Leie av Grimstad gjestehavn Foto: Jan Skaregrøm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Leie av Grimstad gjestehavn 2014-2017 Foto: Jan Skaregrøm"

Transkript

1 KONKURRANSEGRUNNLAG Leie av Grimstad gjestehavn Foto: Jan Skaregrøm

2 Innholdsfortegnelse: 1. INNLEDNING ADMINISTRATIVE OPPLYSNINGER BESKRIVELSE AV OPPGAVEN DRIFTENS INNHOLD Beskrivelse av anlegget Publikumskontakt Havneavgiften Arbeidsgiveransvar Markedsføring / Media kontakt Rapportering Blått Flagg Renovasjon Renhold / Vedlikehold DRIFTENS OMFANG Gjestehavnsesong Bemanning og arbeidstid Priser/satser Kontraktsperioden Vektertjenester Erfaringstall KRAV TIL LEIETAKER Ansvarlig for driften av Grimstad gjestehavn Medarbeidere LEIETAKERS LOKALITETER, TEKNISK UTSTYR ANNEN AKTIVITET KOMMUNIKASJON MISLIGHOLD TVISTER UTARBEIDELSE AV TILBUD FORBEHOLD OG AVVIK EVALUERINGSKRITERIER MINSTEKRAV KVALIFIKASJONSKRAV TILDELINGSKRITERIER VEKTING FORUTSETNINGER PRISING TILBUDSPRIS OG OPPGJØR TIL EIER LEIE TIL EIER VEDLEGG 1 OMRÅDER FOR INNKREVING AV DØGNLEIE VEDLEGG 2 PROSEDYRE FOR TILTAK MOT LEGIONELLASMITTE PROSEDYRE FOR TILTAK MOT LEGIONELLASMITTE (ARKIVKODE P52) VEDLEGG 3 KONTRAKTSFORMULAR s. 2 av 29

3 LEIE AV GRIMSTAD GJESTEHAVN SPESIELLE KONTRAKTSBETINGELSER ARTIKKEL 1 KONTRAKTEN ARTIKKEL 2 - ANSVAR ARTIKKEL 3 OPPFYLLELSE AV KONTRAKT ARTIKKEL 4 - PRIS ARTIKKEL 5 - BETALING ARTIKKEL 6 - FORCE MAJEURE ARTIKKEL 7 - REKLAMASJON/GARANTI ARTIKKEL 8 - AVVIK-ENDRINGER ARTIKKEL 9 - OPPSIGELSE ARTIKKEL 10 - KONTRAKTSADMINISTRASJON ARTIKKEL 11 - OPSJON ARTIKKEL 12 MISLIGHOLD ARTIKKEL 13 TVISTELØSNINGSORGAN VEDLEGG 1 KRAVSPESIFIKASJON: GJESTEHAVNDRIFTENS INNHOLD BESKRIVELSE AV ANLEGGET PUBLIKUMSKONTAKT HAVNEAVGIFTEN ARBEIDSGIVERANSVAR MARKEDSFØRING / MEDIA KONTAKT RAPPORTERING BLÅTT FLAGG RENOVASJON RENHOLD / VEDLIKEHOLD GJESTEHAVNSESONG BEMANNING OG ARBEIDSTID PRISER IVERKSETTELSE AV OPSJON VEKTERTJENESTER KRAV TIL LEIETAKER LEIETAKERS LOKALITETER, TEKNISK UTSTYR ANNEN AKTIVITET KOMMUNIKASJON VEDLEGG 2 PRIS/BETALINGSPLAN: PRIS LEIE OG OPPGJØR TIL EIER BETALINGSPLAN VEDLEGG 3 KART OVER HAVNEOMRÅDET: VEDLEGG 4 PROSEDYRE FOR TILTAK MOT LEGIONELLASMITTE s. 3 av 29

4 1. Innledning Grimstad havn skal innhente tilbud på leie av gjestehavnanlegget for sommerdrift av Grimstad gjestehavn i perioden Konkurransen henvender seg til næringsliv og registrerte lag og foreninger som kan tenke seg å drive gjestehavnen i henhold til etterfølgende prinsipper. Det legges opp til at denne kontrakten gjennomføres som en tjenestekonsesjonskontrakt etter lov om offentlige anskaffelser. En tjenestekonsesjonskontrakt er i henhold til forskrift om offentlige anskaffelser, FOR , 4-1 bokstav e) jfr. d) en tjenestekontrakt hvor vederlaget for tjenesten som skal utføres består av retten til å utnytte tjenesten eller i en slik rett sammen med betaling. Dette innebærer at leverandøren har risikoen for vederlaget og vederlagets størrelse. Tjenestekonsesjonskontrakter omfattes ikke av lov om offentlige anskaffelser jfr. FOR (2) bokstav j. Basert på dette konkurransegrunnlag og forhandlinger med tilbyder, vil avtalen formaliseres i kontrakt. Kontraktsformularet er vedlagt som del av konkurransegrunnlaget. 2. Administrative opplysninger Administrative opplysninger i forbindelse med utarbeidelse av tilbud er som følger: Kontaktperson i tilbudsperioden: Adresse for fremsendelse av tilbud: Tilbud skal merkes: Endelig frist for fremsendelse av tilbud: Inger Aaseby Skorstad Telefon: / E-post: Grimstad kommune, Postboks Grimstad Leie av Grimstad gjestehavn, sak 2013/nnnn Mottatt innen torsdag kl. 12:00 Vedståelsesfrist: Til og med 1. juni 2014 Tilbud skal utarbeides på: Henvisning til kunngjøring: Anbudsåpning: Norsk Grimstad Adressetidende, Agderposten, Lillesandsposten og Grimstad kommunes hjemmeside Det vil bli lukket anbudsåpning som gjennomføres med to offentlige tjenestemenn tilstede. s. 4 av 29

5 3. Beskrivelse av oppgaven Grimstad havn ønsker tilbud på leie av gjestehavnanlegget for drifting av Grimstad gjestehavn i sommersesongene Sommerdriften er perioden 1. juni 31. august. Kontrakten inngås for sommersesongen 2014 med opsjon på leie i sommersesongene i henholdsvis 2015, 2016 og Prinsippet for kontrakten er at tilbyder gis rett til å leie gjestehavnanlegget, og eier stiller anlegget til leietakers disposisjon mot en leie. Gjestehavnanlegget er fast eiendom og ligger som sådan utenfor avgiftsområdet. Tilbyder skal tilby en pris til eier for leie av anlegget, og drive gjestehavnen i henhold til prinsippene beskrevet i dette konkurransegrunnlaget for egen regning og risiko. 3.1 Driftens innhold Grimstad gjestehavn er blant landets beste gjestehavner. Leietaker skal gjennom sin drift bidra til at gjestehavnens gode renommé i markedet opprettholdes. Leietaker skal ha ansvar for å drive gjestehavna i Grimstad sentrum, samt innkreving av avgift fra fritidsbåter ved andre kommunale brygger iht nærmere spesifisering. Anlegget som inngår i leien er gjestehavnen som består av servicebygget på Dampskipskaia, flytebryggene langs og i forlengelsen av Dampskipskaia samt flytebryggen som går ut fra Smith Petersens brygge. Områder det skal kreves inn havneavgift for er; gjestehavnen, deler av Torskeholmen, Jernbanebrygga, Kong Haralds brygge, Waarums brygge, Gundersholmen og langs promenaden i Saulebukt. Området kan bli justert i avtaleperioden. Kart over området er vedlagt, se vedlegg 1. Det skal ikke fortøyes båter langs bryggen hvor septiktømming foregår. Gjestehavnen er for fritidsbåter, og av hensyn til anlegget settes grensen til maks 65 fot. Båter opp mot denne størrelse må allikevel vurderes om de heller skal legges ved andre kaier. Dersom større båter henvises til andre kaier, skal det avklares med kaieier i forkant. Det er markert sikkerhetssoner langs landsiden av gjestehavnanlegget. Her skal det ikke fortøyes båter. Som del av avtalen ligger innkreving av døgnleie for bobiler som parkerer innenfor havneområdet på Gundersholmen Beskrivelse av anlegget Gjestehavnanlegget består av bryggeanlegg inklusive flytebrygger og fasiliteter knyttet opp mot gjestehavnaktivitetene. Begge parter skal være kjent med hele anleggets standard og det overtas slik det er ved inngåelse av denne avtalen. Leietaker må tilfredsstille gjeldende regelverk og myndighetskrav som er relevant for driften. Før sesongåpning utplasserer eier vannslanger, griller, markiser, brannslukningsapparat og 3 flaggstenger. Det samme blir ryddet etter sesongslutt av eier. I flaggstengene skal henge s. 5 av 29

6 norske vimpel, Blått Flagg og kommuneflagget. Grimstad havn leverer disse. Grimstad gjestehavn har eget mobilnummer. Mobiltelefon stilles til rådighet for leietaker, men kostnadene belastes leietaker. Eier holder vann og strøm. Det skal settes opp statusrapport ved tidspunkt for overtakelse av anlegget. Anlegget tilbakeleveres ved avtaleperiodens slutt i samme stand som ved overtagelse, bortsett fra vanlig slitasje. Partene skal ha en felles befaring ved sesongens begynnelse og slutt. Utvendig og innvendig vedlikehold av bygning og anlegg påhviler eier, men leietaker har, uten ugrunnet opphold, plikt til å varsle om skader/mangler som måtte oppstå eller avdekkes i avtaleperioden. Leietaker er innforstått med at eier, og den eier bemyndiger, til enhver tid skal ha uhindret adgang til anlegget. I den grad det er praktisk mulig skal leietaker varsles dersom eier må foreta reparasjoner og/eller vedlikehold. Det gjøres for ordens skyld oppmerksom på at fra sesongen 2014 vil det blir avsatt sikkerhetssoner innerst i gjestehavnen der det ikke skal fortøyes båter. Sonene vil bli skiltet av eier Publikumskontakt Bistå de besøkende med anvisning av båtplass og eventuelt fortøyning. Besvare henvendelser fra de besøkende. Informere alle besøkende om havnens sikkerhetsopplegg og ordensregler, dele ut gjestehavnens visittkort til gjestene Havneavgiften Stå for innkreving av havneavgiften og oppgjør av denne. Salg av polletter til dusj. Tømming av myntinnkast for vaskemaskiner og tørketromler daglig. Båter som fortøyer etter kl skal betale døgnavgift Områder hvor havneavgiften skal innkreves, er vist på eget kart jfr. vedlegg 1. Innkreving skal skje ved at båter, etter behov, blir oppsøkt i tidsrommet kl 8.00 til kl 22.00, 7 dager i uken. Båter som ligger utenfor selve gjestehavnområdet om natten, skal registreres på samme måte som de som ligger i gjestehavnen, men døgnprisen her er lavere, se pkt Innkreving av døgnleie for bobiler som står på Gundersholmen. Antall bobiler skal registreres og rapporteres på samme måte som båtene. Leietaker skal være klar over at Gundersholmen er et havneområde som blir sperret for publikum ved skipsanløp. Området kan også bli sperret ifm annen aktivitet på området. Det er Grimstad havn som står for stengingen/utleien av området. I den grad det er mulig, varsles leietaker i forkant av stenging Arbeidsgiveransvar Ansette og ha arbeidsgiveransvar for medarbeidere. Forsikring av personell iht gjeldende lovverk og partene i arbeidslivet. Gjennomføre opplæring av medarbeidere, herunder samarbeid med Grimstad brannvesen om brannforebyggende tiltak og kursing. s. 6 av 29

