Budsjett Rådmannens utkast 12. november 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Budsjett 2013. Rådmannens utkast 12. november 2012"

Transkript

1 Budsjett 2013 Rådmannens utkast 12. november 2012

2

3 Budsjett 2013 Oversikt for drift og investering... 2 Investeringsbudsjett... 7 Driftsbudsjett... 9 Betalingssatser Skattesatser Statstilskudd til investeringsprosjekt Statstilskudd til driftstiltak Nye stillinger Låneopptak Tilskudd til lag og organisasjoner Merknader Ansvar... 48

4 2 Driftsbudsjettet (Budsjettskjema 1A) Tekst Art Budsjett 2013 Budsjett 2012 Regnskap Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Renteutgifter, provisjoner og andre finansutg Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter Til dekning av tidl. års regnsk. merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidl. års regnsk. mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Overført til investeringsbudsjett TIL FORDELING DRIFT Sum fordelt til drift Merforbruk/mindreforbruk = Budsjettskjema 1B Til fordeling drift (fra budsjettskjema 1A) 1 Administrasjon Oppvekst Helse Samfunn NAV Sum drift fordelt på rammeområde

5 3 Investeringsbudsjettet (Budsjettskjema 2A) Tekst Art Budsjett 2013 Budsjett 2012 Regnskap Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Avsetninger Årets finansieringsbehov Finansiert slik: 7 Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsbudsjettet Bruk av avsetninger SUM FINANSIERING Udekket/udisponert = Budsjettskjema 2B Til investeringer i anleggsmidler (fra budsjettskjema 2A) 1 Administrasjon Oppvekst Helse Samfunn NAV Sum investeringer i anleggsmidler fordelt på rammeomr

6 4 Økonomisk oversikt - Drift (Budsjettskjema 3) Tekst Art Budsjett 2013 Budsjett 2012 Regnskap 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføring med krav til motytelse Rammetilskudd fra staten Andre statlige overføringer Andre overføringer Inntekts- og formueskatt Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter B Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp varer og tj. inngår kom. tj.prod Kjøp varer og tj. erst. kom. tj.prod Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter 690+( ) Sum driftsutgifter C BRUTTO DRIFTSRESULTAT D=B-C Finansinntekter Renteinntekter og utbytte Mottatte avdrag på utlån Sum eksterne finansinntekter E Finansutgifter Renteutgifter og låneomkostninger Avdrag på lån Sosial- og næringslån Sum eksterne finansutgifter F Resultat eksterne finanstransaksj. G=E-F Motpost avskrivninger Res. før int.fin.transaksjoner I NETTO DRIFTSRESULTAT Interne finanstransaksjoner Bruk tidl. års regnsk. mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Sum bruk av avsetninger J

7 5 Overført til investeringsbudsjettet Avsatt til dekn. tidl. års merforbruk Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Sum avsetninger K Regnsk. merforbruk/mindreforbruk L=I+J-K Udekket/udisponert

8 6 Økonomisk oversikt - Investering (Budsjettskjema 4) Tekst Art Budsjett 2013 Budsjett 2012 Regnskap 2011 Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav om motytelse Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter og utbytte SUM INNTEKTER L Utgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp varer og tj. inngår kom. tj.prod Kjøp varer og tj. erst. kom. tj.prod Overføringer Renteutgifter og omkostninger Fordelte utgifter 690+( ) 0 0 SUM UTGIFTER M Finansieringstransaksjoner Avdrag på lån Utlån Kjøp av aksjer og andeler Dekning av tidligere års merforbruk Avsatt til ubundne investeringsfond Avsatt til bundne fond Sum finanstransaksjoner/ut N FINANSIERINGSBEHOV O=M+N-L Bruk av lån Mottatte avdrag på utlån Salg av aksjer og andeler Overført fra driftsregnskapet Bruk av disposisjonsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne fond SUM FINANSIERING R Udekket/udisponert S=O-R 0 0 0

