Leie av Grimstad gjestehavn Foto: Jan Skaregrøm

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Leie av Grimstad gjestehavn 2014-2017 Foto: Jan Skaregrøm"

Transkript

1 KONKURRANSEGRUNNLAG Leie av Grimstad gjestehavn Foto: Jan Skaregrøm

2 Innholdsfortegnelse: 1. INNLEDNING ADMINISTRATIVE OPPLYSNINGER BESKRIVELSE AV OPPGAVEN DRIFTENS INNHOLD Beskrivelse av anlegget Publikumskontakt Havneavgiften Arbeidsgiveransvar Markedsføring / Media kontakt Rapportering Blått Flagg Renovasjon Renhold / Vedlikehold DRIFTENS OMFANG Gjestehavnsesong Bemanning og arbeidstid Priser/satser Kontraktsperioden Vektertjenester Erfaringstall KRAV TIL LEIETAKER Ansvarlig for driften av Grimstad gjestehavn Medarbeidere LEIETAKERS LOKALITETER, TEKNISK UTSTYR ANNEN AKTIVITET KOMMUNIKASJON MISLIGHOLD TVISTER UTARBEIDELSE AV TILBUD FORBEHOLD OG AVVIK EVALUERINGSKRITERIER MINSTEKRAV KVALIFIKASJONSKRAV TILDELINGSKRITERIER VEKTING FORUTSETNINGER PRISING TILBUDSPRIS OG OPPGJØR TIL EIER LEIE TIL EIER VEDLEGG 1 OMRÅDER FOR INNKREVING AV DØGNLEIE VEDLEGG 2 PROSEDYRE FOR TILTAK MOT LEGIONELLASMITTE PROSEDYRE FOR TILTAK MOT LEGIONELLASMITTE (ARKIVKODE P52) VEDLEGG 3 KONTRAKTSFORMULAR s. 2 av 29

3 LEIE AV GRIMSTAD GJESTEHAVN SPESIELLE KONTRAKTSBETINGELSER ARTIKKEL 1 KONTRAKTEN ARTIKKEL 2 - ANSVAR ARTIKKEL 3 OPPFYLLELSE AV KONTRAKT ARTIKKEL 4 - PRIS ARTIKKEL 5 - BETALING ARTIKKEL 6 - FORCE MAJEURE ARTIKKEL 7 - REKLAMASJON/GARANTI ARTIKKEL 8 - AVVIK-ENDRINGER ARTIKKEL 9 - OPPSIGELSE ARTIKKEL 10 - KONTRAKTSADMINISTRASJON ARTIKKEL 11 - OPSJON ARTIKKEL 12 MISLIGHOLD ARTIKKEL 13 TVISTELØSNINGSORGAN VEDLEGG 1 KRAVSPESIFIKASJON: GJESTEHAVNDRIFTENS INNHOLD BESKRIVELSE AV ANLEGGET PUBLIKUMSKONTAKT HAVNEAVGIFTEN ARBEIDSGIVERANSVAR MARKEDSFØRING / MEDIA KONTAKT RAPPORTERING BLÅTT FLAGG RENOVASJON RENHOLD / VEDLIKEHOLD GJESTEHAVNSESONG BEMANNING OG ARBEIDSTID PRISER IVERKSETTELSE AV OPSJON VEKTERTJENESTER KRAV TIL LEIETAKER LEIETAKERS LOKALITETER, TEKNISK UTSTYR ANNEN AKTIVITET KOMMUNIKASJON VEDLEGG 2 PRIS/BETALINGSPLAN: PRIS LEIE OG OPPGJØR TIL EIER BETALINGSPLAN VEDLEGG 3 KART OVER HAVNEOMRÅDET: VEDLEGG 4 PROSEDYRE FOR TILTAK MOT LEGIONELLASMITTE s. 3 av 29

4 1. Innledning Grimstad havn skal innhente tilbud på leie av gjestehavnanlegget for sommerdrift av Grimstad gjestehavn i perioden Konkurransen henvender seg til næringsliv og registrerte lag og foreninger som kan tenke seg å drive gjestehavnen i henhold til etterfølgende prinsipper. Det legges opp til at denne kontrakten gjennomføres som en tjenestekonsesjonskontrakt etter lov om offentlige anskaffelser. En tjenestekonsesjonskontrakt er i henhold til forskrift om offentlige anskaffelser, FOR , 4-1 bokstav e) jfr. d) en tjenestekontrakt hvor vederlaget for tjenesten som skal utføres består av retten til å utnytte tjenesten eller i en slik rett sammen med betaling. Dette innebærer at leverandøren har risikoen for vederlaget og vederlagets størrelse. Tjenestekonsesjonskontrakter omfattes ikke av lov om offentlige anskaffelser jfr. FOR (2) bokstav j. Basert på dette konkurransegrunnlag og forhandlinger med tilbyder, vil avtalen formaliseres i kontrakt. Kontraktsformularet er vedlagt som del av konkurransegrunnlaget. 2. Administrative opplysninger Administrative opplysninger i forbindelse med utarbeidelse av tilbud er som følger: Kontaktperson i tilbudsperioden: Adresse for fremsendelse av tilbud: Tilbud skal merkes: Endelig frist for fremsendelse av tilbud: Inger Aaseby Skorstad Telefon: / E-post: Grimstad kommune, Postboks Grimstad Leie av Grimstad gjestehavn, sak 2013/nnnn Mottatt innen torsdag kl. 12:00 Vedståelsesfrist: Til og med 1. juni 2014 Tilbud skal utarbeides på: Henvisning til kunngjøring: Anbudsåpning: Norsk Grimstad Adressetidende, Agderposten, Lillesandsposten og Grimstad kommunes hjemmeside Det vil bli lukket anbudsåpning som gjennomføres med to offentlige tjenestemenn tilstede. s. 4 av 29

5 3. Beskrivelse av oppgaven Grimstad havn ønsker tilbud på leie av gjestehavnanlegget for drifting av Grimstad gjestehavn i sommersesongene Sommerdriften er perioden 1. juni 31. august. Kontrakten inngås for sommersesongen 2014 med opsjon på leie i sommersesongene i henholdsvis 2015, 2016 og Prinsippet for kontrakten er at tilbyder gis rett til å leie gjestehavnanlegget, og eier stiller anlegget til leietakers disposisjon mot en leie. Gjestehavnanlegget er fast eiendom og ligger som sådan utenfor avgiftsområdet. Tilbyder skal tilby en pris til eier for leie av anlegget, og drive gjestehavnen i henhold til prinsippene beskrevet i dette konkurransegrunnlaget for egen regning og risiko. 3.1 Driftens innhold Grimstad gjestehavn er blant landets beste gjestehavner. Leietaker skal gjennom sin drift bidra til at gjestehavnens gode renommé i markedet opprettholdes. Leietaker skal ha ansvar for å drive gjestehavna i Grimstad sentrum, samt innkreving av avgift fra fritidsbåter ved andre kommunale brygger iht nærmere spesifisering. Anlegget som inngår i leien er gjestehavnen som består av servicebygget på Dampskipskaia, flytebryggene langs og i forlengelsen av Dampskipskaia samt flytebryggen som går ut fra Smith Petersens brygge. Områder det skal kreves inn havneavgift for er; gjestehavnen, deler av Torskeholmen, Jernbanebrygga, Kong Haralds brygge, Waarums brygge, Gundersholmen og langs promenaden i Saulebukt. Området kan bli justert i avtaleperioden. Kart over området er vedlagt, se vedlegg 1. Det skal ikke fortøyes båter langs bryggen hvor septiktømming foregår. Gjestehavnen er for fritidsbåter, og av hensyn til anlegget settes grensen til maks 65 fot. Båter opp mot denne størrelse må allikevel vurderes om de heller skal legges ved andre kaier. Dersom større båter henvises til andre kaier, skal det avklares med kaieier i forkant. Det er markert sikkerhetssoner langs landsiden av gjestehavnanlegget. Her skal det ikke fortøyes båter. Som del av avtalen ligger innkreving av døgnleie for bobiler som parkerer innenfor havneområdet på Gundersholmen Beskrivelse av anlegget Gjestehavnanlegget består av bryggeanlegg inklusive flytebrygger og fasiliteter knyttet opp mot gjestehavnaktivitetene. Begge parter skal være kjent med hele anleggets standard og det overtas slik det er ved inngåelse av denne avtalen. Leietaker må tilfredsstille gjeldende regelverk og myndighetskrav som er relevant for driften. Før sesongåpning utplasserer eier vannslanger, griller, markiser, brannslukningsapparat og 3 flaggstenger. Det samme blir ryddet etter sesongslutt av eier. I flaggstengene skal henge s. 5 av 29

