Studentevaluering av utvekslingsopphold Rapport med utgangspunkt i studentenes evaluering

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Studentevaluering av utvekslingsopphold 2012-13. Rapport med utgangspunkt i studentenes evaluering"

Transkript

1 Studentevaluering av utvekslingsopphold Rapport med utgangspunkt i studentenes evaluering

2 Innhold 1. Innledning Om utvekslingsvirksomheten Om evalueringen Generell beskrivelse Spørreskjemaet Hvem svarte? Evaluering fra utreisende studenter Motivasjon og forberedelse Innkvartering, service og kostnader Vurdering av det akademiske Evaluering fra innreisende utvekslingsstudenter Motivation and preparation Accommodation, practical support and social integration Academic level Oppsummering og konklusjon

3 1. Innledning Studentevaluering av utvekslingsopphold inngår som en del av Musikkhøgskolens kvalitetssikringssystem, der pkt. 3.2 slår fast at Alle utvekslings- og innvekslingsstudenter skal få anledning til å evaluere sine utvekslingsopphold med fokus på motivasjon, mottak, integrering, faglig tilrettelegging og praktiske forhold. Denne rapporten er en sammenfatning av evalueringene som ble gjennomført studieåret Om utvekslingsvirksomheten 2.1 Generell beskrivelse Norges musikkhøgskole er pålagt å legge til rette for at studenter som ønsker det skal kunne ta deler av utdanningen ved en institusjon i utlandet som NMH har inngått avtale med. For studenter ved NMH er det mest vanlig å utveksle til land innen EU og Norden. Høgskolen har ca 80 bilaterale avtaler som omfatter studentmobilitet (dette inkluderer alle de nordiske utdanningsinstitusjonene gjennom NORDPLUS-nettverkene). EU-kommisjonen har et uttalt mål om at 20 % av alle studenter i 2020 skal gjennomføre utvekslingsopphold i løpet av graden. Dette stiller nye og høye krav til institusjonene om å organisere studiene slik at utveksling ikke er et hinder for en normal studieprogresjon. 2.2 Utvekslingsvirksomheten 2012/2013 Musikkhøgskolen mottok i studieåret 2012/ søknader om innveksling. Dette er 20 færre enn i 2011/ av disse ble tilbudt innvekslingsplass, hvorav 14 tok imot tilbudet. Fra NMH var det 32 studenter som søkte utveksling, 10 færre enn året før. 20 av disse ble tilbudt utvekslingsplass og tok i mot tilbudet. 2 av disse reiste til Manhattan School of Music, finansiert gjennom Doblougstiftelsen, 1 student utvekslet til Konservatoriet i Basel som ikke omfattes av ERASMUS programmet. Respondenter i undersøkelsen er 17 utreisende studenter, 16 studenter gjennom ERASMUS programmet og 1 gjennom Nordplusprogrammet. 14 innreisende studenter kommer gjennom NORDPLUS-og ERASMUSprogrammene. 2 studenter kommer fra konservatoriet i Tbilisi gjennom Eurasiaprogrammet, men gjennomfører hele masterutdanningen sin ved NMH og er derfor ikke tatt med i oversikten. 3

4 Utreisende Innreisende Totalt Tabell 1. Antall utreisende og innreisende studenter 3. Om evalueringen 3.1 Generell beskrivelse Utreisende studenter Evalueringsskjemaet som benyttes for utreisende studenter innenfor ERASMUSprogrammet er utviklet av Senter for internasjonalisering av høyere utdanning (SIU) på oppdrag fra kommisjonen i Brüssel. Målet er at den internasjonale studentrapporteringsdatabasen skal kunne brukes som informasjonskilde for studenter som ønsker å ta utveksling. Evalueringsskjemaet som benyttes for utreisende studenter innenfor NORDPLUS-programmet er utviklet på bakgrunn av ERASMUS evalerueringsskjemaet. Utvekslingsstudenter som reiser innenfor ERASMUS-programmet mottar et ERASMUS-stipend i tillegg til stipend fra Lånekassen. For disse studentene blir en liten del av beløpet holdt tilbake og først utbetalt når de har rapportert til den offisielle databasen og levert dokumentasjon på gjennomført utvekslingsstudium. Utvekslingsstudenter som reiser innenfor NORDPLUSprogrammet mottar et NORDPLUS-stipend i tillegg til stipend fra Lånekassen. Dette er mindre enn ERASMUS stipendet og utbetales derfor i sin helhet ved utreise. Innreisende studenter De innreisende studentene fikk mot slutten av sitt studieopphold ved NMH tilsendt invitasjon på e-post om å delta i undersøkelsen. Hensikten med undersøkelsen er å finne ut mer om hvordan de innreisende studentene opplever utvekslingsperioden og få kunnskap om hva NMH kan gjøre for å bedre de innreisende utvekslingsstudentenes utvekslingsperiode. 4

5 3.2 Spørreskjemaet De innreisende og de utreisende studentene får i spørreskjemaet spørsmål om følgende tema: Basisinformasjon (navn, fødselsnummer, hjemmeinstitusjon, vertsinstitusjon, etc) Motivasjon og forberedelse Mottak, støtte og integrering Innkvartering, hjelp til innkvartering og bokostnader Faglig tilrettelegging Generelle erfaringer De innreisende studentene blir i tillegg spurt om de har tatt norskkurs, og hvordan deres språkferdigheter har påvirket utvekslingsoppholdet. 3.3 Hvem svarte? 17 av de utreisende studenter ble invitert til å evaluere utvekslingsoppholdet for De utreisende studentene får utbetalt siste del av ERASMUSstipendet sitt først etter at evalueringen er gjennomført. Svarprosenten blant denne gruppen er derfor på 100 %. For de innreisende studentene er deltagelse i evalueringen frivillig, og svarprosenten er her på 79 %. Dette er en prosentøkning fra 2011/12 for innreisende studenter, mens studenttallet er ganske tilsvarende. Antall Deltagere Svarprosent Utreisende % Innreisende % Tabell 2. Antall utvekslingsstudenter og innkomne svar 5

