INNHOLD. Revidert nasjonalbudsjett på internett:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLD. Revidert nasjonalbudsjett på internett: http://www.statsbudsjettet.dep.no http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin.html?"

Transkript

1 Pressehefte Revidert budsjett 2007 Heftet inneholder pressemeldinger og lysark i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett og omprioriteringer på statsbudsjettet for 2007

2 INNHOLD Nye hovedtall i det reviderte budsjettet for 2007: Norsk økonomi inne i en høykonjunktur 4 Endringer i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett Skatte- og avgiftsendringer i det reviderte budsjettet 16 Retningslinjer for statens kjøp av Kyoto-kvoter 18 Reduksjon i passgebyret for barn 20 Offentleggjering av skattelister 22 Endringar i artistskattelova 23 Tollova blir skjerpa i kampen mot piratkopiar 24 Moms på inngangsbilletter til striptease 25 Ny individuell pensjonsordning 26 Finansministerens lysark 27 Revidert nasjonalbudsjett på internett: Pressemeldinger på internett: Press Releases on the Internet: Informasjonsenheten Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Kontoradresse: Akersg. 40 Nettadresse: regjeringen.no/fin Telefon: Telefaks: Avdelingsdirektør Runar Malkenes Telefon: / Informasjonsrådgiver Frank Vatne Telefon: / Nettredaktør Tor Martin Bærum Telefon: / Informasjonsrådgiver Anders Lande Telefon: /

3 4 Pressemelding Nr.: 34/2007 Dato: Kontaktperson: Nina Bjerkedal, telefon / mobil Knut Moum, telefon / mobil Nye hovedtall i det reviderte budsjettet for 2007: Norsk økonomi inne i en sterk høykonjunktur Etter over tre år med sterk vekst i fastlandsøkonomien er Norge inne i en markert høykonjunktur. Det har aldri vært flere i arbeid, og arbeidsledigheten er den laveste på nærmere 20 år. - Ved revisjonen av budsjettet for 2007 legger Regjeringen vekt på å bidra til at den positive utviklingen kan fortsette, sier finansminister Kristin Halvorsen. Vi har hatt høy økonomisk vekst i Norge i flere år. Den gode utviklingen i arbeidsmarkedet har gitt grunnlag for en sterk vekst i husholdningenes inntekter. Samtidig har høy produktivitetsvekst og en kraftig oppgang i verdensøkonomien bidratt til god lønnsomhet i norsk næringsliv. - Utviklingen i norsk økonomi er svært gledelig. Arbeidsledigheten går ned i hele landet, og nedgangen omfatter alle aldersgrupper. Den gunstige situasjonen i arbeidsmarkedet øker mulighetene for at flere kan få fotfeste i yrkeslivet. Dette er bra både for den enkelte og for landet, sier finansminister Kristin Halvorsen. - Samtidig er kapasitetsutnyttelsen i økonomien høy. Så langt har arbeidsinnvandring bidratt til å avhjelpe mangel på arbeidskraft i flere næringer. Nå melder stadig flere bedrifter om kapasitetsbegrensninger. I en slik situasjon er det fare for en kostnadsvekst som det over tid kan bli vanskelig å leve med for de konkurranseutsatte næringene. Regjeringen vil derfor holde bruken av oljeinntekter på et nivå som understøtter en fortsatt balansert utvikling i norsk økonomi, understreker finansminister Kristin Halvorsen. Informasjonsenheten Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Kontoradresse: Akersg. 40 Nettadresse: regjeringen.no/fin Telefon: Telefaks: Avdelingsdirektør Runar Malkenes Telefon: / Informasjonsrådgiver Frank Vatne Telefon: / Nettredaktør Tor Martin Bærum Telefon: / Informasjonsrådgiver Anders Lande Telefon: /

4 5 Hovedtrekkene i Regjeringens forslag i revidert budsjett for 2007 er: Det strukturelle, oljekorrigerte budsjettunderskuddet reduseres med 3,2 milliarder kroner, fra 71 milliarder kroner i det vedtatte budsjettet til 67,8 milliarder kroner i revidert budsjett. Revisjonen innebærer at bruken av oljepenger kommer ned i 3,8 prosent av kapitalen i Statens pensjonsfond Utland ligger dermed an til å bli det første året etter innføringen av handlingsregelen der bruken av oljeinntekter blir lavere enn forventet fondsavkastning. Målt som andel av trend-bnp for Fastlands-Norge utgjør underskuddet 4,3 prosent. Den reelle, underliggende veksten i statsbudsjettets utgifter anslås til 3¾ prosent fra 2006 til Dette er ¾ prosentpoeng mer enn i vedtatt budsjett. Oppjusteringen av utgiftsveksten må ses i sammenheng med at utgiftene i statsregnskapet for 2006 ble lavere enn anslått i Nasjonalbudsjettet Anslaget for kommunesektorens inntekter i 2007 er oppjustert med 1,3 milliarder kroner reelt i forhold til saldert budsjett. Realveksten i kommunenes samlede inntekter fra 2006 til 2007 anslås til 0,5 prosent, eller knapt 1,3 milliarder kroner, regnet i forhold til regnskap for For 2006 anslås nå den reelle veksten i kommunenes samlede inntekter til hele 12,8 milliarder kroner, tilsvarende 5,6 prosent. Det oljekorrigerte budsjettunderskuddet i 2007 er 38,8 milliarder kroner, om lag 15,3 milliarder kroner lavere enn i saldert budsjett. Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten anslås til vel 301 milliarder kroner i 2007, 63,5 milliarder kroner under nivået i saldert budsjett. Nedjusteringen må bl.a. ses i sammenheng med at anslaget for oljeprisen er satt ned, fra 390 kroner pr. fat i saldert budsjett til 370 kroner pr. fat nå, samtidig som anslaget for petroleumsproduksjonen er redusert med vel 9 prosent. Nettoavsetningen til utenlandsdelen av Statens pensjonsfond anslås til i underkant av 263 milliarder kroner, etter at overføringen til statsbudsjettet på 38,8 milliarder kroner er trukket fra. Samlet overskudd på statsbudsjettet og i Statens pensjonsfond anslås til 338 milliarder kroner i Markedsverdien av den samlede kapitalen i Statens pensjonsfond anslås til milliarder kroner ved utgangen av Samtidig anslås statens pensjonsforpliktelser i folketrygden til nesten milliarder kroner ved utgangen av 2007.

5 6 Nøkkeltall for norsk økonomi Høy aktivitet i norsk økonomi Norsk økonomi er inne i en sterk høykonjunktur. Den årlige veksten i BNP for Fastlands-Norge har vært om lag 4½ prosent i tre år. Lave renter og sterk inntektsvekst har understøttet en markert oppgang i husholdningenes etterspørsel. Samtidig har god lønnsomhet og høy kapasitetsutnyttelse bidratt til en betydelig vekst i fastlandsbedriftenes investeringer. En kraftig økning i oljeinvesteringene har også trukket innenlandsk etterspørsel opp. Veksten i BNP for Fastlands-Norge anslås nå til 3¾ prosent i 2007, ¾ prosentpoeng mer enn lagt til grunn i Nasjonalbudsjettet Anslagene innebærer at 2007 blir det fjerde året på rad med vekst klart over trend. Rekordlav ledighet og stramt arbeidsmarked Den sterke oppgangen bidrar til at stadig flere personer kommer i jobb, og arbeidsledigheten er på sitt laveste nivå på nærmere 20 år. Det siste året har sysselsettingen økt med om lag personer. For 2007 sett under ett anslås veksten i sysselsettingen nå til personer, mot personer i Nasjonalbudsjettet Som gjennomsnitt for året anslås arbeidsledigheten, målt ved Statistisk sentralbyrås arbeidskraftundersøkelse, til 2½ prosent av arbeidsstyrken. Til tross for høy arbeidsinnvandring melder nå stadig flere bedrifter om problemer med å skaffe kvalifisert arbeidskraft. Utviklingen i arbeidsmarkedet framover vil i stor grad avhenge av i hvilken grad det lar seg gjøre å mobilisere ytterligere arbeidskraftreserver, enten fra arbeidsinnvandring, fra grupper som i dag står utenfor arbeidsmarkedet eller fra deltidsansatte som kan arbeide mer. Høyere lønnsvekst Tilstrammingen i arbeidsmarkedet har bidratt til økende lønnsvekst. Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene anslår at den gjennomsnittlige årslønnsveksten økte fra 3,3 prosent i 2005 til 4,1 prosent i På bakgrunn av resultatene så langt i årets lønnsoppgjør, er gjennomsnittlig årslønnsvekst i 2007 anslått til 4¾ prosent i Revidert nasjonalbudsjett Anslaget forutsetter blant annet at lønnsveksten for grupper som får sin lønn basert på lokale forhandlinger blir om lag på linje med resultatet for de avsluttede oppgjørene. For Norges handelspartnere er lønnsveksten anslått til vel 3 prosent i år. Lønnskostnadene fortsetter dermed å øke sterkere enn hos våre handelspartnere. Fortsatt lav prisstigning Høyere vekst i lønnskostnadene forventes å bidra til at veksten i konsumprisene justert for avgiftsendringer og utenom energivarer (KPI-JAE) tar seg opp fra 0,8 prosent i 2006 til 1½ prosent i Nedgang i elektrisitetsprisene ser ut til å trekke veksten i konsumprisene (KPI) ned fra 2,3 prosent i fjor til ¾ prosent i inneværende år. Dette er 1 prosentpoeng lavere enn anslått i Nasjonalbudsjettet 2007.

