Studentevaluering av utvekslingsopphold Rapport med utgangspunkt i studentenes evaluering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Studentevaluering av utvekslingsopphold 2012-13. Rapport med utgangspunkt i studentenes evaluering"

Transkript

1 Studentevaluering av utvekslingsopphold Rapport med utgangspunkt i studentenes evaluering

2 Innhold 1. Innledning Om utvekslingsvirksomheten Om evalueringen Generell beskrivelse Spørreskjemaet Hvem svarte? Evaluering fra utreisende studenter Motivasjon og forberedelse Innkvartering, service og kostnader Vurdering av det akademiske Evaluering fra innreisende utvekslingsstudenter Motivation and preparation Accommodation, practical support and social integration Academic level Oppsummering og konklusjon

3 1. Innledning Studentevaluering av utvekslingsopphold inngår som en del av Musikkhøgskolens kvalitetssikringssystem, der pkt. 3.2 slår fast at Alle utvekslings- og innvekslingsstudenter skal få anledning til å evaluere sine utvekslingsopphold med fokus på motivasjon, mottak, integrering, faglig tilrettelegging og praktiske forhold. Denne rapporten er en sammenfatning av evalueringene som ble gjennomført studieåret Om utvekslingsvirksomheten 2.1 Generell beskrivelse Norges musikkhøgskole er pålagt å legge til rette for at studenter som ønsker det skal kunne ta deler av utdanningen ved en institusjon i utlandet som NMH har inngått avtale med. For studenter ved NMH er det mest vanlig å utveksle til land innen EU og Norden. Høgskolen har ca 80 bilaterale avtaler som omfatter studentmobilitet (dette inkluderer alle de nordiske utdanningsinstitusjonene gjennom NORDPLUS-nettverkene). EU-kommisjonen har et uttalt mål om at 20 % av alle studenter i 2020 skal gjennomføre utvekslingsopphold i løpet av graden. Dette stiller nye og høye krav til institusjonene om å organisere studiene slik at utveksling ikke er et hinder for en normal studieprogresjon. 2.2 Utvekslingsvirksomheten 2012/2013 Musikkhøgskolen mottok i studieåret 2012/ søknader om innveksling. Dette er 20 færre enn i 2011/ av disse ble tilbudt innvekslingsplass, hvorav 14 tok imot tilbudet. Fra NMH var det 32 studenter som søkte utveksling, 10 færre enn året før. 20 av disse ble tilbudt utvekslingsplass og tok i mot tilbudet. 2 av disse reiste til Manhattan School of Music, finansiert gjennom Doblougstiftelsen, 1 student utvekslet til Konservatoriet i Basel som ikke omfattes av ERASMUS programmet. Respondenter i undersøkelsen er 17 utreisende studenter, 16 studenter gjennom ERASMUS programmet og 1 gjennom Nordplusprogrammet. 14 innreisende studenter kommer gjennom NORDPLUS-og ERASMUSprogrammene. 2 studenter kommer fra konservatoriet i Tbilisi gjennom Eurasiaprogrammet, men gjennomfører hele masterutdanningen sin ved NMH og er derfor ikke tatt med i oversikten. 3

4 Utreisende Innreisende Totalt Tabell 1. Antall utreisende og innreisende studenter 3. Om evalueringen 3.1 Generell beskrivelse Utreisende studenter Evalueringsskjemaet som benyttes for utreisende studenter innenfor ERASMUSprogrammet er utviklet av Senter for internasjonalisering av høyere utdanning (SIU) på oppdrag fra kommisjonen i Brüssel. Målet er at den internasjonale studentrapporteringsdatabasen skal kunne brukes som informasjonskilde for studenter som ønsker å ta utveksling. Evalueringsskjemaet som benyttes for utreisende studenter innenfor NORDPLUS-programmet er utviklet på bakgrunn av ERASMUS evalerueringsskjemaet. Utvekslingsstudenter som reiser innenfor ERASMUS-programmet mottar et ERASMUS-stipend i tillegg til stipend fra Lånekassen. For disse studentene blir en liten del av beløpet holdt tilbake og først utbetalt når de har rapportert til den offisielle databasen og levert dokumentasjon på gjennomført utvekslingsstudium. Utvekslingsstudenter som reiser innenfor NORDPLUSprogrammet mottar et NORDPLUS-stipend i tillegg til stipend fra Lånekassen. Dette er mindre enn ERASMUS stipendet og utbetales derfor i sin helhet ved utreise. Innreisende studenter De innreisende studentene fikk mot slutten av sitt studieopphold ved NMH tilsendt invitasjon på e-post om å delta i undersøkelsen. Hensikten med undersøkelsen er å finne ut mer om hvordan de innreisende studentene opplever utvekslingsperioden og få kunnskap om hva NMH kan gjøre for å bedre de innreisende utvekslingsstudentenes utvekslingsperiode. 4

5 3.2 Spørreskjemaet De innreisende og de utreisende studentene får i spørreskjemaet spørsmål om følgende tema: Basisinformasjon (navn, fødselsnummer, hjemmeinstitusjon, vertsinstitusjon, etc) Motivasjon og forberedelse Mottak, støtte og integrering Innkvartering, hjelp til innkvartering og bokostnader Faglig tilrettelegging Generelle erfaringer De innreisende studentene blir i tillegg spurt om de har tatt norskkurs, og hvordan deres språkferdigheter har påvirket utvekslingsoppholdet. 3.3 Hvem svarte? 17 av de utreisende studenter ble invitert til å evaluere utvekslingsoppholdet for De utreisende studentene får utbetalt siste del av ERASMUSstipendet sitt først etter at evalueringen er gjennomført. Svarprosenten blant denne gruppen er derfor på 100 %. For de innreisende studentene er deltagelse i evalueringen frivillig, og svarprosenten er her på 79 %. Dette er en prosentøkning fra 2011/12 for innreisende studenter, mens studenttallet er ganske tilsvarende. Antall Deltagere Svarprosent Utreisende % Innreisende % Tabell 2. Antall utvekslingsstudenter og innkomne svar 5

6 4. Evaluering fra utreisende studenter I denne delen presenteres evalueringen til studentene som utvekslet fra NMH i studieåret Antall Institusjon studente r HOCHSCHULE FÜR MUSIK UND DARSTELLENDE KUNST, STUTTGART 2 LISZT-AKADEMIET, BUDAPEST 1 HOCHSCHULE FÜR MUSIK UND THEATER, HAMBURG 1 CONSERVATOIRE NATIONAL SUPERIEURE MUSIQUE ET DE DANS DE PARIS 1 CONSERVATOIRE NATIONAL SUPERIEURE MUSIQUE ET DANS DE LYON 1 ESTONIAN ACADEMY OF MUSIC AND THEATER 1 ROBERT SCHUMANN HOCHSHCULE DÜSSELDORF 1 GUILDHALL SCHOOL OF MUSIC AND DRAMA 1 HOCHSCHULE FÜR MUSIK HANNS EISLER 1 MUSIKAKADEMIE BASEL 1 ROYAL COLLEGE OF MUSIC, LONDON 1 DET KGL. DANSKE MUSIKKONSERVATORIUM 2 UNIVERSITÄT MOZARTHEUM, SALZBURG 1 DET JYSKE MUSIKKONSERVATORIUM 1 SIBELIUS AKADEMIET 2 MANHATTAN SCHOOL OF MUSIC 2 Tabell 3. Utreisende studenter fordelt på institusjoner. 6

