Å r s r a p p o r t

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Å r s r a p p o r t 2 0 1 0"

Transkript

1 Å r s r a p p o r t Styrets beretning Regnskap med noter Analyser Kontrollkomiteens melding Revisors beretning Kraftbanken i Indre Østfold og Follo Bank Forsikring Eiendom

2 Årsberetning 2010 for Askim Sparebank Innhold Side Virksomhet, rammebetingelser m.v Resultatregnskapet Balansen Risikoforhold Fremtidig utvikling Årsresultat og disponering Kontantstrømoppstilling Noter Kontrollkomiteens melding Revisors beretning Forsidebilde: Smaalenene bru Foto: Trond Eivind Lid Smaalenene Avis 2

3 VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Askim Sparebank driver bankvirksomhet og tjenestetilbud som står i naturlig tilknytning til dette. Askim Sparebank sine primære markedsområder er Askim, Skiptvet og Folloregionen. Banken har hovedkontor i Askim og avdelingskontorer i Ski og Skiptvet. Banken driver sin virksomhet i egne lokaler i Askim. Banken leier lokaler til avdelingskontorene i Ski og Skiptvet. Banken har en profil som retter seg mot personmarkedet, jord- og skogbruk, små og mellomstore bedrifter samt offentlig sektor i primærområdene. Askim Sparebank er banken der du treffer mennesker. Askim Sparebank legger stor vekt på å være en pålitelig, fleksibel og offensiv samarbeidspartner for sine kunder. Personlig oppfølging og god rådgiving er viktig for oss i Askim Sparebank. TERRA-GRUPPEN BANKALLIANSE OG FINANSKONSERN Terra-Gruppen Finanskonsernet Terra-Gruppen er eid av 77 selvstendige og lokalt forankrede norske sparebanker og OBOS (Oslo Boligog Sparelag). Askim Sparebank er blant de 78 aksjonærene. Terra-Gruppen og deres aksjonærer utgjør en av Norges største finansgrupperinger, med en samlet forvaltningskapital på om lag 250 milliarder. Stor og solid kundemasse Terrabankene har en samlet kundemasse på ca kunder og har landets høyeste kundetilfredshet og lojalitet av alle banker med fysisk kundekontakt i Norge. Dette gjør Terra-Gruppen til en ledende, og en av de største aktørene i det norske markedet for finansielle produkter og tjenester. Terrabankene har samlet en betydelig distribusjonskapasitet med 190 bankkontorer i 105 kommuner. Slik sett bidrar Terra og sparebankene til mangfold i finansnæringen, lokal verdiskaping og nærhet til kundene. Stordriftsfordeler Terra-Gruppen arbeider for at Askim Sparebank og de andre aksjonærene oppnår gode vilkår for effektiv drift. Gjennom alliansen får bankens kunder tilgang til hele bredden av konkurransedyktige produkter og tjenester. Totalleverandør av finansielle produkter Gjennom sine produktselskaper tilbyr Terra-Gruppen en lang rekke konkurransedyktige produkter. De viktigste er boliglån gjennom Terra BoligKreditt, debet- og kredittkort fra Terra Kortbank, skade- og livsforsikring fra Terra Forsikring, fond og obligatorisk tjenestepensjon fra Terra Forvaltning, aksjeog obligasjonshandel gjennom Terra Markets samt leasing og salgspantlån fra Terra Finans. Betydelig eiendomsmegler Terra-Gruppen har to eiendomsmeglerkjeder: Terra Eiendomsmegling og Aktiv Eiendomsmegling. De to kjedene rendyrkes med to forskjellige konsepter. Aktiv Eiendomsmegling har sin virksomhet konsentrert om de store byene, mens Terra Eiendomsmegling er lokalisert i mindre byer. De to kjedene har til sammen nesten 80 meglerkontorer, og formidlet ca eiendommer i Leverer fellestjenester og utfører fellesoppgaver I tillegg til den forretningsmessige driften i produktselskapene har Terra-Gruppen ansvar for å utføre en rekke fellesoppgaver på vegne av Terrabankene. Dette gjelder blant annet innkjøp av tjenester og produkter innenfor IT, betalingsformidling, prosjektstyring, opplæring og kompetanseutvikling, samt fellestjenester som merkevarebygging, kommunikasjon og fremme av bankenes næringspolitiske interesser. BANKENS RAMMEBETINGELSER Bankens rammebetingelser er i hovedsak fastsatt i Sparebankloven og Finansieringsvirksomhetsloven, samt forskrifter fra Finanstilsynet og Bankenes Sikringsfond. Banken er en lokal, selvstendig sparebank uten kapital i form av egenkapitalbevis og er sterkt lokalt forankret gjennom forstanderskapets sammensetning. Medlemmene er valgt av innskyterne, Askim kommune, Skiptvet kommune og de ansatte. Askim Sparebank opererer i et marked med sterk konkurranse fra DnBNOR, SpareBank1, Nordea, mfl. samt banker som utelukkende tilbyr sine tjenester via internett. Ved inngangen til 2010 var styringsrenten til Norges Bank 1,75 %. Ved inngangen til 2010 forventet banken noe hyppigere renteøkninger fra Norges Bank enn det som ble det endelige resultatet. Norges Bank satte opp renten bare en gang i Renteøkningen kom med virkning fra den 6. mai og renteøkningen var 0,25 % slik at styringsrenten ved utgangen av 2010 var 2 %. Rentenivået har derfor vært veldig lavt gjennom hele Kredittspreadene på senior banklån har vært volatile i 2010 men har gjennomgående holdt seg høye. Det er først og fremst den vedvarende uroen rundt statsfinansene i PIIGS landene som har forårsaket de høye kredittspreadene på senior banklån. Banken tok i juni og august 2010 opp et ordinært 3 års obligasjonslån med kupongrente 98 punkter over 3 mnd NIBOR. Ved inngangen på 2011 er prisene på 3 års obligasjonslån enda noe høyere enn dette. Konkurransen i markedet for godt sikrede boliglån er meget sterk. Askim Sparebank har derfor gjennom hele 2010 hatt et bevisst forhold til å plassere godt sikrede boliglån i Terra Boligkreditt. Terra Boligkreditt funder seg vesentlig billigere enn Askim Sparebank. For å kunne oppnå lønnsomhet på godt sikrede boliglån må disse lånene plasseres i Terra Boligkreditt. Askim Sparebank har ikke flyttet porteføljer av lån til Terra Boligkreditt. Etableringen av lån i Terra Boligkreditt skjer fortløpende ved opprettelse av nye kundeforhold eller refinansiering av løpende lån. FORTSATT DRIFT Årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Til grunn for denne vurdering ligger bankens sunne økonomiske drift og finansielle stilling, samt styrets vurdering av fremtidsutsiktene. Etter styrets mening gir årsregnskap og årsberetning en rettvisende oversikt over utviklingen og resultatet av bankens virksomhet og økonomiske stilling. 3