6 7 Sterk vekst også internasjonalt Veksten i verdensøkonomien har vært sterk de siste årene. Også framover ventes det en solid vekst internasjonalt. I USA bidrar fall i boliginvesteringene til at veksten vil bremse noe opp fra i fjor, mens veksten ventes å holde seg oppe i euroområdet og i Japan. I Kina og India er den økonomiske veksten fortsatt høy. Veksten i verdensøkonomien samlet antas å avta fra om lag 5½ prosent i fjor til litt under 5 prosent i år. For Norges handelspartnere legges det til grunn at BNP-veksten avtar fra 3¾ prosent i fjor til 3¼ prosent i år. Fortsatt høy oljepris Den sterke veksten i verdensøkonomien har bidratt til økt etterspørsel etter viktige norske eksportprodukter som metaller og råolje og oppgang i prisene. Prisen på råolje steg fra vel 200 kroner pr. fat som gjennomsnitt for 2003 til rundt 450 kroner pr. fat i fjor sommer, men har deretter falt noe tilbake. I Revidert nasjonalbudsjett 2007 er det lagt til grunn en oljepris på 370 kroner pr. fat for inneværende år, 20 kroner mindre enn i vedtatt budsjett for 2007.

7 8 Hovedtall på statsbudsjettet og i Statens pensjonsfond. Mrd. kroner Regnskap Anslag Totale inntekter ,8 994,9 979,3 1 Inntekter fra petroleumsvirksomhet ,0 376,6 322,7 1.1 Skatter og avgifter ,8 217,3 183,9 1.2 Andre petroleumsinntekter ,2 159,3 138,8 2 Inntekter utenom petroleumsinntekter ,8 618,3 656,6 2.1 Skatter og avgifter fra Fastlands-Norge ,9 562,5 601,8 2.2 Andre inntekter... 45,9 55,9 54,8 Totale utgifter ,1 683,5 716,7 1 Utgifter til petroleumsvirksomhet... 21,4 21,2 21,3 2 Utgifter utenom petroleumsvirksomhet ,6 662,3 695,4 Overskudd på statsbudsjettet før overføring til Statens pensjonsfond Utland ,8 311,4 262,6 - Netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten ,5 355,4 301,4 = Oljekorrigert overskudd ,8-44,0-38,8 + Overført fra Statens pensjonsfond Utland... 70,6 57,4 38,8 = Overskudd på statsbudsjettet... 5,8 13,4 0,0 + Netto avsatt i Statens pensjonsfond Utland ,0 298,0 262,6 + Rente- og utbytteinntekter mv. i Statens pensjonsfond ,9 64,1 75,7 = Samlet overskudd på statsbudsjettet og i Statens pensjonsfond ,6 375,5 338,3 Memo: Markedsverdien av Statens pensjonsfond Utland Markedsverdien av Statens pensjonsfond 2, Statens pensjonsfond ble opprettet 1. januar 2006 som en overbygning for Statens petroleumsfond og Folketrygdfondet. For 2005 viser tabellen kun til det tidligere Statens petroleumsfond. 2. Ved utgangen av året. 3. Inkluderer kapitalen i Folketrygdfondet for 2005, ekskl. kontolånene til staten. Kilder: Statistisk sentralbyrå og.

8 9 Hovedtall for norsk økonomi. Prosentvis endring fra året før. Mrd. kroner ) Faste 2004-priser: Privat konsum 873,3 4,3 4,0 Offentlig konsum 415,0 2,2 3,1 Bruttoinvesteringer i fast kapital 404,1 8,9 6,1 Oljeutvinning og rørtransport 99,7 9,1 5,0 Bedrifter i Fastlands-Norge 137,3 10,5 7,5 Boliginvesteringer 91,9 6,4 5,0 Etterspørsel fra Fastlands-Norge 1 575,5 4,5 4,3 Eksport 997,0 1,5 1,5 Herav: Råolje og naturgass 496,2-5,4-3,6 Tradisjonelle varer 271,7 6,5 4,8 Import 613,9 9,1 5,9 Herav: Tradisjonelle varer 404,3 10,6 6,0 Bruttonasjonalprodukt 2 148,0 2,9 2,5 Herav: Fastlands-Norge 1 563,1 4,6 3,7 Fastlands-Norge uten el ,2 5,0 3,8 Andre nøkkeltall: Sysselsetting, personer.. 3,1 2,1 Arbeidsledighetsrate, AKU (nivå).. 3,4 2,5 Årslønn.. 4,1 4¾ Konsumprisindeksen (KPI).. 2,3 ¾ KPI-JAE 2).. 0,8 1½ Oljepris, kroner pr. fat Driftsbalansen (pst. av BNP).. 16,7 12,9 Husholdningenes sparing, pst. av disponibel inntekt.. 1,4 1,8 1) Foreløpige nasjonalregnskapstall kroner. 2) Konsumprisindeksen justert for avgiftsendringer og utenom energivarer. Kilder: Statistisk sentralbyrå og.

9 10 Norsk økonomi A. BNP for Fastlands-Norge og sysselsatte personer. Endring fra året før Prosent 8 personer BNP for Fastlands-Norge (venstre akse) Sysselsatte personer (høyre akse) B. Sysselsetting og arbeidsstyrke personer Arbeidsstyrke Sysselsetting C. Arbeidsledighet. Prosent av arbeidsstyrken AKU-ledige (3 mnd. glidende gjennomsnitt) Registrert ledige D. Spotpris på Brent Blend. Kroner pr. fat 50 Anslag Kilder: Statistisk sentralbyrå, NAV og.

10 11 Pressemelding Nr.: 35/2007 Dato: Kontaktperson: Morten Baltzersen, telefon / mobil Runar Malkenes, telefon / mobil Endringer i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2007 Innenfor redusert bruk av oljepenger med 3,2 milliarder kroner har Regjeringen funnet rom for å prioritere flere viktige områder. Det foreslås økte bevilgninger til barn, unge og opplæring, til styrket miljøinnsats og til tiltak i distriktene. Bevilgningene til flere regelstyrte utgiftsordninger foreslås endret som følge av ny informasjon. Norsk økonomi går godt. De sykdomsrelaterte utgiftene under folketrygden vokser mindre enn lagt til grunn da statsbudsjettet ble vedtatt i fjor. Samtidig blir statens inntekter fra utbytter og skatter og avgifter høyere enn antatt, også når det korrigeres for effekten av høykonjunkturen. For å legge et grunnlag for en fortsatt gunstig økonomisk utvikling, legger Regjeringen vekt på at en betydelig del av handlingsrommet som følger med høyere inntekter og lavere regelstyrte utgifter brukes til å redusere bruken av oljepenger. Samtidig er det funnet rom for å øke bevilgningene til noen prioriterte formål. Regjeringens mål er at barn og unge skal ha gode kostholdsvaner som gir grunnlag for et godt læringsutbytte i skolen. Regjeringen foreslår derfor at det innføres en ordning med gratis frukt og grønnsaker til alle elever på skoler med ungdomstrinn (det vil si ungdomsskoler med trinn og kombinerte skoler med trinn) fra skolestart høsten Utgiftene er beregnet til 87 millioner kroner i år. Det foreslås også å styrke rådgivningstjenesten i ungdomsskolen slik at flere elever kan få veiledning til å ta bevisste valg om videre utdanning. Målsettingen er at flere elever skal fullføre videregående opplæring. Regjeringen prioriterer også økte midler til forsøk i grunnopplæring som skal omfatte utvidet skoledag, økt fysisk aktivitet, leksehjelp og skolemat. Informasjonsenheten Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Kontoradresse: Akersg. 40 Nettadresse: regjeringen.no/fin Telefon: Telefaks: Avdelingsdirektør Runar Malkenes Telefon: / Informasjonsrådgiver Frank Vatne Telefon: / Nettredaktør Tor Martin Bærum Telefon: / Informasjonsrådgiver Anders Lande Telefon: /