7 Sikkerhetsdrill av personell. Alle ansatte i havnen skal være informert om det sikkerhetsutstyret som forefinnes i havnen, hvordan det brukes og hvordan de skal opptre dersom en hendelse/ulykke skulle oppstå. HMS/beredskapsplan Markedsføring / Media kontakt Grimstad Gjestehavn skal markedsføres og drives under Grimstad kommunens navn og logo, og havnen skal fremstå som en av landets beste gjestehavner der hovedfokus legges på service og sikkerhet. Bekjentgjøringer foretas under kommunevåpenet og kommunens ingress. I eventuell omgang med media, presentere gjestehavna og Grimstad på en positiv måte. Distribuere brosjyrer og informasjonsmateriell. Distribusjon av markedsføringsmateriale skal skje i samarbeid med Grimstad turistkontor. Leietaker skal opprette kontakt med daglig leder av turistkontoret Rapportering Ukentlige rapporter over antall båter pr priskategori, pollettsalg, vask, tørk, omsetning, bobiler skal leveres elektronisk til Grimstad havn hver onsdag. Alle rapporter skal være signert av ansvarlig for driften av gjestehavna. Eventuelle avvik skal rapporteres og kommenteres. Etter sesong skal leietaker, innen 1. november, fremlegge årsrapport, statistikk for sesongen basert på ukerapportene, miljøloggbok (ref pkt 3.1.7) samt revidert regnskap. Krav til statistikk og rapportering for bobiler er som for havneavgiften og gjestehavndriften ellers Blått Flagg Grimstad gjestehavn er miljøsertifisert med Blått Flagg, og leietaker forplikter seg til å følge kravene som stilles gjennom denne sertifiseringen, så som: (Listen er ikke uttømmende) Blått Flagg heisingsarrangement på åpningsdagen Miljøstasjon, se også pkt Renovasjon Føring av miljøloggbok Sikkerhetsarrangement i samarbeid med brannvesenet Rydde-gjestehavnen-dag Andre miljøarrangement Mer informasjon om Blått Flagg finnes på hjemmesiden Her er veileder som viser hvilke krav som stilles til marinaer, og leietaker skal være proaktiv i forhold til innføring av nye miljøaktiviteter og sørge for at Grimstad gjestehavn fremstår som en attraktiv miljøhavn. Miljøaktivitetene skal føres i egen miljøloggbok Renovasjon Miljøstasjonen skal være inngjerdet og plasseres på anvist sted. Eier fremskaffer gjerde. Miljøstasjonen skal holdes ryddig, og alle kostnader forbundet med stasjonen skal dekkes av leietaker. Det stilles følgende krav til renovasjon: Miljøstasjon som tilfredsstiller kravene til Blått Flagg. Stor, lukket container(e) for restavfall plasseres innenfor miljøstasjonen. s. 7 av 29

8 Containeren(e) og avfallsbeholdere skal tømmes ved behov. I høysesongen kan det bli flere tømminger i uken. Tømming av søppelbeholdere på Dampskipsbryggen og langs parkeringsplassen ved Smith Petersens brygge. Generell rydding i området, også utenfor selve gjestehavnområdet Renhold / Vedlikehold Det skal vaskes daglig i alle rom som er åpne for båtgjestene. I uke 28, 29 og 30 skal det vaskes to ganger pr dag. Vaskelister skal henge synlig i alle rom. Det skal foretas nedvask før sesong inklusive boning av gulv. Grimstad gjestehavn har egen prosedyre for å hindre legionellasmitte. Leietaker skal gjennomføre tiltakene i prosedyren i starten og slutten av sesongen. Prosedyren er vedlagt i vedlegg 2. Utvendig og innvendig vedlikehold av bygning og anlegg påhviler eier, men leietaker har, uten ugrunnet opphold, plikt til å varsle om skader/mangler som måtte oppstå eller avdekkes i avtaleperioden. Leietaker skal holde alt av utstyr som er nødvendig for god og sikker drift. Leietaker skal besørge planting av sommerblomster i anleggets blomsterpotter. Leietaker skal sørge for at anlegget og nærområdene holdes ryddig, utemøbler vedlikeholdes, vanning av blomster, etc. Utvendige vegger og vinduer skal holdes fri for reklame og oppslag. Oppslagstavlen skal benyttes til slikt. Service av utstyr knyttet til anlegget, så som reparasjon av vaskemaskiner og tørketromler, dusjanlegg, toaletter, beredere etc. er leietakers ansvar begrenset oppad til kr 3000 pr reparasjon. Dersom det er grunn til å anta at slik service/reparasjon vil beløpe seg til mer enn kr 3000, skal eier kontaktes og godkjenne før reparasjonen bestilles. Alt av reparasjon og vedlikehold skal utføres av kvalifisert personell. Der kommunen har inngått rammeavtaler med leverandører, skal disse benyttes. 3.2 Driftens omfang Gjestehavnsesong Gjestehavnsesongen er fra og med 1. juni til og med 31. august, og det er i dette tidsrommet det skal kreves inn havneavgift. I det samme tidsrom skal det innkreves døgnleie fra bobiler som parkerer på Gundersholmen. Leietaker skal være klar over at Gundersholmen er et havneområde som blir sperret for publikum ved skipsanløp. Området kan også bli sperret ifm annen aktivitet på området. Det er Grimstad havn som står for stengingen/utleien av området. I den grad det er mulig, varsles leietaker i forkant av stenging. Leietaker skal være innforstått med at det de siste årene har vært arrangert båtmesse i Grimstad der gjestehavnens brygger og fasiliteter benyttes. Dersom dette arrangementet faller innenfor gjestehavnsesongen, skal leietaker stille gjestehavnen til rådighet for messen uten annet vederlag enn direkte kostnader som for eksempel papir, renhold etc. Andre arrangement som benytter parkeringsområdet ved Smith Petersens brygge skal kunne få tilgang til sanitæranlegget i gjestehavnen dersom kommunen tillater dette. Det skal i så fall stilles krav til arrangøren slik at leietaker blir minst mulig skadelidende. Det er kommunen som gjør avtaler med mulige arrangører, og leietaker skal trekkes med i diskusjonene i den grad det er relevant. s. 8 av 29

9 3.2.2 Bemanning og arbeidstid Gjestehavna bemannes med en ansvarlig, samt et nødvendig antall medarbeidere slik at god service kan ytes gjestene. Som utgangspunkt skal gjestehavnen være bemannet i perioden I begynnelsen og slutten av sesongen, vil det ikke være behov for bemanning hele dagen. I toppsesongen derimot, må det påregnes flere personer på vakt samtidig i gitte tidsrom på dagen. Hvordan ressursbruken er tenkt fordelt pr dag gjennom sesongen skal påføres tilbudsdokumentet Priser/satser Døgnsatsene i gjestehavnen fastsettes av eier. For 2014 er døgnsatsene som følger: Båter under 30 : Kr 200 Båter på : Kr 250 Båter på : Kr 325 Båter på : Kr 450 I perioden 1. juni 21. juni og 10. august 31. august innkreves kr 150 i døgnleie pr båt uansett størrelse. Det kan inngås langtidsleie med en døgnavgift på kr 100 pr båt i denne perioden. Døgnpris for båter som ligger utenfor selve gjestehavnområdet er kr 150. Leien inkluderer tilgang til gjestehavnens fasiliteter. Polletter til dusj: Kr 40 pr pollett (ca 5 min) Vasekemask./tørketrommel: Kr 40 pr vask/tørk Døgnpris for bobiler på Gundersholmen: kr 150. Leien inkluderer tilgang til gjestehavnens fasiliteter. (Se forøvrig punkt og 3.2.1). Det gjøres oppmerksom på at prisene kan bli justert av eier hvert år Kontraktsperioden Kontrakten inngås for 2014 med opsjon på ytterligere år. Leietaker skal innen 1. november gi skriftlig beskjed til eier om han ønsker opsjonen iverksatt eller ikke, kommende år. Tilsvarende skal eier innen 1. desember gi skriftlig beskjed til leietaker om opsjonen for leie kommende sesong ønskes iverksatt eller ei Vektertjenester Grimstad havn skal inngå ny rammeavtale med vaktselskap om vektertjenester i småbåthavner. Som del av forespørselen vil det legges opp til at vaktselskapet skal låse dører til sanitæranlegg og vaskerom i gjestehavnen om kvelden, ca kl og åpne igjen om morgenen, ca kl Vaktselskapet skal ha sikkerhetsrunde i forbindelse med dette. Dersom det ikke oppnås enighet med vaktselskap om slik låsing/åpning, må leietaker selv besørge dette Erfaringstall Antall båter og bobiler som besøkte gjestehavna i 2012 og 2013 var: Uke nr Ant. båtdøgn 2012 Ant. bobiler*) 2012 Ant. båtdøgn Ant. bobiler*) 2013 s. 9 av 29

