VIRKSOMHETSPLAN 2013 FOR STIFTELSEN TERMIK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VIRKSOMHETSPLAN 2013 FOR STIFTELSEN TERMIK"

Transkript

1 Frivillige i omsorg for alvorlig syke og deres pårørende i Vefsn kommune VIRKSOMHETSPLAN 2013 FOR STIFTELSEN TERMIK Stiftelsen Termik er en selvstendig stiftelse, drevet på idealistisk grunnlag. FORMÅL Stiftelsen har som formål å bruke frivillige til avlastning for alvorlig syke og deres pårørende i Vefsn kommune. De frivilliges hjelp bestemmes ut fra den sykes og de pårørendes behov og livssituasjon. Stiftelsen Termik er åpen for alle uansett tro og livssyn. Formålet oppnås gjennom aktivt å ta i bruk stiftelsens Verdimomenter for frivillig innsats i palliativ omsorg som en del av grunnlagsfilosofien. ORGANISERING Stiftelsen drives av et styre. Styret har det formelle arbeidsgiveransvar for de ansatte. Daglig leder av Termik er tilsatt i 75 % stilling. Nåværende daglig leder er sykepleier med videreutdanning i Palliativ omsorg, og er faglig og administrativt ansvarlig for alle tiltak. Midler fra Vefsn kommune dekker det meste av lønnskostnader til daglig leders stilling. Vi prøver å få tilsatt en kontormedarbeider to dager i uka i løpet av Termiks kontor i Mathias Bruuns gate 12, er bemannet hver dag mellom kl STYRET / ÅRSMØTET Stiftelsens styre består av seks medlemmer. Til vanlig holdes det seks styremøter i året pluss årsmøtet som i 2013 blir holdt på Kulturverkstedet den 24. april.

2 Side 2 MÅL FOR ÅR 2013 Bidra til økt livskvalitet for alvorlig syke og deres pårørende i Vefsn kommune. Målgruppen er ikke bare sengeliggende alvorlig syke, men alle som er kommet i en situasjon der de kan ha behov for hjelp og støtte av frivillige i Termik. Delmål Øke samarbeidet med det offentlige helsevesen med hovedfokus på informasjon om vårt tilbud til ansatte i helsevesenet og til brukergruppene. Sikre kvaliteten på de tjenestene frivillige yter gjennom kurs, faglig oppfølging og veiledning. - Dokumentere og registrere behovet for frivillig hjelp. - Kurs for nye og gamle frivillige - Markedsføre Termik lokalt, regionalt og ellers i landet gjennom informasjonsmøter, brosjyre, hjemmeside, aviser, personlige kontakter og ikke minst prosjektarbeid. - Utforme gode samarbeidsavtaler og rutiner med de institusjonene vi samarbeider med. - Økt samarbeid med kommunen i forbindelse med samhandlingsreformen. Verve flere frivillige Øke antall støttemedlemmer Sikre finansiering for FRIVILLIGE Kurs for nye frivillige Det tas sikte på et nytt kurs for frivillige høsten Innholdet i kurset blir tilpasset behovet for frivillig innsats på Lindrende avdeling, sykehjem, ledsagertjenestene og i hjemmene. Temakvelder / kurs / konferanser Som oppfølging og veiledning av de frivillige vil det bli holdt regelmessige temakvelder og temadager. For å få en bredere faglig plattform, vil de frivillige få tilbud om å delta på aktuelle kurs og konferanser. Det blir et utvidet samarbeid med ansatte i helsesektoren i Vefsn kommune. Sosiale samvær For å styrke fellesskapet mellom de frivillige vil det bli arrangert ulike former for sosiale og faglige samvær der også styret og samarbeidspartnere inviteres med. Minnesamvær En gang i året arrangeres det et minnesamvær for brukere av Termik som er gått bort i løpet av siste år. Dette skjer rundt allehelgensdag, og det planlegges også et slikt samvær høsten Pårørende, personalet ved Omsorgsavdelingen, personalet ved Solina, Vefsn sykehjem, og de frivillige og styret blir invitert. Det vil også bli annonsert i lokalavisen slik at alle som føler et behov for å møtes og minnes sine kjære som har gått bort kan komme til minnesamværet.

3 Adventskaffe Virksomhetsplan for Stiftelsen TERMIK 2013 Side 3 Hver torsdag i adventstiden holder vi åpent kontor hvor vi tar imot frivillige, samarbeidspartnere og støttespillere. En kopp kaffe og hyggelig samvær. Kriseberedskap Termik er blitt en del av kommunens krise- og beredskapsplan (jf. vedtak på årsmøtet 2006). Dette medfører at - Daglig leder fra Termik er med i kommunens omsorgsgruppe. - Inntil 10 frivillige må stille opp dersom det oppstår en krisesituasjon. SAMARBEIDSPARTNERE Vefsn kommune: Økonomisk tilskudd og kriseberedskapsplan. Helgeland Sparebank: Markedsføring Dolstad menighet: Omsorgsavdelingen: Solina: Røde Kors Besøkstjeneste: Besøkstjeneste / kursing. Vefsn Frivilligsentral: Kontorfellesskap. Utveksling av oppdrag, Pasientreiser: Ledsager pasienter som skal til helsetjenester ut av kommunen. Omsorgstjenesten i Vefsn kommune: Frivillig innsats i hjemmet, institusjoner. Pårørendeforening for aldersdemente: Frivillige som avlaster pårørende som vil delta i pårørendegrupper. Mental Helse, Vefsn Verdensdagen for psykisk helse Verdighetssenteret i Bergen: Kurs, seminar og videreutdanningstilbud. Norsk Palliativ Forening: Integrering av frivillige i palliativ omsorg på landsbasis. FRIVILLIG INNSATS Termik kan nå gi følgende tilbud: Være hos en alvorlig syk som bor hjemme som avlastning for pårørende (dag, kveld eller natt). Være hos en døende i institusjon eller hjemme som avlastning for pårørende. Være et nettverk for alvorlig syke som ikke har sine pårørende i nærområdet. Være sammen med aldersdemente som avlastning for pårørende. Være sammen med personer med lite nettverk som er innlagt på sykehjem. Være en støtte for dem som er i sorg (avgrenset periode). Yte frivillig hjelp på Omsorgsavdelingen, Lindrende enhet ved Parken bo- og servicesenter i henhold til samarbeidsavtale med Vefsn kommune. Yte frivillig hjelp ved Somatisk Lindrende avdeling (Solina) ved Vefsn sykehjem i henhold til samarbeidsavtaler med sykehjemmet. Deltar i tiltak som øker pasientenes velvære ved avd. Nyrudskogen ved Vefsn sykehjem. Besøke ensomme, syke og eldre i byen eller på bygda dersom Røde Kors besøkstjeneste og kirkens besøkstjeneste ikke har kapasitet til det. Være telefonkontakt for ensomme, syke og eldre.

4 Side 4 Være ledsager for eldre og syke som skal til lege, tannlege, sykehus o. l. i Vefsn kommune. Være ledsager for eldre og alvorlig syke som skal til behandling ut av Vefsn kommune ØKING AV AKTIVITET / SØKNAD OM HJELP Fokusering på Termik i aviser og tidsskrift, gjennom informasjonsarrangement, brosjyrer, hjemmeside, prosjektarbeid, posterpresentasjon på konferanser etc. Bli mer synlig i bybildet ved å delta på forskjellige arrangement for å gi ut informasjon om vårt arbeid. Utarbeide ny forside til Termiks hjemmeside. Utgi avisen Termiker`n to ganger i Invitere Helgeland Arbeiderblad til årsmøte, kurs o.l. Holde hjemmesiden à jour med nyheter o.l. Kurs for nye frivillige. Felles kurs for frivillige og ansatte i pleie- og omsorgssektoren. Videreutvikle eksisterende og nye tilbud ved Solina og andre avd. på Vefsn sykehjem. Samarbeid med Nyrudskogen ved Vefsn sykehjem. Samarbeide med Prosjekt Termik Norge om og få til faste koordinatorsamlinger for de kommuner som har et Termik tilbud. Knytte nye kontakter innen næringslivet i Vefsn som også kan bidra økonomisk. Det har vært et ønske fra frivillige og andre om å starte opp Oase - dagen igjen. Vi vil undersøke mulighetene for å få dette til. Frivillige på omsorgsavdelingen Lindrende enhet Vefsn kommune og Helgelandssykehuset Mosjøen har hatt et samarbeid om et dag - tilbud for alvorlig syke pasienter. Dette er nå avsluttet og de frivillige er nå en del av teamet på omsorgsavdelingen (døgnavdelingen) hver tirsdag og torsdag mellom kl og Ettersom det i løpet av 2013 vil bli en del omstruktureringer i helsetjenesten i Vefsn kommune der Lindrende enhet blir berørt. Inntil så skjer vil Termik fortsette sitt arbeid som før. Samtidig planlegger vi endringer fortløpende ut fra den informasjonen vi får fra kommunehelsetjenesten. Frivillige ved Solina, Somatisk lindrende enhet. I november 2009 var de første frivillige i sving ved denne avdelingen. Frivillige fra Termik er i avdelingen hver tirsdag og fredag fra kl til De frivillige er frokostverter og tilgjengelige for beboerne til å gå ut en tur, lese avisen for, holde ei hand og samtale med. De frivillige og personalet har et meget godt samarbeid etter et grundig forarbeid fra ledelsens side. I januar 2011 startet vi opp med Barvogn ved avd. Solina. Vi prøver å få til litt fest i hverdagen til de eldre. Mens de ansatte serverer kveldskaffe er de frivillige til stede og serverer en liten likør, et glass vin, smootie eller næringsdrikk. Barvogna har kommet til med prosjektmidler og støtte fra Vefsn sykehjem. Den drives nå videre av de frivillige og de ansatte ved Solina.

5 Side 5 Frivillige ved avd. Nyrudskogen, ved Vefsn sykehjem. I september 2010 startet vi opp med frivillige inn på avd. Nyrudskogen ved Vefsn sykehjem. Denne avdelingen hadde et prosjekt som het lysglimt i hverdagen der de startet en bakegruppe hvor frivillige er sammen med pasienter og ansatte annenhver torsdag. Transport- og ledsagertjeneste Dette er et av Termiks tilbud som går ut på å følge syke og eldre til lege, tannlege eller poliklinikk o.l. Vi setter som kriterium at det er helserelaterte tjenester og at det ikke er noen i familien som kan følge dem. Eller at de ikke har familie i nærheten. Denne tjenesten er gratis. Transport- og ledsagertjeneste ut av Vefsn kommune Termik har nå en avtale med Pasientreiser om følge av pasienter (der pårørende ikke har mulighet, eller i mangel av pårørende) til behandling eller innleggelse ved sykehus eller institusjon utenfor Vefsn kommune. Dette er ikke en gratis tjeneste og utgiftene dekkes av Pasientreiser. Vi hjelper også til med utfylling av skjema som skal sendes til Pasientreiser. Undervisning og foredrag. Daglig leder tar fortsatt på seg oppdrag med undervisning og foredrag i og utenfor Vefsn kommune. Slike oppdrag tar imidlertid en god del tid, og forutsetningen for å gjøre dette er at tapt arbeidsfortjeneste dekkes. Når det er oppdrag utenfor Vefsn kommune må også reise og opphold dekkes. Det var mange oppdrag hvor daglig leder fikk profilert Stiftelsen Termik i form av innlegg og foredrag ved flere store konferanser i 2012 og vi vil jobbe for å få til dette også i I 2012 hadde Termik og Solveig Aune et samarbeid med undervisning ved Sykepleierhøgskolen avd. Sandnessjøen. RINGVIRKNING TIL ANDRE KOMMUNER Det har vært jobbet aktivt for at det skulle bli opprettet et Termik - tilbud rundt om i landet. Ettersom prosjektarbeidet nå er opphørt har vi ikke lenger mulighet til å reise rundt og veilede lenger. Men ledelsen vil fortsatt være åpen for å støtte/veiledning pr telefon eller gjennom temadager og lignende. Vi er også behjelpelige med kopiering o.l. av de produkter som er utarbeidet av Termik fra før. Som håndbok/powerpoint for oppstart av kurs for frivillige. Ved forespørsel om undervisning og foredrag i andre kommuner er vi åpen for dette og vurderer henvendelsene i hver enkelt tilfelle. Vefsn kommune søkte i 2011 om midler fra Helsedirektoratet om å få starte opp med Termik Norge i Vefsn kommune. Det kom positivt svar på slutten av 2011og midlene ble overført til Prosjekt Termik Norge startet i mars 2012 og Siv Andreassen ble tilsatt som prosjektleder. Hun er i gang med arbeidet og Vefsn kommune støtter prosjektet økonomisk i 2012 og 2013.

6 Side 6 Termik Vefsn skal selvfølgelig bidra med det som er av tilgjengelig materiell,kartlegging og informasjon ellers. FINANSIERING Tilskudd For å holde den daglige driften i gang er stiftelsen avhengig av tilskudd fra Vefsn kommune. Kommunen har siden år 2000 lønnet daglig leder i Termik, og også betalt husleie og strøm. I 2012 søkte vi om økt tilskudd fra Vefsn kommune og i desember fikk vi et vedtak på tilskudd a kr ,- for Vi har også fått til en samarbeidsavtale med Vefsn kommune der vi har gratis kontorleie, strømutgifter og hjelp fra kommunens IT avdeling. Støttemedlemskap Antall støttemedlemmer var ved årsskiftet 2012 / 2013 ca For å sikre driftsinntektene er det viktig at det verves flere støttemedlemmer. Årskontingenten for 2013 er kr 150,- og vi vil ved årsmøtet ta opp om det er ønskelig og øke summen for støttemedlemmene. Grasrotandelen Stiftelsen Termik har siden mars 2009 vært mottaker av grasrotandelen via Norsk Tipping. En spiller hos Norsk Tipping blir trukket 5 % (grasrotandelen) av spillinnsatsen. Nå kan man selv bestemme hvilken organisasjon disse 5 % skal gå til. Ved spill på Norsk Tippings teminalspill Multix er grasrotandelen 25 % av spillinnsatsen etter fradrag for gevinster. I 2012 fikk Stiftelsen Termik kr ,- fra grasrotandelen. Salgsartikler I 2009 fikk vi en musikkinnspilling i gave av Marjolijn Buitink. Musikkstykket Il vento caldo, eller på norsk, Den varme vind som ble spilt inn av lokale musikere i januar Denne cd-en ble trykket opp i 300 eksemplarer og blir solgt for kr 100,- ved kontoret og i div. butikker, hos noen frisører og ved flere kafeer i byen. Den kan også kjøpes ved Vefsn bibliotek og ved Rådhuset. I forbindelse med at Termik i 2011 feiret 15 år i Vefsn kommune fikk vi laget noen krus med Termiks logo som vi nå selger for kr 75,- pr stk. Disse kan kjøpes ved vårt kontor og når vi er på messer og andre tilstelninger. Gaver Vi har fått en del gaver fra privatpersoner, lag og foreninger samt minnegaver. Dette er noe vi setter utrolig stor pris på og vi ser på dette som en anerkjennelse på at det vi gjør blir satt stor pris på. Våre lokale lag og foreninger er også veldig gode støttespillere og flere av dem bidrar med gaver i form av økonomisk støtte.

7 AVIS Virksomhetsplan for Stiftelsen TERMIK 2013 Side 7 Som et ledd i markedsføringen av Termik-tilbudet lokalt startet vi i 2002 vår lille avis TERMIKER N som nå har et opplag på ca 600. Den er rettet mot frivillige, brukere, samarbeidspartnere, støttemedlemmer og givere. Avisen blir gitt ut to ganger i året, til jul og til sommeren. Elkem Aluminium har tidligere sponset utgivelsene i Avisen ble i årene 2008, 2009 og 2011 finansiert av stiftelsen Termik. I 2010 ble nr. 1 finansiert av Termik og nr. 2 ble finansiert av Alcoa Mosjøen. Vi vil fortsette med å søke midler fra lag og foreninger om støtte til dette ettersom vi får tilbakemeldinger fra våre lesere at de setter pris på informasjon om hva vi i Termik gjør. LÆRINGSMIDLER / HJEMMESIDE Termik har hjemmeside på Internett, Den har en del besøk, og der kan man lett se og følge med på hva som er av nyheter i Termik Vefsn og noen av de andre Termik avdelingene i landet. Det skal i samarbeid med prosjekt Termik Norge utarbeides en bedre forside og det jobbes med å få knyttet flere Termik avdelinger til denne siden. Original utgaven av Håndboka, Hvordan komme i gang er utsolgt og kan ikke bestilles lenger, men man kan bestille en kopi av håndboka og CD med PowerPoint-presentasjoner. Flere kommuner har også i 2012 bestilt et eksemplar. Prosjekt Termik Norge samarbeider med Stiftelsen Termik om å få trykt opp ny revidert utgave av Håndboka samt Verdimomenter og kommentarer. Det er utarbeidet et læringsspill som kan brukes i undervisning samt at det er et viktig redskap for å få bedre innsikt i hva de frivillige kan bidra med. Dette spillet er også til salgs. Så lenge vi har den lille folderen verdi-momenter gir vi ut denne gratis. Vi jobber aktivt med å holde hjemmesiden vår oppdatert med informasjon og bilder. Mosjøen, Bente Svendsen Styreleder Lill Karin Aanes Daglig leder

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL Adr: Kirkegt. 53 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 E-post: lillehammer@frivillighet.no Hjemmeside: http://lillehammer.frivillighet.no ÅRSMELDING 2012 For Lillehammer

Detaljer

Prosjektrapport. SENIORGAMER digitale muligheter for en god alderdom

Prosjektrapport. SENIORGAMER digitale muligheter for en god alderdom Prosjektrapport SENIORGAMER digitale muligheter for en god alderdom Forord «Dette var kjempegøy! Jeg kan ikke huske sist jeg hadde det så gøy.» Dette sitatet fra en mannlig bowler oppsummerer godt hva

Detaljer

Frivillige og lønnede på samme lag

Frivillige og lønnede på samme lag ØF-rapport nr.: 18/2011 Frivillige og lønnede på samme lag Om styrking av den frivillige innsatsen i omsorgsarbeidet i samspill med offentlig sektor av Rolf Rønning ØF-rapport nr.: 18/2011 Frivillige

Detaljer

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Prosjektnr.: 2010/3/0119, Rehabilitering Forord Denne rapporten gir en oversikt over bakgrunn, gjennomføring, resultater

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

ÅRSMELDING2014. Aksept senter for alle berørt av hiv. Kunnskap Omsorg Mestring

ÅRSMELDING2014. Aksept senter for alle berørt av hiv. Kunnskap Omsorg Mestring Aksept senter for alle berørt av hiv ÅRSMELDING2014 AKSEPTS HAGEKONSERT 2014 Hele 2340 personer var innenfor portene i løpet av Aksepts Hagekonsert den 23. juni 2014. Alle artistene stilte opp gratis.

Detaljer

Landbruket som ressurs for personer med demens Elin H. Aarø Strandli

Landbruket som ressurs for personer med demens Elin H. Aarø Strandli Inn på tunet Grønn omsorg Grønt samarbeid Rapport fra forprosjekt Landbruket som ressurs for personer med demens Elin H. Aarø Strandli Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens - 2001 Sats/layout: Nasjonalt

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

ÅRSRAPPORT JUSHJELPA I MIDT-NORGE 2013

ÅRSRAPPORT JUSHJELPA I MIDT-NORGE 2013 1 ÅRSRAPPORT JUSHJELPA I MIDT-NORGE 2013 Innhold 1. Innledning 2. Presentasjon av Jushjelpa i Midt-Norge 3. Virksomheten i 2013 4. Driftsrute 2013 5. Kurs 6. Utdrag fra saker som Jushjelpa i Midt-Norge

Detaljer

SOM MAN ROPER PÅ SYKEHJEM FÅR MAN SVAR. Behovsundersøkelse om eldreomsorg

SOM MAN ROPER PÅ SYKEHJEM FÅR MAN SVAR. Behovsundersøkelse om eldreomsorg SOM MAN ROPER PÅ SYKEHJEM FÅR MAN SVAR Behovsundersøkelse om eldreomsorg Marit Strandquist Senter for helseadministrasjon Universitetet i Oslo 2002 INNHOLD: 1.0 BAKGRUNN OG MANDAT FOR UNDERSØKELSEN...

Detaljer

våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om

våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om Samlet mot vold i nære relasjoner - et nettverk i Sarpsborg kommune våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om Samlet mot vold i nære relasjoner Tiltaksplan 2009-2012 ikke stykkevis og delt Vedtatt av

Detaljer

Et godt måltid for flere!

Et godt måltid for flere! Prosjektnr H1/06 Tiltak for funksjonshemmede, kronisk syke og pårørende Barn/unge-Akershus Et godt måltid for flere! Prosjektrapport - et prosjekt i Gartnerveien barnehage og habilitering Av Karine Grønli

Detaljer

Frelsesarmeens slumstasjoner

Frelsesarmeens slumstasjoner Årsmelding 2011 Frelsesarmeens slumstasjoner Forord Uten timeavtale og med små og store behov har gjestene våre kommet til slumstasjonene våre i 2011. Vi merker fort hva som rører seg ute i samfunnet når

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011. NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011. NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge Årsmelding 2011 NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge I. Virksomhetens organisering NKS Veiledningssenter for pårørende i Midt- Norge er lokalisert i Stjørdal kommune.

Detaljer

SLUTTRAPPORT. En sykt god ekspert

SLUTTRAPPORT. En sykt god ekspert SLUTTRAPPORT En sykt god ekspert Prosjektnummer: 2009.3.0325 Søkerorganisasjon: Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Prosjektleder: Mona Drage Forord Denne sluttrapporten har til hensikt å gi en oversikt

Detaljer

Det skal gjøre en forskjell Implementering av Glemmen sykehjem som undervisningssykehjem i Østfold. Sluttrapport fra prosjektet

Det skal gjøre en forskjell Implementering av Glemmen sykehjem som undervisningssykehjem i Østfold. Sluttrapport fra prosjektet Det skal gjøre en forskjell Implementering av Glemmen sykehjem som undervisningssykehjem i Østfold Sluttrapport fra prosjektet Innhold Forord... 2 1.0. Bakgrunn, formål og målgrupper... 3 2.0. Metoder

Detaljer

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 10:00 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000

Detaljer

Prosjektrapport. Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken

Prosjektrapport. Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken Prosjektrapport Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken Et 2-årig utviklingsprosjekt (25-27) Glittreklinikken, juni 27 Grethe Amdal Prosjektleder Ingrid E. Sundfør prosjektmedarbeider

Detaljer

Foto: Henning Tunsli. Trygge spor. GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for personer med demens Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor

Foto: Henning Tunsli. Trygge spor. GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for personer med demens Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor Foto: Henning Tunsli Trygge spor GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for personer med demens Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor Foto: Thor Nielsen Finansiering og prosjektdeltakere Prosjektet

Detaljer

Veileder. Veileder for individuell plan 2001

Veileder. Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 FORORD Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, har fra 1. juli 2001 rett til å få utarbeidet

Detaljer

BO LENGRE HJEMME PROSJEKTRAPPORT FORPROSJEKT PROSJEKTPERIODE MARS - SEPTEMBER 2013. Solrunn Hårstad. Prosjektleder

BO LENGRE HJEMME PROSJEKTRAPPORT FORPROSJEKT PROSJEKTPERIODE MARS - SEPTEMBER 2013. Solrunn Hårstad. Prosjektleder BO LENGRE HJEMME PROSJEKTRAPPORT FORPROSJEKT PROSJEKTPERIODE MARS - SEPTEMBER 2013 Solrunn Hårstad Prosjektleder 1 Forord Prosjektet «Bo lengre hjemme» er et samarbeidsprosjekt mellom Telenor Objekts,

Detaljer

Norsk fysioterapeutforbund - avdeling nordland. Julenummer - 2009 LOKALAVISA. - og temanummer fra Lofoten

Norsk fysioterapeutforbund - avdeling nordland. Julenummer - 2009 LOKALAVISA. - og temanummer fra Lofoten Norsk fysioterapeutforbund - avdeling nordland. Julenummer - 2009 LOKALAVISA NFF AVDELING NORDLAND Julenummer - og temanummer fra Lofoten NFF avd Nordland besøker Lofoten Ny modell for finansiering av

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer

Årsrapport 2013. Gatejuristen Bergen

Årsrapport 2013. Gatejuristen Bergen Årsrapport 2013 Gatejuristen Bergen FORORD Gatejuristen Bergen har avsluttet nok et år med stor aktivitet hvor vi i likhet med tidligere år har mottatt mange henvendelser. I 2013 har vi bistått 173 klienter

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no - 2 - Forord Vi ønsker

Detaljer

Se meg lærer! Illustrasjonsfoto. en lærerveiledning om barn og ungdom i krise og sorg

Se meg lærer! Illustrasjonsfoto. en lærerveiledning om barn og ungdom i krise og sorg Se meg lærer! Illustrasjonsfoto en lærerveiledning om barn og ungdom i krise og sorg 1 Innhold Hvorfor trengs en lærerveiledning? 3 I hvilke situasjoner kan det være aktuelt å bruke lærerveiledningen?

Detaljer

Til deg som er pårørende

Til deg som er pårørende Til deg som er pårørende familie, venn eller kollega kreftforeningen.no > < Innledning Innhold 3 Innledning 4 Å være pårørende hva innebærer det? 8 I møte med helsepersonell 10 Samspillet mellom deg og

Detaljer

INTEGRERINGSARBEID Flyktningguide og Norsktrening

INTEGRERINGSARBEID Flyktningguide og Norsktrening INTEGRERINGSARBEID Flyktningguide og Norsktrening 2014 RØDE KORS-PRINSIPPENE INNHOLD 03 Humanitære behov Røde Kors som humanitær aktør 04 Flyktningguide 07 Norsktrening 09 Andre integreringsaktiviteter

Detaljer

Om brosjyren. Håper brosjyren gir deg de svarene du søker og at det vedlagte hefte er et nyttig redskap for deg. Magne Wang Fredriksen Generalsekretær

Om brosjyren. Håper brosjyren gir deg de svarene du søker og at det vedlagte hefte er et nyttig redskap for deg. Magne Wang Fredriksen Generalsekretær Om brosjyren Denne brosjyren er et hjelpemiddel for nære omsorgspersoner som vurder om partneren trenger sykehjemsplass eller som har en partner på sykehjem. Brosjyren er delt inn i fire hovedkapitler.

Detaljer