Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 11:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00"

Transkript

1 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Eventuelt forfall meldes til tlf eller pr. e-post: Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Kai Henning Henriksen Ordfører Tomas Andreassen Bang Sekretær Side1

2 Saksliste Pkt. 1 Godkjenning av innkalling og saksliste Pkt. 2 Valg av protokollgodkjennere Pkt. 3 Habilitet/Permisjon Pkt. 4 Spørsmål Pkt. 5 Orienteringer Utvalgssaksnr Innhold Lukket Arkivsaksnr Interpellasjoner Interpellasjon i kommunestyret 1.april. Lærernes arbeidskonflikt 2014/854 Politiske saker PS 13/14 Kommunale garantier - oppfølging av kommunestyrets 2014/1588 vedtak i sak 16/13 PS 14/14 Finansforvaltning /256 PS 15/14 Helhetlig ROS -analyse og overordnet beredskapsplan 2014/ PS 16/14 Eiendommer fritatt for eiendomsskatt 2014/1411 PS 17/14 Helgeland Avfallsforedling - endring selskapsavtale 2014/1743 låneramme PS 18/14 Korrigering Folkevalgtes arbeidsvilkår 2014/1738 PS 19/14 Årsmelding Rana Eldreråd /1404 PS 20/14 Handlingsplan mot vold i nære relasjoner /1094 Rana kommune PS 21/14 Årsmelding 2013 Kommunalt råd for 2014/1471 funksjonshemmede i Rana PS 22/14 Brannsamarbeid Rana kommune - MIP, en 2014/1610 mulighetstudie

3 Til ordfører Kai Henriksen Interpellasjon kommunestyremøte 1.april, 2014 Det ligger an til arbeidskonflikt i skolen vår ettersom KS, som lærernes arbeidsgiver, vil endre den eksisterende arbeidsavtalen. Vi kjenner alle en lærer enten som tidligere elev - eller som forelder med barn på skolen. Vi møter læreren seint og tidlig. De stiller opp for dem som skal ha litt ekstra hjelp ei økt før første time begynner. De stiller opp på foreldremøter på kveldstid, de er med på klasseturer. Trengs det ekstra kontakt enten en kort periode eller mer varig, er de der for eleven. Et engelsk ordtak sier at det trengs en hel landsby for å oppdra et barn, men det er klart at læreren spiller på mange måter hovedrollen når det gjelder å skape gode læringsprosesser, kunnskapstilegning og sosiale ferdigheter. Vi som samfunn trenger dedikerte lærere. Og de tar jobben på alvor. Forbereder undervisningsopplegg, gjennomgår prøver, vurderer. I skoleåret er arbeidsdagen lenger enn normalt. Årsverket er gjort på 39 uker, det er avtalefestet. Nå vil altså KS endre dette ved å utvide lærernes arbeidsår, og kanskje det viktigste frata lærerne den medbestemmelsesretten de har i dag over sin arbeidssituasjon. KS ønsker å si opp sentrale avtaler for å gi rektor styringsretten over lærernes arbeidsdag. I forslaget ligger det at rektor skal høre lærerens mening, men det er rektor som skal bestemme. Dette er et langt skritt tilbake for fagbevegelsen. Fagbevegelsens grunnlag er medbestemmelse gjennom frie forhandlinger og inngåelse av tariffavtaler. Både Skolenes Landsforbund og Utdanningsforbundet har avvist KS sine krav. KS på sin side mener seg misforstått, men har ikke trukket tilbake kravene. Misforståelsen er altså ikke annet enn en god forståelse for hva KS sitt krav innebærer. Det er et angrep på den frie forhandlingsretten og et forsøk på å svekke faglige rettigheter. Forslag til vedtak: Rana kommune mener at vi trenger motiverte lærere, som er til stede når elevene trenger det, som har tid til for- og etterarbeid gjennom skoleåret, og som samarbeider om faglige og pedagogiske utviklingsoppgaver. Derfor har lærerne et komprimert arbeidsår sammen med elevene som man tar ut i avspassering senere. Dette har i all hovedsak vært en god ordning. Kommunestyret i Rana er bekymret for at en svekking av den sentrale avtalen kan føre til ulikhet og mer byråkrati i skolen. Lærernes faglige styrke og skolens avtaleverk nasjonalt har vært og er en viktig forutsetning for god undervisning. Kommunestyret i Rana ber KS vurdere om den valgte strategien for forhandlinger om ny arbeidsavtale for lærerne er egnet til å oppnå disse målene. KS bør ikke utfordre kommuneansattes faglige forhandlingsposisjon på sentrale områder uten at mandatet er tydelig avklart. Mo, 23.mars, Atle Hiller, Rødt

4 Arkiv: 256 Arkivsaksnr: 2014/ Saksbehandler: Gislaug Øygarden Kommunale garantier - oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 16/13 Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 14/ Kommunestyret 13/ Rådmannens innstilling 1. Rana kommune viderefører garanti gitt Rana Produkter AS i K sak 38/ Rana kommune viderefører garanti gitt FADAS i K sak 79/99. Saksprotokoll - Formannskapet sak 14/14 Behandling: Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt, 13 0 Vedtak: 3. Rana kommune viderefører garanti gitt Rana Produkter AS i K sak 38/ Rana kommune viderefører garanti gitt FADAS i K sak 79/99. Saksopplysninger I Innledning I henhold til kommuneloven 51 er det et absolutt forbud mot kommunale garantier som er knyttet til utøvelse av næringsvirksomhet. Begrunnelsen for et slikt forbud er at slike garantier fører med seg en betydelig økonomisk risiko. I tillegg vil slike garantier også støte an mot EØSavtalens regler om offentlig støtte. Rådmannen har gjennom K sak 16/13 Kommunale garantier Side3