6 4. Evaluering fra utreisende studenter I denne delen presenteres evalueringen til studentene som utvekslet fra NMH i studieåret Antall Institusjon studente r HOCHSCHULE FÜR MUSIK UND DARSTELLENDE KUNST, STUTTGART 2 LISZT-AKADEMIET, BUDAPEST 1 HOCHSCHULE FÜR MUSIK UND THEATER, HAMBURG 1 CONSERVATOIRE NATIONAL SUPERIEURE MUSIQUE ET DE DANS DE PARIS 1 CONSERVATOIRE NATIONAL SUPERIEURE MUSIQUE ET DANS DE LYON 1 ESTONIAN ACADEMY OF MUSIC AND THEATER 1 ROBERT SCHUMANN HOCHSHCULE DÜSSELDORF 1 GUILDHALL SCHOOL OF MUSIC AND DRAMA 1 HOCHSCHULE FÜR MUSIK HANNS EISLER 1 MUSIKAKADEMIE BASEL 1 ROYAL COLLEGE OF MUSIC, LONDON 1 DET KGL. DANSKE MUSIKKONSERVATORIUM 2 UNIVERSITÄT MOZARTHEUM, SALZBURG 1 DET JYSKE MUSIKKONSERVATORIUM 1 SIBELIUS AKADEMIET 2 MANHATTAN SCHOOL OF MUSIC 2 Tabell 3. Utreisende studenter fordelt på institusjoner. 6

7 4.1. Motivasjon og forberedelse Hva var viktig da du bestemte deg for å studere i utlandet? Tabell 4a. Svarene er angitt på en skala fra 1 (uviktig) til 5 (meget viktig) N Den akademiske kvaliteten % 71 % 17 Fag ikke tilgjengelig på hjemmeinstitusjonen 59 % 12 % 24 % 0 6 % 17 Karriereplaner 0 6 % 25 % 44 % 25 % *16 Tidligere kjennskap til språket 53 % 18 % 6 % 12 % 12 % 17 Forbedring av språkferdighetene 19 % % 44 % 6 % *16 Kulturelle opplevelser 6 % 6 % 18 % 35 % 35 % 17 Venner/partner som bor i utlandet 71 % 18 % 12 % Bytte av miljø 0 12 % 6 % 35 % 47 % 17 Kontakter gjennom internett 75 % 18 % 18 % * Antall respondenter. Studenter som har mottatt stipend gjennom NORDPLUSprogrammet har ikke fått spørsmål om forbedring av språkferdigheter eller karriereplaner, derfor er det kun 16 I spørreskjemaet var det mulig å krysse av et felt for Andre grunner. Her opplyser studentene hovedinstrument/hovedlærer ved vertsinstitusjonen. Den akademisk/kunstnerisk kvaliteten er den klart viktigste grunnen for studentene som bestemte seg for å søke utveksling. Skifte av studiemiljø og kulturelle erfaringer er også viktige som motivasjonsfaktor. Venner i utlandet eller kontakter gjennom internett oppgis å ha minst betydning for valget om å studere i utlandet. Hvordan vil du karakterisere den støtten du fikk fra følgende (før og/eller i løpet av ditt opphold)? Tabell 4b. Svarene er angitt på en skala fra 1 (dårlig) til 5 (storartet). Ikke N benyttet Internasjonalt kontor, 6 % 0 6 % 12 % 12 % 65 % 17 hjemmeinstitusjonen Lærer ved 12 % 6 % 24 % 24 % 29 % 6 % 17 hjemmeinstitusjonen Lærer ved 18 % 6 % 35 % 12 % 29 % 0 17 vertsinstitusjonen Studiebrosjyrer/ 47 % 6 % 35 % 12 %

8 Prospectus Venner/medstudenter Internasjonalt kontor, vertsinstitusjonen Studentorganisasjon Webside ved vertsinstitusjonen 12 % 0 18 % 24 % 41 % 6 % % 6 % 18 % 18 % 18 % 24 % % 18 % 12 % 6 % % 6 % 18 % 18 % 29 % 18 % 17 Flertallet av studentene opplever å få god hjelp og støtte fra internasjonalt kontor ved NMH. Kun en oppgir at internasjonalt kontor ikke ble benyttet. Det er 3 av de 17 som ikke har benyttet Internasjonalt kontor ved vertsinstitusjonene. Blant de som har benyttet seg av det vurderes støtten som mindre enn for internasjonal kontor ved NMH, men det er både flere som benytter seg av internasjonalt kontor ved vertsinstitusjonene, og flere er fornøyde enn tidligere. Her ser man m.a.o. en positiv utvikling. Internasjonalt kontor ved vertsinstitusjonene er viktige i forbindelse med utvekslingene gjennom godkjenning av Learning Agreement (studieplan for utvekslingen) og Transcript of Records (dokumentasjon om gjennomført utveksling). Noen opplever at de ikke har fått den forventede hjelp til praktisk tilrettelegging av studiehverdagen, hjelp til bolig og hjelp til å løse problemer/utfordringer de har opplevd i løpet av utvekslingsperioden. Servicenivået ved institusjonene varierer avhengig av de menneskelige ressursene institusjonene disponerer til internasjonalt arbeid. Søknadene fra utreisende studenter sendes gjennom internasjonalt kontor og blir kvalitetssikret før avsending, noe som innebærer at samtlige studenter har benyttet seg av internasjonalt kontor. Det arrangeres også hvert år et skrivekurs for studenter som planlegger utveksling hvor man går gjennom søknadsskjemaene, hva som trengs av vedlegg, etc. Dette resulterer i at færre studenter trenger individuell veiledning i forbindelse med utfylling av søknadsskjemaene. Studiebrosjyrer benyttes noe fortsatt, men er mindre viktig for studentene som informasjonskilde. Venner og medstudenter er viktige informanter for potensielle utvekslingsstudenter. NMH bør fortsette å legge til rette for at gode erfaringer gjort av tidligere utvekslingsstudenter blir formidlet videre til potensielle utvekslingsstudenter. Av evalueringen går det frem at studentorganisasjonene ved vertsinstitusjonene ikke blir benyttet, heller ikke under utvekslingen. Dette er en generell utfordring for alle institusjoner. Ved NMH er dette tatt opp med Studentutvalget og forbedringer gjennomføres, avhengig av SUT. Hvordan tar vi vare på, hvordan integrerer vi, hvordan etableres fadderordning, hvilken rolle spiller fagseksjonene i integreringsprosessen er noen av utfordringer og problemstillinger det arbeides kontinuerlig med. 8

