Enkelt og greit. Innhold. Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Kjerneverdier. Markedsposisjon. Markedstilbud

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Enkelt og greit. Innhold. Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Kjerneverdier. Markedsposisjon. Markedstilbud"

Transkript

1 Årsrapport 29

2 Innhold 3 Visjon, mål, posisjon og tilbud 4 Nøkkeltall 5 Viktige begivenheter 6 Ledelsen 7 Styret 8 Årsberetning 15 Resultatregnskap 16 Balanse 18 Kontantstrømoppstilling 19 Noter 37 Investorinformasjon 38 Tillitsvalgte, styret og ledelsen 4 Eierstyring og selskapsledelse 42 English summary 5 Revisors beretning 51 Melding fra kontrollkomiteen Enkelt og greit Visjon og forretningsidé Klepp Sparebank gjør bank enkelt og greit. Forretningsideen er å være en selvstendig, konkurransedyktig og offensiv bank med forankring i lokalmiljøet. På lag med kunden i jærsk ånd. Redelighet, hardt arbeid, nyskaping og langsiktig tenking er viktige elementer i denne kulturen. Overordnede mål Klepp Sparebank skal være en kundefokusert bank som er solid og gir en akseptabel avkastning på egenkapitalen. Vi skal være en interessant og attraktiv arbeidsplass, og en offensiv medspiller i lokalmiljøet. Banken ønsker dessuten være en aktiv aksjonær i bankalliansen Terra-Gruppen. Kjerneverdier På veien mot visjonen styres våre prioriteringer av ei SOL. I Stolt ligger at vi er stolte av banken og kundene. Med Offensiv mener vi at vi skal skape verdier sammen med kundene. Og i Langsiktig ligger en grunnholdning om å bygge stein på stein. Markedsposisjon Klepp Sparebank har passert 16 kunder og har en forvaltningskapital på mer enn 6 milliarder kroner. Fordelingen mellom privat- og bedriftsmarkedet er i prosent omtrent 6/4. Banken har et sterkt lokalt fotfeste, med anslagsvis 7 av 1 i Klepp kommune som kunder. En tilfredshetsundersøkelsen blant kundene, gjennomført av Norsk Kundebarometer i juni, viser svært høy score. Svært få banker i Norge kan vise til mer fornøyde kunder. Den strategiske målsettingen er å ta godt vare på de kundene vi har, samtidig som vi videreutvikler de siste års satsinger. Banken viser samfunnsansvar ved solid støtte til kultur, idrett, organisasjoner og lag i vårt primærområde. Markedstilbud Klepp Sparebank tilbyr kundene alt de trenger av finansielle produkter og tjenester. Banken er aktiv bruker av tjenestene til finanshuset Terra-Gruppen. Samarbeidet med Terra og andre leverandører gir kundene et komplett tilbud i pengeplassering, forsikring, finansiering, betalingsformidling, eiendomsmegling osv. Vi leverer med garanti: Hyggelige møter. Flinke folk. Forståelig språk. Rask og ukomplisert saksbehandling. Enkelt og greit. 2 3

3 Nøkkeltall Viktige begivenheter i 29 Resultatsammendrag Beløp i tusen kr, og % av forvaltningskapital Beløp % Beløp % Beløp % Beløp % Beløp % Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter , , , , ,77 - rentenetto inkl. avkastning pengemarkedsfond , , ,71 Sum driftsinntekter , , , , ,75 Sum driftskostnader , , , , ,54 Driftsresultat før tap , , , , ,98 Netto tap , ,27 92, ,3 256,1 Gevinst/tap på anleggsmidler 1, Resultat av ordinær drift før skatt 21 71, , , , ,97 Skatt på ordinært resultat 5 811, , , ,16 6 5,2 Resultat av ordinær drift etter skatt , , , , ,77 Utdrag fra balansen Beløp i millioner kroner Forvaltningskapital Netto utlån Innskudd fra kunder Sertifikater og obligasjoner Aksjer, andeler, andre rentebærende papirer herav pengemarkedsfond Egenkapital Nøkkeltall Utvikling siste 12 måneder - Forvaltning 3 % 15 % 31 % 15 % 17 % - Utlån -1 % 9 % 28 % 17 % 16 % - Innskudd 3 % 2 % 24 % 15 % 13 % Kapitaldekning 13,9 % 11,4 % 13,4 % 11,8 % 13,3 % Kjernekapital 13,3 % 1,8 % 13, % 11,3 % 12,3 % Egenkapitalrentabilitet før skatt 5,5 % -8,5 % 1,2 % 9,6 % 13,3 % Egenkapitalrentabilitet etter skatt 4,1 % -6,9 % 7,4 % 7,3 % 1,6 % Kostnader av totale inntekter 64 % 65,3 % 63 % 71 % 61 % Kostnader av totale inntekter eks. kursgevinster/tap 67 % 6,4 % 64 % 72 % 66,2 % Gjennomsnittlig forvaltningskapital (millioner kroner) Misligholdte engasjement i % av br. utlån,36 %,35 %,38 %,11 %,1 % Tapsutsatte engasjement i % av br. utlån 1,31 % 2,78 %,5 %,9 %,15 % Antall årsverk Egenkapitalbevis (EKB) Egenkapitalbevisbrøk 1) 29,4 % 27,4 % 21,1 (28,7) % Børskurs 66 kr 8 kr 116,5 kr Børsverdi (mill. kr) 71 kr 86 kr 125 kr Bokført egenkapital pr. EKB 17 kr 15 kr 15 kr Resultat pr. EKB 1) 4,34 kr -7,32 kr -5,42 (7,36) kr Utbytte pr. grunnfond 2,15 kr, kr 5,4 kr Pris/resultat pr. EKB 1) 15,2-1,9 21,5(16) Pris/bokført egenkapital,6,8 1,1 1) Tallene i parentes for 27 er beregnet uten avkortning for når i året kapitalen er innbetalt. Driftsresultatet før tap er et av de beste i bankens historie. Dette til tross for at rentenettoen tidlig på året var lav og ikke ga tilfredsstillende inntjening. Klepp Sparebank styrket kjernekapitalen gjennom opptak av fondsobligasjonslån fra Statens finansfond. Banken er svært tilfreds med å ha opprettholdt god likviditet i 29. Siden slutten av 28 har banken jobbet hardt for å få en best mulig løsning på de tapsutsatte engasjementene. Dette har vært et ressurskrevende arbeid. Klepp Sparebank har en stabil, god kundemasse. I et utfordrende marked har vi valgt å fokusere på våre eksisterende kunder. Banken kan likevel bokføre netto kundetilgang. Klepp Sparebank sine egenkapitalbevis har hatt en negativ utvikling i 29. Det har vært liten bevegelse i eierstrukturen, noe vi oppfatter som et tegn på at de fleste ønsker å sitte med papiret. Likviditeten har tatt seg noe opp mot slutten av 29 og inn i 21. En arbeidsmiljøundersøkelse viste at medarbeiderne trives godt. Klepp Sparebank jobber bevisst for å beholde og videreutvikle den dyktige staben. Etter åtte år i stolen ga adm. banksjef mot slutten av 29 beskjed om at han ønsket å gå over i annen bransje. Banken har ansatt Tor Egil Lie som ny adm. banksjef. Han begynte i stillingen 1. mars 21. Resultat Egenkapitalrentabilitet etter skatt Egenkapital Mill. kroner ,8,6,4,2 -,2 -,4 Prosent av gj. forvaltning Prosent Millioner kroner Kapitaldekning % -4 -,

