Handlingsplan for folkehelsearbeid i Hattfjelldal kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Handlingsplan for folkehelsearbeid i Hattfjelldal kommune 2014-2017"

Transkript

1 Handlingsplan for folkehelsearbeid i Hattfjelldal kommune Målsettingen med planen er å sikre innsats for å opprettholde, bedre og fremme befolkningens helse gjennom å svekke faktorer som medfører økt helserisiko, og styrke faktorer som bidrar til bedre helse. Plangjennomføringen skal gi som resultat flere leveår med god helse og reduksjon av sosiale helseforskjeller for innbyggerne i Hattfjelldal.

2 Innhold 1 Plangrunnlaget Forord Hva er folkehelsearbeid og god helse Om planprosessen Evaluering av tidligere plan... 7 Planen tar videre utgangspunkt i: Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester Stortingsmelding nr. 34, Folkehelse: God helse - felles ansvar Status, analyser og utfordringer Befolkningssammensetning Levekår og utdanning Oppvekst og levevaner blant barn og ungdom Levevaner voksne Helsetilstand og dødelighet Forebyggende helsetjenester i Hattfjelldal kommune Skader og ulykker Kultur og fritid Folkehelseprofilen for Hattfjelldal Oppsummering av folkehelseutfordringene i Hattfjelldal Visjoner og målsetninger for folkehelsearbeidet i Hattfjelldal Handlingsplan Kosthold og ernæring Rus, alkohol og tobakk Fysisk aktivitet Friluftsliv Tiltaks- og tidsplan for realisering av målene ved oppvekstsentrene Prioritert handlingsplan for anlegg Uprioritert langtidsplan for anlegg Aktivitet og anlegg Planoppfølging Planansvarliges ansvar Resultatindikatorer... 20

3 Sammendrag Hattfjelldal kommunes visjon for folkehelsearbeidet er: Å skape gode levevilkår for innbyggerne i kommunen bygd på kvalitet, trygghet og trivsel Hovedmål for folkehelsearbeidet i Hattfjelldal kommune vil være: Ha kontinuerlig oversikt over folkehelseutfordringene i Hattfjelldal kommune Økt fokus på folkehelsearbeid i kommunen og i befolkningen Fremme det tverrsektorielle folkehelsearbeidet Flere leveår med god helse og reduksjon av sosiale helseforskjeller Ha gode anlegg som appellerer til fysisk aktivitet Prioriterte satsningsområder for folkehelse Helsefremmende barnehager og skoler - Forebygge drop-out fra videregående skole - Øke trivselen til ungdom i kommunen - Forebygging av overvekt hos barn 2. Integrere innvandrere 3. Forebygging av sykdommer hos hjemmeboende eldre Prioritering spillemidler for 2014 Ordinære spillemidler: 1. Kunstgressbane 2. Klubbhus på Villmoen Nærmiljøanlegg: 1. Ballbinge Hattfjelldal oppvekstsenter 2. Ombygging/tilrettelegging anleggsbrakker lag og foreninger Prioritering kulturbygg for Kulturbygg 2. Bygg til Helgeland museum i Hattfjelldal

4 1 Plangrunnlaget 1.1 Forord Handlingsplan for folkehelsearbeid bygger på resultat og erfaring fra gjennomføring av tilsvarende plan for perioden Planen er utarbeidet for å sikre en mest mulig effektiv og målrettet kommunal ressursbruk innenfor dette tjenesteområdet. Planen er ikke minst utarbeidet for at Hattfjelldal kommune ønsker å sette folkehelsearbeidet høyt på den politiske dagsorden. Planen ivaretar også det krav som er satt for at søkere fra Hattfjelldal kommune skal kunne få tildelt spillemidler. Livsstil er mer enn noen gang viktig for folkehelsen. Andelene i befolkningen med overvekt og fedme øker fortsatt. Det samme gjør forekomsten av type 2-diabetes. Dette er eksempler på uønsket helseutvikling og utgjør utfordringer som må møtes med bred og handlekraftig tilnærming. Grunnlaget for folks helse legges i barne- og ungdomsårene. Satsing på barn og unge gir derfor størst helsemessig og samfunnsøkonomisk gevinst for kommunen. Redusere sosiale helseforskjeller er et viktig mål i folkehelsearbeidet. Studier viser at levevaner ofte følger utdannings- og inntektsnivå. Det betyr at grupper med lengre utdanning og høyere inntekt i gjennomsnitt har gunstigere levevaner og bedre helse enn grupper som har kortere utdanning og lavere inntekt. Innsats for å gjøre noe med levekår, som arbeid og utdanning, er viktige bidrag til å fremme helse og jevne ut sosiale forskjeller. Hattfjelldal kommune har inngått en samarbeidsavtale med Nordland fylkeskommune om en felles satsting på folkehelsearbeid, datert Denne planen er en oppfølging av denne samarbeidsavtalen. Den kom folkehelseloven og ny helse- og omsorgstjenestelov. Folkehelseloven skal medvirke til en samfunnsutvikling som styrker folkehelsen og utjevner sosiale forskjeller. Loven gir også kommunen et tydeligere tverrsektorielt ansvar for folkehelse. Folkehelse som en del av planarbeidet er hjemlet i Plan- og bygningsloven 3-1. Folkehelse skal i tillegg inn i alle kommunale planer og i overordnet planstrategi. Dette vil bidra til å styrke det tverrsektorielle arbeidet og gjøre folkehelse synlig i alle sektorer. Folkehelse er definert som befolkningens helsetilstand og hvordan helsen fordeler seg i en befolkning. Folkehelsearbeid er definert som samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, eller som beskytter mot helsetrusler, samt arbeid for en jevnere fordeling av faktorer som direkte eller indirekte påvirker helsen. En rekke aktører internt i Hattfjelldal kommunes administrasjon har ansvar for å sikre at planens hovedmål og delmål blir realisert. Den enkelte ansvarlige må derfor sette seg inn i dette

5 plandokumentet, og gjøre sitt til for å få planen iverksatt. Ikke minst har rådmannen som øverste administrative ansvarlig, et særskilt ansvar for planrealiseringen. 1.2 Hva er folkehelsearbeid og god helse Kjernetrekk ved folkehelsearbeidet er at det er en samfunnsoppgave, at det er befolkningsrettet og at det utøves gjennom påvirkning av faktorer som har positiv eller negativ effekt på helse. Folkehelsearbeid og utviklingen av aktive og trygge lokalsamfunn kan betraktes som to sider av samme sak. Sagt på en enklere måte er folkehelsearbeid alt som medfører friskhet og god helse i en befolkning. Sykdom/Behandling/rehabilitering faller utenfor folkehelsebegrepet. Godt folkehelsearbeid skapes hovedsakelig utenfor helsesektoren. WHOs definisjon av god helse er: «en tilstand av fullstendig fysisk, psykisk og sosialt velvære» Professor Peter F Hjorth har laget denne definisjonen på helse: «God helse har den som har evne og kapasitet til å mestre og tilpasse seg livets uunngåelige vanskeligheter og hverdagens krav.» Figur 1 Figuren viser hva som påvirker menneskers helse. Materielle og sosiale ressurser Risikofaktorer Tjenester HELSE! Materielle/sosiale ressurser: Oppvekstvilkår, utdanning, arbeid og inntekt. Tiltak som påvirker dette leddet er svært effektive. Risikofaktorer: Helseatferd, bomiljø og arbeidsmiljø. Tjenester: Helsetjenestens tilbud. Målet er at skadene som behandles her skal forebygges i første ledd for å lette presset på helsetjenesten.

6 Figur 2:Figuren viser faktorer som påvirker helsen. Innerst finner vi upåvirkelige faktorer som alder, kjønn og arvelighet. I de neste leddene finner vi faktorer som individuell helseatferd og sosiale, kulturelle og økonomiske forhold, som alle er med å avgjøre helsetilstanden. (Dahlgren og Whitehead, 1991). Figur 3: Folkehelsearbeidet kan deles inn i det lille folkehelsearbeidet og det store folkehelsearbeidet. Det er beregnet at det lille folkehelsearbeidet kommunehelsetjenesten/ spesialisthelsetjenesten står for er ca.10 %, mens det store folkehelsearbeidet, dvs.90 %, skapes tverrsektorielt i kommunen og blant frivillige. Illustrasjon fra Helsedirektoratet v/ Anders Smith.

7 1.3 Om planprosessen Planutvalget vedtok følgende i sak 004/12: Planutvalget vedtar i hht. til Plan og bygningslovens oppstart og revisjon av kommunens delplan Handlingsplan for folkehelsearbeid i Hattfjelldal kommune I henhold til Plan og bygningsloven legges planprogrammet ut for offentlig ettersyn i perioden desember/januar Frist for å komme med uttalelser settes til 15. januar Kommunens ledermøte er styringsgruppe. Folkehelsekoordinator, kulturkonsulent og representant fra Polarsirkelen friluftsråd utgjør arbeidsgruppe. Folkehelsekoordinator har det faglige ansvaret for utarbeidelse av planen. Det ble ikke mottatt innspill i forbindelse med opptart og planprogram. Arbeidsgruppen har bestått av folkehelsekoordinator, kulturkonsulent og Polarsirkelen friluftsråd. Arbeidsgruppen rapporterte om planarbeidet til styringsgruppen. Styringsgruppen vedtok hovedbeslutningene i planarbeidet. Styringsgruppen består av rådmannens ledergruppe. Planen er blitt til etter en omfattende prosess der flere titalls personer fra offentlige ansatte, frivillige lag, organisasjoner og enkeltpersoner har bidratt. Idrettsrådet, elevrådet, eldrerådet og råd for funksjonshemmede er blitt informert om planarbeidet og bedt om å komme med innspill. Det ble gjennomført et åpent folkemøte i oktober Etter gjennomgang av alle innspillene, havnet flere av dem i tiltaksdelen av planen. Muligheter til å komme med innspill til planen ble kunngjort med annonse i Elgposten og kommunens hjemmeside. Planen er forsøkt utformet slik at den skal være mest mulig konkret, handlingsrettet og etterprøvbar. Hele folkehelseplanen revideres hver 4.år eller oftere ved behov. Handlingsprogrammet med oversikt over prioriterte spillemidler og prioriterte satsningsområder rulleres hvert år i november/desember. 1.4 Evaluering av tidligere plan Handlingsplan for folkehelsearbeid i Hattfjelldal kommune ble vedtatt i kommunestyret i 2009 (KS sak 52/09, ). Nye idretts- og nærmiljøanlegg har vært rullert hvert år gjennom at kommunen har prioritert mellom innkomne søknader. Sett i forhold til den opprinnelige planen, har den fungert brukbart som styringsdokument for denne type utvikling i kommunen. De viktigste tiltak som ble beskrevet i planen, er nå gjennomført. Anlegg Tiltak som er gjennomført i planperioden: Sandvolleyballbane Kunstgressbane Rullestolfiskeplass Båthavner ved Røssvatnet Turstier Tilrettlegging for fisketurisme med fiskebrygger og skilting Ballbinge ved Susendal oppvekstsenter