5 Oppfølging av Kommunestyrets vedtak i sak 40/11 Årsregnskap 2010 foretatt en gjennomgang av Rana kommunes garantiforpliktelser i lys av dette regelverket. Kommunestyret traff følgende vedtak i saken: 1. Det innføres generelle rutiner ved behandling av garantier: a. Før saker om garantier fremmes for kommunestyret skal det foretas en vurdering av om garantiene kan inneholde et ulovlig støtteelement i relasjon til EØSregelverket. b. Eksisterende garantier skal vurderes årlig opp mot EØS-regelverket i forbindelse med regnskapsavslutningen. 2. Rana kommunes garanti for lån opptatt av Stakobygget AS i sak 50/91 har bortfalt. 3. Rana kommune viderefører garanti for lån opptatt av Helgelandskraft AS i sak 50/ Rana kommune viderefører garanti gitt Helgeland Avfallsforedling IKS i sak 21/ Rådmann bes utrede forholdene knyttet til garantiene til Rana Produkter og FADAS. Rådmannen har foretatt en vurdering og gjennomgang av de to garantiene som er omtalt i pkt 5 i kommunestyrevedtaket. II Bakgrunn for saken I brev til Rana kommune av stilte Indre Helgeland kommunerevisjon spørsmål ved kommunens garantistillelser, herunder garantiene som er gitt Rana Produkter, Stakobygget AS og Fadas AS. Det ble bedt om en begrunnelse for hvorvidt de gitte garantier oppfyller kommunelovens krav. Indre Helgeland kommunerevisjon tilskrev også Fylkesmannen i Nordland vedrørende saken. Samtlige av kommunens garantiforpliktelser er godkjent både av kommunestyret og Fylkesmannen i Nordland. Ved brev av til Indre Helgeland kommunerevisjon har Fylkesmannen i Nordland imidlertid presisert at godkjennelsen bare gjelder kommunelovens 51, og at man ikke har kompetanse til å vurdere garantienes lovlighet sett i forhold til EØSregelverket. I revisjonsberetningen for 2010 fra Indre Helgeland kommunerevisjon, datert , framgår blant annet: På bakgrunn av disse bemerkninger traff kommunestyret følgende vedtak i sak 40/11 Årsregnskap 2010: 4. Kommunestyret forutsetter at revisjonens merknader i avsnittet Grunnlag for konklusjon med forbehold og presiseringer rettes opp frem mot inneværende års regnskapsavslutning. Kontrollutvalget Side 2 av 10 Side4

6 følger dette opp. Rådmannen har på bakgrunn av kommunestyrets vedtak og revisjonsberetningen fra Indre Helgeland kommunerevisjon gjennomgått Rana kommune sine garantiforpliktelser. Gjennomgangen og det videre arbeidet med garantiforpliktelser inngår i internkontrollarbeidet i Rana kommune. Gjennom dette arbeidet avdekket rådmannen at det forelå flere garantier som manglet Fylkesmannens godkjenning. Dette gjaldt: Kløvertun boligstiftelse Dalsgrenda eldresenter Rana kommunale boligstiftelse Tusenbein barnehage I møte i sak 36/12 behandlet kommunestyret garantiene på nytt, og disse ble oversendt Fylkesmannen i Nordland for godkjenning. Ved brev av ble garantiene gitt godkjenning av Fylkesmannen. Med unntak av ovennevnte garantier, er også samtlige garantier gjennomgått med sikte på å avklare forholdet til EØS-regelverket. I dette arbeidet fikk kommunen bistand fra KSadvokatene, som avga sin utredning Mandatet til KS-advokatene var å vurdere risikoen for at det skulle foreligge ulovlig offentlig støtte i følgende garantisaker: Stakobygget AS Rana Produkter AS FADAS AS Helgelandskraft AS Helgeland Avfallsforedling IKS KS-advokatene ble også bedt om å gi en generell vurdering av mulige handlingsalternativ dersom det skulle vise seg at garantiene var i strid med støttereglene. I utredningen ble det fastslått at garantiene synes å være i strid med EØS-regelverket. Det ble tatt forbehold både i forhold til tidsrammen og at konklusjonene var basert på den informasjon KSadvokatene hadde fått oversendt fra kommunen. Utredningen konkluderte videre med at det må tas skjønnsmessige og konkrete vurderingene av de enkelte garantiene; hvordan de skal forstås, beregnes og hvilket handlingsalternativ som bør benyttes. Utredningen viste at det å lukke avvikene vil være svært ressurskrevende. På generelt grunnlag beskrev utredningen ulike handlingsalternativ som er aktuelle for å rette opp garantier som er i strid med EØS-regelverket: Garantiprovisjon kommunen forhandler med selskapene om en garantiprovisjon som tar høyde for den fordelen selskapet måtte ha fått ved garantien Kommunen tar kontakt med kredittgiver om muligheten for å gi avkall på garantien Kommunen trekker tilbake garantien ensidig, og vurderer i den forbindelse risikoen for søksmål fra långiver eller låntaker. Side 3 av 10 Side5

