Årsrapport 2012 å r s r a p p o r t

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2012 å r s r a p p o r t 2 0 1 1 3 7"

Transkript

1 Årsrapport 2012 å r s r a p p o r t

2 Med omtanke for mennesker og verdier - siden 1848 Innholdsfortegnelse Styrets beretning side 4 Resultatregnskap side 14 Balanse side 16 Noter side 18 Eierstyring og selskapledelse side 32 å r s r a p p o r t

3 Styrets årsberetning INNLEDNING Eidsberg Sparebank oppnådde i 2012 et resultat etter tap, men før skatt på 34,1 mill.kr. Dette er 3,8 mill.kr. høyere enn året før. Endringen skyldes i all hovedsak bedrede kurser på verdipapirer og valutalån, samt også økte provisjonsinntekter. Bankens rentenetto i kr. er for 2012 på samme nivå som den var i Rentenettoen i % av midlere forvaltningskapital viser en nedgang fra 1,98 % i 2011 til 1,90 % i Andre driftsinntekter viser en økning på 5,4 mill.kr. fra året før. Samtidig er sum driftskostnader økt med 1,4 mill.kr. fra 2011 til Kombinert med at tap og mislighold ligger på svært lave nivåer oppnår vi et resultat i 2012 som styret er meget godt fornøyd med. Eidsberg Sparebank kunne i 2012 registrere en økning i utlånene i egen balanse på 6,4 % (156,5 mill.kr.). Vi har i tillegg formidlet lån utenfor egen balanse til Terra Boligkreditt. Vår beholdning av formidlete lån til boligkredittselskapet har i løpet av året økt med 183,1 mill.kr til 787,3 mill.kr., en økning på 30,3 %. Dersom disse lånene var innvilget i egen balanse ville den samlede utlånsveksten i 2012 vært på 11,1 %. Innskuddene økte i 2012 med 9,2 % ( 215,5 mill. kr.). Innskuddsøkningen gjør at Eidsberg Sparebank har en innskuddsdekning på 98,7 % ved utgangen av Bankens forvaltningskapital økte med 1,3 % ( 43 mill.kr). 2. SAMFUNNSØKONOMISKE FORHOLD 2.1 Økonomisk utvikling i Norge Veksten i norsk økonomi har vært god gjennom 2012, men gjeldssituasjonen og svake realøkonomiske utsikter i Europa bidrar til usikkerhet om vekstutsiktene også her hjemme. En høy oljepris holder aktiviteten oppe på norsk sokkel. Investeringsveksten i petroleumsnæringen anslås av SSB til noe under 12 prosent ved utgangen av 2012, som følge av vedvarende høy oljepris. Petroleumsaktiviteten gir også store ringvirkninger i fastlandsøkonomien. For hele 2012 anslås Fastlands-BNP å vokse med årlig rundt 3,3 prosent i følge Statistisk sentralbyrå (SSB). Presset i arbeidsmarkedet bidrar til god lønnsvekst, og både SSB og Norges Bank venter at lønnsveksten vil ligge nær eller noe over 4 prosent i årene som kommer. Forbruksveksten har vært moderat gjennom 2012, og husholdningenes sparing har økt. Boligprisene fortsetter å vokse med mellom 7 og 8 prosent på årlig basis. 2.2 Privat konsum og husholdningenes sparing Som følge av god vekst i nominelle lønninger og vedvarende lav inflasjon, har reallønnsveksten vært sterk gjennom Sammen med betydelig boligprisvekst tilsier dette at husholdningene har mulighet til å øke sitt forbruk. Likevel har konsumveksten i husholdningene vært nokså moderat gjennom året, med en årlig veksttakt på rundt 3 prosent gjennom 1-3.kvartal. For hele 2012 forventer SSB en vekst på 3,3 prosent, noe mer enn i Husholdningenes sparerate, sparing som andel av disponibel inntekt, har økt de senere årene. Spareraten har gjennom 2012 ligget mellom 8 og 9 prosent. SSB anslår at spareraten vil ligge i dette intervallet frem til Boligpriser Den sterke prisoppgangen i boligmarkedet i 2011 har fortsatt gjennom Ved siste måling i desember i år økte boligprisene med om lag 8,3 prosent fra samme periode året før. Utviklingen drives av et lavt rentenivå, sterk reallønnsvekst og høy befolkningsvekst. Det er utsikter til videre prisoppgang, men trolig i et noe lavere tempo i årene som kommer. Byggeaktiviteten tok seg kraftig opp i 2011 og denne trenden har fortsatt gjennom Fra januar til november i fjor ble det igangsatt nye boliger, om lag på nivå med hele Dersom denne utviklingen fortsetter, vil det bli igangsatt flere boliger i 2012 enn i Gjeldsvekst Kredittveksten samlet sett har vært nokså stabil i 2012, med en årlig veksttakt på rundt 7 prosent hver måned frem til november. Husholdningenes gjeldsvekst har også vist en stabil utvikling, med årlig vekst på om lag samme nivå. Gjeldsveksten i de ikke-finansielle foretakene stabiliserte seg noe i starten av året etter å ha økt gjennom store deler av Selv om årlig 4 å r s r a p p o r t

