MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur Dato: kl. 18:30 Sted: Ås kulturhus, Store salong Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes iht. lovverk. Møtedokumenter ligger til gjennomsyn på rådmannskontoret, servicetorget, bibliotekene, og Saksliste Orientering Side Referatsaker Saker til behandling 14/17 17/ Tilstandsrapport - barnehager i Ås kommune /17 17/ Voksenopplæring - organisasjonsendring 6 16/17 17/ Årsmelding Ås, Ivar Ekanger leder Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes på tlf eller e-post v/jan Einbu. Vi sender personlig svar på forfall mottatt i e-post. Hvis du ikke får svar innen rimelig tid, må forfall meldes på telefon til sekretariatet. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 17/00156

2 Orientering Orientering om ungdomsmiljøet i Ås v/politiet Orientering om resultatene i Ungdata-undersøkelsen v/ SLT-koordinator Bjørn Erik Pedersen Referatsaker 1. Søråsteigen barnehage - SU referat Tunveien bhg - SU referat Brønnerud skole - SU og SMU referat Brønnerud FAU og SU - høringsuttalelse sak Brønnerud skole - Årshjul og plan for foreldremøter Brønnerud skole - Årshjul 2017 Hovedutvalg for oppvekst og kultur Side 2 av 16

3 Saker til behandling HOK-14/17 Tilstandsrapport - barnehager i Ås kommune 2016 Saksbehandler: Vigdis Bangen Saksnr.: 17/ Saksgang Møtedato 1 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 14/ Rådmannens innstilling: Tilstandsrapport for barnehager i Ås kommune 2016, vedlagt til kommunale barnehagenes rapporter, tas til etterretning. Ås, Trine Christensen Rådmann Ellen Benestad Oppvekst- og kultursjef Avgjørelsesmyndighet: Hovedutvalg for oppvekst og kultur Behandlingsrekkefølge: Hovedutvalg for oppvekst og kultur Vedlegg: Vedlegg 1 - Felles tilstandsrapport barnehager i Ås 2016 Vedlegg 2 - Tilstandsrapport Frydenhaug barnehage 2016 Vedlegg 3 - Tilstandsrapport Sagaskogen barnehage 2016 Vedlegg 4 - Tilstandsrapport Solbergtunet barnehage 2016 Vedlegg 5 - Tilstandsrapport Søråsteigen barnehage 2016 Vedlegg 6 - Tilstandsrapport Togrenda barnehage 2016 Vedlegg 7 - Tilstandsrapport Tunveien barnehage 2016 Vedlegg 8 - Tilstandsrapport Vinterbro barnehage 2016 Saksbehandler sender vedtaket til: Styrerne i de kommunale barnehagene Etatsjef oppvekst og kultur Hovedutvalg for oppvekst og kultur Side 3 av 16

4 Saksutredning: Sammendrag: Ås kommune har valgt at hver kommunal barnehage skal utarbeide en tilstandsrapport for året som har gått. I tillegg skal det utarbeides en samlet tilstandsrapport for alle kommunale barnehager. Tilstandsrapporten fra den enkelte barnehage viser de viktigste tiltakene for å bedre kvaliteten i Den gir opplysninger om barn, barnegrupper og ansatte og viser hvordan barnehagen har jobbet med pedagogisk utviklingsarbeid i 2016 og fokusområder for Samlet tilstandsrapport for barnehager i Ås kommune 2016 viser nøkkeltall for de kommunale og private barnehagene, samt et sammendrag av utviklingsarbeidet i de kommunale barnehagene i Tilstandsrapporten viser også mål og tiltak for kommunale barnehager i Ås 2016 samt barnehagenes system for oppfølging og interkontroll. Rådmannen har valgt å ta med nøkkeltall totalt for både private og kommunale barnehager da det gir et helhetlig bilde av barnehagevirksomheten i kommunen. Fakta i saken: I opplæringsloven og privatskoleloven er det fastsatt at skoleeier plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. Barnehagen er ikke omfattet av den samme rapporteringsplikten. Ås kommune har imidlertid valgt at hver kommunale barnehage også skal utarbeide en tilstandsrapport for året som har gått. I tillegg skal det utarbeides en samlet tilstandsrapport for alle kommunale barnehager. Det er 7 kommunale og 12 private ordinære barnehager i Ås samt 2 private familiebarnehager. Ås kommune hadde full barnehagedekning i 2016, det vil si alle barn med rett til plass fikk tilbud. Pr var det totalt 1165 barn i ordinære- og familiebarnehager, hvorav 18,8 % var minoritetsspråklige barn. Lovverket som regulerer rett til spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder ble flyttet fra opplæringslover til barnehageloven med virkning fra Antall årstimer til pedagoger og assistenter som ga spesialpedagogisk hjelp etter opplæringslovens 5-7 eller barnehagelovens 19 a var i 2016 hhv 3222 og ,5. Årsaken til økningen i antall årstimer fra 2015 til 2016 er at det denne gangen ble rapportert for barnehageåret 2016/2017. I årsmeldingen for 2015 ble det kun rapportert for siste halvår Kommunens tall for styrere og barnehagelærere med dispensasjon fra utdanningskravet, viser at Ås har meget god dekning av styrere og pedagogiske ledere med barnehagelærerutdanning. Sykefraværet i de kommunale barnehagene er i snitt ca.10 % og varierer mellom 7 % og 13 %. Vi har valgt å ikke spesifisere sykefraværet for den enkelte barnehage da Hovedutvalg for oppvekst og kultur Side 4 av 16

5 noen av barnehagene er så små, at det vil være direkte identifiserbart med enkeltpersoner. «Pedagogisk utviklingsplan for barnehager og skoler i Ås », er en overordnet plan som ligger til grunn for de kommunale barnehagenes lokale mål og tiltak. Tilstandsrapportene konkretiserer hvordan barnehagene har arbeidet for å nå målene og hvordan de har jobbet med tiltakene. Rapportene sier også noe om veien videre for å bedre kvaliteten i De kommunale barnehagene har i 2016, som i 2015, hatt spesielt fokus på pedagogisk dokumentasjon, språk og kommunikasjon, ledelse overganger og det psykososiale miljøet i barnehagen. I tilegg har det vært fokus på realfag. August 2017 kommer det ny rammeplan for barnehagens innhold. Implementering av ny rammeplan blir et langsiktig og kontinuerlig arbeid og vil ha stort fokus i det videre utviklingsarbeidet. Konklusjon med begrunnelse: De kommunale barnehagene har i hovedsak et stabilt, kompetent og godt kvalifisert personale. Det jobbes systematisk og kommunen er hele tiden underveis med å implementere barnehagenes samfunnsmandat. Rådmannen anbefaler at Tilstandsrapport for barnehager i Ås kommune 2016, vedlagt de kommunale barnehagenes rapporter, tas til etterretning. Hovedutvalg for oppvekst og kultur Side 5 av 16

6 HOK-15/17 Voksenopplæring - organisasjonsendring Saksbehandler: Mariann Jøssang Saksnr.: 17/ Saksgang Møtedato 1 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 8/ Hovedutvalg for oppvekst og kultur 15/ Administrasjonsutvalget 4 Formannskapet 33/ Kommunestyret Rådmannens innstilling: Ås Voksenopplæring blir fra en selvstendig enhet med egen rektor Fra skoleåret 2017/18 opprettes en forberedende grunnskoleklasse, på nivå B og C, for voksne ved Ås Voksenopplæring. Det vurderes våren 2018 om kjøp av plasser i andre kommuner helt/delvis skal opphøre, og om hele grunnskoleløpet for voksne tilbys i Ås. Særskilt tilrettelagt opplæring (STO) i voksenopplæringen forlenger prosjektperioden ut skoleåret 2017/18. Det foretas en vurdering om videre organisering våren Ås, Trine Christensen Rådmann Ellen Benestad Oppvekst- og kultursjef Avgjørelsesmyndighet: Kommunestyret Vedlegg: 1 - Deltagere som får opplæring etter Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere 2 - Eksempler på opplæringsløp Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: Vedtak K, , Sak 34/15, Voksenopplæring-organisasjonsendring Saksfremlegg: Voksenopplæring organisasjonsendring Protokoll, K-sak 9/12 Saksfremlegg, K-sak 9/12 Saksbehandler sender vedtaket til: Rektor Ås ungdomsskole Daglig leder/fungerende rektor Ås Voksenopplæring Leder av PPS Hovedutvalg for oppvekst og kultur Side 6 av 16

