Dokumentasjon av en ny relasjon for rammelånsrenten i KVARTS og MODAG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dokumentasjon av en ny relasjon for rammelånsrenten i KVARTS og MODAG"

Transkript

1 Noaer Documens 65/2012 Håvard Hungnes Dokumenasjon av en ny relasjon for rammelånsrenen i KVARTS og MODAG

2

3 Noaer 65/2012 Håvard Hungnes Dokumenasjon av en ny relasjon for rammelånsrenen i KVARTS og MODAG Saisisk senralbyrå Saisics Norway Oslo Kongsvinger

4 Noaer I denne serien publiseres dokumenasjon, meodebeskrivelser, modellbeskrivelser og sandarder. Saisisk senralbyrå Sandardegn i abeller Symbol Ved bruk av maeriale fra denne publikasjonen skal Tall kan ikke forekomme. Saisisk senralbyrå oppgis som kilde. Oppgave mangler.. Publiser november 2012 Oppgave mangler foreløpig Tall kan ikke offenliggjøres : Null - ISBN (ryk) Mindre enn 0,5 av den bruke enheen 0 ISBN (elekronisk) Mindre enn 0,05 av den bruke enheen 0,0 ISSN Foreløpig all * Emne: Brudd i den loddree serien Brudd i den vannree serien Trykk: Saisisk senralbyrå Desimalegn,

5 Noaer 65/2012 Rammelånsrenen i KVARTS og MODAG Forord I dee noae dokumeneres en ny relasjon for rammelånsrenen i makromodellene KVARTS og MODAG. Den nye relasjonen ble innarbeide i KVARTS i begynnelsen av 2012, og Saisisk senralbyrå har fra Økonomiske analyser 1/2012 lage prognoser for denne renesasen. I MODAG er relasjonen foreløpig ikke innarbeide. Nærmere beskrivelse av makromodellene KVARTS og MODAG finnes på følgende nesider: hp://www.ssb.no/forskning/modeller/kvarts/ hp://www.ssb.no/forskning/modeller/modag/ Saisisk senralbyrå, 19. okober 2012 Hans Henrik Scheel Saisisk senralbyrå 3

6 Rammelånsrenen i KVARTS og MODAG Noaer 65/2012 Sammendrag Fram il Konjunkuredensene i desember 2011 (Økonomiske Analyser, 6/2011) publisere SSB prognoser for bankenes gjennomsnilige ulånsrene. I førse avsni begrunnes hvorfor en ulånsrene for finansinsiusjonenes rammelån med sikkerhe i bolig er en mer ineressan renesas enn bankenes gjennomsnilige ulånsrene. Rammelån ble førs inroduser i 2005/06. For å få ilbakegående serier i modellene for denne renesasen må renesasen derfor skjøes bakover. Forslag il skjøing foreslås i avsni 2. I avsni 3 går vi inn på hvordan renesasen i KVARTS lages med bakgrunn av reneobservasjonene i SSBs renesaisikk. I avsni 4 esimeres en sammenheng mellom den nye renen og pengemarkedsrenen, mens en ilsvarende relasjon for årsmodellen MODAG preseneres i avsni 5. 4 Saisisk senralbyrå

7 Noaer 65/2012 Rammelånsrenen i KVARTS og MODAG Absrac Up unil he publicaion of Economic Survey in December 2011 (Economic Survey, 4/2011) Saisics Norway repored forecass of banks' average lending rae. Secion 1 explains why he lending rae on financial insiuions' credi lines secured on dwellings is more ineresing han he banks' average lending rae. These credi lines were firs inroduced in 2005/2006. Secion 2 suggess how o obain hisorical ime series for his ineres rae. In Secion 3 we show how he ineres rae in he Norwegian macroeconomic model KVARTS (based on quarerly daa) is consruced from he ineres rae observaions in ineres rae saisics from Saisics Norway. Secion 4 documens he esimaed relaionship beween he new ineres rae and he money marke ineres rae, while a similar relaionship for MODAG - a macroeconomic model of Norway based on annual daa - is presened in Secion 5 Saisisk senralbyrå 5

8 Rammelånsrenen i KVARTS og MODAG Noaer 65/2012 Innhold Forord... 3 Sammendrag... 4 Absrac... 5 Innhold Bakgrunn Konsruksjon av rammelånsrenen bakover Rener i KVARTS Esimering Renerelasjonen i MODAG Konklusjoner Referanser Figurregiser Tabellregiser Saisisk senralbyrå

9 Noaer 65/2012 Rammelånsrenen i KVARTS og MODAG 1. Bakgrunn Fra og med Økonomisk usyn over åre 2011 (Økonomiske analyser 1/2012) har SSB publiser prognoser for gjennomsnilig ulånsrene fra finansinsiusjoner på rammelån med sikkerhe i bolig. Rammelån er e lån med en øvre ramme for hvor mye lånaker får låne, og lånaker kan selv øke eller redusere låne innenfor denne rammen. I idligere ugaver av Konjunkurendensene/Økonomisk usyn har Saisisk senralbyrå lage prognoser på gjennomsnilige ulånsrener fra banker. Denne renen har imidlerid bli mindre represenaiv eersom bankene har få en mindre andel av oale ulån. Omleggingen innebærer a vi nå lager prognose på en renesørrelse som mange husholdninger vil kunne kjenne igjen, da renen på rammelån er en god indikaor på flyende rene på boliglån med god sikkerhe. Bankene har de sise årene oppree egne krediforeak som de har overfør en del av boliglånsporeføljen il. Dee har delvis skjedd fordi banker og krediforeak reguleres forskjellig, og de har medfør a bankenes andel av ulån il hushold ningene er reduser over id. Uviklingen ble forserke i forbindelse med finanskrisen i , da myndigheene innføre en byeordning der saen låne u saspapirer mo sikkerhe i obligasjoner. Kun papirer used av krediforeak kunne benyes i ordningen. Bankene sår derfor nå bare for halvparen av finansinsiusjonenes ulån med sikkerhe i bolig. De er lån med høy sikkerhe som er flye fra bankene. Dermed er gjennomsnilig ulånsrene i finansinsiusjonene lavere enn gjennomsnilig ulånsrene i bankene. Reneallene for gjennomsnilig ulånsrene fra banker omfaer alle yper ulån og ikke bare lån il boligformål for husholdningene. Ulån som ikke er sikre med pan i bolig skjer som regel il en høyere renesas enn lån som har slik sikkerhe. Renesaisikken 1 viser a forskjellen mellom bankenes gjennomsnilige ulånsrene på rammelån med sikkerhe i bolig og den gjennomsnilige ulånsrenen generel, siden miden av 2009 har vær på over e prosenpoeng. Ulånsrenen fra banker omfaer også lån il ikke-finansielle foreak og offenlige foreak, sam kommuner. Renen som ikke-finansielle foreak bealer ligger normal over den renen husholdningene bealer. Renesaisikken viser a gjennomsnilig rene på rammelån fra finansinsiusjoner har ligge rund 0,4 prosenpoeng lavere enn gjennomsnilig rene på nedbealingslån fra finansinsiusjoner de sise årene, når begge yper lån er sikre med pan i bolig. En vikig grunn il forskjellen er a nedbealingslån også omfaer lån med høy belåningsgrad på boligen. En annen grunn il reneforskjellen mellom rammelån og nedbealingslån er a sisnevne også omfaer lån med fasrene. Vår vurdering er a finansinsiusjonenes gjennomsnilige ulånsrene på rammelån med sikkerhe i bolig gir e god bilde av renenivåe for boliglån med god sikkerhe og løpende rene. Finansinsiusjonenes rammelån med sikkerhe i bolig ugjør nå en firedel av finansinsiusjonenes ulån med sikkerhe i bolig. I renesaisikken skilles de også mellom ulike lånegrupper. For finansinsiusjonenes rammelån med sikkerhe i bolig er renen omren den samme uavhengig av om man ser på ulån il husholdninger, lønnsmoakere (som er en undergruppe av husholdninger) eller alle lånegrupper under e. Siden reneforskjellene er så små for forskjellige lånegrupper, benyer vi reneallene for ulån i al. 1 Se hp://www.ssb.no/emner/11/01/orbofren/. Saisisk senralbyrå 7