6 norske vimpel, Blått Flagg og kommuneflagget. Grimstad havn leverer disse. Grimstad gjestehavn har eget mobilnummer. Mobiltelefon stilles til rådighet for leietaker, men kostnadene belastes leietaker. Eier holder vann og strøm. Det skal settes opp statusrapport ved tidspunkt for overtakelse av anlegget. Anlegget tilbakeleveres ved avtaleperiodens slutt i samme stand som ved overtagelse, bortsett fra vanlig slitasje. Partene skal ha en felles befaring ved sesongens begynnelse og slutt. Utvendig og innvendig vedlikehold av bygning og anlegg påhviler eier, men leietaker har, uten ugrunnet opphold, plikt til å varsle om skader/mangler som måtte oppstå eller avdekkes i avtaleperioden. Leietaker er innforstått med at eier, og den eier bemyndiger, til enhver tid skal ha uhindret adgang til anlegget. I den grad det er praktisk mulig skal leietaker varsles dersom eier må foreta reparasjoner og/eller vedlikehold. Det gjøres for ordens skyld oppmerksom på at fra sesongen 2014 vil det blir avsatt sikkerhetssoner innerst i gjestehavnen der det ikke skal fortøyes båter. Sonene vil bli skiltet av eier Publikumskontakt Bistå de besøkende med anvisning av båtplass og eventuelt fortøyning. Besvare henvendelser fra de besøkende. Informere alle besøkende om havnens sikkerhetsopplegg og ordensregler, dele ut gjestehavnens visittkort til gjestene Havneavgiften Stå for innkreving av havneavgiften og oppgjør av denne. Salg av polletter til dusj. Tømming av myntinnkast for vaskemaskiner og tørketromler daglig. Båter som fortøyer etter kl skal betale døgnavgift Områder hvor havneavgiften skal innkreves, er vist på eget kart jfr. vedlegg 1. Innkreving skal skje ved at båter, etter behov, blir oppsøkt i tidsrommet kl 8.00 til kl 22.00, 7 dager i uken. Båter som ligger utenfor selve gjestehavnområdet om natten, skal registreres på samme måte som de som ligger i gjestehavnen, men døgnprisen her er lavere, se pkt Innkreving av døgnleie for bobiler som står på Gundersholmen. Antall bobiler skal registreres og rapporteres på samme måte som båtene. Leietaker skal være klar over at Gundersholmen er et havneområde som blir sperret for publikum ved skipsanløp. Området kan også bli sperret ifm annen aktivitet på området. Det er Grimstad havn som står for stengingen/utleien av området. I den grad det er mulig, varsles leietaker i forkant av stenging Arbeidsgiveransvar Ansette og ha arbeidsgiveransvar for medarbeidere. Forsikring av personell iht gjeldende lovverk og partene i arbeidslivet. Gjennomføre opplæring av medarbeidere, herunder samarbeid med Grimstad brannvesen om brannforebyggende tiltak og kursing. s. 6 av 29

7 Sikkerhetsdrill av personell. Alle ansatte i havnen skal være informert om det sikkerhetsutstyret som forefinnes i havnen, hvordan det brukes og hvordan de skal opptre dersom en hendelse/ulykke skulle oppstå. HMS/beredskapsplan Markedsføring / Media kontakt Grimstad Gjestehavn skal markedsføres og drives under Grimstad kommunens navn og logo, og havnen skal fremstå som en av landets beste gjestehavner der hovedfokus legges på service og sikkerhet. Bekjentgjøringer foretas under kommunevåpenet og kommunens ingress. I eventuell omgang med media, presentere gjestehavna og Grimstad på en positiv måte. Distribuere brosjyrer og informasjonsmateriell. Distribusjon av markedsføringsmateriale skal skje i samarbeid med Grimstad turistkontor. Leietaker skal opprette kontakt med daglig leder av turistkontoret Rapportering Ukentlige rapporter over antall båter pr priskategori, pollettsalg, vask, tørk, omsetning, bobiler skal leveres elektronisk til Grimstad havn hver onsdag. Alle rapporter skal være signert av ansvarlig for driften av gjestehavna. Eventuelle avvik skal rapporteres og kommenteres. Etter sesong skal leietaker, innen 1. november, fremlegge årsrapport, statistikk for sesongen basert på ukerapportene, miljøloggbok (ref pkt 3.1.7) samt revidert regnskap. Krav til statistikk og rapportering for bobiler er som for havneavgiften og gjestehavndriften ellers Blått Flagg Grimstad gjestehavn er miljøsertifisert med Blått Flagg, og leietaker forplikter seg til å følge kravene som stilles gjennom denne sertifiseringen, så som: (Listen er ikke uttømmende) Blått Flagg heisingsarrangement på åpningsdagen Miljøstasjon, se også pkt Renovasjon Føring av miljøloggbok Sikkerhetsarrangement i samarbeid med brannvesenet Rydde-gjestehavnen-dag Andre miljøarrangement Mer informasjon om Blått Flagg finnes på hjemmesiden Her er veileder som viser hvilke krav som stilles til marinaer, og leietaker skal være proaktiv i forhold til innføring av nye miljøaktiviteter og sørge for at Grimstad gjestehavn fremstår som en attraktiv miljøhavn. Miljøaktivitetene skal føres i egen miljøloggbok Renovasjon Miljøstasjonen skal være inngjerdet og plasseres på anvist sted. Eier fremskaffer gjerde. Miljøstasjonen skal holdes ryddig, og alle kostnader forbundet med stasjonen skal dekkes av leietaker. Det stilles følgende krav til renovasjon: Miljøstasjon som tilfredsstiller kravene til Blått Flagg. Stor, lukket container(e) for restavfall plasseres innenfor miljøstasjonen. s. 7 av 29

8 Containeren(e) og avfallsbeholdere skal tømmes ved behov. I høysesongen kan det bli flere tømminger i uken. Tømming av søppelbeholdere på Dampskipsbryggen og langs parkeringsplassen ved Smith Petersens brygge. Generell rydding i området, også utenfor selve gjestehavnområdet Renhold / Vedlikehold Det skal vaskes daglig i alle rom som er åpne for båtgjestene. I uke 28, 29 og 30 skal det vaskes to ganger pr dag. Vaskelister skal henge synlig i alle rom. Det skal foretas nedvask før sesong inklusive boning av gulv. Grimstad gjestehavn har egen prosedyre for å hindre legionellasmitte. Leietaker skal gjennomføre tiltakene i prosedyren i starten og slutten av sesongen. Prosedyren er vedlagt i vedlegg 2. Utvendig og innvendig vedlikehold av bygning og anlegg påhviler eier, men leietaker har, uten ugrunnet opphold, plikt til å varsle om skader/mangler som måtte oppstå eller avdekkes i avtaleperioden. Leietaker skal holde alt av utstyr som er nødvendig for god og sikker drift. Leietaker skal besørge planting av sommerblomster i anleggets blomsterpotter. Leietaker skal sørge for at anlegget og nærområdene holdes ryddig, utemøbler vedlikeholdes, vanning av blomster, etc. Utvendige vegger og vinduer skal holdes fri for reklame og oppslag. Oppslagstavlen skal benyttes til slikt. Service av utstyr knyttet til anlegget, så som reparasjon av vaskemaskiner og tørketromler, dusjanlegg, toaletter, beredere etc. er leietakers ansvar begrenset oppad til kr 3000 pr reparasjon. Dersom det er grunn til å anta at slik service/reparasjon vil beløpe seg til mer enn kr 3000, skal eier kontaktes og godkjenne før reparasjonen bestilles. Alt av reparasjon og vedlikehold skal utføres av kvalifisert personell. Der kommunen har inngått rammeavtaler med leverandører, skal disse benyttes. 3.2 Driftens omfang Gjestehavnsesong Gjestehavnsesongen er fra og med 1. juni til og med 31. august, og det er i dette tidsrommet det skal kreves inn havneavgift. I det samme tidsrom skal det innkreves døgnleie fra bobiler som parkerer på Gundersholmen. Leietaker skal være klar over at Gundersholmen er et havneområde som blir sperret for publikum ved skipsanløp. Området kan også bli sperret ifm annen aktivitet på området. Det er Grimstad havn som står for stengingen/utleien av området. I den grad det er mulig, varsles leietaker i forkant av stenging. Leietaker skal være innforstått med at det de siste årene har vært arrangert båtmesse i Grimstad der gjestehavnens brygger og fasiliteter benyttes. Dersom dette arrangementet faller innenfor gjestehavnsesongen, skal leietaker stille gjestehavnen til rådighet for messen uten annet vederlag enn direkte kostnader som for eksempel papir, renhold etc. Andre arrangement som benytter parkeringsområdet ved Smith Petersens brygge skal kunne få tilgang til sanitæranlegget i gjestehavnen dersom kommunen tillater dette. Det skal i så fall stilles krav til arrangøren slik at leietaker blir minst mulig skadelidende. Det er kommunen som gjør avtaler med mulige arrangører, og leietaker skal trekkes med i diskusjonene i den grad det er relevant. s. 8 av 29

9 3.2.2 Bemanning og arbeidstid Gjestehavna bemannes med en ansvarlig, samt et nødvendig antall medarbeidere slik at god service kan ytes gjestene. Som utgangspunkt skal gjestehavnen være bemannet i perioden I begynnelsen og slutten av sesongen, vil det ikke være behov for bemanning hele dagen. I toppsesongen derimot, må det påregnes flere personer på vakt samtidig i gitte tidsrom på dagen. Hvordan ressursbruken er tenkt fordelt pr dag gjennom sesongen skal påføres tilbudsdokumentet Priser/satser Døgnsatsene i gjestehavnen fastsettes av eier. For 2014 er døgnsatsene som følger: Båter under 30 : Kr 200 Båter på : Kr 250 Båter på : Kr 325 Båter på : Kr 450 I perioden 1. juni 21. juni og 10. august 31. august innkreves kr 150 i døgnleie pr båt uansett størrelse. Det kan inngås langtidsleie med en døgnavgift på kr 100 pr båt i denne perioden. Døgnpris for båter som ligger utenfor selve gjestehavnområdet er kr 150. Leien inkluderer tilgang til gjestehavnens fasiliteter. Polletter til dusj: Kr 40 pr pollett (ca 5 min) Vasekemask./tørketrommel: Kr 40 pr vask/tørk Døgnpris for bobiler på Gundersholmen: kr 150. Leien inkluderer tilgang til gjestehavnens fasiliteter. (Se forøvrig punkt og 3.2.1). Det gjøres oppmerksom på at prisene kan bli justert av eier hvert år Kontraktsperioden Kontrakten inngås for 2014 med opsjon på ytterligere år. Leietaker skal innen 1. november gi skriftlig beskjed til eier om han ønsker opsjonen iverksatt eller ikke, kommende år. Tilsvarende skal eier innen 1. desember gi skriftlig beskjed til leietaker om opsjonen for leie kommende sesong ønskes iverksatt eller ei Vektertjenester Grimstad havn skal inngå ny rammeavtale med vaktselskap om vektertjenester i småbåthavner. Som del av forespørselen vil det legges opp til at vaktselskapet skal låse dører til sanitæranlegg og vaskerom i gjestehavnen om kvelden, ca kl og åpne igjen om morgenen, ca kl Vaktselskapet skal ha sikkerhetsrunde i forbindelse med dette. Dersom det ikke oppnås enighet med vaktselskap om slik låsing/åpning, må leietaker selv besørge dette Erfaringstall Antall båter og bobiler som besøkte gjestehavna i 2012 og 2013 var: Uke nr Ant. båtdøgn 2012 Ant. bobiler*) 2012 Ant. båtdøgn Ant. bobiler*) 2013 s. 9 av 29