11 12 Som følge av at det ble etablert flere nye barnehageplasser i 2006 enn tidligere antatt, er måltallene for utbygging av nye barnehageplasser i 2007 justert opp. Det legges nå til grunn en kapasitetsvekst i 2006 og 2007 på til sammen heldagsplasser, fordelt med plasser i 2006 og plasser i Det er om lag flere plasser for denne toårsperioden enn lagt til grunn i saldert budsjett. Bevilgningene til barnehager (drift- og investeringstilskudd og skjønnsmidler) økes med 370 millioner kroner som følge av dette. Dette er den sterkeste veksten i antall barnehageplasser noensinne, noe som betyr et steg nærmere full dekning. Regjeringen foreslår å øke driftsbevilgningen til det statlige barnevernet med 240,2 millioner kroner som følge av flere barn under omsorg og økte utgifter til barnevernstiltakene. Bevilgningen til utstyrsanskaffelser reduseres med 20 millioner kroner. Netto øker utgiftene med 220,2 millioner kroner. Regjeringen prioriterer miljøtiltak. På samferdselsområdet foreslås det økte bevilgninger til kollektivtransport i byene og i distriktene, investeringer i jernbanelinjen og til nye gang- og sykkelveger. På Miljøverndepartementets budsjett prioriteres blant annet bekjempelse av lakseparasitten Gyrodactylus salaris, bevaring av sukkertareskogen utenfor kysten, villreinsenteret på Hjerkinn og nye prosjekter i Artsdatabanken. Regjeringen foreslår også økte bevilgninger til tiltak i distriktene, herunder midler til omstilling i kommunene Vanylven, Meråker og Gamvik, samt en vesentlig opptrapping av innsatsen for bredbåndsutbygging i hele landet. Videre foreslår Regjeringen til sammen 345 millioner kroner i økte utgifter knyttet til oppryddings- og sikringsarbeid i Hanekleiv- og Løkentunnelen, samt mindre arbeid i andre tunneler i Vestfold og til ekstra inspeksjoner av tunneler i Norge. Bevilgningene til politiet foreslås økt, med vekt på Oslopolitiets ressurser. Ny informasjon om utgiftsutviklingen i folketrygdens tilsier at utgiftsanslagene reduseres med til sammen 2,1 milliarder kroner. Nye anslag for det sykefraværet som folketrygden dekker, bidrar alene til å redusere utgiftene med 0,8 milliarder kroner, mens utgiftene til andre sykdomsrelaterte stønadsordninger (attføring, rehabilitering og uførestønader) settes ned med 0,9 milliarder kroner. Folketrygdens utgifter til helseformål anslås nå til knapt 0,6 milliarder kroner lavere enn i saldert budsjett. Det er særlig utgiftene til legemidler som anslås lavere enn tidligere. I motsatt retning trekker noe høyere utgifter til foreldrepenger og tekniske hjelpemidler. Også på andre områder enn folketrygdens regelstyrte utgiftsordninger tilsier ny informasjon endrede bevilgninger i forhold til saldert budsjett, uten at dette gir uttrykk for nye politiske prioriteringer. Bevilgningene til Statens lånekasse for utdanning, Norges bidrag til finansieringsordningene i det utvidede EØS og til CO2-håndtering foreslås redusert, mens ny informasjon innebærer at bevilgningene til blant annet sysselsettingstilskudd til sjøfolk og merverdiavgiftskompensasjon til kommunene foreslås økt.

12 13 Økt anslag for lønnveksten fra 2006 til 2007 og høyere lønnsvekst i 2006 enn lagt til grunn i for reguleringen av folketrygdens grunnbeløp i fjor vår, bidrar til økte utgifter til lønns- og trygdeoppgjør i år. Stortingsproposisjoner om bevilgningsendringer i tilknytning til lønns- og trygdeoppgjørene vil bli fremmet senere i vår. For å ta tilstrekkelig høyde for bevilgningene i forbindelse med lønns- og trygdeoppgjør foreslås det nå å øke bevilgningen til tilfeldige utgifter på kap med om lag 1,6 milliarder kroner. De strukturelle skatte- og avgiftsinntektene øker med 2,5 milliarder kroner, mens øvrige inntekter øker med 2,1 milliarder kroner. Av dette bidrar økte ubyttebetalinger med til sammen vel 1,3 milliarder kroner, i hovedsak som følge av høyere utbyttebetalinger fra særlig Norsk Hydro ASA, Telenor ASA, DnB NOR ASA, Cermaq ASA og Statnett SF. Tabellen under oppsummerer tidligere vedtatte bevilgningsendringer og Regjeringens forslag til endringer på statsbudsjettet for 2007 i proposisjonen som fremmes samtidig med Revidert nasjonalbudsjett Utgifter og inntekter knyttet til petroleumsvirksomhet og lånetransaksjoner er ikke medregnet. Endringer på poster som korrigeres ved beregningen av det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet, er heller ikke tatt med i oversikten over utgifts- og inntektsforslag. I tabellen inngår også forslag til bevilgningsendringer i 2007-budsjettet som allerede er fremmet for Stortinget.

13 14 Tabell: Forslag fremmet etter salderingen av statsbudsjett for 2007 og anslagsendringer som inngår i den strukturelle, oljekorrigerte budsjettbalansen. Millioner kroner Mill. kroner Økte utgifter fremmet for Stortinget tidligere i år Regionale helseforetak mv. 800 Opprydding etter forliset av lastebåten "Server 226 NATOs uformelle utenriksministermøte 65 Justeringer i tilskuddene til frittstående skoler 21 Økte bevilgninger til utlendingsforvaltningen 43 - Økte inntekter fremmet for Stortinget tidligere i år 25 Økte gebyrinntekter utlendingssaker 25 + Utgiftsforslag som fremmes i denne proposisjonen 279 Barnehager 374 Rassikring i tunneler mv. 345 Statlig forvaltning av barnevernet 220 Kompensasjon for merverdiavgift til kommunene 200 Styrker i Libanon og Afghanistan 190 Sysselsettingstilskudd til sjøfolk 150 Bredbånd - Høykom 100 Rentekompensasjon for skoleanlegg, kirkebygg, sykehjemsplasser mv. 102 Tilskudd til Statens pensjonskasse 94 IKT-investeringer knyttet til NAV-reform og pensjonsreform 90 Ny ordning med gratis frukt og grønnsaker i skolen 87 Politiet og Økokrim 77 Omstillingsmidler Vanylven, Meråker og Gamvik 55 Belønningsordningen for kollektivtrafikk 47 Miljøformål på Miljøverndepartementets budsjettområde 44 Forsøk med utvidet skoledag, leksehjelp, fysisk aktivitet og skolemat 23 Riksvegferjer 20 Reservekraftanlegg Svalbard 20 Anslagsendringer i folketrygden CO2-håndtering -520 Statens lånekasse for utdanning - stipend og rentestønad -486 Finansieringsordningene, EØS -440 Faseforskyving byggeprosjekter, netto -126 Arbeidsmarkedstiltak -110 Opplæring for voksne innvandere, netto -103 Inntektsoppgjør mv Andre forslag, netto Inntektsforslag som fremmes i denne proposisjonen, utenom renter Økt utbytte fra selskaper Salg av oljeberedskapslagre 700

14 Statlig forvaltning av barnevernet, refusjoner 125 Gebyrinntekter i Brønnøysundregistrene 70 Gebyrinntekter i politi- og lensmannsetaten -170 Anslagsendringer i Folketrygden -81 Endring i engangsavgiften på motorvogner for E85-biler -20 Andre forslag, netto 155 Mill. kroner - Anslag, strukturelle skatte- og avgiftsinntekter fra Fastlands-Norge mv = Endring i det strukturelle, oljekorrigerte budsjettunderskuddet Kilde:

15 16 Pressemelding Nr.: 36/2007 Dato: Kontaktperson: Runar Malkenes, telefon / mobil Frank Vatne, telefon / mobil Skatte- og avgiftsendringer i det reviderte budsjettet I Revidert nasjonalbudsjett 2007 foreslår Regjeringen enkelte endringer i skatte- og avgiftsopplegget og varsler noen saker den vil jobbe videre med fram mot budsjettet for Samlet gir endringene et inntektstap for staten på om lag 33 millioner kroner i Støtte til flexifuelbiler Regjeringen foreslår en støtteordning for E85-biler gjennom et fradrag i engangsavgiften på kroner pr. E85-bil med virkning fra 1. juli Dette svarer om lag til merkostnaden knyttet til produksjon av en E85-bil. Regjeringen vil følge utviklingen over tid for å se at den valgte støtteordningen virker etter hensikten. Utvidet frist for innberetning av merverdiavgift I forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2007 ble oppgave- og betalingsfristen for tredje termin merverdiavgift utsatt fra 10. august til 20. august. Regjeringen foreslår nå å utsette fristen for innbetaling av tredje termin merverdiavgift med ytterligere 11 dager, fra 20. august til 31. august. Strategi for økt bruk av biodrivstoff I erklæringen fra Soria Moria heter det at Regjeringen vil igangsette et introduksjonsprogram for bruk av biodrivstoff i tråd med EU-direktiv 2003/30/EF. Regjeringen legger nå fram sin strategi for økt bruk av biodrivstoff i Norge. Det settes et omsetningskrav til andel omsatt biodrivstoff tilsvarende 2 volumprosent i 2008 og 5 volumprosent i Regjeringen vil arbeide for et mål om å nå 7 volumprosent i Merverdiavgift ved omsetning av brukte kjøretøy Et forslag om omlegging fra dagens omregistreringsavgift til merverdiavgift ved Informasjonsenheten Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Kontoradresse: Akersg. 40 Nettadresse: regjeringen.no/fin Telefon: Telefaks: Avdelingsdirektør Runar Malkenes Telefon: / Informasjonsrådgiver Frank Vatne Telefon: / Nettredaktør Tor Martin Bærum Telefon: / Informasjonsrådgiver Anders Lande Telefon: /

16 17 omsetning av brukte kjøretøyer har vært på høring. Departementet går nå gjennom høringsuttalelsene og arbeider videre med eventuelle endringer fram mot budsjettet for Differensiert arbeidsgiveravgift nå også for transportsektoren i sone I a Europakommisjonen har gjennom en ny forordning åpnet opp for at også transportsektoren skal kunne motta såkalt bagatellmessig støtte fra det offentlige. Regjeringen foreslår derfor at avgiftsvedtaket endres slik at også transportforetak nå kan beregne arbeidsgiveravgift med redusert sats på 10,6 prosent innenfor fribeløpet i sone I a. For foretak som driver transport på vei er fribeløpet kroner per år. For øvrige typer transportforetak er fribeløpet kroner per år. Endringene foreslås å få virkning allerede fra 1. januar 2007.