8 Rehabilitering av uteområder ved Varntresk oppvekstsenter, ballbinge ved Susendal oppvekstsenter og oppstart av uteområde ved Hattfjelldal oppvekstsenter Tiltak som ikke er gjennomført i planperioden: Klatrevegg Offroadløype i lysløype 5 elektroniske skiver på 100 m og 200 m, Unkervatn skytebane. Skytterlaget trakk søknaden fra planen Skøytebane Taujungel (oppstart 2014) Sykkelpark Skatepark Rullestolløype ut i naturen Ridebane for hesteinteresserte Kart over padlemuligheter i Hattfjelldal Forhold til andre planer Handlingsplan for folkehelse er en kommunedelplan og forankret i kommuneplanen for Hattfjelldal. Denne planen er en premissleverandør til Hattfjelldal kommunes arealplaner, trafikksikkerhetsplan, virksomhetsplaner, langtidsbudsjettet og de årlige kommunebudsjettene. Planen tar videre utgangspunkt i: - Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) - Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester - Nordland fylkeskommunes vedtatte Handlingsplan for folkehelsearbeid Plan og bygningsloven, 3-1, Stortingsmelding nr. 34, Folkehelse: God helse - felles ansvar - Stortingsmelding nr. 20, Nasjonal strategi for å utjevne sosiale helseforskjeller - Stortingsmelding nr. 16, Resept for et sunnere Norge - Partnerskapsavtale med fylkeskommunen - Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Hattfjelldal kommune, Din rus, ditt liv, felles ansvar. 2 Status, analyser og utfordringer God oversikt over helse og påvirkningsfaktorer er en forutsetning for å beskrive folkehelseutfordringer og ressurser, og nødvendig for å planlegge og gjennomføre tiltak. Folkehelseloven med forskrift stiller krav til kommunens oversikt. Oversikten i denne planen bygger på kunnskap fra følgende kilder: - Folkehelseinstituttet - SSB - NAV - Fylkeskommunens informasjon og statistikk - Kommunens egen informasjon og statistikk - Lokale undersøkelser/ brukerundersøkelser For mer informasjon om kunnskapsgrunnlaget henvises det til helsedirektoratets og Nordland fylkeskommunes hjemmesider: og For oversikt over eksisterende anlegg og mer informasjon om dette henvises til

9 2.1 Befolkningssammensetning Viser til vedlegg 2.2 Levekår og utdanning Viser til vedlegg 2.3 Oppvekst og levevaner blant barn og ungdom Viser til vedlegg 2.4 Levevaner voksne Viser til vedlegg 2.5 Helsetilstand og dødelighet Viser til vedlegg 2.6 Forebyggende helsetjenester i Hattfjelldal kommune Viser til vedlegg 2.7 Skader og ulykker Viser til vedlegg 2.8 Kultur og fritid Viser til vedlegg 2.9 Folkehelseprofilen for Hattfjelldal 2014 Nordland skårer signifikant dårligere enn landsgjennomsnittet på mange indikatorer. Det har imidlertid vært en positiv utvikling for mange indikatorer, og fylkesverdiene nærmer seg landsgjennomsnittet. Det vil imidlertid finnes mindre avvik i den enkelte kommune, så også i Hattfjelldal.

10 Kommunebarometer Symbolforklaring: Grønn verdi for et helsemål kan likevel innebære en viktig folkehelseutfordring for kommunen, da landsnivået ikke nødvendigvis representerer ønsket nivå.

11 2.10 Oppsummering av folkehelseutfordringene i Hattfjelldal Barn og Unge: Andel 5.klassinger på laveste mestringsnivå i lesing er høyere enn i landet for øvrig. Ungdom trives noe dårligere på skolen enn det som er vanlig ellers i landet, vurdert etter trivsel hos 10. klassinger. Mindre fysisk aktive barn og unge enn før. Markert økende overvekt/fedme blant barn og unge. Høy andel drop-out fra videregående skole. Økende snusing blant ungdommer, mindre røyking. Manglende lavterskeltilbud, spesielt til ungdom. Voksne: Færre voksne med høy utdannelse Stor forekomst av overvekt blant menn Mindre fysisk aktivitet blant voksne. Flere personer som bruker legemidler mot høyt kolesterol sammenliknet med resten av landet. Generelle sykdomsutfordringer: muskel- og skjelettsykdommer, hjerte- og karsykdommer, psykiske lidelser, diabetes og KOLS. Annet: Integrering av innvandrere. Flere eldre de neste årene krever øket fokus på forebygging av sykdommer. Universell utforming av anlegg slik at bevegelseshemmede kan drive fysisk aktivitet.

12 2.11 Visjoner og målsetninger for folkehelsearbeidet i Hattfjelldal Hattfjelldal kommunes visjon er Å skape gode levevilkår for innbyggerne i kommunen bygd på kvalitet, trygghet og trivsel Hovedmål for folkehelsearbeidet vil være: Ha kontinuerlig oversikt over folkehelseutfordringene i Hattfjelldal Kommune Økt fokus på folkehelsearbeid i kommunen og i befolkningen Fremme det tverrsektorielle folkehelsearbeidet Flere leveår med god helse og reduksjon av sosiale helseforskjeller for Hattfjelldal sin befolkning. Ha gode anlegg som appellerer til fysisk aktivitet Generell folkehelse Tidligere døde folk i hovedsak av smittsomme sykdommer. Fra 1950-tallet har hovedproblemet blitt livsstilsrelaterte sykdommer. Forebygging av livsstilssykdommer i form av økt aktivitet, mindre røyking, bedre evne til håndtering av livskriser og egenmestring er viktig for den generelle folkehelsen. Delmål: - Forebygge sykdom og innleggelse i sykehus - Øket aktivitetsnivå i befolkningen At andelen voksne i kommunen uansett funksjonsnivå som er moderat fysisk aktive i min. 30 min. pr dag, øker fra 20% til 50%. Øke antall turveier som er universelt utformet og med nødvendig merking - Kommunale lavterskeltilbud Å sikre drift og opprette flere Frisklivs-tilbud i Hattfjelldal - Å minske sykefraværet Økt trivsel og evne til stressmestring i arbeidslivet - Å utvikle funksjonelt samarbeid om folkehelse mellom Hattfjelldal kommune og andre aktører i kommunen. - Å medvirke til å få et mer allsidig tilbud om organisert idrettsaktivitet i Hattfjelldal - Redusert bruken av rus, tobakk, snus og alkohol. Styrke positive holdninger til redusert bruk av alkohol og tobakk - Integrering av innvandrere - Anlegg og drift av anlegg

13 Barn og unge Målet med denne handlingsplanen skal i særlig grad søke å legge til rette for å skape aktive og sunne barn og unge i Hattfjelldal. Grunnlaget for folks helse legges i barne- og ungdomsårene. Satsing på barn/unge gir størst helsemessig og samfunnsøkonomisk gevinst. Et folkehelsearbeid med påvirkningsperspektiv vil ha størst effekt hos barn. Det er billigere å forebygge enn å reparere. Delmål - Skape helsefremmende oppvekstsentre At andelen barn og unge som er moderat fysisk aktive i min. 60 min. pr dag, øker (fra 50 % til 75 % blant 15-åringene i kommunen). - Forebygge overvekt og legge til rette for øket aktivitetsnivå for barn og unge. Andelen overvektige gutter ved sesjon går fra 40% til 30%. - Tilby kommunale lavterskeltilbud - Forebygging av drop-out fra videregående skole Øke trivselen og redusere mobbing fra 19% til 0% i 10. klasse Øke leseferdighetene i 5. klasse - Sikre arealer for lek, læring, friluftsliv og idrett, spesielt ved oppvekstsentrene Å sikre nødvendig kompetanse, utarbeide planer for vedlikehold og fornying av uteområdene rundt alle oppvekstsentrene, samt få til en finansiering hvor eksterne tilskudd medvirker i gjennomføringen. Gjennomføres tiltak i minst et uteområde i oppvekstsentrene pr.år i planperioden - Forebyggende arbeid rettet mot rus, tobakk og psykisk uhelse. Øke trivselen blant ungdom i kommunen Ha fokus på mental helse Heve debutalderen for bruk av alkohol og tobakk Målet om aktive og sunne barn og unge i Hattfjelldal er valgt fordi: Aktive og sunne barn og unge skaper grunnlag for trivsel, lokal tilhørighet, identitet og god læring Aktive og sunne barn og unge sikrer god helse og god livskvalitet i et livsløpsperspektiv Aktive og sunne barn og unge skaper kreative mennesker og stimulerer til entreprenørskap Aktive og sunne barn og unge skaper aktive voksne Aktive og sunne barn og unge skaper grunnlag for idrettslige prestasjoner på lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå Et samfunn med aktive og sunne barn og unge medvirker til bygdeutvikling og til befolkningsvekst og stolthet.