10 Rammelånsrenen i KVARTS og MODAG Noaer 65/ Konsruksjon av rammelånsrenen bakover I renesaisikken er de all for rammelån fra og med ugangen av 3. kvaral For å kunne inkludere en ny variabel i KVARTS og MODAG er de nødvendig med allserier lengre ilbake i id. 2 Reneserien for rammelån må dermed skjøes bakover. Tabell 1 viser fire reneserier fra renesaisikken fra ugangen av 1. kvaral 2005 og fram il ugangen av 3. kvaral For rammelån finnes reneallene bare fra 3. kvaral Ved ugangen av dee kvarale var reneforskjellen mellom bankenes ulån i al og finansinsiusjonenes rammelån med boligpan på om lag 0,7 prosenpoeng. Forskjellen ble reduser i de eerfølgende kvaralene. Reduksjonen skjedde samidig som renenivåe øke. For banklån i al vil reneøkninger skje med en forsinkelse siden de er krav om å varsle eksiserende kunder. For rammelån skjedde den observere reneendringen raskere fordi nye lån ugjorde en sor andel. Siden 2009 har reneforskjellen mellom bankulån i al og finansinsiusjonenes rammelån øk. Dee må nok sees i sammenheng med a mange av bes sikrede lånene er flye u fra bankene, slik a andelen av bankenes ulånsporefølje som er god sikre med boligpan er reduser. U fra dee har vi valg å a ugangspunk i reneforskjellen mellom disse o lånerenene ved ugangen av 3. kvaral De innebærer a vi skjøer rammelånserien bakover ved å rekke fra 0,7 prosenpoeng fra bankenes ulånsrene i al. Men siden renenivåe var sigende i denne perioden, er de mulig a juseringen burde vær sørre. Tabell 1. Gjennomsnilige veide renesaser inklusive provisjoner på ulån il publikum (prosen) eer id, ulånsar og långiver (rene ved ugangen av kvarale) Alle ulån Rammelån med pan i bolig Finansinsiusjoner i al Banker Finansinsiusjoner i al Banker 2005K1... 3,81 3,93 : : 2005K2... 3,71 3,82 : : 2005K3... 3,80 3,94 : : 2005K4... 3,87 4,02 : : 2006K1... 3,90 4,06 : : 2006K2... 4,04 4,22 : : 2006K3... 4,21 4,40 3,69 3, K4... 4,49 4,70 4,09 4, K1... 4,99 5,26 4,64 4, K2... 5,31 5,58 4,97 4, K3... 5,81 6,11 5,49 5, K4... 6,31 6,65 6,10 6, K1... 6,66 7,00 6,51 6, K2... 7,03 7,41 6,85 6, K3... 7,37 7,80 7,23 7, K4... 6,91 7,28 6,82 6, K1... 5,00 5,25 4,37 4, K2... 4,14 4,40 3,39 3, K3... 3,83 4,19 3,14 3, K4... 3,85 4,28 3,23 3, K1... 3,96 4,42 3,36 3, K2... 4,08 4,56 3,49 3, K3... 4,17 4,66 3,55 3, K4... 4,13 4,61 3,54 3, K1... 4,12 4,61 3,51 3, K2... 4,16 4,67 3,51 3, K3... 4,34 4,89 3,76 3,80 2 For en dokumenasjon av MODAG, se Boug og Dyvi (2008). 8 Saisisk senralbyrå

11 Noaer 65/2012 Rammelånsrenen i KVARTS og MODAG 3. Rener i KVARTS I SSBs renesaisikk måles renene ved ugangen av kvarale. I våre beregninger benyer vi reneall som gjennomsni over hele kvarale. For reneall som er hene fra renesaisikken innebærer de a vi i våre analyser og abeller baser på kvaralsall benyer gjennomsnie av renen ved ugangen av forrige og inneværende kvaral. Figur 1. Rammelånsrene (konsruer og fakisk) og pengemarkedsrene i KVARTS, 2000(1)- 2011(3) 10 9 ramme r ramme er rammelånsrenen, r er pengemarkedsrenen. Rammelånsrenen er konsruer før 2006(3) baser på ulånsrene fra banker. 4. Esimering Renen på rammelån må følge pengemarkedsrenen med e påslag. På generell form kan man skrive syseme som (1) Δramme = 3 3 β 0 i Δramme i + β1 i Δr i + α( ramme 1 r 1 μ) + ε, i= 1 i= 0 der ramme er renesasen på rammelån mål i prosen mens r er pengemarkedsrenen mål i prosen, begge mål i periode. 3 Konsanledd fanger normal opp effeker av både drif (rend) i de inkludere variablene, sam nivåsammenhengen mellom dem. I og med a alle variablene her er renesaser, anar vi a de på lang sik ikke er noen rend i de inkludere variablene. Konsanledde μ vil da bare fange opp nivå-forskjellen mellom pengemarkedsrenen og ulånsrenen på rammelån på lang sik. Konsanledde kan derfor olkes som påslage på pengemarkedsrenen mål i prosenpoeng. 3 I forhold il variablene slik de er definer i KVARTS (der renen er mål som kvaralsrene og på raeform) innebærer dee følgende sammenhenger: r = 400 RNOK. ramme = 400 RENPF 300BO og Saisisk senralbyrå 9

12 Rammelånsrenen i KVARTS og MODAG Noaer 65/2012 Sesongdummyer vil være unødvendig å inkludere, da de ikke er noen grunn il å ro a de skal være noe sesongmønser i noen av reneseriene. Impulsdummyer kan derimo være akuel å inkludere hvis de er noen reneendringer i ramme-ulånene som ikke forklares ilfredssillende ved endringer i pengemarkedsrenen. Relasjon (1) er esimer for perioden 2000(1) 2011(3). Ved bruk av dummy sauraion i OxMerics, se Doornik og Hendry (2006), ender vi opp med følgende relasjon: (2) Δramme = 0,504 Δramme (0,0512) 0,157 ramme (0,0289) 1 1 0,213 Δramme r (9,0237) 1 0,811 + (0,1634) 2 5 i= 1 + 0,312 Δr + 0,188 Δr ˆ δ I (0,0189) i i, + ˆ ε (0,0313) 1 Her er I i, impusdummyer. 4 Sandardavvik er rapporer i pareneser. 5 De lagsikige påslage er esimer il 0,81 prosenpoeng, de vil si a på lang sik vil rammelånsrenen ligge 0,81 prosenpoeng over pengemarkedsrenen. Relasjon (2) inneholder mange impulsdummyer og i illegg er esimer over en periode der vi bare har genuin informasjon om rammelånsrenen i sise halvdel av esimeringsperioden. Relasjon (2) er derfor også reesimer på perioden 2005(1)- 2011(3) uen impulsdummyer men med bruk av dummy sauraion i OxMerics. Dee gir om lag samme esimaer som i (2). I illegg er de med 3 impulsdummyer. Disse impulsdummyene ble også inkluder når vi esimere fra 2000(1). Impulsdummyen for 2007(2) er den mins signifikane med en -verdi på 2,2. Ved å droppe denne impulsdummyen ender vi opp med følgende relasjon: (3) Δramme = 0,565 Δramme (0,1031) 1 0,223 Δramme 2 0,154 ramme 1 r 1 0,731 (0,0394) (0,1875) 0,419 I 2009(1) + 0,464 I 2009(3) + εˆ (0,0923) (0,0307) (0,01081) + 0,308 Δr (0,0363) + 0,150 Δr (0,0553) 1 Esimaene i (3) er omren som i (2). Sandardavvikene er noe lavere, men dee skyldes nok i førse rekke a de er færre observasjoner. Konsanledde i langsikssammenhengen innebærer e renepåslag på 0,73 prosenpoeng fra pengemarkedsrenen il rammelånsrenen. Til sammenligning har dee påslage vær 0,76 prosenpoeng som gjennomsni i perioden. Føyningen il relasjon (3) må anses som god. R 2 er 99,6% og innebærer a over 99 prosen av variasjonen i reneendringen er forklar av modellen. Sandardavvike il de esimere resledde er 0,038, som kan olkes i prosenpoeng. E 95 prosen konfidensinervall for rammelånsrenen (gi eksogene variable) vil da være ugjøre e inervall på 0,15 prosenpoeng (siden både øvre og nedre grense i konfidensinervalle er 2 ganger sandardavvike). Prediksjonsusikkerheen er dermed mege lav. Men koeffisienene for impulsdummyene i 1. og 3. kvaral 2009 viser a relasjonen ville bomme med 0,4-0,5 prosenpoeng i disse kvaralene hvis ikke 4 Dee er dummyer for følgende kvaraler: 2003(1), 2004(1), 2007(2), 2009(1) og 2009(3). 5 Sandardavvike il dee konsanledde er beregne slik a -verdien (dvs. forholde mellom den esimere verdien og dens sandardavvik) er uavhengig av om konsanledde er inkluder innenfor parenesen som urykker langsikssammenhengen eller ikke. 10 Saisisk senralbyrå