17 18 Pressemelding Nr.: 37/2007 Dato: Kontaktperson: Sigurd Klakeg, telefon / mobil Frank Vatne, telefon / mobil Retningslinjer for statens kjøp av Kyoto-kvoter - Regjeringen har i Revidert nasjonalbudsjett foreslått prinsipper for statens kjøp av Kyoto-kvoter. Formålet med kvotekjøpet er å sikre at Norge oppfyller Kyoto-forpliktelsen samtidig som vi bidrar til utslippsreduksjoner i andre land, sier finansminister Kristin Halvorsen. Staten skal fremme strenge miljøkrav og vil derfor kun kjøpe kvoter som er sertifisert av et særskilt FN-organ. Kvotekjøp fra større vannkraftverk krever at prosjektene oppfyller særskilte internasjonale retningslinjer. Knapt noen vare eller tjeneste staten kjøper, er underlagt en så streng internasjonal godkjenning som disse klimakvotene. Innenfor disse rammene legges det avgjørende vekt på at kvotene som kjøpes, skal gi størst mulig utslippsreduksjon for pengene. Staten vil i utgangspunktet dekke sitt kjøp av kvoter fra prosjekter innenfor Den grønne utviklingsmekanismen (CDM) og Felles gjennomføring (JI). Betaling for kjøpte kvoter foretas først når prosjektene leverer FN-sertifiserte kvoter. En kontrakt om kvotekjøp med den norske stat kan imidlertid inngås i en tidlig fase av prosjektet og vil dermed gjøre det lettere for prosjektet å skaffe finansiering. Det vil blant annet bli lagt vekt på å innhente informasjon om potensielle prosjekter i mindre utviklingsland. Dette vil bidra til å utvikle bruken av de markedsbaserte mekanismene i disse landene. - Internasjonal handel med utslippskvoter vil være et viktig instrument i arbeidet for å redusere utslippene av klimagasser i verden. Utviklingen av et effektivt internasjonalt marked for utslippskvoter vil bidra til at disse tiltakene i Kyoto-avtalen kan gjennomføres der de har størst effekt. Norge vil som en aktiv kvotekjøper bidra til utviklingen av dette markedet, sier finansminister Kristin Halvorsen. Informasjonsenheten Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Kontoradresse: Akersg. 40 Nettadresse: regjeringen.no/fin Telefon: Telefaks: Avdelingsdirektør Runar Malkenes Telefon: / Informasjonsrådgiver Frank Vatne Telefon: / Nettredaktør Tor Martin Bærum Telefon: / Informasjonsrådgiver Anders Lande Telefon: /

18 19 Bevilgning og fullmakt for inngåelse av kontrakter for kjøp av kvoter for å oppfylle Kyoto-forpliktelsen er til sammen 200 millioner kroner i Med en kvotepris på 100 kroner pr. tonn vil dette tilsvare 2 millioner tonn CO2-kvoter. Kvoter for statsansattes reiser I tillegg til å kjøpe kvoter for å oppfylle Kyoto-forpliktelsen, vil Regjeringen kjøpe kvoter for statsansattes reiser med fly til utlandet. Det legges opp til at kjøpene av kvoter for statsansattes utenlandsreiser med fly baseres på samme retningslinjer som kjøp av kvoter for å oppfylle Norges forpliktelse i forhold til Kyotoprotokollen. Bevilgningen for kjøp av reiser for 2007 baseres på et anslag for samlet reisevirksomhet. Fra 2008 legges det opp til å etablere et system for registrering av reiser slik at kvotekjøpene kan baseres på faktisk reisevirksomhet. Forslag til bevilgning og fullmakt for statsansattes flyreiser i 2007 er på til sammen 12 millioner kroner. Saken er nærmere omtalt i St. prp. nr. 69 ( ) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet medregnet folketrygden 2007.

19 20 Pressemelding Nr.: 38/2007 Dato: Kontaktperson: Runar Malkenes, telefon / mobil Anders Lande, telefon / mobil Reduksjon i passgebyret for barn Regjeringen foreslår å redusere passgebyret for barn under 16 år til kostnadsdekkende pris. Dette innebærer en reduksjon på 150 kroner - fra 420 kroner til 270 kroner. Forslaget er et ledd i Regjeringens arbeid for å tilpasse nivået på statlige gebyrer til produksjonskostnadene. - For Regjeringen er det viktig at den økonomiske belastningen for barnefamiliene som skal reise på ferie eller besøk til utlandet, ikke blir uforholdsmessig høy. Under regjeringen Bondevik II økte passgebyrene for voksne og barn betraktelig, sier finansminister Kristin Halvorsen. Hun peker på at passgebyret for voksne økte fra 491 kroner i 2001 til 990 kroner i 2005, og passgebyret for barn fra 163 kroner til 420 kroner i denne perioden. - Overprisede statlige gebyrer er i realiteten en snikskatt. Forslaget om å redusere passgebyret for barn er et ledd i Regjeringens arbeid for å rydde opp i dette og tilpasse nivået på alle statlige gebyrer til produksjonskostnadene, sier finansminister Kristin Halvorsen. Skatte- og avgiftsregler endres normalt ikke ved revisjon av budsjettene. Men siden pass for barn må byttes ut relativt ofte ønsker Regjeringen å få dette på plass før sommerferien. Forslaget innebærer at passgebyret for barn reduseres med 150 kroner - fra 420 kroner til 270 kroner. Passgebyret betales ved søknad om pass. Det må foretas en endring av passloven før gebyret kan settes ned. Regjeringen vil fremme forslag til lovendring så raskt som mulig, og endringene vil senest tre i kraft fra 29. juni Informasjonsenheten Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Kontoradresse: Akersg. 40 Nettadresse: regjeringen.no/fin Telefon: Telefaks: Avdelingsdirektør Runar Malkenes Telefon: / Informasjonsrådgiver Frank Vatne Telefon: / Nettredaktør Tor Martin Bærum Telefon: / Informasjonsrådgiver Anders Lande Telefon: /

20 21 På grunn av stor pågang ved passkontorene i sommersesongen, er leveringstiden for pass i en del tilfeller lenger enn garantitiden på 10 arbeidsdager. Derfor er det viktig at det søkes om pass i god tid, helst så lenge som tre uker i forveien. Nærmere opplysninger om pass finnes på politiets hjemmeside eller ved henvendelse til politiet. For en nærmere omtale av forslaget vises det til St.prp. nr. 69 ( ).

Revidert nasjonalbudsjett 2007

Revidert nasjonalbudsjett 2007 Revidert nasjonalbudsjett 27 Finansminister Kristin Halvorsen 15. mai 27 Norsk økonomi er inne i en sterk høykonjunktur Nasjonalbudsjettet 27: Sterk vekst i BNP for Fastlands-Norge i tre år på rad 6 BNP

Detaljer

Revidert nasjonalbudsjett 2008

Revidert nasjonalbudsjett 2008 Revidert nasjonalbudsjett 8 Finansminister Kristin Halvorsen 1. mai 8 Sterk vekst i fastlandsøkonomien Sterk vekst i fastlandsøkonomien... BNP for Fastlands-Norge. Prosentvis vekst fra året før I fjor

Detaljer

Revidert nasjonalbudsjett 2006

Revidert nasjonalbudsjett 2006 Revidert nasjonalbudsjett 26 Finansminister Kristin Halvorsen 12. mai 26 1 2 Finansdepartementet Vi er privilegerte! 6 5 4 3 2 1 Luxembourg USA Norge Irland Sveits Danmark Canada Nederland Australia Storbritannia

Detaljer

Arbeid og velferd. Finansminister Sigbjørn Johnsen

Arbeid og velferd. Finansminister Sigbjørn Johnsen Arbeid og velferd Finansminister Sigbjørn Johnsen Norsk økonomi har greid seg bra Bruttonasjonalprodukt. Sesongjusterte volumindekser 1. kv. 25= 1 Arbeidsledighet (AKU), prosent av arbeidsstyrken Kilder:

Detaljer

Nasjonalbudsjettet 2007

Nasjonalbudsjettet 2007 1 Nasjonalbudsjettet 2007 - noen perspektiver på norsk økonomi CME seminar, 13. oktober 2006 1 Noen hovedpunkter og -spørsmål Utsikter til svakere vekst internasjonalt hva blir konsekvensene for Norge?