10 Sum **) 224 *): Antall bobiler varierer etter hvor mange døgn Gundersholmen er åpen for parkering, se pkt og **): Av det totale antall båtdøgn i 2013 var 608 båter mindre enn 30 fot, 1191 båter mellom fot, 627 båter mellom fot, mens 229 båter var større enn 50 fot. I tillegg var det 1284 båter hvor størrelsen ikke ble registrert. Det vises til punkt 3.1 siste avsnitt der det er beskrevet sikkerhetssoner i gjestehavnen. Dette er nytt, og blir innført fra og med 2014 sesongen, og leietaker må ta hensyn til at dette reduserer kapasiteten i havnen. 3.3 Krav til leietaker Ansvarlig for driften av Grimstad gjestehavn Den personen som er ansvarlig for driften av gjestehavna skal ha følgende kvalifikasjoner: Dokumentert erfaring fra lignende drift og/eller servicerelaterte yrker Erfaring med ledelse. Språkkunnskaper; skal minimum beherske norsk og engelsk Skaffe seg generell kjennskap til Grimstad-regionen og de reiselivstilbud som finnes Medarbeidere De personene som skal arbeide som havneverter skal ha følgene kvalifikasjoner: Språkkunnskaper; skal som et minimum beherske norsk og engelsk Det er en fordel at de ansatte skaffer seg generell kjennskap til Grimstad-regionen. 3.4 Leietakers lokaliteter, teknisk utstyr Leietaker må selv holde teknisk utstyr m.m. Kontor i anlegget kan benyttes, men leietaker er selv ansvarlig for å forsikre sitt utstyr. Det er gratis trådløst internett for gjester i gjestehavnen. Leietaker skal utlevere brukernavn og passord på forespørsel. 3.5 Annen aktivitet Leietaker, eller de ansatte ved driften av Grimstad gjestehavn, skal ikke, uten forhåndsgodkjenning av Grimstad havn, drive med noen annen aktivitet i gjestehavnen, kommersiell eller av annen karakter, i kontraktsperioden. s. 10 av 29

11 3.6 Kommunikasjon All kommunikasjon og rapportering skal rettes til eiers kontaktperson. Partene skal i kontrakten oppgi hvem som er kontaktperson og stedfortreder med telefonnummer, e- postadresser osv. 3.7 Mislighold En part kan heve kontrakten dersom den andre parten vesentlig misligholder sine kontraktsforpliktelser, eller det er klart at vesentlig mislighold vil inntre. Alle handlinger som kan medføre tapt renommé for Grimstad gjestehavn regnes som vesentlig mislighold av kontrakten. Leietaker er erstatningsansvarlig for påregnelig tap som skyldes feil, forsømmelser og/eller bevisst omgåelse av avtalen og dens intensjoner fra leietakerens side eller en tredjeperson leietakeren bruker til å utføre tjenesten. 3.8 Tvister Tvister om fortolkning av denne avtale skal søkes avklart i minnelighet. Dersom dette ikke fører frem, behandler havnestyret saken. Endelig tvistebehandling foregår ved voldgift der Aust-Agder Tingrett oppnevner formann mens partene oppnevner ett medlem hver. Tvist om elementer eller deler av kontrakten, fritar forøvrig ikke partene fra å oppfylle de deler av kontrakten som ikke berøres eller har sammenheng med tvistespørsmålet. 4. Utarbeidelse av tilbud I tilbudet skal følgende inkluderes som et minimum: Pris for godtgjørelse til eier, dvs leie av gjestehavnanlegget, basert på dette konkurransegrunnlag. En utdyping av tilbyders kvalifikasjoner relatert til leieavtalen, jfr også punkt 3.3. Utdypende beskrivelse av hvordan tilbyder vil drive Grimstad gjestehavn i , herunder hvordan innkreving av døgnavgift skal skje og kontrolleres. Miljø- og sikkerhetsaktiviteter iht krav fra Blått Flagg. Beskrivelse av innhenting/registrering av data som skal danne grunnlag for statistikk og rapportering. Ressursbruk. Informasjon om hvilke regnskapskontor som vil føre regnskapet. Det oppfordres til at gjestehavnen befares før tilbudsfristen utløper. Det vil bli arrangert felles befaring for alle tilbydere. Det er satt av en dato til felles befaring; tirsdag kl Det må gjøres avtale om fremmøte i forkant med kommunens kontaktperson referert til i punkt 2. I tilbudet skal følgende vedlegges: Bekreftelse fra bank om bankgaranti for hele leiebeløpet. Tilbyders kompetanse og erfaring. Skatteattest for merverdiavgift og skatt, ikke eldre enn 6 mnd. Egenerklæring i forbindelse med HMS. Kopi av de to siste års regnskap, dersom slike foreligger. Dersom de ikke foreligger, skal det gis en forklaring på hvorfor. s. 11 av 29

12 5. Forbehold og avvik Dersom tilbyder tar forbehold mot deler av konkurransegrunnlaget, skal dette klart fremgå av tilbudet. Forbeholdene skal spesifiseres med hvilke konsekvenser dette har for ytelse, pris eller andre forhold. Det samme gjelder for avvik. Forbehold og avvik skal være presise og entydige slik at oppdragsgiver kan vurdere dem uten kontakt med tilbyderne. Forbehold og avvik skal referere til relevante punkt i konkurransegrunnlaget og tas inn i tilbudsbrevet. Vesentlige forbehold og avvik vil føre til at tilbudet avvises. Tilbyders henvisning til standardiserte leveringsvilkår eller lignende vil bli betraktet som forbehold dersom de avviker fra foreliggende konkurranse- eller kontraktsbestemmelser. 6. Evalueringskriterier For sent innkomne tilbud vil bli avvist. Tilbud som er mangelfulle vil kunne bli avvist. Grimstad havn vil ved kontraktstildeling velge den tilbyder med det totalt sett økonomisk mest fordelaktige tilbudet (hvilket betyr at også andre kriterier enn pris vil bli lagt til grunn). Kriterier som vil bli lagt til grunn ved evalueringen er: 6.1 Minstekrav Skatteattester (mva og skatt; ikke eldre enn 6 mnd) HMS erklæring Eier skal ha en godtgjørelse, dvs leiepris, på minimum kr ekskl. mva. Dette er et absolutt minimumskrav, godtgjørelse under dette beløp medfører at tilbudet forkastes. 6.2 Kvalifikasjonskrav Bankgaranti Krav iht pkt 4 Utarbeidelse av tilbud 6.3 Tildelingskriterier vekting a) Tilbudt leiepris pr år 60 % b) Tilbudt kvalitet 40 % Nærmere om tildelingskriteriet tilbudt leiepris : Evalueringen baseres på beløpet som tilbys utover minstekravet, dvs. utover kr Den som tilbyr høyest leie utover kr gis 5,00 poeng. Leie som er inntil 100 % lavere, gis lineær poengsetting fra 5,00 inntil 0 poeng. Poengsum oppgis med 2 desimaler. Tilbud med leie som er under minstekravet på kr blir forkastet, ref punkt 6.1 over. Nærmere om tildelingskriteriet tilbudt kvalitet : Tilbyders kompetanse: Den tilbyder som etter eiers vurdering tilbyr best kompetanse for oppdraget, vil få størst uttelling. Tilbyders erfaring: Den tilbyder som etter eiers vurdering tilbyr best erfaring som er relevant for oppdraget, vil få størst uttelling. s. 12 av 29

13 Tilbyders opplegg og gjennomføring av driften: Den tilbyder som etter eiers vurdering tilbyr best opplegg og gjennomføring av driften, vil få størst uttelling. Poeng for kvalitet fastsettes etter skjønn på en skala fra 0-5 hvor 5 er høyeste score. Den tilbyder som vurderes som best på tildelingskriterium b) gis 5 poeng. Øvrige tilbydere gis en poengsum relativt til beste tilbyder på tildelingskriterium b). Poengsummen oppgis med 1 desimal. 7. Forutsetninger Tilbyder skal legge følgende forutsetninger til grunn for tilbudet: Tilbyder må selv: Holde teknisk utstyr for å administrere driften. Oppebære alle inntekter, og drive for egen regning og risiko Tegne ansvars- og tingsskadeforsikring relatert til tilbyders driftsansvar. Bære kostnader i forbindelse ordinær drift. Tegne og bære kostnaden for bankgaranti. 8. Prising Tilbyder skal prise leien til eier for gjestehavnanlegget iht. beskrivelsene i konkurransegrunnlaget. Leien skal være fast, og vil ikke bli justert for prisglidning i perioden. Imidlertid, hvis eier velger å justere døgnsatsene i pkt 3.2.3, skal 50 % av omsetningen som økningen representerer tilkomme eier. De resterende 50 % tilkommer leietaker. Oppgjør for slik justering er beskrevet i pkt 9 nedenfor. 9. Tilbudspris og oppgjør til eier Tilbyders godtgjørelse til eier, dvs leiesum for leie av gjestehavnanlegget, gis i punkt 9.1 nedenfor. Grimstad havn sender fakturaer til leietaker for avtalt leiebeløp: 10 % forfaller til betaling 30. juni, 80 % forfaller til betaling 31. juli, og de resterende 10 % forfaller til betaling ved sesongslutt 31. august. Beløpet er ekskl. mva. Faktura for tilleggsomsetning som følge av justerte døgnsatser, forfaller til betaling 15. oktober. Eier sender faktura på beløpet. Beløpet er ekskl. mva. Som sikkerhet for eier skal leietaker, for leietakers kostnad, fremskaffe bankgaranti før sesongstart for hele leiebeløpet. 9.1 Leie til eier I henhold til konkurransegrunnlaget tilbys godtgjørelse til eier pr år for leie av Grimstad gjestehavn, for sommerdrift, i perioden som følger: (Leien oppgis uten mva). Kr... pr år (ekskl mva). Dato / Underskrift tilbyder s. 13 av 29

