Dokumentasjon av en ny relasjon for rammelånsrenten i KVARTS og MODAG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dokumentasjon av en ny relasjon for rammelånsrenten i KVARTS og MODAG"

Transkript

1 Noaer Documens 65/2012 Håvard Hungnes Dokumenasjon av en ny relasjon for rammelånsrenen i KVARTS og MODAG

2

3 Noaer 65/2012 Håvard Hungnes Dokumenasjon av en ny relasjon for rammelånsrenen i KVARTS og MODAG Saisisk senralbyrå Saisics Norway Oslo Kongsvinger

4 Noaer I denne serien publiseres dokumenasjon, meodebeskrivelser, modellbeskrivelser og sandarder. Saisisk senralbyrå Sandardegn i abeller Symbol Ved bruk av maeriale fra denne publikasjonen skal Tall kan ikke forekomme. Saisisk senralbyrå oppgis som kilde. Oppgave mangler.. Publiser november 2012 Oppgave mangler foreløpig Tall kan ikke offenliggjøres : Null - ISBN (ryk) Mindre enn 0,5 av den bruke enheen 0 ISBN (elekronisk) Mindre enn 0,05 av den bruke enheen 0,0 ISSN Foreløpig all * Emne: Brudd i den loddree serien Brudd i den vannree serien Trykk: Saisisk senralbyrå Desimalegn,

5 Noaer 65/2012 Rammelånsrenen i KVARTS og MODAG Forord I dee noae dokumeneres en ny relasjon for rammelånsrenen i makromodellene KVARTS og MODAG. Den nye relasjonen ble innarbeide i KVARTS i begynnelsen av 2012, og Saisisk senralbyrå har fra Økonomiske analyser 1/2012 lage prognoser for denne renesasen. I MODAG er relasjonen foreløpig ikke innarbeide. Nærmere beskrivelse av makromodellene KVARTS og MODAG finnes på følgende nesider: hp://www.ssb.no/forskning/modeller/kvarts/ hp://www.ssb.no/forskning/modeller/modag/ Saisisk senralbyrå, 19. okober 2012 Hans Henrik Scheel Saisisk senralbyrå 3

6 Rammelånsrenen i KVARTS og MODAG Noaer 65/2012 Sammendrag Fram il Konjunkuredensene i desember 2011 (Økonomiske Analyser, 6/2011) publisere SSB prognoser for bankenes gjennomsnilige ulånsrene. I førse avsni begrunnes hvorfor en ulånsrene for finansinsiusjonenes rammelån med sikkerhe i bolig er en mer ineressan renesas enn bankenes gjennomsnilige ulånsrene. Rammelån ble førs inroduser i 2005/06. For å få ilbakegående serier i modellene for denne renesasen må renesasen derfor skjøes bakover. Forslag il skjøing foreslås i avsni 2. I avsni 3 går vi inn på hvordan renesasen i KVARTS lages med bakgrunn av reneobservasjonene i SSBs renesaisikk. I avsni 4 esimeres en sammenheng mellom den nye renen og pengemarkedsrenen, mens en ilsvarende relasjon for årsmodellen MODAG preseneres i avsni 5. 4 Saisisk senralbyrå

7 Noaer 65/2012 Rammelånsrenen i KVARTS og MODAG Absrac Up unil he publicaion of Economic Survey in December 2011 (Economic Survey, 4/2011) Saisics Norway repored forecass of banks' average lending rae. Secion 1 explains why he lending rae on financial insiuions' credi lines secured on dwellings is more ineresing han he banks' average lending rae. These credi lines were firs inroduced in 2005/2006. Secion 2 suggess how o obain hisorical ime series for his ineres rae. In Secion 3 we show how he ineres rae in he Norwegian macroeconomic model KVARTS (based on quarerly daa) is consruced from he ineres rae observaions in ineres rae saisics from Saisics Norway. Secion 4 documens he esimaed relaionship beween he new ineres rae and he money marke ineres rae, while a similar relaionship for MODAG - a macroeconomic model of Norway based on annual daa - is presened in Secion 5 Saisisk senralbyrå 5

8 Rammelånsrenen i KVARTS og MODAG Noaer 65/2012 Innhold Forord... 3 Sammendrag... 4 Absrac... 5 Innhold Bakgrunn Konsruksjon av rammelånsrenen bakover Rener i KVARTS Esimering Renerelasjonen i MODAG Konklusjoner Referanser Figurregiser Tabellregiser Saisisk senralbyrå