7 Kommunen får en grundig juridisk vurdering av om noen av unntaksreglene i EØSregelverket kan anvendes på de aktuelle garantiene. Kommunen får vurdert nærmere risikoen for at det kan bli fremmet sak for ESA eller norske domstoler. Arbeidet med å gjennomgå de enkelte garantiene startet umiddelbart. Kort tid etter at utredningen forelå ble det i kontrollutvalgets møte den gitt en orientering om saken. Her ble hovedkonklusjonene presentert, samt at det ble gitt en redegjørelse for hva slags arbeid som ville bli igangsatt. Det ble uttalt at rådmannen hadde en målsetting om at saken skulle fremmes for behandling i kommunestyret innen utgangen av Rådmannen valgte imidlertid å utsette saken til kommunestyrets første møte i 2013, som følge av at det i desember fortsatt var behov for enkelte avklaringer i saken. III Generelle vurderinger av kommunale garantier Rettslige utgangspunkter: Som nevnt innledningsvis begrenser kommuneloven 51 nr 2 kommunens adgang til å stille garanti. Bestemmelsen lyder: 51. Garantier og pantsetting for andres økonomiske forpliktelser. 1. Vedtak om å stille kausjon eller annen økonomisk garanti for virksomhet som drives av andre enn kommunen eller fylkeskommunen selv, skal godkjennes av departementet. 2. Det kan ikke stilles kausjon eller annen økonomisk garanti knyttet til næringsvirksomhet som drives av andre enn kommunen eller fylkeskommunen selv. 3. Departementet kan i forskrift fastsette nærmere regler om garantier. Det kan i forskrift også gis bestemmelser om at garantier som er av mindre omfang, ikke trenger statlig godkjenning. 4. Kommuner og fylkeskommuner kan ikke rettsgyldig pantsette sine eiendeler til sikkerhet for andres økonomiske forpliktelser. Bestemmelsen fikk sin nåværende ordlyd i 2001, men forbudet mot garanti til næringsvirksomhet ble videreført fra tidligere bestemmelser i kommuneloven. Et av vilkårene for at det skal være tale om ulovlig offentlig støtte er at støtten må være gitt til en økonomisk virksomhet, et foretak (jf EØS-avtalen art. 61(1). Kommuneloven bruker begrepet næringsvirksomhet. I mange tilfeller vil dette være sammenfallende begreper, men ikke nødvendigvis. Der begrepene ikke er sammenfallende, kan det likevel være nødvendig å vurdere om garantien vil være i strid med EØS-avtalen. Videre er det ikke noe vilkår etter kommuneloven at det skal betales markedspris for garantien. Det kan av den grunn være nødvendig å vurdere om garantien inneholder et element av ulovlig statsstøtte, selv om den i og for seg ikke er i strid med kommuneloven 51. EØS-avtalens regler om offentlig støtte må derfor uansett vurderes opp mot de aktuelle garantiene. For at det skal være tale om ulovlig offentlig støtte må seks vilkår være oppfylt. Vilkårene fremgår av EØS-avtalens artikkel 61 (1): Side 4 av 10 Side6

8 a. Støtten må innebære en økonomisk fordel for mottakeren. b. Den må komme fra offentlige midler. c. Mottaker må drive økonomisk virksomhet (foretaksbegrepet). d. Støtten må begunstige enkelt foretak eller produksjon av enkelt varer eller tjenester (selektivitet). e. Støtten må vri konkurransen eller true med å vri konkurransen. f. Støtten må være egnet til påvirke samhandelen mellom EØS-landene. Disse generelle kriteriene gjelder også for kommunale garantier. Fordelen for mottakeren av garantien og for långiver er at det er kommunen som bærer risikoen knyttet til garantistillelsen. Det å påta seg en slik risiko har normalt en pris i markedet. Der kommunen avstår fra å kreve betaling i form av provisjon el., vil det derfor kunne innebære en fordel for foretaket og en tilsvarende kostnad for kommunen. Selv om en garanti aldri kommer til utbetaling, vil det altså likevel kunne være statsstøtte etter EØS-avtalen. Støtten anses som gitt når garantien blir gitt. Dersom det ikke er tatt markedspris for garantien for eksempel i form av garantiprovisjon vil garantien kunne innebære ulovlig støtte. Ved beregning av markedspris vil flere forhold være relevante å ta i betraktning. Både lånebeløp, varighet, eventuell annen sikkerhet, låntakers kredittverdighet og andre økonomiske forhold vil være relevante. For små og mellom store bedrifter er det enklere beregningsmåter, hvor ESA sine retningslinjer gir anvisning på en årlig minimumsprovisjon. I prinsippet vil statsstøtten utgjøre differansen mellom den riktige markedspris for garantien, og den pris som faktisk blir betalt. Det er ESA som håndhever forbudet om offentlig støtte, og som kan pålegge at den ulovlige støtten blir tilbakebetalt fra det tidspunkt den er gitt og renteberegnet. Dersom man, etter å ha gjennomført de vurderinger som er beskrevet ovenfor, kommer fram til at det foreligger et støtteelement, vil denne støtten i utgangspunktet være forbudt. Dette forbudet er imidlertid ikke absolutt, og det finnes unntak som etter en nærmere vurdering vil kunne komme til anvendelse. Enkelte unntak krever at støttegiver har fulgt visse prosedyrekrav i forkant av at støtten ble tildelt. Dette gjør at det vil være vanskelig å gjennomføre dem på støttetiltak i ettertid. Disse kan imidlertid være aktuelle å bruke for å bringe framtidig støtte inn i lovlige former. Rana kommune har ikke fulgt disse prosedyrekrav i forhold til noen av de aktuelle garantiene. Det er derfor lite trolig at noen av unntakene kommer til anvendelse. Et handlingsalternativ for kommunen kan være å utrede spørsmålet om eventuelle unntak ytterligere. Dette vil imidlertid være både tidkrevende og kostbart, og rådmannen vil derfor ikke anbefale at man går videre med dette. Det som imidlertid kan være aktuelt er å vurdere om det for framtiden lar seg gjøre å bringe noen av de presumptivt ulovlige garantier inn under noen av de unntak som foreligger. Generelt om mulige handlingsalternativer for kommunen der en garanti er i strid med støtteforbudet: Konsekvensene av at det er stilt en ulovlig garanti, kan bli at ESA pålegger norske myndigheter å sørge for at den ulovlige støtten blir tilbakebetalt fra den det er stilt garanti til fordel for, og da med renter og renters rente. Et krav om tilbakebetaling vil således ikke i seg selv få økonomiske konsekvenser for kommunen. Side 5 av 10 Side7