4 Ledelsen Styret 1 Banksjef bedriftsmarked Jone Skretting 2 Leder kundesenter Inger K. Drengstig 3 Banksjef økonomi og finans Åse Bente Søyland Wærsland 4 Risk manager Magne Stangeland 5 Adm. banksjef Gabriel Block Watne 6 Banksjef personmarked Anita Heigre Espedal Ledergruppen i Klepp Sparebank består av seks personer. Ledelsen har i gjennomsnitt 11 års fartstid i Klepp Sparebank, enda lenger når vi snakker bank generelt. Samlet har ledelsen lang utdanning og bred erfaring fra økonomi/bankfag, regnskap, revisjon, markedsføring og ledelse. Se kortfattede individuelle CVer på side 39. Styret velges av forstanderskapet i banken og består av fem medlemmer. Samlet har styret betydelig kompetanse i styrearbeid og bankvirksomhet, og dessuten omfattende erfaring og bakgrunn fra næringsliv, jus, politikk og organisasjonsliv. Se kortfattede individuelle CVer på side Styremedlem Jan-Harald Damsgård (ansattes representant) 2 Styreleder Tor Audun Bilstad 3 Nestleder Randi Skadsem Egeland 4 Styremedlem Per T. Sekse 5 Styremedlem Hilde Kraggerud 6 7