7 Saksutredning: Sammendrag: De organisatoriske endringene, vedtatt i 2012, innebærer blant annet at grunnskoletilbudet for voksne etter opplæringsloven 4A-1 er lagt ned. Siden skoleåret 2012/13 har det blitt kjøpt grunnskoleplasser av Ski kommune. I 2015 ble det vedtatt ytterligere organisasjonsendringer hvor da Ås Voksenopplæring ble organisatorisk lagt under Ås ungdomsskole. Særskilt tilrettelagt opplæring (STO) i voksenopplæringen ble organisatorisk lagt under PPS i et 2-årig forsøksprosjekt, fra Rådmannen mener det nå er nødvendig å foreta strukturelle endringer for å bedre rammebetingelsene for tjenesten, både med tanke på økt kvalitet og bedre ressursutnyttelse. Det foreslås med dette en gradvis omorganisering. I denne omgang anbefales at Ås Voksenopplæring fra blir en selvstendig enhet med egen rektor. Videre foreslås det for skoleåret 2017/18 at det opprettes en forberedende grunnskoleklasse for voksne, på nivå B og C, ved Ås Voksenopplæring. Fakta i saken: I 2012 ble det foretatt en omorganisering av voksenopplæringen i Ås etter en periode med høyt konfliktnivå. Enslige mindreårige flyktningers botilbud og fritidstilbud for funksjonshemmede ble overført til helse- og sosialetaten. Flyktningkonsulenten og programrådgiver ble overført til NAV. Kommunestyret vedtok (K-sak 9/12) at grunnskoletilbudet ved Ås Voksenopplæring legges ned fra Ås kommune inngår avtale med Ski kommune om kjøp av inntil 20 grunnskoleplasser. Dette av økonomiske og faglige grunner. I 2015 var igjen organisering av voksenopplæringen i Ås oppe til politisk behandling. Kommunestyret vedtok (K-sak 34/15) følgende: 1. Særskilt tilrettelagt opplæring (STO) i voksenopplæringen legges organisatorisk til PPS i et 2-årig forsøksprosjekt med oppstart Norsk og samfunnsfag legges organisatorisk inn under Ås ungdomsskole med oppstart Lovverk Grunnskoleopplæring for voksne reguleres i: Opplæringsloven kapittel 4A Læreplanverket for Kunnskapsløftet, LK06 Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere reguleres i: Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (Rundskriv G-01/2016) Forskrift om opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere Forskrift om læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Hovedutvalg for oppvekst og kultur Side 7 av 16

8 Retten til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A er ikke det samme som rett og plikt til introduksjonsprogram etter introduksjonsloven. Dette er ordninger som eksisterer uavhengig av hverandre. Retten til den ene ordningen utelukker ikke at den voksne også kan ha rett etter den andre ordningen. Slik ser dagens organisering av voksenopplæringstilbud ut: Helse- og sosialetaten Oppvekst- og kulturetaten NAV Ås ungdomsskole PPS Introduksjonsprogrammet (Introduksjonsloven) Ås Voksenopplæring STO (Opplæringsloven 4A-2 andre ledd) Intro, norsk og samfunnsfag (Introduksjonsloven) Grunnskoleopplæring (Opplæringsloven 4A-1) Figur 1 Grunnskoleopplæring etter opplæringsloven 4A-1 er lagt ned. Tilbudet kjøpes per i dag av Ski kommune. Dagens situasjon grunnskoleopplæring for voksne, jf. opplæringsloven 4A-1 De organisatoriske endringene, vedtatt i 2012 og 2015, innebærer at grunnskoletilbudet for voksne etter opplæringsloven 4A-1 er lagt ned. Siden skoleåret 2012/13 har det blitt kjøpt grunnskoleplasser av Ski kommune. Inneværende skoleår kjøpes 10 fulltidsskoleplasser. Dagens pris for full skoleplass á 30 skoletimer pr uke utgjør kr ,-. Transportkostnader kommer i tillegg. Grunnskoletilbudet består av følgende obligatoriske fagområder: norsk, engelsk, matematikk to av fagene samfunnsfag, naturfag og KRLE(kristendom, religion, livssyn og etikk). I tillegg velger en del kommuner å gi opplæring i faget utdanningsvalg og IKT. Grunnskoleopplæringen er i utgangspunktet et treårig løp, men avhengig av faglig kompetanse og tidligere skolegang vurderes omfanget av grunnskoleløpet for den enkelte. Elevene plasseres, med utgangspunkt i dette, inn på ett av følgende nivå: 1. nivå A eksamensrettet 2. nivå B forberedende til eksamensrettet nivå 3. nivå C forberedende på laveste nivå Hovedutvalg for oppvekst og kultur Side 8 av 16

9 Dagens situasjon STO, jf. opplæringsloven 4A-2 andre ledd Grunnskoletilbudet for voksne etter opplæringsloven 4a-2 andre ledd (STO) ligger nå under Pedagogisk Psykologisk Senter(PPS) i Ås. Undervisning finner sted i samme lokaler som Ås Voksenopplæring. Det pedagogiske personalet har kontorplass på Ås Voksenopplæring og PPS. Per 1. oktober 2016 var det 23 elever i aldersgruppen år. Dagens situasjon norsk og samfunnskunnskap, jf. introduksjonsloven 17 Opplæring i norsk og samfunnskunnskap er kjernevirksomheten til Ås Voksenopplæring. Undervisningen foregår i lokalene til Ås Voksenopplæring, mens ordningen er organisatorisk lagt under Ås ungdomsskole. Ås Voksenopplæring har deltagere som er både i og utenfor introduksjonsordningen samt asylsøkere og andre betalende som ikke faller inn under introduksjonsloven. Oversikten under viser en inndeling av deltagere som får opplæring i norsk og samfunnskunnskap etter Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Deltagere i introduksjonsordningen Deltagere utenfor introduksjonsordningen 1 Rett og plikt 2 Rett og plikt 3 Asylsøkere 4 Plikt (betaler) 5 Ikke plikt (betaler) Figur 2 3 Gruppen Rett, men ikke plikt faller nå, fra 1. januar 2017, inn under 2 Rett og plikt I vedlegg 1 gis en detaljert forklaring til inndelingen over, med henvisninger til lovverk. Antall deltagere som får opplæring i norsk og samfunnskunnskap kan variere fra uke til uke. Per dags dato er det: 90 med Rett og plikt (1 og 2) 9 asylsøkere (3) 31 betalende (4 og 5) Dagens situasjon Introduksjonsprogrammet, jf. introduksjonsloven 2 Ansvaret for introduksjonsprogrammet er delt mellom NAV og Ås Voksenopplæring, der ansvar for innhold og oppfølging utover det faglige skoletilbudet ligger på NAV. Opplæring i norsk og samfunnskunnskap er to av minstekravene introduksjonsloven stiller til introduksjonsprogrammets innhold. Opplæring i norsk og samfunnskunnskap i introduksjonsprogrammet er den samme som opplæring i norsk og samfunnskunnskap etter introduksjonsloven 17. I tillegg til opplæring i norsk og samfunnskunnskap er tiltak som forbereder til arbeid eller utdanning også et obligatorisk hovedelement i programmet, men loven regulerer ikke nærmere hvordan dette skal gjennomføres eller hvilken form og hvilket omfang slike tiltak skal ha.i dag Hovedutvalg for oppvekst og kultur Side 9 av 16