7 4.1. Motivasjon og forberedelse Hva var viktig da du bestemte deg for å studere i utlandet? Tabell 4a. Svarene er angitt på en skala fra 1 (uviktig) til 5 (meget viktig) N Den akademiske kvaliteten % 71 % 17 Fag ikke tilgjengelig på hjemmeinstitusjonen 59 % 12 % 24 % 0 6 % 17 Karriereplaner 0 6 % 25 % 44 % 25 % *16 Tidligere kjennskap til språket 53 % 18 % 6 % 12 % 12 % 17 Forbedring av språkferdighetene 19 % % 44 % 6 % *16 Kulturelle opplevelser 6 % 6 % 18 % 35 % 35 % 17 Venner/partner som bor i utlandet 71 % 18 % 12 % Bytte av miljø 0 12 % 6 % 35 % 47 % 17 Kontakter gjennom internett 75 % 18 % 18 % * Antall respondenter. Studenter som har mottatt stipend gjennom NORDPLUSprogrammet har ikke fått spørsmål om forbedring av språkferdigheter eller karriereplaner, derfor er det kun 16 I spørreskjemaet var det mulig å krysse av et felt for Andre grunner. Her opplyser studentene hovedinstrument/hovedlærer ved vertsinstitusjonen. Den akademisk/kunstnerisk kvaliteten er den klart viktigste grunnen for studentene som bestemte seg for å søke utveksling. Skifte av studiemiljø og kulturelle erfaringer er også viktige som motivasjonsfaktor. Venner i utlandet eller kontakter gjennom internett oppgis å ha minst betydning for valget om å studere i utlandet. Hvordan vil du karakterisere den støtten du fikk fra følgende (før og/eller i løpet av ditt opphold)? Tabell 4b. Svarene er angitt på en skala fra 1 (dårlig) til 5 (storartet). Ikke N benyttet Internasjonalt kontor, 6 % 0 6 % 12 % 12 % 65 % 17 hjemmeinstitusjonen Lærer ved 12 % 6 % 24 % 24 % 29 % 6 % 17 hjemmeinstitusjonen Lærer ved 18 % 6 % 35 % 12 % 29 % 0 17 vertsinstitusjonen Studiebrosjyrer/ 47 % 6 % 35 % 12 %

8 Prospectus Venner/medstudenter Internasjonalt kontor, vertsinstitusjonen Studentorganisasjon Webside ved vertsinstitusjonen 12 % 0 18 % 24 % 41 % 6 % % 6 % 18 % 18 % 18 % 24 % % 18 % 12 % 6 % % 6 % 18 % 18 % 29 % 18 % 17 Flertallet av studentene opplever å få god hjelp og støtte fra internasjonalt kontor ved NMH. Kun en oppgir at internasjonalt kontor ikke ble benyttet. Det er 3 av de 17 som ikke har benyttet Internasjonalt kontor ved vertsinstitusjonene. Blant de som har benyttet seg av det vurderes støtten som mindre enn for internasjonal kontor ved NMH, men det er både flere som benytter seg av internasjonalt kontor ved vertsinstitusjonene, og flere er fornøyde enn tidligere. Her ser man m.a.o. en positiv utvikling. Internasjonalt kontor ved vertsinstitusjonene er viktige i forbindelse med utvekslingene gjennom godkjenning av Learning Agreement (studieplan for utvekslingen) og Transcript of Records (dokumentasjon om gjennomført utveksling). Noen opplever at de ikke har fått den forventede hjelp til praktisk tilrettelegging av studiehverdagen, hjelp til bolig og hjelp til å løse problemer/utfordringer de har opplevd i løpet av utvekslingsperioden. Servicenivået ved institusjonene varierer avhengig av de menneskelige ressursene institusjonene disponerer til internasjonalt arbeid. Søknadene fra utreisende studenter sendes gjennom internasjonalt kontor og blir kvalitetssikret før avsending, noe som innebærer at samtlige studenter har benyttet seg av internasjonalt kontor. Det arrangeres også hvert år et skrivekurs for studenter som planlegger utveksling hvor man går gjennom søknadsskjemaene, hva som trengs av vedlegg, etc. Dette resulterer i at færre studenter trenger individuell veiledning i forbindelse med utfylling av søknadsskjemaene. Studiebrosjyrer benyttes noe fortsatt, men er mindre viktig for studentene som informasjonskilde. Venner og medstudenter er viktige informanter for potensielle utvekslingsstudenter. NMH bør fortsette å legge til rette for at gode erfaringer gjort av tidligere utvekslingsstudenter blir formidlet videre til potensielle utvekslingsstudenter. Av evalueringen går det frem at studentorganisasjonene ved vertsinstitusjonene ikke blir benyttet, heller ikke under utvekslingen. Dette er en generell utfordring for alle institusjoner. Ved NMH er dette tatt opp med Studentutvalget og forbedringer gjennomføres, avhengig av SUT. Hvordan tar vi vare på, hvordan integrerer vi, hvordan etableres fadderordning, hvilken rolle spiller fagseksjonene i integreringsprosessen er noen av utfordringer og problemstillinger det arbeides kontinuerlig med. 8

9 Av studentene som reiste utenfor Norden deltok kun 4 stykker i forberedende språkkurs. Disse reiste til Tyskland, Frankrike og Ungarn Språkkurs som går over 4 uker generer studiepoeng og godkjennes som valgemne. Hvordan vil du beskrive nivået på sosial integrasjon med følgende? Tabell 4c. Valg fra 1-dårlig til 5- storartet N Den lokale kulturen/samfunnet generelt sett 6 % 6 % 41 % 35 % 12 % 17 Lokale studenter på vertsinstitusjonen 0 29 % 29 % 29 % 12 % 17 Andre utenlandske studenter på gjesteinstitusjonen 0 6 % 6 % 47 % 41 % 17 Sammenlikner man evalueringen om sosial integrasjon for studieåret 2012/13 med tilsvarende for 2011/12, er det enkelte positive trekk i forhold til integrering. Nesten 90 % opplever felleskap med andre utenlandske studenter, men av tabellen går det også frem at færre har opplevd integrasjon i forhold til lokale studenter. Dette er en nedgang fra 2011/12. I forhold til integrasjon i den lokale kultur og samfunnet for øvrig er svarprosenten omtrent som i fjor. Enkelte av studentene påpeker språk som en stor barriere. Fritekstkommentarer: Unlike the other Erasmus students (who are very eager and keen to meet and get to know new people), the "normal" students are a bit more reserved. As they're not in the same need of finding friends, it can be difficult to get to really know them when your language skills aren't the best. My advice would be to be active, join in on social events made by the school or others, try to speak as much as you can (without being concerned about making mistakes) and ask people to repeat or speak more slowly if you don't understand. If I could do anything differently, I would have taken more subjects in my first term here; the more subjects you take, the more you see the other students, and the easier it gets to know people - it's difficult to get new friends when you only spend time practicing by yourself. The more you know the language, the more friends you will get that are local!! In most young people speak English, but if you want to go out with a group of people, the conversation will be in. Culturally I find Norwegians and quite equal when it comes to normal social relations, for instance between fellow students. But when it comes to "official" stuff, they are more polite in their way of speaking and acting. satte veldig pris paa raske svar i forbindelse med studiepoeng i oppstarten! Har faatt godt svar naar jeg har trengt det, takk! 9

10 Opplevde ikke at laerer engasjerte seg saa veldig i valg av laerer og studiested. Men erfaringene jeg har gjort meg paa utveksling er kanskje ogsaa slikt en selv maa vaere student for aa erfare. Dette varierte naturligvis veldig fra laerer til laerer.bodde det förste halvaaret i kollektiv med (etter annonse fra Erasmuskoordinator ved vertsinstitusjonen), det var veldig bra for aa laere spraak og komme i gang i byen. Spraak er viktig, saa jeg anbefaler aa prate litt paa forhaand. Men det gaar ogsaa an aa laere seg, bare en er innstillt paa det. flest snakker veldig lite engelsk, ogsaa unge folk. Spennende erfaring aa ikke klare aa si det en vil. Vaer offensiv og prat med folk! I mitt tilfelle var språk ett lite problem. Vanligvis opplever jeg at det er lettere å snakke til noen på engelsk enn på landets språk. Om man er i en storby kan de fleste engelsk. Dog burde man kunne språket såpass at man forstår skilt, enkle forklaringer og tilfeller der noen plutselig ikke kan engelsk. Så lenge man er i Europa, tror jeg kulturforskjellene er så små at det naturlig går seg til. Jeg vet ikke om dette er spesielt for, men jeg har opplevd det som veldig viktig å være ansvarlig for egen suksess. Med det mener jeg at det ikke er noen som syr et opplegg for deg og passer på at du får den informasjonen du trenger, drar deg med på sosiale ting osv. Man står ganske fritt til å utforme den studieplanen en selv vil, og på den måten få det faglige utbyttet man ønsker, men dette er også et ansvar man må ta. Man er nødt til å ta kontakt med folk for å få til ting og man må være litt aktiv selv for å ha en vennekrets som tar deg med på ting. Jeg så noen Erasmus-studenter som bare satte seg ned og var misfornøyd fordi de ikke fikk noe "hjelp" eller for at ingen sa "nå skal du være her eller der og det er obligatorisk", og de var liksom skuffet over. Men når man er helt fersk et sted må man jo jobbe litt med sånne ting! Jeg trengte ikke søke om visum og jeg trengte ikke å lære meg språket før jeg kom hit. Men jeg skulle ønske jeg hadde tatt et språkkurs før semesteret startet! De som gjorde det, fikk mye mer kontakt med og sånn sett vil jeg tro de fikk mer forståelse av og kultur, enn oss som måtte "tvinge" folk til å snakke engelsk. De snakker godt engelsk, men det er likevel en ekstra kommunikasjonsbarriere. Jeg tok jo språkkurs etter studieåret starta, men det var ikke nok. Så jeg vil anbefale å ta språkkurs før en begynner!) Når man er på Erasmus, er man midt i et sterkt internasjonalt miljø. Man har mange likesinnede og kontaktsøkende mennesker fra ulike land rundt seg, og da er det lett at man vanskeligere kommer i kontakt med "de innfødte". Det er dette de kaller "Erasmus-fella"! Jeg tror det er viktig at man bevisst søker litt ut til "de innfødte", hvis man ønsker kontakt med. Når det er sagt, har det vært utrolig inspirerende å bli kjent med så mange forskjellige folk og kulturer! Det har virkelig fått øynene mine opp for en del ting, og jeg mener det er et vel så viktig aspekt ved å dra på utveksling! Ikke bare å bli kjent med vertslandet, men også de andre kulturene som er representert der! :) Ta kontakt sjølv, og smil:) Bli kjent med folk så fort som mulig. Vær sosial! 4.2. Innkvartering, service og kostnader Tabell 5. Valg fra 1- dårlig til 5- storartet. 10