10 Sum **) 224 *): Antall bobiler varierer etter hvor mange døgn Gundersholmen er åpen for parkering, se pkt og **): Av det totale antall båtdøgn i 2013 var 608 båter mindre enn 30 fot, 1191 båter mellom fot, 627 båter mellom fot, mens 229 båter var større enn 50 fot. I tillegg var det 1284 båter hvor størrelsen ikke ble registrert. Det vises til punkt 3.1 siste avsnitt der det er beskrevet sikkerhetssoner i gjestehavnen. Dette er nytt, og blir innført fra og med 2014 sesongen, og leietaker må ta hensyn til at dette reduserer kapasiteten i havnen. 3.3 Krav til leietaker Ansvarlig for driften av Grimstad gjestehavn Den personen som er ansvarlig for driften av gjestehavna skal ha følgende kvalifikasjoner: Dokumentert erfaring fra lignende drift og/eller servicerelaterte yrker Erfaring med ledelse. Språkkunnskaper; skal minimum beherske norsk og engelsk Skaffe seg generell kjennskap til Grimstad-regionen og de reiselivstilbud som finnes Medarbeidere De personene som skal arbeide som havneverter skal ha følgene kvalifikasjoner: Språkkunnskaper; skal som et minimum beherske norsk og engelsk Det er en fordel at de ansatte skaffer seg generell kjennskap til Grimstad-regionen. 3.4 Leietakers lokaliteter, teknisk utstyr Leietaker må selv holde teknisk utstyr m.m. Kontor i anlegget kan benyttes, men leietaker er selv ansvarlig for å forsikre sitt utstyr. Det er gratis trådløst internett for gjester i gjestehavnen. Leietaker skal utlevere brukernavn og passord på forespørsel. 3.5 Annen aktivitet Leietaker, eller de ansatte ved driften av Grimstad gjestehavn, skal ikke, uten forhåndsgodkjenning av Grimstad havn, drive med noen annen aktivitet i gjestehavnen, kommersiell eller av annen karakter, i kontraktsperioden. s. 10 av 29

11 3.6 Kommunikasjon All kommunikasjon og rapportering skal rettes til eiers kontaktperson. Partene skal i kontrakten oppgi hvem som er kontaktperson og stedfortreder med telefonnummer, e- postadresser osv. 3.7 Mislighold En part kan heve kontrakten dersom den andre parten vesentlig misligholder sine kontraktsforpliktelser, eller det er klart at vesentlig mislighold vil inntre. Alle handlinger som kan medføre tapt renommé for Grimstad gjestehavn regnes som vesentlig mislighold av kontrakten. Leietaker er erstatningsansvarlig for påregnelig tap som skyldes feil, forsømmelser og/eller bevisst omgåelse av avtalen og dens intensjoner fra leietakerens side eller en tredjeperson leietakeren bruker til å utføre tjenesten. 3.8 Tvister Tvister om fortolkning av denne avtale skal søkes avklart i minnelighet. Dersom dette ikke fører frem, behandler havnestyret saken. Endelig tvistebehandling foregår ved voldgift der Aust-Agder Tingrett oppnevner formann mens partene oppnevner ett medlem hver. Tvist om elementer eller deler av kontrakten, fritar forøvrig ikke partene fra å oppfylle de deler av kontrakten som ikke berøres eller har sammenheng med tvistespørsmålet. 4. Utarbeidelse av tilbud I tilbudet skal følgende inkluderes som et minimum: Pris for godtgjørelse til eier, dvs leie av gjestehavnanlegget, basert på dette konkurransegrunnlag. En utdyping av tilbyders kvalifikasjoner relatert til leieavtalen, jfr også punkt 3.3. Utdypende beskrivelse av hvordan tilbyder vil drive Grimstad gjestehavn i , herunder hvordan innkreving av døgnavgift skal skje og kontrolleres. Miljø- og sikkerhetsaktiviteter iht krav fra Blått Flagg. Beskrivelse av innhenting/registrering av data som skal danne grunnlag for statistikk og rapportering. Ressursbruk. Informasjon om hvilke regnskapskontor som vil føre regnskapet. Det oppfordres til at gjestehavnen befares før tilbudsfristen utløper. Det vil bli arrangert felles befaring for alle tilbydere. Det er satt av en dato til felles befaring; tirsdag kl Det må gjøres avtale om fremmøte i forkant med kommunens kontaktperson referert til i punkt 2. I tilbudet skal følgende vedlegges: Bekreftelse fra bank om bankgaranti for hele leiebeløpet. Tilbyders kompetanse og erfaring. Skatteattest for merverdiavgift og skatt, ikke eldre enn 6 mnd. Egenerklæring i forbindelse med HMS. Kopi av de to siste års regnskap, dersom slike foreligger. Dersom de ikke foreligger, skal det gis en forklaring på hvorfor. s. 11 av 29

12 5. Forbehold og avvik Dersom tilbyder tar forbehold mot deler av konkurransegrunnlaget, skal dette klart fremgå av tilbudet. Forbeholdene skal spesifiseres med hvilke konsekvenser dette har for ytelse, pris eller andre forhold. Det samme gjelder for avvik. Forbehold og avvik skal være presise og entydige slik at oppdragsgiver kan vurdere dem uten kontakt med tilbyderne. Forbehold og avvik skal referere til relevante punkt i konkurransegrunnlaget og tas inn i tilbudsbrevet. Vesentlige forbehold og avvik vil føre til at tilbudet avvises. Tilbyders henvisning til standardiserte leveringsvilkår eller lignende vil bli betraktet som forbehold dersom de avviker fra foreliggende konkurranse- eller kontraktsbestemmelser. 6. Evalueringskriterier For sent innkomne tilbud vil bli avvist. Tilbud som er mangelfulle vil kunne bli avvist. Grimstad havn vil ved kontraktstildeling velge den tilbyder med det totalt sett økonomisk mest fordelaktige tilbudet (hvilket betyr at også andre kriterier enn pris vil bli lagt til grunn). Kriterier som vil bli lagt til grunn ved evalueringen er: 6.1 Minstekrav Skatteattester (mva og skatt; ikke eldre enn 6 mnd) HMS erklæring Eier skal ha en godtgjørelse, dvs leiepris, på minimum kr ekskl. mva. Dette er et absolutt minimumskrav, godtgjørelse under dette beløp medfører at tilbudet forkastes. 6.2 Kvalifikasjonskrav Bankgaranti Krav iht pkt 4 Utarbeidelse av tilbud 6.3 Tildelingskriterier vekting a) Tilbudt leiepris pr år 60 % b) Tilbudt kvalitet 40 % Nærmere om tildelingskriteriet tilbudt leiepris : Evalueringen baseres på beløpet som tilbys utover minstekravet, dvs. utover kr Den som tilbyr høyest leie utover kr gis 5,00 poeng. Leie som er inntil 100 % lavere, gis lineær poengsetting fra 5,00 inntil 0 poeng. Poengsum oppgis med 2 desimaler. Tilbud med leie som er under minstekravet på kr blir forkastet, ref punkt 6.1 over. Nærmere om tildelingskriteriet tilbudt kvalitet : Tilbyders kompetanse: Den tilbyder som etter eiers vurdering tilbyr best kompetanse for oppdraget, vil få størst uttelling. Tilbyders erfaring: Den tilbyder som etter eiers vurdering tilbyr best erfaring som er relevant for oppdraget, vil få størst uttelling. s. 12 av 29

13 Tilbyders opplegg og gjennomføring av driften: Den tilbyder som etter eiers vurdering tilbyr best opplegg og gjennomføring av driften, vil få størst uttelling. Poeng for kvalitet fastsettes etter skjønn på en skala fra 0-5 hvor 5 er høyeste score. Den tilbyder som vurderes som best på tildelingskriterium b) gis 5 poeng. Øvrige tilbydere gis en poengsum relativt til beste tilbyder på tildelingskriterium b). Poengsummen oppgis med 1 desimal. 7. Forutsetninger Tilbyder skal legge følgende forutsetninger til grunn for tilbudet: Tilbyder må selv: Holde teknisk utstyr for å administrere driften. Oppebære alle inntekter, og drive for egen regning og risiko Tegne ansvars- og tingsskadeforsikring relatert til tilbyders driftsansvar. Bære kostnader i forbindelse ordinær drift. Tegne og bære kostnaden for bankgaranti. 8. Prising Tilbyder skal prise leien til eier for gjestehavnanlegget iht. beskrivelsene i konkurransegrunnlaget. Leien skal være fast, og vil ikke bli justert for prisglidning i perioden. Imidlertid, hvis eier velger å justere døgnsatsene i pkt 3.2.3, skal 50 % av omsetningen som økningen representerer tilkomme eier. De resterende 50 % tilkommer leietaker. Oppgjør for slik justering er beskrevet i pkt 9 nedenfor. 9. Tilbudspris og oppgjør til eier Tilbyders godtgjørelse til eier, dvs leiesum for leie av gjestehavnanlegget, gis i punkt 9.1 nedenfor. Grimstad havn sender fakturaer til leietaker for avtalt leiebeløp: 10 % forfaller til betaling 30. juni, 80 % forfaller til betaling 31. juli, og de resterende 10 % forfaller til betaling ved sesongslutt 31. august. Beløpet er ekskl. mva. Faktura for tilleggsomsetning som følge av justerte døgnsatser, forfaller til betaling 15. oktober. Eier sender faktura på beløpet. Beløpet er ekskl. mva. Som sikkerhet for eier skal leietaker, for leietakers kostnad, fremskaffe bankgaranti før sesongstart for hele leiebeløpet. 9.1 Leie til eier I henhold til konkurransegrunnlaget tilbys godtgjørelse til eier pr år for leie av Grimstad gjestehavn, for sommerdrift, i perioden som følger: (Leien oppgis uten mva). Kr... pr år (ekskl mva). Dato / Underskrift tilbyder s. 13 av 29