9 Noaer 65/2012 Rammelånsrenen i KVARTS og MODAG 1. Bakgrunn Fra og med Økonomisk usyn over åre 2011 (Økonomiske analyser 1/2012) har SSB publiser prognoser for gjennomsnilig ulånsrene fra finansinsiusjoner på rammelån med sikkerhe i bolig. Rammelån er e lån med en øvre ramme for hvor mye lånaker får låne, og lånaker kan selv øke eller redusere låne innenfor denne rammen. I idligere ugaver av Konjunkurendensene/Økonomisk usyn har Saisisk senralbyrå lage prognoser på gjennomsnilige ulånsrener fra banker. Denne renen har imidlerid bli mindre represenaiv eersom bankene har få en mindre andel av oale ulån. Omleggingen innebærer a vi nå lager prognose på en renesørrelse som mange husholdninger vil kunne kjenne igjen, da renen på rammelån er en god indikaor på flyende rene på boliglån med god sikkerhe. Bankene har de sise årene oppree egne krediforeak som de har overfør en del av boliglånsporeføljen il. Dee har delvis skjedd fordi banker og krediforeak reguleres forskjellig, og de har medfør a bankenes andel av ulån il hushold ningene er reduser over id. Uviklingen ble forserke i forbindelse med finanskrisen i , da myndigheene innføre en byeordning der saen låne u saspapirer mo sikkerhe i obligasjoner. Kun papirer used av krediforeak kunne benyes i ordningen. Bankene sår derfor nå bare for halvparen av finansinsiusjonenes ulån med sikkerhe i bolig. De er lån med høy sikkerhe som er flye fra bankene. Dermed er gjennomsnilig ulånsrene i finansinsiusjonene lavere enn gjennomsnilig ulånsrene i bankene. Reneallene for gjennomsnilig ulånsrene fra banker omfaer alle yper ulån og ikke bare lån il boligformål for husholdningene. Ulån som ikke er sikre med pan i bolig skjer som regel il en høyere renesas enn lån som har slik sikkerhe. Renesaisikken 1 viser a forskjellen mellom bankenes gjennomsnilige ulånsrene på rammelån med sikkerhe i bolig og den gjennomsnilige ulånsrenen generel, siden miden av 2009 har vær på over e prosenpoeng. Ulånsrenen fra banker omfaer også lån il ikke-finansielle foreak og offenlige foreak, sam kommuner. Renen som ikke-finansielle foreak bealer ligger normal over den renen husholdningene bealer. Renesaisikken viser a gjennomsnilig rene på rammelån fra finansinsiusjoner har ligge rund 0,4 prosenpoeng lavere enn gjennomsnilig rene på nedbealingslån fra finansinsiusjoner de sise årene, når begge yper lån er sikre med pan i bolig. En vikig grunn il forskjellen er a nedbealingslån også omfaer lån med høy belåningsgrad på boligen. En annen grunn il reneforskjellen mellom rammelån og nedbealingslån er a sisnevne også omfaer lån med fasrene. Vår vurdering er a finansinsiusjonenes gjennomsnilige ulånsrene på rammelån med sikkerhe i bolig gir e god bilde av renenivåe for boliglån med god sikkerhe og løpende rene. Finansinsiusjonenes rammelån med sikkerhe i bolig ugjør nå en firedel av finansinsiusjonenes ulån med sikkerhe i bolig. I renesaisikken skilles de også mellom ulike lånegrupper. For finansinsiusjonenes rammelån med sikkerhe i bolig er renen omren den samme uavhengig av om man ser på ulån il husholdninger, lønnsmoakere (som er en undergruppe av husholdninger) eller alle lånegrupper under e. Siden reneforskjellene er så små for forskjellige lånegrupper, benyer vi reneallene for ulån i al. 1 Se hp://www.ssb.no/emner/11/01/orbofren/. Saisisk senralbyrå 7