4 ARBEIDSMILJØ OG PERSONALE Sykefraværet i banken var totalt på 514 dagsverk som er 5,55 % av total arbeidstid, mot 326 dagsverk og 3,52 % i I 2010 var det 12 sykefravær lengre enn 2 uker, tilsvarende tall i 2009 var 9. Det har ikke vært spesielle årsakssammenhenger til langtidsfraværet. I løpet av året har det ikke forekommet eller blitt rapportert alvorlige arbeidsuhell eller ulykker, som har resultert i store materielle skader eller personskader. Arbeidsmiljøet betraktes som godt. Bankens sikkerhetsrutiner bedømmes som gode, og sikkerhetsarbeidet og HMS drives etter gjeldende lover og regler. Samarbeidet med de ansattes organisasjon har vært konstruktivt og bidratt positivt til driften. Av bankens 42 ansatte er 22 kvinner. Bankens ledelse består av en kvinne og fire menn. Bankens styre har 2 kvinnelige og 4 mannlige medlemmer. Banken jobber bevisst med å oppfylle de samfunnsmessige forventningene om likestilling i bankens ledelse og styre. I forbindelse med stillingsutlysning, avlønning, regulativer, mulighet til deltidsstillinger etc. er kjønnene likestilt. Ansettelsesutvalget fungerer etter intensjonen og ivaretar dermed interessene for likestilling mellom kjønnene. vil Askim Sparebank fortsette med også i I Follo er banken blant annet hovedsponsor til Oppegård IL, Ski IL håndball, Driv fotball i Enebakk og Ad Astra konsertene i Drøbak. I Skiptvet er banken hovedsponsor for Skiptvet IL. Av historiske årsaker er banken naturlig nok en enda større bidragsyter til mange grupper i Askim, blant annet Askim Fotballklubb, Askim IF, Askim Pike og Guttekorps og Askim Janitsjar. REDEGJØRELSE FOR ÅRSREGNSKAPET Resultatregnskapet Resultatet av ordinær drift før skatt ble på MNOK 34,9 for 2010, mot MNOK 24,9 for Økt netto rente- og kredittprovisjonsinntekter, økt utbytte og økte gebyrer og provisjonsinntekter bidrar med MNOK 7,5 til resultatforbedringen. Fremtidige pensjonsforpliktelser etter gammel AFP ordning er redusert med MNOK 4,3 etter at ny lov om AFP ble vedtatt i Stortinget 19. februar Beløpet er bokført som en kostnadsreduksjon på pensjonskostnader og bidrar til at pensjonskostnadene er MNOK 5,1 lavere i 2010 sammenlignet med Banken har kostnadsført MNOK 2 i nedskrivninger på overtatte eiendeler i Tap på utlån og garantier er MNOK 2,7 høyere i 2010 sammenlignet med Netto rente og kredittprovisjoner I kroner er netto rente- og provisjonsinntekter økt med MNOK 3,6 fra totalt MNOK 65,1 i 2009 til totalt MNOK 68,7 i Målt i % av gjennomsnittlig forvaltningskapital har netto rente- og kredittprovisjonsinntekter styrket seg fra 2,02 % til 2,04 % Askim Sparebanks Instrumentpris på kr som gikk til Agnes Engsby Bastiansens (9) Her sammen med Avdelingsleder Anders Melleby på Ski -kontoret. Pengene går til piano. MILJØRAPPORTERING Etter styrets oppfatning forurenser ikke bankens virksomhet det ytre miljø utover det som er normalt for kontordrift. MARKEDSOMRÅDE Askim Sparebank har, og skal fortsatt ha, en sterk posisjon i Askim. Banken har fått et godt fotfeste i Ski og Follo og ser betydelige vekstmuligheter i dette området i tiden som kommer. Utviklingen i Skiptvet, etter etableringen av ny filial høsten 2008, er så langt i tråd med bankens forventninger i dette markedet. Banken delte i 2010 ut totalt MNOK 1,8 i gaver og sponsormidler til nærmiljøet, og er på denne måten med på å bidra til livskraftig utvikling av både kultur og idrett for alle. Dette Sum provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Garantiprovisjonsinntekter er redusert med TNOK 78 sammenlignet med Garantiprovisjonsinntekter på kunder økte med TNOK 22 sammenlignet med Inntektsnedgangen skyldes bortfallet av en garantiprovisjonsinntekt på TNOK 100 banken hadde i 2009 knyttet deltagelse i et garantikonsortium. Banken er godt fornøyd med utviklingen i andre gebyrer og provisjonsinntekter som økte med TNOK i 2010 sammenlignet med Målt i % av gjennomsnittlig forvaltningskapital økte gebyrer og provisjonsinntekter fra 0,48 % i 2009 til 0,54 % i Banken har en meget tilfredsstillende økning i provisjonsinntekter på kredittformidling. Provisjonsinntekter på kredittformidling økte med TNOK Den vesentligste delen av økningen kommer fra økte provisjoner på lån formidlet til Terra Boligkreditt men en del av økningen kommer også fra økte provisjoner fra Terra Kortbank. Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester Bankens provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester ble redusert med TNOK 61 i 2010 sammenlignet med I 1. kvartal 2010 avviklet Askim Sparebank nattsafetjenesten i Askim. Kundene betjenes nå med en kombinert minibank/innskuddsautomat som har medført betydelige kostnadsbesparelser for Askim Sparebank. 4

5 Vinneren av Baglerrennet: Ronny Bråten. En av våre yngste deltagere i Minibagler`n (Helene Bekkevard). Askim Sparebank sponset medaljer til alle. Driftsstabiliteten på automaten har imidlertid ikke vært tilfredsstillende. Det vurderes fortløpende tiltak for å bedre driftstabiliteten på automaten. Netto verdiendring og gevinst tap på valuta og verdipapirer som er omløpsmidler Forvaltningen av obligasjonsporteføljen utføres av Terra Kapitalforvaltning AS Forvaltningen utføres i henhold til mandat fra Askim Sparebank. I 2010 har banken inntektsført netto verdiendringer og netto realiserte gevinster på til sammen TNOK 636 knyttet til obligasjonsporteføljen har obligasjonsporteføljen en ikke inntekstført gevinst på TNOK Bankens plasseringer i pengemarkedsfond er definert som omløpsmiddel og bokført til markedsverdi. Plasseringene i pengemarkedsfond er bokført under balanseposten aksjer, andeler og egenkapitalbevis. Banken har inntektsført til sammen TNOK i avkastning på plasseringer i pengemarkedsfond i Andre driftsinntekter Bankens økte driftsinntekter på utleie av fast eiendom utgjør TNOK 89. Det er ingen økning i utleieinntektene i Dr. Randersgate 4 i Askim. Inntekstøkningen skyldes husleieinntekter på overtatte leiligheter. Andre driftsinntekter ble redusert fra TNOK i 2009 til TNOK 981 i Årsaken til denne inntektsreduksjonen i 2010 er bortfall av kontantutbetaling og utdeling av aksjer i VISA Inc. fra VISA Bankgruppe Norge på til sammen TNOK 926 som banken mottok i Lønn og generelle administrasjonskostnader Lønn og administrasjonskostnader bestående av lønn,pensjoner, sosiale kostnader og adm. kostnader ble redusert med TNOK som er en reduksjon på 12,45 % sammenlignet med Målt i % av gjennomsnittlig forvaltningskapital utgjør lønn og adm. kostnader 1,08 % mot 1,31 % i Lønn har økt med TNOK 719 (3,88 %) sammenlignet med Fremtidige pensjonsforpliktelser etter gammel AFP ordning er redusert med MNOK 4,3 etter at ny lov om AFP ble vedtatt i Stortinget 19. februar Beløpet er bokført som en kostnadsreduksjon på pensjonskostnader og bidrar til at pensjonskostnadene er MNOK 5,1 lavere i 2010 sammenlignet med Administrasjonskostnadene er redusert med TNOK 945 sammenlignet med Banken har i 2010 bokført en engangseffekt som reduserer bankens IT kostnader med MNOK 1. Driftskostnader på IT drift hos bankens datasentral, SDC i Danmark, er betydelig lavere i 2010 enn i Kursen på DKK har vært gunstig i 2010 noe som har vært en medvirkende årsak til lavere kostnader på IT drift. Administrasjonskostnadene viser imidlertid økninger på andre områder slik at den totale kostnadsreduksjonen kun blir TNOK 945. Av- og nedskrivninger på varige driftsmidler Askim Sparebank tok i oktober 2010 over 7 leiligheter og 7 hybler i Utsikten Borettslag på Tomter. Leilighetene og hyblene var delvis utleid ved årsskifte. Leilighetene og hyblene er i sum nedskrevet med MNOK 2 pr Andre driftskostnader Driftskostnader faste eiendommer ble redusert med TNOK 559 sammenlignet med Banken har hatt betydelig lavere vedlikeholdskostnader på egen bygningsmasse i 2010 sammenlignet med Høye strøm og fyringsutgifter har gitt økte kostnader. 5