9 Av studentene som reiste utenfor Norden deltok kun 4 stykker i forberedende språkkurs. Disse reiste til Tyskland, Frankrike og Ungarn Språkkurs som går over 4 uker generer studiepoeng og godkjennes som valgemne. Hvordan vil du beskrive nivået på sosial integrasjon med følgende? Tabell 4c. Valg fra 1-dårlig til 5- storartet N Den lokale kulturen/samfunnet generelt sett 6 % 6 % 41 % 35 % 12 % 17 Lokale studenter på vertsinstitusjonen 0 29 % 29 % 29 % 12 % 17 Andre utenlandske studenter på gjesteinstitusjonen 0 6 % 6 % 47 % 41 % 17 Sammenlikner man evalueringen om sosial integrasjon for studieåret 2012/13 med tilsvarende for 2011/12, er det enkelte positive trekk i forhold til integrering. Nesten 90 % opplever felleskap med andre utenlandske studenter, men av tabellen går det også frem at færre har opplevd integrasjon i forhold til lokale studenter. Dette er en nedgang fra 2011/12. I forhold til integrasjon i den lokale kultur og samfunnet for øvrig er svarprosenten omtrent som i fjor. Enkelte av studentene påpeker språk som en stor barriere. Fritekstkommentarer: Unlike the other Erasmus students (who are very eager and keen to meet and get to know new people), the "normal" students are a bit more reserved. As they're not in the same need of finding friends, it can be difficult to get to really know them when your language skills aren't the best. My advice would be to be active, join in on social events made by the school or others, try to speak as much as you can (without being concerned about making mistakes) and ask people to repeat or speak more slowly if you don't understand. If I could do anything differently, I would have taken more subjects in my first term here; the more subjects you take, the more you see the other students, and the easier it gets to know people - it's difficult to get new friends when you only spend time practicing by yourself. The more you know the language, the more friends you will get that are local!! In most young people speak English, but if you want to go out with a group of people, the conversation will be in. Culturally I find Norwegians and quite equal when it comes to normal social relations, for instance between fellow students. But when it comes to "official" stuff, they are more polite in their way of speaking and acting. satte veldig pris paa raske svar i forbindelse med studiepoeng i oppstarten! Har faatt godt svar naar jeg har trengt det, takk! 9

10 Opplevde ikke at laerer engasjerte seg saa veldig i valg av laerer og studiested. Men erfaringene jeg har gjort meg paa utveksling er kanskje ogsaa slikt en selv maa vaere student for aa erfare. Dette varierte naturligvis veldig fra laerer til laerer.bodde det förste halvaaret i kollektiv med (etter annonse fra Erasmuskoordinator ved vertsinstitusjonen), det var veldig bra for aa laere spraak og komme i gang i byen. Spraak er viktig, saa jeg anbefaler aa prate litt paa forhaand. Men det gaar ogsaa an aa laere seg, bare en er innstillt paa det. flest snakker veldig lite engelsk, ogsaa unge folk. Spennende erfaring aa ikke klare aa si det en vil. Vaer offensiv og prat med folk! I mitt tilfelle var språk ett lite problem. Vanligvis opplever jeg at det er lettere å snakke til noen på engelsk enn på landets språk. Om man er i en storby kan de fleste engelsk. Dog burde man kunne språket såpass at man forstår skilt, enkle forklaringer og tilfeller der noen plutselig ikke kan engelsk. Så lenge man er i Europa, tror jeg kulturforskjellene er så små at det naturlig går seg til. Jeg vet ikke om dette er spesielt for, men jeg har opplevd det som veldig viktig å være ansvarlig for egen suksess. Med det mener jeg at det ikke er noen som syr et opplegg for deg og passer på at du får den informasjonen du trenger, drar deg med på sosiale ting osv. Man står ganske fritt til å utforme den studieplanen en selv vil, og på den måten få det faglige utbyttet man ønsker, men dette er også et ansvar man må ta. Man er nødt til å ta kontakt med folk for å få til ting og man må være litt aktiv selv for å ha en vennekrets som tar deg med på ting. Jeg så noen Erasmus-studenter som bare satte seg ned og var misfornøyd fordi de ikke fikk noe "hjelp" eller for at ingen sa "nå skal du være her eller der og det er obligatorisk", og de var liksom skuffet over. Men når man er helt fersk et sted må man jo jobbe litt med sånne ting! Jeg trengte ikke søke om visum og jeg trengte ikke å lære meg språket før jeg kom hit. Men jeg skulle ønske jeg hadde tatt et språkkurs før semesteret startet! De som gjorde det, fikk mye mer kontakt med og sånn sett vil jeg tro de fikk mer forståelse av og kultur, enn oss som måtte "tvinge" folk til å snakke engelsk. De snakker godt engelsk, men det er likevel en ekstra kommunikasjonsbarriere. Jeg tok jo språkkurs etter studieåret starta, men det var ikke nok. Så jeg vil anbefale å ta språkkurs før en begynner!) Når man er på Erasmus, er man midt i et sterkt internasjonalt miljø. Man har mange likesinnede og kontaktsøkende mennesker fra ulike land rundt seg, og da er det lett at man vanskeligere kommer i kontakt med "de innfødte". Det er dette de kaller "Erasmus-fella"! Jeg tror det er viktig at man bevisst søker litt ut til "de innfødte", hvis man ønsker kontakt med. Når det er sagt, har det vært utrolig inspirerende å bli kjent med så mange forskjellige folk og kulturer! Det har virkelig fått øynene mine opp for en del ting, og jeg mener det er et vel så viktig aspekt ved å dra på utveksling! Ikke bare å bli kjent med vertslandet, men også de andre kulturene som er representert der! :) Ta kontakt sjølv, og smil:) Bli kjent med folk så fort som mulig. Vær sosial! 4.2. Innkvartering, service og kostnader Tabell 5. Valg fra 1- dårlig til 5- storartet. 10