10 tilbyr Ås Voksenopplæring tiltak innenfor grunnskolens område for voksne, som blant annet innebærer styrking av grunnleggende ferdigheter. Dette stiller spesielt store krav til tydelig oppgave- og ansvarsfordeling og samhandling mellom NAV og Ås Voksenopplæring. Kommunen må fastsette programmets varighet individuelt. At lovbestemmelsen angir en øvre grense på to år, innebærer ikke at alle skal ha et program som varer så lenge, jf. introduksjonsloven 5. Her må det gjøres en individuell vurdering. Bestemmelsen i 5 annet punktum åpner også for at kommunen kan utvide introduksjonsprogrammet med inntil ett år ut over den øvre grensen på to år, når særlige grunner taler for det. Dagens situasjon - opplæring i norsk for asylsøkere Det finnes to ordninger med norskopplæring for beboere i asylmottak: én for personer som venter på behandling av asylsøknaden, og én for de som har fått opphold. Det er kommunen der mottaket ligger som har ansvaret for opplæringen. Ås kommune tilbyr opplæring i norsk for de som oppholder seg på Bjørnebekk asylmottak. Opplæringen skal følge Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Per i dag er det 9 asylsøkere ved Ås Voksenopplæring. Fra nedlegges Bjørnebekk asylmottak og opplæring for asylsøkere og opplæring av denne gruppen er således ikke aktuell etter Involvering av de ansatte Det har blitt avholdt informasjonsmøte for lærerne og administrasjonen ved Ås Voksenopplæring. De har fått muligheten til å komme med innspill og stille spørsmål vedrørende omorganiseringen. Samtlige stiller seg positive til rådmannens innstilling. Det har også blitt avholdt informasjonsmøte for STO-lærerne ved PPS. De har fått muligheten til å komme med innspill og stille spørsmål vedrørende saken. Tilbakemeldingen er at de ønsker å støtte rådmannens innstilling, og ønsker å understreke avsnittet om at organiseringen av spesialundervisningen for voksne må vurderes våren Vurdering: Siden 2015 har Ås Voksenopplæring ligget under Ås ungdomsskole, mens STO har ligget under PPS. Rådmannen mener det nå er nødvendig å foreta strukturelle endringer for å bedre rammebetingelsene for tjenesten, både med tanke på økt kvalitet og bedre ressursutnyttelse. Det foreslås derfor en gradvis omorganisering. Omorganiseringen anbefales gjennomført trinnvis over en lengre periode for å ivareta brukerne på en forsvarlig måte. Hvorfor bør Ås Voksenopplæring igjen bli en selvstendig enhet? Opplæringstilbudet for voksne er i dag delt på flere enheter. Ås Voksenopplæring består av deltagere som stiller med svært ulike faglige forutsetninger, og som utløser ulike rettigheter og plikter. Kort oppsummert kan man si at Ås Voksenopplæring er en liten skole med et komplekst lovverk og et stort saksbehandlingsområde. Dette krever tett styring, tydelig ansvars- og oppgavefordeling og god koordinering av ordningene, noe som er svært utfordrende i all den tid ledelse og administrasjon er splittet mellom flere fysiske enheter. Dagens rammebetingelser vurderes som ikke gode nok. Det anbefales derfor, som et strukturelt tiltak, at Ås Voksenopplæring blir Hovedutvalg for oppvekst og kultur Side 10 av 16

11 en selvstendig enhet hvor det tilsettes egen rektor. Dette for bedre styring av området som regulerer voksnes rett til opplæring, og for økt kvalitet og bedre ressursutnyttelse. På bakgrunn av rådmannens omstillingsprosjekt, og de endringene som foregår nå, er det svært usikkert hvor stort ledelses- og administrasjonsbehovet vil bli ved Ås Voksenopplæring. Men ut i fra dagens situasjon og rådmannens innstilling, vil ledelsen/administrasjonen fra 1. august 2017 bestå av følgende personell: rektor (100 %), fagleder (50 %), rådgiver (50 %) og kontorleder (100 %). Hvorfor bør det opprettes en forberedende grunnskoleklasse i Ås? Norske kommuner står svært fritt til å velge hvordan de vil organisere arbeidet og hvilke kommunale institusjoner som skal ha hovedansvaret for introduksjonsprogrammet. For å lykkes i dette må kommunene samarbeide og koordinere innsatsen mellom flere ulike tjenesteytere i kommunen. I dette handlingsrommet ligger det mange muligheter, men også mange potensielle fallgruver som kan lede til store forskjeller i resultat for deltakerne og ineffektiv organisering av introduksjonsprogrammet (Tronstad, 2015). Det er store variasjoner i nyankomne innvandreres arbeidserfaring og utdanning, og det er viktig at kommunen i større grad enn nå, benytter den fleksibiliteten loven gir for individuell tilrettelegging av introduksjonsprogrammets innhold. Regjeringen har de siste årene hatt fokus på at det skal bli enklere for voksne å få opplæring mens de er i jobb, og flyktninger skal få bedre norskopplæring og større mulighet til å ta utdanning samtidig som de lærer språket. I Rundskriv G-01/2016 kapittel 2 står det blant annet følgende: Som omtalt i stortingsmeldingen Fra utenforskap til ny sjanse Samordnet innsats for voksnes læring, jf. Meld. St. 16 ( ), vil regjeringen legge til rette for at de som ønsker det og har behov for det, skal kunne ta grunnskoleopplæring og videregående opplæring i introduksjonsprogrammet. En slik tilrettelegging er særlig viktig for å øke utdanningsnivået i gruppen nyankomne innvandrere, og særlig blant kvinner. Dagens organisering er til hinder for at kommunen skal kunne jobbe etter regjerningens angitte retning; med økt fokus på å gi flykninger større mulighet til å ta utdanning samtidig som de lærer seg språket. Det vurderes at gjenoppretting av grunnskoletilbudet er nødvendig for at grunnskoleopplæring skal kunne, sammen med andre kvalifiserende tiltak, inngå som innhold i introduksjonsprogrammet i Ås kommune. I vedlegg 2, følger to eksempler som illustrerer to ulike scenarioer. Dette viser hvor avgjørende kommunens evne til å kunne tilby fleksible løsninger kan være for at brukerne skal få en bedre individuell tilpasning. Det er også økonomiske insentiver til å gjenopprette deler av grunnskoletilbudet ved Ås Voksenopplæring. Den siste tiden har det vært en merkbar nedgang i antall deltagere i norsk- og samfunnskunnskapsopplæringen ved Ås Voksenopplæring, sett bort fra de betalende deltagerne. Når Bjørnebekk asylmottak legges ned fra , vil det frigjøres ressurser da det ikke lenger vil være aktuelt å drive opplæring for asylsøkere. En nylig kartlegging av tilgjengelige ressurser og lærernes kompetanse ved Ås Voksenopplæring tilsier at det vil være mulig å opprette en Hovedutvalg for oppvekst og kultur Side 11 av 16