6 Banken har i store deler av 2010 betalt husleie for to lokaler i Torvgården på Ski. I tillegg til de lokalene som banken benytter til egen virksomhet har banken også leid nabolokalet. Nabolokalet har ikke vært fremleid i Banken har hatt betydelige høyere kostnader knyttet til overtatte eiendeler i 2010 sammenlignet med tidligere år. I sum økte andre driftskostnader med TNOK 194 i 2010 og målt i % av gjennomsnittlig forvaltningskapital utgjør andre driftskostnader 0,23 % som er det samme som i Tap og tapsavsetninger på utlån og garantier Lån og garantier er gjennomgått og vurdert i samsvar med retningslinjene fra Finanstilsynet. Samlet utgjør individuelle nedskrivninger på utlån, nedskrivninger på grupper av utlån og spesifisert avsetning på garantiansvar MNOK 28, mot MNOK 26,576 forrige år. Banken har i 2010 bokført netto tap på utlån og garantier på til sammen NOK mot NOK i Tapene som har materialisert seg i 2010 er i all hovedsak nye tap på tidligere nedskrevne engasjementer. Tapene har materialisert seg etter at banken har realisert pantobjektene i Styret anser tapsavsetningene for å være tilstrekkelige i forhold til bankens risiko på utlån og garantier. BALANSEN Forvaltningskapitalen Forvaltningskapitalen økte i 2010 med MNOK 88 (2,68 %) mot MNOK 162 (5,18 %) i Innskudd Innskuddsveksten i 2010 ble på beskjedne MNOK 5 (0,22 %) mot en vekst på MNOK 153 (6,8 %) i Banken har ingen meglede innskudd. Banken har ett fastrenteinnskudd stort MNOK 25. Innskuddene dekker ved årsskifte 86 % av brutto utlån, mot 91 % forrige år. Askim Sparebank har som målsetting at innskudd minimum skal dekke 80 % av brutto utlån. Brutto utlån Brutto utlån på egen balanse økte i 2010 med MNOK 150 (5,66 %). I 2009 økte brutto utlån på egen balanse med MNOK 194 (7,9 %). Utlånsveksten på MNOK 150 i 2010 fordelte seg med en økning på MNOK 50 (+ 2,5 %) på utlån til personmarkedet mens veksten i utlån til næringslivskunder ble på MNOK 100 (+ 15,7 %). Ved årsskiftet hadde banken formidlet en utlånsportefølje i Terra Boligkreditt på til sammen MNOK 845. Bankens utlånsvekst i Terra Boligkreditt i 2010 endte på MNOK 313. Hensyntatt utlånsporteføljen i Terra Boligkreditt er bankens totale utlånsvekst i 2010 MNOK 463 (14,57 %). Forrige års vekst, inklusiv vekst i porteføljen hos Terra Boligkreditt, var MNOK 351 (12,4 %). Ovennevnte vekst i forvaltningskapital, innskudd og utlån i beløp og prosent fordeler seg slik: Endring Endring MNOK MNOK MNOK i % Forvaltningskapital ,68 % Innskudd fra kunder ,22 % Brutto utlån ,66 % Terra Boligkreditt ,93 % Garantier Banken har stilt garantier for til sammen NOK den mot NOK den Garantier overfor kunder fordeler seg med NOK i betalingsgarantier, NOK i kontraktsgarantier og NOK i andre garantier. Garantiene har god risikospredning og er generelt godt sikret etter de samme retningslinjer som for utlån. I tillegg har banken garantiansvar overfor Terra Boligkreditt på NOK og Bankenes Sikringsfond på NOK Verdipapirer Banken hadde ikke omløpsaksjer Forvaltningen av obligasjonsporteføljen utføres av Terra Kapitalforvaltning. Forvaltningen utføres i henhold til mandat. Mandatet er i tråd med bankens retningslinjer for forvaltning av og handel med verdipapirer. Bankenes styre har fastsatt maksimumsrammer for disse aktiviteter. Det foretas en løpende kontroll og rapportering av at virksomheten holdes innenfor gitte rammer. Bankens obligasjonsbeholdning har en bokført verdi på MNOK 242,3 den Historisk kostpris på bankens obligasjonsbeholdning er MNOK 242,7. Obligasjonsbeholdningens pålydende er MNOK 243,5. Obligasjonsbeholdningen er nedskrevet med NOK pr var obligasjonsbeholdningen bokført til MNOK 253,6. Obligasjonsbeholdningen var da nedskrevet med NOK Bankens beholdning av pengemarkedsfond er ført under posten aksjer, andeler og egenkapitalbevis. Bankens plasseringer i pengemarkedsfond har en kostpris på NOK inklusiv mottatt utbytte Markedsverdien på pengemarkedsfondene er NOK den Mottatt utbytte og verdiendringer utgjør til sammen NOK i Banken har også andeler i et kombinasjons-/aksjefond som er også ført under posten aksjer, andeler og egenkapitalbevis. Verdiendringen på dette fondet i 2010 er NOK Samlet utbytte og verdiendringer for alle fondsplasseringene på til sammen NOK er ført under posten netto verdiendring og gevinst/tap på aksjer og andeler. 6

7 Beholdningen av egenkapitalbevis er bokført til en verdi på NOK Hvert enkelt papir er bokført til den laveste verdien av markedsverdi og historisk kostpris Egenkapitalbevis i Sparebank1 Nord-Norge og Hjelmeland Sparebank er bokført til historisk kostpris. Egenkapitalbevis i Høland og Setskog Sparebank er nedskrevet med NOK Banken har ved årsskifte en urealisert ikke inntekstført gevinst på NOK knyttet til børsnoterte egenkapitalbevis i Sparebank1 Nord-Norge. Porteføljen av unoterte anleggsaksjer er bokført til en verdi på NOK som tilsvarer historisk kostpris med fradrag av nedskrivninger på NOK som er bokført tidligere år. Av den totale beholdning av anleggsaksjer utgjør aksjer i Terra-Gruppen AS NOK Banken har også aksjer i 4 eiendomsfond. Disse aksjene har en bokført verdi på NOK som tilsvarer antatt markedsverdi Beholdningen av aksjer i eiendomsfond er nedskrevet med NOK den Det er ikke bokført verdiendringer på egenkapitalbevis, unoterte anleggsaksjer eller eiendomsfond i Egenkapital, soliditet og kapitaldekning Bankens opptjente egenkapital, som består av sparebankens fond og gavefond, utgjør til sammen NOK Bankens opptjente egenkapital utgjør 8,77 % av forvaltningskapitalen Bankens opptjente egenkapital utgjorde 8,26 % av forvaltningskapital Styret har et bevisst forhold til utviklingen og det er utarbeidet prognoser for egenkapitalprosenten i årene fremover ut fra forskjellige scenarioer knyttet til vekst og kostnadsutvikling. Inntjeningen har i 2010 vært tilstrekkelig til å øke den prosentvise egenkapitalen noe. Bankens kapitaldekning (vektet) er på 18,33 % mot lovens krav på 8 % var kapitaldekningen 17,97 %. Markedet sitt krav til egenkapital i bankene har økt etter finanskrisen. Dette vil over tid også påvirke markedet sitt krav til egenkapital i Askim Sparebank. Styret sin vurdering er likevel at med en kapitaldekning på mer enn det dobbelte av lovkravet på 8 %, fremstår Askim Sparebank som en solid bank med et godt grunnlag for god vekst og inntjening også i tiden fremover. Forhold etter regnskapsårets slutt Det er ikke oppstått vesentlige forhold etter avslutning av regnskapsåret som har innvirkning på bedømmelsen og vurderingen av regnskapet for KONTANTSTRØM Bankens operasjonelle aktiviteter har en negativ kontantstrøm på MNOK 168 i Økte utlån til kunder, redusert gjeld til kredittinstitusjoner og økt utlån til finansinstitusjoner er hovedårsakene til den negative kontantstrømmen. Likviditetsbehovet er i hovedsak dekket gjennom finansieringsaktiviteter i form av nye låneopptak. Bankens investeringsaktiviteter har vært begrenset i Bankens totale kontantstrøm for alle aktiviteter i regnskapsåret 2010 er negativ med MNOK 58. Skiptvet musikkorps feiret sine 75 år i