10 Rammelånsrenen i KVARTS og MODAG Noaer 65/ Konsruksjon av rammelånsrenen bakover I renesaisikken er de all for rammelån fra og med ugangen av 3. kvaral For å kunne inkludere en ny variabel i KVARTS og MODAG er de nødvendig med allserier lengre ilbake i id. 2 Reneserien for rammelån må dermed skjøes bakover. Tabell 1 viser fire reneserier fra renesaisikken fra ugangen av 1. kvaral 2005 og fram il ugangen av 3. kvaral For rammelån finnes reneallene bare fra 3. kvaral Ved ugangen av dee kvarale var reneforskjellen mellom bankenes ulån i al og finansinsiusjonenes rammelån med boligpan på om lag 0,7 prosenpoeng. Forskjellen ble reduser i de eerfølgende kvaralene. Reduksjonen skjedde samidig som renenivåe øke. For banklån i al vil reneøkninger skje med en forsinkelse siden de er krav om å varsle eksiserende kunder. For rammelån skjedde den observere reneendringen raskere fordi nye lån ugjorde en sor andel. Siden 2009 har reneforskjellen mellom bankulån i al og finansinsiusjonenes rammelån øk. Dee må nok sees i sammenheng med a mange av bes sikrede lånene er flye u fra bankene, slik a andelen av bankenes ulånsporefølje som er god sikre med boligpan er reduser. U fra dee har vi valg å a ugangspunk i reneforskjellen mellom disse o lånerenene ved ugangen av 3. kvaral De innebærer a vi skjøer rammelånserien bakover ved å rekke fra 0,7 prosenpoeng fra bankenes ulånsrene i al. Men siden renenivåe var sigende i denne perioden, er de mulig a juseringen burde vær sørre. Tabell 1. Gjennomsnilige veide renesaser inklusive provisjoner på ulån il publikum (prosen) eer id, ulånsar og långiver (rene ved ugangen av kvarale) Alle ulån Rammelån med pan i bolig Finansinsiusjoner i al Banker Finansinsiusjoner i al Banker 2005K1... 3,81 3,93 : : 2005K2... 3,71 3,82 : : 2005K3... 3,80 3,94 : : 2005K4... 3,87 4,02 : : 2006K1... 3,90 4,06 : : 2006K2... 4,04 4,22 : : 2006K3... 4,21 4,40 3,69 3, K4... 4,49 4,70 4,09 4, K1... 4,99 5,26 4,64 4, K2... 5,31 5,58 4,97 4, K3... 5,81 6,11 5,49 5, K4... 6,31 6,65 6,10 6, K1... 6,66 7,00 6,51 6, K2... 7,03 7,41 6,85 6, K3... 7,37 7,80 7,23 7, K4... 6,91 7,28 6,82 6, K1... 5,00 5,25 4,37 4, K2... 4,14 4,40 3,39 3, K3... 3,83 4,19 3,14 3, K4... 3,85 4,28 3,23 3, K1... 3,96 4,42 3,36 3, K2... 4,08 4,56 3,49 3, K3... 4,17 4,66 3,55 3, K4... 4,13 4,61 3,54 3, K1... 4,12 4,61 3,51 3, K2... 4,16 4,67 3,51 3, K3... 4,34 4,89 3,76 3,80 2 For en dokumenasjon av MODAG, se Boug og Dyvi (2008). 8 Saisisk senralbyrå

11 Noaer 65/2012 Rammelånsrenen i KVARTS og MODAG 3. Rener i KVARTS I SSBs renesaisikk måles renene ved ugangen av kvarale. I våre beregninger benyer vi reneall som gjennomsni over hele kvarale. For reneall som er hene fra renesaisikken innebærer de a vi i våre analyser og abeller baser på kvaralsall benyer gjennomsnie av renen ved ugangen av forrige og inneværende kvaral. Figur 1. Rammelånsrene (konsruer og fakisk) og pengemarkedsrene i KVARTS, 2000(1)- 2011(3) 10 9 ramme r ramme er rammelånsrenen, r er pengemarkedsrenen. Rammelånsrenen er konsruer før 2006(3) baser på ulånsrene fra banker. 4. Esimering Renen på rammelån må følge pengemarkedsrenen med e påslag. På generell form kan man skrive syseme som (1) Δramme = 3 3 β 0 i Δramme i + β1 i Δr i + α( ramme 1 r 1 μ) + ε, i= 1 i= 0 der ramme er renesasen på rammelån mål i prosen mens r er pengemarkedsrenen mål i prosen, begge mål i periode. 3 Konsanledd fanger normal opp effeker av både drif (rend) i de inkludere variablene, sam nivåsammenhengen mellom dem. I og med a alle variablene her er renesaser, anar vi a de på lang sik ikke er noen rend i de inkludere variablene. Konsanledde μ vil da bare fange opp nivå-forskjellen mellom pengemarkedsrenen og ulånsrenen på rammelån på lang sik. Konsanledde kan derfor olkes som påslage på pengemarkedsrenen mål i prosenpoeng. 3 I forhold il variablene slik de er definer i KVARTS (der renen er mål som kvaralsrene og på raeform) innebærer dee følgende sammenhenger: r = 400 RNOK. ramme = 400 RENPF 300BO og Saisisk senralbyrå 9