14 Vedlegg 1 områder for innkreving av døgnleie s. 14 av 29

15 Vedlegg 2 prosedyre for tiltak mot legionellasmitte PROSEDYRE FOR TILTAK MOT LEGIONELLASMITTE (Arkivkode P52) BAKGRUNN: Denne prosedyre er utarbeidet for å forebygge mulig legionellasmitte i dusjanleggene i Grimstad Gjestehavn. Prosedyren er utarbeidet med utgangspunkt i Veileder for forebygging og kontroll av legionellasmitte fra VVS-anlegg, Smittevern 8, utgitt av Folkehelseinstituttet. Det er ikke avklart om spesielle tiltak er et lovpålagt krav for anlegg av denne art. HANDLING: Sjokkbehandling med varme foretas to ganger i året: Temperaturen i varmtvannsberederen heves til grader C i tre dager. Tappestedene rengjøres Hvert tappested gjennomspyles i 5 minutter. Temperaturen ved tappestedet skal være minimum 65 gr C. REGISTRERING: Behandlingen skal dokumenteres med dato og signatur av den som har utført handlingen. Dokumentasjonen arkiveres ved havnekontoret. Dato Beskrivelse av tiltak / observasjoner Utført av Signatur s. 15 av 29

16 Vedlegg 3 kontraktsformular KONTRAKT Leie av Grimstad gjestehavn Mellom Grimstad havn og Leietaker Foto: Jan Skaregrøm s. 16 av 29

17 LEIE AV GRIMSTAD GJESTEHAVN Denne kontrakt er inngått mellom: Grimstad kommune havn, foretaksnummer (HERETTER KALT EIER) og leier Navn, Foretaksnr. xx mva (HERETTER KALT LEIETAKER) KONTRAKTEN GJELDER: Leie av fast eiendom, gjestehavnanlegget, i forbindelse med drift av Grimstad gjestehavn som beskrevet i VEDLEGG 1 - Kravspesifikasjon. Kontrakten inngås for perioden til med opsjon på tilsvarende periode i år KONTRAKTEN UNDERTEGNET Grimstad havn Leietaker Ordfører Grimstad, den Daglig leder Grimstad, den s. 17 av 29

18 SPESIELLE KONTRAKTSBETINGELSER ARTIKKEL 1 KONTRAKTEN Ved motstrid i kontraktsdokumentene skal følgende prioritet gjelde: 1. Avtaledokumentet 2. Dokumenter fra forhandlingene: a. Møtereferat, revidert tilbud, og lignende. (Listes opp her) 3. Tilbud datert xx 4. Tilbudsgrunnlag datert xx Ved motstrid gjelder yngre dokumenter foran eldre dokumenter. ARTIKKEL 2 - ANSVAR 1. LEIETAKER er ansvarlig for å gjennomføre alle forpliktelser som følger av denne kontrakt og forutgående konkurransegrunnlag. 2. LEIETAKER er ansvarlig for at forpliktelsene under denne kontrakt er utført iht gjeldende lovverk og partene i arbeidslivet. ARTIKKEL 3 OPPFYLLELSE AV KONTRAKT 1. LEIETAKEREN er ansvarlig for at kontraktfestede betingelser blir gjennomført slik som beskrevet i denne kontrakt og spesielt i VEDLEGG 1 - KRAVSPESIFIKASJON 2. Kontrakten er å anse og ha blitt oppfylt når kontraktfestede betingelser er levert og akseptert. ARTIKKEL 4 - PRIS 1. Leieprisen er spesifisert i VEDLEGG 2 PRIS/BETALINGSPLAN. 2. Som sikkerhet for eier skal LEIETAKER, for LEIETAKERS kostnad, fremskaffe bankgaranti før sesongstart for hele leiebeløpet. ARTIKKEL 5 - BETALING 1. EIER sender faktura på beløpet som spesifisert i VEDLEGG 2 PRIS/BETALINGSPLAN. 2. LEIETAKEREN kan ikke overdra noen deler av sine rettigheter eller plikter under denne kontrakt til tredjemann uten EIERS skriftlige godkjenning. Det presiseres at dette også gjelder factoringavtaler. ARTIKKEL 6 - FORCE MAJEURE 1. For forståelsen av force majeure legges norsk rettspraksis til grunn. s. 18 av 29

19 ARTIKKEL 7 - REKLAMASJON/GARANTI Det vises til Artikkel 1 - Ansvar ARTIKKEL 8 - AVVIK-ENDRINGER 1. Alle avvik/endringer fra denne kontrakten må, for å være gyldig, være fremsatt i skriftlig form og undertegnet av partene. 2. Bekreftet e- post godkjennes som skriftlig avtalt avvik/endring. ARTIKKEL 9 - OPPSIGELSE 1. Ved mislighold av kontrakten kan den sies opp av begge parter med øyeblikkelig virkning. EIER kan si opp kontrakten med øyeblikkelig virkning hvis LEIETAKEREN ikke tilfredsstiller de krav som er forutsatt i denne kontrakten. ARTIKKEL 10 - KONTRAKTSADMINISTRASJON 1. All korrespondanse som berører denne kontrakt, skal sendes til: Grimstad havn Postboks Grimstad v / Inger Aaseby Skorstad 2. Kontaktperson EIER er Inger Aaseby Skorstad som har: Telefon: / E-post: 3. Kontaktperson LEIETAKER er navn som har: Adr.: Telefon: E-post: ARTIKKEL 11 - OPSJON 1. Partenes rett til å innfri opsjoner er beskrevet i vedlegg 1, pkt. 14 Iverksettelse av opsjon. ARTIKKEL 12 MISLIGHOLD En part kan heve kontrakten dersom den andre parten vesentlig misligholder sine kontraktsforpliktelser, eller det er klart at vesentlig mislighold vil inntre. Alle handlinger som kan medføre tapt renommé for Grimstad gjestehavn regnes som vesentlig mislighold av tjenestekonsesjonskontrakten. s. 19 av 29

20 LEIETAKER er erstatningsansvarlig for påregnelig tap som skyldes feil, forsømmelser og/eller bevisst omgåelse av avtalen og dens intensjoner fra LEIETAKERs side eller en tredjeperson leietakeren bruker til å utføre tjenesten. ARTIKKEL 13 TVISTELØSNINGSORGAN Tvister om fortolkning av denne avtale skal søkes avklart i minnelighet. Dersom dette ikke fører frem, behandler havnestyret saken. Endelig tvistebehandling foregår ved voldgift der Aust-Agder Tingrett oppnevner formann mens partene oppnevner ett medlem hver. Tvist om elementer eller deler av kontrakten, fritar forøvrig ikke partene fra å oppfylle de deler av kontrakten som ikke berøres eller har sammenheng med tvistespørsmålet. s. 20 av 29

KONKURRANSEGRUNNLAG. Utarbeidelse av Områdereguleringsplan Grimstads havneområde, Østerbukt - Grømbukt

KONKURRANSEGRUNNLAG. Utarbeidelse av Områdereguleringsplan Grimstads havneområde, Østerbukt - Grømbukt KONKURRANSEGRUNNLAG Utarbeidelse av Områdereguleringsplan Grimstads havneområde, Østerbukt - Grømbukt INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 2 2. ADMINISTRATIVE OPPLYSNINGER... 2 3. STRUKTURERING AV TILBUD...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Tomt for bemannet bolig for mennesker med rusproblemer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Tomt for bemannet bolig for mennesker med rusproblemer Tomt for bemannet bolig for mennesker med rusproblemer GRIMSTAD KOMMUNE SIDE 2 AV 10 Innholdsfortegnelse 1 GENERELL INFORMASJON... 3 1.1 KUNNGJØRING... 3 1.2 OPPDRAGSGIVER... 3 1.3 KONTAKTPUNKT HOS OPPDRAGSGIVER

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Bedriftshelsetjeneste for Evje og Hornnes, Bygland, Valle og Bykle kommuner

KONKURRANSEGRUNNLAG. Bedriftshelsetjeneste for Evje og Hornnes, Bygland, Valle og Bykle kommuner KONKURRANSEGRUNNLAG Bedriftshelsetjeneste for Evje og Hornnes, Bygland, Valle og Bykle kommuner INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 2 2. ADMINISTRATIVE OPPLYSNINGER... 2 3. STRUKTURERING AV TILBUD...

Detaljer

BEDRIFTSHELSETJENESTE

BEDRIFTSHELSETJENESTE 15/1866-1 H08 ANSKAFFELSE AV BEDRIFTSHELSETJENESTE 2016-2019 Konkurransegrunnlag Oktober 2015 Vedlegg: - Vektingsskjema tildelingskriterier - Tilbudsskjema - Kravspesifikasjon - Kontraktsbestemmelser 1.1

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Leie av lokaler til SLI og Flyktningetjenesten

Konkurransegrunnlag. Leie av lokaler til SLI og Flyktningetjenesten Innhold 1 Informasjon om anskaffelsen... 3 1.1 Regler og prosedyrer for konkurransen... 3 1.2 Presentasjon av oppdragsgiver... 3 1.2.1 Oppdragsgivers kontaktinformasjon... 3 1.3 Kommunikasjon... 3 1.4

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG BEDRIFTSHELSETJENESTE KVINESDAL, FLEKKEFJORD, FARSUND, SIRDAL OG LYNGDAL KOMMUNE

KONKURRANSEGRUNNLAG BEDRIFTSHELSETJENESTE KVINESDAL, FLEKKEFJORD, FARSUND, SIRDAL OG LYNGDAL KOMMUNE KONKURRANSEGRUNNLAG BEDRIFTSHELSETJENESTE KVINESDAL, FLEKKEFJORD, FARSUND, SIRDAL OG LYNGDAL KOMMUNE 10.01.12/Konkurransegrunnlag/BHT Side 1 av 15 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Administrative

Detaljer

Tilbudsmappe. Sanering av Sandefjord sykehus. Prosjekt : Lokalmedisinsk senter i Sandefjord

Tilbudsmappe. Sanering av Sandefjord sykehus. Prosjekt : Lokalmedisinsk senter i Sandefjord Tilbudsmappe Vedlegg 2 Sanering av Sandefjord sykehus Prosjekt : Lokalmedisinsk senter i Sandefjord Sandefjord kommune Skal fylles ut: Firma: Selskapsform: Foretaksnummer: Gateadresse: Postadresse: Telefon:

Detaljer

KONGSBERG KOMMUNALE EIENDOM KF -en profesjonell eiendomsforvalter som sikrer kommunens verdier TJENESTEKONTRAKT. Tilstandsanalyser