4 vekst har avtatt noe siden juni, er den fremdeles høyere enn ved inngangen av året, og var 6,4 prosent i november mot 6,1 prosent i januar. Kredittveksten i husholdningene er fremdeles høyere enn inntektsveksten, og dermed øker fremdeles husholdningenes gjeldsbelastning. Samlet er husholdningenes bruttogjeld nær dobbelt så stor som deres disponible inntekt. 2.5 Renteutviklingen Etter å ha kuttet styringsrenten med 50 basispunkter i slutten av 2011, reduserte Norges Bank styringsrenten med ytterligere 25 basispunkter i mars 2012, og styringsrenten har siden ligget uendret på 1,5 prosent. Eidsberg Sparebank følger markedet nøye og tilpasser hele tiden prisene til konkurransen mellom bankene. 2.6 Utviklingen på arbeidsmarkedet Arbeidsmarkedet er fremdeles stramt selv om det er tegn til at sysselsettingsveksten er i ferd med å avta noe. Arbeidsledigheten har falt gjennom året fra 3,3 prosent i januar 2012 til 3,2 prosent i oktober. I Østfold var 3,2 % av arbeidsstyrken ledige pr (uendret fra i fjor). I Eidsberg kommune var ledigheten pr på 3,0 % (opp fra 2,6 % i fjor), mens Sarpsborg hadde en ledighetsprosent på 3,1 mot 3,7 året før. 3. RISIKOSTYRING OG KONTROLL Eidsberg Sparebank skal ha en lav risikoprofil. Risikoforholdene overvåkes gjennom kontinuerlige analyser av aktuelle risikoer. Risikoanalysene oppdateres minst en gang pr. år og dekker alle vesentlige virksomhetsområder og risikoforhold. Risikoanalysene inngår som en integrert del av bankens internkontroll og kvalitetssikringssystem. Bankens ICAAP-rapport som er en del av Basel II regelverket (basert på EU-direktiv), oppdateres også en gang pr år. Her vurderes sammenheng mellom bankens risikoforhold og nødvendig kapitalbehov. De typer risiko som er mest kritisk er således finansiell risiko, operasjonell risiko, eier risiko og forretningsrisiko. Kredittrisiko, likviditetsrisiko og markedsrisiko går under fellesbetegnelsen finansiell risiko. Styret har i denne forbindelse vedtatt en rekke policydokumenter som omhandler følgende: Egenevaluering overordnet styring og kontroll. Policy for styring og kontroll. Risikopolicy Kredittpolicy Likviditetspolicy Banken har i 2012 oppdatert informasjon i henhold til krav i Basel II - Pilar 3. Den oppdaterte rapporten ble gjort offentlig i juni 2012 og rapporten er bl.a. lagt ut på bankens hjemmeside 3.1 Finansiell risiko Den finansielle risiko i 2012 har vært knyttet til utlånsvirksomheten og finansplasseringer. Verdier endrer seg løpende som følge av endringer i renten, aksjekurser og valutakurser. Risiko knyttet til slike bevegelser er i stor grad tatt hensyn til ved fullmakter og rammer fastsatt av styret Kredittrisiko Kredittrisikoen oppstår ved utlån, kreditter og garantier, og vurderes å være den mest kritiske risikoen ved bankens virksomhet. Det er på utlån og kreditter til næringslivet at banken har hatt tap av betydning tidligere år. Risiko knyttet til bankens kredittgiving overvåkes gjennom bankens risikoklassifisering av utlånsmassen. Det er fortsatt et lavt rentenivå, selv om rentene har steget litt gjennom året. Det har vært et lavt mislighold gjennom hele fjoråret og tapene på utlån har vært lave. Bankens totale gruppenedskrivinger er på samme nivå som i 2011, pr var avsetningen 0,49% av bankens brutto utlån mot 0,52% ved inngangen av året. Gruppenedskrivingen er en funksjon av kundens økonomiske situasjon og den etablerte sikkerhet. Tap på utlån knytter seg til kundenes gjeldsbetjeningsevne og endringer i panteverdier og vil særlig være påvirket av rentenivået, eiendomspriser og sysselsetting. Disse forhold hensyntas i kredittbehandlingen. å r s r a p p o r t

5 Styringen av kredittrisikoen skjer med fullmaktssystemer, risikoklassifisering og fastsatte retningslinjer som er gitt av styret. Vi benytter et risikoklassifiseringssystem som inndeler utlånsmassen i risikoklasser og endringer i risiko følges nøye gjennom året. Bankens utlån har økt med 6,39 % i Utlån, kreditter og garantier til næringslivskunder (herunder landbrukskunder og offentlig sektor) skal begrenses til å ligge innenfor 40% av samlede utlån. Bankens samlede utlån, kreditter og garantier til næringslivskunder, utgjorde 31,84% av bankens totale utlånsmasse ved utløpet av 2012 mot 30,84% ved inngangen av året. Resten er utlån til personmarkedet, som således utgjorde 68,16 % av total utlånsmasse, mot 69,16% året før ( alle tall eksklusiv garanti ovenfor Terra Boligkreditt ). I tillegg har banken pr formidlet boliglån til Terra Boligkreditt med 787,3 mill.kr. hvilket er en økning på ca. 183,1 mill.kr. i løpet av Hensyntas formidlede boliglån til Terra Boligkreditt har bankens totale låneportefølje økt med 11,1% i løpet av Terra Boligkreditt godskriver banken en margin hvert kvartal på formidlet løpende låneportefølje. Kun boliglån innenfor 60% av boligens verdi kan formidles til Terra Boligkreditt og banken har stilt en garanti for den delen av lånene som overskrider 50% av boligverdien. Dessuten stiller banken en løpende porteføljegaranti på 1% samt en behandlingsgaranti. Totalt garantiansvar ovenfor Terra Boligkreditt pr er 89,9 mill.kr. mot 68,3 mill.kr. året før Likviditetsrisiko Bankens strategiske ramme for likviditeten er at summen av kundeinnskudd skal utgjøre minimum 80 % av netto utlån. Ved utløpet av 2012 utgjorde kundeinnskudd ca 99 % mot 96 % året før. I 2012 er bankens likviditetsreserver redusert noe, samtidig er også ekstern funding redusert. Likviditetsreservene forvaltes på en slik måte at de på meget kort varsel kan gjøres tilgjengelige. Banken har i løpet av 2012 periodisk trukket på trekkrammen knyttet til oppgjørskonto i DNB og avtalt trekkramme er pr mill.kr. Det er i 2012 ikke etablert andre kommiterte trekkrettigheter. Lånerettighet på dagslån i Norges Bank utgjør pr mill.kr. og har ikke vært benyttet i Styret har fastsatt retningslinjer for løpetid på funding i vedtatt likviditetspolicy. Likviditetsrisiko er i hovedsak forholdet mellom langsiktige utlån og kortsiktige innlån. For å redusere bankenes likviditetsrisiko, har myndighetene definert likviditetsindikatorer som rapporteres kvartalsvis gjennom året. Bankens likviditetsindikator har vært over minimumskravet gjennom hele Banken har løpende 4 stk. obligasjonslån på til sammen 200 mill.kr. ved utløpet av Herav skal et obligasjonslån på 50 mill.kr. innløses primo mars De øvrige 3 obligasjonslånene forfaller henholdsvis med 50 mill.kr. i oktober 2013, 50 mill.kr i februar 2014 samt 50 mill.kr. i oktober Ovennevnte trekkrammer, kombinert med de lånemuligheter som er i pengemarkedet for øvrig, vurderes som risikomessig tilfredsstillende i forhold til de behov banken har Markedsrisiko Bankens markedsrisiko kan beskrives som risiko relatert til rente-, valuta- og kursrisiko. - Renterisiko Renterisiko oppstår som en følge av at rentebindingstiden for bankens aktiva og passivaside ikke er sammenfallende. 100 % av bankens totale obligasjonsbeholdning på 376,6 mill.kr. følger imidlertid markedsrenten. I løpet av 2012 justerte Norges Bank signalrenten (foliorenten) ned i mars med 0,25%-poeng, slik at den ved utgangen av året lå på 1,50%. I løpet av 2012 har differansen mellom pengemarkedsrenten (3 mnd. NIBOR) og foliorenten falt fra punkter på starten av året og ned til rentepunkter på slutten av året. Rentereguleringer ned har en negativ effekt på avkastningen fra bankens egenkapital som igjen vil virke negativt på bankens rentemargin over tid. Banken har pr utlån med fast rente tilsvarende 58 mill.kr. fordelt på 30 lån. For å rentesikre utlånene med bundet rente, har banken tatt i bruk rentesikrings-instrumenter. Banken har pr totalt 5 avtaler med rente-swap på til sammen 27,8 mill.kr. Sett i relasjon til bankens egenkapital vurderes bankens renterisiko som liten. - Valutarisiko Banken har pr videreformidlet valutalån til 2 kunder tilsvarende 2,54 mill.kr. i CHF samt til 2 kunder tilsvarende 2,63 mill.kr. i JPY. 6 å r s r a p p o r t