13 Noaer 65/2012 Rammelånsrenen i KVARTS og MODAG disse impulsdummyene hadde vær med. De viser a usikkerheen il relasjonen er en del sørre enn de variansen il resledde isoler se indikerer. Diagnosiske eser for relasjon (2) og (3) er rapporer i Tabell 2. Generel se er dee eser for om de finnes sysemaisk informasjon i resledde. De er normal ikke ønskelig, da vi ønsker a den sysemaiske informasjonen skal være fange opp i resen av relasjonen. Tesen AR er en es for auokorrelasjon i resledde; ARCHesen sjekker om resledde kvadrer i en periode avhenger sysemaisk av kvadrere resledd i idligere perioder; Normaliy eser om fordelingen il resledde avvikre fra en normalfordeling; Heero- og Rese-esene benyes for å avsløre om resledde kvadrer avhenger av kvadrere eksogene variable (Heeroesen) og endogene variable (Rese-esen). Ingen av de overnevne esene finner søe for a de er sysemaisk informasjon i resledde, verken i relasjon (2) eller relasjon (3). Tabell 2. Diagnosiske resulaer for esimere relasjoner Relasjon (2) Relasjon (3) AR 1-3 es... 0,909 [0.470] 0,683 [0,575] ARCH 1-3 es... 0,558 [0.694] 0,418 [0,742] Normaliy es... 0,348 [0,841] 0,284 [0,868] Heero es... 1,087 [0,402] 1,422 [0,266] Rese... 0,419 [0.661] 0,799 [0,466] Figur 2. Rekursive plo Dramme_1 +/-2SE 0.5 Dramme_2 +/-2SE Consan +/-2SE Dr 1.0 +/-2SE Dr_1 +/-2SE ramme-r_1 +/-2SE Plo over esima for koeffisien ved forskjellige slupunker for esimeringen med ilhørende usikkerhe gi ved +/- 2 ganger sandardavvike. Figur 2 viser rekursive plo av koeffisienesimaene i relasjon (3) for alle variable uenom impulsdummyene. Konkre viser disse esimaer ved forskjellige slupunker for esimeringen. Disse esimaene bør være sabile over id, noe de synes å være i sluen av perioden. Ved esimeringsslu før 2010 varierer derimo esimaene mye med slupunke, men de kan skyldes a esimeringsperioden er mege kor. Dee gjenspeiles også i a usikkerheen i esimaene er sor i denne perioden. Likheen i esimaene i relasjon (2) og (3) indikerer også a esimaene i lien grad endres over id. Der er relasjon (3) som er innarbeide i KVARTS. Saisisk senralbyrå 11

14 Rammelånsrenen i KVARTS og MODAG Noaer 65/2012 Figur 3. Gjennomslag fra pengemarkedsrenen il rammelånsrenen i KVARTS 1,2 1 0,8 Prosenpoeng 0,6 0,4 r ramme 0, Kvaraler Gjennomslage fra pengemarkedsrenen il rammelånsrenen. Figur 3 viser hvor rask en endringer i pengemarkedsrenen på e prosenpoeng slår inn på rammelånsrenen. 6 Allerede de kvarale pengemarkedsrenen øker med e prosenpoeng, øker rammelånsrenen med 0,3 prosenpoeng. I kvarale eer har rammelånsrenen øk med 0,74 prosenpoeng. I de redje kvaral eer økningen i pengemarkedsrenen er 95 prosen av juseringen i rammelånsrenen skjedd. Dereer holder den seg i område mellom 95 prosen og 99 prosen i om lag 2 år. Eer de er de idspunke er så god som hele økningen i rammelånsrenen komme. 5. Renerelasjonen i MODAG MODAG er en årsmodell. Renene i MODAG er derfor gjennomsnisrenene over åre. Disse kan derfor konsrueres som gjennomsnie av KVARTS-renene i åres fire kvaraler. Skjøingen av reneserien for rammelån i MODAG følger derfor direke fra skjøingen i KVARTS. Hungnes (2000a,b) viser hvordan kvaralsrelasjoner kan omregnes il årsrelasjoner. For årsdaa 7 der nå eller over år blir sammenhengen da 6 Husk a renesasene her er gjennomsnie i kvarale. En kan derfor enke seg a man ser på en økning i pengemarkedsrenen hel i begynnelsen av kvarale. Den førse juseringen i rammelånsrenen vil ikke skje umiddelbar eer økningen i pengemarkedsrenen (blan anne på grunn av krav il varslig av låneagerne for eksiserende lån). Hvis den førse juseringen av rammelånsrenen skjer mid i kvarale, vil for eksempel en økning på 0,3 prosenpoeng som gjennomsni over kvarale ilsvare a rammelånsrenen øker med 0,6 prosenpoeng mid i kvarale. 7 Her er variablene definer i prosen; dvs ramme år = 100* RENPF BO og 300 r år = RNOK, der RENPF300BO og RNOK er henholdsvis rammelånsrenen og pengemarkedsrenen i MODAG (begge gi på raeform i MODAG). 12 Saisisk senralbyrå

15 Noaer 65/2012 Rammelånsrenen i KVARTS og MODAG (4) Δramme år = 0,0436Δramme + 0,7466Δr år 0,7672 ramme år 1 + 0,0448Δr år 1 0,0025Δramme r år 1 år 1 år 2 + 0,0059Δr år 2 år 0,731 + ˆ ε. (0,1875) Figur 4 viser hvor rask en økning på e prosenpoeng i pengemarkedsrenen slår inn på rammelånsrenen. Allerede samme år øker rammelånsrenen med 0,75 prosenpoeng, mens den åre eer har øk med 0,95 prosenpoeng. Deree forseer økningen gradvis mo full gjennomslag. Figur 4. Gjennomslag fra pengemarkedsrenen il rammelånsrenen i MODAG 1,2 1 0,8 Prosenpoeng 0,6 0,4 r ramme 0, År Gjennomslage fra pengemarkedsrenen il rammelånsrenen. 6. Konklusjoner Saisisk senralbyrå har endre hvilken ulånsrene de gis prognoser på. Den nye renen er rammelån med sikkerhe i bolig fra finansinsiusjoner og kan olkes som boliglånsrene ved god sikkerhe. De økonomeriske relasjonene viser e rask gjennomslag fra pengemarkedsrenen il rammelånsrenen. I kvaralsrelasjonen ser vi a 75 prosen av endringen i rammelånsrenen har skjedd kvarale eer a pengemarkedsrenen øke. I årsrelasjonen slår 75 prosen av endringen u i rammelånsrenen allerede samme år. I allefseingen av sammenhengen mellom pengemarkedsrene og rammelånsrene har vi ikke a hensyn il øke krav il kjernekapial i bankene. Kravene il øk kjernekapial i bankene kan innebære a bankene må ha e sørre renepåslag på sine ulån framover. De vil i så fall innebære a rammelånsrenen kan bli noe høyere enn de overnevne relasjoner skulle ilsi. Saisisk senralbyrå 13

16 Rammelånsrenen i KVARTS og MODAG Noaer 65/2012 Referanser Boug, P. og Dyvi, Y. (2008). MODAG En makroøkonomisk modell for norsk økonomi. SØS 111, Saisisk senralbyrå. Doornik, J.A. og Hendry, D.F. (2006). Empirical Economeric Modelling Using PcGive 11: Volume I, London: Timberlake Consulans Press. (ISBN ) (3rd ediion: 2001; 2nd ediion: 1999; 1s ediion: 1996) Hungnes, H. (2000a). Beregning av årsrelasjoner på grunnlag av økonomeriske kvaralsrelasjoner, Rapporer 2000/9, Saisisk senralbyrå. Hungnes, H. (2000b). Omregning av KVARTS-relasjoner il MODAG-relasjoner, Noaer 2000/28, Saisisk senralbyrå 14 Saisisk senralbyrå

17 Noaer 65/2012 Rammelånsrenen i KVARTS og MODAG Figurregiser Figur 1. Rammelånsrene (konsruer og fakisk) og pengemarkedsrene i KVARTS, 2000(1)-2011(3)... 9 Figur 2. Rekursive plo Figur 3. Gjennomslag fra pengemarkedsrenen il rammelånsrenen i KVARTS Figur 4. Gjennomslag fra pengemarkedsrenen il rammelånsrenen i MODAG Tabellregiser Tabell 1. Gjennomsnilige veide renesaser inklusive provisjoner på ulån il publikum (prosen) eer id, ulånsar og långiver (rene ved ugangen av kvarale)... 8 Tabell 2. Diagnosiske resulaer for esimere relasjoner Saisisk senralbyrå 15

18 Avsender: Saisisk senralbyrå Posadresse: Posboks 8131 Dep NO-0033 Oslo Besøksadresse: Kongens gae 6, Oslo Oerveien 23, Kongsvinger E-pos: Inerne: Telefon: ISBN (ryk) ISBN (elekronisk) ISSN B Reuradresse: Saisisk senralbyrå NO-2225 Kongsvinger Saisisk senralbyrå 65/2012 Ryggeks Design: Siri Boquis

Forelesning 4 og 5 MET3592 Økonometri ved David Kreiberg Vår 2011. c) Hva er kritisk verdi for testen dersom vi hadde valgt et signifikansnivå på 10%?