KONGSBERG KOMMUNALE EIENDOM KF -en profesjonell eiendomsforvalter som sikrer kommunens verdier TJENESTEKONTRAKT. Tilstandsanalyser -en profesjonell eiendomsforvalter som sikrer kommunens verdier KONKURRANSEGRUNNLAG TJENESTEKONTRAKT Tilstandsanalyser Som del av konkurransegrunnlaget inngår følgende: Vedlegg 1: Kravspesifikasjon/ Tilbudsskjema

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV Bredbåndslinjer 71-2010 Oslo Kommune Vann- og avløpsetaten Mai 2010 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Oslo kommune v/ Vann- og avløpsetaten, heretter

Detaljer

Trådløst nett Andenes skole

Trådløst nett Andenes skole Tilbudsinnbydelse Trådløst nett Andenes skole Åpen anbudskonkurranse Etter forskrift til lov om off. anskaffelser del I November 2016 Andøy kommune INNHOLD 1. OM ANSKAFFELSEN 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

Konkurransegrunnlaget for åpen anbudskonkurranse om. kjøp av PC-er til skoler i Vågan kommune. Dato:

Konkurransegrunnlaget for åpen anbudskonkurranse om. kjøp av PC-er til skoler i Vågan kommune. Dato: Konkurransegrunnlaget for åpen anbudskonkurranse om kjøp av PC-er til skoler i Vågan kommune Dato: 05.06.2015 Saksnummer: 3-2015 1 Innbydelsen 1.1 Kort om anskaffelsen Vågan kommune innbyr til konkurranse

Detaljer

Vågsøy kommune. Konkurransegrunnlag. Forespørsel om tilbud på Leder- og ledelsesutvikling til Vågsøy kommune. Prosedyre: Konkurranse med forhandling

Vågsøy kommune. Konkurransegrunnlag. Forespørsel om tilbud på Leder- og ledelsesutvikling til Vågsøy kommune. Prosedyre: Konkurranse med forhandling Vågsøy kommune Konkurransegrunnlag Forespørsel om tilbud på Leder- og ledelsesutvikling til Vågsøy kommune Prosedyre: Konkurranse med forhandling Tilbudsfrist: 07.06.2013 kl. 1200 INNHOLDSFORTEGNELSE I

Detaljer

ANBUDSINNBYDELSE PERSONFORSIKRINGER - NORGES BANK

ANBUDSINNBYDELSE PERSONFORSIKRINGER - NORGES BANK Til tilbyderne Oslo, 24.09.10 ANBUDSINNBYDELSE PERSONFORSIKRINGER - NORGES BANK Pareto Forsikringsmegling AS har på vegne av Norges Bank gleden av å oversende anbudsdokumentet for personforsikringer, gjeldsgruppeliv,

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse

KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING 2.0 GENERELT OM TILBUDET 2.1 Kunngjøring 2.2 Kontaktpersoner i anskaffelsesprosessen 2.3

Detaljer

Kravspesifikasjon Tilbudsskjema

Kravspesifikasjon Tilbudsskjema Vedlegg 4 Kravspesifikasjon Tilbudsskjema (skal fylles ut av tilbyder) Innkjøp hjullaster Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS VIKTIG INFORMASJON TIL TILBYDER 1. Det er viktig at konkurransegrunnlaget

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR KONKURRANSEGRUNNLAG FOR Orkdal kommune Tekniske Tjenester LEGGING AV NYTT SPORTSGULV 2100 M 2 PÅ TO BANEFLATER I ORKLAHALLEN Prosjekt 2014/4814 Anbudsfrist 07. juli 2014, kl 12:00 INNHOLDSFORTEGNELSE :

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON

KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver Husbanken region Midt-Norge heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til åpen anbudskonkurranse i forbindelse med anskaffelse av «Framtidens leiemarked i et

Detaljer

ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAG. Om kjøp av. Isoleringsprodukter til varmeanlegg for helseforetakene i Helse Sør-Øst SAK NR.

ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAG. Om kjøp av. Isoleringsprodukter til varmeanlegg for helseforetakene i Helse Sør-Øst SAK NR. ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAG Om kjøp av Isoleringsprodukter til varmeanlegg for helseforetakene i Helse Sør-Øst SAK NR. 200901640 Konkurransegrunnlag i sak nr 200901640 Kjøp av isoleringsprodukter

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll. Anskaffelse av minibuss til dagsenter (saksnr 14/450)

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll. Anskaffelse av minibuss til dagsenter (saksnr 14/450) KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll Anskaffelse av minibuss til dagsenter (saksnr 14/450) Oppdragsgiver: Enebakk kommune Tilbudsfrist: 30.06.2014 kl 12:00

Detaljer

Unntatt offentlighet 23. Kontrakt. mellom. Skedsmo kommune

Unntatt offentlighet 23. Kontrakt. mellom. Skedsmo kommune Unntatt offentlighet 23 Kontrakt mellom xx og Skedsmo kommune 01.11.2014-30.10.2017 1 1. Kontraktsdokumentene Med mindre annet er avtalt, består avtalen av følgende dokumenter: a) Avtaledokumentet b) Konkurransegrunnlaget

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Avtale 2016/33 Rammeavtale for reisebyråtjenester

KONKURRANSEGRUNNLAG. Avtale 2016/33 Rammeavtale for reisebyråtjenester KONKURRANSEGRUNNLAG Avtale 2016/33 Innhold 1 Om Kunden... 3 2 Anskaffelsens formål og omfang... 3 3 Avtaleperiode og avtaledokumenter... 3 4 Regler for konkurransen... 3 4.1 Prosedyre... 3 4.2 Taushetsplikt...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON

KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver Husbanken region Midt-Norge heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til åpen anbudskonkurranse i forbindelse med anskaffelse av «Følgeevaluering av forsøksordning

Detaljer

Vedlegg 2. Tilbudsbeskrivelsen

Vedlegg 2. Tilbudsbeskrivelsen Vedlegg 2 Tilbudsbeskrivelsen Rammeavtale 14/4159 Snørydding, brøyting og strøtjenester CPV 90620000 Snørydding og brøyting Innholdsoversikt 1. Informasjon om tilbyder... 3 2. Erklæring fra tilbyder...

Detaljer

Konkurranse kjøp under. terskelverdi. kjøp av rehabilitering bad

Konkurranse kjøp under. terskelverdi. kjøp av rehabilitering bad Konkurranse kjøp under terskelverdi kjøp av rehabilitering bad 1. Innledning Bardu kommune ønsker tilbud på rehabilitering av 3 bad som i Åsveien 56. Det skal oppgis fast pris inkludert alle utgifter som

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. for anskaffelse av MÅLETANK FOR NÆRINGSMIDLER Side 1 av 6

KONKURRANSEGRUNNLAG. for anskaffelse av MÅLETANK FOR NÆRINGSMIDLER Side 1 av 6 KONKURRANSEGRUNNLAG for anskaffelse av MÅLETANK FOR NÆRINGSMIDLER 23.04.2010 Side 1 av 6 Innhold 1. GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Beskrivelse av anskaffelsen... 3 2. INSTRUKS TIL

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Åpen anbudskonkurranse. for anskaffelse av. medieovervåkningstjenester. til Difi. Anskaffelsesnummer: 13/00612

Konkurransegrunnlag. Åpen anbudskonkurranse. for anskaffelse av. medieovervåkningstjenester. til Difi. Anskaffelsesnummer: 13/00612 Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av medieovervåkningstjenester til Difi Anskaffelsesnummer: 13/00612 Tilbudsfrist: 29. april kl. 12.00 Konkurransegrunnlag anskaffelser under kr

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Konsulentarbeid Mulighetsstudie Sjøsandsleiren

Konkurransegrunnlag. Konsulentarbeid Mulighetsstudie Sjøsandsleiren Konkurransegrunnlag Konsulentarbeid Mulighetsstudie Sjøsandsleiren 1. Innledning Mandal kommune ønsker en vurdering av hva området til Sjøsandsleiren kan benyttes til. Pr i dag er det camping-/leilighetsovernatting.

Detaljer

Kvalifikasjons- og konkurransegrunnlag: Farget Diesel

Kvalifikasjons- og konkurransegrunnlag: Farget Diesel Returkraft AS Kvalifikasjons- og konkurransegrunnlag: Farget Diesel Anskaffelse: 2012/48-2013 Tilbudsfrist: 15.08.2013 kl. 1200 Side 1 av 7 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Generelt om Returkraft

Detaljer

Konkurransegrunnlag: Inn på tunet - 2014-2015

Konkurransegrunnlag: Inn på tunet - 2014-2015 Kongsberg kommune Konkurransegrunnlag: Inn på tunet - 2014-2015 Tilbudsinnbydelse på rammeavtale for levering av Inn på tunettjenester til Kongsberg kommune Vedlegg: 1) Prisliste 2) Rammeavtale 3) Bestillingsavtale

Detaljer

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Anskaffelse Adobe Acrobat Pro lisenser

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Anskaffelse Adobe Acrobat Pro lisenser Konkurransegrunnlagets administrative bestemmelser Anskaffelse Adobe Acrobat Pro lisenser 201600933 Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III 1 INNHOLD 1 ANSKAFFELSEN... 3 1.1 ANSKAFFELSESPROSEDYRE...

Detaljer

Grunnundersøkelser for Moss Havn KF og Høegh Eiendom AS

Grunnundersøkelser for Moss Havn KF og Høegh Eiendom AS Moss Havn KF Grunnundersøkelser for Moss Havn KF og Høegh Eiendom AS Instruks til tilbyder Oppdragsnr.: Innhold 1 Innledning 4 1.1 Anskaffelsen 4 1.2 Konkurransegrunnlaget 4 1.3 Alminnelige regler for

Detaljer

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Rammeavtale om advokatbistand i forbindelse med offentlige anskaffelser

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Rammeavtale om advokatbistand i forbindelse med offentlige anskaffelser Konkurransegrunnlagets administrative bestemmelser Rammeavtale om advokatbistand i forbindelse med offentlige anskaffelser 1 Innhold 1. ANSKAFFELSENS FORMÅL/OMFANG... 3 1.1. ANSKAFFELSENS FORMÅL... 3 1.2.

