GRUPPEHÅNDBOK IL Skrim Fotball

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GRUPPEHÅNDBOK IL Skrim Fotball"

Transkript

1 GRUPPEHÅNDBOK IL Skrim Fotball Trygghet og utvikling i et sosialt miljø DEL I Første delen av håndboken skal inneholde en kort introduksjon av gruppa og den skal gjøre rede for gruppens målsetninger og vedtekter som ikke dekkes av IL Skrim sin klubbhåndbok. Gruppens målsetninger skal være forenelig med klubbens overordnede mål. Denne delen skal også beskrive gruppens organisasjon og rollene i gruppen. DEL II Andre del beskriver strategi og planverket i gruppa. Disse består i all hovedsak av følgende planer: Administrativ plan Sportsplan 5 års strategiplan Årsplan / årshjul DEL III Tredje delen av håndboken skal dekke de aktivitetene gruppen jobber med som for eksempel spesifikke arrangementer og regler og bestemmelser tilknyttet til disse. Denne delen inneholder erfarings rapporter fra tidligere arrangementer (kokebøker).

2 2 Innholdsfortegnelse 1 DEL I Introduksjon, målsetninger, vedtekter og organisasjon Introduksjon av gruppen Gruppens mål Gruppens delmål Gruppens holdninger og retningslinjer Lovverk Visjon Verdier Formålsparagraf Prioriteringer Fair Play under trening og kamp Etiske retningslinjer HMS Gruppens administrasjon og organisasjon Fotballstyret Sportslige funksjoner utenfor styret Lagorganisering Trygge rammer Kosthold Trafikksikkerhet Kampfiksing Doping Alkohol Forebygging av seksuelle overgrep og trakassering Administrasjons rutiner Medlemskap og innmelding Flytte kamper Forsikring Fototillatelse Informasjonsrutiner Kontrakter Oppstart av nye lag Overganger Politiattester Påmeldinger Treningstider Årsrapport Sponsing Profilering Gruppesamarbeid Konfliktløsning Møter Materialforvaltning Mediehåndtering Dugnader... 21

3 Samarbeid med eksterne klubber Valgkomite Økonomi Regnskap Budsjett Disponering av bankkonti Økonomirutiner for lagene Kurs og kompetanseutvikling Førstehjelpskurs/ skadeforebygging Hjertestarterkrus Trenerkurs Dommerkurs Laglederkurs(ABC for lagledere) Lederkurs (Klubbdrift) Dataverktøy FIKS (Fotballens Informasjon og Kommunikasjons System) Treningsøkta.no Medlemsnett Rekruttering Arrangementer Fotballskole Skrim akademiet Skrim cup Spire cup Best i Byen cup Jentefotballens dag Avslutninger Anlegg DEL II Planverk, strategi og årshjul Årsplan / Årshjul... 31

4 4 Dokument revisjon Revisjon Revisjonsbegrunnelse År 1 Første utgave 2015 Referanser No Dokumentbeskrivelse 1 IL Skrim Klubbhåndbok

5 5 1 DEL I Introduksjon, målsetninger, vedtekter og organisasjon 1.1 Introduksjon av gruppen Skrim fotball gir tilbud til alle som vil spille fotball i Kongsberg regionen. Våre tilbud er tilrettlagt for aldersgruppen 6 19 i tillegg til Senior og veteran/ trim gruppe. Vi vektlegger tilbud til alle gjennom god dekning på kompetanse og organisering. Skrim Fotball har tilgang på gode anlegg året rundt. 1.2 Gruppens mål Skrim fotball skal legge til rette for flest mulig, lengst mulig. Skrim fotball skal være en sosial miljøfaktor for alle medlemmer. Skrim fotball skal ha fokus på rekruttering og utvikling. Skrim fotball skal engasjere passive medlemmer Skrim fotball skal utvikle samarbeid med andre klubber Skrim fotball skal samarbeide med de andre gruppene for å stimulere til utvikling Skrim fotball skal være attraktiv i takt med lokalsamfunnets ønsker og behov 1.3 Gruppens delmål Skrim fotball skal legge forholdene til rette slik at kontinuitet oppnås i styret, arrangementer og lagsaktivitet IL Skrim skal fremstå som en kvalitetsklubb, ta samfunnsansvar gjennom sitt virke og ha sterkt fokus på verdier som trivsel, kompetanse, kontinuitet og holdningsskapende arbeid. Hver leder skal ha klart definerte oppgaver og ansvar Skape gode miljøer for trenere, ledere, dommere og foreldre Skape og fokusere på holdninger til trenere og spillere på alle nivå Å ha et A-lag som det er attraktivt å spille på Å ha et A-lag som er en ressurs for fotballgruppa og IL Skrim Å ha et A-lag som er lokalt forankret med hovedsaklig egenproduserte spillere, som er forbilder for yngre spillere Å kunne tilby de beste rammene til et A-lag i regionen Innen ungdom/voksen-idrett skal samarbeidet med andre klubber ikke være til hinder for utvikling 1.4 Gruppens holdninger og retningslinjer Lovverk Skrim fotball er underlagt LOV FOR IL SKRIM SOM ALLIANSEIDRETSLAG. Disse er publisert på IL Skrims nettside: Visjon Vår visjon er: Trygghet og utvikling i et sosialt miljø Vår visjon bygger på at man må sette verdier som trygghet, trivsel og kameratskap som gode forutsetninger for utvikling og mestring. La dette være vår største drivkrefeter for å produsere og utvikle spillere i vår klubb.

6 Verdier Skrim fotball skal fremstå som en kvalitetsklubb og ta samfunnsansvar gjennom sitt virke og ha sterkt fokus på verdier som: Trivsel/ kameratskap Kompetanse Kontinuitet (Flest mulig Lengst mulig) Holdninger (Fair Play, på og utenfor banen) IL Skrim gjennomfører hvert år Strategisamling der verdidebatt er sentrale temaer Formålsparagraf Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, felleskap, helse og ærlighet Prioriteringer Skrim fotball skal prioritere utvikling og forbedring av eksiterende aktiviteter og arrangement fremfor å etablere nye. Sagt med andre ord - økt kvalitet Fair Play under trening og kamp Tolerere og inkludere alle, og bidra til at alle har det gøy på trening og i kamp Behandle motstandere, medspillere, trenere, lagledere og dommere med respekt Ikke mobbe, kjefte på, baksnakke, eller snakke negativt til noen på eller rundt banen Unngå stygt spill og filming, men det er lov til å takle Følge regelverket, innrømme feil og være ærlig i alle situasjoner Trene og spille kamper med godt humør uansett om du vinner eller taper Hjelpe skadet spiller og si unnskyld uansett motstander Alle skal få prøve like mye Fair play hilsen før og etter kamp, og etter hver trening Alle hjelper til med å rydde utstyr og ta med vårt søppel Møte presis til trening og kamp slik at lagvenner/ lagvenninnene og trenerne dine slipper å vente på deg Være gode rollemodeller for yngre spillere, samt å lære mor, far og besteforeldre hva fair play er. Kampvert alltid Se egen instruks Kampmøte før kamp Ta ansvar Fair Play = god oppførsel på og utenfor banen Etiske retningslinjer Retningslinjer er en rettesnor for Skrim fotballs medlemmer. For foreldre/ foresatte Informasjon eller kommentarer fra foreldre til trenere og lagledere skjer via direkte dialog, mail, eller annen en-en kommunikasjon og ikke i åpne fora. Respekter klubbens arbeid. Det er frivillig å være medlem av Skrim fotball, men som medlem er du forpliktet til å følge klubbens retningslinjer. Engasjer deg, men husk at det er barna som driver idrett ikke du.

7 7 Respekter treneren, hans/hennes arbeid og anerkjenn ham/henne overfor barna dine. Lær barna folkeskikk. Gå foran som et godt eksempel. Lær barna å tåle både medgang og motgang. Motiver barna til å være positive på trening og kamp. Vis god sportsånd og respekt for andre. Ved uenighet snakker du med den det gjelder ikke om. La disse levereglene også prege deg utenfor fotballarenaen.. Husk at det viktigste av alt er at barna trives og har det gøy! For trenere, se trenerkontrakter/ Fairplay kontrakter og brosjyren Trenervett: For spillere, se Fairplay kontrakter /holdningskontrakter Når det gjelder klubbens dommere forventes det at disse fremstår som gode forbilder og rollemodeller HMS Hovedstyret har styrende dokumenter om HMS for anlegg. Fotballgruppas bruk av anlegg må gjøres i tråd med dette. HMS for aktivitet er regulert i instrukser for trener/ lagleder og spiller. 1.5 Gruppens administrasjon og organisasjon

8 Fotballstyret Styret skal sørge for tilrettelegging og oppfølging av daglig drift av grunnens aktiviteter. Dette omfatter: Definere rammene for gruppens mål- og strategiarbeid (rammer) Visjon og verdiarbeid (Skrims årlige strategiske samling) Legge til rette for mer og bedre aktivitet Rekruttere flest mulig, beholde dem over tid, samt utvikle gode fotballspillere, trenere, ledere og dommere Implementere/fremme visjon- og verdiarbeid Styre og følge opp aktivitet og sikre forsvarlig økonomisk drift Utvikle organisasjonen og dens roller underutvalg og roller Følge idrettens lover og representere klubben utad Oppnevne ansvarlig for politiattester Etablere og følge opp kompetanseplaner Sørge for gruppens omdømme ved hjelp av god informasjon og markedsføring I det etterfølgende er styrets roller kort beskrevet. For hver av disse rollene finnes det instrukser som angir i detalj oppgaver for den enkelte rolle Leder Fotballgruppas leder er styrets leder og har ansvar for styrets oppgaver. En leder må utøve god ledelse og motivere sine styremedlemmer for frivillig arbeid. Det er normalt at styreleder selv tar ansvar for følgende oppgaver: Fastsette agenda for styremøter og lede møtene Utarbeide og videreutvikle strategi og planer i klubben Være kontaktpunkt mot Buskerud fotballkrets, Norges Fotballforbund og andre fotballklubber Godkjenne overganger og klubbskifte Være klubbens kontaktperson mot media Ivareta daglig drift, herunder oppfølging av administrative rutiner Nestleder Nestleder er leders stedfortreder og vil normalt støtte leder med samme oppgaver og gjøremål. Nestleder kan også tildeles prosjektoppgaver for kortere eller lenger tidsrom. Stedfortreder for leder Rolle i FIKS Ansvarlig politiattestordningen sammen med sekretær Ellers definerte og delegerte oppgaver, på samme måte som et ordinært styremedlem Sekretær Sekretær administrerer møtevirksomhet, agendaer og møtereferater, samt håndterer Medlemsnett med spillerregistreringer og register over politiattester.

9 Kasserer Kasserer har ansvar for gruppens økonomiske transaksjoner og økonomirapportering i nært samarbeid med hovedstyrets regnskapsfører Sportslig leder (SL) Sportslig leder er klubbens treneransvarlig og har ansvar for utvikling og implementering av klubbens sportsplan og andre retningslinjer for sportslig aktivitet. Han koordinerer treningsaktiviteter, administrerer Trenerforum og tilrettelegger for utvikling av sportslig kompetanse. Han leder sportslig utvalg og har ansvar for rekruttering og oppfølging av trenere Markedskoordinator Markedskoordinator har ansvar for sponsor- og reklamevirksomhet, innkjøpsavtaler og barter avtaler. I tillegg vil det påligge et ansvar for intern markedsføring og oppfølging/ pleie av avtaler og forbindelser Materialforvalter Materialforvalter er klubbens kontaktperson mot utstyrsleverandører og har ansvar for at lagene har nødvendig materiell og utstyr for sin virksomhet. Materialforvalter har også ansvar for nøkkeladministrasjon, budsjett for materiell og strategiske utskiftinger av drakter, baller, og utstyr Fair Play-kontakt Fair Play-kontakt har ansvar og oppgaver med å målrettet holdningsskapende arbeid og oppfølging av Fair Play tiltak i klubben. Dette gjelder spillerkontrakter, holdningskontrakter, kampmøter, kampvertordning og forebyggende arbeid gjennom klubbens møteplasser (Trenerforum, foreldremøter, kurs og arrangementer) Dommerkoordinator Dommerkoordinator er ansvarlig for utvikling og oppfølging av klubbens dommere, samt administrere dommere til klubbens egne kamper og cup er Styremedlem Styret består av to styremedlemmer som ikke er tildelt spesielle ansvarsområder, men er ressurspersoner for å møte oppdukkende saksbehandling som krever oppfølging og tiltak fra styrets side Jentekontakt Styret har opprettet egen jentekontakt for å sette fokus på økt rekruttering og ivaretakelse av jentefotballen i klubben. Styreverv er med på å forankre strategier og tiltak for å bedre rammer for utvikling av jentefotball Sportslige funksjoner utenfor styret Sportslig utvalg (SU) Klubbens sportlige utvalg ledes av Sportslig leder. Utvalget er bredt sammensatt og består normalt av Trenerutvikler, Trenerkoordinator, Fairplay kontakt, Spillerutvikler, Jentekontakt og trenere som tiltrer ut fra sakene som skal behandles i SU.

10 Treneransvarlig Ansvarlig for trenerutviklingen i klubben motivere og trene våre trenere og utvikle disse videre. Bidra til å sikre at innholdet i sportsplanen viser igjen i vår trenerutvikling og vår spillerutvikling Trenerkoordinatorer Trenerkoordinatoren har som oppgave å initiere klubbens sportsplan, påse at trenerne og spillerne får utfordringer tilpasset eget ambisjonsnivå / mestringsnivå, påse at en jobber mot klubbens visjoner & mål. Er også faglig leder av klubbens innhold i trenerforum Spillerutvikler Bistå spillere med råd og veiledning ift egentrening, individuelle utviklingsmål, planlegging. Innstille spillere til sone- og bylag, i samarbeid med treneransvarlig/trenerkoordinator og lagenes trenere Lagorganisering Generelt Lagets aktivitet innenfor rammene i Skrim fotball er viktig for lagets utvikling av ferdigheter, tilhørighet, samhold og lojalitet. Det er av vesentlig betydning at man greier å bygge gode holdninger og skape et godt miljø blant foreldre, trenere og spillere. Laget må forholde seg til rutiner, planer og vedtak fra fotballstyret og sportslig utvalg. Medlemskap og frivillig arbeid om å støtte opp under klubbens aktivitet (ikke bare lagets) er en forutsetning Foreldredeltakelse Skrim fotball ønsker å fremme deltakelse på trening og kamper av foreldre fra oppstart. Skrim Fotball har erfaring med at barn trives bedre og står lenger i aktiviteten nå de blir sett og oppmuntret av foreldre. Vi har også erfaring med at det skapes gode relasjoner og tilhørighet med dette gjennom felles opphevelser. Et godt og engasjert foreldremiljø er en forutsetning for at laget skal utvikle seg. Tilstedeværelse av foreldre vil også motivere og kvalitetssikre treners arbeid med laget. Foreldre må motiveres for å delta på kamper og treninger. Dugnader gjennomføres for å styrke samholdet. Det gjennomføres minimum ett foreldremøte pr. år og ellers ved behov Det er viktig med en god dialog mellom trenere/lagledere og foreldre Lagleder Laglederen er lagets administrative leder og har ansvaret for at alt praktisk fungerer rundt laget. Dette omfatter: Generell organisering av lagets aktiviteter Oppdatering av spillerlister (spillerens navn, fødselsdato, adresse, foresattes epost/tlf) Orientere styret fortløpende om spillere som kommer til og spillere som slutter Arrangere foreldremøter Samarbeide med trenerne om spillermøter Være kjent med Sportslig plan

11 11 Informasjonsansvarlig for sitt lag, inklusive oppdatering av lagets hjemmeside Påmelding til cuper Påfylling av førstehjelpskoffert Være kontaktperson mellom laget og materialansvarlig når det gjelder lagets behov for baller, vester, førstehjelpsutstyr, drakter, overtrekksdresser o.s.v. Utfylling av dommerkort, signering og kontroll av kortet etter kamp Sørge for at dommeren får betaling Intern registrering av gule/røde kort, og oversikt over når spillere skal stå over pga. karantene. Omberamming av kamper Logistikkansvarlig ved bortekamper Bestille garderober i til hjemmekamper Deltar på klubbens trener og oppmannsmøter Delta på kretsens ABC laglederkurs Grensene mellom trener og lagleders funksjoner i aldersbestemt fotball må ikke bli for rigide. "Bruk sunn fornuft" Trener Treneren har ansvaret for det sportslige tilbudet til laget. Dette omfatter Treningsopplegg Treninger Laguttak Kampledelse og oppmannsmøter Spillersamtaler/møter Følger opp hver enkelt spiller best mulig Samarbeider med lagleder og trenerteamet for å skape et godt miljø i gruppen/laget Ta trenerkurs Hospitering og kontakt med styret/sportslig utvalg/trenerkoordinator/traneransvarlig Før eventuelt trenerengasjement skal fotballstyret (leder mtp A-lagstrener og leder junioravdeling mtp aldersbestemte trenere) klargjøre følgende med den aktuelle trener: Krav til vandelsattest Informasjon om klubbens fotballplan Klubbens mål for den bestemte gruppe vedkommende skal trene Den aktuelle treneren sitt behov for egenutvikling, kurs, treningstidspunkt, begrensninger og krav i forhold til klubben Det skal skrives kontrakt med alle trenere Treneren sin tjenestevei i aldersbestemte årsklasser er alltid via lagleder. Treneren må sette seg godt inn i fotballplanen. Videre å benytte seg av det undervisningsmateriell som klubben rår over (øvelsesutvalg, video og bøker) Treneren eller laglederen skal føre treningsdagbok. (Gjelder fra 11 år). Denne skal inneholde følgende hoveddeler; Liste over samtlige disponible spillere i gruppa med navn, adresse, telefonnumre og fødselsår Aktuell statistikk etter årsklassen (antall treninger, antall kamper, målscorere, gule/røde kort)

12 12 Stikkordsmessig notat vedr. øvelser og momenter på den enkelte trening og stikkordsmessig referat fra hver spilte kamp Korte kommentarer til sosiale og miljømessige forhold vedrørende spillerne (reaksjoner, oppførsel, positivt og negativt) Alle trenere/lagledere inviteres til å møte på klubbens lagleder/trenermøter Foreldrekontakt Foreldrekontakt er ansvarlig for lagets sosiale aktiviteter og oppgaver som ikke er av sportslig karakter. Foreldrekontakten må være en pådriver for å engasjere foreldre i lagets aktiviteter og bygge godt miljø. Foreldrekontakten er stedfortreder for lagleder Kampvert Som en del av klubbens Fair Play arbeid er det etablert en egen instruks for Kampvert på våre hjemmekamper. Kampverten spiller en sentral rolle i arrangementet og er klubbens ansikt utad i kampsammenheng. Oppgaven som kampvert kan gjøres på omgang blant foreldrene, og retningslinjene gjør dette til en konkret og overkommelig oppgave. Instruks for kampvert, se vedlegg 1.6 Trygge rammer Skrim fotball vektlegger trygge rammer for medlemmene med fokus på kosthold, trafikksikkerhet, kampfiksing, doping, alkoholbruk og forebygging av seksuelle overgrep og trakassering Kosthold Skrim fotball skal vektlegge informasjon og kompetansetiltak for å sette fokus på variert og sunt kosthold. Det vil bli tilbudt kurs med jevne mellomrom og i samarbeid med andre grupper Trafikksikkerhet Skrim fotball skal jobbe aktivt for trafikksikker gjennomføring av kamper og arrangementer Det er utarbeidet en informasjonsbrosjyre som deles ut til foreldre og ved lagledermøter. VED PRIVAT KJØRING/FORELDREKJØRING TIL KAMP/TURNERING Ansvarlig reisekoordinator Kjør i følge Bruk erfaren sjåfør(er) God tid til kamp. Kjør t il avtalt tid Bruk bilbelte Si ifra ved uvettig kjøring Driv ikke øvelseskjøring med andre i bilen Alkohol/rus og idrett hører ikke sammen. TIL TRENING Husk refleks om du går Husk hjelm, lys og refleks bak om du sykler Husk bilbelte om du er passasjer En god trener/leder kan mer enn innsidepasning, han tar ansvar. Vær en god leder du også!

13 Kampfiksing Fotballgruppa vil jobbe å forebygge, avdekke og reagere på kampfiksing. Dette for å ivareta verdigrunnlaget i fotballen, ivareta et trygt og tillitsskapende spillmarked og dermed bidra til å bekjempe organisert kriminalitet. For øvrig henvises det til NIFs lover : NIFs lov 11-4 (1) bokstav d Straff etter disse bestemmelser kan ilegges, dersom person eller organisasjonsledd d) manipulerer resultatet eller enkelthendelser i en idrettskonkurranse for økonomisk vinning for seg selv eller andre Doping Alle involverte skal jobbe for ærlig og dop fri idrett. Det skal arbeides målrettet for å innfri kravene til Rent Idrettslag. Fotballgruppa vil tilby holdningsskapende informasjon ift sunt og riktig kosthold og ernæring med tanke på trening, prestasjon og restitusjon Alkohol Det er nulltoleranse for nytelse av rusmidler for trenere, ledere, tillitsvalgte og utøvere i felles setting, der utøverne er under 18 år Forebygging av seksuelle overgrep og trakassering Det er nulltoleranse for diskriminering og trakassering uansett kjønn, etnisk bakgrunn, livssyn, seksuell orientering og funksjonshemming. Krav til politiattest i alle verv i fotballgruppa vil være med på å forebygge dette. Teamet vil være aktuelt ifm årlige møter med lagledere, trenere og foreldre. 1.7 Administrasjons rutiner Medlemskap og innmelding Lagleder videreformidler inn- og utmelding til sekretær som oppdaterer Medlemsnett. Skjema finnes på hjemmesiden til Il Skrim: Informasjon om kontingent og treningsavgifter finnes her: Datoer for utsendelse av Medlemskontingent og treningsavgifter Medlemskontingent sendes ut hvert år i februar Treningsavgift for senior februar Treningsavgift for år sendes ut i mars Treningsavgift for 6-12 år sendes ut i april Flytte kamper Følgende rutinebeskrivelse nyttes ifm flytting eller ved behov for omberamming av kamper: Ta kontakt med motstander Bli enig med motstander om ny kamptid, sjekk også at banen er ledig. Ta kontakt med oppsatt dommer / assistentdommere og hør om vedkommende kan dømme på nytt kamptidspunkt. Buskerud Fotballkrets skal varsles om alle kampendringer. Regler ved omberamming

14 14 Kampen skal helst spilles tidligere enn terminfestet kamptidpunkt, og før neste serierunde. Det skal være enighet mellom lagene før kamper kan omberammes. Hvis lagene er uenige går kampen som oppsatt. Kamper oppsatt på vårsesongen kan ikke flyttes til høsten. Alle kamper skal være ferdigspilt til siste serierunde. Buskerud Fotballkrets skal varsles om omberammelsen i god tid. Se for øvrig NFFs kampreglement Kapittel Forsikring For at en spiller skal være dekket i forsikringene er det påkrevd at spillere, trenere og kontaktpersoner er registrert i FIKS. Forsikringen gjelder fra 6 år og oppover Lagsforsikringen Det er påkrevd å være registrert i spillerregisteret fra det året man fyller 12. Hvis man ikke er registrert som aktiv spiller i klubben er man verken forsikret eller spilleberettiget. Lagsforsikringen må være betalt av klubben for å være gyldig. Lagsforsikring for aldersklassene år dekkes av NFF. Norges Fotballforbund har nå også inkludert fotballspillere under 13 år i forsikringen. Kravet er at spillerne er registrert i en fotballklubb tilknyttet Norges Fotballforbund Utvidet forsikring For mange spillere vil det være fordelaktig med å tegne utvidet forsikring. Fordelene med dette er mange men noen av de viktigste er: Behandlingsgaranti på 3 virkedager. Inntil kr. til utredning og behandling (akutte- og belastningsskader). Inntil kr. til operasjon. Inntil kr. til reisekostnader. MR innen 24 timer til offentlig egenandel. Pris for utvidet forsikring, se Det er idrettens helsesenter som forvalter ordningen som eies av Norges fotballforbund der følgende punkter er verdt å merke seg: Idrettens Skadetelefon (02033) Spesialister på fotballskader. Gir deg raskere og riktigere utredning og behandling. Helsepersonell med spesialkompetanse på fotball- og idrettsmedisin. Bestilling av utredning og behandling. Tilgjengelighet og oppfølging. Utredning innen 24 timer (MR-undersøkelse). Åpen alle dager mellom kl og Skademelding Skademelding sendes inn på eget skjema som bekreftes/ attesteres av dommer/ lagleder/ trener snarest mulig etter skade. Skademeldingskjema 0-12 år: https://partner.agsforsikring.no/nff-barneforsikring/ Skademeldingskjema øvrige: https://partner.agsforsikring.no/nff/ Meld skade: https://www.gjensidige.no/privat/meldskade/fotballskade;jsessionid=5255f6a2baf005d5f7071c9fcbbcd557

15 Fototillatelse Idrettslaget må ha tillatelse til å publisere bilder/video av barna i klubben. Skjema ligger på hovedsiden til Skrim: Lagleder skal holde oversikt over hvem som har levert skjema Informasjonsrutiner Skrim fotball bruker flere informasjonskanaler for å nå medlemmene. Det er viktig at ordningene er kjent for flest mulig slik at man kan søke informasjon like enkelt som at informasjon tilflyter. Nettsiden: Her legges det fortløpende ut informasjon som er til nytte for IL Skrim generelt og fotball spesielt. Hvert lag har tildelt eget område der lags informasjon og artikler kan publiseres. Hvert lag har tilgang og administrerer dette selv. Kontakt superbruker for tilgang og opplæring dersom dette mangler. (Superbruker se org kart) Epost: Hovedmengden av informasjon sendes ut via epost til lageldere og trenere. Disse formilder dette videre til egne lag/grupper. Facebook: Nyttes av enkelte lag til direktekommunikasjon og informasjon. Gruppene er lukket og administreres av trener/ lagleder. De enkelte lag må invitere alle spillere og foreldre inn i gruppen. Fotball sms: Er en ordning som gir mulighet for direktekommunikasjon i gruppe via sms. Alle kan se hva alle skriver. Kan være nyttig hjelpemiddel for lageleder/trener. Se Medlemsnett: Det finnes epostløsning i medlemsregisteret som kan nyttes også. Dette benyttes stort sett av Hovedstyre og fotballstyret for å nå ut til flere grupper samtidig Kontaktliste Web-ansvarlig legger ut oppdatert liste over fotballgruppas verv og funksjoner på hjemmesiden. Oversikten oppdateres av sekretær med bakgrunn i informasjon sendt på mail fra lagledere. Original kontaktliste finnes i Dropbox. Lagledere, trenere mv skal også oppdateres på Medlemsnett på riktig lag Kontrakter I Skrim fotball skal det etableres kontrakter for spillere, trenere og dommere. Hensikten med kontrakter er å skape forutsigbarhet for den enkelte og klubb. Kontraktene skal i størst mulig grad basere seg på gjeldende standardmaler som er tilgjengelig fra Fotballforbundet og som er juridisk vurdert fra NFF Spillere Spillere tegner standardkontrakter fra denne dato man fyller 15 år. For spillere under 15 år er det slik at foresatte må signere som verge i tillegg til spiller. Lagledere gjennomfører signering med spiller og Sportslig leder sørger for oversikt over kontrakter. Originale kontrakter skal sendes til Fotballforbundet for registrering i Fotballens informasjon og kommunikasjons system

16 16 (FIKS). Spillere skal i tillegg gjennomgå og signere Fair Play kontrakter. FP kontrakter oppbevares av FP kontakt i klubb (Se org kart) Mal spillerkontrakt: 13_web.pdf Mal FP kontrakt: Trenere Trenerkontrakter skal etableres for alle trenere for lagene 13 år og oppover. Hensikten er å skape forutsigbarhet for både trener og klubb. Innholdet i kontraktene kan i noen gra tilpasses til den enkelte. Modell for godtgjøring eller utgiftsdekning skal vedtas av Fotballstyret hvert år og skal videre sendes frem til Hovedforeningen som er den juridiske forpliktende rammen. Mal Trenerkontrakt: Klubbens justerte mal: Kvalitetsklubb\Klubbhandbok\Gruppehåndbok - tekster\mal Trenerkontrakt Skrim fotball docx Dommere Alle klubbens sertifiserte dommere skal ha kontrakt med Skrim fotball. Kontrakten skal inneholde rettigheter og forpliktelser for klubb og dommer. Kontraktene er gyldig for ett år om gangen og skal resigneres hvert år. Det er satt krav i kontraktene at dommeren skal bidra inn i klubben med veiledning av yngre dommere, dømming av treningskamper og turneringer vederlagsfritt for egen klubb. Fotballstyret godkjenner kontraktene hvert år, og styrets Dommerkoordinator er ansvarlig for forvaltning av kontraktene. Mal for kontrakt: Dommeravtale IL Skrim 2013.doc Oppstart av nye lag Se vedlegg Prosjektplan Overganger Henvisning: https://www.lovdata.no/nff/overgangsreglement.html Dersom vi som klubb ønsker å kontakte en spiller fra en anne klubb må vi først henvende oss skriftlig til klubben som eier spilleren. Dette er regulert i Kapittel III, 6-1 «Henvendelse til spiller i annen klubb»: Før det kan gjøres henvendelse til spiller i annen klubb med sikte på overgang/utlån, skal ny klubb på etterviselig måte sende skriftlig underretning til nåværende klubb. Dette betyr at man ikke kan kontakte spillere direkte uten at klubb er informert skriftlig. Følgende må utføres for at en overgang skal kunne godkjennes: 1) Ny klubb må opprette en forespørsel i FIKS.

17 17 2) a. Samtykkeskjema må lastes opp. Mal samtykkeskjema: 15.pdf (se vedlegg) Det skal være korrekt utfylt og signert av spiller. Hvis spiller er under 18 år må også foresatte signere. b. Dersom spiller har løpende kontrakt med tidligere klubb må Termineringsavtale lastes opp. (Termineringsavtalen må være underskrevet av både tidligere klubb og spiller) c. Hvis spiller er utenlandsk borger må kopi av pass lastes opp. d. Hvis spiller er utenlandsk borger fra land utenfor EU/EØS må kopi av arbeids/oppholdstillatelse lastes opp. e. Når dette er gjort må forespørselen om overgang sendes til tidligere klubb for godkjenning. 3) Hvis tidligere klubb bekrefter at forpliktelser er oppfylt, eller ikke svarer på henvendelsen innen svarfristen på 8 dager, så vil forespørselen automatisk bli sendt tilbake til ny klubb. Da kan ny klubb fullføre forespørsel ved å sende den inn og dermed betale overgangsgebyret via betalingsløsningen i FIKS. 4) Dersom spillers forpliktelser IKKE er oppfylt skjer følgende. Forespørselen ligger nå igjen hos ny klubb, og vil ikke kunne sendes tilbake til tidligere klubb for godkjenning. Ny klubb må i forespørselen laste opp dokumentasjon som viser at forpliktelsene er blitt oppfylt under dokumentet «Bekreftelse oppfylte forpliktelser». Dette kan være en skriftlig bekreftelse fra tidligere klubb på at forpliktelsene nå er gjort opp, eller en kvittering som viser at det utestående beløp er betalt. Når dette er lastet opp, kan ny klubb fullføre forespørsel ved å sende den inn og dermed betale overgangsgebyret via betalingsløsningen i FIKS. Det må i hvert enkelt tilfelle vurderes om kontrakt skal etableres fra fylte 15 år. Dette skape forutsigbarhet for spiller og klubb Politiattester Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen trådte kraft 1. januar I Skrim fotball blir ordningen håndtert på følgende måte: Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest.

18 18 Dette gjøres i samråd med leder og sekretær i fotballgruppa. Begge har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til. Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis. Innhenting av politiattest: 1. Elektronisk søknad sendes via https://www.politi.no/tjenester/politiattest/ (krever innlogging med for eksempel BankID eller MinID) ev finnes skjema og adresseopplysninger på politiets hjemmesider. 2. Bekreftelse på formål med attesten MÅ vedlegges søknaden Denne får du av sekretær/leder (skal være signert av leder i fotballgruppa) 3. Politiet sender attesten som ordinær post til den søknaden gjelder for. Den sendes ikke til idrettslaget. 4. Den søknaden gjelder for, skal snarest framvise sin politiattest til leder eller sekretær i fotballgruppa (kan sendes på e-post til sekretær/leder) IL Skrim skal ikke lagre attesten, men kun få den framvist til gjennomsyn. Sekretær fører oversikt over fremviste attester, og gyldighetstid. Attesten er gyldig for tre år. Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Link Til NIF sine sider Link Til Politiet sine sider Påmeldinger I løpet av sesongen foretas det påmeldinger til arrangementer, cuper, seriespill og til kurs Påmelding til seriespill Påmelding til seriespill i Buskerud Fotballkrets gjennomføres i FIKS etter invitasjon fra BFK hvert år. Den som utfører påmelding i FIKS må få opplæring i FIKS før dette gjøres. Frist for påmelding av lag er vanligvis slik: Påmelding av Seniorlag (10. januar) Påmelding av 11er og 9er lag (20. januar) Påmelding av 7er og 5er lag (20. februar) Endring mellom vår og høstsesong er vanligvis 10 Juni Invitasjon fra BFK inneholder alle retningslinjer for å melde opp lag i Kretserien. Det er derfor viktig at klubben samkjører sine påmeldinger på tvers av alderstrinn for å oppnå gode kamptilbud tilpasset hospitering og differensiering i økta. Link til serieinvitasjon 2015: Kamp/Serieinvitasjon% pdf

19 Påmelding til cup Skrim fotball har god erfaring med deltakelse i en rekke cuper. Også her er det viktig at det enkelte lags påmeldinger og deltakelse koordineres slik at man i større grad kan reise sammen og bygge sterkere samhold på tvers av lagene. Cuper for år: Per Bredesen cup, Drammen Cup, Nørnhalne Cup, Sandar Cup, Gimletroll Cup, Dana Cup Cuper for 6-12 år: MIF Cup, Ål Cup, Skjærgårds Cup, Solberg Cup, Moingen Cup, Skrim Cup (obligatorisk). 12 års laget deltar hvert år på Norway Cup. Fotballgruppa refunderer påmeldingsavgift for 2 cuper pr år for hvert år. Se pkt om øknomi og refusjon av utgifter Treningstider Treningstider blir bestemt ved to fellesmøter i året, (høst og vår). En representant fra hvert lag må møte og melde inn behov. Sportslig leder kaller inn og gjennomfører møtet Årsrapport Ved sesongslutt skal det lages en årsrapport for laget som leveres elektronisk til styret innen 1.november. Årsrapporten skal oppsummerer lagets aktivitet siste år, både når det gjelder trening, kamper, cuper og sosiale tiltak Sponsing Kommer senere Profilering Under utarbeidelse Gruppesamarbeid Fotballgruppa skal så langt som mulig legge til rette for god og allsidig aktivitet, både i «økta» og andre idretter. All forskning tilsier at allsidig aktivitet skaper mer komplette utøvere. Det vesentligste utfordringen i samfunnet er å bremse frafallet, og dette kan gjøres gjennom balansert mengde, allsidig trening som gjør barn bedre rustet til å spisses / spesialiseres senere. I fotballgruppa skal det være mulig å kombinere andre idretter (sesongbetont) og det vil alltid være en plass å komme tilbake til etter sesong med andre aktiviteter. Koordinering av treningstider med andre grupper der dette er mulig. Dette betinger selvsagt vilje fra andre grupper også. Levereglene i klubbhåndboka ifm koordinering og belastning på barn skal spisses (antall treninger i uka vs. alder, helårstreninger, etc.) og eksisterende punkter etterleves: Legg til rette for at flere får delta i andre idretter IL Skrim skal legge til rette for flest mulig, lengst mulig. IL Skrim skal samarbeide på tvers av undergruppene for å stimulere til utvikling Gi barn og ungdom aktivitetstilbud på tvers av idrettsgren og idrettslag

20 20 Fotballgruppa skal også legge til rette for fellestreninger med andre grupper der dette kan kombineres (Håndball Ski), samarbeid mellom trenere, samt koordinering av overgangene mellom vår og høst sesong Konfliktløsning Se vedlegg Møter Foreldremøte Det skal avholdes min 1 foreldremøte forsesong (vinter), vårsesong og høstsesong. Agenda foreldremøte skal alltid inneholde: Orientering - nytt fra fotballgruppas- styre og trenermøter Orientering om lagets økonomi Styremøter Fotballstyremøter gjennomføres minimum annenhver måned gjennom hele året Lagledermøter Lagledermøter gjennomføres i forkant av aktiviteter og i kampsesongen. Lagledere bør gjennomføre kretsens ABC laglederkurs Trenermøter Trenersamlinger gjennomføres 4 ganger i løpet av året mtp koordinering og kompetanseheving. Trenere for 5/7 er lag må gjennomføre aktivitetslederkurs. Trenere for 11 er lag må gjennomføre trener I kurs Oppstartsmøte /Kick off Oppstartsmøter for det enkelte lag avholdes i tiden Januar Mars. Her presenteres årets rammer og man blir enige om deltakelse på aktiviteter for hvert enkelt lag. - Følgende momenter står på agendaen: - Foreldrevett - Årshjul for laget Cupdeltakelser - Kurstilbud for trenere og ledere - Sportsplan - Differensiering/ Hospitering - Info IL Skrim Medlemsavgift Nøkkeltall - Treningsavgift - Transport Trafiksikkerhet - - Hvordan ta i mot nye spillere/ foreldre - - Sosiale arr ungdomsgruppa, tvers med andre lag og grupper - Fair Play - Evaluering - spillerevaluering - «Kampen» Spilletid, tørre å utvikle spillere og lag - ikke viktig å vinne - Treninger Hva skal vi jobbe med - treningsplaner - Krav/ forpliktelser/ holdninger/ lojalitet (garderobekultur) - Info om utstyr forventning til treninger.. - Bekledning på trening

GRUPPEHÅNDBOK Skrim Fotball. Trygghet og utvikling i et sosialt miljø

GRUPPEHÅNDBOK Skrim Fotball. Trygghet og utvikling i et sosialt miljø GRUPPEHÅNDBOK Skrim Fotball Trygghet og utvikling i et sosialt miljø 2 FORORD Gruppehåndbok Skrim Fotball gir informasjon om fotballgruppens adminstrative rutiner og bestemmelser. Målet er at alle interesserte

Detaljer

Fotballklubben Landsås Postboks 645 9486 Harstad ROLLEBESKRIVELSER

Fotballklubben Landsås Postboks 645 9486 Harstad ROLLEBESKRIVELSER ROLLEBESKRIVELSER Styret: Mål- og strategiarbeid /rammene for arbeidet i klubben. Visjon- og verdiarbeid. Økonomisk -/ og drifts kontroll. Organisering og styresammensetning underutvalg og roller. Følge

Detaljer

Rollebeskrivelser Styret: Leder: Nestleder: Sekretær Økonomiansvarlig: Treneransvarlig/trenerkoordinator:

Rollebeskrivelser Styret: Leder: Nestleder: Sekretær Økonomiansvarlig: Treneransvarlig/trenerkoordinator: Rollebeskrivelser Styret: Mål- og strategiarbeid /rammene for arbeidet i klubben. Visjon- og verdiarbeid. Økonomisk -/ og drifts kontroll. Organisering og styresammensetning underutvalg og roller. Følge

Detaljer

ROLLEBESKRIVELSER I HALLINGDAL FOTBALLKLUBB

ROLLEBESKRIVELSER I HALLINGDAL FOTBALLKLUBB ROLLEBESKRIVELSER I HALLINGDAL FOTBALLKLUBB Styret Mål- og strategiarbeid/rammene for arbeidet i klubben. Visjon- og verdiarbeid. Økonomisk -/ og driftskontroll. Organisering og styresammensetning underutvalg

Detaljer

ABC-Lagleder FUTSAL barn. 5. Oktober 2015

ABC-Lagleder FUTSAL barn. 5. Oktober 2015 ABC-Lagleder FUTSAL barn 5. Oktober 2015 Velkommen! Knut Norstrøm Tore Bråteng Tone Holm Dagsvold Serie og kamp. adm Daglig leder Klubbutvikler Program NFF verdigrunnlag Hvorfor lagleder? Administrativ

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2015 IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL

HANDLINGSPLAN 2015 IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL - Idrettsglede for alle - HANDLINGSPLAN 2015 Post adresse Postboks 6 3529 Røyse Besøksadresse Svendsrudmoen Stadion Trongmoen 45 3530 Røyse Foretaksregisteret NO 985 195 501 MVA

Detaljer

Innhold ULLENSAKER ISSPORTKLUBB 1

Innhold ULLENSAKER ISSPORTKLUBB 1 Innhold Organisasjonshåndbok for Ullensaker Issportklubb (UISK)... 2 Ullensaker Issportklubb er... 2 Organisering av klubben... 2 Hovedstyret (HS)... 2 Valgkomiteen... 4 Sportslig utvalg... 4 Klubbens

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN ARBEIDSOPPGAVER KÅSEN IL FOTBALLGRUPPA

ORGANISASJONSPLAN ARBEIDSOPPGAVER KÅSEN IL FOTBALLGRUPPA ORGANISASJONSPLAN OG ARBEIDSOPPGAVER KÅSEN IL FOTBALLGRUPPA 1 Innhold: 1. Innledning... 3 2. Organisasjon... 4 3. Ansvar og arbeidsoppgaver... 5 4.1. Leder fotballgruppa... 6 4.2. Sportslig leder... 7

Detaljer

KLUBBMØTER FIKS-brukere Sesongen 2013

KLUBBMØTER FIKS-brukere Sesongen 2013 KLUBBMØTER FIKS-brukere Sesongen 2013 KLUBB ADMINISTRATOR ELEKTRONISK KAMPRAPPORT SPILLERREGISTRERING FORSIKRING ELEKTRONISKE OVERGANGER KLUBBMØTER AGENDA Buskerud Fotballkrets - Administrasjonen hvem

Detaljer

Sportsplan Hållingen fotball

Sportsplan Hållingen fotball Sportsplan Hållingen fotball IL Hållingen Samlende og engasjert 1 Holdninger og verdier Hållingen fotball følger Fair Play reglene: Foreldre: Vi har engasjerte foreldre som den viktigste ressursen i klubben.

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

-Gaula Fotballklubb skal ha et godt tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben.

-Gaula Fotballklubb skal ha et godt tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben. Gaula Fotballklubb www.gaulafk.no Sportsplan Sportsplan for Gaula Fotballklubb 2016-2019 Denne planen har til hensikt å klargjøre mål, retningslinjer og føringer for fotballvirksomheten i klubben på en

Detaljer

Klubbhåndbok Stegaberg IL

Klubbhåndbok Stegaberg IL 1. Klubbens visjon og mål... 2 2. Klubbens verdigrunnlag... 2 3. Klubbens lover... 2 3.1. Regler i forhold til Alkohol.... 2 4. Klubbens organisering... 3 5. Lagets organisering... 3 5.1. Hovedtrener...

Detaljer

ANSVARSOMRÅDE. Organisasjonsenhet: Stokke IL fotball Dato: November 2015 Funksjon:

ANSVARSOMRÅDE. Organisasjonsenhet: Stokke IL fotball Dato: November 2015 Funksjon: Organisasjonsenhet: Stokke IL fotball Dato: November Ansvarlig kiosken Ansvarlig kiosken Sørge for at kiosken har varer til sesongstarten, vår og høst. Fylle på med varer dersom noe går tomt. Rengjøring

Detaljer

Dahle IL satser på gode trenings og kampanlegg for medlemmene og kan tilby:

Dahle IL satser på gode trenings og kampanlegg for medlemmene og kan tilby: Dahle IL er bydelsklubben for barn, ungdom og voksne som hører hjemme i Dale boområde i Kristiansund. Klubben har en visjon om ha et godt tilbud til alle sine medlemmer, med mål om å skape et livslangt

Detaljer

SPORTSPLAN FOR MELØY FOTBALLKLUBB

SPORTSPLAN FOR MELØY FOTBALLKLUBB SPORTSPLAN FOR MELØY FOTBALLKLUBB Innledning Oppdatert 30.03.2017 Sportsplanen er klubbens styringsverktøy og hjelpemiddel for trener og lagleder. Med utgangspunkt i klubbens verdier og målsetting legger

Detaljer

F.I.L Trenere og oppmenn

F.I.L Trenere og oppmenn F.I.L Trenere og oppmenn 1 Retningslinjer for trenere SOM TRENER I SKAL DU BIDRA TIL: Mestring, selvstendighet og tilhørighet for utøveren Positive erfaringer med trening og konkurranse Å fremme et godt

Detaljer

Organisasjonsplan for Amasone FK

Organisasjonsplan for Amasone FK Organisasjonsplan for Amasone FK Vedtatt på årsmøtet 12.03.2013 Stillingsbeskrivelser 1. Styret Styret består av Leder, Nestleder, 3 styremedlemmer samt 1 vara. Vara har møte og talerett, men kun stemmerett

Detaljer

Håndbok for Bøler I.F. Håndball

Håndbok for Bøler I.F. Håndball Håndbok for Bøler I.F. Håndball Målsetning: Håndballgruppa skal ha et tilbud til alle barn i bydelen fra de er 6 år gamle, 1.klassetrinn. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Innledning... 3 1) Styrets oppgaver:...

Detaljer

Klubbhåndbok. Klubbhåndbok

Klubbhåndbok. Klubbhåndbok Klubbhåndbok Dokumentet beskriver organisasjon, rutiner, roller og ansvar på et overordnet nivå. I Klubbhåndboken ligger det referanser til alle godkjente prosedyrer som alle i Træff skal følge. Hensikten

Detaljer

Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling

Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling Dette dokumentet beskriver forutsetninger og retningslinjer for all aktivitet i Mjøndalen IF Fotball underlagt Utviklingsavdelingen. VISJON OG VERDIER MIF Fotball

Detaljer

-Gauldal Fotballklubb skal gi et tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben

-Gauldal Fotballklubb skal gi et tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben Gauldal Fotballklubb www.gauldalfk.no Sportsplan Sportsplan for Gauldal Fotballklubb 2016-2019 Denne planen har til hensikt å klargjøre mål, retningslinjer og føringer for fotballvirksomheten i klubben

Detaljer

Instruks for rollene i årgangene Hver årgang skal minimum ha en årgangsleder, en trener, en lagleder og en miljøkontakt.

Instruks for rollene i årgangene Hver årgang skal minimum ha en årgangsleder, en trener, en lagleder og en miljøkontakt. Instruks for rollene i årgangene Hver årgang skal minimum ha en årgangsleder, en trener, en lagleder og en miljøkontakt. Det vil i de fleste årganger være behov for flere enn en trener og en lagleder.

Detaljer

Den lille oransje. Slik gjør vi det i Utleira IL

Den lille oransje. Slik gjør vi det i Utleira IL Den lille oransje Slik gjør vi det i Utleira IL De viktigste punktene 1) Respekter klubbens arbeid. Det er frivillig å være medlem av Utleira IL, men er du med følger du den lille oransje. 2) Vis respekt

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/ Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2016

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/ Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2016 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2016 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

Agenda. FIKS (fotballens elektroniske verktøy) Fotball.no. Regler og retningslinjer. Fair Play

Agenda. FIKS (fotballens elektroniske verktøy) Fotball.no. Regler og retningslinjer. Fair Play Agenda FIKS (fotballens elektroniske verktøy) Spillerregistrering og forsikring Spilleroverganger og spilleberettigelse Kamprapportering Fotball.no Terminlister Lov og Reglement Nyheter Regler og retningslinjer

Detaljer

Økonomistyring. På hvert styremøte vil økonomien bli fulgt opp overordnet ved å se på det faktiske regnskap mot budsjettet for året.

Økonomistyring. På hvert styremøte vil økonomien bli fulgt opp overordnet ved å se på det faktiske regnskap mot budsjettet for året. Økonomistyring 1. Økonomiske prinsipp Den overordnede økonomistrategi er at drift og investeringer skal være selvfinansiert gjennom inntektsbringende tiltak og egenandeler. Klubben skal til enhver tid

Detaljer

Styreleder har overordnet ansvar for mål- og strategiarbeid /rammene for arbeidet i klubben.

Styreleder har overordnet ansvar for mål- og strategiarbeid /rammene for arbeidet i klubben. Stavanger 20.01.2015 Rollebeskrivelse / Stillingsinstruks Styreleder Styreleder fra 03.04.2014: Øivind F. Eftestøl Styreleder har overordnet ansvar for mål- og strategiarbeid /rammene for arbeidet i klubben.

Detaljer

Styreleder har overordnet ansvar for mål- og strategiarbeid /rammene for arbeidet i klubben.

Styreleder har overordnet ansvar for mål- og strategiarbeid /rammene for arbeidet i klubben. Stavanger 02.01.2017 Rollebeskrivelse / Stillingsinstruks Styreleder Styreleder fra 03.04.2014: Øivind F. Eftestøl Styreleder har overordnet ansvar for mål- og strategiarbeid /rammene for arbeidet i klubben.

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA I VIL - 2016-2020

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA I VIL - 2016-2020 HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA I VIL - 2016-2020 INNHOLD: 1. HOVEDMÅL FOR FOTBALLGRUPPA 2. HANDLINGSMÅL OG AKTIVITETSPLANER 3. SPORTSLIGE AKTIVITETER 3.1. Barnefotball 3.1.1. 6 og 7 åringer 3.1.2. 8-10

Detaljer

Veiledning til oppstart av nytt lag i Dahle IL

Veiledning til oppstart av nytt lag i Dahle IL Veiledning til oppstart av nytt lag i Dahle IL Her finner du informasjon om: Klubb og anlegg Ressurser Medlemskap Andre praktiske opplysninger Klubben Dahle IL er bydelsklubben for barn, ungdom og voksne

Detaljer

ABC Lagleder futsal barn. 11. oktober 2017

ABC Lagleder futsal barn. 11. oktober 2017 ABC Lagleder futsal barn 11. oktober 2017 Velkommen! Knut Norstrøm Konkurranse avd. Tone Holm Dagsvold Klubbutvikler Agenda - Fotballens verdigrunnlag - Lagleder-rollen - Futsal sesongen 2017/2018 Barn

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA 2013-2017

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA 2013-2017 LOGO HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA 2013-2017 INNHOLD: 1. HOVEDMÅL FOR FOTBALLGRUPPA 2. HANDLINGSMÅL OG AKTIVITETSPLANER 3. SPORTSLIGE AKTIVITETER 3.1. Barnefotball 3.2. Ungdomsfotball 3.3. Junior/rekrutteringsfotball

Detaljer

Romsås IL - Fotball -

Romsås IL - Fotball  - Sportslig plan 1. Innledning Sportsplanen for Romsås fotball er ment som et hjelpemiddel for trenere og lagledere. Den har en funksjon som et bindeledd i klubben som skal sørge for at alle trenere og lagledere

Detaljer

REGLER FOR ASKER INNEBANDYKLUBB

REGLER FOR ASKER INNEBANDYKLUBB REGLER FOR ASKER INNEBANDYKLUBB 1. DRAKTER Asker IBK s farger er røde trøyer med sorte shorts og sorte strømper. Reservedrakter er sorte og disse brukes sammen med den sorte shortsen og sorte strømpene.

Detaljer

Fair Play Hjemmekampen Velkommen!

Fair Play Hjemmekampen Velkommen! Oppdatert 09.05.2017 Fair Play Hjemmekampen Velkommen! HVA Husk: at spilleren er BARN at fotball skal være GØY å gjøre dommeren GOD at du er et FORBILDE HVORDAN Følg reglene: Trenervett Foreldrevett Spillervett

Detaljer

Styrets funksjon og sammensetning

Styrets funksjon og sammensetning Styrets funksjon og sammensetning (hentet fra www.klubbguiden.no) Her sier vi litt om hvordan et styre kan settes sammen. Minimums krav til styrets sammensetning er leder, nestleder, 1 styremedlem og 1

Detaljer

Organisering av lag i ungdomsavdelingen i SK Nord

Organisering av lag i ungdomsavdelingen i SK Nord Organisering av lag i ungdomsavdelingen i SK Nord Her er litt informasjon om rollefordeling, hva som kan forventes av de ulike rollene og hvordan vi organiserer driften av et lag i SK Nord. De involverte

Detaljer

Fair Play Permen. Hva er Fair Play? Info fra NFF side 3. Fair Play i Spjelkavik IL, lagenes oppgaver side 4

Fair Play Permen. Hva er Fair Play? Info fra NFF side 3. Fair Play i Spjelkavik IL, lagenes oppgaver side 4 1 Fair Play Permen Dette er en samling av dokument og informasjon om Fair Play i Spjelkavik Idrettslag (SIL) som vi kaller Fair Play Permen. SIL ønsker med Fair Play Permen å gi alle som er involvert i

Detaljer

Verdigrunnlag og retningslinjer for fotballgruppen i Kalandseid IL

Verdigrunnlag og retningslinjer for fotballgruppen i Kalandseid IL og retningslinjer for fotballgruppen i Kalandseid IL Oppdatert 01.02.2009 Vi er tilstede Vi fokuserer på det positive Vi har plass til alle Innhold: 1. Ideologi og klubbfilosofi 2. Medlemsmasse og sammensetning

Detaljer

Mestring Selvstendighet Tilhørighet HEMINGS. lille grønne. Slik gjør vi det i Heming

Mestring Selvstendighet Tilhørighet HEMINGS. lille grønne. Slik gjør vi det i Heming Mestring Selvstendighet Tilhørighet HEMINGS lille grønne Slik gjør vi det i Heming Kjære Hemingmedlemmer, foreldre og trenere Hemings lille grønne er en veileder for alle som har noe med Heming å gjøre

Detaljer

INVITASJON TIL KRETSSERIENE 2014

INVITASJON TIL KRETSSERIENE 2014 INVITASJON TIL KRETSSERIENE 2014 PÅMELDING OG REGISTRERING VIKTIGE FRISTER: Påmelding av Seniorlag Påmelding av lag Påmelding av og 5er lag 10. januar 20. januar 20. februar 1 Innhold Side Klubbkontingent

Detaljer

Retningslinjer for ROMEDAL IDRETTSLAG FOTBALLGRUPPA. Stiftet 1935

Retningslinjer for ROMEDAL IDRETTSLAG FOTBALLGRUPPA. Stiftet 1935 Retningslinjer for ROMEDAL IDRETTSLAG FOTBALLGRUPPA Stiftet 1935 Innholdsfortegnelse 1. ROMEDAL IDRETTSLAG 1.1. Medlemskoningent 2. ORGANISASJONS 2.1 Beskrivelse 3. Målsetninger 3.1 Sportslige målsetninger

Detaljer

«Nærhet, Inkludering og Likeverd»

«Nærhet, Inkludering og Likeverd» Økonomiplan «Nærhet, Inkludering og Likeverd» Gyldig fra 1. april 2015 Side 1 av 5 NIL Fotball har gjennom denne planen for hvordan økonomiske midler forvaltes, kontroll over hvem som har fullmakt på kontoer,

Detaljer

ANSVARSOMRÅDE. Organisasjonsenhet: Stokke IL fotball Dato: November 2015 Funksjon: Ansvarlig barnefotball. Tittel: Myndighet:

ANSVARSOMRÅDE. Organisasjonsenhet: Stokke IL fotball Dato: November 2015 Funksjon: Ansvarlig barnefotball. Tittel: Myndighet: Organisasjonsenhet: Stokke IL fotball Dato: November Ansvarlig barnefotball Ansvarlig barnefotball Koordinere arbeidet rundt barnefotballen i Stokke. Være ansvarlig for å arrangere aktivitetsturnering.

Detaljer

Lagledermøte vinter 2016

Lagledermøte vinter 2016 Lagledermøte vinter 2016 OAA Oppsal Klubben for alle med fotball i sitt hjerte! Agenda Agenda: Informasjon om sesongen 2016 Kontingent / treningsavgift / forsikring 2016 Klubbdugnad våren 2016 Kvalitetsklubb

Detaljer

ROLLEBESKRIVELSE FOR STYRET mars 2017 mars 2018

ROLLEBESKRIVELSE FOR STYRET mars 2017 mars 2018 ROLLEBESKRIVELSE FOR STYRET mars 2017 mars 2018 Inneholder rollebeskrivelse for: Styreleder (28.11.16)... 2 Nestleder og økonomiansvarlig (28.11.16)... 3 Markedsansvarlig (28.11.16)... 4 Materialforvalter

Detaljer

ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR HURDAL IDRETTSLAG

ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR HURDAL IDRETTSLAG ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR HURDAL IDRETTSLAG Utkast utarbeidet februar 2011 av Olaf Knai og Rune Nordgård. 1 Innholdsfortegnelse: VISJON.. ANSVARS- OG MYNDIGHETSFORHOLD FOR:.. Hovedstyret (HS) Herunder leder,

Detaljer

Holdningsavtale mellom

Holdningsavtale mellom Holdningsavtale mellom GØIF Fotball og Navn.. Dato GØIF Fotball om verdier og holdninger I GØIF Fotball ønsker vi å skape et godt miljø for våre medlemmer, hvor idrett og sosialt fellesskap kan bidra til

Detaljer

ROLLEBESKRIVELSE FOR STYRET Godkjent av styret mars 2016 mars 2017

ROLLEBESKRIVELSE FOR STYRET Godkjent av styret mars 2016 mars 2017 ROLLEBESKRIVELSE FOR STYRET Godkjent av styret 14.02.2017 mars 2016 mars 2017 Inneholder rollebeskrivelse for: Styreleder (28.11.16)... 2 Nestleder og økonomiansvarlig (28.11.16)... 3 Markedsansvarlig

Detaljer

BSF hovedstyre 2016/17 Hovedstyret

BSF hovedstyre 2016/17 Hovedstyret Sist redigert 06.11.2016 KLUBBHÅNDBOK FOR BSF FOTBALL Organisasjon Organiseringen av BSF vedtas på årsmøtet hvert år. Organisasjonsplan BSF hovedstyre 2016/17 Hovedstyret Leder Geir Knutsen Nesteleder

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK RYGGE IL FOTBALL FELLESSKAP ENGASJEMENT FAIR PLAY

KLUBBHÅNDBOK RYGGE IL FOTBALL FELLESSKAP ENGASJEMENT FAIR PLAY KLUBBHÅNDBOK RYGGE IL FOTBALL FELLESSKAP ENGASJEMENT FAIR PLAY INNHOLDSFORTEGNELSE Kort om grunnlaget for klubbhåndbok Økonomi Førstehjelp og skadeforebygging Anleggsplaner Foreldrevettregler Sportsplan

Detaljer

Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb

Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb Opprettet 01.01.2014 Revidert 13.10.2014 Klubbdokumentet inneholder viktige instrukser, dokumentasjon og vedlegg for å drifte klubben. Målgruppen er spillere,

Detaljer

FAIR PLAY - PLAN FOR IL SØYA FOTBALL Felles spilleregler det handler om RESPEKT

FAIR PLAY - PLAN FOR IL SØYA FOTBALL Felles spilleregler det handler om RESPEKT FAIR PLAY - PLAN FOR IL SØYA FOTBALL Felles spilleregler det handler om RESPEKT Dokumentet skal gjennomgås før sesongstart sammen med trenere/lagleder, spillere og foreldre. Planen revideres hvert år og/eller

Detaljer

Sportsplan. Revidert 11. juni 2013. Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling

Sportsplan. Revidert 11. juni 2013. Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling Sportsplan Revidert 11. juni 2013 Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling Innhold www.ilflint.no 1 ORGANISASJONEN... 5 1.1 Fotballstyret... 5 1.2 Sportslig Utvalg... 5 2 SPORTSLIGE MÅL... 6

Detaljer

Velkommen til Gresvik IF GIFGUIDENE

Velkommen til Gresvik IF GIFGUIDENE Velkommen til Gresvik IF Hensikten med denne lille infoen er å gi litt informasjon om foreningen vår til nye medlemmer og kanskje til foreldre som tenker å melde barna sine inn i Gresvik IF. Gresvik Idrettsforening

Detaljer

Rollebeskrivelser styreroller og daglig leder

Rollebeskrivelser styreroller og daglig leder Rollebeskrivelser styreroller og daglig leder Tasta Il er et eget idrettslag med juridisk ansvar. Klubben er medlem i Norges Fotballforbund (NFF) og derigjennom i Rogaland Fotballkrets (RFK). Styret skal

Detaljer

Forslag til arbeidsbeskrivelser for håndballstyre

Forslag til arbeidsbeskrivelser for håndballstyre Forslag til arbeidsbeskrivelser for håndballstyre Dette forslaget til arbeidsbeskrivelser er basert på et dokument som er laget av håndballgruppa i Nordby IL. Arbeidsbeskrivelsene er ment som et forslag

Detaljer

Organisering og roller i fotballavdelingen

Organisering og roller i fotballavdelingen Organisering og roller i fotballavdelingen Innholdsfortegnelse Fotballavdelingens organisasjon... 2 Skjematisk fremstilling av GIF Fotball funksjons- og rollebeskrivelser... 2... 2 Fotballeder... 3 Nestleder...

Detaljer

Sinsen Refstad IL. Arbeidsbeskrivelser følger vedlagt for styrets medlemmer som følger:

Sinsen Refstad IL. Arbeidsbeskrivelser følger vedlagt for styrets medlemmer som følger: Arbeidsbeskrivelse for styret i SRIL Arbeidsbeskrivelsen er ment som et utgangspunkt for arbeidsfordeling mellom de ulike rollene i klubbstyret. Hensikten er en jevn fordeling slik at byrden på enkeltmedlemmer

Detaljer

Fotballsesongen 2013 Laglederkveld ungdoms- og voksenfotball

Fotballsesongen 2013 Laglederkveld ungdoms- og voksenfotball Fotballsesongen 2013 Laglederkveld ungdoms- og voksenfotball Laglederkveld ungdoms- og voksenfotball Innhold: - Sesongen 2013 - Kamprapporter - Kampreglement - Forsikringer - Fair Play - Eventuelt - spørsmål

Detaljer

INSTRUKS FOR LAGLEDER

INSTRUKS FOR LAGLEDER INSTRUKS FOR LAGLEDER Lagleder skal: Ha oversikt over lagets spillere, og rapportere til klubben ved endringer. Sørge for registrering i Fiks fra det året spiller er 12 år. ha det administrative ansvar

Detaljer

Nye TUIL lag 15.10.2014

Nye TUIL lag 15.10.2014 Nye TUIL lag 15.10.2014 Vi skal utvikle mennesker, og dersom noen av dem blir gode fotballspillere er det bra. Per Høgmo, tidligere TUIL trener Idrettens (våre) verdier Klubbens verdier Trygg Utviklende

Detaljer

Overordnet. sportslig rammeplan. Flisa Allianseidrettslag

Overordnet. sportslig rammeplan. Flisa Allianseidrettslag Overordnet sportslig rammeplan Flisa Allianseidrettslag Utarbeidet av: Utarbeidet: 06.06.2013 Revidert: 06.07.2017 Målsetting: Flisa AIL skal utøve idrettsaktiviteter på best mulig nivå og gi utøverne

Detaljer

ABC i ungdomsfotballen. Dette må du vite for sesongen 2014

ABC i ungdomsfotballen. Dette må du vite for sesongen 2014 ABC i ungdomsfotballen Dette må du vite for sesongen 2014 Organisasjonskart for RFK 31.12.2013 Kretsstyret Lederforum Kontrollkomiteen Valgkomiteen Dommer komite Kvalitetsklubb komite Koordineringsforum

Detaljer

Sportslig rammeplan Utleira IL Håndball

Sportslig rammeplan Utleira IL Håndball Sportslig rammeplan Utleira IL Håndball Vedtatt av håndballstyret 2017.02.26 Sportslig rammeplan Sportslig rammeplan er avdelingens styringsdokument. Sportslig rammeplan gir retningslinjer for spillere,

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2013 ÅLEN I.L. FOTBALLGRUPPE.

HANDLINGSPLAN 2013 ÅLEN I.L. FOTBALLGRUPPE. HANDLINGSPLAN 2013 ÅLEN I.L. FOTBALLGRUPPE. Måned Aktivitet Utføres uke eller dato Januar Påmelding av lag til kretsen. 16-års lag samt senior herrer og damer. Navn og fødselsnummer til spillerregistret.

Detaljer

INVITASJON TIL KRETSSERIENE 2017

INVITASJON TIL KRETSSERIENE 2017 INVITASJON TIL KRETSSERIENE 2017 PÅMELDING OG REGISTRERING VIKTIGE FRISTER: Påmelding av Seniorlag Påmelding av og 9er lag Påmelding av og 5er lag Påmelding av 3er lag 10. januar 20. januar 20. februar

Detaljer

TRENERHÅNDBOK SOLA TURN 2016/2017

TRENERHÅNDBOK SOLA TURN 2016/2017 TRENERHÅNDBOK FOR SOLA TURN 2016/2017 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Velkommen... 3 Historikk... 3 Sola Turns formål... 3 Visjon... 3 Verdigrunnlaget... 3 Regler for Sola Turn... 3 Vi ønsker

Detaljer

- trivsel - trygghet - tilhørighet - www.tsk-swimclub.no. Lille blå. Slik gjør vi det.. i Tromsø svømmeklubb

- trivsel - trygghet - tilhørighet - www.tsk-swimclub.no. Lille blå. Slik gjør vi det.. i Tromsø svømmeklubb - trivsel - trygghet - tilhørighet - Lille blå Slik gjør vi det.. i Tromsø svømmeklubb Tromsø svømmeklubb - TSK er Nord-Norges største svømmeklubb har 634 medlemmer. Av disse er 354 aktive medlemmer og

Detaljer

HEDDAL IL FOTBALL ORGANISASJONSSPLAN

HEDDAL IL FOTBALL ORGANISASJONSSPLAN HEDDAL IL FOTBALL ORGANISASJONSSPLAN Dokumentet er vedtatt i årsmøte: 26.02.2013 INNLEDNING Heddal IL Fotball har de siste årene hatt en positiv utvikling. Nytt anlegg på Vidarvoll og en ny giv i hele

Detaljer

Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling

Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling Dette dokumentet beskriver forutsetninger og retningslinjer for all aktivitet i Mjøndalen IF Fotball underlagt Utviklingsavdelingen. VISJON OG VERDIER MIF Fotball

Detaljer

Håndbok for Nidelv IL fotball

Håndbok for Nidelv IL fotball 2009 Håndbok for Nidelv IL fotball En avdeling under Nidelv idrettslag 7 Økonomi Rev. 06.10.2009 7 Økonomi 7.1 Rutine for regnskap og budsjett Følgende rutine gir en beskrivelse av regnskaps- og budsjettrutinene

Detaljer

ABC for ledere og tillitsvalgte

ABC for ledere og tillitsvalgte Et informasjonshefte fra Sportsklubben Guard ABC for ledere og tillitsvalgte Vi ønsker deg med dette velkommen som leder og tillitsvalgt i Sportsklubben Guard. Vi er takknemlige for at du vil bruke av

Detaljer

Arbeidsdokument Fotballsesongen 2013

Arbeidsdokument Fotballsesongen 2013 Arbeidsdokument Fotballsesongen 2013 Her er en oppsummering av en del praktiske forhold som gjelder avvikling av sesongen. Jeg håper oversikten kan være til hjelp i den travle trenerhverdagen Gi beskjed

Detaljer

Røa Fotball Oppstart av fotballag i Røa IL

Røa Fotball Oppstart av fotballag i Røa IL Røa Fotball Oppstart av fotballag i Røa IL Barnefotballen i Røa Røa IL «En klubb å være stolt av» Følge Røas verdier: Glede Hos oss er det viktig å etablere gode holdninger (som likeverd og respekt)som

Detaljer

A. Leder 1år. B. Nestleder 2år. C. Sekretær 2år. D. Regnskapsfører/Kasserer 2år. E. Leder anlegg 2år. F. Sportslig leder senior 2år

A. Leder 1år. B. Nestleder 2år. C. Sekretær 2år. D. Regnskapsfører/Kasserer 2år. E. Leder anlegg 2år. F. Sportslig leder senior 2år Arbeidsinstruks for ulike verv i Kvass/Ulvungen FK: A. Leder 1år B. Nestleder 2år C. Sekretær 2år D. Regnskapsfører/Kasserer 2år E. Leder anlegg 2år F. Sportslig leder senior 2år G. Sportslig leder dame

Detaljer

STYRETS SAMMENSETNING

STYRETS SAMMENSETNING STYRETS SAMMENSETNING og ARBEIDSOPPGAVER LEDER ØKONOMI ANSVARLIG BARNE ANSVARLIG SEKRETÆR ARRANGEMENT ANSVARLIG SU LEDER MATERIALFORVALTER KONTRAKTANSVARLIG UNGDOMSREPRESENTANT UNGDOMSREPRESENTANT UNGDOMSREPRESENTANT

Detaljer

Stedfortreder for leder. Definerte oppgaver på samme måte som et ordinært styremedlem

Stedfortreder for leder. Definerte oppgaver på samme måte som et ordinært styremedlem 1. Leder Rita Hanssen Fastsette agenda for styremøter og lede møtene. Overordnet ansvar for utarbeidelse/videreutvikling av strategi og planer i klubben. Ansvarlig Kvalitetsklubb (Se detaljerte oppgaver

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN BJERKE FOTBALL 2014 2015. Organisasjonsplan for Bjerke il Fotball 2014-2015

ORGANISASJONSPLAN BJERKE FOTBALL 2014 2015. Organisasjonsplan for Bjerke il Fotball 2014-2015 Organisasjonsplan for Bjerke il Fotball 2014-2015 Bjerke il Fotball (heretter kalt BIL) har som formål er å gi et tilbud til flest mulig barn i aldersgruppen 6-14 år. Det legges vekt på å gi et likeverdig

Detaljer

Sportsplan Eidskog Fotball SPORTSPLAN

Sportsplan Eidskog Fotball SPORTSPLAN SPORTSPLAN 2015 2019 1 Eidskog Fotball skal ha fokus på fire grunnverdier: 1. Trygghet 2. Trivsel 3. Mestring 4. Gode holdninger 2 Holdningsmål for spillerne: 1. Fair Play (Fair Play kontrakt) 2. Være

Detaljer

Profil- og målsetningsplan

Profil- og målsetningsplan www.avaldsnes.no AVALDSNES IDRETTSLAG Stiftet 16. juni 1937 Profil- og målsetningsplan 2011-2017. Vår visjon: AIL skal gi klubbens medlemmer glede, muligheter og utfordringer uansett talent og ambisjoner.

Detaljer

Fair Play Handlingsplan. For MFK Bredde

Fair Play Handlingsplan. For MFK Bredde Fair Play Handlingsplan For MFK Bredde Mai 2011 Innhold Innledning... 3 Tilbud til alle... 4 Alle må bidra... 4 Til deg som spiller... 4 Til foresatte, foreldre og besteforeldre... 5 Til trenere og ledere...

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR RAUMAR ORIENTERING

ORGANISASJONSPLAN FOR RAUMAR ORIENTERING ORGANISASJONSPLAN FOR RAUMAR ORIENTERING Vedtatt på årsmøtet xx.xx. 2015 Organisasjonsplan for Raumar Orientering vedtatt på årsmøtet 2015 1 Innholdsfortegnelse... 1 Innholdsfortegnelse... 2 Innledning...

Detaljer

Vedlegg til Alta IF Langrenn Sportsplan

Vedlegg til Alta IF Langrenn Sportsplan Vedlegg til Alta IF Langrenn Sportsplan Retningslinjer for foreldre/foresatt Respekter klubbens arbeid. Det er frivillig å være medlem, men er du med følger du våre regler. Engasjer deg, men husk at det

Detaljer

Protokoll fra ordinært styremøte

Protokoll fra ordinært styremøte Protokoll fra ordinært styremøte Sted: Budbil/fotballkontoret Jevnaker Dag/dato: Onsdag 25.februar 2015 Varighet: 17.30 20.00 Tilstede styret: Espen A. Johansen (EJ), Christian Bjertnæs (CB), Geir Hagen

Detaljer

ABC i ungdomsfotballen. Dette må du vite for sesongen 2015

ABC i ungdomsfotballen. Dette må du vite for sesongen 2015 ABC i ungdomsfotballen Dette må du vite for sesongen 2015 Avreise i god tid før kampstart Aldri for mange i bilen Husk bilbelte for alle! Overhold fartsgrensene ROGALAND FYLKE Trafikksikkerhetsutvalget

Detaljer

Fotballederkurs 1. Modul 2: Vår store fotballfamilie

Fotballederkurs 1. Modul 2: Vår store fotballfamilie Fotballederkurs 1 Modul 2: Vår store fotballfamilie Mål for modulen Bli kjent med: Kretsens rolle inn mot klubbene Begrepet Klubben som sjef Forstå: Hvilke nøkkelroller som bør være på plass i klubben

Detaljer

RÆLINGEN SKIKLUBB - ALPINGRUPPA

RÆLINGEN SKIKLUBB - ALPINGRUPPA RÆLINGEN SKIKLUBB - ALPINGRUPPA En praktisk og meningsfull veileder til Utøveren, Treneren, Foreldre og Oppmenn i RSK-Alpin «Slik gjør vi det i RSK Alpin» Side 1 Innledning RSK-Alpins veileder, «Slik gjør

Detaljer

Arbeidsbeskrivelse for roller i Hasle Løren Håndballgruppe. Basert på forslag lagt ut på Norges Håndballforbund Region Øst sin hjemmeside

Arbeidsbeskrivelse for roller i Hasle Løren Håndballgruppe. Basert på forslag lagt ut på Norges Håndballforbund Region Øst sin hjemmeside Arbeidsbeskrivelse for roller i Hasle Løren Håndballgruppe Basert på forslag lagt ut på Norges Håndballforbund Region Øst sin hjemmeside Pr 21. mai 2014 Forslag til arbeidsinstruks for leder Er ansvarlig

Detaljer

Oppgavebeskrivelse for styret

Oppgavebeskrivelse for styret IL Holeværingen fotball Oppgavebeskrivelse for styret Styreleder Leder har det overordnede ansvaret for driften av fotballgruppa, herunder informasjons og presseansvar. Hovedstyret Representere fotballgruppa

Detaljer

Fotballsesongen 2017 Laglederkveld ungdomsfotball (13-19 år)

Fotballsesongen 2017 Laglederkveld ungdomsfotball (13-19 år) Fotballsesongen 2017 Laglederkveld ungdomsfotball (13-19 år) Laglederkveld ungdomsfotball Innhold: - Sesongen 2017 - Elektroniske kamprapporter - Fair Play-møte - Regelverk - www.fotball.no - Forsikringer

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR ARON SKYTTERKLUBB DRAMMEN

ORGANISASJONSPLAN FOR ARON SKYTTERKLUBB DRAMMEN ORGANISASJONSPLAN FOR ARON SKYTTERKLUBB DRAMMEN Styrets forslag til årsmøte 7. mars 2014. 1 Innholdsfortegnelse: Stiftelsesdokumet side 3 Formål. side 4 Verdigrunnlag. side 5 Visjoner.. side 5 Organisasjonskart

Detaljer

GRUPPEHÅNDBOK Skrim Fotball. Trygghet og utvikling i et sosialt miljø

GRUPPEHÅNDBOK Skrim Fotball. Trygghet og utvikling i et sosialt miljø GRUPPEHÅNDBOK Skrim Fotball Trygghet og utvikling i et sosialt miljø 2 FORORD Gruppehåndbok Skrim Fotball gir informasjon om Skrim Fotballs administrative rutiner og bestemmelser. Målet er at alle interesserte

Detaljer

Økonomihåndbok Gresvik IF

Økonomihåndbok Gresvik IF Økonomihåndbok Gresvik IF Innholdsfortegnelse Grunnleggende regnskapsprinsipp... 2 Plan for økonomistyring... 2 Økonomistrategi... 2 Budsjett... 2 Regnskap... 3 Økonomistyring og kontanthåndtering... 3

Detaljer

Narvik Svømmeklubbs veileder

Narvik Svømmeklubbs veileder Side 1 KNNN Narvik Svømmeklubbs veileder Slik gjør vi det i NSK Side 2 Narvik svømmeklubbs medlemmer, foreldre og trenere NSK `s veileder er for alle som har noe med NSK å gjøre - enten det er som medlem,

Detaljer

Dahle IL satser på gode trenings og kampanlegg for medlemmene og kan tilby:

Dahle IL satser på gode trenings og kampanlegg for medlemmene og kan tilby: Dahle IL er bydelsklubben for barn, ungdom og voksne som hører hjemme i Dale boområde i Kristiansund. Klubben har en visjon om ha et godt tilbud til alle sine medlemmer, med mål om å skape et livslangt

Detaljer

SPORTSPLAN TORVASTAD IL

SPORTSPLAN TORVASTAD IL SPORTSPLAN TORVASTAD IL INNHOLD VISJON, VERDIER OG MÅLSETTINGER 2 BARNEFOTBALLENS VERDIGRUNNLAG 2 BARNEFOTBALL 4-12 ÅR 3 UNGDOMSFOTBALL 13-19 ÅR 4 DIFFERENSIERING OG JEVNBYRDIGHET 5 DIFFERENSIERING I PRAKSIS

Detaljer