8 Her er to glade jenter fra Håndballskolen i Maren Torper til venstre, og Caroline Wethal til høyre.( Årsklasse Jenter 2000) VIRKSOMHETSSTYRING (Corporate governance) Askim Sparebank har høy fokus på å etterleve strenge etiske prinsipper. Eierstyring og selskapsledelse omfatter de mål og overordnede prinsipper som banken styres etter for å sikre innskyterne, kapitalmarkedets og andre interesser som berøres av bankens virksomhet. Bankens virksomhetsstyring skal sikre en forsvarlig formuesforvaltning og gi økt trygghet for at kommuniserte mål blir realisert. Dette innbærer blant annet: Et kompetent og uavhengig styre, gode interne styringsprosesser, en objektiv og uavhengig eksternrevisjon og en åpen og god kommunikasjon med ansatte og omgivelsene for øvrig. Styret reviderer og vedtar bankens strategiplan årlig. Styret mottar løpende gjennom året rapporter for de forskjellige risikoområdene i banken. RISIKOFORHOLD Internkontroll Kontroll er etablert gjennom årets kontrollhandlinger i arbeidsplan for styret og kontrollkomiteen, og de rapporter som avgis. Internkontrollen rapporteres av banksjef og gjennomgås av styret og kontrollkomiteen. Bankens administrasjon har ansvar for den daglige risikostyring, som utøves gjennom instrukser, rapporter og kontroll. Ekstern revisor har avgitt uttalelse om at banken har etablert tilfredsstillende internkontroll. Finansiell risiko Summen av de risikoforhold som påvirker vår bank, og som normalt påvirker enhver bank, er etter styrets oppfatning håndtert tilfredsstillende i regnskapet for Til grunn for denne vurdering ligger bankens resultat for året, grunnleggende soliditet gjennom kjernekapital og kapitaldekningsprosent og profilen på de underliggende risikoforhold for øvrig. Kredittrisiko Bankens kredittrisiko er spesielt knyttet til utlån, garantier og verdipapirer. Kredittrisikoen ligger i at debitor ikke kan oppfylle sine forpliktelser. Banken følger Finanstilsynets retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis for lån til boligformål. Nedbetalingslån og fastrentelån er priset i forhold til kundenes økonomi og den sikkerhet som er etablert. Bankens utlån til kunder er preget av meget god sikkerhet. 76,8 % av lånene er sikret med pant i boligeiendom innenfor 80 % av forsvarlig verdigrunnlag. For 2009 var 77,6 % av utlånsmassen innenfor 80 % av forsvarlig verdigrunnlag. Utlån til næringslivskunder utgjør 26,3 % av totale utlån. Vår kjennskap og nærhet til markedet er også vesentlig i forhold til vurderingen av kredittrisiko. Av utlån på egen balanse er 60 % (64 % i 2009) av utlånene er gitt til kunder i Askim og omliggende kommuner, Skiptvet inkludert. 26 % av utlånene (26,7 % i 2009) er gitt i Follo. Banken risikoklassifiserer sin utlån, både til næringslivskunder og privatkunder. Styret ser med utgangspunkt i nåværende strategi ingen vesentlige endringer i bankens fremtidige kredittrisiko. Styret vurderer kredittrisikoen til å være lav for personmarkedet og verdipapirer samt lav til moderat for næringsliv. 8

9 Renterisiko Risikoen for at endringer i rentenivået kan påvirke bankens lønnsomhet i ugunstig retning er knyttet til utlån, innskudd og verdipapirer. Renterisiko oppstår dersom det ikke er samsvar mellom rentebindingsperioden på eiendelssiden og gjeldssiden i balansen. Av den samlede utlånsmassen utgjør fastrente til kunder MNOK 46,5. Renterisikoen er redusert gjennom renteswap avtaler på til sammen MNOK 46,955 med opprinnelig løpetid på 3, 5 og 10 år. Innskudd fra kunder løper med flytende rente i sin helhet med unntak av ett fastrenteinnskudd stort MNOK 25. Dette fastrenteinnskuddet har løpetid til juni Styret vurderer renterisikoen i utlåns- og innskuddsmassen som liten. Banken har to obligasjonslån på til sammen MNOK 175 som løper med fast rente i hele obligasjonslånenes løpetid. Banken har redusert renterisikoen for nevnte obligasjonslån gjennom renteswap avtaler som matcher volum og løpetider. Banken har et sertifikatlån med fast rente og opprinnelig løpetid 1år. Dette sertifikatlånet forfaller i mars Banken har ikke obligasjoner med fastrente i sin obligasjonsbeholdning pr Styret har utarbeidet instruks for plassering og funding i verdipapirer og finansinstitusjoner. Renterisikoen i verdipapirer og funding er forsøkt dempet med sammensetning av type verdipapirer, volumfordeling og forfallsspredning. Innskuddsmassen er i all hovedsak fordelt på et høyt antall kunder. Banken har over tid hatt et begrenset antall store innskuddskunder som har vært med på å øke bankens likviditetsrisiko. Banken har avtale med disse innskuddskundene om at de forplikter seg til å gi banken 10 dagers varsel for uttak større enn MNOK 10. Flere av disse store innskuddskundene har gradvis redusert sine innskudd i Det er ingen årsakssammenheng til disse innskuddsreduksjonene. Store innskudd har gjennomåret blitt erstattet med mange nye mindre innskudd. Innskuddsøkningen ble beskjeden i 2010, men nevnte endring gjennom 2010 har, etter styrets vurdering, vært med på å redusere bankens totale likviditetsrisiko. Innskudd i Norges Bank, som er en del av kontanter og fordringer på sentralbanker på til sammen MNOK 116, utgjorde MNOK Banken hadde ved årsskifte også pantsatt obligasjoner og pengemarkedsfond i Norges Bank til en bokført verdi av MNOK 224 som gav en låneadgang på MNOK 216 med fradrag for løpende F.lån stort MNOK 50. Låneadgangen utgjør en vesentlig del av bankens likviditetsreserver. Innskudd i andre banker uten avtalt løpetid utgjorde MNOK Askim Sparebank arrangerte smørekurs i samarbeid med landslagets smøresjef Knut Nystad Styret vurderer renterisikoen i bankens likviditetsplasseringer og lån i obligasjonsmarkedet til å være begrenset. Likviditetsrisiko Likviditetsrisiko er risikoen for at banken i en gitt situasjon ikke klarer å refinansiere seg i tilstrekkelig grad til at banken kan møte sine forpliktelser ved forfall. Likviditetsrisikoen må sees i sammenheng med bankens egenkapital og forholdet mellom innskudd og utlån. Store enkeltinnskudd som raskt kan flyttes ut av banken vil også påvirke bankens likviditetsrisiko. 20. desember 2010 fastsatte Finansdepartementet endringer i forskriften om forsvarlig likviditetsstyring for banker. Endringene blir gjort gjeldende fra Endringene i forskriften medfører strengere krav til likviditetsstyringen i banken. Banken hadde i desember 2010 en oppdatering av likviditetspolicy og beredskapsplan for likviditet med tilhørende modell for stresstest slik at banken oppfyller de nye kravene til forsvarlig likviditetsstyring fra Brutto utlån til kunder er MNOK 382 høyere enn innskudd fra kunder. Bankens innskuddsdekning har blitt redusert med 4,7 % i løpet av 2010 til 86,3 %