11 I hvilken grad fikk du hjelp fra vertsinstitusjonen i forbindelse med innkvartering? Hvordan vurderer du standarden i den bolig/hybel du disponerte? Hvordan var tilgangen til bibliotek, øverom og studiemateriale ved vertsinstitusjonen? Tilgang til PC og ved vertsinstitusjonen? I hvilken grad var ERASMUSstipendet til hjelp i finansieringen av ditt utvekslingsopphold? N 29 % 6 % 18 % 18 % 29 % 17 6 % 12 % 18 % 29 % 35 % 17 6 % 12 % 35 % 18 % 29 % 17 6 % 18 % 29 % 18 % 29 % % 18 % 35 % 35 % 16 Mange av studentene oppgir å ha fått liten hjelp fra studiestedet med innkvartering. Noen ordnet innkvartering selv, mens andre har uttrykt en viss frustrasjon i forbindelse med dette. Tilgang til øverom, bibliotek og PC-er vurderes av de fleste som tilfredsstillende. Det har vært en positiv utvikling når det gjelder dette de siste årene. NORDPLUS studenten har ikke fått spørsmål om ERASMUS-stipend. Studenter som benytter Nordplus programmet mottar et NORDPLUS stipend. Studentene oppgir at ERASMUS-stipendiet er til hjelp for å finansiere utveklingsoppholdet. Dette stipendet kommer i tillegg til ordinært stipend og lån fra Lånekassen. NMH har utenlandske studenter som benytter ERASMUS programmet og for dem er nok ERASMUS stipendet svært viktig for finansiering av et utvekslingsopphold p.g.a. lavere støtte fra hjemlandet. Norske utvekslingsstudenter (og ordinære norske studenter i utlandet) er forøvrig de studenter i verden som får best offentlig støtte til å gjennomføre utenlandsstudier. Fritekstkommentarer: I hardly had to buy any books or study material at all. The school library is big, so there's usually no need for me to buy scores. If I can comment on the practice rooms here, I would like to say that there are way too few, but that the electronic booking system at the school works very well. Ingen tilgjengelige kopimaskiner eller trådløst internett, men bra bibliotek og et datarom. Mye lydlekkasje fra øverom og ofte dårlig luft, men helt greit. Stor forskjell på rommene. Mye unødvendig byråkrati for reservering, utlevering av nøkler og den slags! Billig og kjøpe, spesielt for en nordmann. Ellers i mitt tilfelle er det lite pensumbøker man trenger, da det dreier seg om musikk. 11

12 Dette er ikke så aktuelt i en musikkutdanning (har eget instrument, få lærebøker). Men det var til tider ganske kronglete øveromsforhold: få rom og et bookingsystem som fungerte dårlig og som kun var på Vurdering av det akademiske Tabell 6. Svarene er angitt på en skala fra 1 (dårlig) til 5 (storartet). Angi kvaliteten på undervisningen på fagfeltet som du studerte ved gjesteinstitusjonen N 0 6 % 12 % 24 % 59 % 17 Studentene synes generelt å være godt fornøyd med kvaliteten på undervisningen de har fått ved vertsinstitusjonen. De kommenterer også på forskjell i undervisningsmetode. Fritekstkommentarer: Many things are done very similarly, but the most prominent difference is the amount of lessons given in for example main instrument, coaching with a pianist etc. I have received double the amount of lessons in those two subjects than I would have done at my home institution. Fra daarlig til svaert bra, veldig avhengig av laerer. Ikke saa enkelt aa orientere seg ifht eksamen og hvilke krav som stilles til program. Bestemmer ett stykke selv, men resten av eksamensprogrammet annonseres én maaned för. Eksamen for en jury, ikke aapen konsert. Konservatoriet har veldig daarlig oversikt over hvor mange ECTS de ulike valgfagene gir (ECTS benyttes ikke av de faste studentene). Kaotisk aa organisere fag i starten og vanskelig aa finne ut hva en faktisk maa ha av fag. Heller ikke saa lett som utvekslingsstudent aa finne gruppe til kammermusikk og melde opp dette til rette personer. Egentlig få forskjeller. Den største var nok at forelesningene sjeldent var med flere enn 4 elever, noe som åpnet for god dialog mellom lærer og elev i tillegg til at man åpner seg litt mer. stort sett det samme, men jeg opplever metodene som mer formelle/byråkratiske enn hjemme: Ganske strikte krav for å få godkjent studiepoengene. Det var også vanvittig mye lavere sum studiepoeng for hvert enkelt fag. Fra NMH var jeg vant til at de aller minste fagene var 5ects, men her var det mange fag med 1 og 2 ects. Hovedinstrument (mitt hovedområde) teller i Norge 45 ects, men her talte det bare 26. Så for å fylle kravet fra nmh om at jeg måtte ta 60 ects, måtte jeg ta veldig mange fag! Og da ble det jo mindre tid til øving og andre ting. Men på den andre siden, så fikk jeg jo veldig mye utbytte av alle disse fagene! Bedre hovedinstrumentlærer Viktigste forskjellen var hva de legger inn i faget hovedinstrument. De har også mange flere eksamener enn det nmh har 12

13 Studentene er ikke så aktive i klasserommet, læreren gir ikke informasjon om fagene (som eksamen etc.). I klasserommet er det læreren som snakker - og elevene tar notater. Unlike my home institution, each subject had a little test at the end of the year. Enda høyere nivå på undervisningen. Tabell 7a. Svarene er angitt på en skala fra 1 (dårlig) til 5 (storartet) N Angi akademiske utbytte av din 0 6 % 12 % 24 % 59 % 17 ERASMUS/NORDPLUS -utveksling Angi personlig utbytte av din % 71 % 17 ERASMUS/NORDPLUS -utveksling Angi generell tilfredshet med hele % 53 % 41 % 17 ERASMUS/NORDPLUS -utvekslingen De fleste studentene vurderer det akademiske/kunstneriske utbytte, det personlige utbyttet og den generelle tilfredsheten med hele utvekslingen som god. Tabellen under viser også at flertallet av studentene tror at utvekslingen vil hjelpe på karrieren. Samtaler med studentene etter avsluttet utveksling viser at de fleste har etablert nye kontakter og nettverk som kanskje kan være grunnen til at de mener utvekslingen vil være hjelpe i karrieren og fremtidig yrkesliv. Tabell 7b. Svarene er angitt på en skala fra 1 (i liten grad) til 5 (i stor grad) N I hvilken grad tror du at utvekslingen vil hjelpe deg i din 6 % 0 12 % 29 % 47 % *16 karriere? *Nordplus-studenten fikk ikke dette spørsmålet. Er det større muligheter for at du vurderer å arbeide i en annen EUmedlemsstat som et resultat av dine erfaringer som ERASMUS student? Av de 16 ERASMUS- studentene svarer 9 bekreftende på spørsmålet at det er større sjanse for at de vil søke arbeid i et annet EU land. 7 svarer at det ikke er sannsynlig. I 2011/12 svarte 87 % at det var større sjanser for å vurdere arbeid i et EU land. For 2012/13 er studentene nesten likt fordelt. Krisen EU opplever kan være en medvirkende årsak til denne store endringen i studentenes holdninger hva angår usikkerhet i det europeiske arbeidsmarked. Undersøkelsen avsluttes med 3 åpne spørsmål og fritekstkommentarene gjengis i sin helhet under: 13