5 Årsberetning for året 29 Bedring i verdensøkonomien Finanskrisen førte verdensøkonomien inn i en av de verste Fra våren 23 og frem til finansuroen startet sommeren resesjonene siden 3- årene. Mot sommeren 29 begynte 27, steg aksjeverdiene på Oslo Børs med 4 prosent. Fra nedgangen å stoppe opp, og i andre halvår var det igjen mai 28 til børsen var på det laveste i slutten av november tegn til vekst i flere land. Det kraftige produksjonsfallet fra svekket den seg over 6 prosent. Siden november har i fjor gjør at aktiviteten likevel er på et lavt nivå. Det betyr imidlertid børskursene vokst med nærmere 9 prosent. lavkonjunktur i en rekke land fremover. Økningen kommer imidlertid fra et lavt nivå, og vi er på linje med aksjekursene i begynnelsen av 26. Norsk økonomi Konjunkturtoppen ble nådd mot slutten av 27, etter fem Da finanskrisen startet for fullt i fjor høst, fryktet man en år med høyere vekst enn trendveksten (potensiell vekst) i kraftig stigning i arbeidsledigheten. Finanspolitiske tiltak fastlandsøkonomien. Dette markerte slutten på den og lave renter, sammen med at nedgangen i verdensøkonomien ikke ble så langvarig som fryktet, gjorde at ledigheten sterkeste vekstperioden på 4 år. I første kvartal 28 gikk veksten kraftig ned. Finanskrisen høsten 28 førte til at ikke har økt så mye og dermed fortsatt er på et lavt nivå. veksten stoppet opp. Etter tre kvartaler med nedgang i fastlandsøkonomien var det igjen positiv, men svak vekst Bankpakke 1 (bytteordningen og F-lån med lengre løpetid) i 2. og 3. kvartal 29. Økt konsum i husholdninger og som ble introdusert før jul 28, bidro med betydelig offentlig forvaltning bidro klart til veksten. Økningen i likviditet til bankene. I februar 29 kom Bankpakke 2. konsumet skyldes de kraftige rentekuttene som påvirket Det ble etablert to fond. Statens obligasjonsfond tilbød disponibel inntekt, mens sterk etterspørsel fra offentlig obligasjonsfinansiering på inntil 5 milliarder kroner. Dette sektor skyldes ekspansiv finanspolitikk som følge av fondet hadde per desember lånt ut mellom 7 og 8 milliarder mottiltak mot finanskrisen. I 3. kvartal var det for første kroner. Statens finansfond ble etablert med en ramme på gang på over ett år vekst i industriproduksjonen. Også 5 milliarder kroner for å styrke kjernekapitalen og dermed eksporten har begynt å øke. Det er imidlertid fortsatt utlånskapasiteten til bankene. 28 banker fått tildelt nedgang i investeringene i næringslivet og boliginvesteringene. Tjenesteproduksjonen gikk ned. Det henger sammen kjernekapital på til sammen 4,1 milliarder kroner. med svak etterspørsel fra næringslivet. Dersom veksten blir I begynnelsen av 29 la Regjeringen også fram en finanspolitisk tiltakspakke på totalt 2 milliarder kroner. Av dette lavere enn trendveksten fremover, vil norsk økonomi fortsette å være i en lavkonjunktur og arbeidsledigheten vil stige. var 16,75 milliarder nye tiltak på statsbudsjettets utgiftsside og 3,25 milliarder skatteletter for næringslivet. Skatteletten Petroleumsinvesteringene har bidratt til å holde aktiviteten gir bedriftene en midlertidig mulighet til å tilbakeføre oppe gjennom finanskrisen. Etter en vekst på over 12 prosent underskudd på inntil 5 millioner kroner årlig i 29 og 21. fra 4. kvartal 28 til 1. kvartal 29, var det en nedgang på rundt åtte prosent i 2 og 3. kvartal. Dette skyldes i hovedsak Mot slutten av 28 kuttet Norges Bank styringsrenta lavere aktivitet innen lete- og produksjonsboring, der kraftig som følge av finanskrisen. Rentekuttene fortsatte investerings veksten var betydelig gjennom vinteren. Mange av utover våren, og i juni ble rentebunnen nådd med en rente de nye investeringene krever en minstepris på 7 dollar fatet på 1,25 prosent. Rentenivået i første halvår 29 var for å være lønnsomme. Oljeprisen har omtrent doblet seg siden historisk lavt. I løpet av syv måneder kuttet sentralbanken årsskiftet 28 29, og lå mot slutten av 29 på rundt 75 renta med 4,5 prosentpoeng. Utover sommeren ble det dollar fatet. Økningen i oljeprisene skyldes i hovedsak at OPEC klart at nedgangen i nasjonal og internasjonal økonomi har redusert produksjonen. I tillegg har etterspørselen økt noe. hadde begynt å stoppe opp. I Norge hadde produksjonen og sysselsettingen falt mindre enn ventet. Dermed kom Fra sommeren 27 fram til desember 28 var det en sentralbanken med de første signalene om renteøkninger. sammenhengende nedgang i boligprisene. Det siste året Den første økningen på,25 prosentpoeng kom i oktober. har det vært oppgang. I oktober og november var prisene Samtidig ble det lagt fram en ny pengepolitisk rapport som tilbake på toppnivået i 27, målt i nominelle priser. Lave viste en rentebane med en styringsrente på rundt 2,5 renter, sammen med at arbeidsledigheten fortsatt er på et prosent mot slutten av 21. lavt nivå, kan nok forklare de økte boligprisene. I desember kom ytterligere en renteøkning. Begrunnelsen var økt aktivitet i norsk økonomi sammen med bedring i verdensøkonomien. Konsumprisindeksen (KPI) og kjerneinflasjonen (KPI-JAE) har steget med henholdsvis 2,2 og 2,7 prosent i perioden januar-november sammenlignet med samme periode i fjor. Dette er i tråd med Norges Banks anslag fra oktober Rogaland har hatt omtrent samme utvikling som resten av landet. Ledigheten i Rogaland er fortsatt lavere enn resten av landet. Konkurransesituasjonen Konkurransen med andre finansinstitusjoner er sterk. Det er hard konkurranse på alle produktområder, innskuddssiden spesielt. Strategi Klepp Sparebank skal være en selvstendig, konkurransedyktig og offensiv bank med forankring i lokalmiljøet. På lag med kunden i jærsk ånd. Vi skal opprettholde vår sterke posisjon i vårt primære markedsområde som er Klepp kommune. Sekundært vil banken også bearbeide spesifikke kundesegment innenfor området Sør-Rogaland. Vår visjon er å gjøre bank enkelt og greit. Bankens kjerneverdier er: Stolt Vi er stolte av banken og kundene Offensiv Vi vil skape verdier sammen med kundene Langsiktighet Vi bygger stein på stein! Banken skal være solid og kundefokusert. Våre ansatte er en viktig ressurs, og vi legger vekt på at de skal ha en interessant og attraktiv arbeidsplass. Kompetanseoppbygging er et hovedsatsingsområde. For å sikre bankens videre utvikling skal bankens lønnsomhet ligge på et nivå som gir en akseptabel avkastning på egenkapitalen. Banken skal også være en offensiv medspiller i lokalmiljøet og en aktiv aksjonær i Terra-Gruppen. Strategisk samarbeid Finanskonsernet Terra-Gruppen er eid av 78 selvstendige og lokalt forankrede norske sparebanker og OBOS (Oslo Bolig- og Sparelag). Klepp Sparebank er blant de 79 aksjonærene med en eierandel på 2,8 %. Terra-Gruppen og deres aksjonærer utgjør en av Norges største finansgrupperinger, med en samlet forvaltningskapital på om lag 236 milliarder kroner, hvorav bankene står for 185, milliarder. Terra-Gruppens mål er å ivareta aksjonærenes interesser på områder der de hver for seg ville hatt begrensede muligheter til å klare seg like godt alene. Siden etableringen i 1997 har Terra-Gruppen vokst gjennom etableringer, organisk vekst og oppkjøp. Terrabankene har en samlet kundemasse på ca. 75 kunder og har landets høyeste kundetilfredshet og lojalitet av alle banker med fysisk kundekontakt i Norge. Dette gjør Terra-Gruppen til en ledende og en av de største aktørene i det norske markedet for finansielle produkter og tjenester. Terrabankene har samlet en betydelig distribusjonskapasitet med 19 bankkontorer i 15 kommuner. Slik sett bidrar Terra og sparebankene til mangfold i finansnæringen, lokal verdiskaping og nærhet til kundene. Terra-Gruppen arbeider for at Klepp Sparebank og de andre aksjonærene oppnår gode vilkår for effektiv drift. På bankenes vegne framforhandler Terra-Gruppen løsninger som gir bankene strategiske og økonomiske gevinster. Gjennom alliansen får Terrabankenes kunder tilgang til hele bredden av konkurransedyktige produkter og tjenester som den enkelte lokale sparebank ikke ville kunne produsere og tilby alene. Gjennom sine produktselskaper tilbyr Terra-Gruppen en lang rekke konkurransedyktige produkter. De viktigste er boliglån gjennom Terra Boligkreditt, debet- og kredittkort fra Terra Kort, skade- og livsforsikring fra Terra Forsikring, fond og obligatorisk tjenestepensjon fra Terra Forvaltning, aksjehandel gjennom Orion Securities samt leasing og salgspantlån fra Terra Finans. Terra-Gruppen har to eiendomsmeglerkjeder: Terra Eiendomsmegling og Aktiv Eiendomsmegling. De to kjedene rendyrkes med to forskjellige konsepter. Mens Aktiv Eiendomsmegling har sin virksomhet konsentrert om de store byene, er Terra Eiendomsmegling lokalisert i mindre byer. De to kjedene har til sammen nesten 8 meglerkontorer, og formidlet ca. 1 eiendommer i 29. I tillegg til den forretningsmessige driften i produktselskapene har Terra-Gruppen ansvar for å utføre en rekke fellesoppgaver på vegne av Terrabankene. Dette gjelder blant annet innkjøp av tjenester og produkter innenfor IT, betalingsformidling, prosjektstyring, opplæring og kompetanseutvikling, samt fellestjenester som merkevarebygging, kommunikasjon og fremme av bankenes næringspolitiske interesser. I tillegg tilbyr Terra-Gruppen bankene felles økonomi- og regnskapsservice. 8 9