10 På kundetur i Russland I tillegg har banken ikke pantsatte obligasjoner og plasseringer i pengemarkedsfond på til sammen MNOK 117 som kan realiseres i løpet av 5-10 dager ved behov. Banken har en trekkrettighet på MNOK 150 knyttet til avregningskonto i DnBNOR. Ingen del av denne trekkrettigheten var benyttet ved årsskifte. Banken anser likviditetsrisikoen for å være begrenset, men styret er samtidig opptatt av å minimere bankens likviditetsrisiko. Valutarisiko Valutarisiko er risikoen for tap når valutakursene endrer seg. Bankens kontantbeholdning av valuta utgjorde MNOK 1, Askim Sparebank har ikke lån i valuta. Askim Sparebank er ikke egen valutabank og all valutaomsetning blir kun gjort som kommisjonær for valutabank. Valutarisikoen i Askim Sparebank er svært begrenset. Operasjonell risiko Operasjonell risiko kan defineres som risiko for tap som følge av mangelfulle eller mislykkede interne prosesser, menneskelige feil, systemfeil eller eksterne hendelser. I Terra Alliansen AS har det vært betydelig fokus på å sikre og forbedre egne og underleverandørers leveranser til bankene. Det har vært høy fokus på feilretting, stabilisering og videreutvikling både i banksystemene som benyttes internt i banken og selvbetjeningsområdet NettBank. Driftssituasjonen innenfor IKT har vært tilfredsstillende i FREMTIDIG UTVIKLING 2010 ble et år som var preget av ikke-norske makroforhold, først og fremst utviklingen i Hellas og en del andre europeisk lands nasjonaløkonomi. I 2009 var det mange banker i store deler av Europa måtte ha hjelp av staten for å overleve. I 2010 utviklet dette seg videre til et statsproblem for en del Europeiske land. Denne situasjonen har påvirket banker i Norge gjennom reaksjoner i fundingmarkedet som tidvis har hatt høye kredittspreader har likevel vært et godt år for Askim Sparebank. Total vekst i utlån ble på ca. 14 % prosent, noe som er vesentlig høyere enn den gjennomsnittlige kredittveksten i markedet. Bankens vekst, TBK inkludert, kommer i all hovedsak fra personkundemarkedet. Den totale utlånsmassen i Follo utgjør ca. 35 % av bankens totale utlånsvolum. Banken tar markedsandeler i Follo. Veksten i Askim og Skiptvet har også vært tilfredsstillende. Banken har også hatt god vekst i utlån til næringslivet. Det er sterk konkurranse i banksektoren. I 2010 har de store bankkonsernene gjennomført en tydelig satsning i personkundemarkedet. Dette har medført et vedvarende press på rentemarginen gjennom hele året. Banken forventer en uendret rentenetto målt i kroner i 2011 sammenlignet med Rentenetto målt i % av gjennomsnittlig forvaltningskapital er forventet å svekke seg noe i 2011 sammenlignet med Budsjettet for 2011 er basert på et fortsatt historisk lavt rentenivå og fortsatt sterk konkurranse på alle typer lån og kreditter. Askim Sparebank benytter i all hovedsak Terra Boligkreditt AS på sine godt sikrede boliglån, noe som gir bankens kunder tilgang til boliglån til konkurransedyktige priser. Banken har hatt meget god vekst i lån formidlet til Terra Boligkreditt i 2010 og banken forventer at dette fortsetter i Banken forventer derfor ytterligere vekst i provisjonsinntektene på kredittformidling også i Banken har hatt et meget godt salg av forsikringsprodukter i 2010, men reduksjoner i provisjonssatsene har medført at inntektsøkningen ble relativt beskjeden i Provisjonssatsen for 1. halvår 2011 vil være vesentlig høyere enn i 2. halvår 2010 slik at banken forventer en betydelig inntekstøkning på dette området i

11 Askim Sparebank har gjennom 2010 arbeidet med å etablere en eiendomsmeglerforretning i Ski. Askim Sparebank leier allerede lokaler som egner seg for dette formålet. Det er forventet at etableringen vil kunne realiseres i løpet av første halvår Askim Sparebank har hatt noe høyere tap og nedskrivninger i 2010 enn foregående år. Dette er i all hovedsak knytte til tre næringslivsengasjementer. Disse engasjementene har også påført banken betydelige driftskostnader i Bankens tap på utlån ligger likevel innenfor hva bankanalytikere anser som normalt for sparebanker av Askim Sparebank sin størrelse. Utviklingen på restanser og overtrekk forøvrig er god, både innenfor privat og næringslivsmarkedet. Askim Sparebank konstaterer at aktivitetsnivået i næringslivet i Indre Østfold er tilbake på tilnærmet normalt nivå etter to turbulente år. Antall konkurser er redusert vesentlig i 2010 sammenlignet med Askim Sparebank mener derfor det generelt ikke er merrisiko i næringsengasjement utover det som historisk sett kan betegnes som det normale. I privatmarkedet er arbeidsledigheten fremdeles beskjeden og boligprisene har vært svakt stigende gjennom hele Det er heller ingen tegn til at arbeidsløshet eller fall i boligprisene vil oppstå i nærmeste fremtid. Aktiviteten i boligmarkedet er også generelt god. Banken forventer derfor ikke tap i personmarkedet utvover normalen i tiden fremover. Kompetanseutvikling vil være et viktig satsningsområde også i Banken har i 2010 autorisert samtlige rådgivere på forsikring. I 2011 vil arbeidet med å autorisere finansielle rådgivere fortsette. Styret vil takke bankens kunder og forretningsforbindelser for ett godt samarbeid i Styret vil også rette en stor takk til bankens medarbeidere for en meget god innsats gjennom ÅRSRESULTAT OG DISPONERINGER Styret foreslår følgende disponering av resultat for regnskapsåret 2010: Årets overskudd Disponering: Overført til sparebankens fond Overført til gavefond Overført til gaver Sum disponert Askim, den 31. desember 2010/ 7. februar 2011 Rune Jahren Styrets leder Øystein Østre Nestleder Marit Fredheim Styremedlem Per Henrik Hoff Styremedlem Kari Tveter Iversen Styremedlem Tom Sandham Ansattes representant Torill Bisgaard Adm. banksjef 11

12

13

14

15

16 Kontantstrømoppstilling ASKIM SPAREBANK Alle tall i NOK Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Resultat før skattekostnad Periodens betalte skatt Tap/ gevinst ved salg av anleggsmilder Ordinære avskrivninger Nedskrivning/reversering anleggsmidler Endring pensjoner Endring utlån finansinstitusjoner Endring utlån Endring gjeld til finansinstitusjoner Endring innskudd fra kunder Endringer verdipapirer Endring i andre tidsavgrensingsposter Poster klassifisert som investerings- eller finansieringsaktiviteter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Innbetalinger ved opptak av annen gjeld (korts./langs.) Utbetalinger til gaver Netto kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Netto kontantstrøm for perioden Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt Denne består av: Bankinnskudd m.v I likviditetsbeholdning inngår innskudd i Norges Bank Ubenyttet trekkrettighet på oppgjørskonto

17 Noter Askim Sparebank Note 1. GENERELLE REGNSKAPSPRINSIPPER Bankens årsregnskap er satt opp etter regnskapsprinsipper som er i samsvar med god regnskapsskikk og tilfredsstiller kravene i regnskapsloven, lov om sparebanker, samt Finanstilsynet sine forskrifter for årsregnskap i sparebanker. Banken er ikke konsern og utarbeider derfor bare selskapsregnskap. Alle tall er oppgitt i hele kroner (NOK) så sant det spesifikt ikke er angitt noe annet. Periodisering - Inntektsføring /kostnadsføring Renter og provisjoner tas inn i resultatregnskapet etter hvert som disse opptjenes som inntekter eller påløper som kostnader. Utbytte av aksjer og egenkapitalbevis inntektsføres det år det mottas. Forskuddsbetalte inntekter og påløpte ikke betalte kostnader periodiseres og føres som gjeld i balansen. Opptjente ikke betalte inntekter inntektsføres og føres opp som en eiendel i balansen. Gebyr som er direkte betaling for utførte tjenester tas til inntekt når de betales. Gebyrer, provisjoner o.l. som belastes kunder ved låneopptak overstiger ikke kostnadene som påløper ved opprettelsen av låneengasjement, slik at disse tas direkte til inntekt. Finansielle instrumenter - finansielle derivater - rente- og valutainstrumenter Banken klassifiserer finansielle eiendeler etter formålet med handelen. Finansielle eiendeler fordeles på følgende kategorier: a) Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet er finansielle eiendeler holdt for handelsformål. En finansiell eiendel klassifiseres i denne kategorien dersom den primært er anskaffet med henblikk på å gi fortjeneste fra kortsiktige prissvingninger. Banken har ingen eiendeler plassert i denne kategorien med unntak av andeler i pengemarkedsfond og aksjefond som er bokført til markedsverdi. b) Utlån og fordringer Utlån og fordringer er finansielle eiendeler med faste eller bestembare betalinger. Disse finansielle eiendelene omsettes ikke i et aktivt marked. c) Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg er finansielle eiendeler som man velger å plassere i denne kategorien eller som ikke er klassifisert i noen annen kategori. Aksjer, andeler, egenkapitalbevis, sertifikater og obligasjoner er plassert i denne kategorien. Første gangs regnskapsføring av finansielle instrumenter Finansielle instrumenter balanseføres til virkelig verdi på handelsdagen. Finansielle instrumenter som omsettes i et aktivt marked De fleste finansielle instrumenter som aksjer, andeler, egenkapitalbevis, sertifikater, obligasjoner og renteswapper handles i et aktivt marked. Markedet vurderes som aktivt dersom det er mulig å fremskaffe observerbare kurser og at disse kursene representerer faktiske og hyppige markedstransaksjoner. For instrumenter handlet i et aktivt marked benyttes den noterte prisen innhentet fra børs eller megler. Finansielle instrumenter som ikke omsettes i et aktivt marked Finansielle instrumenter som ikke omsettes i et aktivt marked omfatter i hovedsak innskudd/utlån og andre finansielle instrumenter som ikke er notert på Oslo Børs samt garantier. Utlån til og fordringer på kunder Markedspriser benyttes ved prising av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner og utlån til kunder. Prisene som fastsettes inkluderer påslag for aktuell kredittrisiko. Verdi av nedskrevne engasjementer fastsettes ved neddiskontering av forventede fremtidige kontantstrømmer med internrente basert på markedsvilkår for tilsvarende ikke-nedskrevne utlån. Virkelig verdi estimeres til balanseverdi for utlån og fordringer med flytende rente som vurderes til amortisert kost. Banken har en ubetydelig portefølje av utlån til fastrente. Utlån med fastrente er derfor vurdert etter samme prisnipp som lån med flytende rente. Misligholdte og tapsutsatte lån blir vurdert i henhold til Finanstilsynets retningslinjer. Alle misligholdte og tapsutsatte nærings- og privatengasjementer blir gjennomgått med hensyn til om det er nødvendig å foreta tapsavsetning. 17