14 Fritekstkommentarer: If you compare your expectations for the ERASMUS exchange to the actual results of it, what conclusions do you make? Did you receive your goals? Did you encounter any serious problems? What did you gain from the exchange in addition to your academic studies? I am very happy with my exchange year so far. As for my education, it has exceeded all expectations; I have learned a lot; my main instrument teacher and my coaches are all extraordinary. One of the things I was looking forward to the most, was learning the language, something I have succeeded in doing, though I still have plenty to learn. It was, and still is, a challenge, but a lot of fun at the same time. Before I left Norway I was looking forward to meeting new people from all over the world, something I did and still do. That has really been an amazing experience. As for problems, the first month was rather negatively affected by the fact that I was sick most of the time (two infections and a cold). In many ways, I couldn't really have had a worse beginning. Being in a foreign country where I didn't speak the language that well and where I didn't know where to find a doctor was pretty awful -- in addition to not being able to participate in all the social events and gatherings that took place during that time. All of these things, the positive and the negative, have definitely taught me a lot about myself and I would gladly do a year like this again anytime. I had high expectations about my stay, but I must say, it has even been better! I had expected to spend a lot of time alone, that it would be hard to make a lot of friends, and especially lokal ones. But I have a great year, and made a lot of friends both lokal and international. My goal was to develop as much as possible on my instrument, and I really feel that it have succeeded in learning as much as I could from the teachers here. I am very pleased with my own development. I have really tried to learn the language while I have been here, that was also one of my goals. I feel that I have succeeded in that too, of course I don t speak without faults, but I can keep conversations and be in social settings without having to speak English. I always speak with. I have not met any serious problems to speak of. I am really glad to have made so many international friends while I have been here, it has taught me so much about different cultures and countries, and also to be even more open and social. Jeg har orientert meg kraftig i forhold til hva jeg vil med spillingen. Mye verdifull erfaring aa faa i möte med andre studenter og laerere. Kulturen paa konservatoriet er svaert annerledes enn hjemme. Har orientert meg om musikkscenen i Europa paa en helt ny maate. Jeg har ogsaa hört veldig mange fantastiske konserter og mött inspirerende musikere, baade fra lokale orkestre og ikke minst orkestre paa turné. Jeg er mer forvirret, frustrert, maalbevisst og selvstendig enn för jeg reiste ut. Det har nok ikke vaert den mest strömlinjeformede veien for aa naa dit jeg vil, men kanskje et nödvendig aar med mye jobbing og informasjon som maa bearbeides. En noe pragmatisk og trangsynt undervisningstradisjon. For meg som er har det vært viktig i den grad av at jeg har blitt kjent med musikere fra mange land, og stiftet kontakter jeg kan bruke i fremtiden for fremføring av musikk. I tillegg har jeg så klart møtt hyggelige mennesker som jeg 14

15 er sikker på at jeg vil opprettholde kontakt med i fremtiden! Har nådd mange av mine mål. Jeg hadde kanskje forventet å få mer kontakt med de lokale enn det jeg gjorde, men jeg satte jo som sagt veldig stor pris på de internasjonale studentene! Det er utrolig deilig å være helt ny på et sted. Jeg hadde studert i mange år ved min hjemmeinstitusjon, alle lærerne der kjente meg, visste hva de kunne forvente av meg, jeg visste hva jeg kunne forvente av dem, jeg kjente systemet ut og inn.. Men når man er helt ny, starter man med blanke ark! De vet ingenting om meg, og jeg kan få lov til å gi det inntrykket jeg selv vil! Dette gjelder jo kanskje mest på det faglige plan, men i stor grad også på det personlige plan! Man kan være akkurat det man vil, ingen har noen forutinntatte holdninger til deg (annet enn "Ah, you are Norwegian - you have oil!" Den hørte jeg mye!). Men disse tingene var veldig bra for meg og det forandret veldig mange ting i livet mitt. Nå på tampen av oppholdet mitt her, synes jeg jo at det har gått altfor fort! Jeg hadde jo tenkt til å være bare ett semester, men jeg fikk forlenget det, da jeg trivdes så godt! Jeg vil vel si at jeg har nådd en del mål. Det viktigste for meg var kanskje å få et miljøbytte og det å se Norge litt utenfra. Det har jeg virkelig fått! Selv om ikke er så forskjellig fra Norge (men det var dette internasjonale miljøet da...) Faglig sett skulle jeg ønske jeg fikk gjort mer, at jeg hadde mer tid til alt: fikk øvd mer, fikk tatt flere fag (selv om jeg tok veldig mange), fikk gjort flere prøvespill i løpet av året osv.. Men sånn er det jo alltid. Bedre musiker Jeg opplevde det som vanskelig å kombinere de to studieplanene ved institusjonene. det er problematisk at man bruker studiepoeng for å definere arbeidsmengde, uten å ta hensyn til at studieplanene for de tilsynelatende like emnene er høyst ulike ved hjem- og vertsinstitusjon. Lærte mye om meg selv og om å bo selvstendig i utlandet. Undervisningen var omtrent slik jeg hadde forestilt meg. Året har vært helt supert! Jeg har fått utrolig masse faglig sett ut av studiet, og det stod absolutt opp til forventningene. Which aspects of the exchange did you particularly appreciate? Getting to know people from all over the world has been wonderful and the learning of a new language, is something I am very happy that I've managed to do. Meeting other erasmus students from all over the world, and also making friends with the locals. Also, I don't have many classes, witch means I have a lot of time to practice, and that is exactly what I wanted to do this year. Oppholdet har gitt meg mer input som jeg trenger tid paa aa fordöye, saa det er vanskelig aa si her og naa, men i det store og hele har det vaert et usedvanlig matnyttig aar. Som utvekslingsstudent blir en ikke bare kjent med tradisjonene i vertslandet, men kommer ogsaa lett inn i nettverket av andre internasjonale studenter, saa det er mange historier og meninger aa laere av. 15

16 Et stort pluss var såklart den økonomiske friheten ved å bo i et billig land. Rent faglig hjalp dette meg til å ha råd til materiale for studiene jeg aldri i verden hadde hatt råd til i Norge. I tillegg satte jeg stor pris på å kunne få sjansen til å bli kjent med mennesker fra alle kulturer i verden. Nevnte det litt i forrige avsnitt: Miljøbytte, se Norge utenfra, få muligheten til å starte med blanke ark - særlig det siste! Hovedinstrumentlærer Satte stor pris på å komme ut av det gamle miljøet og bli kjent med nye mennesker Hovedfaglæreren min, nye bekjente, erfaringen ved å bo langt borte fra Norge. Hovedinstrumenttimene og det sosiale, spille med andre. Finally, do you have any suggestions for improving the ERASMUS exchange program? So far the Erasmus program has worked really well for me. Unfortunately I don't have any suggestions of improvement. Jeg vet ikke om svarene i denne rapporten har vaert noe tvetydige, men jeg kan paa det aller sterkeste anbefale alle aa dra paa utveksling, og haaper en fortsetter aa legge godt til rette for dette. Tror ogsaa det er lurt aa henvise sökere til andre som har vaert paa utveksling for informasjon om stedet. En laerer mye uansett hvor en drar, men det er ofte smaa faktorer som avgjör hvor en tilbringer utvekslingsaaret, og gode raad og vurderinger paa forhaand er lurt. Men det gir virkelig nye perspektiver! (det er vel den beste og mest brukte ERASMUS-klisjéen.) Jeg synes det er over alle forventninger bra! Jeg finner rett og slett få forslag til forbedringer. Hmm. Kanskje det går an å legge mer press på de ulike lands utdanningsinstitusjoner når det gjelder ects-systemet: jeg trodde at poenget med dette studiepoengsystemet er at man lett skal kunne overførepoeng fra land til land. Men likevel regner jo de ulike institusjonene et poeng fullstendig forskjellig! Ett studiepoeng ved tror jeg teller samme antall arbeidstimer som i Norge (25-30), men likevel må man jobbe sykt mye mer for å oppnå samme sum studiepoeng i enn i Norge. Dette skjønner jeg ikke! Kanskje det går an å lage et system som kan være gyldig for alle land, eller i det minste lage et "oversettelsessystem" for studiepoeng? Utdanning legges jo opp ganske forskjellig fra land til land, så det er sikkert ikke så lett, men.. Meget bra program 16