6 I tillegg har banken selv et lån tilsvarende 20,0 mill.kr. i CHF. Banken har bokført en disagio stor 4,4 mill.kr. pr på hele valutalånporteføljen mot 5,4 mill året før. Dette skyldes at kronen har styrket seg i løpet av Bankens valutarisiko vurderes som liten. - Kursrisiko Bokført verdi av bankens beholdning av børsnoterte aksjer, egenkapitalbevis, verdipapirfond og langsiktige plasseringer pr er totalt 116,9 mill.kr. hvorav 42,2 mill.kr. er plassert i VP-fond (omløpsmidler) og resten 74,7 mill.kr. er ført som anleggsmidler. Dette utgjør 3,64 % av bankens forvaltningskapital mot et tillatt maksimalnivå på 4%. Sett i forhold til bankens egenkapital vurderes kursrisikoen som liten. 3.2 Operasjonell risiko Med operasjonell risiko forstår vi risiko for at mennesker, rutiner, systemer og dataløsninger ikke oppfører seg etter hensikten, noe som medfører risiko for tap. Årsaken til at slike forhold inntreffer kan være alt fra svikt i teknisk infrastruktur via hendelige uhell til svikaktig eller kriminell adferd. Banken har ihht forskrift etablert rutiner for antihvitvasking. Dessuten benyttes systemer for avdekking og rapportering av mistenkelige transaksjoner. Det er utpekt og opplært egen antihvitvasking ansvarlig i banken. Kombinasjonen av egne erfaringer og data fra erfaringsdatabaser tilsier at eventuell svikt i IT-løsninger sannsynligvis er den største operasjonelle risiko for en bank av vår type. Med nødvendige tilpasninger til IKT forskriften samt vedtatte katastrofeplaner, vil området være under kontinuerlig oppfølging og overvåkning. Banken har gjennomført internkontroll i henhold til Finanstilsynets forskrift om internkontroll. Banken har etter styrets vurdering innarbeidet tilfredsstillende rutiner for internkontroll. Etter styrets vurdering er det etablert tilfredsstillende rutiner innenfor alle kritiske virksomhetsområder i banken. Bankens operasjonelle risiko vurderes samlet sett som lav. 3.3 Eier risiko Eidsberg Sparebank hadde pr eierposter i andre selskaper tilsvarende 74,7 mill.kr. Største eierposten er knyttet til Terra Boligkreditt A/S med bokførte verdier på 34,2 mill.kr. Dette utgjør en eierandel på 1,69 %. Videre har vi en eierandel i Terra Gruppen med 2,15 % bokført til 18,7 mill.kr. De umiddelbare og direkte økonomiske virkningene av en potensiell konkurs i ett eller flere av Terra Gruppens datterselskaper vurderer vi til å være moderate for bankens del. Gjennom Terra Gruppens over 10 årige virke har verdiskapningen i flere av selskapene vært store og vi legger til grunn at markedsverdien på våre aksjer fortsatt er høyere enn bokført verdi. 3.4 Forretningsrisiko Et eventuelt bortfall av ett eller flere av produktselskapene i Terra Gruppen AS vil kunne ha en viss negativ effekt på bankens fremtidige inntjening. I 2012 mottok Eidsberg Sparebank ikke utbytte fra Terra Gruppen AS. Mottatte provisjonsinntekter fra salg av verdipapirer og forsikring i 2012 beløper seg til 6,62 mill.kr. eller 7,85 % av bankens samlede inntekter i Et eventuelt bortfall av disse inntektene vil innebære en betydelig utfordring for banken, men ingen stor risiko slik vi vurderer det. Våren 2006 etablerte Eidsberg Sparebank filial i Sarpsborg. Dette skal være et rent rådgivningsog salgskontor rettet hovedsakelig mot betjening av personkundemarkedet. Kontoret er bemannet med ansatte som kjenner lokalmarkedet godt. Medarbeiderne som er ansatt ved filialen har relevant kompetanse og lang erfaring fra bank- og forsikringsvirksomhet. Forretningsrisikoen knyttet til bankens filialetablering i Sarpsborg vurderes som lav til moderat. 4. RESULTATUTVIKLING Resultatmessig ble 2012 et meget godt år, dog opplevde vi at bankens rentenetto svekket seg noe. Resultatet etter skatt ble på 24,010 mill.kr. og tilsvarer 0,75 % av midlere forvaltningskapital. Tilsvarende tall i fjor var 21,653 mill.kr. og 0,71 %. å r s r a p p o r t

7 4.1 Rentenetto Rentenettoen var på 60,695 mill.kr. Dette tilsvarte 1,90 % av midlere forvaltningskapital. Rentenettoen i % har svekket seg noe mot i fjor pga redusert kundemargin Rentenetto (NOK 1.000) 2,0 Rentenetto i % 1,87 1,98 1, , , , , Andre driftsinntekter Andre driftsinntekter, netto provisjonsinntekter og netto gevinst ( og tap ) på valuta og verdipapirer var på 23,629 mill.kr. Dette tilsvarer 0,74 % av midlere forvaltningskapital. Andre driftsinntekter for 2012 er marginalt høyere enn i fjor i kroner. Fond og forsikring har i 2012 bidratt med provisjonsinntekter i størrelsesorden 6,62 mill.kr. Dette utgjør 28 % av samlede gebyr- og provisjonsinntekter. Andre inntekter (NOK 1.000) Andre inntekter i % av midl. forv. 0, ,6 0,61 0, ,5 0, ,3 0, , Kostnader Bankens totale driftskostnader var på 48,442 mill.kr. Dette utgjør 1,52 % av midlere forvaltningskapital. Kostnadene for 2012 er noe høyere i kroner enn , Sum kostnader (NOK 1.000) Sum kostnader i % av midl. forv , ,50 1,52 1,53 1, , , , å r s r a p p o r t