11 I hvilken grad fikk du hjelp fra vertsinstitusjonen i forbindelse med innkvartering? Hvordan vurderer du standarden i den bolig/hybel du disponerte? Hvordan var tilgangen til bibliotek, øverom og studiemateriale ved vertsinstitusjonen? Tilgang til PC og ved vertsinstitusjonen? I hvilken grad var ERASMUSstipendet til hjelp i finansieringen av ditt utvekslingsopphold? N 29 % 6 % 18 % 18 % 29 % 17 6 % 12 % 18 % 29 % 35 % 17 6 % 12 % 35 % 18 % 29 % 17 6 % 18 % 29 % 18 % 29 % % 18 % 35 % 35 % 16 Mange av studentene oppgir å ha fått liten hjelp fra studiestedet med innkvartering. Noen ordnet innkvartering selv, mens andre har uttrykt en viss frustrasjon i forbindelse med dette. Tilgang til øverom, bibliotek og PC-er vurderes av de fleste som tilfredsstillende. Det har vært en positiv utvikling når det gjelder dette de siste årene. NORDPLUS studenten har ikke fått spørsmål om ERASMUS-stipend. Studenter som benytter Nordplus programmet mottar et NORDPLUS stipend. Studentene oppgir at ERASMUS-stipendiet er til hjelp for å finansiere utveklingsoppholdet. Dette stipendet kommer i tillegg til ordinært stipend og lån fra Lånekassen. NMH har utenlandske studenter som benytter ERASMUS programmet og for dem er nok ERASMUS stipendet svært viktig for finansiering av et utvekslingsopphold p.g.a. lavere støtte fra hjemlandet. Norske utvekslingsstudenter (og ordinære norske studenter i utlandet) er forøvrig de studenter i verden som får best offentlig støtte til å gjennomføre utenlandsstudier. Fritekstkommentarer: I hardly had to buy any books or study material at all. The school library is big, so there's usually no need for me to buy scores. If I can comment on the practice rooms here, I would like to say that there are way too few, but that the electronic booking system at the school works very well. Ingen tilgjengelige kopimaskiner eller trådløst internett, men bra bibliotek og et datarom. Mye lydlekkasje fra øverom og ofte dårlig luft, men helt greit. Stor forskjell på rommene. Mye unødvendig byråkrati for reservering, utlevering av nøkler og den slags! Billig og kjøpe, spesielt for en nordmann. Ellers i mitt tilfelle er det lite pensumbøker man trenger, da det dreier seg om musikk. 11

12 Dette er ikke så aktuelt i en musikkutdanning (har eget instrument, få lærebøker). Men det var til tider ganske kronglete øveromsforhold: få rom og et bookingsystem som fungerte dårlig og som kun var på Vurdering av det akademiske Tabell 6. Svarene er angitt på en skala fra 1 (dårlig) til 5 (storartet). Angi kvaliteten på undervisningen på fagfeltet som du studerte ved gjesteinstitusjonen N 0 6 % 12 % 24 % 59 % 17 Studentene synes generelt å være godt fornøyd med kvaliteten på undervisningen de har fått ved vertsinstitusjonen. De kommenterer også på forskjell i undervisningsmetode. Fritekstkommentarer: Many things are done very similarly, but the most prominent difference is the amount of lessons given in for example main instrument, coaching with a pianist etc. I have received double the amount of lessons in those two subjects than I would have done at my home institution. Fra daarlig til svaert bra, veldig avhengig av laerer. Ikke saa enkelt aa orientere seg ifht eksamen og hvilke krav som stilles til program. Bestemmer ett stykke selv, men resten av eksamensprogrammet annonseres én maaned för. Eksamen for en jury, ikke aapen konsert. Konservatoriet har veldig daarlig oversikt over hvor mange ECTS de ulike valgfagene gir (ECTS benyttes ikke av de faste studentene). Kaotisk aa organisere fag i starten og vanskelig aa finne ut hva en faktisk maa ha av fag. Heller ikke saa lett som utvekslingsstudent aa finne gruppe til kammermusikk og melde opp dette til rette personer. Egentlig få forskjeller. Den største var nok at forelesningene sjeldent var med flere enn 4 elever, noe som åpnet for god dialog mellom lærer og elev i tillegg til at man åpner seg litt mer. stort sett det samme, men jeg opplever metodene som mer formelle/byråkratiske enn hjemme: Ganske strikte krav for å få godkjent studiepoengene. Det var også vanvittig mye lavere sum studiepoeng for hvert enkelt fag. Fra NMH var jeg vant til at de aller minste fagene var 5ects, men her var det mange fag med 1 og 2 ects. Hovedinstrument (mitt hovedområde) teller i Norge 45 ects, men her talte det bare 26. Så for å fylle kravet fra nmh om at jeg måtte ta 60 ects, måtte jeg ta veldig mange fag! Og da ble det jo mindre tid til øving og andre ting. Men på den andre siden, så fikk jeg jo veldig mye utbytte av alle disse fagene! Bedre hovedinstrumentlærer Viktigste forskjellen var hva de legger inn i faget hovedinstrument. De har også mange flere eksamener enn det nmh har 12