Detaljer

Vedlegg 1 Administrative bestemmelser. Inntauingstjenester for Asker og Bærum politidistrikt. Doculivenr:

Vedlegg 1 Administrative bestemmelser. Inntauingstjenester for Asker og Bærum politidistrikt. Doculivenr: Vedlegg 1 Administrative bestemmelser Inntauingstjenester for Asker og Bærum politidistrikt Doculivenr: 201401422 Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II 1 INNHOLD 1 ANSKAFFELSEN... 3 1.1

Detaljer

Kvalifikasjons- og konkurransegrunnlag: Bistand mekanisk arbeid

Kvalifikasjons- og konkurransegrunnlag: Bistand mekanisk arbeid Returkraft AS Kvalifikasjons- og konkurransegrunnlag: Bistand mekanisk arbeid Anskaffelse: 2015/16 Tilbudsfrist: 08.06.2015 kl.12:00 Side 1 av 8 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Generelt om Returkraft

Detaljer

Konkurransegrunnlag del I

Konkurransegrunnlag del I Konkurransegrunnlag del I Tilbudsforespørsel KT 1309 VA-sanering Åstadveien Sanering VA-ledninger Asker 24.02.2014 Konkurransegrunnlag del I - Tilbudsforespørsel KT 1309 Åstadveien Side 2 av 10 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Nye Ahus 5142 EKG APPARATER. Konkurransegrunnlag

Nye Ahus 5142 EKG APPARATER. Konkurransegrunnlag Prosjekt: Nye Ahus Tittel: 5142 EKG APPARATER Konkurransegrunnlag 01 For tilbud 27.09.10 KHN AM TORØ Rev. Beskrivelse Rev. Dato Utarbeidet Kontroll Godkjent Kontraktor/leverandørs logo: Bygg nr: Etasje

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av Konkurransegrunnlag for for kjøp av snøbrøyting av kommunale veier og plasser i Lunner Kommune 2016/2017-2017/2018 med opsjon om forlengelse med ett år av gangen i 2 år (1+1.) Saksnummer: 2016-16/959 Konkurransegrunnlag

Detaljer

Transport av mat på lørdager, søndager og helligdager

Transport av mat på lørdager, søndager og helligdager Tilbudsforespørsel: Transport av mat på lørdager, søndager og helligdager INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 ANSKAFFELSENS FORMÅL 2.0 OMFANG OG KONTRAKTSVERDI 3.0 GENERELT OM KONKURRANSEN 3.1 Krav til tilbudet 3.2

Detaljer

Saksnummer: 14/XXX KONKURRANSEGRUNNLAG. Kjøp av bærbare PC er og nettbrett Til Stangnes videregående skole

Saksnummer: 14/XXX KONKURRANSEGRUNNLAG. Kjøp av bærbare PC er og nettbrett Til Stangnes videregående skole Saksnummer: 14/XXX KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av bærbare PC er og nettbrett Til Stangnes videregående skole 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Stangnes videregående skole innbyr til begrenset anbudskonkurranse

Detaljer

Åpen anbudskonkurranse om parallelle oppdrag for Sandvika sentrum og stasjonsområde 26. mars 2012

Åpen anbudskonkurranse om parallelle oppdrag for Sandvika sentrum og stasjonsområde 26. mars 2012 Vedlegg 1: Konkurransegrunnlag regler for konkurransen Åpen anbudskonkurranse om parallelle oppdrag for Sandvika sentrum og stasjonsområde 26. mars 2012 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 1 1

Detaljer

Konkurransegrunnlag. for anskaffelse av. Rapporteringsverktøy til Energiselskapet Buskerud AS. Ref. nr: (2)

Konkurransegrunnlag. for anskaffelse av. Rapporteringsverktøy til Energiselskapet Buskerud AS. Ref. nr: (2) Konkurransegrunnlag for anskaffelse av Rapporteringsverktøy til Energiselskapet Buskerud AS Ref. nr: 1431374 (2) Tilbudsfrist: Mandag 20. august 2012, kl 12:00 Konkurransegrunnlag - Rapporteringsverktøy

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune Innholdsfortegnelse 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11 6.12 6.13

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG WI-FI DEKNING I KONGSBERG KOMMUNE. Tilbudsfrist: kl

KONKURRANSEGRUNNLAG WI-FI DEKNING I KONGSBERG KOMMUNE. Tilbudsfrist: kl KONKURRANSEGRUNNLAG WI-FI DEKNING I KONGSBERG KOMMUNE Tilbudsfrist: 08.04.2015 kl. 12.00 Som del av konkurransegrunnlaget inngår følgende: Vedlegg 1: Kravspesifikasjon Vedlegg 2: Kontrakt SSA-k lille Vedlegg

Detaljer

Ny fiskerikai i Kjøllefjord

Ny fiskerikai i Kjøllefjord Lebesby kommune Ny fiskerikai i Kjøllefjord Totalentreprise Instruks til tilbyder 2014-03-20 Oppdragsnr.: 5140677 01 2014-03-20 Tilbudsutsending SiSan PM Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent

Detaljer

Anbud tilsyn med miljøstasjoner

Anbud tilsyn med miljøstasjoner Renovasjon i Grenland Anbud tilsyn med miljøstasjoner Tilbudsfrist 29.01.2015, kl. 12.00 Innholdsfortegnelse 1 GENERELLE OPPLYSNINGER OM KONKURRANSEN... 1 1.1 Konkurransens tjenester og omfang... 1 1.2

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale for levering av trykte læremidler og annen litteratur

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale for levering av trykte læremidler og annen litteratur KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale for levering av trykte læremidler og annen litteratur KONKURANSEGRUNNLAG 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Om anskaffelsen...

Detaljer

Tilbudsmappe. Omsorgsboliger Rove, Holmestrand kommune. Holmestrand kommune

Tilbudsmappe. Omsorgsboliger Rove, Holmestrand kommune. Holmestrand kommune Holmestrand kommune Tilbudsmappe Omsorgsboliger Rove, Holmestrand kommune Firma: Selskapsform: Foretaksnummer: Gateadresse: Postadresse: Telefon: Telefaks: E-post: Internettadresse: Kontaktperson: Side

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Tilbudsfrist: kl

KONKURRANSEGRUNNLAG. Tilbudsfrist: kl KONKURRANSEGRUNNLAG Rammeavtale kjøp av legemiddelautumater Kongsbergregionen og Øvre Eiker kommune for 2 år med opsjon på 1 + 1 år Som del av konkurransegrunnlaget inngår følgende: Vedlegg 1 Kravspesifikasjon

Detaljer

Vågsøy kommune. Konkurransegrunnlag

Vågsøy kommune. Konkurransegrunnlag Vågsøy kommune Konkurransegrunnlag Rammeavtale for Leveranse av asfalt til Vågsøy kommune Prosedyre: Åpen konkurranse Tilbudsfrist: 06.03.2015 kl. 12:00 INNHOLDSFORTEGNELSE I KONKURRANSEGRUNNLAGET... 3

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Byggevarer. Dyrøy kommune

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Byggevarer. Dyrøy kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Byggevarer Dyrøy kommune 1 INNHOLD INNHOLD...2 1. GENERELL BESKRIVELSE AV ANSKAFFELSEN OG OPPDRAGSGIVER...3 2. ADMINISTRASJON AV KONKURRANSEN...3 3. NÆRMERE BESKRIVELSE

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING ANSKAFFELSE: VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE AV KOMMUNAL BARNEHAGE LYNGDAL KOMMUNE

KONKURRANSEGRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING ANSKAFFELSE: VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE AV KOMMUNAL BARNEHAGE LYNGDAL KOMMUNE KONKURRANSEGRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING ANSKAFFELSE: VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE AV KOMMUNAL BARNEHAGE LYNGDAL KOMMUNE 1. OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Lyngdal kommune innbyr til konkurranse med forhandlinger

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ANSKAFFELSE AV KONSULENTTJENESTER FOR ANSKAFFELSESBISTAND

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ANSKAFFELSE AV KONSULENTTJENESTER FOR ANSKAFFELSESBISTAND KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ANSKAFFELSE AV KONSULENTTJENESTER FOR ANSKAFFELSESBISTAND Saksnr.: 14/00072 Mars 2014 Innholdsfortegnelse 1. FORMÅL OG INNHOLD... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Om Fredskorpset... 3 1.3

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. for anskaffelse av TILHENGERE Side 1 av 6

KONKURRANSEGRUNNLAG. for anskaffelse av TILHENGERE Side 1 av 6 KONKURRANSEGRUNNLAG for anskaffelse av TILHENGERE 12.10.2010 Side 1 av 6 Innhold 1. GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Beskrivelse av anskaffelsen... 3 2. INSTRUKS TIL TILBYDER... 3 2.1

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Arkivsaknr. Saksbehandler direkte innvalg Løpenr. Arkiv 10/ Thorbjørn Pedersen /11 M00

Deres ref. Vår ref. Arkivsaknr. Saksbehandler direkte innvalg Løpenr. Arkiv 10/ Thorbjørn Pedersen /11 M00 SIDE NR.: I Deres ref. Vår ref. Arkivsaknr. Saksbehandler direkte innvalg Løpenr. Arkiv 10/2548-15 Thorbjørn Pedersen 56 15 80 92 12078/11 M00 KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandlinger VEDRØRENDE

Detaljer

VEDLEGG 1-KRAVSPESIFIKASJON OG TILDELINGSKRITERIER ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE PÅ TRYKKING (GRAFISK) 12/40093

VEDLEGG 1-KRAVSPESIFIKASJON OG TILDELINGSKRITERIER ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE PÅ TRYKKING (GRAFISK) 12/40093 VEDLEGG 1-KRAVSPESIFIKASJON OG TILDELINGSKRITERIER ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE PÅ TRYKKING (GRAFISK) 12/40093 Innholdsfortegnelse 1 BESKRIVELSE... 1 2 MINIMUMSKRAV... 1 2.1 KVALITET... 1 2.2 FILOVERFØRING...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE LARVIK HAVN KF UTBEDRING AV KUMMER PÅ CONTAINERTERMINAL REVET RAMMEAVTALE MASKINENTREPRENØR

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE LARVIK HAVN KF UTBEDRING AV KUMMER PÅ CONTAINERTERMINAL REVET RAMMEAVTALE MASKINENTREPRENØR KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE LARVIK HAVN KF UTBEDRING AV KUMMER PÅ CONTAINERTERMINAL REVET RAMMEAVTALE MASKINENTREPRENØR Havnegata 5, 3263 Larvik Postboks 246, 3251 Larvik Telefon: 33 16