18 Verdipapirer Verdipapirer består av aksjer, andeler, egenkapitalbevis samt sertifikater og obligasjoner. Alle bankens verdipapirer er klassifisert til å være finansielle eiendeler tilgjengelig for salg. Det enkelte verdipapir er vurdert og bokført til den laveste verdien av markedsverdien og historisk kostpris. Andeler i pengemarkedsfond og aksjefond er vurdert og bokført til markedsverdi Aksjer, andeler og egenkapitalbevis deles i to grupper, omløpsmidler og anleggsmidler. Banken har ikke aksjer definert som omløpsmidler Banken har fondsplasseringer i pengemarkedsfondene Terra Sparebank, Terra Likviditet, DnBNOR Banklikviditet Norge og DnBNOR Banklikviditet Global som er bokført i regnskapet under post 7.1 Aksjer, andeler og egenkapitalsbevis. Disse plasseringene er av banken definert til å ligge i omløpsporteføljen Plasseringene er bokført til markedsverdi Anleggspapirer, aksjer, egenkapitalbevis og andeler i eiendomsfond, som er beregnet til varig eie er vurdert til anskaffelseskost. Nedskriving blir foretatt når de virkelige verdiene er vesentlig lavere enn anskaffelseskost og verdifallet vurderes som varig. Nedskrivningene reverseres når grunnlaget for dem ikke lenger vurderes til å være til stede. Virkelig verdi/markedsverdi av børsnoterte aksjer defineres som børskurs pr Banken har ingen eierinteresser i tilknyttede selskaper eller datterselskaper. Det er ingen endring i regnskapsprinsippene inneværende år. Finansielle derivater Resultatet av sikringsforretningene blir bokført parallelt med resultatet av de underliggende postene forretningene sikrer. Virkelig verdi er basert på verdianslag innhentet fra meglere. Vurderingen er ment for evalueringsformål for det aktuelle tidspunkt. Verdivurderingen er ikke nødvendigvis sammenfallende med den verdi kontrakten ville hatt dersom denne hadde blitt omsatt i markedet på dette tidspunkt. For derivater benyttet i sikringsøyemed består risikoen hovedsakelig av motpartsrisiko. Dette er risiko for at avtalemotpart ikke oppfyller sine forpliktelser. Motpartsrisikoen vurderes som ubetydelig. Prinsipper for vurdering av varige driftsmidler Faste eiendommer og andre varige driftsmidler blir ført i balansen til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte ordinære avskrivninger og eventuelle nedskrivninger. Avskrivningene er basert på anskaffelseskost og avskrivningene er fordelt lineært over driftsmidlets levetid. Avskrivningssatsene er satt ut fra en forsiktighetsvurdering basert på driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Banken benytter følgende avskrivningssatser: Immaterielle eiendeler 20 % Kontormaskiner og EDB utstyr % Inventar og innredninger % Biler 20 % Bankbygg/fast eiendom 2-5 % Påkostning leide lokaler 10 % Dersom den virkelige verdien av et driftsmiddel er vesentlig lavere enn den bokførte og nedgangen ikke regnes som forbigående vil banken nedskrive driftsmidlet. Prinsipper for vurdering av overtatte eiendeler Eiendeler overtatt ved inndrivelse av misligholdte engasjement skal etter 9 i Finanstilsynets forskrift klassifiseres som omløpsmiddel eller anleggsmiddel. Bankens overtatte eiendeler er klassifisert som anleggsmiddel. Overtatte eiendeler blir ført i balansen til anskaffelseskost med fradrag for eventuelle nedskrivninger slik at bokført verdi tilsvarer forventet markedsverdi. Markedsverdien er basert på kjente salgsverdier på tilsvarende objekter, takst eller verdivurderinger fra 3. part. I tillegg vurderes avkastningsevnen på den overtatte eiendelen. Overtatte eiendeler føres på egen linje i balansen. Nedskrivninger og tap ved salg av overtatte eiendeler klassifisert som omløpsmidler blir ført som konstatert tap. Nedskrivning og tap ved salg på overtatte eiendeler som er anleggsmiddel blir ført i samsvar med god regnskapsskikk. 18

19 Prinsipper for kostnadsføring av skatt Årets skattekostnad innholder betalbar skatt regnet av årets resultat før skattekostnad, justert for permanente, og endringen i, midlertidige forskjeller. Utsatt skatt blir regnet på grunnlag av de midlertidige forskjellene i de regnskapsmessige og skattemessige verdiene ved utgangen av regnskapsåret. Det blir benyttet en skattesats på 28 % ved beregning av utsatt skatt. Skatteøkende og skattereduserende forskjeller blir ført mot hverandre når de tilhører samme tidsrom. Utsatt skattefordel oppstår når midlertidige forskjeller gir grunnlag for skattefradrag i fremtiden. Utsatt skattefordel blir ført som en eiendel i balansen dersom det er sannsynlig at banken kan få realisert fordelen som er ført i balansen. Utsatt skatt oppstår når midlertidige forskjeller gir grunnlag for økt skattegrunnlag i fremtiden. Utsatt skatt blir ført som gjeld i balansen. Prinsipper for vurdering av gjeld Gjeld er bokført til nominell verdi og reguleres ikke for rentejusteringer. Regnskapsprinsipper for utstedte sertifikater og obligasjoner Utstedte sertifikater og obligasjoner er bokført i balansen til pålydende verdi med fradrag for egenbeholdning og underkurs eller tillegg av overkurs. Underkurs kostnadsføres gjennom lånets løpetid som en justering av de løpende rentekostnadene frem til forfall. Tilbakekjøp av egne obligasjoner for nedjustering av gjeld blir nettoført mot obligasjonsgjelden. Tap eller gevinst som oppstår ved tilbakekjøp blir behandlet på samme måte som under- eller overkurs ved utstedelsen av lånet. Prinsipper for pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser Bokførte pensjonskostnader er i samsvar med Norsk Regnskapsstandard for pensjonskostnader. Askim Sparebank har en ytelsesbasert pensjonsordning og en usikret pensjonsordning (AFP). I den ytelsesbaserte pensjonsordningen fremkommer årets pensjonskostnad som nåverdien av årets pensjonsopptjening, rentekostnaden på påløpte pensjonsforpliktelser med fradrag av forventet avkastning på pensjonsmidlene. Beregnet påløpt pensjonsforpliktelse med fradrag for pensjonsmidlene blir nettoført som en eiendel eller gjeld i balansen. Usikret pensjonsordning (AFP) kom til oppgjør etter Stortingsvedtaket vedtaket om ny AFP- ordning 19. februar Pensjonsforpliktelsen etter usikret ordning er i 2010 tilbakeført i sin helhet med fradrag for pensjonsforpliktelsen på to AFP pensjonister om er under gammel AFP- ordning. Beregnet påløpt pensjonsforpliktelse etter gammel AFP- ordning er ført som gjeld i balansen. Askim Sparebank bruker Norsk Regnskapsstiftelse sin veiledning for pensjonsforutsetninger i aktuarberegningen. Prinsipper for risikovurdering og klassifisering av utlån og garantier Risikoklassifisering er en integrert del av kredittvurderingsprosessen. I risikoklassifiseringen av personmarkedet inngår etablert sikkerhet og økonomi. Økonomi består av følgende elementer; samlet netto inntekt for husstand, samlet gjeldsbelastning og en sjablongmessig levekostnad pr. person i husstanden. Banken har som mål at alle næringsengasjementer over TNOK 200 skal risikoklassifiseres. Vurderingen baserer seg både på økonomi og sikkerhet. Bankens risikoklassifisering av kunder vil på sikt muliggjøre en bedre overvåkning av risikoutviklingen i bankens utlånsportefølje. Bankens største engasjementer er vurdert i forhold til dette. For øvrig poengteres det at banken vektlegger risiko ved prising av sine engasjementer. Tapsmerkede og misligholdte lån er definert som problemengasjement, jfr. note 2 d. I tillegg er misligholdte lån og kreditter vurdert iht. utlånsforskriften på vanlig måte. Prinsipper for omregning til NOK Eiendeler og gjeld i annen valuta er omregnet til midtkurser på balansedagen Inntekter og kostnader i valuta er omregnet til NOK etter kursene på transaksjonstidspunktet. Netto urealisert gevinst eller tap på balansedagen er resultatført. Banken hadde en valutabeholdning i kontanter tilsvarende TNOK Valutabeholdningen er i sin helhet for videresalg til kunder. Banken har ingen valutalån eller åpne terminhandler i valuta

