INFO. helsen. løs. Side 3 5. Fra visjon til handling i BS2020. Teaterentreprenøren klar for Bikubesong

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INFO. helsen. løs. www.bergen-chamber.no. Side 3 5. Fra visjon til handling i BS2020. Teaterentreprenøren klar for Bikubesong"

Transkript

1 INFO 1 Nr På helsen løs Side 3 5 La Bergen Skinne Fra visjon til handling i BS2020 Teaterentreprenøren klar for Bikubesong Bergen skal skinne Statoils førstedame i Bergen s 6 s 8 s 10 s 14

2 LEDER:,, Helse og verdiskaping Det kan ta 20 år å bygge opp spydspisser, men ta dager å rive dem ned Bedriftene i Norge går så det suser for tiden. Verdiskapingen på Vestlandet bidrar langt mer til den norske felleskassen enn befolkningsgrunnlaget tilsier. For flere år siden ble det imidlertid avdekket at bidraget fra den norske felleskassen til Helse Region Vest, og i særlig grad Helse Bergen, er langt under landsgjennomsnittet i år 11,2 %. Altså en gigantisk skjevfordeling som politikerne ikke har evnet å rette opp. I år er det en kriselignende situasjon. En fortsatt skjevfordeling vil kunne få konsekvenser for alt; forskning, pasienttilbud, opplæring, utdanning og arbeidsmiljø, sier Anne Kverneland Bogsnes i saken om Helse Bergen i dette nummeret av INFO. Situasjonen er alvorlig også gjennom den landsdekkende arbeidsmiljøundersøkelsen i sykehusene som Arbeidstilsynet har gjennomført. Det er mer enn problematisk at en statlig tilsynsmyndighet i sin dom konkluderer med manglende samsvar mellom ressurser og oppgaver, samtidig som Stortinget stiller krav til økonomisk balanse, effektivisering og kvalitetsheving, uten at tilbudet til pasienter reduseres. Hvorfor skal Bergen Næringsråd være opptatt av dette? Jo, gjennom Bergenscenarier 2020 er det satt fokus på hvilke kjennetegn som er viktige for å utvikle verdiskaping i regionen. Helsesterk er en av disse viktige kjerneverdiene, og de demografiske utfordringene er store, blant annet for å behandle livsstilssykdommer og økende antall eldre. Den norske felleskassen burde derfor heller satse sterkt på forskning og behandling, for blant annet å redusere livsstilsplagene, beholde befolkningen vital og i mest mulig produktivt arbeid. Skjevfordelingen er en komplett utillatelig situasjon, og vil ramme troverdighet og legitimitet i politikken. Det er også strategisk uforståelig hvorfor ikke de mest effektive helseinstitusjonene, heller blir premiert. Hvorfor satser man ikke sterkt og målrettet på de internasjonalt ledende forskningsmiljøene vi blant annet har på Haukeland Universitetssykehus? Det naturlige botemiddelet er å gi en engangsbevilgning for å få gjenopprettet en rettferdig fordeling. Det bør kunne skje i revidert nasjonalbudsjett. Det er et beløp AS Norge har god råd til uten at det setter press i økonomien. Vi merket i alle fall intet press da politikerne i et jafs avskrev kostnadene på Romeriksbanen, og det beløpet var minst 50 ganger større. Beløpet er sikkert ikke mer enn noen dagers statlige inntekter fra Trollfeltet. Bergen og Vestlandet krever nå handling! Helge S. Dyrnes Røde tall og ekstraordinære styremøter er bare noe av det direktøren i Helse Bergen, Anne Kverneland Bogsnes, har måttet hanskes med den siste tiden. Det har blåst friskt rundt henne, til tider orkan, men direktøren står fortsatt støtt. Og fremtiden ser hun lyst på. På helsen løs Det store samtaleemnet for de ansatte i Helse Bergen denne vinteren, har vært penger. Penger som mangler, og penger som stortingspolitikerne har plassert andre steder enn på Vestlandet. Tall fra 2004 viser at Helse Vest, som omfatter fire helseforetak i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane, får 11, 2 % mindre per innbygger enn landsgjennomsnittet. Bare for Helse Bergen er det 500 millioner kroner mindre enn man mener å ha krav på. Anne Kverneland Bogsnes og hennes medarbeidere har måtte skjære ned på allerede svært knappe budsjetter. Dette har vært en vanskelig jobb, også fordi 96 prosent av midlene man disponerer i realiteten er bundet opp i rett til nødvendig helsehjelp. - Vi må selvsagt alltid arbeide for å bli enda dyktigere til å forvalte ressursene best mulig, og å få mest mulig ut av hver eneste helsekrone. Men slik det er i dag, er det et stort sprik mellom det vi skal gjøre, og det vi kan gjøre. En fortsatt skjevfordeling vil kunne få konsekvenser for alt; forskning, pasienttilbud, opplæring, utdanning og arbeidsmiljø, sier hun. Østlands-favorisering Den mye omtalte skjevfordelingen av midler til norske sykehus har gått hardt utover Haukeland Universitetssykehus, noe som resulterte i at mediebildet i Bergen i januar handlet mye om budsjettunderskuddet og påpakninger fra Arbeidstilsynet. Bogsnes Kverneland forteller at skjevfordelingen av midler har en lang historie. Hun er opptatt av å synliggjøre at dette handler om vestlendingenes helse. - Jeg synes det er viktig å påpeke fakta, men jeg gjør ikke dette for meg selv. Jeg jobber for pasientene våre og innbyggerne på Vestlandet. Det er dem og deres helsetilbud dette gjelder, men for å få til bedre forhold er det viktig at alle engasjerer seg, sier hun. - Det er politikerne som bestemmer dette. Hvis regjeringen virkelig mener det de har sagt i Soria Moria-erklæringen, så bør vi holde motet oppe. Da bør det komme mer penger til sykehussektoren i vår landsdel. Sårbare miljøer Haukeland Universitetssykehus er også en viktig forskningsinstitusjon, og er de ledende på en rekke felt innen medisinsk forskning. Helse Bergen er landets nest største forskningsinstitusjon på helsefeltet, og Haukeland har flere nasjonale kompetansesentre. Innen kreftdiagnostikk, internasjonal helseforskning, hjernediagnostikk, patologi og en rekke andre medisinske fagområder har universitetssykehuset forskningsmiljøer av internasjonalt format. - Vi har mange dyktige forskere og mange av miljøene er på høyt internasjonalt nivå. Men de er sårbare. Det kan ta over 20 år å bygge opp slike spydspisser, men det tar dager å rive dem ned, sier hun. Nr.1 Februar 2006 INFO Olav Kyrres gt. 11 Postboks 843, 5807 Bergen Telefon: Faks: Hjemmeside: Ansvarlig red.: Helge S. Dyrnes Red.: Kari Amble og Nor PR Red. avsluttet 13. januar Forsidebilde: Helse Bergen Design og produksjon: Reklamebyrået AG2 Tlf.: E-post: Trykkeri: Designtrykkeriet Tlf.: Opplag: 3500 Ved ettertrykk skal det henvises til kilde. Annonser og bilag: Tlf.: Maria Strandenes Utgivelsesdatoer i 2006: Tips oss! E-post: Tlf Priser: 1/1 side 4 farger kr ,- 1/2 side 4 farger kr ,- 1/4 side 4 farger kr ,- Priser eks. mva. Rabatter ved årsavtaler. Bergen Nœringsråd har følgende e-post adresser: For øvrig kan generell post til Bergen Nœringsråd sendes til: - Disse problemene har vært der lenge. Så kom helsereformen i 2002, med det såkalte Hagen-utvalget. Da trodde vi at vi skulle få lik fordeling. Hagen-utvalget viste nemlig at Helse Vest egentlig burde fått 700 millioner kroner mer enn det vi får i dag. Regjeringen sa da at noe av skjevfordelingen skulle rettes opp. Det har ikke skjedd. Siden 2002 har situasjonen faktisk forverret seg. - Det er vanskelig å si hvorfor, men det er ingen hemmelighet at det ikke har vært lett å få bred forståelse for den vanskelige situasjonen på Stortinget, sier Kverneland Bogsnes. Av og til er Oslo veldig langt unna. Verdenskjent for sin kvalitet i 2020 Et av visjonsområdene i Bergenscenarier 2020 handler om at helsetilbudet vårt vil være verdenskjent for sin kvalitet og kompetanse, og at Haukeland Universitetssykehus vil utmerke seg internasjonalt innen flere medisinske områder. Kverneland Bogsnes er overbevist om at mer penger til bergensregionens helsetilbud vil gjøre målet realistisk. - Jeg er kjempestolt av den kompetansen vi sitter på. Hvis skjevfordelingen blir rettet opp, og det har jeg tro på at den blir, da er jeg overbevist om at vi er der vi bør være i 2020, sier hun. 2 INFO 1-06 INFO