8 4.4 Tap og nedskrivninger Årets tapskostnader fordeles slik; inntektsførte tidligere konstaterte tap med 0,218 mill.kr., konstatert tap med 1,091 mill.kr. og økte nedskrivninger med 0,896 mill.kr. Samlede tap blir da på 1,769 mill.kr., hvilket utgjør 0,06 % av midlere forvaltningskapital. Tapene i så vel personmarkedet som i næringsmarkedet er lave. Det vises for øvrig til note 2d. Etter gjennomgang av utlånsporteføljen, garantistillelser og andre plasseringer vurderes muligheten for økte tap og mislighold for moderat. 4.5 Resultat av ordinær drift etter skatt Bankens resultat av ordinær drift etter skatt var på 24,010 mill.kr. Dette utgjør 0,75 % av midlere forvaltningskapital. Resultat av ord. drift etter skatt (NOK 1.000) Resultat av ord. drift etter skatt og tap i % av midl. forv ,2 1,0 1, ,8 0,71 0, , , , , Disponering av årets resultat: Resultat av ordinær drift 34,113 mill kr - Skatt på ordinært resultat 10,103 mill kr = Resultat for regnskapsåret 24,010 mill kr - Avsatt til gaver ,733 mill kr = Overført til bankens fond 22,277 mill kr 5. KAPITALUTVIKLING 5.1 Bankens forvaltning Eidsberg Sparebank har en forvaltningskapital på 3.214,718 mill.kr. I løpet av året økte forvaltningskapitalen med 42,564 mill.kr., hvilket tilsvarer en økning på 1,34 %. 9 Endring i forvaltningskapital i % 7 7, ,34-1 0, Bankens innskudd Eidsberg Sparebank har innskudd fra kunder på 2.559,751 mill.kr. Dette er en økning på 215,539 mill.kr., eller 9,2 %, fra foregående år. å r s r a p p o r t

9 Innskuddsendring i % ,2 9, , Bankens utlån Eidsberg Sparebank har utlån til kunder på 2.607,881 mill.kr. Dette er en økning på 156,732 mill.kr., eller 6,39 %, fra foregående år. Eidsberg Sparebank har i tillegg formidlet lån utenfor egen balanse i Terra Boligkreditt med i alt 183 mill.kr. i Dersom disse lånene var innvilget i egen balanse ville den samlede utlånsveksten i 2012 vært på 11,1 %. Utlånsendring i % Utlånsvolum TBK i hele mill. kr ,34 6, , Bankens egenkapital Banken har en bokført egenkapital på 383,318 mill.kr. Den risikoveide egenkapitalen er på 20,84 % mot 21,28 % året før. Eidsberg Sparebank har fra 1. kvartal 2008 begynt å rapportere kapitaldekning etter ny forskrift som krever at banken tar med operasjonell risiko i beregningsgrunnlaget. Videre skal banken selv beregne et selvpålagt minimumskrav til egenkapital. Dette ble beregnet til 11,48 % i forbindelsen med ICAAP beregning mai Kapitaldekning i % ,83 21,28 20,84 Krav Eidsb. Spb å r s r a p p o r t

10 6. PERSONALSITUASJONEN Banken hadde ved utgangen av året 35 fast ansatte, hvorav 8 ansatte jobber i redusert stilling. Det er for tiden ingen ansatt som er langtidssykemeldt, og det er 2 faste ferievikarer. 6 av de ansatte er knyttet til vår filial i Sarpsborg. Til sammen sysselsatte banken 32,4 årsverk ved utgangen av året mot 34,3 ved samme tidspunkt i fjor. Det er ikke ansatt noen nye medarbeidere i Året startet med at vi mistet en av våre medarbeidere i et tragisk dødsfall, i tillegg har 1 ansatt gått av med pensjon. 7. VIRKSOMHETENS STED, ARBEIDSMILJØ, SIKKERHET OG LIKESTILLING Eidsberg Sparebank har sitt hovedkontor i Mysen i Eidsberg kommune og en filial i Sarpsborg sentrum i Sarpsborg kommune, samt en ubemannet filial (automatbank) på Morenen Kjøpesenter som ligger i Eidsberg kommune. Styret anser bankens arbeidsmiljø som godt. Banken har i løpet av 2012 gjennomført en årlig medarbeidersamtale med hver ansatt. I tillegg gjennomføres jevnlige utviklings-/ oppfølgingssamtaler. Det benyttes dessuten betydelige midler hvert år på tiltak av helsefremmende og sosial karakter for å styrke samholdet og arbeidsmiljøet i banken. Bedriftslegeordningen med årlig kontroll fungerer godt, og tilbakemeldingene fra lege bekrefter et godt arbeidsmiljø. Sykefraværet utgjorde 2,56 % i 2012 mot 2,14 % i Sykefraværet i 2012 er på et meget lavt nivå, og det har vært små endringer fra På landsbasis er de siste oppdaterte tallene fra 2. kv Da var det totale sykefraværet for finansierings- og forsikringsvirksomhet i Norge på 3,7 %. Det har ikke vært ulykker eller skader i løpet av regnskapsåret. Rutiner for sikkerhet følges kontinuerlig opp og fyller de krav og pålegg som er gitt. Styret anser bankens sikkerhetsnivå- og rutiner som tilfredsstillende. Etter styrets oppfatning forurenser ikke banken det ytre miljø, og det er derfor ikke iverksatt tiltak for å motvirke slik forurensning. Banken ble tidlig i 2012 sertifisert som Miljøfyrtårn bedrift. Eidsberg Sparebank har et mål om å opprettholde en kvinneandel i bankens styre på min. 40 %. Ved utløpet av året var 2 av 7 styremedlemmer kvinner (28,6 %). Målet for kjønnsfordelingen blant fast ansatte er å opprettholde dagens jevne fordeling. Av 35 fast ansatte er fordelingen 18 kvinner og 17 menn. I bankens ledergruppe er fordelingen 2 kvinner og 3 menn. 8. FREMTIDSUTSIKTER Etter styrets oppfatning er forutsetningen om fortsatt drift til stede. Til grunn for denne vurdering ligger bankens sunne økonomiske drift og finansielle stilling samt vår vurdering av fremtidsutsiktene. Etter styrets mening gir årsregnskapet og beretningen en rettvisende oversikt av bankens eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Utsiktene til vekst, særlig i europeisk økonomi, har svekket seg noe gjennom Det er fortsatt ventet et svært lavt rentenivå ute i lang tid fremover, noe som legger bånd på Norges Banks rentesetting. Siden sommeren 2012 har det blitt utvist økt politisk handlekraft i Europa gjennom enighet om etablering av felles banktilsyn. I tillegg annonserte ECB i sommer planer om kjøp av statspapirer i gjeldstyngede land. Slike tiltak har bidratt til å redusere påslagene i penge- og kapitalmarkedene, og her hjemme har både banker og andre foretak opplevd økt tilgang på langsiktig markedsfinansiering gjennom Som en følge av finanskrisen bebuder myndighetene at bankene vil bli pålagt nye og strengere krav til likviditet og soliditet. Dette vil kunne påvirke lønnsomheten i banksektoren i negativ retning, noe som trolig vil måtte kompenseres gjennom økte priser ut til kundene. Eidsberg Sparebank har over lang tid hatt fokus på god og lønnsom bankdrift. Banken er godt kapitalisert og fremstår i dag som en av landets mest solide sparebanker. Vi er godt rustet til fortsatt konkurranse om bankkundene i våre kjerneområder og styret er optimistiske med tanke på bankens videre vekst og utvikling. Lojale og kompetente medarbeidere, tette kunderelasjoner og korte beslutningsveier er klare konkurransefortrinn som er med på å trygge en fortsatt positiv utvikling for Eidsberg Sparebank. å r s r a p p o r t