12 Rammelånsrenen i KVARTS og MODAG Noaer 65/2012 Sesongdummyer vil være unødvendig å inkludere, da de ikke er noen grunn il å ro a de skal være noe sesongmønser i noen av reneseriene. Impulsdummyer kan derimo være akuel å inkludere hvis de er noen reneendringer i ramme-ulånene som ikke forklares ilfredssillende ved endringer i pengemarkedsrenen. Relasjon (1) er esimer for perioden 2000(1) 2011(3). Ved bruk av dummy sauraion i OxMerics, se Doornik og Hendry (2006), ender vi opp med følgende relasjon: (2) Δramme = 0,504 Δramme (0,0512) 0,157 ramme (0,0289) 1 1 0,213 Δramme r (9,0237) 1 0,811 + (0,1634) 2 5 i= 1 + 0,312 Δr + 0,188 Δr ˆ δ I (0,0189) i i, + ˆ ε (0,0313) 1 Her er I i, impusdummyer. 4 Sandardavvik er rapporer i pareneser. 5 De lagsikige påslage er esimer il 0,81 prosenpoeng, de vil si a på lang sik vil rammelånsrenen ligge 0,81 prosenpoeng over pengemarkedsrenen. Relasjon (2) inneholder mange impulsdummyer og i illegg er esimer over en periode der vi bare har genuin informasjon om rammelånsrenen i sise halvdel av esimeringsperioden. Relasjon (2) er derfor også reesimer på perioden 2005(1)- 2011(3) uen impulsdummyer men med bruk av dummy sauraion i OxMerics. Dee gir om lag samme esimaer som i (2). I illegg er de med 3 impulsdummyer. Disse impulsdummyene ble også inkluder når vi esimere fra 2000(1). Impulsdummyen for 2007(2) er den mins signifikane med en -verdi på 2,2. Ved å droppe denne impulsdummyen ender vi opp med følgende relasjon: (3) Δramme = 0,565 Δramme (0,1031) 1 0,223 Δramme 2 0,154 ramme 1 r 1 0,731 (0,0394) (0,1875) 0,419 I 2009(1) + 0,464 I 2009(3) + εˆ (0,0923) (0,0307) (0,01081) + 0,308 Δr (0,0363) + 0,150 Δr (0,0553) 1 Esimaene i (3) er omren som i (2). Sandardavvikene er noe lavere, men dee skyldes nok i førse rekke a de er færre observasjoner. Konsanledde i langsikssammenhengen innebærer e renepåslag på 0,73 prosenpoeng fra pengemarkedsrenen il rammelånsrenen. Til sammenligning har dee påslage vær 0,76 prosenpoeng som gjennomsni i perioden. Føyningen il relasjon (3) må anses som god. R 2 er 99,6% og innebærer a over 99 prosen av variasjonen i reneendringen er forklar av modellen. Sandardavvike il de esimere resledde er 0,038, som kan olkes i prosenpoeng. E 95 prosen konfidensinervall for rammelånsrenen (gi eksogene variable) vil da være ugjøre e inervall på 0,15 prosenpoeng (siden både øvre og nedre grense i konfidensinervalle er 2 ganger sandardavvike). Prediksjonsusikkerheen er dermed mege lav. Men koeffisienene for impulsdummyene i 1. og 3. kvaral 2009 viser a relasjonen ville bomme med 0,4-0,5 prosenpoeng i disse kvaralene hvis ikke 4 Dee er dummyer for følgende kvaraler: 2003(1), 2004(1), 2007(2), 2009(1) og 2009(3). 5 Sandardavvike il dee konsanledde er beregne slik a -verdien (dvs. forholde mellom den esimere verdien og dens sandardavvik) er uavhengig av om konsanledde er inkluder innenfor parenesen som urykker langsikssammenhengen eller ikke. 10 Saisisk senralbyrå

13 Noaer 65/2012 Rammelånsrenen i KVARTS og MODAG disse impulsdummyene hadde vær med. De viser a usikkerheen il relasjonen er en del sørre enn de variansen il resledde isoler se indikerer. Diagnosiske eser for relasjon (2) og (3) er rapporer i Tabell 2. Generel se er dee eser for om de finnes sysemaisk informasjon i resledde. De er normal ikke ønskelig, da vi ønsker a den sysemaiske informasjonen skal være fange opp i resen av relasjonen. Tesen AR er en es for auokorrelasjon i resledde; ARCHesen sjekker om resledde kvadrer i en periode avhenger sysemaisk av kvadrere resledd i idligere perioder; Normaliy eser om fordelingen il resledde avvikre fra en normalfordeling; Heero- og Rese-esene benyes for å avsløre om resledde kvadrer avhenger av kvadrere eksogene variable (Heeroesen) og endogene variable (Rese-esen). Ingen av de overnevne esene finner søe for a de er sysemaisk informasjon i resledde, verken i relasjon (2) eller relasjon (3). Tabell 2. Diagnosiske resulaer for esimere relasjoner Relasjon (2) Relasjon (3) AR 1-3 es... 0,909 [0.470] 0,683 [0,575] ARCH 1-3 es... 0,558 [0.694] 0,418 [0,742] Normaliy es... 0,348 [0,841] 0,284 [0,868] Heero es... 1,087 [0,402] 1,422 [0,266] Rese... 0,419 [0.661] 0,799 [0,466] Figur 2. Rekursive plo Dramme_1 +/-2SE 0.5 Dramme_2 +/-2SE Consan +/-2SE Dr 1.0 +/-2SE Dr_1 +/-2SE ramme-r_1 +/-2SE Plo over esima for koeffisien ved forskjellige slupunker for esimeringen med ilhørende usikkerhe gi ved +/- 2 ganger sandardavvike. Figur 2 viser rekursive plo av koeffisienesimaene i relasjon (3) for alle variable uenom impulsdummyene. Konkre viser disse esimaer ved forskjellige slupunker for esimeringen. Disse esimaene bør være sabile over id, noe de synes å være i sluen av perioden. Ved esimeringsslu før 2010 varierer derimo esimaene mye med slupunke, men de kan skyldes a esimeringsperioden er mege kor. Dee gjenspeiles også i a usikkerheen i esimaene er sor i denne perioden. Likheen i esimaene i relasjon (2) og (3) indikerer også a esimaene i lien grad endres over id. Der er relasjon (3) som er innarbeide i KVARTS. Saisisk senralbyrå 11