9 7 Investeringsbudsjett Art Funksj Kontotekst Budsjett 2013 Budsjett 2012 Regnskap Fellesfunksjoner, Prosjekt 1300 IT-Felles Prosjekt 1301 e-siljan, Oppfølging Prosjekt 102 Sak & Arkiv Prosjekt 1302 Lønn-, personal- og faktureringssy Prosjekt 1303 Kvalitetssystem Funksjonens nettosum Administrasjonslokaler, Prosjekt 1203 SD anlegg Prosjekt 1204 Nye vinduer og fjerning Prosjekt 1304 Nytt kjøkken kommunehuset Prosjekt 1305 Inventar kommunestyresalen Funksjonens nettosum Pensjon, Prosjekt 1306 Kjøp av aksjer og andeler Funksjonens nettosum Felles grunnskole, Prosjekt 1307 IT-Grunnskole, Funksjonens nettosum Barnehagelokaler, Prosjekt 1207, Tilrettelegging Opdalen Prosjekt 1308, Nytt kjøkken Loppedåpan Funksjonens nettosum Skolelokaler, Prosjekt 1208 SD anlegg Midtbygda Prosjekt 007 SUS Funksjonens nettosum Pleie og omsorg ved sykehjem, Prosjekt 1209 SD anlegg sykehjem, helsesenter Funksjonens nettosum Drift av sykehjemslokaler, Prosjekt 1309, Utvidelse av sykehjem, prosjekte Funksjonens nettosum Startlån, Husbanken, startlån, avdrag Startlån Husbanken (Startlån) Avdrag på utlånt startlån Funksjonens nettosum

10 Drift av kommunale veier, Prosjekt 1210 Sagfossen bru Prosjekt 1310 Snurråsen-Høysetbrua Funksjonens nettosum Samfunnsutvikling, Prosjekt 112, Sentrumsprosjekt, lønn Prosjekt 112, Sentrumsprosjekt, pensjon Prosjekt 112, Sentrumsprosjekt, aga Prosjekt 112, Sentrumsprosjekt Funksjonens nettosum Avfallsbehandling, Prosjekt 1311, Traktor Funksjonens nettosum Statlig rammetilskudd, Refusjon moms påløpt i investeringsregnsk Eksterne finansieringstransaksjoner, Kommunalbanken, Prosjekt Kommunalbanken, Prosjekt Kommunalbanken, Prosjekt Kommunalbanken, Prosjekt Kommunalbanken, Prosjekt Avdrag på utlån PC Funksjonens nettosum Interne finansieringstransaksjoner, Avsetning til bundet fond Bruk av disposisjonsfond Bruk av ubundet invest.fond Bruk av bundet invest.fond Overføring fra driftsregnskapet Funksjonens nettosum

11 9 Driftsbudsjett Art Funksj Kontotekst Budsjett 2013 Opprinnelig Budsjett 2012 Regnskap Folkevalgte organer, Godtgj. Folkevalgte Møtegodtgjørelse Arbeidsgiveravgift Abonnement på aviser og fagtidsskrifter Bevertning Tjenestefrikjøp Andre driftsutgifter Gaver ved representasjon Kursutgifter/Hotellutgifter Km godtgjørelse Transportutg./Drift av egne transportm Kontingenter/Lisenser Moms generell kompensasjonsordning Tilskudd til politiske partier Organisasjonstilskudd Tilleggsbevilgninger Lønnsbevilgninger Funksjonens nettosum Ordfører, Godtgj. heltidspol Arb.g.andel KLP Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Abonnement på aviser og fagtidsskrifter Bevertning Fasttelefon Bruk av internett Mobiltrafikk Gaver ved representasjon Kursutgifter/Hotellutgifter Km godtgjørelse Transportutg./Drift av egne transportm Forsikring Inventar og utstyr Moms generell kompensasjonsordning Funksjonens nettosum Valg, Lønn ekstrahjelp Godtgj. folkevalgte Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Bevertning 6 000

12 Informasjon Moms generell kompensasjonsordning Funksjonens nettosum Revisjon, Kontingenter/Lisenser Kjøp fra IKS Refusjon fra andre Funksjonens nettosum Rådmannskontor, Lønn Arb.g.andel KLP Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Abonnement på aviser og fagtidsskrifter Faglitteratur Bevertning Fasttelefon Bruk av internett Mobiltrafikk Kursutgifter/Hotellutgifter Km godtgjørelse Transportutg./Drift av egne transportm Forsikring Kontingenter/Lisenser Inventar og utstyr PC, servere, printere,programvare Juridisk bistand Moms generell kompensasjonsordning Funksjonens nettosum Servicekontor, Lønn Overtid Arb.g.andel KLP Arbeidsgiveravgift Faglitteratur Bevertning Velferdstiltak ansatte Mobiltrafikk Linjeleie Kursutgifter/Hotellutgifter Km godtgjørelse Transportutg./Drift av egne transportm Kontingenter/Lisenser IT-lisenser Inventar og utstyr PC, servere, printere,programvare Konsulentbistand