13 Studentene er ikke så aktive i klasserommet, læreren gir ikke informasjon om fagene (som eksamen etc.). I klasserommet er det læreren som snakker - og elevene tar notater. Unlike my home institution, each subject had a little test at the end of the year. Enda høyere nivå på undervisningen. Tabell 7a. Svarene er angitt på en skala fra 1 (dårlig) til 5 (storartet) N Angi akademiske utbytte av din 0 6 % 12 % 24 % 59 % 17 ERASMUS/NORDPLUS -utveksling Angi personlig utbytte av din % 71 % 17 ERASMUS/NORDPLUS -utveksling Angi generell tilfredshet med hele % 53 % 41 % 17 ERASMUS/NORDPLUS -utvekslingen De fleste studentene vurderer det akademiske/kunstneriske utbytte, det personlige utbyttet og den generelle tilfredsheten med hele utvekslingen som god. Tabellen under viser også at flertallet av studentene tror at utvekslingen vil hjelpe på karrieren. Samtaler med studentene etter avsluttet utveksling viser at de fleste har etablert nye kontakter og nettverk som kanskje kan være grunnen til at de mener utvekslingen vil være hjelpe i karrieren og fremtidig yrkesliv. Tabell 7b. Svarene er angitt på en skala fra 1 (i liten grad) til 5 (i stor grad) N I hvilken grad tror du at utvekslingen vil hjelpe deg i din 6 % 0 12 % 29 % 47 % *16 karriere? *Nordplus-studenten fikk ikke dette spørsmålet. Er det større muligheter for at du vurderer å arbeide i en annen EUmedlemsstat som et resultat av dine erfaringer som ERASMUS student? Av de 16 ERASMUS- studentene svarer 9 bekreftende på spørsmålet at det er større sjanse for at de vil søke arbeid i et annet EU land. 7 svarer at det ikke er sannsynlig. I 2011/12 svarte 87 % at det var større sjanser for å vurdere arbeid i et EU land. For 2012/13 er studentene nesten likt fordelt. Krisen EU opplever kan være en medvirkende årsak til denne store endringen i studentenes holdninger hva angår usikkerhet i det europeiske arbeidsmarked. Undersøkelsen avsluttes med 3 åpne spørsmål og fritekstkommentarene gjengis i sin helhet under: 13

14 Fritekstkommentarer: If you compare your expectations for the ERASMUS exchange to the actual results of it, what conclusions do you make? Did you receive your goals? Did you encounter any serious problems? What did you gain from the exchange in addition to your academic studies? I am very happy with my exchange year so far. As for my education, it has exceeded all expectations; I have learned a lot; my main instrument teacher and my coaches are all extraordinary. One of the things I was looking forward to the most, was learning the language, something I have succeeded in doing, though I still have plenty to learn. It was, and still is, a challenge, but a lot of fun at the same time. Before I left Norway I was looking forward to meeting new people from all over the world, something I did and still do. That has really been an amazing experience. As for problems, the first month was rather negatively affected by the fact that I was sick most of the time (two infections and a cold). In many ways, I couldn't really have had a worse beginning. Being in a foreign country where I didn't speak the language that well and where I didn't know where to find a doctor was pretty awful -- in addition to not being able to participate in all the social events and gatherings that took place during that time. All of these things, the positive and the negative, have definitely taught me a lot about myself and I would gladly do a year like this again anytime. I had high expectations about my stay, but I must say, it has even been better! I had expected to spend a lot of time alone, that it would be hard to make a lot of friends, and especially lokal ones. But I have a great year, and made a lot of friends both lokal and international. My goal was to develop as much as possible on my instrument, and I really feel that it have succeeded in learning as much as I could from the teachers here. I am very pleased with my own development. I have really tried to learn the language while I have been here, that was also one of my goals. I feel that I have succeeded in that too, of course I don t speak without faults, but I can keep conversations and be in social settings without having to speak English. I always speak with. I have not met any serious problems to speak of. I am really glad to have made so many international friends while I have been here, it has taught me so much about different cultures and countries, and also to be even more open and social. Jeg har orientert meg kraftig i forhold til hva jeg vil med spillingen. Mye verdifull erfaring aa faa i möte med andre studenter og laerere. Kulturen paa konservatoriet er svaert annerledes enn hjemme. Har orientert meg om musikkscenen i Europa paa en helt ny maate. Jeg har ogsaa hört veldig mange fantastiske konserter og mött inspirerende musikere, baade fra lokale orkestre og ikke minst orkestre paa turné. Jeg er mer forvirret, frustrert, maalbevisst og selvstendig enn för jeg reiste ut. Det har nok ikke vaert den mest strömlinjeformede veien for aa naa dit jeg vil, men kanskje et nödvendig aar med mye jobbing og informasjon som maa bearbeides. En noe pragmatisk og trangsynt undervisningstradisjon. For meg som er har det vært viktig i den grad av at jeg har blitt kjent med musikere fra mange land, og stiftet kontakter jeg kan bruke i fremtiden for fremføring av musikk. I tillegg har jeg så klart møtt hyggelige mennesker som jeg 14

15 er sikker på at jeg vil opprettholde kontakt med i fremtiden! Har nådd mange av mine mål. Jeg hadde kanskje forventet å få mer kontakt med de lokale enn det jeg gjorde, men jeg satte jo som sagt veldig stor pris på de internasjonale studentene! Det er utrolig deilig å være helt ny på et sted. Jeg hadde studert i mange år ved min hjemmeinstitusjon, alle lærerne der kjente meg, visste hva de kunne forvente av meg, jeg visste hva jeg kunne forvente av dem, jeg kjente systemet ut og inn.. Men når man er helt ny, starter man med blanke ark! De vet ingenting om meg, og jeg kan få lov til å gi det inntrykket jeg selv vil! Dette gjelder jo kanskje mest på det faglige plan, men i stor grad også på det personlige plan! Man kan være akkurat det man vil, ingen har noen forutinntatte holdninger til deg (annet enn "Ah, you are Norwegian - you have oil!" Den hørte jeg mye!). Men disse tingene var veldig bra for meg og det forandret veldig mange ting i livet mitt. Nå på tampen av oppholdet mitt her, synes jeg jo at det har gått altfor fort! Jeg hadde jo tenkt til å være bare ett semester, men jeg fikk forlenget det, da jeg trivdes så godt! Jeg vil vel si at jeg har nådd en del mål. Det viktigste for meg var kanskje å få et miljøbytte og det å se Norge litt utenfra. Det har jeg virkelig fått! Selv om ikke er så forskjellig fra Norge (men det var dette internasjonale miljøet da...) Faglig sett skulle jeg ønske jeg fikk gjort mer, at jeg hadde mer tid til alt: fikk øvd mer, fikk tatt flere fag (selv om jeg tok veldig mange), fikk gjort flere prøvespill i løpet av året osv.. Men sånn er det jo alltid. Bedre musiker Jeg opplevde det som vanskelig å kombinere de to studieplanene ved institusjonene. det er problematisk at man bruker studiepoeng for å definere arbeidsmengde, uten å ta hensyn til at studieplanene for de tilsynelatende like emnene er høyst ulike ved hjem- og vertsinstitusjon. Lærte mye om meg selv og om å bo selvstendig i utlandet. Undervisningen var omtrent slik jeg hadde forestilt meg. Året har vært helt supert! Jeg har fått utrolig masse faglig sett ut av studiet, og det stod absolutt opp til forventningene. Which aspects of the exchange did you particularly appreciate? Getting to know people from all over the world has been wonderful and the learning of a new language, is something I am very happy that I've managed to do. Meeting other erasmus students from all over the world, and also making friends with the locals. Also, I don't have many classes, witch means I have a lot of time to practice, and that is exactly what I wanted to do this year. Oppholdet har gitt meg mer input som jeg trenger tid paa aa fordöye, saa det er vanskelig aa si her og naa, men i det store og hele har det vaert et usedvanlig matnyttig aar. Som utvekslingsstudent blir en ikke bare kjent med tradisjonene i vertslandet, men kommer ogsaa lett inn i nettverket av andre internasjonale studenter, saa det er mange historier og meninger aa laere av. 15

