Informasjonsarbeidet i Vannregion Glomma Status oktober 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Informasjonsarbeidet i Vannregion Glomma Status oktober 2011"

Transkript

1 Informasjonsarbeidet i Vannregion Glomma Status oktober 2011

2 Innledning På møtet i politisk styringsgruppe for vannregion Glomma den ble arbeidet med en informasjonsstrategi for vannregionen behandlet. Det ble enstemmig vedtatt i møtet at det må utarbeides en beskrivelse av informasjonsarbeidet i vannregionen for å vise hva som gjøres på dette området i dag. Arbeidet med en statusbeskrivelse er gjennomført av Grønn Hverdag ved Helene etter oppdrag fra Østfold fylkeskommune. Statusen inneholder hvilken type informasjon som blir formidlet og hvordan den blir formidlet på alle nivåer i vannregionen. Beskrivelsen inneholder også utarbeidet informasjonsmateriell og egne informasjonsopplegg, og informasjon som ligger ute på vannportalen og på hjemmesidene til fylkesmenn, fylkeskommuner og vannområder. vannportalen.no og alle hjemmesidene er gjennomgått, og prosjektledere i vannområdene og kontaktpersoner hos fylkesmenn og fylkeskommuner er kontaktet. Oppdragsgiver: Oppdragstaker : Østfold fylkeskommune ved fagsjef miljø Torhild Kongsness Grønn Hverdag ved rådgiver Helene Gabestad Sarpsborg 17. oktober

3 Sammendrag Det er gjort en gjennomgang av status for informasjonsarbeidet i Vannregion Glomma. Kontaktpersoner hos fylkeskommuner og fylkesmenn og prosjektlederne i vannområdene er kontaktet. I tillegg er Vannportalen.no/Glomma og hjemmesidene gjennomgått. Vannportalen.no/Glomma inneholder mye informasjon om arbeidet i vannregionen og hvordan arbeidet er organisert. Det er også informasjon om vannområdene og lenke til vannområdenes egne hjemmesider. Glommasidene er imidlertid ikke oppdatert, og mye informasjon er gammel og utdatert. Fylkeskommunene deltar aktivt i vannområdene, og bidrar med informasjon på møter. Noen bidrar også aktivt for å få vannforvaltning inn i kommunenes plandokumenter. Fylkeskommunene har relativt lite vanninformasjon på egne hjemmesider. Informasjonen er lite oppdatert, mangler lenker til relevante nettsteder og er ofte vanskelig tilgjengelig. Fylkesmennene har ansvar for mye av det faglige arbeidet, og bidrar aktivt med faglig informasjon i vannområdene og i kommunene. Mange gir også informasjon om arbeidet og vanndirektivet i ulike fora. Faglige data legges inn i databasene Miljøstatus, Vann-Nett og på Vannmiljø. Noen har mye informasjon på egne hjemmesider. Vannområdene formidler informasjon både om vanndirektivet og om arbeidet i eget vannområde. Det er stor aktivitet i faggrupper, og det er også folkemøter og møter med ulike brukerinteresser og sektorer. Noen vannområder har laget eget informasjonsmateriale, og de fleste har egne hjemmesider med mye informasjon. Østfold fylkeskommune som vannregionmyndighet må bruke mer tid og ressurser på informasjon. Det er behov for å oppdatere og forbedre Glommasidene på Vannportalen, og det er også et ønske om informasjon ut til vannområdene. Det planlegges en egen hjemmeside for vannregionen for å gjøre informasjon lettere tilgjengelig for politikere og befolkning. Siden vil ha lenke til Vannportalen. Fylkeskommunene må bidra med mer informasjon om vannforvaltningen på sine hjemmesider, lenke informasjon til relevante nettsteder, herunder vannportalen, og vannområder som fylkeskommunen har ansvar for. Hos noen fylkeskommuner må informasjonen være mer synlig og lettere tilgjengelig. Flere av fylkesmennene må også bidra med mer informasjon om vannforvaltningen på sine hjemmesider. Vannområdenes hjemmesider blir for statiske. Det er viktig å skape interesse ved å spisse problemstillingene. Det bør være en interaktiv side hvor det legges opp til diskusjoner på nett og innspill til arbeidet for å bidra til økt medvirkning. Sidene kan gjerne inneholde en prosessdagbok som forteller hva som skjer av arbeid i vannområdet nå, og hvilke frister som gjelder. 3

4 Innhold Ansvarsfordeling...5 Vannregionmyndighetene og fylkeskommunenes ansvar...5 Fylkesmennenes ansvar...5 Vannområdenes ansvar...5 Informasjon fra vannregionmyndigheten...5 vannportalen.no...6 Fylkeskommuner...7 Fylkesmennene...9 Vannområder...11 Grensevassdragene (inkl. Femund- / Trysilvassdraget med Røgden)...14 Glomma...14 vannportalen.no...15 vannportalen.no/glomma...15 Fylkeskommunene...15 Fylkesmennene...16 Vannområdene...16 Informasjonsformidling...16 Vedlegg 1. Organisasjonskart for vannregion Glomma...17 Vedlegg 2. Detaljer om innhold på vannportalen.no/glomma...18 Vedlegg 3. Detaljer om innhold på vannområdenes hjemmesider...20 Vedlegg 4. Politikeropplæring

5 Ansvarsfordeling Vannregionmyndighetene og fylkeskommunenes ansvar Vannregionmyndigheten er ansvarlig for å lede arbeidet i sin vannregion. I hver vannregion skal det utarbeides en regional vannforvaltningsplan med tiltaksprogram. Ansvaret for oppfølging av vannområdene i forhold til prosess og informasjon er fordelt mellom fylkeskommunene i vannregionen. I vannregion Glomma er ansvaret for oppfølging av vannområdene fordelt mellom Akershus, Hedmark, Oppland og Østfold fylkeskommuner og Oslo kommune. Ansvaret for prosjektområdet Ytre Oslofjord er lagt til vannregionmyndigheten. Alle fylkeskommunene i vannregionen deltar i arbeidet i vannområdene i sitt fylke. De stiller i hovedsak med politiske representanter i styringsgruppene, og administrasjonen deltar i arbeidsgrupper. Fylkesmennenes ansvar Fylkesmennene har ansvaret for mye av det faglige arbeidet i vannregionen, og mye av informasjonen som formidles er av faglig karakter. Fylkesmennene deltar aktivt i arbeidsgrupper i vannområdene, og alle har hatt møter med kommunene i det pågående karakteriseringsarbeidet. Mange deltar også i styringsgrupper/vannområdeutvalg. Vannområdenes ansvar Arbeidet i vannområdene danner grunnlaget for vannregionens arbeid med en regional, sektorovergripende vannforvaltningsplan og tiltaksprogram. Vannområdene skal sikre lokal forankring, bl.a. ved å bidra til å fremskaffe lokal kunnskap og lokalt genererte forslag til miljøtiltak. I alle vannområder i vannregion Glomma har de involverte partene gått sammen om å ansette en prosjektleder. Informasjon fra vannregionmyndigheten Østfold fylkeskommune er vannregionmyndighet i vannregion Glomma, og har ansvar for informasjonsflyten i vannregionen. Det er etablert en organisasjonsstruktur som skal bidra til dette. Se organisasjonskart i vedlegg 1. Det er utarbeidet flere felles dokumenter i vannregionen: Planprogram Vesentlige spørsmål Forvaltningsplan med tiltaksprogram Dokumenter som er utarbeidet etter ny organisering i 2010: Planprogram (har vært på høring) 5

6 Handlingsprogram 2011 Årsrapportering 2010 vannportalen.no På vannportalen.no finnes informasjon om arbeidet med å gjennomføre forskrift om rammer for vannforvaltningen i Norge (vannforskriften), og annet arbeid knyttet til EU sitt rammedirektiv for vann (vanndirektivet). Vannportalen fungerer som et verktøy for forvaltningen i vannarbeidet. Direktoratet for Naturforvaltning (DN) har ansvar for de nasjonale sidene og driften av disse. Drift og oppdatering av de regionale sidene for vannregionene har vannregionmyndighetene ansvaret for. Det er 11 regionale sider, og vannportalen.no/glomma er en av disse. Strukturen for vannportalen.no er lagt av DN. Direktoratet jobber med forbedring av sidene, og planlegger også en egen kommuneportal hvor vannforvaltningen ligger inne. vannportalen.no/glomma Denne statusgjennomgangen tar ikke hensyn til det som ble diskutert der og evt. endringer som måtte komme, men ser på struktur og innhold på Vannportalen.no/Glomma slik det er per oktober Struktur og innhold De regionale sidene på vannportalen.no er bygget opp på samme måte, og har tilsvarende struktur. Glommasidene følger denne strukturen. Temaene vises nedenfor. Detaljer om innholdet vises i vedlegg 2. Nyheter i vannregionen. Fakta om vannregionen med kart. Arbeid i vannregionen. Plandokumenter med lenker. Vannområdene. Publikasjoner. Kontaktinformasjon. Informasjon om vannområdene Det er svært ulikt nivå på informasjonen som ligger ute om vannområdene. Noen vannområder har fått omtale og presentasjon og har lenker til egne hjemmesider og dokumenter. Andre vannområder er ikke omtalt i det hele tatt, men har direkte lenke til egen hjemmeside. Mye av informasjonen er ikke oppdatert, og inneholder ikke nye artikler. Det er heller ikke alle vannområdene i 2. planperiode som er med i oversikten. Siden mangler tekst om vannområdene Hurdalsvassdraget / Vorma, Øyeren, Indre Oslofjord Vest og Glomma. 6

7 Nedenfor gis en oversikt over hvilke vannområder som er omtalt på vannportalen.no/glomma. Vedlegg 2 viser hva siden inneholder om de forskjellige vannområdene. Bekkelagsbassenget Bunnefjorden med vassdrag Enningdalselva Haldenvassdraget Leira Nitelva Lysaker Sørkedalsvassdraget Glomma Sør for Øyeren Mjøsa Femund- / Trysilvassdraget og Røgden (nå inkludert i vannområde Grensevassdragene) Morsa Ytre Oslofjord Følgende vannområder har lenke til egne hjemmesider fra Vannportalen: Bekkelagsbassenget, Bunnefjorden, Leira Nitelva, Lysaker-Sørkedalsvassdraget (utdatert), Glomma Sør for Øyeren, Mjøsa inkl. Hunnselva og Morsa. Følgende vannområder har egne hjemmesider, men det er ikke lenke fra Vannportalen: Haldenvassdraget og Enningdalselva.(Hurdalsvassdraget / Vorma er i gang med å lage egne hjemmesider.) Mangler Vannregion Glommas sider på Vannportalen er ikke oppdatert, og inneholder dermed også feil. Informasjon om regional referansegruppe mangler. Det er ikke alle vannområdene i vannregionen som er omtalt i teksten, og det er svært varierende informasjon om det enkelte vannområde. Det mangler møtereferater fra styringsgruppa og arbeidsgruppa. Det kunne også vært lenker til flere publikasjoner og evt. artikler i media. Fylkeskommuner Informasjon fra fylkeskommunen er stort sett bidrag inn i vannområdenes arbeid. Fylkeskommunene har også noe informasjon om vannforvaltning på egne hjemmesider, men informasjonen varierer i omfang og hvor oppdatert og lett tilgjengelig informasjonen er. Mange mangler lenker til vannportalen og egne vannområders hjemmesider. Ingen av fylkeskommunene har laget eget informasjonsmateriell. Fylkeskommunene har heller ikke mye kontakt med media om vannforvaltningen. Dette varierer imidlertid noe. 7

8 Østfold Fylkeskommune ØFK er vannregionmyndighet i Vannregion Glomma, og bruker vannportalen.no/glomma til en del informasjon. Hjemmesiden inneholder generell informasjon om vannregionen, men denne er ikke oppdatert. Nyheter om vannforvaltning legges for øvrig ut på hjemmesidens hovedside som nyheter. Siden inneholder noen få nyheter. Både politisk ledelse og administrasjon holder innlegg på konferanser i ulike fora og i vannområdeutvalg. I desember 2010 ble det arrangert planforum for Østfoldkommunene med vannforvaltning som tema. Det var politikeropplæring om vannforvaltning for fylkestinget i januar ØFK støtter konferanser om vannforvaltning, slik som Vansjøkonferansen Fylkeskommunen har også hatt oppslag i media, og blir kontaktet av NRK om vannforvaltning. Akershus Fylkeskommune Informasjonen om vann på egne hjemmesider er gammel og ikke oppdatert, men sidene skal oppgraderes høsten Hjemmesiden inneholder en kort informasjon om vanndirektivet og arbeidet med dette. Det er også noe tekst om tiltak og behov for opprydning i Akershus. Fylkeskommunen har gitt støtte til vannområdene for å opprette egne hjemmesider, og alle vannområdene i fylket har eller er i gang med egne hjemmesider. Tidligere hadde AFK et sterkt fagmiljø på vann, og de sitter på mange gamle rapportserier. Flere av disse er delt ut til vannområdene, og de skal også digitaliseres og gjøres tilgjengelig på egne hjemmesider. Fylkeskommunen bidrar også til informasjon om vann på Miljøstatus. AFK har ikke laget eget informasjonsmateriell, og har ikke egen mediestrategi. Oslo kommune, Rådhuset Informasjon om vannforvaltningen gis hovedsakelig av vannområdene og Vann- og avløpsetaten, men Rådhuset bidrar med vanninformasjon inn mot plandokumenter og i planprosesser i kommunen. Hedmark Fylkeskommune Hjemmesiden til HFK inneholder noen få nyheter om vassdrag under fanen plan- og regional utvikling. HFK skal skifte plattform for hjemmesiden, og det blir derfor helt nye sider i oktober. På den nye siden blir det en egen fane om vannforvaltning, og informasjon om vannarbeidet skal legges her. Det ble laget en brosjyre til oppstartsmøtet for vannområdene Glomma og Grensevassdragene. Denne inneholder både generell informasjon om vanndirektivet og informasjon om vannområdene. Det har ikke vært lokale avisoppslag enda, men NRK har henvendt seg for å få informasjon om vannforvaltningen. Etter hvert som arbeidet i vannområdene kommer i gang kan det bli oppslag der. 8

9 Oppland Fylkeskommune OFK legger ut nyhetssaker på egne hjemmesider. Hjemmesiden inneholder nyheter om vannforvaltning, og har lenker til Vannportalen. Fylkeskommunen har ikke laget eget informasjonsmateriell. De er ikke aktive mot media, men det har vært noen saker i lokale aviser. Buskerud Fylkeskommune BFK jobber med en informasjonsstrategi nå, og har ikke kommet i gang med informasjonsarbeidet enda. Vannområde Indre Oslofjord har arealer i Buskerud, og informasjonsarbeidet må gjøres i dialog med vannområdet. Fylkeskommunen følger ikke så godt med i Vannregion Glomma som de gjør i Vannregion Vest Viken. Fylkeskommunens hjemmeside inneholder kort informasjon om vanndirektivet, og har lenker til sider der BFK samarbeider om vannforvaltningen, bl.a. til vannområdene på Vannportalen. Sør-Trøndelag fylkeskommune Har ikke hatt kontakt med FK. Fylkesmennene Fylkesmennene formidler mye informasjonen av faglig karakter i ulike møter. De bidrar også med informasjon om vanndirektivet i foredrag i ulike fora. Få fylkesmenn har laget eget informasjonsmateriell. De har heller ikke mye kontakt med lokal presse om vannforvaltning. Fylkesmennene bruker ikke Vannportalen som informasjonskanal lenger, men noen har vanninformasjon på egne hjemmesider. Fylkesmennenes hjemmesider har lik struktur, og den generelle teksten om vassdragsforvaltning er lik for alle FM. Faglige data legges inn på nettstedet Miljøstatus og i databasene Vann-Nett og Vannmiljø. Fylkesmannen i Østfold Som vannregionmyndighet bidro FM i Østfold tidligere med mye informasjon. Nå formidles faglig informasjon i møter med kommunene og i vannområdene. FM i Østfold får mange henvendelser og spørsmål fra prosjektledere og kommuner. Dette er både faglige spørsmål og spørsmål om vanndirektivet. FM deltar også på ulike møter og arenaer med foredrag om vanndirektivet og vannarbeidet. FM jobber ikke mot media, og har heller ikke laget eget informasjonsmateriell. Det er lite informasjon om vann på egne hjemmesider. Hjemmesiden inneholder nyheter innen vassdragsforvaltning (ingen nye), og har også generell informasjon om ulike temaer innen vassdragsforvaltningen. Det er lenker til aktuelle nettsider, bl.a. Vannportalen. Det legges ut litt informasjon på Miljøstatus, og data legges inn på Vann-Nett og Vannmiljø. Fylkesmannen i Akershus Det pågår mye informasjonsarbeid om temaer knyttet til vann på forskjellige arenaer. Et eksempel er deltagelse i Fagrådet for Indre Oslofjord, hvor det blir økt fokus på miljøgifter fremover. 9

10 FM i Akershus bruker hjemmesidene lite til informasjon om vannarbeidet. Det ligger litt informasjon der, og det skal legges ut mer om karakteriseringen som pågår nå. Det er nylig lagt ut en artikkel om Nitelva og virkemidler knyttet til avløp og vannforskriften ( Nye krav, renere vann ). Hjemmesiden inneholder ferske nyheter innen vassdragsforvaltning, og har også generell informasjon om ulike temaer innen vassdragsforvaltningen. Det er lenker til aktuelle nettsider, bl.a. Vannportalen. Fagdata legges inn på Vann-Nett og Vannmiljø. FM jobber nå med en faktaarkserie om klimatilpasning. Faktaark nr. 1 dreier seg om hvordan kommunene må jobbe på ulike resultatområder, og spesielt med overvannshåndtering. Det jobbes med et faktaark om ansvarliggjøring av kommunene mht. anleggsvirksomhet FM i Akershus har arrangert et eget oppstartsseminar om karakterisering og klassifisering for de nye vannområdene. Dette var vellykket, og det møtte 80 deltagere fra kommunene. Det planlegges et tilsvarende seminar om overvåking og tiltaksanalyser i februar Fylkesmannen i Hedmark FM vil delta på møter i vannområdene med informasjon og foredrag om det faglige arbeidet og vanndirektivet. Hjemmesidene brukes til informasjon om vann i fylket, og overvåkingsdata formidles også her. Det er også mye informasjon om vann i fylket på Miljøstatus, som brukes aktivt. Hjemmesiden inneholder ferske nyheter innen vassdragsforvaltning, og har også generell informasjon om ulike temaer innen vassdragsforvaltningen. Det er lenker til aktuelle nettsider, bl.a. Vannportalen. Forøvrig legges fagdata ut på Vann-Nett og Vannmiljø. Fylkesmannen i Oppland FM i Oppland formidler informasjon om det faglige arbeidet og generell info om vanndirektivet. Det meste av informasjonen gis i møter. FM arrangerer regionmøter med kommunene en gang i året. I forbindelse med dette lages det såkalte kommunebilder, og de siste to årene har vanndirektivet vært tema for disse. Vanndirektivet har vært tema på ulike fagsamlinger for kommunene, og fylkesmannen bidrar også med informasjon og foredrag i ulike fora. Det forsøkes med oppslag i lokale aviser og NRK, og det har vært noen oppslag om konkrete saker. Det er imidlertid vanskeligere å få til nå enn det var før. Fylkesmannen oppfordrer prosjektlederne for vannområdene til å lage gode beskrivelser / tekster om vannmiljøet og vannproblematikken, slik at denne informasjonen kan være lett tilgjengelig for ordførere, politikere og andre. Det ligger generell informasjon om vannarbeidet på fylkesmannens egne hjemmesider. Hjemmesiden inneholder en god del informasjon om ulike temaer innen vassdragsforvaltning. Dette inkluderer informasjon om vanndirektivet, lenke til Vannportalen og vannområdene i fylket. Vannområdene er vist på kart. Noe informasjon legges ut på Miljøstatus, og data legges inn i Vann-Nett. Fylkesmannen har ikke laget eget informasjonsmateriell om vanndirektivet eller vannarbeidet. 10

11 Vannområder Vannområdene formidler informasjon både om vanndirektivet og det faglige arbeidet i vannområdet. Informasjon formidles både i møter i vannområdet, møter med ulike brukergrupper og interesser, og åpne møter. De fleste vannområdene har nå egne hjemmesider som brukes til formidling av arbeidet i vannområdet, aktiviteter og resultater. Mange har også god kontakt med lokale medier, og har flere oppslag i aviser og NRKs distriktssendinger. Noen av vannområdene som har holdt på lenge har også laget eget informasjonsmateriell. Flere av vannområdene har politikeropplæring. De vannområdene som har holdt på lenge har jobbet mye med informasjonsformidling, mens de nye vannområdene bare så vidt har kommet i gang med dette arbeidet. Nedenfor omtales vannområdene som har holdt på i flere år før omtalen av de nye vannområdene. Detaljer om innholdet i vannområdenes hjemmesider ligger i vedlegg 3. Morsa Vannområdet har brukt mye tid og ressurser på informasjon, og daglig leder har en egen informasjonsmedhjelper som bidrar med utforming og formidling. Mye informasjon formidles gjennom møter, men det er også laget eget informasjonsmateriell. Moss kommune arrangerer årlig Vansjøkonferansen, med støtte fra vannregionen og vannområdet. Det har vært flere møter om manøvreringsreglementet i Vansjø. Vannområdet oppfordrer nå kommunene til å invitere til informasjonsmøte om spredte avløpsanlegg. Det holdes også foredrag om vannarbeidet i ulike fora. Informasjonsmateriell: Det er nylig laget faktaark om status for tiltak, arbeidet i Vestre Vansjø, og erosjonssikring og flom. Det er laget eget hefte om skog og vann. Det utarbeidet informasjon om spredt avløp til alle eiere av avløpsanlegg (inkluderer folder, huskelapp og informasjonsbrosjyre). Det skrives årsmelding som inkluderer informasjon om vannkvalitet og tiltak. Det er litt oppslag i aviser, og det settes inn annonser når forskrifter skal på høring. Det har vært opplæring for folkevalgte to ganger tidligere når det har vært nye kommunestyrer. Vannområdet skal i gang med ny opplæring i januar Opplæringen er gratis, og varer i en dag. Vannområdet har egen hjemmeside, hvor mye informasjon om arbeidet i vannområdet blir lagt ut. Det legges ut nyheter og rapporter, men det er også mye informasjon som ikke legges ut på hjemmesiden. Det planlegges å legge ut referater fra møter i vannområdeutvalget. Mjøsa Vassdragsforbundet for Mjøsa ble startet i 2003, og fungerer nå som et vannområde. Vannområdet har planlagt en egen informasjonsstrategi, som snart er ferdig utarbeidet. 11

12 Det har vært oppstartsmøter for inviterte deltagere i ulike deler av vannområdet, og mange er også involvert i forskjellige temagrupper. Vassdragsforbundet for Mjøsa holder flere foredrag i ulike fora om arbeidet i vannområdet. Vassdragsforbundet får mange spørsmål, og informasjon spres fortløpende. Forbundet er også på lista til mange høringsinstanser, og får derfor muligheten til å uttale seg i ulike saker som er relevant for vannforvaltningen. Vannområdet har diskutert politikeropplæring, men avventer hvordan Vannregionmyndigheten / Østfold Fylkeskommune legger opp til dette. Det lages årlige NIVA-rapporter, inkludert kortversjoner. Rapportene viser resultatene fra prøvetakinger siste år, og trender i utviklingen. Det informeres også om resultater gjennom året. Det er laget litt informasjonsmateriell; Vassdragsforbundet har laget en brosjyre til landbruket som er sendt ut til alle gårdsbruk. Det er laget en brosjyre og en poster om istidsrelikter i Mjøsa, som er spredt til mange mottakere. Vassdragsforbundet deltar i en gruppe som ledes av Klif, Handlingsplan for Mjøsa. Denne gruppa har laget et eget faktaark om arbeidet. Det er relativt ofte oppslag i lokale aviser, og også omtale på NRK. Det er lettest å få oppslag om negative saker (eks. dårlige prøvetakingsresultater, utslipp, etc.). I siste nummer av tidsskriftet Landbrukeren, som sendes ut i Hedmark, hadde vannområdet en artikkel om vanndirektivet. Vannområdet har egen hjemmeside som er flittig besøkt. Det sendes fortløpende ut nyhetsbrev til mottagere som ønsker det. Bunnefjorden (PURA) Vannområdet har brukt mye tid og ressurser på informasjonsformidling og egen hjemmeside. Det er laget en egen designmanual, med retningslinjer for bl.a. navn og logo. Det er også utarbeidet en egen informasjonsplan. Vannområdet har hatt flere folkemøter og allmøter om aktuelle temaer i vannarbeidet. Det var en informasjonsrunde i alle kommunestyrene i 2008/2009, og vannområdet skal ha en ny runde nå. Vannområdet har laget mange brosjyrer om vannområdet og arbeidet. Disse kan finnes på hjemmesiden. Det skrives årsrapporter med gode illustrasjoner. Det har vært flere artikler i lokalavisene. Vannområdet har egen hjemmeside som inneholder både informasjon og artikler. Hjemmesiden er mye brukt både av innbyggere og politikere. 12

13 Leira-Nitelva I vannområdet er det både gamle og nye deltagere, siden Leira var med i 1. planperiode, mens Nitelva er ny i 2. planperiode. Dette fordrer litt ekstra tid på informasjonsformidling i vannområdet. Det har vært arrangert egne befaringer og markdager, og det har også vært flere folkemøter. Det planlegges flere folkemøter med bred deltagelse. Det har ikke vært politikeropplæring, og vannområdet ønsker at vannregionmyndigheten følger opp initiativet som ble tatt til en felles strategi om dette. Det holdes også foredrag om vanndirektivet og arbeidet i vannområdet i ulike fora, også internasjonalt. Det er laget noen brosjyrer om Leira, men disse begynner å bli gamle og må oppdateres. Media ringer av og til, og det har vært noen oppslag i lokale medier. Haldenvassdraget Mye av informasjonen i vannområdet formidles gjennom møter. Det er arrangert informasjonsmøter om spredt avløp i samarbeid med kommunene, og tilsvarende markdager for landbruket. Vannområdet har vært i kommunestyret i to kommuner for å snakke om vanndirektivet og arbeidet i vannområdet. Det holdes også foredrag om vannarbeidet i ulike fora. Vannområdet har ikke laget eget informasjonsmateriell før nylig. Det er laget en brosjyre om minirenseanlegg (tilsvarende som i Morsa). Vannområdet har aktiv kontakt med lokalavisene og NRK Østfold, og det er lett å få oppslag i media. Vannområdet har nylig etablert egen hjemmeside (Haldenvassdraget.com). Enningdalsvassdraget Enningdalsvassdraget har hittil ikke vært organisert som andre vannområder. Fra høsten 2011 organiseres det som et vannområde med egen prosjektleder på norsk side. Arbeidet ledes av Enningdalselvens Vattenråd i Sverige, og har deltakere fra både kommuner og brukerinteresser. Det har ikke eget styre, og fungerer som et diskusjonsforum med medlemmer. Halden kommune og FM i Østfold som vannregionmyndighet har deltatt i arbeidet. Det er møter flere ganger i året, hvor både faglige spørsmål, høringsinnspill og bidrag til forvaltningsplanen har vært presentert og diskutert. Det har ikke vært informasjonsformidling utover dette på norsk side enda. Det pågår to Interregprosjekter i vassdraget. Glomma Sør for Øyeren Vannområdet har en laget egen kommunikasjons- og informasjonsstrategi. Denne kunne vært brukt mer og vannområdet ønsker å bruke mer tid på informasjonsformidling. Det var eget oppstartsmøte for vannområde i Det har vært egne infomøter i landbruket, og også en egen markvandring hvor tema var oppfølging knyttet til vann i den nye forskriften om Regionalt Miljøprogram. Vannområdet har vært på møter i noen kommuner for å informere politikere om arbeidet i vannområdet og om vanndirektivet. Det har også vært informert fra fagpersoner i arbeidet på politiske møter. Det har vært oppslag både i aviser og NRK Østfold. 13

14 Det er skrevet en årsrapport for 2010 som informerer om arbeidet i vannregionen. Det er også laget egne arbeidsplaner for 2010 og Det ble laget en liten folder om vannarbeidet til oppstartsmøtet. Utover dette har ikke vannområdet laget eget informasjonsmateriell. Vannområdet har egen hjemmeside med mye informasjon. Bekkelagsbassenget Vannområdet har vært i kontakt med bydeler, etater og organisasjoner for å informere om arbeidet i vannområdet. Det vil inviteres til et informasjonsmøte før jul, og dette skal også annonseres i lokalaviser. Det er sendt ut et informasjonsark om vannområdet til flere mottakere. Vannområdet planlegger en informasjonskampanje med et faktaark om kantvegetasjon langs et av vassdragene. Dette skal sendes til grunneiere. Det har ikke vært så mange avisoppslag enda. Vannområdet har nylig fått etablert en egen hjemmeside. Hurdalsvassdraget / Vorma Det har vært aktiv diskusjon av informasjons- og mediestrategi i vannområdet. Det var oppstartsmøte om vannområdet ved årsskiftet, og det har vært informasjonsrunder med politikeropplæring i alle kommunestyrene. Vannområdet har god kontakt med lokalavisene, og jobber for lokale oppslag. Vannområdet jobber for å få egen hjemmeside på plass, og regner med at den er klar i begynnelsen av oktober. Indre Oslofjord Vest Vannområdet har så vidt kommet i gang, og prosjektleder bruker tid på informasjon i møter i vannområdet og med kommunene. Det er tenkt på både nettinformasjon og mediainformasjon etter hvert, og også fokus på medvirkning. Grensevassdragene (inkl. Femund- / Trysilvassdraget med Røgden) Femund- / Trysilvassdraget med Røgden i 1. planperiode er nå inkludert i vannområde Grensevassdragene. I 1. planperiode var det informasjonsformidling gjennom møter i vannområdet og med kommunene. Informasjon ble lagt ut på Vannportalen. Arbeidet i vannområdet Grensevassdragene har ikke kommet helt i gang enda, og det har vært lite informasjonsformidling så langt. Det har vært et felles oppstartsmøte for vannområdene Glomma og Grensevassdragene. Dette hadde bred deltagelse, og det ble laget en egen brosjyre om vanndirektivet og vannområdet til dette møtet. Det er ikke laget egen hjemmeside enda. Glomma Arbeidet i vannområdet har ikke kommet helt i gang enda, og det har vært lite informasjonsformidling så langt. Det har vært et felles oppstartsmøte for vannområdene Glomma og Grensevassdragene. Dette hadde bred deltagelse, og det ble laget en egen brosjyre om vanndirektivet og vannområdet til dette møtet. Det er ikke laget egen hjemmeside enda. 14

15 Ytre Oslofjord Dette er etablert som et prosjektområde, og det er ansatt egen prosjektleder. Informasjonsarbeidet har ikke kommet i gang enda, men det er lagt ut litt informasjon på vannportalen.no/glomma. Øyeren Vannområdet er opporganisert, men prosjektleder er ikke ansatt enda. Arbeidet er derfor ikke i gang, og det er ikke laget egen hjemmeside enda. Svakheter og mangler - innspill til forbedringer Både fylkeskommuner, fylkesmenn og vannområder har gitt innspill på hva de opplever som svakheter i informasjonsarbeidet, og innspill til forbedringer. vannportalen.no vannportalen.no kan forbedres både mht. struktur, innhold og informasjon. Direktoratet for Naturforvaltning (DN) jobber med forbedring av nettsiden. Det er ikke så lett å finne frem på Vannportalen. Den bør bygges opp mye mer intuitivt for å gjøre det enklere å finne frem. Slik den er oppbygd i dag fungerer den best som verktøy for de som jobber innenfor offentlig forvaltning med feltet. Vannportalen bør si noe om hvordan arbeidet er organisert på en lett forståelig måte. Det bør også være en lett folkelig tekst om hva som skal gjøres, et utkok fra veilederne fra DN. Dette bør DN ha ansvaret for å gjøre. vannportalen.no/glomma Det bør være en enkel oversikt over hvilket arbeid som pågår. Hva jobber vi med nå, og hvilke tidsfrister gjelder for dette arbeidet. En enkel oversikt over fremdriften i arbeidet, en prosessdagbok. Omtalen av vannregion Glomma kan gjerne utvides med mer allmenn informasjon, og også inkludere alle de større vassdragene i vannregionen. Det må være lenke fra Vannportalen til vannområdenes hjemmesider. Det arbeides for å få dette på plass. Glommasidene på Vannportalen bør ha lik struktur og omfang for alle vannområdene. Det er veldig varierende slik det er nå. Det bør etableres en hjemmeside for vannregion Glomma med lenke til vannportalen hvor en finner standardiserte sider med informasjon. Informasjonen blir dermed lettere tilgjengelig og vannregionen kan profileres på en mer forståelig måte direkte mot befolkningen. Fylkeskommunene Fylkeskommunene bør bidra med oppdatert informasjon på sine hjemmesider. Informasjonen bør være lett tilgjengelig og det må lages lenker til vannportalen, vannområdenes hjemmesider og andre relevant nettsteder. Det bør lages en mal for hvordan denne informasjonen skal formidles. 15

16 Østfold Fylkeskommune som vannregionmyndighet må bruke mer tid og ressurser på informasjonsarbeidet i vannregionen. ØFK må også bruke media mer aktivt. Fylkesmennene Fylkesmennene bør bidra med oppdatert informasjon på sine hjemmesider, og status for det faglige arbeidet i sitt fylke. Vannområdene Noen vannområder er flinke med informasjon, men de fleste kan bli bedre. De fleste hjemmesidene blir for statiske. Det er viktig å skape interesse og spisse problemstillingene. Det bør skapes en interaktiv side hvor det legges opp til diskusjoner på nett og innspill til arbeidet til medvirkning. Sidene må vise hva som skal skje i nærmeste framtid, og hvilken aktivitet som pågår. De fleste vannområdene kan også ha en mer aktiv bruk av media. Det kan lages brosjyrer til bruk i undervisningen for å trekke skolene mere med. Det kan satses mer på samarbeid med organisasjonene og bruk av deres arenaer til informasjonsformidling. Samarbeidet med kommunene for å få spredt informasjon kan i mange tilfeller forbedres. Medvirkningen bør og hvilke planer som finnes i forhold til dette bør beskrives. Informasjonsformidling Det er viktig at alle nivåer i vanndirektivarbeidet tar sitt ansvar for informasjon og medieutspill. Det er behov for opplæring av prosjektlederne for vannområdene om roller og rolleforståelse. Sentrale myndigheter eller vannregionmyndigheten (VRM) bør ta ansvar for dette. Nye prosjektledere ønsker også mer informasjon om mulighetene for allmennheten til reell medvirkning, og økt grad av erfaringsutveksling mellom prosjektledere. Her har vi prosjektlederforumet som bør være mer aktivt. Noen vannområder mener at vannregionmyndigheten bør ta ansvaret for politikeropplæringen, mens andre mener at dette gjøres best av vannområdet. Flere venter på initiativet som ble tatt av VRM om dette. Se vedlegg 4. VRM kan bruke vannområdene for å få ut informasjon lokalt / til lokale oppslag. VRM må legge til rette for at vannområdene får lage gode hjemmesider, enten på Vannportalen, eller med gode lenker til egne hjemmesider. Østfold fylkeskommune som vannregionmyndighet må bruke mer tid og ressurser på informasjonsarbeidet i vannregionen. 16

17 Vedlegg 1. Organisasjonskart for vannregion Glomma 17

18 Vedlegg 2. Detaljer om innhold på vannportalen.no/glomma Hovedsiden Nyheter i vannregionen. Det er relativt få nyheter som er lagt ut i Fakta om vannregionen med kart. Både teksten og kartet bør oppdateres. Arbeid i vannregionen. Dette temaet inneholder nyheter, og organisering av arbeidet med illustrasjon og deltakere i politisk styringsgruppe og arbeidsgruppen. Nyhetene her omfatter annonsering av møter, og inneholder saksdokumenter, referater og presentasjoner. Det er imidlertid ingen nye saker siden Plandokumenter med lenker. Det er lenker til dokumentene fra både 1. og 2. planperiode, men ingen omtale av de ulike typene av dokumenter. Vannområdene. Temaet viser kart over alle vannområdene i vannregionen, og har en egen omtale av vannområdene valgt ut i 1. planperiode. Det er lenke til vannområdene i 1. planperiode og til noen av dem i 2. planperiode. Publikasjoner. Det er lenke til forvaltningsplanen for Glomma, til statusrapporter for fem vannområder og til en overvåkingsrapport for Glomma fra Det er også lenke til sentrale publikasjoner. Kontaktinformasjon. Denne siden inneholder navn og telefonnummer til kontaktpersoner i alle fylkeskommuner og hos fylkesmennene. Nedenfor gis en oversikt over hvilke vannområder som er omtalt på vannportalen.no/glomma, og hva siden inneholder om de forskjellige vannområdene. Bekkelagsbassenget; ingen informasjon, bare lenke til hjemmeside. Bunnefjorden med vassdrag; ingen informasjon om vannområdet, inneholder noen nyheter (siste 2009), lenke til hjemmesiden. Enningdalselva; informasjon om vannområdet, ikke lenke til hjemmesiden. Haldenvassdraget; informasjon om vannområdet med kontaktinformasjon, vannområdeutvalg og temagrupper med deltagere, møteinnkallinger og møtereferater (ikke oppdatert etter 2009), rapporter med lenker (siste 2008), vannføringsdata (oppdatert 2010). Ikke lenke til hjemmesiden (hjemmesiden er relativt ny). Leira Nitelva; ingen informasjon om vannområdet, nyheter (siste 2010), lenke til hjemmesiden. Lysaker Sørkedalsvassdraget; ingen informasjon om vannområdet, nyheter (siste 2008), lenke til hjemmeside om Lysakerelva på Friluftsetatens sider. Ikke oppdatert 18

19 (siste 2010). Ingen informasjon om at vannområdet inngår i vannområde Indre Oslofjord Vest i 2. planperiode, og dette vannområdet er heller ikke nevnt i oversikten. Glomma Sør for Øyeren; ingen informasjon, lenke direkte til hjemmesiden. Mjøsa; informasjon om vannområdet og lenke til hjemmesiden i teksten. Underside om Hunnselva, som var eget vannområde i 1. planperiode, med info og lenke til hjemmeside. Femund- / Trysilvassdraget og Røgden; informasjon om vannområdet, organisering (2007), om forvaltningsplanen (2009), møtereferater (2009), nyheter (2009). Ikke lenke til hjemmeside. Morsa; ingen informasjon om vannområdet, inneholder noen nyheter (siste 2009), lenke til hjemmesiden. Ytre Oslofjord; kort informasjon om prosjektområdet med kontaktinformasjon. Ikke lenke til hjemmeside. 19

20 Vedlegg 3. Detaljer om innhold på vannområdenes hjemmesider Morsa Hjemmesiden inneholder: Nyheter (mangler dato). Om Morsa; O vannområdet Morsa og organisering, partnere, styremedlemmer (vannområdeutvalget) og temagrupper. Om regelverket med lenker. Rapportarkiv. Lenker til aktuelle nettsider. Kontaktinformasjon med kontaktperson. Oversikt over miljømål og miljøtilstand, med lenker til mer informasjon. Oversikt over tiltak med lenker til tiltaksanalyse og handlingsplan. Om problematikken i Vestre Vansjø. Informasjon om hvordan vannområdet jobber; om forpliktende organisering og kunnskapsbasert forvaltning. Fyldig informasjon om tiltak, regelverk og veiledning under fagene landbruk og avløp. Hjemmesiden mangler: Savner mer tilgjengelig lenke til publikasjoner (faktaarkene, brosjyre etc.) Hjemmesiden er ikke utvidet med de nye delene av vannområdet. Mjøsa Hjemmesiden inneholder: Nyheter. Aktuelle lenker til tekst om vanndirektivet, miljømål, miljøtilstanden i Mjøsa og kart over vannområdet. Kontaktinformasjon er lett synlig. 20

Hvordan jobber vi i PURA?

Hvordan jobber vi i PURA? PURA VANNOMRÅDET BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET Hvordan jobber vi i PURA? Innlegg for Faggruppe Vannkvalitet og vassdragsbruk, vannområde Glomma Sør, 19.11.2015 Anita Borge prosjektleder

Detaljer

Arbeidsprosessen frem mot 2015 - oppgaver, medvirkning og organisering

Arbeidsprosessen frem mot 2015 - oppgaver, medvirkning og organisering Arbeidsprosessen frem mot 2015 - oppgaver, medvirkning og organisering Vannsamling Haugesund 9. juni 2011 Elin Valand, rådgiver, Rogaland fylkeskommune Fremdriftsplan Gjelder kun Figgjo Konsekvensutredning??

Detaljer

Vedtak av regionale planer for vannforv altning 2016-2021 i Akershus fylkeskommune

Vedtak av regionale planer for vannforv altning 2016-2021 i Akershus fylkeskommune FYLKESADMINISTRASJONEN «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse(oppgisvedsvar) Anja Winger 21.12.2015 2011/21130-86/174041/2015EMNE K54 Telefon 22055645

Detaljer

Planprogrammet

Planprogrammet Planprogrammet 2010-2015 Lars Ekker Rådgiver, enhet for plan og miljø 29.10.2010 s. 1 Foto: Crestock.com Innhold Hva er hensikten med planprogrammet? Hvem er målgruppen? Kravene til et godt planprogram

Detaljer

Helhetlig vannforvaltning

Helhetlig vannforvaltning Helhetlig vannforvaltning Vannområde Hallingdal 19. juni 2009 Innledning Bakgrunn Organisering i Geografisk inndeling Vannområde Hallingdal 1 EUs vanndirektiv og vannforskriften EUs rammedirektiv for vann

Detaljer

Arbeidet med vannforskriften i Nordland

Arbeidet med vannforskriften i Nordland Arbeidet med vannforskriften i Nordland Lars Ekker, rådgiver Seksjon for plan og miljø 22.11.2011 07.12.2011 1 Innhold Vannforskriften og den nye vannforvaltningen Utfordringer i Nordland Organisering,

Detaljer

Handlingsprogram for Regional plan for vannforvaltning i vannregion Nordland og Jan Mayen - 2016

Handlingsprogram for Regional plan for vannforvaltning i vannregion Nordland og Jan Mayen - 2016 Handlingsprogram for Regional plan for vannforvaltning i vannregion Nordland og Jan Mayen - 2016 2. Høringsutkast Høringsfrist: 19. august 30. september 2015 Beskrivelse av planen Regional plan for vannregion

Detaljer

Helhetlig vannforvaltning, fra fjell til fjord. Vattenrådens dag, 21. februar, Karlstad

Helhetlig vannforvaltning, fra fjell til fjord. Vattenrådens dag, 21. februar, Karlstad Helhetlig vannforvaltning, fra fjell til fjord Vattenrådens dag, 21. februar, Karlstad Arne Magnus Hekne Miljørådgiver Trine Frisli Fjøsne Rådgiver vannforvaltning Innføringen/implementeringen av Eu`s

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Vannregionutvalget Møtested: Radisson Blu Plaza Hotel, Oslo Dato: 24. august 2010

Møteprotokoll. Utvalg: Vannregionutvalget Møtested: Radisson Blu Plaza Hotel, Oslo Dato: 24. august 2010 1 Møteprotokoll Utvalg: Vannregionutvalget Møtested: Radisson Blu Plaza Hotel, Oslo Dato: 24. august 2010 Deltakere: Kommuner Aremark kommune Asker kommune Aurskog-Høland kommune Bærum kommune Eidsvoll

Detaljer

Handlingsprogram for Finnmark vannregion og Norsk-finsk vannregion 2016

Handlingsprogram for Finnmark vannregion og Norsk-finsk vannregion 2016 Handlingsprogram for Finnmark vannregion og Norsk-finsk vannregion 2016 www.vannportalen.no Kystfisker ved Sørøya, Sørøya, Seiland og Kvaløya med innland vannområde. Foto: Tor Harry Bjørn Beskrivelse av

Detaljer

Kapittel 6 Organisering av arbeidet

Kapittel 6 Organisering av arbeidet Kapittel 6 Organisering av arbeidet Fylkestinget Fylkesrådet (Styringsgruppe) Vannregionutvalget (VRU) Referansegruppe Sekretariat For VRU og Arb. utvalg Arb. utvalg Regionale sektorer Lofoten Vesterålen

Detaljer

VRM og forventninger til arbeidet i VO

VRM og forventninger til arbeidet i VO VRM og forventninger til arbeidet i VO Nordland fylkeskommune Rådgiver/Lars Ekker 17.03.2011 19.03.2011 1 Innhold Generelt om roller og organisering Hvilke forventninger har vi til vannområdene og arbeidet

Detaljer

Helhetlig vannforvaltning i kommunene. Rådgiver, Lars Ekker Nordland fylkeskommune/ vannregionmyndigheten i Nordland

Helhetlig vannforvaltning i kommunene. Rådgiver, Lars Ekker Nordland fylkeskommune/ vannregionmyndigheten i Nordland Helhetlig vannforvaltning i kommunene Rådgiver, Lars Ekker Nordland fylkeskommune/ vannregionmyndigheten i Nordland Fylkestinget vedtok den 09.12.2015 Regional plan for vannforvaltning i vannregion Nordland

Detaljer

Regional plan for vannforvaltning For vannregion Glomma og Grensevassdragene

Regional plan for vannforvaltning For vannregion Glomma og Grensevassdragene Regional plan for vannforvaltning For vannregion Glomma og Grensevassdragene Vannregionene: Fra Tydal i nord til Fredrikstad i sør. Norges Lengste elv Norges største innsjø 13 % av Norges areal 13 vannområder:

Detaljer

2/13 13/ /13 GJENNOMGANG AV FORSLAG TIL VESENTLIGE VANNFORVALTNINGSSPØRSMÅL - VANNREGION TROMS

2/13 13/ /13 GJENNOMGANG AV FORSLAG TIL VESENTLIGE VANNFORVALTNINGSSPØRSMÅL - VANNREGION TROMS Næringsetaten SAKSLISTE Utvalg: : 06.06.2013 Tid: 10:30-00:00 Møtested: Fylkeshuset Saksnr. Arkivsaksnr. Løpenr. Gradering Tittel 1/13 13/1232-9 20460/13 FORLENGELSE AV OPPNEVNELSE AV VANNREGIONUTVALGET

Detaljer

Handlingsprogram for vannregion Vest-Viken

Handlingsprogram for vannregion Vest-Viken Handlingsprogram for vannregion Vest-Viken 2016 1 Regional plan for vannforvaltning i vannregion Vest-Viken 2016-2021 består av tre dokumenter: 1. Regional plan for vannforvaltning i vannregion Vest-Viken

Detaljer

Erfaringer fra første runde. Hva fungerte eller fungerte ikke?

Erfaringer fra første runde. Hva fungerte eller fungerte ikke? Erfaringer fra første runde. Hva fungerte eller fungerte ikke? Sigurd Enger, Akershus Bondelag Vi får Norge til å gro! Disposisjon Bakgrunn Vannområdene Arbeidet: Hva har fungert hva har ikke fungert Finansiering,

Detaljer

intern evaluering i direktoratene

intern evaluering i direktoratene Forslag til tema og hjelpespørsmål for intern evaluering i direktoratene Versjon 150917 Hensikten med denne evalueringen er intern: hvordan etatene selv har deltatt i og opplevd planperioden, og forbedringspunkter

Detaljer

Prosjektplan for Vassområde Vest

Prosjektplan for Vassområde Vest Prosjektplan for Vassområde Vest Bakgrunn Arbeidet med regionale forvaltningsplaner for vann er hjemlet i Forskrift om rammer for vannforvaltningen (vannforskriften), som er en verifisering av EUs rammedirektiv

Detaljer

Vannområdeutvalg og prosjektleder

Vannområdeutvalg og prosjektleder Miljøvernkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.06.2011 36909/2011 2011/5519 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/97 Formannskapet 30.06.2011 Vannområdeutvalg og prosjektleder Sammendrag I perioden

Detaljer

Forventninger til deltagelse, innhold og kvalitet på lokale tiltaksanalyser

Forventninger til deltagelse, innhold og kvalitet på lokale tiltaksanalyser Forventninger til deltagelse, innhold og kvalitet på lokale tiltaksanalyser Seminar om tiltaksanalyser og tiltaksmodulen 10. april 2013 Rådgiver Katrine Erikstad Nordland fylkeskommune/ Vannregion Nordland

Detaljer

- Organisering, prosess, framdrift

- Organisering, prosess, framdrift Fylkesmannen i Oppland Vannområde Mjøsa - Organisering, prosess, framdrift Odd Henning Stuen - daglig leder Vassdragsforbundet - Vassdragsforbundet ser dagens lys etter initiativ fra styringsgruppen

Detaljer

Saksfremlegg HØRINGSVAR PÅ FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR FORVALTNINGSPLAN FOR VANNREGION GLOMMA

Saksfremlegg HØRINGSVAR PÅ FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR FORVALTNINGSPLAN FOR VANNREGION GLOMMA Arkivsak: 10/6387-2 Sakstittel: K-kode: K54 & 13 Saksbehandler: Bjørn Viken Saksfremlegg HØRINGSVAR PÅ FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR FORVALTNINGSPLAN FOR VANNREGION GLOMMA 2016-2021 Innstilling: 1. Forslag

Detaljer

Vattenförvaltning og åtgärdsprogram i Norge. Anders Iversen, prosjektleder

Vattenförvaltning og åtgärdsprogram i Norge. Anders Iversen, prosjektleder Vattenförvaltning og åtgärdsprogram i Norge Anders Iversen, prosjektleder Norge-Finland Norge www.dirnat.no Vattenförvaltning i Norge Vannforskriften. Organisering i Norge. 1. og 2. syklus i Norge. Beslutninger.

Detaljer

Velkommen til åpent møte om vannkvalitet i PURA, vannområdet Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget

Velkommen til åpent møte om vannkvalitet i PURA, vannområdet Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget Velkommen til åpent møte om vannkvalitet i PURA, vannområdet Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget Oppegårdstjernet, Frogn Foto: Sommerseth Design kl tema innlegg ved rolle/representerer 19.00-19.10

Detaljer

Kraftbransjen og vanndirektivet - Regionvise kontaktmøter

Kraftbransjen og vanndirektivet - Regionvise kontaktmøter Kraftbransjen og vanndirektivet - Regionvise kontaktmøter Vinter 2012 Geir Taugbøl Det blir laget en plan for «ditt» vann Alle vannforekomster skal inngå i en forvaltningsplan under vanndirektivet Potensielt

Detaljer

Høringsforslag Handlingsprogram for vannregion Vest Viken

Høringsforslag Handlingsprogram for vannregion Vest Viken 1 Forslag til Regional plan for vannforvaltning i vannregion Vest Viken 2016 2021 sendes på høring i perioden 1. juli 31. desember 2014. Planen består av fire dokumentpakker: 1. Regional plan for vannforvaltning

Detaljer

PROSJEKT PURA: VANNOMRÅDE BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET

PROSJEKT PURA: VANNOMRÅDE BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET PROSJEKT PURA: VANNOMRÅDE BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET Til stede: Anita Borge, prosjektleder PURA Liv Kjersti Hjerpeton, Frogn kommune LKH Stig Bell, Oppegård kommune SB Knut Bjørnskau,

Detaljer

Iht. adresseliste. Innspill til tiltaksanalyser i vannregionene

Iht. adresseliste. Innspill til tiltaksanalyser i vannregionene Iht. adresseliste Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no Internett: www.klif.no

Detaljer

PROSJEKT PURA: VANNOMRÅDE BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET

PROSJEKT PURA: VANNOMRÅDE BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET PROSJEKT PURA: VANNOMRÅDE BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET Til stede: Anita Borge, prosjektleder PURA (møteleder) Stig Bell, Oppegård kommune Arnt Øybekk, Ås kommune AØ Marie Fossum, Nesodden

Detaljer

PURA Vannområde Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget

PURA Vannområde Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget PURA Vannområde Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget - Forvaltningsplaner og tiltaksanalyse. Erfaringer fra vannområde PURA. - Implementering av avløpstiltak i Oppegård kommune. Oslo SAS Scandinavia,

Detaljer

Vannforskriften fra plan til konkret handling i alle sektorer VA-juskonferanse Clarion Hotel, Gardermoen 24. november 2011

Vannforskriften fra plan til konkret handling i alle sektorer VA-juskonferanse Clarion Hotel, Gardermoen 24. november 2011 Vannforskriften fra plan til konkret handling i alle sektorer VA-juskonferanse Clarion Hotel, Gardermoen 24. november 2011 Håvard Hornnæs, FM Østfold Helhetlig vannforvaltning For første gang i Norge en

Detaljer

Vår satsing på medvirkning for bedre vannforvaltning

Vår satsing på medvirkning for bedre vannforvaltning Vår satsing på medvirkning for bedre vannforvaltning Åsa Renman, vannkoordinator FRIFO - Friluftslivets fellesorganisasjon SABIMA - Samarbeidsrådet for biologisk mangfold SRN - Samarbeidsrådet for Naturvernsaker

Detaljer

VA-dagene Innlandet 2010

VA-dagene Innlandet 2010 VA-dagene Innlandet 2010 Vannområde Hunnselva i lys av EU s Rammedirektiv Status Oppfølging Einar Kulsvehagen Virksomhetsleder Teknisk drift Gjøvik kommune Vanndirektivet Rammedirektivet for vann EU s

Detaljer

Møte med Ofoten Regionråd - Arbeidet med vannforskriften

Møte med Ofoten Regionråd - Arbeidet med vannforskriften Møte med Ofoten Regionråd - Arbeidet med vannforskriften Nordland fylkeskommune Rådgiver Lars Ekker 17.02.2011 24.02.2011 1 Innhold i presentasjonen Vannforskriften og den nye vannforvaltningen Organisering

Detaljer

Uttalelse til planprogram Forvaltningsplan for vannregion Glomma med indre Oslofjord 2016-2021

Uttalelse til planprogram Forvaltningsplan for vannregion Glomma med indre Oslofjord 2016-2021 Morsa,NNOKIR/;pt utvalcf MOTTATT 2 JuNI20n Vannregionmyndigheten for vannregion Glomma med indre Oslofjord Østfold fylkeskommune Postboks 220 1701 Sarpsborg Moss 17. juni 2011 Uttalelse til planprogram

Detaljer

Vannforskriften Helhetlig vannforvaltning. Anne Fløgstad Smeland, Prosjektleder, vannområdene i Øst-Finnmark Vannsamlinger november 2011

Vannforskriften Helhetlig vannforvaltning. Anne Fløgstad Smeland, Prosjektleder, vannområdene i Øst-Finnmark Vannsamlinger november 2011 Vannforskriften Helhetlig vannforvaltning Anne Fløgstad Smeland, Prosjektleder, vannområdene i Øst-Finnmark Vannsamlinger november 2011 Alle er opptatt av vann: Drikkevann Fiske og friluftsliv Badevann

Detaljer

1. Velkommen Ansvarlig Frist

1. Velkommen Ansvarlig Frist Referat Administrativ prosjektgruppe Møte nr. 2-2014. Dato: 16.09.2014 Tid: 10 14 Sted: Årnes Møte innkalt av: Kristian Moseby Møtedeltakere: Anja C. Winger (Akershus Fylkeskommune), Stein Rosten (Enebakk),

Detaljer

Handlingsprogram Regional plan for vannforvaltning for vannregion Rogaland

Handlingsprogram Regional plan for vannforvaltning for vannregion Rogaland Handlingsprogram 2016-2018 Regional plan for vannforvaltning for vannregion Rogaland 2016 2021 Vedtatt av fylkestingene i vannregionen - desember 2015 1 Beskrivelse av regional plan og tiltaksprogram Regional

Detaljer

Referat: Møte i vannområdeutvalg for vannområde Grensevassdragene 21.11.2012 på Terningen Arena, Elverum

Referat: Møte i vannområdeutvalg for vannområde Grensevassdragene 21.11.2012 på Terningen Arena, Elverum Referat: Møte i vannområdeutvalg for vannområde Grensevassdragene 21.11.2012 på Terningen Arena, Elverum Deltakere: Espen Andrè Kristiansen Inger Stubsjøen Ellisiv Hovig Lise Selnes Bjørn Tore Bækken Ove

Detaljer

GODKJENNING FOR UTSENDELSE PÅ 2. GANGS HØRING REGIONAL PLAN OG REGIONALT TILTAKSPROGRAM, OG HANDLINGSPROGRAM PÅ HØRING VANNREGION ROGALAND

GODKJENNING FOR UTSENDELSE PÅ 2. GANGS HØRING REGIONAL PLAN OG REGIONALT TILTAKSPROGRAM, OG HANDLINGSPROGRAM PÅ HØRING VANNREGION ROGALAND Saksutredning: GODKJENNING FOR UTSENDELSE PÅ 2. GANGS HØRING REGIONAL PLAN OG REGIONALT TILTAKSPROGRAM, OG HANDLINGSPROGRAM PÅ HØRING VANNREGION ROGALAND 2016-2021 Trykte vedlegg: - Høringsforslag for

Detaljer

PROSJEKTPLAN FOR TANA VANNOMRÅDE (2013-2015), VANNREGION FINNMARK. Karasjok, Tana, Berlevåg og Gamvik kommuner.

PROSJEKTPLAN FOR TANA VANNOMRÅDE (2013-2015), VANNREGION FINNMARK. Karasjok, Tana, Berlevåg og Gamvik kommuner. PROSJEKTPLAN FOR TANA VANNOMRÅDE (2013-2015), VANNREGION FINNMARK. Karasjok, Tana, Berlevåg og Gamvik kommuner. Forord Prosjektet Tana vannområde er et samarbeid mellom kommunene Tana, Karasjok, Berlevåg

Detaljer

VRUs innstilling til fastsettelse av planprogram for forvaltningsplan for vannregion Nordland

VRUs innstilling til fastsettelse av planprogram for forvaltningsplan for vannregion Nordland Notat VRUs innstilling til fastsettelse av planprogram for forvaltningsplan for vannregion Nordland Fra: Vannregionutvalget i vannregion Nordland (VRU) Til: Vannregionmyndigheten i Nordland Fylkesrådet

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Nilssen Arkiv: K54 Arkivsaksnr.: 11/1538 VANNOMRÅDE VEFSNFJORDEN OG LEIRFJORD ORGANISERING OG KOSTNADSFORDELING Rådmannens innstilling: 1. Vannområdeutvalget

Detaljer

Norges vassdragsog energidirektorat

Norges vassdragsog energidirektorat Norges vassdragsog energidirektorat NVEs arbeid med tiltaksanalyser Pernille Dorthea Bruun Tilsyns- og beredskapsavdelingen God økologisk tilstand (GØT) eller Godt økologisk potensial (GØP) Hva har vi:

Detaljer

VANNFORSKRIFTENS PLANFASER, NASJONAL OG REGIONAL ORGANISERING

VANNFORSKRIFTENS PLANFASER, NASJONAL OG REGIONAL ORGANISERING VANNFORSKRIFTENS PLANFASER, NASJONAL OG REGIONAL ORGANISERING 1 Vannforskriften gjennomfører Vanndirektivet i norsk rett Forskrift om rammer for vannforvaltningen (heretter vannforskriften), trådte i kraft

Detaljer

PROSJEKT PURA: VANNOMRÅDE BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET

PROSJEKT PURA: VANNOMRÅDE BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET PROSJEKT : VANNOMRÅDE BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET Møtegruppe: Norconsult og statusmøte i forbindelse med evaluering og revidering av "Tiltaksanalyse for 2009" Til stede: Fra Norconsult:

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arne J. Grimstad Blyseth Arkiv: K54 Arkivsaksnr.: 11/451-3 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arne J. Grimstad Blyseth Arkiv: K54 Arkivsaksnr.: 11/451-3 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arne J. Grimstad Blyseth Arkiv: K54 Arkivsaksnr.: 11/451-3 Klageadgang: Nei ARBEID I VANNOMRÅDE VEFSNFJORDEN/LEIRFJORDEN ORGANISERING OG KOSTNADSFORDELING.

Detaljer

Tiltaksplan arbeidet. Finn Grimsrud Haldenvassdraget vannområde

Tiltaksplan arbeidet. Finn Grimsrud Haldenvassdraget vannområde Tiltaksplan arbeidet Finn Grimsrud Haldenvassdraget vannområde Haldenvassdraget er med i første planperiode 2009-2015 1. Vesentlige vann- forvaltningsspørsmål Hvert vannområde har laget sin beskrivelse:

Detaljer

Forvaltningsplan 2010-2015

Forvaltningsplan 2010-2015 Forvaltningsplan 2010-2015 Vannregion 1: Glomma/Indre Oslofjord inkludert grensevassdrag på Østlandet Med spesielt fokus på vannområder i første planperiode Haldenvassdraget Vansjø-/ Hobølvassdraget (Morsa)

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Siv Kristin Berge SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31

Detaljer

Arbeidet med vannforskriften Status

Arbeidet med vannforskriften Status Arbeidet med vannforskriften Status Rådgiver/Lars Ekker 06.03.2012 1 Innhold Kort om vannforskriften Status og videre fremdrift Gjennomgang av vannområdene i nordre del av Nordland Litt om ansettelse av

Detaljer

PROSJEKT PURA: VANNOMRÅDE BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET

PROSJEKT PURA: VANNOMRÅDE BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET PROSJEKT PURA: VANNOMRÅDE BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET Til stede: Anita Borge, prosjektleder PURA Hanne S. Tomter, Oslo kommune HST Bjørn Buller, Nordre Follo renseanlegg BB Stig Bell,

Detaljer

STYRINGSGRUPPA FOR VANNOMRÅDE LEIRA SÆRUTSKRIFT FRA MØTE 29.01.08

STYRINGSGRUPPA FOR VANNOMRÅDE LEIRA SÆRUTSKRIFT FRA MØTE 29.01.08 STYRINGSGRUPPA FOR VANNOMRÅDE LEIRA SÆRUTSKRIFT FRA MØTE 29.01.08 Vedtak Sak 1/08 - Opprettelse av prosjektlederstilling for Nitelva og Leira Styringsgruppa for vassdragsutvalg Leira anbefaler forslag

Detaljer

Høring om vesentlige vannforvaltningsspørsmål i vannregion Glomma

Høring om vesentlige vannforvaltningsspørsmål i vannregion Glomma SENTRALADMINISTRASJONEN Østfold fylkeskommune Pb 220 1702 SARPSBORG Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Anja Winger 19.12.2012 2011/21130-18/123497/2012 EMNE K54 Telefon 22055645

Detaljer

Sluttrapport fra Norsk Vanns arbeidsgruppe for gjennomføring av vannforskriften

Sluttrapport fra Norsk Vanns arbeidsgruppe for gjennomføring av vannforskriften Sluttrapport fra Norsk Vanns arbeidsgruppe for gjennomføring av vannforskriften Mandat og sammensetning Gjennom første planperiode etter innføring av vannforskriften ble det sannsynliggjort at VA-sektoren

Detaljer

Handlingsprogramfor vannregionvest-viken2016 1

Handlingsprogramfor vannregionvest-viken2016 1 Handlingsprogramfor vannregionvest-viken2016 1 Regional plan for vannforvaltning i vannregion Vest - Viken 2016-2021 består av tre dokumenter: 1. Regional plan f or vannforvaltning i vannregion Vest -

Detaljer

Søknad om miljøtiltaksmidler fra Sandnes kommune - Jæren Vannområde - Tiltakspakke 2015 - Søknadsomgang 2

Søknad om miljøtiltaksmidler fra Sandnes kommune - Jæren Vannområde - Tiltakspakke 2015 - Søknadsomgang 2 Rogaland fylkeskommune Postboks 130 Sentrum 4001 STAVANGER Elin Valand Sandnes, 21.08.2015 Deres ref: Vår ref: 13/01475-50 Saksbehandler: Monica Nedrebø Nesse Arkivkode: --- Søknad om miljøtiltaksmidler

Detaljer

Gjennomføring av vanndirektivet i Norge

Gjennomføring av vanndirektivet i Norge Gjennomføring av vanndirektivet i Norge og de største utfordringene så langt Foto: Anders Iversen Foto: Morguefile Foto: Anders Iversen Anders Iversen 11. november 2014 Foto: Bjørn Mejdell Larsen, NINA

Detaljer

Vesentlige vannforvaltningsspørsmål

Vesentlige vannforvaltningsspørsmål Vesentlige vannforvaltningsspørsmål For de deler av vannområde Dalälven som ligger i Norge og tilhører Bottenhavet vattendistrikt 29.06.12 1 1. Forord Dette er Vesentlige vannforvaltningsspørsmål (VVS)

Detaljer

Forvaltningsplan 2010-2015

Forvaltningsplan 2010-2015 Forvaltningsplan 2010-2015 Vannregion 1: Glomma/Indre Oslofjord inkludert grensevassdrag på Østlandet Med spesielt fokus på vannområder i første planperiode Haldenvassdraget Vansjø-/ Hobølvassdraget (Morsa)

Detaljer

Status siden sist. Fagleder miljø, Katrine Erikstad Nordland fylkeskommune/ vannregionmyndigheten i Nordland

Status siden sist. Fagleder miljø, Katrine Erikstad Nordland fylkeskommune/ vannregionmyndigheten i Nordland Status siden sist Fagleder miljø, Katrine Erikstad Nordland fylkeskommune/ vannregionmyndigheten i Nordland Nasjonalt Fokus på evaluering av planfasen Oppstart av arbeid med revidering og utarbeidelse

Detaljer

Høring og offentlig ettersyn regional plan for vannforvaltning i vannregion Vestviken vannområde 2016-2021

Høring og offentlig ettersyn regional plan for vannforvaltning i vannregion Vestviken vannområde 2016-2021 Side 1 av 6 Tønsberg kommune JournalpostID 14/49639 Saksbehandler: Per Halle, telefon: 33 34 80 00 Rådmannens stab Høring og offentlig ettersyn regional plan for vannforvaltning i vannregion Vestviken

Detaljer

Prioritering av områder i Hedmark for tilskudd til utsatt jordarbeiding i klasse 1 og 2. Vannforskriftsamling 18. og 19.

Prioritering av områder i Hedmark for tilskudd til utsatt jordarbeiding i klasse 1 og 2. Vannforskriftsamling 18. og 19. Prioritering av områder i Hedmark for tilskudd til utsatt jordarbeiding i klasse 1 og 2 Vannforskriftsamling 18. og 19. oktober 2016 Lars Martin Hagen, Fylkesmannen i Hedmark Trine Frisli Fjøsne, Hedmark

Detaljer

Forvaltningsarbeidet. Finn Grimsrud, Haldenvassdraget vannområde

Forvaltningsarbeidet. Finn Grimsrud, Haldenvassdraget vannområde Forvaltningsarbeidet Finn Grimsrud, Haldenvassdraget vannområde Haldenvassdraget vannområde 4 kommuner 15 mil langt Aurskog-Høland 190 000 dekar dyra mark 4000 boliger uten godkjente renseløsninger (2008)

Detaljer

Koordineringen av arbeidet med forvaltningsplanen

Koordineringen av arbeidet med forvaltningsplanen Koordineringen av arbeidet med forvaltningsplanen Om vannregionutvalg og prosesser - utfordringer og anledninger som FM har stått overfor Marianne Seland, Vannregionmyndigheten i Vest-Viken Utfordringer

Detaljer

Saksbehandler: Miljøvernkonsulent, Kari-Anne Steffensen Gorset

Saksbehandler: Miljøvernkonsulent, Kari-Anne Steffensen Gorset Arkivsaksnr.: 10/2264-2 Arkivnr.: K54 Saksbehandler: Miljøvernkonsulent, Kari-Anne Steffensen Gorset HØRING AV PLANPROGRAM - VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED FORVALTNINGSPLAN FOR VANNREGION VEST - VIKEN

Detaljer

FYLKESRÅDMANNEN Regionalplanavdelingen

FYLKESRÅDMANNEN Regionalplanavdelingen FYLKESRÅDMANNEN Regionalplanavdelingen Medlemmer av Jæren vannområdeutvalg 20.04.2015 Deres ref.: Saksbehandler: Elin Valand Saksnr. 15/889-5 Direkte innvalg: Løpenr. 25309/15 Arkivnr. K54 MØTEREFERAT

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Versjon: 30.06.2008

Kommunikasjonsplan. Versjon: 30.06.2008 Kommunikasjonsplan Versjon: 30.06.2008 1 PURA: Vannområdet Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget gjennomføring av EUs vannrammedirektiv 1. Innledning Kommunikasjonsplanen for prosjektet PURA,

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 11/591-11 Øyvind Dag Dahle, 35957033

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 11/591-11 Øyvind Dag Dahle, 35957033 Sauherad kommune Plan- og forvaltningsenheten Buskerud Fylkeskommune Postboks 3563 3007 DRAMMEN Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 11/591-11 Øyvind Dag Dahle, 35957033 FA-K54 16.12.2014

Detaljer

Fristene løper, vi har begrensede ressurser både i forhold til personell og midler til overvåking, problemkartlegging og kjøp av konsulenttjenester

Fristene løper, vi har begrensede ressurser både i forhold til personell og midler til overvåking, problemkartlegging og kjøp av konsulenttjenester Fristene løper, vi har begrensede ressurser både i forhold til personell og midler til overvåking, problemkartlegging og kjøp av konsulenttjenester og ekspertvurderinger fra institutter. I denne presentasjonen

Detaljer

VANNKVALITETSMÅL DE FEM VIKTIGE PÅVIRKNINGER

VANNKVALITETSMÅL DE FEM VIKTIGE PÅVIRKNINGER VANNKVALITETSMÅL GOD ØKOLOGISK TILSTAND GOD KJEMISK TILSTAND BRUKERMÅL KOBLE GOD ØKOLOGISK TILSTAND TIL BRUKERMÅL VIKTIG DE FEM VIKTIGE PÅVIRKNINGER EUTROFIERING GJENSLAMMING PARTIKULÆRT MATERIALE GJENSLAMMING,

Detaljer

Vann-Nett og medvirkning i gjennomføringen av EUs vanndirektiv og vannforvaltning

Vann-Nett og medvirkning i gjennomføringen av EUs vanndirektiv og vannforvaltning Vann-Nett og medvirkning i gjennomføringen av EUs vanndirektiv og vannforvaltning GIS i vassdrag, 20. 21. januar 2010 NOVA konferansesenter, Trondheim Hege Sangolt, Direktoratet for naturforvaltning EUs

Detaljer

FYLKESRÅDMANNEN Regionalplanavdelingen

FYLKESRÅDMANNEN Regionalplanavdelingen FYLKESRÅDMANNEN Regionalplanavdelingen Medlemmer av vannområdeutvalg og arbeidsgruppe For Haugalandet vannområde 03.06.2015 Deres ref.: Saksbehandler: Vegard Næss Saksnr. 15/10366-1 Direkte innvalg: 51

Detaljer

PROSJEKT PURA: VANNOMRÅDET BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET

PROSJEKT PURA: VANNOMRÅDET BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET PROSJEKT PURA: VANNOMRÅDET BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET Møtegruppe: Til stede: Forfall: Prosjektgruppe PURA Anita Borge, prosjektleder og møteleder - Stig Bell, Oppegård kommune - SB

Detaljer

Fylkeskommunens rolle i vannforvaltningsarbeidet

Fylkeskommunens rolle i vannforvaltningsarbeidet Fylkeskommunens rolle i vannforvaltningsarbeidet AU-møte 4.november 2016 v/ Fagsjef Vigdis Espnes Landheim EUs vanndirektiv Vedtatt i EU: 2000 Fra fragmenterte temadirektiv til samordnet lovverk Beskytte

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Behandling: Enstemmig vedtatt. Side 1 av 1

DRAMMEN KOMMUNE. Behandling: Enstemmig vedtatt. Side 1 av 1 DRAMMEN KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK / Bystyret Saksnr: 146/14 Saksbeh. Frode Graff Arkivsaksnr. 14/11059-3 Org.enhet Plan og økonomi Møtedato 16.12.2014 Utvalg Bystyret HØRING - REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING

Detaljer

Status for arbeidet med vannforskriften i Nordland. Rådgiver Katrine Erikstad, Nordland fylkeskommune

Status for arbeidet med vannforskriften i Nordland. Rådgiver Katrine Erikstad, Nordland fylkeskommune Status for arbeidet med vannforskriften i Nordland Rådgiver Katrine Erikstad, Nordland fylkeskommune Disposisjon 1. Kort om arbeidet med vannforskriften 2. Status og videre arbeidet 3. Hvorfor er kommunene

Detaljer

Melding om vedtak i sak 15/112 Regional plan for vassforvaltning for Sogn og Fjordane vassregion Sluttbehandling

Melding om vedtak i sak 15/112 Regional plan for vassforvaltning for Sogn og Fjordane vassregion Sluttbehandling UTVIKLINGSAVDELINGEN Sogn og Fjordane fylkeskommune Askedalen 2 6863 Leikanger Vår dato: 17.12.2015 Vår referanse: 2012/42-15 Vår saksbehandler: Deres dato: Deres referanse: Hilde Reine, tlf. 32 80 86

Detaljer

Handlingsprogram 2013 og årsrapport 2012

Handlingsprogram 2013 og årsrapport 2012 Handlingsprogram 2013 og årsrapport 2012 Forvaltningsplan Glomma/ Indre Oslofjord www.vannportalen.no/glomma Vannregion Glomma dekker store deler av Østlandet, 101 r og 9 fylker. Vannregion Glomma strekker

Detaljer

Høringsuttalelse fra Sel kommune til Forslag til regional plan for vannforvaltning og regionalt tiltaksprogram for vannregion Glomma 2016-2021

Høringsuttalelse fra Sel kommune til Forslag til regional plan for vannforvaltning og regionalt tiltaksprogram for vannregion Glomma 2016-2021 SEL KOMMUNE Østfold fylkeskommune Postboks 220 1702 SARPSBORG Melding om vedtak Vår ref Deres ref: Saksbehandler Dato 2007/161/49/K54 Ingunn Synstnes 16.12.2014 ingunn.systnesgsencommune.no Høringsuttalelse

Detaljer

VANN, AVLØP OG VANNMILJØ I SKI Foredrag

VANN, AVLØP OG VANNMILJØ I SKI Foredrag VANN, AVLØP OG VANNMILJØ I SKI Foredrag 14.03.2012 Vannforvaltning i Ski - tiltaksretter vannovervåking Program i mange år med bruk av både kjemiske og biologiske parametre Sentralt er biotilgjengelig

Detaljer

Møte i vannområdeutvalgene for vannområdene Glomma og Grensevassdragene 19.11.13 Norsk Skogmuseum, Elverum

Møte i vannområdeutvalgene for vannområdene Glomma og Grensevassdragene 19.11.13 Norsk Skogmuseum, Elverum Referat: Vannområde Glomma Møte i vannområdeutvalgene for vannområdene Glomma og Grensevassdragene 19.11.13 Norsk Skogmuseum, Elverum Deltakere: Niels-F Rolsdorph (ordfører) Johny Solvang Ivar Solberg

Detaljer

PURA VANNOMRÅDE BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET

PURA VANNOMRÅDE BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET PURA VANNOMRÅDE BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET Hvordan kommunisere tiltaksanalysen? Norsk vannforening, 26.11.2008 Anita Borge, prosjektleder PURA HVA ER PURA? Et spleiselag mellom kommunene

Detaljer

Medvirkning- på papiret og i praksis Miljø- og friluftslivsorganisasjonenes engasjement for vannforskriften 25.09.2014

Medvirkning- på papiret og i praksis Miljø- og friluftslivsorganisasjonenes engasjement for vannforskriften 25.09.2014 Medvirkning- på papiret og i praksis Miljø- og friluftslivsorganisasjonenes engasjement for vannforskriften 25.09.2014 Silje Helen Hansen Vikarierende vannkoordinator SABIMA/SRN/FRIFO Hvem jeg representerer

Detaljer

Erfaringer fra Morsa-samarbeidet. Kjerstin Wøyen Funderud, ordfører i Våler (Sp)

Erfaringer fra Morsa-samarbeidet. Kjerstin Wøyen Funderud, ordfører i Våler (Sp) Erfaringer fra Morsa-samarbeidet Kjerstin Wøyen Funderud, ordfører i Våler (Sp) Hva er Morsa? Vannområdeutvalget Morsa er en videreføring av Morsa-prosjektet som startet opp i 1999 som et samarbeid mellom

Detaljer

Vannforskriftens økonomiske konsekvenser for kommunesektoren og avløpsanleggene. Kristin.Magnussen@sweco.no

Vannforskriftens økonomiske konsekvenser for kommunesektoren og avløpsanleggene. Kristin.Magnussen@sweco.no Vannforskriftens økonomiske konsekvenser for kommunesektoren og avløpsanleggene Kristin.Magnussen@sweco.no 1 Punkter i presentasjonen: Bakgrunn Formål med rapporten Hva vet vi om kostnader for kommuner

Detaljer

Saksbehandler: Rådgiver natur og miljø, Kari-Anne Steffensen Gorset

Saksbehandler: Rådgiver natur og miljø, Kari-Anne Steffensen Gorset Arkivsaksnr.: 12/1445-3 Arkivnr.: K54 &13 Saksbehandler: Rådgiver natur og miljø, Kari-Anne Steffensen Gorset HØRINGSUTTALELSE TIL DOKUMENTET VESENTLIGE VANNFORVALTNINGSSPØRSMÅL VANNREGION GLOMMA Hjemmel:

Detaljer

Tilstede på møtets del 1: John A. Ødbehr Vestby og Knut Espeland Spydeberg

Tilstede på møtets del 1: John A. Ødbehr Vestby og Knut Espeland Spydeberg REFERAT FRA MØTE 1/2015 I VANNOMRÅDEUTVALGET MORSA TID: TIRSDAG 24. FEBRUAR 2015 KL 09.00-15.00 INKLUDERT LUNSJ STED: SMAALENENE HOTELL, ASKIM Innkalt: Med stemmerett: Reidar Kaabbel Våler (leder), Tonje

Detaljer

PROSJEKT PURA: VANNOMRÅDET BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET

PROSJEKT PURA: VANNOMRÅDET BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET PROSJEKT PURA: VANNOMRÅDET BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET Til stede: Forfall: Møtegruppe: Møtested: Møtetid: Referent: Thore Vestby, Frogn kommune TV Johan Alnes, Ås kommune JA Sylvi Graham,

Detaljer

«HØRINGSSVAR TIL REGIONAL FORVALTNINGSPLAN FOR MØRE OG ROMSDAL VANNREGION»

«HØRINGSSVAR TIL REGIONAL FORVALTNINGSPLAN FOR MØRE OG ROMSDAL VANNREGION» Vassregion Møre og Romsdal Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset 6404 Molde Vår ref: Arkivnr. Deres ref: Dato: Åsa Fredly 42876/2014/S00 30.12.2014 «HØRINGSSVAR TIL REGIONAL FORVALTNINGSPLAN FOR MØRE

Detaljer

Referat fra prosjektgruppemøte 14.02.2013, Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma

Referat fra prosjektgruppemøte 14.02.2013, Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma Referat fra prosjektgruppemøte 14.02.2013, Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma Til stede: Tor Fodstad (gruppeleder, Eidsvoll), Marie Strand (Ullensaker), Winger (Akershus fylkeskommune), Haraldsen (Fylkesmannen

Detaljer

Forskrift om rammer for vannforvaltningen

Forskrift om rammer for vannforvaltningen Forskrift om rammer for vannforvaltningen Hvordan organiserer og koordinerer vi innsatsen? Innlegg på Juletreff, Bergen, 14. desember 2006 Av Kjell Kvingedal, Fylkesmannen i Hordaland, basert på foredrag

Detaljer

PROSJEKT PURA: VANNOMRÅDE BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET

PROSJEKT PURA: VANNOMRÅDE BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET PROSJEKT PURA: VANNOMRÅDE BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET Til stede: Forfall: Møtegruppe: Møtested: Møtetid: Referent: Neste møte: Anita Borge, prosjektleder PURA Hanne S. Tomter, Oslo kommune

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: 5/11 11/219 REFERATER 2 6/11 11/13 FORVALTNINGSPLAN FOR VANNREGION GLOMMA - HØRING PLANPROGRAM 3

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: 5/11 11/219 REFERATER 2 6/11 11/13 FORVALTNINGSPLAN FOR VANNREGION GLOMMA - HØRING PLANPROGRAM 3 SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK OG MILJØ Møtested: Herredshuset Møtedato: 30.03.2011 Tid: 18.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806000 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Veileder02:2010. Veiledningtilarbeidmedregionale vannforvaltningsplaneretervannforskriften. Veiledning ogmal

Veileder02:2010. Veiledningtilarbeidmedregionale vannforvaltningsplaneretervannforskriften. Veiledning ogmal Veileder02:2010 Planprogram Veiledningtilarbeidmedregionale vannforvaltningsplaneretervannforskriften Veiledning ogmal Veiledning til arbeid med regionale vannforvaltningsplaner etter vannforskriften

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 14/2851-7 Arknr.: J80 Saksbehandler: Knut Bjørnskau BEHANDLING: SAKNR. DATO Utvalg for teknikk og miljø 29/14 12.11.2014 Kommunestyret 101/14 03.12.2014 UTTALELSE TIL

Detaljer

Utkast til forvaltningsplan 2010-2015. Vannregion 1: Glomma/Indre Oslofjord inkludert grensevassdrag på Østlandet. samarbeid for bedre vannkvalitet

Utkast til forvaltningsplan 2010-2015. Vannregion 1: Glomma/Indre Oslofjord inkludert grensevassdrag på Østlandet. samarbeid for bedre vannkvalitet Utkast til forvaltningsplan 2010-2015 Vannregion 1: Glomma/Indre Oslofjord inkludert grensevassdrag på Østlandet Med spesielt fokus på vannområder i første planperiode Enningdalsvassdraget Haldenvassdraget

Detaljer

Høringsuttalelse fra Fredrikstad kommune til Vesentlige vannforvaltningsspørsmål Vannregion Glomma

Høringsuttalelse fra Fredrikstad kommune til Vesentlige vannforvaltningsspørsmål Vannregion Glomma Østfold fylkeskommune Vannregionmyndigheten for Glomma Postboks 220 1702 SARPSBORG Deres referanse Vår referanse Klassering Dato 2010/8218-52-156931/2012-PEHL M10 14.12.2012 Høringsuttalelse fra Fredrikstad

Detaljer

Jæren Vannområde. Avløpsgruppa. Årsmelding 2013

Jæren Vannområde. Avløpsgruppa. Årsmelding 2013 Jæren Vannområde Avløpsgruppa Årsmelding 2013 Uheldig utslipp fra defekt rensenlagg Monica Nedrebø Nesse Mai 2014 Vannområde Jæren www.vannportalen.no/rogaland Innhold Bakgrunn og beskrivelse av prosjektet...

Detaljer