11 Bankens medeierskap i Terra Gruppen AS gjør oss i stand til å dra nytte av stordriftsfordelene og sikre tilgang til moderne og konkurransedyktige produkter og tjenester. Eierskapet i gruppen og samarbeidet i alliansen bidrar utvilsomt til å styrke vår posisjon som selvstendig lokalbank. Kompetanseutvikling vil være et prioritert område i Eidsberg Sparebank også i Arbeidet med å tilpasse organisasjonen til morgendagens utfordringer i tråd med de strategiske veivalg som styret har tatt for inneværende planperiode ( ) vil fortsette også i Det vil være en prioritert oppgave å følge opp kravene som er knyttet opp til autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere. I tillegg utvikler Terra Skolen hele tiden tilbud som bidrar til kompetanseutvikling ute i bankene. Internsertifisering av bedriftsrådgivere, forsikringsrådgivere og salgsledere er eksempler på dette. Kompetanseutvikling av bankens medarbeidere er en kontinuerlig prosess. Denne prosessen stiller store krav til de ansatte, deres evne til omstilling og vilje til kompetanseutvikling. 9. TAKK TIL KUNDER, ANSATTE OG TILLITSVALGTE Styret vil rette en takk til bankens kunder og forbindelser for godt samarbeid i Styret vil også takke de ansatte og tillitsvalgte for meget god innsats og aktiv medvirkning til utvikling av banken. Mysen 12. februar 2013 I styret for Eidsberg Sparebank Knut Krugerud Erik Bratli Torhild Filtvedt (leder) (nestleder) Sigmund Vister Monika Svinndal Bjørn Horgen Ove Gangnes Per O. Evjen (banksjef) 1 2 å r s r a p p o r t

12 Resultatregnskap 2012 å r s r a p p o r t

13 Resultatregnskap 2012 Alle tall i hele Renteinntekter og lignende inntekter Noter Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstusjoner Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kunder Renter og lignende inntekter av sertifikater, obligasjoner Renter og lignende inntekter andre - 4 Sum renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader 2.1. Renter og lignende kostnader på gjeld til kredittinstusjoner Renter og lignende kostnader på innskudd fra og gjeld tilkunder Renter på utstedte verdipapirer Andre rentekostnader og lignende kostnader 15 - Sum rentekostnader og lignende kostnader I.Netto rente og kredittprovisjonsinntekter Utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning 3.1. Inntekter av aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning Sum utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester 4.1. Garantiprovisjon Andre gebyrer og provisjonsinntekter Sum provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester (9b) Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester 5.2. Andre gebyrer og provisjonskostnader Sum provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester Netto verdiendring og gevinst/tap valuta og verdipapirer som er omløpsmidler 6.1. Netto verdiendring og gevinst/tap på obligasjoner Netto verdiendring og gevinst/tap på aksjer Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og derivater Sum netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og verdipapirer som er oml.midl Andre driftsinntekter 7.1. Driftsinntekter faste eiendommer Andre driftsinntekter 32 - Sum andre driftsinntekter II.Netto andre driftsinntekter III. Sum driftsinntekter å r s r a p p o r t

14 8. Lønn og generelle administrasjonskostnader Noter Lønn mv Lønn Pensjoner Sosiale kostnader Administrasjonskostnader Sum lønn og generelle administrasjonskostnader (8) Avskrivninger mv av varige driftsmidler og immatrielle eiendeler 9.1. Ordinære avskrivninger (5b) Sum avskrivninger mv av varige driftsmidler og immatrielle eiendeler Andre driftskostnader Driftskostnader faste eiendommer Andre driftskostnader Sum andre driftskostnader IV. Sum driftskostnader V. Driftsresultat før tap Tap på utlån, garantier mv Tap på utlån (2d) Sum tap på utlån garantier mv Nedskriving/reversering av nedskriving og gevinst/tap på verdipapirer som er anleggsmidler 12.1 Nedskrivning / reversering av nedskrivning Gevinst / tap - - Sum nedskr./reversering av nedskr. og gev/tap på verdipapir som er anl. mid Skatt på ordinært resultat (9a) VI. Resultat av ordinær drift etter skatt (II. Iflg. forskrift) Ekstraordinære kostnader 16.Skatt på ekstraordinært resultat VII. Resultat for regnskapsåret (III. Iflg. forskrift) Overføringer og disponeringer Overføringer Overført fra Andre Fond Disponering av overskudd Overført til Sparebankens Fond Overført til gaver/gavefond å r s r a p p o r t

15 Balanse 2012 Alle tall i hele EIENDELER Noter Kontanter og fordringer på sentralbanker: Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 3.1.Utl. til og fordr.på kredittinst.u/avtalt løpetid Utl. til og fordr.på kredittinst.m/avtalt løpetid - - Sum utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til og fordringer på kunder 4.3.Kasse- / drifts og brukskreditter Byggelån Nedbetalingslån Sum utlån før spes.og uspes.tapsavsetninger (2) Individuelle nedskrivninger (2d) Nedskrivninger på grupper av utlån (2d) Sum netto utlån og fordringer på kunder Overtatte eiendeler 5.1.Andre overtatte eiendeler (2d) Sum overtatte eiendeler Obligasjoner 6.1.Utstedt av det offentlig Obligasjoner Utstedt av andre Obligasjoner Sum obligasjoner (3) Aksjer, andeler og andre verdipapir 7.1.Aksjer,andeler,grunnfondsbevis Sum aksjer, andeler og andre verdipapir (4) Immaterielle eiendeler 10.2 Utsatt skattefordel (9a) Andre immaterielle eiendeler - - Sum Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler 11.1.Maskiner,inventar,transportmidler Bankbygninger og andre faste eiend Sum varige driftsmidler (5) Andre eiendeler: 12.1 Finansielle derivater Andre eiendeler Sum andre eiendeler Forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter: 13.1.Opptjente ikke mottatte inntekter Forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader Overfinansiering av pensjonsforpliktelser (8d) Andre forskuddsbet. Ikke påløpte kostnader 15 - Sum forskuddsbet. og opptj.inntekter =SUM EIENDELER å r s r a p p o r t