16 Et stort pluss var såklart den økonomiske friheten ved å bo i et billig land. Rent faglig hjalp dette meg til å ha råd til materiale for studiene jeg aldri i verden hadde hatt råd til i Norge. I tillegg satte jeg stor pris på å kunne få sjansen til å bli kjent med mennesker fra alle kulturer i verden. Nevnte det litt i forrige avsnitt: Miljøbytte, se Norge utenfra, få muligheten til å starte med blanke ark - særlig det siste! Hovedinstrumentlærer Satte stor pris på å komme ut av det gamle miljøet og bli kjent med nye mennesker Hovedfaglæreren min, nye bekjente, erfaringen ved å bo langt borte fra Norge. Hovedinstrumenttimene og det sosiale, spille med andre. Finally, do you have any suggestions for improving the ERASMUS exchange program? So far the Erasmus program has worked really well for me. Unfortunately I don't have any suggestions of improvement. Jeg vet ikke om svarene i denne rapporten har vaert noe tvetydige, men jeg kan paa det aller sterkeste anbefale alle aa dra paa utveksling, og haaper en fortsetter aa legge godt til rette for dette. Tror ogsaa det er lurt aa henvise sökere til andre som har vaert paa utveksling for informasjon om stedet. En laerer mye uansett hvor en drar, men det er ofte smaa faktorer som avgjör hvor en tilbringer utvekslingsaaret, og gode raad og vurderinger paa forhaand er lurt. Men det gir virkelig nye perspektiver! (det er vel den beste og mest brukte ERASMUS-klisjéen.) Jeg synes det er over alle forventninger bra! Jeg finner rett og slett få forslag til forbedringer. Hmm. Kanskje det går an å legge mer press på de ulike lands utdanningsinstitusjoner når det gjelder ects-systemet: jeg trodde at poenget med dette studiepoengsystemet er at man lett skal kunne overførepoeng fra land til land. Men likevel regner jo de ulike institusjonene et poeng fullstendig forskjellig! Ett studiepoeng ved tror jeg teller samme antall arbeidstimer som i Norge (25-30), men likevel må man jobbe sykt mye mer for å oppnå samme sum studiepoeng i enn i Norge. Dette skjønner jeg ikke! Kanskje det går an å lage et system som kan være gyldig for alle land, eller i det minste lage et "oversettelsessystem" for studiepoeng? Utdanning legges jo opp ganske forskjellig fra land til land, så det er sikkert ikke så lett, men.. Meget bra program 16

17 5. Evaluering fra innreisende utvekslingsstudenter 78 % av de innreisende utvekslingsstudentene har deltatt i undersøkelsen (11 av 14). Svarprosenten er høyere enn tidligere. 9 Har kommet gjennom Erasmus.- programmet og 2 via Nordplus Motivation and preparation How important were the following factors for you when you decided to go abroad as an exchange student? - Academic quality - Special competence abroad 17

18 - Cultural experience - New impulses Please describe in your own words why you chose to come to Norway and the Norwegian Academy of Music: I chose Norway because I wanted to know better scandinavian countries, also from a cultural point of view, and you value a lot modern and contemporary music otherwise in my country I hadn't any possibility. Furthermore I chose NMH because I liked first of all the teachers, then the system, the organization and the subjects. To study with Mr. Mørk First because of the teacher. When I had to choose between Paris and Oslo, I decided for Oslo, because I considered to have a better and supporting environment here in Oslo. because of the good teacher in NMH Because of the instrumental teacher. Because of the teacher who teaches at NMH. To study with the two mentioned teachers and to explore the heart of the norwegian jazz - to find out why many norwegian jazz-musicians have a special sound that's very significant to norwegian jazz One of the main reasons for me to become an exchange student was my interest in the norwegian jazz scene, which seemed to be more open and less traditional in comparison to the jazz scene. My teacher from made me aware of that fact and suggested to go there. I was at a international masterclass/workshop at NMH in February

19 This workshop was fantastic and influenced my decision to choose NMH for my exchange year. Great techers, good classrooms, good intruments, enjoyable projects and etc. Advice from a professor at home institution. because of the teacher How important was the following factors upon your decision to come to Norway and the Norwegian Academy? - International office at home - Professor at home institution - Professor at NMH 19

20 - Friends How important were the following as source of information to plan your stay? - International office at home - Professor at home institution - Friends 20

Derfor blir vi her innvandrere i Distrikts- Norge

Derfor blir vi her innvandrere i Distrikts- Norge NIBR-rapport 2012:5 Susanne Søholt Aadne Aasland Knut Onsager Guri Mette Vestby Derfor blir vi her innvandrere i Distrikts- Norge Derfor blir vi her innvandrere i Distrikts-Norge Andre publikasjoner fra

Detaljer

Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI. The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi

Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI. The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge April 2006 Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi FORUS Grensev. 6 Postboks

Detaljer

Praying for a better future. I bønn for en bedre framtid. The Roma Outreach 2011. Arbeid blant romfolket 2011

Praying for a better future. I bønn for en bedre framtid. The Roma Outreach 2011. Arbeid blant romfolket 2011 Praying for a better future The Roma Outreach 2011 I bønn for en bedre framtid Arbeid blant romfolket 2011 MILJØMERKET 241 Trykksak 709 Frelsesarmens sosialtjeneste 2011 Fotografer: Layout: Trykk: Side

Detaljer

Å bli helsefagarbeider

Å bli helsefagarbeider Å bli helsefagarbeider En kvalitativ undersøkelse av overganger mellom skole og læretid, og mellom læretid og arbeidsliv blant ungdom i helsearbeiderfaget Asgeir Skålholt, Håkon Høst, Torgeir Nyen og Anna

Detaljer

Norsk Studentunion -stiftet 1936 -

Norsk Studentunion -stiftet 1936 - Det kongelig norske kunnskapsdepartementet 04.03.08 Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Innspill til Stortingsmelding om internasjonalisering av utdanning Norsk Studentunion Norsk Studentunion (NSU) er kjent med

Detaljer

Mer enn bare fotball... More than just football... Evaluering av Frelsesarmeens Gatefotball. An evaluation of the Salvation Army s Street soccer

Mer enn bare fotball... More than just football... Evaluering av Frelsesarmeens Gatefotball. An evaluation of the Salvation Army s Street soccer Mer enn bare fotball... Evaluering av Frelsesarmeens Gatefotball More than just football... An evaluation of the Salvation Army s Street soccer Lena Sayed 1 Forord Frelsesarmeens gatefotball er et lavterskeltilbud

Detaljer

Helt bakerst i køen. Anne Skevik Grødem og Miriam Latif Sandbæk. Helt bakerst i køen. Barnefamilier med ustabile boforhold

Helt bakerst i køen. Anne Skevik Grødem og Miriam Latif Sandbæk. Helt bakerst i køen. Barnefamilier med ustabile boforhold Noen familier har problemer med å finne et stabilt sted å bo. I denne rapporten ser vi på hvem disse familiene er og på grunner til at de ikke får etablert seg på boligmarkedet. Vi finner at mange har

Detaljer

Evaluering av Den naturlige skolesekken. Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer

Evaluering av Den naturlige skolesekken. Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer Evaluering av Den naturlige skolesekken Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer Jørgen Sjaastad, Tone Cecilie Carlsten, Vibeke Opheim og Fredrik Jensen Rapport 38/2014 Evaluering av

Detaljer

Det riktige valget? Cecilie Øien og Synnøve Bendixsen. Det riktige valget?

Det riktige valget? Cecilie Øien og Synnøve Bendixsen. Det riktige valget? Denne studien belyser hvilke forhold som motiverer personer med utreiseplikt til å velge frivillig retur framfor å bli i Norge uten lovlig opphold. Retur av personer med endelig avslag på asylsøknad eller

Detaljer

Sparer penger og miljøet

Sparer penger og miljøet Sjøfartsdirektoratet / Norwegian Maritime Directorate 2 / 2011 12 20 32 Sikkerhet i fraktefarten Norge skal klatre på White list Det store oljeskiftet 8 Solstad-skip: Sparer penger og miljøet southern-marine.com

Detaljer

«Hvis noen forteller om mobbing» Utdypende undersøkelse av funn i Elevundersøkelsen om mobbing, urettferdig behandling og diskriminering

«Hvis noen forteller om mobbing» Utdypende undersøkelse av funn i Elevundersøkelsen om mobbing, urettferdig behandling og diskriminering «Hvis noen forteller om mobbing» Utdypende undersøkelse av funn i Elevundersøkelsen om mobbing, urettferdig behandling og diskriminering Berit Lødding Nils Vibe Rapport 48/2010 «Hvis noen forteller om

Detaljer

En velvillig og oppmerksom tilhører

En velvillig og oppmerksom tilhører Her kan det evt. stå en tekst om innholdet i rapporten. Den kan variere i lengde og det skulle være nok plass innenfor dette feltet. Her kan det evt. stå en tekst om innholdet i rapporten. Den kan variere

Detaljer

TAPTE BPA PROJECT MIDTSIDEMANNEN NICARAGUAS REVOLUSJON THE AU PAIR KVINNE KJENN DIN RETT. MAGASIN VISSTE DU DETTE OM DEPOSITUM?

TAPTE BPA PROJECT MIDTSIDEMANNEN NICARAGUAS REVOLUSJON THE AU PAIR KVINNE KJENN DIN RETT. MAGASIN VISSTE DU DETTE OM DEPOSITUM? årgang 2012 #1 utgave #5 juridisk rådgivning for kvinner stiftet 1974 MAGASIN KVINNE KJENN DIN RETT. NICARAGUAS TAPTE REVOLUSJON Sammen med kolleger fra Amnesty Internationals hovedkontor i London og Amnestys

Detaljer

Den kommersielle ungdomstiden

Den kommersielle ungdomstiden Fagrapport nr. 6-2004 Ragnhild Brusdal Den kommersielle ungdomstiden En studie av forbruket til elever i ungdomsskolen og videregående Fagrapport nr. 6-2004 Tittel Den kommersielle ungdomstiden. En studie

Detaljer

Biodrivstoff i EU en interessant utfordring Første lærlinger offshore i Esso Norge 2009 året med de mange petroleumsjubileene

Biodrivstoff i EU en interessant utfordring Første lærlinger offshore i Esso Norge 2009 året med de mange petroleumsjubileene Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Desember 2009 Forus Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60 Esso Norge AS An ExxonMobil Subsidiary Oslo Drammensv. 149 Postboks 350

Detaljer

Susanne Søholt Anne Mette Ødegård Brit Lynnebakke Line Eldring. Møte mellom internasjonalt arbeidsmarked og nasjonalt boligmarked

Susanne Søholt Anne Mette Ødegård Brit Lynnebakke Line Eldring. Møte mellom internasjonalt arbeidsmarked og nasjonalt boligmarked Susanne Søholt Anne Mette Ødegård Brit Lynnebakke Line Eldring Møte mellom internasjonalt arbeidsmarked og nasjonalt boligmarked Samarbeidsrapport NIBR/Fafo 2012 Møte mellom internasjonalt arbeidsmarked

Detaljer

Kjøpepress... hva er det for noe?