14 Rammelånsrenen i KVARTS og MODAG Noaer 65/2012 Figur 3. Gjennomslag fra pengemarkedsrenen il rammelånsrenen i KVARTS 1,2 1 0,8 Prosenpoeng 0,6 0,4 r ramme 0, Kvaraler Gjennomslage fra pengemarkedsrenen il rammelånsrenen. Figur 3 viser hvor rask en endringer i pengemarkedsrenen på e prosenpoeng slår inn på rammelånsrenen. 6 Allerede de kvarale pengemarkedsrenen øker med e prosenpoeng, øker rammelånsrenen med 0,3 prosenpoeng. I kvarale eer har rammelånsrenen øk med 0,74 prosenpoeng. I de redje kvaral eer økningen i pengemarkedsrenen er 95 prosen av juseringen i rammelånsrenen skjedd. Dereer holder den seg i område mellom 95 prosen og 99 prosen i om lag 2 år. Eer de er de idspunke er så god som hele økningen i rammelånsrenen komme. 5. Renerelasjonen i MODAG MODAG er en årsmodell. Renene i MODAG er derfor gjennomsnisrenene over åre. Disse kan derfor konsrueres som gjennomsnie av KVARTS-renene i åres fire kvaraler. Skjøingen av reneserien for rammelån i MODAG følger derfor direke fra skjøingen i KVARTS. Hungnes (2000a,b) viser hvordan kvaralsrelasjoner kan omregnes il årsrelasjoner. For årsdaa 7 der nå eller over år blir sammenhengen da 6 Husk a renesasene her er gjennomsnie i kvarale. En kan derfor enke seg a man ser på en økning i pengemarkedsrenen hel i begynnelsen av kvarale. Den førse juseringen i rammelånsrenen vil ikke skje umiddelbar eer økningen i pengemarkedsrenen (blan anne på grunn av krav il varslig av låneagerne for eksiserende lån). Hvis den førse juseringen av rammelånsrenen skjer mid i kvarale, vil for eksempel en økning på 0,3 prosenpoeng som gjennomsni over kvarale ilsvare a rammelånsrenen øker med 0,6 prosenpoeng mid i kvarale. 7 Her er variablene definer i prosen; dvs ramme år = 100* RENPF BO og 300 r år = RNOK, der RENPF300BO og RNOK er henholdsvis rammelånsrenen og pengemarkedsrenen i MODAG (begge gi på raeform i MODAG). 12 Saisisk senralbyrå

15 Noaer 65/2012 Rammelånsrenen i KVARTS og MODAG (4) Δramme år = 0,0436Δramme + 0,7466Δr år 0,7672 ramme år 1 + 0,0448Δr år 1 0,0025Δramme r år 1 år 1 år 2 + 0,0059Δr år 2 år 0,731 + ˆ ε. (0,1875) Figur 4 viser hvor rask en økning på e prosenpoeng i pengemarkedsrenen slår inn på rammelånsrenen. Allerede samme år øker rammelånsrenen med 0,75 prosenpoeng, mens den åre eer har øk med 0,95 prosenpoeng. Deree forseer økningen gradvis mo full gjennomslag. Figur 4. Gjennomslag fra pengemarkedsrenen il rammelånsrenen i MODAG 1,2 1 0,8 Prosenpoeng 0,6 0,4 r ramme 0, År Gjennomslage fra pengemarkedsrenen il rammelånsrenen. 6. Konklusjoner Saisisk senralbyrå har endre hvilken ulånsrene de gis prognoser på. Den nye renen er rammelån med sikkerhe i bolig fra finansinsiusjoner og kan olkes som boliglånsrene ved god sikkerhe. De økonomeriske relasjonene viser e rask gjennomslag fra pengemarkedsrenen il rammelånsrenen. I kvaralsrelasjonen ser vi a 75 prosen av endringen i rammelånsrenen har skjedd kvarale eer a pengemarkedsrenen øke. I årsrelasjonen slår 75 prosen av endringen u i rammelånsrenen allerede samme år. I allefseingen av sammenhengen mellom pengemarkedsrene og rammelånsrene har vi ikke a hensyn il øke krav il kjernekapial i bankene. Kravene il øk kjernekapial i bankene kan innebære a bankene må ha e sørre renepåslag på sine ulån framover. De vil i så fall innebære a rammelånsrenen kan bli noe høyere enn de overnevne relasjoner skulle ilsi. Saisisk senralbyrå 13