9 I utgangspunktet er det vanskelig å se for seg at en virksomhet som har mottatt ulovlig offentlig støtte og som blir pålagt å betale denne tilbake vil fremme krav om erstatning som følge av å ikke ha fått den fordelen som er ulovlig. Selv om det ikke reises erstatningssøksmål, vil et pålegg om tilbakebetaling resultere i kritikk, og vil være uheldig både for kommunen og støttemottaker. Mer sannsynlig er det imidlertid at konkurrenter vil kunne reise sak for ESA eller for norske domstoler med påstand om at ulovlig støtte skal tilbakebetales eller stanses. Dersom en garanti er i strid med støtteforbudet blir det altså i første omgang et spørsmål om hvilken risiko kommunen løper ved å la garantien bli stående uten å foreta seg noe. Dersom det er stor risiko for at det kan bli fremmet sak for ESA eller norske domstoler, kan dette danne grunnlag for å ta spørsmålet opp av eget tiltak, og forsøke å bringe den aktuelle garantien i samsvar med støttereglene. Dette kan gjøres enten ved å kreve markedspris for garantien, eventuelt vurdere nærmere om noen av unntaksreglene kan anvendes. Det vil ikke være nødvendig å trekke tilbake hele garantien for å fjerne statsstøtteelementet. Avtalen behøver nødvendigvis ikke å oppheves i sin helhet, dersom det er mulig å korrigere avtalen slik at støtteelementet blir borte. For garantier vil dette innebære at det garantien ligger fast, men at det blir gjort gjeldende et krav om at det betales markedspris for garantien, i form av garantiprovisjon el. I utredningen fra KS-advokatene understrekes det at kommunen ikke bør trekke tilbake garantiene uten at det er hjemmel for det i garantiavtalen, eller at det er etablert en alternativ avtale. I første omgang vil det derfor være mest naturlig å undersøke mulighetene for å kreve markedspris for garantien, enten for hele dens løpetid, eller for den perioden som står igjen. Når det gjelder garantier som har løpt i mange år, og hvor både lån og garantiansvar er tilsvarende redusert, kan en annen mulighet være å ta kontakt med kredittgiver for å undersøke om garantien fortsatt har verdi for virksomheten, eller om den kan bortfalle. Risikoen for at det vil bli fremmet en sak for ESA eller for norske domstoler, er det vanskelig å si noe kvalifisert om. Generelt vil man kunne legge til grunn at risikoen vil variere med hvor skarp konkurransen er på det aktuelle området og hvor stor verdi den offentlige støtten har. Dette må derfor vurderes konkret for hver enkelt garanti. Det bør også understrekes at selv om en sak for ESA eller for norske domstoler skulle resultere i et krav om tilbakebetaling, oppstår det likevel et spørsmål om hvilke konsekvenser dette skal ha for garantiavtalen og for partene i den underliggende privatrettslige avtalen. Dersom det er gitt støtte i form av en garanti, som viser seg å være i strid med støtteforbudet, vil kommunen likevel befinne seg i en situasjon der man på privatrettslig grunnlag er bundet til avtalen/garantiløftet. Spørsmålet blir videre om avtalen da vil være privatrettslig ugyldig som følge av at støtten er ulovlig, og om den dermed kan heves på dette grunnlag. Spørsmålet er ikke endelig avklart i rettspraksis, og det vil føre for langt å gå inn på en nærmere drøftelse av dette spørsmålet her. Hvorvidt de garantier det her er snakk om også blir privatrettslig ugyldige som følge av at de inneholder et ulovlig støtteelement, må bero på en konkret vurdering. Sentrale momenter her vil være formålet med støttereglene, behovet for ugyldighetsregler og konsekvenser for medkontrahentene og deres gode tro. Uavhengig av om det vil være anledning til å kjenne en slik garantiavtale ugyldig uten å bli erstatningsansvarlig overfor virksomheten, vil kommunen måtte vurdere hvorvidt dette er formålstjenlig i forhold til den enkelte virksomhet. Tilbaketrekking av garantien vil kunne få Side 6 av 10 Side8

10 store konsekvenser både for låntaker og kredittgiver, og kommunen må vurdere sin rolle, sitt ansvar og sitt omdømme i hvert konkret tilfelle. Etter kommunestyrets vedtak i sak 16/13 har rådmannen vurdert de to gjenstående garantiene på nytt. Det har også vært innhentet råd fra KS i forbindelse med saken. IV Gjennomgang av de konkrete garantiene 1. Rana Produkter A/S Det framgår av utredningen fra KS-advokatene av at garantien gitt til Rana Produkter A/S vil kunne stride mot flere punkt i EØS-avtalens artikkel 61. Det sentrale spørsmål er om det faktum at selskapet er en arbeidsmarkedsbedrift bringer det utenfor foretaksbegrepet i art 61. Statsstøttereglenes betydning på dette området er nærmere utredet i NOU 2012:6 Arbeidsrettede tiltak. Det framgår blant annet her at aktivitetene produksjon og omsetning av varer og tjenester vil omfattes av foretaksbegrepet. For Rana Produkter sin del innebærer dette at det kan fastslås at den delen av virksomheten som omfatter produksjon av varer og tjenester helt klart vil falle inn under forbudet. Den delen av virksomhet som er knyttet til arbeidsrettede tiltak kan imidlertid omfattes av fritaket for utdanningstjenester. Det vil i praksis være svært vanskelig å skille mellom disse to delene av virksomheten, både organisatorisk og regnskapsmessig. Det understrekes imidlertid i utredningen at enkelte av unntaksbestemmelsene i EØS-avtalen kan være aktuelle for denne typen garanti. I så fall vil støtten måtte tilpasses klare målgrupper og støtteterskler, og det er visse kontroll- og rapporteringsrutiner som må følges for å sikre at støtten holder seg innenfor det som er lovlig. Dersom garantien opphører, og Rana Produkter enten må ta opp lån i annen bank eller betale garantiprovisjon til Rana kommune, mener ledelsen i virksomheten at dette vil føre til en reduksjon av tilbud, både enkelttilbud, og bredden i tilbudene. Videre pekes det på at virksomheten mister muligheten til å beholde verdifull og viktig kompetanse. Rana kommune kan vanskelig si opp garantien ensidig uten at Rana produkter vil kunne fremme et krav om at det gis erstatning for det tap som selskapet påføres ved opptak av lån i annen bank. Hvorvidt et slikt erstatningskrav vil føre fram, må vurderes nærmere. Størrelsen på et eventuelt erstatningsbeløp er uavklart, men kostnadene som er beregnet for opptak av nytt lån vil kunne være retningsgivende. Rana kommune må imidlertid vurdere nærmere sitt forhold til Rana Produkter og hvilken rolle kommunen mener at virksomheten skal oppfylle, før garantien ensidig trekkes tilbake. Et eventuelt erstatningsbeløp må vurderes nærmere. En ny avtale med Rana Produkter må godkjennes av kommunestyret. Det er fremmet en stortingsmelding som oppfølging av NOU 2012: 6 «Arbeidsrettede tiltak», Meld. St. 46 ( ). Regelverket om offentlig støtte er nærmere omtalt i pkt Der fremgår blant annet flg.: «I forbindelse med Brofoss-utvalgets arbeid fikk Kluge Advokatfirma DA i oppdrag å gjennomføre en juridisk vurdering av støtte til arbeidsrettede tiltak i skjermet sektor opp mot EØS-avtalens statsstøtteregler. Det ble i tillegg gjort en vurdering av enkelte anskaffelsesrettslige forhold. De juridiske vurderingene omfattet tiltakene avklaring i skjermede Side 7 av 10 Side9