16 GJELD OG EGENKAPITAL Noter Gjeld til kredittinstitusjoner 14.1 Innskudd A.kredittinst. Uten avtalt løpetid Lån og innsk.fra kredittinst.m/avtalt løpetid (7e) Sum gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra og gjeld til kunder 15.1.Innskudd fra og gjeld til kunder u/avtalt løpetid Innskudd fra og gjeld til kunder m/avtalt løpetid Sum innskudd fra og gjeld til kunder Gjeld stiftet ved utstedelse av V.P Sertifikatgjeld Obligasjonsgjeld (7d) Andre langsiktige låneopptak - - Sum gjeld stiftet ved utstedelse av V.P Annen gjeld 17.1.Finansielle derivater Annen gjeld (9c) Sum annen gjeld Påløpte kostn. og mottatt ikke opptj. inntekter Avsetning for påløpte kostn. og forpliktelser 19.1.Pensjonsforpliktelser mv. (8d) Utsatt skatt - - Sum avsetn. for påløpte kostn. og forpliktelser Sum Gjeld EGENKAPITAL 22. Opptjent egenkapital 22.2 Sparebankens fond Gavefond Sum opptjent egenkapital (6a) Sum Egenkapital =SUM GJELD & EGENKAPITAL Poster utenom balansen: 23. Betingede forpliktelser: Garantier (2a) Derivater (10a) Pantstillelser (10b) Mysen I styret for Eidsberg Sparebank Knut Krugerud Erik Bratli Torhild Filtvedt Sigmund Vister (leder) (nestleder) Monika Svinndal Bjørn Horgen Ove Gangnes Per O. Evjen (Banksjef) å r s r a p p o r t

17 Noter til årsregnskapet 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Side 1. Generelle regnskapsprinsipper 1.a Valuta 19 1.b Periodisering 19 1.c Balansen Utlån, garantier og overtatte eiendeler Tap på utlån og garantier 2.a Garantier 20 2.b Fordelt etter sektor, næring og geografi 20 2.c Verdsettelse - beskrivelse definisjoner 20 2.d Tap på utlån Obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer 3.a Fordeling 23 3.b Verdsettelse 23 3.c Fordelt etter risikovekt, markedsverdi og kostpris 24 3.d Beholdningsendringer og gjennomsnittlig effektiv rente 24 3.e Ansvarlig lånekapital i andre selskap Aksjer og eierinteresser 4.a Verdsettelse 24 4.b Fordeling etter aksjer, andeler og grunnfondsbevis 24 4.c Beholdningsendringer anleggsaksjer Varige driftsmidler 5.a Verdsettelse 25 5.b Nærmere spesifikasjon 25 5.c Spesifikasjon av fast eiendom Ansvarlig kapital 6.a Egenkapital 26 6.b Kapitaldekning Likviditetsforhold - finansiering 7.a Fordeling etter restløpetid 26 7.b Tidspunkt frem til avtalt / sannsynlig endring av rentebetingelser 27 7.c Kontantstrømanalyse 28 7.d Obligasjonsgjeld Opplysninger vedrørende ansatte og tillitsmenn 8.a Spesifikasjon etter årsregnskapsforskriften 28 8.b Antall ansatte, lønninger etc 28 8.c Lån og garantier 29 8.d Pensjonsforpliktelser Diverse andre tilleggsopplysninger 9.a Skatter 30 9.b Spesifikasjon av provisjoner og gebyrer 30 9.c Spesifikasjon av annen gjeld 31 9.d Tilleggsopplysninger for gjeld til kredittinst. og innskudd fra kunder 31 9.e Fordeling av inntekter på geografiske områder 31 9.f Prinsipper for regnskapsmessig behandling av gjeld Utenombalanseposter 10.a Finansielle derivater b Pantstillelser å r s r a p p o r t

18 1. Generelle regnskapsprinsipper Bankens årsregnskap er utarbeidet i overensstemmelse med gjeldende lover og bestemmelser for sparebanker og god regnskapsskikk i Norge. Det er under den enkelte note til regnskapet redegjort nærmere for de benyttede prinsipper for de forskjellige regnskapspostene. Prinsipper for beregning av virkelig verdi: Eiendeler er balanseført til laveste av kostpris og virkelig verdi. Alle tall er oppgitt i kr. så sant det spesifikt ikke er angitt noe annet. 1.a Valuta Eiendeler og gjeld i utenlandsk valuta er ved årsskiftet omregnet til norske kroner etter middelkurser mellom kjøps- og salgsnotering pr. 31. desember i regnskapsåret. Inntekter og kostnader er omregnet til norske kroner etter kursene på transaksjonstidspunktet. Eidsberg Sparebank er også valutakommisjonær for DNB. Avtalen omfatter formidling av utenlandske betalingsmidler og utenlandske betalinger. Som valutabank er DNB ansvarlig ovenfor Norges Bank for at ovennevnte tjenester utføres og rapporteres i samsvar med reglene om dette Eiendeler utenlandsk valuta, kontanter Gjeld utenlandsk valuta, for kunder Gjeld utenlandsk valuta, til banken b Periodisering - Inntektsføring/kostnadsføring Renter og provisjoner tas inn i resultatregnskapet etter hvert som disse opptjenes som inntekter eller påløper som kostnader. Forskuddsbetalte inntekter og påløpte ikke betalte kostnader periodiseres og føres som gjeld i balansen. Opptjente ikke betalte inntekter inntektsføres og føres opp som et tilgodehavende i balansen. Utbytte av aksjer og grunnfondsbevis inntektsføres det år det mottas. Gebyr som er direkte betaling for utførte tjenester tas til inntekt når de betales. 1.c Balansen Gjeldspostene i regnskapet er bokført til nominell verdi. Når det gjelder prinsippene for virkelig verdi viser vi til verdsettelsesprinsipper for de enkelte eiendeler. å r s r a p p o r t

19 2. Utlån og garantier 2.a Garantier fordeler seg som følger : Betingede forpliktelser Garantier Lånegarantier 0 0 Betalingsgarantier Kontraktsgarantier Garanti til Terra Boligkreditt Garanti til Bankenes Sikringsfond 0 0 Annet garantiansvar Sum Andre betingede forpliktelser Eidsberg Sparebank har pantsatt obligasjoner til en bokført verdi på kr til fordel for trekkrettigheter i Norges Bank på kr b Utlån fordelt etter sektor/næring Personmarked Offentlig forvaltning 0 0 Primærnæring Eiendom Transport og lagring Bygg og anlegg Helsetjenester Handel Industri Næring ellers Sum Garantier fordelt etter sektor/næring Personmarked Primærnæring Næring ellers Sum Utlån og garantier fordelt etter geografi Utlån Garantier Utlån Garantier Oslo, Akershus Østfold Diverse Utlandet Sum Utlån overflyttet til Terra Boligkreditt pr utgjør kr c Verdsettelse - beskrivelser definisjoner Bankens utlån vurderes etter utlånsforskrift av 21. desember Utlån måles ved første gangs balanseføring til virkelig verdi. Ved senere måling vurderes utlån til beregnede fremtidige innbetalinger neddiskontert til nåverdi. Dersom det foreligger objektive bevis for at et utlån eller en gruppe av utlån har verdifall, foretas nedskrivning. Banken klassifiserer, i hovedsak, alle nye engasjementer etter kundens økonomi og bankens sikkerhetsmessige dekning. Løpende næringsportefølje gjennomgås hvert år etter ulike utplukkskriterier. Kriteriene kan variere fra år til år. I tillegg blir alle driftskreditter gjennomgått og kontrollert mot siste års leveranser. Alle større personengasjementer blir også gjennomgått med hensyn til bankens sikkerhetsmessige dekning. Bokført verdi av utlån er tilnærmet lik markedsverdi. 2 0 å r s r a p p o r t

