SAKSPAPIRER M/VEDTAK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSPAPIRER M/VEDTAK"

Transkript

1 FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: Tirsdag Tid: kl SAKSPAPIRER M/VEDTAK DRIFTSSTYRET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/12 11/1012 REVISJON AV SKOLEPOLITISK PLATTFORM 2/12 12/73 HANDLINGSPLAN FOR FOLKEHELSEARBEID I FOLLDAL /12 10/1496 RULLERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR ANLEGG OG OMRÅDER FOR KULTURBYGG, IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 4/12 11/587 SAMHANDLINGSREFORMEN: SAMARBEIDSAVTALER MELLOM FOLLDAL KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF FOLLDAL, Ronny Bekken Larsen Leder Eva Tørhaug enhetsleder Service- og kultur Eventuelt forfall meldes snarest til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling Representanter som mener de er inhabile i en sak varsler ordfører om dette slik at vararepresentant kan innkalles. Møtet er åpent for publikum.

2 Sak 1/12 Sak 1/12 REVISJON AV SKOLEPOLITISK PLATTFORM Arkiv: 049 Arkivsaksnr.: 11/1012 Saksbehandler: Vidar Birk Behandling av saken: Saksnr. Utvalg Møtedato 1/12 Driftsstyret Melding om vedtak sendes til: Rådmann, Brit Kværness Enhetsleder oppvekst, Vidar Birk Rektor Folldal skole, Åge Klokkerhaug Samarbeidsutvalget Folldal skole Andre dokumenter i saken: Meld.St. 18 Læring og fellesskap. Tidlig innsats og gode læringsmiljøer for barn, unge og voksne med særlige behov. Meld.St. 22 Motivasjon - Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet Høringsnotat lærertetthet i grunnskolen, høringsbrev fra Det Kongelige Kunnskapsdepartement datert SØF-rapport nr. 05/11 Kommunale skoleeiere: Nye styringssystemer og endringer i ressursbruk LP-modellen, erfaringer og videre arbeid Folldal skole Vurdering for læring, lokalt og samarbeid i Nord Østerdals regionen Ny GIV, lokalt og samarbeid i Nord Østerdals regionen. Kommuneplan for Folldal, samfunnsdelen Skolepolitisk plattform Folldal kommune Resultater Nasjonale prøver. Saksopplysninger: Gjeldene går ut: Skolepolitisk plattform er gått ut og må revideres Forventninger fra sentralt hold Ansvarliggjøring av kommunestyret som skoleeier Forventinger lokalt. Rådmannens saksvurdering: Sentrale føringer som skal gjenspeiles i ny skolepolitisk plattform: Stortingsmelding nr. 18 ( ) Læring og fellesskap, handler om tidlig innsats og gode læringsmiljøer for barn, unge og voksne med særlige behov. Det er tre strategier som vektlegges i denne meldingen: Folldal kommune Møteinnkalling: Driftsstyret Side 2 av 15

3 Sak 1/12 - Strategi 1: Fange opp følge opp. Barnehagen og skolen skal bli bedre til å fange opp og følge opp dem som trenger hjelp og støtte - Strategi 2: Målrettet kompetanse styrket læringsutbytte. Etterhvert som utdanningssystemet har blitt mer tilgjengelig for alle, har mangfoldet av behov og egenskaper blant barn og unge gitt barnehagen og grunnopplæringen nye utfordringer. - Strategi 3: Samarbeid og samordning bedre gjennomføring...foreldre skal ikke selv måtte koordinere tjenester til egne barn, og de ulike tjenestene skal ikke oppleves som «deltjenester». Stortingsmelding nr. 22 ( ) Motivasjon Mestring Muligheter, handler om å gjøre opplæringen mer praktisk og variert, og dermed mer motiverende og relevant på ungdomstrinnet. Av innsatsområdene som departementet ser som de mest sentrale i denne sammenheng er: - Økt valgfrihet gjennom innføring av valgfag og fleksibilitet - God læring og godt læringsmiljø gjennom bedre klasseledelse - Bedre opplæring i regning og lesing. (gjelder hele ungdomstrinnet, men her kommer også Ny GIV inn) Høringsbrev fra Det Kongelige Kunnskapsdepartement: Høringsnotat lærertetthet i grunnskolen. Kunnskapsdepartementet har nettopp gjennomført en høring i forhold til lærertetthet i grunnskolen. Det fokuseres i denne omgang på ungdomsskolen, selv om departementet ønsker å se på hele grunnskolen etter hvert. Kunnskapsdepartementet har kommet med følgende forslag til endring i opplæringsloven 8-2 tredje ledd: Klassene, basisgruppene og gruppene må ikke være større enn det som er pedagogisk og sikkerhetsmessig forsvarlig. På årstrinnene 8 10 skal den enkelte skole samlet ikke ha en gjennomsnittlig gruppestørrelse som overskrider 20/21/22 elever per lærer, beregnet ved å dele antallet elevtimer på antallet lærertimer. Dette gjelder ordinær undervisning. SØF rapport nr. 05/11 Kommunale skoleeiere: Nye styringssystemer og endringer i ressursbruk. Hovedformålet med rapporten er å undersøke om kommunene har implementert Kunnskapsløftet i den forstand at de har endret sine styringssystemer. Videre ser rapporten på om det er sammenhenger mellom nye styringssystemer og bedre elevresultater. Spesialundervisning - hva driver endringer i enkeltvedtak og årstimer? SØF rapporten stiller følgende spørsmål: Er høy andel enkeltvedtak en indikasjon på et dårlig læringsmiljø? Sentrale føringer og nasjonale satsinger gjør at Folldal skole har inngått samarbeid med nabokommunene i Nord Østerdals regionen. Etter at LP modellen er avsluttet i denne sammenheng, er skolen nå i gang med to nasjonale satsinger i samarbeid med nabokommunene: Ny GIV Folldal skole deltar i det nasjonale overgangsprosjektet Ny GIV. Dette prosjektet tar konsekvensen av den nære sammenheng mellom faglige prestasjoner på ungdomstrinnet og frafall i videregående på nasjonalt nivå.. I forhold til skolepolitisk plattform vil det være naturlig å trekke dette inn i forbindelse med 10. trinn på ungdomsskolen og overgangen til videregående. Side 3 av 15

4 Sak 1/12 Vurdering for læring Folldal kommune vil delta i den nasjonale satsingen Vurdering for læring. Dette arbeidet er forankret i forskrift til opplæringsloven kapitel 3, og handler om følgende: - Eleven skal forstå hva de skal lære og hva som forventes av dem. - Eleven skal få tilbakemeldinger som forteller dem om kvaliteten på arbeidet eller prestasjonen - Eleven skal få råd om hvordan de kan forbedre seg. - Eleven skal være involvert i eget læringsarbeid, blant annet å vurdere eget arbeid og utvikling. Utenom sentrale føringer og nasjonale satsinger skal skolepolitisk plattform også gjenspeile lokale føringer og forhold: Kommuneplan for Folldal Det må være en hensiktsmessig sammenheng mellom Skolepolitisk plattform og Kommuneplan for Folldal Innholdet i Kommuneplan for Folldal gjelder generelt for hele kommunen, men noen punkter i kommuneplanen gir føringer som direkte knytter seg til barn og oppvekst. Disse punktene må derfor gjenspeiles i Skolepolitiske plattform: Oppvekstsvilkår. I Folldal skal vi sikre alle barn og unge et positivt og trygt oppvekstmiljø med rike muligheter for individuell og sosial utvikling. (s.7) Trygge oppvekstsvilkår. (s.12) I Folldal kommune er det valgt et eget barne- og ungdomsråd. Rådet skal blant annet ivareta barns og unges interesser i planleggingen (jf. pbl. 3-3). (s. 15) Sentralt for å møte morgendagens utfordringer innenfor folkehelse, oppvekstsvilkår (skole, barnehage, fritid) og omsorg er arbeidet med å rekruttere og beholde kvalifisert arbeidskraft., (s 16) Være en god oppvekstkommune. (s 17) Være i samspill med lag og foreninger. (s. 18) Utvikle statusen som nasjonalparkkommune. (s ) Andre lokale planer og forhold Det må videre være en hensiktsmessig sammenheng mellom skolens virksomhetsplan/årsplan og skolepolitisk plattform. Årsrapporten vil være en viktig indikator i denne sammenheng. Eventuelt videreføring av emner/tema fra skolepolitisk plattform Nasjonale prøver Skolepolitisk plattform må også sees i sammenheng med resultatene Folldal skole har oppnådd i forhold til nasjonale prøver de senere årene. Hvordan har utviklingen vært, og i hvilken retning ønsker man videre utvikling? Faglige konsekvenser/satsningsområder? Skolepolitisk plattform skal si noe om hvilket nivå vi ønsker i Folldal skole, og hvilken utvikling vi ønsker. Nasjonale prøver er en indikator i denne sammenheng. Kartleggingsprøver Diverse lokale kartleggingsprøver kan også brukes som indikator på faglig nivå og retning i Folldal skole. Side 4 av 15

5 Sak 1/12 Brukerundersøkelser og medarbeiderundersøkelser Andre indikatorer som skal med er brukerundersøkelsene som gjennomføres i skolen. Trivselsundersøkelse blant elevene, brukerundersøkelse blant foreldre og medarbeiderundersøkelser som sier noe om kvaliteten i skolen. Dimensjonering av skolepolitisk plattform må ikke bli for stor og omfattende, men likevel få med det vesentligste. Dette er ingen uttømmende liste, men peker på noen viktige områder som bør få plass i skolepolitisk plattform. Plattformen bør videre si noe om hvilke resultater man ønsker å oppnå, hvordan man skal oppnå disse resultater. Videre må skolepolitisk plattform si noe om hvilken kompetanse og hvilke verktøy man trenger for å oppnå disse resultatene. Målet er å få på plass en revidert utgave av skolepolitisk plattform første halvår 2012 Rådmannens innstilling: Rådmannen anmoder driftsstyret om å fatte følgende vedtak: Arbeidet med skolepolitisk plattform igangsettes. 1. Folldal kommune setter i gang arbeidet med utarbeiding av skolepolitisk plattform for Folldal skole. Arbeidet blir en revidering av skolepolitisk plattform med innarbeiding av eventuelle lovendringer, nye forskrifter, sentralt gitte føringer, lokale planer og prosjekter. 2. Arbeidet organiseres med en styringsgruppe og en arbeidsgruppe. Som styringsgruppe velges driftsstyret. Som arbeidsgruppe velges samarbeidsutvalget for Folldal skole forsterket med kommunens representant for barn og unge. Enhetsleder oppvekst er sekretær for begge gruppene, og sikrer dermed kontinuitet i prosessen. 3. Oppstart første driftsstyremøte januar Målsetning er at arbeidsgruppens forslag til skolepolitisk plattform leveres til behandling i driftsstyret 2. kvartal Arbeidet organiseres innenfor budsjettrammen. 5. Informasjon utad om prosess og resultat går gjennom enhetsleder oppvekst. Behandling i Driftsstyret : Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak i Driftsstyret : Arbeidet med skolepolitisk plattform igangsettes. 1. Folldal kommune setter i gang arbeidet med utarbeiding av skolepolitisk plattform for Folldal skole. Arbeidet blir en revidering av skolepolitisk plattform med innarbeiding av eventuelle lovendringer, nye forskrifter, sentralt gitte føringer, lokale planer og prosjekter. Side 5 av 15

6 Sak 1/12 2. Arbeidet organiseres med en styringsgruppe og en arbeidsgruppe. Som styringsgruppe velges driftsstyret. Som arbeidsgruppe velges samarbeidsutvalget for Folldal skole forsterket med kommunens representant for barn og unge. Enhetsleder oppvekst er sekretær for begge gruppene, og sikrer dermed kontinuitet i prosessen. 3. Oppstart første driftsstyremøte januar Målsetning er at arbeidsgruppens forslag til skolepolitisk plattform leveres til behandling i driftsstyret 2. kvartal Arbeidet organiseres innenfor budsjettrammen. 5. Informasjon utad om prosess og resultat går gjennom enhetsleder oppvekst. Side 6 av 15

7 Sak 2/12 Sak 2/12 HANDLINGSPLAN FOR FOLKEHELSEARBEID I FOLLDAL 2012 Arkiv: G10 Arkivsaksnr.: 12/73 Behandling av saken: Saksnr. Utvalg Møtedato 2/12 Driftsstyret Saksbehandler: Åse Nøkleby Brendryen Vedlegg: Handlingsplan for folkehelse i Folldal Melding om vedtak sendes til: Arbeidsgruppa for folkehelse Saksopplysninger: Folkehelseloven, som trådte i kraft 1. januar 2012, legger ansvaret for folkehelsearbeid til kommunen som sådan og ikke til noen bestemt sektor. Kommunene skal blant annet: Fremme folkehelse innen de oppgaver og med de virkemidler kommunen er tillagt, herunder ved lokal utvikling og planlegging, forvaltning og tjenesteyting. I sitt arbeid med kommuneplaner fastsette overordnede mål og strategier for folkehelsearbeidet som er egnet til å møte de folkehelseutfordringer kommunen står overfor. Iverksette nødvendige tiltak for å møte kommunens folkehelseutfordringer. Kommunen skal lage en skriftlig oversikt over helsetilstanden i kommunebefolkningen og de påvirkningsfaktorer som kan virke inn på helsetilstanden. Oversikten skal identifisere folkehelseutfordringene i kommunen, herunder vurdere konsekvenser og årsaksforhold. Rådmannens saksvurdering: Folldal kommune opprettet i 2008 en arbeidsgruppe og en folkehelsekoordinator som har jobbet med folkehelse. Denne gruppen foreslås å opprettholdes, selv om «Partnerskap for folkehelse» med fylkeskommunen fases ut fra nyttår. Tilskuddet på kr ,- som fulgte med «partnerskapet» utgår, men det vil fortsatt være mulig å søke tilskudd på enkelte tiltak. I Folldal er arbeidet med folkehelse satt opp som et eget punkt både i kommuneplan og i helseplan, hvor det står henvist til at vi årlig utarbeider og vedtar «handlingsplan for folkehelsearbeid». Rådmannens innstilling: Handlingsplan for folkehelse i Folldal 2012 vedtas som forelagt. Folldal kommune Møteinnkalling: Driftsstyret Side 7 av 15

8 Sak 2/12 Behandling i Driftsstyret : Representanten Ronny Bekken Larsen, AP, fremmet følgende endringsforslag til pkt 4 folkehelsetiltak 2012 i handlingsplanen: Kursavgift fra deltakere på Bra mat-kurs tas ut. Innstillingen med Bekken Larsens endringsforslag enstemmig vedtatt. Vedtak i Driftsstyret : Handlingsplan for folkehelse i Folldal 2012 vedtas med følgende endring; Kursavgift fra deltakere på Bra mat-kurs i pkt 4, folkehelsetiltak 2012, i handlingsplanen tas ut. Side 8 av 15

9 Sak 3/12 Sak 3/12 RULLERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR ANLEGG OG OMRÅDER FOR KULTURBYGG, IDRETT OG FYSISK AKTIVITET Arkiv: 143 C Arkivsaksnr.: 10/1496 Saksbehandler: Jens Jørgen Jensen Behandling av saken: Saksnr. Utvalg Møtedato 3/12 Driftsstyret Saksopplysninger: Kulturdepartementet bestemte i 1993 at landets kommuner skulle utarbeide kommunedelplaner for anlegg og områder for idrett og friluftsliv som betingelse for å kunne motta spillemidler. I henhold til Kulturdepartementets bestemmelser skal denne planen revideres med fullstendig saksbehandling etter plan og bygningsloven (pbl) minst en gang i løpet av hver valgperiode, og dersom det gjøres vesentlige endringer i planen. Den gjeldende planen ble vedtatt i september Planen må nå følgelig gjennom en større revisjon. Denne praksisen skal sikre: Sterkere kommunal styring av anleggsutbyggingen Klarere prioritering i kommunen At anlegg for idrett og fysisk aktivitet blir sett i et helhetsperspektiv Hensiktsmessige nærmiljøanlegg Handlingsprogrammet i den gjeldende planen har vært revidert etter behov ifm. Spillemiddelsaker i årene etter Den nye planen vil gjelde i perioden , med en detaljert handlingsplan for for prosjekter som kan motta spillemidler. Planen vil sammen med statlige føringer, være et viktig politisk styringsverktøy. Den skal bl.a. danne grunnlag for prioritering av spillemidler. Det skal legges til rette for medvirkning fra innbyggere, lag og foreninger, barn og ungdom, eldre, funksjonshemmede og politikere m.fl. Det ønskes innspill til planarbeidet, og disse må være levert innen en frist fastsatt av arbeidsgruppa. Det vil bli arrangert informasjons- og dialogmøter med idrettslag og andre interesserte. Både planprogram og endelig plan vil bli sendt på høring til ulike instanser. Tema for planen Det er naturlig at hovedtema vil være prioriteringer og tilrettelegging for at flest mulig i Folldal kommune kan gis muligheten til å være i fysisk aktivitet på sine premisser. Den fremtidige anleggsutviklingen i kommunen vil planlegges på bakgrunn av de mål og strategier det legges opp til i plandokumentet, og det vil legges vekt på anlegg både for organisert og uorganisert fysisk aktivitet. Folldal kommune Møteinnkalling: Driftsstyret Side 9 av 15

10 Sak 3/12 I Kommunal planlegging for idrett og fysisk aktivitet, utgitt av Kultur- og kirkedepartementet, defineres minimumskrav for et slikt plandokument. Planen skal blant annet inneholde målsetninger, resultatvurdering av forrige plan, analyse av langsiktige og kortsiktige behov, prioritert handlingsprogram og en uprioritert liste over langsiktige behov for anlegg. Det skal også utarbeides en oversikt over eksisterende og planlagte anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet. Her skal det også komme frem arealbehov for planlagte anlegg og friluftslivsområder gjennom relevante kart. Viktige dokumenter som vil danne grunnlag for revisjonen: Gjeldende kommunedelplan for kulturbygg, idrett og fysisk aktivitet Kommuneplan for Folldal Trafikksikkerhetsplan for Folldal kommune (2004) Helse og omsorgsplan for Folldal kommune (2011) Plan for fysisk aktivitet i Hedmark (2009) Veileder: Kommunal planlegging for idrett og fysisk aktivitet (V-0798) Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2011 (V-0732) St. mld. nr 14. ( ) Idrettslivet i endring St. mld. nr 39 ( ) Om friluftsliv. Ein veg til høgare livskvalitet St. mld. nr 16 ( ) Resept for et sunnere Norge Lov om Folkehelse Rådmannens saksvurdering: Med grunnlag i saksutredningen foreslår rådmannen å starte opp arbeidet med revisjon av kommuneplan for idrett og fysisk aktivitet for og har følgende forslag til organisering og framdrift av arbeidet: Det opprettes en arbeidsgruppe for planarbeidet. Denne skal bestå av: Jens Jørgen Jensen kulturkonsulent sekretær Åse Nøkleby Brendryen folkehelsekoordinator Eva Tørhaug enhetsleder service og kultur I forbindelse med Sti og løypeplanen, som er en del av kommunedelplanen, vil det bli opprettet en referansegruppe som skal sikre ivaretakelse og innspill fra de ulike interesseområder. Arbeidsgruppa skal utforme et planprogram som skal utgjøre grunnlaget for planen. Planprogrammet sendes på høring samtidig som oppstart av planarbeidet offentliggjøres. Når frist for innspill er gått ut må høringsutkast utformes i arbeidsgruppa og deretter ut på høring hos ulike instanser. Driftsstyret (DRS) vil bli holdt løpende orientert som styringsgruppe. Endelig plan utformes så i arbeidsgruppa. Til slutt må endelig plan behandles i kommunestyret. Forslag til framdriftsplan: Oppstart av planarbeidet vedtas av driftsstyret Oppstart av planarbeidet vedtas av kommunestyret Møte arbeidsgruppe, utarbeide planprogram Formell varsel om oppstart av planarbeidet til lag, foreninger m.v Planprogram til høring og varsel om oppstart i media Side 10 av 15

11 Sak 3/12 Høringsfrist (6 uker) Informasjonsmøte / folkemøte Uke 17 Fastsetting av planprogram i DRS Frist for innspill Høringsutkast behandles i DRS Aug/sept Plan til høring Sept Høringsfrist (6 uker) Endelig plan Medio okt Behandles i FVS Nov Behandles i DRS Nov Behandles i Kommunestyret Des 2012 Det skal legges til rette for medvirkning fra innbyggere, lag og foreninger, barn og ungdom, eldre, funksjonshemmede, politikere m.fl. Det skal også søkes om innspill og medvirkning fra grupper som ikke er like godt organisert som idretten. Innbyggerne skal varsles om oppstart av arbeid gjennom lokalaviser, internett m.m.. Det vil også gjennomføres informasjons- og dialogsmøter. Forslaget til ny plan for idrett og fysisk aktivitet forutsettes for øvrig utarbeidet med utgangspunkt i gjeldene plan, kommuneplanen, Hedmark fylkeskommunes plan for fysisk aktivitet, kulturdepartementets plankrav, aktuelle stortingsmeldinger, gjeldende forskrifter og bestemmelser, samt innspill til planarbeidet. Planforslaget sendes på høring til Hedmark fylkeskommune, Hedmark idrettskrets, aktuelle lag og foreninger, skole og barnehager. Etter høring utarbeides et endelig planforslag som fremmes parallelt til politisk behandling i Folldal kommune og til godkjenning i Hedmark fylkeskommune. Planen bør være godkjent innen utgangen av Rådmannens innstilling: 1. Revidering av kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet igangsettes. Planperioden settes til , med handlingsplan for Kommunestyret delegerer myndighet etter plan- og bygningsloven til å fastsette planprogram (jfr ) og å fatte vedtak om å legge planforslag (jfr ) for kommunedelplan for kulturbygg, idrett og fysisk aktivitet på høring og offentlig ettersyn til driftsstyret. 3. Driftsstyret fungerer som styringsgruppe i planprosessen. 4. Arbeidet organiseres i tråd med opplegget i saksframlegget. Behandling i Driftsstyret : Innstillingen enstemmig vedtatt. Side 11 av 15

12 Sak 3/12 Vedtak i Driftsstyret : 1. Revidering av kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet igangsettes. Planperioden settes til , med handlingsplan for Kommunestyret delegerer myndighet etter plan- og bygningsloven til å fastsette planprogram (jfr ) og å fatte vedtak om å legge planforslag (jfr ) for kommunedelplan for kulturbygg, idrett og fysisk aktivitet på høring og offentlig ettersyn til driftsstyret. 3. Driftsstyret fungerer som styringsgruppe i planprosessen. 4. Arbeidet organiseres i tråd med opplegget i saksframlegget. Side 12 av 15

13 Sak 4/12 Sak 4/12 SAMHANDLINGSREFORMEN: SAMARBEIDSAVTALER MELLOM FOLLDAL KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF Arkiv: G00 Arkivsaksnr.: 11/587 Saksbehandler: Anne-Berit Wang Behandling av saken: Saksnr. Utvalg Møtedato 4/12 Driftsstyret / Kommunestyret Vedlegg: Overordnet samarbeidsavtale Tjenesteavtale nr. 1 Tjenesteavtale nr. 3 Tjenesteavtale nr. 5 Tjenesteavtale nr. 11 Samhandlingsrutiner Melding om vedtak sendes til: Sykehuset Innlandet HF Saksopplysninger: Samhandlingsreformen trer i kraft Reformens mål er større satsning på helsefremmende og forebyggende tiltak og redusert behov for vekst i spesialisthelsetjenesten. Målet skal nås ved at kommunale helse- og omsorgstjenester skal videreutvikles og spesialisthelsetjenesten skal «spisses». Pasientene og brukerne skal få bedre koordinerte og sammenhengende helse- og omsorgstjenester. Rett behandling, på rett nivå, til rett tid er hovedsatsingen. For kommunene er oppdraget å styrke de kommunale tiltakene før, i stedet for og etter spesialisthelsetjenesten. De viktigste virkemidlene er omlegging av finansieringsordningene, nytt lovverk og lovfestede samarbeidsavtaler mellom helseforetak og kommunene. Denne saken omhandler de lovfestede samarbeidsavtalene mellom kommunen og Sykehuset Innlandet HF (SI). Nye lover og forskrifter: Stortinget vedtok 24.juni 2011: Lov om folkehelsearbeid, (folkehelseloven) trer i kraft fra Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) trer i kraft fra Nasjonal helse- og omsorgsplan De nye lovene fører til endringer i en rekke andre lover og forskrifter, bl.a. i spesialisthelsetjenesteloven, helsepersonell-loven og helseforetaksloven. Folldal kommune Møteinnkalling: Driftsstyret Side 13 av 15

14 Sak 4/12 Rådmannens sakvurdering: Lovkrav om samarbeidsavtaler Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. av nr. 30, kapittel seks, bestemmer at «kommunestyret selv» skal inngå samarbeidsavtale med det regionale helseforetaket. Helse Sør-Øst RHF har bestemt at Sykehuset Innlandet HF (SI) skal inngå avtaler med kommunene i sitt opptaksområde. Avtalene skal være juridisk bindende, og det er hver kommune som vil være avtalepart overfor SI. Helse- og omsorgstjenesteloven 6-2 oppstiller et minimumskrav til hva en avtale mellom partene skal inneholde. For fire av disse områdene skal avtale være inngått innen , og for de syv øvrige innen Om forarbeidene til avtaleforslaget mellom SI og kommunen Fylkesstyrene i KS Hedmark og KS Oppland har i felles møte, etter initiativ fra kommuner vedtatt å opprette en forhandlingsgruppe. Denne har hatt i oppdrag å utarbeide forslag til felles avtaletekst mellom hver kommune og SI. Gruppa består av rådmann Tor Arne Gangsø, Vågå kommune (leder), prosjektleder Harald Sveum, Lillehammer kommune, kommunalsjef Lars Erik Hermansen, Ringsaker kommune og prosjektleder Roy Heine Olsen, Elverum kommune. Mary-Ann Bakos, medlem fra administrativt samarbeidsutvalg SI, har også vært medlem i gruppa. KS Hedmark og Oppland har vært sekretariat for arbeidet. Det har vært benyttet juridisk bistand underveis i arbeidet. Samhandlingen mellom kommunen og SI skal skje mellom likeverdige parter. Et felles avtalearbeid for alle kommunene har hatt som mål å legge vekt på kommunenes behov og å sikre mest mulig like avtaler innenfor SIs opptaksområde. Partene var enige om at Brukerutvalget i SI skulle ivareta brukerrepresentasjonen i forhandlingene. Brukerutvalget har deltatt i forhandlingsmøtene. Forhandlingsgruppa har hatt tre møter med SI. Og det er enighet om vedlagte forslag til avtaletekst for behandling i hvert kommunestyre og i styret for SI. Om samarbeidsavtalen SI og de 49 kommunene i Hedmark og Oppland har allerede samarbeidsavtaler som er utviklet ut fra partenes erfaringer over tid. Den gjeldende samarbeidsavtalen er fra Denne avtalen opphører ved inngåelse av ny samarbeidsavtale med unntak av avtalens pkt 4. Ny avtale er juridisk bindende og det knytter seg økonomiske forpliktelser fra kommunens side ved avtalen. Ny avtaletekst bygger i stor grad på eksisterende avtale og en veileder utarbeidet for utarbeidelse av slike avtaler. Ny avtale har følgende struktur: Overordnet samarbeidsavtale formål, samhandlingsorgan, avvik og tvisteløsninger. Tjenesteavtaler en for hvert av de 11 lovkravene til innhold i samarbeidsavtalen. Side 14 av 15

15 Sak 4/12 Samhandlingsrutiner disse er i all hovedsak en videreføring av dagens rutiner mellom partene; men tilpasset nye lover og forskrifter Det vil videre være aktuelt å inngå ytterligere avtaler mellom hver kommune og SI som regulerer andre forhold enn lovkravenes minimumsområder. Det foreslås å videreføre dagens administrative samhandlingsutvalg og de geografiske samarbeidsutvalgene. For å videreføre arbeidet med avtalene og revidering av denne avtalen foreslås et overordnet samarbeidsorgan. En evaluering og utarbeidelse av nye vedtekter for skal skje innen Avtalens varighet Det er enighet om behov for full gjennomgang og revidering av avtalen før utgangen av Dette skyldes at samhandlingsreformen er en retningsreform, at partene har hatt kort tid for gode Prosesser for utforming av avtale og at en rekke viktige forskrifter ennå ikke er klare. Det foreslås en kort virkningstid, til Avtalen gjennomgås og revideres i Vedtak og delegering: Lovkravet er at kommunestyret skal vedta avtalene. For å oppnå mest mulig dynamikk i samhandlingen mellom partene anbefales en tydelig og effektiv delegeringsstruktur. Følgende foreslås: 1. Kommunestyret vedtar avtalen (alle tre nivåene: overordnet samarbeidsavtale, tjenesteavtalene og samhandlingsrutinene) i tråd med frister i loven. 2. Ordføreren signerer den overordnede samarbeidsavtalen. 3. Rådmannen signerer tjenesteavtalene og samhandlingsrutinene. Rådmannen har fullmakt til å framforhandle og godkjenne endringer i tjenesteavtalene og samhandlingsrutinene dersom det oppstår behov i avtaleperioden og partene er enige i disse. Rådmannens innstilling: Driftsstyre anmoder kommunestyret om å fatte følgende vedtak: Kommunestyret godkjenner avtalen som er framforhandlet mellom kommunen og SI som består av overordnet samarbeidsavtale, tjenesteavtaler og samhandlingsrutiner. Ordfører og rådmann har fullmakt til å forvalte avtalene slik det er omtalt i saksframlegget. Behandling i Driftsstyret : Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak i Driftsstyret : Driftsstyre anmoder kommunestyret om å fatte følgende vedtak: Kommunestyret godkjenner avtalen som er framforhandlet mellom kommunen og SI som består av overordnet samarbeidsavtale, tjenesteavtaler og samhandlingsrutiner. Ordfører og rådmann har fullmakt til å forvalte avtalene slik det er omtalt i saksframlegget. Side 15 av 15

SAKSPAPIRER DRIFTSSTYRET SAKLISTE 3/12 10/1496 RULLERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR ANLEGG OG OMRÅDER FOR KULTURBYGG, IDRETT OG FYSISK AKTIVITET

SAKSPAPIRER DRIFTSSTYRET SAKLISTE 3/12 10/1496 RULLERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR ANLEGG OG OMRÅDER FOR KULTURBYGG, IDRETT OG FYSISK AKTIVITET FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: Tirsdag 24.01.2012 Tid: kl. 19.00 SAKSPAPIRER DRIFTSSTYRET SAKLISTE Før behandlingen av sakene vil det bli to orienteringer: - Kommunen som tilsynsmyndighet

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM LUNNER KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM LUNNER KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF Arkivsaksnr.: 09/1726-16 Arkivnr.: 100 Saksbehandler: Kommunalsjef, Frode Holst SAMARBEIDSAVTALE MELLOM LUNNER KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret godkjenner

Detaljer

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Skaslien Gjestgiveri OBS! Merk sted! Dato: Tirsdag 24.01.2012 Tidspunkt: Kl. 18.00 Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for

Detaljer

Samhandlingsreformen - Godkjenning av tjenesteavtaler mellom Kongsvinger kommune og Sykehuset Innlandet HF

Samhandlingsreformen - Godkjenning av tjenesteavtaler mellom Kongsvinger kommune og Sykehuset Innlandet HF KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Komité for helse- og omsorg 14.06.2012 058/12 AAN Kommunestyret 28.06.2012 096/12 AAN Saksansv.: Marianne Birkeland Arkiv:K2-F00

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALER Samarbeidsavtale mellom Lunner kommune og Sykehuset Innlandet HF

SAMARBEIDSAVTALER Samarbeidsavtale mellom Lunner kommune og Sykehuset Innlandet HF Arkivsaksnr.: 10/2138-49 Arkivnr.: 100 Saksbehandler: Rådgiver Helse og omsorg, Tove Smeby Vassjø SAMARBEIDSAVTALER Samarbeidsavtale mellom Lunner kommune og Sykehuset Innlandet HF Hjemmel: Rådmannens

Detaljer

SAMARBEID MELLOM GAUSDAL KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF SAMHANDLINGSREFORMEN... Sett inn saksopplysninger under denne linja

SAMARBEID MELLOM GAUSDAL KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF SAMHANDLINGSREFORMEN... Sett inn saksopplysninger under denne linja Ark.: 026 Lnr.: 4272/12 Arkivsaksnr.: 12/5-14 Saksbehandler: Linda Svendsrud SAMARBEID MELLOM GAUSDAL KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF SAMHANDLINGSREFORMEN... Sett inn saksopplysninger under denne linja

Detaljer

Samhandlingsreformen - Godkjenning av revidert samarbeidsavtale mellom Kongsvinger kommune og Sykehuset Innlandet HF

Samhandlingsreformen - Godkjenning av revidert samarbeidsavtale mellom Kongsvinger kommune og Sykehuset Innlandet HF KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Komité for helse- og omsorg 08.05.2013 006/13 AAN Kommunestyret 23.05.2013 042/13 AAN Saksansv.: Marianne Birkeland Arkiv:K2-F00

Detaljer

Saksansv.: Karin Nagell Moen Arkiv:K2-F00 : Arkivsaknr.: 11/6570

Saksansv.: Karin Nagell Moen Arkiv:K2-F00 : Arkivsaknr.: 11/6570 KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Komité for helse- og omsorg 30.01.2012 002/12 KAMO Formannskap 31.01.2012 007/12 KAMO Kommunestyret 09.02.2012 005/12 KAMO Saksansv.:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf Elisabeth Bakken, eller på e-post til

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf Elisabeth Bakken, eller på e-post til Lillehammer kommune Fagutvalg for helse og omsorg 2011-2015 MØTEINNKALLING Utvalg: Fagutvalg for helse og omsorg 2011-2015 Møtested: Rådhuset (parkeringsplassen) Møtedato: 13.02.2012 Tid: 09:00 Eventuelt

Detaljer

MØTEINNKALLING DRIFTSSTYRET

MØTEINNKALLING DRIFTSSTYRET FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: 29.11.2011 Tid: kl. 19.00 MØTEINNKALLING DRIFTSSTYRET Orientering fra oppvekstenheten før sakene behandles: - Folldal skole orienterer om elev- foreldre-

Detaljer

Planprogram. Kommunedelplan for kulturbygg, idrett og fysisk aktivitet

Planprogram. Kommunedelplan for kulturbygg, idrett og fysisk aktivitet Planprogram Kommunedelplan for kulturbygg, idrett og fysisk aktivitet 2012 2020 FOLLDAL KOMMUNE Vedtatt i Driftsstyret, sak 9/12 Innhold 1 Innledning 1.1 Bakgrunn for revidering av planen...3 1.2 Krav

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 26.01.2012 18.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 1/12 Sak 2/12 Sak 3/12 TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER

Detaljer

Strategiplan for idrett og friluftsliv

Strategiplan for idrett og friluftsliv Strategiplan for idrett og friluftsliv 2017 2020 Planprogram Revidering av kommunedelplan Vedtatt i Tjenesteutvalget 02.03.2016 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen

Detaljer

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 16/556 PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 16/556 PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 16/556 Sign: Dato: Utvalg: PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2017-2020 Rådmannens forslag til vedtak: 1.

Detaljer

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Foto: Ellen S. Karset Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 20-2025 INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 2 FORMÅLET MED PLANARBEIDET... 2 3 RAMMER OG FØRINGER FOR PLANARBEIDET... 2 3.1 Innhold...2 3.2 Nasjonale

Detaljer

SAK NR SAMARBEIDSAVTALE MELLOM KOMMUNENE OG SYKEHUSET INNLANDET HF (SI)

SAK NR SAMARBEIDSAVTALE MELLOM KOMMUNENE OG SYKEHUSET INNLANDET HF (SI) Sykehuset Innlandet HF Styremøte 22.01.15 SAK NR 003 2015 SAMARBEIDSAVTALE MELLOM KOMMUNENE OG SYKEHUSET INNLANDET HF (SI) Forslag til VEDTAK: 1. Styret godkjenner avtalen som er reforhandlet mellom kommunen

Detaljer

SAMHANDLINGSREFORMEN GODKJENNING AV TJENESTEAVTALER MELLOM LUNNER KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF

SAMHANDLINGSREFORMEN GODKJENNING AV TJENESTEAVTALER MELLOM LUNNER KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF Arkivsaksnr.: 09/1726-29 Arkivnr.: 100 Saksbehandler: Kommunalsjef, Frode Holst SAMHANDLINGSREFORMEN GODKJENNING AV TJENESTEAVTALER MELLOM LUNNER KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF Hjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak. Samarbeidsavtale mellom Nord-Aurdal kommune og Sykehuset Innlandet HF

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak. Samarbeidsavtale mellom Nord-Aurdal kommune og Sykehuset Innlandet HF Nord-Aurdal kommune Utvalgssak JournalID: 15/113 Behandlet av Møtedato Saksnr. Saksbehandler Kommunalt råd for mennesker 26.01.2015 001/15 JOHVEB med nedsatt funksjonsevne Eldrerådet 26.01.2015 001/15

Detaljer

MØTEINNKALLING. Lillehammer kommune Eldrerådet. Utvalg: Eldrerådet Møtested: Kommunestyresalen / møterom 51 Møtedato:

MØTEINNKALLING. Lillehammer kommune Eldrerådet. Utvalg: Eldrerådet Møtested: Kommunestyresalen / møterom 51 Møtedato: Lillehammer kommune Eldrerådet MØTEINNKALLING Utvalg: Eldrerådet Møtested: Kommunestyresalen / møterom 51 Møtedato: 13.02.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til Eli J. Strandum tlf. 610 50552 eller

Detaljer

Revidering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Planprogram - høringsforslag

Revidering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Planprogram - høringsforslag Revidering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2011-2014 Planprogram - høringsforslag 1. INNLEDNING 3 1.1 Bakgrunn for revidering av planen 3 1.2 Krav om planprogram 3 2. FORMÅL 3 2.1 Innhold

Detaljer

Lebesby kommune. Høringsforslag planprogram. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet

Lebesby kommune. Høringsforslag planprogram. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Lebesby kommune Høringsforslag planprogram Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2021 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn for planarbeidet... 3 2 Formål... 3 3 Rammer og føringer... 3 3.1 Innhold...

Detaljer

MØTEINNKALLING DRIFTSSTYRET

MØTEINNKALLING DRIFTSSTYRET FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: Tirsdag 16.10.2012 Tid: kl. 19.00 MØTEINNKALLING DRIFTSSTYRET Før behandling av sakene: Oppvekstleder Vidar Birk informerer om flere større saker

Detaljer

Kvinesdal kommune Vakker Vennlig Vågal. Forslag til planprogram. Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet

Kvinesdal kommune Vakker Vennlig Vågal. Forslag til planprogram. Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet Kvinesdal kommune Vakker Vennlig Vågal Forslag til planprogram Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2016-2028 Høringsfrist 26.04.2016 Innhold 1.0 Innledning 3 2.0 Formålet med planarbeidet

Detaljer

SAKSPAPIRER DRIFTSSTYRET. Før behandlingen av sakene vil det bli en orientering om utbygginga ved Folldal Bo- og servicesenter SAKLISTE

SAKSPAPIRER DRIFTSSTYRET. Før behandlingen av sakene vil det bli en orientering om utbygginga ved Folldal Bo- og servicesenter SAKLISTE FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: Tirsdag 08.05.2012 Tid: kl. 19.00 SAKSPAPIRER DRIFTSSTYRET Før behandlingen av sakene vil det bli en orientering om utbygginga ved Folldal Bo- og

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2018-2030 Planprogram januar 2017 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, opplegg for

Detaljer

SAKSPAPIRER MED VEDTAK

SAKSPAPIRER MED VEDTAK FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: 06.09.2011 Tid: kl. 19.00 SAKSPAPIRER MED VEDTAK DRIFTSSTYRET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 12/11 11/641 HØRING - UTKAST TIL FORSKRIFT TIL

Detaljer

Kommunedelplan for kultur og idrettsanlegg, fysisk aktivitet og friluftsliv

Kommunedelplan for kultur og idrettsanlegg, fysisk aktivitet og friluftsliv Kommunedelplan for kultur og idrettsanlegg, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014 2026 Forslag til planprogram februar 2013 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen med frister

Detaljer

REVIDERT SAMARBEIDSAVTALE MELLOM ØYER KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF. Vedlegg: 1. Samarbeidsavtale med tjenesteavtaler og samhandlingsrutiner.

REVIDERT SAMARBEIDSAVTALE MELLOM ØYER KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF. Vedlegg: 1. Samarbeidsavtale med tjenesteavtaler og samhandlingsrutiner. Saksbehandler: Mike Gørtz Arkiv: Arkivsaksnr.: 15/332 REVIDERT SAMARBEIDSAVTALE MELLOM ØYER KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF Vedlegg: 1. Samarbeidsavtale med tjenesteavtaler og samhandlingsrutiner. Andre

Detaljer

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019. Storfjord kommune

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019. Storfjord kommune 2015 PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019 Storfjord kommune Om planprogram og kommunedelplan Gjeldende kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse 2012

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 15.30

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 15.30 EIDSBERG KOMMUNE Ungdomsrådet MØTEINNKALLING 02.05.2013/TOA Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.05.2013 Tid: 15.30 Eventuelle forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen onsdag 08.05.13 kl 13.00 tlf.

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019. Storfjord kommune

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019. Storfjord kommune 2015 FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019 Storfjord kommune Om planprogram og kommunedelplan Gjeldende kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse

Detaljer

SAKSPAPIRER M/VEDTAK

SAKSPAPIRER M/VEDTAK FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: Tirsdag 03.05.2011 Tid: kl. 19.00 SAKSPAPIRER M/VEDTAK DRIFTSSTYRET Før behandlingen av den ordinære møtesaken vil enhetsleder HRO, ANNE BERIT WANG,

Detaljer

Forslag til planprogram for «Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv » Søndre Land kommune

Forslag til planprogram for «Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv » Søndre Land kommune Forslag til planprogram for «Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2017-2021» Søndre Land kommune Innhold 1.0 Bakgrunn... 3 2.0 Formål og innhold... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Innhold... 3 2.3 Målgrupper...

Detaljer

Gjeldende kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet går ut ved utgangen av 2016, og skal revideres i tråd med plan- og bygningsloven.

Gjeldende kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet går ut ved utgangen av 2016, og skal revideres i tråd med plan- og bygningsloven. Om planprogram og kommunedelplan Gjeldende kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet går ut ved utgangen av 2016, og skal revideres i tråd med plan- og bygningsloven. Hovedmålsetninger i gjeldene plan

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Rådmann Arkiv: G00 &01 Arkivsaksnr.: 12/234-3

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Rådmann Arkiv: G00 &01 Arkivsaksnr.: 12/234-3 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Rådmann Arkiv: G00 &01 Arkivsaksnr.: 12/234-3 SAMARBEIDSAVTALE MELLOM ST.OLAVS HOSPITAL HF OG HEMNE KOMMUNE Ferdigbehandles i: Kommunestyret Saksdokumenter: Overordnet samarbeidsavtale

Detaljer

Planprogram. Arkivsak: 16/704 Arkivkode: 143 Q80 Sakstittel: KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET

Planprogram. Arkivsak: 16/704 Arkivkode: 143 Q80 Sakstittel: KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET Planprogram Arkivsak: 16/704 Arkivkode: 143 Q80 Sakstittel: KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2017-2020 Utarbeidet av Karmøy kommune, driftsavdelingen. 07.04.2016 Om planprogram og kommunedelplan Gjeldende

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelse 2016-2019. Planprogram høringsforslag

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelse 2016-2019. Planprogram høringsforslag Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelse 2016-2019 Planprogram høringsforslag INNHOLDSFORTEGNELSE 1.1. BAKGRUNN 2. FORMÅL 2.1. Innhold 3. RAMMER OG FØRINGER 3.1. Kommunale føringer

Detaljer

SAKSPAPIRER DRIFTSSTYRET

SAKSPAPIRER DRIFTSSTYRET FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: Tirsdag 03.05.2011 Tid: kl. 19.00 SAKSPAPIRER DRIFTSSTYRET Før behandlingen av den ordinære møtesaken vil enhetsleder HRO, Anne Berit Wang, orientere

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: John Ola Selbekk Arkiv: F60 Arkivsaksnr.: 06/767

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: John Ola Selbekk Arkiv: F60 Arkivsaksnr.: 06/767 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: John Ola Selbekk Arkiv: F60 Arkivsaksnr.: 06/767 SAMARBEIDSAMARBEIDSAVTALE MELLOM ST.OLAVS HOSPITAL HF, RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF OG AGDENES KOMMUNE - FASE 2 Rådmannens innstilling:

Detaljer

Aure kommune. Planprogram. Kommunedelplan. for. idrett og fysisk aktivitet Forslag, datert

Aure kommune. Planprogram. Kommunedelplan. for. idrett og fysisk aktivitet Forslag, datert Aure kommune Planprogram Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2019 Forslag, datert 09.04.15 Innhold 1. Bakgrunn og formål... 3 2. Medvirkning... 4 3. Utredningsbehov... 4 4. Føringer... 5

Detaljer

SAKSPAPIRER DRIFTSSTYRET SAKLISTE. enhetsleder service- og kultur

SAKSPAPIRER DRIFTSSTYRET SAKLISTE. enhetsleder service- og kultur FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: Tirsdag 06.09.2011 Tid: kl. 19.00 SAKSPAPIRER DRIFTSSTYRET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 12/11 11/641 HØRING - UTKAST TIL FORSKRIFT TIL NY

Detaljer

Representant som mener seg inhabil i saken bes varsle ordfører (over tlf ) om dette, slik at vararepresentant eventuelt kan innkalles.

Representant som mener seg inhabil i saken bes varsle ordfører (over tlf ) om dette, slik at vararepresentant eventuelt kan innkalles. Innholdsfortegnelse TILLEGGSSAKSLISTE FOR MØTE I FORMANNSKAPET 19.01.2018 PS 4/18 KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRILUFTSLIV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRILUFTSLIV KOMMUNEDELPLAN

Detaljer

Aure kommune. Planprogram. Kommunedelplan. for. idrett og fysisk aktivitet Vedtatt KOMUT sak 85/15 den Arkivsak 2015/478

Aure kommune. Planprogram. Kommunedelplan. for. idrett og fysisk aktivitet Vedtatt KOMUT sak 85/15 den Arkivsak 2015/478 Aure kommune Planprogram Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2019 Vedtatt KOMUT sak 85/15 den 13.10.15 Arkivsak 2015/478 Innhold 1. Bakgrunn og formål... 3 2. Medvirkning... 4 3. Kartlegging...

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Planprogram vedtatt av kommunestyret 23. april 2013 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen med frister

Detaljer

SAKSPAPIRER DRIFTSSTYRET SAKLISTE. Enhetsleder service- og kultur

SAKSPAPIRER DRIFTSSTYRET SAKLISTE. Enhetsleder service- og kultur FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: Tirsdag 25.01.2011 Tid: kl. 19.00 SAKSPAPIRER DRIFTSSTYRET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/11 11/60 FOLKEHELSEARBEID I FOLLDAL 2011 2/11 10/890

Detaljer

Planprogram - Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Planprogram - Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Nittedal kommune Planprogram - Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 20182030 Høringsforslag Behandles i Formannskapet 22/8 2016 Innhold 1. Innledning... 3 1.1. Bakgrunn... 3 1.2.

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FORSLAG TIL PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV 2013-2016 MANDAL KOMMUNE Dato: 15. november 2012 PLANPROGRAM - I FORBINDELSE MED HOVEDRULLERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV

Detaljer

SAKSPAPIRER M/VEDTAK

SAKSPAPIRER M/VEDTAK FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: Mandag 11.06.2012 Tid: kl. 19.00 SAKSPAPIRER M/VEDTAK DRIFTSSTYRET Før behandlingen av sakene orienterte enhetsleder oppvekst, Vidar Birk, om arbeidet

Detaljer

SAKSPAPIRER MED VEDTAK

SAKSPAPIRER MED VEDTAK FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: 08.09.2011 Tid: kl. 10.00 SAKSPAPIRER MED VEDTAK FORMANNSKAPET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 37/11 11/589 SAKSFREMLEGG - SØKNAD OM TILSKUDD

Detaljer

Møteinnkalling NB! Frivilligsentralen kl. 15:00 v/wenche Erichsen. Halden kommune. Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold

Møteinnkalling NB! Frivilligsentralen kl. 15:00 v/wenche Erichsen. Halden kommune. Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 15.05.2014 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020. Planprogram

Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020. Planprogram Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020 Planprogram Innhold Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet... 1 1 Innledning... 3 1.2 Plankrav... 3 1.3

Detaljer

SAKSPAPIRER FORMANNSKAPET SAKLISTE

SAKSPAPIRER FORMANNSKAPET SAKLISTE FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: Torsdag 08.09.2011 Tid: kl. 10.00 SAKSPAPIRER FORMANNSKAPET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 37/11 11/589 SAKSFREMLEGG - SØKNAD OM TILSKUDD TIL

Detaljer

SAKSPAPIRER M/VEDTAK

SAKSPAPIRER M/VEDTAK FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: Tirsdag 25.01.2011 Tid: kl. 19.00 SAKSPAPIRER M/VEDTAK DRIFTSSTYRET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/11 11/60 FOLKEHELSEARBEID I FOLLDAL 2011

Detaljer

Forslag til planprogram. Kommunedelplan for barnehager og skoler

Forslag til planprogram. Kommunedelplan for barnehager og skoler Forslag til planprogram Kommunedelplan for barnehager og skoler 2017-2029 26.4.2016 Forslag til planprogram for barnehager og skoler i Alta kommune Side 1 Innhold 1.0 Bakgrunn og forankring i kommunens

Detaljer

Kommunedelplan Helse-, omsorgs- og sosialtjenestene

Kommunedelplan Helse-, omsorgs- og sosialtjenestene Høringsutkast Kommunedelplan Helse-, omsorgs- og sosialtjenestene 2017 2026 I planstrategi Bodø 2016-2020 beskrives flere av utfordringene på helse, omsorgs og sosialfeltet som Bodøsamfunnet står overfor.

Detaljer

SAKSPAPIRER DRIFTSSTYRET SAKLISTE 11/12 11/587 SAMHANDLINGSREFORMEN : GODKJENNING AV TJENESTEAVTALER MELLOM FOLLDAL KOMMUNE OG SYKEHUSET HF

SAKSPAPIRER DRIFTSSTYRET SAKLISTE 11/12 11/587 SAMHANDLINGSREFORMEN : GODKJENNING AV TJENESTEAVTALER MELLOM FOLLDAL KOMMUNE OG SYKEHUSET HF FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: Mandag 11.06.2012 Tid: kl. 19.00 SAKSPAPIRER DRIFTSSTYRET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 11/12 11/587 SAMHANDLINGSREFORMEN : GODKJENNING AV

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE 113/12 12/475 REKVISISJON AV OPPMÅLINGSFORRETNING 16/152

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE 113/12 12/475 REKVISISJON AV OPPMÅLINGSFORRETNING 16/152 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.09.2012 Tid: Kl. 09.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78

Detaljer

Møteinnkalling for Oppvekst- og kulturutvalg

Møteinnkalling for Oppvekst- og kulturutvalg Møteinnkalling for Oppvekst- og kulturutvalg Møtedato: 17.01.2012 Møtested: Raudeberg skule, Raudeberg Møtetid: Kl. 09:00-12:00 Innkallingen sendes medlemmene og de første varamedlemmer i hver gruppe.

Detaljer

Planprogram for kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og kulturbygg 2013-2016

Planprogram for kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og kulturbygg 2013-2016 Planprogram for kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og kulturbygg 2013-2016 Utviklingsavdeling Planprogrammet skal være et praktisk hjelpemiddel for utarbeidelse av planen og saksbehandling innenfor

Detaljer

Jevnaker kommune PLANPROGRAM FOR SAMFUNNSDELEN AV KOMMUNEPLAN FOR JEVNAKER KOMMUNE VEDTATT

Jevnaker kommune PLANPROGRAM FOR SAMFUNNSDELEN AV KOMMUNEPLAN FOR JEVNAKER KOMMUNE VEDTATT Jevnaker kommune PLANPROGRAM FOR SAMFUNNSDELEN AV KOMMUNEPLAN FOR JEVNAKER KOMMUNE 2013-2023 VEDTATT 23.05.2013 Hans Tollef Solberg 26.02.2013 Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Kommuneplan... 2 1.1 Formål

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/ Arkiv: 024 Sakbeh.: Kenneth Johansen Sakstittel: SAMHANDLINGSAVTALER - ALTA KOMMUNE OG HELSE FINNMARK

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/ Arkiv: 024 Sakbeh.: Kenneth Johansen Sakstittel: SAMHANDLINGSAVTALER - ALTA KOMMUNE OG HELSE FINNMARK SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2268-6 Arkiv: 024 Sakbeh.: Kenneth Johansen Sakstittel: SAMHANDLINGSAVTALER - ALTA KOMMUNE OG HELSE FINNMARK Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskapet

Detaljer

Møteinnkalling. Kommuneplanutvalget. Forfall meldes snarest på tlf eller til

Møteinnkalling. Kommuneplanutvalget. Forfall meldes snarest på tlf eller til Nes Kommune Møteinnkalling Kommuneplanutvalget Dato: 24.01.2018 kl. 16:00 Sted: Nes kommunehus, veslesalen Arkivsak: 15/01242 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest på tlf 32068300 eller til postmottak@nes-bu.kommune.no

Detaljer

Kommunedelplan for friluftsliv og idrett

Kommunedelplan for friluftsliv og idrett Kommunedelplan for friluftsliv og idrett Forslag til planprogram 10.10.2017 Nes kommune Innhold 1 Bakgrunn for planarbeidet... 2 2 Formål... 2 3 Rammer og føringer... 3 3.1 Innhold i kommunedelplanen...

Detaljer

Kommunedelplan for trafikksikkerhet. Forslag til planprogram Nord-Aurdal kommune. Foto: Helge Halvorsen

Kommunedelplan for trafikksikkerhet. Forslag til planprogram Nord-Aurdal kommune. Foto: Helge Halvorsen 2017-2020 Kommunedelplan for trafikksikkerhet Forslag til planprogram 25.02.2016 h Nord-Aurdal kommune Foto: Helge Halvorsen I Innhold Kommunedelplan for trafikksikkerhet - planprogram INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

SAKSPAPIRER M/VEDTAK

SAKSPAPIRER M/VEDTAK FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: Tirsdag 09.06.2015 Tid: kl. 19.00 SAKSPAPIRER M/VEDTAK DRIFTSSTYRET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 5/15 15/268 NYE VEGNAVN I FOLLDAL KOMMUNE

Detaljer

Planprogram for revisjon av kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser

Planprogram for revisjon av kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser Planprogram for revisjon av kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser 2017 2020 Utkast til offentlig ettersyn i perioden 12. februar 1. april 2016 Planprogram for revisjon av kommunedelplan

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Rådmann Arkiv: G00 &01 Arkivsaksnr.: 12/1513-3

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Rådmann Arkiv: G00 &01 Arkivsaksnr.: 12/1513-3 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Rådmann Arkiv: G00 &01 Arkivsaksnr.: 12/1513-3 SAMARBEIDSAVTALE MELLOM ST.OLAVS HOSPITAL HF, RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF OG HEMNE KOMMUNE - FASE 2 Ferdigbehandles i: Kommunestyret

Detaljer

Planprogram. Kommunedelplan for barnehage og skole. Forslag til planprogram Formannskapet Nord-Aurdal kommune

Planprogram. Kommunedelplan for barnehage og skole. Forslag til planprogram Formannskapet Nord-Aurdal kommune Planprogram 2018-2029 Kommunedelplan for barnehage og skole Forslag til planprogram Formannskapet 22.02.17 h Nord-Aurdal kommune Foto: Katrine Kammerud I Innhold Kommunedelplan for barnehage og skole INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Planprogram Kommunedelplan for folkehelse 2016-2020

Planprogram Kommunedelplan for folkehelse 2016-2020 1 Foto: Urskog forts dag Et eksempel på et møtested som gir trivsel og tilhørighet. Venneforeningens representant Barry-Berg orienterer om fortets styrke og svakheter Planprogram Kommunedelplan for folkehelse

Detaljer

Melding om oppstart av arbeid med kommunedelplan for Helse-, omsorgs- og sosialtjenestene og høring av planprogram.

Melding om oppstart av arbeid med kommunedelplan for Helse-, omsorgs- og sosialtjenestene og høring av planprogram. Helse- og omsorgsavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 27.10.2016 68613/2016 2015/427 144 Saksnummer Utvalg Møtedato Eldrerådet 21.11.2016 Råd for funksjonshemmede 17.11.2016 Ruspolitisk

Detaljer

Kommunedelplan for Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Kommunedelplan for Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Kommunedelplan for Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Planprogram Revidering av kommunedelplan Vedtatt i Osen kommunestyre 17.12.2014 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg skole, oppvekst- og kultur Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 04.12.2013 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02

Detaljer

MOLDE KOMMUNE 10.juli, 2015 PLANPROGRAM BARNE- OG UNGDOMSPLAN 2016 2026

MOLDE KOMMUNE 10.juli, 2015 PLANPROGRAM BARNE- OG UNGDOMSPLAN 2016 2026 MOLDE KOMMUNE 10.juli, 2015 PLANPROGRAM BARNE- OG UNGDOMSPLAN 2016 2026 1 INNHOLD 1 INNLEDNING 3 2 AVGRENSNING 3 3 FORMÅL MED PLANARBEIDET 3 3.1 Overordnede mål 3 3.2 Planarbeidet skal omfatte 4 4 PLANPROSESS

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE

MØTEINNKALLING FOR RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE TID: 17.01.2012 kl. 09.00 STED: MØTEROM 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Namdalseid kommune. Saksframlegg. Samhandlingsreformen - Godkjenning av samarbeidsavtaler

Namdalseid kommune. Saksframlegg. Samhandlingsreformen - Godkjenning av samarbeidsavtaler Namdalseid kommune Saksmappe: 2012/211-1 Saksbehandler: Tore Brønstad Saksframlegg Samhandlingsreformen - Godkjenning av samarbeidsavtaler Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre

Detaljer

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg Frist: 4. april 2016 NEDRE EIKER KOMMUNE Etat Oppvekst og kultur Saksbehandler: Tor Kristian Eriksen

Detaljer

PLANPROGRAM FOR HOVEDREVISJON AV KOMMUNEDELPLAN FOR FYSISK AKTIVITET OG NATUROPPLEVELSE. Planperioden

PLANPROGRAM FOR HOVEDREVISJON AV KOMMUNEDELPLAN FOR FYSISK AKTIVITET OG NATUROPPLEVELSE. Planperioden PLANPROGRAM FOR HOVEDREVISJON AV KOMMUNEDELPLAN FOR FYSISK AKTIVITET OG NATUROPPLEVELSE Planperioden 2018-2021 Høringsforslag 20.2.2017 Bakgrunn Dette planprogrammet omhandler hovedrevisjon av Kommunedelplan

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGSSAKLISTE

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGSSAKLISTE TYNSET KOMMUNE Møtested: Storsalen, kulturhuset Møtedato: 25.08.2015 Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGSSAKLISTE Saksnr. Tittel 54/15 KOMMUNEREFORMEN - VIDERE FRAMDRIFT TYNSET, den 21.08.2015

Detaljer

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Møtested: Rådhuset Møtetid: kl Saksliste

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Møtested: Rådhuset Møtetid: kl Saksliste Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 17.01.2012 Møtested: Rådhuset Møtetid: kl. 12.00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 1/12 12/21 FLYTTEREGLEMENT- JUSTERING PS 2/12 12/16 SAMARBEIDSAVTALE

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, 8283 Leinesfjord Møtedato: Tid: kl 12:00 NB!

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, 8283 Leinesfjord Møtedato: Tid: kl 12:00 NB! Steigen kommune MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, 8283 Leinesfjord Møtedato: 14.03.2013 Tid: kl 12:00 NB! (Etter PSU-møte) Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt

Detaljer

OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM. KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF

OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM. KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF 1. Parter OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM. KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF Avtalen er inngått mellom X kommune og Sykehuset Innlandet HF, heretter SI. 1 Samarbeidsavtalen som helhet inneholder: Overordnet

Detaljer

Kommunedelplan for trafikksikkerhet Forslag til planprogram 2016

Kommunedelplan for trafikksikkerhet Forslag til planprogram 2016 Kommunedelplan for trafikksikkerhet Forslag til planprogram 2016 Halden kommune Innhold 1 Innledning... 3 2 Situasjonsbeskrivelse... 4 3 Utredningsbehov... 4 4 Mål og hensikter med planen... 5 5 Planprosessen...

Detaljer

Kommunedelplan helse- og omsorg Utkast planprogram

Kommunedelplan helse- og omsorg Utkast planprogram Kommunedelplan helse- og omsorg 2018 2030 Utkast planprogram Innhold 1. Innledning... 3 2. Befolkning og demografi... 3 2.1 Dagens aldersfordeling... 3 2.2 Framskriving av befolkningen... 3 3. Planens

Detaljer

MØTEINNKALLING DRIFTSSTYRET

MØTEINNKALLING DRIFTSSTYRET FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: Tirsdag 23.02.2010 Tid: kl. 19.00 MØTEINNKALLING DRIFTSSTYRET Informasjon fra skolen v/rektor av nasjonale prover/resultater. Informasjon ved Arild

Detaljer

Høringsforslag. Planprogram for kommunedelplan for idrett, og anlegg for idrett og fysisk aktivitet IBESTAD KOMMUNE

Høringsforslag. Planprogram for kommunedelplan for idrett, og anlegg for idrett og fysisk aktivitet IBESTAD KOMMUNE Høringsforslag Planprogram for kommunedelplan for idrett, og anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2014-2025 IBESTAD KOMMUNE 1 Innhold Side 1.0 Innledning 03 2.0 Formålet med planen 03 3.0 Nasjonale, regionale

Detaljer

STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling

STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling Arkivsak nr 12/1697 Saksbehandler: Jan Håkon Larsen Folkehelsestrategi for Stokke kommune Saksnr Utvalg Møtedato 15/2012 Eldrerådet 24.10.2012 50/2012 Hovedutvalg for oppvekst,

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 07.03.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Folkehelseplan for Tinn kommune 2015-2025. Forslag til planprogram

Folkehelseplan for Tinn kommune 2015-2025. Forslag til planprogram Folkehelseplan for Tinn kommune 2015-2025 Forslag til planprogram Frist for merknader: 24.februar 2015 1 Planprogram kommunedelplan for folkehelse Tinn kommune. Som et ledd i planoppstart for kommunedelplan

Detaljer

Bø kommune Sauherad kommune. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2028 Planprogram

Bø kommune Sauherad kommune. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2028 Planprogram Bø kommune Sauherad kommune Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2028 Planprogram 1.0 Innledning... 3 2.0 Hensikt med planprogrammet... 4 3.0 Rammer og føringer... 5 3.1 Statlige føringer...

Detaljer

Høring og offentlig ettersyn, Kommuneplanens samfunnsdel

Høring og offentlig ettersyn, Kommuneplanens samfunnsdel Arkiv: 141 Arkivsaksnr: 2016/3028-19 Saksbehandler: Gro Sæten Høring og offentlig ettersyn, Kommuneplanens samfunnsdel 2017-2027 Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 29.08.2017 Rådmannens innstilling

Detaljer

SAKSGANG Styre, råd, utvalg m.m. Møtedato Saksnummer Helse-og omsorgsutvalg /16 Formannskap /16

SAKSGANG Styre, råd, utvalg m.m. Møtedato Saksnummer Helse-og omsorgsutvalg /16 Formannskap /16 Vågsøy kommune Sakspapir SAKSGANG Styre, råd, utvalg m.m. Møtedato Saksnummer Helse-og omsorgsutvalg 02.02.2016 003/16 Formannskap 11.02.2016 025/16 Endelig vedtak i: Formannskapet Arkivsaknr.: 16/80 Saksansvarlig:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til SAKLISTE 14/17 NY STRATEGIPLAN FOR BARNEHAGER OG SKOLER

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til SAKLISTE 14/17 NY STRATEGIPLAN FOR BARNEHAGER OG SKOLER Lillehammer kommune Fagutvalg for oppvekst, utdanning og kultur MØTEINNKALLING Utvalg: Fagutvalg for oppvekst, utdanning og kultur Møtested: Birkebeinersalen, r dhuset 2.etg. Møtedato: 08.06.2017 Tid:

Detaljer

SKIPTVET KOMMUNE Sak 13/12 SAKSFRAMLEGG MØTEINNKALLING. Før møtet er det befaring på Brekkeåsen barnehage. Oppmøte i barnehagen kl. 17.

SKIPTVET KOMMUNE Sak 13/12 SAKSFRAMLEGG MØTEINNKALLING. Før møtet er det befaring på Brekkeåsen barnehage. Oppmøte i barnehagen kl. 17. SKIPTVET KOMMUNE Sak 13/12 SAKSFRAMLEGG MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR OG OPPVEKST Møtested: Skiptvet kommunehus Møtedato: 27.03.2012 Tid: 18.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806000

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR TJENESTEYTING

MØTEINNKALLING UTVALG FOR TJENESTEYTING Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR TJENESTEYTING Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 15.04.2010 Tid: 16.30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post)

Detaljer

Planprogram for revidering av. plan for idrett og fysisk aktivitet 2014-2017. Smøla kommune. - Øy i et hav av muligheter

Planprogram for revidering av. plan for idrett og fysisk aktivitet 2014-2017. Smøla kommune. - Øy i et hav av muligheter Planprogram for revidering av plan for idrett og fysisk aktivitet 2014-2017 Smøla kommune - Øy i et hav av muligheter Innhold 1. Innledning... 3 2. Generelt om planprogrammet... 4 2.1 Om planprogrammet...

Detaljer

MØTEINNKALLING DRIFTSSTYRET. Etter behandlingen av de ordinære møtesakene avholder driftsstyret arbeidsmøte vedrørende vegadresser i Folldal kommune.

MØTEINNKALLING DRIFTSSTYRET. Etter behandlingen av de ordinære møtesakene avholder driftsstyret arbeidsmøte vedrørende vegadresser i Folldal kommune. FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: 29.04.2013 Tid: kl. 09.00 MØTEINNKALLING DRIFTSSTYRET Etter behandlingen av de ordinære møtesakene avholder driftsstyret arbeidsmøte vedrørende vegadresser

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. 1. Rakkestad kommunestyre vedtar «Hovedplan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2026»

SAKSFRAMLEGG. 1. Rakkestad kommunestyre vedtar «Hovedplan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2026» SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Grethe Torstensen Arkiv: C20 Arkivsaksnr.: 14/1868 Saksnr.: Utvalg Møtedato Ungdomsrådet Rådet for funksjonshemmede Eldrerådet Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget Kultur-

Detaljer

MØTEINNKALLING Ås eldreråd

MØTEINNKALLING Ås eldreråd Ås kommune MØTEINNKALLING Ås eldreråd Møtetid: 06.05.2014 kl. 15:30 Møtested: Store salong, kulturhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes

Detaljer

SAKSPAPIRER M/VEDTAK

SAKSPAPIRER M/VEDTAK FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: Tirsdag 05.05.2009 Tid: kl 19.00 SAKSPAPIRER M/VEDTAK DRIFTSSTYRET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 13/09 09/228 SKOLERUTE FOR SKOLEÅRET 2009/2010

Detaljer

SAKSPAPIRER DRIFTSSTYRET SAKLISTE. enhetsleder service- og kultur

SAKSPAPIRER DRIFTSSTYRET SAKLISTE. enhetsleder service- og kultur FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: Tirsdag 13.10.2009 Tid: kl. 19.00 SAKSPAPIRER DRIFTSSTYRET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/09 09/700 SØKNAD OM UTVIDET AVTALEHJEMMEL - FYSIOTERAPITJENESTE

Detaljer