Fylkestingsprogram for Oppland SV

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fylkestingsprogram for Oppland SV"

Transkript

1 1 Fylkestingsprogram for Oppland SV BOKMÅL Sosialistisk Venstreparti i Oppland Øvre Torvgate 24B Gjøvik Postboks Gjøvik E-post: Hjemmeside: Tlf mobil

2 2 Bokmål Fylkestingsprogram for Oppland SV Sosialistisk Venstreparti arbeider for et sosialistisk folkestyre. Vi vil bygge opplandssamfunnet på rettferdighet, demokrati, miljøhensyn og solidaritet. Opplendingers ulike klassebakgrunn, kjønn, livssyn, legning eller etnisk bakgrunn skal ikke begrense deres muligheter. Vårt ideal er et samfunn der penger og makt er fordelt på en slik måte at alle har like muligheter til å påvirke sin hverdag. Hovedsak 1: Fellesskap inkludering Seks hovedsaker for Oppland Vi trenger sterke og omfattende fellesskapsløsninger for å skape reell trygghet, frihet og rettferdighet for alle i Oppland. Fylkespolitikken handler om vår hverdag. Felles velferdstilbud som barnehager, skole, sykehus, pleie- og omsorgstjenester, faglige rettigheter og hjelpetiltak for arbeidssøkende skal sikre like muligheter for ulike mennesker. Derfor er det en selvfølge for SV å forsvare og å utvide den offentlige velferden. Vi vil sette best mulig velferd til innbyggerne foran høyest mulig fortjeneste for produsentene. Derfor er SV mot kommersialisering og privatisering av velferd, omsorg og opplæring. For SV gjennomsyrer målet om folkestyre all vår politikk. Det er et hovedmål for oss at alle skal ha reell mulighet til å påvirke politiske avgjørelser som taes i sine hjemkommuner og i sitt hjemfylke. Arbeidet mot sentralisering og byråkratisering er en viktig del av kampen for et mer demokratisk Oppland. I tillegg er kampen mot EU-medlemskap og mot tjenestedirektivet avgjørende for folks mulighet til å bestemme over egen hverdag. Som aldri før presser EU på for økt liberalisering, privatisering og svekkelse av arbeidslivslovgivning. Vi mennesker har ulike interesser og behov. Et mangfoldig samfunn har en verdi i seg selv, og er noe vi må ta vare på. SV vil arbeide for at Oppland blir et fylke der alle føler seg hjemme uavhengig av etnisk tilhørighet, livssyn og seksuell legning. Vi skal arbeide for et mer inkluderende arbeidsliv, et samfunn fritt for rasistiske holdninger og et Oppland som legger til rette for aktiv samfunnsdeltakelse også for mennesker med ulike funksjonshemninger. I et fylke med folketallsnedgang som Oppland er det særlig viktig både å ta godt vare på alle vi som allerede er opplendinger og samtidig være positiv til mer innflytting. Vi i Oppland SV vil arbeide for en mer liberal innvandringspolitikk til fylket vårt, også for mennesker utenfor EU-EØS-området. Ungdomsråd og ungdommens fylkesting er viktige organer for at ungdoms interesser skal bli hørt. Disse organene må fungere som faktiske talerør for ungdoms synspunkter og ikke som alibier. Hovedsak 2: Internasjonalt engasjement - solidaritet Kampen mot fattigdom, klima- og miljøproblemer og for et rettferdig samfunn er en kamp som må føres lokalt, regionalt, nasjonalt og globalt. Måten verdenshandelen er organisert på gjør det mulig for multinasjonale storkonserner å opprettholde sin aggressive tilstedeværelse i mange utviklingsland. Det blir vanskelig for utviklingsland å bygge opp et selvstendig næringsliv når storkonsernene suger penger og ressurser ut av landene. Norge må gå foran både ved å arbeide for at utviklingslandene får føre en selvstendig handelspolitikk og ved å gi utviklingshjelp.

3 3 Oppland fylkeskommune må i samarbeid med kommuner, nærings- og organisasjonsliv videreutvikle sitt internasjonale engasjement, og all vår aktivitet må ta i betraktning mulige konsekvenser for mennesker i andre landsdeler så vel som i andre land. Vi må for eksempel yte vårt bidrag til den globale kampen for et bedre miljø, også der det gjelder utslipp som ikke rammer oss i Oppland på kort sikt. Oppland fylke må gå foran i arbeidet mot all sosial dumping, for mer rettferdig og økologisk forsvarlig handel og videreutvikle ordningen med Fair Trade-varer. Vi vil bruke fylkeskommunens innkjøp bevisst for å fremme menneskerettigheter, og konkret arbeide for å få vedtatt en boikott av israelske varer i håp om at det kan bedre en stadig mer uholdbar situasjon for sivilbefolkningen i Palestina Hovedsak 3: Utdanning - opplæring Opplandssamfunnet trenger kunnskapsrike innbyggere. Både for den enkelte og for opplandssamfunnet vil det da være avgjørende viktig at vårt opplæringssystem blir enda bedre, både for ungdom, voksne og eldre. Den videregående opplæringa har et særlig ansvar for å sikre god kopling til grunnskolen, til høyere utdanning utover videregående, og til det nærings- og samfunnslivet som opplæringen foregår i. Nærings-/samfunnsliv og skole/opplæring står i et gjensidig avhengighetsforhold til hverandre. Alle parter må gjøre sitt for å sikre at et godt opplæringstilbud når alle innbyggerne i fylket, også voksne. SV vil ha en opplæring som fremmer nysgjerrighet, læreglede og kreativitet. Elevene må derfor få være med på å utforme egen opplæring. Hovedsak 4: Miljø Norge skal føre en politikk som sikrer en bærekraftig utvikling. Miljøhensyn skal gjennomsyre alle politikkområder. Vi vil ha et bærekraftig samfunn hvor livsgrunnlag og livsmangfold er sikret for våre etterkommere. Dette innebærer at vi forvalter ressursene på en bedre måte, tar vare på det biologiske mangfoldet, og reduserer utslippene for å hindre menneskeskapte klimaendringer. Vi vil ha en offensiv satsing på miljøfremmende teknologi, og det må lønne seg å leve miljøvennlig i hverdagen. Oppland har gode muligheter for å erstatte utslipp fra fossile energikilder med alternative fornybare energikilder, som bioenergi. Like viktig er likevel å redusere energiforbruk, satse på buss og jernbane, og å stimulere til et enklere og mindre miljøbelastende hverdagsliv i fylket vårt. Oppland skal være et foregangsfylke i den samfunnsendringa som hele Norge står foran på grunn av klimatrusselen. Alt utviklingsarbeid skal bli målt opp i mot om det bidrar til et mer bærekraftig samfunn. Hovedsak 5: Samferdsel Buss- og jernbanetilbudet må kraftig bygges ut i fylket vårt, både i byene og i distriktskommunene, - ikke minst for å ta mye av gjennomgangstrafikken av privatbiler og vogntog gjennom Oppland. Dette krever bedre og billigere tilbud både når det gjelder person- og godstransport, og ikke minst ei storstilt utbygging av jernbanenettet og tilrettelegging for busstransporten i form av bussterminaler, stoppeplasser osv. Ikke bare miljømessig, men også samfunnsøkonomisk og trivselsmessig er det fornuftig å ta et slikt samferdselsløft nasjonalt og regionalt.