17 5. Evaluering fra innreisende utvekslingsstudenter 78 % av de innreisende utvekslingsstudentene har deltatt i undersøkelsen (11 av 14). Svarprosenten er høyere enn tidligere. 9 Har kommet gjennom Erasmus.- programmet og 2 via Nordplus Motivation and preparation How important were the following factors for you when you decided to go abroad as an exchange student? - Academic quality - Special competence abroad 17

18 - Cultural experience - New impulses Please describe in your own words why you chose to come to Norway and the Norwegian Academy of Music: I chose Norway because I wanted to know better scandinavian countries, also from a cultural point of view, and you value a lot modern and contemporary music otherwise in my country I hadn't any possibility. Furthermore I chose NMH because I liked first of all the teachers, then the system, the organization and the subjects. To study with Mr. Mørk First because of the teacher. When I had to choose between Paris and Oslo, I decided for Oslo, because I considered to have a better and supporting environment here in Oslo. because of the good teacher in NMH Because of the instrumental teacher. Because of the teacher who teaches at NMH. To study with the two mentioned teachers and to explore the heart of the norwegian jazz - to find out why many norwegian jazz-musicians have a special sound that's very significant to norwegian jazz One of the main reasons for me to become an exchange student was my interest in the norwegian jazz scene, which seemed to be more open and less traditional in comparison to the jazz scene. My teacher from made me aware of that fact and suggested to go there. I was at a international masterclass/workshop at NMH in February

19 This workshop was fantastic and influenced my decision to choose NMH for my exchange year. Great techers, good classrooms, good intruments, enjoyable projects and etc. Advice from a professor at home institution. because of the teacher How important was the following factors upon your decision to come to Norway and the Norwegian Academy? - International office at home - Professor at home institution - Professor at NMH 19

20 - Friends How important were the following as source of information to plan your stay? - International office at home - Professor at home institution - Friends 20

STUDENTEVALUERING AV UTVEKSLINGSOPPHOLD

STUDENTEVALUERING AV UTVEKSLINGSOPPHOLD STUDENTEVALUERING AV UTVEKSLINGSOPPHOLD 2013-14 2 Innhold Studentevaluering av utvekslingsopphold 2014 1. Innledning... 4 2. Om utvekslingsvirksomheten... 4 Generell beskrivelse... 4 Utvekslingsvirksomheten

Detaljer

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye)

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) INF283, HØST 16 Er du? Er du? - Annet Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 =

Detaljer

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition)

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Click here if your download doesn"t start automatically Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Endelig ikke-røyker

Detaljer

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX)

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Peter J. Rosendahl Click here if your download doesn"t start automatically Han Ola of Han Per:

Detaljer

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye)

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) INF234 Er du? Er du? - Annet Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor

Detaljer

SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014

SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014 SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014 Om emnet SAMPOL 270 ble avholdt for førsten gang høsten 2013. Det erstatter til dels SAMPOL217 som sist ble avholdt høsten 2012. Denne høsten 2014 var Michael Alvarez

Detaljer

Kartleggingsskjema / Survey

Kartleggingsskjema / Survey Kartleggingsskjema / Survey 1. Informasjon om opphold i Norge / Information on resident permit in Norway Hvilken oppholdstillatelse har du i Norge? / What residence permit do you have in Norway? YES No

Detaljer

Nordisk mobilitetsanalyse 2012. CIMO Internationella programkontoret Senter for internasjonalisering av utdanning

Nordisk mobilitetsanalyse 2012. CIMO Internationella programkontoret Senter for internasjonalisering av utdanning CIMO Internationella programkontoret Senter for internasjonalisering av utdanning 1 Samarbeid mellom Internationella programkontoret, Sverige CIMO, Finland Senter for internasjonalisering av utdanning,

Detaljer

FIRST LEGO League. Härnösand 2012

FIRST LEGO League. Härnösand 2012 FIRST LEGO League Härnösand 2012 Presentasjon av laget IES Dragons Vi kommer fra Härnosänd Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer IES i Sundsvall

Detaljer

Emneevaluering GEOV272 V17

Emneevaluering GEOV272 V17 Emneevaluering GEOV272 V17 Studentenes evaluering av kurset Svarprosent: 36 % (5 av 14 studenter) Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet PhD Candidate Samsvaret mellom

Detaljer

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition)

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Click here if your download doesn"t start automatically Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Den som gjør godt,

Detaljer

Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye)

Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) INF283 Er du? Er du? - Annet PhD Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye)

Detaljer

GEO326 Geografiske perspektiv på mat

GEO326 Geografiske perspektiv på mat U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Institutt for geografi Emnerapport høsten 2015: GEO326 Geografiske perspektiv på mat Innhold: 1. Informasjon om emnet 2. Statistikk 3. Egenevaluering 4. Studentevaluering

Detaljer

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd GEOV219 Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd Mener du at de anbefalte forkunnskaper var nødvendig? Er det forkunnskaper du har savnet? Er det forkunnskaper

Detaljer

SOS109. The Scandinavian Welfare Model and Gender Relations. Oppsummering av studentevaluering. av Hanne Widnes Gravermoen

SOS109. The Scandinavian Welfare Model and Gender Relations. Oppsummering av studentevaluering. av Hanne Widnes Gravermoen SOS109 The Scandinavian Welfare Model and Gender Relations Oppsummering av studentevaluering av Hanne Widnes Gravermoen Sosiologisk institutt våren 2012 Innledning... 3 Beskrivelse av emnet... 3 Beskrivelse

Detaljer

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett Prosjektet epensum på lesebrett Vi ønsker å: Studere bruk av digitalt pensum i studiesituasjonen.

Detaljer

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition)

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Click here if your download doesn"t start automatically Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Den som gjør godt,

Detaljer

Emnedesign for læring: Et systemperspektiv

Emnedesign for læring: Et systemperspektiv 1 Emnedesign for læring: Et systemperspektiv v. professor, dr. philos. Vidar Gynnild Om du ønsker, kan du sette inn navn, tittel på foredraget, o.l. her. 2 In its briefest form, the paradigm that has governed

Detaljer

Mannen min heter Ingar. Han er også lege. Han er privatpraktiserende lege og har et kontor på Grünerløkka sammen med en kollega.

Mannen min heter Ingar. Han er også lege. Han er privatpraktiserende lege og har et kontor på Grünerløkka sammen med en kollega. Kapittel 2 2.1.1 Familien min Hei, jeg heter Martine Hansen. Nå bor jeg i Åsenveien 14 i Oslo, men jeg kommer fra Bø i Telemark. Jeg bor i ei leilighet i ei blokk sammen med familien min. For tiden jobber

Detaljer

Geir Lieblein, IPV. På spor av fremragende utdanning NMBU, 7. oktober 2015 GL

Geir Lieblein, IPV. På spor av fremragende utdanning NMBU, 7. oktober 2015 GL Å ta ansvar refleksjon som grunnlag for læring Geir Lieblein, IPV På spor av fremragende utdanning NMBU, 7. oktober 2015 GL 11.08.2014 Refleksjon Individuelt og sammen Agroecology MSc vårt konseptuelle

Detaljer

Tuberkulosescreening fra et brukerperspektiv. Frokostmøte LHLI,

Tuberkulosescreening fra et brukerperspektiv. Frokostmøte LHLI, Tuberkulosescreening fra et brukerperspektiv. Frokostmøte LHLI, 06.06.2016 Samarbeid med Kaalmo Oppsøkende informasjonsarbeid Seminarer og diskusjonsgrupper 13.06.2016 2 Betydningen av god informasjon

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

How we connect online and offline

How we connect online and offline How we connect online and offline Hvordan bruke tekstene til å besvare oppgavene? Introduksjonen til temaet: This year s topic is how we connect with people, both online in the virtual world of the internet,

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

Mesterklassens muligheter

Mesterklassens muligheter Mesterklassens muligheter En samtale mellom Isabelle Perrin og Ingrid Maria Hanken Isabelle Perrin er professor i harpe ved Norges musikkhøgskole og leder for seksjon for strykere og harpe. Ingrid Maria

Detaljer

Vurderingsveiledning SPR3008 Internasjonal engelsk Eleven gir stort sett greie og relevante svar på oppgavene i samsvar med oppgaveordlyden.