14 3 Handlingsplan Tiltak og organisering Når det gleder valg av tiltak er de basert på folkehelseutfordringene beskrevet i Hovedvekten av tiltakene er rettet mot befolkningen som helhet, og ikke mot enkeltindivider. Det er lagt vekt på at tiltakene skal treffe bredt og dermed være med på å utjevne sosiale helseforskjeller. Tiltakene er valgt ut i fra hva kommunen kan påvirke og gjøre noe med. Den/de som står som ansvarlig ansees som hovedansvarlig for tiltaket. Tiltakene er ikke beskrevet på detaljnivå, det er lagt vekt på at overordnende føringer som folkehelsekoordinatoren kan jobbe med i samarbeid med alle sektorene i kommunen. Tiltak Tidsrom Ansvarlig Kostnader/år Folkehelsekoordinator i 40 % stilling Planperioden Rådmann Tilskudd Implementere folkehelsearbeid i egen Hele året Rådmann/ Folkehelsekoordinator Drift organisasjon og i befolkningen Revidere folkehelseplanen Årlig Folkehelsekoordinator Drift Inkludere folkehelse i alle planer i kommunen Hele året Folkehelsekoordinator Drift Etablere folkehelsenettverk Årlig Folkehelsekoordinator Drift Oppdatere informasjon om Hele året Folkehelsekoordinator Drift folkehelse/folkehelsearbeid på kommunens hjemmeside Aktiv bruke tilskuddsordninger Hele året Folkehelsekoordinator/ Drift Kulturkonsulent Vårres unga Vårres fremtid Planperioden Rådmann Drift 3.1 Kosthold og ernæring Fremme gode kostholdsvaner gjennom kunnskap og gode holdninger for alle innbyggerne i kommunen. Vi skal ha en særlig fokus på redusere inntak av sukker og fett og fremme et allsidig kosthold med mye frukt og grønt. Riktig kosthold sammen med økt fysisk aktivitet vil redusere risikoen for hjerte- og karsykdommer, kreft, overvekt og diabetes 2. Tiltak Tidsrom Ansvarlig Kostnader/år Bra mat kurs Årlig Frisklivssentralen Matkultur-arrangementer To ganger i året Lokale bedrifter Veiledning om kosthold m.m. for Planperioden Helsesøster/ foreldre borteboende elever Kompetanseheving i ernæring for kommunalt ansatte Planperioden PRO leder, rektorer og leder helse 3.2 Rus, alkohol og tobakk Norge har kommet langt i arbeidet med å forebygge tobakksskader. Men fortsatt er tobakk den viktigste enkeltårsaken til dårlig helse og for tidlig død hos nordmenn. Redusert tobakksbruk vil bety et stort løft for folkehelsen i kommunen. Kommunen kan gjennom politiske og administrative vedtak medvirke til at færre personer bruker tobakk. Som eier av bygg og som arbeidsgiver kan Hattfjelldal kommune fastsette regler for røyking. Videre kan kommunen stimulere til røykeslutt. Det rusforebyggende arbeidet skal inngå som en del av folkehelsearbeidet i grunnskolene. Skolen skal ha og formidle klare holdninger og forventninger til både foreldre og barn/unge om rus. Kommunen bør gjennomføre årlige samlinger av samtlige ungdommer i kommunen i et forebyggende perspektiv. Kommunen har en egen rusmiddelpolitisk handlingsplan med konkrete tiltak.

15 3.3 Fysisk aktivitet Vi skal arbeide for at alle innbyggerne i kommunen kan være aktive. Vi skal legge til rette for allsidig aktivitet, særlig stimulere tiltak rettet mot grupper som er minst fysisk aktive. Det skal være en særlig fokus på barn og ungdom, innvandrere, funksjonshemmende, eldre og grupper med spesielle behov. Tiltak Tidsrom Ansvarlig Kostnader/år Utarbeide oversikter over organisert og Årlig Servicetorget/ Drift uorganisert aktiviteter i kommunen Frisklivssentralen Redusere inaktivitet hos befolkningen gjennom Hele året Folkehelse-koordinator/lag og Drift aktiv deltakelse på aktiviteter foreninger/ Frislivsentralen Arrangere turer og forsterke bruken av trimkasser Hele året Lag og foreninger / folkehelsekoordinator gjennom premiering Planlegge og utvikle gode uteområder for fysisk Planperioden NTK/rektor Drift aktivitet ved oppvekstsentrene Utvikle et aktivitetstilbud i alle kretsene Planperioden Folkehelsekoordinator/ lag og Drift foreninger Utvikle et lavterskeltilbud for ungdom Planperioden Folkehelsekoordinator/ lag og Drift foreninger Universell utforme bassenget Planperioden NTK Planlegge tilbud og legge til rette for at Hele året Folkehelse-koordinator/lag og innvandrere er med i organiserte aktiviteter foreninger/ Frislivsentralen Større avstand fra busstopp til skolen Planperioden NTK Drift Flere turstier og trygge sykkel- og gangstier Planperioden NTK/ lag og foreninger Drift Legge til rette for aktivitet på bo- og service og Hele året PRO-leder på sykehjemmet for eldre Opplæring av aktivitetsledere i alle kretser Planperioden Frisklivssentralen Drift Utvikle og etablere flere frisklivsstilbud Planperioden Frisklivssentralen Videreutvikle treningskontakt/ støttekontakter Hele året PRO-leder Drift Skiløype i alle kretser i kommunen Planperioden NTK/ Lag og organisasjoner Arrangere verdens aktivitetsdag Årlig Lag og foreninger/ folkehelsekoordinator /Tilskudd? Integrering av innvandrer i frisklivssentralen Planperioden Frisklivssentralen Skøyteis ved oppvekstsentrene Planperioden Rektorer Universell utforme turløyper og naturområder der Planperioden NTK/ lag og foreninger Drift det er mulig. Go veko Årlig Frivillighetssentralen 5000/Tilsudd? 3.4 Friluftsliv Hattfjelldal kommune med sin fantastiske og varierte natur, bør være et glimrende utgangspunkt for utøvelse av friluftsliv, det være seg både til lands og til vanns. Det burde være plasser for de fleste former for aktiviteter med et spekter av turalternativer. Her er majestetiske fjell, utallige idyller som andre på denne kloden kan misunne oss. Et viktig element er at attraktive utfartsplasser bør og skal være tilgjengelige for allmennheten. En må arbeide aktivt for at uønskede stengsler for friluftslivsutøvelse blir fjernet om mulig. Videre bør merking og skilting sikre de reguleringer eller tilpasninger som ønskes. Tiltak Tidsrom Ansvarlig Kostnader/år Resultat-indikator Kåring av årets trimkassebrukere Oktober hvert år Lag og foreninger Inngå avtaler med grunneiere for Planperioden NTK/ lag og turområder foreninger Tilskudd til merking og Årlig Lag og vedlikehold av turstier foreninger Lokalt utstyrslager Planperioden Folkehelsekoord inator Reklamere for turbok på nett Hele året Folkehelsekoord inator 0 Deltakere antall kasser Drift Antall omr. Antall brukere Antall brukere Drift Antall besøkende

16 3.5 Tiltaks- og tidsplan for realisering av målene ved oppvekstsentrene Ernæring, rus, tobakk, psykisk helse og fysisk aktivitet Tiltak Ansvarlig Resultatindikator Kompetanseoppbygging Helsefremmende oppvekssenter Planer og tiltak for uteområder Gratis frukt og grønt ved oppvekstsentrene Følge de nasjonale retningslinjene for kosthold Samarbeide med videregående skole Avtale om trimkort til 9. og 10 klasse. Rusforebyggende arbeid i skole Alle har en psykisk helse Rusfritt 16. mai arrangement Rektorene Rektorene/ folkehelsekoori nator Rektorene, elevråd og ungdomsråd Rektorer Antall deltakere på kurs Antall oppvekstsenter med helhetlig satsing Drift Drift Drift Drift Antall plasser rehabilitert ved oppvekstsentrene Sponset??? Rapport av COOP Rektorene Drift Drift Drift Drift Rapport Rektorene, Helsesøster og folkehelsekoori natir Drift Drift Drift Drift Frafall vgs. NTK/ rektorene Drift Drift Drift Drift Antall barn som er fysisk aktive Rektorene Rapport Miljøterapeut i Drift Drift Drift Drift Trivsel og frafall vgs. skolen Årlig Trivsel og rusforebygging Zippys venner Rektorene Drift Drift Drift Drift Trivsel og frafall vgs.

17 3.6 Prioritert handlingsplan for anlegg Prioritert handlingsprogram Drift per år Finansiering (i 1000 kr) Anleggstype Prosjekteier Sted Byggestart Mål/str. Kostnad km pm km sm pm km sm pm km sm pm km sm pm 1 Kunstgressbane H. dal kom. Sentrum * Klubbhus på Villmoen Villmoen Ballbinge H.dal. Oppvekst. H. dal kom. Sentrum Ombygging/tilrettelegging 4 anleggsbrakker Flere Sentrum Sum