6 Bankens virksomhet i 29 For Klepp Sparebank har 29 vært et utfordrende år. Begynnelsen av året var preget av en svak rentenetto som følge av den raske rentenedgangen på slutten av 28. Fundingmarkedet var stramt første halvår, men har gradvis bedret seg. Tapene i fjerde kvartal ble noe høyere enn forventet. Banken har nå 53 tilsatte og antall årsverk er 47. I fjor var også antall årsverk 47. Adm. banksjef sa opp sin stilling i slutten av 29. Banken har ansatt Tor Egil Lie som ny adm. banksjef. Han begynte i stillingen 1. mars 21. Banken er medlem av SAMKO (bedriftshelsetjenesten i Klepp). Vi mener at vi generelt har et godt arbeidsmiljø, og vi forurenser ikke det ytre miljø. Det har ikke skjedd noen skader eller ulykker i banken. Sykefraværet i 29 var 5,4 %, mot 1,9 % i 28. Banken har som målsetting at sykefraværet skal være lavere enn 2 %, og vil arbeide for å nå dette måltallet. Ved utgangen av 29 er det 32 kvinner og 21 menn ansatt i banken. Banken har 9 ledere med personalansvar, av disse er 5 menn og 4 kvinner. Bankens ledergruppe består av 6 personer, 3 menn og 3 kvinner. I bankens styre er det 3 menn og 2 kvinner. Basert på dagens situasjon er det ikke vurdert som nødvendig å iverksette noen spesielle tiltak med hensyn til likestilling. Styret har besluttet at salgskontorene i Sandnes og Stavanger avvikles. Resultatregnskapet Årsregnskapet er avgitt under forutsetning av fortsatt drift, en forutsetning som er til stede med dagens egenkapital. Styret kjenner ikke til vesentlige usikkerheter som vil kunne ha betydning for vurdering av bankens årsregnskap. Styret mener at årsberetningen gir en rettvisende oversikt av bankens eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat per Det har heller ikke inntruffet forhold etter regnskapsårets slutt som har betydning for vurdering av regnskapet. Bankens inntekter Bankens rentenetto utgjør 65,3 millioner kroner, en nedgang på 14,8 millioner fra 28. Rentenettoen i prosent var 1,7 % i 29 mot 1,45 % i 28. Nedgangen i rentenettoen skyldes blant annet den raske rentenedgangen i slutten av 28, som resulterte i høye kostnader på fastrenteinnskudd i først halvår 29 og lavere inntekter på lånemargin. Funding-kostnadene har også ligget på et høyere nivå enn tidligere. Rentenettoen har visst en gradvis forbedring gjennom året. Banken har valgt å plassere en del av overskuddslikviditeten i pengemarkedsfond og ikke i enkeltobligasjoner. Dette medfører at inntektene fra obligasjonsfondene ikke blir medtatt i rentenettoen. På årsbasis utgjør det ca 7,5 millioner kroner. Utbytte av aksjebeholdningen og resultatandel i tilknyttet selskap er på 9,1 millioner kroner inkludert avkastning pengemarkedsfond, en økning på,3 millioner kroner i forhold til 28. Terra-Gruppen ga ikke utbytte i 29, i 28 var utbyttet på 2,4 mill kr. Klepp Sparebank eide ved årsslutt 48 % av Terra Eiendomsmegling Jæren AS. Eierandelen ga banken et overskudd på 1,7 millioner kroner. I 28 hadde Terra Eiendomsmegling Jæren AS underskudd, der bankens andel var 1,5 millioner. Provisjon og inntekter fra banktjenester er tilnærmet uendret, 22,1 millioner kroner i 29 og 22,2 millioner i 28. Provisjonskostnadene var i 29 på 4,9 millioner. Dette er en økning på,3 millioner i forhold til i fjor. I 29 hadde banken en kurs - gevinst på 4,4 millioner mot et kurstap på 8,1 millioner i 28. Av dette utgjør kursgevinst på aksjer og aksjefond 2,6 millioner og kursgevinst obligasjoner 1,3 millioner. Valuta og finansielle derivater viste en gevinst på,4 millioner. Sum netto andre driftsinntekter i 29 er 31,8 millioner. mot 18,4 millioner i 28. Driftskostnader Bankens totale driftskostnader utgjør 61,7 millioner kroner. Dette er en reduksjon på 2,6 millioner fra året før. Lønn og andre administrasjonskostnader utgjør 48,6 millioner kroner mot 52,6 millioner i 28. Andre driftskostnader har gått opp fra 7,8 millioner kroner i 28 til 9,3 millioner i 29. Tap avsetninger til tap kredittrisiko Vi har netto tap på 13,7 millioner kroner i 29, mot netto tap på 7 millioner i 28. Gruppenedskrivinger på utlån er økt fra 15,1 millioner kroner i 28 til 15,9 millioner i 29. Tapene er betydelig lavere enn i fjor. Det var en økning i individuelle tapsavskrivninger i fjerde kvartal 29, dette på grunn av negativ utvikling på enkelte av bankens tapsutsatte engasjement. Fra 28 til 29 har det vært en økning i misligholdte engasjement (brutto) fra 17,9 til 18,3 millioner kroner. Tapsutsatte engasjement (brutto) har gått ned fra 142,2 millioner kroner til 77,3 millioner. Millioner kroner Millioner kroner Disponering av overskuddet Overskuddet før skatt er ,19 kroner og etter skatt ,19. Styret forslår følgende disponering: Overført til sparebankens fond ,45 Overført til gaver 1 1, Overført til utbytte , Overført til utjevningsfond ,74 Utviklingen Utviklingen i bankens i bankens egenkapital egenkapital 25 29: 24 29: Utviklingen i bankens egenkapital 24 29: Forvaltningskapital 24 29: Bankens forvaltningskapital 7 15 Forvaltningskapitalen var ved utgangen av 29 på millioner kroner. Dette er en økning på 184 millioner, 5 tilsvarende 3 % fra året før Forvaltningskapital 25 29: Forvaltningskapital 24 29: Samlede utlån 24 29: Utlån Samlede utlån 24 29: Netto utlån var på 5 12 millioner kroner mot 5 41 millioner ved forrige årsskifte. Reduksjonen i utlånsvolum er mindre enn 1 %. Privatmarkedet har hatt en reduksjon på 2 % Bedriftsmarkedet har hatt en vekst på 1 %. Banken har en 5 4 distribusjonsavtale med Terra Boligkreditt og opptrer som 3 agent. Porteføljen i Terra Boligkreditt ved utgangen av året Kundeinnskudd 24 29: er på 765,4 millioner kroner, inkludert lån i Terra Boligkreditt 2 35 har utlån privat økt med 6,1 % og totale utlån med 4,3 %. 1 3 Av samlede utlån utgjør privatmarkedet 6 %, jordbruk % og 25 annet næringsliv % Samlede 3 utlån 25 29: Samlede utlån 24 29: Samlede utlån 24 29: Innskudd 2 Innskudd fra kunder Kundeinnskudd har hatt en 24 29: vekst på 3 % og var på millioner kroner mot millioner ved forrige årsskifte. 3 Innskuddsdekningen i forhold til utlån går opp fra 56 % 25 i 28 til % i Kundeinnskudd 25 29: Kundeinnskudd 24 29: Kapitaldekning i % 24 29: Likviditetsrisiko 8 Fundingmarkedet 6 Kapitaldekning bearbeides aktivt i % 24 29: for å sikre at tilstrekkelig funding 164 alltid er til stede. Banken skal ha en moderat 2 likviditetsrisiko. 14 Likviditetsindikator 1 skal være større enn 12 1 og likviditetsindikator 2 større enn 11. Likviditetsindikator 1 og 2 var pr henholdsvis 13 og 114, utarbeidet i 8 henhold til Kredittilsynets anbefalinger. Bankens eksponering 6 4 i fundingmarkedet er på 2 76 millioner kroner, en reduksjon på 17 millioner fra 28. Banken har 2 76 millioner 2 kroner i obligasjonslån og ingen sertifikat. Restløpetiden på obligasjonslånene er fra 4 måneder 27 til 28 5 år. Det er 29 to forfall i første halvår av 21 på totalt 171 millioner kroner, og to forfall siste halvår 21 på 337,3 millioner kroner. I sum ordinære obligasjonslån har banken et syndikert utenlandslån på 117,3 millioner kroner med 9 måneders restløpetid. Banken tok opp ett F-lån i 29 på 3 millioner kroner. Inkludert F-lånene hadde banken ved utgangen av året en gjeld til kredittinstitusjoner på 6 millioner kroner, en økning på 2 millioner i forhold til året før. 15 Kundeinnskudd 24 29:

7 Banken har også ubenyttete trekkrettigheter på totalt 38 millioner, en økning på 5 millioner i forhold til i fjor. Samt 765 millioner kroner overført til boliglån til Terra Boligkreditt, en økning på 289 millioner. Likviditeten i markedet var stram først halvår av 29, men har gradvis blitt lettere. Marginene har gått ned i løpet av året, men er fortsatt betydelig høyere enn tidligere. Banken har ikke hatt problemer med å skaffe den nødvendige funding. Styret vurderer bankens likviditetssituasjon som god. Renterisiko Bankens utlånsportefølje har et renteforfall på mindre enn ett år. Alle nye fastrentelån til kunder blir rentebyttet over til flytende rente. Ved større fastrentelån blir det inngått en rentebytteavtale pr. lån. Ved mindre fastrentelån vil rentebytteavtalen omfatte mange lån. I forbindelse med innfrielse av mindre fastrentelån vil det bli enkelte åpne poster i rentebytteavtalene. Disse åpne postene vil representere en renterisiko for banken. Alle innskudd har også renteforfall på mindre enn ett år. Durasjonen på obligasjonsporteføljen var,14 pr mot,17 i 28. Banken skal ikke ha mer enn 1, i durasjon (1 års snitt løpetid) på obligasjonsporteføljen. Rentefølsomheten i bankens portefølje er redusert i løpet av 29. Ved en parallellforskyving av rentekurven med 1 % ville resultateffekten vært 1,7 millioner kroner pr mot 7,2 millioner kroner ved forrige årsskifte. Klepp Sparebank har kun en mindre kontantbeholdning i forbindelse med kjøp og salg av reisevaluta. Banken har ellers ingen aktiva- eller passivapost i utenlandsk valuta. Imidlertid har banken en indirekte valutarisiko i form av garanti for valutalån formidlet til annen kredittinstitusjon. Banken vil på disse garantiene imidlertid kun ha en valutarisiko dersom kunden skulle misligholde lånet. Banken har et syndikert lån i euro. Lånet er sikret via swap-avtale mot norske kroner for å unngå valutarisiko. Banken vurderer derfor valutarisikoen som lav. Kredittrisiko Styret er opptatt av at kompetansen og støttesystemene kontinuerlig videreutvikles, herunder at det gis spesiell oppmerksomhet mot å videreutvikle modeller for måling og rapportering av kredittrisiko på enkeltengasjement og porteføljenivå. Bankens kredittpolicy oppdateres når det anses som hensiktsmessig og minst årlig. Styret vurderer risikoen for tap på utlån og garantier for person- og landbrukskunder generelt som lav. Risikoen for tap i bankens øvrige næringsengasjement er moderat, men banken har enkeltstående store engasjement som krever tett oppfølging. Operasjonell risiko Operasjonell risiko omfatter alle de potensielle tapskilder som er knyttet til den løpende driften av bankens virksomhet. Banken legger vekt på målrettede tiltak for å forebygge mot og redusere den operasjonelle risikoen Risikostyring En effektiv risikostyring er et viktig element for at banken skal nå sine strategiske målsettinger. Banken har etablert egne risikostrategier, der det er konkretisert styringsmål og rammer. Disse strategiene revurderes minst årlig i sammenheng med bankens øvrige planprosess. Utviklingen i risikobildet rapporteres periodisk til styret. Styret i Klepp Sparebank har en målsetting om at bankens risikoprofil skal være lav til moderat. Kontantstrøm Det har kun vært marginale endringer i utlånsmassen i løpet av 29. Egenkapital/egenkapitaldekning. Bankens bokførte egenkapital utgjør 396 millioner kroner. Eierandelskapitalen er på 17,7 millioner kroner og det er et overkursfond på 5,1 millioner. Banken tok opp ett fondsobligasjonslån fra Statens finansfond på 75 millioner kroner i 29. Den vektede kapitaldekning utgjør pr ,9 %, mot 11,4 % pr Økningen skyldes nytt fondsobligasjonslån og årets overskudd. Kapitaldekning i % 25 29: Kapitaldekning i % 24 29: Utsiktene fremover Norsk økonomi ser ut for å ha kommet gjennom finanskrisen på en bra måte. Imidlertid er aktivitetsnivået internasjonalt og nasjonalt på et lavt nivå sammenlignet med tidligere. Innenfor bedriftsmarkedet kan det derfor være at 21 også blir et utfordrende år. Takk Styret vil takke alle ansatte og tillitsvalgte for verdifull innsats og godt samarbeid i året som gikk, og håper på hver enkelts bidrag for en god utvikling for Klepp Sparebank. Vi vil også takke alle kunder og forbindelser for øvrig for den tillit som er blitt vist banken gjennom året 29. Vi håper på et fortsatt godt samarbeid. Kleppe, 17. februar 21 Styret i Klepp Sparebank Tor Audun Bilstad Randi Skadsem Egeland Hilde Kraggerud Leder Nestleder Per T. Sekse Jan-Harald Damsgård 12 13