Vurderingsveiledning SPR3008 Internasjonal engelsk Eleven gir stort sett greie og relevante svar på oppgavene i samsvar med oppgaveordlyden. Answering Exam Tasks Currently the exam for this course has two tasks. Task 1 is referred to as the short task and task 2 is referred to as the long task. There are sometimes two parts to Task 1, a and

Detaljer

PATIENCE TÅLMODIGHET. Is the ability to wait for something. Det trenger vi når vi må vente på noe

PATIENCE TÅLMODIGHET. Is the ability to wait for something. Det trenger vi når vi må vente på noe CARING OMSORG Is when we show that we care about others by our actions or our words Det er når vi viser at vi bryr oss om andre med det vi sier eller gjør PATIENCE TÅLMODIGHET Is the ability to wait for

Detaljer

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk Vekeplan 4. Trinn Veke 39 40 Namn: Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD Norsk Engelsk M& Mitt val Engelsk Matte Norsk Matte felles Engelsk M& Mitt val Engelsk Norsk M& Matte

Detaljer

Macbeth: Frozen Scenes

Macbeth: Frozen Scenes Macbeth: Frozen Scenes Using Frozen Scenes There are several ways to use these scenes 1. Along with the scene one can give the students the lines from the play and ask them to perform their scene with

Detaljer

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning EN-435 1 Skriving for kommunikasjon og tenkning Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 EN-435 16/12-15 Introduction Flervalg Automatisk poengsum 2 EN-435 16/12-15 Task 1 Skriveoppgave Manuell poengsum 3 EN-435

Detaljer

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Sluttrapport pr. 20. April 2010 Alle 9 kunder av FHI s produksjonsavdeling for biofarmasøytiske produkter (SMAP) i perioden 2008-2009 mottok i januar 2010 vårt spørreskjema

Detaljer

Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW

Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW Siden vi i det siste har vært ganske mange på treningene, har det vært litt kaos, og vanskelig å få trent bra. Derfor vil jeg her forklare noen regler som dere

Detaljer

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis)

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) 1. Gå til print i dokumentet deres (Det anbefales å bruke InDesign til forberedning for print) 2. Velg deretter print

Detaljer

Studieutvalget Møtested: 03005, NMH Dato: 23.11.2012 Tidspunkt: 13:00

Studieutvalget Møtested: 03005, NMH Dato: 23.11.2012 Tidspunkt: 13:00 Til medlemmer: Ingrid Maria Hanken, Inger Elise Reitan, Terje Winge, mats Claesson, Gro Trondalen, Per Sæmund Bjørkum, Are Sandbakken, Håkon Storm-Mathisen, Brit Ågot Brøske Danielsen, Tom Ottar Andreassen,

Detaljer

SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE TIL TILTREKNING AV FANTASTISKE JENTER (NORWEGIAN EDITION) BY ANDREAS GODE VIBBER

SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE TIL TILTREKNING AV FANTASTISKE JENTER (NORWEGIAN EDITION) BY ANDREAS GODE VIBBER Read Online and Download Ebook SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE TIL TILTREKNING AV FANTASTISKE JENTER (NORWEGIAN EDITION) BY ANDREAS GODE VIBBER DOWNLOAD EBOOK : SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE

Detaljer

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Spørreskjemaet 3 3 Resultater fra

Detaljer

Forbruk & Finansiering

Forbruk & Finansiering Sida 1 Forbruk & Finansiering Analyser og kommentarer fra Forbrukerøkonom Randi Marjamaa basert på en undersøkelse gjennomført av TEMO/MMI for Nordea RESULTATER FRA NORGE OG NORDEN Nordea 2006-02-28 Sida

Detaljer

Assignment. Consequences. assignment 2. Consequences fabulous fantasy. Kunnskapsløftets Mål Eleven skal kunne

Assignment. Consequences. assignment 2. Consequences fabulous fantasy. Kunnskapsløftets Mål Eleven skal kunne Consequences Kunnskapsløftets Mål Eleven skal kunne KRL Filosofi og etikk reflektere over filosofiske temaer knyttet til identitet og livstolkning, natur og kultur, liv og død, rett og galt. gjøre rede

Detaljer

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven Gol Statlige Mottak Modul 7 Ekteskapsloven Paragraphs in Norwegian marriage law 1.Kjønn To personer av motsatt eller samme kjønn kan inngå ekteskap. Two persons of opposite or same sex can marry 1 a. Ekteskapsalder.

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

Norges Historie Bok fra Oldtid til 2005 (Norwegian Edition)

Norges Historie Bok fra Oldtid til 2005 (Norwegian Edition) Norges Historie Bok fra Oldtid til 2005 (Norwegian Edition) Leif Wilhelmsen Click here if your download doesn"t start automatically Norges Historie Bok fra Oldtid til 2005 (Norwegian Edition) Leif Wilhelmsen

Detaljer

Anna Krulatz (HiST) Eivind Nessa Torgersen (HiST) Anne Dahl (NTNU)

Anna Krulatz (HiST) Eivind Nessa Torgersen (HiST) Anne Dahl (NTNU) Multilingualism in Trondheim public schools: Raising teacher awareness in the English as a Foreign Language classroom Anna Krulatz (HiST) Eivind Nessa Torgersen (HiST) Anne Dahl (NTNU) Problemstilling

Detaljer

Norges Historie Bok fra Oldtid til 2005 (Norwegian Edition)

Norges Historie Bok fra Oldtid til 2005 (Norwegian Edition) Norges Historie Bok fra Oldtid til 2005 (Norwegian Edition) Leif Wilhelmsen Click here if your download doesn"t start automatically Norges Historie Bok fra Oldtid til 2005 (Norwegian Edition) Leif Wilhelmsen

Detaljer

Enkel og effektiv brukertesting. Ida Aalen LOAD september 2017

Enkel og effektiv brukertesting. Ida Aalen LOAD september 2017 Enkel og effektiv brukertesting Ida Aalen LOAD.17 21. september 2017 Verktøyene finner du her: bit.ly/tools-for-testing Har dere gjort brukertesting? Vet du hva dette ikonet betyr? Mobil: 53% sa nei Desktop:

Detaljer

EMNERAPPORT INSTITUTT FOR BIOMEDISIN

EMNERAPPORT INSTITUTT FOR BIOMEDISIN EMNERAPPORT INSTITUTT FOR BIOMEDISIN ANNUAL EVALUATION REPORT DEPARTMENT OF BIOMEDICINE Emnekode: COURSE CODE: Emnenavn: COURSE NAME: Emneansvarlig: COURSE COORDINATOR: Rapporteringsdato: DATE OF REPORT:

Detaljer

Språkleker og bokstavinnlæring

Språkleker og bokstavinnlæring FORSLAG OG IDEER TIL Språkleker og bokstavinnlæring POCOS hjelper barnet med språkutvikling og begrepsforståelse og er også nyttig til trening av øye-hånd-koordinasjon, fokus og konsentrasjon. POCOS fremmer

Detaljer

Tilbakemelding: Hvilken tur var du på / land? Gourmeridetur/Danmark Hvilken dato? oktober Hvordan vil du beskrive din rideferie generelt?

Tilbakemelding: Hvilken tur var du på / land? Gourmeridetur/Danmark Hvilken dato? oktober Hvordan vil du beskrive din rideferie generelt? Tilbakemelding: Det er viktig med tilbakemelding fra kundene våre. Det er den beste måten vi og turene kan forbedres på. Håper derfor du tar deg tid til å fylle ut dette skjemaet. Tilbakemeldinger vil

Detaljer

Emneevaluering GEOV360 V17

Emneevaluering GEOV360 V17 Emneevaluering GEOV360 V17 Forelesere: Christian H Eide Gijs Henstra Studentenes evaluering av kurset Svarprosent: 47% (8 av 17 studenter) Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...?

Detaljer

Bostøttesamling

Bostøttesamling Bostøttesamling 2016 Teresebjerke@husbankenno 04112016 2 09112016 https://wwwyoutubecom/watch?v=khjy5lwf3tg&feature=youtube 3 09112016 Hva skjer fremover? 4 09112016 «Gode selvbetjeningsløsninger» Kilde:

Detaljer

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen Dialogkveld 03. mars 2016 Mobbing i barnehagen Discussion evening March 3rd 2016 Bullying at kindergarten Mobbing i barnehagen Kan vi si at det eksisterer mobbing i barnehagen? Er barnehagebarn i stand

Detaljer

En praktisk innføring i team-basert læring

En praktisk innføring i team-basert læring En praktisk innføring i team-basert læring Børge Lillebo borge.lillebo@ntnu.no Frank Alexander Kraemer kraemer@item.ntnu.no Teambasert Læring utviklet av Larry K. Michaelsen i USA aktiv læring flipped

Detaljer

Samarbeidsbasert forskning er det mulig også i arbeidet med systematiske kunnskapsoversikter?

Samarbeidsbasert forskning er det mulig også i arbeidet med systematiske kunnskapsoversikter? Samarbeidsbasert forskning er det mulig også i arbeidet med systematiske kunnskapsoversikter? 17.11.2017 Mette Haaland-Øverby (medforsker, NK LMH) Kari Fredriksen (leder for lærings- og mestringssenteret

Detaljer

Information search for the research protocol in IIC/IID

Information search for the research protocol in IIC/IID Information search for the research protocol in IIC/IID 1 Medical Library, 2013 Library services for students working with the research protocol and thesis (hovedoppgaven) Open library courses: http://www.ntnu.no/ub/fagside/medisin/medbiblkurs

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

Building conservation in practice

Building conservation in practice Building conservation in practice Aadne Gunnar Sollid Cultural heritage leader in Aust- Agder county. Aust-Agder fylkeskommune 2 Synagogen er blant de eldste eksisterende tresynagogen i Øst-Europa. Den

Detaljer

I can introduce myself in English. I can explain why it is important to learn English. I can find information in texts. I can recognize a noun.

I can introduce myself in English. I can explain why it is important to learn English. I can find information in texts. I can recognize a noun. Pets and vets The key to communication The key to communication 34-35 36 Kommentere eget arbeid med å lære engelsk emner Uttrykke seg med flyt og sammenheng tilpasset formål og situasjon Uttrykke og begrunne

Detaljer

Norwegian FAOS, version LK1.0

Norwegian FAOS, version LK1.0 Norwegian FAOS, version LK1.0 The KOOS form was translated from Swedish into Norwegian by the Norwegian Arthroplasty Register (NAR). The Norwegian National Knee Ligament Registry (NKLR) translated the

Detaljer

The Official Newsletter of Projects Abroad Bo. March 2013

The Official Newsletter of Projects Abroad Bo. March 2013 The Official Newsletter of Projects Abroad Bo ia March 2013 1 Editor s Letter Hi all, Welcome to the March edition of our Newsletter for Projects Abroad Bolivia. This newsletter aims to inform all ur volunteers

Detaljer

Trust in the Personal Data Economy. Nina Chung Mathiesen Digital Consulting

Trust in the Personal Data Economy. Nina Chung Mathiesen Digital Consulting Trust in the Personal Data Economy Nina Chung Mathiesen Digital Consulting Why does trust matter? 97% of Europeans would be happy for their personal data to be used to inform, make recommendations or add

Detaljer

Host #1: Nationality: Year of birth: Host #2: Nationality: Year of birth: Nearest city/town: Nearest airport: Nearest train station:

Host #1: Nationality: Year of birth: Host #2: Nationality: Year of birth: Nearest city/town: Nearest airport: Nearest train station: Au Pair Host Family Profile 2018 This form is for the potential au pair to get to know you better when you are in the process of choosing a candidate. Remember to attach pictures of the au pair s room

Detaljer

Dylan Wiliams forskning i et norsk perspektiv

Dylan Wiliams forskning i et norsk perspektiv Dylan Wiliams forskning i et norsk perspektiv Ungdomsskolekonferansen Gyldendal kompetanse Jarl Inge Wærness 15.09.2014 There is only one 21st century skill We need to produce people who know how to act

Detaljer

Eksamen PSY1010 PSYC1100 Forskningsmetode I vår 2013

Eksamen PSY1010 PSYC1100 Forskningsmetode I vår 2013 Eksamen PSY1010 PSYC1100 Forskningsmetode I vår 2013 Bokmål Skriftlig skoleeksamen, 16. mai. (3 timer) Ingen hjelpemidler tillatt. Besvar tre 3 av følgende fire 4 oppgaver. Oppgave 1. Tenk deg at du skal

Detaljer

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort.

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 28.10.2011 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2012 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE TIL TILTREKNING AV FANTASTISKE JENTER (NORWEGIAN EDITION) BY ANDREAS GODE VIBBER

SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE TIL TILTREKNING AV FANTASTISKE JENTER (NORWEGIAN EDITION) BY ANDREAS GODE VIBBER SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE TIL TILTREKNING AV FANTASTISKE JENTER (NORWEGIAN EDITION) BY ANDREAS GODE VIBBER DOWNLOAD EBOOK : SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE TIL EDITION) BY ANDREAS GODE

Detaljer

FASMED. Tirsdag 21.april 2015

FASMED. Tirsdag 21.april 2015 FASMED Tirsdag 21.april 2015 SCHEDULE TUESDAY APRIL 21 2015 0830-0915 Redesign of microorganism lesson for use at Strindheim (cont.) 0915-1000 Ideas for redesign of lessons round 2. 1000-1015 Break 1015-1045

Detaljer

Hva er din dårligste egenskap?/what is your worst asset? Utålmodig/Impatient

Hva er din dårligste egenskap?/what is your worst asset? Utålmodig/Impatient Edgar Aksel Tandberg edgartandberg@outlook.com Bevegelsesvitenskap bachelor, 1. trinn Hvilke stillinger stiller du til?/what positions are you running for? FTV = Fakultetstillitsvalgt / Faculty Student

Detaljer

Hvordan kan man holde kontakten med venner eller familie? Kan du legge til noen ideer på listen? Sende tekstmeldinger. Sende (bursdags-)kort

Hvordan kan man holde kontakten med venner eller familie? Kan du legge til noen ideer på listen? Sende tekstmeldinger. Sende (bursdags-)kort Hold kontakten! Hvordan kan man holde kontakten med venner eller familie? Kan du legge til noen ideer på listen? Skrive brev Sende tekstmeldinger Ringe dem Sende e-post Sende (bursdags-)kort Koble seg

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2016 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen

Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen Dannelse på norsk fra ord til handling Professor Ove Jakobsen HHB/UiN Frihet med ansvar Om høyere utdanning og forskning i Norge NOU 2000:14 Det er

Detaljer

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Resultater fra omfattende internasjonal undersøkelse og betraktninger om hvordan observasjonene

Detaljer

Avdelingslederen den nye pedagogiske lederen?

Avdelingslederen den nye pedagogiske lederen? Møte i kvalitetsnettverket, Skien 17. september 2015 Avdelingslederen den nye pedagogiske lederen? Førsteamanuensis Marit Aas Marit.aas@ils.uio.no Agenda 10.00-11.00: Internasjonale trender og politikkutforming

Detaljer

Welcome to one of the world s coolest golf courses!

Welcome to one of the world s coolest golf courses! All Photography kindly supplied by kevinmurraygolfphotography.com Velkommen til Verdens råeste golfbane! Lofoten Links er en spektakulær 18-hulls mesterskapsbane som ligger vakkert i naturen. Her kan sola

Detaljer

Eksamensoppgave i GEOG Menneske og sted I

Eksamensoppgave i GEOG Menneske og sted I Geografisk institutt Eksamensoppgave i GEOG1000 - Menneske og sted I Faglig kontakt under eksamen: Britt Engan Dale Tlf.: 73 59 19 14 Eksamensdato: 18.12.2014 Eksamenstid: 4 timer Studiepoeng: 7.5 Sensurdato:

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014.

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 31.10.2013 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2014 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen

Detaljer

BEST in Akureyri, Island Hildigunnur Svavarsdóttir Director, Akureyri Hospital. BEST network meeting Bergen * Norway * 10.