16 Rammelånsrenen i KVARTS og MODAG Noaer 65/2012 Referanser Boug, P. og Dyvi, Y. (2008). MODAG En makroøkonomisk modell for norsk økonomi. SØS 111, Saisisk senralbyrå. Doornik, J.A. og Hendry, D.F. (2006). Empirical Economeric Modelling Using PcGive 11: Volume I, London: Timberlake Consulans Press. (ISBN ) (3rd ediion: 2001; 2nd ediion: 1999; 1s ediion: 1996) Hungnes, H. (2000a). Beregning av årsrelasjoner på grunnlag av økonomeriske kvaralsrelasjoner, Rapporer 2000/9, Saisisk senralbyrå. Hungnes, H. (2000b). Omregning av KVARTS-relasjoner il MODAG-relasjoner, Noaer 2000/28, Saisisk senralbyrå 14 Saisisk senralbyrå

17 Noaer 65/2012 Rammelånsrenen i KVARTS og MODAG Figurregiser Figur 1. Rammelånsrene (konsruer og fakisk) og pengemarkedsrene i KVARTS, 2000(1)-2011(3)... 9 Figur 2. Rekursive plo Figur 3. Gjennomslag fra pengemarkedsrenen il rammelånsrenen i KVARTS Figur 4. Gjennomslag fra pengemarkedsrenen il rammelånsrenen i MODAG Tabellregiser Tabell 1. Gjennomsnilige veide renesaser inklusive provisjoner på ulån il publikum (prosen) eer id, ulånsar og långiver (rene ved ugangen av kvarale)... 8 Tabell 2. Diagnosiske resulaer for esimere relasjoner Saisisk senralbyrå 15

18 Avsender: Saisisk senralbyrå Posadresse: Posboks 8131 Dep NO-0033 Oslo Besøksadresse: Kongens gae 6, Oslo Oerveien 23, Kongsvinger E-pos: Inerne: Telefon: ISBN (ryk) ISBN (elekronisk) ISSN B Reuradresse: Saisisk senralbyrå NO-2225 Kongsvinger Saisisk senralbyrå 65/2012 Ryggeks Design: Siri Boquis

Notater. Katharina Henriksen. Justering for kvalitetsendringer av nye personbiler i konsumprisindeksen. En studie basert på hedonisk imputeringsmetode

Notater. Katharina Henriksen. Justering for kvalitetsendringer av nye personbiler i konsumprisindeksen. En studie basert på hedonisk imputeringsmetode 2006/58 Noaer Kaharina Henriksen Noaer Jusering for kvaliesendringer av nye personbiler i konsumprisindeksen En sudie baser på hedonisk impueringsmeode Avdeling for økonomisk saisikk/seksjon for økonomiske

Detaljer

Valuta og valutamarked 1. Innhold

Valuta og valutamarked 1. Innhold Forelesningsnoa 12, 20. mars 2015 Valua og valuamarked 1 Innhold Valua og valuamarked...1 Valua og valuakurs...1 Realvaluakurs...2 Valuamarked og valuakursregimer...6 Eerspørsel og ilbud eer valua...7

Detaljer

SNF-rapport nr. 21/04

SNF-rapport nr. 21/04 SNF-rappor nr. /04 PRISIN V FORSIKRINSKONRKER MED RENERNI av Roger F. Peersen Eirik M. Samnøy SNF-Prosjek nr. 7000 SMFUNNS- O NÆRINSLIVSFORSKNIN S Bergen, November 004 Dee eksemplar er fremsil eer avale

Detaljer

Jon Epland. Veier inn i og ut av fattigdom: Inntektsmobilitet blant lavinntektshushold. 2005/16 Rapporter Reports

Jon Epland. Veier inn i og ut av fattigdom: Inntektsmobilitet blant lavinntektshushold. 2005/16 Rapporter Reports 2005/16 Rapporter Reports Jon Epland Veier inn i og ut av fattigdom: Inntektsmobilitet blant lavinntektshushold Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter Reports I denne serien

Detaljer

Yrkesaktivitet blant eldre før og etter pensjonsreformen

Yrkesaktivitet blant eldre før og etter pensjonsreformen Rapporter Reports 12/2013 Pål Nordby, Sølve Mikal Nerland og Helge Næsheim Yrkesaktivitet blant eldre før og etter pensjonsreformen Rapporter 12/2013 Pål Nordby, Sølve Mikal Nerland og Helge Næsheim Yrkesaktivitet

Detaljer

Hos mor, hos far eller delt bosted?

Hos mor, hos far eller delt bosted? Rapporter Reports 2014/27 Jan Lyngstad, Ragni Hege Kitterød og Erik H. Nymoen Individuelle endringer i barns bo-ordning når foreldrene bor hver for seg Rapporter 2014/27 Jan Lyngstad, Ragni Hege Kitterød

Detaljer

Lars Østby Innvandrere med lavinntekt

Lars Østby Innvandrere med lavinntekt Rapporter 5/2010 Lars Østby Innvandrere med lavinntekt Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter I denne serien publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike

Detaljer

Rapporter. Hvilke fedre har lite eller ingen kontakt med barna når foreldrene bor hver for seg?