Forelesning 4 og 5 MET3592 Økonometri ved David Kreiberg Vår 2011. c) Hva er kritisk verdi for testen dersom vi hadde valgt et signifikansnivå på 10%? Forelesning 4 og 5 MET59 Økonomeri ved David Kreiberg Vår 011 Diverse oppgaver Oppgave 1. Ana modellen: Y β + β X + β X + β X + u i 1 i i 4 4 i i Du esimerer modellen og oppnår følgende resulaer ( n 6

Detaljer

Sensorveiledning UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT. ECON 1310 Obligatorisk øvelsesoppgave våren 2012

Sensorveiledning UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT. ECON 1310 Obligatorisk øvelsesoppgave våren 2012 Sensorveiledning UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT ECON 3 Obligaorisk øvelsesoppgave våren 22 Ved sensuren illegges alle oppgavene lik vek For å få godkjen besvarelsen må den i hver fall: gi mins

Detaljer

1. Betrakt følgende modell: Y = C + I + G C = c 0 + c(y T ), c 0 > 0, 0 < c < 1 T = t 0 + ty, 0 < t < 1

1. Betrakt følgende modell: Y = C + I + G C = c 0 + c(y T ), c 0 > 0, 0 < c < 1 T = t 0 + ty, 0 < t < 1 . Berak følgende modell: Y = C + I + G C = c 0 + c(y T ), c 0 > 0, 0 < c < T = 0 + Y, 0 < < Hvor Y er BNP, C er priva konsum, I er privae realinveseringer, G er offenlig kjøp av varer og jeneser, T er

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Usa eksamen i: ECON315/415 Inroducory Economerics Eksamensdag: Fredag 11. augus 26 Tid for eksamen: kl. 9: 12: Oppgavesee er på 5 sider Tillae hjelpemidler: Alle

Detaljer

Spesialisering: Anvendt makro 5. Modul

Spesialisering: Anvendt makro 5. Modul Spesialisering: Anvend makro 5. Modul 1.B Lineære regresjonsmodeller og minse kvadraers meode (MKM) Drago Berghol Norwegian Business School (BI) 10. november 2011 Oversik I. Inroduksjon il økonomeri II.

Detaljer

Infoskriv ETØ-1/2016 Om beregning av inntektsrammer og kostnadsnorm for 2015

Infoskriv ETØ-1/2016 Om beregning av inntektsrammer og kostnadsnorm for 2015 Infoskriv Til: Fra: Ansvarlig: Omseningskonsesjonærer med inneksramme Seksjon for økonomisk regulering Tore Langse Dao: 1.2.2016 Vår ref.: 201403906 Arkiv: Kopi: Infoskriv ETØ-1/2016 Om beregning av inneksrammer

Detaljer

Eksamen i STK4060/STK9060 Tidsrekker, våren 2006

Eksamen i STK4060/STK9060 Tidsrekker, våren 2006 Eksamen i STK4060/STK9060 Tidsrekker, våren 2006 Besvarelsen av oppgavene nedenfor vil ugjøre de vesenlige grunnlage for karakergivningen, og ugangspunke for den munlige eksaminasjonen. De er meningen

Detaljer

Faktorer bak bankenes problemlån

Faktorer bak bankenes problemlån Fakorer bak bankenes problemlån Tor Oddvar Berge, seniorrådgiver, og Karine Godding Boye, konsulen, begge i Finansmarkedsavdelingen i Norges Bank 1 I denne analysen ser vi på hvilke makroøkonomiske fakorer

Detaljer

Obligatorisk oppgave ECON 1310 høsten 2014

Obligatorisk oppgave ECON 1310 høsten 2014 Obligaorisk oppgave EON 30 høsen 204 Ved sensuren vil oppgave elle 20 prosen, oppgave 2 elle 50 prosen, og oppgave 3 elle 30 prosen. For å få godkjen må besvarelsen i hver fall: gi mins re nesen rikige

Detaljer

Infoskriv ETØ-4/2015 Om beregning av inntektsrammer og kostnadsnorm for 2016

Infoskriv ETØ-4/2015 Om beregning av inntektsrammer og kostnadsnorm for 2016 Infoskriv Til: Fra: Ansvarlig: Omseningskonsesjonærer med inneksramme Seksjon for økonomisk regulering Tore Langse Dao: 4.12.2015 Vår ref.: NVE 201500380-10 Arkiv: Kopi: Infoskriv ETØ-4/2015 Om beregning

Detaljer

Indikatorer for underliggende inflasjon,

Indikatorer for underliggende inflasjon, Indikaorer for underliggende inflasjon i Norge Moren Jonassen, assiserende direkør i Pengepoliisk avdeling, og Einar Wøien Nordbø, konsulen i Økonomisk avdeling i Norges Bank 1 En senralbank som skal syre

Detaljer

Internasjonale prisimpulser til importerte konsumvarer

Internasjonale prisimpulser til importerte konsumvarer Inernasjonale prisimpulser il imporere konsumvarer Johan Øverseh Røsøen, konsulen i Økonomisk avdeling 1 Den lave konsumprisveksen i Norge kan i sor grad forklares ved krafig prisfall på imporere varer,

Detaljer

Magne Holstad og Finn Erik L. Pettersen Hvordan reagerer strømforbruket i alminnelig forsyning på endringer i spotpris?

Magne Holstad og Finn Erik L. Pettersen Hvordan reagerer strømforbruket i alminnelig forsyning på endringer i spotpris? Rapporer 15/2011 Magne Holsad og Finn Erik L. Peersen Hvordan reagerer srømforbruke i alminnelig forsyning på endringer i spopris? Saisisk senralbyrå Saisics Norway Oslo Kongsvinger Rapporer I denne serien

Detaljer

Ådne Cappelen, Arvid Raknerud og Marina Rybalka

Ådne Cappelen, Arvid Raknerud og Marina Rybalka 2007/36 Rapporer Repors Ådne Cappelen, Arvid Raknerud og Marina Rybalka Resulaer av SkaeFUNN paenering og innovasjoner Saisisk senralbyrå Saisics Norway Oslo Kongsvinger Rapporer Repors I denne serien

Detaljer

Oppgaveverksted 3, ECON 1310, h14

Oppgaveverksted 3, ECON 1310, h14 Oppgaveverksed 3, ECON 30, h4 Oppgave I denne oppgaven skal du forklare de økonomiske mekanismene i hver deloppgave, men de er ikke men a du skal bruke id på å forklare modellen uover de som blir spur

Detaljer

Løsningsforslag til regneøving 5. Oppgave 1: a) Tegn tegningen for en eksklusiv eller port ved hjelp av NOG «NAND» porter.

Løsningsforslag til regneøving 5. Oppgave 1: a) Tegn tegningen for en eksklusiv eller port ved hjelp av NOG «NAND» porter. TFE4110 Digialeknikk med kreseknikk Løsningsforslag il regneøving 5 vårsemeser 2008 Løsningsforslag il regneøving 5 Ulever: irsdag 29. april 2008 Oppgave 1: a) Tegn egningen for en eksklusiv eller por

Detaljer

Et samarbeid mellom kollektivtrafikkforeningen og NHO Transport. Indeksveileder 2014. Indeksregulering av busskontrakter. Indeksgruppe 05.08.

Et samarbeid mellom kollektivtrafikkforeningen og NHO Transport. Indeksveileder 2014. Indeksregulering av busskontrakter. Indeksgruppe 05.08. E samarbeid mellom kollekivrafikkforeningen og NHO Transpor Indeksveileder 2014 Indeksregulering av busskonraker Indeksgruppe 05.08.2015 Innhold 1. Innledning...2 1.1 Bakgrunn...2 2 Anbefal reguleringsmodell

Detaljer

1 Innledning. 2 Organisering av kontantforsyningen. 3 Behov for å holde lager

1 Innledning. 2 Organisering av kontantforsyningen. 3 Behov for å holde lager Norges Banks lagersyring av konaner Knu Are Aasvei, konsulen i Finansmarkedsavdelingen, og Thomas Kjørsad, konsulen i Avdeling for konane bealingsmidler 1 For å kunne ivarea sin seddel- og mynforsyningsplik,

Detaljer

2006/2 Notater 2006. Håvard Hungnes. Notater. Hvitevarer 2006. Modell og prognose. Gruppe for Makroøkonomi

2006/2 Notater 2006. Håvard Hungnes. Notater. Hvitevarer 2006. Modell og prognose. Gruppe for Makroøkonomi 006/ Noaer 006 Håvard Hungnes Noaer Hvievarer 006. Modell og prognose Gruppe for Makroøkonomi I. Innledning og konklusjon 1 På oppdrag fra norske elekroleverandørers landsforening (NEL) har vi uarbeide

Detaljer

Rundskriv EØ 1/2011 - Om beregning av inntektsrammer og kostnadsnorm i vedtak om inntektsramme for 2010

Rundskriv EØ 1/2011 - Om beregning av inntektsrammer og kostnadsnorm i vedtak om inntektsramme for 2010 Noa Til: Fra: Ansvarlig: Omseningskonsesjonærer med inneksramme NVE - Seksjon for økonomisk regulering Tore Langse Dao: 1.2.2011 Vår ref.: NVE Arkiv: 200904925 Kopi: Rundskriv EØ 1/2011 - Om beregning

Detaljer

Klimaendringer gir lavere elektrisitetspriser og høyere forbruk i Norden Karina Gabrielsen og Torstein Bye

Klimaendringer gir lavere elektrisitetspriser og høyere forbruk i Norden Karina Gabrielsen og Torstein Bye Økonomiske analyser 3/2005 Klimaendringer gir lavere elekrisiespriser og høyere forbruk Klimaendringer gir lavere elekrisiespriser og høyere forbruk i Norden Karina Gabrielsen og Torsein Bye Bruk av fossil