3 Nye byggeprosjekter FAKTA HELSE BERGEN: Saken: Helse-Bergen skjevfordeling av statlig støtte til sykehusene. Haukeland Universitetssykehus mangler penger. Kapasiteten på Haukeland Universitetssykehus er sprengt. For å møte den forventede økningen i pasienttilstrømningen, er det avgjørende for Helse Bergen å få gjennomført planlagte utbyggingsprosjekter. Blant investeringene som planlegges er et laboratoriebygg. Videre jobbes det med et barne- og ungdomssenter som vil samle somatisk behandling av barn og unge. Planene omfatter en oppgradering av sentralblokken, et barne- og ungdomspsykiatrisk sykehus, et bygg i Sandviken som gir et økt tilbud til unge schizofrene, og et voksenpsykiatrisk bygg i Sandviken. I tillegg skal det bygges et kreftbygg og et senter som skal samordne nevrokirurgisk og nevrologisk avdeling på Haukeland Universitetssykehus. Dette skal etter planen være på plass innen tidsrammen I følge Soria Moria-erklæringen skal regjeringen innen 2008: styrke sykehusenes økonomi slik at flere pasienter behandles og ventetidene holdes lave opprettholde et desentralisert sykehustilbud, som blant annet sikrer nærhet til akuttfunksjoner og fødetilbud. Ingen lokalsykehus skal legges ned at skjevdelingen av inntekter mellom helseregionene skal rettes opp Hva sier helsepolitikerne? Hva vil du gjøre for å rette opp skjevfordelingen av helsemidler? Dag-Ole Teigen, Arbeiderpartiet - Jeg har ikke noen problemer med å se at situasjonen i Helse Vest er kritisk. Skjevfordelingen har ført til at pasientene ikke har mulighetene til samme behandling som de har andre steder i Norge, og slik skal det ikke være. Jeg vil gjøre to ting. Det ene er å jobbe hardt inn mot departementet for at skjevfordelingen rettes opp på budsjettet. I tillegg ønsker jeg å sette ned et utvalg som kan lage en fordelingsmodell som sikrer en rettferdig fordeling i fremtiden. Inge Lønning og Sonja Sjøli, Høyre - Høyre og Samarbeidsregjeringen startet i statsbudsjettet for 2005 prosessen med å rette opp skjevfordelingen i tråd med dette vedtaket. Høyre forventer at den nye rødgrønne regjeringen vil fortsette prosessen med å rette opp skjevfordelingen. Vi kan forsikre om at Høyre vil følge regjeringen tett for å sikre at skjevfordelingen rettes opp. Harald T. Nesvik, Fremskrittspartiet - I statsbudsjettet for 2005 gikk FrP, sammen med de daværende regjeringspartier, H, V og KrF, inn for en raskere gjennomføring av omleggingen av tilskuddene til de regionale helseforetakene, slik at Helse Vest fikk de økte overføringene i løpet av kortere tid, to år i stedet for fem. FrP har sett den skjevfordelingen som har vært, og har bidratt til å rette opp skjevhetene. Laila Dåvøy, KrF - Jeg vil be helseministeren om å forsere opprettelsen av skjevfordelingen allerede i revidert nasjonalbudsjett Det er også viktig at regjeringen følger utviklingen nøye. Helse Vest fortsetter å dokumentere effektivitetsforbedringer, og vi må derfor sikre at dette hensynet tas i tildelingene fremover. Gunvald Ludvigsen, Venstre - Skjevfordelingen av basisbevilgninger mellom de regionale helseforetakene er både reell og erkjent. Helse Vest kommer dårligst ut. Ved Stortingets behandling av budsjettforslaget for 2005 ble situasjonen noe bedret og overgangsperioden ble redusert med om lag ett år. Venstre mener at overgangsperioden til full likebehandling av Helse Vest må reduseres ytterligere, og vil gjerne bidra til dette i forbindelse med behandlingen av revidert nasjonalbudsjett til våren. 4 INFO 1-06 INFO

4 ,, Ønsket om å realisere den spenstige 5+regionen er sterkt Lorentzen er styreleder i Sparebanken Vest, og er bankens representant i styringsgruppen. - Bergenscenarier 2020 passer som hånd i hanske i det allmennyttige arbeidet banken driver, og derfor har vi overfor våre styrende organer foreslått at Sparebanken Vest bidrar økonomisk til prosjektet i tre år. Tiden vil vise om dette er en riktig investering. Fallhøyden er stor, men samtidig foreligger det en enestående faglig dokumentasjon for Bergenscenarier 2020 som gir styringsgruppen et veldig godt grunnlag for å initiere gode prosjekter og prosesser som har betydning for byen og regionen. - Ønsket om å realisere den spenstige 5+- regionen er sterkt hos mange som deltar. Men skal vi få utrettet noe, må vi få mange og ulike aktører til å tenke utover sin egen virksomhet, og ta et utvidet ansvar for samfunnsutviklingen. Scenariets hovedpoeng er å skape nye arenaer for samarbeid, påpeker Lorentzen. Foto: Bent René Synnevåg Fra visjon til handling Bergenscenarier 2020 er nå blitt etablert som en prosjektorganisasjon. - Vår utfordring blir å omsette gode tanker og visjoner for regionen til konkrete handlinger. Det forutsetter at vi lykkes med å få folk til å samhandle på tvers av etablerte bransjer og organisatoriske strukturer, sier leder for styringsgruppen, høyesterettsadvokat Pål W. Lorentzen. De styrer Bergenscenarier 2020 Pål W. Lorentzen er leder for styringsgruppen for Bergenscenarier 2020, og representerer Sparebanken Vest. For øvrig består styringsgruppen av Atle Neteland, BKK, Didrik Munch, BT, Helge Dyrnes, Bergen Næringsråd, Henning Warloe, Bergen kommune, Mette Myrmell Torrissen, Universitetet i Bergen, Nils Mæhle, Høgskolen i Bergen, Stener Kvinnsland, Helse Bergen og Torill Selsvold Nyborg, Hordaland fylkeskommune. Foreløpig ansatt i prosjektorganisasjonen Bergenscenarier 2020: Prosjektmedarbeider Inga Moen Danielsen Søker etter prosjektleder Bergenscenarier 2020 blir en uavhengig prosjektorganisasjon med et eget sekretariat. Stillingen som prosjektleder er lyst ut. - Vi er på jakt etter en energisk, kreativ og utadvendt person med evne til samarbeid og samhandling. Kommunikasjon og synliggjøring av prosjektet blir svært viktig, fremholder han. Ole Berrefjord, som har ledet arbeidet med utvikling av scenarier for bergensregionen, skal fortsatt være knyttet til prosjektet som konsulent. På lag med Bergen Næringsråd Bergenscenarier 2020 blir lokalisert i Bergen Næringsråds lokaler i Olav Kyrres gate Vi har vært initiativtaker og fødselshjelper til prosjektet, og kommer også til å utvise et sterkt engasjement i den iverksettende fasen, sier administrerende direktør Helge Dyrnes. - For Bergen Næringsråd, som organisasjon og for alle våre medlemsbedrifter, er det av vital betydning at de syv visjons- og innsatsområdene, som er definert i prosjektet, blir utviklet med tiltak som faktisk fører regionen i 5+retning. Vår egen fremgang vil i stor grad avhenge av at Bergenscenarier 2020 blir en suksess, understreker Dyrnes. Ønsker vekst og utvikling Bergens Tidende (BT) er blant bedriftene som har vært med i kjerneteamet for Bergenscenarier Vi vil fortsatt delta i prosjektet. For BT som mediebedrift er det naturlig og riktig å bidra til tiltak som kan skape vekst og utvikling i regionen. Bergenscenarier 2020 er et prosjekt som for vår del kombinerer egennytte med allmennytte, sier administrerende direktør Munch, nestleder i styringsgruppen. Ikke bare Bergen Pål W. Lorentzen understreker at Bergenscenarier 2020 må utvikle en stil og en arbeidsform som gjør prosjektet relevant for hele regionen, og ikke bare Bergen. Han ønsker ikke å spesifisere oppgaver og prosjekter i 2006 før styringsgruppen har drøftet og lagt en slagplan. - Men innsatsområdet Kunnskapsgleden vil generelt måtte ha høyt fokus. Investeringer i barns nysgjerrighet og skapertrang er helt avgjørende for fremtidig verdiskaping og velferd, konkluderer han. Obligatorisk tjenestepensjon la oss gjøre det enkelt for deg! I løpet av 2006 må alle bedrifter med to eller flere ansatte etablere tjenestepensjon. Vi kan tilrettelegge en god ordning for deg og dine medarbeidere. Med tjenestepensjon fra Sparebanken Vest kan du selv administrere pensjonsordningen på Internett, og de ansatte kan følge med på pensjonskontoen via nettbank. Snakk med bedriftsrådgiveren din i banken eller ring oss på valg 3. 6 INFO 1-06 Pål W. Lorentzen og Helge Dyrnes ved den blå steinen. Den er blitt et ikon for Bergenscenarier 2020.