Detaljer

Vågsøy kommune. Konkurransegrunnlag

Vågsøy kommune. Konkurransegrunnlag Vågsøy kommune Konkurransegrunnlag IKT senter i rådhus - Skramsheim Tilbudsfrist: 11.mar.13 kl. 12.00 INNHOLDSFORTEGNELSE I KONKURRANSEGRUNNLAGET... 3 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Kunngjøring...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Tilbudsfrist: kl FELLES IKT-LØSNING FOR HELSESTASJONER I KONGSBERGREGIONEN

KONKURRANSEGRUNNLAG. Tilbudsfrist: kl FELLES IKT-LØSNING FOR HELSESTASJONER I KONGSBERGREGIONEN KONKURRANSEGRUNNLAG FELLES IKT-LØSNING FOR HELSESTASJONER I KONGSBERGREGIONEN Som del av konkurransegrunnlaget inngår følgende: Vedlegg 1 Kravspesifikasjon Vedlegg 2 Tekniske krav Vedlegg 3 Integrasjonsmatrise

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anbud Fyrlyset og Jobben

Konkurransegrunnlag. Anbud Fyrlyset og Jobben Konkurransegrunnlag Anbud Fyrlyset og Jobben 1. Innledning Mandal kommune er Norges sydligste kommune med omtrent 16.000 innbyggere. Kommunen er ansvarlig for en rekke offentlige tjenester, herunder tilbud

Detaljer

Rammeavtale prosjekt- og byggeledelse

Rammeavtale prosjekt- og byggeledelse Bilag 2 Kontrakt Mellom Molde Eiendom KF og.. som leverandør November 2013 Mellom Molde Eiendom KF som oppdragsgiver Orgnr: Adresse :.. Og som leverandør Orgnr: Adresse: er i dag inngått slik Kontrakt:

Detaljer

Boveiledning og veiledning i boligkarriere for flyktninger en sammenstilling av erfaringer og kunnskap. Konkurransegrunnlag.

Boveiledning og veiledning i boligkarriere for flyktninger en sammenstilling av erfaringer og kunnskap. Konkurransegrunnlag. Boveiledning og veiledning i boligkarriere for flyktninger en sammenstilling av erfaringer og kunnskap Konkurransegrunnlag Del I anskaffelse Sak 16-213 Side 1 av 7 Leverandøren skal fylle ut tabellen og

Detaljer

Konkurransegrunnlag utkast til kontrakt for levering av tjenester. AVTALE OM LEVERING AV Daglig ledelse av Svinesundsforbindelsen AS.

Konkurransegrunnlag utkast til kontrakt for levering av tjenester. AVTALE OM LEVERING AV Daglig ledelse av Svinesundsforbindelsen AS. Konkurransegrunnlag utkast til kontrakt for levering av tjenester AVTALE OM LEVERING AV Daglig ledelse av Svinesundsforbindelsen AS mellom [Fyll inn leverandør] Leverandør og Svinesundsforbindelsen AS

Detaljer

Navn: Stilling: Epost: Telefon: Avtalen kan forlenges med + år. (fyll inn dersom relevant)

Navn: Stilling: Epost: Telefon: Avtalen kan forlenges med + år. (fyll inn dersom relevant) Type avtale (sett kryss) Avtale (enkeltoppdrag): Rammeavtale: Annet: Saksnummer: Tittel: Leverandør: Kunden: Kontaktperson for avtalen: Navn: Stilling: Epost: Telefon: Avtalen gjelder fra dato: Kontaktperson

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Rammeavtale driftsrelatert programvare

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Rammeavtale driftsrelatert programvare Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Rammeavtale driftsrelatert programvare Dokumentets dato: 08.05.13 Saksnummer: 2013050001 A.1. Tilbudsinnbydelse A.1.1. Om oppdragsgiver Statens vegvesen

Detaljer

JURIDISK RÅDGIVNING OG MULIG PROSESSOPPDRAG FOR NØTTERØY KOMMUNE (Oppdragsgiver)

JURIDISK RÅDGIVNING OG MULIG PROSESSOPPDRAG FOR NØTTERØY KOMMUNE (Oppdragsgiver) JURIDISK RÅDGIVNING OG MULIG PROSESSOPPDRAG FOR NØTTERØY KOMMUNE (Oppdragsgiver) Konkurranse med forhandling (ett trinns prosess) 1. KORT OM ANSKAFFELSEN...2 2. TILBUDSINNLEVERING...2 3. ALMINNELIGE REGLER

Detaljer

Forespørsel under nasjonal terskel. Ved anskaffelse av: Medieovervåking ANSK

Forespørsel under nasjonal terskel. Ved anskaffelse av: Medieovervåking ANSK Forespørsel under nasjonal terskel Ved anskaffelse av: Medieovervåking ANSK-0501-10 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Om oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang... 3 1.3 Oppdraget/Spesifikasjon...

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. for inngåelse av rammeavtale. grafiske tjenester

Konkurransegrunnlag for. for inngåelse av rammeavtale. grafiske tjenester Konkurransegrunnlag for for inngåelse av rammeavtale grafiske tjenester Saksnummer: 2016/9 Konkurransegrunnlag kjøp av animasjonsfilm Side 1 1 Generell beskrivelse 1.1 Om Oppdragsgiver Distriktssenteret

Detaljer

Stranda ungdomsskule møbler og utstyr. Stranda kommune og

Stranda ungdomsskule møbler og utstyr. Stranda kommune og Møbler og utstyr til Stranda ungdomsskule ER INNGÅTT MELLOM: Stranda kommune og (heretter kalt kunden) (heretter kalt leverandøren) Omfattende kontrakt K1, K2 og K3 AVTALEN GJELDER: Levering og montering

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Anskaffelse etter del I. for anskaffelse av

KONKURRANSEGRUNNLAG. Anskaffelse etter del I. for anskaffelse av KONKURRANSEGRUNNLAG Anskaffelse etter del I for anskaffelse av Modell(er) for definering av «god praksis» - pilot innen fagfeltet kvalifisering av innvandrere Saksnr. 17-03377 1 GENERELL BESKRIVELSE...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG LEIE AV SNURREVADFARTØY FOR FORSØKSFISKE ETTER TORSK, HYSE OG SEI I FORBINDELSE MED OVERVÅKING AV FISKEFELT I 2013

KONKURRANSEGRUNNLAG LEIE AV SNURREVADFARTØY FOR FORSØKSFISKE ETTER TORSK, HYSE OG SEI I FORBINDELSE MED OVERVÅKING AV FISKEFELT I 2013 KONKURRANSEGRUNNLAG LEIE AV SNURREVADFARTØY FOR FORSØKSFISKE ETTER TORSK, HYSE OG SEI I FORBINDELSE MED OVERVÅKING AV FISKEFELT I 2013 Tilbud merkes Tilbud snurrevadfartøy OVT og sendes til Fiskeridirektoratet

Detaljer

Åsnes Kommune. Konkurransegrunnlag RAMMEAVTALER HÅNDVERKERTJENESTER FOR ELEKTRO, VARME/SANITÆR/RØRLEGGER,

Åsnes Kommune. Konkurransegrunnlag RAMMEAVTALER HÅNDVERKERTJENESTER FOR ELEKTRO, VARME/SANITÆR/RØRLEGGER, Åsnes Kommune Konkurransegrunnlag RAMMEAVTALER HÅNDVERKERTJENESTER FOR ELEKTRO, VARME/SANITÆR/RØRLEGGER, For vedlikeholdstiltak, mindre ombygginger og installasjoner, samt middels store oppdrag i Åsnes

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver Husbanken region Midt-Norge heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til åpen konkurranse med forhandling i forbindelse med

Detaljer

ØRSKOG KOMMUNE LUK NABO HJELPER NABO KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN BUDRUNDE FOR KJØP AV BOLIGTOMT I SENTRUM AV SJØHOLT

ØRSKOG KOMMUNE LUK NABO HJELPER NABO KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN BUDRUNDE FOR KJØP AV BOLIGTOMT I SENTRUM AV SJØHOLT ØRSKOG KOMMUNE LUK NABO HJELPER NABO KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN BUDRUNDE FOR KJØP AV BOLIGTOMT I SENTRUM AV SJØHOLT 02.02.2017 Innholdsfortegnelse KONKURRANSEGRUNNLAG... 1 1 Tilbudsinnbydelse... 4 2 Konkurransebestemmelser

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Tilbudsfrist: kl Utdanningstilbud i skoleledelse. Vedlegg:

KONKURRANSEGRUNNLAG. Tilbudsfrist: kl Utdanningstilbud i skoleledelse. Vedlegg: KONKURRANSEGRUNNLAG Utdanningstilbud i skoleledelse Tilbudsfrist: 10.10.2012 kl. 12.00 Vedlegg: 1 Kravspesifikasjon 2 Standardvilkår kjøp av konsulenttjenester Kongsberg kommune 1 Generell informasjon

Detaljer

ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAG

ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av tankbil til Strand kommune brannvesen Tilbudsfrist: 16.03.2016 kl.12.00 Arkivsaksnr.16/316 Konkurransegrunnlag Tankbil side 1 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse. for levering av. Bedriftshelsetjeneste (BHT/HMS-tjeneste)

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse. for levering av. Bedriftshelsetjeneste (BHT/HMS-tjeneste) KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse for levering av Bedriftshelsetjeneste (BHT/HMS-tjeneste) Sortland kommune Juni 2011 1. GENERELL INFORMASJON 1.1 Om oppdragsgiveren Sortland kommune (heretter

Detaljer

KONKURRANSEBESTEMMELSER Entreprise E 2301 Tømmer snekker

KONKURRANSEBESTEMMELSER Entreprise E 2301 Tømmer snekker KONKURRANSEBESTEMMELSER Entreprise E 2301 Tømmer snekker NTNU Samfunnsforskning AS Side 2 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 OVERORDNEDE FORUTSETNINGER... 3 1.1 ORIENTERING OM OPPDRAGET... 3 1.2 TILBUDSREGLER...