Detaljer

Produksjonsgapet i Norge en sammenlikning av beregningsmetoder

Produksjonsgapet i Norge en sammenlikning av beregningsmetoder Produksjonsgape i Norge en sammenlikning av beregningsmeoder Hilde C. Bjørnland, posdokor ved Økonomisk Insiu, Universiee i Oslo, Leif Brubakk og Anne Sofie Jore, seniorrådgivere i Økonomisk avdeling,

Detaljer

BNkreditt AS. Årsrapport 2011

BNkreditt AS. Årsrapport 2011 BNkredi AS Årsrappor 2011 Innhold Nøkkelall...3 Syres berening...4 Resularegnskap... 10 Balanse pr. 31.12... 11 Endring i egenkapial i 2010 og 2011... 12 Konansrømoppsilling... 13 Noer... 14 Noe 1. Regnskapsprinsipper

Detaljer

Eksempel på beregning av satser for tilskudd til driftskostnader etter 4

Eksempel på beregning av satser for tilskudd til driftskostnader etter 4 Regneeksempel - ilskudd il privae barnehager 2013 Eksempel på beregning av ilskuddssaser. ARTIKKEL SIST ENDRET: 08.04.2014 Eksempel på beregning av saser for ilskudd il drifskosnader eer 4 Kommunens budsjeere

Detaljer

Sensorveiledning UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT. ECON 1310 Eksamensoppgave høsten 2011

Sensorveiledning UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT. ECON 1310 Eksamensoppgave høsten 2011 Sensorveiledning UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT ECON 3 Eksamensoppgave høsen 2 Ved sensuren illegges alle oppgavene lik vek For å beså eksamen, må besvarelsen i hver fall: gi mins re rikige svar

Detaljer

Pengemengdevekst og inflasjon

Pengemengdevekst og inflasjon Pengemengdeveks og inflasjon - en empirisk analyse og eoreiske berakninger Hovedfagsoppgave i samfunnsøkonomi av Sian Brundland Berge Insiu for økonomi Universiee i Bergen Våren 2004 KAPITTEL 1 INNLEDNING...

Detaljer

Kredittilbudseffekter i boligettespørselen

Kredittilbudseffekter i boligettespørselen Krediilbudseffeker i boligeespørselen Trond Arne orgersen Karl Robersen Høgskolen i Øsfold Arbeidsrappor 2007:6 Online-versjon (pdf) Ugivelsessed: Halden De må ikke kopieres fra rapporen i srid med åndsverkloven

Detaljer

1999/37 Rapporter Reports. Trygve Martinsen. Avanseundersøkelse for detaljhandel. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger

1999/37 Rapporter Reports. Trygve Martinsen. Avanseundersøkelse for detaljhandel. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger 1999/37 Rapporer Repors Trygve Marinsen Avanseundersøkelse for dealjhandel Saisisk senralbyrå Saisics Norway Oslo Kongsvinger Rapporer Repors I denne serien publiseres saisiske analyser, meode- og modellbeskrivelser

Detaljer

Om muligheten for å predikere norsk inflasjon ved hjelp av ARIMA-modeller

Om muligheten for å predikere norsk inflasjon ved hjelp av ARIMA-modeller Om muligheen for å predikere norsk inflasjon ved hjelp av ARIMA-modeller av Kjell-Arild Rein Hovedfagsoppgave i samfunnsøkonomi Våren Insiu for økonomi Universiee i Bergen . INNLEDNING.. LITTERATUR 3.

Detaljer

Forelesning 14 REGRESJONSANALYSE II. Regresjonsanalyse. Slik settes modellen opp i SPSS

Forelesning 14 REGRESJONSANALYSE II. Regresjonsanalyse. Slik settes modellen opp i SPSS Forelesning 4 REGRESJOSAALYSE II Regresjonsanalyse Saisisk meode for å forklare variansen i en avhengig variabel u fra informasjon fra en eller flere uavhengige variabler. Eksempel: Kjønn Udanning Alder

Detaljer

Eksamensoppgave i FIN3006 Anvendt tidsserieøkonometri

Eksamensoppgave i FIN3006 Anvendt tidsserieøkonometri Insiu for samfunnsøkonomi Eksamensoppgave i FIN3006 Anvend idsserieøkonomeri Faglig konak under eksamen: Kåre Johansen Tlf.: 73 59 9 36 Eksamensdao: 4. juni 05 Eksamensid (frail): 6 imer (09.005.00) Sensurdao:

Detaljer

Boligprisvekst og markedsstruktur i Danmark og Norge

Boligprisvekst og markedsstruktur i Danmark og Norge NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 2007 Boligprisveks og markedssrukur i Danmark og Norge Philip Harreschou og Sig Økland Veiledere: Frode Seen og Guorm Schjelderup Maseruredning ved foreaks- og samfunnsøkonomisk

Detaljer

Working Paper 1996:3. Kortere arbeidstid og miljøproblemer - noen regneeksempler for å illustrere mulige kortsiktige og langsiktige sammenhenger

Working Paper 1996:3. Kortere arbeidstid og miljøproblemer - noen regneeksempler for å illustrere mulige kortsiktige og langsiktige sammenhenger Working Paper 1996:3 Korere arbeidsid og miljøproblemer - noen regneeksempler for å illusrere mulige korsikige og langsikige sammenhenger av Bjar Holsmark Sepember 1996 ISSN: 84-452X 1 2 sammendrag De

Detaljer

Betydning av feilspesifisert underliggende hasard for estimering av regresjonskoeffisienter og avhengighet i frailty-modeller

Betydning av feilspesifisert underliggende hasard for estimering av regresjonskoeffisienter og avhengighet i frailty-modeller Beydning av feilspesifiser underliggende hasard for esimering av regresjonskoeffisiener og avhengighe i fraily-modeller Bjørnar Tumanjan Morensen Maser i fysikk og maemaikk Oppgaven lever: Mai 2007 Hovedveileder:

Detaljer

Forelesning 25. Trær. Dag Normann april Beskjeder. Oppsummering. Oppsummering

Forelesning 25. Trær. Dag Normann april Beskjeder. Oppsummering. Oppsummering Forelesning 25 Trær Dag Normann - 23. april 2008 Beskjeder Roger har bed meg gi følgende beskjeder: 1 De mese av plenumsregningen i morgen, 24/4, blir avleregning, slik a sudenene ikke kan belage seg på

Detaljer

Brukerundersøkelse ssb.no 2014

Brukerundersøkelse ssb.no 2014 Brukerundersøkelse ssb.no 2014 Planer og meldinger Plans and reports 2014/6 Planer og meldinger 2014/6 Brukerundersøkelse ssb.no 2014 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Planer og

Detaljer

CDO-er: Nye muligheter for å investere i kredittmarkedet

CDO-er: Nye muligheter for å investere i kredittmarkedet CDO-er: Nye muligheer for å invesere i kredimarkede Keil Johan Rakkesad og Sindre Weme rådgiver og spesialrådgiver i Finansmarkedsavdelingen i Norges Bank 1 Omseelige insrumener for overføring av og handel

Detaljer

Bør sentralbanken ta mer hensyn til boligprisene?

Bør sentralbanken ta mer hensyn til boligprisene? UNIVERSITETET I STAVANGER Savanger, våren 2011 Bør senralbanken a mer hensyn il boligprisene? En sudie av de norske boligmarkede Av Marie Sjursen Uredning i spesialiseringen Samfunnsøkonomi DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE

Detaljer

Elgbeiteregistrering i Trysil og omegn 2005

Elgbeiteregistrering i Trysil og omegn 2005 Elgbeieregisrering i Trysil og omegn 2005 Fyresdal Næringshage 3870 Fyresdal Tlf: 35 06 77 00 Fax: 35 06 77 09 Epos: pos@fna.no Oppdragsgiver: Trysil og Engerdal Umarksråd Uarbeide av: -Lars Erik Gangsei

Detaljer

Effekten av endringer i lakseprisen på aksjekursen til noen utvalgte lakseselskaper på Oslo Børs.

Effekten av endringer i lakseprisen på aksjekursen til noen utvalgte lakseselskaper på Oslo Børs. Effeken av endringer i lakseprisen på aksjekursen il noen uvalge lakseselskaper på Oslo Børs. av Bri Albrigsen Masergradsoppgave i fiskerifag sudierening bedrifsøkonomi (30 sp) Insiu for økonomi Norges

Detaljer

Prising av opsjoner på OBXindeksen

Prising av opsjoner på OBXindeksen NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, 0..006 Prising av opsjoner på OBXindeksen Evaluering av ulike volailiesmodeller Av Jan-Ivar Kemi og Rune Bråen Lihol Veileder: Førseamanuensis Jonas Andersson Maseruredning

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anne Marie Lobben Arkiv: 040 H40 Arkivsaksnr.: 12/422

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anne Marie Lobben Arkiv: 040 H40 Arkivsaksnr.: 12/422 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anne Marie Lobben Arkiv: 040 H40 Arkivsaksnr.: 12/422 OMSORGSBOLIGER I PRESTFOSS Rådmannens forslag il vedak: Budsjerammen il prosjek 030030 Omsorgsboliger i Presfoss økes.