12 forberedende grunnskoleklasse på nivå B og C fra 1. august 2017, innenfor dagens rammer. I motsatt fall vil man risikere at antall lærerstillinger reduseres. Lokalene er også store nok til at det vil være forsvarlig å opprette dette tilbudet. Foreløpig forventet antall elever på grunnskolens område for voksne for skoleåret 2017/18 er ca. 19 stk. hvorav 9 elever skal over i eksamensrettet grunnskoleløp og 10 elever i forberedende grunnskoleløp. Kommunestyrets vedtak av (Ksak 9/12) sier at Ås kommune inngår avtale med Ski kommune om kjøp av inntil 20 grunnskoleplasser. På bakgrunn av økonomiske beregninger foretatt den gangen, ble det vurdert at det ville være lønnsomt å kjøpe inntil 20 grunnskoleplasser av Ski kommune. Rådmannen tilrår at kun forberedende grunnskoleopplæring på nivå B og C gjenopprettes i Ås i denne omgang, og at kommunen fortsetter å kjøpe eksamensrettet løp, nivå A, av andre kommuner. Tas hele grunnskoletilbudet tilbake vil det bli behov for å øke Ås Voksenopplæring med flere årsverk, noe som ikke vil være lønnsomt med utgangspunkt i dagens elevtall. De elevene som allerede går i Ski bør få fortsette ut grunnskoleløpet der til de har gjennomført eksamen. Hvorfor bør vi vente med å ta tilbake STO? I Kommunestyrets vedtak av (K-sak 34/15) står det at STO legges organisatorisk til PPS i et 2-årig forsøksprosjekt med oppstart Rådmannen har i denne vurderingen kommet med flere forslag til strukturelle endringer. Det vil derfor være fornuftig å avvente til våren 2018 med å evaluere dagens organisering av STO. Prøveperioden foreslås derfor utvidet med ett år. Alternativer og økonomiske konsekvenser: I utregningene i alternativene under, forutsettes det at pris for full skoleplass á 30 skoletimer pr uke utgjør kr ,- ekskl. transport, og antall elever i forberedende grunnskoleklasse, på nivå B og C, utgjør omtrent 10 elever for neste skoleår. Det statlige tilskuddet tildeles kommunen på bakgrunn av registrerte innvandrere i folkeregisteret, uavhengig av hvilke tilbud de benytter. Alternativ 1: Forberedende grunnskoletilbud på nivå B og C gjenopprettes ved Ås Voksenopplæring. Kommunen kjøper grunnskoletilbud på nivå A av andre kommuner. Økonomiske konsekvenser alternativ 1: Kommunens utgifter til grunnskoleopplæring på voksnes område reduseres med kr x 10 = kr ,- ekskl. opplæringsmateriell. Utgifter til opplæringsmateriell: Hovedutvalg for oppvekst og kultur Side 12 av 16

13 kr 5000 x 10 = kr ,-. Det antas at det ikke vil være nødvendig å gå til innkjøp av nye klassesett hvert år, og at en del av opplæringsmateriellet kan brukes om igjen. Innkjøp av bærbare PCer, tilsvarende PCer ungdomsskoleelevene benytter: kr 4000 x 10 = kr ,- Det antas at dette ikke vil være en fast årlig utgift, men at de vil bli fornyet på lik linje med PC-ene i ungdomsskolen. Lisensutgifter og utgifter til aktuell programvare er ikke regnet med. Transportkostnader tilsvarer prisen for et månedskort for 1 sone á kr 708,-. Skoleåret strekker seg over 10 mnd. Transportkostnader per person for ett skoleår utgjør da kr 7080,-. For ca. 10 elever blir de totale transportkostnadene kr ,-. I dette regnestykket er det ikke tatt høyde for at noen av de 10 elevene kan ha nedsatt funksjonsevne. Da må kommunen dekke transportkostnadene for de det måtte gjelde. Det forutsettes at tilbudet kan gis innenfor de ressurser Ås Voksenopplæring disponerer. Grunnet bortfall av asylsøkere samt effektivisering av tjenesten ansees det som mulig. I sum vil gjenoppretting av deler av grunnskoleopplæringen medføre reduserte utgifter på: Kjøp av grunnskoleplasser: kr ,-. Opplæringsmateriell: -kr ,- PCer -kr ,- Transportkostnader: kr ,- kr ,- Alternativ 2: Ingen endring. Kommunen fortsetter å kjøpe grunnskoleplasser av andre kommuner. Økonomiske konsekvenser alternativ 2: Kommunens utgifter for elever i forberedende grunnskoleopplæring, på nivå B og C, utgjør da kr x 10 = ,-. I tillegg kommer transportkostnader som utgjør kr ,-. Utgifter for 10 elever blir da kr ,-. Utgifter til opplæringsmateriell er inkludert. Gjenoppretting av grunnskoletilbudet i Ås vil kreve omtrent 1,3 stillinger. Ved kjøp av grunnskoleplasser fra andre kommuner vil Ås Voksenopplæring måtte redusere bemanningen med 1 årsverk, da de resterende 0,3 hentes ved effektivisering av norsk og samfunnskunnskapstilbudet. Anslagsvis utgjør 1 lærerårsverk kr ,-. Det er vanskelig å regne ut hva en grunnskoleplass ved Ås Voksenopplæring vil koste, da antall elever vil variere fra år til år, og i løpet av et år. Tar man utgangspunkt i det lærerårsverket som kommer i tillegg til ressursene som er bundet til opplæring i norsk og samfunnskunnskap, og tar utgangspunkt i 10 elever for neste skoleår, vil én grunneskoleplass i Ås kommune koste kr ,-. Hovedutvalg for oppvekst og kultur Side 13 av 16

14 Konklusjon med begrunnelse: Ås Voksenopplæring bør bli en selvstendig enhet med egen rektor fra Dette for bedre styring av området som regulerer voksnes rett til opplæring, og for økt kvalitet og bedre ressursutnyttelse. Dagens organisering med kjøp av grunnskoleplasser i Ski er til hinder for at kommunen skal kunne jobbe etter regjerningens angitte retning; med økt fokus på å gi flykninger større mulighet til å ta utdanning samtidig som de lærer seg språket. Rådmannen mener det er nødvendig å ta tilbake deler av grunnskoleopplæringen, for at grunnskoleopplæring skal kunne, sammen med andre kvalifiserende tiltak, inngå som innhold i introduksjonsprogrammet i Ås kommune. En slik organisering vil være avgjørende for kommunens evne til å kunne tilby god individuell tilpasning til den enkelte bruker. Ressursmessig vurderes det også som rasjonelt å ta tilbake deler av grunnskoleopplæringen. Kan vedtaket påklages? Nei Ikrafttredelse av vedtaket: 1. august 2017 Hovedutvalg for oppvekst og kultur Side 14 av 16

15 HOK-16/17 Årsmelding 2016 Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 17/ Saksgang Møtedato 1 Arbeidsmiljøutvalget 2 Ungdomsrådet 3 Eldrerådet 5/ Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 7/ Hovedutvalg for helse og sosial 6 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 16/ Hovedutvalg for teknikk og miljø 8 Administrasjonsutvalget 9 Formannskapet 10 Kommunestyret 31/ Rådmannens innstilling: Årsmelding med årsberetning 2016 tas til orientering. Ås, Trine Christensen Rådmann Emil Schmidt Økonomisjef Avgjørelsesmyndighet: Kommunestyret Behandlingsrekkefølge: Arbeidsmiljøutvalg Ungdomsråd Eldreråd Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Hovedutvalg for helse og sosial Hovedutvalg for oppvekst og kultur Hovedutvalg for teknikk og miljø Administrasjonsutvalg Formannskap Kommunestyre Vedlegg: Årsmelding med årsberetning 2016 Hovedutvalg for oppvekst og kultur Side 15 av 16