13 Kjøp fra IKS Moms generell kompensasjonsordning Funksjonens nettosum Økonomikontor, Lønn Lønn ekstrahjelp Overtid Arb.g.andel KLP Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Abonnement på aviser og fagtidsskrifter Faglitteratur Bevertning Velferdstiltak ansatte Bruk av internett Mobiltrafikk Kursutgifter/Hotellutgifter Km godtgjørelse Transportutg./Drift av egne transportm Forsikring Kontingenter/Lisenser Rettsgebyr/Byggesaksgebyr Inventar og utstyr PC, servere, printere,programvare Diverse interkommunalt samarbeid Kjøp av private Moms generell kompensasjonsordning Gebyrer Refusjon fra andre Forsinkelsesrenter Funksjonens nettosum Oppvekstadministrasjon, Lønn Arb.g.andel KLP Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Abonnement på aviser og fagtidsskrifter Faglitteratur Bevertning Andre driftsutgifter Bruk av internett Mobiltrafikk Informasjon Gaver ved representasjon Kursutgifter/Hotellutgifter Km godtgjørelse Forsikring

14 Inventar og utstyr PC, servere, printere,programvare Moms generell kompensasjonsordning Funksjonens nettosum IT-drift og support, Lønn Arb.g.andel KLP Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Abonnement på aviser og fagtidsskrifter Faglitteratur Bevertning Velferdstiltak ansatte Bruk av internett Mobiltrafikk Kursutgifter/Hotellutgifter Km godtgjørelse Inventar og utstyr Konsulentbistand Diverse interkommunalt samarbeid Moms generell kompensasjonsordning Funksjonens nettosum Kompetanseutvikling, Vikarer Faglitteratur Kursutgifter/Hotellutgifter Km godtgjørelse Ikke oppg.pl.r.utg (Tog,buss,fly mm) Moms generell kompensasjonsordning Funksjonens nettosum Helseadministrasjon, Lønn Arb.g.andel KLP Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Abonnement på aviser og fagtidsskrifter Bevertning Velferdstiltak ansatte Bruk av internett Mobiltrafikk Kursutgifter/Hotellutgifter Km godtgjørelse Transportutg./Drift av egne transportm Forsikring Inventar og utstyr Moms generell kompensasjonsordning Funksjonens nettosum

15 Samfunnsadministrasjon, Lønn Arb.g.andel KLP Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Abonnement på aviser og fagtidsskrifter Faglitteratur Bevertning Velferdstiltak ansatte Bruk av internett Mobiltrafikk Kursutgifter/Hotellutgifter Km godtgjørelse Forsikring Kontingenter/Lisenser Inventar og utstyr Moms generell kompensasjonsordning Funksjonens nettosum Personalkontor, Lønn Lønn vikar Annen lønn lærlinger Arb.g.andel KLP Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Abonnement på aviser og fagtidsskrifter Faglitteratur Bevertning Friskvern Andre driftsutgifter Bruk av internett Mobiltrafikk Kursutgifter/Hotellutgifter Seniortiltak Km godtgjørelse Ikke oppg.pl.r.utg (Tog,buss,fly mm) Transportutg./Drift av egne transportm Forsikring Kontingenter/Lisenser Konsulentbistand Bedriftshelsetjeneste Diverse interkommunalt samarbeid Moms generell kompensasjonsordning Salgsinntekter Refusjon fra fylkeskommune Funksjonens nettosum

16 Fellesfunksjoner, Kontormateriell Abonnement på aviser og fagtidsskrifter Innkjøp til kopimaskiner/skrivere Matvareinnkjøp Bevertning Velferdstiltak ansatte Andre driftsutgifter Porto Fasttelefon Mobiltrafikk Linjeleie Informasjon Forsikring (reise, barneulykke, motorvogn) Gruppeliv Fritidsulykkeforsikring Ansvarsforsikring Yrkesskadeforsikring, lovpålagt Kontingenter/Lisenser IT lisenser Rettsgebyr/Byggesaksgebyr Inventar og utstyr Leie/leasing av transportmidler Leie/leasing av kontormaskiner Serviceavtaler for IT Serviceavtaler for kontormaskiner Konsulentbistand Moms generell kompensasjonsordning Avskrivninger Salgsinntekter Refusjon fra andre Funksjonens nettosum Forvaltningsutgifter eiendomsforvaltningen, Lønn Arb.g.andel KLP Arbeidsgiveravgift Abonnement på aviser og fagtidsskrifter Forsikring Kontingent/lisenser IT lisenser Moms generell kompensasjonsordning Funksjonens nettosum Administrasjonslokaler, Lønn Lønn ekstrahjelp Overtid Arb.g.andel KLP