4 4 SV vil utfordre nasjonale myndigheter til å prøve ut gratistilbud med buss både i byene og distriktskommunene for å føre noen av arbeidsreisene fra privatbil over til buss/drosje og jernbane Hovedsak 6: Verdiskaping - kultur For et sosialistisk parti er det viktig både å dele og å skape. Verdiskaping skjer best i et samfunn preget av små forskjeller og en grunnleggende respekt for at alles bidrag er viktige og likeverdige. Det er ikke bare etisk og ideologisk forkastelig, men også samfunnsøkonomisk dumt ikke å inkludere oss alle i verdiskapingen. Norge er inne i en høykonjunktur og Oppland er ikke noe unntak. Industri, offentlig forvaltning, reiseliv, kulturnæringer, skogbruk, bygg og anlegg, handel og service, og energiprodusenter opplever alle gode tider. Aktiviteten og framtidsoptimismen er stor. Samtidig opplever viktige kjernenæringer som jordbruk og reiseliv en langt vanskeligere virkelighet. Fylket vårt er helt avhengig av at disse næringene kommer på offensiven igjen, noe som krever aktivt samspill mellom disse næringene, fylket og kommunene. Opplandskulturen er allerede i dag en betydelig bidragsyter til verdiskapinga i fylket vårt. Kultur- og opplevelsesnæringene og museene skal stimuleres til videre vekst og utvikling, gjerne i nært samarbeid med øvrig nærings- og samfunnsliv som landbruk, reiseliv og utdanning. Handlingsprogrammet for kulturminnevern er et godt utgangspunkt for både å sikre kulturminna og betre utnyttinga av kulturarven som grunnlag for regional utvikling og verdiskaping. Mulighetenes Oppland Vi opplendinger står overfor mange utfordringer som er felles for de fleste fylker og lokalsamfunn i landet vårt. Mange kommuner opplever fraflytting og sentralisering. Mange med arbeidsevne er satt utenfor arbeidslivet og det alminnelige samfunnslivet, ikke minst mange innvandrere og flyktninger. Det gjenstår fremdeles mye før vi har oppnådd full likestilling. Presset på naturen er økende, ikke minst klimatrusselen er overhengende også for oss opplendinger. Dette skjer samtidig som politikken gir fra seg flere avgjørelser til markedet og lukkede styrerom, og det politiske engasjementet tilsynelatende er synkende. Det spiller en stor rolle hva slags flertall som sitter på Stortinget. Det avgjør hva slags økonomiske rammer vi har for å bygge ut fellesskapsløsningene og den sosiale velferden, men også hva slags rammer vi skal ha for naturbruken og næringslivet vårt. Vi ønsker aktiv og klar nasjonal styring som samtidig gir betydelig rom for lokalt og regionalt initiativ og skjønnsutøvelse SV fører en politikk der det er klar sammenheng mellom det vi foretar oss i kommunene, i fylkene og på Stortinget. Det skal være et likeverdig avhengighetsforhold mellom lokale, regionale og nasjonale politikere. Vi vil arbeide for at de erfaringene vi gjør i Oppland skal danne grunnlag for at den nasjonale politikken blir forbedret Den rødgrønne regjeringen har ført til at det offentlige velferdstilbudet er blitt styrket, men fremdeles er det langt igjen før vi i Oppland har skoler som skaper læring for alle, et helsevesen som dekker behov godt nok, et kulturtilbud som favner alle, og et kollektivtransporttilbud som gjør at folk oftere kan la bilen stå. Oppland er et stort fylke med beliggenhet nær de store byene på Østlandet, men samtidig med mange av de samme utfordringene som de fylkene som ligger langt fra Oslo. Mange små grender og store avstander gjør at det er kostbart å drive en del velferdsgoder, som spesialhelsetjeneste, skole/opplæring og kollektivtransport. Oppland SV vil arbeide for at staten i større grad tar hensyn til dette. I nasjonal og ikke minst i global sammenheng har fylket vårt en natur og en kulturarv som er unik.

5 5 Dette vil, ikke minst på lang sikt, bidra til at det vil bli enda mer attraktivt både å bo, å drive næringsvirksomhet og å feriere i Oppland. Opplandssamfunnet er en rik region i et rikt land, og vi skal utnytte disse fordelene på best mulig måte framover. Opplandsnaturen har stor betydning som grunnlag for næringsliv og bosetting i fylket vårt. Jord- og skogbruk, reiseliv, energiproduksjon, industri, bygg og anlegg alt dette har naturressursene i fylket som et nødvendig utgangspunkt. Slik vi det også være i framtida. Sosialistisk Venstreparti har Ulike mennesker like muligheter som overordnet slagord. Oppland skal være mulighetenes fylke for alle de ulike menneskenes som bor i by og land rundt om i fylket vårt. Arbeidsform Politiske organer fungerer best i et konstruktivt samspill med fagadministrasjonen og interesseorganisasjoner. Politikkutvikling skal være en dugnad der politikere arbeider på en åpen og inkluderende måte. Fylkeskommunene lever i et konstant spenningsforhold mellom sentral og regional stat på den ene sida og kommunene på den andre. Staten har de siste årene svekket det folkevalgte mellomnivået, fylkeskommunen, blant annet ved å flytte sykehusene ut til statlige foretak frakoplet direkte politisk styring. I tillegg har statlige virksomheter som vegvesen, politi, jernbane, kirke og spesialhelsetjeneste organisert seg fram til ulike geografiske inndelinger slik at vi har fått minst 30 ulike inndelinger av landet vårt. Dette svekker mulighetene for en helhetlig og samordnet offentlig politikk. Oppland SV ønsker at vi skal ha tre forvaltningsnivåer i Norge, som i andre land i Europa. Vi ønsker mer direkte politisk styring på alle forvaltningsnivåer, og vil at de tre nivåene skal samarbeide med hverandre på en likeverdig og gjensidig forpliktende måte. Vi vil avbyråkratisere, effektivisere og demokratisere mellomnivået (fylke/region). Dette kan bare skje ved en full opprydding og samordning av statlig virksomhet på regionalt nivå og slik at inndelingen blir mest mulig lik for både regional stat og fylkene/regionene. SV ønsker at flere av de viktige beslutningene om folks hverdag i Oppland skal fattes på lokalt folkevalgt nivå, slik at fylkesting og kommunestyrer står fritt til å fatte vedtak for eksempel om spilleautomatfri soner innen fylket vårt. Vi vil videreutvikle samarbeidet med Hedmark. På stadig flere områder finner vi de beste og mest kraftfulle løsningene ved at Innlandet står sammen som de gode naboer.. To fylkessamfunn er i ferd med å vokse sammen. Det er selvsagt at de to fylkeskommunene som regionale samfunnsbyggere gjør det samme. Oppland SV vil bruke den kommende fylkestingsperioden aktivt til å forbedre og forberede regionreformen slik at vi nettopp oppnår en slik nødvendig opprydding. Tilsvarende må det gode og gjensidig forpliktende samarbeidet med kommunene bygges videre ut. Det samme gjelder alle offentlige organer for øvrig i fylket, pluss næringslivsorganisasjoner. Oppland er allerede regnet som særlig gode på samhandling. SV vil at vi skal bli enda bedre! SV var motstander av helsereformen som førte sykehusene vekk fra folkevalgt kontroll og demokratisk styring. Sterkt press har ført til at folkevalgte har fått plass i styrene til helseforetakene og det enkelte sykehus. Det har vært positivt, men ikke på langt nær nok. SV mener de nye fylkene/regionene bør ha ansvaret for drift og styring av sykehusene, slik at viktige avgjørelser om opplendingenes helsetilbud i størst mulig grad kan vedtas og utformes her i fylket. Oppland SV vil også arbeide for at de nye regionene overtar fylkesmannens ansvar for miljøvern og landbruk, med unntak av kontroll og tilsynsoppgavene. Fylkene bør også ta over det regionale lederskapet i Innovasjon Norge og Vegvesenet samt få større handlingsrom fra staten på kulturområdet.

6 6 Kollektivtrafikk må bli en lovpålagt oppgave for de nye fylkene/regionene for å sikre stabile og langsiktige rammebetingelser for både ansatte og kunder. For at kollektivtrafikken skal kunne gi best mulig tilbud, er det viktig å legge vekt på helhet og samordning. SV mener jernbanedrift best løses med ett selskap som har totalansvaret for jernbanedrift. Det må imidlertid etableres ordninger som gir større innflytelse for regionalt politisk nivå. Høgskolene er viktige kunnskapsinstitusjoner som også betyr mye for regional utvikling og kunnskapsutveksling med næringslivet. Regionalt nivå må få et sterkere ansvar for utviklingen av høgskolene. Vi i Oppland SV vil være aktive pådrivere for etableringen av et Innlandsuniversitet som et felles prosjekt mellom høgskolene i Hamar, Gjøvik og Lillehammer. Næringsliv Handlingsplan Fylkestinget har i sin handlingsplakat for innovasjonspolitikk i Oppland understreket at vi trenger mer og bedre innovasjon og omstilling i alle deler av næringslivet vårt. En aktiv fylkeskommune i godt samarbeid med regjering, kommuner, Innovasjon Norge, Forskningsrådet, fylkesmannen med flere skal få til det. Mulighetene ligger der. Vi må gjøre noe med utdanningsnivået, forsknings- og utviklingsarbeidet, mangel på risikokapital - og kanskje litt med holdningene våre? Dette har lenge verdt sentrale poenger for SVs næringspolitikk både sentralt og i Oppland. I tillegg til innovasjonspolitikk har fylkestinget gode og offensive handlingsplaner både for landbruk, reiseliv og kulturnæringene. Det er ikke politikk som mangler, men vilje, evne og penger til å sette politikken ut i livet. Det mener SV vi skal klare gjennom tett og godt samarbeid, ikke minst med næringslivet. Framtida for verdiskapningen i Oppland ligger i naturressursene våre, i velfungerende lokalsamfunn og i kunnskapen i hodene til folk. Vi skal bevare og styrke naturgrunnlaget når vi utvikler næringslivet fra dagens svarte oljeøkonomi til morgendagens grønne kunnskapsarbeidsplasser. Oppland SV vil arbeide for økt verdiskapning på naturens premisser, med fokus på kraftige naturopplevelser og solide produkter som lukter og smaker av den naturen vi har rundt oss. Alle steder har sine muligheter. Dette kan gi muligheter til å bruke naturgrunnlaget som råstoff til spennende håndverk, matopplevelser og bioenergi. Naturgrunnlaget er også grunnlag for trivsel og opplevelse for å kunne skape noe på andre områder, slik som for eksempel i det høgteknologiske industrimiljøet på Vestoppland. Naturen som kilde til rekreasjon blir stadig mer betydningsfull for folk, og mange tar konsekvensen av dette også i sine fritidsvaner. Stadig flere har fritidsboliger, eller kommer på kortere og lengre besøk i skogene, kulturlandskapet og fjellet i Oppland. De kommer hit for å oppleve stillhet og vakker natur, kulturopplevelser og småbyliv, det samme som opplendinger også setter pris på. Oppland SV vil arbeide for å lage arenaer slik at også tilreisende eller deltidsbeboere skal kunne få muligheter til å delta i lokalsamfunnet. - et krafttak for landbruket for å sikre grunnlaget for videre bosetting, naturforvaltning og annen næringsvirksomhet i fylket vårt - at reiselivet kommer på offensiven igjen. God reiselivsutvikling er god samfunnsutvikling når det skjer på en økologisk bærekraftig måte

7 7 - at kulturnæringene videreutvikles - at industrien befester og styrker sin posisjon i Oppland Kultur, idrett og friluftsliv Kunst og kultur gir folk rike opplevelser og muligheter til å utvikle innsikt og egne skapende evner. Et allsidig kulturliv i lokalsamfunnet er viktig for at folk vil bo der, og kan også gi grunnlag for kulturbaserte næringer. Det er viktig å utvikle nye uttrykksformer, samtidig som en tar vare på gode tradisjoner. Kunstnerer må få gode vekstvilkår. Kunsten skal ha en viktig plass i det offentlige rommet, både ute og inne, og vi må legge vekt på å skape vakre omgivelser. Å verdsette kulturuttrykkene til ungdommen er en viktig del av et åpent og inkluderende kulturliv. Oppland SV vil arbeide for at kunst- og kulturopplevelser skal være for alle, og at de som ønsker det, skal kunne være aktive deltakare i kulturlivet. Vi vil legge forholdene til rette for et brett frivillig kulturarbeid. Det må legges særlig vekt på å nå fram til ungdom, innvandrere/flyktninger og gamle, fordi dette er grupper som ellers kan komme til å falle utenfor det tradisjonelle kulturtilbudet. I språkpolitikken vil vi arbeide for å bevare Oppland som tospråklig fylke gjennom aktive tiltak for å fremme nynorsken. Målet er at nynorskbrukerne reelt får samme rettigheter som bokmålsbrukerne. Handlingsprogrammet for kulturminnevern er et godt utgangspunkt for å sikre kulturminnene og forbedre bruken av kulturarven som grunnlag for regional utvikling og verdiskaping. Handlingsprogrammet for museene legg opp til å gjøre museene våre enda mer interessante, både for turister og fastboende. Friluftsliv er ei kilde til livskvalitet, rekreasjon og bedre folkehelse. Gode friluftsopplevelser øker forståelsen for at vi må verne om naturen, og er en viktig ressurs for næringslivet i mange kommuner. SV vil arbeide for at alle skal ha tilgang til et aktivt friluftsliv og vil stå vakt om allemannsretten og retten til fri ferdsel. å etablere et regionteater. Støtte til årlige scenekunstprosjekt kan legge grunnlag for et framtidig profesjonelt teater forbedre støtteordninger for kulturarrangement og festivaler, særlig for tiltak som ellers ville mangle utvide den kulturelle skolesekken til å gjelde den videregående skolen også bygge opp en kulturell spaserstokk for eldre, knyttet til aldershjem/sjukehjem og pensjonistorganisasjoner innføre et kulturkort for ungdom som gir rimelig/gratis inngang på kulturarrangement forbedre støtteordningene for frivillige organisasjoner som driver kulturarbeid gi mer støtte til tverrkulturelle kulturtiltak bedre tilgangen til og standarden på lokaler der ulike grupper kan skape gode sosiale møteplasser styrke bibliotekene som kunnskapsbaser og møteplasser samordne ressurser til skolebygg, idrettshaller og kulturbygg bedre støtte- og stipendordninger for kunstnere og aktive kulturarbeidere slik at flere kan leve av innsatsen sin på dette feltet kurse lærere og sette i gang forsøk som kan styrke nynorsk både som hovedmål og sidemål sørge for at en rimelig del av publikasjonene fra fylkeskommunen er på nynorsk sikre kulturminner mot skader og vedlikeholde verneverdige bygninger øke kunnskapen om kulturminner og legge til rette for økt bruk av de støtte lokale handverkstradisjoner og folkekunst utvikle de lokale og regionale museene legge forholdene til rette for et brett tilbud innen idrett og friluftsliv

8 8 prioritere breddeidretten, særlig for barn og unge, samtidigs som idrettstalent med ambisjoner får egnet oppfølging Innvandring og inkludering Norge trenger arbeidsinnvandring. SV mener dette primært skal løses ved økt generell innvandring, som igjen gir oss flere innbyggere i arbeidsfør alder. Dette kan mellom anna skje gjennom at Oppland tar imot de flyktninger som staten foreslår. Det er samtidig et faktum at vi ikke klarer å ta i bruk den arbeidskraften som kommer til fylket. Flere innvandrere og flyktninger må støttes til å bli en ressurs i de lokalsamfunnene de bor. Vi skal skape et godt og livskraftig samfunn for oss alle. Vi må unngå all politikk som deler befolkningen i fylket mellom oss og dem. Også her gjelder det å tenke globalt, men handle lokalt. Oppland er allerede blitt et multikulturelt fylke, og vil bli det i enda større grad de kommende årene. Vår evne til å håndtere kulturelt mangfold er avgjørende for regionens framtid. Et internasjonalt orientert arbeidsliv og næringsliv er avhengig av kunnskap om andre kulturer, religioner og politiske system. - raskere og enklere godkjenning av relevant utdanning fra andre land - aktive tiltak for å rekruttere innvandrere til stillinger i privat og offentlig sektor - at alle deltagere på introduksjonsprogram får en utarbeidet tiltakskjede - økt støtte til frivillige organisasjoner som arbeider for inkludering - økt fokus på flerkulturell samhandling innenfor utdanning og forskning - opprettelse av et flerkulturelt råd i Oppland - en anti-rasistisk kampanje i den videregående skolen Skole, opplæring og kunnskap Menneskene er samfunnets viktigste ressurs. Derfor er satsing på barn og unge, utdanning og forskning det viktigste vi som samfunn kan gjøre. Det kan gjøre et samfunn rikere, men enda viktigere gjør det også hvert enkelt menneskes liv rikere. Kvaliteten på videregående opplæring i Oppland er relativt god. Frafallsprosenten i videregående skole er for høy men under landsgjennomsnittet. Likevel fungerer fortsatt ikke alt godt nok for alle i fylket. Bedre tilpasset opplæring er nødvendig både for elever som lærer lett, og for elever som har ulike typer av lærevansker. - at skolekvaliteten videreutvikles og tiltak iverksettes for å få ned antallet som ikke fullfører skolegangen. - økt vekt på elevmedvirkning og økt reell makt til elevrådene. - bedre tilbud om etterutdanning og videreutdanning for lærere, og videreutvikling av samarbeidet med universitets og høgskolemiljø. - flere og bedre spesialstøtteordninger rettet mot fremmedspråklige elever. - at oppfølgings- og rådgivingstjenesten gis tilstrekkelige ressurser både til forebygging av frafall og til individuell oppfølging av enkeltelever. - at utvikling av entreprenørskap skal bli et tilbud på alle skoler, både i grunnskolen og i videregående skole. - økt fysisk aktivitet i skolen. - at lærerne bevisstgjøres på kjønnsrollemønstrene og seksuell trakassering slik at elevene kan få en bedre skolehverdag. - at elevenes muligheter til full fagopplæring på arbeidsplassen videreutvikles og bedres for elever

9 9 som ønsker det. - tilbud om læreplass til alle som er kvalifiserte. - at lærlingene må sikres god veiledning om rettigheter og plikter og være en del av et faglig fellesskap, og at retten til lærlingplass lovfestes. - bedre oppfølging av elever som har gjort utradisjonelle valg. - gratis læremateriell til alle skoleelever. - at skolebyggene i fylket gjøres funksjonelle og tiltalende. Bygningene må være egnet for gjennomføring av kompetansemålene i kunnskapsløftet, med tilstrekkelige utearealer. - at det legges til rette for flerbruk i form av kompetansesentra, kulturhus og idrettshaller i tilknytning til skoleanleggene. - at alle elever i Oppland skal få tilgang til flest mulig utdanningsprogram som hjemmeboende. - elever som må flytte hjemmefra for å kunne ta ønsket utdanningsprogram, skal få tilbud om hybelklubb, ekstra veiledning og oppfølging for borteboende ungdom. - alle elever skal ha maksimum en halv times ventetid på skoleskyss, og maksimum en halv times reisevei til skolested. - de fylkeskommunale folkehøgskolene videreføres og videreutvikles slik at de unge finner tilbudene interessante, samtidig som skolene bidrar til regional utvikling. - at det etableres et Innlandsuniversitet som kan bidra til velferd, bærekraftig vekst og verdiskaping i hele fylket. - vitensenteret og solobservatoriets viktige arbeid for økt realfagskompetanse og rekruttering til realfagstudier skal stimuleres og støttes. - desentraliserte høgskole- og universitetstilbud i Oppland utbygges og tilrettelegges for å gjøre høyere utdanning tilgjengelig uavhengig av bosted (Prosjekt Kompetansemotor). - livslang læring skal være en mulighet og et gode for alle opplendinger. Miljø Vi i Oppland trenger en aktiv innsats for kraftigere og mer offensiv miljøpolitikk. Både fylkestingets handlingsplakat for miljø og det pågående klimaplanarbeidet danner et godt utgangspunkt for en mer helhetlig og kraftig miljøpolitikk. SV vil arbeide for at hele Oppland skal ta sin del av ansvaret for at kommende generasjoner skal ha tilgang til et godt miljø og ren natur. Hensynet til miljø må være avgjørende for beslutninger i alle sektorer. Menneskeskapte klimaendringer er vår tids største miljøutfordring. Hvis ikke utslippene av klimagasser reduseres skaper vi uopprettelige miljøproblemer. Norge har blitt et av verdens rikeste land av å pumpe opp olje og gass, og har derfor et spesielt ansvar for å bidra til å løse problemene med de medfølgende klimaendringene. SV vil legge til rette for at distrikts-norge blir vakkert og attraktivt både for de som bor der og de som besøker bygdene våre. Miljøvern handler om å forstå at ressursene på jorda er begrensede. Hovedutfordringen er at de rikeste av jordas befolkning belaster miljøet og ressursene så sterkt at andre ikke får rom til velstandsvekst. Å gjennomføre miljøtiltak på kommunalt og regionalt nivå er avgjørende dersom vi skal bekjempe de menneskeskapte klimaendringene og bevare det biologiske mangfoldet. Ved å spare energi, oppruste dagens anlegg og ta i bruk nye energiformer får vi nok energi. Energisparing og energiøkonomisering er et fortsatt viktig satsingsområde for SV. Oppland er et fylke der alt ligger til rette for å utnytte lokale bioressurser til produksjon av energi. Naturmangfoldet må sikres for framtida. I Norge er stadig færre områder uberørt av tekniske inngrep og 1400 arter som lever i skog er utrydningstruede. SV vil verne om urørte naturområder, sikre levedyktige bestander av truede arter og bidra til en kartlegging av naturmangfoldet i Oppland. Å ta miljøproblemene på alvor også i egen organisasjon er et viktig bidrag til mer fremtidsretta lokalsamfunn, og SV ønsker fokus på miljøvern for alle deler av fylkeskommunens virksomhet. Vi vil

10 10 legge til grunn føre-var-prinsippet om at tvilen skal komme naturen til gode, på prinsippene om at forurenser skal betale og på bruk av best tilgjengelig teknologi. Det er videre viktig å gjøre Oppland uavhengig av fossile energikilder, stanse utslipp av ikke nedbrytbare miljøgifter, bekjempe lokal forurensing, verne om naturmangfoldet, opprettholde kulturlandskapet og legge til rette for et mangfoldig friluftsliv. - klimahandlingsplaner med forpliktende utslippsmål for all virksomhet i Oppland - innføring av biodrivstoff på bensinstasjoner i Oppland. - at alle busser i Oppland fylkeskommune skal benytte biodrivstoff, 100% i de deler av året der dette er mulig. - at opplandssamfunnet i større grad skal ta i bruk fornybare energikilder som egenprodusert biobrensel, sol-, vind- og geovarme. - sterk satsing på energisparing og energiøkonomisering (ENØK), ved utstrakt bruk av varmepumper og vannbåren varme. - at det lages planer for utbygging av fjernvarme i aktuelle tettsteder. - at bioenergi eller andre alternative fornybare energikilder tas i bruk i alle fylkeskommunale bygg, samt at alle offentlige bygg tilrettelegges for bruk av alternative fornybare energikilder. - å øke den demokratiske kontrollen med produksjon og distribusjon av vannkraftsressursene. - at den nasjonale krafteksporten skal begrenses til utveksling av overskuddskraft. - opprusting av eksisterende kraftverk og distribusjonsnettsterkere innsats for å kartlegge og overvåke det biologiske mangfoldet. - forvaltningsplaner for truede arter og større forvaltningsinnsats i verneområdene. - å stanse nedbygging av arealene i områder med rikt biologisk mangfold. - begrensing av framtidig hytteutbygging innenfor en mest mulig bærekraftig ramme. - mer bærekraftig skogbruk for å verne om de utrydningstruede dyre- og planteartene som i stor grad har tilhold i skog. - at virksomheten i kulturlandskapet drives på en måte som ikke ødelegger livsgrunnlaget for sårbare arter. - å bevare bærekraftige bestander av rovdyr i Oppland. - at næringsaktiviteter i verneområdene og randsonene ikke får gå på bekostning avverneverdiene. - at fylkeskommunen stiller miljøkrav ved alle innkjøp av varer og tjenester, og så langt mulig utnytter lokale ressurser og miljøeffektive løsninger. - innføring av miljøsertifikat for alle deler av fylkeskommunens virksomhet. Landbruk SV vil arbeide for et bærekraftig og livskraftig landbruk i alle deler av fylket. Vi vil ha et desentralisert og miljøvennlig landbruk. Landbrukets styrke er det allsidige ressursgrunnlaget. WTOs forslag til regler for landbruket vil undergrave hele det norske landbruket og landbruksbasert industri. Mat bør i størst mulig grad produseres der forbrukerne bor isteden for å transporteres unødvendige lange avstander. Det å opprettholde og videreutvikle et variert kulturlandskap er også ei viktig oppgave for landbruket. - en omlegging av landbrukspolitikken med vekt på å utnytte ressursene i skog, utmark, vann og bygningsmasse. Da blir det viktig å legge forholdene til rette for den store mengden med kombinasjonsbruk som er i Oppland. - å styrke arbeidet med å utvikle tilleggsnæringer, gjennom blant annet BU-ordningene, for å opprettholde tallet på bruk, og bosetting i distriktene.

11 11 - å støtte arbeidet med opplæring og bevisstgjøring av odelsjenter, slik at flere av dem overtar garden. - økt støtte til økologisk og dyrevernfokusert småskalaproduksjon av skogs-, landbruks- og håndverksprodukter, til økt lokal matproduksjon og til markedsføring av økologiske produkter. - Ei tidsriktig og fleksibel landbruksutdanning som når alle de ulike gruppene som ønsker seg landbrukskompetanse - at 30 % av stasjonær energibruk skal være bioenergi innen Samferdsel og infrastruktur Klimaproblemet fordrer ei kraftig opplegging av samferdselspolitikken og lokal luftforurensning forkorter hvert år livet til flere tusen mennesker i Norge og gir helseplager for enda flere. Dette kan krever en sterk satsning på kollektivtrafikk og langt bedre tilrettelegging for sykkel og gange. Gjennom en helhetlig by- og stedsutviklingspolitikk der transport- og arealplanlegging sees i sammenheng, kan vi redusere transportbehovet og legge til rette for økt kollektivandel. Oppland fylke strekker seg fra Nordmarka i sør til Dovrefjell i nord. Det er åpenbart at gode og sikre kommunikasjoner er avgjørende for å bevare bosetting og næringsliv i fylket. Dagens transportmønster er ikke særlig miljøvennlig. Samferdselssektorene bidrar med 24 % av utslippene av skadelige klimagasser i Norge. Når trafikken øker, øker også utslippene. For SV er det en viktig politisk målsetting å arbeide for en mer miljøvennlig samferdsel. Oppland SV vil derfor styrke kollektivtrafikken (tog og buss) både i nærtrafikken i og mellom Mjøsbyene og for transport over lengre strekninger for å redusere skadelige utslipp. E6 fra Hamar og nordover gjennom Gudbrandsdalen er nå Norges mest ulykkesbelastede vegstrekning. Det er stor gjennomgangstrafikk med høy andel tyngre kjøretøyer i tillegg til en betydelig lokaltrafikk. E6 må derfor bygges ut som en trafikksikker hovedveg for å redusere miljøbelastningene og ulykkestallene. E 16 gjennom Valdres og Rv. 4 i sørfylket er tilsvarende ulykkesbelastede og svært viktige samferdselsårer som også må bygges ut til en trafikksikker og god standard. I tillegg til dette hovedvegnettet har Oppland mange viktige både riks- og fylkesvegstrekninger som sårt trenger ei opprusting, ikke minst for busstrafikken sin del; bl.a. E136, rv15, rv33, rv34 og rv35. Det er avgjørende viktig at Dovrebanen bygges ut som hovedforbindelse mellom Oslo og Trondheim. Banen vil ha stor betydning for den videre utvikling i Gudbrandsdalen og for Lillehammer som regionsenter. Dette er også en forutsetning for å flytte mer av trailertrafikken både fra Vestlandet og Trøndelag fra veg over til bane. - utbygging av jernbanen med dobbeltspor mellom Oslo og Lillehammer - videreutvikling av Dovrebanen som hovedforbindelse mellom Oslo og Trondheim, med bedre kapasitet, kortere reisetid og opprettholdelse av nattogforbindelsen - at Gjøvikbanen utbedres og forlenges til Lillehammer for sammenknytning med Dovrebanen - utbygging av Raumabanen med sikte på økt kapasitet for passasjer- og godstrafikk - etablering av effektive terminaler for omlasting av gods fra veg til bane på Otta og Dombås - bedre samordning av buss og bane ved skysstasjonene - forsøksordninger med gratis buss i byer og tettsteder - flere kvelds- og nattruter på bussruter mellom Gjøvik og Lillehammer så vel som mellom bykommunene og nabokommunene deres - utbygging av E6 fra Gardermoen til Otta som trafikksikker hovedveg, med to og trefelt samt midtrekkverk

12 12 - fullføring av riksveg 4 - økt utbygging av gang- og sykkelveger Helse og sosial trygghet Oppland SV vil ha et trygt samfunn for alle, som gir frihet og muligheter til utfoldelse og engasjement. Dette er grunnlaget for god livskvalitet. God livskvalitet er det beste forebyggende tiltak mot alle former for fysiske og psykiske plager for alle aldersgrupper. God livskvalitet er like viktig for innvandrere og flyktninger som kommer hit, mange av dem med sterke og vonde opplevelser bak seg. Forebygging av problemer er på lengre sikt bedre og billigere enn behandling. Oppland skal satse enda kraftigere på folkehelsearbeid. Et grønt og rent Oppland vil ha mange sunne, friske og aktive innbyggere SV vil ha et offentlig helsevesen som er tilgjengelig for alle. Vi ønsker et godt offentlig helsetilbud, ikke privatisering og høg egenbetaling. Sjukehusplanlegging er samfunnsplanlegging. Sjukehusene i Oppland har stor regional betydning for velferd, sysselsetting og transport. Sjukehus kan derfor ikke frikobles fra samfunnsutviklingen for øvrig og styres som et isolert foretak, men må ses på som en integrert del av samfunnets infrastruktur. Oppland fylke dekker et stort geografisk område med lange reiseveier. SV går i mot ett sentralsjukehus felles for hele Innlandet. En slik sentralisering vil ikke ivareta hensynet til pasientene, deres pårørende og de ansatte rundt om i fylket på en god nok måte. - at helseforetakene skal underlegges demokratisk styring på fylkes-/ regionalt nivå. - å opprettholde og oppgradering av sykehusene i Gjøvik og Lillehammer som allsidige sykehus. - at psykiatrisk behandling på Reinsvoll styrkes og utvikles i samarbeid med Gjøvik sykehus. - utbygging av distriktsmedisinske sentre (DSM) på Fagernes og Otta som gode lokale helsetilbud med blant annet fødestuer og legevakt. - opprettholdelse av Granheim Lungesenter som høyt spesialisert lungesjukehus. - styrking av barnevernet og forebyggende helse- og omsorgstiltak for barn og unge og at det legges til rette for tverrfaglig samarbeid. - at tilbudet innen barne- og ungdomspsykiatrien økes og bedres. - styrkning av spesialisttjenesten innen rusomsorg og psykiatri, og forkortelse av ventetiden for behandling - utbygging av skolehelsetjenesten med særlig vekt på forebyggende tiltak og veiledning innen kosthold, rus og kjønnssykdommer. - en fullverdig ungdomshelsetjeneste, inkludert tilbud om gratis prevensjon til alle ungdommer. - at tannlegebehandling blir finansiert på samme måte som legebehandling, med refusjonsordninger fra staten og lave egenandeler - at det rekrutteres flere tannleger til Oppland blant annet ved hjelp av nye lokale utdanningstilbud. - at ambulansetjenesten overtas og blir en integrert del av sjukehusdriften, slik at sjukehusoppholdet starter i ambulansen Universell utforming Alle innbyggere skal være likestilte. Dårlig tilgjengelighet og manglende velferdstilbud fører til diskriminering og ufrihet for funksjonshemmede. Skal vi oppnå likestilling og frihet for alle, må samfunnsskapte hindringer fjernes. Funksjonshemmede skal omfattes av det helhetlige vernet mot diskriminering gjennom en antidiskrimineringslov. Det må opprettes et tilsynsorgan for å sikre at loven følges.

13 13 Prinsippet om universell utforming må legges til grunn for utformingen av samfunnet, og følges opp av en handlingsplan med klare tidsfrister og finansiering for å nå tilgjengelighet på ulike områder. Kollektivtransport, utearealer, skoler, informasjon, arbeidsplasser, tekniske løsninger og tjenester må kunne brukes av alle innbyggere, og være til hjelp, ikke til hinder. Det offentlige bruker om lag 200 milliarder kroner i året på innkjøp. Mange innkjøp innebærer samfunnsskapte hindringer for funksjonshemmede. Lover, forskrifter og regelverk for alle offentlige anskaffelser, kjøp og kontrakter må derfor stille krav om ikke-diskriminering, full tilgjengelighet og universell utforming. I tillegg vil SV arbeide for at flere offentlige dokumenter oversettes til de vanligste minoritetsspråkene. Fylkeskommunen som arbeidsgiver Oppland fylkeskommune skal være en god, langsiktig og attraktiv arbeidsgiver. Vår vedtatte strategi Arbeidsgiverpolitikk av januar 2005 danner et godt utgangspunkt for fylkespolitikeren som arbeidsgiver. Det skal være spennende og personlig utviklende å arbeide i Oppland fylkeskommune. Da må vi alle, politikere som ansatt, bidra til å utvikle en kultur preget av tillit, ansvarlighet og raushet. Innenfor alle sektorer er fylkeskommunen avhengige av kompetente og oppdaterte arbeidstakere. Fylkeskommunenes ansatte må få bedre tilbud om etter- og videreutdanning. Arbeidsgiver skal samarbeide nært med fagforeninger og elevorganisasjoner i skolen. Lønn skal i hovedsak framforhandles sentralt og knyttes til funksjon, ansiennitet og kompetanse. Individuelle lønnsavtaler har vist seg ofte å skape et dårlig samarbeidsklima blant lærerne uten å gi noe bedre tilbud til elevene - det er en utvikling vi ikke ønsker i Oppland Innbyggerne i Oppland har krav på tjenester av høy kvalitet, og en effektiv fylkeskommune. Oppland SV vil gå imot privatisering av fylkeskommunal virksomhet. Ved omstillinger skal alle ansatte som ønsker det være garantert et arbeid i Oppland fylkeskommune. Likestilling Opplandssamfunnet skal ha likeverdig plass til alle. SV vil derfor kjempe mot alle former for diskriminering. SV vil øke innsatsen når det gjelder menneskerettigheter, systematisk antidiskrimineringsarbeid og et helhetlig lovvern mot diskriminering. SV ønsker å sette et spesielt søkelys på diskriminering på bakgrunn av kjønn, seksuell legning, hudfarge, etnisk opphav, religion og funksjonshemning. SV vil arbeide for å styrke de homofile og lesbiskes rettigheter. SV er et feministisk parti. Kvinner blir undertrykte politisk, sosialt, kulturelt og økonomisk i Oppland og resten av verden. Vi vil kjempe for kvinnefrigjøring på alle disse områdene. Kampen for kvinnefrigjøring er først og fremst en kamp for rettferdighet, og er en av de grunnleggende oppgavene til SV. Makt og ressurser er fremdeles ujevnt fordelt mellom kjønnene. Kvinner har mindre makt enn menn. De eier mindre, tjener mindre og lønnsforskjellene øker. Målet til SV er å styrke kvinners posisjon på alle felt i samfunnslivet, og gi kvinner mer makt og innflytelse. SV vil arbeide for bevisstgjøring omkring og arbeid mot seksuelle trakassering på arbeidsplassen og i skolen. Derfor vil vi ha feministisk sjølforsvar inn i skolen. Kampen for likestilling og likeverd skal gjennomsyre all politikk i SV.

Prinsipp- og handlingsprogram 2013-2017

Prinsipp- og handlingsprogram 2013-2017 Prinsipp- og handlingsprogram 2013-2017 Vi tar hele Norge i bruk 1. SENTERPARTIETS VERDIGRUNNLAG 5 LANGSIKTIG FORVALTNING... 5 SAMFUNNET BYGGES NEDENFRA... 6 DEMOKRATISK FELLESSKAP I NASJONALSTATEN...

Detaljer

Fremtiden begynner i dag

Fremtiden begynner i dag 1 2 3 4 Senterungdommens Stortingsvalgprogram 2013-2017 5 6 7 8 Fremtiden begynner i dag 9 10 - Ikke til høyre, ikke til venstre, men fremover 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1 24 25 Fremtiden Fordeling

Detaljer

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 Arbeiderpartiets program vedtatt på landsmøtet i Arbeiderpartiet 21. april 2013 Arbeiderpartiet Postboks 8743 Yongstorget 0028 Oslo Tlf. 24 14 40

Detaljer

Trøndelagsplan 2009-2012 KREATIVE TRØNDELAG HER ALT E MULIG UANSETT

Trøndelagsplan 2009-2012 KREATIVE TRØNDELAG HER ALT E MULIG UANSETT 1 Trøndelagsplan 2009-2012 KREATIVE TRØNDELAG HER ALT E MULIG UANSETT Introduksjon Mulighetenes Trøndelag Mennesket Trøndelags viktigste ressurs Samhandling og forståelse mellom by og land En bærekraftig

Detaljer

Fylkesprogram for Vestfold SV i perioden 2012-2015

Fylkesprogram for Vestfold SV i perioden 2012-2015 Fylkesprogram for Vestfold SV i perioden 2012-2015 Innhold: Likestilling... 2 Utdanning... 2 Kultur... 3 Klima og energi... 4 Arealpolitikk... 4 Infrastruktur... 5 Næring... 6 Fylkespolitikere som gode

Detaljer

AKERSHUS FYLKESPROGRAM

AKERSHUS FYLKESPROGRAM AKERSHUS FYLKESPROGRAM 2015-2019 INNHOLD Et grønt Akershus 3 Hva er grønn politikk? 3 Utviklingen av et grønt Akershus 5 Politikkområder 8 1. Etisk handel og miljøvennlig forbruk 8 2. Avfall og ressurser

Detaljer

Kommuneprogrammet 2015-2019

Kommuneprogrammet 2015-2019 Oppegård Arbeiderparti Program 2015-2019 Kommuneprogrammet 2015-2019 Våre grunnleggende verdier Likhet, frihet og solidaritet. Likhet innebærer like muligheter til personlig utfoldelse og vekst, der den

Detaljer

Rana kommune. Kommuneplan for Rana 2006 2016

Rana kommune. Kommuneplan for Rana 2006 2016 Rana kommune Kommuneplan for Rana 2006 2016 Strategisk del Frodige Rana regionalt senter for vekst og utvikling Vedtatt av Rana kommunestyre 22.mai 2007 Forord: Kommuneplanens strategiske del er det langsiktige

Detaljer

PRINSIPP- OG HANDLINGS PROGRAM 2015-2018

PRINSIPP- OG HANDLINGS PROGRAM 2015-2018 PRINSIPP- OG HANDLINGS PROGRAM 2015-2018 INNHOLD DEL 1: VISJON FOR SAMFUNNET... 3 DEL 2: SATSINGSOMRÅDER krav overfor myndighetene 2.1 Utviklingen av velferdsstaten... 4 2.2 Økonomisk og sosial trygghet...

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL RINGSAKER KOMMUNE 2006-2010 (2018)

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL RINGSAKER KOMMUNE 2006-2010 (2018) FOTO: NANCY BUNDT/ INNOVASJON NORWAY KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL RINGSAKER KOMMUNE 2006-2010 (2018) RINGSAKER VEKST OG UTVIKLING Ringsaker har gode forutsetninger for å være en god bokommune FORORD Dette

Detaljer

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Regionalplan kultur 2010 2013 Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Forord Kulturpolitikk i Norge utøves av mange og på mange plan. Og det er enda flere som berører eller berøres av, kulturelle aktiviteter.

Detaljer

MULIGHETER for alle Høyres Stortingsvalgprogram 2009 2013 Vedtatt av Høyres landsmøte 2009

MULIGHETER for alle Høyres Stortingsvalgprogram 2009 2013 Vedtatt av Høyres landsmøte 2009 MULIGHETER for alle Høyres Stortingsvalgprogram 2009 2013 Vedtatt av Høyres landsmøte 2009 «Høyre vil føre en konservativ fremskrittspolitikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag, rettsstaten og folkestyret,

Detaljer

Del godene. Sosialistisk Venstreparti Akersgata 35, 0158 Oslo

Del godene. Sosialistisk Venstreparti Akersgata 35, 0158 Oslo Del godene SV vil skape kommuner og fylkeskommuner der hensynet til mennesker og miljø alltid går først. Derfor sier vi ja til offentlig velferd med tid til god omsorg, og nei til private løsninger med

Detaljer

Løvetann ( Taraxacum offcinale), kommuneblomsten for 1756 Inderøy Straumen sentrum, kommunesenteret for 1756 Inderøy

Løvetann ( Taraxacum offcinale), kommuneblomsten for 1756 Inderøy Straumen sentrum, kommunesenteret for 1756 Inderøy KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013 2025 Løvetann ( Taraxacum offcinale), kommuneblomsten for 1756 Inderøy Straumen sentrum, kommunesenteret for 1756 Inderøy 1 Revidert etter formannskapets innstilling 05.06.2013

Detaljer

Kommuneplan mot 2025

Kommuneplan mot 2025 RÆLINGEN KOMMUNE Kommuneplan mot 2025 Kommuneplanens samfunnsdel 2014-2025 Vedtatt i kommunestyret 11.12.2013 Trivselskommunen med nærhet til Østmarka og Øyeren Handlingsprogram 2014-2017 2 Innhold Forord...

Detaljer

Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT

Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT GOD FOLKEHELSE I NORDRE LAND HEISEN STÅR IKKE, TA TRAPPEN LIKEVEL Innhold 1. Innledning... 4 1.2 Bakgrunn... 4 1.2 Prosjektmål... 4 1.2.1 Resultatmål:... 4 1.2.2.

Detaljer

Plattform for regjeringssamarbeidet mellom Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet 2005-09

Plattform for regjeringssamarbeidet mellom Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet 2005-09 Plattform for regjeringssamarbeidet mellom Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet 2005-09 Innledning...2 Kapittel 1: Verdigrunnlag for et nytt flertall...3 Kapittel 2: Internasjonal

Detaljer

Frihet og trygghet for alle. De Kristnes handlingsprogram for perioden 2013-2017 DE KRISTNE

Frihet og trygghet for alle. De Kristnes handlingsprogram for perioden 2013-2017 DE KRISTNE De Kristnes handlingsprogram for perioden 2013-2017 Innhold De Kristne ble stiftet for å ta vare på de grunnleggende verdiene som har gjort Norge til et trygt, stabilt og fremgangsrikt samfunn gjennom

Detaljer

FORORD Med dette legger programkomiteen frem sitt endelige forslag til nytt stortingsprogram for perioden 2013-2017.

FORORD Med dette legger programkomiteen frem sitt endelige forslag til nytt stortingsprogram for perioden 2013-2017. 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 FORORD Med dette legger programkomiteen frem sitt endelige forslag til nytt stortingsprogram for perioden 01-01. Programkomiteen ble nedsatt av Venstres landsstyre i oktober

Detaljer

Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12

Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12 Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12 Den lille byen Svelvik, og dens evige kamp med å bli satt på kartet... Svelvik kommune Juni 2011 Innholdsfortegnelse

Detaljer

KOMMUNEPLAN for. Namdalseid kommune. Langsiktig del

KOMMUNEPLAN for. Namdalseid kommune. Langsiktig del KOMMUNEPLAN for Namdalseid kommune 2001 2012 Langsiktig del Vedtatt av Kommunestyret den 21.06.2001 1 Innholdsfortegnelse KAP 1. INNLEDNING 3 1.1. PLANPROSESSEN 3 1.2 PLANENS OPPBYGNING 4 KAP 2. SAMFUNNSUTVIKLINGEN

Detaljer

Et tredje standpunkt: Ulik bakgrunn - Felles framtid

Et tredje standpunkt: Ulik bakgrunn - Felles framtid Et tredje standpunkt: Ulik bakgrunn - Felles framtid SVs integreringspolitiske plattform vedtatt av SVs landsstyre 6. juni 2010 SVs mål er et solidarisk og inkluderende samfunn, der alle har like muligheter

Detaljer

!!!!!! !!!!!!! OSLOPROGRAM 2015-2019 !!!!!!

!!!!!! !!!!!!! OSLOPROGRAM 2015-2019 !!!!!! OSLOPROGRAM 2015-2019 INNHOLD 1. TENK NYTT STEM GRØNT Våre kjernesaker 2015-2019 2. VÅRE VISJONER FOR OSLO En nullutslippsby En mangfoldig storby En aktiv samferdselspolitikk 3. EN SAMFERDSELSPOLITIKK

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Innholdsfortegnelse Kapittel 1: En helsepolitikk for vår tid... 2 Kapittel 2: Gode liv

Detaljer

Innkomne forslag. Innhold. Innstilling til landsmøtet

Innkomne forslag. Innhold. Innstilling til landsmøtet Innkomne forslag Innstilling til landsmøtet Innhold Innhold... 1 Utdanning... 2 Barn og familie... 52 Kultur... 69 Utenriks og forsvar... 80 Sosiale saker... 132 Arbeid... 144 Helse... 162 Inkludering...

Detaljer

Mennesker. Miljø. Kunnskap. Oslo Venstres bystyreprogram 2015 2019

Mennesker. Miljø. Kunnskap. Oslo Venstres bystyreprogram 2015 2019 Mennesker. Miljø. Kunnskap. Oslo Venstres bystyreprogram 2015 2019 Vedtatt på årsmøtet 7. og 8. februar 2015 1 Liberal by 4 Grønn by Klima 5 Miljø. 6 Samferdsel. 8 Byutvikling.. 11 Mulighetenes by Barnehage..

Detaljer

FOLKEHELSESTRATEGI 2011-2014. Vedtatt av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 08.11.2011

FOLKEHELSESTRATEGI 2011-2014. Vedtatt av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 08.11.2011 FOLKEHELSESTRATEGI 2011-2014 Vedtatt av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 08.11.2011 Akershus fylkeskommune FOLKEHELSESTRATEGI 2011 2014 3 Folkehelse framholdes i mange sammenhenger som

Detaljer

Regionalplanstrategi. for Aust-Agder2012 2016

Regionalplanstrategi. for Aust-Agder2012 2016 Regionalplanstrategi for Aust-Agder2012 2016 Innhold Kapittel Side 1. Innledning 3 2. Overordnede mål: Regionplan Agder 2020 4 3. Rammer for regional planlegging 6 4. Arbeidet med regional planstrategi

Detaljer

1. Det er bare Hamar som har By- og bygdelista! Det er du som er Hamar

1. Det er bare Hamar som har By- og bygdelista! Det er du som er Hamar Program 2015 2019 Det er du som er Hamar Det er ikke hus, veger eller sykehjemsplasser som skaper Hamar. Det er menneskene, vi som bor her. Hamar er deg og nesten 30.000 andre. Med ulike behov, ulike interesser

Detaljer

Prinsipp- og handlingsprogram 2013 2017

Prinsipp- og handlingsprogram 2013 2017 PRINSIPP- OG HANDLINGSPROGRAM VEDTEKTER 2014 2017 Prinsipp- og handlingsprogram 2013 2017 omtanke solidaritet samhold Innhold Prinsipprogrammet... 3 Handlingsprogrammet... 8 Tariffpolitikk... 8 Likestilling

Detaljer