18 3.7 Uprioritert langtidsplan for anlegg Anlegg Sted Eier Offroadløype i lysløpe Sentrum Hattfjelldal Kommune Rehabilitering uteområder ved Sentrum, Varntresk og Susendal Hattfjelldal Kommune oppvekstsentrene Rydding/tilrettelegging og Flere Private/velforeninger merking av de mest brukte utfartsstedene Tilrettelegging i forbindelse Flere Private/velforeninger med badeområder Tilrettelegging av båtplasser ved Flere Private/båtforeninger Røssvatnet Anlegge/tilrettelegge Flere Private/velforeninger fiskeplasser/brygger også tilpasset bevegelseshemmede Ridebane Sentrum Rideklubb Klatrevegg Sentrum Hattfjelldal Kommune Kulturbygg Sentrum Hattfjelldal Kommune Bygg til Helgeland museum Sentrum Hattfjelldal Kommune 3.8 Aktivitet og anlegg Status i forhold til anlegg og aktivitet: Fotball Kunstgressbane ved Hattfjelldal oppvekstsenter ikke helt ferdigstilt Grusbane Susendal Oppvekstsenter er erstattet med ballbinge Grusbane Varntresk oppvekstsenter er opprustet som ledd i porsjekt opprustning av uteområdet- avsluttes i 2014 Hallidrett Hattfjelldalshallen er i rimelig god stand, men det er hele tiden behov for å vedlikehold da den er benyttet til diverse idretter. Skolen bruker hallen til sine behov Gymsalen/samfunnshuset ved Susendal oppvekstsenter er i god stand, trenger løpende vedlikehold Gymsalen/samfunnshuset ved Varntresk oppvekstsenter er i god stand, trenger løpende vedlikehold Orientering Det fins nye kart for Hattfjelldal sentrum, gamle kart for Varntresk og Susendal Friidrett Friidrett har fått et løft i kommunen det siste året og behov for anlegg som for eksempel løpebane og hoppegrop. Svømming Svømmebassenget i sentrum ble rehabilitert ca 2005 og trenger løpende vedlikehold Svømmebasseng i Susendal er ikke i drift, men det har kommet ønske om rehabilitering av bassenget. Klatring Ingen anlegg, men det er et ønske om buldrevegg eller lignende ved Hattfjelldal oppvekstsenter Skating Ingen anlegg, men det er satt opp på uprioritert liste

19 Ski Lysløypeanlegg i sentrum. Anlegget vedlikeholdes årlig på dugnad og er i brukbar stand. Lysløypeanlegg Susendal. Anlegget vedlikeholdes årlig på dugnad og er i brukbar stand. Lysløypeanlegg Varntresk. Anlegget vedlikeholdes årlig på dugnad og er i brukbar stand. Skiskyting I Hattfjelldal sentrum er det et fylkesanlegg for skiskyting, anlegget består også av tidtakerbu og lager. Anlegget tilknyttet skiløypene. Løpende vedlikehold av frivillige. Anlegg for skiskyting i Susendal i forbindelse med oppvekstsenteret. Vedlikeholdt av frivillige. Skøyter Ingen anlegg, men står på uprioritert liste. Skyting Hattfjelldal skytterlag/hattfjelldal jeger og fiskelag har anlegg i Djupdalen med viltmålbane, leirduebane, skytterbaner, sanitetshus og klubbhus. Anleggene trenger løpende vedlikehold Unkervatn skytterlag har skytterbaner og klubbhus. Løpende vedlikehold. Kroken skytterlag har elgbane og skytterhus. Løpende vedlikehold. Hattfjelldal sentrum har skytebane innendørs. Ellers bedrives det luftgeværskyting i flere av klubbhusene i kommunen. Nærmiljøanlegg Opparbeidede områder ved skoler og barnehager. Disse arealene er viktige for nærmiljøet og lekeplasser for barn og unge i hverdagen og for innbyggerne alle i aldersgrupper i fritiden. I Hattfjelldal sentrum og Varntresk er disse av ny dato og trenger løpende vedlikehold. Det er planer om å rehabilitere ute området ved Susendal oppvekstsenter. Sandvolleyballbane ved Hattfjelldal oppvekstsenter. Trenger løpende vedlikehold Det er planer om ballbinge ved Hattfjelldal oppvekstsenter i 2016 Ombygging/tilrettelegging anleggsbrakker til lag og foreninger Oppgradering og rehabilitering av akebakken i Hattfjelldal sentrum inkludert heisanlegg Naturopplevelser/Aktiviteter: Fjelltrimmen arrangeres av Idrettsrådet med mellom 15 og 20 destinasjoner. LHL har sine trimposter i sentrumsnære områder. Alle disse vedlikeholdes av private Polarsirkeltrimmen, elektronisk turbok. Frisklivssentralen ansvarlig for oppsett og vedlikehold Hesteklubben er aktiv drift og vedlikehold av private Hatten opp toppløp Gateløp HIL Utarbeidet kart over de mest brukte naturområdene i kommunen. Oversikt på kommunen hjemmeside Forslag til forskjellige turer i kommunen ligger på turkarthelgeland.no

20 4 Planoppfølging 4.1 Planansvarliges ansvar Denne planen er vedtatt av Hattfjelldal kommunestyre,den X.X.14. Rådmannen har det administrative ansvaret for at planen blir realisert. Denne må i sitt årlige budsjettarbeid vurdere planen og begrunne eventuelle ressursendringer. Den daglige og operative ansvaret for planrealiseringen er tillagt stillingen folkehelsekoordinator. Planen har spesifisert hvem i Hattfjelldal kommune som er delegert ansvar og myndighet for å iverksette planens mange enkelttiltak. Disse må gjøre seg kjent med planens innhold og angitte tiltak. Kan ikke angitte tiltak realiseres, må dette rapporteres til den daglige ansvarlige for plangjennomføringen. Folkehelsekoordinator skal etablere et folkehelsenettverk med årlige møter. Ansvarlige for enkelttiltak må møte på de årlige møtene for rapportering av status for egne tiltak. Folkehelsekoordinator skal årlig utarbeide en rapport om kommunens folkehelsearbeid, denne blir levert sammen med helseavdelingen sin årsrapport. Planen er forsøkt utformet slik at den skal være mest mulig konkret, handlingsrettet og etterprøvbar. Hele folkehelseplanen revideres hver 4.år eller oftere ved behov. Sammendraget med oversikt over prioriterte spillemidler og prioriterte satsningsområder revideres hvert år i november/desember. 4.2 Resultatindikatorer Graden av måloppnåelse er ofte vanskelig å bevise/måle. På tross av dette er det viktig å kunne ha noe som kan antyde/vise hvordan - og om målene blir nådd. Uten dette blir det umulig å vurdere om politisk vedtatt ressursbruk og tiltak oppnår ønsket resultat. Planen angir derfor hvordan resultatene på noen av enkelttiltakene kan måles, i tillegg blir folkehelseprofilen for Hattfjelldal kommune publiseres årlig. Disse resultatindikatorene mener vi samlet gir et godt bilde på om- og hvordan planen blir iverksatt og målene nådd. Å iverksette, gjennomføre en planprosess og vedta en slik plan er ressurskrevende, involverer flere titalls mennesker og skaper forventninger. Skal det skapes tillit til videre planarbeid i Hattfjelldal må det vises vilje og evne på alle nivå om å realisere denne planen. På denne måten vil prosessen sikre at innbyggerne i kommunen opplever klare forbedringer de fire neste år gjennom sunnere levevaner hos våre innbyggere, og et tryggere og helsefremmende miljø. Hattfjelldal 2014

Handlingsplan for folkehelsearbeid i Hattfjelldal kommune 2014-2017

Handlingsplan for folkehelsearbeid i Hattfjelldal kommune 2014-2017 Handlingsplan for folkehelsearbeid i Hattfjelldal kommune 2014-2017 Målsettingen med planen er å sikre innsats for å opprettholde, bedre og fremme befolkningens helse gjennom å svekke faktorer som medfører

Detaljer

Rammebetingelser for folkehelsearbeid i kommunene. Gro Sæten

Rammebetingelser for folkehelsearbeid i kommunene. Gro Sæten Rammebetingelser for folkehelsearbeid i kommunene Gro Sæten Helse et individuelt ansvar??? Folkehelsearbeid Folkehelse er befolkningens helse og hvordan helsen fordeler seg i en befolkning Folkehelsearbeid

Detaljer

Handlingsplan for folkehelsearbeid i Hattfjelldal kommune 2014-2017

Handlingsplan for folkehelsearbeid i Hattfjelldal kommune 2014-2017 Handlingsplan for folkehelsearbeid i Hattfjelldal kommune 2014-2017 Målsettingen med planen er å sikre god helse for alle gjennom aktivitet og sunne levevaner Plangjennomføringen skal gi som resultat sunnere

Detaljer

Nasjonale forventninger og status på folkehelsearbeid «Helse i plan» Solveig Pettersen Hervik Folkehelserådgiver September 2016

Nasjonale forventninger og status på folkehelsearbeid «Helse i plan» Solveig Pettersen Hervik Folkehelserådgiver September 2016 Nasjonale forventninger og status på folkehelsearbeid «Helse i plan» Solveig Pettersen Hervik Folkehelserådgiver September 2016 Innhold: 1) Hva er folkehelsearbeid? 2) Folkehelseloven. 3) Fylkesmennenes

Detaljer

Folkehelseloven. Hanne Mari Myrvik

Folkehelseloven. Hanne Mari Myrvik Folkehelseloven Hanne Mari Myrvik 2.3.2012 1 Disposisjon Folkehelse og folkehelsearbeid Folkehelseloven Bakgrunn Kommunenes ansvar Fylkeskommunens ansvar Statlige helsemyndigheters ansvar Oversiktsarbeidet

Detaljer

Folkehelseloven. Gun Kleve Folkehelsekoordinator Halden kommune

Folkehelseloven. Gun Kleve Folkehelsekoordinator Halden kommune Folkehelseloven Gun Kleve Folkehelsekoordinator Halden kommune Hvorfor? Utfordringer som vil øke hvis utviklingen fortsetter Økt levealder, flere syke Færre «hender» til å hjelpe En villet politikk å forebygge

Detaljer

Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven)

Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) Hanne Mari Myrvik Planforum 29.8.2012 1 Disposisjon Folkehelse og folkehelsearbeid Folkehelseloven Bakgrunn Kommunenes ansvar Fylkeskommunens ansvar Statlige helsemyndigheters

Detaljer

Stolpejakten og tur-o i folkehelsearbeidet Mulighetenes Oppland

Stolpejakten og tur-o i folkehelsearbeidet Mulighetenes Oppland Stolpejakten og tur-o i folkehelsearbeidet v/ane Bjørnsgaard & Arnfinn Pedersen Oppland fylkeskommune Stolpejaktforeningen Folkehelse: Definisjoner Befolkningens helsetilstand og hvordan helsen fordeler

Detaljer

Plan for folkehelse i Flesberg kommune

Plan for folkehelse i Flesberg kommune Plan for folkehelse i Flesberg kommune 2010 2014 Innhold 1. Innledning...3 2. Folkehelsearbeid og nasjonale føringer......4 3. Plan for folkehelse i Flesberg kommune....6 3.1 Samfunns- og arealplanlegging...6

Detaljer

Folkehelseplan for Tinn kommune 2015-2025. Forslag til planprogram

Folkehelseplan for Tinn kommune 2015-2025. Forslag til planprogram Folkehelseplan for Tinn kommune 2015-2025 Forslag til planprogram Frist for merknader: 24.februar 2015 1 Planprogram kommunedelplan for folkehelse Tinn kommune. Som et ledd i planoppstart for kommunedelplan

Detaljer

Planprogram Kommunedelplan for folkehelse 2016-2020

Planprogram Kommunedelplan for folkehelse 2016-2020 1 Foto: Urskog forts dag Et eksempel på et møtested som gir trivsel og tilhørighet. Venneforeningens representant Barry-Berg orienterer om fortets styrke og svakheter Planprogram Kommunedelplan for folkehelse

Detaljer

Folkehelseplan. Forslag til planprogram

Folkehelseplan. Forslag til planprogram Folkehelseplan Forslag til planprogram Planprogram for Kommunedelplan for folkehelse 2014 2018 / 2026 (folkehelseplanen) Om planprogram og kommunedelplan I henhold til Plan og bygningsloven skal det utarbeides

Detaljer

Kommunedelplan. folkehelsearbeid 2014-2024. Kortversjon

Kommunedelplan. folkehelsearbeid 2014-2024. Kortversjon Kommunedelplan folkehelsearbeid 2014-2024 Kortversjon Mai 2014 Innhold Kommunedelplan folkehelsearbeid 2014-2024 1. Innledning... 2 2. Formål med planen... 2 3. Viktigste utfordringer... 2 4. Overordna

Detaljer

Folkehelsearbeid. Felles forståelse av utfordringer, ansvar og muligheter?

Folkehelsearbeid. Felles forståelse av utfordringer, ansvar og muligheter? Folkehelsearbeid Felles forståelse av utfordringer, ansvar og muligheter? Utfordringsbildet 1) Det er store helseforskjeller skjevfordeling av levekår, levevaner og helse i befolkningen 2) Folkehelsa er

Detaljer

Sigurd Waage Løvhaug Kommuneoverlege

Sigurd Waage Løvhaug Kommuneoverlege Sigurd Waage Løvhaug Kommuneoverlege Bakgrunn Åpenbare utfordringer Høy andel av innbyggere over 80 år Lavt utdanningsnivå i gruppen 30-39 år Høy andel uføretrygdede Lav leseferdighet blant 5. klassingene

Detaljer

Vedtatt av/i: xx.xx.xxx

Vedtatt av/i: xx.xx.xxx Sør-Varanger kommune Vedtatt av/i: xx.xx.xxx Forslag oppstart planprogram for 2018 - Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet. Innhold 1. Innledning og bakgrunn...3 2. Planbehov... 4 2.1 Målsettinger...

Detaljer

Friluftslivets plass i Folkehelsemeldingen

Friluftslivets plass i Folkehelsemeldingen Friluftslivets plass i Folkehelsemeldingen Landskonferanse Friluftsliv 12. juni 2013 Nina Tangnæs Grønvold Statssekretær Helse- og omsorgsdepartementet Kortreist natur og friluftsliv for alle Forventet

Detaljer

Nasjonal satsing på fysisk aktivitet og folkehelse. Kirkenes, onsdag 1. november 2006 Statssekretær Arvid Libak

Nasjonal satsing på fysisk aktivitet og folkehelse. Kirkenes, onsdag 1. november 2006 Statssekretær Arvid Libak Nasjonal satsing på fysisk aktivitet og folkehelse Kirkenes, onsdag 1. november 2006 Statssekretær Arvid Libak Folkehelse Folkehelsen speiler samfunnsutviklingen, oppvekst- og levekår, og den utvikles

Detaljer

Lov 24. juni 2011 nr. 29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven) Ragnhild Spigseth Folkehelseavdelingen, Helse- og omsorgsdepartementet

Lov 24. juni 2011 nr. 29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven) Ragnhild Spigseth Folkehelseavdelingen, Helse- og omsorgsdepartementet Lov 24. juni 2011 nr. 29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven) Ragnhild Spigseth Folkehelseavdelingen, Byglandsfjord 15. september 2011 Disposisjon 1. Bakgrunn for folkehelseloven 2. Forholdet mellom folkehelse

Detaljer

Nesodden kommune Planprogram for folkehelseplanen

Nesodden kommune Planprogram for folkehelseplanen Nesodden kommune Planprogram for folkehelseplanen KST 30.05.13 Innhold 1 Bakgrunn...2 2 Forutsetninger for planarbeidet...2 2.1 Nasjonale føringer...2 2.2 Regionale føringer...2 2.3 Kommunale føringer...2

Detaljer

Strategi for folkehelse i Buskerud

Strategi for folkehelse i Buskerud Strategi for folkehelse i Buskerud 2010-2014 Folkehelsearbeid: Folkehelsearbeid innebærer å svekke det som medfører helserisiko, og styrke det som bidrar til bedre helse (St.meld. nr. 16 (2002 2003); Resept

Detaljer

Folkehelse i et samfunnsperspektiv. Lillehammer, 23.oktober 2013 Aud Gjørwad, folkehelserådgiver FMOP

Folkehelse i et samfunnsperspektiv. Lillehammer, 23.oktober 2013 Aud Gjørwad, folkehelserådgiver FMOP Folkehelse i et samfunnsperspektiv Lillehammer, 23.oktober 2013 Aud Gjørwad, folkehelserådgiver FMOP www.fylkesmannen.no/oppland Facebookcom/fylkesmannen/oppland Samhandlingsreformen Samhandling mellom

Detaljer

Statistikk som fremmer folkehelseperspektivet i planarbeidet

Statistikk som fremmer folkehelseperspektivet i planarbeidet Statistikk som fremmer folkehelseperspektivet i planarbeidet Dagskurs i planarbeid, statistikk, analyse og konsekvensforståelse. Kristiansund 18. mars 2014 Lillian Bjerkeli Grøvdal/ Rådgiver folkehelse

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Hemnes kommune Forslag til planprogram Revidering av kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser Innhold 1. Innledning... 2 2 Føringer for kommunedelplanen... 3 2.1 Nasjonale føringer... 3

Detaljer

Folkehelsa i Hedmark. Trond Lutnæs fylkeslege, Fylkesmannen i Hedmark Folkehelsekonferansen i Trysil 1. desember 2011

Folkehelsa i Hedmark. Trond Lutnæs fylkeslege, Fylkesmannen i Hedmark Folkehelsekonferansen i Trysil 1. desember 2011 Folkehelsa i Hedmark Trond Lutnæs fylkeslege, Fylkesmannen i Hedmark Folkehelsekonferansen i Trysil 1. desember 2011 Utfordringer for velferdsstaten Behov for økt forebyggende innsats for en bærekraftig

Detaljer

Folkehelsemeldingen. God helse - felles ansvar. Helse- og omsorgsdepartementet

Folkehelsemeldingen. God helse - felles ansvar. Helse- og omsorgsdepartementet Folkehelsemeldingen God helse - felles ansvar Milepæler i det tverrsektorielle folkehelsearbeidet Resept for et sunnere Norge Partnerskapene Strategi for utjevning av sosiale helseforskjeller Rapporteringssystemet

Detaljer

Friluftsliv og folkehelse, hva gjør vi i Tysvær? TYSVÆR KOMMUNE

Friluftsliv og folkehelse, hva gjør vi i Tysvær? TYSVÆR KOMMUNE Friluftsliv og folkehelse, hva gjør vi i Tysvær? Helsefremming og forebygging og friluftsliv + 2013 Stortingsmelding om folkehelse (tverrdep) Folkehelseutfordringer Demografisk utvikling flere eldre Øking

Detaljer

Folkehelsearbeid for barn og unge. v/ folkehelserådgiver Solveig Pettersen Hervik, Fylkesmannen i Aust- Agder

Folkehelsearbeid for barn og unge. v/ folkehelserådgiver Solveig Pettersen Hervik, Fylkesmannen i Aust- Agder Folkehelsearbeid for barn og unge v/ folkehelserådgiver Solveig Pettersen Hervik, Fylkesmannen i Aust- Agder Presentasjonens innhold: Hva er folkehelsearbeid? Folkehelseloven Oversiktsarbeid Folkehelse

Detaljer

Planprogram for folkehelseplanen Høringsutkast

Planprogram for folkehelseplanen Høringsutkast Planprogram for folkehelseplanen Høringsutkast Asker kommune Desember 2013 1 Planprogram Innhold 1. Innledning... 3 2. Tidsavgrensning... 3 3. Definisjon... 3 4. Bakgrunn... 4 5. Føringer... 5 6. Formål...

Detaljer

Ny folkehelselov: Konsekvenser for friluftsliv i skolen? Heidi Fadum

Ny folkehelselov: Konsekvenser for friluftsliv i skolen? Heidi Fadum Ny folkehelselov: Konsekvenser for friluftsliv i skolen? Heidi Fadum Disposisjon 1. Folkehelse og folkehelsearbeid 2. Helse og skole 3. Fysisk aktivitet og skole 4. Folkehelseloven: Konsekvenser for friluftsliv

Detaljer

Kommunenes folkehelsearbeid er derfor svært viktig for god helse.