BEST in Akureyri, Island Hildigunnur Svavarsdóttir Director, Akureyri Hospital. BEST network meeting Bergen * Norway * 10. BEST in Akureyri, Island Hildigunnur Svavarsdóttir Director, Akureyri Hospital BEST network meeting Bergen * Norway * 10. November 2014 Topics to be covered Our BEST activities in the last 2 years Results

Detaljer

consilio.no Høgskolen i Telemark Kjølnes ring 56 3901 Porsgrunn Telefon 35 02 62 00 www.hit.no 12sider A5 2013.indd 2 28.01.

consilio.no Høgskolen i Telemark Kjølnes ring 56 3901 Porsgrunn Telefon 35 02 62 00 www.hit.no 12sider A5 2013.indd 2 28.01. consilio.no Høgskolen i Telemark Kjølnes ring 56 3901 Porsgrunn Telefon 35 02 62 00 www.hit.no 12sider A5 2013.indd 2 28.01.13 14:50 consilio.no Studier i utlandet Nytt perspektiv på verden! 12sider A5

Detaljer

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft EURES - en tjeneste i Nav Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft HVA ER EURES? EURES (European Employment Services) er NAV sin europeiske avdeling Samarbeid mellom EU-kommisjonen og arbeidsmarkedsmyndighetene

Detaljer

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission:

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: VIKINGTIDSMUSEET Plan- og designkonkurranse/design competition Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: Det benyttes en egen elektronisk løsning for innlevering (Byggeweb Anbud). Dette

Detaljer

Frafall og EU-programmene. Henrik Arvidsson Rådgiver Trondheim/29.01.2016

Frafall og EU-programmene. Henrik Arvidsson Rådgiver Trondheim/29.01.2016 Frafall og EU-programmene Henrik Arvidsson Rådgiver Trondheim/29.01.2016 Fører deltakelse i EU-programmer til lavere frafall/høyere gjennomføring? Vi vet ikke. Men vi kan gjette. Årsaker til frafall Effekter

Detaljer

If there is anything about your holiday that you would like to discuss on the phone please call us on

If there is anything about your holiday that you would like to discuss on the phone please call us on Feedback Form: Your feedback is very important to us in order to maintain and improve the quality of our riding trips. I would be grateful if you would take a few minutes to complete our trip review form

Detaljer

Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø. vår

Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø. vår Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø vår Kurs i denne kategorien skal gi pedagogisk og didaktisk kompetanse for å arbeide kritisk og konstruktivt med IKT-baserte, spesielt nettbaserte,

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

SIU Ph.d.-mobilitet. UiB 2. februar Arne Haugen

SIU Ph.d.-mobilitet. UiB 2. februar Arne Haugen SIU Ph.d.-mobilitet UiB 2. februar 2011 Arne Haugen 2 SIUs undersøkelse av mobilitet på ph.d.nivå SIUs rolle som kompetansesenter, rådgiver Stor interesse fra lærestedene Rapport på engelsk ferdig våren

Detaljer

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Nordisk Adressemøte / Nordic Address Forum, Stockholm 9-10 May 2017 Elin Strandheim,

Detaljer

Kompetanse i pasientopplæring

Kompetanse i pasientopplæring Kompetanse i pasientopplæring Perspektiv fra pasienter med erfaring fra pasientopplæring i hjertebehandling Dr. Margrét Hrönn Svavarsdóttir Førsteamanuensis NTNU Gjøvik, Seksjon for sykepleie og Universitet

Detaljer

JULEKAMPANJE november 24. desember 2017

JULEKAMPANJE november 24. desember 2017 LYSforVERDEN JULEKAMPANJE 2017 24. november 24. desember 2017 TEMA Når vi følger Frelserens eksempel og lever slik han levde og slik han forkynte, vil dette lyset brenne i oss og lyse opp veien for andre.

Detaljer

Norges Historie Bok fra Oldtid til 2005 (Norwegian Edition)

Norges Historie Bok fra Oldtid til 2005 (Norwegian Edition) Norges Historie Bok fra Oldtid til 2005 (Norwegian Edition) Leif Wilhelmsen Click here if your download doesn"t start automatically Norges Historie Bok fra Oldtid til 2005 (Norwegian Edition) Leif Wilhelmsen

Detaljer

Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools

Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools The Visions Conference 2011 UiO 18 20 May 2011 Kirsten Palm Oslo University College Else Ryen

Detaljer

HELGELAND REGIONRÅD Dialogkonferansen, 27. og 28. mars 2012, Mosjøen Attraktive og livskraftige kommuner er lik Positiv folketallsutvikling

HELGELAND REGIONRÅD Dialogkonferansen, 27. og 28. mars 2012, Mosjøen Attraktive og livskraftige kommuner er lik Positiv folketallsutvikling HELGELAND REGIONRÅD Dialogkonferansen, 27. og 28. mars 2012, Mosjøen Attraktive og livskraftige kommuner er lik Positiv folketallsutvikling Nordland og Helgeland sine utfordringer Behov for flere innbyggere

Detaljer

Residency at Arts Printing House for Performing Artists

Residency at Arts Printing House for Performing Artists Bergen - Vilnius Residency at Arts Printing House for Performing Artists It should be noted that according to Norwegian law (Offentleglova 3) that applications for grants, including any attachments, is

Detaljer

Audun Mortensen Fire dager i Berlin

Audun Mortensen Fire dager i Berlin AV SAMME FORFATTER Alle forteller meg hvor bra jeg er i tilfelle jeg blir det (poesi, 2009) Roman (roman, 2010) Aaliyah (poesi, 2011) The Collected Jokes of Slavoj Žižek (prosa, 2012) 27 519 tegn med mellomrom

Detaljer

Oppsummering av spørreundersøkelse: Utreisende studenter - Høst 2014 og vår 2015

Oppsummering av spørreundersøkelse: Utreisende studenter - Høst 2014 og vår 2015 Oppsummering av spørreundersøkelse: Utreisende studenter - Høst 01 og vår 015 Om undersøkelsen Sendt studenter på Master i rettsvitenskap som har vært på utveksling til et partneruniversitet i utlandet

Detaljer

Course evaluation FYS3110 - Quantum mechanics

Course evaluation FYS3110 - Quantum mechanics Course evaluation FYS3110 - Quantum mechanics Autumn 2009 Lecturer: Olav Syljuåsen Fysisk fagutvalg 3rd November 2009 Undersøkelsen ble utført den 21. oktober 2009, det var 20 studenter som svarte på undersøkelsen.

Detaljer

The CRM Accelerator. USUS February 2017

The CRM Accelerator. USUS February 2017 The CRM Accelerator USUS February 2017 The CRM Accelerator n To start conversations about CRM n To stimulate experiments with aspects of CRM n To share ideas n To learn and pass on experiences and knowledge

Detaljer

Rotary and Rotaract. District 2290 Thor Asbjørn Andersen

Rotary and Rotaract. District 2290 Thor Asbjørn Andersen Rotary and Rotaract District 2290 Thor Asbjørn Andersen 11.09.2016 Rotaract TITLE 2 About Rotaract Rotaract is a service club for young men and women ages 18 to 30... who are dedicated to community and

Detaljer

STUDENTMEDVIRKNING. Studieåret 2013-2014. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

STUDENTMEDVIRKNING. Studieåret 2013-2014. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet STUDENTMEDVIRKNING Studieåret 2013-2014 Innhold 6.4 Studentmedvirkning 1. Innledning... 3 2. Undersøkelse blant studentrepresentanter i verv... 4 Spørreskjemaet... 4 Resultater... 4 3. Uttalelse fra Studentutvalget...

Detaljer

Kritisk lesning og skriving To sider av samme sak? Geir Jacobsen. Institutt for samfunnsmedisin. Kritisk lesning. Med en glidende overgang vil denne

Kritisk lesning og skriving To sider av samme sak? Geir Jacobsen. Institutt for samfunnsmedisin. Kritisk lesning. Med en glidende overgang vil denne og skriving To sider av samme sak? Geir Jacobsen Institutt for samfunnsmedisin Med en glidende overgang vil denne presentasjonen først handle om av fagartikler I engelsk litteratur brukes også begrepene

Detaljer

ESN Norge Erasmusseminar, Trondheim 2010

ESN Norge Erasmusseminar, Trondheim 2010 ESN Norge Erasmusseminar, Trondheim 2010 AGENDA ESN Norge Erasmusseminar Trondheim 2010 Agenda Morsom innledelse ESN sier du? ESN i Norge ESN Nasjonal byrå Undersøkelse blant inkommende Erasmus studenter

Detaljer