Rapporter. Hvilke fedre har lite eller ingen kontakt med barna når foreldrene bor hver for seg? Rapporter Reports 2015/2 Jan Lyngstad, Ragni Hege Kitterød, Hilde Lidén og Kenneth Aarskaug Wiik Hvilke fedre har lite eller ingen kontakt med barna når foreldrene bor hver for seg? Rapporter 2015/2 Jan

Detaljer

Arbeidsledighet som konjunkturindikator og forklaringsfaktor i makromodeller

Arbeidsledighet som konjunkturindikator og forklaringsfaktor i makromodeller Økonomiske analyser 5/ Arbeidsledighet som konjunkturindikator og forklaringsfaktor i makromodeller Victoria Sparrman* Arbeidsledigheten er en av de viktigste indikatorene på økonomiens tilstand. Nivået

Detaljer

Ragni Hege Kitterød. Når mor og far bor hver for seg Ansvar og omsorg for barna før og etter bidragsreformen. 2005/22 Rapporter Reports

Ragni Hege Kitterød. Når mor og far bor hver for seg Ansvar og omsorg for barna før og etter bidragsreformen. 2005/22 Rapporter Reports 2005/22 Rapporter Reports Ragni Hege Kitterød Når mor og far bor hver for seg Ansvar og omsorg for barna før og etter bidragsreformen Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter

Detaljer

Praktiseres delt bosted for barn av andre foreldregrupper enn før?

Praktiseres delt bosted for barn av andre foreldregrupper enn før? Rapporter Reports 2015/3 Ragni Hege Kitterød, Jan Lyngstad, Hilde Lidén og Kenneth Aarskaug Wiik Praktiseres delt bosted for barn av andre foreldregrupper enn før? Rapporter 2015/3 Ragni Hege Kitterød,

Detaljer

Samarbeid mellom foreldre som bor hver for seg

Samarbeid mellom foreldre som bor hver for seg Rapporter Reports 2015/1 Kenneth Aarskaug Wiik, Ragni Hege Kitterød, Jan Lyngstad og Hilde Lidén Samarbeid mellom foreldre som bor hver for seg Rapporter 2015/1 Kenneth Aarskaug Wiik, Ragni Hege Kitterød,

Detaljer

Studenters inntekt, økonomi og boutgifter

Studenters inntekt, økonomi og boutgifter Rapporter Reports 38/2012 Anders Barstad, Torkil Løwe og Lotte Rustad Thorsen Studenters inntekt, økonomi og boutgifter Levekår blant studenter 2010 Rapporter 38/2012 Anders Barstad, Torkil Løwe og Lotte

Detaljer

Ådne Cappelen, Torbjørn Eika og Joakim Prestmo Nedbyggingen av petroleumsvirksomheten Hvor store blir utfordringene for norsk økonomi?

Ådne Cappelen, Torbjørn Eika og Joakim Prestmo Nedbyggingen av petroleumsvirksomheten Hvor store blir utfordringene for norsk økonomi? Rapporter 46/2010 Ådne Cappelen, Torbjørn Eika og Joakim Prestmo Nedbyggingen av petroleumsvirksomheten Hvor store blir utfordringene for norsk økonomi? Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger

Detaljer

Studenters arbeid utenom studiene: Kvalitetsreform uten effekt?

Studenters arbeid utenom studiene: Kvalitetsreform uten effekt? Mina V. Grindland og Arne Mastekaasa Studenters arbeid utenom studiene: Kvalitetsreform uten effekt? Kvalitetsreformen i høyere utdanning som ble gjennomført i 2002 2003, innebar endringer i studieopplegg

Detaljer

Ragni Hege Kitterød Hvilke samværsfedre har lite kontakt med barna sine?

Ragni Hege Kitterød Hvilke samværsfedre har lite kontakt med barna sine? Ragni Hege Kitterød Hvilke samværsfedre har lite kontakt med barna sine? Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter I denne serien publiseres statistiske analyser, metode- og modellbeskrivelser

Detaljer

SØF-rapport nr. 01/11

SØF-rapport nr. 01/11 Betydningen av fullført videregående opplæring for sysselsetting blant unge voksne Torberg Falch Ole Henning Nyhus SØF-prosjekt nr. 8000: Betydningen av fullført videregående opplæring for sysselsetting

Detaljer

Eivind Tveter Arbeidsledighet blant innvandrere - en prognosemodell

Eivind Tveter Arbeidsledighet blant innvandrere - en prognosemodell Rapporter 9/5 Eivind Tveter Arbeidsledighet blant innvandrere - en prognosemodell Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter I denne serien publiseres statistiske analyser, metode-

Detaljer

Hva driver boligprisene?

Hva driver boligprisene? Hva driver boligprisene? Dag Henning Jacobsen, konsulent i Avdeling for verdipapirmarkeder, og Bjørn E. Naug, seniorrådgiver i Forskningsavdelingen. 1 Boligprisene har mer enn tredoblet seg siden 1992.