17 Arbeidsgiveravgift Renholdsmateriell Spesialbekledning, arbeidstøy Mobiltrafikk Km godtgjørelse Strøm Alarmsystemer, vakthold Kommunale avgifter Inventar og utstyr Vedlikehold av bygninger Vedlikehold av utearealer Materialer til vedlikehold,påkostning av nybygg Tekstilvask Moms generell kompensasjonsordning Avskrivninger Funksjonens nettosum Drift av helse- og sosialsenter, Lønn Lønn vikar Overtid Arb.g.andel KLP Arbeidsgiveravgift Renholdsmateriell Spesialbekledning, arbeidstøy Transportutg./Drift av egne transportm Strøm Alarmsystemer, vakthold Kommunale avgifter Inventar og utstyr Leie/leasing av transportmidler Vedlikehold av bygninger Vedlikehold av utearealer Serviceavtaler for bygg Materialer til vedlikehold,påkostning av nybygg Moms generell kompensasjonsordning Avskrivninger Husleieinntekter Funksjonens nettosum Premieavvik, Arb.g.andel KLP og SPK Arbeidsgiveravgift Funksjonens nettosum Overformynderi, Diverse interkommunalt samarbeid Funksjonens nettosum

18 Eldreråd, Møtegodtgjørelse Arbeidsgiveravgift Abonnement på aviser og fagtidsskrifter Bevertning Andre driftsutgifter Kursutgifter/Hotellutgifter Km godtgjørelse Funksjonens nettosum Pensjon, Avtalefestet pensjon Arbeidsgiveravgift Funksjonens nettosum Råd for funksjonshemmede, Møtegodtgjørelse Arbeidsgiveravgift Bevertning Kursutgifter/Hotellutgifter Km godtgjørelse Funksjonens nettosum Kommunale barnehager, Lønn Lønn vikar Lønn ekstrahjelp Overtid Arb.g.andel KLP Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Abonnement på aviser og fagtidsskrifter Innkjøp til kopimaskiner/skrivere Faglitteratur Undervisningsmateriell Lekemateriell Medisinsk forbruksmateriell Matvareinnkjøp Bevertning Renholdsmateriell, hygiene Velferdstiltak ansatte Andre driftsutgifter Spesialbekledning, arbeidstøy Fasttelefon Bruk av internett Mobiltrafikk Stillingsannonser Kursutgifter/Hotellutgifter Km godtgjørelse Forsikring

19 Kontingenter/Lisenser IT-lisenser Inventar og utstyr PC, servere, printere,programvare Leie/leasing av kontormaskiner Vedlikehold av utstyr Serviceavtaler for IT Reparasjoner Serviceavtaler for kontormaskiner Tolketjeneste Kulturarrangement Moms generell kompensasjonsordning Overføring til kommuner Avskrivninger Brukerbetaling div Salgsinntekter Refusjon fra staten Sykelønnsrefusjon Funksjonens nettosum Grunnskole, Lønn Avtalefestede tillegg Helligdagstillegg Lønn vikar Lønn ekstrahjelp Overtid Honorar Fritt arbeidstøy Arb.g.andel KLP Arb.g.andel SPK Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Abonnement på aviser og fagtidsskrifter Innkjøp til kopimaskiner/skrivere Faglitteratur Undervisningsmateriell Læremidler Lærebøker Bøker til skolebibliotek Mat og helse Medisinsk forbruksmateriell Matvareinnkjøp Bevertning Skolefrukt Velferdstiltak brukere Leirskoleopphold Velferdstiltak ansatte Andre driftsutgifter

20 Spesialbekledning arbeidstøy Porto Fasttelefon Bruk av internett Mobiltrafikk Gaver ved representasjon Stillingsannonser Km godtgjørelse Arbeidstøy oppg.pl Transportutg./Drift av egne transportm Ikke oppg.pl.r.utg (Tog,buss,fly mm) Forsikring Husleie Kontigenter og lisenser IT lisenser Inventar og utstyr PC, servere, printere,programvare Leie/leasing av kontormaskiner Vedlikehold av utstyr Vedlikehold av uteareal Serviceavtaler for kontormaskiner Tolketjeneste Leie lokaler andre kommuner Kjøp av private Moms generell kompensasjonsordning Refusjon fra staten Refusjon fra kommunen Refusjon fra andre Statlige overføringer Funksjonens nettosum PP-tjeneste, Lønn Lønn ekstrahjelp Arb.g.andel KLP Arb.g.andel SPK Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Abonnement på aviser og fagtidsskrifter Faglitteratur Læremidler Bevertning Andre driftsutgifter Mobiltrafikk Kursutgifter/Hotellutgifter Km godtgjørelse Kontigenter/lisenser Inventar og utstyr PC, servere, printere,programvare

ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013

ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013 ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013 FOSNES KOMMUNE Rådmannens innstilling ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010-2013 Innholdsfortegnelse Økonomiske oversikter - Økonomisk oversikt investering 3-4 - Økonomisk

Detaljer

Høy befolkningsvekst og voksende gjeld

Høy befolkningsvekst og voksende gjeld Høy befolkningsvekst og voksende gjeld Lillesand kommune hadde i 2010 et meget høyt aktivitetsnivå - en konsekvens av antall nye lillesandere og styrking av tjenestetilbudet. I hele denne vekstperioden

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Regnskap 2013. Kort versjon. Virksomheter på konto gruppenivå. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes

Regnskap 2013. Kort versjon. Virksomheter på konto gruppenivå. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes Regnskap Kort versjon Virksomheter på konto gruppenivå Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse 1 Hovedoversikter... 5 1.1 Økonomisk

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 lyngdal.kommune.no 2 Innhold Årsberetning for 2013... 4 REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAP FOR 2013... 13 NOTER TIL REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAP FOR 2013... 14 REGNSKAPSSKJEMA

Detaljer

Regnskap og økonomisk analyse

Regnskap og økonomisk analyse Regnskap og økonomisk analyse I dette kapitlet omtales regnskapet for og utviklingstrekk ved kommunens økonomi de senere årene. Kapitlet er inndelt i en driftsdel, investeringsdel, balanseoppstilling og

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Handlingsprogram 2014-2017. Budsjett 2014 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014-2017. Budsjett 2014 Arendal kommune 2013 Handlingsprogram 2014-2017. Budsjett 2014 Arendal kommune 2013 1. VEDTATT BUDSJETT 2014... 2 2. SAKSPROTOKOLL, Arendal bystyre 12. desember 2013... 2 2.1 Handlingsprogram for perioden 2014-2017... 2 2.2

Detaljer

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Formannskapets innstilling Utlagt til ettersyn 26.11.14 Budsjettforslag 2015 økonomiplan 2015-2018 1 Budsjettforslag 2015 økonomiplan 2015-2018 2 Innstilling i Formannskapet

Detaljer

Stokke kommune. Handlingsprogram 2011-2014 Økonomiplan 2011-2014 Budsjett 2011. Kommunestyrets vedtak 13.12.2010

Stokke kommune. Handlingsprogram 2011-2014 Økonomiplan 2011-2014 Budsjett 2011. Kommunestyrets vedtak 13.12.2010 Stokke kommune Handlingsprogram 2011-2014 Økonomiplan 2011-2014 Budsjett 2011 Kommunestyrets vedtak 13.12.2010 Innhold 1. INNLEDNING 3 2. ØKONOMISKE FORUTSETNINGER 6 3. TOPPLEDELSE OG STAB 14 4. GRUNNSKOLE

Detaljer

Tønsberg kommune Årsregnskap 2014

Tønsberg kommune Årsregnskap 2014 1 Innledning... 3 2 Hovedoversikter... 5 2.1 Driftsregnskap... 6 2.2 Investeringsregnskap... 7 2.3 Anskaffelse og anvendelse av midler... 8 2.4 Balanseregnskap... 9 2.5 Regnskapsskjema 1A - drift... 78

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2014. asker mulighetenes kommune

Årsberetning og regnskap 2014. asker mulighetenes kommune Årsberetning og regnskap asker mulighetenes kommune Forord Rådmannen legger i år frem årsberetning og regnskap for som et samlet dokument. Regnskapet ble formelt avlagt 15. februar 2015 og sammen med

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail eller 7777 5500 (tast 1), eller 7777

Detaljer

Dette resulterte i at punktet om bunnfradrag ikke ble vedtatt av formannskap og bystyre.

Dette resulterte i at punktet om bunnfradrag ikke ble vedtatt av formannskap og bystyre. Bystyrets behandling i møte den 12.02.2015: Votering Innstillingen ble enstemmig vedtatt Vedtak I medhold av eiendomsskatteloven 2, 3 og 11 utskrives eiendomsskatt med 3,9 promille av takstverdien for

Detaljer

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT...