20 Engasjement Engasjement defineres som garantier og utlån innbefattet opptjente, men ikke betalte renter, gebyrer og provisjoner. Metode for å fastsette virkelig verdi på utlån Utlån er vurdert til amortisert kost. Bankens utlån kan hovedsakelig ikke omsettes i et aktivt marked. Bankens risikopåslag på utlånene endres kun ved større endringer i markedsforholdene. Slike utlån anses i hovedsak å ha flytende rentebetingelser. Bankens kredittpåslag for disse utlån er ikke endret ved årets slutt. Samme margin ville bli lagt til grunn for nye utlån på balansedagen. Balanseført verdi av lån med flytende rentebetingelser ansees derfor som beste estimat på virkelig verdi. Beregning av virkelig verdi for utlån med fast rente, kan foretas for sammenligningsformål gjennom bruk av verdsettelsesteknikker der forventede fremtidige kontantstrømmer neddiskonteres til nåverdier. Forskjellen mellom bokført verdi og beregnet virkelig verdi er vurdert som uvesentlig, og utlån med fast rente er derfor balanseført til amortisert kost. 2.d Tap på utlån Tapsutsatte lån Tapsutsatte lån er lån som ikke er misligholdt, men hvor kundens økonomiske situasjon innebærer en overveiende sannsynlighet for at et allerede oppstått tap vil realisere seg på et senere tidspunkt Tapsutsatte lån Individuelle nedskrivninger Netto tapsutsatte Fordeling av tapsutsatte lån etter sektor/næring Personmarked 0 0 Offentlig forvaltning 0 0 Primærnæring 0 0 Næring ellers Sum Misligholdte engasjementer Et engasjement anses som misligholdt når kunden ikke har betalt forfalt termin innen 90 dager etter forfall, eller når overtrekk på rammekreditt ikke er inndekket innen 90 dager etter at rammekreditten ble overtrukket Misligholdte lån Individuelle nedskrivninger Netto misligholdte lån Fordeling av misligholdte lån etter sektor/næring Personmarked Offentlig forvaltning 0 0 Primærnæring 0 0 Næring ellers Sum Aldersfordeling av mislighold mnd 1 år år Sum å r s r a p p o r t

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 31.12.2014 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2010

Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2010

Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 Saksnr. A2014 059 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 1. kvartal 2014 HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL Sunn bankdrift og godt resultat i kvartalet. Kostnader utgjør

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den nye

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Regnskapsprinsipper Andre driftskostnader Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i Andre driftskostnader utgjorde 16,30 mill. kroner

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010 KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010 RESULTATREGNSKAP PR. 31.03.2010 1.kvartal Hele 2010 2009 2009 kr.1000 % av GFK kr.1000 % av GFK kr.1000 % av GFK Renteinntekter og lignende inntekter 30.478 4,04 41.334 5,54

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2013... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 2. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank Rapport for andre kvartal og første halvår 2015 2. kvartal 2015: s resultat før tap i 2.kvartal var kr 17,4 mill., en økning på kr 1,5 mill. fra 2.kvartal 2014. Økte netto andre inntekter som fra inntektsføring

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den nye

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Endring av regnskapsprinsipp Fra 1.1.2015 har banken anvendt IAS 19R, og dermed endret regnskapsprinsipp, for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Banken

Detaljer

1. kvartalsrapport 2008

1. kvartalsrapport 2008 1. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 1. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et underskudd på 6,6

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010 Kvartalsrapport 1. kvartal 2010 SSTTYYRREETTSS KKOOMMEENNTTAARR TTI IILL KKVVAARRTTAALLSSRREEGGNNSSKKAAPPEETT PPRR 3311...0033...22001100 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 2. kvartal 48,7

Detaljer

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank har ved

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 27.311 mill. mot NOK

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009 Saksnr. A2009 035 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 Saksnr. A2014 030 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010 Saksnr. A2010 021 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 3. kvartal 78,5

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2006

Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsrapport 3.kvartal 2006 Regnskapsprinsipp Banken har fra 01.01.2006 endret regnskapsprinsipp når det gjelder behandling av tap på utlån. Banken følger nå Forskrift om

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 3. kvartal 2014 HOVEDTREKK TREDJE KVARTAL God bankdrift og godt resultat i kvartalet. Endringer på verdipapirer

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 31.03.2016 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal utgjør 6,7 mill. kr eller 0,63 % av gjennomsnittlig

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2008

Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1.kvartal 2008 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2007. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1

Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1 Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1 Rapport for andre kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat av ordinær drift utgjør pr 2. kvartal i år kr 16,8 mill før skatt, eller 0,92 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital,

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 30.09.2014 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 3. kvartal utgjør 36,0 mill. kr eller 1,22 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2014 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2014 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2014 utgjør 14,9 millioner kroner (14,2 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2011 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2011 et driftsresultat før skatt på NOK 19,301 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2014 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. halvår 2014 Resultatet Brutto renteinntekter pr 30. juni 2014 utgjør 31,3 millioner kroner (29,0 millioner kroner

Detaljer

www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015

www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015 www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015 DRIFTSRESULTATET Haugesund Sparebank har ved utgangen av 3. kvartal 2015 et driftsresultat før tap og gevinster

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.09.2014 er 13,360 mill. mot 9,410 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

2. kvartalsrapport 2008

2. kvartalsrapport 2008 2. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 2. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et overskudd på 3,5

Detaljer

REGNSKAP. Pr. 30.06.09 SETSKOG SPAREBANK

REGNSKAP. Pr. 30.06.09 SETSKOG SPAREBANK REGNSKAP Pr. 30.06.09 SETSKOG SPAREBANK KVARTALSREGNSKAP FOR SETSKOG SPAREBANK 2. KVARTAL 2009 Utviklingen hittil i 2009 Norges Bank reduserte styringsrenten i 2. kvartal. Den er nå på 1,25%. Børsene har

Detaljer

Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL

Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank hadde ved

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP Banken der du treffer mennesker 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2014 HOVEDTREKK FJERDE KVARTAL Effektiv bankdrift

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 31.03.2014 er 3,189 mill. mot 2,284 mill på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014 Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 25.018 26.123 106.175 Rentekostnader og lignende kostnader 12.408 13.193 56.372 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.610 12.930 49.803

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.06.2014 er 8,085 mill. mot 5,848 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 5 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 2. kvartal