5 ,, Vi håper å engasjere hele Bergen Ressursgruppe Handel og Opplevelser: Bergen skal skinne! La Bergen Skinne Etter at Arne Storetvedt ble pensjonist for halvannet år siden har han tatt flysertifikat, kjøpt motorsykkel og anskaffet en gravemaskin til å fikse opp i hagen med. Neste utfordring blir å rydde Bergen for boss, og få handelsnæringen frem i lyset. Som leder for ressursgruppe Handel og Opplevelser i Bergen Næringsråd er Arne Storetvedt opptatt av at handelsnæringen i Bergen skal få bedre kår. - Bergen er skapt av handel og har alltid vært en handelsby. Men handel er ikke lenger i fokus, til tross for at handelsnæringen er en av de næringene som sysselsetter flest i Bergen. Næringen representerer en viktig verdiskaping, og har således stor betydning også ut fra et samfunnsøkonomisk perspektiv, sier den pensjonerte finansmannen. La Bergen skinne! En av vårens viktigste oppgaver for ressursgruppe Handel og Opplevelser blir den store ryddedugnaden som vil foregå i bergensområdet siste uken i april. Storetvedt håper å engasjere hele Bergen, fra Fana til Åsane, til å gjøre byen til et renere og mer trivelig sted. - Alle er enige i at det flyter for mye boss i Bergen. Nå vil vi få ryddet opp i det. Ryddedugnaden skjer før turistsesongen starter, og da håper vi å få fokus i mediene, og gjøre folk bevisste på at det er viktig med en ren by på en positiv måte. Sammen med BIR, kommunen, reiselivsnæringen og forhåpentlig alle bergensere skal vi få det til. Mottoet vårt skal være La Bergen skinne!, sier Storetvedt. Temakvelder og møteplasser I fjor gjorde Bergen Næringsråd en undersøkelse blant sine medlemmer. Der kom det frem at handelsnæringen i byen er særlig opptatt av å bedre rekrutteringen og utvikle kompetansen blant medarbeiderne. Ressursgruppen er derfor nå i gang med å planlegge temakvelder og etablere møteplasser, der handelsnæringen kan treffes og ta opp spørsmål som angår dem. - Rekruttering er et viktig tema, et annet er motivasjon. Vi tror det er viktig at de som arbeider innen varehandel, reiseliv og andre serviceyrker, kan treffes og snakke om sine erfaringer og utfordringer. Målet er å skape et forum der den enkelte kan hente ny inspirasjon, og på den måten også gi næringen et bedre selvbilde. Storetvedt sier at varehandel er en spennende næringsvei, fordi den hele tiden står overfor nye utfordringer. - Handel er utrolig utfordrende. Det er en næring som er i endring hele tiden. Vi får nå eldrebølgen, og vi får stadig flere studenter til byen. I tillegg ser vi at det kommer nye salgsformer som for eksempel netthandel, som endrer forbrukernes atferd, påpeker han. Arne Storetvedt leder Vidar Aasebøe Åsane Senter Mette Skaugvold Handelsbanken Lise W. Strømmen Torget i Bergen Juliet Balgobin BKK Steinar Kristoffersen Galleriet Trond Amland Fløibanen Bosset flyter flere steder i kulturbyen Bergen. Det er lett å finne bildemotiver av boss i parker, på fortau og ved mange offentlige steder. Handelsnæringen trenger bedre selvbilde Arne Storetvedt mener næringsdrivende og ansatte i varehandelen i Bergen må få et bedre selvbilde. Han mener det er flere grunner til at handel ikke lenger er i fokus i den tradisjonsrike handelsbyen. - Globaliseringen har ført til økt kjededannelse innen varehandelen. Med få, hederlige unntak er de gamle handelshusene borte, eller de har flyttet ut av byen, og kjedekontorene ligger andre steder enn i Bergen. De viktigste handelsbeslutningene tas ikke lenger i Bergen, sier Storetvedt. - Lange åpningstider har medført at handel har blitt en deltidsjobb. Mange er innom næringen, men altfor få ser på det som en spennende yrkeskarriere. Det gir ikke lenger status å drive handel. Vi mener at næringen fortjener noe mer. Ressursgruppe Handel og Opplevelser skal sette fokus på handelens betydning. Løfte den opp til det nivået den fortjener, understreker han. Større utfordringer De siste årene har handelen i Bergen sentrum mistet markedsandeler i favør av randsonene i kommunen. Dette skjer fordi det har vokst frem flere kjøpesentre, samt at tilgjengeligheten til sentrum har vært problematisk til tider. - Det er positivt at handelen har blomstret utenfor Bergen. Samtidig har handelsnæringen i sentrum fått redusert tilgjengelighet og større utfordringer. Næringen er hele tiden utsatt for endringer i form av trusler og muligheter. Gode kommunikasjonsløsninger er avgjørende. Eksempelvis vil en bybane representere en trussel for noen, men en mulighet for andre, sier Storetvedt. Han tror at åpningen av de mange broforbindelsene og en bedret veiforbindelse til Os, også vil påvirke handelen i bergensregionen på en positiv måte. Parkering er viktig Et hett tema de siste årene har vært parkeringsplasser. Med byggingen av Klostergarasjen og andre, fremtidige parkeringsanlegg under jorden, skapes det også nye muligheter for handelen. - Parkering har alltid vært en stor utfordring for sentrum. Det er helt sentralt for handelen. Jeg tror Klostergarasjen er positiv, fordi den vil føre til økt trafikk i nordre del av sentrum, et område hvor det har vært litt liten aktivitet de siste årene. Optimistisk for handelen Storetvedt er optimistisk på vegne av handelsnæringen. - Den har alltid klart seg, og det vil den også fortsette å gjøre. Det vi i ressursgruppen skal bidra med, er å gi handelen det fokuset den fortjener. Det har vært in å snakke om finansbyen, oljebyen, den marine byen og så videre. Vi må ikke glemme at handel er en av byens viktigste næringer, avslutter Arne Storetvedt. 8 INFO 1-06 INFO