16 Saksutredning: Fakta i saken: Årsmeldingen er en tilbakemelding på mål og satsninger i vedtatt handlingsprogram og økonomiplan for Årsmeldingens kapittel 1 utgjør «Årsberetningen». Årsberetningen er den lovpålagte delen av rapporteringen, jf. Forskrift om årsregnskap og årsberetning. Resterende del av dokumentet utgjør kommunens årsmelding. Denne er ikke en lovpålagt rapportering, men en viktig del av kommunens mål- og resultatstyring. Vurdering: 2016 har vært et år med høyt aktivitetsnivå hvor arbeidet med kommunereformen har vært den mest omfattende saken. Kommunens investeringer har økt i 2016 og store prosjekter som Demenssenteret og Solberg skole har vært under utbygging. Planarbeid har også vært en sentral aktivitet i 2016, med blant annet arbeid med sentrumsplan og planlegging for utbygging av Rustad skole. Regnskapsåret 2016 viser et driftsresultat på 48,8 mill.kr. Resultatet er samlet sett bedre enn budsjettet, men skyldes i hovedsak ekstraordinære forhold. Etatene hadde samlet sett et merforbruk, mens merinntekter på skatt og lavere pensjonspremie bidro til et godt økonomisk driftsresultat. Konklusjon med begrunnelse: Årsmelding med årsberetning 2016 tas til orientering. Hovedutvalg for oppvekst og kultur Side 16 av 16

MØTEINNKALLING. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

MØTEINNKALLING. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne MØTEINNKALLING Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Dato: 02.05.2017 kl. 17:30 Sted: Ås kulturhus, Lille sal Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller

Detaljer

MØTEINNKALLING. Ungdomsrådet

MØTEINNKALLING. Ungdomsrådet MØTEINNKALLING Dato: 02.05.2017 kl. 15:30 Sted: Ås rådhus, 2.etasje Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes iht. lovverk. Møtedokumenter ligger

Detaljer

MØTEINNKALLING. Ungdomsrådet

MØTEINNKALLING. Ungdomsrådet MØTEINNKALLING Dato: 17.01.2017 kl. 15:30-17:30 Sted: Ås rådhus, 2.etasje Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes iht. lovverk. Møtedokumenter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget MØTEINNKALLING Møtetid: 09.11.2016 kl. 16.30 Sted: Ås kulturhus, Lille sal Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes iht. lovverk. Møtedokumenter

Detaljer

Tilstandsrapport for kommunale barnehager og grunnskoler i Ås Saksbehandler: Hildegunn Sandvik Saksnr.: 15/

Tilstandsrapport for kommunale barnehager og grunnskoler i Ås Saksbehandler: Hildegunn Sandvik Saksnr.: 15/ Ås kommune Tilstandsrapport for kommunale barnehager og grunnskoler i Ås 2014 Saksbehandler: Hildegunn Sandvik Saksnr.: 15/01487-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur 20.05.2015

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for oppvekst og kultur

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for oppvekst og kultur MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for oppvekst og kultur Møtetid: 03.05.2017 kl. 18:30 21:10 Sted: Ås kulturhus, Store salong Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 8 av 9. Møtende medlemmer: Ivar Ekanger

Detaljer

Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/01521-1

Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/01521-1 Ås kommune Voksenopplæring - organisasjonsendring Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/01521-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur 20.05.2015 Kommunalt råd for funksjonshemmede

Detaljer

MØTEINNKALLING Ungdomsrådet

MØTEINNKALLING Ungdomsrådet Ås kommune MØTEINNKALLING Ungdomsrådet Møtetid: 29.03.2016 kl. 15:30-17:30 Møtested: Rådhuset 2.etasje Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes

Detaljer

MØTEINNKALLING. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

MØTEINNKALLING. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne MØTEINNKALLING Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Dato: 14.02.2017 kl. 17:30 Sted: Ås kulturhus, Lille sal Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus - kulturhuset, Store sal kl

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus - kulturhuset, Store sal kl ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus - kulturhuset, Store sal 16.02.2012 kl. 18.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Ungdomsrådet

MØTEINNKALLING. Ungdomsrådet MØTEINNKALLING Dato: 14.02.2017 kl. 15:30-17:30 Sted: Ås rådhus, 2.etasje Ungdomsrådet Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes iht. lovverk.

Detaljer

MØTEINNKALLING Eldrerådet

MØTEINNKALLING Eldrerådet MØTEINNKALLING Møtetid: 28.03.2017 kl. 15.30 Møtested: Ås kulturhus, Lille sal Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes iht. lovverk. Møtedokumenter

Detaljer

Lokal forskrift fag- og timefordeling for trinn i Ås kommune. Saksbehandler: Mariann Jøssang Saksnr.: 16/

Lokal forskrift fag- og timefordeling for trinn i Ås kommune. Saksbehandler: Mariann Jøssang Saksnr.: 16/ Ås kommune Lokal forskrift fag- og timefordeling for 1.-7. trinn i Ås kommune Saksbehandler: Mariann Jøssang Saksnr.: 16/00560-3 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur 30.03.2016

Detaljer

MØTEINNKALLING - tilleggssak Formannskapet

MØTEINNKALLING - tilleggssak Formannskapet Ås kommune MØTEINNKALLING - tilleggssak Møtetid: 27.05.2015 kl. 18:30 Møtested: Ås kulturhus, Lille sal Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur Dato: 15.02.2017 kl. 18:30 Sted: Ås kulturhus, Store salong Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet

Detaljer

MØTEINNKALLING Ås eldreråd

MØTEINNKALLING Ås eldreråd Ås kommune MØTEINNKALLING Ås eldreråd Møtetid: 18.08.2015 kl. 15.30 Møtested: Ås kulturhus, Store sal Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunalt råd for funksjonshemmede

MØTEINNKALLING Kommunalt råd for funksjonshemmede Ås kommune MØTEINNKALLING Kommunalt råd for funksjonshemmede Møtetid: 19.05.2015 kl. 17:30 Møtested: Ås kulturhus, Lille sal Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

Ås kommune. Barnehage- og skolerute 2017/18. Rådmannens innstilling: Barnehage- og skolerute for 2017/18 godkjennes. Ås,

Ås kommune. Barnehage- og skolerute 2017/18. Rådmannens innstilling: Barnehage- og skolerute for 2017/18 godkjennes. Ås, Barnehage- og skolerute 2017/18 Saksbehandler: Mariann Jøssang Saksnr.: 16/02209-3 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur 21.09.2016 Rådmannens innstilling: Barnehage- og skolerute

Detaljer

Ås kommune. Mal for tilstandsrapport Rådmannens innstilling: Mal for tilstandsrapport barnehage og skole vedtas. Ås,

Ås kommune. Mal for tilstandsrapport Rådmannens innstilling: Mal for tilstandsrapport barnehage og skole vedtas. Ås, Mal for tilstandsrapport 2017 Saksbehandler: Mariann Jøssang Saksnr.: 17/02565-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Rådmannens innstilling: Mal for tilstandsrapport barnehage og skole vedtas. Ås, 15.09.2017

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kommunalt råd for funksjonshemmede har møte i Lille sal, Kulturhuset kl

MØTEINNKALLING. Kommunalt råd for funksjonshemmede har møte i Lille sal, Kulturhuset kl ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Kommunalt råd for funksjonshemmede har møte i Lille sal, Kulturhuset 14.05.2013 kl. 17.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller

Detaljer

MØTEINNKALLING - tilleggssak. Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING - tilleggssak. Administrasjonsutvalget Ås kommune MØTEINNKALLING - tilleggssak Møtetid: 24.08.2016 kl. 16.30 Møtestedted: Ås kulturhus, Lille sal Administrasjonsutvalget Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Ungdomsrådet

MØTEINNKALLING. Ungdomsrådet MØTEINNKALLING Dato: 16.08.2016 kl. 15:30-17:30 Sted: Rådhuset 2.etasje Ungdomsrådet Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes iht. lovverk.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Formannskapet

MØTEPROTOKOLL Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtetid: 10.05.2017 kl. 18.30 20.35 Sted: Ås kulturhus, Lille sal Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. Møtende medlemmer: Ap: Ola Nordal, Laila P. Nordsveen, Johan

Detaljer

MØTEINNKALLING. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

MØTEINNKALLING. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne MØTEINNKALLING Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Dato: 06.06.2017 kl. 17:30 Sted: Ås kulturhus, Lille sal Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller

Detaljer

MØTEINNKALLING Ås eldreråd

MØTEINNKALLING Ås eldreråd Ås kommune MØTEINNKALLING Ås eldreråd Møtetid: 06.05.2014 kl. 15:30 Møtested: Store salong, kulturhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes

Detaljer

MØTEINNKALLING - tilleggssak

MØTEINNKALLING - tilleggssak ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING - tilleggssak Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal 13.03.2013 kl. 18:30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Eldresenteret, Ås rådhus kl

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Eldresenteret, Ås rådhus kl ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Eldresenteret, Ås rådhus 26.08.2009 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse og sosial Dato: 15.02.2017 kl. 18:30 Sted: Moer sykehjem, 1. etasje Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes

Detaljer

MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur

MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur Ås kommune MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur Møtetid: 30.03.2016 kl. 18:30 Møtested: NB! Sjøskogen skole Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kommunalt råd for funksjonshemmede

MØTEINNKALLING. Kommunalt råd for funksjonshemmede MØTEINNKALLING Dato: 01.11.2016 kl. 17:30 Sted: Ås kulturhus, lille sal Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes iht. lovverk. Møtedokumenter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte Moer sykehjem, 1. etg. møterom kl

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte Moer sykehjem, 1. etg. møterom kl ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte Moer sykehjem, 1. etg. møterom 1-3 17.02.2010 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte på. Moer sykehjem, Tunveien 2, Ås, møterom 1-3 i første etasje. 27.08.2009 kl. 16.

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte på. Moer sykehjem, Tunveien 2, Ås, møterom 1-3 i første etasje. 27.08.2009 kl. 16. ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte på Moer sykehjem, Tunveien 2, Ås, møterom 1-3 i første etasje 27.08.2009 kl. 16.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er

Detaljer

MØTEINNKALLING Plan- og byggekomiteen

MØTEINNKALLING Plan- og byggekomiteen Ås kommune MØTEINNKALLING Plan- og byggekomiteen Møtetid: 17.02.2016 kl. 18:30 Møtested: Eiendomsavdelingen, Skoleveien 3 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

MØTEINNKALLING Valgstyret

MØTEINNKALLING Valgstyret MØTEINNKALLING Valgstyret Møtetid: 10.05.2017 kl. 18.30 NB! Møtet holdes i sammenheng med Formannskapets møte Møtested: Ås kulturhus, Lille sal Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskap - ettersending

MØTEINNKALLING. Formannskap - ettersending MØTEINNKALLING Dato: 01.03.2017 kl. 18.30 Sted: Ås kulturhus, Lille sal Formannskap - ettersending Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås kulturhus, Store sal kl

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås kulturhus, Store sal kl ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås kulturhus, Store sal 30.08.2012 kl. 18.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås kulturhus, Store sal. 18.04.2013 kl. 18.30

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås kulturhus, Store sal. 18.04.2013 kl. 18.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås kulturhus, Store sal 18.04.2013 kl. 18.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL Kommunestyret MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtetid: 23.05.2017 kl. 18:30 20:20 Sted: Store sal i Ås kulturhus Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 33 av 33. Møtende medlemmer: Ap: Ola Nordal, Johan Alnes, Laila

Detaljer

MØTEINNKALLING Plankomiteen

MØTEINNKALLING Plankomiteen Ås kommune MØTEINNKALLING Plankomiteen Møtetid: 26.03.2015 kl. 18:30 Møtested: Eiendomsavdelingen, Skoleveien 3 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller

Detaljer

Det juridiske aspektet og rettigheter for sent ankomne minoritetsspråkliges elever i ungdomsalder

Det juridiske aspektet og rettigheter for sent ankomne minoritetsspråkliges elever i ungdomsalder Det juridiske aspektet og rettigheter for sent ankomne minoritetsspråkliges elever i ungdomsalder Susanne M. Hammernes seniorrådgiver Fylkesmannen i Vestfold Porsgrunn 11. februar 2014 Definisjoner Minoritetsspråklige

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunalt råd for funksjonshemmede

MØTEINNKALLING Kommunalt råd for funksjonshemmede MØTEINNKALLING Møtetid: 05.11.2013 kl. 17:30 Møtested: Ås kulturhus, Lille sal Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter legges

Detaljer

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalg

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalg Ås kommune MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalg Møtetid: 06.04.2016 kl. 16.30 Møtested: Ås kulturhus, Lille sal Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kommunalt råd for funksjonshemmede har møte i Moer sykehjem, 1. etasje, møterom kl

MØTEINNKALLING. Kommunalt råd for funksjonshemmede har møte i Moer sykehjem, 1. etasje, møterom kl ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING har møte i Moer sykehjem, 1. etasje, møterom 1-2 26.10.2010 kl. 18.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes i henhold

Detaljer

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja Arkivsaksnr.: 14/2207-28 Arkivnr.: 034 Saksbehandler: kommunalsjef, Idun Eid ORGANISATORISK INNPLASSERING AV VOKSENOPPLÆRINGEN Hjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under

Detaljer

MØTEINNKALLING Ungdomsrådet

MØTEINNKALLING Ungdomsrådet Ås kommune MØTEINNKALLING Ungdomsrådet Møtetid: 19.05.2015 kl. 15:30-17:30 Møtested: 1.etasje Rådhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes

Detaljer

MØTEINNKALLING. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

MØTEINNKALLING. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne MØTEINNKALLING Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Dato: 22.08.2017 kl. 17:30 Sted: Ås kulturhus, Lille sal Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller

Detaljer

MØTEINNKALLING-Ettersendt sak. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

MØTEINNKALLING-Ettersendt sak. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne MØTEINNKALLING-Ettersendt sak Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Dato: 31.10.2017 kl. 17:30 Sted: Ås kulturhus, Lille sal Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur

MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur Dato: 23.08.2017 kl. 18:30 Sted: Modulskolen Rustad, Idrettsveien 10, personalrommet i 2. etasje Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunalt råd for funksjonshemmede

MØTEINNKALLING Kommunalt råd for funksjonshemmede Ås kommune MØTEINNKALLING Kommunalt råd for funksjonshemmede Møtetid: 18.08.2015 kl. 17:30 Møtested: Ås kulturhus, Lille sal Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

MØTEINNKALLING Ungdomsrådet

MØTEINNKALLING Ungdomsrådet Ås kommune MØTEINNKALLING Ungdomsrådet Møtetid: 18.08.2015 kl. 15:30-17:30 Møtested: Rådhuset 2.etasje Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes

Detaljer

MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur

MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur Ås kommune MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur Møtetid: 25.11.2015 kl. 18.30 Møtested: Ås kulturhus, Lille sal Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse og sosial Dato: 03.05.2017 kl. 18:30 Sted: Moer sykehjem, 1. etasje Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes

Detaljer

MØTEINNKALLING. Ungdomsrådet

MØTEINNKALLING. Ungdomsrådet MØTEINNKALLING Dato: 28.03.2017 kl. 15:30-17:30 Sted: Ås rådhus, 2.etasje Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes iht. lovverk. Møtedokumenter

Detaljer

MØTEINNKALLING - tilleggssak. Formannskap

MØTEINNKALLING - tilleggssak. Formannskap Ås kommune MØTEINNKALLING - tilleggssak Dato: 24.08.2016 kl. 18.30 Sted: Ås kulturhus, Lille sal Formannskap Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har ekstraordinært møte i Ås kulturhus, Lille sal. 12.09.2012 i kommunestyrets pause (ca. kl. 19.30)

MØTEINNKALLING. Formannskapet har ekstraordinært møte i Ås kulturhus, Lille sal. 12.09.2012 i kommunestyrets pause (ca. kl. 19.30) ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har ekstraordinært møte i Ås kulturhus, Lille sal 12.09.2012 i kommunestyrets pause (ca. kl. 19.30) Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er

Detaljer

Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 14/

Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 14/ Ås kommune Elevundersøkelsen skoleåret 2013/14 Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 14/02223-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur Rådmannens innstilling: 1 Elevundersøkelsen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kommunalt råd for funksjonshemmede har møte i Store salong i Ås rådhus. 05.06.2012 kl. 17.30

MØTEINNKALLING. Kommunalt råd for funksjonshemmede har møte i Store salong i Ås rådhus. 05.06.2012 kl. 17.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Kommunalt råd for funksjonshemmede har møte i Store salong i Ås rådhus 05.06.2012 kl. 17.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller

Detaljer

Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutvalget. Saksliste

Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutvalget. Saksliste Trøgstad kommune Møtedato: 28.10.2014 Møtested: Møterom Havnås Møtetid: 14:00 Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutvalget Forfall meldes til telefon 69681616. Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling.