11 virksomheter, arbeidspraksis i skjermede virksomheter (APS), arbeid med bistand (AB), kvalifisering i arbeidsmarkedsbedrift (KIA), tilrettelagt arbeid i arbeidsmarkedsbedrift (TIA) og varig tilrettelagt arbeid i skjermet virksomhet (VTA). Kluge Advokatfirma DA vurderer det slik at tilskudd til arbeidsrettede tiltak i skjermet sektor er offentlig støtte i henhold til EØS-avtalen art. 61(1). Utgangspunktet er at slik offentlig støtte er forbudt med mindre støtten er godkjent av EFTA Surveillance Authority (ESA). Det er et godt handlingsrom for å kunne utforme ordninger i samsvar med støttereglene. Regjeringen tar sikte på å finne en løsning som er forenlig med kravene til lovlig støtte etter EØS-regelverket. Berørte parter, som attførings- og vekstbedrifter, vil bli invitert til å delta i arbeidet med å gjennomgå utformingen av støttesatser. Også uavhengig av spørsmålet om statsstøtte, er det et behov for å gjennomgå tilskuddssatsene.» Stortingsmeldingen er ikke behandlet i Stortinget ennå. I prinsippet kan den trolig derfor trekkes tilbake av den nye regjering, men den er neppe så kontroversiell at det er noen særlig risiko for det. Per i dag synes det altså å være grunn til å regne med at departementet vil starte et arbeid for å finne løsninger som er i tråd med støtteregelverket. På denne bakgrunn mener rådmannen at en bør avvente det varslede arbeidet i departementet, før det tas videre initiativ fra kommunens side overfor Rana Produkter AS vedrørende spørsmålet om offentlig støtte. Per utgjør Rana Produkters restgjeld kr Styret i Rana Produkter AS har høsten 2013 vedtatt å selge produksjonslokalene i Koksverksgata. Det er dette bygget låneforpliktelsen hviler på. Eiendommen ligger ute for salg med en prisantydning på 25 mill. kr. Ved salg av bygget vil lånet innfris og garantien bortfalle. Det anses å være lite sannsynlig at salgssummen ikke vil dekke lånebeløpet, men dersom dette blir situasjonen vil kommunen eventuelt måtte innfri deler av garantien. Rådmannen vil avvente salget av eiendommen, og eventuelt komme tilbake til kommunestyret med en særskilt sak på inndekning av denne innfrielsen. Konklusjon: Rådmannen foreslår at Rana kommune opprettholder garantien til Rana produkter inntil videre. Selskapet er i en prosess med å selge bygget som kommunen har garantert for. Det vil føre til at garantien helt eller delvis faller bort innom rimelig tid. Videre kan Stortingets behandling av NOU 2012: 6 «Arbeidsrettede tiltak», Meld. St. 46 ( ) og utredninger avklare kommunens handlingsmuligheter ytterligere. 2. FADAS AS I utredningen fra KS-advokatene av er det konkludert med at virksomheten til selskapet er næringsvirksomhet, og at det ikke er tvilsomt at virksomheten må regnes som foretak i støtteverkets forstand. En garanti som ikke er gitt på markedsvilkår kan derfor innebære ulovlig offentlig støtte. Spørsmålet om offentlig støtte i forbindelse med omsorgsboliger og sykehjemsplasser er omtalt i forbindelse med forskrift om Husbankens investeringstilskudd til slike formål. Forskriften ble endret i 2011 som følge av Prop 65 S ( ): Styrking av investeringstilskotet til omsorgsbustader og sjukeheimsplassar og da ble kommunens adgang til å videretildele Side 8 av 10 Side10

12 tilskuddet avviklet. Bakgrunnen var regelverket om offentlig støtte. Det synes etter dette å være klarlagt at det ikke gjelder særskilte unntak fra støttereglene for oppføring av omsorgsboliger, og garantien til FADAS AS må vurderes i forhold til vanlige regler. Dersom den fordel som eventuelt ligger i garantien til FADAS AS i sin helhet videreformidles til leietakerne i form av billigere leie - lavere enn markedspris - så kan det ikke utelukkes at det vil være mulig å påvise at hele støtteelementet videreføres til de enkelte brukerne som kommunen har ansvaret for. Det er avholdt møte med virksomheten i forbindelse med saken, og dette synes å være et argument som virksomhetens leder anfører. Det er imidlertid vanskelig å påvise at fordelen med garantien i sin helhet videreformidles leietakerne i form av billigere husleie, og det er selskapet som sådan som har bevisbyrden for at det ikke foregår kryss-subsidiering. Rana kommune avga til fordel for dette selskapet (tidligere Tre & Betong A/S, som eies av samme eier) en garanti på 12 mill. kr. i forbindelse med oppføring av omsorgsboliger på Sentrumstomta. Løpetiden på garantien er 20 år, og ved utgangen av 2013 gjensto kr av lånet. FADAS har i brev til kommunen av anslått at en må påregne inntil 2 % høyere rente i annen bank enn Kommunalbanken. FADAS AS viser til at årsaken til at garantien ble gitt, var at selskapet skulle låne i Kommunalbanken framfor Husbanken. Sammenliknet med lån i Husbanken har det kun i kortere perioder vært lavere renter i Kommunalbanken. Rana kommune kan vanskelig si opp garantien ensidig uten at FADAS AS vil kunne fremme et krav om at det gis erstatning for det tap som selskapet påføres ved opptak av lån i annen bank. Hvorvidt et slikt erstatningskrav vil føre fram, må vurderes nærmere. Størrelsen på et eventuelt erstatningsbeløp er uavklart, men kostnadene med høyere rente for opptak av lån i annen bank vil kunne være retningsgivende. FADAS AS er gjennom denne saken gjort kjent med risikoen ved avtalen. Rådmannen er av den oppfatning at det ikke er hensiktsmessig å bruke ytterligere ressurser på oppløse en garanti som begge parter har innrettet seg etter. Konklusjon: Rådmannen foreslår at garantien gitt til FADAS videreføres. V Vurdering Denne sak framlegges som oppfølging av kommunestyret vedtak i sak 16/13 Kommunale garantier pkt 5. Det er gitt garanti til Rana Produkter AS i K sak 38/05. Restgjelden utgjør per kr Styret i Rana Produkter AS har høsten 2013 vedtatt å selge produksjonslokalene i Koksverksgata. Det er dette bygget låneforpliktelsen hviler på. Eiendommen ligger ute for salg med en prisantydning på 25 mill. kr. Ved salg av bygget vil lånet bli innfridd og garantien bortfalle. Det anses å være liten sannsynlig at salgssummen ikke vil dekke lånebeløpet, men dersom dette blir situasjonen vil kommunen eventuelt måtte innfri deler av garantien. Rådmannen vil avvente salget av eiendommen, og eventuelt komme tilbake til kommunestyret med en særskilt sak på inndekning av denne innfrielsen. Side 9 av 10 Side11