20 Kontantstrømoppstilling Kontantstrømanalysen er utarbeidet med utgangspunkt i brutto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter, investeringsaktiviteter og finansieringsaktiviteter. Operasjonelle aktiviteter er knyttet til driften av banken, investeringsaktiviteter til eiendelssiden i balansen og finansieringsaktiviteter til gjelds- og egenkapitalsiden av balansen. NOTE 2 UTLÅN TIL KUNDER 2 a) Utlån, garantier og ubenyttede trekkrettigheter fordeler seg som følger: Utlån til og fordringer på kunder Kasse-/drifts- og brukskreditter Byggelån Nedbetalingslån Brutto utlån individuelle nedskrivninger på utlån nedskrivninger på grupper av utlån Netto utlån til og fordringer på kunder Garantier Betalingsgarantier Kontrakstgarantier Andre garantier Lånegaranti Terra Boligkreditt * Garanti Bankenes Sikringsfond Sum garantier Ubenyttede trekkrettigheter Sum eksponeringer mot kunder *) Askim Sparebank hadde pr formidlet lån til Terra Boligkreditt på til sammen MNOK 845. Nye formidlede lån til Terra Boligkreditt i 2010 utgjorde MNOK 313. Askim Sparebank stiller garanti for lån som banken har formidlet til Terra Boligkreditt. Banken har pr følgende garantier overfor TBK: Tapsgaranti Saksgaranti Andel av felles garantiramme Sum Tapsgaranti gjelder for den del av lånet som har sikkerhet utover 50 % av forsvarlig verdigrunnlag for lånets panteobjekter. Minimumsgaranti er kr pr. lån og garantien gjelder i 6 år fra dato for rettsvern. Saksgaranti gjelder for hele lånebeløpet fra banken anmoder om utbetaling til forutsatte pantesikkerheter har fått rettsvern. Andel av garantiramme er bankens pro rata andel av 1 % av Terra Boligkreditt sin til enhver tid låneportefølje formidlet av bankene. Ved mislighold kan Terra Boligkreditt gjøre tapsgarantien og eventuelt saksgarantien gjeldende. Banken har ved mislighold tre alternativer iht. avtale med Terra Boligkreditt: I. Innbetale restansen på lånet i Terra Boligkreditt for så å innkreve beløpet fra kunden. II. Innbetale det fulle garantibeløpet til Terra Boligkreditt III. Ta lånet tilbake i egen balanse. Banken har ved årsskifte ikke hatt utbetalinger til Terra Boligkreditt under nevnte garantier. Banken har i 2010 tatt tre misligholdt lån i TBK tilbake til egen balanse. Totalt volum for disse tre lånene utgjør MNOK 6,2. Det er i alle tre tilfellene gjort tapsvurderinger på lånene uten at dette har medført tapsavsetninger. 20

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 31.12.2014 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 1. kvartal 2014 HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL Sunn bankdrift og godt resultat i kvartalet. Kostnader utgjør

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010 Kvartalsrapport 1. kvartal 2010 SSTTYYRREETTSS KKOOMMEENNTTAARR TTI IILL KKVVAARRTTAALLSSRREEGGNNSSKKAAPPEETT PPRR 3311...0033...22001100 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2012 1

Delårsrapport 1. kvartal 2012 1 Delårsrapport 1. kvartal 2012 1 Rapport for første kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat av ordinær drift utgjør pr 1. kvartal i år kr 6,6 mill. før skatt eller 0,73 % av gjsn. forvaltningskapital, mot

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2016 Kommentarene er basert på morbankens regnskap. Datterselskapets eneste aktivitet er oppføring av et bygg på Stjørdal som skal tas i bruk av banken i 4. kvartal

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

1. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Finansiell utvikling pr. 1. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 25.04.

1. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Finansiell utvikling pr. 1. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 25.04. Oslo, 25.04.2014 1. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT Om Komplett Bank ASA Komplett Bank ASA startet opp bankvirksomhet den 21. mars 2014, samme dag som selskapet mottok endelig tillatelse av offentlige myndigheter

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

2. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Fremtidig utvikling. Utvikling 2. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 13.08.

2. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Fremtidig utvikling. Utvikling 2. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 13.08. Oslo, 13.08.2014 2. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT Om Komplett Bank ASA Komplett Bank ASA startet opp bankvirksomhet den 21. mars 2014, samme dag som selskapet mottok endelig tillatelse av offentlige myndigheter

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2013 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 1,7 mill (22,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. 1,1 mill av økningen skyldes at renteavkastningen

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

1. kvartalsrapport 2008

1. kvartalsrapport 2008 1. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 1. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et underskudd på 6,6

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.09.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 3. kvartal viser en økning på 0,4 millioner (3,4 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

3. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Fremtidig utvikling. Utvikling 3. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 14.10.

3. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Fremtidig utvikling. Utvikling 3. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 14.10. Oslo, 14.10.2014 3. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT Om Komplett Bank ASA Komplett Bank ASA startet opp bankvirksomhet den 21. mars 2014, samme dag som selskapet mottok endelig tillatelse av offentlige myndigheter

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2014 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2014 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2014 utgjør 14,9 millioner kroner (14,2 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 30.09.2014 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 3. kvartal utgjør 36,0 mill. kr eller 1,22 % av gjennomsnittlig

Detaljer

4. kvartalsrapport 2007

4. kvartalsrapport 2007 4. kvartalsrapport 2007 Foreløpig årsregnskap 2007 Banken der du treffer mennesker 4.kvartalsrapport og foreløpig årsregnskap 2007 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010 Saksnr. A2010 021 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP Banken der du treffer mennesker 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2014 HOVEDTREKK FJERDE KVARTAL Effektiv bankdrift

Detaljer

1. Kvartalsrapport 2010

1. Kvartalsrapport 2010 1. Kvartalsrapport 2010 Banken der du treffer mennesker 2 1. Kvartalsrapport 2010 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør 17,1 MNOK pr 1.

Detaljer

1. Halvår. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt

1. Halvår. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 2013 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. halvår 2013 Resultatregnskapet viser et overskudd etter skatt på 8,3 millioner kroner (4,8 millioner kroner).