14 Vedlegg 1 områder for innkreving av døgnleie s. 14 av 29

15 Vedlegg 2 prosedyre for tiltak mot legionellasmitte PROSEDYRE FOR TILTAK MOT LEGIONELLASMITTE (Arkivkode P52) BAKGRUNN: Denne prosedyre er utarbeidet for å forebygge mulig legionellasmitte i dusjanleggene i Grimstad Gjestehavn. Prosedyren er utarbeidet med utgangspunkt i Veileder for forebygging og kontroll av legionellasmitte fra VVS-anlegg, Smittevern 8, utgitt av Folkehelseinstituttet. Det er ikke avklart om spesielle tiltak er et lovpålagt krav for anlegg av denne art. HANDLING: Sjokkbehandling med varme foretas to ganger i året: Temperaturen i varmtvannsberederen heves til grader C i tre dager. Tappestedene rengjøres Hvert tappested gjennomspyles i 5 minutter. Temperaturen ved tappestedet skal være minimum 65 gr C. REGISTRERING: Behandlingen skal dokumenteres med dato og signatur av den som har utført handlingen. Dokumentasjonen arkiveres ved havnekontoret. Dato Beskrivelse av tiltak / observasjoner Utført av Signatur s. 15 av 29

16 Vedlegg 3 kontraktsformular KONTRAKT Leie av Grimstad gjestehavn Mellom Grimstad havn og Leietaker Foto: Jan Skaregrøm s. 16 av 29

17 LEIE AV GRIMSTAD GJESTEHAVN Denne kontrakt er inngått mellom: Grimstad kommune havn, foretaksnummer (HERETTER KALT EIER) og leier Navn, Foretaksnr. xx mva (HERETTER KALT LEIETAKER) KONTRAKTEN GJELDER: Leie av fast eiendom, gjestehavnanlegget, i forbindelse med drift av Grimstad gjestehavn som beskrevet i VEDLEGG 1 - Kravspesifikasjon. Kontrakten inngås for perioden til med opsjon på tilsvarende periode i år KONTRAKTEN UNDERTEGNET Grimstad havn Leietaker Ordfører Grimstad, den Daglig leder Grimstad, den s. 17 av 29

18 SPESIELLE KONTRAKTSBETINGELSER ARTIKKEL 1 KONTRAKTEN Ved motstrid i kontraktsdokumentene skal følgende prioritet gjelde: 1. Avtaledokumentet 2. Dokumenter fra forhandlingene: a. Møtereferat, revidert tilbud, og lignende. (Listes opp her) 3. Tilbud datert xx 4. Tilbudsgrunnlag datert xx Ved motstrid gjelder yngre dokumenter foran eldre dokumenter. ARTIKKEL 2 - ANSVAR 1. LEIETAKER er ansvarlig for å gjennomføre alle forpliktelser som følger av denne kontrakt og forutgående konkurransegrunnlag. 2. LEIETAKER er ansvarlig for at forpliktelsene under denne kontrakt er utført iht gjeldende lovverk og partene i arbeidslivet. ARTIKKEL 3 OPPFYLLELSE AV KONTRAKT 1. LEIETAKEREN er ansvarlig for at kontraktfestede betingelser blir gjennomført slik som beskrevet i denne kontrakt og spesielt i VEDLEGG 1 - KRAVSPESIFIKASJON 2. Kontrakten er å anse og ha blitt oppfylt når kontraktfestede betingelser er levert og akseptert. ARTIKKEL 4 - PRIS 1. Leieprisen er spesifisert i VEDLEGG 2 PRIS/BETALINGSPLAN. 2. Som sikkerhet for eier skal LEIETAKER, for LEIETAKERS kostnad, fremskaffe bankgaranti før sesongstart for hele leiebeløpet. ARTIKKEL 5 - BETALING 1. EIER sender faktura på beløpet som spesifisert i VEDLEGG 2 PRIS/BETALINGSPLAN. 2. LEIETAKEREN kan ikke overdra noen deler av sine rettigheter eller plikter under denne kontrakt til tredjemann uten EIERS skriftlige godkjenning. Det presiseres at dette også gjelder factoringavtaler. ARTIKKEL 6 - FORCE MAJEURE 1. For forståelsen av force majeure legges norsk rettspraksis til grunn. s. 18 av 29

19 ARTIKKEL 7 - REKLAMASJON/GARANTI Det vises til Artikkel 1 - Ansvar ARTIKKEL 8 - AVVIK-ENDRINGER 1. Alle avvik/endringer fra denne kontrakten må, for å være gyldig, være fremsatt i skriftlig form og undertegnet av partene. 2. Bekreftet e- post godkjennes som skriftlig avtalt avvik/endring. ARTIKKEL 9 - OPPSIGELSE 1. Ved mislighold av kontrakten kan den sies opp av begge parter med øyeblikkelig virkning. EIER kan si opp kontrakten med øyeblikkelig virkning hvis LEIETAKEREN ikke tilfredsstiller de krav som er forutsatt i denne kontrakten. ARTIKKEL 10 - KONTRAKTSADMINISTRASJON 1. All korrespondanse som berører denne kontrakt, skal sendes til: Grimstad havn Postboks Grimstad v / Inger Aaseby Skorstad 2. Kontaktperson EIER er Inger Aaseby Skorstad som har: Telefon: / E-post: 3. Kontaktperson LEIETAKER er navn som har: Adr.: Telefon: E-post: ARTIKKEL 11 - OPSJON 1. Partenes rett til å innfri opsjoner er beskrevet i vedlegg 1, pkt. 14 Iverksettelse av opsjon. ARTIKKEL 12 MISLIGHOLD En part kan heve kontrakten dersom den andre parten vesentlig misligholder sine kontraktsforpliktelser, eller det er klart at vesentlig mislighold vil inntre. Alle handlinger som kan medføre tapt renommé for Grimstad gjestehavn regnes som vesentlig mislighold av tjenestekonsesjonskontrakten. s. 19 av 29

20 LEIETAKER er erstatningsansvarlig for påregnelig tap som skyldes feil, forsømmelser og/eller bevisst omgåelse av avtalen og dens intensjoner fra LEIETAKERs side eller en tredjeperson leietakeren bruker til å utføre tjenesten. ARTIKKEL 13 TVISTELØSNINGSORGAN Tvister om fortolkning av denne avtale skal søkes avklart i minnelighet. Dersom dette ikke fører frem, behandler havnestyret saken. Endelig tvistebehandling foregår ved voldgift der Aust-Agder Tingrett oppnevner formann mens partene oppnevner ett medlem hver. Tvist om elementer eller deler av kontrakten, fritar forøvrig ikke partene fra å oppfylle de deler av kontrakten som ikke berøres eller har sammenheng med tvistespørsmålet. s. 20 av 29

KONKURRANSEGRUNNLAG. Utarbeidelse av Områdereguleringsplan Grimstads havneområde, Østerbukt - Grømbukt

KONKURRANSEGRUNNLAG. Utarbeidelse av Områdereguleringsplan Grimstads havneområde, Østerbukt - Grømbukt KONKURRANSEGRUNNLAG Utarbeidelse av Områdereguleringsplan Grimstads havneområde, Østerbukt - Grømbukt INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 2 2. ADMINISTRATIVE OPPLYSNINGER... 2 3. STRUKTURERING AV TILBUD...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Tomt for bemannet bolig for mennesker med rusproblemer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Tomt for bemannet bolig for mennesker med rusproblemer Tomt for bemannet bolig for mennesker med rusproblemer GRIMSTAD KOMMUNE SIDE 2 AV 10 Innholdsfortegnelse 1 GENERELL INFORMASJON... 3 1.1 KUNNGJØRING... 3 1.2 OPPDRAGSGIVER... 3 1.3 KONTAKTPUNKT HOS OPPDRAGSGIVER

Detaljer

Konkurransegrunnlaget for åpen anbudskonkurranse om. kjøp av PC-er til skoler i Vågan kommune. Dato:

Konkurransegrunnlaget for åpen anbudskonkurranse om. kjøp av PC-er til skoler i Vågan kommune. Dato: Konkurransegrunnlaget for åpen anbudskonkurranse om kjøp av PC-er til skoler i Vågan kommune Dato: 05.06.2015 Saksnummer: 3-2015 1 Innbydelsen 1.1 Kort om anskaffelsen Vågan kommune innbyr til konkurranse

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse

KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING 2.0 GENERELT OM TILBUDET 2.1 Kunngjøring 2.2 Kontaktpersoner i anskaffelsesprosessen 2.3

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Konsulentarbeid Mulighetsstudie Sjøsandsleiren

Konkurransegrunnlag. Konsulentarbeid Mulighetsstudie Sjøsandsleiren Konkurransegrunnlag Konsulentarbeid Mulighetsstudie Sjøsandsleiren 1. Innledning Mandal kommune ønsker en vurdering av hva området til Sjøsandsleiren kan benyttes til. Pr i dag er det camping-/leilighetsovernatting.

Detaljer

Transport av mat på lørdager, søndager og helligdager

Transport av mat på lørdager, søndager og helligdager Tilbudsforespørsel: Transport av mat på lørdager, søndager og helligdager INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 ANSKAFFELSENS FORMÅL 2.0 OMFANG OG KONTRAKTSVERDI 3.0 GENERELT OM KONKURRANSEN 3.1 Krav til tilbudet 3.2

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune Innholdsfortegnelse 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11 6.12 6.13

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. for anskaffelse av MÅLETANK FOR NÆRINGSMIDLER Side 1 av 6

KONKURRANSEGRUNNLAG. for anskaffelse av MÅLETANK FOR NÆRINGSMIDLER Side 1 av 6 KONKURRANSEGRUNNLAG for anskaffelse av MÅLETANK FOR NÆRINGSMIDLER 23.04.2010 Side 1 av 6 Innhold 1. GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Beskrivelse av anskaffelsen... 3 2. INSTRUKS TIL

Detaljer

Konkurranse kjøp under. terskelverdi. kjøp av rehabilitering bad

Konkurranse kjøp under. terskelverdi. kjøp av rehabilitering bad Konkurranse kjøp under terskelverdi kjøp av rehabilitering bad 1. Innledning Bardu kommune ønsker tilbud på rehabilitering av 3 bad som i Åsveien 56. Det skal oppgis fast pris inkludert alle utgifter som

Detaljer

Vedlegg 2. Tilbudsbeskrivelsen

Vedlegg 2. Tilbudsbeskrivelsen Vedlegg 2 Tilbudsbeskrivelsen Rammeavtale 14/4159 Snørydding, brøyting og strøtjenester CPV 90620000 Snørydding og brøyting Innholdsoversikt 1. Informasjon om tilbyder... 3 2. Erklæring fra tilbyder...

Detaljer

Nye Ahus 5142 EKG APPARATER. Konkurransegrunnlag

Nye Ahus 5142 EKG APPARATER. Konkurransegrunnlag Prosjekt: Nye Ahus Tittel: 5142 EKG APPARATER Konkurransegrunnlag 01 For tilbud 27.09.10 KHN AM TORØ Rev. Beskrivelse Rev. Dato Utarbeidet Kontroll Godkjent Kontraktor/leverandørs logo: Bygg nr: Etasje

Detaljer

Konkurransegrunnlag: Inn på tunet - 2014-2015

Konkurransegrunnlag: Inn på tunet - 2014-2015 Kongsberg kommune Konkurransegrunnlag: Inn på tunet - 2014-2015 Tilbudsinnbydelse på rammeavtale for levering av Inn på tunettjenester til Kongsberg kommune Vedlegg: 1) Prisliste 2) Rammeavtale 3) Bestillingsavtale

Detaljer

Konkurransegrunnlag del I

Konkurransegrunnlag del I Konkurransegrunnlag del I Tilbudsforespørsel KT 1309 VA-sanering Åstadveien Sanering VA-ledninger Asker 24.02.2014 Konkurransegrunnlag del I - Tilbudsforespørsel KT 1309 Åstadveien Side 2 av 10 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Grunnundersøkelser for Moss Havn KF og Høegh Eiendom AS

Grunnundersøkelser for Moss Havn KF og Høegh Eiendom AS Moss Havn KF Grunnundersøkelser for Moss Havn KF og Høegh Eiendom AS Instruks til tilbyder Oppdragsnr.: Innhold 1 Innledning 4 1.1 Anskaffelsen 4 1.2 Konkurransegrunnlaget 4 1.3 Alminnelige regler for

Detaljer

Saksnummer: 14/XXX KONKURRANSEGRUNNLAG. Kjøp av bærbare PC er og nettbrett Til Stangnes videregående skole

Saksnummer: 14/XXX KONKURRANSEGRUNNLAG. Kjøp av bærbare PC er og nettbrett Til Stangnes videregående skole Saksnummer: 14/XXX KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av bærbare PC er og nettbrett Til Stangnes videregående skole 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Stangnes videregående skole innbyr til begrenset anbudskonkurranse

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Leie av IKT-utstyr for grunnskolen i Hemne

Konkurransegrunnlag. Leie av IKT-utstyr for grunnskolen i Hemne Konkurransegrunnlag Leie av IKT-utstyr for grunnskolen i Hemne Utsendt: 27.02.2014 Fra: Hemne kommune INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 1.1 OPPDRAGSGIVER... 3 1.2 PROSEDYRE OG REGLER FOR GJENNOMFØRING...

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anbud Fyrlyset og Jobben

Konkurransegrunnlag. Anbud Fyrlyset og Jobben Konkurransegrunnlag Anbud Fyrlyset og Jobben 1. Innledning Mandal kommune er Norges sydligste kommune med omtrent 16.000 innbyggere. Kommunen er ansvarlig for en rekke offentlige tjenester, herunder tilbud

Detaljer

(2) Kontraktsbetingelsene fremgikk av vedlegg 5 til konkurransegrunnlaget:

(2) Kontraktsbetingelsene fremgikk av vedlegg 5 til konkurransegrunnlaget: Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede kunngjorde en konkurranse med forhandling for produksjon og distribusjon av sendinger via innklagedes nettsider. Klagenemnda aksepterte bruken av tildelingskriteriet

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG LEIE AV SNURREVADFARTØY FOR FORSØKSFISKE ETTER TORSK, HYSE OG SEI I FORBINDELSE MED OVERVÅKING AV FISKEFELT I 2013

KONKURRANSEGRUNNLAG LEIE AV SNURREVADFARTØY FOR FORSØKSFISKE ETTER TORSK, HYSE OG SEI I FORBINDELSE MED OVERVÅKING AV FISKEFELT I 2013 KONKURRANSEGRUNNLAG LEIE AV SNURREVADFARTØY FOR FORSØKSFISKE ETTER TORSK, HYSE OG SEI I FORBINDELSE MED OVERVÅKING AV FISKEFELT I 2013 Tilbud merkes Tilbud snurrevadfartøy OVT og sendes til Fiskeridirektoratet

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver Husbanken region Midt-Norge heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til åpen konkurranse med forhandling i forbindelse med

Detaljer

Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer

Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE

Detaljer

Konkurransegrunnlag for for leasing av personbil

Konkurransegrunnlag for for leasing av personbil Konkurransegrunnlag for for leasing av personbil Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Konkurransegrunnlag anskaffelser under kr 500 000 ekskl. mva. 1 Innholdsfortegnelse 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Anbudskonkurranse. Levering av bilder og bildedatabase til Norsk Tipping AS

KONKURRANSEGRUNNLAG. Anbudskonkurranse. Levering av bilder og bildedatabase til Norsk Tipping AS KONKURRANSEGRUNNLAG Referanse: SALG-090-2007 Anbudskonkurranse Anskaffelser under nasjonal terskelverdi Levering av bilder og bildedatabase til Norsk Tipping AS Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...3

Detaljer

TILBUDSMAPPE. Innkjøp av pellets. Til Kirkebakken nærvarme

TILBUDSMAPPE. Innkjøp av pellets. Til Kirkebakken nærvarme TILBUDSMAPPE Innkjøp av pellets Til Kirkebakken nærvarme i Firma: Foretaksnummer: Gateadresse: Postadresse: Telefon: Internettadresse: Kontaktperson: E-post kontaktperson: Side 1 av 11 Innhold Innhold

Detaljer

Konkurransegrunnlag for anskaffelse av: Røyke-, salgs- og skjenkekontrolltjenester i Hammerfest kommune. Kunngjort i DOFFIN-basen

Konkurransegrunnlag for anskaffelse av: Røyke-, salgs- og skjenkekontrolltjenester i Hammerfest kommune. Kunngjort i DOFFIN-basen Konkurransegrunnlag for anskaffelse av: Røyke-, salgs- og skjenkekontrolltjenester i Hammerfest kommune Kunngjort i DOFFIN-basen 15.10.07 1 Regler og prosedyrer for leveransen Anskaffelsen er omfattet

Detaljer

KJØP AV VERKSTEDTJENESTER

KJØP AV VERKSTEDTJENESTER TILBUDSKONKURRANSE KJØP AV VERKSTEDTJENESTER 2012-2013 Lillehammer kommune Kommunalteknikk og utemiljø 1 OPPDRAGET 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 FORMÅLET MED ANSKAFFELSEN 3 1.3 KUNNGJØRING 3 1.4 TILLEGGSOPPLYSNINGER

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. E6 Biri-Otta, Innleie av kontraktsingeniør. Dokumentets dato: 01.02.2012. Saksnummer: 2011/189908

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. E6 Biri-Otta, Innleie av kontraktsingeniør. Dokumentets dato: 01.02.2012. Saksnummer: 2011/189908 Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen E6 Biri-Otta, Innleie av kontraktsingeniør Dokumentets dato: 01.02.2012 Saksnummer: 2011/189908 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 A.1. Tilbudsinnbydelse...

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE TEKNISK SEKTOR, HAVN

GRIMSTAD KOMMUNE TEKNISK SEKTOR, HAVN GRIMSTAD KOMMUNE TEKNISK SEKTOR, HAVN GRIMSTAD GJESTEHAVN AVTALE OM LANGTIDSLEIE PERIODE SEPTEMBER 2015 MAI 2016 Mellom utleier Grimstad kommune havn og leietaker Navn: Adresse: Tlf.nr.: e-mail adresse:

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR KJØP AV DANSEUNDERVISNING

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR KJØP AV DANSEUNDERVISNING KONKURRANSEGRUNNLAG FOR KJØP AV DANSEUNDERVISNING 1. GENERELL BESKRIVELSE 1.1. Oppdragsgiver Lillehammer videregående skole er en moderne skole i et historisk miljø. Skolen har nesten 700 elever og ansatte

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG VED ANSKAFFELSE AV DYREBLOD OG -INAKTIVERT SERUM

KONKURRANSEGRUNNLAG VED ANSKAFFELSE AV DYREBLOD OG -INAKTIVERT SERUM KONKURRANSEGRUNNLAG VED ANSKAFFELSE AV DYREBLOD OG -INAKTIVERT SERUM TILBUDSFRIST: 11.10.2013 KL. 10:00 SAK NR. 13/05929 Konkurransegrunnlag sak 13/05929 Side 1 av 7 Innhold 1 Innbydelse til konkurranse...

Detaljer

KONTRAKT. OM Leveranse av tjenester for: Opplæring av helsefagarbeidere SAK NR: 14/04207. Unntatt offentlighet, jfr. Offl. 13

KONTRAKT. OM Leveranse av tjenester for: Opplæring av helsefagarbeidere SAK NR: 14/04207. Unntatt offentlighet, jfr. Offl. 13 KONTRAKT OM Leveranse av tjenester for: Opplæring av helsefagarbeidere SAK NR: 14/04207 Unntatt offentlighet, jfr. Offl. 13 1 AVTALE PARTER: Denne avtale er inngått mellom: Sarpsborg kommune (org. nr 938

Detaljer

Forespørsel: Tilbud om leie av. lokaler til voksenopplæring i Vikna kommune

Forespørsel: Tilbud om leie av. lokaler til voksenopplæring i Vikna kommune Forespørsel: Tilbud om leie av lokaler til voksenopplæring i Vikna kommune Tilbudsfrist mandag 24.06.2013 kl. 12.00. 1 Oppdraget og administrative bestemmelser Vikna kommune inviterer følgende tre firma

Detaljer

KONNERUD SKOLE KONKURRANSEGRUNNLAG KONNERUD SKOLE - UTELEKER. Tilbudsfrist: 11.06.2015 klokken 14.00

KONNERUD SKOLE KONKURRANSEGRUNNLAG KONNERUD SKOLE - UTELEKER. Tilbudsfrist: 11.06.2015 klokken 14.00 KONNERUD SKOLE KONKURRANSEGRUNNLAG KONNERUD SKOLE - UTELEKER Tilbudsfrist: 11.06.2015 klokken 14.00 Innhold 1 Generell informasjon... 4 1.1 Oppdragsgiver... 4 1.2 Informasjon om regelverket... 4 1.3 Offentlig

Detaljer

RAMMEAVTALE VIKARTJENESTER LEGEVAKTSLEGER

RAMMEAVTALE VIKARTJENESTER LEGEVAKTSLEGER RAMMEAVTALE VIKARTJENESTER LEGEVAKTSLEGER Varighet 2 med opsjon på1+1 år KONKURRANSEGRUNNLAG Frist for innlevering av tilbud 20.02.2014 kl. 12.00 Vedlegg: 1. Standarkontraktsvilkår kjøp av konsulenttjenester

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Fyll inn anskaffelsens navn Ref: 10/fyll inn arkivnummer. Tilbudsfrist: fyll inn dd.mm.åååå klokken 12.00 FOR

KONKURRANSEGRUNNLAG. Fyll inn anskaffelsens navn Ref: 10/fyll inn arkivnummer. Tilbudsfrist: fyll inn dd.mm.åååå klokken 12.00 FOR KONKURRANSEGRUNNLAG FOR Fyll inn anskaffelsens navn Ref: 10/fyll inn arkivnummer Som del av konkurransegrunnlaget inngår følgende: Vedlegg 1: Tilbudsskjema Vedlegg 2: Standard avtalevilkår for Drammen

Detaljer

Miljørettet helsevern

Miljørettet helsevern Steinkjer kommune ANBUDSINNBYDELSE Konkurranse med forhandlinger Miljørettet helsevern Anbud 16/08 Miljørettet helsevern Steinkjer den 04.04.08 1. Generelt Steinkjer kommune skal inngå avtale om kjøp av

Detaljer

Fylkesmannen i Nordland Konkurransegrunnlag på rammeavtale for kjøp av kontorrekvisita og kopipapir

Fylkesmannen i Nordland Konkurransegrunnlag på rammeavtale for kjøp av kontorrekvisita og kopipapir Fylkesmannen i Nordland Konkurransegrunnlag på rammeavtale for kjøp av kontorrekvisita og kopipapir (Anbudskonkurranse - FOA del I og II) Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Om oppdragsgiver... 3

Detaljer

Alstahaug kommune. Konkurransegrunnlag Tilbud på innleie av maskiner/utstyr og Mannskap. for levering til Alstahaug kommune. Saksnummer:14/1207

Alstahaug kommune. Konkurransegrunnlag Tilbud på innleie av maskiner/utstyr og Mannskap. for levering til Alstahaug kommune. Saksnummer:14/1207 Alstahaug kommune Konkurransegrunnlag Tilbud på innleie av maskiner/utstyr og Mannskap. for levering til Alstahaug kommune Saksnummer:14/1207 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... 3 1.1 Om Oppdragsgiver...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ANSKAFFELSE AV

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ANSKAFFELSE AV KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ANSKAFFELSE AV Lederutviklingsstøtte ANSKAFFELSESNR. A-92459 FRA NSB Konsern (Oppdragsgiver) UTSENDT DATO: 15. mai 2013 ANSKAFFELSESNR.: A-92459 Lederutviklingsstøtte Side 2 av

Detaljer

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING I TO TRINN FOR INNLEIE AV LASTEBIL MED ELLER UTEN TILHENGER INKL. FØRER Anskaffelse 114/2014 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Oslo kommune v/ Vann- og

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG Oslo kommune Utdanningsetaten KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR TILDELING AV TJENESTEKONSESJON FOR Kantinedrift ved Blindern vgs 01-Blindern-2015 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET...

Detaljer

Kommunedelplan for Dagalifjellet

Kommunedelplan for Dagalifjellet Kommunedelplan for Dagalifjellet KONKURRANSEGRUNNLAG Frist for innlevering av tilbud 30.09.2011 kl. 12.00 NORE OG UVDAL SEPTEMBER 2011 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

Konkurransegrunnlag for rammeavtale om. Designtjenester for Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Konkurransegrunnlag for rammeavtale om. Designtjenester for Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Konkurransegrunnlag for rammeavtale om Designtjenester for Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Innholdsfortegnelse 1. Oppdraget... 4 1.1 Oppdragsgiver... 4 1.2 Anskaffelsens formål... 4 1.3 Kontraktsbestemmelser...

Detaljer

Avtale om Bake- og konditorvarer

Avtale om Bake- og konditorvarer Avtale om Bake- og konditorvarer er inngått mellom:.. (heretter kalt Leverandøren) og Ruter As, Org. Nr.: 991 609 407 Dronningens gate 40, Postboks 1030 Sentrum, 0104 Oslo (heretter kalt Oppdragsgiver)

Detaljer

Innkjøp av plastbeholdere på hjul for oppsamling av husholdningsavfall

Innkjøp av plastbeholdere på hjul for oppsamling av husholdningsavfall Innkjøp av plastbeholdere på hjul for oppsamling av husholdningsavfall Tilbudsfrist: 11.03.2015, kl. 12.00 1 Generelle opplysninger om konkurransen... 4 1.1 Invitasjon... Feil! Bokmerke er ikke definert.

Detaljer

Tilbudskonkurranse for nytt lekeområde i Langøyåsen Barnehage Kråkerøy i Fredrikstad kommune

Tilbudskonkurranse for nytt lekeområde i Langøyåsen Barnehage Kråkerøy i Fredrikstad kommune Tilbudskonkurranse for nytt lekeområde i Langøyåsen Barnehage Kråkerøy i Fredrikstad kommune 1. Generelle opplysninger Anbud på leveranse av: Prosedyrevalg: Nytt lekeområde for Langøyåsen Barnehage begrenses

Detaljer

Begrunnelser for oppsigelser i leieforhold og bruk av korttidskontrakter

Begrunnelser for oppsigelser i leieforhold og bruk av korttidskontrakter KONKURRANSEGRUNNLAG Begrunnelser for oppsigelser i leieforhold og bruk av korttidskontrakter Sak HTU/001 Tilbudsfrist: 28.10.15 Kl. 12:00 Side 1 av 7 Leverandøren skal fylle ut tabellen og signere under

Detaljer

Krødsherad kommune. Brøyting ved avfallscontainere på Norefjell sesongen 2013/2014 til 2015/2016. Tilbudsforespørsel

Krødsherad kommune. Brøyting ved avfallscontainere på Norefjell sesongen 2013/2014 til 2015/2016. Tilbudsforespørsel Krødsherad kommune Brøyting ved avfallscontainere på Norefjell sesongen 2013/2014 til 2015/2016 Tilbudsforespørsel ÅPEN TILBUDSKONKURRANSE PÅ BRØYTING VED AVFALLSCONTAINERE PÅ NOREFJELL Krødsherad kommune

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del 1

Konkurransegrunnlag Del 1 Konkurransegrunnlag Del 1 Bilde settes evt. inn her Jordet skole. Nytt tak, vinduer og dører. Larvik kommune, Eiendom - dato Larvik kommune, Eiendom Side 2 av 7 1. Anskaffelsens formål og omfang Det forespørres

Detaljer

Kristiansund kommune Byingeniøren KONKURRANSEGRUNNLAG

Kristiansund kommune Byingeniøren KONKURRANSEGRUNNLAG Kristiansund kommune Byingeniøren KONKURRANSEGRUNNLAG Fjellboring Folkeparken Saksnr. 2014/96487 Tilbudsfrist: 26/05/2014 kl.14:00 Kristiansund april 2014 1 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1 Oppdragsgiver...

Detaljer

NRK B-fløy. Fasaderehabilitering Fuger og vinduer. Konkurransegrunnlag Del I Prekvalifisering. Rambøll Norge AS

NRK B-fløy. Fasaderehabilitering Fuger og vinduer. Konkurransegrunnlag Del I Prekvalifisering. Rambøll Norge AS NRK B-fløy Fasaderehabilitering Fuger og vinduer Konkurransegrunnlag Del I Prekvalifisering NRK Rambøll Norge AS januar 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innbydelse... 3 2. Anskaffelsesprosedyre... 3 3. Orientering

Detaljer

ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE

ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE GRUNNLAG FOR ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE BRØYTING OG STRØING AV KOMMUNALE VEIER OG PLASSER I RENNEBU KOMMUNE Anbudsfrist: 01.07.10, kl 1000 Anbudsåpning: 01.07.10, kl 1000 Følgende leveres i 2 eksemplarer:

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Tilbud på Masseleveranser og transporttjenester for sesongen 2014. for levering til. Vefsn kommune.

Konkurransegrunnlag. Tilbud på Masseleveranser og transporttjenester for sesongen 2014. for levering til. Vefsn kommune. Konkurransegrunnlag Tilbud på Masseleveranser og transporttjenester for sesongen 2014 for levering til Vefsn kommune Saksnummer:14/716 1 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... 3 1.1 Om Oppdragsgiver...