Detaljer

Audun Langørgen, Rolf Aaberge og Remy Åserud

Audun Langørgen, Rolf Aaberge og Remy Åserud 2002/15 Rapporter Reports Audun Langørgen, Rolf Aaberge og Remy Åserud Kostnads ved av kommuner Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter Reports I denne serien publiseres statistiske

Detaljer

Ådne Cappelen og Joakim Prestmo Effekter av finanspolitiske tiltak - en sammenlikning av to makroøkonomiske modeller

Ådne Cappelen og Joakim Prestmo Effekter av finanspolitiske tiltak - en sammenlikning av to makroøkonomiske modeller Ådne Cappelen og Joakim Prestmo Effekter av finanspolitiske tiltak - en sammenlikning av to makroøkonomiske modeller Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter I denne serien publiseres

Detaljer

Rapporter. Må vi jobbe mer? Konsekvenser av mindre materialistisk vekst. Erling Holmøy og Birger Strøm. Reports 2014/13

Rapporter. Må vi jobbe mer? Konsekvenser av mindre materialistisk vekst. Erling Holmøy og Birger Strøm. Reports 2014/13 Rapporter Reports 214/13 Erling Holmøy og Birger Strøm Må vi jobbe mer? Konsekvenser av mindre materialistisk vekst Rapporter 214/13 Erling Holmøy og Birger Strøm Må vi jobbe mer? Konsekvenser av mindre

Detaljer

CO2 komponenten av engangsavgiftens påvirkning på CO2 utslippet fra nye biler i Norge

CO2 komponenten av engangsavgiftens påvirkning på CO2 utslippet fra nye biler i Norge CO2 komponenten av engangsavgiftens påvirkning på CO2 utslippet fra nye biler i Norge Skrevet av Fredrik A. Gregersen ved det 5 årige masterprogrammet i samfunnsøkonomi Universitet i Oslo Januar 2010 i

Detaljer

Rente og pengepolitikk 1. Innhold. Forelesningsnotat 9, februar 2015

Rente og pengepolitikk 1. Innhold. Forelesningsnotat 9, februar 2015 Forelesningsnotat 9, februar 2015 Rente og pengepolitikk 1 Innhold Rente og pengepolitikk...1 Hvordan virker Norges Banks styringsrente?...3 Pengemarkedet...3 Etterspørselskanalen...4 Valutakurskanalen...4

Detaljer

2007/23 Rapporter Reports. Arne Støttrup Andersen. Lavinntektshusholdningers forbruk. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger

2007/23 Rapporter Reports. Arne Støttrup Andersen. Lavinntektshusholdningers forbruk. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger 2007/23 Rapporter Reports Arne Støttrup Andersen Lavinntektshusholdningers forbruk Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter Reports I denne serien publiseres statistiske analyser,

Detaljer

Arbeidsmarkedsstatistikk for innvandrere, basert på Arbeidskraftundersøkelsen (AKU)

Arbeidsmarkedsstatistikk for innvandrere, basert på Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) Rapporter Reports 33/2012 Ole Villund Arbeidsmarkedsstatistikk for innvandrere, basert på Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) Utvikling av et nytt beregningsopplegg Rapporter 33/2012 Ole Villund Arbeidsmarkedsstatistikk

Detaljer

Enkel Keynes-modell for en lukket økonomi uten offentlig sektor

Enkel Keynes-modell for en lukket økonomi uten offentlig sektor Forelesningsnotat nr 3, januar 2009, Steinar Holden Enkel Keynes-modell for en lukket økonomi uten offentlig sektor Notatet er ment som supplement til forelesninger med sikte på å gi en enkel innføring

Detaljer

Utviklingen i husholdningenes gjeld. En analyse av mikrodata for perioden 1986 2003

Utviklingen i husholdningenes gjeld. En analyse av mikrodata for perioden 1986 2003 Utviklingen i husholdningenes gjeld. En analyse av mikrodata for perioden 1986 2003 Magdalena D. Riiser, rådgiver, og Bjørn Helge Vatne, spesialrådgiver i Finansmarkedsavdelingen i Norges Bank 1 Husholdningenes

Detaljer

IS-RR - modellen: IS-LM med rente som virkemiddel i pengepolitikken 1

IS-RR - modellen: IS-LM med rente som virkemiddel i pengepolitikken 1 IS-RR - modellen: IS-LM med rente som virkemiddel i pengepolitikken Steinar Holden, 9. september 004 Kommentarer er velkomne steinar.holden@econ.uio.no IS-RR - modellen: IS-LM med rente som virkemiddel

Detaljer

10. Sosial kontakt og organisasjonsaktivitet

10. Sosial kontakt og organisasjonsaktivitet Seniorer i Norge 010 Sosial kontakt og organisasjonsaktivitet Tor Morten Normann 10. Sosial kontakt og organisasjonsaktivitet Norske seniorer lever stort sett sosialt aktive liv. Sammenlignet med andre

Detaljer