Detaljer

Rammeavtale om bedriftshelsetjenesten i Ringerike kommune Åpen anbudskonkurranse (FOA DEL III) Ringerike Kommune

Rammeavtale om bedriftshelsetjenesten i Ringerike kommune Åpen anbudskonkurranse (FOA DEL III) Ringerike Kommune Rammeavtale om bedriftshelsetjenesten i Ringerike kommune 2016 Åpen anbudskonkurranse (FOA DEL III) Ringerike Kommune 1 INNHOLD Betingelser for konkurransen... 3 1 Informasjon om anskaffelsen... 3 1.1

Detaljer

Forespørsel/konkurransegrunnlag Anskaffelse av NDT-utstyr. Høgskolen i Sør-Trøndelag

Forespørsel/konkurransegrunnlag Anskaffelse av NDT-utstyr. Høgskolen i Sør-Trøndelag Forespørsel/konkurransegrunnlag Anskaffelse av NDT-utstyr Høgskolen i Sør-Trøndelag 1. INTRODUKSJON Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) ved avdeling for teknologi (AFT) inviterer til konkurranse om levering

Detaljer

Eksempel på KONKURRANSEGRUNNLAG. for kommunal anskaffelse av ulike typer medisinskutstyr og forbruksmateriell

Eksempel på KONKURRANSEGRUNNLAG. for kommunal anskaffelse av ulike typer medisinskutstyr og forbruksmateriell Eksempel på KONKURRANSEGRUNNLAG for kommunal anskaffelse av ulike typer medisinskutstyr og forbruksmateriell Åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av navn anskaffelse Saksnr. saksnr Leverandørenes versjon,

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING " Evaluering av Husbankens grunnlån til oppføring"

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING  Evaluering av Husbankens grunnlån til oppføring KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING " Evaluering av Husbankens grunnlån til oppføring" INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver Husbanken region Midt-Norge heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til

Detaljer

Rammeavtale bedriftshelsetjeneste for Kvinesdal, Flekkefjord, Farsund, Sirdal, Lund og Lyngdal kommune.

Rammeavtale bedriftshelsetjeneste for Kvinesdal, Flekkefjord, Farsund, Sirdal, Lund og Lyngdal kommune. OFA INNKJØPSSENTRALEN OFFENTLIGE FELLESINNKJØP PÅ AGDER Konkurranse med forhandling Rammeavtale bedriftshelsetjeneste for Kvinesdal, Flekkefjord, Farsund, Sirdal, Lund og Lyngdal kommune. Kvalifiseringsgrunnlag

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. 1.2 Oppdragsgiver. Finansdepartementet. Dokumentasjons- og IKT seksjonen Postboks 8008 Dep 0030 Oslo

KONKURRANSEGRUNNLAG. 1.2 Oppdragsgiver. Finansdepartementet. Dokumentasjons- og IKT seksjonen Postboks 8008 Dep 0030 Oslo KONKURRANSEGRUNNLAG 1. Innledning 1.1 Generelt, heretter kalt oppdragsgiver, innbyr med dette til deltagelse i åpen anbudskonkurranse, med sikte på å inngå to avtaler for ordning og avlevering av eldre

Detaljer

KJØP AV VERKSTEDTJENESTER

KJØP AV VERKSTEDTJENESTER TILBUDSKONKURRANSE KJØP AV VERKSTEDTJENESTER 2012-2013 Lillehammer kommune Kommunalteknikk og utemiljø 1 OPPDRAGET 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 FORMÅLET MED ANSKAFFELSEN 3 1.3 KUNNGJØRING 3 1.4 TILLEGGSOPPLYSNINGER

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I Utvikling Øst Rammeavtale Fagingeniørbistand VVS INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 ORIENTERING Forsvarsbygg inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud på

Detaljer

Bedriftshelsetjeneste

Bedriftshelsetjeneste Tilbudsinnbydelse Bedriftshelsetjeneste Åpen anbudskonkurranse Etter forskrift til lov om off. anskaffelser del I og II September 2015 Andøy kommune INNHOLD 1. OM ANSKAFFELSEN 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG RAMMEAVTALE PÅ ELEKTROKIRURGISKE INSTRUMENTER FOR BLØTVEVSABLASJON I ARTROSKOPISK KIRURGI

KONKURRANSEGRUNNLAG RAMMEAVTALE PÅ ELEKTROKIRURGISKE INSTRUMENTER FOR BLØTVEVSABLASJON I ARTROSKOPISK KIRURGI KONKURRANSEGRUNNLAG RAMMEAVTALE PÅ ELEKTROKIRURGISKE INSTRUMENTER FOR BLØTVEVSABLASJON I ARTROSKOPISK KIRURGI TILBUDSFRIST: 22.03.2012 KL. 10:00 SAK NR. 12/01696 Side 1 av 7 Innhold 1. Innbydelse til konkurranse...

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Sandnes kirkelige Fellesråd. Har opprettet tjenestekontrakt om leveranse av følgende:

DEN NORSKE KIRKE Sandnes kirkelige Fellesråd. Har opprettet tjenestekontrakt om leveranse av følgende: Unntatt offentlighet iht. offentlighetsloven 6.2b EKSEMPLAR NR 1 AV 2 RAMMEAVTALE 00000 Utarbeidet av DEN NORSKE KIRKE Sandnes kirkelige Fellesråd Heretter benevnt OPPDRAGSGIVER Og Org.nr. Lev. Navn Adresse

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av utredningsprosjektet:

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av utredningsprosjektet: KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II for anskaffelse av utredningsprosjektet: Sammenliknende studie av effektiviteten i lufthavndriften i Avinor (bench-marking) Saksnummer.

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av toalettanlegg for Tønsberg kommune Åpen anbudskonkurranse

KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av toalettanlegg for Tønsberg kommune Åpen anbudskonkurranse KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av toalettanlegg for Tønsberg kommune Åpen anbudskonkurranse INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING 2.0 GENERELT OM TILBUDET 2.1 Kunngjøring 2.2 Kontaktpersoner i anskaffelsesprosessen

Detaljer

Forespørsel: Tilbud om leie av. lokaler til voksenopplæring i Vikna kommune

Forespørsel: Tilbud om leie av. lokaler til voksenopplæring i Vikna kommune Forespørsel: Tilbud om leie av lokaler til voksenopplæring i Vikna kommune Tilbudsfrist mandag 24.06.2013 kl. 12.00. 1 Oppdraget og administrative bestemmelser Vikna kommune inviterer følgende tre firma

Detaljer

Rammeavtale for vektertjenester

Rammeavtale for vektertjenester Rammeavtale for vektertjenester mellom [leverandørens navn] (heretter kalt leverandøren) og Norges Handelshøyskole (heretter kalt oppdragsgiveren) sted og dato sted og dato for oppdragsgiveren for leverandøren

Detaljer

Odda kommune KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av. Lyskilder og småelektrisk materiell

Odda kommune KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av. Lyskilder og småelektrisk materiell Eidfjord kommune Odda kommune Ullensvang herad KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II for anskaffelse av Lyskilder og småelektrisk materiell Saksnr. 2013000174 Tilbudsfrist

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Leie av IKT-utstyr for grunnskolen i Hemne

Konkurransegrunnlag. Leie av IKT-utstyr for grunnskolen i Hemne Konkurransegrunnlag Leie av IKT-utstyr for grunnskolen i Hemne Utsendt: 27.02.2014 Fra: Hemne kommune INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 1.1 OPPDRAGSGIVER... 3 1.2 PROSEDYRE OG REGLER FOR GJENNOMFØRING...

Detaljer

HÅ KOMMUNE ETAT FOR TEKNISKE SAKER OG NÆRING. Konkurransegrunnlag

HÅ KOMMUNE ETAT FOR TEKNISKE SAKER OG NÆRING. Konkurransegrunnlag HÅ KOMMUNE ETAT FOR TEKNISKE SAKER OG NÆRING Konkurransegrunnlag Anskaffelse ekstern bistand for utarbeiding av oppgradert Brannordning mv for Hå kommune Åpen konkurranse under nasjonal terskelverdi Kunngjort

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Ny IKT løsning for Suldal Elverk sitt økonomisystem.

Konkurransegrunnlag. Ny IKT løsning for Suldal Elverk sitt økonomisystem. Konkurransegrunnlag Ny IKT løsning for Suldal Elverk sitt økonomisystem. Postadresse : Kontoradresse : Telefon : 52 79 26 00 Postboks 134 Postvegen 9 Telefaks : 52 79 26 01 4231 Sand 4230 Sand Org.nr:

Detaljer

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel. Avtaledokument. Kontrakt nr. xx/xxx. mellom

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel. Avtaledokument. Kontrakt nr. xx/xxx. mellom Side: 1 av 9 Avtaledokument Kontrakt nr. xx/xxx mellom Nasjonalt folkehelseinstitutt Postboks 4404, Nydalen 0403 Oslo Org nr. 983744516 (heretter kalt Kunden) og [LEVERANDØR] [Navn, adresse, org.nr.] (heretter

Detaljer

Alstahaug kommune. Konkurransegrunnlag Tilbud på innleie av maskiner/utstyr og Mannskap. for levering til Alstahaug kommune. Saksnummer:14/1207

Alstahaug kommune. Konkurransegrunnlag Tilbud på innleie av maskiner/utstyr og Mannskap. for levering til Alstahaug kommune. Saksnummer:14/1207 Alstahaug kommune Konkurransegrunnlag Tilbud på innleie av maskiner/utstyr og Mannskap. for levering til Alstahaug kommune Saksnummer:14/1207 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... 3 1.1 Om Oppdragsgiver...

Detaljer

Rammeavtale for Glass

Rammeavtale for Glass Unntatt offentlighet iht. offentlighetsloven 6.2b EKSEMPLAR NR KONTRAKTSNUMMER 1 AV 2 AVTALE OM TJENESTEKJØP 2007/XXXXX Utarbeidet av Stavanger Universitetssjukehus Helse Stavanger HF Heretter benevnt

Detaljer

Vennesla kommune KONKURRANSEGRUNNLAG FOR

Vennesla kommune KONKURRANSEGRUNNLAG FOR 1 KONKURRANSEGRUNNLAG FOR KONKURRANSE OM AVTALE FOR RAMMEAVTALE PÅ FEIING AV VEGER April 2015 Saksnr. 15/00053 2 1. INFORMASJON OM KONKURRANSEN 1.1. Oppdragsgiver Oppdragsgiver for konkurransen er, heretter

Detaljer