Detaljer

Kontrakt: 2016/33. Rammeavtale for reisebyråtjenester

Kontrakt: 2016/33. Rammeavtale for reisebyråtjenester Kontrakt: 2016/33 mellom Valgdirektoratet Postboks 2080, 3103 Tønsberg, org. nr.: 916 132 727 og [Leverandør] [Adr], org. nr.: [ ] dokument Valgdirektoratet Sted/dato: xxx Sted/dato: Signatur: Signatur:

Detaljer

AVTALEVILKÅR. Side 1 av 5

AVTALEVILKÅR. Side 1 av 5 AVTALEVILKÅR 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1.1 Definisjoner... 2 1.2 Motstrid... 2 1.3 Generelt... 2 1.4 Partenes kontaktpersoner... 2 1.5 Kommunikasjon... 2 2. LEVERANDØRS GENERELLE PLIKTER... 2 3.

Detaljer

Kontraktsbestemmelser. mellom. Skedsmo kommune og. Transport av brukere til og fra dagsentere i kommunen

Kontraktsbestemmelser. mellom. Skedsmo kommune og. Transport av brukere til og fra dagsentere i kommunen Kontraktsbestemmelser mellom Skedsmo kommune og Transport av brukere til og fra dagsentere i kommunen 2012 1 Innhold 1. Formål... 3 2. Parter og kontaktpersoner... 3 3. Kontraktens varighet... 3 4. Kontrakten...

Detaljer

KONTRAKT LEVERING AV. 3 lastebiler MELLOM. Ski kommune Oppdragsgiver. XXXXXXXX Leverandør

KONTRAKT LEVERING AV. 3 lastebiler MELLOM. Ski kommune Oppdragsgiver. XXXXXXXX Leverandør KONTRAKT LEVERING AV 3 lastebiler MELLOM Oppdragsgiver Og XXXXXXXX Leverandør Side 2 av 5 AVTALEDOKUMENT Det er i dag inngått kontrakt mellom og Oppdragsgiver: Postadresse: Postboks 3010 Postnr.: 1402

Detaljer

RAMMEAVTALE FOR VIKARTJENESTER

RAMMEAVTALE FOR VIKARTJENESTER TILBUDSMAPPE Tilbudsbrev (dette dokumentet med vedlegg) til Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) for RAMMEAVTALE FOR VIKARTJENESTER Firmanavn: Org.nummer: Postadresse: Besøksadresse: Telefonnummer:

Detaljer

Tilbudsforespørsel. Bygningsmessige arbeider

Tilbudsforespørsel. Bygningsmessige arbeider 2015 Tilbudsforespørsel. OPPGRADERING AV MEKANISK VERKSTED RJUKAN VIDEREGÅENDE SKOLE Versjon 1.0 Innhold Tilbudsforespørsel 1 Tilbudsinnbydelse... 2 2 Tilbudsbrev... 3 2.1 Timepriser... 3 3 Opplysninger

Detaljer

Kontrakten gjelder mellom Bydel Grorud (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (navn på leverandør).., organisasjonsnummer: (heretter kalt Tjenesteyter).

Kontrakten gjelder mellom Bydel Grorud (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (navn på leverandør).., organisasjonsnummer: (heretter kalt Tjenesteyter). Vedlegg 2 - Kontraktsforslag 1. Anvendelse Kontrakten gjelder mellom Bydel Grorud (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (navn på leverandør).., organisasjonsnummer: (heretter kalt Tjenesteyter). 2. Kontrakten

Detaljer

AVTALE OM JURIDISK BISTAND

AVTALE OM JURIDISK BISTAND AVTALE OM JURIDISK BISTAND mellom. (heretter kalt Advokaten) (Org. nr.) og Universitetet i Oslo Org. nr. 971 035 854 (heretter kalt Oppdragsgiver) INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 BAKGRUNN... 3 2 RAMMEAVTALEN...

Detaljer

INNHOLD 1 INNLEDNING...2 2 TILBUDET...5 3 KVALIFIKASJONSKRAV...8 4 ANNEN DOKUMENTASJON...10 5 AVGJØRELSE AV KONKURRANSEN...13. Fylkesmannen i Buskerud

INNHOLD 1 INNLEDNING...2 2 TILBUDET...5 3 KVALIFIKASJONSKRAV...8 4 ANNEN DOKUMENTASJON...10 5 AVGJØRELSE AV KONKURRANSEN...13. Fylkesmannen i Buskerud INSTRUKS TIL TILBYDER Side 1 av 13 INNHOLD 1 INNLEDNING...2 1.1 Oppdragsgiver...2 1.2 Anskaffelsen...2 1.3 Konkurransegrunnlaget...3 1.4 Alminnelige regler for gjennomføring av konkurransen...3 1.5 Befaring...3

Detaljer

Konkurransegrunnlag Språkvask av dokumenter i Riksrevisjonen

Konkurransegrunnlag Språkvask av dokumenter i Riksrevisjonen Konkurransegrunnlag Språkvask av dokumenter i Riksrevisjonen Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av juridisk bistand

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av juridisk bistand Konkurransegrunnlag for for kjøp av juridisk bistand vedrørende interne rettighetsspørsmål i reindriften For levering til Finnmarkskommisjonen Konkurransegrunnlag anskaffelser under kr 500 000 ekskl. mva.

Detaljer

ANBUDSINNBYDELSE. Konkurransegrunnlag. Kjøp av elektrisk kraft for Norges Bank

ANBUDSINNBYDELSE. Konkurransegrunnlag. Kjøp av elektrisk kraft for Norges Bank ANBUDSINNBYDELSE Konkurransegrunnlag Kjøp av elektrisk kraft for Norges Bank Bergen 22.10.2014 1 Innledning 1.1 Bakgrunn Bergen Energi AS vil på vegne av oppdragsgiver Norges Bank gjennomføre konkurranse

Detaljer

Kjøp av medieovervåkingstjenester

Kjøp av medieovervåkingstjenester Til tilbydere Deres referanse Deres dato Vår referanse Vår dato 07/3760 13.12.2007 Kjøp av medieovervåkingstjenester Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse (FOA Del III) Sak 07/3760 Postadresse Postboks

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av tjenester til. Utvikling av nytt nettsted for nfi.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av tjenester til. Utvikling av nytt nettsted for nfi. KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II for anskaffelse av tjenester til Utvikling av nytt nettsted for nfi.no og Videreutvikling av profil og nytt rammeverk for visuell

Detaljer

Utkast Rammeavtale for kjøp av frukt og grønnsaker

Utkast Rammeavtale for kjøp av frukt og grønnsaker Utkast Rammeavtale for kjøp av frukt og grønnsaker er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og INNOVASJON NORGE (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Innovasjon Norge (Leverandørens navn) Innovasjon

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandling (ett-trinn) etter Forskrift om offentlige anskaffelser del I

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandling (ett-trinn) etter Forskrift om offentlige anskaffelser del I KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling (ett-trinn) etter Forskrift om offentlige anskaffelser del I for kjøp av Bruksrett til rekrutteringsverktøy Innleveringsfrist: 08.02.2012 kl. 12.00 Saksnr.

Detaljer

Forespørsel om deltakelse

Forespørsel om deltakelse Forespørsel om deltakelse Begrenset anbudskonkurranse for kjøp av elektronisk spørreskjemaverktøy for Politidirektoratet Søknadsfrist: 4. juni 2009 Innholdsfortegnelse 1 Innbydelse til å delta i anbudskonkurranse...

Detaljer

Vedlegg 1 Tilbudsmappe. Vintervedlikehold kommunale veier og plasser Rode 1 Svarstad sentrum vest for FV 40 Lardal kommune

Vedlegg 1 Tilbudsmappe. Vintervedlikehold kommunale veier og plasser Rode 1 Svarstad sentrum vest for FV 40 Lardal kommune Vedlegg 1 Tilbudsmappe Vintervedlikehold kommunale veier og plasser Rode 1 Svarstad sentrum vest for FV 40 Lardal kommune Ved elektronisk utfylling: Bruk TAB for å gå fra post til post, for avkryssing:

Detaljer

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG. Konkurranse med forhandling for kjøp av 50 % avlastning og 100 % etterskoletilbud

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG. Konkurranse med forhandling for kjøp av 50 % avlastning og 100 % etterskoletilbud Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsdirektøren KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG Konkurranse med forhandling for kjøp av 50 % avlastning og 100 % etterskoletilbud Saksnr.: 1952 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET...

Detaljer

Vedlegg 1-Kravspesifikasjon. Transport av brukere til bo- og aktivitetstilbud samt dagsenter

Vedlegg 1-Kravspesifikasjon. Transport av brukere til bo- og aktivitetstilbud samt dagsenter -Kravspesifikasjon Transport av brukere til bo- og aktivitetstilbud samt dagsenter Innholdsfortegnelse 1 Beskrivelse... 3 2 Minimumskrav... 3 2.1 Kjøreplan... 3 2.2 Avbestillinger... 3 2.3 Kontaktperson...

Detaljer

Konkurransegrunnlag for kjøp av VIKARTJENESTER

Konkurransegrunnlag for kjøp av VIKARTJENESTER Konkurransegrunnlag for kjøp av VIKARTJENESTER Åpen anbudskonkurranse under EØS-terskelverdi og anskaffelser av uprioriterte tjenester (FOA del I og II) Tilbudsinnbydelse Innholdsfortegnelse 1 Innledning...

