebank Våre verdier Våre kundeløfter Bankens rammebetingelser 4 Virksomheten

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 2013

ÅRSRAPPORT 2013 2013 ÅRSRAPPORT 2013 STYRETS BERETNING TIL REGNSKAPSÅRET 2013 Innledning Selbu Sparebank er etablert i 1859, og driver bankvirksomhet med forretningssteder i Selbu, Tydal, Stjørdal og Trondheim kommuner, og

Detaljer

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling Årsberetning 2014 Årsberetning 2014 Rammebetingelser Hegra Sparebank driver sin virksomhet fra 2 kontorer i Stjørdal kommune. Kontorlokalene befinner seg i Søndre gate i Stjørdal sentrum og i eget forretningsbygg

Detaljer

Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling...

Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling... Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling... 5 Strategisk samarbeid Terra-gruppen... 5 Resultatutvikling,

Detaljer

Årsrapport 2013 Bien Sparebank AS. en alliansebank i eika.

Årsrapport 2013 Bien Sparebank AS. en alliansebank i eika. Årsrapport 2013 Bien Sparebank AS en alliansebank i eika. BIEN SPAREBANK AS ÅRSRAPPORT 2013 1885-2013 128 år Bankens ledergruppe Fra venstre: Leder BM Trygve Einerkjær, leder depot og kredittkontroll Lillian

Detaljer

BANKSJEFENS KOMMENTAR

BANKSJEFENS KOMMENTAR Årsrapport 2013 BANKSJEFENS KOMMENTAR 2013 har spesielt vært preget av stor kundevekst, høy kredittvekst samt gjennomføring av en helhetlig merkevareprosess i banken. Vi kan stolt legge året 2013 bak oss

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2014

Årsmelding og regnskap 2014 Årsmelding og regnskap 2014 111. forretningsår Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank ble etablert i 1904, og er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og rådgivningskontor

Detaljer

Banksjefens kommentar 3. Styrets Beretning 2013 4. Resultat og Balanse 15. Egenkapitaloppstilling 17. Kontantstrømoppstilling 18 NOTER 19

Banksjefens kommentar 3. Styrets Beretning 2013 4. Resultat og Balanse 15. Egenkapitaloppstilling 17. Kontantstrømoppstilling 18 NOTER 19 Årsberetning 2013 1 Innhold Banksjefens kommentar 3 Styrets Beretning 2013 4 Resultat og Balanse 15 Egenkapitaloppstilling 17 Kontantstrømoppstilling 18 NOTER 19 Eierstyring og selskapsledelse 2013 (Corporate

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2012. 114. forretningsår

Årsberetning og regnskap 2012. 114. forretningsår Årsberetning og regnskap 2012 114. forretningsår INNLEDNING Hjartdal og Gransherad Sparebank skal være en lokalbank for Hjartdal, Notodden og Kongsberg som tilbyr hyggelig og kompetent service. Vårt mål

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2010. Foto: Hans Dieter Fleger

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2010. Foto: Hans Dieter Fleger ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2010 Foto: Hans Dieter Fleger BANKSJEFENS FORORD... 3 STYRETS ÅRSBERETNING... 4 ÅRSREGNSKAP 2010...14 KONTANTSTRØMOPPSTILLING...19 NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET...20 1 INNLEDNING...20

Detaljer

Årsrapport 2014. 104. regnskapsår

Årsrapport 2014. 104. regnskapsår 104. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2014. 1 Sparebankenes rammebetingelser 2015... 1 Bankens virksomhet i 2014. 1 Virksomhetsstyring... 2 Eiendomsmegling... 3 Strategisk samarbeid

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 108. forretningsår Årsberetning for 2011 Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og et avdingskontor

Detaljer

Risiko- og kapitalstyring Redegjørelse Pilar 3

Risiko- og kapitalstyring Redegjørelse Pilar 3 Risiko- og kapitalstyring Redegjørelse Pilar 3 2014 Innholdsfortegnelse 1 Kapitaldekningsreglene... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Kapitalkravforskriften... 3 1.3 Sunndal Sparebanks kapitalmål... 4 2 Konsolidering...

Detaljer

BANKSJEFENS FORORD. 3 STYRETS ÅRSBERETNING. 4 ÅRSREGNSKAP 2011.16 KONTANTSTRØMOPPSTILLING.20 NOTER TIL REGNSKAPET.21 ERKLÆRING FRA STYRET OG BANKSJEF

BANKSJEFENS FORORD. 3 STYRETS ÅRSBERETNING. 4 ÅRSREGNSKAP 2011.16 KONTANTSTRØMOPPSTILLING.20 NOTER TIL REGNSKAPET.21 ERKLÆRING FRA STYRET OG BANKSJEF ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSREGNSKAP 2011 BANKSJEFENS FORORD... 3 STYRETS ÅRSBERETNING... 4 ÅRSREGNSKAP 2011...16 KONTANTSTRØMOPPSTILLING...20 NOTER TIL REGNSKAPET...21 ERKLÆRING FRA STYRET OG BANKSJEF...39

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Styrets årsberetning for 2009 Styrets hovedmål for 2009 var å styrke bankens egenkapital. Dette var et utfordrende mål i et år som begynte med stor usikkerhet

Detaljer

Nøkkeltall (Tall i Mill kr) 2012 2011 Endring Endring i % Resultat Forvaltningskapital Utlån/Kreditter Innskudd fra Kunder

Nøkkeltall (Tall i Mill kr) 2012 2011 Endring Endring i % Resultat Forvaltningskapital Utlån/Kreditter Innskudd fra Kunder 2012 Årsberetning INNHOLD Nøkkeltall 5 Generelt om året 2012 og utsikter for året 2013 7 Eierstyring og selskapsstyring 8 Driftsresultat 10 Resultatregnskap 2012 13 Balanse 2012 14 Revisors beretning

Detaljer

En alliansebank i. Gærbra bank fær vanli fælk

En alliansebank i. Gærbra bank fær vanli fælk Gærbra bank fær vanli fælk En alliansebank i Innledning Styrets årsberetning sammen med resultatregnskap, balanse, kontantstrømanalyse og noter til regnskapet har som formål å dekke kravene i Lov om årsregnskap

Detaljer

1 Hovedtall fra regnskapet for 2012 og sammenligningstall for de siste 4 år

1 Hovedtall fra regnskapet for 2012 og sammenligningstall for de siste 4 år 2012 ÅRSRAPPORT 2 Årsrapport 2012 - Rindal Sparebank INNHOLD Hovedtall fra regnskapet for 2012 og sammenligningstall for de siste 4 år... 3 Styrets årsmelding 2012... 4 Resultatregnskap... 12 Balanse...

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010 Årsberetning 2010 STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010 Strømmen Sparebank driver sin bankvirksomhet fra sitt kontor i Strømsveien 65 på Strømmen. 2010 ble på nytt et meget bra år for banken. Ca. 25 mill. kr av

Detaljer

God likviditet og lavere inntjening

God likviditet og lavere inntjening ÅRSMELDING 2014 God likviditet og lavere inntjening Både USA og Storbritannia har hatt en positiv utvikling i økonomien i 2014, men eurosonen sliter fortsatt med svak vekst. Flere av EU-landene sliter

Detaljer

ÅRSBERETNING REGNSKAP

ÅRSBERETNING REGNSKAP ÅRSBERETNING REGNSKAP 2012 RørosBanken Røros Sparebank Årsberetning for 2012 Norsk og internasjonal økonomi Utsiktene til en mer stabil økonomi og ny vekst både i Europa og i USA er vesentlig bedret mot

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2007. 171. forretningsår

Årsberetning og regnskap 2007. 171. forretningsår Årsberetning og regnskap 2007 171. forretningsår Flekkefjord Sparebank - Årsberetning og regnskap 2007 2 FLEKKEFJORD SPAREBANK STYRETS BERETNING FOR 2007 171. DRIFTSÅR SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER I

Detaljer

Meldal Sparebank - Årsrapport 2011

Meldal Sparebank - Årsrapport 2011 Meldal Sparebank - Årsrapport 2011 2011 1 ÅRSRAPPORT - 2011 Meldal Sparebank Forretningside Januar 2012 En bank med selvstendighet og uavhengighet. En bank med lokal forankring og samfunnsansvar. En fullservicebank

Detaljer

INNHOLD BANKSJEFENS OPPSUMMERING 2012. 5 STYRETS ÅRSBERETNING. 6 RESULTATREGNSKAP. 12 BALANSE. 13 KONTANTSTRØMANALYSE. 14 NOTER.

INNHOLD BANKSJEFENS OPPSUMMERING 2012. 5 STYRETS ÅRSBERETNING. 6 RESULTATREGNSKAP. 12 BALANSE. 13 KONTANTSTRØMANALYSE. 14 NOTER. ÅRSRAPPORT 2012 1 2 INNHOLD BANKSJEFENS OPPSUMMERING 2012... 5 STYRETS ÅRSBERETNING... 6 RESULTATREGNSKAP... 12 BALANSE... 13 KONTANTSTRØMANALYSE... 14 NOTER... 15 REVISJONSBERETNING... 35 KONTROLLKOMITEENS

Detaljer