Frivillighetsmelding del 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Frivillighetsmelding del 2"

Transkript

1 Frivillighetsmelding del 2 Sammen om Porsgrunn Våren 2009

2 Forord: Frivillighet lever av lyst og dør av tvang Det skjer utrolig mye bra frivillig aktivitet i Porsgrunn! Arbeidet med denne meldingen har bidratt til å gjøre oss mer bevisst på hvilken betydning frivillig innsats har i samfunnet og gitt oss en klarere forståelse for frivilligheten vesen. Vi vil derfor benytte anledningen til å gi en honnør til alle som bidrar med frivillig arbeid og aktivitet rundt om i kommunen! Gjennom arbeidet med frivillighetsmeldingen er det skapt forventninger til hva Porsgrunn kommune kan bidra med som tilrettelegger for frivillighet. Det er fremkommet klare ønsker om og behov for bedre tilrettelegging fra det offentlige. Kommunen ønsker å strekke seg så langt det er mulig for å imøtekomme disse behovene, innenfor de økonomiske rammene som til enhver tid styrer våre valg. Vårt mål er å realisere Sammen om Porsgrunn Ingrid-Elisabeth Kåss Kommunalsjef Innhold: 1. Innledning med konklusjon 2. Nasjonale og lokale føringer 3. Frivilligheten i Porsgrunn kommune 4. Utfordringer og muligheter 5. Samarbeid med frivillige innen tjenesteområdene (barn og unge, psykisk helse og rusomsorg, samt eldre og funksjonshemmede.) 6. Innspill fra frivillig sektor 7. Oppsummering, vurdering og anbefaling 8. Organisering og arbeidsprosess Vedlegg: 1. arbeidsgrupper fokusområder 2. sammendrag av arbeidsgruppenes innspill 3. oppsummering dialogkonferanse

3 1. Innledning: Porsgrunn kommune vedtok høsten 2008 frivillighetsmelding del 1, den innholder følgende målformulering: Frivillighetsmeldingen skal legge til rette for en frivillighetspolitikk som kan: Bidra til å styrke samarbeidet mellom kommunen og innbyggerne slik at ressurser kan utløses til felles beste. Styrke frivillige lag og foreningers medvirkningsmuligheter. Gi frivillige virksomheter større forutsigbarhet og bedre vilkår. Legge til rette for gode arenaer for frivillig aktivitet. Prosessen med frivillighetsmelding del 2 har avdekket flere konkrete behov. Noe av dette er på et generelt nivå, men det er også identifisert helt spesifikke utfordringer knyttet til de tre områdene; barn og unge, psykisk helsetjeneste og rusomsorg og eldre og funksjonshemmede, som denne meldingen skulle ha et særlig fokus på. På generelt overordnet nivå er det: 1. Behov for et Frivillighetens Hus 2. Behovet for en koordinator for frivillighet i kommunen 3. Behovet for dialogmøter, myldringer som har det formål å gi kompetanse, informasjon og være vugge for nye samarbeidsformer og prosjekter. 4. Behov for en tydelig kommunikasjonsplattform mellom aktørene på frivillighetsfeltet og det offentlige, både nettbasert og annet. 5. Gi muligheter til forsøks og utviklingsarbeid innen de tre fokusområdene, i samarbeid med frivillig sektor. Stimuleringsmidler! 2. Nasjonale og lokale føringer Frivillig virksomhet blir tillagt stor betydning. Regjeringen omtalte dette i Soria-Moria-erklæringen, blant annet under punktet En ny og helhetlig frivillighetspolitikk : Gjennom frivillig arbeid aktiviseres folk til meningsfylt og samfunnsnyttig virksomhet. Frivillige organisasjoner yter betydelige økonomiske bidrag til samfunnet gjennom tjenesteproduksjon og omfattende ulønnet innsats. Tegn i tiden tyder på at frivillig virksomhet er i endring. Noe som bla skyldes en generell individualisering i samfunnet. For å sikre rekruttering av aktive og tillitsvalgte, er det nødvendig å redusere det administrative arbeidet i organisasjonene og frigjøre mer tid til aktivitet. For å koordinere samarbeidet med frivillig sektor, bedre og mer helhetlig, er det etablert en egen frivillighetsavdeling i Kirke og kulturdepartementet (KKD) og arbeidet er fulgt opp med St.meld. nr. 39 ( ) Frivillighet for alle. I meldingen står bla at frivillige organisasjoner tilføres 1 milliard kroner ekstra i årene 2008 og en frivillighetsmilliard - som kompensasjon for tapte inntekter fra spilleautomater. Fra 2010 blir milliarden en varig årlig overføring gjennom økt overskudd fra Norsk Tipping. Gjennom grasrotandelen kan hele frivilligheten ta del i overskuddet, gjennom registrering i et nyopprettet frivillighetsregister. St.meld. nr.16 ( ) Resept for et sunnere Norge viser til prioriterte satsingsområder som virkemiddel for å styrke det lokale folkehelsearbeidet, bla gjennom satsing på frivillig sektor. Og i avtalen om partnerskap for folkehelse, som kommunen undertegnet , er samarbeid med frivillig sektor tatt med som et sentralt punkt.

4 Kommunenes Sentralforbund (KS) har vedtatt at det fra kommunenes side må utarbeides en politikk overfor de frivillige organisasjonene. KS har utarbeidet en veileder for utvikling av lokal frivillighetspolitikk. (2003) Høsten 2008 ble det utarbeidet en frivillighetsmelding del 1 som ble lagt frem til politisk behandling i Porsgrunn kommune. Del 1 som består hovedsaklig av en kartlegging av frivillig sektor, fikk følgende vedtak: 1. Frivillighetsmeldingens del to utarbeides på bakgrunn av de mål og fokusområder som fremkommer i saken med særlig vektlegging av samhandling med frivillige innenfor kommunale oppgaver og tjenesteområder. Dette omhandler spesielt tjenestene i områdene: barn og unge, psykisk helse og rusomsorg, eldre og funksjonshemmede 2. Meldingen legges fram for politisk behandling vinteren I arbeidet skal det sikres bred medvirkning. (Tidsfrist er endret til mai/juni 2009.) 3. Frivilligheten i Porsgrunn. Det er bred enighet om at frivillig innsats er et gode både for samfunnet som helhet og for den enkelte innbygger. Organisasjonene er tradisjonsbærere i forhold til kultur, holdninger/ verdier og religion. Frivillig innsats og deltakelse gir også grunnlag for personlig utfoldelse og sosial kontakt noe som beriker den enkelte og bidrar til en bedre folkehelse. Det er vanskelig å lage enkle oversikter som inkluderer hele det store mangfoldet. For å få en oversikt over den frivillige innsatsen i Porsgrunn, ble kartleggingen delt i to hovedgrupper: 1. Deltakere i frivillig arbeid a) Lag og foreninger samt paraply råd /fellesfora b) Grupperinger, interessefellesskap og aksjoner c) Enkeltpersoner / ildsjeler 2. Områder / arenaer for frivillighet kommunens samarbeidsområder med frivillig sektor a) der hvor aktiviteter foregår i samspill med kommunale virksomheter b) særskilte frittstående frivillighetstiltak / aktiviteter I Porsgrunn kommunes nye foreningsregister er det pr april 2009 registrert 205 (hoved-) lag og organisasjoner. Det er nok ikke et helt riktig bilde, da mange foreninger ikke har registrert seg i det nye registeret ennå. I frivillighetsmeldingens del 1 anslo man antallet lag og foreninger til ca 350, men det var før nyregistrering. Det antas at det i det forrige registeret befant seg noen inaktive foreninger. Det vil ta litt tid før registreringen blir korrekt, men et ca tall på 300 kan være realistisk. Porsgrunn frivillighetssentral har eksistert siden 1996, stort sett i den form den har i dag. Oppgavene er blitt mer prosjektrettet etter hvert, enn ved oppstart. Juridisk er sentralen eid av Porsgrunn lag av Norsk Folkehjelp som har to representanter i styret, hvorav styreleder. I tillegg er pt Porsgrunn Revmatikerforening, Porsgrunn eldreråd og Porsgrunn kommune representert i styret. Daglig leder har vært der siden oppstart. Sentralen holder til i Meierigården. Sentralens økonomi baserer seg på en grunnfinansiering som ved oppstart var 60 % statlig og 40 % kommunalt tilskudd. I dag er kommunens

5 tilskudd på kr ,-. Tilskuddet har stått stille, uten justering i forhold til lønns- og prisvekst, de siste 3 årene. Det er frivillighetssentralen som bla trekker i trådene på Varmestua i Skolegata. I tilknytning til sentralen ligger kommunens utstyrsentral. (utlånssentral for sportsutstyr etc). Se egen årsrapport for frivillighetssentralen for mer informasjon. 4. Utfordringer og muligheter Kommunen har en viktig rolle som mulighetsskaper for frivillig virksomhet. Kommunen skal være en tilrettelegger, både praktisk og økonomisk, og skape forutsigbarhet. I tillegg bør kommunen inspirere og stimulere til godt samarbeid med og mellom frivillige lag og foreninger. Det bør oppleves positivt og enkelt å engasjere seg i frivillig arbeid. Dette må gjøres uten å ta over styringen frivilligheten må beholde sin egenart. Det er nødvendig å finne gode måter å ta vare på personer på, som ønsker å være frivillige uten å være medlemmer i en organisasjon. I dette ligger nye arbeidsmetoder, prioriteringer og endret ressursbruk. For frivilligheten vil etablering av en funksjon som frivillighetskoordinator kunne bety mye, et sted å henvende seg, en som har oversikt og kan bidra til å skape treffpunkt og samarbeid og legge til rette for opplæring. En videreutvikling av frivillighetssentralen kan være et av flere tiltak. Regjeringen ønsker å utvikle frivillighetssentralene til sektorovergripende nærmiljøsentraler, som i større grad også kan fungere som sosiale møteplasser Folkehelseperspektivet må være grunnleggende og det er viktig at kommunen legger til rette for stort mangfold innen det frivillige livet. Vi må ikke undervurdere betydningen det har for den enkelte å kunne delta i aktiviteter sammen med andre, tilhøre et sosialt fellesskap, eller oppleve gleden ved å kunne bety noe for andre. I et helsefremmende perspektiv vil frivillighet og frivillige organisasjoner spille en stor rolle, i kraft av seg selv, aktiviteten som utføres og som aktør i samhandling med kommunen og andre. I denne sammenheng vil bla etablering av sosiale møteplasser for frivillige være viktig. Fysisk inaktivitet omtales som en av framtidas store utfordringer, og for å gjøre noe i forhold til det, må kommunen ta et sterkere grep og legge forholdene bedre til rette for idretts- og friluftsorganisasjoner og andre foreninger som vil drive tilbud om fysisk aktivitet. Slik at innbyggerne lett kan finne et aktivitetstilbud i sitt nærmiljø som passer for seg. Kommunen har et særlig ansvar for å sikre gode lavterskeltilbud til ulike grupper i befolkningen, og godt samarbeid med lag og foreninger er helt nødvendig. Kultur og fritidsaktiviteter, der lystprinsippet står sentralt, har positiv effekt på menneskers trivsel. Kulturdeltakelse gir opplevelser og styrker følelsen av å mestre. De kulturelle opplevelsene bidrar til kommunikasjon, fellesskap og velvære, og slik sett er organisasjonsog kulturdeltakelse en viktig del av oppvekstvilkårene. Aktiviteten i seg selv og den sosiale tilhørigheten det kan skape, bidrar til å fremme helse. Det er derfor viktig å legge forholdene til rette slik at foreningslivet fortsatt kan bidra til å skape mangfold og muligheter. Porsgrunnssamfunnet har etter hvert utviklet en god dugnadsånd i tilknytning til kulturarrangementer. Det er mange frivillige engasjert omkring Porsgrunn internasjonale teaterfestival og Stedsans. Denne type frivillighet, ad hoc er det viktig å stimulere og vise at man setter pris på.

6 Nakuhel: (Natur kultur helse) I 2008 mottok kommunen prosjektmidler for å utrede mulighetene for å starte opp nakuhel møteplasser. Prosjektet munnet ut i etablering av et interim styre og i skrivende stund arbeides det med å etablere Nakuhel Porsgrunn som en organisasjon. De har henvendt seg til kommunene angående lokale. Det er Villa Frednes som står høyest på ønskelisten. Frivillighetssentralen er involvert i prosjektet. Grunnsteinene i en lokal NaKuHel-møteplass er deltakelse i: - demokratiske prosesser - Samhandling - Frivillighet - Aktivitet Kjennetegn på et senter av NaKuHel karakter: Et mangfold av aktiviteter og mennesker En møteplass på tvers av alder, interesser, livssituasjon og bakgrunn Ikke registrerende på diagnose/livssituasjon Vektlegging av helsefremmende aktiviteter, positive ressurser og funksjonsevne Inkluderende miljø og fellesskap, lav terskel All aktivitet er frivillig, og skjer etter egen lyst og evne Langsiktighet i tenkning og holdning En arena for selvorganiserende grupper ut fra en selvhjelpstanke Lave kostnader knyttet til deltakelse Lite byråkratisk system kort vei fra idé til handling Humanitære organisasjoner og til dels også brukerorganisasjoner, har fokus på å bidra overfor medmennesker som trenger det og er viktige samhandlingspartnere for det offentlige. Her er det viktig å få til gode prinsipper for samhandling, avklare de økonomiske mulighetene, samt skape gode samarbeidsarenaer. Forutsigbarhet (praktisk og økonomisk), koordinering, dialog og anerkjennelse er her viktige stikkord. I denne sammenheng er det aktuelt å se nærmere på partnerskapsmodellen og avklare prinsipper omkring betaling for koordinering av frivillige. Et eksempel er Røde Kors som ønsker partnerskapsavtale i forhold til arbeid de gjør i overfor bestemte målgrupper i kommunen. Slike avtaler kan innebære et økonomisk tilskudd til koordinering av frivillige. Det bør gis mulighet til utviklingsarbeid på dette feltet. Der man kan få å prøve ut ulike modeller for samarbeid mellom det offentlige og frivillig sektor. Grasrotandelen er en ny ordning der alle som spiller på Norsk Tippings spill kan velge seg et lokalt lag eller en lokal forening, og gi 5 prosent av det de spiller for til laget/foreningen. Her må organisasjonene selv være aktive og melde seg inn i frivillighetsregisteret for å bli med på ordningen. I tillegg må de som faktisk tipper/spiller krysse av for hvilket lag de ønsker skal motta deres støtte. Det er på nasjonalt hold etablert et forskningsprogram Virtuelt senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, som samler landets fremste forskere på området. Ambisjonen er å øke og utvikle kunnskapen om frivillig sektors betydning og rolle i samfunnet, bidra til å videreutvikle en helhetlig frivillighetspolitikk og styrke frivillig sektor gjennom økt forskningsbasert kunnskap.

7 5. Samarbeid med frivillige innen tjenesteområdene. (barn og unge, psykisk helse og rusomsorg, samt eldre og funksjonshemmede.) I frivillighetsmeldingen del 1 står det: Rådmannen er av den oppfatning at det i meldingens del 2 bør jobbes inngående i tett dialog med det frivillige organisasjonslivet for å se nærmere på disse områdene og gjennom dette legge et grunnlag for verdifull samhandling, og gode rammevilkår for frivilligheten i Porsgrunn fremover. Innenfor disse fokusområdene vil det vil være naturlig å se nærmere på samarbeidsformer mellom kommunen og de frivillige organisasjonene, hvilket omfang man skal ha på samarbeidet, kvaliteten på tjenester, naturlige grenseoppganger mellom der hvor det kreves faglig personell og hvor det er tilstrekkelig med frivillig innsats osv. I dette arbeidet er det viktig å ha klart for seg en del viktige forutsetninger for samarbeid med frivillige: Frivillige lag og foreninger skal alltid selv velge hvilket ansvar og hvilke oppgaver de skal ha. Frivillige skal først og fremst være tro mot sitt formål, ikke mot kommunen. Kommunen må ikke på noen som helst måte bruke frivilliges engasjement til å oppfylle sine mål, uten at dette faller sammen med hensikten og ønskene til frivillige selv. (kilde: Kommunenes Sentralforbunds veileder Sammen om det gode liv ) De ulike aktørene i kommunen må være klar over hvordan de bør samarbeide og hva de kan tilby og legge til rette. Noe som krever god kommunikasjon og godt tverrfaglig samarbeid internt, da spesielt mellom helse/omsorg, kultur, skole. Tidlig i prosessen ble det nedsatt tre arbeidsgrupper i tilknytning til de tre fokusområdene. Innspillene har vært viktige bidrag til utarbeidelsen av meldingen og de følger som vedlegg. Disse innspillene peker også på behov for koordinering og praktiske ordninger. Kommunen har en viktig rolle som mulighetsskaper, tilrettelegger og rammesetter Noen suksesskriterier for godt samarbeid mellom frivillige organisasjoner og kommuner: Kommunene må vise interesse og være tilgjengelige, ha lokalkunnskap, vise respekt og forståelse for det frivillige arbeidets egenart. God forankring av samarbeidet i kommunen, på ledernivå, politiske og administrativt. Avklare roller og spilleregler på forhånd. Kartlegg oppgaver og utarbeid en felles strategi for samarbeidet, der både målsetting, målgrupper og konkrete oppgaver inngår. Formidle erfaringer fra gode eksempler på samarbeid og samspill mellom kommune og frivillige organisasjoner. Kunnskap om teorier og modeller om foreningsliv og frivillighet. Kunnskap om andre lands frivillighetspolitikk Økt bevissthet og kunnskap om hva foreningslivet betyr for tjenesteproduksjon, samfunnsutvikling og demokrati.

8 I arbeidet med å avklare grenseoppganger og kommunens rolle i frivillighetsmeldingen, har nedenfor stående modell fungert som et godt faglig verktøy: Ansvarsaksen: frivillig ansvar frivillig ansvar med kommunen som tilrettelegger Kommunalt ansvar med bistand fra frivillige Kommunalt ansvar Denne Frivillighetsmeldingen omhandler i hovedsak de grå feltene. Innen de tre innsatsområdene meldingen har fokus på; skjer det i dag mye god samhandling mellom frivillige og Porsgrunn kommune. Som noen få illustrerende eksempler kan nevnes: Barn og unge: Røde Kors samarbeider med kommunen om tiltak overfor mennesker som lever i marginale livssituasjoner, eks flyktninger og innvandrere. Tiltak er f eks fleksibel identitet som er bevisstgjøringskurs for ungdom som vokser opp mellom to eller flere kulturer. Misjonskirken på Herøya driver etter skoletid tilbud og samarbeider med skolen om dette. Skoler og barnehager har i mange år samarbeidet med frivillige om enkelttemaer og aktiviteter i skolen, for eksempel POL (Porsgrunn orienteringslag) er med som et av flere tilbud i en aktivitetsdag. Psykisk helse og rus: Tilrettelagte kulturaktiviteter, der kulturavdelingen i samarbeid med ulike organisasjoner innen kulturlivet og andre, legger til rette for at mennesker med psykiske lidelser skal greie å benytte seg av tilbudene og bli trygge på nye arenaer. Videre er det i dag et samarbeid mellom Røde Kors, Keops og virksomheten psykisk helsetjeneste og rusomsorg, Døråpner, som handler mye om sosialt nettverksbygging. Gatefotball er et annet eksempel der kommunen har samarbeidet med bla Urædd fotball og Telemark fotballkrets om et tilbud til personer med rusproblemer. Samarbeidet omkring Varmestua er også et meget godt eksempel. Eldre og funksjonshemmede: Innen Borgehaven bo- og rehabiliteringssenter og våre helse- og aktivitetssentra foregår det mange gode aktiviteter i samarbeid mellom kommunen og frivillig sektor. I tillegg skjer det mye frivillig arbeid via frivillighetssentralen, der enkelt frivillige hjelper eldre og funksjonshemmede med praktiske oppgaver, besøkstjeneste med mer. Arbeidet med de tre fokusområdene krever, dersom man skal gå i detaljer, en relativt omfattende prosess. Det vi imidlertid så langt har erfart, er at det er utviklingspotensial og et behov for nytenkning innen disse områdene. Ikke slik å forstå at den innsatsen som gjøres ikke er tilfredsstillende, men endringer i samfunnet tilsier utvikling også på dette feltet. Vi nevner her noen få forslag til tiltak som arbeidsgruppene fremmet i prosessen, som vi tror kan gi verdifulle erfaringer innen forsøks- og utviklingsarbeid Gjennomføre dialogkonferanse for barn og ungdom hvor aktuelle lag og foreninger deltar, der formålet er å utvikle samarbeidsprosjekter for å fremme bla fysisk aktivitet blant barn og unge Etablere idrettsskole i regi av Porsgrunn kommune, i tett samarbeid med idrettslagene i kommunen. (eks fra Skien kommune). Øke fokus på friluftsliv i forhold til alle målgrupper, turistforeninger har spisskompetanse på friluftsliv. Inn i skolen i større grad Alle kan være med i foreninger eller være frivillig! Også personer med store bistandsbehov. Tjenesteytere bør bistå

9 mottakere i å prøve ut ulike aktiviteter (gjerne følge dem), slik at de kan bli trygge på disse arenaene. Evt omdisponere noe støttekontaktmidler, til f eks Fritid med bistand Dvs: gi tilskudd til et frivillig lag/forening som driver en aktivitet som en bruker har lyst til å delta i. Foreningen forplikter seg da til å stille med en kontaktperson som har et spesielt ansvar for brukeren. Nytteverdien er her tosidig. Bidra til at frivillighet og fritid blir en del av introduksjonsprogrammet for innvandrere og flyktninger Integrering og nettverk. Avklare i forhold til regler om taushetsplikt, samtykkeerklæring og hvor mye en frivillig må kjenne til om enkelt personer. Skille på ansatte og frivilliges roller. Se på ulike modeller for transportordninger basert på egenbetaling som kjøregodtgjøring, og lån av kommunale kjøretøy. Etablere møteplasser med stor takhøyde ala Nakuhel Inngå forutsigbare partnerskapsavtaler med organisasjoner som kan bidra konstruktivt innen aktuelle områder. (Innebærer noen kroner i budsjettet) Ideene og utviklingsmulighetene for bedre samhandling og tjenesteproduksjon, slik de er beskrevet i pkt 5 (innledningen), lar seg relativt enkelt omsette i praktisk handling ut fra følgende forutsetninger. 1. Det avsettes midler for bruk til forsøks og utviklingsarbeid innen de tre fokusområdene 2. Arbeidet koordineres fra en funksjon som frivillighetskoordinator 3. Innsatsperioden strekkes over 2 evt 3 år 6. Innspill fra frivillig sektor Dialogen med frivillig sektor har på mange måter bare forsterket det vi allerede visste. På konferansen fikk de ulike representantene for frivilligheten i oppgave å beskrive hvordan det var å være frivillig i Porsgrunn under perfekte forhold om 5 år. Drømmen. Alle deltakere fikk anledning til å komme frem med sitt syn. Behovet for et felles hus, en møteplass for frivillige kom tydelig frem, i sammenheng med egnede lokaler til aktiviteter. Det ble videre ytret ønske om at kommunen skal bidra med praktiske støtteordninger som internett support, kopiering, pc, og telefon. Dette forsterker behovet om et Frivillighetens hus. Et annet behov som ble tydelig i denne prosessen, er koordinering og oversikt samt et ønske om flere møter av denne typen dialogkonferanse. Myldringsdager og frivillighetsmarked /torg ble også trukket frem. Det kom tydelig frem et ønske om å vite mer om hva andre driver med og se om man kan gjøre ting sammen. Mange mente sosiale møteplasser kan avle gode synergieffekter. Noen trakk frem Nakuhel møteplassen (Natur-kultur-helse) som et nyttig element i et frivillighetens hus. Porsgrunn frivillighetssentral ble også omtalt som en del av et felles hus og møteplass. Flere mente kommunen burde etablere en funksjon som frivillighetskoordinator, en dør inn, en som har oversikt over feltet og kan bidra med praktiske oppgaver og informasjonsspredning. Prosessen har vist at det er ønske om nye måter å gi tilskudd til frivillige lag og foreninger på. Det ønskes større grad av prosjekt- og ad hoc finansiering. (Se eget vedlegg med oppsummering fra dialogkonferansen)

10 7. Oppsummering og vurdering: Koordinering: Det er fremkommet behov for en funksjon i kommunen som har kontakt med og oversikt over frivillig sektor. Som kan bistå lag og foreninger, skape møtepunkter og dialog, administrere tilskudd og legge tilette for opplæring og samarbeid osv. Det bør etableres et system for frivillighetskoordinering, f eks etablere stilling/funksjon som koordinator for frivillighet, slik en del andre kommuner har gjort. En slik funksjon vil være et bindeledd mellom kommunale tjenester, virksomheter og frivillige lag og foreninger og enkelt frivillige. I tillegg vil en koordinator kunne drifte nettsider, arrangere opplæringstiltak og dialogmøter med mer. Tilskuddsordning og frivillighetsregister er naturlige oppgaver å samle til en slik funksjon. For frivilligheten vil en koordinator utgjøre en dør en adresse og skape mer forutsigbarhet og oversikt. Organisatorisk vil det være naturlig med en tilknytning til virksomhet kultur, idrett og fritid, da det er der det er størst samhandling med lag og foreninger i utgangspunktet. I tillegg er det viktig at de virksomheter som samarbeider mye med frivillige, bør peke ut egne frivillighetskontakter som kan samarbeide med en koordinator. Anbefaling: Etablere stilling som frivillighetskoordinator i kommunen, organisatorisk tilknyttet Kultur, idrett og fritid. Virksomheter som har mye samhandling med frivillige bør utpeke frivillighetskontakter/kulturombud. Frivillighetens Hus I prosessen er det også meldt et tydelig ønske om et Frivillighetens Hus. Et sted med gode møtelokaler, teknisk utstyr mv og en sosial møteplass. Et slikt hus bør kunne kobles sammen med frivillighetssentralen i kommunen Det er utviklingspotensial i frivillighetssentralen, den kan i enda større grad bli en møteplass der frivillige kan treffes og utveksle ideer og erfaringer. Det er derfor spennende å se sentralen i sammenheng med ideen om et frivillighetens hus, det er mange mennesker som ønsker å være til nytte, gjøre noe sammen med eller for andre, uten å måtte melde seg inn i en forening. Et slikt sted bør i så fall inneholde en kafè og være en møteplass, som kan fungere som vugge for nye ideer og prosjekter. Det vil kunne gi mange synergieffekter. Stedet må være åpent for alle, og ha lav terskel Ingen grupperinger bør eie stedet mer enn andre. Et slikt møtested vil også være nærliggende base for en evt etablering av Nakuhel Porsgrunn (Nakuhel = Natur, kultur og helse møteplasser) En samordning av frivillighetssentral, Nakuhel og en koordinator for frivillighet, vil kunne sørge for daglig tilstedeværelse av personer og gi en samlet god oversikt over frivilligheten i kommunen. Etablering av Nakuhel vil i tillegg kunne bidra til økt aktivitet og trivsel i huset. På sikt vil et frivillighetens hus bety mye for utvikling av porsgrunnssamfunnet, og Porsgrunn kommune bør stille lokaler til disposisjon for dette. I prosessen er det trukket frem to alternative hus som egner seg godt. Det er Meierigården og Villa Frednes.

11 Anbefaling: Kommunen bør stille et egnet hus til disposisjon for frivilligheten, og bør se det i sammenheng med utvikling av frivillighetssentralen og nakuhel - prosjektet. Huset bør gi rom for kafe-drift og egnede møtelokaler. Kommunen bør fravike krav om markedsleie. Paraplyråd: Vi har flere paraplyråd i kommunen; Idrettsråd, Sang- og musikkråd, Frilufts og miljøråd der sekretariat ligger hos Kultur, idrett og fritid (KIF). Eldrerådet og Rådet for funksjonshemmede er en annen type paraplyråd som har noen politisk valgte medlemmer. I prosessen er det kommet frem at paraplyrådene innen KIF sitt område fungerer ulikt. I tråd med strategisk kulturplan skal paraplyrådene evalueres, og i den sammenheng kan det også være aktuelt med en nytenkning. Det skjer stadig utvikling og frivilligheten er i endring. Økonomi: Uklarheter omkring tilskudd, moms og grasrotandel skaper usikkerhet i organisasjonene. Det er viktig, både på nasjonalt og lokalt hold, å finne gode forutsigbare ordninger. Det er formidlet behov for å i større grad kunne hente ut midler til aktiviteter av mer ad hoc karakter og til samarbeidsprosjekter. Det er et uttalt ønske at vi skal stimulere til mer samarbeid med frivillig sektor og mellom ulike frivillige lag og foreninger i tilknytning til noen tjenesteområder. Som nevnt under kap 5, bør det avsettes midler til utviklingsarbeid innen dette feltet. Forutsigbarhet er viktig for organisasjonene. Det er derfor behov for å inngå avtaler med kommunen med en viss langsiktighet. For å kunne gjøre avtaler om bistand fra frivillige organisasjoner i forhold til aktuelle behov, kan det å inngå forpliktende partnerskapsavtale være et virkemiddel. Til dette må det evt være avsatt penger i budsjettet. Det skjer mye godt frivillig arbeid i dag, men det kan i større grad stimuleres og utvikles. Det bør være attraktivt for lag og foreninger å engasjere seg overfor de nevnte målgrupper. I tillegg til respekt for frivillighetens egenart, vil penger være en god motivator. Planer er gode å ha, særlig om det er noe å bygge for., derfor bør det vurderes å avsette en frivillighetsmillion fordelt over to år. Anbefaling: Det er viktig å kunne stimulere frivillig sektor på en god måte. Derfor bør det avsettes kr ,- pr år i to (tre) år ( , evt 2012) til prosjekter og utviklingsarbeid, med særlig fokus på samarbeid innen de valgte fokusområdene. Da har man mulighet til å gjennomføre noen utviklingsprosjekter og styre ressurser inn mot ønsket endring. Resultatet og evalueringen av dette vil så danne et beslutningsgrunnlag på hva man eventuelt kan videreføre. 8. Organisering og arbeidsprosess. Rådmannens ledergruppe har vært styringsgruppe og kommunalsjef Ingrid E Kåss har vært prosjekteier for utarbeidelsen av meldingen.. Folkehelsekoordinator Guri Resell, har ført meldingen i pennen og ledet det praktiske arbeidet. Gitte S Hansen har bistått underveis. Kultursjefen har fungert som veileder og inspirator i prosessen. Flere personer har vært involvert i arbeidet gjennom mindre møter, arbeidsgrupper og dialogkonferanse. Enkelte foreninger har kommet med direkte innspill. Prosessen har bestått av to hovedgrep. Det første var en intern prosess der man med utgangspunkt i de 3 omtalte fokusområder, (barn og unge, eldre og funksjonshemmede og psykisk helse og

12 rusomsorg) etablerte arbeidsgrupper for å se på hvilke områder som er ønskelig og naturlig å samarbeide med frivillig sektor om. Gruppene skulle se på hvilke erfaringer vi har, vurdere nye områder der samarbeid med frivillig sektor er aktuelt og hva som kan gjøres for å legge forholdene godt til rette. Innspillene fra disse gruppene er viktige innspill til arbeidet med meldingen. Innspillene fra gruppene er samlet i sin helhet i et felles dokument som følger vedlagt. Det andre grepet var et åpent møte med frivillig sektor, der det deltok ca 50 representanter fra mange ulike type foreninger og enkelt frivillige. Konferansen ble holdt på kveldstid og gjennomført som en dialogkonferanse. Resultatet fra denne konferansen danner et viktig grunnlag for innholdet i meldingen og i forslag til tiltak. (vedlegg). I tillegg er det mye erfaring og kompetanse samlet i Kultur idrett og fritid (KIF), og i forbindelse med utarbeidelse av Strategisk plan for IF, ble det holdt dialogmøter med alle paraplyråd. Disse møtene utgjør også et verdifullt grunnlag.

FRIVILLIGHETEN I ROGALAND

FRIVILLIGHETEN I ROGALAND FRIVILLIGHETEN I ROGALAND I RFK er frivilligheten knyttet til satsingsområdene kultur, idrett, folkehelse og friluftsliv. Regionale frivillige lag- og organisasjoner skal gis gode og forutsigbare rammevilkår.

Detaljer

Frivillighetserklæringen. erklæring for samspillet mellom regjeringen og frivillig sektor

Frivillighetserklæringen. erklæring for samspillet mellom regjeringen og frivillig sektor Frivillighetserklæringen erklæring for samspillet mellom regjeringen og frivillig sektor Forord Formål Frivilligheten er en stor og selvstendig del av vårt samfunn som gir en merverdi til den som bidrar

Detaljer

«Gode modeller for lokalt samarbeid»

«Gode modeller for lokalt samarbeid» «Gode modeller for lokalt samarbeid» Hvordan kommunen kan jobbe sammen med frivillig sektor for å utvikle mer fysisk aktivitet i lokalmiljøet? Heidi Thommessen, frivillighetskoordinator i Asker kommune

Detaljer

Frivillighetsstrategi for en kommune der innbyggerne engasjerer seg og der engasjementet ivaretas

Frivillighetsstrategi for en kommune der innbyggerne engasjerer seg og der engasjementet ivaretas Frivillighetsstrategi 2015-2019 for en kommune der innbyggerne engasjerer seg og der engasjementet ivaretas 1 Jeg er glad for at Nesodden kommune har fått en egen Frivillighetsstrategi. Nesodden har en

Detaljer

PRINSIPPER FOR SAMSPILLET

PRINSIPPER FOR SAMSPILLET 1 2 Innhold Formål side 3 Prinsipper for samspillet side 3 Ressurser og kompetanse side 4 Forutsigbarhet side 5 Engasjement og integrering side 5 Oppfølging side 6 Handlingsplan/tiltak side 6 Innstilling

Detaljer

Frivillighetsstrategi

Frivillighetsstrategi ' ' -lr!. if f". "* «= ' % :*:-» [,A l' MARKER. / xi..- _ KOMMUNE. «- j,".-.)..» 1... "'t.. '. *YG' - 'a kia.. Frivillighetsstrategi 2018-2021 kf'.: -..,!. :0; q" Ve rd ie r l ', ' Trygghet,....- = Trivsel

Detaljer

Kommune og frivillige - hånd i hånd -

Kommune og frivillige - hånd i hånd - Kommune og frivillige - hånd i hånd - Kommunalsjefenes stab Bærum kommune Frivillighetskoordinator Kirsten Koht Mange ønsker å bidra Næringsliv Enkeltpersoner Organisasjoner DET MÅ TILRETTELEGGES! Frivillighet

Detaljer

Frivilligheten + kommunen = sant. Kartlegging av frivillige lag og foreninger i Karmøy kommune 2016: Ressurser, muligheter, utfordringer og samarbeid

Frivilligheten + kommunen = sant. Kartlegging av frivillige lag og foreninger i Karmøy kommune 2016: Ressurser, muligheter, utfordringer og samarbeid Frivilligheten + kommunen = sant Kartlegging av frivillige lag og foreninger i Karmøy kommune 2016: Ressurser, muligheter, utfordringer og samarbeid Oppsummering av viktige funn Hovedfunn 172 frivillige

Detaljer

PROSJEKTPLAN for folkehelseprosjekt - Liv og lyst i lys og mørke

PROSJEKTPLAN for folkehelseprosjekt - Liv og lyst i lys og mørke PROSJEKTPLAN for folkehelse - Liv og lyst i lys og mørke 1. MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn Folkehelse er summen av helse til enkeltindividene i en befolkning. Folkehelsearbeid har som mål å bedre helse og

Detaljer

Sandnes Frivilligsentral 2013

Sandnes Frivilligsentral 2013 Sandnes Frivilligsentral 2013 Frivilligsentralene 2013 Ca 400 sentraler totalt I forrige regjeringsperioden er det blitt opprettet over 100 nye sentraler KD har fordelt tilskudd til opprettelse av 20 nye

Detaljer

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: C83 &13 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: 13. mai 2014 DRAMMEN KOMMUNES FRIVILLIGHETSPOLITISKE PLATTFORM

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: C83 &13 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: 13. mai 2014 DRAMMEN KOMMUNES FRIVILLIGHETSPOLITISKE PLATTFORM SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: C83 &13 Arkivsaksnr.: 14/2381-17 Dato: 13. mai 2014 DRAMMEN KOMMUNES FRIVILLIGHETSPOLITISKE PLATTFORM INNSTILLING TIL: Bystyrekomiteen for byutvikling

Detaljer

Frivillighetskommunen Drammen

Frivillighetskommunen Drammen Frivillighetskommunen Drammen 1 Norges første Frivillighetskommune! Pris fra Frivillighet Norge og KS For å anerkjenne og inspirere kommuner til god frivillighetspolitikk med positiv effekt for frivillige

Detaljer

Frivillig og veldig verdifull. Fylkeskonferansen kultur og idrett, 21. november 2012 Åsne Havnelid

Frivillig og veldig verdifull. Fylkeskonferansen kultur og idrett, 21. november 2012 Åsne Havnelid Frivillig og veldig verdifull Fylkeskonferansen kultur og idrett, 21. november 2012 Åsne Havnelid Agenda Kort om Røde Kors og min bakgrunn Hvorfor frivilligheten er avgjørende for å møte fremtidens helseutfordringer

Detaljer

HØRINGSUTKAST PLATTFORM FOR HELHETLIG FRIVILLIGHETSPOLITIKK

HØRINGSUTKAST PLATTFORM FOR HELHETLIG FRIVILLIGHETSPOLITIKK HØRINGSUTKAST PLATTFORM FOR HELHETLIG FRIVILLIGHETSPOLITIKK 2017-2020 Klipping av fotballbanen på Funnefoss stadion, 1962. Foto: Ukjent Høringsu tkast, Plattform for helhetli g frivillighetspolitikk 2017-2020

Detaljer

Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 22.04.2013

Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 22.04.2013 Møteinnkalling Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 22.04.2013 Møtested Hotell Royal Christiania, Biskop Gunnerus gate 3, Oslo Møtedato 22.04.2013 Tid 15:00 (etter dagskonfearansen)

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Frivillighet og næromsorg

Prosjektbeskrivelse. Frivillighet og næromsorg Prosjektbeskrivelse Frivillighet og næromsorg 1 Innholdsfortegnelse Bakgrunn 3 Mål 3 Rammer og organisering 4-5 Prosjektfaser 6 - Innledende fase - forberedende arbeid 6 - Hovedfase 7 - Sluttfase 7 Møteplan

Detaljer

Satsinga er tenkt befolkningsretta og ikke rettet mot risikogrupper. fb.com/trondelagfylke

Satsinga er tenkt befolkningsretta og ikke rettet mot risikogrupper.  fb.com/trondelagfylke Program for folkehelsearbeid i kommunene er en tiårig satsing for å utvikle kommunenes arbeid med å fremme befolkningens helse og livskvalitet. Satsingen skal bidra til å styrke kommunenes langsiktige

Detaljer

Regional plan for folkehelse i Telemark.

Regional plan for folkehelse i Telemark. Regional plan for folkehelse i Telemark Det systematiske folkehelsearbeidet Evaluering Oversikt Tiltak Planstrategi Her er vi nå Fastsette mål i plan Organisering Styringsgruppe Prosjektgruppe Arbeidsgruppe

Detaljer

STRATEGIPLAN 2014-2017

STRATEGIPLAN 2014-2017 STRATEGIPLAN 2014-2017 Innhold Strategiplan Aktiv på Dagtid 2014-2017...3 Aktiv på Dagtid - strategisk sammenheng...5 Verdier...6 Strategiske prioriteringer...7 Strategisk hovedområde...9 - Aktiviteten...9

Detaljer

Det må utformes en politikk overfor de frivillige organisasjonene fra kommunenes side som gir dem større forutsigbarhet og bedre vilkår.

Det må utformes en politikk overfor de frivillige organisasjonene fra kommunenes side som gir dem større forutsigbarhet og bedre vilkår. Sammendrag De siste tiårene har det vært en sterkt økende oppmerksomhet mot de frivillige organisasjonene som representerer det vi kaller for den tredje sektor eller for sivilsamfunnets organisasjoner.

Detaljer

Sentralene er gjerne drevet av en frivillig organisasjon, forening, andelslag eller stiftelse, men også ofte direkte driftet av en kommune.

Sentralene er gjerne drevet av en frivillig organisasjon, forening, andelslag eller stiftelse, men også ofte direkte driftet av en kommune. Handlingsplan 2012 1 Om frivilligsentraler Frivilligsentraler er en møteplass og samhandlingsarena for frivillighet i lokalmiljøet, og finnes over hele landet. Frivilligsentralene er ikke en frivillig

Detaljer

Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan.

Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan. Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny 2001- Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan. Levanger kommune Behovet for å sette det mangfoldige kulturlivet

Detaljer

FRIVILLIGSTRATEGI FOR ØVRE EIKER KOMMUNE

FRIVILLIGSTRATEGI FOR ØVRE EIKER KOMMUNE FRIVILLIGSTRATEGI FOR ØVRE EIKER KOMMUNE 2015 2019 Frivillig sektor med lag, foreninger, organisasjoner, frivillige enkeltpersoner (ildsjeler) og grupper gjør en stor innsats og utgjør en stor forskjell

Detaljer

Saksfremlegg. Innstilling: Saksutredning: Arkivsak: 09/4209-9 Sakstittel: OPPRETTE FRIVILLIGHETSENTRAL I SØRUM K-kode: C85 Saksbehandler: Erik Vea

Saksfremlegg. Innstilling: Saksutredning: Arkivsak: 09/4209-9 Sakstittel: OPPRETTE FRIVILLIGHETSENTRAL I SØRUM K-kode: C85 Saksbehandler: Erik Vea Saksfremlegg Arkivsak: 09/4209-9 Sakstittel: OPPRETTE FRIVILLIGHETSENTRAL I SØRUM K-kode: C85 Saksbehandler: Erik Vea Innstilling: 1. Det søkes Kulturdepartementet om støtte til å opprette Frivillighetssentralen

Detaljer

Hol, Ål, Hemsedal, Gol, Nes, Flå

Hol, Ål, Hemsedal, Gol, Nes, Flå Hol, Ål, Hemsedal, Gol, Nes, Flå Bakgrunn: Ny lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven), som trådde i kraft 1.1.2012, gir kommuner, fylkeskommuner og statlige myndigheter ansvar for å fremme folkehelsen.

Detaljer

FRIVILLIGHETSMELDING Askim kommune Hobøl kommune

FRIVILLIGHETSMELDING Askim kommune Hobøl kommune FRIVILLIGHETSMELDING 2017-2025 Askim kommune Hobøl kommune INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. FRIVILLIGHET I NORGE, ASKIM OG HOBØL... 4 3. FRIVILLIGHETENS EGENART... 5 4. FRIVILLIGHETENS ROLLE... 5 5. VISJON

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 07/95 Sakstittel: PARTNERSKAP FOR FOLKEHELSEARBEID I AKERSHUS K-kode: 025 G10 Saksbehandler: Kirsti Egeberg Hannaseth

Saksfremlegg. Arkivsak: 07/95 Sakstittel: PARTNERSKAP FOR FOLKEHELSEARBEID I AKERSHUS K-kode: 025 G10 Saksbehandler: Kirsti Egeberg Hannaseth Saksfremlegg Arkivsak: 07/95 Sakstittel: PARTNERSKAP FOR FOLKEHELSEARBEID I AKERSHUS K-kode: 025 G10 Saksbehandler: Kirsti Egeberg Hannaseth Innstilling: 1. Sørum kommune inngår avtale med Akershus fylkeskommune

Detaljer

Hvordan bli mindre avhengig av ildsjeler? Flere hender? Nye ideer? Kongsvinger kommune fredag 25. april 2014 Innledning ved Per Schanche

Hvordan bli mindre avhengig av ildsjeler? Flere hender? Nye ideer? Kongsvinger kommune fredag 25. april 2014 Innledning ved Per Schanche Hvordan bli mindre avhengig av ildsjeler? Flere hender? Nye ideer? Kongsvinger kommune fredag 25. april 2014 Innledning ved Per Schanche Svar Hvordan bli mindre avhengig av ildsjeler? Høyere på dagsorden

Detaljer

Frivillighetsmeldingen 2014

Frivillighetsmeldingen 2014 Frivillighetsmeldingen 2014 1 Innholdsfortegnelse FORORD... 3 1 - INNLEDNING... 4 FRIVILLIGHET NASJONALT... 4 Definisjoner... 4 Verdiskaping og egenverdi... 4 Frivillighet Norge... 4 FRIVILLIGHET LOKALT...

Detaljer

Samspill mellom kommune og frivillighet

Samspill mellom kommune og frivillighet Samspill mellom kommune og frivillighet KS frivillighetskonferanse 26. november 2013 Lene W. Conradi Ordfører Demokratiets fundament Direkte sammenheng mellom grad av frivillig arbeid og tiltro til myndigheter

Detaljer

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN 1 INNHOLD 1. HVORFOR MEDVIRKNING? 2. HVA ER KOMMUNEPLANEN OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL? 3.

Detaljer

Handlingsprogram 2014-2015

Handlingsprogram 2014-2015 Opplagt i Oppland Regional plan for folkehelse i Oppland 2012-2016 Handlingsprogram 2014-2015 Hovedmål 1: Opplagt i Oppland med folkehelse på dagsorden Strategi Delmål Tiltak Ansvarlig Samarbeidspart 1.1

Detaljer

Handlingsplan 2013 2014

Handlingsplan 2013 2014 Handlingsplan 2013 2014 Mental Helse er en sosialpolitisk interesseorganisasjon som jobber for at alle skal ha en best mulig psykisk helse. Mental Helse er en landsdekkende medlemsorganisasjon. Mental

Detaljer

Frivillighet for alle. Stortingsmelding nr 39 (2006-2007)

Frivillighet for alle. Stortingsmelding nr 39 (2006-2007) Frivillighet for alle Stortingsmelding nr 39 (2006-2007) Andel som har deltatt i frivillig arbeid siste år Land Norge Sverige Island Danmark Storbritannia USA Nederland Frankrike Australia Andel deltakere

Detaljer

BEDRE FOLKEHELSE GJENNOM BREDERE SAMARBEID

BEDRE FOLKEHELSE GJENNOM BREDERE SAMARBEID D E T N Y T T E R! BEDRE FOLKEHELSE GJENNOM BREDERE SAMARBEID Inspirasjonshefte til prosjektet «Aktiv i friluft» ved Friluftslivets fellesorganisasjon Helse er vår største rikdom. VIRGIL 2 FOREBYGG MER

Detaljer

ASKØY KOMMUNE Pr Askøy i utvikling

ASKØY KOMMUNE Pr Askøy i utvikling ASKØY KOMMUNE Pr. 1.1.2017 28.821 Askøy i utvikling Forventet i 2030 36.949 Askøy i utvikling Fagavdeling kultur og idrett med 7 ansvarsområder. 250 registrerte lag og foreninger Idrettsråd (47 lag) Askøy

Detaljer

Saksframlegg. Partnerskapsavtale 2015-2018 mellom Søgne Frivilligsentral, Søgne kommune og Vest-Agder Røde Kors

Saksframlegg. Partnerskapsavtale 2015-2018 mellom Søgne Frivilligsentral, Søgne kommune og Vest-Agder Røde Kors Søgne kommune Arkiv: F08 Saksmappe: 2005/2055-11318/2015 Saksbehandler: Gustav Skretting Dato: 17.03.2015 Saksframlegg Partnerskapsavtale 2015-2018 mellom Søgne Frivilligsentral, Søgne kommune og Vest-Agder

Detaljer

Hovedmål 1: Kultur og miljø Endringer er markert med kursiv tekst. Hovedmål 1 Kultur og miljø. Bydelen skal: Bydelen skal:

Hovedmål 1: Kultur og miljø Endringer er markert med kursiv tekst. Hovedmål 1 Kultur og miljø. Bydelen skal: Bydelen skal: Originale mål og strategier Hovedmål 1 Kultur og miljø Reviderte må og strategier Hovedmål 1: Kultur og miljø Endringer er markert med kursiv tekst Gjennom aktiv styrking og profilering av bydelens kvaliteter

Detaljer

Strategi for kvalitet i oppvekst 2025

Strategi for kvalitet i oppvekst 2025 Strategi for kvalitet i oppvekst 2025 Kompetanse for fremtiden Trygghet skaper utvikling! Denne strategien er et mål- og verdidokument som skal sikre at barn og unge i Asker får en best mulig oppvekst.

Detaljer

Hva har skjedd? Oppsummering av samarbeidet Fritid 123 i 2016

Hva har skjedd? Oppsummering av samarbeidet Fritid 123 i 2016 Hva har skjedd? Oppsummering av samarbeidet Fritid 123 i 2016 En viktig del av arbeidet i 2016 har vært generell synliggjøring og implementering av de ulike samarbeids- og utviklingsområdene Fritid 123

Detaljer

Kartlegging av frivilligheten i Fusa kommune. - utfordringer, muligheter og samarbeid. En oppsummering

Kartlegging av frivilligheten i Fusa kommune. - utfordringer, muligheter og samarbeid. En oppsummering Kartlegging av frivilligheten i Fusa kommune - utfordringer, muligheter og samarbeid En oppsummering 1 Innledning Denne undersøkelsen om frivilligheten i Fusa kommune ble gjennomført i mai og juni 2016.

Detaljer

Sluttrapport fra prosjektgruppen Mai 2017

Sluttrapport fra prosjektgruppen Mai 2017 Sluttrapport fra prosjektgruppen Mai 2017 Side 1 av 10 INNHOLD BAKGRUNN... 3 PROSJEKTET... 4 DEFINISJONER... 5 GRUNNLAG FOR Å ARBEIDE MED UTVIKLING AV FRIVILLIGHET... 6 VISJON... 7 FRA FRIVILLIGSENTRAL

Detaljer

Strategiske føringer Det norske hageselskap 2015-2018

Strategiske føringer Det norske hageselskap 2015-2018 Strategiske føringer Det norske hageselskap 2015-2018 0 Innhold 1. Situasjonsbeskrivelse... 2 1.1 Overordnede føringer... 2 1.2 De viktigste utfordringene... 2 2 Visjon... 2 3 Formål... 3 4 Verdier...

Detaljer

Plan- og bygningslovssamling Lillehammer og Gjøvikregionene 9. November 2016

Plan- og bygningslovssamling Lillehammer og Gjøvikregionene 9. November 2016 Plan- og bygningslovssamling Lillehammer og Gjøvikregionene 9. November 2016 Kommunen som planmyndighet rolle og ansvar med fokus på samfunssdelen kobling til økonomiplan og budsjett v/aslaug Dæhlen, rådmann

Detaljer

Spor D: Fra myndighed til Samskabelse og stærkere lokalsamfund 8.Nationale rehabiliteringskonference, mandag den 26.oktober 2015, Nyborg Strand

Spor D: Fra myndighed til Samskabelse og stærkere lokalsamfund 8.Nationale rehabiliteringskonference, mandag den 26.oktober 2015, Nyborg Strand Spor D: Fra myndighed til Samskabelse og stærkere lokalsamfund 8.Nationale rehabiliteringskonference, mandag den 26.oktober 2015, Nyborg Strand Torill Skår, kommunalsjef helse og levekår - Arendal kommune

Detaljer

Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020. Planprogram

Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020. Planprogram Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020 Planprogram Innhold Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet... 1 1 Innledning... 3 1.2 Plankrav... 3 1.3

Detaljer

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019. Storfjord kommune

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019. Storfjord kommune 2015 PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019 Storfjord kommune Om planprogram og kommunedelplan Gjeldende kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse 2012

Detaljer

Bærekraftig samarbeid for lokal folkehelse

Bærekraftig samarbeid for lokal folkehelse Bærekraftig samarbeid for lokal folkehelse Bø, 8. juni 2017 Gisle Lunde Gisle Lunde (f. 1964), gift, 2 barn, 1 fosterbarn Gulset Nærmiljøsenter Daglig leder Der du bor Grenland Prosjektleder Frivilligsentralene

Detaljer

Samarbeid mellom frivilligheten og Asker kommune. Ordfører Lene Conradi Asker kommune

Samarbeid mellom frivilligheten og Asker kommune. Ordfører Lene Conradi Asker kommune Samarbeid mellom frivilligheten og Asker kommune Ordfører Lene Conradi Asker kommune Sterk frivillighet i bygda > Frivillig innsats har en stor plass i Asker > Halvparten av Askers innbyggere deltar i

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Edwin Ruuds omsorgssenter Møtedato: 17.04.2012 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Møtested: Edwin Ruuds omsorgssenter Møtedato: 17.04.2012 Tid: 10.00 EIDSBERG KOMMUNE Eldrerådet MØTEINNKALLING 02.04.2012/MSL Møtested: Edwin Ruuds omsorgssenter Møtedato: 17.04.2012 Tid: 10.00 Eventuelle forfall meldes til Mimi K. Slevigen innen 12.04.12 kl 13.00 tlf.

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010 Namdalseid kommune Saksmappe: 2010/658-5 Saksbehandler: Lisbeth Lein Saksframlegg Natur og kulturbasert nyskaping Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre

Detaljer

Strategi for god psykisk helse ( )

Strategi for god psykisk helse ( ) Strategi for god psykisk helse (2017-2022) Lagt fram 25.8.17 - fokus på livskvalitet Mange av virkemidlene for å fremme livskvalitet finnes i andre sektorer enn helse De sektorene som har virkemidler,

Detaljer

Kommunedelplan for kultur og idrettsanlegg, fysisk aktivitet og friluftsliv

Kommunedelplan for kultur og idrettsanlegg, fysisk aktivitet og friluftsliv Kommunedelplan for kultur og idrettsanlegg, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014 2026 Forslag til planprogram februar 2013 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen med frister

Detaljer

Saksprotokoll. Resultat: Behandlet Arkivsak: 10/47624 Tittel: VERDIPLATTFORM FOR SAMHANDLING MED FRIVILLIGHETEN I TRONDHEIM KOMMUNE.

Saksprotokoll. Resultat: Behandlet Arkivsak: 10/47624 Tittel: VERDIPLATTFORM FOR SAMHANDLING MED FRIVILLIGHETEN I TRONDHEIM KOMMUNE. Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 21.12.2010 Sak: 380/10 Resultat: Behandlet Arkivsak: 10/47624 Tittel: VERDIPLATTFORM FOR SAMHANDLING MED FRIVILLIGHETEN I TRONDHEIM KOMMUNE Behandling: Innstillingen

Detaljer

Frivillighetsmelding 2012 Vedtatt av kommunestyret 26. juni 2012

Frivillighetsmelding 2012 Vedtatt av kommunestyret 26. juni 2012 BÆRUM KOMMUNE Frivillighetsmelding 2012 Vedtatt av kommunestyret 26. juni 2012 Innholdsfortegnelse Forord...3 1 Innledning...4 1.1 Definisjoner og begreper...4 1.2 Plattform for frivillighet i Bærum kommune...4

Detaljer

Frivillighetspolitikk i Bodø

Frivillighetspolitikk i Bodø Folkehelsekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 08.05.2012 28343/2012 2012/3512 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/13 Eldrerådet 04.06.2012 12/12 Råd for funksjonshemmede 05.06.2012 12/30 Komitè

Detaljer

Jeg kommer til å snakke om: (hvis stemmen holder) Program for folkehelsearbeid i kommunene Depressive symptomer blant skoleelever i Rogaland Litt mer

Jeg kommer til å snakke om: (hvis stemmen holder) Program for folkehelsearbeid i kommunene Depressive symptomer blant skoleelever i Rogaland Litt mer Jeg kommer til å snakke om: (hvis stemmen holder) Program for folkehelsearbeid i kommunene Depressive symptomer blant skoleelever i Rogaland Litt mer om programmet Strategi for god psykisk helse (2017-2022)

Detaljer

Verdier og mål i rammeplanene

Verdier og mål i rammeplanene Verdier og mål i rammeplanene ARTIKKEL SIST ENDRET: 26.10.2015 Utdrag fra Rammeplan for SFO i Bodø Mål "SFO skal: Ivareta småskolebarnas behov for variert lek og aktivitet I samarbeid med hjem og skole

Detaljer

MOLDE KOMMUNE 10.juli, 2015 PLANPROGRAM BARNE- OG UNGDOMSPLAN 2016 2026

MOLDE KOMMUNE 10.juli, 2015 PLANPROGRAM BARNE- OG UNGDOMSPLAN 2016 2026 MOLDE KOMMUNE 10.juli, 2015 PLANPROGRAM BARNE- OG UNGDOMSPLAN 2016 2026 1 INNHOLD 1 INNLEDNING 3 2 AVGRENSNING 3 3 FORMÅL MED PLANARBEIDET 3 3.1 Overordnede mål 3 3.2 Planarbeidet skal omfatte 4 4 PLANPROSESS

Detaljer

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: C83 &13 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: FRIVILLIGHETSPOLITISK PLATTFORM - TILBAKEMELDING OM OPPFØLGING

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: C83 &13 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: FRIVILLIGHETSPOLITISK PLATTFORM - TILBAKEMELDING OM OPPFØLGING DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: C83 &13 Arkivsaksnr.: 14/2381-23 Dato: 21.05.15 FRIVILLIGHETSPOLITISK PLATTFORM - TILBAKEMELDING OM OPPFØLGING INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITÉ

Detaljer

Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune.

Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune. Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune. Vi har gjennomført en bred prosess, der det har vært avholdt møter om temaet i Idrettsrådet og i hovedstyret i Kyrksæterøra I.L. KIL/Hemne,

Detaljer

Strategi- og handlingsprogram 2013-2015

Strategi- og handlingsprogram 2013-2015 Strategi- og handlingsprogram 2013-2015 Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund er to sentrale organisasjoner for kulturlivet og musikklivet generelt og det frivillige musikklivet spesielt. De to organisasjonene

Detaljer

Skog i Norge. Friluftsliv, natur og opplevelser. Friluftsliv, natur og opplevelser. Folkehelse og folkehelsearbeid

Skog i Norge. Friluftsliv, natur og opplevelser. Friluftsliv, natur og opplevelser. Folkehelse og folkehelsearbeid 12. Friluftsliv - fra festtaler til handling i folkehelsearbeidet Arvid Libak, statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet Skog i Norge Fra festtaler til handling i folkehelsearbeidet Innlegg ved statssekretær

Detaljer

Handlingsplan - "Folkehelse i Buskerud 2012-2014"

Handlingsplan - Folkehelse i Buskerud 2012-2014 Handlingsplan - "Folkehelse i Buskerud -2014" Videreføring av pågående folkehelsearbeid i Buskerud: Videreføre samarbeid mellom regionale aktører i folkehelsearbeidet Videreføre samarbeid mellom fylkesmannen

Detaljer

Oslo, Til palliasjonsutvalget v/ann Kristin Andresen Helse- og omsorgsdepartementet

Oslo, Til palliasjonsutvalget v/ann Kristin Andresen Helse- og omsorgsdepartementet 1 Til palliasjonsutvalget v/ann Kristin Andresen Helse- og omsorgsdepartementet Oslo, 22.08.2017 Takk for at vi ble invitert til å gi innspill til Palliasjonsutvalget i møte 19. juni. Med dette sender

Detaljer

Tilskuddordning Program for folkehelsearbeid i kommunene

Tilskuddordning Program for folkehelsearbeid i kommunene Tilskuddordning Program for folkehelsearbeid i kommunene Kjersti Ulriksen Leder, folkehelse, idrett og friluftsliv Program for folkehelsearbeid i kommunene Hovedtrekk I statsbudsjettet for 2017 er det

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Planprogram vedtatt av kommunestyret 23. april 2013 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen med frister

Detaljer

Forslag til planprogram for «Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv » Søndre Land kommune

Forslag til planprogram for «Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv » Søndre Land kommune Forslag til planprogram for «Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2017-2021» Søndre Land kommune Innhold 1.0 Bakgrunn... 3 2.0 Formål og innhold... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Innhold... 3 2.3 Målgrupper...

Detaljer

Byrådssak 1053 /15. Retningslinjer for tilskudd til frivilligsentraler og seniorsentre ESARK

Byrådssak 1053 /15. Retningslinjer for tilskudd til frivilligsentraler og seniorsentre ESARK Byrådssak 1053 /15 Retningslinjer for tilskudd til frivilligsentraler og seniorsentre GENI ESARK-335-201501641-1 Hva saken gjelder: Bystyret har vedtatt Bergen kommunes Plan for frivillighet i sak 33/15,

Detaljer

SLT HANDLINGSPLAN 2015-2016 Vedtatt av styringsgruppa 16.06.15.

SLT HANDLINGSPLAN 2015-2016 Vedtatt av styringsgruppa 16.06.15. SLT HANDLINGSPLAN Vedtatt av styringsgruppa 16.06.15. 1. BAKGRUNN Visjon: Det er godt å vokse opp i Gjesdal. Barn og unge er satsingsområde i kommuneplanperioden 2011 2021. Den helhetlige oppvekstplanen

Detaljer

Nasjonale perspektiver på og strategier for det lokale folkehelsearbeidet fremover

Nasjonale perspektiver på og strategier for det lokale folkehelsearbeidet fremover Nasjonale perspektiver på og strategier for det lokale folkehelsearbeidet fremover Gardermoen, tirsdag 6. desember 2005 Politisk rådgiver Arvid Libak Overordnede mål Flere leveår med god helse i befolkningen

Detaljer

Samarbeid med frivilligheten Frivillighet Norge v/ida Marie Holmin. Rehabiliteringskonferanse 15.10.2015, Ålesund

Samarbeid med frivilligheten Frivillighet Norge v/ida Marie Holmin. Rehabiliteringskonferanse 15.10.2015, Ålesund Samarbeid med frivilligheten Frivillighet Norge v/ida Marie Holmin Rehabiliteringskonferanse 15.10.2015, Ålesund Frivillighet Norge Interessepolitisk samarbeidsorgan for frivillige organisasjoner Rammevilkåra

Detaljer

PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK

PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen, og

Detaljer

Det kommunale helhetsperspektivet

Det kommunale helhetsperspektivet Det kommunale helhetsperspektivet Folkehelsebrillene på for et systematisk og helsefremmende fokus i kommunene Kommunen må i ha og ta et overordna blikk Få øye på og oppdage hvilke behov vi må ta høyde

Detaljer

Frivillighet i eldreomsorgen. Rådgiver FoU/prosjektleder, leder for UHT I Buskerud Bjørg Th. Landmark

Frivillighet i eldreomsorgen. Rådgiver FoU/prosjektleder, leder for UHT I Buskerud Bjørg Th. Landmark Frivillighet i eldreomsorgen Rådgiver FoU/prosjektleder, leder for UHT I Buskerud Bjørg Th. Landmark Melding St. 39 (2006-2007) Frivillighetsmeldingen I meldingen legges det vekt på å sikre utviklingen

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019. Storfjord kommune

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019. Storfjord kommune 2015 FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019 Storfjord kommune Om planprogram og kommunedelplan Gjeldende kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse

Detaljer

Planprogram - Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Planprogram - Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Nittedal kommune Planprogram - Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 20182030 Høringsforslag Behandles i Formannskapet 22/8 2016 Innhold 1. Innledning... 3 1.1. Bakgrunn... 3 1.2.