Kommunenes folkehelsearbeid er derfor svært viktig for god helse. Fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse Grete Bang Innlegg Helgelandskonferansen 2015 Brønnøysund, 26. mars 2015 Bilde 2: Helse skapes der folk lever og bor. Og det er i kommunene. Kommunenes folkehelsearbeid

Detaljer

Oversikt over livskvalitet og levekår (folkehelse) i Nedre Eiker

Oversikt over livskvalitet og levekår (folkehelse) i Nedre Eiker Oversikt over livskvalitet og levekår (folkehelse) i Nedre Eiker 2016 Livskvalitet og levekår (Folkehelse) I dette notatet vil vi se på ulike forhold knyttet til livskvalitet og levekår. Vi vil forsøke

Detaljer

Folkehelsa i Fauske - Oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer. Overskrift. Undertittel ved behov

Folkehelsa i Fauske - Oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer. Overskrift. Undertittel ved behov Folkehelsa i Fauske - Oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer Overskrift Undertittel ved behov Kortversjon av «Oversiktsarbeidet Folkehelsa i Fauske» - status 2016 Hvorfor er det viktig å

Detaljer

Fokus på økt eierskap til folkehelsearbeid hos politikere. seniorrådgiver Heidi Fadum

Fokus på økt eierskap til folkehelsearbeid hos politikere. seniorrådgiver Heidi Fadum Fokus på økt eierskap til folkehelsearbeid hos politikere seniorrådgiver Heidi Fadum Økt eierskap til folkehelsearbeid Hvordan tilrettelegge for at politikere kan få økt kunnskap om forståelse for bevissthet

Detaljer

Ny lov om folkehelse - røynsler frå Kvam herad. Reidun Braut Kjosås Folkehelsekoordinator Kvam herad

Ny lov om folkehelse - røynsler frå Kvam herad. Reidun Braut Kjosås Folkehelsekoordinator Kvam herad Ny lov om folkehelse - røynsler frå Kvam herad Reidun Braut Kjosås Folkehelsekoordinator Kvam herad Agenda Nytt lovverk Folkehelsearbeidet i Kvam Folkehelse i Hardanger Hva er folkehelse? Folkehelsearbeid

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Planprogram vedtatt av kommunestyret 23. april 2013 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen med frister

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksutredning: Vedlegg: Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv , datert

SAKSFREMLEGG. Saksutredning: Vedlegg: Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv , datert SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/108-56 Arkiv: 144 Saksbehandler: Aase-Kristin H. Abrahamsen Sakstittel: KOMMUNEDELPLAN FOR FYSISK AKTIVITET, IDRETT OG FRILUFTSLIV - REVIDERING 2017 Planlagt behandling: Hovedutvalg

Detaljer

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019. Storfjord kommune

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019. Storfjord kommune 2015 PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019 Storfjord kommune Om planprogram og kommunedelplan Gjeldende kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse 2012

Detaljer

Det gode liv i Stavanger. Strategiplan for folkehelsearbeidet 2013-2029

Det gode liv i Stavanger. Strategiplan for folkehelsearbeidet 2013-2029 Det gode liv i Stavanger Strategiplan for folkehelsearbeidet 2013-2029 1 Innhold Forord... 5 Folkehelse... 7 Folkehelsen vår... 7 Folkehelsearbeidet i Stavanger kommune...8 Satsingsområder... 11 Gode bo-

Detaljer

Regionalplan for folkehelse 2013-2017

Regionalplan for folkehelse 2013-2017 Regionalplan for folkehelse 2013-2017 Orientering Sunn by forum Fylkeskommunale og kommunale oppgaver i folkehelsearbeidet Orientering om planprosess, utfordringsbilde, hovedmål og innsatsområder Hvilke

Detaljer

Folkehelsemeldingen. God helse - felles ansvar. Fagdirektør Arne Marius Fosse. Helse- og omsorgsdepartementet

Folkehelsemeldingen. God helse - felles ansvar. Fagdirektør Arne Marius Fosse. Helse- og omsorgsdepartementet Folkehelsemeldingen God helse - felles ansvar Fagdirektør Arne Marius Fosse Sektor perspektivet Nasjonale mål Ulykker Støy Ernæring Fysisk aktivitet Implementering Kommunen v/helsetjenesten Kommuneperspektivet

Detaljer

Bedre helse for alle. Kommunedelplan for folkehelse i Gjerdrum 2014-2024

Bedre helse for alle. Kommunedelplan for folkehelse i Gjerdrum 2014-2024 Bedre helse for alle Kommunedelplan for folkehelse i Gjerdrum 2014-2024 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Fakta... 3 2.1. Lovgrunnlag... 3 2.2. Begreper... 4 3. Status... 5 4. Prosess... 6 5. Fokusområder...

Detaljer

Folkehelsemeldingen. God helse - felles ansvar. Statssekretær Nina Tangnæs Grønvold. Helse- og omsorgsdepartementet

Folkehelsemeldingen. God helse - felles ansvar. Statssekretær Nina Tangnæs Grønvold. Helse- og omsorgsdepartementet Folkehelsemeldingen God helse - felles ansvar Statssekretær Nina Tangnæs Grønvold Sykdomsbildet endres Infeksjonssykdommer Hjerteinfarkt Økt forekomst: Psykisk uhelse Rus Diabetes Kols Demens Overvekt

Detaljer

Helse i alt vi gjør Folkehelse fra lov til handling

Helse i alt vi gjør Folkehelse fra lov til handling Helse i alt vi gjør Folkehelse fra lov til handling Gran, 28. november 2012 Statssekretær Nina Tangnæs Grønvold Hvorfor samhandlingsreformen? Vi blir stadig eldre Sykdomsbildet endres Trenger mer personell

Detaljer

Status og framdrift NFKs folkehelsearbeid

Status og framdrift NFKs folkehelsearbeid Status og framdrift NFKs folkehelsearbeid Kjell Hjelle, folkehelserådgiver Møte kommuner 2013 15.03.2013 1 15.03.2013 2 Folkehelse (folkehelselovens 3) Befolkningens helsetilstand og hvordan helsen fordeler

Detaljer

1. Bidra til at flere fullfører videregående skole, for å starte på høyere utdanning og/eller kommer i arbeid:

1. Bidra til at flere fullfører videregående skole, for å starte på høyere utdanning og/eller kommer i arbeid: 1 FOLKEHELSESTRATEGI STOKKE KOMMUNE 2012-2016. I tråd med mandat fra rådmannen har folkehelseutvalget, i samarbeid med alle kommunens seksjoner, utarbeidet følgende forslag til folkehelsestrategi for Stokke

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Oversiktsarbeidet. «Frå oversikt til handling» Marie Eide 3 september Trygg framtid for folk og natur

Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Oversiktsarbeidet. «Frå oversikt til handling» Marie Eide 3 september Trygg framtid for folk og natur Oversiktsarbeidet «Frå oversikt til handling» Marie Eide 3 september 2015 Folkehelseloven 5. Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i kommunen A: opplysninger som statlige helsemyndigheter

Detaljer

Sosial ulikskap i helse og helsetjensta si rolle

Sosial ulikskap i helse og helsetjensta si rolle Sosial ulikskap i helse og helsetjensta si rolle Arne Marius Fosse Førde 9 april 2014 Disposisjon Nasjonale folkehelsemål Perspektiver Helsetjenestens rolle Ny regjering nye perspektiver 2 De nasjonale

Detaljer

Ny lov nye muligheter!

Ny lov nye muligheter! Ny lov nye muligheter! 1 Litt om hva jeg skal si. Folkehelseloven 5 og 6 Hvordan tenker vi å gripe det an i Oppegård Folkehelse i ulike deler av kommunens planprosesser Folkehelsetiltak i alle virksomheter

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOLKEHELSE OG LEVEKÅR 2016

HANDLINGSPLAN FOLKEHELSE OG LEVEKÅR 2016 HANDLINGSPLAN FOLKEHELSE OG LEVEKÅR 2016 St.meld. nr 19, Folkehelsemeldingen, påpeker at folkehelsearbeid både handler om å fremme livskvalitet og trivsel gjennom deltakelse i sosialt fellesskap som gir

Detaljer

Folkehelseplan og status frisklivssentral i Eigersund kommune

Folkehelseplan og status frisklivssentral i Eigersund kommune Folkehelseplan og status frisklivssentral i Eigersund kommune Eli Sævareid Regional folkehelsesamling i Dalane 17.mars 2015 Folkehelseplan 2014-2017 side 2 Innledning og bakgrunn «Sammen for alle» Folkehelsearbeid:

Detaljer

GJERDRUM KOMMUNE PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOLKEHELSE I GJERDRUM

GJERDRUM KOMMUNE PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOLKEHELSE I GJERDRUM GJERDRUM KOMMUNE Løpenr/arkivkode: 4126/2013-G00 PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOLKEHELSE I GJERDRUM Bakgrunn for planarbeidet Kommunene har med innføring av Samhandlingsreformen, ny Lov om folkehelse,

Detaljer

Samarbeid med kommunene om folkehelsearbeid

Samarbeid med kommunene om folkehelsearbeid Samarbeid med kommunene om folkehelsearbeid Roar Blom, rådgiver folkehelsearbeid Møte med regionrådenes sekretariatsledere 27. november 2015 Foto: Peter Hamlin 10-90 regelen Helse skapes der folk lever

Detaljer

Prosjekt friskliv barn og unge Lavterskelaktiviteter for barn og unge

Prosjekt friskliv barn og unge Lavterskelaktiviteter for barn og unge 2014 Prosjekt friskliv barn og unge Lavterskelaktiviteter for barn og unge Ive Losnegard Lier Kommune 13.05.2014 1. Formål/ målsetning Prosjekt lavterskelaktivitet for barn og unge skal få flere unge liunger

Detaljer

Handlingsprogram 2014-2015

Handlingsprogram 2014-2015 Opplagt i Oppland Regional plan for folkehelse i Oppland 2012-2016 Handlingsprogram 2014-2015 Hovedmål 1: Opplagt i Oppland med folkehelse på dagsorden Strategi Delmål Tiltak Ansvarlig Samarbeidspart 1.1

Detaljer

Helsekonsekvensvurdering

Helsekonsekvensvurdering Helsekonsekvensvurdering Helse i alt vi gjør! Folkehelserådgiver Folkehelseperspektivet belyst i alle kommuneplaner Folkehelse gjennomgående tema i utarbeidelse av delplaner (ikke egen folkehelseplan

Detaljer

Miljørettet helseverns plass i folkehelsearbeidet, oversiktsforskriften m.m. Arne Marius Fosse Helse- og omsorgsdepartementet Folkehelseavdelingen

Miljørettet helseverns plass i folkehelsearbeidet, oversiktsforskriften m.m. Arne Marius Fosse Helse- og omsorgsdepartementet Folkehelseavdelingen Miljørettet helseverns plass i folkehelsearbeidet, oversiktsforskriften m.m. Arne Marius Fosse Folkehelseavdelingen Innhold Forebygging i samhandlingsreformen Folkehelseloven og miljørettet helsevern Oppfølging

Detaljer

Status og framdrift NFKs handlingsplan folkehelsearbeid

Status og framdrift NFKs handlingsplan folkehelsearbeid Status og framdrift NFKs handlingsplan folkehelsearbeid Kjell Hjelle, folkehelserådgiver Møte kommuner 2012 29.10.2012 1 29.10.2012 2 Folkehelse Helsetilstanden og helsens fordeling i befolkningen Summen

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019. Storfjord kommune

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019. Storfjord kommune 2015 FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019 Storfjord kommune Om planprogram og kommunedelplan Gjeldende kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse

Detaljer

MOLDE KOMMUNE 10.juli, 2015 PLANPROGRAM BARNE- OG UNGDOMSPLAN 2016 2026

MOLDE KOMMUNE 10.juli, 2015 PLANPROGRAM BARNE- OG UNGDOMSPLAN 2016 2026 MOLDE KOMMUNE 10.juli, 2015 PLANPROGRAM BARNE- OG UNGDOMSPLAN 2016 2026 1 INNHOLD 1 INNLEDNING 3 2 AVGRENSNING 3 3 FORMÅL MED PLANARBEIDET 3 3.1 Overordnede mål 3 3.2 Planarbeidet skal omfatte 4 4 PLANPROSESS

Detaljer

Helse i alt vi gjør!

Helse i alt vi gjør! Helse og levekår i Utfordringer Mål Tiltak Helse i alt vi gjør! Presentasjon på Feiringklinikken 29.11.12 v/janita Hofseth Virksomhetsleder Helsehuset side 1 Nytt lovgrunnlag Lov om helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Oversiktsarbeidet. en situasjonsbeskrivelse fra Øvre Eiker kommune

Oversiktsarbeidet. en situasjonsbeskrivelse fra Øvre Eiker kommune Oversiktsarbeidet en situasjonsbeskrivelse fra Øvre Eiker kommune 04.03.13 Folkehelsekonferansen 2013 2 04.03.13 Folkehelsekonferansen 2013 3 04.03.13 Folkehelsekonferansen 2013 4 5. Oversikt over helsetilstand

Detaljer

Folkehelse og planlegging Sigrun G. Henriksen

Folkehelse og planlegging Sigrun G. Henriksen Folkehelse og planlegging Sigrun G. Henriksen Landskap i plan helse, identitet og universell utforming Voss 4. juni 2008 Hva menes det med folkehelse? Hva vet du om folkehelsearbeid i din kommune? Hvem

Detaljer

Viktige utfordringar for folkehelsearbeidet Folkehelselova, Samhandlingsreforma m.m. v/ole Trygve Stigen, Helsedirektoratet

Viktige utfordringar for folkehelsearbeidet Folkehelselova, Samhandlingsreforma m.m. v/ole Trygve Stigen, Helsedirektoratet Viktige utfordringar for folkehelsearbeidet Folkehelselova, Samhandlingsreforma m.m. v/ole Trygve Stigen, Helsedirektoratet Folkehelse og folkehelsearbeid Folkehelse er: 1. befolkningens helsetilstand

Detaljer

Forventninger til lokalt folkehelsearbeid St.meld. nr. 20 ( )

Forventninger til lokalt folkehelsearbeid St.meld. nr. 20 ( ) Forventninger til lokalt folkehelsearbeid St.meld. nr. 20 (2006 2007) Tromsø, 10. april 2008 Statssekretær Arvid Libak Mål for folkehelsepolitikken Flere leveår med god helse i befolkningen som helhet

Detaljer

Ta vare på velgerne dine. Alle bilder: Scanpix

Ta vare på velgerne dine. Alle bilder: Scanpix Ta vare på velgerne dine Alle bilder: Scanpix Folkehelseloven pålegger kommunen å iverksette nødvendige tiltak for å møte folkehelseutfordringer. Dette kan omfatte tiltak knyttet til oppvekst- og levekårsforhold

Detaljer

Skog i Norge. Friluftsliv, natur og opplevelser. Friluftsliv, natur og opplevelser. Folkehelse og folkehelsearbeid

Skog i Norge. Friluftsliv, natur og opplevelser. Friluftsliv, natur og opplevelser. Folkehelse og folkehelsearbeid 12. Friluftsliv - fra festtaler til handling i folkehelsearbeidet Arvid Libak, statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet Skog i Norge Fra festtaler til handling i folkehelsearbeidet Innlegg ved statssekretær

Detaljer

Frisklivssentraler som en forebyggende helsetjeneste Guri Rudi Folkehelserådgiver,

Frisklivssentraler som en forebyggende helsetjeneste Guri Rudi Folkehelserådgiver, Frisklivssentraler som en forebyggende helsetjeneste Guri Rudi Folkehelserådgiver, fmopgru@fylkesmannen.no Frisklivssentralen Kommunal helse- og omsorgstjeneste med tilbud om hjelp til å endre levevaner

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 07/95 Sakstittel: PARTNERSKAP FOR FOLKEHELSEARBEID I AKERSHUS K-kode: 025 G10 Saksbehandler: Kirsti Egeberg Hannaseth

Saksfremlegg. Arkivsak: 07/95 Sakstittel: PARTNERSKAP FOR FOLKEHELSEARBEID I AKERSHUS K-kode: 025 G10 Saksbehandler: Kirsti Egeberg Hannaseth Saksfremlegg Arkivsak: 07/95 Sakstittel: PARTNERSKAP FOR FOLKEHELSEARBEID I AKERSHUS K-kode: 025 G10 Saksbehandler: Kirsti Egeberg Hannaseth Innstilling: 1. Sørum kommune inngår avtale med Akershus fylkeskommune

Detaljer

F O L K E H E L S E O V E R S I K T E R

F O L K E H E L S E O V E R S I K T E R F O L K E H E L S E O V E R S I K T E R Oversiktsarbeid i kommunene Commissionen skal have sin Opmærksomhed henvendt paa Stedets Sundhedsforhold, og hva derpaa kan have Indflydelse, saasom... (Sundhedsloven

Detaljer

Kommunedelplan for folkehelse og forebygging. «Folkehelse er vinneren på strategikonfer anser, men ikke til stede på budsjettkonferanser» 16.06.

Kommunedelplan for folkehelse og forebygging. «Folkehelse er vinneren på strategikonfer anser, men ikke til stede på budsjettkonferanser» 16.06. Kommunedelplan for folkehelse og forebygging «Folkehelse er vinneren på strategikonfer anser, men ikke til stede på budsjettkonferanser» 16.06.14 1 Innhold Innhold... 2 FORORD... 3 INNLEDNING... 4 Regional

Detaljer

Trysil kommune. Oversiktsdokument om folkehelsen Trysil kommune. Saksframlegg

Trysil kommune. Oversiktsdokument om folkehelsen Trysil kommune. Saksframlegg Trysil kommune Saksframlegg Dato: 17.01.2016 Referanse: 1157/2016 Arkiv: F03 Vår saksbehandler: Trygve Øverby Oversiktsdokument om folkehelsen Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato 16/7 Formannskapet 02.02.2016

Detaljer

Prosjektbeskrivelse: Et friskere Nordland

Prosjektbeskrivelse: Et friskere Nordland Prosjektbeskrivelse: Et friskere Nordland Bakgrunn Nordland fylkeskommunes visjon for folkehelsearbeidet er "Et friskere Nordland". Nordland skal være et foregangsfylke i folkehelsearbeid, og ett av hovedmålene

Detaljer

Frisklivssentralen Verdal kommune. Oppstart 01. januar 2012

Frisklivssentralen Verdal kommune. Oppstart 01. januar 2012 Frisklivssentralen Verdal kommune Oppstart 01. januar 2012 Frisklivssentral En frisklivssentral (FLS) er et kommunalt kompetansesenter for veiledning og oppfølging primært innenfor helseatferdsområdene

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/204-4 Arkiv: G10 Sakbeh.: Kristin Tørum Sakstittel: FOLKEHELSEPROSJEKTET "LIV OG LYST I LYS OG MØRKE" PARTNERSKAP I FINNMARK

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/204-4 Arkiv: G10 Sakbeh.: Kristin Tørum Sakstittel: FOLKEHELSEPROSJEKTET LIV OG LYST I LYS OG MØRKE PARTNERSKAP I FINNMARK Saksfremlegg Saksnr.: 07/204-4 Arkiv: G10 Sakbeh.: Kristin Tørum Sakstittel: FOLKEHELSEPROSJEKTET "LIV OG LYST I LYS OG MØRKE" PARTNERSKAP I FINNMARK Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial

Detaljer

Inn på tunet -Sammen beriker vi Finnmark

Inn på tunet -Sammen beriker vi Finnmark Inn på tunet -Sammen beriker vi Finnmark Folkehelse gode arenaer for aktivitet og trivsel. Friluftsliv og aktivitet for alle! Inn på tune konferanse i Kirkenes 22.april 2015 Finnmark fylkeskommune, Juli-Anne

Detaljer

Med ny folkehelselov 25 år inn i fremtiden. Rehabiliteringskonferansen 2012

Med ny folkehelselov 25 år inn i fremtiden. Rehabiliteringskonferansen 2012 Med ny folkehelselov 25 år inn i fremtiden Rehabiliteringskonferansen 2012 Haugesund 8. august Anders Smith, seniorrådgiver/lege Forgjengerne. 1860-1994 1982-2011 Haugesund 8. august 2012 2 Folkehelseloven

Detaljer

Folkehelse i planleggingen

Folkehelse i planleggingen Folkehelse i planleggingen v/ Arild Øien Tromsø 8. februar 2011 1 25 000 innbyggere 36 km 2 2 1 Helse i plan i Oppegård kommune Hvilke grep vi har tatt Hvordan vi er organisert Hva vi ønsker å få til Hvordan

Detaljer

Hva er viktig for folkehelsen? Bergen 28. november 2014. Asle Moltumyr

Hva er viktig for folkehelsen? Bergen 28. november 2014. Asle Moltumyr Hva er viktig for folkehelsen? Bergen 28. november 2014 Asle Moltumyr Disposisjonsforslag: Hva er viktig? 1. Noen erkjennelsespunkter om folkehelse 2. Levekårskvaliteter fra ulike faglige perspektiv 3.

Detaljer

Seminar om planlegging av kommunale tjenester på rusområdet

Seminar om planlegging av kommunale tjenester på rusområdet Seminar om planlegging av kommunale tjenester på rusområdet torsdag 17. januar 2013 Innledning ved fylkeslege Elisabeth Lilleborge Markhus Helse- og omsorgstjenesteloven: Seminar 17.01.13 kommunene har

Detaljer

Plan for fysisk aktivitet og naturopplevelse

Plan for fysisk aktivitet og naturopplevelse Plan for fysisk aktivitet og naturopplevelse 2017-2020 Nesna kommune Nesna kommune skal legge til rette for å skape aktive og sunne barn og unge Planen skal i tillegg sikre god helse for alle i Nesna.

Detaljer

Rammeavtale for samarbeid om folkehelsearbeid Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune

Rammeavtale for samarbeid om folkehelsearbeid Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune Rammeavtale for samarbeid om folkehelsearbeid Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune Rammeavtale folkehelse Vestre Viken HF og Buskerud Fylkeskommune Side 1 av 5 Formål og ønsket effekt For å møte fremtidens

Detaljer

Folkehelsealliansen Nordland. 5. mai 2010. Velkommen!! 11.05.2010 1

Folkehelsealliansen Nordland. 5. mai 2010. Velkommen!! 11.05.2010 1 Folkehelsealliansen Nordland 5. mai 2010 Velkommen!! 11.05.2010 1 Fylkeskommunens plattform i folkehelsearbeidet Kjell Hjelle, folkehelserådgiver Folkehelsealliansen Nordland 5. mai 2010 11.05.2010 2 Norge

Detaljer

Trøgstad kommune. Planprogram for folkehelseplan 2014-2026

Trøgstad kommune. Planprogram for folkehelseplan 2014-2026 Trøgstad kommune Planprogram for folkehelseplan 2014-2026 Vedtatt av Kommunestyret 13.05.2014 Planprogram for folkehelse i Trøgstad 2014 2026 2 1. Innledning A. Bakgrunn I kommunal planstrategi (vedtatt

Detaljer

Arild Øien, planlegger. Hvordan minske sosiale helseforskjeller og forbedre livsvilkår. - gjennom planlegging

Arild Øien, planlegger. Hvordan minske sosiale helseforskjeller og forbedre livsvilkår. - gjennom planlegging Arild Øien, planlegger Hvordan minske sosiale helseforskjeller og forbedre livsvilkår - gjennom planlegging 1 2 OSLO SKI NESODDEN 3 Oppegård kommune 37 km 2 25 000 innbyggere Urbanisering Fortetting langs

Detaljer

Alkoholloven og folkehelsearbeidet Tromsø, 21. oktober 2014

Alkoholloven og folkehelsearbeidet Tromsø, 21. oktober 2014 Alkoholloven og folkehelsearbeidet Tromsø, 21. oktober 2014 Anders Aasheim Seniorrådgiver Tlf 918 33389. E-post fmtraaa@fylkesmannen.no Fylkesmannens oppdrag i 2014 For å øke kunnskapen om og bruken av

Detaljer

Kommunedelplan for kultur og idrettsanlegg, fysisk aktivitet og friluftsliv

Kommunedelplan for kultur og idrettsanlegg, fysisk aktivitet og friluftsliv Kommunedelplan for kultur og idrettsanlegg, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014 2026 Forslag til planprogram februar 2013 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen med frister

Detaljer

Regional plan og samarbeidsavtalene

Regional plan og samarbeidsavtalene Regional plan og samarbeidsavtalene Kari Hege Mortensen, leder Folkehelse 301116 Foto: Thor-Wiggo Skille Regional plan for folkehelse Planprosess Melding om oppstart av planarbeid 25. April 2016 Planprogram

Detaljer

Folkehelsearbeid. «Det ville vært fint å høre dine vurderinger og erfaringer med folkehelsearbeid sett fra ditt samfunnsmedisinske kommunelegeståsted»

Folkehelsearbeid. «Det ville vært fint å høre dine vurderinger og erfaringer med folkehelsearbeid sett fra ditt samfunnsmedisinske kommunelegeståsted» Øvre Eiker kommune - sammen med Folkehelsearbeid «Det ville vært fint å høre dine vurderinger og erfaringer med folkehelsearbeid sett fra ditt samfunnsmedisinske kommunelegeståsted» Sammen med.. 22 oktober

Detaljer

Nasjonale perspektiver på og strategier for det lokale folkehelsearbeidet fremover

Nasjonale perspektiver på og strategier for det lokale folkehelsearbeidet fremover Nasjonale perspektiver på og strategier for det lokale folkehelsearbeidet fremover Gardermoen, tirsdag 6. desember 2005 Politisk rådgiver Arvid Libak Overordnede mål Flere leveår med god helse i befolkningen

Detaljer

Folkehelse i byplanlegging

Folkehelse i byplanlegging Folkehelse i byplanlegging Vigdis Rønning Folkehelseavdelingen Helse- og omsorgsdepartementet Disposisjon 1. Folkehelsepolitikken nasjonale mål 2. Utfordringsbildet 1. Helsetilstand og sykdomsutvikling

Detaljer

STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling

STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling Arkivsak nr 12/1697 Saksbehandler: Jan Håkon Larsen Folkehelsestrategi for Stokke kommune Saksnr Utvalg Møtedato 15/2012 Eldrerådet 24.10.2012 50/2012 Hovedutvalg for oppvekst,

Detaljer

FOLKEHELSEARBEID I VEGA KOMMUNE Flere leveår med god helse for befolkningen Reduserte helseforskjeller mellom ulike grupper i befolkningen

FOLKEHELSEARBEID I VEGA KOMMUNE Flere leveår med god helse for befolkningen Reduserte helseforskjeller mellom ulike grupper i befolkningen FOLKEHELSEARBEID I VEGA KOMMUNE Flere leveår med god helse for befolkningen Reduserte helseforskjeller mellom ulike grupper i befolkningen Folkehelsearbeid FØR Poliomyelitt Tuberkulose Rent drikkevann

Detaljer

Lov omfylkeskommuners oppgaver i folkehelsearbeidet

Lov omfylkeskommuners oppgaver i folkehelsearbeidet Lov omfylkeskommuners oppgaver i folkehelsearbeidet Fysak samling 7-8 oktober John Tore Vik Ny folkehelselov Bakgrunn Overordnede strategier i folkehelsepolitikken Innhold i loven Oversikt Forvaltning

Detaljer

HVA ER VIKTIG FOR DEG?

HVA ER VIKTIG FOR DEG? HVA ER VIKTIG FOR DEG? NASJONALE FØRINGER OG KUNNSKAP OM NESBUEN Unni-Berit Schjervheim 9.3 2017 Visjon: Nes kommune «Det gode liv der elevene møtes» Verdier: Nærhet Engasjement Synlighet 3 satsningsområder:

Detaljer

Møteinnkalling ØVRE EIKER KOMMUNE. Utvalg: Fagkomite 2: Oppvekst Møtested: Kerteminde, Rådhuset, Hokksund Dato: 08.05.2013 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling ØVRE EIKER KOMMUNE. Utvalg: Fagkomite 2: Oppvekst Møtested: Kerteminde, Rådhuset, Hokksund Dato: 08.05.2013 Tidspunkt: 17:00 ØVRE EIKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Fagkomite 2: Oppvekst Møtested: Kerteminde, Rådhuset, Hokksund Dato: 08.05.2013 Tidspunkt: 17:00 Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat i god tid før

Detaljer

Oversikt over helsetilstanden i kommunen Rammeverket for kommunens arbeid. Regelverk Verktøy Kapasitet

Oversikt over helsetilstanden i kommunen Rammeverket for kommunens arbeid. Regelverk Verktøy Kapasitet Oversikt over helsetilstanden i kommunen Rammeverket for kommunens arbeid Regelverk Verktøy Kapasitet Folkehelseloven 4. Kommunens ansvar for folkehelsearbeid Kommunen skal fremme befolkningens helse,

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet Kommunestyret Oversiktsdokument over folkehelse og påvirkningsfaktorer 2016

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet Kommunestyret Oversiktsdokument over folkehelse og påvirkningsfaktorer 2016 Selbu kommune Arkivkode: G00 Arkivsaksnr: 2016/404-3 Saksbehandler: Tove Storhaug Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 05.10.2016 Kommunestyret 17.10.2016 Oversiktsdokument over folkehelse

Detaljer

Bruk av analysedata i det systematiske folkehelsearbeidet

Bruk av analysedata i det systematiske folkehelsearbeidet Bruk av analysedata i det systematiske folkehelsearbeidet v/ Britt Marit Haga, folkehelserådgiver i Sola kommune Sola kommune: Ansvar for hverandre Rammer Plassering i levekårsstab under kommunalsjef for

Detaljer

STRATEGIPLAN 2014-2017

STRATEGIPLAN 2014-2017 STRATEGIPLAN 2014-2017 Innhold Strategiplan Aktiv på Dagtid 2014-2017...3 Aktiv på Dagtid - strategisk sammenheng...5 Verdier...6 Strategiske prioriteringer...7 Strategisk hovedområde...9 - Aktiviteten...9

Detaljer