Detaljer

Revidert nasjonalbudsjett 2017 Flere jobber, bedre velferd og en trygg hverdag

Revidert nasjonalbudsjett 2017 Flere jobber, bedre velferd og en trygg hverdag Revidert nasjonalbudsjett 1 Flere jobber, bedre velferd og en trygg hverdag Finansminister Siv Jensen 11. mai 1 Statsbudsjettet 1 omstilling og vekst Støtter opp under aktivitet og sysselsetting Det økonomiske

Detaljer

Nasjonalbudsjettet Ekspedisjonssjef Knut Moum 20. oktober 2009

Nasjonalbudsjettet Ekspedisjonssjef Knut Moum 20. oktober 2009 Nasjonalbudsjettet 1 Ekspedisjonssjef Knut Moum. oktober 9 Bedring i penge- og kredittmarkedene etter et svært turbulent år Risikopåslag på tremåneders pengemarkedsrenter. Prosentpoeng Norge Euroområdet

Detaljer

Situasjonen i norsk økonomi og viktige hensyn i budsjettpolitikken

Situasjonen i norsk økonomi og viktige hensyn i budsjettpolitikken Situasjonen i norsk økonomi og viktige hensyn i budsjettpolitikken YS inntektspolitiske konferanse 27. februar 28 Statssekretær Roger Schjerva, Finansdepartementet Disposisjon: Den økonomiske utviklingen

Detaljer

Budsjettet for 2007. Finansminister Kristin Halvorsen 6. oktober 2006. Et budsjett som gjør forskjell, et budsjett for..

Budsjettet for 2007. Finansminister Kristin Halvorsen 6. oktober 2006. Et budsjett som gjør forskjell, et budsjett for.. Budsjettet for 7 Finansminister Kristin Halvorsen. oktober Et budsjett som gjør forskjell, et budsjett for.. Fellesskap og velferd Rettferdig fordeling Økt verdiskaping i hele landet Mer kunnskap og forskning

Detaljer

Budsjettet for Finansminister Per-Kristian Foss

Budsjettet for Finansminister Per-Kristian Foss Budsjettet for 26 Finansminister Per-Kristian Foss 1 Til dekket bord Veksten er høy Optimismen er stor, både i husholdningene og i bedriftene Renten er lav Antallet nyetableringer øker kraftig Også arbeidsmarkedet

Detaljer

Revidert budsjett for 2004. Finansminister Per-Kristian Foss

Revidert budsjett for 2004. Finansminister Per-Kristian Foss Revidert budsjett for 2004 Finansminister Per-Kristian Foss 1 Hva har skjedd siden Nasjonalbudsjettet 2004? Veksten internasjonalt har tatt seg opp Rekordlavt norsk rentenivå Økt optimisme blant bedriftene

Detaljer

Bruk av oljeinntekter gitt vedvarende høy oljepris

Bruk av oljeinntekter gitt vedvarende høy oljepris Bruk av oljeinntekter gitt vedvarende høy oljepris Finansminister Kristin Halvorsen Valutaseminaret,. januar 1 Anslag på oljeprisen er svært usikre 8 Prisen på råolje og anslag for prisutviklingen på ulike

Detaljer

Revidert nasjonalbudsjett 2010. Finansminister Sigbjørn Johnsen

Revidert nasjonalbudsjett 2010. Finansminister Sigbjørn Johnsen Revidert nasjonalbudsjett 21 Finansminister Sigbjørn Johnsen Internasjonal økonomi tar seg opp BNP-vekst fra samme kvartal året før. Prosent 12 1 8 6 4 2-2 -4 Industriland -6 Framvoksende økonomier -8

Detaljer

Statsbudsjett og Nasjonalbudsjett 2002. Finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen 11. oktober 2001

Statsbudsjett og Nasjonalbudsjett 2002. Finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen 11. oktober 2001 Statsbudsjett og Nasjonalbudsjett 2002 Finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen 11. oktober 2001 Svakere utvikling internasjonalt Laveste veksttakt siden begynnelsen av 1990-tallet 4 BNP-anslag for 2001.

Detaljer

Meld. St. 1. ( ) Melding til Stortinget. Nasjonalbudsjettet 2010

Meld. St. 1. ( ) Melding til Stortinget. Nasjonalbudsjettet 2010 Meld. St. 1 (2009 2010) Melding til Stortinget Nasjonalbudsjettet 2010 Tilråding fra Finansdepartementet av 9. oktober 2009, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Stoltenberg II) for husholdninger,

Detaljer

Revidert nasjonalbudsjett Finansminister Sigbjørn Johnsen. Arbeid og velferd

Revidert nasjonalbudsjett Finansminister Sigbjørn Johnsen. Arbeid og velferd Finansminister Sigbjørn Johnsen 2 Høy ledighet i de gjeldstyngede landene 24 22 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 Arbeidsledighet i prosent av arbeidsstyrken Hellas, Portugal og Spania Euroområdet Tyskland 24 22

Detaljer

Finansdepartementet. St.prp. nr. 69 (2006-2007) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2007

Finansdepartementet. St.prp. nr. 69 (2006-2007) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2007 Finansdepartementet St.prp. nr. 69 (2006-2007) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2007 2 St.prp. nr. 69 2006 2007 Innhold 1 Hovedinnholdet i proposisjonen 5 1.1 Rammene for finanspolitikken.....

Detaljer

Finansdepartementet. St.meld. nr. 2 (2006 2007) Revidert nasjonalbudsjett 2007

Finansdepartementet. St.meld. nr. 2 (2006 2007) Revidert nasjonalbudsjett 2007 Finansdepartementet St.meld. nr. 2 (26 27) Innhold 1 Hovedtrekkene i den økonomiske politikken og utsiktene for norsk økonomi.... 5 2 De økonomiske utsiktene...... 12 2.1 Norsk økonomi.................

Detaljer

nedgang. I tråd med dette har det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet økt noe langsommere så langt i denne stortingsperioden enn gjennom den

nedgang. I tråd med dette har det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet økt noe langsommere så langt i denne stortingsperioden enn gjennom den mange land. Anslagene i denne meldingen tar utgangspunkt i at budsjettet vil bidra til økt etterspørsel i norsk økonomi både i år og neste år, og at rentenivået vil gå litt ned gjennom 9. Selv med en avdemping

Detaljer

Statsbudsjettet

Statsbudsjettet 1 Statsbudsjettet 211 Norge har en spesiell næringsstruktur BNP fordelt etter næring 8 % USA (27) Norge (28) 1 % 14 % 42 % 69 % 13 % 8 % Industri Andre vareproduserende næringer Offetlig administrasjon

Detaljer

Revidert nasjonalbudsjett 2005. Finansminister Per-Kristian Foss

Revidert nasjonalbudsjett 2005. Finansminister Per-Kristian Foss Revidert nasjonalbudsjett 25 Finansminister Per-Kristian Foss 1 Fortsatt sterk vekst i norsk økonomi Veksten klart over trendveksten i både 24 og 25 Økt optimisme i næringslivet BNP for Fastlands-Norge

Detaljer

Utfordringer i finanspolitikken og konsekvenser for kommunesektoren

Utfordringer i finanspolitikken og konsekvenser for kommunesektoren Utfordringer i finanspolitikken og konsekvenser for kommunesektoren Per Mathis Kongsrud Torsdag 1. desember Skiftende utsikter for finanspolitikken Forventet fondsavkastning og bruk av oljeinntekter Prosent

Detaljer

Hovedstyremøte 29. oktober 2003

Hovedstyremøte 29. oktober 2003 Hovedstyremøte 9. oktober Hovedstyret oktober. Foliorenten og importvektet valutakurs (I-) ) Dagstall.. jan. okt. 8 8 Foliorenten (venstre akse) I- (høyre akse) 9 9 ) Stigende kurve betyr styrking av kronekursen

Detaljer

Utsikter for norsk økonomi

Utsikter for norsk økonomi Utsikter for norsk økonomi Partnernettverk Økonomistyring 20.oktober 2010 Statssekretær Ole Morten Geving 1 Den økonomiske politikken virker Bruttonasjonalprodukt. Sesongjusterte volumindekser 1. kv.2007

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2008 I forbindelse med det første konsultasjonsmøtet om statsbudsjettet

Detaljer

INNHOLD. Nye hovedtall i det reviderte budsjettet for 2005: Sterk vekst i norsk økonomi sysselsettingen øker Side 4

INNHOLD. Nye hovedtall i det reviderte budsjettet for 2005: Sterk vekst i norsk økonomi sysselsettingen øker Side 4 Side 3 INNHOLD Nye hovedtall i det reviderte budsjettet for 2005: Sterk vekst i norsk økonomi sysselsettingen øker Side 4 Endringer på utgiftssiden i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2005 Side

Detaljer

Et budsjett for bedre velferd og økt verdiskaping

Et budsjett for bedre velferd og økt verdiskaping Regjeringens budsjettforslag for 2005: Et budsjett for bedre velferd og økt verdiskaping Finansminister Per-Kristian Foss Lyse utsikter for norsk økonomi 6 BNP for Fastlands-Norge og AKU-ledighet 6 Veksten

Detaljer

De økonomiske utsiktene og pengepolitikken

De økonomiske utsiktene og pengepolitikken De økonomiske utsiktene og pengepolitikken Sentralbanksjef Svein Gjedrem Oslo, 9. november Bytteforhold til utlandet Varer. Indeks,. kv. 99 =,, I alt,, Tradisjonelle varer, 99 997 999, Kilder: Statistisk

Detaljer

Aktuelle pengepolitiske spørsmål

Aktuelle pengepolitiske spørsmål Aktuelle pengepolitiske spørsmål Sentralbanksjef Svein Gjedrem Tromsø. september SG Tromsø.9. Hva er pengepolitikk Pengepolitikken utøves av Norges Bank etter retningslinjer (forskrift) fastsatt av Regjeringen.