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT... Årsmelding 2014 Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT... 16 INVESTERINGSANSVAR MED VESENTLIGE AVVIK,

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 8/2005 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte torsdag 27.10.2005 kl. 18.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet. Dersom

Detaljer

Årsrapport 2010. Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for. Meløy kommune

Årsrapport 2010. Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for. Meløy kommune M e l ø y k o m m u n e p l a n Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for INNHOLD Rådmannens kommentar 3 Årsr e g n s k a p o g å r s beretning 4 P o l i t i s k v i r k s o m h e t 1 7 H e l s e, m

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2009 Økonomisenteret

ÅRSREGNSKAP 2009 Økonomisenteret ÅRSREGNSKAP Økonomisenteret 1 Innholdsfortegnelse Side Obligatoriske oversikter sskjema 1, drift 5 sskjema 2, investering 7 Økonomisk oversikt, drift 9 Økonomisk oversikt, investering 11 Økonomisk oversikt,

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE

HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE 2009-2012 Rådmannens forslag 01.11.2008 Handlingsprogrammet er en oppfølging av vedtatt kommuneplan 2005-2017, med økonomiplan for 2009-2012. INNLEDNING SAMMENDRAG Handlingsprogrammet

Detaljer

KOMREV3 IKS PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PERIODEN 2007-2008 GISKE KOMMUNE

KOMREV3 IKS PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PERIODEN 2007-2008 GISKE KOMMUNE KOMREV3 IKS PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PERIODEN 2007-2008 GISKE KOMMUNE 14. november 2006 BAKGRUNN I samanheng med endringane i kommunelova knytt til internt tilsyn og kontroll, 74-81, vart det laga

Detaljer

ÅRSMELDING 2010 HVALER KOMMUNE

ÅRSMELDING 2010 HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING 2010 HVALER KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE 1 RÅDMANNENS INNLEDNING... 3 1.1 INNLEDNING... 3 1.2 PRESENTASJON AV REGNSKAPET... 6 1.3 VIRKSOMHETENES HOVEDRESULTATER 2010 - FORKLARINGER... 10 2 STYRINGSVERKTØYET...

Detaljer

Regnskap 2013. Sammen om Porsgrunn

Regnskap 2013. Sammen om Porsgrunn Sammen om Porsgrunn INNHOLDSFORTEGNELSE Note 0 Regnskapsprinsipper, vurderingsregler og organisering... 4 Regnskapsskjema 1A: Driftsregnskapet... 6 Regnskapsskjema 1B: Drift pr. rammeområde... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Rådmannens forslag Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Innhold Innhold... 1 1. Rådmannens betraktning av økonomiplan 2015-2018... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 7 2.1 Tjenesteområdene... 7

Detaljer

Møteinnkalling. NB! Merk møtetidspunkt. Halden kommune

Møteinnkalling. NB! Merk møtetidspunkt. Halden kommune Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 12.05.2011 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

Årsrapport 2013. Foto: Frank Andreassen. m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning

Årsrapport 2013. Foto: Frank Andreassen. m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning 44 Årsrapport 2013 Foto: Frank Andreassen m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning Organisasjonskart, Harstad kommune Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens kommentar... 4 2. Harstad-samfunnet

Detaljer

Vedlegg Regnskap 2013 FSKs vedtak av 25.2.2013 i sak 14/00444 om bruk av næringsfondet til dekning av resterende udekkede merforbruk med kr 877 277

Vedlegg Regnskap 2013 FSKs vedtak av 25.2.2013 i sak 14/00444 om bruk av næringsfondet til dekning av resterende udekkede merforbruk med kr 877 277 Arkivsak-dok. 14/00943-1 Saksbehandler Åge Aashamar Saksgang Formannskapet Kommunestyret Møtedato REGNSKAP 2013 Rådmannens innstilling 1. Det fremlagte driftsregnskap for 2013 og investeringsregnskap for

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18 1 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan 215 18 og budsjett 215 HANDLINGSPROGRAM 215 18, ØKONOMIPLAN 215 18 OG BUDSJETT 215 Vedtatt Kommunestyret 11.12.214 sak 14/62 2 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan

Detaljer

Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE

Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE BUDSJETT 2011 Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE 2 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING...4 2. BUDSJETTPROFIL...5 3. KOSTRA TALL OG SAMMENLIGNINGER 2009 (!)...9 4. REGJERINGENS BUDSJETTOPPLEGG...10 5. ØKONOMISKE

Detaljer