8 Resultatregnskap Den må broga vede så he det! [ jærsk uttrykk, hørt fra kunde som trosser bølgedaler og uansett sparer fast i fond] RESULTAT (beløp i 1 kroner) Noter Renteinntekter og lignende inntekter Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kunder Renter og lignende inntekter av sertifikat, obligasjoner og verdipapirer SUM RENTEINNTEKTER OG LIGNENDE INNTEKTER Rentekostnader og lignende kostnader Renter og lignende kostnader på gjeld til kredittinstitusjoner Renter og lignende kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder Renter og lignende kostnader på utstedelse av verdipapirer Renter ansvarlig lånekapital Andre rentekostnader og lignende kostnader SUM RENTEKOSTNADER OG LIGNENDE KOSTNADER Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Utbytte/andre inntekter av verdipapir med variabel avkastning Inntekter av aksjer og verdipapirer med variabel avkastning Inntekter av eierinteresser i tilknyttede selskap 6/ Sum utbytte/andre inntekter av verdipapir med variabel avkastning Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Garantiprovisjon Andre gebyrer og provisjonsinntekter Sum provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester Andre gebyrer og provisjonskostnader Netto verdiendring og gevinst/tap av valuta og verdipapirer Netto verdiendring og gevinst/tap på sertifikat/obl./andre rentebærende verdipapirer Netto verdiendring og gevinst/tap på aksjer og verdipapirer med variabel avkastning Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og finansielle derivater Sum netto verdiendringer/gevinst/tap valuta/verdipapir Andre driftsinntekter Driftsinntekter faste eiendommer Andre driftsinntekter Sum andre driftsinntekter Netto andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Lønn og generelle administrasjonskostnader Lønn Pensjoner Sosiale kostnader Sum lønn mv Administrasjonskostnader Sum lønn og generelle administrasjonskostnader Avskrivninger m.v. av varige driftsmidler Ordinære avskrivninger Andre driftskostnader Driftskostnader faste eiendommer Andre driftskostnader Sum andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat før tap Tap på utlån, garantier m.v Sum tap på utlån, garantier m.v Skatt på ordinært resultat Resultat for regnskapsåret Disponeringer Overført til sparebankens fond Overført til gaver 1 1 Overført til utbytte Overført til/fra utjevningsfond Sum disponeringer 12/