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 2 Delårsrapport Landkreditt Bank AS 1. halvår 2011 LANDKREDITT BANK REGNSKAP PR. 30. JUNI 2011 Landkreditt Bank kan i årets første seks måneder vise til

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2014 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. halvår 2014 Resultatet Brutto renteinntekter pr 30. juni 2014 utgjør 31,3 millioner kroner (29,0 millioner kroner

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2013... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2012 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2012 Landkreditt Boligkreditt AS ble stiftet 12. august 2010. Selskapet er etablert som en av de strategisk

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2016

Delårsrapport 2. kvartal 2016 Delårsrapport 2. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2016 Forvaltningskapital (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Forvaltningskapital 2.154,7 1.884,3 1.896,7 Siste 12

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2012

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2012 KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2012 RESULTATREGNSKAP PR. 31.03.2012 2012 2011 2011 kr.1000 GFK kr.1000 GFK kr.1000 GFK Renteinntekter og lignende inntekter 32.170 4,64 30.432 4,22 123.905 4,45 Rentekostnader

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2016

Delårsrapport 1. kvartal 2016 Delårsrapport 1. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2016 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

2. kvartalsrapport 2008

2. kvartalsrapport 2008 2. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 2. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et overskudd på 3,5

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. MARS 2013 OG 2012 OG 31. DESEMBER 2012 NOK 1000 EIENDELER Note 1. KVT 2013

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 Saksnr. A2014 059 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.07 er forvaltningskapitalen på 669

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal. Hjelpsom Engasjert. Banken der du treffer mennesker

Kvartalsrapport 3. kvartal. Hjelpsom Engasjert. Banken der du treffer mennesker Kvartalsrapport 3. kvartal Hjelpsom Engasjert POSITIV PÅLITELIG Banken der du treffer mennesker 3. kvartal 2013 HOVEDTREKK TREDJE KVARTAL Sterk underliggende bankdrift før tap og nedskrivninger Nedskrivning

Detaljer

Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1

Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1 Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1 Rapport for andre kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat av ordinær drift utgjør pr 2. kvartal i år kr 16,8 mill før skatt, eller 0,92 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital,

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2008

Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1.kvartal 2008 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2007. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 5 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Kvartalsrapport Q1. Orkdal Sparebank

Kvartalsrapport Q1. Orkdal Sparebank 2012 Kvartalsrapport Q1 Orkdal Sparebank 31.03.2012 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Delårsregnskapet er ikke

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den nye

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 3. kvartal 2014 HOVEDTREKK TREDJE KVARTAL God bankdrift og godt resultat i kvartalet. Endringer på verdipapirer

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2010

Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet Kvartalsrapport 2011 1. kvartal Tilstede i lokalmiljøet 1. kvartalsrapport 2011 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, dersom annet ikke er nevnt. BANKEN I FØRSTE KVARTAL 2011 Banken har i første

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009 Saksnr. A2009 035 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank har ved

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2010

Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL

Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatutvikling

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2013 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2013 Landkreditt Boligkreditt AS ble stiftet 12. august 2010. Selskapet er etablert som en av de strategisk

Detaljer

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank Rapport for andre kvartal og første halvår 2015 2. kvartal 2015: s resultat før tap i 2.kvartal var kr 17,4 mill., en økning på kr 1,5 mill. fra 2.kvartal 2014. Økte netto andre inntekter som fra inntektsføring

Detaljer

3. kvartalsrapport 2010

3. kvartalsrapport 2010 3. kvartalsrapport 2010 Banken der du treffer mennesker 2 3. kvartalsrapport 2010 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør 36,8 MNOK pr 3.

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009 Landkreditt Bank Delårsrapport 3. kvartal 2009 REGNSKAP PR. 30. SEPTEMBER 2009 Generelt Resultatet av den underliggende driften i Landkreditt Bank AS viser en god utvikling sammenlignet med tilsvarende

Detaljer

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank 1. kvartal Delårsrapport For Landkreditt Bank 2010 Landkreditt Bank Delårsrapport pr. 31.03.2010 Landkreditt Bank kan i 1. kvartal vise til vesentlig bedre resultater enn i tilsvarende periode i 2009.

Detaljer

Delårsrapport. 2. kvartal 2017

Delårsrapport. 2. kvartal 2017 Delårsrapport 2. kvartal 2017 DELÅRSRAPPORT PR. 30.6.2017 Forvaltningskapital (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Forvaltningskapital 2.389,4 2.154,7 2.244,5 Siste 12

Detaljer

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall...5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10 2 BN Boligkreditt

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2015 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. halvår 2015 Brutto renteinntekter pr 30. juni 2015 utgjør 29,5 millioner kroner (31,3 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2016

Delårsrapport 2. kvartal 2016 Delårsrapport 2. kvartal 2016 BB Finans AS Delårsrapport for 2. kvartal 2016 BB Finans AS er inne i sitt 32. driftsår. Selskapet er et finansieringsforetak og har som formål å yte forbrukerfinansiering,

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2011

Delårsrapport 1. kvartal 2011 Delårsrapport 1. kvartal 2011 Vemork Foto: Wikipedia RESULTAT Resultat etter skatt viser et resultat på 3,00 MNOK, mot tilsvarende 5,00 MNOK på samme tid i fjor. Resultatet er noe svakere enn budsjettert

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010 KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010 RESULTATREGNSKAP PR. 31.03.2010 1.kvartal Hele 2010 2009 2009 kr.1000 % av GFK kr.1000 % av GFK kr.1000 % av GFK Renteinntekter og lignende inntekter 30.478 4,04 41.334 5,54

Detaljer

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009 4. KVARTAL 2009 Sør Boligkreditt AS 2 4. kvartal 2009 Sør Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er etablert for å være bankens foretak for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

Delårsrapport. 1 kvartal 2017

Delårsrapport. 1 kvartal 2017 Delårsrapport 1 kvartal 2017 DELÅRSRAPPORT PR. 31.3.2017 Forvaltningskapital (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Forvaltningskapital 2.320,2 1.990,8 2.244,5 Siste 12 mnd.

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. Landkreditt Bank. 31.. Kvartal

DELÅRSRAPPORT. Landkreditt Bank. 31.. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank 31.. Kvartal 2011 Landkreditt Bank Kvartalsrapport pr 30. september 2011 Landkreditt Bank kan pr 30. september 2011 vise til et resultat på 41,3 millioner kroner. Resultatet

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2011 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2011 et driftsresultat før skatt på NOK 19,301 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 31.03.2016 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal utgjør 6,7 mill. kr eller 0,63 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2015 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2015 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2015 utgjør 15,7 millioner kroner (14,9 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Kvartalsrapport 4. kvartal. Hjelpsom Engasjert. Banken der du treffer mennesker

Kvartalsrapport 4. kvartal. Hjelpsom Engasjert. Banken der du treffer mennesker Kvartalsrapport 4. kvartal OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP Hjelpsom Engasjert POSITIV PÅLITELIG Banken der du treffer mennesker 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2013 HOVEDTREKK FJERDE KVARTAL God underliggende

Detaljer

Andebu Sparebank. Kvartalsrapport 2. kvartal 2014

Andebu Sparebank. Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Rapport for 2. kvartal 2014 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 2. kvartal utgjør 23,1 mill. kr eller 1,95 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital.

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 2. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2006

Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsrapport 3.kvartal 2006 Regnskapsprinsipp Banken har fra 01.01.2006 endret regnskapsprinsipp når det gjelder behandling av tap på utlån. Banken følger nå Forskrift om

Detaljer

Delårsrapport 3.kvartal 2014

Delårsrapport 3.kvartal 2014 Kvartalsrapport Andebu Sparebank Delårsrapport 3.kvartal 2014 Andebu Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP isolert Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 25 179 24 744 73 918 71 307

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 Saksnr. A2014 030 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2016

Delårsrapport 3. kvartal 2016 Delårsrapport 3. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2016 Forvaltningskapital (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Forvaltningskapital 2.169,6 1.900,8 1.896,7 Siste 12

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 2. kvartal 48,7

Detaljer

Andre kvartal 2012 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling

Andre kvartal 2012 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling Andre kvartal 2012 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 30. JUNI 2012 OG 2011 OG 31. DESEMBER 2011 NOK 1000 EIENDELER Note 2. KVT 2012

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 3. kvartal 78,5

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2013

Delårsrapport 1. kvartal 2013 Delårsrapport 1. kvartal 2013 Resultat For 1. kvartal så er bankens resultat før tap på 3,8 mill. Dette er 2,7 mill. lavere enn samme periode i fjor. Andre tall pr 1. kvartal er listet under. Rentenetto

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den nye

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2012

Delårsrapport 3. kvartal 2012 Delårsrapport 3. kvartal 2012 1 Rapport for 3. kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat for perioden pr 30.09.12 utgjør kr 5,3 mill eller 0,67 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mot kr 5,4 mill og

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Endring av regnskapsprinsipp Fra 1.1.2015 har banken anvendt IAS 19R, og dermed endret regnskapsprinsipp, for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Banken

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 46,7 millioner (57,6) Rentenetto: 56,3 millioner (59,0) tilsvarende 1,44 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 27.311 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 68,3 millioner (73,8) Rentenetto: 87,0 millioner (88,1) tilsvarende 1,47 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 31.03.2014 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal utgjør 8,4 mill. kr eller 0,89 % av gjennomsnittlig

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 ORG.NR. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2011 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer