Informasjonsarbeidet i Vannregion Glomma Status oktober 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Informasjonsarbeidet i Vannregion Glomma Status oktober 2011"

Transkript

1 Informasjonsarbeidet i Vannregion Glomma Status oktober 2011

2 Innledning På møtet i politisk styringsgruppe for vannregion Glomma den ble arbeidet med en informasjonsstrategi for vannregionen behandlet. Det ble enstemmig vedtatt i møtet at det må utarbeides en beskrivelse av informasjonsarbeidet i vannregionen for å vise hva som gjøres på dette området i dag. Arbeidet med en statusbeskrivelse er gjennomført av Grønn Hverdag ved Helene etter oppdrag fra Østfold fylkeskommune. Statusen inneholder hvilken type informasjon som blir formidlet og hvordan den blir formidlet på alle nivåer i vannregionen. Beskrivelsen inneholder også utarbeidet informasjonsmateriell og egne informasjonsopplegg, og informasjon som ligger ute på vannportalen og på hjemmesidene til fylkesmenn, fylkeskommuner og vannområder. vannportalen.no og alle hjemmesidene er gjennomgått, og prosjektledere i vannområdene og kontaktpersoner hos fylkesmenn og fylkeskommuner er kontaktet. Oppdragsgiver: Oppdragstaker : Østfold fylkeskommune ved fagsjef miljø Torhild Kongsness Grønn Hverdag ved rådgiver Helene Gabestad Sarpsborg 17. oktober

3 Sammendrag Det er gjort en gjennomgang av status for informasjonsarbeidet i Vannregion Glomma. Kontaktpersoner hos fylkeskommuner og fylkesmenn og prosjektlederne i vannområdene er kontaktet. I tillegg er Vannportalen.no/Glomma og hjemmesidene gjennomgått. Vannportalen.no/Glomma inneholder mye informasjon om arbeidet i vannregionen og hvordan arbeidet er organisert. Det er også informasjon om vannområdene og lenke til vannområdenes egne hjemmesider. Glommasidene er imidlertid ikke oppdatert, og mye informasjon er gammel og utdatert. Fylkeskommunene deltar aktivt i vannområdene, og bidrar med informasjon på møter. Noen bidrar også aktivt for å få vannforvaltning inn i kommunenes plandokumenter. Fylkeskommunene har relativt lite vanninformasjon på egne hjemmesider. Informasjonen er lite oppdatert, mangler lenker til relevante nettsteder og er ofte vanskelig tilgjengelig. Fylkesmennene har ansvar for mye av det faglige arbeidet, og bidrar aktivt med faglig informasjon i vannområdene og i kommunene. Mange gir også informasjon om arbeidet og vanndirektivet i ulike fora. Faglige data legges inn i databasene Miljøstatus, Vann-Nett og på Vannmiljø. Noen har mye informasjon på egne hjemmesider. Vannområdene formidler informasjon både om vanndirektivet og om arbeidet i eget vannområde. Det er stor aktivitet i faggrupper, og det er også folkemøter og møter med ulike brukerinteresser og sektorer. Noen vannområder har laget eget informasjonsmateriale, og de fleste har egne hjemmesider med mye informasjon. Østfold fylkeskommune som vannregionmyndighet må bruke mer tid og ressurser på informasjon. Det er behov for å oppdatere og forbedre Glommasidene på Vannportalen, og det er også et ønske om informasjon ut til vannområdene. Det planlegges en egen hjemmeside for vannregionen for å gjøre informasjon lettere tilgjengelig for politikere og befolkning. Siden vil ha lenke til Vannportalen. Fylkeskommunene må bidra med mer informasjon om vannforvaltningen på sine hjemmesider, lenke informasjon til relevante nettsteder, herunder vannportalen, og vannområder som fylkeskommunen har ansvar for. Hos noen fylkeskommuner må informasjonen være mer synlig og lettere tilgjengelig. Flere av fylkesmennene må også bidra med mer informasjon om vannforvaltningen på sine hjemmesider. Vannområdenes hjemmesider blir for statiske. Det er viktig å skape interesse ved å spisse problemstillingene. Det bør være en interaktiv side hvor det legges opp til diskusjoner på nett og innspill til arbeidet for å bidra til økt medvirkning. Sidene kan gjerne inneholde en prosessdagbok som forteller hva som skjer av arbeid i vannområdet nå, og hvilke frister som gjelder. 3

4 Innhold Ansvarsfordeling...5 Vannregionmyndighetene og fylkeskommunenes ansvar...5 Fylkesmennenes ansvar...5 Vannområdenes ansvar...5 Informasjon fra vannregionmyndigheten...5 vannportalen.no...6 Fylkeskommuner...7 Fylkesmennene...9 Vannområder...11 Grensevassdragene (inkl. Femund- / Trysilvassdraget med Røgden)...14 Glomma...14 vannportalen.no...15 vannportalen.no/glomma...15 Fylkeskommunene...15 Fylkesmennene...16 Vannområdene...16 Informasjonsformidling...16 Vedlegg 1. Organisasjonskart for vannregion Glomma...17 Vedlegg 2. Detaljer om innhold på vannportalen.no/glomma...18 Vedlegg 3. Detaljer om innhold på vannområdenes hjemmesider...20 Vedlegg 4. Politikeropplæring

5 Ansvarsfordeling Vannregionmyndighetene og fylkeskommunenes ansvar Vannregionmyndigheten er ansvarlig for å lede arbeidet i sin vannregion. I hver vannregion skal det utarbeides en regional vannforvaltningsplan med tiltaksprogram. Ansvaret for oppfølging av vannområdene i forhold til prosess og informasjon er fordelt mellom fylkeskommunene i vannregionen. I vannregion Glomma er ansvaret for oppfølging av vannområdene fordelt mellom Akershus, Hedmark, Oppland og Østfold fylkeskommuner og Oslo kommune. Ansvaret for prosjektområdet Ytre Oslofjord er lagt til vannregionmyndigheten. Alle fylkeskommunene i vannregionen deltar i arbeidet i vannområdene i sitt fylke. De stiller i hovedsak med politiske representanter i styringsgruppene, og administrasjonen deltar i arbeidsgrupper. Fylkesmennenes ansvar Fylkesmennene har ansvaret for mye av det faglige arbeidet i vannregionen, og mye av informasjonen som formidles er av faglig karakter. Fylkesmennene deltar aktivt i arbeidsgrupper i vannområdene, og alle har hatt møter med kommunene i det pågående karakteriseringsarbeidet. Mange deltar også i styringsgrupper/vannområdeutvalg. Vannområdenes ansvar Arbeidet i vannområdene danner grunnlaget for vannregionens arbeid med en regional, sektorovergripende vannforvaltningsplan og tiltaksprogram. Vannområdene skal sikre lokal forankring, bl.a. ved å bidra til å fremskaffe lokal kunnskap og lokalt genererte forslag til miljøtiltak. I alle vannområder i vannregion Glomma har de involverte partene gått sammen om å ansette en prosjektleder. Informasjon fra vannregionmyndigheten Østfold fylkeskommune er vannregionmyndighet i vannregion Glomma, og har ansvar for informasjonsflyten i vannregionen. Det er etablert en organisasjonsstruktur som skal bidra til dette. Se organisasjonskart i vedlegg 1. Det er utarbeidet flere felles dokumenter i vannregionen: Planprogram Vesentlige spørsmål Forvaltningsplan med tiltaksprogram Dokumenter som er utarbeidet etter ny organisering i 2010: Planprogram (har vært på høring) 5

6 Handlingsprogram 2011 Årsrapportering 2010 vannportalen.no På vannportalen.no finnes informasjon om arbeidet med å gjennomføre forskrift om rammer for vannforvaltningen i Norge (vannforskriften), og annet arbeid knyttet til EU sitt rammedirektiv for vann (vanndirektivet). Vannportalen fungerer som et verktøy for forvaltningen i vannarbeidet. Direktoratet for Naturforvaltning (DN) har ansvar for de nasjonale sidene og driften av disse. Drift og oppdatering av de regionale sidene for vannregionene har vannregionmyndighetene ansvaret for. Det er 11 regionale sider, og vannportalen.no/glomma er en av disse. Strukturen for vannportalen.no er lagt av DN. Direktoratet jobber med forbedring av sidene, og planlegger også en egen kommuneportal hvor vannforvaltningen ligger inne. vannportalen.no/glomma Denne statusgjennomgangen tar ikke hensyn til det som ble diskutert der og evt. endringer som måtte komme, men ser på struktur og innhold på Vannportalen.no/Glomma slik det er per oktober Struktur og innhold De regionale sidene på vannportalen.no er bygget opp på samme måte, og har tilsvarende struktur. Glommasidene følger denne strukturen. Temaene vises nedenfor. Detaljer om innholdet vises i vedlegg 2. Nyheter i vannregionen. Fakta om vannregionen med kart. Arbeid i vannregionen. Plandokumenter med lenker. Vannområdene. Publikasjoner. Kontaktinformasjon. Informasjon om vannområdene Det er svært ulikt nivå på informasjonen som ligger ute om vannområdene. Noen vannområder har fått omtale og presentasjon og har lenker til egne hjemmesider og dokumenter. Andre vannområder er ikke omtalt i det hele tatt, men har direkte lenke til egen hjemmeside. Mye av informasjonen er ikke oppdatert, og inneholder ikke nye artikler. Det er heller ikke alle vannområdene i 2. planperiode som er med i oversikten. Siden mangler tekst om vannområdene Hurdalsvassdraget / Vorma, Øyeren, Indre Oslofjord Vest og Glomma. 6

7 Nedenfor gis en oversikt over hvilke vannområder som er omtalt på vannportalen.no/glomma. Vedlegg 2 viser hva siden inneholder om de forskjellige vannområdene. Bekkelagsbassenget Bunnefjorden med vassdrag Enningdalselva Haldenvassdraget Leira Nitelva Lysaker Sørkedalsvassdraget Glomma Sør for Øyeren Mjøsa Femund- / Trysilvassdraget og Røgden (nå inkludert i vannområde Grensevassdragene) Morsa Ytre Oslofjord Følgende vannområder har lenke til egne hjemmesider fra Vannportalen: Bekkelagsbassenget, Bunnefjorden, Leira Nitelva, Lysaker-Sørkedalsvassdraget (utdatert), Glomma Sør for Øyeren, Mjøsa inkl. Hunnselva og Morsa. Følgende vannområder har egne hjemmesider, men det er ikke lenke fra Vannportalen: Haldenvassdraget og Enningdalselva.(Hurdalsvassdraget / Vorma er i gang med å lage egne hjemmesider.) Mangler Vannregion Glommas sider på Vannportalen er ikke oppdatert, og inneholder dermed også feil. Informasjon om regional referansegruppe mangler. Det er ikke alle vannområdene i vannregionen som er omtalt i teksten, og det er svært varierende informasjon om det enkelte vannområde. Det mangler møtereferater fra styringsgruppa og arbeidsgruppa. Det kunne også vært lenker til flere publikasjoner og evt. artikler i media. Fylkeskommuner Informasjon fra fylkeskommunen er stort sett bidrag inn i vannområdenes arbeid. Fylkeskommunene har også noe informasjon om vannforvaltning på egne hjemmesider, men informasjonen varierer i omfang og hvor oppdatert og lett tilgjengelig informasjonen er. Mange mangler lenker til vannportalen og egne vannområders hjemmesider. Ingen av fylkeskommunene har laget eget informasjonsmateriell. Fylkeskommunene har heller ikke mye kontakt med media om vannforvaltningen. Dette varierer imidlertid noe. 7

8 Østfold Fylkeskommune ØFK er vannregionmyndighet i Vannregion Glomma, og bruker vannportalen.no/glomma til en del informasjon. Hjemmesiden inneholder generell informasjon om vannregionen, men denne er ikke oppdatert. Nyheter om vannforvaltning legges for øvrig ut på hjemmesidens hovedside som nyheter. Siden inneholder noen få nyheter. Både politisk ledelse og administrasjon holder innlegg på konferanser i ulike fora og i vannområdeutvalg. I desember 2010 ble det arrangert planforum for Østfoldkommunene med vannforvaltning som tema. Det var politikeropplæring om vannforvaltning for fylkestinget i januar ØFK støtter konferanser om vannforvaltning, slik som Vansjøkonferansen Fylkeskommunen har også hatt oppslag i media, og blir kontaktet av NRK om vannforvaltning. Akershus Fylkeskommune Informasjonen om vann på egne hjemmesider er gammel og ikke oppdatert, men sidene skal oppgraderes høsten Hjemmesiden inneholder en kort informasjon om vanndirektivet og arbeidet med dette. Det er også noe tekst om tiltak og behov for opprydning i Akershus. Fylkeskommunen har gitt støtte til vannområdene for å opprette egne hjemmesider, og alle vannområdene i fylket har eller er i gang med egne hjemmesider. Tidligere hadde AFK et sterkt fagmiljø på vann, og de sitter på mange gamle rapportserier. Flere av disse er delt ut til vannområdene, og de skal også digitaliseres og gjøres tilgjengelig på egne hjemmesider. Fylkeskommunen bidrar også til informasjon om vann på Miljøstatus. AFK har ikke laget eget informasjonsmateriell, og har ikke egen mediestrategi. Oslo kommune, Rådhuset Informasjon om vannforvaltningen gis hovedsakelig av vannområdene og Vann- og avløpsetaten, men Rådhuset bidrar med vanninformasjon inn mot plandokumenter og i planprosesser i kommunen. Hedmark Fylkeskommune Hjemmesiden til HFK inneholder noen få nyheter om vassdrag under fanen plan- og regional utvikling. HFK skal skifte plattform for hjemmesiden, og det blir derfor helt nye sider i oktober. På den nye siden blir det en egen fane om vannforvaltning, og informasjon om vannarbeidet skal legges her. Det ble laget en brosjyre til oppstartsmøtet for vannområdene Glomma og Grensevassdragene. Denne inneholder både generell informasjon om vanndirektivet og informasjon om vannområdene. Det har ikke vært lokale avisoppslag enda, men NRK har henvendt seg for å få informasjon om vannforvaltningen. Etter hvert som arbeidet i vannområdene kommer i gang kan det bli oppslag der. 8

9 Oppland Fylkeskommune OFK legger ut nyhetssaker på egne hjemmesider. Hjemmesiden inneholder nyheter om vannforvaltning, og har lenker til Vannportalen. Fylkeskommunen har ikke laget eget informasjonsmateriell. De er ikke aktive mot media, men det har vært noen saker i lokale aviser. Buskerud Fylkeskommune BFK jobber med en informasjonsstrategi nå, og har ikke kommet i gang med informasjonsarbeidet enda. Vannområde Indre Oslofjord har arealer i Buskerud, og informasjonsarbeidet må gjøres i dialog med vannområdet. Fylkeskommunen følger ikke så godt med i Vannregion Glomma som de gjør i Vannregion Vest Viken. Fylkeskommunens hjemmeside inneholder kort informasjon om vanndirektivet, og har lenker til sider der BFK samarbeider om vannforvaltningen, bl.a. til vannområdene på Vannportalen. Sør-Trøndelag fylkeskommune Har ikke hatt kontakt med FK. Fylkesmennene Fylkesmennene formidler mye informasjonen av faglig karakter i ulike møter. De bidrar også med informasjon om vanndirektivet i foredrag i ulike fora. Få fylkesmenn har laget eget informasjonsmateriell. De har heller ikke mye kontakt med lokal presse om vannforvaltning. Fylkesmennene bruker ikke Vannportalen som informasjonskanal lenger, men noen har vanninformasjon på egne hjemmesider. Fylkesmennenes hjemmesider har lik struktur, og den generelle teksten om vassdragsforvaltning er lik for alle FM. Faglige data legges inn på nettstedet Miljøstatus og i databasene Vann-Nett og Vannmiljø. Fylkesmannen i Østfold Som vannregionmyndighet bidro FM i Østfold tidligere med mye informasjon. Nå formidles faglig informasjon i møter med kommunene og i vannområdene. FM i Østfold får mange henvendelser og spørsmål fra prosjektledere og kommuner. Dette er både faglige spørsmål og spørsmål om vanndirektivet. FM deltar også på ulike møter og arenaer med foredrag om vanndirektivet og vannarbeidet. FM jobber ikke mot media, og har heller ikke laget eget informasjonsmateriell. Det er lite informasjon om vann på egne hjemmesider. Hjemmesiden inneholder nyheter innen vassdragsforvaltning (ingen nye), og har også generell informasjon om ulike temaer innen vassdragsforvaltningen. Det er lenker til aktuelle nettsider, bl.a. Vannportalen. Det legges ut litt informasjon på Miljøstatus, og data legges inn på Vann-Nett og Vannmiljø. Fylkesmannen i Akershus Det pågår mye informasjonsarbeid om temaer knyttet til vann på forskjellige arenaer. Et eksempel er deltagelse i Fagrådet for Indre Oslofjord, hvor det blir økt fokus på miljøgifter fremover. 9

10 FM i Akershus bruker hjemmesidene lite til informasjon om vannarbeidet. Det ligger litt informasjon der, og det skal legges ut mer om karakteriseringen som pågår nå. Det er nylig lagt ut en artikkel om Nitelva og virkemidler knyttet til avløp og vannforskriften ( Nye krav, renere vann ). Hjemmesiden inneholder ferske nyheter innen vassdragsforvaltning, og har også generell informasjon om ulike temaer innen vassdragsforvaltningen. Det er lenker til aktuelle nettsider, bl.a. Vannportalen. Fagdata legges inn på Vann-Nett og Vannmiljø. FM jobber nå med en faktaarkserie om klimatilpasning. Faktaark nr. 1 dreier seg om hvordan kommunene må jobbe på ulike resultatområder, og spesielt med overvannshåndtering. Det jobbes med et faktaark om ansvarliggjøring av kommunene mht. anleggsvirksomhet FM i Akershus har arrangert et eget oppstartsseminar om karakterisering og klassifisering for de nye vannområdene. Dette var vellykket, og det møtte 80 deltagere fra kommunene. Det planlegges et tilsvarende seminar om overvåking og tiltaksanalyser i februar Fylkesmannen i Hedmark FM vil delta på møter i vannområdene med informasjon og foredrag om det faglige arbeidet og vanndirektivet. Hjemmesidene brukes til informasjon om vann i fylket, og overvåkingsdata formidles også her. Det er også mye informasjon om vann i fylket på Miljøstatus, som brukes aktivt. Hjemmesiden inneholder ferske nyheter innen vassdragsforvaltning, og har også generell informasjon om ulike temaer innen vassdragsforvaltningen. Det er lenker til aktuelle nettsider, bl.a. Vannportalen. Forøvrig legges fagdata ut på Vann-Nett og Vannmiljø. Fylkesmannen i Oppland FM i Oppland formidler informasjon om det faglige arbeidet og generell info om vanndirektivet. Det meste av informasjonen gis i møter. FM arrangerer regionmøter med kommunene en gang i året. I forbindelse med dette lages det såkalte kommunebilder, og de siste to årene har vanndirektivet vært tema for disse. Vanndirektivet har vært tema på ulike fagsamlinger for kommunene, og fylkesmannen bidrar også med informasjon og foredrag i ulike fora. Det forsøkes med oppslag i lokale aviser og NRK, og det har vært noen oppslag om konkrete saker. Det er imidlertid vanskeligere å få til nå enn det var før. Fylkesmannen oppfordrer prosjektlederne for vannområdene til å lage gode beskrivelser / tekster om vannmiljøet og vannproblematikken, slik at denne informasjonen kan være lett tilgjengelig for ordførere, politikere og andre. Det ligger generell informasjon om vannarbeidet på fylkesmannens egne hjemmesider. Hjemmesiden inneholder en god del informasjon om ulike temaer innen vassdragsforvaltning. Dette inkluderer informasjon om vanndirektivet, lenke til Vannportalen og vannområdene i fylket. Vannområdene er vist på kart. Noe informasjon legges ut på Miljøstatus, og data legges inn i Vann-Nett. Fylkesmannen har ikke laget eget informasjonsmateriell om vanndirektivet eller vannarbeidet. 10

11 Vannområder Vannområdene formidler informasjon både om vanndirektivet og det faglige arbeidet i vannområdet. Informasjon formidles både i møter i vannområdet, møter med ulike brukergrupper og interesser, og åpne møter. De fleste vannområdene har nå egne hjemmesider som brukes til formidling av arbeidet i vannområdet, aktiviteter og resultater. Mange har også god kontakt med lokale medier, og har flere oppslag i aviser og NRKs distriktssendinger. Noen av vannområdene som har holdt på lenge har også laget eget informasjonsmateriell. Flere av vannområdene har politikeropplæring. De vannområdene som har holdt på lenge har jobbet mye med informasjonsformidling, mens de nye vannområdene bare så vidt har kommet i gang med dette arbeidet. Nedenfor omtales vannområdene som har holdt på i flere år før omtalen av de nye vannområdene. Detaljer om innholdet i vannområdenes hjemmesider ligger i vedlegg 3. Morsa Vannområdet har brukt mye tid og ressurser på informasjon, og daglig leder har en egen informasjonsmedhjelper som bidrar med utforming og formidling. Mye informasjon formidles gjennom møter, men det er også laget eget informasjonsmateriell. Moss kommune arrangerer årlig Vansjøkonferansen, med støtte fra vannregionen og vannområdet. Det har vært flere møter om manøvreringsreglementet i Vansjø. Vannområdet oppfordrer nå kommunene til å invitere til informasjonsmøte om spredte avløpsanlegg. Det holdes også foredrag om vannarbeidet i ulike fora. Informasjonsmateriell: Det er nylig laget faktaark om status for tiltak, arbeidet i Vestre Vansjø, og erosjonssikring og flom. Det er laget eget hefte om skog og vann. Det utarbeidet informasjon om spredt avløp til alle eiere av avløpsanlegg (inkluderer folder, huskelapp og informasjonsbrosjyre). Det skrives årsmelding som inkluderer informasjon om vannkvalitet og tiltak. Det er litt oppslag i aviser, og det settes inn annonser når forskrifter skal på høring. Det har vært opplæring for folkevalgte to ganger tidligere når det har vært nye kommunestyrer. Vannområdet skal i gang med ny opplæring i januar Opplæringen er gratis, og varer i en dag. Vannområdet har egen hjemmeside, hvor mye informasjon om arbeidet i vannområdet blir lagt ut. Det legges ut nyheter og rapporter, men det er også mye informasjon som ikke legges ut på hjemmesiden. Det planlegges å legge ut referater fra møter i vannområdeutvalget. Mjøsa Vassdragsforbundet for Mjøsa ble startet i 2003, og fungerer nå som et vannområde. Vannområdet har planlagt en egen informasjonsstrategi, som snart er ferdig utarbeidet. 11

12 Det har vært oppstartsmøter for inviterte deltagere i ulike deler av vannområdet, og mange er også involvert i forskjellige temagrupper. Vassdragsforbundet for Mjøsa holder flere foredrag i ulike fora om arbeidet i vannområdet. Vassdragsforbundet får mange spørsmål, og informasjon spres fortløpende. Forbundet er også på lista til mange høringsinstanser, og får derfor muligheten til å uttale seg i ulike saker som er relevant for vannforvaltningen. Vannområdet har diskutert politikeropplæring, men avventer hvordan Vannregionmyndigheten / Østfold Fylkeskommune legger opp til dette. Det lages årlige NIVA-rapporter, inkludert kortversjoner. Rapportene viser resultatene fra prøvetakinger siste år, og trender i utviklingen. Det informeres også om resultater gjennom året. Det er laget litt informasjonsmateriell; Vassdragsforbundet har laget en brosjyre til landbruket som er sendt ut til alle gårdsbruk. Det er laget en brosjyre og en poster om istidsrelikter i Mjøsa, som er spredt til mange mottakere. Vassdragsforbundet deltar i en gruppe som ledes av Klif, Handlingsplan for Mjøsa. Denne gruppa har laget et eget faktaark om arbeidet. Det er relativt ofte oppslag i lokale aviser, og også omtale på NRK. Det er lettest å få oppslag om negative saker (eks. dårlige prøvetakingsresultater, utslipp, etc.). I siste nummer av tidsskriftet Landbrukeren, som sendes ut i Hedmark, hadde vannområdet en artikkel om vanndirektivet. Vannområdet har egen hjemmeside som er flittig besøkt. Det sendes fortløpende ut nyhetsbrev til mottagere som ønsker det. Bunnefjorden (PURA) Vannområdet har brukt mye tid og ressurser på informasjonsformidling og egen hjemmeside. Det er laget en egen designmanual, med retningslinjer for bl.a. navn og logo. Det er også utarbeidet en egen informasjonsplan. Vannområdet har hatt flere folkemøter og allmøter om aktuelle temaer i vannarbeidet. Det var en informasjonsrunde i alle kommunestyrene i 2008/2009, og vannområdet skal ha en ny runde nå. Vannområdet har laget mange brosjyrer om vannområdet og arbeidet. Disse kan finnes på hjemmesiden. Det skrives årsrapporter med gode illustrasjoner. Det har vært flere artikler i lokalavisene. Vannområdet har egen hjemmeside som inneholder både informasjon og artikler. Hjemmesiden er mye brukt både av innbyggere og politikere. 12

13 Leira-Nitelva I vannområdet er det både gamle og nye deltagere, siden Leira var med i 1. planperiode, mens Nitelva er ny i 2. planperiode. Dette fordrer litt ekstra tid på informasjonsformidling i vannområdet. Det har vært arrangert egne befaringer og markdager, og det har også vært flere folkemøter. Det planlegges flere folkemøter med bred deltagelse. Det har ikke vært politikeropplæring, og vannområdet ønsker at vannregionmyndigheten følger opp initiativet som ble tatt til en felles strategi om dette. Det holdes også foredrag om vanndirektivet og arbeidet i vannområdet i ulike fora, også internasjonalt. Det er laget noen brosjyrer om Leira, men disse begynner å bli gamle og må oppdateres. Media ringer av og til, og det har vært noen oppslag i lokale medier. Haldenvassdraget Mye av informasjonen i vannområdet formidles gjennom møter. Det er arrangert informasjonsmøter om spredt avløp i samarbeid med kommunene, og tilsvarende markdager for landbruket. Vannområdet har vært i kommunestyret i to kommuner for å snakke om vanndirektivet og arbeidet i vannområdet. Det holdes også foredrag om vannarbeidet i ulike fora. Vannområdet har ikke laget eget informasjonsmateriell før nylig. Det er laget en brosjyre om minirenseanlegg (tilsvarende som i Morsa). Vannområdet har aktiv kontakt med lokalavisene og NRK Østfold, og det er lett å få oppslag i media. Vannområdet har nylig etablert egen hjemmeside (Haldenvassdraget.com). Enningdalsvassdraget Enningdalsvassdraget har hittil ikke vært organisert som andre vannområder. Fra høsten 2011 organiseres det som et vannområde med egen prosjektleder på norsk side. Arbeidet ledes av Enningdalselvens Vattenråd i Sverige, og har deltakere fra både kommuner og brukerinteresser. Det har ikke eget styre, og fungerer som et diskusjonsforum med medlemmer. Halden kommune og FM i Østfold som vannregionmyndighet har deltatt i arbeidet. Det er møter flere ganger i året, hvor både faglige spørsmål, høringsinnspill og bidrag til forvaltningsplanen har vært presentert og diskutert. Det har ikke vært informasjonsformidling utover dette på norsk side enda. Det pågår to Interregprosjekter i vassdraget. Glomma Sør for Øyeren Vannområdet har en laget egen kommunikasjons- og informasjonsstrategi. Denne kunne vært brukt mer og vannområdet ønsker å bruke mer tid på informasjonsformidling. Det var eget oppstartsmøte for vannområde i Det har vært egne infomøter i landbruket, og også en egen markvandring hvor tema var oppfølging knyttet til vann i den nye forskriften om Regionalt Miljøprogram. Vannområdet har vært på møter i noen kommuner for å informere politikere om arbeidet i vannområdet og om vanndirektivet. Det har også vært informert fra fagpersoner i arbeidet på politiske møter. Det har vært oppslag både i aviser og NRK Østfold. 13

14 Det er skrevet en årsrapport for 2010 som informerer om arbeidet i vannregionen. Det er også laget egne arbeidsplaner for 2010 og Det ble laget en liten folder om vannarbeidet til oppstartsmøtet. Utover dette har ikke vannområdet laget eget informasjonsmateriell. Vannområdet har egen hjemmeside med mye informasjon. Bekkelagsbassenget Vannområdet har vært i kontakt med bydeler, etater og organisasjoner for å informere om arbeidet i vannområdet. Det vil inviteres til et informasjonsmøte før jul, og dette skal også annonseres i lokalaviser. Det er sendt ut et informasjonsark om vannområdet til flere mottakere. Vannområdet planlegger en informasjonskampanje med et faktaark om kantvegetasjon langs et av vassdragene. Dette skal sendes til grunneiere. Det har ikke vært så mange avisoppslag enda. Vannområdet har nylig fått etablert en egen hjemmeside. Hurdalsvassdraget / Vorma Det har vært aktiv diskusjon av informasjons- og mediestrategi i vannområdet. Det var oppstartsmøte om vannområdet ved årsskiftet, og det har vært informasjonsrunder med politikeropplæring i alle kommunestyrene. Vannområdet har god kontakt med lokalavisene, og jobber for lokale oppslag. Vannområdet jobber for å få egen hjemmeside på plass, og regner med at den er klar i begynnelsen av oktober. Indre Oslofjord Vest Vannområdet har så vidt kommet i gang, og prosjektleder bruker tid på informasjon i møter i vannområdet og med kommunene. Det er tenkt på både nettinformasjon og mediainformasjon etter hvert, og også fokus på medvirkning. Grensevassdragene (inkl. Femund- / Trysilvassdraget med Røgden) Femund- / Trysilvassdraget med Røgden i 1. planperiode er nå inkludert i vannområde Grensevassdragene. I 1. planperiode var det informasjonsformidling gjennom møter i vannområdet og med kommunene. Informasjon ble lagt ut på Vannportalen. Arbeidet i vannområdet Grensevassdragene har ikke kommet helt i gang enda, og det har vært lite informasjonsformidling så langt. Det har vært et felles oppstartsmøte for vannområdene Glomma og Grensevassdragene. Dette hadde bred deltagelse, og det ble laget en egen brosjyre om vanndirektivet og vannområdet til dette møtet. Det er ikke laget egen hjemmeside enda. Glomma Arbeidet i vannområdet har ikke kommet helt i gang enda, og det har vært lite informasjonsformidling så langt. Det har vært et felles oppstartsmøte for vannområdene Glomma og Grensevassdragene. Dette hadde bred deltagelse, og det ble laget en egen brosjyre om vanndirektivet og vannområdet til dette møtet. Det er ikke laget egen hjemmeside enda. 14

15 Ytre Oslofjord Dette er etablert som et prosjektområde, og det er ansatt egen prosjektleder. Informasjonsarbeidet har ikke kommet i gang enda, men det er lagt ut litt informasjon på vannportalen.no/glomma. Øyeren Vannområdet er opporganisert, men prosjektleder er ikke ansatt enda. Arbeidet er derfor ikke i gang, og det er ikke laget egen hjemmeside enda. Svakheter og mangler - innspill til forbedringer Både fylkeskommuner, fylkesmenn og vannområder har gitt innspill på hva de opplever som svakheter i informasjonsarbeidet, og innspill til forbedringer. vannportalen.no vannportalen.no kan forbedres både mht. struktur, innhold og informasjon. Direktoratet for Naturforvaltning (DN) jobber med forbedring av nettsiden. Det er ikke så lett å finne frem på Vannportalen. Den bør bygges opp mye mer intuitivt for å gjøre det enklere å finne frem. Slik den er oppbygd i dag fungerer den best som verktøy for de som jobber innenfor offentlig forvaltning med feltet. Vannportalen bør si noe om hvordan arbeidet er organisert på en lett forståelig måte. Det bør også være en lett folkelig tekst om hva som skal gjøres, et utkok fra veilederne fra DN. Dette bør DN ha ansvaret for å gjøre. vannportalen.no/glomma Det bør være en enkel oversikt over hvilket arbeid som pågår. Hva jobber vi med nå, og hvilke tidsfrister gjelder for dette arbeidet. En enkel oversikt over fremdriften i arbeidet, en prosessdagbok. Omtalen av vannregion Glomma kan gjerne utvides med mer allmenn informasjon, og også inkludere alle de større vassdragene i vannregionen. Det må være lenke fra Vannportalen til vannområdenes hjemmesider. Det arbeides for å få dette på plass. Glommasidene på Vannportalen bør ha lik struktur og omfang for alle vannområdene. Det er veldig varierende slik det er nå. Det bør etableres en hjemmeside for vannregion Glomma med lenke til vannportalen hvor en finner standardiserte sider med informasjon. Informasjonen blir dermed lettere tilgjengelig og vannregionen kan profileres på en mer forståelig måte direkte mot befolkningen. Fylkeskommunene Fylkeskommunene bør bidra med oppdatert informasjon på sine hjemmesider. Informasjonen bør være lett tilgjengelig og det må lages lenker til vannportalen, vannområdenes hjemmesider og andre relevant nettsteder. Det bør lages en mal for hvordan denne informasjonen skal formidles. 15

16 Østfold Fylkeskommune som vannregionmyndighet må bruke mer tid og ressurser på informasjonsarbeidet i vannregionen. ØFK må også bruke media mer aktivt. Fylkesmennene Fylkesmennene bør bidra med oppdatert informasjon på sine hjemmesider, og status for det faglige arbeidet i sitt fylke. Vannområdene Noen vannområder er flinke med informasjon, men de fleste kan bli bedre. De fleste hjemmesidene blir for statiske. Det er viktig å skape interesse og spisse problemstillingene. Det bør skapes en interaktiv side hvor det legges opp til diskusjoner på nett og innspill til arbeidet til medvirkning. Sidene må vise hva som skal skje i nærmeste framtid, og hvilken aktivitet som pågår. De fleste vannområdene kan også ha en mer aktiv bruk av media. Det kan lages brosjyrer til bruk i undervisningen for å trekke skolene mere med. Det kan satses mer på samarbeid med organisasjonene og bruk av deres arenaer til informasjonsformidling. Samarbeidet med kommunene for å få spredt informasjon kan i mange tilfeller forbedres. Medvirkningen bør og hvilke planer som finnes i forhold til dette bør beskrives. Informasjonsformidling Det er viktig at alle nivåer i vanndirektivarbeidet tar sitt ansvar for informasjon og medieutspill. Det er behov for opplæring av prosjektlederne for vannområdene om roller og rolleforståelse. Sentrale myndigheter eller vannregionmyndigheten (VRM) bør ta ansvar for dette. Nye prosjektledere ønsker også mer informasjon om mulighetene for allmennheten til reell medvirkning, og økt grad av erfaringsutveksling mellom prosjektledere. Her har vi prosjektlederforumet som bør være mer aktivt. Noen vannområder mener at vannregionmyndigheten bør ta ansvaret for politikeropplæringen, mens andre mener at dette gjøres best av vannområdet. Flere venter på initiativet som ble tatt av VRM om dette. Se vedlegg 4. VRM kan bruke vannområdene for å få ut informasjon lokalt / til lokale oppslag. VRM må legge til rette for at vannområdene får lage gode hjemmesider, enten på Vannportalen, eller med gode lenker til egne hjemmesider. Østfold fylkeskommune som vannregionmyndighet må bruke mer tid og ressurser på informasjonsarbeidet i vannregionen. 16

17 Vedlegg 1. Organisasjonskart for vannregion Glomma 17

18 Vedlegg 2. Detaljer om innhold på vannportalen.no/glomma Hovedsiden Nyheter i vannregionen. Det er relativt få nyheter som er lagt ut i Fakta om vannregionen med kart. Både teksten og kartet bør oppdateres. Arbeid i vannregionen. Dette temaet inneholder nyheter, og organisering av arbeidet med illustrasjon og deltakere i politisk styringsgruppe og arbeidsgruppen. Nyhetene her omfatter annonsering av møter, og inneholder saksdokumenter, referater og presentasjoner. Det er imidlertid ingen nye saker siden Plandokumenter med lenker. Det er lenker til dokumentene fra både 1. og 2. planperiode, men ingen omtale av de ulike typene av dokumenter. Vannområdene. Temaet viser kart over alle vannområdene i vannregionen, og har en egen omtale av vannområdene valgt ut i 1. planperiode. Det er lenke til vannområdene i 1. planperiode og til noen av dem i 2. planperiode. Publikasjoner. Det er lenke til forvaltningsplanen for Glomma, til statusrapporter for fem vannområder og til en overvåkingsrapport for Glomma fra Det er også lenke til sentrale publikasjoner. Kontaktinformasjon. Denne siden inneholder navn og telefonnummer til kontaktpersoner i alle fylkeskommuner og hos fylkesmennene. Nedenfor gis en oversikt over hvilke vannområder som er omtalt på vannportalen.no/glomma, og hva siden inneholder om de forskjellige vannområdene. Bekkelagsbassenget; ingen informasjon, bare lenke til hjemmeside. Bunnefjorden med vassdrag; ingen informasjon om vannområdet, inneholder noen nyheter (siste 2009), lenke til hjemmesiden. Enningdalselva; informasjon om vannområdet, ikke lenke til hjemmesiden. Haldenvassdraget; informasjon om vannområdet med kontaktinformasjon, vannområdeutvalg og temagrupper med deltagere, møteinnkallinger og møtereferater (ikke oppdatert etter 2009), rapporter med lenker (siste 2008), vannføringsdata (oppdatert 2010). Ikke lenke til hjemmesiden (hjemmesiden er relativt ny). Leira Nitelva; ingen informasjon om vannområdet, nyheter (siste 2010), lenke til hjemmesiden. Lysaker Sørkedalsvassdraget; ingen informasjon om vannområdet, nyheter (siste 2008), lenke til hjemmeside om Lysakerelva på Friluftsetatens sider. Ikke oppdatert 18

19 (siste 2010). Ingen informasjon om at vannområdet inngår i vannområde Indre Oslofjord Vest i 2. planperiode, og dette vannområdet er heller ikke nevnt i oversikten. Glomma Sør for Øyeren; ingen informasjon, lenke direkte til hjemmesiden. Mjøsa; informasjon om vannområdet og lenke til hjemmesiden i teksten. Underside om Hunnselva, som var eget vannområde i 1. planperiode, med info og lenke til hjemmeside. Femund- / Trysilvassdraget og Røgden; informasjon om vannområdet, organisering (2007), om forvaltningsplanen (2009), møtereferater (2009), nyheter (2009). Ikke lenke til hjemmeside. Morsa; ingen informasjon om vannområdet, inneholder noen nyheter (siste 2009), lenke til hjemmesiden. Ytre Oslofjord; kort informasjon om prosjektområdet med kontaktinformasjon. Ikke lenke til hjemmeside. 19

20 Vedlegg 3. Detaljer om innhold på vannområdenes hjemmesider Morsa Hjemmesiden inneholder: Nyheter (mangler dato). Om Morsa; O vannområdet Morsa og organisering, partnere, styremedlemmer (vannområdeutvalget) og temagrupper. Om regelverket med lenker. Rapportarkiv. Lenker til aktuelle nettsider. Kontaktinformasjon med kontaktperson. Oversikt over miljømål og miljøtilstand, med lenker til mer informasjon. Oversikt over tiltak med lenker til tiltaksanalyse og handlingsplan. Om problematikken i Vestre Vansjø. Informasjon om hvordan vannområdet jobber; om forpliktende organisering og kunnskapsbasert forvaltning. Fyldig informasjon om tiltak, regelverk og veiledning under fagene landbruk og avløp. Hjemmesiden mangler: Savner mer tilgjengelig lenke til publikasjoner (faktaarkene, brosjyre etc.) Hjemmesiden er ikke utvidet med de nye delene av vannområdet. Mjøsa Hjemmesiden inneholder: Nyheter. Aktuelle lenker til tekst om vanndirektivet, miljømål, miljøtilstanden i Mjøsa og kart over vannområdet. Kontaktinformasjon er lett synlig. 20

H/ &E)b + behandlet denne sak under sitt møte 17.12. som sak 11/14, og fattet følgende

H/ &E)b + behandlet denne sak under sitt møte 17.12. som sak 11/14, og fattet følgende TEKNISKE TJENESTER l)ato: Vår referanse: Arkivkode: 19.12.2014 14/4840-4 026 K70 &13 Saksbehandler: Deres dato: Deres referanse: Odd Ame Helleberg Telefon dir: 32866403 Buskerud fylkeskommune att.hilde

Detaljer

Tlf.: 971 95 371 Org.nr. 984 042 868 Bank: 9100 17 82962

Tlf.: 971 95 371 Org.nr. 984 042 868 Bank: 9100 17 82962 NJFF-Troms Kystkulturveien 262 9470 Gratangen Gratangen, 31.12.2014 HØRING «REGIONAL FORVALTNINGSPLAN FOR VANNREGION TROMS 2016-2021» NJFF-Troms har gjennomgått forvaltningsplanen og det er et imponerende

Detaljer

Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal

Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal 2013 Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal Gol og Hemsedal kommuner Elin Tangen INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning formål og avgrensning... 2 2 Det juridiske grunnlaget og

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022

Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 8. mai 2012 2005 2011 VISTA UTREDNING AS Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 Side 2 Evaluering av kommuneplan

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Prosjektrapport nr. 5/2007 Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Arbeid for økt likestilling i utvalgte kommuner på Agder May-Linda Magnussen Tittel Forfatter Likestilling: Prosesser og tiltak. Arbeid

Detaljer

Regionalt tiltaksprogram for vannregion Agder

Regionalt tiltaksprogram for vannregion Agder Høringsforslag: Regionalt tiltaksprogram for vannregion Agder 2016 2021 23.01.2015 Kontaktinformasjon: Prosjektleder vannregion Agder Vest-Agder fylkeskommune Kristin Uleberg Tlf: 38 07 47 71 E-post kul@vaf.no

Detaljer

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport fra RO mars 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal

Detaljer

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere 1 Forord ITU gjennomførte høsten 2008 en serie inspirasjonsseminarer

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

Fra Ny GIV til varig givende

Fra Ny GIV til varig givende ØF-rapport 01/2014 Fra Ny GIV til varig givende Om samarbeid mellom kommune og fylkeskommune for bedre gjennomføring av det 13-årige opplæringsløpet av Maria Røhnebæk Tonje Lauritzen Torhild Andersen ØF-rapport

Detaljer

Det ble så stille. Evaluering av bortfallet av fiskeravgiften og fiskefondet for innlandsfisk. Torvald Tangeland

Det ble så stille. Evaluering av bortfallet av fiskeravgiften og fiskefondet for innlandsfisk. Torvald Tangeland 449 Det ble så stille Evaluering av bortfallet av fiskeravgiften og fiskefondet for innlandsfisk Øystein Aas Oddgeir Andersen Stein I. Johnsen Torvald Tangeland Børre Dervo Jostein Skurdal Eli Åsen NINAs

Detaljer

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk Veileder - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og Innhold 1. Hva er Inn på tunet... 3 2. Bakgrunn for oppstart av Inn på tunet... 3 3. Om veilederen... 4 4. Idéfase... 5 4.1 Det offentlige som initiativtaker...

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER»

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» Beregnet til Styringsgruppen i Bli helsefagarbeider Dokument Rapport Dato Februar 2015 EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER»

Detaljer

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010 NF-rapport nr. 4/2010 Mestringsprosjektet 20 Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring 15 Wenche Rønning og Anne Sofie Skogvold (red.) 10 5 MESTRINGSPROSJEKTET UTVIKLINGSPROSJEKT

Detaljer

Samarbeid gir styrke - evaluering av Felles planprosjekt for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidet

Samarbeid gir styrke - evaluering av Felles planprosjekt for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidet ØF-rapport nr. 11/2001 Samarbeid gir styrke - evaluering av Felles planprosjekt for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidet av Lene Nyhus og Trude Hella Eide 1 Østlandsforskning er et for skningsinstitutt

Detaljer

Tillegg til veileder Medvirkning i planlegging, kapittel 4 Noen aktuelle metoder og gode eksempler

Tillegg til veileder Medvirkning i planlegging, kapittel 4 Noen aktuelle metoder og gode eksempler 1 Dette er første samling av metoder, og kan nyttes som et hjelpemiddel for planleggere og andre som deltar og medvirker i utformingen av planer etter plan- og bygningsloven. Oversikten vil derfor bli

Detaljer

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon RAPPORT OKTOBER 2010 Senter for IKT i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Senter for ikt i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Rambøll

Detaljer

Sammen om et godt barnevern

Sammen om et godt barnevern Sammen om et godt barnevern - veileder til inngåelse av lokale samarbeidsavtaler mellom kommunalt og statlig barnevern Innhold Forord 3 1. Om veilederen 4 2. Samarbeidet mellom kommunalt og statlig barnevern

Detaljer

SAMMEN OM DET GODE LIV

SAMMEN OM DET GODE LIV SAMMEN OM DET GODE LIV - en veileder for utvikling av lokal frivillighetspolitikk Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 5 2 Frivillig sektor... 6 3 Betydning av frivilligheten for lokalsamfunnet... 6 4

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

Kjennetegn og kriterier for god praksis

Kjennetegn og kriterier for god praksis Koordinerende enhet i kommuner og helseforetak DELRAPPORT mai 2006 Kjennetegn og kriterier for god praksis Stig Fredriksson Prosjektleder INNHOLD 1. SAMMENDRAG 3 2. INNLEDNING 4 2.1 Om SKUR 4 2.2 Om Samsynt

Detaljer

«Vi spør ikke, vi bare gjør» En evaluering av kompetansenettverket BarnsBeste

«Vi spør ikke, vi bare gjør» En evaluering av kompetansenettverket BarnsBeste FoU-rapport nr. 6/2011 «Vi spør ikke, vi bare gjør» En evaluering av kompetansenettverket BarnsBeste Randi Wærdahl Kathrine Bakke Tittel Forfattere Vi spør ikke, vi bare gjør Randi Wærdahl og Kathrine

Detaljer

En ekstra dytt, eller mer?

En ekstra dytt, eller mer? Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer? Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2 Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer?

Detaljer

Følgeevaluering av prosjektet «Økobonden skal lykkes»

Følgeevaluering av prosjektet «Økobonden skal lykkes» Bioforsk Rapport Vol. 7 Nr. 29 2012 Følgeevaluering av prosjektet «Økobonden skal lykkes» Rapport til Statens landbruksforvaltning og styret for Forskningsmidler over jordbruksavtalen Anne-Kristin Løes

Detaljer

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess Veien mot en ny kommune Veileder for utredning og prosess Innhold Forord... 2 Innledning... 3 Sentrale mål og føringer... 4 Status... 6 Et felles framtidig mulighetsbilde... 11 Tilråding, informasjon og

Detaljer

Strategiplan 2012-15

Strategiplan 2012-15 Vedtatt på årsmøtet 8. november 2011 1. Innledning 2 2. DiH s vedtekter 2 3. DiH s virksomhet. Medlemmenes behov for tjenester. 2 Generelt 2 Direkte assistanse til de enkelte medlemmer 3 Fellesprosjekter

Detaljer