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 31.12.2014 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 1. kvartal 2014 HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL Sunn bankdrift og godt resultat i kvartalet. Kostnader utgjør

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2013 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 1,7 mill (22,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. 1,1 mill av økningen skyldes at renteavkastningen

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.09.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 3. kvartal viser en økning på 0,4 millioner (3,4 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2010

Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2010

Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2016 Kommentarene er basert på morbankens regnskap. Datterselskapets eneste aktivitet er oppføring av et bygg på Stjørdal som skal tas i bruk av banken i 4. kvartal

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010 Saksnr. A2010 021 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010 Kvartalsrapport 1. kvartal 2010 SSTTYYRREETTSS KKOOMMEENNTTAARR TTI IILL KKVVAARRTTAALLSSRREEGGNNSSKKAAPPEETT PPRR 3311...0033...22001100 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2012

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2012 KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2012 RESULTATREGNSKAP PR. 31.03.2012 2012 2011 2011 kr.1000 GFK kr.1000 GFK kr.1000 GFK Renteinntekter og lignende inntekter 32.170 4,64 30.432 4,22 123.905 4,45 Rentekostnader

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009 Saksnr. A2009 035 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2013... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 5 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den nye

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

1. kvartalsrapport 2008

1. kvartalsrapport 2008 1. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 1. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et underskudd på 6,6

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 27.311 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2008

Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1.kvartal 2008 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2007. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 Saksnr. A2014 059 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 2. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2006

Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsrapport 3.kvartal 2006 Regnskapsprinsipp Banken har fra 01.01.2006 endret regnskapsprinsipp når det gjelder behandling av tap på utlån. Banken følger nå Forskrift om

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 ORG.NR. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2011 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

Kvartalsrapport Q1. Orkdal Sparebank

Kvartalsrapport Q1. Orkdal Sparebank 2012 Kvartalsrapport Q1 Orkdal Sparebank 31.03.2012 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Delårsregnskapet er ikke

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.07 er forvaltningskapitalen på 669

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 3. kvartal 2014 HOVEDTREKK TREDJE KVARTAL God bankdrift og godt resultat i kvartalet. Endringer på verdipapirer

Detaljer

Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1

Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1 Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1 Rapport for andre kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat av ordinær drift utgjør pr 2. kvartal i år kr 16,8 mill før skatt, eller 0,92 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital,

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall...5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10 2 BN Boligkreditt

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET -1. KVARTAL 2013 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2016

Delårsrapport 2. kvartal 2016 Delårsrapport 2. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2016 Forvaltningskapital (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Forvaltningskapital 2.154,7 1.884,3 1.896,7 Siste 12

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Regnskapsprinsipper Andre driftskostnader Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i Andre driftskostnader utgjorde 16,30 mill. kroner

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP Banken der du treffer mennesker 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2014 HOVEDTREKK FJERDE KVARTAL Effektiv bankdrift

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010 KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010 RESULTATREGNSKAP PR. 31.03.2010 1.kvartal Hele 2010 2009 2009 kr.1000 % av GFK kr.1000 % av GFK kr.1000 % av GFK Renteinntekter og lignende inntekter 30.478 4,04 41.334 5,54

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2016

Delårsrapport 1. kvartal 2016 Delårsrapport 1. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2016 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

1. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Finansiell utvikling pr. 1. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 25.04.

1. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Finansiell utvikling pr. 1. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 25.04. Oslo, 25.04.2014 1. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT Om Komplett Bank ASA Komplett Bank ASA startet opp bankvirksomhet den 21. mars 2014, samme dag som selskapet mottok endelig tillatelse av offentlige myndigheter

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 Saksnr. A2014 030 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den nye

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2012 ORG.NR. 937900031 RAPPORT FRA STYRET -1. KVARTAL 2012 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

3. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Fremtidig utvikling. Utvikling 3. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 14.10.

3. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Fremtidig utvikling. Utvikling 3. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 14.10. Oslo, 14.10.2014 3. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT Om Komplett Bank ASA Komplett Bank ASA startet opp bankvirksomhet den 21. mars 2014, samme dag som selskapet mottok endelig tillatelse av offentlige myndigheter

Detaljer

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. MARS 2013 OG 2012 OG 31. DESEMBER 2012 NOK 1000 EIENDELER Note 1. KVT 2013

Detaljer

1. K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 1 2

1. K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 1 2 1. K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 1 2 1. KVARTALSRAPPORT 2012 Resultat for første kvartal 2012 før skatt ble på 5,9 millioner kroner. Dette er 0,7 millioner kroner høyere enn samme periode i fjor. Resultatet

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2011 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2011 et driftsresultat før skatt på NOK 19,301 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 31.03.2005 REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.03.2005 Resultatregnskapet Ved utgangen av 1. kvartal 2005 viser driftsresultatet 8,9 mill. kroner før tap og skatt. Dette tilsvarer 1,19 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Balanse Beløp i tusen kr 30.09.2011 30.09.2010 31.12.2010 Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 323.795

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL ORG.NR

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL ORG.NR DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 2011 ORG.NR. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 2. KVARTAL 2011 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.09.2014 er 13,360 mill. mot 9,410 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 31.03.2016 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal utgjør 6,7 mill. kr eller 0,63 % av gjennomsnittlig

Detaljer

1. Kvartalsrapport 2010

1. Kvartalsrapport 2010 1. Kvartalsrapport 2010 Banken der du treffer mennesker 2 1. Kvartalsrapport 2010 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør 17,1 MNOK pr 1.

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2012 1

Delårsrapport 1. kvartal 2012 1 Delårsrapport 1. kvartal 2012 1 Rapport for første kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat av ordinær drift utgjør pr 1. kvartal i år kr 6,6 mill. før skatt eller 0,73 % av gjsn. forvaltningskapital, mot

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2010 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2010 et driftsresultat før skatt på NOK 14,045 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsrapport. 1 kvartal 2017

Delårsrapport. 1 kvartal 2017 Delårsrapport 1 kvartal 2017 DELÅRSRAPPORT PR. 31.3.2017 Forvaltningskapital (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Forvaltningskapital 2.320,2 1.990,8 2.244,5 Siste 12 mnd.

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL ORG.NR

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL ORG.NR DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2012 ORG.NR. 937900031 RAPPORT FRA STYRET -3. KVARTAL 2012 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

Delårsrapport. 2. kvartal 2017

Delårsrapport. 2. kvartal 2017 Delårsrapport 2. kvartal 2017 DELÅRSRAPPORT PR. 30.6.2017 Forvaltningskapital (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Forvaltningskapital 2.389,4 2.154,7 2.244,5 Siste 12

Detaljer

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank Rapport for andre kvartal og første halvår 2015 2. kvartal 2015: s resultat før tap i 2.kvartal var kr 17,4 mill., en økning på kr 1,5 mill. fra 2.kvartal 2014. Økte netto andre inntekter som fra inntektsføring

Detaljer

2. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Fremtidig utvikling. Utvikling 2. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 13.08.

2. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Fremtidig utvikling. Utvikling 2. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 13.08. Oslo, 13.08.2014 2. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT Om Komplett Bank ASA Komplett Bank ASA startet opp bankvirksomhet den 21. mars 2014, samme dag som selskapet mottok endelig tillatelse av offentlige myndigheter

Detaljer

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009 4. KVARTAL 2009 Sør Boligkreditt AS 2 4. kvartal 2009 Sør Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er etablert for å være bankens foretak for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL

Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatutvikling

Detaljer

Resultat. Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013

Resultat. Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013 Resultat Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013 Renteinntekter og lignende inntekter 26.668 25.910 52.791 51.259 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 14.002 13.912

Detaljer

Meldal Sparebank. Kvartalsrapport

Meldal Sparebank. Kvartalsrapport Meldal Sparebank Kvartalsrapport 30. 0 6. 2 0 1 1 KVARTALSRAPPORT PR. 30.06.11 Driftsresultatet. Meldal Sparebank hadde etter andre kvartal 2011 et resultat før skattekostnad på 11,220 mill. kroner, som

Detaljer

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 2. kvartal

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2012 Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2. kvartal BALANSEN Pr. 30.6.2012 utgjør forvaltningskapitalen kr. 1.869 mill. som er en økning på kr. 20 mill. fra samme periode for ett

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2007

Delårsregnskap 2. kvartal 2007 Delårsregnskap 2. kvartal 2007 Delårsrapport 2.kvartal 2007 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2006. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr i 3. kvartal, mot 3,7 mill. kr for samme periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr i 3. kvartal, mot 3,7 mill. kr for samme periode i fjor. Resultatutvikling Resultat før skatt i er på 6,60 mill. kr, mot 6,57 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er inntektsført på tidligere tapsførte utlån og garantier 4.000 kr mot tapsføring på 62.000

Detaljer

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013 Tall i tusen kroner Note Renteinntekter og lignende inntekter 26.123 25.349 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 13.193 13.466 55.795 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.930 11.884 49.269

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 RESULTATUTVIKLING Resultat før skatt etter er på 6,7 mill. kr, mot 4,1 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er i perioden ikke bokført tap på utlån og garantier, mot

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal. Hjelpsom Engasjert. Banken der du treffer mennesker

Kvartalsrapport 3. kvartal. Hjelpsom Engasjert. Banken der du treffer mennesker Kvartalsrapport 3. kvartal Hjelpsom Engasjert POSITIV PÅLITELIG Banken der du treffer mennesker 3. kvartal 2013 HOVEDTREKK TREDJE KVARTAL Sterk underliggende bankdrift før tap og nedskrivninger Nedskrivning

Detaljer

2. kvartalsrapport 2008

2. kvartalsrapport 2008 2. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 2. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et overskudd på 3,5

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2013 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2013 et driftsresultat før skatt på NOK 7,049 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 46,7 millioner (57,6) Rentenetto: 56,3 millioner (59,0) tilsvarende 1,44 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2013 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2013 et driftsresultat før skatt på NOK 28,342 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 68,3 millioner (73,8) Rentenetto: 87,0 millioner (88,1) tilsvarende 1,47 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2016

Delårsrapport 3. kvartal 2016 Delårsrapport 3. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2016 Forvaltningskapital (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Forvaltningskapital 2.169,6 1.900,8 1.896,7 Siste 12

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.06.2014 er 8,085 mill. mot 5,848 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2007

Delårsregnskap 3. kvartal 2007 Delårsregnskap 3. kvartal 2007 Delårsrapport 3.kvartal 2007 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2006. Regnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal Sparebank

Detaljer

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet)

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Lavere driftsresultat enn samme periode i fjor Lavere rentenetto enn samme periode

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport 31.03.2014 Kvartalsrapport REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.3.2014 Hovedpunkter resultat 1. kvartal 2014 - Driftsresultat før tap, 22,4 mill. kr (17,2 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5 994 mill. kr (5 549 mill.

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 30.09.2014 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 3. kvartal utgjør 36,0 mill. kr eller 1,22 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 3. kvartal 78,5

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2014

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

4. kvartalsrapport 2007

4. kvartalsrapport 2007 4. kvartalsrapport 2007 Foreløpig årsregnskap 2007 Banken der du treffer mennesker 4.kvartalsrapport og foreløpig årsregnskap 2007 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av

Detaljer