6 Han startet Nordahl Grieg-teateret som 26-åring, han har skrevet musikk til 50 teaterproduksjoner, vært kapellmester på DNS og spilt kontrabass i Bergen Filharmoniske Orkester. Nå er Knut Skodvin i full gang med å sette opp Bikubesong på Logen Teater. Obligatorisk tjenestepensjon Teaterentrepenøren Knut Skodvin har en lang cv. I tillegg til å ha vært en særdeles aktiv musiker og komponist, har han vært produsent for Ole Paus-revyer, Thomas Giertsen, Otto Jespersen og Kvinner på Randen. - Jeg ser på meg selv først og fremst som en entrepenør, sier Skodvin som nå jobber i Stageway Teater. Største satsing Hans siste entrepenørgjerning var å ta initiativet til å få Frode Gryttens Odda-fabel og vestlandskrønike Bikubesong til Vestlandet. I flere sesonger har den fylt opp Det Norske Teater i Oslo, hvor den også fikk Kritikerprisen i Nå kommer Odda-stykket til Bergen og Logen Teater. Regissøren, Lasse Kolsrud, er den samme, men i Bergen får stykket et helt sett med nye skuespillere. - Det som er spennende, er å se hvordan de nye skuespillerne fyller rollene. Vi driver med casting nå, og ut fra det vi har fått på plass hittil ser det ut til å bli utrolig bra. 18 skuespillere skal være med. Dette er vår største satsing noensinne. Det er mye logistikk i dette, sier Skodvin. Han er midt i forberedelsene på oppsetningen som er blitt til i samarbeid med Hordaland Teater, Det Norske Teater og Den Nationale Scene. forestillinger. Målet er å doble antallet, og kanskje spille stykket frem til påsken Å drive med underholdningsteater er et høyrisikoprosjekt. Du må ha god teft og ryddig forretningsdrift for å overleve i bransjen. Bikubesong koster i utgangspunktet 1,7 millioner kroner før vi har spilt en eneste forestilling, sier mannen som har solgt teaterbilletter siden han startet sin produsentvirksomhet i Det startet med sommerrevyer på Hotel Norge. Den gangen var det nesten helt dødt i Bergen utenom Den Nationale Scene. På midten av 90-tallet ble aktiviteten større, og mange aktører har kommet og gått. - På 90-tallet var det mange som ville drive med teater. For mange. Det har vært en veldig stor avskalling i bransjen. Det er få som klarer å holde det gående i mange år. For å overleve må du treffe blink hver gang, og da sier det seg selv at det blir for tøft for mange, sier Skodvin. - I dag har Bergen et utrolig rikt underholdningsliv. Nå skjer det ting kontinuerlig på Rick`s, Logen og Ole Bull Scene. Jeg håper det vil fortsette sånn, sier han. Agendum See Design Foto: Getty Images Spesialisten konsentrerer seg om én ting! Simen A., daglig leder På hjemmebane Prøvene starter like etter sommeren, og Skodvin har en god følelse for at oppsetningen blir en suksess i Bergen. - Bikubesong er på hjemmebane i Bergen. Dette er Vestlandet sin egen historie. Den beskriver et klassisk industrisamfunn på Vestlandet, og har en tematikk som mange vil kjenne seg igjen i. Stykket handler om M, eller Magne. Han er en oppsagt postarbeider, og stor fan av The Smiths og vokalisten Morrissey. Han bor i en arbeiderblokk, omtalt i stykket som murboligen. - Logen blir snudd på tvers. Det blir fem forskjellige spillesteder i rommet. Et for musikerne, et bad, en stue, en pub og en gang. Historien tar for seg et døgn i murboligens liv. Stykket får en filmatisk og realistisk fortellerstil med sårbare og morsomme karakterer, sier Skodvin. Høyrisikoprosjekt Teaterentrepenøren Skodvin ser frem til å komme skikkelig i gang med produksjonen, og han er spent - ikke minst på hvordan publikum kommer til å motta stykket. I første omgang settes det opp 45 Et hestehode foran Skodvin sier at nøkkelen til suksess ligger i å tilby publikum noe som vekker nysgjerrigheten deres. - I vår bransje må du våge å være et hestehode foran publikum til enhver tid. Det nytter ikke å gjenta gamle suksesser, da går publikum lett lei, sier han. En viktig utfordring for å kunne sy sammen en stor produksjon, er å bevisstgjøre næringslivet på den verdi underholdningsbransjen utgjør. - I løpet av en sesong fyller vi flere tusen hotellrom. Næringslivet i byen nyter godt av at Bergen har et rikt kulturliv, særlig i perioden utenfor turistsesongen. En ting som er viktig for oss, er å hente inn støttespillere, som kan være med å finansiere produksjonene. Det er ikke alltid like lett, da er det enklere å få finansiert et bud på en Rolling Stones-konsert, selv om Bikubesong kanskje vil trekke dobbelt så mange mennesker til byen. Vi har fått mange nei på veien, men har også noen veldig viktige samarbeidspartnere. Radisson SAS Hotel Norge, Bergens Tidende og Augustin Hotel har vært svært verdifulle for oss. Vi håper på flere, sier Skodvin. Vital er Pensjonsspesialisten Vital er ledende i Norge på tjenestepensjon. Dette er vårt spesialfelt, og som en del av DnB NOR-konsernet representerer vi samtidig en finansiell tyngde og trygghet som kommer deg til gode. Enkelhet, kvalitet og lav pris Våre spesialister gjør det enkelt for deg og rimelig. I Finansavisens priseksempel den , kom Vital ut med den laveste gjennomsnittlige kostnaden. Siden vi er størst på pensjon i Norge kan vi også tilby lave og forutsigbare priser over tid. Velger du OTP i Vital, blir du kunde i Norges største finanskonsern I Vital er du sikret høy kompetanse på pensjon og kapitalforvaltning. Vår OTP er enkel å administrere og gir deg full oversikt til enhver tid. Med landets største forvaltningsmiljø på laget jobber vi for å sikre deg en best mulig pensjon i fremtiden. Vil du vite mer om pensjon? Ta gjerne kontakt med en av våre mange rådgivere i Vital eller DnB NOR overalt i hele landet: på SMS: Skriv <OTP> og send til 2030 på telefon (OTP kundesenter) på internett vital.no/otp Vital er pensjonsspesialisten 10 INFO 1-06

7 TAKE OFF FOR NY NÆRINGSUTVIKLING Bergen tomteselskap utvikler nå visjoner og planer for en av de største næringseiendommene som er lagt ut i Bergen på svært mange år. Området dekker kvadratmeter mellom Kokstad og Flesland. Området skal legges til rette for og ta opp i seg de kvaliteter som kjennetegner fremgangsrike næringseiendommer. En velfundert og effektiv tilrettelegging, kombinert med en attraktiv miks av aktører vil gi hele området et stort løft de neste årene. PÅ HISTORISK GRUNN I BERGEN ARTGARDEN Fra Møtested til Spisested til Stamsted Tlf Skjenkestue med Smakfulle Småtterier fra det norske kjøkken og à la carte Restaurant inspirert av bergenske og hanseatiske mattradisjoner. Åpen tirsdag - lørdag fra kl Bryggen Tracteursted ditt nye stamsted! Bryggestredet 2 Bordbestilling på tlf VI INNFRIR DINE FORVENTNINGER BELLEVUE RESTAURANTER AS LYSTSTEDET BELLEVUE FLØIEN FOLKERESTAURANT BRYGGEN TRACTEURSTED TEL.: FAX: RÅDGIVNING - ADVOKATER EIENDOM - SHIPPING ØKONOMI Tlf