Detaljer

Løsningsforslag øving 6, ST1301

Løsningsforslag øving 6, ST1301 Løsningsforslag øving 6, ST1301 Oppgave 1 Løse Euler-Loka ligningen ved ruk av Newon's meode. Ana a vi har en organisme med maksimal alder lik n år. Vi ser kun på hunnene i populasjonen. La m i være anall

Detaljer

RAPPORT. Kalkulasjonsrenten 2012/44. Michael Hoel og Steinar Strøm

RAPPORT. Kalkulasjonsrenten 2012/44. Michael Hoel og Steinar Strøm RAPPORT 01/44 Kalkulasjonsrenen Michael Hoel og Seinar Srøm Dokumendealjer Visa Analyse AS Rappornummer 01/44 Rapporiel Kalkulasjonsrenen ISBN 978-8-816-093-1 Forfaer Michael Hoel og Seinar Srøm Dao for

Detaljer

Beskjeder. MAT1030 Diskret matematikk. Oppsummering. Oppsummering

Beskjeder. MAT1030 Diskret matematikk. Oppsummering. Oppsummering Beskjeder MAT1030 Diskre maemaikk Forelesning 25: Trær Dag Normann Maemaisk Insiu, Universiee i Oslo 23. april 2008 Roger har bed meg gi følgende beskjeder: 1 De mese av plenumsregningen i morgen, 24/4,

Detaljer

1. Vis hvordan vi finner likevektsløsningen for Y. Hint: Se forelesningsnotat 4 (Økonomisk aktivitet på kort sikt), side 23-24

1. Vis hvordan vi finner likevektsløsningen for Y. Hint: Se forelesningsnotat 4 (Økonomisk aktivitet på kort sikt), side 23-24 Oppgave. Vis hvordan vi finner likeveksløsningen for Y. Hin: Se forelesningsnoa 4 Økonomisk akivie på kor sik, side 23-24 2. Gi en begrunnelse for hvorfor de er rimelig å ana a eksporen er eksogen i denne

Detaljer

og ledelse av forsyningskjeder Kapittel 4 Del A - Prognoser SCM200 Innføring i Supply Chain Management

og ledelse av forsyningskjeder Kapittel 4 Del A - Prognoser SCM200 Innføring i Supply Chain Management Logisikk og ledelse av forsyningskjeder Kapiel 4 Del A - Prognoser M200 Innføring i Suin Man Rasmus Rasmussen PREDIKSJON En prediksjon (forecas forecas) er en prognose over hva som vil skje i framiden.

Detaljer

Realkostnadsvekst i Forsvaret betydningen av innsatsfaktorenes substitusjonsmulighet

Realkostnadsvekst i Forsvaret betydningen av innsatsfaktorenes substitusjonsmulighet FFI-rappor 2011/02404 Realkosnadsveks i Forsvare beydningen av innsasfakorenes subsiusjonsmulighe Seinar Gulichsen og Karl R. Pedersen (SNF) Forsvares forskningsinsiu (FFI) 1. mars 2012 FFI-rappor 2011/02404

Detaljer

Persistens og interaksjonseffekter ved bruk av ulike offentlig finansierte FoU-virkemidler

Persistens og interaksjonseffekter ved bruk av ulike offentlig finansierte FoU-virkemidler Rapporer 2016/12 Innovasjons- og verdiskapingseffeker av uvalge næringspoliiske virkemidler Persisens og ineraksjonseffeker ved bruk av ulike offenlig finansiere FoU-virkemidler Når FoU-virkemidlene u

Detaljer

Brukerundersøkelser ssb.no 2016

Brukerundersøkelser ssb.no 2016 Brukerundersøkelser ssb.no 2016 Januar 2016 og desember 2016 Planer og meldinger Plans and reports 2017/7 Planer og meldinger 2017/7 Brukerundersøkelser ssb.no 2016 Januar 2016 og desember 2016 Statistisk

Detaljer

Ordrestrømsanalyse av valutakurser

Ordrestrømsanalyse av valutakurser Ordresrømsanalyse av valuakurser Dagfinn Rime, seniorrådgiver i Forskningsavdelingen i Norges Bank, og Elvira Sojli, dokorgradssuden ved Warwick Business School 1 Norges Bank har nylig sare innsamling

Detaljer

Teknologisk utvikling og flytende naturgass Vil kostnadene ved nye LNG anlegg falle ytterligere i fremtiden?

Teknologisk utvikling og flytende naturgass Vil kostnadene ved nye LNG anlegg falle ytterligere i fremtiden? Økonomiske analyser 6/2004 Teknologisk uvikling og flyende naurgass Teknologisk uvikling og flyende naurgass Vil kosnadene ved nye LNG anlegg falle yerligere i fremiden? Mads Greaker og Eirik Lund Sagen

Detaljer

AVDELING FOR INGENIØRUTDANNING EKSAMENSOPPGAVE

AVDELING FOR INGENIØRUTDANNING EKSAMENSOPPGAVE AVDELING FO INGENIØUTDANNING EKSAENSOPPGAVE Emne: INSTUENTELL ANALYSE Emnekode: SO 458 K Faglig veileder: Per Ola ønning Gruppe(r): 3KA, 3KB Dao: 16.0.04 Eksamensid: 09.00-14.00 Eksamensoppgaven Anall

Detaljer

Påvirker flytting boligprisene?

Påvirker flytting boligprisene? Påvirker flying boligprisene? Trond-Arne Borgersen Jørund Greibrokk Dag Einar Sommervoll Høgskolen i Øsfold Arbeidsrappor 2008:3 Online-versjon (pdf) Ugivelsessed: Halden De må ikke kopieres fra rapporen

Detaljer

Håndbok for FarmSert

Håndbok for FarmSert Håndbok for FarmSer Reledning for gjennomgang og serifisering av pelsdyrgårder i henhold il pelsdyrnæringens kvaliessandard. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 3 2. Åpenhe... 3 3. Drif av serifiseringssyseme...

Detaljer

Alkoholpolitikk. Samfunnsøkonomiske perspektiver på bruk av avgifter og reguleringstiltak, anvendt på Norge. Patrick B Ranheim.

Alkoholpolitikk. Samfunnsøkonomiske perspektiver på bruk av avgifter og reguleringstiltak, anvendt på Norge. Patrick B Ranheim. Alkoholpoliikk Samfunnsøkonomiske perspekiver på bruk av avgifer og reguleringsilak, anvend på Norge Parick B Ranheim Maseroppgave Maser of Philosophy in Environmenal and Developmen Economics UNIVERSITETET

Detaljer

Levetid og restverdi i samfunnsøkonomisk analyse

Levetid og restverdi i samfunnsøkonomisk analyse Visa Analyse AS Rappor 35/11 Leveid og resverdi i samfunnsøkonomisk analyse Haakon Vennemo Visa Analyse 5. januar 2012 Dokumendealjer Visa Analyse AS Rapporiel Rappor nummer xxxx/xx Leveid og resverdi

Detaljer

Ukemønsteret i bensinmarkedet

Ukemønsteret i bensinmarkedet NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, høsen 2006 Ukemønsere i bensinmarkede en empirisk analyse Elisabeh Flasnes Veileder: Professor Frode Seen Uredning i fordypnings-/spesialfagsområde: Markedsføring og konkurranse

Detaljer

Rør og rørdeler. BASAL mufferør ig. Maks tillatt avvinkling (mm/m) Overdekn. min/max (m) Mål (mm) Vekt ca. kg. DN / t Dm 0,5-10,0 0,5-10,0

Rør og rørdeler. BASAL mufferør ig. Maks tillatt avvinkling (mm/m) Overdekn. min/max (m) Mål (mm) Vekt ca. kg. DN / t Dm 0,5-10,0 0,5-10,0 Rør og rørdeler BASAL mufferør ig / Dm Overdekn. min/max (m) Maks illa avvinkling (mm/m) 0 33 33 284 284 0,5-10,0 0,5-10,0 50 50 35 55 0 0 37 37 41 353 353 353 0,5-8,0 0,5-8,0 0,5-8,0 50 50 50 50 140 250

Detaljer

Bankers utlånspolitikk over konjunkturene

Bankers utlånspolitikk over konjunkturene Bankers ulånspoliikk over konjunkurene en analyse av opimalie fra e foreaksøkonomisk synspunk av irik Fjellså Hærem Maseroppgave Maseroppgaven er lever for å fullføre graden Maser i samfunnsøkonomi (Profesjonssudium

Detaljer

Årsmelding 2010. mai 2011

Årsmelding 2010. mai 2011 Årsmelding 2010 mai 2011 Om NOKUT side 2 Tilbakeblikk på 2010: Førse år med nye NOKUT side 3 Tilsyn med norsk høyere udanning og fagskoleudanning side 5 Kvaliesuvikling gjennom uredning, evaluering og

Detaljer

Eksamensoppgave i SØK3001 Økonometri I / Econometrics I

Eksamensoppgave i SØK3001 Økonometri I / Econometrics I Insiu for samfunnsøkonomi Eksamensoppgave i SØK3001 Økonomeri I / Economerics I Faglig konak under eksamen: Bjarne Srøm Tlf.: 73 59 19 33 Eksamensdao: 4. juni 2014 Eksamensid: 5 imer (09.00-14.00) Sensurdao:

Detaljer

MAT1030 Forelesning 26

MAT1030 Forelesning 26 MAT030 Forelesning 26 Trær Roger Anonsen - 5. mai 2009 (Sis oppdaer: 2009-05-06 22:27) Forelesning 26 Li repeisjon Prims algorime finne de minse uspennende ree i en veke graf en grådig algorime i den forsand

Detaljer

Variansestimering for sesongjusterte tall med X-12-ARIMA

Variansestimering for sesongjusterte tall med X-12-ARIMA Noaer Documens 2017/44 Dinh Quang Pham Variansesimering for sesongjusere all med X-12-ARIMA Noaer 2017/44 Dinh Quang Pham Variansesimering for sesongjusere all med X-12-ARIMA Saisisk senralbyrå Saisics

Detaljer

Dato: 15.september Seksjonssjef studier og etter utdanning Arkivnr 375/2008

Dato: 15.september Seksjonssjef studier og etter utdanning Arkivnr 375/2008 S TYRES AK Syremøe 07 23.sepember Syresak 53/2008 MÅLTALL framidig uvikling av sudenall og sudieprogrammer KONTAKTINFORMASJON POSTBOKS 6853, ST. OLAVS PLASS NO-0130 OSLO TLF: (+47) 22 99 55 00 FAKS: (+47)

Detaljer

~/stat230/teori/bonus08.tex TN. V2008 Introduksjon til bonus og overskudd

~/stat230/teori/bonus08.tex TN. V2008 Introduksjon til bonus og overskudd ~/sa23/eori/bonus8.ex TN STAT 23 V28 Inrodukson il bonus og overskudd Bankinnskudd Ana a vi ønsker å see e viss beløp y i banken ved id = for å ha y n ved id = n. Med en reneinensie δ må vi see inn y =

Detaljer

Fører høy oljepris til økt oljeboring? * Guro Børnes Ringlund, Knut Einar Rosendahl og Terje Skjerpen

Fører høy oljepris til økt oljeboring? * Guro Børnes Ringlund, Knut Einar Rosendahl og Terje Skjerpen Økonomisk analyser 2/2004 Fører høy oljepris il øk oljeboring? Fører høy oljepris il øk oljeboring? * Guro Børnes Ringlund, Knu Einar Rosendahl og Terje Skjerpen Hvor lenge vil OPEC se seg jen med høye

Detaljer

Forelesning 26. MAT1030 Diskret Matematikk. Trær med rot. Litt repetisjon. Definisjon. Forelesning 26: Trær. Roger Antonsen

Forelesning 26. MAT1030 Diskret Matematikk. Trær med rot. Litt repetisjon. Definisjon. Forelesning 26: Trær. Roger Antonsen MAT1030 Diskre Maemaikk Forelesning 26: Trær Roger Anonsen Insiu for informaikk, Universiee i Oslo Forelesning 26 5. mai 2009 (Sis oppdaer: 2009-05-06 22:27) MAT1030 Diskre Maemaikk 5. mai 2009 2 Li repeisjon

Detaljer

2007/51. Notater. Håvard Hungnes. Notater. Hvitevarer 2008 Modell og prognose. Forskningsavdelingen/Gruppe for makroøkonomi

2007/51. Notater. Håvard Hungnes. Notater. Hvitevarer 2008 Modell og prognose. Forskningsavdelingen/Gruppe for makroøkonomi 007/51 Noaer Håvard Hungnes Noaer Hvievarer 008 Modell og prognose Forskningsavdelingen/Gruppe for makroøkonomi I. Innledning og konklusjon På oppdrag fra Sifelsen Elekronikkbransjen har vi uarbeide en

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON5/45 Elemenær økonomeri Exam: ECON5/45 Inroducory Economerics Eksamensdag: Onsdag. mai 9 Sensur kunngjøres: Fredag. juni 9 Dae of exam: Wednesday,

Detaljer

Styringsteknikk. Kraner med karakter. ABUS kransystemer målrettet krankjøring. setter ting i bevegelse. Kransystemer. t t v. max.

Styringsteknikk. Kraner med karakter. ABUS kransystemer målrettet krankjøring. setter ting i bevegelse. Kransystemer. t t v. max. Kraner med karaker max. 0 ABUS kransysemer målree krankjøring Syringseknikk Kransysemer seer ing i beegelse Konakorsyre moorer den raskese eien fra A il B Erfarne kranførere er forrolig med oppførselen

Detaljer

Notater. Katharina Henriksen. Justering for kvalitetsendringer av nye personbiler i konsumprisindeksen. En studie basert på hedonisk imputeringsmetode

Notater. Katharina Henriksen. Justering for kvalitetsendringer av nye personbiler i konsumprisindeksen. En studie basert på hedonisk imputeringsmetode 2006/58 Noaer Kaharina Henriksen Noaer Jusering for kvaliesendringer av nye personbiler i konsumprisindeksen En sudie baser på hedonisk impueringsmeode Avdeling for økonomisk saisikk/seksjon for økonomiske

Detaljer

Rundskriv 1/ Om beregning av inntektsrammer og kostnadsnorm til vedtak om inntektsramme 2011

Rundskriv 1/ Om beregning av inntektsrammer og kostnadsnorm til vedtak om inntektsramme 2011 Rundskriv 1/2012 bokmål Til: Omseningskonsesjonærer med inneksramme Fra: Seksjon for økonomisk regulering Ansvarlig: Tore Langse Dao: 1.2.2012 Saksnr.: NVE 201004797-13 Arkiv: Kopi: Middelhuns gae 29 Posboks

Detaljer

Eksamensoppgave i SØK3001 Økonometri I / Econometrics I

Eksamensoppgave i SØK3001 Økonometri I / Econometrics I Insiu for samfunnsøkonomi Eksamensoppgave i SØK3001 Økonomeri I / Economerics I Faglig konak under eksamen: Bjarne Srøm Tlf.: 73 59 19 33 Eksamensdao: 4. juni 2014 Eksamensid: 5 imer (09.00-14.00) Sensurdao:

Detaljer

En sammenligning av økonomiske teorier for regional vekst

En sammenligning av økonomiske teorier for regional vekst En sammenligning av økonomiske eorier for regional veks av Grehe Lunde Masergradsoppgave i samfunnsøkonomi 30 sudiepoeng Insiu for økonomi Norges fiskerihøgskole Universiee i Tromsø Mai 2008 I Forord Arbeide

Detaljer

Infoskriv ETØ-4/2015 Om utrekning av inntektsrammer og kostnadsnorm for 2016

Infoskriv ETØ-4/2015 Om utrekning av inntektsrammer og kostnadsnorm for 2016 Infoskriv Til: Frå: Ansvarleg: Omsejingskonsesjonærar med inneksramme Seksjon for økonomisk regulering. Tore Langse Dao: Saksnr.: NVE 201500380-10 Arkiv: Kopi: Infoskriv ETØ-4/2015 Om urekning av inneksrammer

Detaljer

Torstein Bye, Per Ove Smogeli og Harald Lunde Lønnsstatistikk og årslønn Dokumentasjon av beregningsopplegg for årslønn

Torstein Bye, Per Ove Smogeli og Harald Lunde Lønnsstatistikk og årslønn Dokumentasjon av beregningsopplegg for årslønn Noaer 2/20 Torsein Bye, Per Ove Smogeli og Harald Lunde Lønnssaisikk og årslønn Dokumenasjon av beregningsopplegg for årslønn Saisisk senralbyrå Saisics Norway Oslo Kongsvinger Noaer I denne serien publiseres

Detaljer

SNF-RAPPORT NR. 24/02. Strukturfond, strukturavgift og verdsetting av fartøy. Torbjørn Lorentzen Stein Ivar Steinshamn

SNF-RAPPORT NR. 24/02. Strukturfond, strukturavgift og verdsetting av fartøy. Torbjørn Lorentzen Stein Ivar Steinshamn SNF-RAPPORT NR. 24/2 Srukurfond, srukuravgif og verdseing av farøy av Torbjørn Lorenzen Sein Ivar Seinshamn SNF prosjek nr. 5638: Uredning av srukuravgif for fiskeflåen Prosjeke er finansier av Fiskerideparemene

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Ved sensuren illegges oppgve vek,, oppgve 2 vek,5, og oppgve 3 vek,4. Oppgve Peroleumsinneker i nsjonlregnskpe Forklr kor hvordn Norges inneker fr peroleumsvirksomheen

Detaljer

Vedlegg 1. Utledning av utbyttebrøken Eksempler på egenkapitaltransaksjoner med utbyttebrøk Tilbakeholdelse av overskudd

Vedlegg 1. Utledning av utbyttebrøken Eksempler på egenkapitaltransaksjoner med utbyttebrøk Tilbakeholdelse av overskudd Vedlegg. ledning av ubyebrøken...2 2. Eksempler på egenkapialransaksjoner med ubyebrøk...5 2. Tilbakeholdelse av overskudd...7 2.2 Emisjon...2 2.3 Erverv av egne grunnfondsbevis...6 2.4 Donasjon il grunnfonde

