Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 13:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 21.01.2014 Tidspunkt: 13:00"

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf / eller på e-post Møtesekretær innkaller vararepresentanter. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Line H. Hoem Fung. ordfører Toril Skram Lundberg bysekretær Side1

2 Saksliste Innhold Utvalgssaksnr Arkivsaksnr PS 14/7 Godkjenning av protokoll fra møte /2043 PS 14/8 Nor Fishing deltagelse på fiskerimesse 2013/2478 PS 14/9 Nordmørskveld /2478 PS 14/10 Høringsuttalelse om oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn i Møre og Romsdal 2008/1614 PS 14/11 Endring av delegasjonsreglementet 2011/288 PS 14/12 Ingen referatsaker Revidering av retningslinjer for tilskudd til kulturarbeid i Kristiansund kommune 2013/396 Side2

3 Arkiv: 033 Arkivsaksnr: 2013/ Saksbehandler: Toril Skram Lundberg Dato: Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 14/ Godkjenning av protokoll fra møte Vedlegg: protokoll fra møte Saken legges frem for formannskapet med følgende forslag til vedtak: Rådmannens innstilling Protokoll fra møte godkjennes. Saksopplysninger Denne saken gjelder godkjenning av protokoll fra forrige formannskapsmøte. Det vises til overnevnte protokoll. Rådmannens vurdering Rådmannen rår til at protokollen godkjennes. Just Ingebrigtsen rådmann Toril Skram Lundberg bysekretær Side3

4 Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Line Hatmosø Hoem Varaordfører/fung. ordfører AP Bjarne Storfold Elde Medlem AP Kirsti Dyrnes Medlem AP Kjell Neergaard Medlem AP Anne Elisabeth Nilssen Medlem AP Ragnhild Helseth Medlem V Åge Austheim Medlem FRP Roger A. Kjøl Medlem H Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Per Kristian Øyen Ordfører AP Sidsel Sæterøy Medlem H Rita Høgseth Medlem FRP Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Bernhard Lillevik Rita Høgseth KRF Dagfinn Ripnes Sidsel Sæterøy H Sven Erik Olsen Harald Stokke Per Kristian Øyen Line Hoem i PS 14/3 Merknader - Fung. ordfører fremmet ekstrasak i møtet. Et enstemmig formannskap vedtok å behandle saken. Sakslisten omrokeres noe ifm. behandling av overnevnte sak: PS 14/6 Godkjenning av revidert handlingsplan for idrett og friluftsliv behandles før PS 14/5 Prioritering av innsendte spillemiddelsøknader Ap Ap Fra administrasjonen møtte: Navn Just Ingebrigtsen Per Sverre Ersvik Toril Skram Lundberg Stilling Rådmann Økonomisjef Bysekretær Side4

5 Økonomisjef Per Sverre Ersvik orienterte om arbeidet med økonomiplanen. - Nytt lønns- og faktureringssystem Visma Enterprise - Innkjøring til nytt system er krevende, men vil gi en bedre løsning - Første mnd.rapportering fra enhetene blir i mars Saksliste Innhold Utvalgssaksnr Arkivsaksnr PS 14/1 Godkjenning av protokoll fra møte /2043 PS 14/2 Oppnevning av styremedlemmer til Kristiansund Stadion AS for Kristiansund kommune 2013/2379 PS 14/3 Bølgen Invest AS - Eierskapsavklaring 2013/2204 PS 14/4 Betalingssatser Kirkelig fellesråd 2013/2454 PS 14/5 Prioritering av innsendte spillemiddelsøknader /1688 PS 14/6 Godkjenning av revidert handlingsplan for idrett og friluftsliv sak fremmet i møtet 2013/2145 RS 14/1 REFERATSAKER Ikrafttredelse av lov- og forskriftsendringer etter Stortingets behandling av Prop. 106 L ( ) Endringer i barnevernloven 2008/2613 RS 14/2 Åpent brev til kommunane i Møre og Romsdal 2008/4119 RS 14/3 RS 14/4 Svar fra KS vedrørende vår henvendelse om utviklingen i pensjonskostnadene. Debattgrunnlag strategikonferansene tidsplan og behandling RS 14/5 Invitasjon til Strategikonferansen 11. og 12. februar Innkalling til fylkesmøte RS 14/6 Referat fra ekstraordinær generalforsamling i Nordmøre Fiskebåt AS / / / /2469 RS 14/7 Ny veterinærvaktordning 2008/542 RS 14/8 IKT Orkidé - Foreløpig strategisk plan for IKT Orkidé RS 14/9 RS 14/10 Status for KommIT etter ett års drift og påminnelse om kontingent for 2014 Varslet Ny Kommunereform - Konferanse januar 2013 Gardermoen 2013/ / /113 RS 14/11 Grunnlovsjubileum /605 Side5

6 PS 14/1 Godkjenning av protokoll fra møte /2043 Behandling i Formannskapet I samsvar med innstillingen gjorde formannskapet følgende enstemmige vedtak Protokoll fra møte godkjennes PS 14/2 Oppnevning av styremedlemmer til Kristiansund Stadion AS for Kristiansund kommune 2013/2379 Behandling i Formannskapet I samsvar med innstillingen gjorde formannskapet følgende enstemmige vedtak Formannskapet slutter seg til at Kristiansund kommune oppnevner Runar Wiik, Nora K. Wårle og Rolf Olav Dyrnes som kommunens styremedlemmer i Kristiansund Stadion AS. PS 14/3 Bølgen Invest AS - Eierskapsavklaring 2013/2204 Behandling i Formannskapet Line H. Hoem er styremedlem i Bølgen Invest AS og ba om å få sin habilitet vurdert. Kjell Neergaard tiltrådde som setteordfører i habilitetsspørsmålet. Et enstemmig formannskap erklærte Line H. Hoem som inhabil i saken. Kjell Neergaard følgelig ble sittende som ordfører i behandling av saken, og Harald Stokke tiltrådde formannskapet. Kjell Neergaard poengterte at saken skal videre til bystyret (ikke synliggjort i saksframlegget). På vegne av Høyre fremmet Roger Kjøl følgende forslag: Det iverksettes en prosess for salg av halvparten av kommunens aksjer i selskapet. Votering: Høyres forslag ble satt opp mot rådmannens innstilling. Side6

7 I samsvar med innstillingen gjorde formannskapet, med 2 mot 9 stemmer, følgende vedtak Kristiansund kommune ønsker å avslutte sitt engasjement i Bølgen Invest AS i samsvar med opprinnelige forutsetninger for etablering av selskapet. Det iverksettes en prosess for salg av kommunens aksjer i selskapet. PS 14/4 Betalingssatser Kirkelig fellesråd 2013/2454 Behandling i Formannskapet På vegne av Venstre ba Ragnhild Helseth at en utredning av festeavgiften av familiegravsteder (pkt. 8) skal foreligge til bystyrets behandling av saken. Nevnte punkt har vært uforandret fra 2011 (bystyrets vedtak). Rådmannen ber Kirkelig fellesråd om denne utredningen før behandling i bystyret. I samsvar med innstillingen gjorde formannskapet følgende enstemmige vedtak Kristiansund kommune vedtar forslag til nye betalingssatser for festeavgifter, begravelser og kremasjoner slik disse er foreslått av Kristiansund kirkelige fellesråd i vedtak Nye satser gjelder fra PS 14/5 Prioritering av innsendte spillemiddelsøknader /1688 Behandling i Formannskapet Oppdatert vedlegg til saken ble delt ut i møtet. Et tiltak hadde falt ut vedlegget som ble sendt ut med innkallingen. I samsvar med innstillingen gjorde formannskapet følgende enstemmige vedtak Kristiansund formannskap vedtar prioritert liste av innsendte søknader om spillemidler referatsaker Side7

8 PS 14/6 Godkjenning av revidert handlingsplan for idrett og friluftsliv /2145 Behandling i Formannskapet Saken ble lagt fram i møtet. Rådmann orienterte om saken. I samsvar med innstillingen gjorde formannskapet følgende enstemmige vedtak vedtak Kristiansund formannskap vedtar handlingsplan for idrett og friluftsliv REFERATSAKER: Listen ble referert. RS 14/1 Ikrafttredelse av lov- og forskriftsendringer etter Stortingets behandling av Prop. 106 L ( ) Endringer i barnevernloven 2008/2613 o Ingen merknader RS 14/2 Åpent brev til kommunane i Møre og Romsdal 2008/4119 o Ingen merknader RS 14/3 Svar fra KS vedrørende vår henvendelse om utviklingen i pensjonskostnadene. 2013/2468 o Ingen merknader RS 14/4 Debattgrunnlag strategikonferansene tidsplan og behandling 2013/2468 o Ingen merknader RS 14/5 Invitasjon til Strategikonferansen 11. og 12. februar Innkalling til fylkesmøte 2013/2468 o Ingen merknader RS 14/6 Referat fra ekstraordinær generalforsamling i Nordmøre Fiskebåt AS /2469 o Ingen merknader RS 14/7 Ny veterinærvaktordning 2008/542 o Ingen merknader RS 14/8 IKT Orkidé - Foreløpig strategisk plan for IKT Orkidé /1322 o Ingen merknader RS 14/9 RS 14/10 Status for KommIT etter ett års drift og påminnelse om kontingent for /485 o Ingen merknader Varslet Ny Kommunereform - Konferanse januar 2013 Gardermoen 2013/113 o Ingen merknader RS 14/11 Grunnlovsjubileum /605 Formannskapet ønsker løypemelding fra prosjektet Side8

9 Kristiansund formannskap, Line H. Hoem Fung. ordfører Kjell Neergaard Åge Austheim Toril Skram Lundberg bysekretær Side9

10 Arkiv: U01 Arkivsaksnr: 2013/ Saksbehandler: Bente Weiseth Frantzen Dato: Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Næringsutvalg 13/ Formannskapet 14/ Nor Fishing deltagelse på fiskerimesse Vedlegg 1 Nor Fishing informasjon fra MRFk Rådmannen ber næringsutvalget legge saken frem for formannskapet med følgende forslag til vedtak: Rådmannens innstilling Kristiansund kommune deler fylkeskommunens tanker rundt viktigheten av å løfte fram næringslivsaktørene ved deltagelse på NOR Fishing 2014 og tone ned den kommunale og fylkeskommunale deltagelsen på denne arenaen. Kristiansund kommune deltar ikke på messen med egen stand. Næringsutvalget deltar som besøkende, begrenset oppad til to personer. Kommunens politiske og administrative ledelse, samt Kultur- og næringsenheten deltar som besøkende. Kostnadene ved deltagelse belastes kultur- og næringsenheten. Behandling i Næringsutvalg I samsvar med rådmannens innstilling vedtok Næringsutvalget å legge saken frem for Formannskapet med følgende forslag til vedtak: Kristiansund kommune deler fylkeskommunens tanker rundt viktigheten av å løfte fram næringslivsaktørene ved deltagelse på NOR Fishing 2014 og tone ned den kommunale og fylkeskommunale deltagelsen på denne arenaen. Kristiansund kommune deltar ikke på messen med egen stand. Næringsutvalget deltar som besøkende, begrenset oppad til to personer. Kultur- og næringsenheten deltar som besøkende, begrenset oppad til to personer. Side10

11 Kostnadene ved deltagelse belastes kultur- og næringsenheten. Saksopplysninger Denne saken gjelder Nor-Fishing 2014 fiskerimesse som går av stabelen i Trondheim i august. Saken drøfter hvorvidt Kristiansund kommune skal ha en aktiv rolle med egen stand eller om det er fiskerinæringen som skal markedsføre regionen vår på en slik arena. Møre og Romsdal fylke har deltatt på Nor-Fishing med fellesstand åtte ganger. Regional- og næringsavdelingen i fylkeskommunen er ansvarlig enhet, prosjektledelsen av messedeltakelsen og standutforming i 2012 var ivaretatt av Undine AS. Utstillere på Nor-Fishing Skipsverft, leverandører av fiske- og fangstredskap, motorer og dekksmaskineri, maritim elektronikk, utstyr for fiskeleiting, navigasjonsog kommunikasjonsutstyr, maskiner og utstyr for fiskeforedling, kjøle og frysemaskineri, emballasje og transport, rednings- og sikkerhetsutstyr og miljøsikkerhet. Noen kommuner og fylkeskommuner. Nyheter innen FoU Fylkets mål med deltakelsen er å skape en arena tilpasset stand-deltakerne ved å: legge til rette for gode møteplasser gi mulighet for nye samarbeidsrelasjoner etablere positiv oppmerksomhet mot fylket som et stort sjømatfylke Til sammen var det i 2012 åtte hovedutstillere på fylkesstanden: Aukra kommune, Averøy kommune, Herøy kommune, Kristiansund kommune, Maskinistforbundet region Midt, Midsund kommune, Fræna kommune, Surofi. Under de åtte hovedutstillerne var følgende bedrifter representert (uthevet =Kristiansunds underutstillere) 1. Aukra Maritime as 2. Brunsvikens reperbane AS 3. Gazelle AS 4. Herøy næringsforening 5. Jemar Norpower AS 6. Kristiansund og Nordmøre Havn KS 7. Maritime AS 8. Maskin 9. Metizoft as 10.Midsund næringsforening 11.Molde og Romsdal Havn IKS 12.Nesbakk as 13.Nordmøre Fiskebåt 14.Nordnes as 15.Nybo Holding AS 16.Portalia AS 17.Roaldnes as 18.Sjøvik AS Side11

12 19.Solstrand verft AS 20.Stranda Prolog AS I 2012 gjorde Kristiansund kommune det mulig for tre bedrifter å delta på messen uten annen inngangsbillett enn kr ,- i standleie + kost/losji som de må dekke over eget budsjett. Forespørsel ble sendt ut til flere bedrifter innen marin sektor, med tilbud om å delta, men kun tre stk ville da stå på fellesstanden med Møre og Romsdal fylkeskommune. Kostnaden for deltagelsen ble dekket inn over budsjettet for kultur- og næringsenheten, samt tildelte midler over regionalt næringsfond. I tillegg kom arbeidstimer/koordinering fra administrasjonen, disse er ikke utgiftsført i overskriften under. Utgifter Nor Fishing 2012 Prosjekt Prosjekt (T) Ansvar Ansvar (T) Konto Konto (T) Regnskap Nor-Fishing 1200 Rådmannens kontor Utgiftsdekning hotell ikke oppg.pl 1 989, Nor-Fishing 1200 Rådmannens kontor MVA som kompenseres 159, Nor-Fishing 2512 Næringsavdelingen Utgiftsdekning hotell ikke oppg.pl 9 947, Nor-Fishing 2512 Næringsavdelingen Kjøp av andre varer og tjenester , Nor-Fishing 2512 Næringsavdelingen Trykking og kopiering 4 770, Nor-Fishing 2512 Næringsavdelingen Bilgodtgjørelse 678, Nor-Fishing 2512 Næringsavdelingen Diettgodtgjørelse 3 915, Nor-Fishing 2512 Næringsavdelingen Utgifter iflg bilag - lønnssystemet 5 897, Nor-Fishing 2512 Næringsavdelingen MVA som kompenseres , Nor-Fishing 2513 Andre næringsformål Div. lønnsgodtgjørelser , Nor-Fishing 2513 Andre næringsformål Arbeidsgiveravgift lønn og pensjon 1 457, Nor-Fishing 2513 Andre næringsformål Utgiftsdekning hotell ikke oppg.pl , Nor-Fishing 2513 Andre næringsformål Kjøp av andre varer og tjenester 7 200, Nor-Fishing 2513 Andre næringsformål Bilgodtgjørelse 3 320, Nor-Fishing 2513 Andre næringsformål Diettgodtgjørelse 5 568, Nor-Fishing 2513 Andre næringsformål Utgifter iflg bilag - lønnssystemet 1 922, Nor-Fishing 2513 Andre næringsformål MVA som kompenseres 3 495,65 SUM UTGIFTER ,19 Detaljer rundt posten Kjøp av andre varer og tjenester: Nor Fishing_t skjorter til standbekledning 2 924, STING BRODERING OG TEKSTILTRYKK AS Tidlig prosjektledelse_undine Nordmørskveld 9 500, UNDINE AS Trillekoffert til transport messemateriell 639, AAGAARD ENGROS AS Leie av utstyr til stand 1 395, ØKOMAR AS Andel av messestand NOR FISHING , MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE Andel Nordmørskveld , NORDMØRE NÆRINGSRÅD ,20 Hovedtyngden her var kostnader forbundet med overnatting, lønnskompensasjon og diett for standpersonell, samt standleie og kostnaden forbundet med Nordmørskvelden. Kostnadene er finansiert opp med tildelte midler fra Regionalt næringsfond (kr ,-) for messedeltagelse og Nordmørskveld og kr ,- i inntekter på de tre bedriftene som deltok til en stk. pris á kr ,- Netto utgifter for Kristiansund kommunes deltagelse på Nor Fishing og Nordmørskvelden over rammen til kultur- og næringsenheten var : kr ,- kr ,- kr ,- Side12

13 = kr ,- Rådmannens vurdering Deltagelse på messer er en krevende øvelse for administrasjonen. Det krever god planlegging over en lengre periode og tilstedeværelse på selve arrangementet, samt oppfølging og evaluering i etterkant. Det er viktig å være tydelig på hva som er målet med deltagelse på messen. Slik kan man i etterkant evaluere om mål er oppnådd. For 2012 ble deltakelsen i seg selv vurdert som god. Selve standen og koordineringen fungerte godt. Overliggende kommunikasjon på standen forsøkte å synliggjøre knutepunktet, som Kristiansund og havnen med tilhørende tjenester, er for denne bransjen. Det opplevdes likevel at det var lite trafikk på standen og lite interesse for Kristiansund kommune som sådan, det var produktutstillerne som hadde godt besøk. Jemar, med sin nye sjark, gjorde stor suksess. Nytteverdien for Kristiansund kommune å stille med egen stand på Nor-Fishing, bør ses i sammenheng med kommunens rolle som tilrettelegger for å oppnå økt næringsutvikling innen det marine feltet. Det er kanskje ikke nødvendig selv å stå på stand, men heller kvalitetssikre at de bedriftene som ønsker det, får tilbudet om å delta på en fellesstand, som er koordinert og delfinansiert over fylkeskommunens midler. Det anbefales å ta kontakt med Nordmøre Fiskebåt og Marin Arena 1 for å informere om tilbudet som kommer fra fylkeskommunen og slik sikre at aktuelle bedrifter får tilbudet om å delta. Deltakelse med egen stand på en produktorientert fagmesse som Nor-Fishing ikke avgjørende for Kristiansund kommune, men deltagelse for å innhente informasjon og knytte kontakter med bransjen ansees som viktig for både administrasjon og politisk nivå. Nor-Fishing som arrangement bør derfor brukes som nettverksarena og Nordmørskvelden, (se egen sak), bør være det tiltaket som benyttes for å opprettholde kontakten med den maritime næringen. Klima eller miljøkonsekvenser av forslaget: Ingen. Just Ingebrigtsen rådmann Karl Kjetil Skuseth kommunalsjef 1 Marin Arena er en åpen uformell møteplass hvor aktører fra marine næringer, forskning, forvaltning, virkemiddelapparat og andre interesserte inviteres til faglige innlegg og en god prat. Aktørene bak Marin Arena er i første rekke næringsforeningene i Averøy, Aure, Kristiansund og Smøla. I tillegg bidrar lokalt næringsliv, Møreforsking Marin, Nofima, VRI-programmet i M&R, Innovasjon Norge, Forskningsrådet og M&R Fylkeskommune Side13

14 Side14

15 Arkiv: U01 Arkivsaksnr: 2013/ Saksbehandler: Bente Weiseth Frantzen Dato: Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Næringsutvalg 13/ Formannskapet 14/ Nordmørskveld under Nor-Fishing 2014 Rådmannen ber Næringsutvalget legge saken frem for Formannskapet med følgende forslag til vedtak: Rådmannens innstilling Kristiansund kommune er positiv til å gjennomføre Nordmørskveld sammen med Smøla og Averøy i Trondheim i anledning Nor-Fishing i august Kommunene Averøy, Smøla og Kristiansund blir enige om føringer for arrangementet. Prosjektledelse/teknisk arrangør leies inn for gjennomføring. Kostnadene for arrangementet dekket inn over egenandel/egeninnsats hos de respektive kommuner søknad over regionalt næringsfond egenandeler hos de respektive bedrifter som deltar sponsorinntekter Kostnadsramme for gjennomføring skal ikke overskride kr for Kristiansund kommunes andel. Behandling i Næringsutvalg I samsvar med rådmannens innstilling vedtok Næringsutvalget å legge saken frem for Formannskapet med følgende forslag til vedtak: Kristiansund kommune er positiv til å gjennomføre Nordmørskveld sammen med Smøla og Averøy i Trondheim i anledning Nor-Fishing i august Ordførerne i Averøy, Smøla og Kristiansund blir enige om føringer for arrangementet. Prosjektledelse/teknisk arrangør leies inn for gjennomføring. Kostnadene for arrangementet dekket inn over egenandel/egeninnsats hos de respektive kommuner søknad over regionalt næringsfond Side15

16 egenandeler hos de respektive bedrifter som deltar sponsorinntekter Kostnadsramme for gjennomføring skal ikke overskride kr for Kristiansund kommunes andel. Saksopplysninger Denne saken gjelder Nordmørskveld et arrangement som tidligere år har vært gjennomført i anledning Nor Fishing i Trondheim. Arrangementet har vært et samarbeidsprosjekt mellom Averøy, Smøla og Kristiansund. Saken drøfter hvorvidt Kristiansund kommune skal gjennomføre Nordmørskveld i I forbindelse med Nor-Fishing 2012 i Trondheim, ble det arrangert Nordmørskveld på Rica Nidelven Hotel tirsdag 14.august kl Det var kommunene Averøy, Kristiansund og Smøla som sto bak arrangementet. Målet for kvelden er å skape en møteplass mellom næringen og bransjen i uformelle omgivelser med nordmørsk mat, kultur og gjestfrihet i fokus. Kristiansund kommune v/kultur- og næringsenheten koordinerer mange av aktivitetene rundt Nor-Fishing og tilhørende Nordmørskveld. I 2012 stod Nordmøre Næringsråd som teknisk arrangør, en jobb de gjennomførte prikkfritt. Arrangementet finansieres delvis vha. midler fra de deltagende kommunene samt fra de deltagende gjestene. Kristiansund kommunes andel for 2012 var kr og Smøla og Averøy deltok med kr hver. Antall: Ca. 180 gjester hvor av 135 betalende Toastmaster: Else May Botten, Stortingsrepresentant Talere: Hilsen fra de tre vertskommunenes ordførere Kristine Gramstad, Statssekretær fiskeri og kystdepartementet Trygve Myrvang, Norges Råfisklag Underholdning: Under middagen var det innslag fra Operaen i Kristiansund med et utdrag fra Donna Bacalao, fremført av Rune Tylden, Alexander Mork og Benedicte Ranheim. Musikk før og etter middag var ved; Dream team Nordmøre, som for anledningen besto av; Egil Holberg, Per Morten Svendsen, Simon Kongshaug, Eirik Hunnes og Inge Bævre. Gjennomføringen: Dette er et godt egnet lokale og samarbeidet med personalet på Rica Nidelven og de andre aktørene som var involverte i arrangementet fungerte godt. Alle hadde et felles mål; å få en god stemning i lokalet og skape en nyttig møteplass for den marine næringen. Rådmannens vurdering Nordmørskvelden er en god møteplass for fiskerinæringen på Nordmøre. Store deler av bransjen er til stede på Nor-Fishing, og det å invitere til Nordmørskveld er en effektiv måte å samle de lokale og sentrale aktørene på for nettverksbygging. At de tre nordmørskommunene samarbeider om et slikt løft er svært positivt og samarbeidsformen bør fortsette. Administrasjonen ser likevel at antallet deltagende Side16

17 kommuner og sponsorer har gått ned og at det er en utfordring å gjøre arrangementet mer attraktivt. Man bør vurdere om det skal være en faglig sekvens siden man ønsker at dette skal være en uformell arena. En direkte tilbakemelding fra noen av deltakerne var å involvere selve næringen i planleggingen og gjennomføringen for å sikre en sterkere relevans for de som deltar. Noen av deltakerne kommenterte at det har en tendens til å bli litt mye offentlig vinkling og lite fokus på og rom for næringen selv på disse kveldene. Innhenting av teknisk arrangør på et slikt arrangement er en nødvendighet for å sikre god gjennomføring og anbefales derfor videreført. Utfordringen som blir pekt på i evalueringen er altså en tydeligere målsetting for arrangementet. Det er ønskelig at de tre arrangørkommunene sammen setter mål for neste års arrangement og vurderer å trekke med næringen i den videre planlegging. Averøys ordfører har påtatt seg å kalle inn de tre ordførerne til et møte for å enes om rammene rundt arrangementet. Klima eller miljøkonsekvenser av forslaget: Ingen. Just Ingebrigtsen rådmann Karl Kjetil Skuseth kommunalsjef Side17

18 Arkiv: H32 Arkivsaksnr: 2008/ Saksbehandler: Margrete Magerøy Dato: Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 14/ Høringsuttalelse om oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn i Møre og Romsdal Vedlegg: 1. Høring om oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn i Møre og Romsdal: Følgeskriv og utkast til vedtekter 2. Kristiansund kommune: Vedtekter for kommunal oppreisningsordning Saken legges frem for formannskapet med følgende forslag til vedtak: 1. Kristiansund kommune takker nei til å delta i en felles oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn i Møre og Romsdal. 2. Formannskapet gir sin tilslutning til rådmannens forslag til høringsuttalelse om felles oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn i Møre og Romsdal. Saksopplysninger Denne saken gjelder Møre og Romsdal fylkeskommune har sendt en henvendelse til kommunene i fylket der kommunene blir bedt om å gi en høringsuttalelse om de vil slutte seg til en felles oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn i fylket. Videre ber fylkeskommunen om en tilbakemelding på hva den enkelte kommune mener om spørsmål i utkastet til vedtekter for denne ordningen. Rådmannens vurdering To spørsmål ønskes besvart: a) Ønsker Kristiansund kommune å slutte seg til en felles oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn i Møre og Romsdal fylke? b) Hva mener Kristiansund kommune om spørsmålene i utkastet til vedtekter? Høringsfrist: Innen 1. mars Spørsmål om Kristiansund kommune ønsker å slutte seg til en felles oppreisningsordning Kristiansund kommune har tidligere gjennomført en oppreisningsordning for personer som har vært utsatt for overgrep eller opplevd uverdig omsorgssvikt i barnehjem i Kristiansund i perioden til (Jfr. vedtektens 1). Side18

19 Barnehjemssaken ble behandlet av Bystyret i Kristiansund i møte , og og i Fellesnemnda for Frei/Kristiansund i møte Vedtektene for ordningen ble vedtatt av Fellesnemnda i møte og justert av formannskapet I denne oppreisningsordningen tok Kristiansund kommune ansvar som tilsynsansvarlig for barnehjemmet i Kristiansund. En naturlig konsekvens av dette ble at kommunen måtte vurdere den enkelte sak uavhengig av hvilken kommune som plasserte barnet i barnehjemmet. Videre betydde dette at søkere som hadde vært plassert på for eksempel spesialskoler, fosterhjem eller barnehjem i andre kommuner ikke kom inn under ordningen. En presisering av vedtektene, i forhold til om det skulle være plasseringsansvaret eller tilsynsansvaret som skulle ligge til grunn for utbetaling av oppreisning fra Kristiansund kommune, ble behandlet av formannskapet den , som besluttet at det var kommunens tilsynsansvar som skulle ligge til grunn for oppreisningsordningen. I utkastet til vedtekter for en felles oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn i Møre og Romsdal legges ansvaret på plasseringskommunene. Rådmannen kan ikke se at informasjonen som er sendt ut fra Møre og Romsdal fylkeskommune gir grunnlag for å endre på kriteriene som lå til grunn for oppreisningsordningen i Kristiansund (Jfr. punkt b nedenfor). Med bakgrunn i ovennevnte vil Rådmannen derfor tilrå at Kristiansund kommune takker nei til å delta i en felles oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn i Møre og Romsdal. Hva mener Kristiansund kommune om spørsmålene i utkastet til vedtekter? Rådmannens forslag til høringsuttalelse er knyttet til 1, 2, 3, 4 og 7 i vedlagt utkast til vedtekter for en oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn i Møre og Romsdal. 1 Formål Deltakerkommunene ønsker med denne oppreisningsordningen å ta et moralsk ansvar for, og gi en uforbeholden unnskyldning til, personer som har vært utsatt for overgrep eller omsorgssvikt i institusjon under plassering av deltakerkommunenes barnevern, eller forløperne til dette, i perioden fram til Eventuell oppreisning er ikke en erkjennelse av juridisk ansvar. I den foreslåtte ordningen legges det til grunn at det er plasseringskommunen som har ansvaret. Det kan stilles spørsmål om dette er hensiktsmessig og/eller rimelig. Plasseringen kan være høyst berettiget og være behandlet forsvarlig av kommunen. Tilbudet ved institusjonen, derimot, må kunne anses å være institusjonseierens ansvar. Når det gjelder oppreisningsordningen i Kristiansund, tok kommunen sitt ansvar som tilsynsansvarlig for barnehjemmet i Kristiansund. En naturlig konsekvens av dette ble, som nevnt ovenfor, at kommunen måtte vurdere den enkelte sak uavhengig av hvilken kommune som plasserte barnet i barnehjemmet. Videre betydde dette at søkere som hadde vært plassert på for eksempel spesialskoler, fosterhjem eller barnehjem i andre kommuner ikke kom inn under ordningen. Når det gjelder spesialskoler, var plasseringer godkjent av skoledirektøren (staten). Skoledirektøren hadde også et tilsynsansvar i tillegg til eieren selv. Spesialskolene har/hadde en rekke ulike eierformer: Kommunale, interkommunale og statlige. Dette gjør at plasseringer ved spesialskoler er et noe uoversiktlig område. Videre kan også Side19

20 elever i videregående skole, som er fylkeskommunens ansvar, ha vært plassert i spesialskole. Fylkeskommunen hadde også tilsyn med private institusjoner før staten overtok dette ansvaret. Det kan være uheldig at fylkeskommunen som har hatt et tilsyns- og driftsansvar for egne institusjoner, i følge forslaget, ikke tar medansvar i forhold til utbetaling av oppreisning. 2 Oppreisningsutvalg og 3 Sekretariat 2: Fylkesmannen i Møre og Romsdal oppnevner et felles oppreisningsutvalg. Utvalgets skal ha tre medlemmer med relevant kompetanse. Leder for utvalget skal være jurist, fortrinnsvis med dommerkvalifikasjoner. I tillegg skal det utpekes tre vararepresentanter. Dersom noen av de ovenfor nevnte personer må fratre i løpet av virkeperioden skal Fylkesmannen i Møre og Romsdal oppnevne nye medlemmer/ vararepresentanter. 3: Det skal opprettes et felles sekretariat for oppreisingsutvalget. Sekretariatet skal besitte nødvendig faglig kompetanse som for eksempel psykologfaglig og/eller barnevernfaglig kompetanse samt juridisk kompetanse. Sekretariatet er organisatorisk plassert i Møre og Romsdal Fylkeskommune, men er faglig underlagt oppreisningsutvalget. Det bør være en klar rollefordeling mellom oppreisningsutvalget som vedtaksorgan og sekretariatet som har ansvaret for utredning og undersøkelser. Hvis det skal utarbeides en sluttrapport, bør dette være sekretariatets ansvar siden det er sekretariatet som har lettest tilgang til og oversikt over nødvendig informasjon og data. Forslaget til vedtekter innebærer, som nevnt ovenfor, at det er plasseringskommunen som har ansvaret for oppreisning for eventuelle tilfeller av overgrep og omsorgssvikt. I vedtektene gir man utredingsansvaret til fylkeskommunen uten å problematisere at fylket selv både har hatt rolle som institusjonseier og tilsynsmyndighet i deler av det aktuelle tidsrommet. Det bør kanskje reises spørsmål om det kan være aktuelt for deltakerkommunene med et felles overordnet organ, som kan ta stilling til prinsipielle spørsmål og eventuelle behov for endringer/presiseringer av vedtekter. I Kristiansund kommune hadde formannskapet en slik rolle, og det ble oppfattet av både oppreisningsutvalget og sekretariatet som nyttig og nødvendig. 4 Vilkår for å søke om kommunal oppreisning Personer som ble plassert i institusjon av deltakerkommunen i perioden fram til , og som ble utsatt for overgrep eller omsorgssvikt, kan gis kommunal oppreisning når dette anses rimelig. Ved vurdering av søknaden foretas en fri sivilrettslig bevisvurdering av den dokumentasjon som foreligger i saken. Det må kreves klar sannsynlighetsovervekt for at utvalget skal legge til grunn at søkeren har vært utsatt for overgrep eller omsorgssvikt under plasseringen iverksatt av det offentlige. Datidens normer for omsorg legges til grunn ved vurderingen av om omsorgssvikt har skjedd. Oppreisningen ytes bare til søker. Dersom denne dør før vedtak er truffet bortfaller oppreisningen. Kommentarer til tidsavgrensningen: I følge vedtektene gjelder ordningen for Personer som ble plassert i institusjon av deltakerkommunen i perioden fram til Dette blir grunngitt med iverksetting Side20

21 av ny barnevernlov der man fikk en fylkesnemndsbehandling i stedet for barnevernnemnds behandling. En problematisk side ved en slik avgrensning er at Fylkesnemnda har, i praksis, samme funksjon som en (sær)domstol og skal kun vurdere om barneverntjenesten har grunnlag for å bruke ulike tvangsmidler. Det er kommunen selv som fremmer saken, legger fram dokumentasjon og som har ansvaret for å gjennomføre tiltak, samt å vurdere om grunnlaget for vedtaket fortsatt er til stede. Kommentarer til kravet om sannsynlighetsovervekt: Videre sies det at Det må kreves klar sannsynlighetsovervekt for at utvalget skal legge til grunn at søkeren har vært utsatt for overgrep eller omsorgssvikt. I denne sammenhengen kan det være flere utfordringer knyttet til kravet om sannsynlighetsovervekt: For det første kan det være både vanskelig og problematisk å vurdere sannsynlighetsgraden når plasseringskommunen, i mange tilfeller, verken har ansvar for institusjonsdrift eller innsikt i situasjonen ved de aktuelle institusjonene. For det andre kan det være snakk om en rekke ulike institusjoner der det, for mange kommuner, kun er et fåtall av saker fra hver enkelt institusjon. For det tredje kan det være at ordningen dreier seg om forhold som ligger til dels langt tilbake i tid. For det fjerde foreligger det ikke, så langt vi kjenner til, sammenlignbare undersøkelser eller undersøkelser/granskninger av disse. Med utgangspunkt i disse forholdene vil det kunne være svært utfordrende både å vurdere og å legge fram materiale som bygger opp under at det er en klar sannsynlighetsovervekt for at søkeren har vært utsatt for overgrep eller omsorgssvikt. Siden det her kan være snakk om store økonomiske belastninger for en kommune og et tynt faktagrunnlag, som kommunen ikke har oversikt over eller innsikt i, kan ordningen bryte med rettsvesenets kontradiktoriske prinsipp. Dette vanskeliggjør også den enkelte søkers behov for å få dokumentert/sannsynliggjort sitt krav. Her må både den enkelte søker og den enkelte kommune akseptere sekretariatets og utvalgets avgjørelser uten å kunne kontrollere premissene eller anke vedtakene. 5 Saksbehandling og 6 Utmåling av oppreisning 5: Personer som ble utsatt for overgrep eller opplevde omsorgssvikt, kan søke om kommunal oppreisning. Søknad om oppreisning fremsettes for sekretariat. Søknaden må fremsettes skriftlig. Videre må søknaden beskrive de forhold som ligger til grunn for kravet om oppreisning, og vedlegge eventuell dokumentasjon. Sekretariatet skal på forespørsel bistå søkerne ved utforming av søknadene. Søker må i forbindelse med søknaden frasi seg retten til å gå til søksmål mot deltakerkommunen for samme forhold som det er innvilget oppreisning for. Dersom det er nødvendig kan sekretariatet og/eller oppreisningsutvalget be søkerne om supplerende opplysninger for å sikre at søknaden blir så godt opplyst, at det er forsvarlig å treffe vedtak. Side21

22 Sekretariatet forbereder søknadene, og avgir begrunnet innstilling til oppreisningsutvalget. Oppreisningsutvalget holder møte til behandling av søknadene etter innkalling fra utvalgets leder. Møtene er lukket. Det føres protokoll fra møtene. Vedtakene skal begrunnes. Vedtaket er endelig, og kan ikke påklages. Oppreisningsutvalget skal avvise søknader som faller utenfor ordningen. Saksbehandlingstiden skal være så kort som mulig og skal uansett ikke overstige ett år. Etter at oppreisningsordningen er avviklet, skal saksdokumenter behandles etter arkivlovens bestemmelser. 6: Oppreisning kan ytes med et beløp fra kr ,- inntil kr ,- utmålt individuelt etter utvalgets skjønn. Det skal legges vesentlig vekt på søkerens egenerklæring. Ved vurderingen av om oppreisning skal gis, og størrelsen på oppreisningen, skal det særlig legges vekt på: *Om vedkommende var utsatt for konkrete ulovlige og straffbare handlinger *Omfanget av overgrep *Graden av omsorgssvikt *Om søker har kommet spesielt uheldig ut i forhold til andre som var plassert på barnevernsinstitusjon på samme tid *Om deltakerkommunen er å bebreide Oppreisningen ytes ikke for økonomisk tap. Rådmannen har ingen merknader til 5 og 6. 7 Avkorting Dersom søkeren har mottatt erstatning/oppreisning fra annen kommunal, fylkesvis eller den statlige oppreisningsordning for det samme forhold skal det gjøres fullt fradrag for det beløp som er tilkjent tidligere. Dersom Stortingets utvidede rettferdsvederlagsordning skal gå til fradrag, bør det presiseres hvordan man skal håndtere tilfeller der søker også har søkt om oppreisning fra den statlige rettferdsvederlagsordningen, men ikke fått svar. I Kristiansund kommune behandlet formannskapet, i møte den , spørsmål om en presisering av vedtektene på dette punktet. Formannskapet fattet følgende vedtak: 5 Avkorting av erstatningsbeløpet Avkorting gjennomføres på følgende måte: 1. De som har fått innvilget kommunal oppreisning, men ikke har søkt om statlig billighetserstatning får utbetalt vedtatt kommunal oppreisning. 2. De som har fått innvilget kommunal oppreisning og i tillegg har søkt staten og har fått innvilget billighetserstatning, får utbetalt vedtatt kommunal oppreisning med fradrag av den statlige billighetserstatningen. 3. De som har fått innvilget kommunal oppreisning og i tillegg har søkt staten, men som ikke fått svar på dette, får utbetalt et akontobeløp som tilsvarer vedtatt kommunal oppreisning med fradrag av den statlige billighetserstatningens maksimumsbeløp på kr Et eventuelt restbeløp fra den kommunale ordningen utbetales søker så snart svaret fra staten foreligger. Side22

23 8 Frist for fremsetting av søknad Søknader om kommunal oppreisning må fremsettes innen ett år fra den dato oppreisningsutvalget kunngjør at de tar imot søknader. Det gis ikke oppreisning for fristoversittelse. Oppreisningsutvalget fortsetter sitt arbeid inntil alle søknadene som er innkommet innen søknadsfristen, er behandlet. Etter dette faller ordningen bort. Rådmannen har ingen merknader til 8. Klima eller miljøkonsekvenser av forslaget: Ingen Just Ingebrigtsen rådmann Karl Kjetil Skuseth kommunalsjef Side23

24 Side24

25 Side25

26 Side26

27 Side27

28 Side28

29 Side29

30 Side30

31 Side31

32 Arkiv: 044 Arkivsaksnr: 2011/ Saksbehandler: Tone Monsen Aarø Dato: Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Plan- og bygningsrådet 13/ Plan- og bygningsrådet 13/ Formannskapet 14/ Bystyret Endring av delegasjonsreglementet Vedlegg: Saksfremlegg for bystyret Nytt delegasjonsreglement protokoll Delegasjonsreglementet Rådmannen ber plan- og bygningsrådet legge saken frem for bystyret med følgende forslag til vedtak: Rådmannens innstilling Delegasjonsreglementet punkt 6 endres og plan- og bygningsrådet gis følgende fullmakt: 6.1 Delegasjon etter kommuneloven av 25. september Med hjemmel i kommuneloven 10.2 tildeles Plan- og bygningsrådet avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell karakter etter plan- og bygningsloven, når avgjørelsesmyndigheten i følge lov eller delegasjon ikke er lagt til bystyret eller annet organ. Alle saker innenfor rådets ansvarsområder som skal avgjøres av bystyret, fremmes (innstilles) direkte til bystyret. 6.2 Delegasjon etter andre lover, forskrifter og retningslinjer Plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr. 71 Kommunens oppgaver og myndighet i alle saker etter lovens andre del: Plandel, så langt loven tillater det og ikke annet er bestemt 19-2 Dispensasjonssaker med vidtrekkende konsekvenser eller stor samfunnsmessig betydning 19-2 Dispensasjon fra planer nyere enn to år, der administrasjon vurderer å gi dispensasjon 20-1 Der tiltaket er av vesentlig virkning for bevaringsområder eller bevaringsverdige byggverk Side32

33 20-1 Der tiltaket er av vesentlig betydning for sentrumsutviklingen I pkt endres overskriften til Plan- og bygningsloven 27. juni 2008 nr. 71 Pkt endres til Motorferdsel i utmark og vassdrag -10. juni 1977 nr. 82 med forskrifter 4a Myndighet til å avgjøre søknader om tillatelse til bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag, jf 6 i forskrift av nr Behandling i Plan- og bygningsrådet Saken legges frem for plan- og bygningsrådet med følgende forslag: Rådmannen ber plan- og bygningsrådet legge saken frem for bystyret med følgende forslag til vedtak: Rådmannens innstilling Delegasjonsreglementet punkt 6 endres og plan- og bygningsrådet gis følgende fullmakt: 6.1 Delegasjon etter kommuneloven av 25. september Med hjemmel i kommuneloven 10.2 tildeles Plan- og bygningsrådet avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell karakter etter plan- og bygningsloven, når avgjørelsesmyndigheten i følge lov eller delegasjon ikke er lagt til bystyret eller annet organ. Alle saker innenfor rådets ansvarsområder som skal avgjøres av bystyret, fremmes (innstilles) direkte til bystyret. 6.2 Delegasjon etter andre lover, forskrifter og retningslinjer Plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr. 71 Kommunens oppgaver og myndighet i alle saker etter lovens andre del: Plandel, så langt loven tillater det og ikke annet er bestemt 19-2 Dispensasjonssaker med vidtrekkende konsekvenser eller stor samfunnsmessig betydning 19-2 Dispensasjon fra planer nyere enn to år, der administrasjon vurderer å gi dispensasjon 20-1 Der tiltaket er av vesentlig virkning for bevaringsområder eller bevaringsverdige byggverk 20-1 Der tiltaket er av vesentlig betydning for sentrumsutviklingen I pkt endres overskriften til Plan- og bygningsloven 27. juni 2008 nr. 71 Sven Erik Olsen fremmet følgende forslag: Saken trekkes. Side33

34 Leder tok opp Sven Erik Olsens forslag til votering. Sven Erik Olsens forslag ble enstemmig vedtatt. Plan- og bygningsrådet i Kristiansund, den 21. November 2013 Sven Erik Olsen Leder Turid Thingvold Sekretær Behandling i Plan- og bygningsrådet Rådmannen ber plan- og bygningsrådet legge saken frem for bystyret med følgende forslag til vedtak: Rådmannens innstilling Delegasjonsreglementet punkt 6 endres og plan- og bygningsrådet gis følgende fullmakt: 6.1 Delegasjon etter kommuneloven av 25. september Med hjemmel i kommuneloven 10.2 tildeles Plan- og bygningsrådet avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell karakter etter plan- og bygningsloven, når avgjørelsesmyndigheten i følge lov eller delegasjon ikke er lagt til bystyret eller annet organ. Alle saker innenfor rådets ansvarsområder som skal avgjøres av bystyret, fremmes (innstilles) direkte til bystyret. 6.2 Delegasjon etter andre lover, forskrifter og retningslinjer Plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr. 71 Kommunens oppgaver og myndighet i alle saker etter lovens andre del: Plandel, så langt loven tillater det og ikke annet er bestemt 19-2 Dispensasjonssaker med vidtrekkende konsekvenser eller stor samfunnsmessig betydning 19-2 Dispensasjon fra planer nyere enn to år, der administrasjon vurderer å gi dispensasjon 20-1 Der tiltaket er av vesentlig virkning for bevaringsområder eller bevaringsverdige byggverk 20-1 Der tiltaket er av vesentlig betydning for sentrumsutviklingen I pkt endres overskriften til Plan- og bygningsloven 27. juni 2008 nr. 71 Side34

35 Pkt endres til Motorferdsel i utmark og vassdrag -10. juni 1977 nr. 82 med forskrifter 4a Myndighet til å avgjøre søknader om tillatelse til bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag, jf 6 i forskrift av nr Anton Monge fremmet følgende forslag til vedtak: Alle klagesaker skal legges fram for Plan- og bygningsrådet til avgjørelse. Dette forutsetter at gjeldende delegasjonsbestemmelse endres slik at formuleringen er i samsvar med hjemmelsgrunnlaget. Leder tok opp Anton Monges forslag til votering. Anton Monges forslag falt med 9 mot 2 stemmer. Leder tok opp Plan- og bygningssjefens forslag til votering. Plan- og bygningssjefens forslag ble vedtatt med 6 mot 5 stemmer. Saksopplysninger Denne saken gjelder Saken gjelder endring av delegasjonsfullmakt til plan- og bygningsrådet og til rådmannen. Plan- og bygningsrådet er i dag delegert myndighet etter plan- og bygningslovens andre del plandelen. Forslaget er en utvidelse av fullmakten og vil innebære at plan- og bygningsrådet får befatning med en del byggesaker av stor betydning for samfunnsutviklingen, samt saker av prinsipiell karakter. Plan og bygningsrådet har bedt om at administrasjonen legger frem sak om delegasjonsreglementet for hovedutvalget. Det er et ønske om å justere dette i tråd med delegasjonen som er gitt de andre hovedutvalgene. Da dette og vil berøre delegasjon gitt til formannskapet legges saken frem for både hovedutvalg og formannskap til behandling før den fremmes for bystyret. Gjeldende delegasjonsreglement ble vedtatt av bystyret den Reglementet kom i stand etter at bystyret i møte bestemte å nedsette en arbeidsgruppe bestående av de politiske gruppelederne. Disse skulle legge fram forslag til ny politisk organisering etter kommunevalget Arbeidsgruppen hadde i sitt arbeid særskilt vært opptatt av å drøfte: Målsetting Hva kan man oppnå med en ny organisering Hvordan man oppnår bedre styring Rollefordeling mellom politikk og administrasjon Hvordan folkevalgte får tilført interessante oppgaver Av saksframlegg for bystyret datert framgår at det ved utarbeidelsen av nytt delegasjonsreglement har vært lagt vekt på å ha effektivitet og smidighet i eksisterende Side35

36 forvaltningspraksis, samtidig som man har lagt opp til en fordeling av myndighet i hovedutvalgene knyttet til de oppgaver som hovedutvalget skal ha. Det ble lagt følgene prinsipper/utgangspunkt til grunn for delegasjonsreglementet: 1. Delegasjonen skal gjelde ned til lavest mulig nivå så langt lovverket tillater. Dette gjelder ikke saker av prinsipiell karakter. 2. Hovedutvalgene er likestilt med formannskapet i forhold til myndighet knyttet til utvalgets arbeidsoppgaver. 3. Samtlige hovedutvalg tildeles avgjørelsesmyndighet innenfor saksområdet i alle saker av prinsipiell karakter jfr. kommuneloven Dette gjelder ikke planog bygningsrådet som delegeres myndighet kun i forhold til plan- og bygningslovens bestemmelser. 4. Hovedutvalgene får direkte innstillingsrett til bystyret. Plan- og bygningsrådet i Kristiansund sin vedtaksmyndighet ble i kommunens delegasjonsreglement, sist revidert , bestemt til å være: 6 PLAN- OG BYGNINGSRÅD 6.1 Plan- og bygningsloven juni 2008 nr. 71 med forskrifter Kommunens oppgaver og myndighet i alle saker etter lovens andre del: Plandel, så langt loven tillater det og ikke annet er bestemt. En viktig konsekvens av denne avgrensingen er at plan- og bygningsrådet ikke har vedtaksmyndighet når det gjelder plan- og bygningslovens tredje del: Gjennomføring (innløsning/erstatning, ekspropriasjon, utbyggingsavtaler, refusjonsbestemmelsene og dispensasjon), fjerde del: Byggesaksdel eller femte del: Håndhevings- og gebyrregler. Plan- og bygningsrådet har ikke fullmakt til å behandle saker av prinsipiell karakter. Denne fullmakten innehar i dag formannskapet. Forslag til endring av plan- og bygningsrådets fullmakt 1. Prinsipielle saker I gjeldende delegasjonsreglement er formannskapet i medhold av delegasjonsreglementets pkt gitt avgjørelsesmyndighet i saker av prinsipiell karakter der slik myndighet ved lov eller delegasjonsmyndighet ikke er lagt til annet organ. Rådmannen mener avgjørelsesmyndighet i prinsipielle saker innenfor plan- og bygningslovens område og som ikke er lagt til bystyret i loven eller i delegasjonsreglementet, bør være delegert til plan- og bygningsrådet. Dette er også i tråd med et av prinsippene som ligger til grunn for delegasjonsreglementet - at hovedutvalg tildeles avgjørelsesmyndighet innenfor saksområdet i alle saker av prinsipiell karakter. Delegasjonsreglementet har ingen bestemmelser om hva som regnes som prinsipielle saker, men har bestemmelser om framgangsmåte for å avgjøre om en sak er prinsipiell, se delegasjonsreglementets pkt Rådmannen ser ikke at det er behov for å utdype hva som regnes som prinsipielle saker i delegasjonsreglementet. 2. Øvrige saker etter plan- og bygningsloven Plan- og bygningsrådets fullmakt bør i tillegg gjelde følgende saker: Etter plan- og bygningsloven 19-2 i - Dispensasjonssaker med vidtrekkende konsekvenser eller stor samfunnsmessig betydning Side36

37 - Spørsmål om dispensasjon fra planer nyere enn to år, der administrasjon vurderer å innvilge Etter plan- og bygningsloven 20-1 der - Tiltaket er av vesentlig betydning for bevaringsområder eller bevaringsverdige byggverk - Tiltaket er av vesentlig betydning for sentrumsutviklingen Nærmere begrunnelse for forslaget Hovedformålet er som nevnt å skape en effektiv og god arbeidsfordeling mellom politikk og administrasjon. De viktigste politiske oppgavene innen plan- og bygningsrettens område er utvilsomt planarbeidet. Gjennom planen skaper det politiske utvalg et regelverk som administrasjonen senere blir satt til å forvalte. Saker av prinsipiell karakter bør ligge til plan- og bygningsrådet. Dette er saker som det ut fra intensjonene bak delegasjonsreglementet er naturlig at plan- og bygningsrådet behandler. Når det gjelder dispensasjonssaker med vidtrekkende konsekvenser eller stor samfunnsmessig betydning er dette saker det er viktig å få politiske innspill og vurderinger av. I tillegg til de prinsipielle sakene kan en få løftet flere saker opp til politisk vurdering der saken er av stor samfunnsmessig betydning uten at den kan sies å være prinsipiell. I forhold til saker der det er spørsmål om dispensasjon fra planer nyere enn to år begrunnes forslaget med at administrasjonen i slike saker ikke har etablert praksis å forholde seg til. Areal- og reguleringsplaner skal være forutsigbare og ha en informasjonsverdi for borgerne. De er kommet i stand etter et omfattende utredningsarbeid og politisk behandling. Det er derfor viktig at slike dispensasjonssaker blir underlagt politisk behandling slik at planene blir tolket og anvendt av administrasjonen i tråd med de politiske intensjoner. Bevaringsområder og bevaringsverdige byggverk er viktig for å ivareta Kristiansunds særpreg og identitet som gjenreisningsby. En behandling av vesentlig betydning for slike områder og byggverk i plan- og bygningsrådet, vil sikre at rådet blir informert og involvert når søknader om slike tiltak behandles. Det vil også bidra til å sikre at utviklingen i disse områdene er i tråd med politiske føringer. Sentrum er en viktig del av Kristiansund og må ha en styrt utvikling. Det er viktig å merke seg at tiltak av vesentlig betydning for sentrumsutviklingen ikke bare dekker tiltak i selve sentrum, men også tiltak utenfor sentrum som kan ha betydning for sentrumsutviklingen. Det arbeides med sikte på å vedta en sentrumsplan, men det er uklart når denne vil bli vedtatt. Formannskapet er styringsgruppe for arbeidet med sentrumsplanen. I påvente av at sentrumsplanen blir vedtatt, er det viktig at tiltak av vesentlig betydning for sentrumsutviklingen forankres politisk. Endringen som er gjort mht pkt og pkt er for å få riktige lovhenvisninger. Rådmannens vurdering Rådmannen vil vise til at hovedformålet med delegasjonsreglementet er å etablere en oppgavefordeling mellom de politiske utvalg og administrasjonen som gir en effektiv og god forvaltning av kommunens oppgaver. Ved fordeling av oppgavene mellom plan- og bygningsrådet og administrasjonen må det vektlegges at politikerne skal tildeles Side37

38 interessante oppgaver hvor politikk er et vesentlig element i saken og hvor politiske føringer er viktige for saken og for utviklingen i kommunen. Administrasjonen bør på sin side håndtere mer regelstyrte enkeltsaker hvor det i all hovedsak er snakk om anvendelse av lover og regler. Et sentralt prinsipp ved behandlingen av delegasjonsreglementet i november 2011 var å legge opp til en arbeidsfordeling der delegasjonen gjelder ned til lavest mulig forvaltningsnivå så langt lovverket tillater. Begrunnelsen for dette var nettopp å gi en effektiv og god arbeidsfordeling mellom administrasjon og politikk. Rådmannen mener at dette blir ivaretatt med dette forslaget. Det har tidligere vært slik at alle klagesaker har blitt behandlet av plan- og bygningsrådet. Rådmannen mener at en slik ordning er lite effektivt og gjør klagesakene unødig ressurskrevende. Det må legges opp til en behandlingsmåte som sikrer likebehandling og en mest mulig effektiv oppgaveløsning. At klagesaken går direkte fra den som har vedtaksmyndigheten til Fylkesmannen gir den beste løsningen for å ivareta dette og sikre at rettsikkerhet og likebehandling blir ivaretatt. Det bemerkes i den forbindelse at om en sak er en klagesak sier lite om hva saken gjelder eller om den har elementer av politikk i seg. Kommunen har fått påpakning fra fylkesmannen om uryddighet i saksbehandlingen. Ved å behandle sakene i en klar linje fra administrasjonen til fylkesmannen, vil saksbehandlingen gå i færre ledd og bli mer ryddig. Rådmannen tilrår at klagesakene behandles av den samme som tillegges vedtaksmyndighet i saken. Dette er også i tråd med praksis for andre fagområder jf vedtak i formannskapet den der Kristiansund kommune vedtok å avvikle ordning med at helse- og omsorgsklager først behandles i kommunens klagenemnd før oversendelse til fylkesmannen som klageorgan. Dette innebærer at klager i henhold til Lov om pasientrettigheter sendes direkte til Fylkesmannen som endelig klageorgan. Klima eller miljøkonsekvenser av forslaget: Ingen. Just Ingebrigtsen rådmann Karl Kjetil Skuseth kommunalsjef Side38

39 Side39

40 Side40

41 Side41

42 Side42

43 Side43

44 Side44

45 Side45

46 Side46

47 Side47

48 Side48

49 Side49

50 Side50

51 Side51

52 Side52

53 Side53

54 Side54

55 Side55

56 Side56

57 Side57

58 Side58

59 Side59

60 Side60

61 Side61

62 Side62

63 Side63

64 Side64

65 Side65

66 Side66

67 Side67

68 Side68

69 Arkiv: C00 Arkivsaksnr: 2013/396-1 Saksbehandler: Ragnhild Sophie Berthinussen Dato: Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 14/ Bystyret Revidering av retningslinjer for tilskudd av kulturmidler i Kristiansund kommune Vedlegg: 1 Eksisterende retningslinjer for tilskudd av kulturmidler 2 Reviderte retningslinjer for tilskudd til kulturarbeid i Kristiansund kommune Rådmannen legger saken frem for formannskapet med følgende forslag til vedtak: Rådmannens innstilling Kristiansund kommune vedtar å sende reviderte Retningslinjer for tilskudd av kulturmidler i Kristiansund kommune ut på høring. Høringsperioden settes til fire (4) uker. Saksopplysninger Denne saken gjelder reviderte retningslinjer for tilskudd til lag og organisasjoner i Kristiansund. Formannskapet vedtok nye kriterier og retningslinjer for tilskudd til lag og foreninger i Kristiansund. Det ble samtidig vedtatt at ordningen skulle evalueres etter en periode på to (2) år. Eksisterende retningslinjer for tilskudd til lag og organisasjoner i Kristiansund har nå vært fungerende i godt over to år. Underveis i denne perioden har kommunen vedtatt Kommunedelplan for kunst og kultur Kultur- og næringsenheten legger i revideringen opp til at retningslinjene skal gjenspeile delplanenes innhold og målsettinger. I løpet av de to foregående årene har kultur- og næringsenheten fått en del tilbakemeldinger knyttet til retningslinjene. Slik de foreligger i dag, oppfattes de av frivilligheten som uklare og noe misvisende. Det er vanskelig å forholde seg til tidsfrister, type søknader, søknads- og tildelingskriterier, klagefrist osb. Side69

70 Vedlagt ligger eksisterende retningslinjer og forslag til nye retningslinjer. Om det vedtas nye retningslinjer vil det være behov for en revidering av eksisterende søknadsskjema. Rådmannens vurdering For Kristiansund kommune er det viktig at kulturmidlene vi disponerer blir brukt til det beste for frivilligheten og kulturlivet i kommunen. For å sikre dette er det viktig at vi har tydelige og forståelige retningslinjer. Det bør fremkomme tydelig hva formålet med kulturmidlene er, hvem som kan få tilskudd, rammer for tilskuddene, de ulike tilskuddsordningene kommunen har, og generelle krav til søknad og rapportering. På bakgrunn av innspill om at eksisterende retningslinjer er vanskelige å forstå, at vedtaket fra 2011 sier at retningslinjene skal evalueres, og i sammenheng med at det er vedtatt ny kommunedelplan for kunst og kultur har kultur- og næringsenheten utarbeidet revidert forslag til retningslinjer. Hovedmomentene i de nye retningslinjene er; Definisjon av kommunens kulturmidler og formålet med disse Spesifikasjon av hvem som kan få midlene og hvilke rammer tilskuddene har Kriterier for vurdering av søknadene og beskrivelse av hvordan kommunen vil saksbehandle dem Kriterier for utbetaling og spesifikasjon av de ulike typene tilskudd som kan omsøkes Det vil i tillegg være behov for en gjennomgang av søknadsskjemaene. I utgangspunktet er det ønskelig at mal for søknadsskjema og behandling av søknadene tilsvarer systemet kommunen har når vi behandler næringsfond og regionale fond. Skjemaet må og være digitalt og må kunne sendes direkte fra søkers pc til kommunens saksbehandlingssystem. Dette vil gjøre saksbehandlingen sammenlignbar og mindre sårbar, da flere saksbehandlere i kultur- og næringsenheten behersker det samme systemet. Det vil også lette arbeidet for dokumentsenteret og saksbehandlerne. Søkerne vil dessuten ha tilnærmet like skjema å forholde seg til, noe som antakeligvis også er en fordel ettersom vi erfarer at søkere på næringsfond i andre sammenhenger søker på kulturmidler gjennom deltakelse i frivillig arbeid og vise versa. For å sikre at retningslinjene er bedre tilpasset søkerne ønsker administrasjonen å legge dem ut på høring i fire (4) uker. Deretter vil det endelige forslaget legges frem for politisk vedtak i hovedutvalg barnehage, skole, kultur og bystyret. Klima eller miljøkonsekvenser av forslaget: Ingen. Just Ingebrigtsen rådmann Karl Kjetil Skuseth kommunalsjef Side70

71 TILDELING AV KULTURMIDLER TIL GENERELLE KULTURFORMÅL, SANG/MUSIKK, KULTURVERN, KULTURHUS OG BARNE- OG UNGDOMSARBEID Tildeling av midler skjer en gang i året Søknader skrives på spesielt skjema, søknadsfrist 1. mars Det gis vanligvis ikke tilskudd til enkeltpersoner, bare klubber, grupper, lag og organisasjoner, med minst 10 medlemmer, som fortrinnsvis har sitt virkeområde i Kristiansund kommune Kulturmidlene fordeles til organisasjoner som omfattes av arbeidsområdene: o Generelle kulturformål (lag/foreninger som har kultur som sin ytring) o Barn/ungdom o Sang/musikk o Idrettslag. Med idrettslag menes her lag som er tilsluttet NIF og som er medlemmer av Idrettsrådet. Lag med flere idrettsgrener kan søke for hver gren (eget skjema for hver gren) Kulturmidlene tildeles ut i fra følgende prinsipper: o Aktiviteter for barn og ungdom skal prioriteres o Forebyggende arbeid blir vektlagt i vurderingen o Folkehelsearbeid blir vektlagt i vurderingen. (Folkehelsearbeid = rus, tobakk, psykisk helse, sundt kosthold og fysisk aktivitet) o Ev. nasjonale føringer/retningslinjer blir vektlagt Grunntilskudd (administrasjonstilskudd) o kr 1000 til lag/organisasjoner med inntil 50 medlemmer o kr 2000 til lag/organisasjoner med inntil 150 medlemmer o kr 3000 til lag/organisasjoner med over 151 medlemmer Aktivitetstilskudd (50 %): Bestemmes av hvilke aktivitetstilbud laget/organisasjonen gir, og antall aktive Vurderingstilskudd (50 %): Bestemmes av planlagte aktiviteter i søknadsåret Revidert regnskap og årsberetning skal følge med søknaden eller ettersendes så raskt som mulig etter søknadsfristens utløp Ca 30 % av kulturmidlene som er avsatt til generelle formål skal brukes som tildeling til lokale kulturbygg Det kommunale tilskuddet til idrettslag blir fordelt mellom lagtilskudd og anleggstilskudd Søknadsskjema fås på Servicekontoret, kan lastes ned fra kommunens hjemmeside eller rekvireres ved henvendelse til Kulturavdelinga Side71

72 Skjemaene skal være tilgjengelige 1 mnd. før søknadsfristens utløp Tilskuddsordningen blir kunngjort med annonse ca 1 mnd. før søknadsfristens utløp Søknader som ikke er kommet inn innen søknadsfristen, vil ikke bli behandlet Andre tilskuddsmuligheter i Kristiansund kommune: I tillegg til de generelle kulturmidler tildeler Kristiansund kommune etter kvalifiserte søknader og innefor gitte rammer følgende tilskudd: Arrangementstilskudd. Start og etableringstilskudd (kan gis til nye lag og organisasjoner). Kurstilskudd. Tilskudd til prosjekter og andre spesielle tiltak av kulturell art/ungdomsformål. Tilskudd til kulturarbeid for funksjonshemmede. Disse behandles i dag fortløpende politisk og administrativt innenfor de årlige rammer og etter hvilke tiltak som til enhver tid er prioritert. Retningslinjer for andre søknader som skal avgjøres av formannskapet: De siste årene er det satt spesiell fokus på søknader om tilskudd til større arrangementer der det også er forventninger om gratis tilgang til kommunale anlegg som Atlanterhavsbadet og lignende, samt søknader fra regionale og landsomfattende organisasjoner som ber om støtte fra kommunen. Dette har avdekket et behov for å utarbeide retningslinjer for behandling av disse søknadene. 1. Arrangements-/aktivitetstilskudd: (Prosjektorienterte - og behovsprøvde tilskudd der det forventes tilskudd på mer enn kr inkl. verdi på redusert pris for kommunale anlegg) - Større arrangementer, festivaler, messer, samlinger og lignende - Arrangement med formell status som NM og lignende 2. Arrangements-/aktivitetstilskudd: Inntil kr Søknader fra lokale, regionale og landsomfattende organisasjoner Søknadsfrister/behandling: 1. Alle søknader under kategori 1, større arrangementer m.m., må være inne til behandling året før arrangementet finner sted. Søknadene behandles av formannskapet en gang pr år, med søknadsfrist 1. november, slik at ressurser kan vurderes avsatt i forbindelse med budsjettbehandlingen og økonomiplanarbeidet de påfølgende år. 2. Alle søknader under kategori 2, behandles av formannskapet to ganger pr år med søknadsfrister satt til 1. april, og 1. oktober. Disse dekkes av formannskapets reserverte tilleggsbevilgninger innenfor en fastsatt ramme. Kultur- og næringsenheten forbereder sakene for formannskapets behandling. Side72

73 Hvem kan få tilskudd: Tilskudd kan gis til tiltak og arrangement som har betydning for kommunen, regionen eller som er av en spesiell karakter knyttes til spesielle hendelser. Tilskudd gis ikke til organisasjoner og andre som primært ivaretar medlemmenes yrkesog/eller økonomiske interesser, støtteforeninger og organisasjoner som ikke er åpne for alle. Rene kommersielle tiltak er heller ikke berettiget til tilskudd. Forutsetninger og krav til søknaden: Tiltaket må utløse en betydelig andel av egne eller andre midler og/eller en synliggjort betydelig egeninnsats/dugnadsinnsats. Forannevnte kan inkluderes i et krav på minimum % medfinansiering. Det må foreligge en fullstendig beskrivelse av tiltaket med opplysninger om fremdriftsplan inkl. start- og avslutningstidspunkt samt budsjett, finansieringsplan og søknadssum. Det skal også fremkomme hvem som er ansvarlig for planlegging, økonomi og gjennomføring av prosjektet. Søker må opplyse om det ev er søkt om, og ev gitt tilsagn om midler fra andre instanser og ev fra hvilke. Utbetaling: 50 % av tilsagnbeløpet kan utbetales så snart iverksettelse er dokumentert. Resterende betales ut så snart det foreligger en sluttrapport med bekreftet regnskap og alle kriteriene er oppfylt. (Her kan man differensiere mellom mindre og større tilskudd). Behandling: Etter søknadsfristens utløp utarbeider Kultur- og næringsenheten en samlet saksframstilling til formannskapet. I idrettssaker med søknadssum over kr 20000, vil Kristiansund idrettsråd være høringsinnstans. Side73

74 Retningslinjer for tilskudd av kulturmidler i Kristiansund kommune 1. Kulturmidler Kulturmidler er penger Kristiansund kommune setter av i kommunebudsjettet hvert år til utvikling av kulturfeltet. 2. Formål Kristiansund kommune yter kulturmidler i tråd med gjeldende planverk. Formålet er å stimulere eksisterende og nye kulturaktiviteter i kommunen. 3. Hvem kan få tilskudd Kommunale kulturmidler kan gis til lag, foreninger og organisasjoner som har sitt virke i Kristiansund kommune. Det gis vanligvis ikke tilskudd til enkeltpersoner. Tilskudd gis til de som har kulturarbeid som sin hovedoppgave. Tilskudd kan gis til tiltak og arrangement som har betydning for kommunen, regionen eller som kan knyttes til spesielle hendelser. Tilskudd gis ikke til organisasjoner og andre som primært ivaretar medlemmenes yrkes- og/eller økonomiske interesser, støtteforeninger og organisasjoner som ikke er åpne for alle. Rene kommersielle tiltak er ikke berettiget til tilskudd. Side74

FOR TIDLIGER BARNEHJEMSBARN

FOR TIDLIGER BARNEHJEMSBARN Saksfremlegg Saksnr.: 08/4151-3 Arkiv: H32 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: OPPREISNINGSORDNING FOR TIDLIGER BARNEHJEMSBARN Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg.

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. 1 Innhold Forord............................................................................................

Detaljer

Startlån Moss kommune

Startlån Moss kommune Startlån Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 21. januar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

Marnardal kommune. Reglement for politisk virksomhet i Marnardal kommune. Politisk organisering, møtereglement, delegasjonsreglement,

Marnardal kommune. Reglement for politisk virksomhet i Marnardal kommune. Politisk organisering, møtereglement, delegasjonsreglement, Marnardal kommune Reglement for politisk virksomhet i Marnardal kommune Politisk organisering, møtereglement, delegasjonsreglement, godtgjørelse til folkevalgte Vedtatt av Marnardal kommunestyre gjeldende

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 11/21 Ny politisk organisering etter valget 2011 2011/999 PS 11/22 Samordning/koordinering - Ny helhetlig modell -

Detaljer

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Innhold Forord... 3 1. Om konsultasjonsordningen...

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Kontrollutvalget Sekretær Kjetil Solbrækken KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE Svein Rømo, leder Svetlana K. Johnsen, nestleder Per Sandbakken Unni Haugli Ronald Bradal Gjøvik, 22. april 2014. J.nr./referanse:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget SAKSLISTE 1/14 13/2367 MØTE I TEKNIKK-, MILJØ- OG LANDBRUKSUTVALGET DEN 26.11.2013.

MØTEINNKALLING. Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget SAKSLISTE 1/14 13/2367 MØTE I TEKNIKK-, MILJØ- OG LANDBRUKSUTVALGET DEN 26.11.2013. MØTEINNKALLING Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 28.01.2014 Tid: 17:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/14 13/2367 MØTE I TEKNIKK-, MILJØ-

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.10.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Veileder. Kontrollutvalgsboken. Om kontrollutvalgets rolle og oppgaver

Veileder. Kontrollutvalgsboken. Om kontrollutvalgets rolle og oppgaver Veileder Kontrollutvalgsboken Om kontrollutvalgets rolle og oppgaver Innholdsregister Forord 7 1. Innledning 9 Kontrollutvalgets betydning for kommunens egenkontroll 10 Om veilederen 12 2. Kommunestyrets

Detaljer

Bruk av styrer i staten

Bruk av styrer i staten Veileder Bruk av styrer i staten Juni 2006 Veileder Bruk av styrer i staten Juni 2006 Forord............................................................. 4 Innledning.........................................................

Detaljer

Kommuneinndeling og Interkommunalt samarbeid (KIKS) Vesterålen (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Sluttrapport

Kommuneinndeling og Interkommunalt samarbeid (KIKS) Vesterålen (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Sluttrapport Kommuneinndeling og Interkommunalt samarbeid (KIKS) Vesterålen (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Forord Denne utredning/sluttrapport redegjør for innholdet i prosjektet, et samarbeidsprosjekt

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30

Møteinnkalling. Kvænangen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30 Møteinnkalling Kvænangen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 88 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Sammen om et godt barnevern

Sammen om et godt barnevern Sammen om et godt barnevern - veileder til inngåelse av lokale samarbeidsavtaler mellom kommunalt og statlig barnevern Innhold Forord 3 1. Om veilederen 4 2. Samarbeidet mellom kommunalt og statlig barnevern

Detaljer

Møtetid: 10:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Åse Granmo Lisbeth Solbakken. Gunnar Mikalsen Tormod Thuseth. Rådmann Lars E. Kapskarmo

Møtetid: 10:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Åse Granmo Lisbeth Solbakken. Gunnar Mikalsen Tormod Thuseth. Rådmann Lars E. Kapskarmo Grane kommune Side 1 av 49 Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: 18.06.2014 Møtetid: 10:00 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 13. juni 2014 Fraværende

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 12. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 56/13 13/43 GODKJENNELSE AV MØTEPROTOKOLL - MØTE 05.11.2013 3

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 12. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 56/13 13/43 GODKJENNELSE AV MØTEPROTOKOLL - MØTE 05.11.2013 3 RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDKOMITEEN FOR HELSE, OMSORG OG VELFERD Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 05.12.2013 Tid: Kl. 16.00 Det er reservert rom til gruppemøte fra kl. 15.00 (Ap,

Detaljer

Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022

Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 8. mai 2012 2005 2011 VISTA UTREDNING AS Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 Side 2 Evaluering av kommuneplan

Detaljer

Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid

Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Forord Dette heftet er ment å være et bidrag til de vurderinger

Detaljer

Hovedutvalg oppvekst og omsorg

Hovedutvalg oppvekst og omsorg GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Hovedutvalg oppvekst og omsorg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 11.03.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest

Detaljer

Veileder. Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten

Veileder. Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten Veileder Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten Veileder Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten 2 Forord Et revidert regelverk for økonomistyring i staten ble

Detaljer

Rapport 2004-121. Hva er - og hvordan utvikle en samkommune?

Rapport 2004-121. Hva er - og hvordan utvikle en samkommune? Rapport 2004-121 Hva er - og hvordan utvikle en samkommune? ECON-rapport nr. 2004-121, Prosjekt nr. 39900 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-7645-748-7 JKN/tma, HJO, 6. januar 2005 Offentlig Hva er - og hvordan

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE MØTEREFERAT 5. MAI 2014 SKYTTERKONTORET - OSLO MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN Generalsekretær Jarle

Detaljer

Vedlikehold av kommunale bygg

Vedlikehold av kommunale bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Vedlikehold av kommunale bygg Enebakk kommune 21. AUGUST 2007 RAPPORT 9/2007 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 1/2015 Kommunestyret holder møte den 19.02.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen, AP Varaordfører Rita Dreyer Medlem

Detaljer

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos kommune Forvaltningsrevisjon nr 1703-1/2009 Forord Dette prosjektet inneholder både forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. I rapporten har

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal 14.11.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Dato: 26.09.2012 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Dato: 26.09.2012 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 26.09.2012 Tidspunkt: 09:00 Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Møtested: (Samme innkjøring NB! Møteplan. 11.30 Lunsj.. Saksliste. Tittel. r 25.11. 20111. Orienteringer

Møtested: (Samme innkjøring NB! Møteplan. 11.30 Lunsj.. Saksliste. Tittel. r 25.11. 20111. Orienteringer Møteinnkalling Utvalg: Regionrådet for Hadeland Møtested: Øvre Vang Gård, Jevnaker. (Samme innkjøring som Jevnaker kirke) Møtedato: 25.11. 2011 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til Edvin Straume tlf.

Detaljer