Detaljer

Nasjonalbudsjettet Knut Moum, Økonomiavdelingen

Nasjonalbudsjettet Knut Moum, Økonomiavdelingen Nasjonalbudsjettet 212 Knut Moum, Økonomiavdelingen 1 Hva er vi opptatt av i finanspolitikken? Hovedhensyn: Stabilitet i den økonomiske utviklingen utjevning av konjunkturene hensynet til konkurranseutsatt

Detaljer

Revidert budsjett 2011

Revidert budsjett 2011 Pressehefte Revidert budsjett 2011 Heftet inneholder pressemeldinger og lysark i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett og omprioriteringer på statsbudsjettet for 2011 Innhold Dette presseheftet inneholder

Detaljer

Det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2009

Det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2009 1 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2009 Regjeringen satser på lokal velferd Oppvekst, helse, pleie og omsorg Samlede inntekter over 300 mrd. kr Reell inntektsvekst 28,6 mrd. kr fra og med

Detaljer

Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi 18. februar 2005 DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN I KOMMUNESEKTOREN

Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi 18. februar 2005 DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN I KOMMUNESEKTOREN Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi 18. februar 2005 DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN I KOMMUNESEKTOREN 1. Innledning Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal

Detaljer

Revidert nasjonalbudsjettet 2016 Arbeid, aktivitet og omstilling

Revidert nasjonalbudsjettet 2016 Arbeid, aktivitet og omstilling Revidert nasjonalbudsjettet 2016 Arbeid, aktivitet og omstilling Finansminister Siv Jensen 11. mai 2016 Arbeid, aktivitet og omstilling Kortsiktige tiltak for økt sysselsetting: Ekspansiv budsjettpolitikk

Detaljer

Revidert nasjonalbudsjett 2015

Revidert nasjonalbudsjett 2015 Revidert nasjonalbudsjett 215 #rnb215 Revidert nasjonalbudsjett 215 #rnb215 Oljeprisen har falt Råoljepris (Brent) USD per fat. Spotpriser¹ og terminpriser 16 14 12 1 8 6 Spot 4 8.mai.15 2 21.mai.14 2

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 25. februar 2013 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2014 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

Noen økonomiske perspektiver sett fra Finansdepartementet. Statssekretær Hilde Singsaas 12. februar 2010

Noen økonomiske perspektiver sett fra Finansdepartementet. Statssekretær Hilde Singsaas 12. februar 2010 Noen økonomiske perspektiver sett fra Finansdepartementet Statssekretær Hilde Singsaas 12. februar 21 Etter nær sammenbrudd i det finansielle systemet høsten 28 bedret situasjonen seg gjennom 29 Påslag

Detaljer

Utfordringer for norsk økonomi

Utfordringer for norsk økonomi Utfordringer for norsk økonomi Statssekretær Paal Bjørnestad Oslo,..15 Svak vekst i Europa, men norsk økonomi har klart seg bra Bruttonasjonalprodukt Sesongjusterte volumindekser. 1.kv. =1 Arbeidsledighet

Detaljer

OLJEN OG NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN UNIVERSITETET I BERGEN, 17. NOVEMBER 2015

OLJEN OG NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN UNIVERSITETET I BERGEN, 17. NOVEMBER 2015 OLJEN OG NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN UNIVERSITETET I BERGEN, 17. NOVEMBER 15 Oljen og norsk økonomi Oljens betydning for norsk økonomi Fallet i oljeprisen Pengepolitikkens rolle i en omstilling

Detaljer

Revidert budsjett 2008

Revidert budsjett 2008 Pressehefte Revidert budsjett 8 Heftet inneholder pressemeldinger og lysark i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett og omprioriteringer på statsbudsjettet for 8 1 INNHOLD Nye hovedtall i det reviderte

Detaljer

St.meld. nr. 2 (2005-2006)

St.meld. nr. 2 (2005-2006) (Foreløpig utgave) Finansdepartementet St.meld. nr. 2 (25-26) Innhold 1 Hovedtrekkene i den økonomiske politikken og utviklingen... 3 2 De økonomiske utsiktene...1 2.1 Norsk økonomi...1 2.2 Utviklingen

Detaljer

Statsbudsjettet Et budsjett for økonomisk vekst, flere jobber og et bærekraftig velferdssamfunn

Statsbudsjettet Et budsjett for økonomisk vekst, flere jobber og et bærekraftig velferdssamfunn Statsbudsjettet 218 Et budsjett for økonomisk vekst, flere jobber og et bærekraftig velferdssamfunn Statssekretær Tore Vamraak (H), Samfunnsøkonomene, 24. oktober 217 Statsbudsjettet 218 God vekst i økonomien

Detaljer

Renteutviklingen. Sentralbanksjef Svein Gjedrem. Kartellkonferanse LO Stat 28. november 2007

Renteutviklingen. Sentralbanksjef Svein Gjedrem. Kartellkonferanse LO Stat 28. november 2007 Renteutviklingen Sentralbanksjef Svein Gjedrem Kartellkonferanse LO Stat. november Konsumpriser og bruttonasjonalprodukt Årlig vekst i prosent. -års glidende gjennomsnitt (sentrert) Konsumprisvekst BNP-vekst

Detaljer

Revidert budsjett 2006 Pressemeldinger og lysark i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett og omprioriteringer på statsbudsjettet for 2006

Revidert budsjett 2006 Pressemeldinger og lysark i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett og omprioriteringer på statsbudsjettet for 2006 Pressehefte Revidert budsjett 26 Pressemeldinger og lysark i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett og omprioriteringer på statsbudsjettet for 26 3 INNHOLD Nye hovedtall i det reviderte budsjettet for

Detaljer

Sentralbanksjef Svein Gjedrem SR-banken, Stavanger 19. mars 2004

Sentralbanksjef Svein Gjedrem SR-banken, Stavanger 19. mars 2004 Pengepolitikken og den økonomiske utviklingen Sentralbanksjef Svein Gjedrem SR-banken, Stavanger 9. mars SG 9 SR-Bank Stavanger Mandatet. Pengepolitikken skal sikte mot stabilitet i den norske krones nasjonale

Detaljer

Norsk økonomi på stram line- Regjeringens økonomiske opplegg. Finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen 8. februar 2001

Norsk økonomi på stram line- Regjeringens økonomiske opplegg. Finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen 8. februar 2001 Norsk økonomi på stram line- Regjeringens økonomiske opplegg Finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen 8. februar 21 Disposisjon Utsiktene for norsk økonomi Innretningen av den økonomiske politikken Sentrale

Detaljer

Framtidig velferd - Ny folketrygd. Statssekretær Ole Morten Geving

Framtidig velferd - Ny folketrygd. Statssekretær Ole Morten Geving Framtidig velferd - Ny folketrygd Statssekretær Ole Morten Geving Antall yrkesaktive pr. pensjonist 1967: 3,9 27: 2,6 25: 1,8 Etter et år med store utfordringer i penge- og kredittmarkedene, ser det nå

Detaljer

Trenger vi avvenning fra oljeavhengigheten?

Trenger vi avvenning fra oljeavhengigheten? Trenger vi avvenning fra oljeavhengigheten? Finansminister Siv Jensen 17. november 214 Bedring i USA, fortsatt svakt i euroområdet 115 Bruttonasjonalprodukt Sesongjusterte volumindekser. 1.kv. 28= Euroområdet

Detaljer

Revidert budsjett 2004 Pressemeldinger og lysark i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett og omprioriteringer på statsbudsjettet for 2004

Revidert budsjett 2004 Pressemeldinger og lysark i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett og omprioriteringer på statsbudsjettet for 2004 Pressehefte Revidert budsjett 2004 Pressemeldinger og lysark i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett og omprioriteringer på statsbudsjettet for 2004 3 INNHOLD Økt vekst i norsk økonomi bedring i arbeidsmarkedet

Detaljer

Revidert nasjonalbudsjett 2009. Finansminister Kristin Halvorsen 15. mai 2009

Revidert nasjonalbudsjett 2009. Finansminister Kristin Halvorsen 15. mai 2009 Revidert nasjonalbudsjett 9 Finansminister Kristin Halvorsen 15. mai 9 Etter store problemer i finansmarkedene i fjor høst er det nå tegn til noe mer stabile forhold Risikopåslag i pengemarkedet målt ved

Detaljer

Statsbudsjettet for 2004

Statsbudsjettet for 2004 Statsbudsjettet for 24 Finansminister Per-Kristian Foss 8. oktober 23 Den økonomiske politikken gir resultater Rentene har gått ned Kronekursen har svekket seg 115 11 15 Rente og kronekurs Styringsrente

Detaljer

Sentralbanksjef Svein Gjedrem

Sentralbanksjef Svein Gjedrem Pengepolitikken og utsiktene for norsk økonomi Sentralbanksjef Svein Gjedrem Næringsforeningen i Trondheim. november Næringsforeningen i Trondheim. november Kapasitetsutnyttelse og produksjonsvekst BNP-vekst