Detaljer

Tidlig intervensjonssatsingen «Fra bekymring til handling»

Tidlig intervensjonssatsingen «Fra bekymring til handling» Tidlig intervensjonssatsingen «Fra bekymring til handling» 1) Veilederen 2) www.tidligintervensjon.no 3) Opplæringsprogrammet, Tidlig Inn 4) MI 5) Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI) 6) Foreldrestøtte 7) Annet?

Detaljer

Forslag til planprogram. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020

Forslag til planprogram. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020 Forslag til planprogram Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020 1 Bakgrunn og formål Kommunene har vært pålagt å utarbeide planer for idrett og fysisk aktivitet fra 1998. I 1993 utvidet

Detaljer

Strategisk plan for Oppvekst Kvalitetsdokument for SFO

Strategisk plan for Oppvekst Kvalitetsdokument for SFO Strategisk plan for Oppvekst 2013-2023 Kvalitetsdokument for SFO Formålet med kvalitetsdokumentet Opplæringsloven 13-7 pålegger alle kommuner å ha et tilbud om skolefritidsordning (SFO) før og etter skoletid

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for kultur

RISØR KOMMUNE Enhet for kultur RISØR KOMMUNE Enhet for kultur Arkivsak: 2015/218-9 Arkiv: C00 Saksbeh: Jorunn Bøe Dato: 26.03.2015 Drøftingssak - Planprogram ny kulturplan Utv.saksnr Utvalg Møtedato 18/15 Kulturkomitéen 16.04.2015 Rådmannens

Detaljer

Morgendagens aktivitetssenter. Veileder for utvikling av Morgendagens aktivitetssenter

Morgendagens aktivitetssenter. Veileder for utvikling av Morgendagens aktivitetssenter Veileder for utvikling av Morgendagens aktivitetssenter 1 En Bakgrunn utvikling og fornyelse av dagens eldre og seniorsentre Det er en sterk økning av antall eldre i befolkningen. Det er viktig å engasjere

Detaljer

Kulturdepartementet (KUD) Postboks 8030 Dep 0030 OSLO. 23. august 2013

Kulturdepartementet (KUD) Postboks 8030 Dep 0030 OSLO. 23. august 2013 Kulturdepartementet (KUD) Postboks 8030 Dep 0030 OSLO 23. august 2013 Høringssvar - NOU 2013:1 Det livssynsåpne samfunn Vi viser til høringsbrev datert 11.02. 2013 Høring NOU 2013:1 Det livssynsåpne samfunn.

Detaljer

Rapport publisert Et levende hus. - En sosial arena for aktivitet og nettverksbygging

Rapport publisert Et levende hus. - En sosial arena for aktivitet og nettverksbygging Rapport publisert 01.03.2017 Et levende hus - En sosial arena for aktivitet og nettverksbygging 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Forord 3 1.0 Bakgrunn.4 1.1 Møteplass for folkehelse...4 1.2 Frivillighet og sosiale

Detaljer

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet. Digitale verktøy

Detaljer

På sporet av en lokal frivillighetspolitikk? Ina Kathrine Ruud, KS Skedsmokorset,

På sporet av en lokal frivillighetspolitikk? Ina Kathrine Ruud, KS Skedsmokorset, På sporet av en lokal frivillighetspolitikk? Ina Kathrine Ruud, KS Skedsmokorset, 10.06.05 Kommunen - Demokratisk nivå nærmes innbyggerne - Tjenester - Samfunnsutvikling Frivillig sektor Demokratisk aktør:

Detaljer

Planprogram. Oppvekstplan

Planprogram. Oppvekstplan Planprogram Oppvekstplan 2017-2029 Innhold 1. Bakgrunn for planarbeidet 2. Formål 3. Føringer for planarbeidet 4. Organisering av planarbeidet 5. Planprosess og medvirkning 6. Framdrift 7. Visjon 8. Fokusområder

Detaljer

Lokalsamfunnsmodellen Kort historikk:

Lokalsamfunnsmodellen Kort historikk: Lokalsamfunnsmodellen Kort historikk: LA-21 en handlingsplan utviklet under FNs konferansen i Rio de Janeiro, 1992. Agenda ble 21 videreført i Norge gjennom Fredrikstaderklæringen, en avtale inngått mellom

Detaljer

Innsats for andre klasse 2 timer pr. uke Faglærer: Katrine Sletten Haraldsen

Innsats for andre klasse 2 timer pr. uke Faglærer: Katrine Sletten Haraldsen Årsplan 01 017 i valgfaget Innsats for andre 8. - 10. klasse timer pr. uke Faglærer: Katrine Sletten Haraldsen Formål Valgfagene skal bidra til at elevene, hver for seg og i fellesskap, styrker lysten

Detaljer

Strategiutvalg for idrett

Strategiutvalg for idrett Strategiutvalg for idrett Sammensetning Jan Åge Fjørtoft utvalgsleder Aase-Kristin Homlong Abrahamsen Anneli Nesteng Cato Zahl Pedersen Ingrid Tollånes Jorid Degerstrøm Mikael Oguz Øyvind Sandbakk Magnus

Detaljer

Bydel Grorud, Oslo kommune

Bydel Grorud, Oslo kommune Bydel Grorud, Oslo kommune 2. Kontaktperson: Hanne Mari Førland 3. E-post: hanne.mari.forland@bgr.oslo.kommune.no 4. Telefon: 92023723 5. Fortell oss kort hvorfor akkurat deres kommune fortjener Innovasjonsprisen

Detaljer

Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Dato: Partnerskapsavtale om folkehelsearbeid og aktivitetsstøtte til folkehelsetiltak

Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Dato: Partnerskapsavtale om folkehelsearbeid og aktivitetsstøtte til folkehelsetiltak NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Guri Wist 08/07630-18 400 Dato: 8.10.2009 Ugradert Kommunene i Nord-Trøndelag v/ordførere og rådmenn Indre Namdal regionråd Midtre Namdal regionråd

Detaljer

Videreutvikling Tusenhjemmet, jf. PS 16/212

Videreutvikling Tusenhjemmet, jf. PS 16/212 Økonomi- og finansavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.05.2017 21094/2017 2017/9978 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 06.06.2017 Bystyret 15.06.2017 Videreutvikling Tusenhjemmet,

Detaljer

Hva vil vi med Stange? Kommuneplanens samfunnsdel

Hva vil vi med Stange? Kommuneplanens samfunnsdel Hva vil vi med Stange? Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025 Hva skal vi snakke om Planhierarkiet i kommunen Hva er samfunnsdelen Lag og foreningers betydning for samfunnsutviklingen Utfordringer i kommunen

Detaljer

Prosjektrapport Aktiv Senior Telemark høst 2008 vår 2012

Prosjektrapport Aktiv Senior Telemark høst 2008 vår 2012 Prosjektrapport Aktiv Senior Telemark høst 2008 vår 2012 1. Bakgrunn for prosjektet Folkehelseforum i Telemark vedtok høsten 2008 at det skulle etableres et prosjekt i Telemark for å fremme fysisk aktivitet

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 09/4209-2 Sakstittel: INNSATSEN FRA FRIVILLIG SEKTOR OPPRETTE FRIVILLIGHETSSENTRAL I SØRUM K-kode: C85 Saksbehandler: Erik Vea

Saksfremlegg. Arkivsak: 09/4209-2 Sakstittel: INNSATSEN FRA FRIVILLIG SEKTOR OPPRETTE FRIVILLIGHETSSENTRAL I SØRUM K-kode: C85 Saksbehandler: Erik Vea Saksfremlegg Arkivsak: 09/4209-2 Sakstittel: INNSATSEN FRA FRIVILLIG SEKTOR OPPRETTE FRIVILLIGHETSSENTRAL I SØRUM K-kode: C85 Saksbehandler: Erik Vea Innstilling: Det startes en prosess med målsetting

Detaljer

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014.

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014. NKA 6/14 Årsplan 2014 Saksdokument: Forslag til årsplan 2014 Forslag til vedtak: t vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014. NKA 6/14 Årsplan for Norske kirkeakademier (NKA) 2014 Årsplanen peker

Detaljer

LEVENDE ØSTFOLD AKTIVITETSBESKRIVELSE

LEVENDE ØSTFOLD AKTIVITETSBESKRIVELSE LEVENDE ØSTFOLD AKTIVITETSBESKRIVELSE 1 FORORD Østfold fylkeskommune sammen med interesserte kommuner er i ferd med å inngå en samarbeidsavtale for å gjennomføre folkehelsemålene i fylkesplanen Østfold

Detaljer

Revidert planprogram: Revidering av kommunedelplan for kultur, idrett og friluftsliv

Revidert planprogram: Revidering av kommunedelplan for kultur, idrett og friluftsliv Revidert planprogram: Revidering av kommunedelplan for kultur, idrett og friluftsliv 1. Bakgrunn og forankring Revidering av gjeldende kommunedelplan for kultur er vedtatt av Skien bystyre i Kommunal planstrategi

Detaljer

Planprogram vedtatt av Levekårsutvalget 22.aug 2017 Kulturplan for Hole kommune

Planprogram vedtatt av Levekårsutvalget 22.aug 2017 Kulturplan for Hole kommune Planprogram vedtatt av Levekårsutvalget 22.aug 2017 Kulturplan for Hole kommune 2018 2024 Formålet med kulturplan og planprogramet Innledning om kulturplanen Et rikt kulturliv med et mangfold av kulturelle

Detaljer