Detaljer

Vedlegg 4 Tilbudsmappe. Vintervedlikehold kommunale veier og plasser Rode 4 Tanum, Hem, Nordby Lardal kommune

Vedlegg 4 Tilbudsmappe. Vintervedlikehold kommunale veier og plasser Rode 4 Tanum, Hem, Nordby Lardal kommune Vedlegg 4 Tilbudsmappe Vintervedlikehold kommunale veier og plasser Rode 4 Tanum, Hem, Nordby Lardal kommune Ved elektronisk utfylling: Bruk TAB for å gå fra post til post, for avkryssing: venstreklikk

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG VED ANSKAFFELSE AV ULTRALYDAPPARAT TIL NEVROLOGI

KONKURRANSEGRUNNLAG VED ANSKAFFELSE AV ULTRALYDAPPARAT TIL NEVROLOGI KONKURRANSEGRUNNLAG VED ANSKAFFELSE AV ULTRALYDAPPARAT TIL NEVROLOGI TILBUDSFRIST: 16.10.2013 KL. 10:00 SAK NR. 13/06540 Konkurransegrunnlag sak 13/06540 Ultralydapparat nevrologi Side 1 av 7 Innhold 1

Detaljer

Vedlegg 1-Kravspesifikasjon. Arbeidsreiser for personer med nedsatt funksjonsevne

Vedlegg 1-Kravspesifikasjon. Arbeidsreiser for personer med nedsatt funksjonsevne Vedlegg 1-Kravspesifikasjon Arbeidsreiser for personer med nedsatt funksjonsevne Innholdsfortegnelse 1 Beskrivelse... 3 2 Minimumskrav... 3 2.1 Kjøreplan... 3 2.2 Avbestillinger... 3 2.3 Nye /endring av

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Oslo Epoxybelegg AS Berghagan 5 1405 LANGHUS Norge. Deres ref.: Vår ref.: 2014/0112-6 Saksbehandler: Elin Økland Dato: 18.02.2015 Avvisning av klage på offentlig

Detaljer

Kongsvinger kommune innbyr til åpen anbudskonkurranse under nasjonalterskelverdi på kjøp og levering av innfordringstjenester.

Kongsvinger kommune innbyr til åpen anbudskonkurranse under nasjonalterskelverdi på kjøp og levering av innfordringstjenester. 1 TILBUDSINNBYDELSE - INNFORDRINGSTJENESTER Kongsvinger kommune innbyr til åpen anbudskonkurranse under nasjonalterskelverdi på kjøp og levering av innfordringstjenester. Kongsvinger kommune har ca. 17

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG. Utblokking av vannledninger i Oberst Rodes vei. Konkurranse 104/2014

KONKURRANSE- GRUNNLAG. Utblokking av vannledninger i Oberst Rodes vei. Konkurranse 104/2014 KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV Utblokking av vannledninger i Oberst Rodes vei Konkurranse 104/2014 Oslo kommune Vann- og avløpsetaten August 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET...3

Detaljer

TILBUDSINNBYDELSE KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR IDEELLE ORGANISASJONER ETTER FOA KAP. 2. 2-1 (3) FOR ANSKAFFELSE AV

TILBUDSINNBYDELSE KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR IDEELLE ORGANISASJONER ETTER FOA KAP. 2. 2-1 (3) FOR ANSKAFFELSE AV TILBUDSINNBYDELSE KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR IDEELLE ORGANISASJONER ETTER FOA KAP. 2. 2-1 (3) FOR ANSKAFFELSE AV LEIEKONTRAKTER OG KONTRAKTER FOR BASISTJENESTER I OMSORG+ INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET...

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM BERGEN KOMMUNE

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM BERGEN KOMMUNE SAMARBEIDSAVTALE MELLOM BERGEN KOMMUNE OG Avtaleperiode: ---------- 31.12.2016 Innhold 1 FORMÅL... 3 2 AVTALENS PARTER... 3 3 DEFINISJONER... 4 4 FULLMAKT... 4 5 INFORMASJON... 4 6 GJENSIDIGE RETTIGHETER

Detaljer

Konkurransegrunnlaget i forbindelse med anskaffelse av

Konkurransegrunnlaget i forbindelse med anskaffelse av Konkurransegrunnlaget i forbindelse med anskaffelse av System for behandling av 16.12.2015 Del 1: Konkurransebetingelser Innholdsfortegnelse og dokumentstruktur Konkurransegrunnlaget for Anskaffelse av

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av arkitekttjenester og prosjektledelse i forbindelse med bygging av 12-15 boliger og et avlastningshjem.

Detaljer

L e i e v i l k å r. for båtplasser i Hurum havner KF

L e i e v i l k å r. for båtplasser i Hurum havner KF L e i e v i l k å r for båtplasser i Hurum havner KF 1. Leievilkårenes virkeområde Disse vilkår gjelder for all leie og bruk av båtplass og tilknyttete områder og faciliteter i Hurum havner KF. Ved undertegning

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. «Kommunale retningslinjer og praksis vedrørende startlån»

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. «Kommunale retningslinjer og praksis vedrørende startlån» Konkurransegrunnlag for for kjøp av «Kommunale retningslinjer og praksis vedrørende startlån» For levering til Husbanken 1 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... 3 1.1 Om Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 INNLEDNING Forsvarsbygg inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud i en: åpen anbudskonkurranse uten forhandlingsadgang

Detaljer

AVTALE OVERDRAGELSE AV FLYTEBRYGGER I HOLVIKA KOMMUNALE SMÅBÅTHAVN

AVTALE OVERDRAGELSE AV FLYTEBRYGGER I HOLVIKA KOMMUNALE SMÅBÅTHAVN AVTALE OVERDRAGELSE AV FLYTEBRYGGER I HOLVIKA KOMMUNALE SMÅBÅTHAVN Følgende avtale er inngått mellom: Grimstad kommune, org. nr. 864 964 702 Besøksadresse: Arendalsveien 23, 4878 Grimstad Postadresse:

Detaljer

RAMMEAVTALE LEASING OG KJØP AV BILER

RAMMEAVTALE LEASING OG KJØP AV BILER RAMMEAVTALE FOR LEASING OG KJØP AV BILER Er inngått mellom: (heretter kalt Leverandør) og Frosta kommune, Stjørdal kommune, Meråker kommune, Selbu kommune og Tydal kommune (heretter kalt Oppdragsgiver)

Detaljer

Tilbudsforespørsel. vedrørende. entreprenør-/gravetjenester. Eidsiva Anlegg AS. Lokal samarbeidsavtale Lillehammer driftsområde, Ref.

Tilbudsforespørsel. vedrørende. entreprenør-/gravetjenester. Eidsiva Anlegg AS. Lokal samarbeidsavtale Lillehammer driftsområde, Ref. Tilbudsforespørsel vedrørende entreprenør-/gravetjenester Lokal samarbeidsavtale Lillehammer driftsområde, Ref. 2011-0029 1 1 INNLEDNING... 3 1.1 KORT OM OPPDRAGSGIVER... 3 1.2 KONKURRANSEN... 3 1.3 KONFIDENSIALITET...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG VED ANSKAFFELSE AV PASIENTNÆRE GLUKOSEMÅLERE

KONKURRANSEGRUNNLAG VED ANSKAFFELSE AV PASIENTNÆRE GLUKOSEMÅLERE KONKURRANSEGRUNNLAG VED ANSKAFFELSE AV PASIENTNÆRE GLUKOSEMÅLERE TILBUDSFRIST: 12.5.2014 KL. 10:00 SAK NR. 14/01130 Konkurransegrunnlag sak 14/01130 Side 1 av 8 Innhold 1 Innbydelse til konkurranse...

Detaljer

"Kompetansetilskudd til regionalt boligsosialt utviklingsog kompetansehevende arbeid

Kompetansetilskudd til regionalt boligsosialt utviklingsog kompetansehevende arbeid KONKURRANSEGRUNNLAG "Kompetansetilskudd til regionalt boligsosialt utviklingsog kompetansehevende arbeid INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver Husbanken region Midt-Norge heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om kjøp av medisinsk forbruksmateriell. Klager anførte at innklagede hadde brutt regelverket

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. for anskaffelse av. Brøytekontraktør. til Kragerø kommune. Sannidal m/ plasser. Tilbudsfrist: kl: 12.

KONKURRANSEGRUNNLAG. for anskaffelse av. Brøytekontraktør. til Kragerø kommune. Sannidal m/ plasser. Tilbudsfrist: kl: 12. KONKURRANSEGRUNNLAG for anskaffelse av Brøytekontraktør til Kragerø kommune Sannidal m/ plasser Tilbudsfrist: 20.06.13. kl: 12.00 Innholdsfortegnelse 1 Kort beskrivelse av oppdraget... 3 2 Gjennomføring

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Delområdemodell Fergefri E39

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Delområdemodell Fergefri E39 Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Delområdemodell Fergefri E39 Dokumentets dato: 06.10.11 Saksnummer: 2011154410 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 A.1. Tilbudsinnbydelse...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll. Rammeavtale varm mat til barnehagene (saksnr 16/95)

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll. Rammeavtale varm mat til barnehagene (saksnr 16/95) KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll Rammeavtale varm mat til barnehagene (saksnr 16/95) Oppdragsgiver: Enebakk kommune Tilbudsfrist: 01.03.2016 kl 12:00

Detaljer

Kvalifikasjons- og konkurransegrunnlag

Kvalifikasjons- og konkurransegrunnlag Kvalifikasjons- og konkurransegrunnlag Kvalifikasjons- og konkurransegrunnlag Revisjons- og tilhørende konsulentoppdrag ved Anskaffelse: 2016/6 Tilbudsfrist: 17.03.16 kl.12.00 Side 1 av 7 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Utleier holder forsikring på leieobjekt. Leietaker dekker eventuell egenandel ved forsikring.

Utleier holder forsikring på leieobjekt. Leietaker dekker eventuell egenandel ved forsikring. Leiekontrakt Møre stillasutleie (heretter kalt utleier) har ansvar for at leieobjektet er i godkjent stand. Utleier holder forsikring på leieobjekt. Leietaker dekker eventuell egenandel ved forsikring.

Detaljer

Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser -

Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser - Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser - 2014 Offentlige anskaffelser Hvilke regler gjelder? Hvem Hva Terskelverdiene Valg av anskaffelsesmodell Alminnelige regler Vedståelsesfrist Konkurransegrunnlaget

Detaljer

Konsulentbistand ifm prosess vedr leie av lokaler for Riksrevisjonen i Oslo

Konsulentbistand ifm prosess vedr leie av lokaler for Riksrevisjonen i Oslo KONKURRANSEGRUNNLAG Konsulentbistand ifm prosess vedr leie av lokaler for Riksrevisjonen i Oslo Saksnummer: 2013/02237 Side 1 av 7 1. Generelle opplysninger 1.1 Oppdragsgiver og kontaktperson Riksrevisjonen

Detaljer