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2012 Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2. kvartal BALANSEN Pr. 30.6.2012 utgjør forvaltningskapitalen kr. 1.869 mill. som er en økning på kr. 20 mill. fra samme periode for ett

Detaljer

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013 Tall i tusen kroner Note Renteinntekter og lignende inntekter 26.123 25.349 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 13.193 13.466 55.795 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.930 11.884 49.269

Detaljer

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet)

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Lavere driftsresultat enn samme periode i fjor Lavere rentenetto enn samme periode

Detaljer

Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL

Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatutvikling

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2016

Delårsrapport 1. kvartal 2016 Delårsrapport 1. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2016 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Delårsrapport pr. 30.06.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 12,9 mill. mot 13,1 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015 Delårsrapport pr. 31.03.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 6,4 mill. mot 6,3 mill. på same tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK)

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET -1. KVARTAL 2013 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet)

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Bedre driftsresultat enn samme periode i fjor Lik rentenetto som samme periode i

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2012 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2012 Landkreditt Boligkreditt AS ble stiftet 12. august 2010. Selskapet er etablert som en av de strategisk

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport pr. 31.3.2012 Markedsforhold Markedssituasjonen er fortsatt preget av lave renter og en presset konkurransesituasjon. Markedet

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 31.03.2014 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal utgjør 8,4 mill. kr eller 0,89 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Resultat. Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013

Resultat. Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013 Resultat Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013 Renteinntekter og lignende inntekter 26.668 25.910 52.791 51.259 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 14.002 13.912

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015 Delårsrapport pr. 30.09.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 19,9 mill. mot 20,0 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.07 er forvaltningskapitalen på 669

Detaljer

Delårsrapport 3.kvartal 2014

Delårsrapport 3.kvartal 2014 Kvartalsrapport Strømmen Sparebank Delårsrapport 3.kvartal 2014 Strømmen Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP Morbank 3. kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2014 2013 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

4. kvartalsrapport 2007

4. kvartalsrapport 2007 4. kvartalsrapport 2007 Foreløpig årsregnskap 2007 Banken der du treffer mennesker 4.kvartalsrapport og foreløpig årsregnskap 2007 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av

Detaljer

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009 4. KVARTAL 2009 Sør Boligkreditt AS 2 4. kvartal 2009 Sør Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er etablert for å være bankens foretak for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal Kvartalsrapport 2013 3. kvartal DRIFTSRESULTAT 3. kvartal 2013 Bankens driftsresultat etter skatt i tredje kvartal 2013 ble 4,2 millioner kroner, som er en økning på 1,6 millioner kroner sammenlignet med

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2015 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. halvår 2015 Brutto renteinntekter pr 30. juni 2015 utgjør 29,5 millioner kroner (31,3 millioner kroner pr 1.

Detaljer

REGNSSKAPSPRINSIPPER RESULTATUTVIKLING BALANSEUTVIKLING

REGNSSKAPSPRINSIPPER RESULTATUTVIKLING BALANSEUTVIKLING REGNSSKAPSPRINSIPPER Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har et heleid datterselskap, Fosen Eiendom AS. Konserntallene er

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 4,87 mill før skatt pr. 31.03.2015 mot kr 5,34 mill i samme periode i fjor. Etter skatt ble resultatet

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 2. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 23.569 26.668 48.587 52.791 106.175 Rentekostnader og lignende kostnader 10.148 14.002 22.556 27.195 56.372 Netto

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2015 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2015 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2015 utgjør 15,7 millioner kroner (14,9 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Delårsrapport pr 31. mars 2015

Delårsrapport pr 31. mars 2015 Delårsrapport pr 31. mars 2015 Stadsbygd Sparebank postboks 143 7101 RISSA Hovedkontor Rissa: Rådhusveien 21, 7100 RISSA telefaks 73 85 50 01 Bankkontor Stadsbygd: Handelsbakken 11, 7105 STADSBYGD telefaks

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 2 Delårsrapport Landkreditt Bank AS 1. halvår 2011 LANDKREDITT BANK REGNSKAP PR. 30. JUNI 2011 Landkreditt Bank kan i årets første seks måneder vise til

Detaljer

1. K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 1 2

1. K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 1 2 1. K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 1 2 1. KVARTALSRAPPORT 2012 Resultat for første kvartal 2012 før skatt ble på 5,9 millioner kroner. Dette er 0,7 millioner kroner høyere enn samme periode i fjor. Resultatet

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 31.03.2015 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal utgjør 7,4 mill. kr eller 0,73 % av gjennomsnittlig

Detaljer

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013.

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2012 1

Delårsrapport 1. kvartal 2012 1 Delårsrapport 1. kvartal 2012 1 Rapport for første kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat av ordinær drift utgjør pr 1. kvartal i år kr 6,6 mill. før skatt eller 0,73 % av gjsn. forvaltningskapital, mot

Detaljer

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet Kvartalsrapport 2011 1. kvartal Tilstede i lokalmiljøet 1. kvartalsrapport 2011 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, dersom annet ikke er nevnt. BANKEN I FØRSTE KVARTAL 2011 Banken har i første

Detaljer

Delårsrapport 3.kvartal 2014

Delårsrapport 3.kvartal 2014 Kvartalsrapport Andebu Sparebank Delårsrapport 3.kvartal 2014 Andebu Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP isolert Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 25 179 24 744 73 918 71 307

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014

Delårsrapport 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Hjartdal og Gransherad Sparebank Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 22,9 mill før skatt pr. 30.09.14. Etter skatt ble resultatet kr 17,3

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2015. Marker Sparebank

Rapport for 1. kvartal 2015. Marker Sparebank Rapport for Rapport for RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift utgjør per 1. kvartal i år kr 10,7 mill. eller 1,20 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mot kr 10,5 mill. og 1,25 % i fjor. Resultat

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2013. Strømmen SPAREBANK

Delårsrapport. 1. kvartal 2013. Strømmen SPAREBANK Delårsrapport 1. kvartal 2013 Strømmen SPAREBANK Delårsregnskap 1. kvartal 2013. Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, Resultat dersom annet ikke er nevnt. Resultat før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Hjartdal og Gransherad Sparebank

Hjartdal og Gransherad Sparebank Kvartalsregnskap 31.03.2014 Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 5,34 mill før skatt pr. 31.03.2014 mot kr 5,61 mill i samme periode i fjor. Etter skatt ble resultatet kr

Detaljer

Regnskapsrapport 2. kvartal 2015

Regnskapsrapport 2. kvartal 2015 Regnskapsrapport 2. kvartal 2015 Hovedtrekk 2. kvartal God bankdrift og godt resultat i kvartalet. God innskuddsdekning og økt likviditet RESULTATUTVIKLING Resultat før tapsavsetninger og skatt viser 25,3

Detaljer

Andebu Sparebank. Kvartalsrapport 2. kvartal 2014

Andebu Sparebank. Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Rapport for 2. kvartal 2014 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 2. kvartal utgjør 23,1 mill. kr eller 1,95 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital.

Detaljer