Detaljer

MØTEINNKALLING-tilleggssak Formannskapet

MØTEINNKALLING-tilleggssak Formannskapet Ås kommune MØTEINNKALLING-tilleggssak Møtetid: 04.03.2015 kl. 18:30 Møtested: Ås kulturhus, Lille sal Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes

Detaljer

MØTEINNKALLING - tilleggssak Formannskapet

MØTEINNKALLING - tilleggssak Formannskapet Ås kommune MØTEINNKALLING - tilleggssak Formannskapet Møtetid: 03.06.2015 kl. 17.00 Møtested: Ås kulturhus, Lille sal Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

Etablering av Askøy Voksenopplæringssenter

Etablering av Askøy Voksenopplæringssenter Etablering av Askøy Voksenopplæringssenter Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Saksbehandler: Sigrun Haarklau Arkivsaknr.: 2013/5426-2 RÅDMANNENS INNSTILLING: Askøy kommune etablerer et opplæringssenter

Detaljer

MØTEINNKALLING ettersendt sak. Formannskap

MØTEINNKALLING ettersendt sak. Formannskap MØTEINNKALLING ettersendt sak Møtetid: 09.11.2016 kl. 18.30 Sted: Ås kulturhus, Lille sal Formannskap Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal. 24.08.2011 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal. 24.08.2011 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal 24.08.2011 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes i henhold

Detaljer

Saksbehandler: Mariann Jøssang Saksnr.: 16/

Saksbehandler: Mariann Jøssang Saksnr.: 16/ Rammeplan for skolefritidsordningen i Ås Saksbehandler: Mariann Jøssang Saksnr.: 16/03581-4 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur Rådmannens innstilling: Felles kommunal rammeplan,

Detaljer

Retningslinjer. for voksenopplæringen i Lebesby kommune

Retningslinjer. for voksenopplæringen i Lebesby kommune Retningslinjer for voksenopplæringen i Lebesby kommune Retningslinjene er utarbeidet i henhold til introduksjonsloven, forskrift om opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere og opplæringsloven

Detaljer

MØTEINNKALLING Ungdomsrådet

MØTEINNKALLING Ungdomsrådet Ås kommune MØTEINNKALLING Ungdomsrådet Møtetid: 03.06.2014 kl. 15:00-17.00 Møtested: Rådmannens møtekontor Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kommunalt råd for funksjonshemmede har møte i Moer sykehjem, 1. etg. møterom nr. 1. 13.10.2009 kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Kommunalt råd for funksjonshemmede har møte i Moer sykehjem, 1. etg. møterom nr. 1. 13.10.2009 kl. 18.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Kommunalt råd for funksjonshemmede har møte i Moer sykehjem, 1. etg. møterom nr. 1 13.10.2009 kl. 18.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet

Detaljer

Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/

Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/ Ås kommune Evaluering av kulturområdet Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/01632-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur 20.05.2015 Ås eldreråd 19.05.2015 Administrasjonsutvalget

Detaljer

MØTEINNKALLING Plankomiteen

MØTEINNKALLING Plankomiteen Ås kommune MØTEINNKALLING Plankomiteen Møtetid: 05.03.2015 kl. 18:30 Møtested: Eiendomsavdelingen, Skoleveien 3 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller

Detaljer

MØTEINNKALLING ÅS KOMMUNE

MØTEINNKALLING ÅS KOMMUNE ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Valgstyret (formannskapet) har møte i Ås kulturhus, Lille sal 29.08.2012 kl. 18.30 NB! Møtet holdes i sammenheng med formannskapets møte. Møtet er åpent for publikum i alle saker

Detaljer

EVALUERING AV INTRODUKSJONSPROGRAMMET I STORBYENE

EVALUERING AV INTRODUKSJONSPROGRAMMET I STORBYENE Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO GLO-14/21099-1 112582/14 29.12.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Innvandrerrådet 14.01.2015 Kommunalstyret

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Ålesund kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen i Ålesund kommune Sakspapir Tilstandsrapport for grunnskolen i Ålesund kommune 2014-2015 - Dokumentinformasjon: Saksbehandler: ArkivsakID: 13/1008 Anne Kristin Bryne Tlf: 70 16 28 25 JournalID: 15/65374 E-post: postmottak@alesund.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE DØNNA KOMMUNE. Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALG Møtested: Dønnamann Møtedato: Tid: 08:30

MØTEINNKALLING SAKSLISTE DØNNA KOMMUNE. Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALG Møtested: Dønnamann Møtedato: Tid: 08:30 DØNNA KOMMUNE Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALG Møtested: Dønnamann Møtedato: 29.08.2017 Tid: 08:30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Ås kulturhus, Lille sal kl

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Ås kulturhus, Lille sal kl ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte i Ås kulturhus, Lille sal 11.04.2012 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes

Detaljer

Virksomhetsplan Meløyskolene. Meløy voksenopplæring

Virksomhetsplan Meløyskolene. Meløy voksenopplæring Virksomhetsplan Meløyskolene Meløy voksenopplæring Skoleåret 2015/2016 2 Innhold 1.0 Forord 2.0 Pedagogisk arbeid 3.0 Satsingsområder 3.1 Satsingsområde 1: Grunnleggende ferdigheter 3.1.1 Beskrivelse av

Detaljer

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget MØTEINNKALLING Møtetid: 04.06.2014 kl. 14:30 Møtested: Rådhuset, møterom Oscarsborg Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Ungdomsrådet

MØTEINNKALLING. Ungdomsrådet MØTEINNKALLING Ungdomsrådet Dato: Sted: 01.11.2016 kl. 16.00-18.00 (merk ny tid!) Rådhuset 2.etasje Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes

Detaljer

Saksutskrift. Tilleggsbosetting av flyktninger med bakgrunn i flyktningkrisen

Saksutskrift. Tilleggsbosetting av flyktninger med bakgrunn i flyktningkrisen Saksutskrift Tilleggsbosetting av flyktninger med bakgrunn i flyktningkrisen Saksbehandler: Robabeh Afshari Saksnr.: 15/00294-7 Behandlingsrekkefølge Møtedato Formannskapet 42/15 27.05.2015 Formannskapets

Detaljer

NY ORGANISERING AV VOKSENOPPLÆRINGSTILBUDET I GAUSDAL KOMMUNE. Gausdal kommune gjennomfører i dag det meste av voksenopplæringstilbudet i egen regi.

NY ORGANISERING AV VOKSENOPPLÆRINGSTILBUDET I GAUSDAL KOMMUNE. Gausdal kommune gjennomfører i dag det meste av voksenopplæringstilbudet i egen regi. Ark.: Lnr.: 6903/13 Arkivsaksnr.: 13/1160-1 Saksbehandler: Brit-Olli Nordtømme NY ORGANISERING AV VOKSENOPPLÆRINGSTILBUDET I GAUSDAL KOMMUNE Vedlegg: Andre saksdokumenter (ikke utsendt): SAMMENDRAG: Gausdal

Detaljer

Ås kommune MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for oppvekst og kultur. Møtetid: kl. 18: Nordby bibliotek, Vinterbro senter

Ås kommune MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for oppvekst og kultur. Møtetid: kl. 18: Nordby bibliotek, Vinterbro senter MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for oppvekst og kultur Møtetid: 17.08.2016 kl. 18:30 21.30 Sted: Nordby bibliotek, Vinterbro senter Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. Møtende medlemmer: Ivar

Detaljer

Forslag til endring av vedtekter for kommunale barnehager i Ås. Saksbehandler: Vigdis Bangen Saksnr.: 15/

Forslag til endring av vedtekter for kommunale barnehager i Ås. Saksbehandler: Vigdis Bangen Saksnr.: 15/ Ås kommune Forslag til endring av vedtekter for kommunale barnehager i Ås Saksbehandler: Vigdis Bangen Saksnr.: 15/02943-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur 07.10.2015 Rådmannens

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE DØNNA KOMMUNE. Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALG Møtested: Dønnamann Møtedato: Tid: 08:00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE DØNNA KOMMUNE. Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALG Møtested: Dønnamann Møtedato: Tid: 08:00 DØNNA KOMMUNE Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALG Møtested: Dønnamann Møtedato: 09.06.2017 Tid: 08:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte. 07.02.2012 kl. 1200, Org./- og pers.avd. møterom, Erik Johansenbygget, 3. etg.

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte. 07.02.2012 kl. 1200, Org./- og pers.avd. møterom, Erik Johansenbygget, 3. etg. ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte 07.02.2012 kl. 1200, Org./- og pers.avd. møterom, Erik Johansenbygget, 3. etg. Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt

Detaljer

MØTEINNKALLING - tilleggssak. Formannskap

MØTEINNKALLING - tilleggssak. Formannskap Ås kommune MØTEINNKALLING - tilleggssak Møtetid: 28.09.2016 kl. 18.30 Møtested: Ås kulturhus, Lille sal Formannskap Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunalt råd for funksjonshemmede

MØTEINNKALLING Kommunalt råd for funksjonshemmede Ås kommune MØTEINNKALLING Kommunalt råd for funksjonshemmede Møtetid: 06.10.2015 kl. 17:30 Møtested: Ås kulturhus, Lille sal Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for oppvekst og kultur Ås rådhus, Lille sal 09.11.2011

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for oppvekst og kultur Ås rådhus, Lille sal 09.11.2011 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for oppvekst og kultur Ås rådhus, Lille sal 09.11.2011 Fra HOK-sak: 17/11 Fra kl.: 19.00 Til HOK-sak: 21/11 Til kl.: 22.00 Av utvalgets

Detaljer

Velkommen til deg som er ny i Rennesøy kommune Informasjon om barnehage, skole og voksenopplæring for flerkulturelle innbyggere i Rennesøy kommune

Velkommen til deg som er ny i Rennesøy kommune Informasjon om barnehage, skole og voksenopplæring for flerkulturelle innbyggere i Rennesøy kommune Velkommen til deg som er ny i Rennesøy kommune Informasjon om barnehage, skole og voksenopplæring for flerkulturelle innbyggere i Rennesøy kommune Innhold Rettigheter/plikter etter alder... 2 Generelt

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Dato: 07/10171-2 /OMG/A00;&13 17.12.2007

Deres ref.: Vår ref.: Dato: 07/10171-2 /OMG/A00;&13 17.12.2007 Sarpsborg kommune Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO Deres ref.: Vår ref.: Dato: 07/10171-2 /OMG/A00;&13 17.12.2007 Oversendelsesbrev Høring - NOU 2007:11 Studieforbund - læring for livet

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark. Kontaktmøte skole. 3.mai 2016

Fylkesmannen i Telemark. Kontaktmøte skole. 3.mai 2016 Kontaktmøte skole 3.mai 2016 1 Diverse informasjon Flyktningsituasjonen 2 3 4 5 Tidlig innsats 1.-4. trinn Tidlig innsats i skolen gjennom økt lærerinnsats fra 1.-4. trinn Formålet med ordningen er å sette

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Hovedutvalg Folk 82/ Formannskapet 127/ Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Hovedutvalg Folk 82/ Formannskapet 127/ Kommunestyret Arkivsak. Nr.: 2015/1697-14 Saksbehandler: Bente Molde Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 82/16 15.11.2016 Formannskapet 127/16 16.11.2016 Kommunestyret Anmodning om bosetting av

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Sigdal Kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Herredshuset Møtedato: 25.09.2012 Tid: 16.00 Det innkalles med dette til møte i Sigdal Kommunale råd for

Detaljer

GSI'09. Voksenopplæring (Vo) veiledning. bokmål

GSI'09. Voksenopplæring (Vo) veiledning. bokmål GSI'09 Voksenopplæring (Vo) veiledning bokmål Datert 01.10.2009 Side 1 av 11 Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) GSI09, Vo-enhet Generelt A. Deltakere i voksenopplæring på grunnskolens område. Alle deltakere

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås kulturhus, Store sal. 15.03.2012 kl. 18.30

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås kulturhus, Store sal. 15.03.2012 kl. 18.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås kulturhus, Store sal 15.03.2012 kl. 18.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller

Detaljer

Utvalg: Møtested: Møterom 1, Hammerfest rådhus - Ekstraordinært møte Dato: 02.04.2009 Tidspunkt: 11:00. Styret for kultur, omsorg og undervisning

Utvalg: Møtested: Møterom 1, Hammerfest rådhus - Ekstraordinært møte Dato: 02.04.2009 Tidspunkt: 11:00. Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Møterom 1, Hammerfest rådhus - Ekstraordinært møte Dato: 02.04.2009 Tidspunkt: 11:00 Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon

Detaljer

Ås kommune. MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for oppvekst og kultur. Møtetid: kl. 18:30 22:30 Sted: Solbergtunet barnehage

Ås kommune. MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for oppvekst og kultur. Møtetid: kl. 18:30 22:30 Sted: Solbergtunet barnehage Ås kommune MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for oppvekst og kultur Møtetid: 09.05.2016 kl. 18:30 22:30 Sted: Solbergtunet barnehage Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. Møtende medlemmer: Ivar Ekanger,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Plan- og byggekomiteen

MØTEINNKALLING. Plan- og byggekomiteen Ås kommune MØTEINNKALLING Plan- og byggekomiteen Dato: 05.10.2016 kl. 19.00 Sted: Rådhuset, møterom 2. etasje Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet

Detaljer

Barnehage, skole, oppvekst og integrering 13.10.2015

Barnehage, skole, oppvekst og integrering 13.10.2015 Barnehage, skole, oppvekst og integrering 13.10.2015 Utdanningsdirektør Jan Sivert Jøsendal, 13. oktober 2015 Utdanningsdirektørens ansvarsområde Utdanningsdirektør 24 (+1) virksomhetsledere Budsjett 2015:

Detaljer

17/17 Fagkomite 2: Oppvekst Kommunestyret

17/17 Fagkomite 2: Oppvekst Kommunestyret ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Nina Sollie Saksmappe: 2017/6020-26151/2017 Arkiv: A10 Høring - Endringer i barnehageloven, grunnbemanning, pedagogisk bemanning og overgang fra barnehage til skole og SFO.

Detaljer

Møteinnkalling - tilleggsliste

Møteinnkalling - tilleggsliste Nes Kommune Møteinnkalling - tilleggsliste Oppvekst-, skole- og kulturutvalg Dato: 21.02.2017 kl. 15:00 Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 15/01244 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest på tlf

Detaljer

Levanger kommune Innvandrertjenesten Levanger kommune

Levanger kommune Innvandrertjenesten Levanger kommune Levanger kommune Levanger voksenopplæring. Driftskomiteen 15.2.17 1 Levanger voksenopplæring. Driftskomiteen 15.2.17 2 Levanger voksenopplæring Levanger voksenopplæring. Driftskomiteen 15.2.17 3 Levanger

Detaljer