Kjøpepress... hva er det for noe? Arbeidsrapport nr. 4-1998 Ardis Storm-Mathisen Kjøpepress... hva er det for noe? Et forprosjekt om klærs betydning blant 13-åringer SIFO 2005 Arbeidsrapport nr. 4-1998 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING

Detaljer

-Lønnsoppgjøret. - Følg med på tiden på din rute!

-Lønnsoppgjøret. - Følg med på tiden på din rute! BuDKAnalen Nr. 2-2014 Medlemsblad for distribusjonsklubben i Aftenposten Newsletter for all members of the union, DKA -Lønnsoppgjøret -Ruterevisjoner på gang - Følg med på tiden på din rute! budkanalen

Detaljer

Politiarbeid i et multietnisk samfunn. Ulike erfaringer fra engelsk politi

Politiarbeid i et multietnisk samfunn. Ulike erfaringer fra engelsk politi Politiarbeid i et multietnisk samfunn Ulike erfaringer fra engelsk politi KONFERANSE PÅ POLITIHØYSKOLEN I OSLO 19. OKTOBER 2006 Arrangert av: OMOD (Organisasjonen mot offentlig diskriminering) All Sports

Detaljer

Eldres vurderinger av forbrukermarkedene før og nå En pilotstudie med innspill fra Forbrukerombudet og Forbrukerrådet

Eldres vurderinger av forbrukermarkedene før og nå En pilotstudie med innspill fra Forbrukerombudet og Forbrukerrådet Oppdragsrapport nr. 10-2013 Lisbet Berg Eldres vurderinger av forbrukermarkedene før og nå En pilotstudie med innspill fra Forbrukerombudet og Forbrukerrådet SIFO 2013 Oppdragsrapport nr. 10 2013 STATENS

Detaljer

Kommunenes retningslinjer og praksis for startlån

Kommunenes retningslinjer og praksis for startlån R Kommunenes retningslinjer og praksis for startlån Rapport 2012-07 Proba-rapport nr 2012-07, Prosjekt nr. 12009 ISSN: 1891-8093 LEB, SK/AG, 27.06.2012 Offentlig Rapport 2012-07 Kommunenes retningslinjer

Detaljer

Forord. Vi håper rapporten kan være til inspirasjon slik at nyskaping og verdiskaping kan fortsette å blomstre i norsk næringsliv.

Forord. Vi håper rapporten kan være til inspirasjon slik at nyskaping og verdiskaping kan fortsette å blomstre i norsk næringsliv. Forord Dette prosjektet er basert på undertegnedes hovedoppgave i psykologi: Dialogens dynamikk, musikkens mangfold og språkets spenninger. En studie av organisasjonens polyfone virkelighet (2004). Det

Detaljer

Utdanningsvalg som fag og utfordring på ungdomstrinnet

Utdanningsvalg som fag og utfordring på ungdomstrinnet Utdanningsvalg som fag og utfordring på ungdomstrinnet Sluttrapport fra prosjektet Karriereveiledning i overgangen mellom ungdomsskole og videregående opplæring. Evaluering av Kunnskapsløftet Berit Lødding

Detaljer

Straffbart FYLLEKALAS

Straffbart FYLLEKALAS Utgave 5 9. - 22. mars 2010 www.smis.no traffbart FYLLEKALA chlåbrocks risikerer å bli straffet etter ulovlig alkoholsalg under valentinefesten for nesten 100 studenter på Ui. ide 4 og 5 News in English

Detaljer

Nye boligløsninger for eldre og folk flest

Nye boligløsninger for eldre og folk flest NIBR-rapport 2013:19 Lene Schmidt Arne Holm Torunn Kvinge Siri Nørve BOLIG+ Nye boligløsninger for eldre og folk flest BOLIG+ Nye boligløsninger for eldre og folk flest Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport

Detaljer

Rapport nr. 3-2001. Ingun Grimstad Klepp. Avhending sett i forhold til kvinners klesvaner

Rapport nr. 3-2001. Ingun Grimstad Klepp. Avhending sett i forhold til kvinners klesvaner Rapport nr. 3-2001 Ingun Grimstad Klepp Avhending sett i forhold til kvinners klesvaner SIFO 2001 Rapport nr. 3-2001 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING Sandakerveien 24 C, Bygg B Postboks 4682 Nydalen

Detaljer

Kunnskap gir mot til å se og trygghet til å handle

Kunnskap gir mot til å se og trygghet til å handle Carolina Øverlien og Hanne Sogn Kunnskap gir mot til å se og trygghet til å handle Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s Publikasjonsserie fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og

Detaljer

Fastlegenes oppfølging av de berørte etter tsunamien

Fastlegenes oppfølging av de berørte etter tsunamien Ole K. Hjemdal Fastlegenes oppfølging av de berørte etter tsunamien Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s Publikasjonsserie fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

Detaljer

Likestilling er jo ikke lenger det helt store.

Likestilling er jo ikke lenger det helt store. Likestilling er jo ikke lenger det helt store. Likestillingsarbeid i skolen 2009 2010 RAPPORT 15/2010 Liv Anne Støren, Erica Waagene, Clara Åse Arnesen og Elisabeth Hovdhaugen NIFU STEP Norsk institutt

Detaljer

Mellom frihet og beskyttelse? Vold og seksuelle overgrep mot mennesker med psykisk utviklingshemming en kunnskapsoversikt

Mellom frihet og beskyttelse? Vold og seksuelle overgrep mot mennesker med psykisk utviklingshemming en kunnskapsoversikt Rapport 2 / 2013 Yngvil Grøvdal Mellom frihet og beskyttelse? Vold og seksuelle overgrep mot mennesker med psykisk utviklingshemming en kunnskapsoversikt Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk

Detaljer