8 ,, Mange forstår ikke hvor viktig olje- og gasssektoren er for bergensregionen Statoils nye førstedame i Bergen Selskapet har både base, regionkontor og prosesseringsanlegg i området, og har flere aktuelle prosjekter på gang. - Blant annet håper jeg vi kan presentere de nye planene for utvidelsen av hovedkvarteret vårt på Sandsli i løpet av Målet vårt er å samle alle våre ansatte i det samme bygget. I dag må vi leie kapasitet på grunn av den raske veksten de siste årene, forteller Sørensen. Andre aktuelle Statoil-prosjekter er mulig utvidelse av Kollsnes i forbindelse med videreutvikling av Trollfeltet. Astrid Sørensen håper også på politisk vilje til å gjennomføre det planlagte energiverket på Mongstad. Muligheter i nordområdene Det store spørsmålet i oljebransjen for tiden er den videre utviklingen i nordområdene. Sørensen mener det er viktig at all virksomhet skal skje i tråd med gjeldende miljøregelverk. - Vi må i praksis vise at vi kan leve opp til de strenge miljøkravene som vil komme i nord. Vi har pekt på mulighetene for området, men det er opp til myndighetene å bestemme omfang og tempo, sier Sørensen, som er spent på innholdet i forvaltningsplanen som skal foreligge ved påsketider. For leverandørindustrien i Hordaland byr nordområdene på mange muligheter. - Faktisk har over 100 bedrifter i fylket allerede inngått avtaler med Statoil om leveranser til Snøhvit for til sammen over 3,5 milliarder kroner. Dette gjelder alt fra store aktører som Aker Stord, Vetco Aibel, Frank Mohn og ABB, til bedrifter med små avtaler for noen tusen kroner. Statoil har de siste årene kjøpt varer og tjenester for åtte ti milliarder kroner i året fra bedrifter i Hordaland. - Disse leverandørene ønsker vi fortsatt å ha med på laget. Men det handler også om at de selv må gripe mulighetene. Det handler om konkurransedyktighet mer enn om geografisk beliggenhet. I tillegg til økonomi, stiller vi også i stadig økende grad krav til helse, miljø og sikkerhet, sier Sørensen. Fra Stavanger til Bergen Astrid Sørensen kom fra Stavanger til Bergen for tre år siden. Da var Margareth Øvrum plassjef på Sandsli, og deretter hadde Lars Christian Backer denne rollen. Begge har fortsatt i andre stillinger i Statoil. I tillegg til sin rolle som plassjef er Sørensen også områdedirektør for Troll/Sleipner. Å komme til Bergen har vært en spennende overgang. - Stavanger og Bergen er to forskjellige ting. I Stavanger kjenner man Astrid Sørensen foran regionskontoret på Sandsli. Statoil arbeider med planer om å utvide bygget slik at flere ansatte kan samles under samme tak. Astrid Sørensen har vært plassjef i Statoil med ansvar for bergensregionen siden august i fjor. Hun har lang fartstid i olje- og gassektoren, med erfaring fra blant annet British Petroleum og som konsulent. I dag er hun Statoils ansikt utad i regionen. - Selskapet satser tungt i bergensområdet, og de som tror Statoil har planer om å trappe ned i Bergen, tar definitivt feil, sier hun. lukten av olje i gatene på en helt annen måte. Der er hele samfunnet i større grad bygget på oljeeventyret, i Bergen er dette mindre synlig. Men hvis man kommer litt under overflaten, finner man det her også. - For å sette det litt på spissen er min erfaring at mange ikke forstår hvor viktig olje- og gassektoren er for bergensregionen. Både i forhold til verdiskaping og i forhold til arbeidsplasser. Men samtidig skal det sies at vi har en svært positiv dialog med politikerne, både i kommunen, fylket og på Hordalandsbenken. De er kunnskapsrike, støttende og gode samarbeidspartnere for utviklingen av olje- og gassressursene, sier Sørensen. Hun mener regionen utvilsomt har et stort potensial for operatører som Statoil, og peker samtidig på muligheten for å fremstå som et teknologisk kompetansesenter. - Jeg synes søknaden som planlegges fra regionen om å bli nasjonalt kompetansesenter for undervannsteknologi (Norwegian Centres of Excellence) er spennende i så måte. Her bør bergensregionen absolutt ha muligheter til å hevde seg. Det skjer utrolig mye spennende i regionen, og vekstbetingelsene for kunnskapsbaserte næringsklynger er absolutt til stede. Realfagene må styrkes Som mange andre i oljebransjen er Sørensen opptatt av å få flere unge til å satse på realfag. - Dette er en stor utfordring som vi ikke kan ignorere. Mange sliter med å finne medarbeidere med relevant bakgrunn. Vi må tenke nytt for å stimulere realfagsinteressen. Ekstrapoeng på videregående skole er ikke alene nok til å motivere elevene til å velge matte og fysikk. - Et lokalt eksempel jeg vil trekke frem er arbeidet som gjøres i kommunene Fjell, Sund og Øygarden under mottoet lov til å undres. Formålet er å vekke interessen for realfag helt fra barnsben av. De har startet en teknologisk barnehage, hvor det pedagogiske opplegget blant annet går ut på at barnene lærer å leke med tall. Fra høsten av starter en teknologilinje på Sotra videregående skole. Slike kreative tiltak har jeg sans for. Det er på denne måten vi må tenke for å snu utviklingen, fremholder Sørensen. - Statoil er en tung aktør, og utgjør naturlig nok motoren i olje- og gassektoren i regionen. Vi har over 2000 mennesker som går på jobb i Statoil hver dag, og nærmere 3000 hvis vi regner med de Statoil-ansatte fra Hordaland som har sitt virke offshore. Vi har ingen planer om å trappe ned i bergensområdet, og tenker langsiktig. Derfor er det viktig at vi allerede nå tenker på morgendagens arbeidskraft, sier Sørensen. Global handel Vi bistår Bergen i utlandet og utlandet i Bergen Vi er et fullservice advokatfirma med fokus på næringslivets behov DLA kompetansen du søker Advokatfirma DLA Nordic DA Torgallmenningen 3B, 5811 Bergen Tlf.: A different kind of partnership DLA Nordic er den nordiske armen av DLA Piper gruppen, verdens tredje største advokatfirma. Vi er i sterk vekst og våre kunder får tilgang til fullservice advokattjenester i mer enn 28 land i Europa, Midtøsten, Afrika, Asia og USA. USF Verftet - et helt spesielt sted for selskaper, events og møter Fra kr. 385 Prisen gjelder p.p. for møte på dagtid og inkluderer enkel lunsjrett, kaffe og frukt. Min. 8 pers. Fleksible serveringslokaler i flere størrelser gjør at vi kan imøtekomme ønsker om alt fra store events med hundrevis av gjester til mindre lunsjmøter. Vår lange erfaring gir deg trygghet for at arrangementet ditt blir vellykket. Vi tilbyr smakfull mat fra eget kjøkken, all den profesjonelle lyd-, lys- og sceneteknikken du måtte behøve, nødvendig møteromsutstyr og tilgang til trådløst internett i lokalene. Vi leverer også tapas, fingermat og det du måtte ønske til jobben din, eller hjem til deg. Ta kontakt for å få mer informasjon om priser og muligheter USF Kafédrift USF Verftet Publikumslokalene på kulturhuset USF Verftet ble åpnet i Opp gjennom årene har vi i samspill med byens kulturaktører utviklet et kulturelt kraftsenter. Den tidligere sardinfabrikken på Verftet er omdannet til landets største og mest omfattende kunstarena med 5 scener for musikk, dans, teater, film og kunst, samt studioer og atelierer for 180 kreative næringsforetak. USF Verftet er et helt spesielt sted. Mer informasjon om USF Verftet ser du på våre internettsider 14 INFO 1-06