Detaljer

NORGES BANK MEMO. Etterprøving av Norges Banks anslag for 2013 NR 3 2014

NORGES BANK MEMO. Etterprøving av Norges Banks anslag for 2013 NR 3 2014 NORGES BANK MEMO Etterprøving av Norges Banks anslag for 2013 NR 3 2014 Norges Bank Memo Nr. 3 2014 Norges Bank Adresse: Bankplassen 2 Post: Postboks 1179 Sentrum, 0107 Oslo Telefon: 22316000 Telefaks:

Detaljer

Den økonomiske situasjonen Per Richard Johansen, Srategikonferanse Hordaland, 24/1-12

Den økonomiske situasjonen Per Richard Johansen, Srategikonferanse Hordaland, 24/1-12 Den økonomiske situasjonen Per Richard Johansen, Srategikonferanse Hordaland, 24/1-12 Europeisk konjunkturnedgang hvordan rammes Norge? Moderat tilbakeslag som først og fremst rammer eksportindustrien

Detaljer

St.meld. nr. 2 (2000-2001)

St.meld. nr. 2 (2000-2001) St.meld. nr. 2 (2000-2001) Tilråding fra Finansdepartementet av 11. mai 2001, godkjent i statsråd samme dag. Kapittel 1 St.meld. nr. 2 2 1 Hovedtrekkene i den økonomiske politikken og utviklingen Regjeringen

Detaljer

Konsumpriser og pengemengde Årlig vekst i prosent. 3-års glidende gjennomsnitt

Konsumpriser og pengemengde Årlig vekst i prosent. 3-års glidende gjennomsnitt Konsumpriser og pengemengde Årlig vekst i prosent. -års glidende gjennomsnitt Pengemengde Konsumpriser - - 9 9 9 96 98 Kilde: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank JB Terra Kapitalmarkedsdager, Gardermoen.

Detaljer

Norsk økonomi i en kortvarig motbakke? Konjunkturtendensene juni 2015 Økonomiske analyser 2/2015 Torbjørn Eika, SSB. CME 16.

Norsk økonomi i en kortvarig motbakke? Konjunkturtendensene juni 2015 Økonomiske analyser 2/2015 Torbjørn Eika, SSB. CME 16. Norsk økonomi i en kortvarig motbakke? Konjunkturtendensene juni 2015 Økonomiske analyser 2/2015 Torbjørn Eika, SSB CME 16. juni 2015 Internasjonal etterspørsel tar seg langsomt opp Litt lavere vekst i

Detaljer

OLJEN OG NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN OSLO, 23. OKTOBER 2015

OLJEN OG NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN OSLO, 23. OKTOBER 2015 OLJEN OG NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN OSLO, 3. OKTOBER 15 Hovedpunkter Lave renter internasjonalt Strukturelle forhold Finanskrisen Fallet i oljeprisen Pengepolitikken Lav vekst har gitt

Detaljer

Usikkerhet og robusthet i norsk økonomi

Usikkerhet og robusthet i norsk økonomi Usikkerhet og robusthet i norsk økonomi 3 desember Steinar Holden Økonomisk institutt, UiO http://folk.uio.no/sholden/ Utviklingen kan ta en uventet retning 3 Kilder: Summers, Fondskonstruksjonen skjermer

Detaljer

Finansministerens presentasjon

Finansministerens presentasjon Redegjørelse Finansministerens presentasjon Pressekonferanse i forbindelse med Statsbudsjettet og Nasjonalbudsjettet 214 Redegjørelse Finansministerens presentasjon Pressekonferanse i forbindelse med Statsbudsjettet

Detaljer

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Fellesforbundet - Jevnaker 22. november 2011

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Fellesforbundet - Jevnaker 22. november 2011 Utsiktene for norsk økonomi Sentralbanksjef Øystein Olsen Fellesforbundet - Jevnaker. november Hovedpunkter Fra finanskrise til gjeldskrise Hva nå Europa? Hvordan påvirkes Norge av problemene ute? Fase

Detaljer

Utsiktene for norsk økonomi

Utsiktene for norsk økonomi Utsiktene for norsk økonomi Sentralbanksjef Svein Gjedrem Bergen Næringsråd. april 7 Inflasjon Glidende års gjennomsnitt og variasjon i KPI. Prosent KPI Inflasjonsmål 9 9 99 99 Kilder: Statistisk sentralbyrå

Detaljer

Dette presseheftet inneholder Finansdepartementets pressemeldinger for Statsbudsjettet og Nasjonalbudsjettet 2006.

Dette presseheftet inneholder Finansdepartementets pressemeldinger for Statsbudsjettet og Nasjonalbudsjettet 2006. 3 Innhold Dette presseheftet inneholder Finansdepartementets pressemeldinger for Statsbudsjettet og Nasjonalbudsjettet 2006. Budsjettportalen www.statsbudsjettet.dep.no inneholder informasjon fra alle

Detaljer

Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2009

Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2009 Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 26. februar 2008 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2009 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

Norsk økonomi inn i et nytt år. Sjeføkonom Tor Steig

Norsk økonomi inn i et nytt år. Sjeføkonom Tor Steig Norsk økonomi inn i et nytt år Sjeføkonom Tor Steig Internasjonalt BNP vekst anslag 2006-2008 2006 2007 2008 2009 6 5 4 3 2 1 0 US Euro zone Asia Pacific Source: Consensus Forecasts janura -2008 Konjunkturtoppen

Detaljer

Finansdepartementet. St.meld. nr. 2 (2004 2005) Revidert nasjonalbudsjett 2005

Finansdepartementet. St.meld. nr. 2 (2004 2005) Revidert nasjonalbudsjett 2005 Finansdepartementet St.meld. nr. 2 (24 25) Innhold 1 Hovedtrekkene i den økonomiske politikken og utviklingen....... 5 2 De økonomiske utsiktene...... 12 2.1 Norsk økonomi................. 12 2.2 Utviklingen

Detaljer

St.prp. nr. 94 (2000-2001)

St.prp. nr. 94 (2000-2001) St.prp. nr. 94 (2000-2001) Bevilgningsendring for kapitlene 197, 1542 og 2309 samt salg av aksjer i Arcus AS og endret sats for avgift på campingbiler Tilråding fra Finansdepartementet av 1. juni 2001,

Detaljer

Budsjettet for Finansminister Kristin Halvorsen 5. oktober 2007

Budsjettet for Finansminister Kristin Halvorsen 5. oktober 2007 Budsjettet for 2008 Finansminister Kristin Halvorsen 5. oktober 2007 1 Sterk vekst i fastlandsøkonomien Vi er inne i den sterkeste vekstperioden siden 1970-tallet Markert oppgang i husholdningenes etterspørsel

Detaljer

Utsikter for norsk økonomi med spesiell fokus på næringslivet i Nord-Norge

Utsikter for norsk økonomi med spesiell fokus på næringslivet i Nord-Norge Utsikter for norsk økonomi med spesiell fokus på næringslivet i Nord-Norge Sentralbanksjef Svein Gjedrem Tromsø,. oktober BNP for Fastlands-Norge Årlig vekst. Prosent 99 99 99 99 99 Kilder: Statistisk

Detaljer

Oppgaven skulle løses på 2 sider, men for at forklaringene mine skal bli forståelige blir omfanget litt større.

Oppgaven skulle løses på 2 sider, men for at forklaringene mine skal bli forståelige blir omfanget litt større. HANDELSHØYSKOLEN BI MAN 2832 2835 Anvendt økonomi og ledelse Navn: Stig Falling Student Id: 0899829 Seneste publiserings dato: 22.11.2009 Pengepolitikk Innledning Oppgaven forklarer ord og begreper brukt

Detaljer

Statsbudsjettet 2011. Finansminister Sigbjørn Johnsen

Statsbudsjettet 2011. Finansminister Sigbjørn Johnsen Finansminister Sigbjørn Johnsen Statsbudsjettet for 2011 er et ansvarlig budsjett som skal sikre arbeidsplasser, verdiskaping og velferd Den økonomiske politikken virker 105 103 101 Bruttonasjonalprodukt.

Detaljer

Oljepris, konjunkturer og pengepolitikk

Oljepris, konjunkturer og pengepolitikk Oljepris, konjunkturer og pengepolitikk Visesentralbanksjef Jarle Bergo Vest-Norsk Sparebanklag, Bergen,. november Land med inflasjonsmål Australia Canada Island Mexico New Zealand Norge Polen OECD-land

Detaljer

Forskrift om pengepolitikken (1)

Forskrift om pengepolitikken (1) Forskrift om pengepolitikken (1) Pengepolitikken skal sikte mot stabilitet i den norske krones nasjonale og internasjonale verdi, herunder også bidra til stabile forventninger om valutakursutviklingen.

Detaljer

Statsbudsjettet Finansminister Sigbjørn Johnsen Oslo Vest Rotary Klubb

Statsbudsjettet Finansminister Sigbjørn Johnsen Oslo Vest Rotary Klubb Statsbudsjettet 2012 Finansminister Sigbjørn Johnsen Oslo Vest Rotary Klubb 26.10.11 1 Et budsjett for å trygge arbeidsplasser, verdiskaping og velferd. Budsjettet er tilpasset den økonomiske situasjonen

Detaljer

NOEN TREKK VED OLJEØKONOMIEN

NOEN TREKK VED OLJEØKONOMIEN LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 1/13 NOEN TREKK VED OLJEØKONOMIEN 1. Oljeøkonomi på flere vis 2. Litt nærmere om inntekten 3. Leveranser til sokkelen 4. Også stor

Detaljer

Hovedstyret. 31. oktober 2012

Hovedstyret. 31. oktober 2012 Hovedstyret. oktober % % 7% 9% Referansebaner med vifte fra PPR / Prosent 7 - Styringsrente 9 KPI 9 PPR / PPR / 7 - - - Produksjonsgap 9 - KPIXE 9 - - - Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank Styringsrenten

Detaljer

Revidert nasjonalbudsjett 2014

Revidert nasjonalbudsjett 2014 Revidert nasjonalbudsjett 2014 #rnb2014 Bedring i den økonomiske utviklingen ute 110 Bruttonasjonalprodukt. Sesongjusterte volumindekser. 1. kv.2008=100. 110 Euroområdet Fastlands-Norge 105 Sverige USA

Detaljer

Om lov om endringer i lov 21. desember 2005 nr. 123 om Statens pensjonsfond

Om lov om endringer i lov 21. desember 2005 nr. 123 om Statens pensjonsfond Finansdepartementet Ot.prp. nr. 79 (2006 2007) Om lov om endringer i lov 21. desember 2005 nr. 123 om Statens pensjonsfond Tilråding fra Finansdepartementet av 28. september 2007, godkjent i statsråd samme

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 1 2. mars 2015 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2016 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 3. mars 2014 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2014 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN Kristiansand, 27. september 217 Tema Målet for pengepolitikken Utsikter for internasjonal økonomi Utsikter for norsk økonomi 2 Tema Målet for pengepolitikken

Detaljer

Pengepolitikken og perspektiver for norsk økonomi

Pengepolitikken og perspektiver for norsk økonomi Pengepolitikken og perspektiver for norsk økonomi Sentralbanksjef Svein Gjedrem Frokostmøte Sparebank SR-Bank, Stavanger,. april SR-Bank, Stavanger. april BNP-vekst i USA, euroområdet og Japan. Prosentvis

Detaljer

Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommunesektoren. Kommunal- og regionaldepartementet

Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommunesektoren. Kommunal- og regionaldepartementet Statsbudsjettet 2012 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren Europa økonomisk krise Statsgjelden vokser Svak økonomisk vekst Budsjettinnstramminger Norge er godt stilt, men vi berøres Konkurranseutsatte

Detaljer

Om konjunkturene, pengepolitikken og eiendomsmarkedene

Om konjunkturene, pengepolitikken og eiendomsmarkedene Om konjunkturene, pengepolitikken og eiendomsmarkedene Sentralbanksjef Svein Gjedrem Næringseiendom. april Forventet konsumprisvekst om år Prosent. Kvartalstall.. kv. -. kv. Arbeidsgiverorganisasjoner

Detaljer

Kapittel 3 Etterspørsel og produksjon. Finanspolitikken

Kapittel 3 Etterspørsel og produksjon. Finanspolitikken Kapittel 3 Etterspørsel og produksjon Finanspolitikken 3.1 Ny saldering av statsbudsjettet for 23 Strukturelt, oljekorrigert underskudd anslås til 44,4 mrd. kroner - 4 mrd. kroner høyere enn anslått i

Detaljer

Utviklingen på arbeidsmarkedet

Utviklingen på arbeidsmarkedet Utviklingen på arbeidsmarkedet SAMMENDRAG Den sterke veksten i norsk økonomi fortsatte i 2007. Høykonjunkturen vi er inne i har vært bredt basert og gitt svært lav arbeidsledighet og kraftig økning sysselsettingen

Detaljer

St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 1

St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 1 (Foreløpig utgave) Finansdepartementet St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 1 (2005-2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006 Om endring av St.prp. nr. 1 om statsbudsjettet 2006 2 Innhold 1 DEN ØKONOMISKE POLITIKKEN OG UTSIKTENE

Detaljer

Flertallsregjeringens forslag til budsjett for 2006. Finansminister Kristin Halvorsen

Flertallsregjeringens forslag til budsjett for 2006. Finansminister Kristin Halvorsen Flertallsregjeringens forslag til budsjett for 26 Finansminister Kristin Halvorsen 1 Budsjettendringer for økt velferd og bedre fordeling Økte overføringer til kommunene Mer til barnefamiliene Et mer rettferdig

Detaljer

Hovedstyremøte 26. mai 2004

Hovedstyremøte 26. mai 2004 Hovedstyremøte. mai Forutsetninger for rente og valutakurs og anslag på konsumprisene justert for avgiftsendringer og uten energivarer (KPI-JAE) og produksjonsgapet i Inflasjonsrapport /. Prosent 8 9 9

Detaljer

Endringer i statsbudsjettet for 2006

Endringer i statsbudsjettet for 2006 Pressehefte Endringer i statsbudsjettet for 26 Pressemeldinger fra Finansdepartementet i forbindelse med Regjeringens forslag til endringer i statsbudsjettet for 26 3 Innhold Dette presseheftet inneholder

Detaljer

Om konjunkturene og pengepolitikken

Om konjunkturene og pengepolitikken Om konjunkturene og pengepolitikken Sentralbanksjef Svein Gjedrem Fosen,. mai s styringsrente Renten på bankenes innskudd i (foliorenten). Prosent 999 Kilde: Sysselsetting, lønnskostnader og BNP Fastlands-Norge.

Detaljer

Prop. 47 LS. Lov om opphevelse av lov 30. mai 1986 nr. 23 om statens petroleumsforsikringsfond mv. og ny saldering av statsbudsjettet 2010

Prop. 47 LS. Lov om opphevelse av lov 30. mai 1986 nr. 23 om statens petroleumsforsikringsfond mv. og ny saldering av statsbudsjettet 2010 Prop. 47 LS (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak) Lov om opphevelse av lov 30. mai 1986 nr. 23 om statens petroleumsforsikringsfond mv. og Innhold 1 Gjennomføring

Detaljer

Petroleumsvirksomhet og næringsstruktur

Petroleumsvirksomhet og næringsstruktur Petroleumsvirksomhet og næringsstruktur Forelesning 15, ECON 1310 9. november 2015 Litt fakta: sysselsetting, verdiskaping (bruttoprodukt), 2014 2 30 25 20 15 10 5 0 Sysselsetting, årsverk Produksjon Bruttoprodukt

Detaljer

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN 22. september 217 Tema Målet for pengepolitikken Utsikter for internasjonal økonomi Utsikter for norsk økonomi 2 Tema Målet for pengepolitikken

Detaljer

Om konjunkturene og pengepolitikken

Om konjunkturene og pengepolitikken Om konjunkturene og pengepolitikken Visesentralbanksjef Jarle Bergo Handelsbanken og Senter for Økonomisk Forskning AS ved NTNU. april Renter og inflasjon Prosent Markedsrente Realrente Nøytral realrente

Detaljer

Finansdepartementet St.meld. nr. 2

Finansdepartementet St.meld. nr. 2 (Foreløpig utgave) Finansdepartementet St.meld. nr. 2 (22-23) Innhold 1 Hovedtrekkene i den økonomiske politikken og utviklingen...3 2 De økonomiske utsiktene...12 2.1 Norsk økonomi...12 2.2 Nærmere om

Detaljer

Sparebankforeningens årsmøte. Finansminister Per-Kristian Foss Oslo 24. oktober 2002

Sparebankforeningens årsmøte. Finansminister Per-Kristian Foss Oslo 24. oktober 2002 Sparebankforeningens årsmøte Finansminister Per-Kristian Foss Oslo 24. oktober 2002 Husholdningenes gjelds- og rentebelastning Prosent 14 12 10 8 6 4 2 0 Rentebelastning (venstre akse) Gjeldsbelastning

Detaljer

St.meld. nr. 2 (2003 2004) Revidert nasjonalbudsjett 2004

St.meld. nr. 2 (2003 2004) Revidert nasjonalbudsjett 2004 St.meld. nr. 2 (23 24) Innhold 1 Hovedtrekkene i den økonomiske politikken og utviklingen... 5 2 De økonomiske utsiktene... 13 2.1 Norsk økonomi... 13 2.2 Petroleumsvirksomheten... 21 2.3 Internasjonal

Detaljer

Konjunkturer og pengepolitikk

Konjunkturer og pengepolitikk Konjunkturer og pengepolitikk Visesentralbanksjef Jarle Bergo Regionalt nettverk, region Øst. november Land med inflasjonsmål Australia Canada Island Mexico New Zealand Norge Polen OECD-land Storbritannia

Detaljer

ECON 1310 Våren 2006 Oppgavene tillegges lik vekt ved sensuren.

ECON 1310 Våren 2006 Oppgavene tillegges lik vekt ved sensuren. ECON 30 Våren 2006 Oppgavene tillegges lik vekt ved sensuren. Oppgave Veiledning I denne oppgaven er det ikke ment at du skal bruke tid på å forklare modellen utover det som blir spurt om i oppgaven. Oppgave:

Detaljer