Detaljer

SNF-arbeidsnotat nr. 06/11. Verdsetting av langsiktige infrastrukturprosjekter. Kåre P. Hagen

SNF-arbeidsnotat nr. 06/11. Verdsetting av langsiktige infrastrukturprosjekter. Kåre P. Hagen SNF-arbeidsnoa nr. 06/11 Verdseing av langsikige infrasrukurprosjeker av Kåre P. Hagen SNF Prosjek nr. 2437 Prinsipiell vurdering av mernye av sore infrasrukurilak Prosjeke er finansier av Kysverke SAMFUNNS-

Detaljer

System 2000 HLK-Relais-Einsatz Bruksanvisning

System 2000 HLK-Relais-Einsatz Bruksanvisning Sysem 2000 HLK-Relais-Einsaz Sysem 2000 HLK-Relais-Einsaz Ar. Nr.: 0303 00 Innholdsforegnelse 1. rmasjon om farer 2 2. Funksjonsprinsipp 2 3. onasje 3 4. Elekrisk ilkopling 3 4.1 Korsluningsvern 3 4.2

Detaljer

En regnskapsbasert verdsettelse av Kongsberg Automotive

En regnskapsbasert verdsettelse av Kongsberg Automotive NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, høs 2007 Uredning i fordypnings-/spesialfagområde: Regnskap og økonomisk syring Veileder: Kjell Henry Knivsflå En regnskapsbaser verdseelse av Kongsberg Auomoive av Denne

Detaljer

Moderne konjunkturforskning i et historisk lys. Er konjunktursvingninger like reelle som før?

Moderne konjunkturforskning i et historisk lys. Er konjunktursvingninger like reelle som før? Moderne konjunkurforskning i e hisorisk lys. Er konjunkursvingninger like reelle som før? Hilde Chrisiane Bjørnland Universiee i Oslo De 24. forskermøe for økonomer Plenum I 7 januar 2002 1. Innledning

Detaljer

Øving 1: Bevegelse. Vektorer. Enheter.

Øving 1: Bevegelse. Vektorer. Enheter. Lørdagsverksed i fysikk. Insiu for fysikk, NTNU. Høsen 007. Veiledning: 8. sepember kl :5 5:00. Øving : evegelse. Vekorer. Enheer. Oppgave a) Per løper 800 m på minuer og 40 sekunder. Hvor sor gjennomsnisfar

Detaljer

Endringene i det norske pensjonssystemet, konsekvensene og den stille pensjonsreformen.

Endringene i det norske pensjonssystemet, konsekvensene og den stille pensjonsreformen. NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, vår 2007 Endringene i de norske pensjonssyseme, konsekvensene og den sille pensjonsreformen. Eer innføringen av obligaorisk jenesepensjon har anall omdanninger fra yelsespensjon

Detaljer

Humankapitalens rolle for den økonomiske veksten i Norden

Humankapitalens rolle for den økonomiske veksten i Norden Humankapialens rolle for den økonomiske veksen i Norden Achraf Bougroug Masergradsoppgave i Samfunnsøkonomi Ved økonomisk insiu UNIVERSITETET I OSLO 18. augus 2008 i Forord Arbeide med denne oppgaven

Detaljer

Eksamensoppgave i TFY4190 Instrumentering

Eksamensoppgave i TFY4190 Instrumentering Insiu for fysikk Eksamensoppgave i TFY49 Insrumenering Faglig konak under eksamen: Seinar Raaen Tlf.: 482 96 758 Eksamensdao: 6. mai 27 Eksamensid (fra-il): 9: 3: Hjelpemiddelkode/Tillae hjelpemidler:

Detaljer

YF kapittel 3 Formler Løsninger til oppgavene i læreboka

YF kapittel 3 Formler Løsninger til oppgavene i læreboka YF kapiel 3 Formler Løsninger il oppgavene i læreoka Oppgave 301 a E 0,15 l 0,15 50 375 Den årlige energiproduksjonen er 375 kwh. E 0,15 l 0,15 70 735 Den årlige energiproduksjonen er 735 kwh. Oppgave

Detaljer

Repetisjon 20.05.2015

Repetisjon 20.05.2015 Repeisjon 0.05.015 FYS-MEK 1110 0.05.015 1 Eksamen: Onsdag, 3. Juni, 14:30 18:30 Tillae hjelpemidler: Øgrim og Lian: Sørrelser og enheer i fysikk og eknikk eller* Angell, Lian, Øgrim: Fysiske sørrelser

Detaljer

Norges Handelshøyskole

Norges Handelshøyskole NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, 13 juni 2011 Prisbevegelser og konjunkurer i Norge en empirisk analyse av simulanie mellom konjunkurer og priser i Norge fra 1866 2006. Jørgen Mjelde Veileder: Professor

Detaljer

Trafikktellinger mai 2013 i vegkrysset Nygårdsvikveien/ Johan Berentsens vei.

Trafikktellinger mai 2013 i vegkrysset Nygårdsvikveien/ Johan Berentsens vei. INNHOLD. Dags siuasjon..... Resula fra rafikkellinger..... ÅDT i dag... 4. midig siuasjon... 4 3. Kilder... 5 4. Vedlegg: Trafikkellinger og kar over ellepunk... 6 Trafikkellinger mai 03 i vegkrysse /

Detaljer

Løsningsforslag. Fag 6027 VVS-teknikk. Oppgave 1 (10%) Oppgave 2 (15%)

Løsningsforslag. Fag 6027 VVS-teknikk. Oppgave 1 (10%) Oppgave 2 (15%) Fag 67 VVS-eknikk Eksamen 8. mai 998 Løsningsforslag Oppgave (%) (NR = Normalreglemene, ekniske besemmelser,.ugave, 99) Nødvendig akareal som skal dreneres pr. aksluk faslegges, ofe avhengig av akes fallforhold.

Detaljer

, og dropper benevninger for enkelhets skyld: ( ) ( ) L = 432L L = L = 1750 m. = 0m/s, og a = 4.00 m/s.

, og dropper benevninger for enkelhets skyld: ( ) ( ) L = 432L L = L = 1750 m. = 0m/s, og a = 4.00 m/s. eegelse øsninger på blandede oppgaer Side - Oppgae Vi kaller lengden a en runde for Faren il joggerne er da: A = m/s = m/s 6 6 + 48 48 = m/s = m/s 7 6 + 4 Når de møes, ar de løp like lenge Da er + 5 m

Detaljer

Eksamensoppgave i FIN3006 Anvendt tidsserieøkonometri

Eksamensoppgave i FIN3006 Anvendt tidsserieøkonometri Insiu for samfunnsøkonomi Eksamensoppgave i FIN3006 Anvend idsserieøkonomeri Faglig konak under eksamen: Kåre Johansen Tlf.: 73 59 19 36 Eksamensdao: 23. mai 2014 Eksamensid (fra-il): 6 imer (09.00 15.00)

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO De maemaisk-naurvienskapelige fakule Eksamen i INF3320 Meoder i grafisk daabehandling og diskre geomeri Eksamensdag: 2. desember 2009 Tid for eksamen: 14.30 17.30 Oppgavesee er på

Detaljer

x x x x konkurranser: Tester: x x x x x Ressurstrenings -periode 1

x x x x konkurranser: Tester: x x x x x Ressurstrenings -periode 1 Navn: Ønske formkurve Årsplan sykkel 2007 / 2008 Hovedmål: Inn i seedinggruppe 1 på Birken ( ca. 03.05.00 ) Delmål: Øke maks syrke 50% Delmål: Øke aerob uholdenhe 25% Treningsmengde ( oal reningsbelasning

Detaljer

Rundskriv ETØ-1/2013 Om berekning av inntektsrammer og kostnadsnorm for 2012

Rundskriv ETØ-1/2013 Om berekning av inntektsrammer og kostnadsnorm for 2012 Rundskriv Til: Omseningskonsesjonærar med inneksramme Frå: Seksjon for økonomisk regulering Ansvarleg: Siri H. Seinnes Dao: 4.2.2013 Vår ref.: NVE 201106593 Arkiv: 621 Kopi: Middelhuns gae 29 Posboks 5091

Detaljer

Løsningsforslag til øving 9 OPPGAVE 1 a)

Løsningsforslag til øving 9 OPPGAVE 1 a) Høgskole i Gjøvik vd for ek, øk og ledelse aemaikk 5 Løsigsforslag il øvig 9 OPPGVE ) Bereger egeverdiee: de I) ) ) ) Egeverdier: og ) ) Bereger egevekoree: vi ivi ii) vi ed λ : ) ) v Velger s som gir

Detaljer

Valuta og valutamarked 1

Valuta og valutamarked 1 Kapiel 14, sepember 2015 Valua og valuamarked 1 De flese land har sin egen pengeenhe, som norske kroner i Norge. Valua er penger fra e anne land, og valuakursen er prisen på valua mål i vår pengeenhe.

Detaljer