9 På torget På Torget er en møteplass der medlemmene kan bidra med sine meninger og annen informasjon. Her finner du også møteoversikt og annen serviceinformasjon fra Bergen Næringsråd. Har du noe på hjertet, ta kontakt med Leder for Informasjon, Kari Amble, eller telefon Et lite eventyr dra til Sjøs, februar! Den populære båtmessen Dra til Sjøs 2006 arrangeres i Arenum i Solheimsvikens Næringspark, Dette er den største messen i Bergen noensinne, og vil vise alt fra små joller til flotte seil og motorbåter. Publikum kan oppleve nærmere 100 utstillere som skal være plassert i Arenum og fire store ekstra plasthaller på til sammen over kvadratmeter. Jan Anders Søyland, som er en av initiativtakerne til Dra til Sjøs, forteller at interessen for messen er svært stor. Hordaland Eksportpris årets villsau, 30. mars Villsauen er blitt det nye symbolet for Hordaland Eksportpris, som skal deles ut for fjerde gang i år. Det skjer under Internasjonal dag, torsdag 30. mars. - Bedrifter og personer som mottar Hordaland eksportpris har etter vårt syn mange av de samme iboende egenskapene som villsauen, sier leder for ressursgruppe Internasjonalt i Bergen Næringsråd, August Kjerland jr.. Villsauen i Hordaland er utholdende, robust og sprek. Den har levd på Norskekysten siden vikingtiden, og Messen ble første gang arrangert i Båtbransjen har hatt en god vekst de siste årene, og messen gjenspeiler dette. I fjor besøkte personer Dra til sjøs, og arrangørene venter godt besøk også i år. - Utstillerne gir også gode tilbakemeldinger om messen, sier Søyland, som berømmer det gode samarbeidet arrangørene har med Rieber Eiendom. Prosjekthuset Bergen er teknisk arrangør for messen. Mer informasjon les: villsauen har tilpasset seg et liv i et værhardt kystklima. Villsauen har siden vikingtiden vært en viktig ressurs for kystfolket. Fra villsauen får vi mat, ull til klær og de staselige og sterke vikingskipseilene ble laget av ull fra villsauen. Hvordan villsauprisen vil se ut, og hva vinneren kan vente seg får vi først vite under Internasjonal dag. Innovasjon Norge, Hordaland fylkeskommune og Bergen Næringsråd er ansvarlige for prisen. Velkommen til nye medlemsbedrifter Acapo AS Albeslag AS AnonEvents Amesto Regnskap AS Maskin BB Visual Solutions AS Band Travels AS Berendsen Tekstil Service AS Bergen Flis A/S Contiki Ressurser AS Danica Pensjon Dental Media AS Dukatus.no Ervik IT-Partner E.T Hårstudio Gartner Engros AS Habberstad AS Hordaland Kunstsenter Interiørdesigner Erika Strid AS KCA DEUTAG Drilling Norge AS Koba Christensen a/s Masterminds Bergen AS Murmester Øyvind Møldrup Nordialog Nutrilex AS Pampedia AS Rentokil Initial Norge AS RettAdvokat ANS Rjoande Samarbeidsutvikling Norge as SOhome as Stiftelsen Betanien Stiftelsen Husmødrenes Barnehager Stord International A/S Studentsamskipnaden i Bergen, Studentboliger TIBE Informasjon Bergen AS Tinden Consulting Ltd Tyco Fire & Sercurity Voop AS VTT Maritime as Møter i Bergen Næringsråd Lunsjmøte: Fokus på flyutfordringer Go'morgenmøte: Boremiljøet i Bergen Konferansen Nordic Urban Design Kulturkveld: Gjensyn med Christian Moland fra Gunnar Staalesens roman Konferanse: Internasjonal Dag Vårkonferansen Ettermiddagsmøte: Møteplass Marin Generalforsamling Frokostmøte: Handelsbankens halvårlige konjunkturrapport Designkonferansen SUBSTANS Sommermiddag Konferanse: SMB-dagen Årskonferansen Bergen Bergen Næringsråds Årsmiddag Julelunsj med utdeling av Sunnivaprisen 16 INFO 1-06 ematch Bergen mai ematch Bergen skal arrangeres for andre gang i år. Konferansen er et internasjonalt nettverksmøte for innovasjonsprosjekter innen elektroniske medier, telekom og IKT. I fjor samlet konferansen 60 personer fra næringslivet og forvaltningen. Tema i år er e-læring, e-marketing, mobil underholdning og søketeknologi. Hensikten er å etablere internasjonale prosjektgrupper med deltakere fra Vestlandet, som skal søke prosjektmidler i EUREKA med støtte fra Innovasjon Norge og Norges forskningsråd. ematch arrangeres av det europeiske nettverket e- accellerator i samarbeid med Bergen Næringsråds fagforum for IKT og multimedia, EUREKA og Norges forskningsråd. Sted: Grand selskapslokaler og Klubben. Forhåndsregistrering og program, se Kontaktperson: Bård Krogshus, tlf Skriv til oss! setninger! Send det til : Eller: Kari Amble, Bergen Næringsråd, Postboks 843, 5807 Bergen. Merk konvolutten På torget. Innlegg kan bli forkortet. Frist for innlegg til INFO nr er Bruk På nettsiden finner du et godt servicetilbud til alle medlemmer. Du kan selv legge ut informasjon fra din egen bedrift som andre har interesse av. Se Nyheter og Aktiviteter fra våre medlemmer! informasjon om alle møtene i Bergen Næringsråd. Du kan melde deg på møtene via nettsiden. Medlemsbladet INFO som pdf-fil. INFO kommer ut seks ganger for året. Se Presse! Les mer om våre møter på Styret i Bergen Næringsråd Egil Herman Sjursen, styreleder Marit Warncke, nestleder Elin Bolann Kristijane Cook Bulukin Reidun Brekke Per Johan Helland Jørgen Nicolay Wiig INFO

10 Bergen Næringsråds hovedsamarbeidspartnere 2006: Vi takker BKK for tilliten Kompetanse og kvalitet. To viktige ord for oss i Deloitte. Ordene får innhold gjennom vår multidisiplinære kunnskapsorganisasjon. Slik skaper vi verdi for våre klienter. AG Byråene, vinner av BT-prisen 2005 AG- Byråene vant BT-prisen for beste multimediekampanje i Klassen som kombinerer annonsering, film og internett på best mulig måte. Oppdragsgiver var BKK og kampanjen har gitt BKK en solid posisjon i bredbåndsmarkedet. Søker du en byråforbindelse som behersker strategi og de fleste virkemidler og kanaler, er du velkommen til en uforbindtlig samtale. Postboks 6013 Postterminalen, 5892 Bergen Tlf: , Fax: , Deloitte er en av Norges ledende multidisiplinære tjenesteytende virksomheter med ca 700 ansatte. Deloitte er organisert i tre selvstendige enheter: Deloitte Statsautoriserte Revisorer AS, Deloitte Consulting AS og Deloitte Advokatfirma DA. Våre klienter finnes såvel blant store internasjonale bransjeledende foretak som blant små bedrifter som er typiske for det norske næringslivet. Internasjonalt utgjør vi en del av Deloitte Touche Tohmatsu med mer enn ansatte i 150 land. Reklamebyrået AG1 Reklamebyrået AG2 Design - Innhold - Rådgivning Nøstegaten 78, 5011 Bergen

11 Maktens sanne ansikt SKRÅBLIKK I denne spalten blir store og små begivenheter i politikk og næringsliv kommentert. Har du gode historier og tips, er redaktøren glad for innspill! Demokrati kan være bra, men kontroll er bedre. Med denne lette omskrivingen av Lenins politiske filosofi, har både byens politikere og Bergens Tidende drevet en intens demokratiopplæring i bybanesaken. Riktignok har Bystyret vedtatt et reglement som gjør det mulig å kreve borgernes medvirkning og påvirkning i viktige saker for bysamfunnet.; men det var ikke meningen at man dermed skulle ta hensyn til tusen på tusen av underskrifter i saken om bybane. Alt har sin tid-også folkestyret, det var i Venstres tid: du husker vel Venstre? Dette grunnsynet har også byens andre selvoppnevnte maktbastion, Bergens Tidende (BT) gitt sin hjertelige tilslutning til. Etter å ha hamret inn det glade budskap skjenegåande køyregreiers fortrinn i snart 25 år, kan ikke avisen med den talende adresse Krinkelkroken, skjønne at folket skal samle inn underskrifter og kreve medbestemmelse, og det som verre er: at andre mer fornuftige og billige løsninger skulle komme på bordet. Vi minner bare om at dronning Marie Antoinette påpekte at dersom folket ropte på brød, så var det vel bare å gi dem noen kaker. Hun ble et hode kortere da folket fikk si sin mening i revolusjonær ånd. Nå skal visstnok medieforskere i Bergen få æren av å finne ut at Bergens Tidende er uhildet, nøytral og balansert i sin journalistikk om bybanen. Med den tillit vi har til forskernes bruk av grunnlagsmateriale, ser vi frem til denne frifinnelsen med vitenskaplig garanti. Tanten i Krinkelkroken tok seg også bryet med å forklare hvorfor de ikke driver heia-journalistikk overfor Haukeland sykehus. Som om noen skulle mistenke BT for å drive med slikt, bortsett fra den grundige oppfølgingen av treningskamper og turer på bar til kl.12 om natten, og andre viktige endringer i helsestatusen for Branns hardt prøvede leiesoldater. Ellers finnes det knapt en næringslivsleder i Bergen, som synes at begrepet heiagjeng, er det som ligger fremst på tungen når BT er tema. Det var professor Martin Eide ved Medievitenskapelig institutt på Universitetet i Bergen som sa at når en professor på Haukeland så en journalist fra BT, så løp han; det hendte at journalisten vant og kom seg unna B-POST Returadresse: Bergen Næringsråd Olav Kyrresgt. 11 Postboks 843, 5807 Bergen I Bergen Næringsråd har det vært en heftig debatt om kvinner er et underskuddsforetagende. Debatten hadde sitt grunnlag i en forskningsrapport om kvinners deltagelse i bedriftsstyrer; vi henviser bare til nettsidene til Bergen Næringsråd der forskerens konklusjoner står å lese. En del av formlene er så interessante og ubegripelige, at vi skjønner hvor Gaia trafikk har hentet sine forbilder, når de skulle komponere sine rutetabeller. Denne spalte mener bestemt at styrearbeid er kjønnsnøytralt, så lenge det ikke er kvinneflertall, vel å merke. Vårt syn på styresammensetning og kjønnskvotering heller mer i retning av det androgyne: i de fleste styrer trengs det både vaskekjerringer og ryddegutter! Trafikkaoset i Bergen nærmer seg nå de våte drømmene som alle miljøforkjempere har hatt i årevis: i hver ende av sentrum er det gigantiske parkeringsanlegg med timepriser som gjør det nødvendig å utvide driftskreditten. Mellom de to oppbevaringsanleggene for privatbiler, er det et rebusløp med nye løyper hver måned og total forvirring for dem som er så dristige å ta bilen inn mot området sentrum, også kalt terra inkognito. Trafikkforholdene i sentrum er for øvrig som i luftfarten. Ingen vet når kollektivtrafikken går, når den kommer, eller hvor den er å finne. På samme måte er det i luftrommet. Flyselskapene ber passasjerene komme til flyplassene, mens pilotene ikke husker hvor flyene står, eller så blir de syke av høydeskrekk, fugleinfluensa eller reisesyke. For øvrig går verden sin skeive gang. LO-lederen er på sykehus etter å ha gått på ski. NHO-leder, Finn Bergesen jr. er bekymret over konfliktnivået i norsk luftfart. Vi er mer bekymret over luftfarten i det hele. Statsministeren styrer landet fra filmfestival i Tromsø eller kjendistreff i Davos. Jonas Gahr Støre styrer og steller med resten av verden. Palestinerne brenner dårlig tegnet norske papirflagg. Norsk laksenæring er syk som en fisk. Før utgangen av januar måned er dette velfødde landet med stabil lav rente, god kronekurs, høy sysselsetting og vann i et kommunalt svømmebasseng mer enn i fjor, i ferd med å gå av skaftet. Det er spådd at det blir en het streikevår. Ja, noe må vi da ha å gjøre i dette landet. Har vi ikke problemer, kan vi saktens lage noen. Skråtass Skråtass er et uberørt og uavhengig element i BN-familien

info Knyttet viktige bånd til Kina NR.2 2008 www.bergen-chamber.no side 4 6 Rafto-leder utfordrer leder DnV i Kina Jobber for Sammen for fergefri

info Knyttet viktige bånd til Kina NR.2 2008 www.bergen-chamber.no side 4 6 Rafto-leder utfordrer leder DnV i Kina Jobber for Sammen for fergefri info www.bergen-chamber.no Knyttet viktige bånd til Kina side 4 6 02 NR.2 2008 Bergenseren som Jobber for Sammen for fergefri Rafto-leder utfordrer leder DnV i Kina Bergen Rock City Kyststamvei næringslivet

Detaljer

Bergen. kulturbyen. Kultur og kreativitet gir kroner i kassen. Vil skape nordens største humorfestival. Sikter høyt med design.

Bergen. kulturbyen. Kultur og kreativitet gir kroner i kassen. Vil skape nordens største humorfestival. Sikter høyt med design. BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 3 // 2013 kulturbyen // TEma Bergen Kultur og kreativitet gir kroner i kassen Vil skape nordens største humorfestival Sikter høyt med design www.bergen-chamber.no BERGEN NÆRINGSRÅD

Detaljer

Nr. 9-2013 - 96. årgang. Nord- Norges finanstopp. Side 17

Nr. 9-2013 - 96. årgang. Nord- Norges finanstopp. Side 17 Nr. 9-2013 - 96. årgang Nord- Norges finanstopp Side 17 N Y H E T E R Nå lager vi BankID 2.0! Thorbjørn Sundbøe er prosjektleder for «BankID 2.0», et av de største løftene som er gjort i BankID siden

Detaljer

Klare til kamp. Valg 2011 TEMA: Side 6-7 BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 3 // 2011. Byrådslederduellen - vil fjerne fylkeskommunene - valgbarometer

Klare til kamp. Valg 2011 TEMA: Side 6-7 BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 3 // 2011. Byrådslederduellen - vil fjerne fylkeskommunene - valgbarometer BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 3 // TEMA: Klare til kamp Side 6-7 Byrådslederduellen - vil fjerne fylkeskommunene - valgbarometer www.bergen-chamber.no MARIT WARNCKE HAR ORDET Dagens bystyre: ets kvaler Uavhengige

Detaljer

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11 Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag Xxxx Side 6-11 Kommunesektorens organisasjon Annonsebilag fra KS til Kommunal Rapport nr 8/2015 Innhold Kommunespeilet

Detaljer

BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 6 // 2012. transport. // TEma. Løser problemene det offentlige ikke klarer. fremste drivkraft. www.bergen-chamber.

BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 6 // 2012. transport. // TEma. Løser problemene det offentlige ikke klarer. fremste drivkraft. www.bergen-chamber. BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 6 // 2012 // TEma transport Løser problemene det offentlige ikke klarer Vellykket 16. november Bybanen er Bergens fremste drivkraft www.bergen-chamber.no // TEma Løser problemene

Detaljer

Magasinet. Februar 2013

Magasinet. Februar 2013 Magasinet Februar 2013 01 Skraper kassen Økt lønn og pensjoner. Høyere lån og flere innbyggere. Og stigende renter. Kommunene har noen økonomiske utfordringer foran seg viser en undersøkelse gjennomført

Detaljer

Slik rammes næringslivet

Slik rammes næringslivet IRIS-rapport om kommunestrukturen: Slik rammes næringslivet Rosenkilden NÆRINGSLIVS- MAGASINET NR. 3-2009 ÅRGANG 16 Dagens kommunestruktur i Stavanger-regionen bidrar til trafikk-kaos på Forus og manglende

Detaljer

Skolelederen. Mobbing Tema. Sidene 6 9. Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse. s 12: Vitebegjær på Vitensenteret.

Skolelederen. Mobbing Tema. Sidene 6 9. Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse. s 12: Vitebegjær på Vitensenteret. Skolelederen Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse Mobbing Tema Sidene 6 9 s 12: Vitebegjær på Vitensenteret. s 16: Skolelederes skjønn i møte med lovverket. s. 12 s. 16 s. 18 s 18: Balanse mellom

Detaljer

BYGG PÅ EKSISTERENDE KUNNSKAP 5TIPS TIL EFFEKTIVISERING AV HELSESEKTOREN FORNYELSE AV HELSESEKTOREN

BYGG PÅ EKSISTERENDE KUNNSKAP 5TIPS TIL EFFEKTIVISERING AV HELSESEKTOREN FORNYELSE AV HELSESEKTOREN IT-løsninger Spar tid og ressurser med skreddersydd IKT DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Innovasjon Fra irritasjon til kreativitet ved Sørlandet sykehus Standardisering - Lær av bilindustrien,

Detaljer

kampen om ny næring vurderer å flytte Eiscat «Nye Narvik» toger fram Et magasin for næringslivet i Tromsøregionen FEBRUAR 2008

kampen om ny næring vurderer å flytte Eiscat «Nye Narvik» toger fram Et magasin for næringslivet i Tromsøregionen FEBRUAR 2008 Et magasin for næringslivet i Tromsøregionen FEBRUAR 2008 kampen om ny næring Kommunen mener Tønsnes vil gjøre Tromsø attraktiv for næringsetablering. Men for flere som venter på etablering, virker nær

Detaljer

SITUASJON: For få timer i døgnet ØNSKE: En bank som tilpasser seg min bedrift

SITUASJON: For få timer i døgnet ØNSKE: En bank som tilpasser seg min bedrift 5 10 Tema: Brøttøra Er du opptatt av bedriftens forsikringer? Trondheim Assuranse AS tilbyr gjennomgang og betjening av hele bedriftens forsikringsbehov. Du får fast kontaktperson som kjenner bedriften.

Detaljer

Jubileumsnummer NSLF 30 år

Jubileumsnummer NSLF 30 år Nr. 7 September 2007 www.nslf.no Jubileumsnummer NSLF 30 år Solveig Hvdidsten Dahl har vært forbundsleder siden 2006. Jubileumsintervju med forbundslederen Hvor lenge har du vært medlem? Jeg ble tilsatt

Detaljer

Dronningen av det umulige Inger Ellen Nicolaisen: Les hvordan hun ekspanderte fra én frisørsalong til millionbedrift.

Dronningen av det umulige Inger Ellen Nicolaisen: Les hvordan hun ekspanderte fra én frisørsalong til millionbedrift. et godt navn er gull verdt www.nameabrand.no I 92042499 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.STARTDITTEGET.NO Les om PATENT Les om hvordan du kan sikre dine rettigheter.

Detaljer

Ti års jakt på et lokale!

Ti års jakt på et lokale! Rosenkilden Næringslivs magasinet nr. 3 2013 årgang 20 Historien om Zaras Stavanger-etablering: Ti års jakt på et lokale! Den internasjonale klesgiganten Zara har jaktet på lokaler i Stavanger sentrum

Detaljer

LEDERNE. Lederne i Nordsjøen: 20 års jubileum. des. FLF inn i Lederne. Møteledelse: Når sjefen snakker for mye. Aker Kværner: Rekordaktivitet på Stord

LEDERNE. Lederne i Nordsjøen: 20 års jubileum. des. FLF inn i Lederne. Møteledelse: Når sjefen snakker for mye. Aker Kværner: Rekordaktivitet på Stord LEDERNE Møteledelse: Når sjefen snakker for mye Lederne i Nordsjøen: 20 års jubileum Aker Kværner: Rekordaktivitet på Stord Etaten: Suksess for komiserie om ledelse FLF inn i Lederne www.lederne.no 04

Detaljer

VOKSER PÅ UTLENDINGER. Frykter monopol SIDE 8-9. Bekymret for utelivet SIDE 4-7. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen

VOKSER PÅ UTLENDINGER. Frykter monopol SIDE 8-9. Bekymret for utelivet SIDE 4-7. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen SEPTEMBER 2011 VOKSER PÅ UTLENDINGER Tromsø verdens arktiske hovedstad er fullstendig avhengig av å importere arbeidskraft fra utlandet for å fortsette å vokse.

Detaljer

MONO. Handel til himmels. Side 6-11

MONO. Handel til himmels. Side 6-11 MONO E N k a n a l f o r n æ r i n g s l i v e t 3 / 2 0 0 7 Drømmer om norsk lønn Polske arbeidere går på norskkurs i Polen for å sikre seg ei god månedslønn i Norge. Side 16-19 Handel til himmels Det

Detaljer

Vil bidra mer til etableringslyst

Vil bidra mer til etableringslyst ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr. 4 Desember 2009 9. årgang Opplag 20.000 Til næringslivet i timesregionen

Detaljer

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen Konkurransekraft gjennom kunnskap Bli inspirert av havbruksnæringen BILAG TIL INDEKS NORDLAND 2008 Forord Indeks Nordland 2008 setter fokus på forskning og utvikling (FoU) i næringslivet i Nordland. Tilgangen

Detaljer

stafonytt Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge.

stafonytt Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge. stafonytt organ for stafo nr. 1-2013 Jorunn Berland, ny leder i YS Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge. Lønnsdannelsen gjør oss produktive,

Detaljer

Rosenkilden. Vil ha færre. kommuner. side 6-10 NÆRINGSLIVSMAGASINET. 74,7 prosent i ny undersøkelse vil slå sammen kommuner i Stavangerregionen

Rosenkilden. Vil ha færre. kommuner. side 6-10 NÆRINGSLIVSMAGASINET. 74,7 prosent i ny undersøkelse vil slå sammen kommuner i Stavangerregionen PRIVATE KAN BETALE FORUSVEI side 12 TREDOBLER OMSETNINGEN side 26 FIBERNETT ER AVGJØRENDE side 54 NÆRINGSLIVSMAGASINET NR. 4 2014 ÅRGANG 20 Rosenkilden Vil ha færre kommuner side 6-10 74,7 prosent i ny

Detaljer

Nr. 1-2013 - 96. årgang. Sparebanken Øst endrer i det små Side 6

Nr. 1-2013 - 96. årgang. Sparebanken Øst endrer i det små Side 6 Nr. 1-2013 - 96. årgang Sparebanken Øst endrer i det små Side 6 N Y H E T E R NIBOR: Påstander om manipulasjon tas alvorlig Påstandene om at den norske pengemarkedsrenten, NIBOR, skal ha vært manipulert

Detaljer

Bjørn Hølaas om kraftutfordringer. Vibeke Tronstad Selnes om GRO. Christian Svanholm om Ny i NiT. t e m a : Kraft

Bjørn Hølaas om kraftutfordringer. Vibeke Tronstad Selnes om GRO. Christian Svanholm om Ny i NiT. t e m a : Kraft 5 07 i Bjørn Hølaas om kraftutfordringer Vibeke Tronstad Selnes om GRO Christian Svanholm om Ny i NiT t e m a : Kraft Møteplassen Fredagsforum: Hver fredag på Britannia Hotell, salong Wedel Jarlsberg klokken

Detaljer

SKOLELEDEREN. Skolen har bedret gjennomføring fra 75 % til 91 % på tre år. Nr. 5 juni 2015 Fagblad for skoleledelse

SKOLELEDEREN. Skolen har bedret gjennomføring fra 75 % til 91 % på tre år. Nr. 5 juni 2015 Fagblad for skoleledelse SKOLELEDEREN Nr. 5 juni 2015 Fagblad for skoleledelse Skolen har bedret gjennomføring fra 75 % til 91 % på tre år s 8: Aktiv skoleeier med mye på programmet s 12: Prof. Hargreaves og Sahlberg: Hvorfor

Detaljer

Stavanger kan bli 10. største by

Stavanger kan bli 10. største by BEDRE RUSTET FOR MOTGANG side 38 2015 - ET ÅR FOR GRÜNDERE side 14 U37 - DE UNGE PÅ BANEN side 40 NÆRINGSLIVSMAGASINET NR. 2 2015 ÅRGANG 21 Rosenkilden Stavanger kan bli 10. største by Dersom Stavanger

Detaljer

NR. 5:2012 HØYREMAGASINET MULIGHETER. Prøvevalgkamp side 17 Årets kommunalkonferanse side 22. Høyre slår et slag for offentlig-privat samarbeid:

NR. 5:2012 HØYREMAGASINET MULIGHETER. Prøvevalgkamp side 17 Årets kommunalkonferanse side 22. Høyre slår et slag for offentlig-privat samarbeid: NR. 5:2012 HØYREMAGASINET MULIGHETER Prøvevalgkamp side 17 Årets kommunalkonferanse side 22 Høyre slår et slag for offentlig-privat samarbeid: HVA MENES MED OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEID? Offentlig-privat

Detaljer

i Hamarregionen Stiller diagnosen Alle gode ting er tre Ta sjansen!

i Hamarregionen Stiller diagnosen Alle gode ting er tre Ta sjansen! hamarregionen hamarregionen utvikling april 2011 utgave 2 Alle gode ting er tre Trebasert industri sysselsetter fremdeles en rekke mennesker i Hamar regionen, og har lange og stolte tradisjoner. Vi ser

Detaljer

Skolelederen. Kultur i skolen. Tema Sidene 12 17. Nr. 5 mai 2012 Fagblad for skoleledelse. s. 10 Effekten av å være en MOT-skole

Skolelederen. Kultur i skolen. Tema Sidene 12 17. Nr. 5 mai 2012 Fagblad for skoleledelse. s. 10 Effekten av å være en MOT-skole Skolelederen Nr. 5 mai 2012 Fagblad for skoleledelse Kultur i skolen Tema Sidene 12 17 s. 10 Effekten av å være en MOT-skole s. 12 Vi vant Gullsekken! s. 16 Stor søkning til kulturskolen s. 10 s. 12 s.

Detaljer

Magasinet Utgave 1 Februar 2011

Magasinet Utgave 1 Februar 2011 Magasinet Utgave 1 Februar 2011 01 Startlån fikk familien tilbake til Karlsøy Side 20-23 verdige vinnere Møt de tre vinnerne av KLPs arbeidsmiljøpris for 2010 Side 6-15 Innbruddsikring Askim videregående

Detaljer