13 Videre kan Stortingets behandling av NOU 2012: 6 «Arbeidsrettede tiltak», Meld. St. 46 ( ) og utredninger i etterkant av denne avklare kommunens handlingsmuligheter ytterligere. Av denne grunn foreslås at garantien til Rana Produkter opprettholdes. Det er gitt garanti til FADAS AS i K sak 79/99. Restgjelden utgjør per kr Rådmannen anser at begge parter er kjent med risikoen med avtalen gjennom det arbeidet som er gjort. Rådmannen er av den oppfatning at det ikke er hensiktsmessig å bruke ytterligere ressurser på oppløse en garanti som begge parter har innrettet seg etter, og foreslår at garantien gitt til FADAS videreføres. Side 10 av 10 Side12

14 Arkiv: 200 Arkivsaksnr: 2014/256-1 Saksbehandler: Linda Løvaas Finansforvaltning 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 15/ Kommunestyret 14/ Rådmannens innstilling 1. Reglement for finansforvaltning, vedtatt første gang i K sak 27/10, vedtas på nytt for inneværende valgperiode. Saksprotokoll - Formannskapet sak 15/14 Behandling: Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt, 13 0 Vedtak: 2. Reglement for finansforvaltning, vedtatt første gang i K sak 27/10, vedtas på nytt for inneværende valgperiode. Side13

15 Saksopplysninger Kommunestyret vedtok i K sak 27/10 Rana kommunes finansreglement. Kopi av protokollen er vedlagt. Finansreglementet inngår i den sektorovergripende internkontrollen i Rana kommune. Denne rulleringen inngår i internkontrollprosjektet som ledes av økonomisjef. Reglementet er utarbeidet i henhold til kommunelovens 52 med forskrift. Det fremgår av forskriftens 2 at kommunens reglement skal vedtas på nytt minst en gang i løpet av hver valgperiode. Reglement samt uavhengig attestasjon er vedlagt. Forskriften pålegger videre kommunestyret å påse at administrative rutiner etableres, vurderes av uavhengig instans og etterleves, jf. forskriftens 8, andre og tredje ledd. Det er i 2013 utarbeidet nye administrative rutiner for finansforvaltning. Disse er også blitt vurdert av uavhengig instans. Administrative rutiner samt uavhengig uttalelse er vedlagt. Rutinene vil bli implementert i løpet av Rapportering til formannskap og kommunestyre Forskriftens 6 og 7 inneholder krav til frekvens for rapportering og innhold i denne. Det vil heretter bli rapportert på status for løpende finansforvaltning to ganger i løpet av året i den ordinære tertialvise resultatrapporteringene til politisk nivå. I tillegg vil det etter hvert årsskifte bli laget en rapport som redegjør for status ved årsskiftet samt utvikling gjennom året som var. Denne rapporten vil bli fremmet for politisk behandling ved avlegging av årsregnskap med årsberetning, første gang våren Dette er i henhold til forskriftens 6. Administrasjonen vurderer at kravene i forskriften er strengere innen områdene daglig oppfølging og rapportering enn det som til nå har vært praktisert i års- og perioderapportene i Rana kommune. Rana kommune vil derfor arbeide med å tilpasse seg dette gjennom å spisse innholdet i rapportering på området. Dette arbeidet vil pågå i 2014 og fremdrift vil fremgå av perioderapportering. Dette er i henhold til forskriftens 7. Videre arbeid Det gjøres oppmerksom på at de administrative rutinene foreløpig ikke er justert i hht endringen fra kvartal- til tertialrapportering til politisk nivå. Dette vil bli håndtert administrativt og punktet vil bli utkvittert i perioderapportering Finansreglementet vil bli rullert tidlig i neste valgperiode, i forbindelse med avlegging av årsregnskap med årsberetning. Rana kommunes finansreglement, med uavhengig attestasjon samt administrative rutiner og uavhengig uttalelse er vedlagt. Vedlegg: 1 Kopi av protokoll frå kommunestyrets behandling av sak 27/10. 2 Reglement og fullmakt for finansforvaltningen i Rana kommune. 3 Uavhengig attestasjon av reglement og fullmakt for finansforvaltningen i Rana kommune, utarbeidet av KomRev Trøndelag IKS. 4 Administrative rutiner for finansforvaltningen i Rana kommune. 5 Uttalelse fra uavhengig instans ang. administrative rutiner for finansforvaltningen i Rana kommune, utarbeidet av KomRev Trøndelag IKS. Vedlegg: 1 Finansforvaltning Finansforvaltning Finansforvaltning 2014 Side 2 av 3 Side14

16 4 Finansforvaltning Finansforvaltning 2014 Side 3 av 3 Side15

17 Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: Sak: 27/10 Arkivkode: 202 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 10/ Tittel: SAKSPROTOKOLL: ØKONOMI- OG FINANSREGLEMENT Behandling: Enstemmig vedtatt 37-0 Vedtak: Rådmannens forslag til reglement for finansforvaltning for Rana kommune vedtas og gjøres gjeldende fra dags dato. Rett utskrift: Ulla Myhre Sekretær Postadresse: Besøksadresse: Postboks 173 Telefon: Mo i Rana Mo i RanaTelefaks: Side16

18 REGLEMENT OG FULLMAKT FOR RANA KOMMUNES FINANSFORVALTNING 1 Side17

19 Oversikt side 1. Hensikten med reglementet 3 2. Hjemmel 3 3. Gyldighet 3 4. Begrensninger 3 5. Overordnet finansiell strategi/ -målsetting 3 6. Retningslinjer og begrensninger forvaltning av likvide midler 3 7. Retningslinjer og begrensninger forvaltning av låneporteføljen 5 8. Tillatte rentesikringsinstrumenter 5 9. Fullmakter Rapportering Rutiner for oppfølging av finansreglementet Kvalitetssikring av reglementet 7 2 Side18

20 1. Hensikten med reglementet. Hensikten med reglementet er å gi rammer og retningslinjer for hvordan kommunens finansforvaltning skal skje ved å definere det risikonivå som er akseptabelt for plassering av likvide midler og opptak av lån. Reglementet gjelder for Rana kommune og virksomhet i kommunale foretak etter kapitel 11 og interkommunalt samarbeid etter Kommuneloven Hjemmel. Reglementet er utarbeidet på bakgrunn av Lov av 25. september 1992 nr 107 om kommuner fylkeskommuner 52. Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning av 9. juni o trer i kraft fra 1. juli Gyldighet. Reglementet trer i kraft fra (dato) og gjelder inn til videre. Nytt finansreglement skal senest vedtas innen utløpet av neste kommunestyreperiode. Finansreglementet skal senere vedtas minst én gang i hver kommunestyreperiode. 4. Begrensninger. Ingen andre enn de som fremgår av reglementet og underliggende fullmakter, instrukser og rutiner. 5. Overordnet finansiell strategi/ -målsetting. Hovedmålsettingen for kommunens finansforvaltning er at den skal sikre en stabil finansiering av kommunens virksomhet. Det primære mål skal være å sikre at kommunen til enhver tid er likvid, betalingsdyktig og lite eksponert for risiko. Kommunen skal ha en lav risikoprofil med fokus på å redusere i hvilken grad svingninger i finansmarkedene vil påvirke kommunens finansielle stilling. Kommunen har ikke langsiktige finansielle aktiva. Kommunen skal unngå selskaper, forbindelser og verdipapirer der forretningsidé og etisk standard kommer i konflikt med kommunens etiske standard. Dette gjelder forhold som knyttes til barn som arbeidskraft, brudd på menneskerettigheter, miljøforurensning, våpenindustri og aktivitet som bryter med norsk eller eget lands lovgivning. 6. Retningslinjer og begrensninger forvaltning av likvide midler. Kommunens forvaltning av likvide midler skal utføres slik at den overordnede målsetningen for finansforvaltningen oppnås. Det skal foreligge en løpende prognose for utviklingen i kommunens likviditetsbehov for de neste 12 måneder. Forvaltningen av kommunens likvide midler skal baseres på denne prognosen. Plasseringene skal gjøres slik at likviditetsbehovet dekkes, jfr kravet til størrelse på grunnlikviditeten samtidig som en forsvarlig avkastning oppnås innenfor rammene for risiko i dette reglement. Alle plasseringer skal gjøres i norske kroner. 3 Side19

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 29.08.2012, etter møte i Planutvalget i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 29.08.2012, etter møte i Planutvalget i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 29.08.2012, etter møte i Planutvalget i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Orientering om Status økonomi pr 31.08.12

Detaljer

REGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT

REGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT REGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret dd.mm.åååå 1 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet...

Detaljer

Finansreglement. for. Ringerike kommune

Finansreglement. for. Ringerike kommune Finansreglement for Ringerike kommune Utarbeidet iht Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning. Vedtatt av kommunestyret i Ringerike kommune den 23.03.2006, sak 27/06, med virkning fra

Detaljer

Reglement for finansforvaltning. Hitra kommune

Reglement for finansforvaltning. Hitra kommune Hitra kommune Utarbeidet ihht Forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning Vedtatt av Kommunestyret i Hitra kommune 22.11.2011 Innhold 1. FINANSREGLEMENT FOR HITRA KOMMUNE... 3 1.1 FORMÅL

Detaljer

Finansreglement Vedtatt 21.09.10 K.sak 59/10 Nes kommune, Akershus

Finansreglement Vedtatt 21.09.10 K.sak 59/10 Nes kommune, Akershus Finansreglement Vedtatt 21.09.10 K.sak 59/10 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde...

Detaljer

Økonomireglement for Tinn kommune

Økonomireglement for Tinn kommune Økonomireglement for Tinn kommune Vedtatt av kommunestyret 9.06.203, sak 9.06.203 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning 3. Reglement for delegering av budsjettmyndighet 4 2. Reglement for økonomiplan med kommuneplanens

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning ØKONOMI- OG ADMINISTRASJONSSTABEN Tema Reglement plasserings- og lånestrategi Kontrollområde Økonomi Vedtatt av FT 24.10.01 med endring vedtatt av FT 4.12.02, 28.4.04 og 26.4.06 Sist endret 06.12.2012

Detaljer

FINANSREGLEMENT SIRDAL KOMMUNE

FINANSREGLEMENT SIRDAL KOMMUNE 2012 FINANSREGLEMENT SIRDAL KOMMUNE Arne Eiken Vedtatt i Sirdal Kommunestyre Sak 12/113 13.12.2012 Innhold 1. FORMÅL MED FINANSFORVALTNINGEN... 3 2. OVERORDNETE RAMMER... 3 Generell begrensing... 4 Unntak

Detaljer

KOMMUNALT LÅNEOPPTAK OG GJELDSFORVALTNING. - en veiledning. www.kommunalbanken.no

KOMMUNALT LÅNEOPPTAK OG GJELDSFORVALTNING. - en veiledning. www.kommunalbanken.no KOMMUNALT LÅNEOPPTAK OG GJELDSFORVALTNING - en veiledning www.kommunalbanken.no INNHOLD 1 INNLEDNING...3 2 REGELVERK FOR KOMMUNALE LÅNEOPPTAK... 4 2.1 Grunnleggende retningslinjer... 4 2.2 Hva kan kommunene

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

FINANSREGLEMENT FOR 12/2197-10 200 &00

FINANSREGLEMENT FOR 12/2197-10 200 &00 12/2197-10 200 &00 FINANSREGLEMENT FOR Vedtatt av Hemne kommunestyre 22.03.11, sak 14/11. ( 07/2807-13 200 &00) Kvalitetssikret 22.12.10 Vedtatt av Hemne kommunestyre 11.12.12., sak 120/12 Kvalitetssikret

Detaljer

FINANSSTRATEGI. for. Helse Sør-Øst RHF

FINANSSTRATEGI. for. Helse Sør-Øst RHF FINANSSTRATEGI for Helse Sør-Øst RHF Side 1 av 31 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 FORMÅL, GYLDIGHET OG OMFANG... 5 1.1 FORMÅL FOR FINANSSTRATEGI... 5 1.2 GYLDIGHET... 5 1.3 OMFANG... 5 2 ANSVAR, ROLLER OG ORGANISASJON...

Detaljer

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos kommune Forvaltningsrevisjon nr 1703-1/2009 Forord Dette prosjektet inneholder både forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. I rapporten har

Detaljer

Startlån Moss kommune

Startlån Moss kommune Startlån Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 21. januar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av kommunenes låneopptak og gjeldsbelastning

Riksrevisjonens undersøkelse av kommunenes låneopptak og gjeldsbelastning Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av kommunenes låneopptak og gjeldsbelastning Dokument 3:5 (2014 2015) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige institusjoner

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Unkervatn Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 33

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Unkervatn Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 33 Hattfjelldal kommune Side 1 av 33 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Unkervatn Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører) SP

Detaljer

Anbefaling om regionale bompengeselskaper. Rapport 10. desember 2012

Anbefaling om regionale bompengeselskaper. Rapport 10. desember 2012 Anbefaling om regionale bompengeselskaper Rapport 10. desember 2012 1 Konklusjon og anbefaling... 3 1. Innledning... 4 2. Hvorfor endre struktur... 5 2.1 Administrasjons- og driftskostnader... 5 2.2 Finanskostnader...

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 26.03.2015 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no.

Detaljer

Driftsrapport 2/2012 pr. 30.9.2012 til fylkestinget

Driftsrapport 2/2012 pr. 30.9.2012 til fylkestinget Nord-Trøndelag fylkeskommune Driftsrapport 2/2012 pr. 30.9.2012 til fylkestinget 1 Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 12/00529-11 Trygve 30.10.2012 Bendikssen Driftsrapport 2/2012 pr. 30.9.2012

Detaljer

Veileder. Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten

Veileder. Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten Veileder Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten Veileder Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten 2 Forord Et revidert regelverk for økonomistyring i staten ble

Detaljer

Riksrevisjonens rapport om revisjonen av Statens pensjonsfond for budsjettåret 2008

Riksrevisjonens rapport om revisjonen av Statens pensjonsfond for budsjettåret 2008 Dokument 1 Riksrevisjonens rapport om revisjonen av Statens pensjonsfond for budsjettåret 2008 Tillegg 1 til Dokument 1 (2009 2010) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige

Detaljer

P R O S P E K T. Offentlig Emisjon Offentlig Emisjon av 300 000 Egenkapitalbevis til tegningskurs NOK 105 per Egenkapitalbevis

P R O S P E K T. Offentlig Emisjon Offentlig Emisjon av 300 000 Egenkapitalbevis til tegningskurs NOK 105 per Egenkapitalbevis P R O S P E K T Offentlig Emisjon Offentlig Emisjon av 300 000 Egenkapitalbevis til tegningskurs NOK 105 per Egenkapitalbevis Totalt emisjonsbeløp vil være NOK 31,5 millioner Tegningsperiode Fra og med

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Kontrollutvalget Sekretær Kjetil Solbrækken KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE Svein Rømo, leder Svetlana K. Johnsen, nestleder Per Sandbakken Unni Haugli Ronald Bradal Gjøvik, 22. april 2014. J.nr./referanse:

Detaljer

Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF

Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF 1 av 26 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Bakgrunn... 5 2.1 Konkurranseeksponering i offentlig sektor... 6 2.2 Offentlig vs privat

Detaljer

Fotballtrenerkontrakten - Innholdsoversikt

Fotballtrenerkontrakten - Innholdsoversikt Kr.: 50,- Fotballtrenerkontrakten - Innholdsoversikt 1 INNLEDNING... 2 1.1 Formålet med veiledningen... 2 1.2 Rettslig plassering av "Fotballtrenerkontrakten"... 2 1.3 Om trenerforeningen, og medlemsbistand

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30

Møteinnkalling. Kvænangen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30 Møteinnkalling Kvænangen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 88 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger - Et juridisk verktøy for de kommuner. som omfattes av en sammenslåing

Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger - Et juridisk verktøy for de kommuner. som omfattes av en sammenslåing Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger - Et juridisk verktøy for de kommuner som omfattes av en sammenslåing KS Advokatene og KS Forhandling 2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...

Detaljer

Vedlikehold av kommunale bygg

Vedlikehold av kommunale bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Vedlikehold av kommunale bygg Enebakk kommune 21. AUGUST 2007 RAPPORT 9/2007 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer