Klubbhåndbok+ Reinen+IL+ Styret& & Retningslinjer!for!styret,!trenere!og!lagledere!i!Reinen!Idrettslag.!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Klubbhåndbok+ Reinen+IL+ Styret& 27.10.2013& Retningslinjer!for!styret,!trenere!og!lagledere!i!Reinen!Idrettslag.!"

Transkript

1 Klubbhåndbok+ Reinen+IL+ Styret& & Retningslinjerforstyret,trenereoglagledereiReinenIdrettslag.

2 Innholdsfortegnelse- 1.0 Innledning GenerellinformasjonomReinenIL Styretogderesroller Oversiktoverstyremedlemmene Styremedlemmenesroller Grupperunderstyret Årshjul Årsmøteogstyremøter Årsmøte Styremøter KX,hjemmesideogfacebook Sponsorpolicy Generellpolicy Sponsorer2013/ Spillerdraktene,sponsorersesongen2013: Zipgensere,sponsorersesongen2013: ReinenArena,sponsorersesongen2013: Policy småsponsorertilhvertlag Søknadertilskudd,fondogdiv Økonomi Regnskap,revisjon,budsjettmv Kurs Politiattest Rekrutteringavnyemedlemmer Treneroglaglederhåndbok Organiseringavetlagoglagledelse Opptakavnyespillerepålaget Deltakelseicuperogpåmelding Deltakelseiogpåmeldingtilseriespill Dommereogdommeravgift Treningstiderogtreningssteder Reinenkunstgressarena Genereltbruk

3 12.7.2Banereglerogvedlikehold Utstyr Generellerutinervedbestillingavutstyr Utstyrsleverandør Bestillingavutstyr Grunnpakkeavutstyr Egenandelpåzipgenseren Innsamlingavdrakterogannetmateriellvedavsluttingavmedlemskap Påfyllgrunnpakke Vedtapavutstyr Budsjettsituasjon Statusformateriellilagene Medlemskontingent,treningsavgiftogprøvetid Dugnad Holdninger/foreldrevettregler Vedlegg

4 1.0 Innledning- Reinenidrettslag(heretterkaltReinenIL)blestartet7.mars2002,ogeretidrettslagforbarnog ungeialderen5til16år.idrettslagetertilsluttetnorgesidrettsforbundogolympiskeog paralympiskekomite(www.nif.no),gjennomtromsidrettskrets.sommedlemavidrettsforbundeter ReinenILunderlagtbasislovcnormenforidrettslag(www.idrett.no/tema/lover/Sider/Lovnorm.aspx) ReinenILeretidrettslagsomgiretlavterskeltilbudtilbarnogungesomtilhørerområdetrundt ReinenskoleogReinenbarnehage.Vierprtidenca.160medlemmer,ogeristadigvekst.Vitilbyr aktiviteterinnenfotballogallidrett,ogallaktivitetiidrettslageterbasertpåforeldredrift. KlubbhåndbokentilReinenILermentsometoppslagsverkforstyret,trenereoglagledereiReinen IL.Hensikteneråsamleallerutinerogretningslinjerpåenplass,slikatdeterenklereåfinnesvarpå detingenemanlurerpå. 4

5 2.0 Generell-informasjon-om-Reinen-IL- ReinenIdrettslag Postboks Tromsø Organisasjonsnummer: Grasrotandelen:SMStil2020.Skriv:grasrotandelen& & ForvedtektenetilReinenIL,se:www.reinen.no,omReinen,vedtekter 3.0 Styret-og-deres-roller- 3.1 Oversikt-over-styremedlemmene- Styret&i&Reinen&IL&har&følgende&medlemmer&pr&2013/2014:& Funksjon& Navn& Mobil& Mail&& På&valg& Styreleder FrankDanjord Nestleder JørnHenriksen Kasserer LindaUteng medlem AnneWassbakk medlem TrineLangliNilsen Vara IngunnStrømmesen Valgkomiteen&i&Reinen&IL&har&følgende&medlemmer&pr&2013/2014:& Funksjon& Navn& Mobil& Mail& På&valg& Leder GunnarKristiansen?? 2014 Medlem BjarneWoll??

6 & 3.2 Styremedlemmenes-roller- Leder:& Overordnetansvar Innkalletilstyremøter Oppfølgingavdeforskjelligeområdenesom:sponsorteamet,baneprosjekteto.l. Ansvarforungdomsfotballen Sendeutoppdateringsmailertilmedlemmerogstyret,samtlagledereogtrener Politiattester Påmeldingtilseriespill Nestleder:& Innmeldinger+nyelag Ansvarforbarnefotballen Kursvirksomhetforstyretogtrenere/lagledere Grasrotandel Kasserer:& Regnskap:betaleregninger,sendeutkontingentogtreningsavgift,budsjettering Oversiktovermaterialbruktilhvertenkeltlag Draktansvarlig Oversiktoverturneringspåmeldinger 1.medlem:& Klubbhåndbok Årshjul Nyrekrutteringavmedlemmerisamarbeidmednestleder Ansvarforallidrett(idrettsskole),sammenmedTorJessen 2.medlem:& Vara:& Koordineringavbanenoggymsalen Treningstideriandrehaller Draktansvarligsammenmedkasserer Materialer,reklameo.l. Deltarpåstyremøteneforåhaenoversiktoverhvasomforegåriklubben,slikatmaner oppdaterthvismanmåtaoveretverv. 6

7 3.3 Grupper-under-styret-- Sponsorgruppen&består&av&følgende&medlemmer&pr&2013/2014:& Funksjon& Navn& Mobil& Mail& Sponsor MarteIndregard Sponsor TorJessen & & Kunstgressbane&og&vedlikehold,&består&av&følgende&medlemmer&pr&2013/2014:& Funksjon& Navn& Mobil& Mail& Prosjektleder BørreMathisen Kasserer JanBørreThomassen Bane/driftsansvarlig TomSkoglund & & Hjemmeside,&facebook&og&KX&ansvarlig&pr&2013/2014:& Funksjon& Navn& Mobil& Mail& ITansvarlig SisselLyngsmarkBåtnes Årshjul- Styretharlagetetårshjulsomskalværeveiledendefornårulikeaktiviteter/møterertenkåfinne stedireinenil.århjuletermentsomethjelpemiddelforstyretslikatvikanjobbeiforkantavde uliketingenesommågjøres. Årshjuletvilbliklartpånyåreti2014 7

8 5.0 Årsmøte-og-styremøter- 5.1 Årsmøte- Årsmøteeridrettslagetsøverstemyndighet,ogavholdeshvertårimarscaprilmåned. Årsmøtetinnkallesavstyretmedminstenmånedsvarselentendirekteprmailtilmedlemmene, eventueltpåannenforsvarligmåtesliksomkunngjøringpåreinenilsininternettside. Saksdokumentenegjørestilgjengeligpåinternettellerpåannenforsvarligmåte.Forslagsomskal behandlespåårsmøtetmåværesendttilstyretsenest2ukerførårsmøtet.fullstendigsakslisteog andrenødvendigesaksdokumentermedforslagvilværetilgjengeligsenestenukeførårsmøtet. Alleidrettslagetsmedlemmerharadgangtilårsmøtet,ogårsmøtetervedtaksførtdersomdetmøter etantallstemmeberettigetemedlemmersomminsttilsvarerantalletstyremedlemmeriht. Idrettslagetslov. Protokollogbudsjettfraårsmøtetleggesutpåwww.reinen.no FormereinfosevedtekteneforReinenIL:www.reinen.no,omReinen,vedtekter 5.2 Styremøter- Styremøteravholdesmedjevnemellomrom,ogsakersomønskesstyrebehandletmeldes 6.0 KX,-hjemmeside-og-facebook- AllemedlemmeriReinenILskalværeregistrertiKXmednavn,adresse,fødselsdato,mobil,mailog navnpåenforesatt.regningerpåkontingentogtreningsavgiftblirsendtutfrakx.laglederehar ansvaretforåregistreremedlemmeneikx,ogenlistemednavnpånyemedlemmermåsendestil kassereristyretetteratdeerregistrertikx. Hvismedlemmerslutteriklubben,såmålaglederslettedisseiKXogsendeenlistemednavnpåde somersluttettilkassereristyret. FellesSMStilmedlemmerkansendesutfraKXviastyret,trenereellerlagledere. StyretiReinenILønskeratforeldreharetbevisstforholdtilsosialemedier.Våreerfaringereratdet ermangeulikesynpåhvasomergreitåpubliserebådeiaviserogpånettsidersomforeksempel Facebook.&&VioppfordreralletilåhaetkritiskforholdtiloffentliggjøringavbilderpåegenFacebookc sideiforbindelsemedaktivitetiregiavreinenil.dersomduleggerutbilderfrakampereller 8

9 turneringer forsikredegomatduhartillatelsefraforeldrene.værogsåkritisktilbildersomkan settebarnellervoksneietnegativtlysellerienforlegensituasjon. For&å&sikre&at&vi&ikke&tråkker&over&noen&grenser&så&skal&alle&medlemmene&i&Reinen&IL&fylle&ut& skjemaet&«samtykkeerklæring».&skjemat&levers&inn&til&lagleder&som&skal&oppbevare&skjemaet&så& lenge&medlemmene&er&med&i&reinen&il.&hvert&lag&vil&da&ha&en&grei&oversikt&over&hvilke&barn&som& ikke&skal&eksponeres&i&media.sevedlegg1 7.0 Sponsorpolicy- 7.1 Generell-policy- Styretogsponsorgruppenjobberaktivtforåfåinnflestmuligsponsorertilklubbenslikatvikan drifteklubbenpåenbestmuligforsvarligmåte.viønskeratallesponsormidlenesomkommerinn skalfordelesrettferdigpåallemedlemmeneiklubben.vierlikevelheltavhengigavatforeldrene ogsåjobberforåkunnefåinnsmåogstoresponsorertilklubben.styretharvedtattatallformfor sponsingskalgåvia,ellerværekoordinertisamarbeidmedsponsorgruppen,slikatvierbestmulig samordnetiettøftsponsormarked. TrykkingavsponsorlogopåfotballdrakteneogZipgenserenskalforetasavsponsorgruppeni samarbeidmedstyret. 7.2 Sponsorer-2013/ Spillerdraktene,+sponsorer+sesongen+2013:+ HovedsponsorKSAT: ,c utgår2015 Norgesråfiskelag: ,c utgår2013 OddBerggruppen: ,c utgår2013 TromsKraft: ,c utgår2013 Kontorspar: 5000,c utgår2013 HøyrearmerledigogkanselgestilsammeprissomOddBergsomharvenstrearm. Bedriftenefårprodusertogbetalerforsineegnemerker,ogReinenILbetalerforselvetrykkingenpå draktene. 9

10 Deavtalenesomutgåri2013,vilblireforhandletavsponsorgruppeninovember/desember2013. Prisenepåavtalenebørliggepåkr10.000,cogoppover Zip+gensere,+sponsorer+sesongen+2013:++ Sponsorgruppenjobbermedåfåinntostoresponsorer,enforanogenbakpåzipgenseren. Ønskeligpriser20.000,cforhversponsor. SponsoravtalerforZipgenserenforhandlesfor1år,dakolleksjonenfordissegenserneikkevarer lengere.(ellerommuligfor3år.detvilsi1årpluss2årmeddennyezipkolleksjonen.) Bedriftenefårprodusertogbetalerforsineegnemerker,ogReinenILbetalerforselvtrykkingenpå zipgenserne Reinen+Arena,+sponsorer+sesongen+2013:++ Sponsorgruppenjobbermedåselgeinntoplasserpåbrakkeveggen. Størrelse1x1meter.Ønskeligpriser20.000,cforhversponsor,påen2årsavtale Sidendeterusikkerhetrundthvoroghvordanviskalplassereannenreklameennpåbrakkeveggen, såvildettetemaetblistyrebehandletibegynnelsenav2014.styretmåogsåtaibetraktning forholdettilnaboenenårskilt,seilosv.skalvurderes.dettegjelderspesieltiforholdtilstøy. DeterikkelovligåmonterereklamepåballfangernettetsomvendernedmotE8. Bedriftenefårprodusertogbetalerforsinegenreklame,menstyretmåvurderehvemsomer ansvarligforåmonteredetogforeventuellekostnaderforbudetmeddette.detteertilbehandling Policy- -små-sponsorer-til-hvert-lag- Foratstyretpåbestmuligvisskalkunnedrifteklubbenpåenforsvarligmåte,såmåallsponsingtil klubbenoglagetinnomkassererenistyret.foråfåenmestmuligrettferdigfordelingavpengeneså harstyretbesluttetat25%avdetbeløpetsomsmåsponsorervilsponsedirektetiletlag,skalgåtil ReinenIL.Kassererviltrekkefra25%ogvideresenderestenavbeløpettildetlagetdetgjelder. LagenekanIKKEbenyttesineprivatekontoertilåmottapengerfrabedrifter.Deterprtiden iverksattenstorkontroll/revisjonavidrettslaginorgeblantannetpågrunnavunderslag.deter derforviktigforstyretåhakontrollpåpengersomergitttilklubbenogdeenkeltelag.vigjør 10

11 oppmerksompåatbådestyretogtrenere/lagledereeransvarligforøkonomieniklubben,ogatdette måværekorrektivaretatt. Styretanbefalerpådetsterkesteatallsponsinggårigjennomsponsorgruppen,mensamtidigharvi forståelseforavsmåbedriftersomkanskjeforeldrenejobberi,kunvilgipengertiletspesifiktlag. Dettevilaltsåkunnefortsetteifremtiden,men25%viltilfalleklubben. All&sponsing&som&innbefatter&reklame&på&klubbutstyr&som&gjenytelse,&kan&KUN&inngås&av&styret,&ref.& reglene&til&norges&idrettsforbund.&&& Søknader-tilskudd,-fond-og-div- Sponsorgruppenharopplevdatklubbenharfåttavslagpåstøtte/midlerfraulikefond,fordiklubben alleredeertildeltmidler.dettevisersegåværemidlertilenkeltelagiklubben. Styretharvedtattatsøknadertilfondskalivaretasavsponsorgruppen. Hvisenkeltelagtenkerpååsøkemidlertilenspesiellsak,såskaldettetasoppmedsponsorgruppen. Entensøkersponsorgruppenfordetenkeltlagetogheleklubben,ellersåberdelagetsøkeforhele klubben,oghvismidlerblirtildeltsåfårdetenkeltelagetdetbeløpetdevartenktåsøkefor.påden måtenvilklubbenværekoordinertpåsøknadene. 8.0 Økonomi- 8.1 Regnskap,-revisjon,-budsjett-mv.- Sevedtekter, 12:www.reinen.no,omReinen,vedtekter 9.0 Kurs- Deterønskeligatallemedlemmeneavstyretskalhagjennomgåttkurset«Styrearbeidipraksis»i regiavtromsidrettskrets.kursetergratisogforegårpåkveldstid. Deterogsåanledningfortrenereoglagledereådeltapåulikekurs,ogkursavgifterkanhelteller delvisblibetaltavklubben. Forespørselomdeltakelsepåkurssendesprmailtilnestlederistyret,menkopitilkasserer. 11

12 10.0 Politiattest-- ReinenILfølgerregelverketogretningslinjenetilNorgesIdrettsforbundvedrørendepolitiattest: Styretskalavkrevepolitiattestavalleansatteogfrivilligesomskalutføreoppgaverfor idrettslagsominnebærerettillitscelleransvarsforholdovenformindreårigeellermennesker medutviklingshemming.styretharbesluttetatdettegjelderstyret,undergrupperavstyret, lagledereogtrenere.lavestealderforåavkrevepolitiattester15år. Styretharoppnevntstyreledertilåansvaretforåhåndtereordningenmedpolitiattesti ReinenIL.Nestlederervararepresentant. Styretskalinformereomordningenpåvårhjemmeside.Dervilnavnogkontaktinfopå styrelederognestledersomskalhåndtereordningenireinenil,fremgå. Styrelederskalinformeredeaktuellepersoneneomatdemåhapolitiattest,ogdeter styreledersomskalsendeinnsøknadompolitiattesttilpolitiet.søknadenmåundertegnes avsøkereogavstyrelederellernestleder.attestensendesfrapolitiettildenenkeltesøker. Allesomskalhapolitiattestmåfremviseattestenfordenstyreoppnevnte. Denstyreoppnevnteskallagreopplysningeromhvilkepersonersomeravkrevdpolitiattest, atattestenerfremvistogdatoforfremvisning.selveattestenbeholdesavsøkeren. ReinenILskalikkegioppgaversominnebærerettillitscelleransvarsforholdoverfor mindreårigeellermenneskermedutviklingshemmingtilpersonersomikkefremviser politiattestellersomharanmerkningerpåattesten. Styretharbesluttetatpolitiattestenskalfornyeshvert3.år Rekruttering-av-nye-medlemmer- Rekrutteringavnyemedlemmerskjerfortrinnsvisomhøsten,vedutsendelseogoppslagmed informasjontilreinenskoleogreinenebarnehage.iallhovedsakskjerrekrutteringentilallidrett,da viseratmedlemmertildeulikefotballageneblirrekruttertvia«jungeltelegrafen».strategifor hvordannyemedlemmerognyelag/årstrinnskalrekrutteresbørvedtaspåstyremøtepåvåren. Høstenerhektiskogforeldremøterpåskolenstartergjerneførvierkommetordentligigangmed skolen,ogrekrutteringenkommerlittbakpå. 12

13 Detviktigsteaspekteteråkunnerekrutteretreneretilnyelagalleredepåvåren.Detsparerstyretfor myearbeidpåhøsten Trener-og-laglederhåndbok- AntalllagiReinenILprhøsten2013er12,inkludertallidrett.Styretharbesluttetatlageneskalvære mestmuligaldersbestemtsålengevikantilbyenaktivitetidenbestemteårsklassen.pågrunnav storpågangpåenkeltelagsåerdetikkeprtidenmuligformedlemmeråopptaplasspåtolag samtidig.detvilhellerikkeprtidenværemuligåmeldeseginnireinenilhvismantilhøreren annenskolekrets. Foroversiktoverkontaktinformasjonpåtreneroglaglederepr2013/2014,vilblivedlagtdette dokumentetnårlistenerklar. Lagoversikt&2013/2014:& Lag&Reinen&IL&2013/2014& Fotball&jenter&født:& Jc00,Jc01,Jc04ogJc06/07 Fotball&gutter&født:& Gc01,Gc03,Gc04,Gc05,Gc06,Gc07ogGc08 Allidrett& 5c6år 12.1 Organisering-av-et-lag-og-lagledelse-- AllelagiReinenILmåhelsthato&trener&ogen&lagleder.Meddenneorganiseringenfårlagetdenbest muligefordelingavarbeidsoppgaverinnenforlaget,samtidigsomlagetikkevilværesåsårbartved fravær,flyttingo.l. Ansvarsområdertiltrenere: Trenerforlaget Spilleinnønskettreningstidogstedprmailtil2.medlemistyret Ansvarsområdertillagledere: Kontaktpersontilstyret Materialansvarligilaget 13

14 InnogutmeldingavmedlemmeriKX Innmeldingtilstyreledervedrørendeseriespill 12.2 Opptak-av-nye-spillere-på-laget- ManskalaldriavvisespillerepålagiReinenIL,menblirdetimidlertidformangespillerepåetlagså kandetdeles.dettebørskjenårlagetbestårav18c20spillere.manbørheletidenpåseatenikke harventelister,ogbørkunnetaoppnyespillerehelesesongenigjennom.styreteråpenforåhjelpe vedorganiseringavstoreårstrinn,eventueltsepåandreløsninger.vierogsåklaroverden vanskeligesituasjonenmedtreningstiderinneomvinteren,ogvivilderforløpendevurderehvor mangenyemedlemmervikantainn Deltakelse-i-cuper-og-påmelding- Klubbensponser2turneringerprlag.Hvisetlagmådelesitopgamangemedlemmer,såbetaler klubben2turneringerprdeltelagogså. Eks:Jc00delesinniethvittogsortlagogklubbenbetalerda2påmeldingerforhvittlag,og2 påmeldingerforsvartlag. Påmeldingtilcuperogbetalingavpåmeldingsavgiftskalskjepåfølgendemåte: Lagledermelderlagetpådirektetilvedkommendearrangør.Derettersenderlaglederenmailtil styretskassererhvordetinformeresompåmelding(gjernesomen«videresending»avselve påmeldingen).deterviktigatarrangørens&navn&og&adresse,cupens&navn,lagets&navn, avgiftsbeløpetogkontonummer&framkommerimailentilkasserer.kasserervilsåbetale påmeldingsavgiftenogbekreftebetalingenienreturmailtillagleder Deltakelse-i-og-påmelding-til-seriespill- systemetfiks. Frister&for&påmelding&til&seriespill&i&2014:& Ungdomsfotball(7 erlag): Barnefotball: & & 14

15 12.5 Dommere-og-dommeravgift- NårlageterpåmeldttilseriespillsåvilTromsfotballkretssetteoppdommereiungdomsfotballen Treningstider-og-treningssteder-- TildelingavtreningstiderikommunaleidrettshallerogReinenskolesingymsal,gjøresavTromsø Idrettsråd.Tildelingenskjeribegynnelsenavseptemberhvertår. Styret,ved2.medlem,fordelertimeneklubbenertildeltetternoenkriterier: DeyngstebarnatrenertidligstpåettermiddageniReinenskolesgymsal. Delagenemedflestmedlemmerogsommådelesi2treningsgrupper,vilblitildelt2 treningsdagerireinenskolesgymsalhvismulig. DeeldstelageneblirtildelttreningstidiReinenskolesgymsal(hvisviharnoktimer)og1time vildeblitildeltpåtromsdalenungdomsskole,boblaellerskarphallen.betalingav treningsavgiftfordenenetimenvimåleiebetalesavklubben.vedønskeomåkjøpeflere timeriandrehaller,såvildettebliplussetpåtreningsavgiftentildetaktuellelaget. & DeterklubbensintensjonåkunnetrenepåReinenILsinkunstgressarenaiperiodenmaicoktober. Treningstiderdervilblitildeltavstyretved2.medlem,ogønskeomtiderkansendesprmailtilden aktuellepersonen. Trenerefordeaktuellelagenemåhenteetnøkkelkorthosskolensadministrasjon,ogbetaleet depositumpåkr200,c.depositumetmåbetalesprivat,ognøkkelkorteterogsåpersonlig. Alle som deltar på aktiviteter i gymsalen MÅ benytte skotøy beregnet for innendørs bruk (såler som ikke setter merker). For aktivitet på kunstgresset brukes godkjente kunstgressko Reinen-kunstgressarena Generelt+bruk+ DeterkunmedlemmeravReinenILsomharretttilåtreneogspillekamperpåReinenIL kunstgressarena. ReinenILeierkunstgressarenaen,menviharen40årsleieavtaleavtomtenhosTromsøKommune.I tilleggharvienlånegarantihoskommunen,ogviharmottattkr ,ctilgjennomføringenav byggingenavkunstgressbanen.anleggetskalderforkunnebenyttesavskolen,barnehagenogellers væretilallmentbrukfornærområdet.dettegjelderikkeitidsrommetfrakl17c21somerforbeholdt ReinenILsinetreningerogkamper. 15

16 AllorganisertaktivitetpåvårtkunstgresssomikkeeriregiavReinenIL,skalavtalesmedstyret. Organisertaktivitetpåkunstgressfraandreidrettslagkanispesielletilfellerlaseggjøre,mendetskal avtalesskriftligmedstyret,ogvilkreereetvederlagtilreinenilfastsattavstyret. Selvomviikkekannekteandreåbrukevårtkunstgress,såharallevoksesombefinnersegpåbanen elleriområdet,ansvaretforåpåseatregleneforbrukenavkunstgressetivaretas,ogatdemindre barnaikkeblirpressetavbanenavstørrebarn Baneregler+og+vedlikehold+ Dettepunktetvilbliutarbeidetavbane/driftsansvarligisamarbeidmedstyretigodtidfør kunstgressarenaenåpnespåvåren Utstyr Generelle-rutiner-ved-bestilling-av-utstyr- Altutstyrbestillesavlaglederviakassereristyret,oghvertlagvilfåutdeltengrunnpakkemed utstyr.hverlaglederharutoverdettefullmakttilåkomplettereutstyrmedinntilkr1000,cprgang,2 gangiåret.gcmaxvilmottaenlistemednavnpålaglederesomharfullmakttilåhandle. Allehenvendelservedrørendebestillingavutstyrskjerprmailtilkassereristyret Utstyrsleverandør- ReinenILbenytterGcMaxpåK1somutstyrleverandørforsesongen2013/ Bestilling-av-utstyr- 2gangeriåretvilstyretinnkalletiletlagledermøte,fortrinnsvisioktoberogjanuar/februar.Hervil behovetfornyttutstyrgjennomgås,ogbestillingavutstyrogdraktervilbliutført.allbestillingav drakterogzipgenserevilbliforetattavkassereristyret,ogdeltuttillagledereihvertlag.trykking avlogoervilbligjortsamletogvilværeorganisertavkassereristyretisamarbeidmed sponsorgruppen. HvertmedlemfårenspillerdraktogendelvissponsetZipcgenser.Spillerbukser,shortsogsokkermå hvertmedlembetaleselv.bådespillerdraktogzipgenserertenktenvarighetpå2år. 16

17 13.4 Grunnpakke-av-utstyr- Følgendeutstyrinngårigrunnpakkensomallelagskalha: c1lagbag c1inneballprspiller,hvisbehov c5c6uteballerprca.15spillere c1førstehjelpsskrin/posemeddivutstyr c1draktprspiller.allidrettfårentcshirt c10c15vesterulikefarger c10c15kjegler/markører/tilsvarende c1ballnett(evt.ballposeavnytypesomogsåkanbrukessomlagbag) c1c2dommerfløyter c1ballpumpemednipler c2parkeeperhansker c2keeperdrakter c1zipgenserprspiller.klubbensponser50%avgenseren. MERK:deenkeltelagledernesørgerforinnsamlingavegenandelenforZipgenserneogbetalerdet inntilkassereristyret.merkesmedlagetsnavnoghvadetgjelder Egenandel-på-zip-genseren- Zipgensertilspillere,totrenere,laglederogmedlemmeristyretsponsesavstyretmed50%. Bestillingskjerviakassereristyret.KlubbenbetalerogsåtrykkingenavlogooginitialepåZip genseren Innsamling-av-drakter-og-annet-materiell-ved-avslutting-av- medlemskap-- Dersommedlemmerslutterskallagledersørgeforatspillerdraktenogannetmateriellblirlevertinn. 17

18 13.7 Påfyll-grunnpakke- Detenkeltelagharansvarforetterfyllingslikatlagetharnødvendigutstyr.Sepunkt10.1forbeløp detkanhandlesforpåfullmakt Ved-tap-av-utstyr- Dersommateriellmistes/blirbortemådetenkeltelag/spillererstattedetteselv Budsjettsituasjon- Viønskeråtilbydetmaterielletlagenetrenger.Menviholderen"nøktern"linje.Blantannetbetyr detatvisamlerinn/gjenbrukerbruktedrakterogmateriellforåholdeutgiftenenede Status-for-materiell-i-lagene- Iforkantavhverttrener/lagledermøteioktoberogjanuar/februarskaldetsendesinntilkassereri styretenoversiktovermaterielletdereharilagene.detteforatviskalkunneplanlegge innkjøp/pengebrukfremover Medlemskontingent,-treningsavgift-og-prøvetid- ReinenILleggervektpååopprettholdeen lavterskel profilmedlavestmuligeutgifteroget økonomisksystemdermestmuligavpengenebrukesdirektepåaktivitetstilbudtilbarna.klubbens økonomiskalværegjennomsiktigogdetmåklartfremgåavregnskapethvapengenegårtil.likevel måvisikreetminimumavinntekterslikatvikangiettilfredsstillendeaktivitetstilbudsamtidigsom mankansikrenokmidlertilnedbetalingogvedlikeholdavkunstgresset,leieavtreningstid, deltakelseiturneringerogandreløpendedriftsutgifter. Medlemskontingentenfastsettesavårsmøtetogbetalesforskuddsvis.Medlemskontingenteneriht Idrettensloverpersonligogmåbetalesavdetenkeltemedlem.Minstenforeldreskalogsåståsom registrertmedlem.betaltmedlemskontingentivaretarogsåforsikringforbarnatildefyller13åri henholdtilnifsregler (fordetaljersehttp://www.idrett.no/tema/barneidrett/idrettsforsikring/sider/default.aspx). Foreldre,besteforeldreetc.somønskeråværemedlem,ellerbareåstøtteidrettslaget,tegnereget medlemskap.deterkunregistrertemedlemmersomharstemmerettpåårsmøtet. Pr&tiden&er&kontingenten&på&kr&500,Z&pr&medlem.& 18

19 Treningsavgiftenfastsettesavstyret.MedlemmeravReinenILsomdeltarpånoenavaktivitetene betalerentreningsavgiftpraktivemedlem.avgiftengårtildekningavutgiftersom: ckjøp/vedlikeholdavdrakterogutstyr culikearrangementer(påmeldingsavgifter,avgiftforseriespilloglignende) ctrenerutvikling/kurs cdriftavkunstgressanlegget,eventueltleieavtreningslokaler Oppdatertesatserformedlemskontingentogtreningsavgiftkunngjørespåhjemmesiden.Det benyttesepostforfaktura,såengyldigecpostadressekrevesforkommunikasjonmellom idrettslaget/styretogforesatte.vedendringiepostadressemåderfordettemeddelessnarest.barn avtrenere/lederebetaler50%kontingent/avgift. Pr&tiden&er&treningsavgiften&kr&600,Z&for&fotball,&og&kr&300,Z&for&allidrett.& & JZ00,&JZ01,&GZ01&og&GZ03&må&påberegne&å&betale&en&ekstra&treningsavgift&på&kr&200,Z&&pga&leie&av& hallplass&i&andre&haller.& Prøvetid:desomønskeråprøveomulikeaktiviteterkanværenoesompasser,erhjertelig velkommentilprøvemedlemskapireinenil.detteerkostnadsfrittoguforpliktendedeførste3 ukene.etterdetteskalmedlemskontingentogtreningsavgiftinnbetales.innbetaltkontingentog avgiftrefunderesikkedersommanvelgeråslutte Dugnad- ReinenILtarikkeinitiativettildugnaderiformavloddsalg,flaskeinnsamlingerosv.Hvisdetenkelte lagønskeråtjeneekstrapengertilf.eks.enstorturneringsåkandepåegetinitiativgjennomføreen dugnad.vioppfordrerlikeveltilåholdedettepåetminimum,jf.vårpolicyomåværeet lavterskeltilbudtilbarnogunge. Detvillikevelmåttepåberegnesnoedugnadsarbeidiklubbenmedtankepåkunstgressvedlikehold ogannetforefallendearbeidsomkrevesforåholdeenforsvarligdriftavklubben Holdninger/foreldrevettregler- IdrettslagetetterfølgerNFFs(Norgesfotballforbund)foreldrevettregler/Fairplay. Detteergenerellereglersomerlikeviktigeiandreidretterogiklubbarbeidforøvrig: 1. Støttoppomklubbensarbeid gjennomforeldremøterforankresfotballensogklubbens verdisyn. 2. Møtframtilkamperogtreninger duerviktigbådeforspillerneogmiljøet. 19

20 3. Gioppmuntringtilallespillerneimedcogmotgang dettegirtrygghet,trivselogmotivasjon foråbliifotballfamilienlenge. 4. Viharalleansvarforkampmiljøet girostilbeggelagforgodeprestasjonerogfairplay. 5. Respektertrenerenskampledelse konstruktivdialogomgjennomføringtasmedtrenerog klubbietterkant.deterønskeligatforeldreogheiagjengerstårpåmotsattsideavtrenere oginnbytterbenk(hvismulig). 6. Respekterdommerensavgjørelser selvomduavogtileruenig 7. Deterdittbarnsomspillerfotball.Opptrepositivtogstøttende daerduengodmedspiller 20

21 17.0 Vedlegg- Vedlegg&1:& Bruk&av&navn&og&bilde&i&aviser:& SAMTYKKEERKLÆRING Jeg/visamtykkertilatdetblirbruktfulltnavnogbildeavmitt/vårtiforbindelsemed reportasjeriaviser. Jeg/visamtykkertilatdetblirbruktfornavnog/ellerbildeiforbindelsemed reportasjeriaviser. Jeg/viønskerikkeathverkennavnellerbildeavmitt/vårtbarnskalbenyttesi reportasjeriaviser. Offentliggjøring&av&bilder&på&Reinen&IL&sin&hjemmeside:& Jeg/visamtykkertilatdetblirlagtutbilderavmitt/vårtbarnpåReinensin hjemmeside. Jeg/viønskerikkeatdetblirlagtutbilderavmitt/vårtbarnpåReinensin hjemmeside. Offentliggjøring&av&bilder&på&Reinen&sin&FacebookZside:& Jeg/visamtykkertilatdetblirlagtutbilderavmitt/vårtbarnpåReinensinFacebookc side. Jeg/viønskerikkeatdetblirlagtutbilderavmitt/vårtbarnpåReinensinFacebookc side. Offentliggjøring&av&bilder&på&en&privat&FacebookZside:& Jeg/visamtykkertilatdetblirlagtutbilderavmitt/vårtbarnpåenprivatFacebookc side. Jeg/viønskerikkeatdetblirlagtutbilderavmitt/vårtbarnpåenprivatFacebookc side. Barnetsnavn: Dato: Foresattesunderskrift: 21

Vi kan gjerne sette bort klipping av gress rundt Parken.

Vi kan gjerne sette bort klipping av gress rundt Parken. Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 20.05.15 Tid: Kl. 18.30 20:00 Sted: Klubbhuset Til stede: Bjørn, Simen, Klaus, Ole,Kari Mette Forfall: Wenche, Lea 33/15 Innkalling og saksliste

Detaljer

Sinsen Refstad IL. Arbeidsbeskrivelser følger vedlagt for styrets medlemmer som følger:

Sinsen Refstad IL. Arbeidsbeskrivelser følger vedlagt for styrets medlemmer som følger: Arbeidsbeskrivelse for styret i SRIL Arbeidsbeskrivelsen er ment som et utgangspunkt for arbeidsfordeling mellom de ulike rollene i klubbstyret. Hensikten er en jevn fordeling slik at byrden på enkeltmedlemmer

Detaljer

Klubbhåndbok. Reinen IL. Vedlegg 1 Samtykkeskjema. Vedlegg 2 Kontaktinformasjon og kontingent. Vedlegg 3 Økonomihåndbok. Vedlegg 4 Sportsplan

Klubbhåndbok. Reinen IL. Vedlegg 1 Samtykkeskjema. Vedlegg 2 Kontaktinformasjon og kontingent. Vedlegg 3 Økonomihåndbok. Vedlegg 4 Sportsplan Klubbhåndbok Reinen IL Styret 01.03.2016 Vedlegg 1 Samtykkeskjema Vedlegg 2 Kontaktinformasjon og kontingent Vedlegg 3 Økonomihåndbok Vedlegg 4 Sportsplan Retningslinjer for styret, områdeledere, trenere,

Detaljer

Klubbhåndbok. Klubbhåndbok

Klubbhåndbok. Klubbhåndbok Klubbhåndbok Dokumentet beskriver organisasjon, rutiner, roller og ansvar på et overordnet nivå. I Klubbhåndboken ligger det referanser til alle godkjente prosedyrer som alle i Træff skal følge. Hensikten

Detaljer

IL!Aasguten! Respekt! Samhold! Trivsel! !!!!

IL!Aasguten! Respekt! Samhold! Trivsel! !!!! ILAasguten Respekt Samhold Trivsel Møtereferat(Årsmøte(2014:(12.(februar(2015( Sak$1) Godkjennestemmeberettigede. Kommentarer:Ingen Forslag:AlletilstedeermedlemmeriILAasguten. Vedtak:Godkjent Sak$2) Godkjenneinnkalling,saklisteogforretningsorden.

Detaljer

ANSVARSOMRÅDE. Organisasjonsenhet: Stokke IL fotball Dato: November 2015 Funksjon: Ansvarlig barnefotball. Tittel: Myndighet:

ANSVARSOMRÅDE. Organisasjonsenhet: Stokke IL fotball Dato: November 2015 Funksjon: Ansvarlig barnefotball. Tittel: Myndighet: Organisasjonsenhet: Stokke IL fotball Dato: November Ansvarlig barnefotball Ansvarlig barnefotball Koordinere arbeidet rundt barnefotballen i Stokke. Være ansvarlig for å arrangere aktivitetsturnering.

Detaljer

Referat. Hovedstyremøte 16. mars 2009

Referat. Hovedstyremøte 16. mars 2009 Referat Hovedstyremøte 16. mars 2009 Saksliste: HOVEDSTYREMØTE 16. MARS 2009 1 INFORMASJONSSAKER 2 TSI 06/03/09 GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN 2 TSI 07/03/09 GODKJENNING AV REFERAT 2 TSI 08.1/03/09

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I HOLEVÆRINGEN FOTBALL

REFERAT FRA STYREMØTE I HOLEVÆRINGEN FOTBALL REFERAT FRA STYREMØTE I HOLEVÆRINGEN FOTBALL Møtenr : 04 2009 Sted - dato: Svendsrud, mandag 24. august 2009 kl. 1900-2100 Tilstede : Kaare Tiller Kaare Styreleder Anne Leivestad Anne Kasserer Frode S.

Detaljer

Kommunalt driftstilskudd. Søknadsfrist 1. mai. Klaus sender søknad fra 2013 til Wenche.

Kommunalt driftstilskudd. Søknadsfrist 1. mai. Klaus sender søknad fra 2013 til Wenche. Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 23.04.14 Tid: Kl 18.00 20.00 Sted: Klubbhuset Til: Bjørn, Simen, Ole, Lea,, Susanne, Klaus Til stede: Klaus, Simen, Lea, Ole og Forfall : Bjørn,

Detaljer

NØTTERØY BADMINTON KLUBB PROGRAM ÅRSMØTE 2009

NØTTERØY BADMINTON KLUBB PROGRAM ÅRSMØTE 2009 NØTTERØY BADMINTON KLUBB PROGRAM ÅRSMØTE 2009 TID/ STED: 22/4-2010 kl. 19:00 Hårkollhallen kafeteria AGENDA: Sak 1. Valg av ordstyrer og referent Sak 2. Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 3. Godkjenning

Detaljer

Retningslinjer for ROMEDAL IDRETTSLAG FOTBALLGRUPPA. Stiftet 1935

Retningslinjer for ROMEDAL IDRETTSLAG FOTBALLGRUPPA. Stiftet 1935 Retningslinjer for ROMEDAL IDRETTSLAG FOTBALLGRUPPA Stiftet 1935 Innholdsfortegnelse 1. ROMEDAL IDRETTSLAG 1.1. Medlemskoningent 2. ORGANISASJONS 2.1 Beskrivelse 3. Målsetninger 3.1 Sportslige målsetninger

Detaljer

4635 KRSAND ORG NO: 975644464

4635 KRSAND ORG NO: 975644464 Dagsorden / saksliste Åpning Godkjenning av innkalling og saksliste Valg av ordstyrer og møtesekretær Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen Styrets årsmelding Årsmeldinger fra gruppene Fotball

Detaljer

ORGANISASJONPLAN Vassøy Idrettslag

ORGANISASJONPLAN Vassøy Idrettslag Revisjon: 02 side 1 av 10 Innholdsfortegnelse 1. Nøkkelopplysninger 2. Lagets historie 3. Formål og verdier 4. Hovedmål og delmål 5. Faste oppgaver og årshjul 6. Organisasjonskart og organisasjonsbeskrivelse

Detaljer

Dato/ frist 15.11. Sende banesperreskjema til kretsen Banekoordinator. Uke 47 Inne-KM for senior 16 år Lagene

Dato/ frist 15.11. Sende banesperreskjema til kretsen Banekoordinator. Uke 47 Inne-KM for senior 16 år Lagene Årshjul KFK Dato/ 15.11. Sende banesperreskjema til kretsen Bane Uke 47 Inne-KM for senior 16 år Lagene Uke 48 Kontraktsforhandlinger seniorspillere. Henholdsvis min 10 kvinner/15 menn senior signert.

Detaljer

Kvalitetsklubb Nyttig gjennomgang med kretsen. Maler ligger på nettet. Neste samling i august.

Kvalitetsklubb Nyttig gjennomgang med kretsen. Maler ligger på nettet. Neste samling i august. Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 18.06.14 Tid: Kl 18.00 21.00 Sted: Lørenskog hus, restaurant Buen Tilstede: Bjørn, Simen, Ole, Lea, Wenche, Susanne, Klaus 33/14 Innkalling, saksliste

Detaljer

[REFERAT STYREMØTE ROGNE IL] 30. september 2015

[REFERAT STYREMØTE ROGNE IL] 30. september 2015 Sammendrag Rogne idrettsarena er åpnet og flittig i bruk. Det gjenstår noe arbeid, blant annet med belysning, noe som forventes er på plass i løpet av ett par uker. Gjenstående arbeider utføres på dugnad,

Detaljer

ORGANISASJONPLAN Vassøy Idrettslag

ORGANISASJONPLAN Vassøy Idrettslag Revisjon: 03 side 1 av 10 Innholdsfortegnelse 1. Nøkkelopplysninger 2. Lagets historie 3. Formål og verdier 4. Hovedmål og delmål 5. Faste oppgaver og årshjul 6. Organisasjonskart og organisasjonsbeskrivelse

Detaljer

Klubbhåndbok for NTNUI Volleyball

Klubbhåndbok for NTNUI Volleyball Klubbhåndbok for NTNUI Volleyball Oppdatert 31.08.15 Klubbinformasjon Klubbnavn: NTNUI Volleyball Stiftet: NTNUI i 1910, volleyballgruppen i 1958 Idrett: Volleyball Postadresse: Idrettsbygget Gløshaugen,

Detaljer

Årsberetning. Reinen Idrettslag. Versjon 17.03.14

Årsberetning. Reinen Idrettslag. Versjon 17.03.14 Årsberetning Reinen Idrettslag 2013 1 Styrets sammensetning (21.03.13-27.03.14) Leder: Frank Danjord Nestleder: Jørn Egil Henriksen Styremedlemmer: 1 Anne Wassbakk, Trine Langli Nilsen og varamedlem Ingunn

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2015 IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL

HANDLINGSPLAN 2015 IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL - Idrettsglede for alle - HANDLINGSPLAN 2015 Post adresse Postboks 6 3529 Røyse Besøksadresse Svendsrudmoen Stadion Trongmoen 45 3530 Røyse Foretaksregisteret NO 985 195 501 MVA

Detaljer

Årsmelding Kvaløya Sportsklubb 2011 Vedtatt på årsmøte 22.03.2012

Årsmelding Kvaløya Sportsklubb 2011 Vedtatt på årsmøte 22.03.2012 Årsmelding Kvaløya Sportsklubb 2011 Vedtatt på årsmøte 22.03.2012 1. Innledning Denne årsmeldinga er Kvaløya Sportsklubb (KSK) sin andre etter at klubben ble stiftet 29.04.2010 ved at Kvaløysletta Idrettslag

Detaljer

13/15 Innkalling og saksliste Bjørn

13/15 Innkalling og saksliste Bjørn Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Tirsdag 24.02.15 Tid: Kl. 18.30 20.30 Sted: Klubbhuset Tilstede:, Kari Mette, Klaus, Ole, Lea, Wenche (sak 13 og 14), Simen Forfall: Wenche fra sak 15

Detaljer

Orkanger IF håndballavdelingen MØTE 17.JUNI 2011

Orkanger IF håndballavdelingen MØTE 17.JUNI 2011 MØTE 17.JUNI 2011 Organisasjonsplan OIF håndball; hvem har ansvar for hva? Trenere, lagledere, dommere Oversikt legges ut på hjemmesida Treningstider og kamper Treningstider avklart, forslag til terminlister

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR KÅSEN IL

ORGANISASJONSPLAN FOR KÅSEN IL ORGANISASJONSPLAN FOR KÅSEN IL Kåsen IL er startet i 1968, og har i dag ca 500 medlemmer. Klubben og bygda er i sterk vekst. Kåsen IL tilbyr i dag fotball, håndball, barneidrett og dans. Kåsen IL har sunn

Detaljer

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Innkalling(til(årsmøte...2 Årsmelding(2014...3( Regnskap(2014...11( Innkomne(forslag((sak(6)...13( Forslag(til(medlemskontigent(2015((sak(7)...14( Forslag(til(budsjett(for(2015((sak(8)...15(

Detaljer

Ansvarsområder Skjelstadmark idrettslag: Arbeidsutvalget

Ansvarsområder Skjelstadmark idrettslag: Arbeidsutvalget Ansvarsområder Skjelstadmark idrettslag: Arbeidsutvalget Bidra aktivt til at idrettslaget fremstår som en positiv og viktig faktor i å styrke samholdet i bygda Etterse at lov for Skjelstadmark idrettslag

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

Årsberetning. GIL Fotball 2015

Årsberetning. GIL Fotball 2015 Årsberetning GIL Fotball 2015 Fotball styrets sammensetning Leder: Per Egil Moseng Nestleder: Ole Petter Bjerke Kasserer: Marit Skolseg Styremedlem: Solveig Nyland (kioskansvarlig) Kjell Sand (baneansvarlig)

Detaljer

Laglederhåndbok for IK Grand Bodø www.ikgrand.no

Laglederhåndbok for IK Grand Bodø www.ikgrand.no Laglederhåndbok for IK Grand Bodø www.ikgrand.no Innhold laglederhåndbok for IK Grand Bodø 1.0 Organisasjon og arbeidsrutiner 1.1 Organisering 1.2 Arbeidsbeskrivelse for lagledere 1.3 Medlemslister 1.4

Detaljer

ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR HURDAL IDRETTSLAG

ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR HURDAL IDRETTSLAG ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR HURDAL IDRETTSLAG Utkast utarbeidet februar 2011 av Olaf Knai og Rune Nordgård. 1 Innholdsfortegnelse: VISJON.. ANSVARS- OG MYNDIGHETSFORHOLD FOR:.. Hovedstyret (HS) Herunder leder,

Detaljer

Bytte bankforbindelse? Møte avtalt til uka. Bjørn, Wenche og Lea deltar.

Bytte bankforbindelse? Møte avtalt til uka. Bjørn, Wenche og Lea deltar. Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 17.09.14 Tid: Kl 18.00 20.00 Sted: Klubbhuset Til:, Simen, Ole, Lea,, Susanne, 43/14 Innkalling, saksliste Godkjent uten merknader. 44/14 Orienteringssaker

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA 2013-2017

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA 2013-2017 LOGO HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA 2013-2017 INNHOLD: 1. HOVEDMÅL FOR FOTBALLGRUPPA 2. HANDLINGSMÅL OG AKTIVITETSPLANER 3. SPORTSLIGE AKTIVITETER 3.1. Barnefotball 3.2. Ungdomsfotball 3.3. Junior/rekrutteringsfotball

Detaljer

Slåstad idrettslag. Organisasjonsplan

Slåstad idrettslag. Organisasjonsplan Slåstad idrettslag Organisasjonsplan Sist revidert 03.02.2013 EN, revidert 06.05.2013 Marion og Karsten, revidert 26.10.2013 Marion, revidert 30.12.2013 Marion Organisasjonsplan for Slåstad IL INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

TURNERINGS- OVERSIKT LIMTREHALLEN 2015. Uke 1 til uke 19

TURNERINGS- OVERSIKT LIMTREHALLEN 2015. Uke 1 til uke 19 TURNERINGS- OVERSIKT LIMTREHALLEN Uke 1 til uke 19 1 Velkommen til Limtrehallen! Vinteren har vi et mer omfattende turneringsprogram enn noen gang tidligere! Denne oversikten er laget for at alle lokale

Detaljer

Torsdag 5. april 2012 KL. 09.30 på Hellebekk turistsæter

Torsdag 5. april 2012 KL. 09.30 på Hellebekk turistsæter AGENDA Årsmøte for Hellebuklia Løypelag BA Torsdag 5. april 2012 KL. 09.30 på Hellebekk turistsæter 1. Godkjenning av innkalling, valg av 2 (to) personer til å underskrive protokollen. 2. Styrets årsberetning

Detaljer

VEDLEGG 1) Vedtekter'for'Akershus'Reiselivsråd'

VEDLEGG 1) Vedtekter'for'Akershus'Reiselivsråd' VEDLEGG 1) VedtekterforAkershusReiselivsråd Vedtatt&på&stiftelsesmøtet&1.&oktober&1987,&med&endringer&vedtatt&på&årsmøtet&28.&april&1988,&4.&april& 1989,&ekstraordinært&årsmøte&18.&oktober&1989,&årsmøtet&19.&april&1990,&årsmøtet&9.&april&1991,&

Detaljer

Referat årsmøte 19. mars 2OL5.

Referat årsmøte 19. mars 2OL5. Referat årsmøte 19. mars 2OL5. Sted: ÅrsmØtet ble holdt på Rotator. Saksliste: 1. Årsmelding 2. Regnskap 3. Budsjett 4. Medlemskontingent 5. Valg 6. SØr cup/løpsdager 7. Medlemmer 8. Aktivitetsledere /

Detaljer

Infobrev våren 2010 fra Stange SK Fotball

Infobrev våren 2010 fra Stange SK Fotball Infobrev våren 2010 fra Stange SK Fotball Vi i styret og sportslig utvalg yngres/senior ønsker velkommen til en ny fotballsesong. Lurer du på hvem som er i komiteer og styret. Se www.stange-sportsklubb.no

Detaljer

Norges Aikidoforbund Brandbu 07.07.13

Norges Aikidoforbund Brandbu 07.07.13 Norges Aikidoforbund Brandbu 07.07.13 For styret i NAF: Kim A. Tinderholt Dagsorden (IFLG.Vedtektene 6 Forbundstinget) 1. Godkjenning0av0de0fremmøtte0representantene.0 BergenAikidoklubb 3 BsiAikidoBergen

Detaljer

Nye TUIL lag 15.10.2014

Nye TUIL lag 15.10.2014 Nye TUIL lag 15.10.2014 Vi skal utvikle mennesker, og dersom noen av dem blir gode fotballspillere er det bra. Per Høgmo, tidligere TUIL trener Idrettens (våre) verdier Klubbens verdier Trygg Utviklende

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND GOLFKLUBB

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND GOLFKLUBB ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND GOLFKLUBB Vedtatt på årsmøtet 19.02.2014 Organisasjonsplan for Haugesund Golfklubb, vedtatt på årsmøtet 19.02.2014. 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Historikk... 3

Detaljer

KONGSBERG-IF TURN ÅRSRAPPORT 2011

KONGSBERG-IF TURN ÅRSRAPPORT 2011 2011 KONGSBERG-IF TURN ÅRSRAPPORT 2011 Innhold Organisasjon... 3 Styrets sammensetting... 3 Styrets beretning... 3 Sponsor... 4 Dugnad... 4 Økonomi... 5 Revidert regnskap... 5 Årsmøtet KIF Turngruppe /

Detaljer

Beate Sund Tove Laila Ingebrigtsen Jarle Nilsen Solveig Lund Mette Aarnes Elin Karlsen Morten Andersen May Bente Eriksen Båtsfjord 11.

Beate Sund Tove Laila Ingebrigtsen Jarle Nilsen Solveig Lund Mette Aarnes Elin Karlsen Morten Andersen May Bente Eriksen Båtsfjord 11. BÅTSFJORD SPORTSKLUBB Beate Sund Tove Laila Ingebrigtsen Jarle Nilsen Solveig Lund Mette Aarnes Elin Karlsen Morten Andersen May Bente Eriksen Båtsfjord 11. januar 2010 PROTOKOLL HOVEDSTYREMØTE Mandag

Detaljer

Riska FK Laglederboka

Riska FK Laglederboka Riska FK Laglederboka Utb. 2016 rev. 1 Klubbhåndboken skal være et redskap for klubbens trenere, lagledere og andre ressurspersoner rundt laget. Håndboken er laget for å gi praktisk informasjon om klubben,

Detaljer

Håndbok for Bøler I.F. Håndball

Håndbok for Bøler I.F. Håndball Håndbok for Bøler I.F. Håndball Målsetning: Håndballgruppa skal ha et tilbud til alle barn i bydelen fra de er 6 år gamle, 1.klassetrinn. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Innledning... 3 1) Styrets oppgaver:...

Detaljer

Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb

Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb Opprettet 01.01.2014 Revidert 13.10.2014 Klubbdokumentet inneholder viktige instrukser, dokumentasjon og vedlegg for å drifte klubben. Målgruppen er spillere,

Detaljer

ÅRSMØTE 2011. Mandag 8. februar 2012 på Skillevollen. Kl. 19 23

ÅRSMØTE 2011. Mandag 8. februar 2012 på Skillevollen. Kl. 19 23 ÅRSMØTE 2011 Referat fra Bossmo & Ytteren IL,Skigruppa Mandag 8. februar 2012 på Skillevollen. Kl. 19 23 Tilstede: 27 inkludert styrets medlemmer. 1. Konstituering/Åpning. Styreleder Martin Kaspersen åpner

Detaljer

Forslag til årsmøtet i Mysen IF Fotball 14.03.2012

Forslag til årsmøtet i Mysen IF Fotball 14.03.2012 Forslag til årsmøtet i Mysen IF Fotball 14.03.2012 Bakgrunn Avgående styre har gjennom sesongen arbeidet med en omstrukturering av klubbens styre. Vi ser at få medlemmer engasjeres til å bidra, de som

Detaljer

Veiledningshefte og forberedelsesskjema

Veiledningshefte og forberedelsesskjema Klubbesn A Veiledningshefte og forberedelsesskjema Klubben er fundamentet for all klubbaktivitet. Ved å styrke klubbens plan-, struktur- og strategiarbeid vil vi kunne sette oss i bedre stand til å videreutvikle

Detaljer

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005 ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005 ÅRSMELDING FOR ELVERUM ISHOCKEY 2005 Side 2 av 5 A. STYRET I ELVERUM ISHOCKEY 2005 Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem: Styremedlem: Stein Øvergård Nina Midthun

Detaljer

INFORMASJONSMØTE Mini 1-2015 Presentasjon av klubben

INFORMASJONSMØTE Mini 1-2015 Presentasjon av klubben INFORMASJONSMØTE Mini 1-2015 Presentasjon av klubben HOVEDMÅL OG VISJON Vi skal gi et godt sportslig tilbud og skal ha et sunt aktivitetsmiljø som skal være åpent for alle. Videre skal vi jobbe for at

Detaljer

Oslo Sipalki Klubb Org.nr. 895338222. +47 95100991 / sipalki@sipalki.no / www.sipalki.no. Innkalling, saksliste, valg av tillitsvalgte

Oslo Sipalki Klubb Org.nr. 895338222. +47 95100991 / sipalki@sipalki.no / www.sipalki.no. Innkalling, saksliste, valg av tillitsvalgte 2013 Oslo Sipalki Klubb Org.nr. 895338222 v/stig Magnus Halvorsen Libakkfaret 8B, 1184 Oslo Kontonr: 1503.19.03529 +47 95100991 / sipalki@sipalki.no / www.sipalki.no ÅRSMØTE FEBRUAR 2013 Innkalling, saksliste,

Detaljer

Infoguide www.hortenibk.com. Horten IBK. Stiftet 1. mars 1996. Velkommen til klubben

Infoguide www.hortenibk.com. Horten IBK. Stiftet 1. mars 1996. Velkommen til klubben Infoguide www.hortenibk.com Horten IBK Stiftet 1. mars 1996 Velkommen til klubben Velkommen til Horten Innebandyklubb På vegne av Horten Innebandyklubb ønsker jeg deg velkommen til Horten Innebandyklubb.

Detaljer

NYTT FRA ØSTGÅRD SKOLE September 2014

NYTT FRA ØSTGÅRD SKOLE September 2014 NYTT FRA ØSTGÅRD SKOLE September 2014 ØSTGÅRD-STANDARDEN Vi har gjennom flere år jobbet med skolens forventninger i forhold til hva foresatte kan bidra med for å bedre sitt barns læringsmiljø, og hva foresatte

Detaljer

Sak 56/15 Norgesmesterskap hundekjøring barmark oktober 2018 *

Sak 56/15 Norgesmesterskap hundekjøring barmark oktober 2018 * Referat fra styremøte i Lillehammer brukshundklubb 14/3-16 på Blåmann Tilstede: Marit, Ellen, Jan Rune, Anne Katrine, Sidsel, Randi, Anita, Jan og Ingun. Sak 46/15 Olympiaparken * Øystein Dannemark i OP

Detaljer

IL Aasguten. Møtereferat hovedstyremøte: 8. desember 2015

IL Aasguten. Møtereferat hovedstyremøte: 8. desember 2015 Møtereferat hovedstyremøte: 8. desember 2015 Tilstede: Stine Berg Gaute Evenhus Marta Myhr Bjørnar Langlid Elin Ringen Vegard Hovdal Lovise Hovdal Torbjørn Nyborg Sak 1) Godkjenne forrige møtereferat Forslag:

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

Judo NM 2014. Program

Judo NM 2014. Program Judo NM 2014 Program Velkommen til NM i Sande! Som leder for SSK judo er jeg stolt over at klubben vår har tatt ansvaret for å arrangere årets Norgesmesterskap. Selv om vi er en relativt ung klubb, har

Detaljer

PARTNERKLUBBAVTALE MELLOM IL SKRIM ALLIANSEIDRETTSLAG OG IL SKRIM HÅNDBALL ELITE

PARTNERKLUBBAVTALE MELLOM IL SKRIM ALLIANSEIDRETTSLAG OG IL SKRIM HÅNDBALL ELITE Side 1 Postboks 567 3605 Kongsberg Telefon: 93039263 www.ilskrim.no Dato: 19.06.2012 PARTNERKLUBBAVTALE MELLOM IL SKRIM ALLIANSEIDRETTSLAG OG IL SKRIM HÅNDBALL ELITE Partnerklubbavtalen regulerer samarbeidsform

Detaljer

Forbund: Nore Neset Idrettslag følger NIFs lovnorm for idrettslag.

Forbund: Nore Neset Idrettslag følger NIFs lovnorm for idrettslag. Viktige Årsmøte vedtak 2015: Forbund: Nore Neset Idrettslag følger NIFs lovnorm for idrettslag. Bane / Anlegg: Snøryddingsutstyr til kunstgressbanen skal på plass Klubbkontor over fotballgarderobene (fra

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA I VIL - 2016-2020

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA I VIL - 2016-2020 HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA I VIL - 2016-2020 INNHOLD: 1. HOVEDMÅL FOR FOTBALLGRUPPA 2. HANDLINGSMÅL OG AKTIVITETSPLANER 3. SPORTSLIGE AKTIVITETER 3.1. Barnefotball 3.1.1. 6 og 7 åringer 3.1.2. 8-10

Detaljer

Infoguide www.hortenibk.com. Horten IBK. Stiftet 1. mars 1996. Velkommen til klubben

Infoguide www.hortenibk.com. Horten IBK. Stiftet 1. mars 1996. Velkommen til klubben Infoguide www.hortenibk.com Horten IBK Stiftet 1. mars 1996 Velkommen til klubben Velkommen til Horten Innebandyklubb På vegne av Horten Innebandyklubb ønsker jeg deg velkommen til Horten Innebandyklubb.

Detaljer

Årsberetning Vikåsen IL

Årsberetning Vikåsen IL Agenda Agenda: Åpning av årsmøte Valg av møteleder / referent Godkjenning av innkalling Behandling av årsberetning Godkjenning av regnskap for 2015 Fastsettelse av kontingent og særavgifter for 2016 Kaffepause

Detaljer

Håndbok for Nidelv IL fotball

Håndbok for Nidelv IL fotball 2009 Håndbok for Nidelv IL fotball En avdeling under Nidelv idrettslag 3 Organisasjonsplan Rev. 06.10.2009 3 Organisasjonsplan Leder Nidelv IL Fotball Frode Helmersen Sekretær Sissel Aarseth Kasserer Line

Detaljer

Valg ordstyrer, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen

Valg ordstyrer, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen Årsmøte 2014 Valg ordstyrer, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen Styrets sammensetning Leder: Nestleder: Kasserer: Styremedlem: Styremedlem: Varamedlem: Varamedlem: Valgkomité:

Detaljer

Strategidokument Halsøy IL Fotball 2016-2018

Strategidokument Halsøy IL Fotball 2016-2018 Strategidokument Halsøy IL Fotball 2016-2018 "Halsøy IL Fotball er klubben for alle fotballinteresserte, som gjennom genuint felleskap, skaper et best mulig miljø for læring, mestring, samhold og fotballglede."

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

Styret gikk gjennom rapporten og utarbeidet følgende prognose for driftsresultatet:

Styret gikk gjennom rapporten og utarbeidet følgende prognose for driftsresultatet: Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 20.08.14 Tid: Kl 18.00 21.00 Sted: Klubbhuset Tilstede: Bjørn, Simen, Ole, Lea, Wenche, Susanne, Klaus Forfall: Saksnr. Sak Ansvar 37/14 Innkalling,

Detaljer

Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb

Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 16.09.15 Tid: Kl. 18.30 21:30 Sted: Klubbhuset Til stede: Simen Wenche, Klaus, Ole, Lea, Kari Mette Forfall: Bjørn 36/15 Innkalling og saksliste

Detaljer

MÅL OG HANDLINGSPLAN FOR LANGHUS IL 2010-2011

MÅL OG HANDLINGSPLAN FOR LANGHUS IL 2010-2011 MÅL OG HANDLINGSPLAN FOR LANGHUS IL 2010-2011 Visjon: Langhus IL gjør Langhusfolk gladere! Visjonen uttrykker vårt slagord, og skal skape bilder av en ønsket framtid. Den skal beskrive vår virksomhet i

Detaljer

Fotball i Fossum IF. Fossum IF. Fossum IF

Fotball i Fossum IF. Fossum IF. Fossum IF Fotball i Fossum IF Fossum IF Et av Norges største idrettslag med over 2000 medlemmer Vi driver disse idrettene: Alpint Langrenn og skiskyting Hopp Orientering Friidrett Trim Fotball I tillegg har vi all-idrett

Detaljer

Fork. IW x x. Inger.Webb@losmail.no Løvika Bente Knudsen. BK x x. bentknud@online.no Løvika Johannes Brekke. JB x x x

Fork. IW x x. Inger.Webb@losmail.no Løvika Bente Knudsen. BK x x. bentknud@online.no Løvika Johannes Brekke. JB x x x REFERAT Møte: Årsmøte 2010 Ytre Andøya Vel Sted: Andøya gård Dato: 14.03.2011 Kl.: 19.00-20.30 Referent: Johannes Brekke Neste møte: 29.03.2011 Andøya Gård kl.19.00 Dato: 14.03.2011 Gate Navn: Fork. Til

Detaljer

VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10

VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10 VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10 Innholdsfortegnelse Hakavik vel, vedtekter 2007-2010 1 Vedtekter for Hakavik vel 1. DEFINISJON Hakavik vel er en partipolitisk nøytral lokal sammenslutning

Detaljer

Oppgavebeskrivelse for styret

Oppgavebeskrivelse for styret IL Holeværingen fotball Oppgavebeskrivelse for styret Styreleder Leder har det overordnede ansvaret for driften av fotballgruppa, herunder informasjons og presseansvar. Hovedstyret Representere fotballgruppa

Detaljer

Årsberetning 2015. Fotballklubben Eika Krapfoss

Årsberetning 2015. Fotballklubben Eika Krapfoss Årsberetning 2015 Fotballklubben Eika Krapfoss Årsmøte i Fotballklubben Eika Krapfoss 2016 Klubbens medlemmer inviteres herved til årsmøte 2.mars kl. 19:00 på klubbhuset til Fotballklubben Eika Krapfoss.

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK RYGGE IL FOTBALL FELLESSKAP ENGASJEMENT FAIR PLAY

KLUBBHÅNDBOK RYGGE IL FOTBALL FELLESSKAP ENGASJEMENT FAIR PLAY KLUBBHÅNDBOK RYGGE IL FOTBALL FELLESSKAP ENGASJEMENT FAIR PLAY INNHOLDSFORTEGNELSE Kort om grunnlaget for klubbhåndbok Økonomi Førstehjelp og skadeforebygging Anleggsplaner Foreldrevettregler Sportsplan

Detaljer

ORGANISASJONPLAN Vassøy Idrettslag

ORGANISASJONPLAN Vassøy Idrettslag Revisjon: 02 side 1 av 11 Innholdsfortegnelse 1. Nøkkelopplysninger 2. Lagets historie 3. Formål og verdier 4. Hovedmål og delmål 5. Faste oppgaver og års hjul 6. Organisasjonskart og organisasjonsbeskrivelse

Detaljer

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2011

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2011 TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2011 Dato: 21.02 2011 kl 20:00-21:45 Sted: Breivika vg skole a2.003 INNKALLING Innkallingen til årsmøte er annonsert i bladet Tromsø, publisert på hjemmesiden og sendt på sms

Detaljer

Torsdag 17. april 2014 KL. 10:00 på Hellebekk turistsæter

Torsdag 17. april 2014 KL. 10:00 på Hellebekk turistsæter AGENDA Årsmøte for Hellebuklia Løypelag Torsdag 17. april 2014 KL. 10:00 på Hellebekk turistsæter 1. Godkjenning av innkalling og Valg av 2 (to) personer til å underskrive protokollen., 2. Styrets årsberetning

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN KOLNES RYTTERKLUBB 2015

ORGANISASJONSPLAN KOLNES RYTTERKLUBB 2015 ORGANISASJONSPLAN KOLNES RYTTERKLUBB 2015 1.0 INNLEDNING Denne organisasjonsplanen er ett av flere dokumenter som regulerer virksomheten i Kolnes Rytterklubb. Disse dokumentene er: 1. Norges Idrettsforbund

Detaljer

ÅRSMØTET I NMK VALDRES

ÅRSMØTET I NMK VALDRES ÅRSMØTET I NMK VALDRES Lørdag 28. feb. Kl. 18.00 PÅ Fagernes Gjestegård Trykk sponset av: SAKSLISTE: 1. Konstituering 2. Årsmelding 3. Regnskap 4. Valg 5. Handlingsplan 2015 6. Budsjett for 2015 7. Fastsetting

Detaljer

IL Aasguten. Møtereferat hovedstyremøte: 7. april 2015. Sak 2) Gå gjennom oppgaveliste fra forrige møtereferat. Nr. Beskrivelse Ansvarlig Frist

IL Aasguten. Møtereferat hovedstyremøte: 7. april 2015. Sak 2) Gå gjennom oppgaveliste fra forrige møtereferat. Nr. Beskrivelse Ansvarlig Frist Møtereferat : 7. april 2015 Tilstede: Elin Ringen Lovise Hovdal Katrine Selven Stine Berg Anne Grete Reitan Vegard Hovdal Lise Larsen Gaute Evenhus Sak 1) Godkjenne forrige møtereferat Info: Siden forrige

Detaljer

ÅRSMØTE 2006 Onsdag 23. mai 2007 kl. 19:00 Fiskeriforskning Universitetet i Tromsø

ÅRSMØTE 2006 Onsdag 23. mai 2007 kl. 19:00 Fiskeriforskning Universitetet i Tromsø ÅRSMØTE 2006 Onsdag 23. mai 2007 kl. 19:00 Fiskeriforskning Universitetet i Tromsø Saksliste: 1. Godkjenning av møteinnkalling og saksliste 2. Valg av møteleder, sekretær og to personer til å signere protokollen

Detaljer

Vedtekter for Mari Andelsbarnehage SA. Organisasjonsnummer 985695458

Vedtekter for Mari Andelsbarnehage SA. Organisasjonsnummer 985695458 Vedtekter for Mari Andelsbarnehage SA Organisasjonsnummer 985695458 2014 Innholdsfortegnelse: 1. Sammenslutningsform og foretaksnavn 2. Formål 3. Forvaltning av barnehagen, eierforhold mv. 4. Selskapets

Detaljer

ÅRSMELDING FOR 2014 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO)

ÅRSMELDING FOR 2014 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO) ÅRSMELDING FOR 2014 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO) Årsmøter Årsmøte for 2014 ble avholdt 28. april i Veidekke sine lokaler på Skøyen, Oslo hvor styrets sammensetning, budsjett og virksomhetsplan ble

Detaljer

Årsrapport fra Hovedstyret 2014

Årsrapport fra Hovedstyret 2014 Årsrapport fra Hovedstyret 2014 Hovedstyret har i perioden bestått av: Per Walseth, leder Knut Radmann, nestleder Tor Lunde, styremedlem Trond Johnsen, styremedlem Lise Moe Gulbrandsen, styremedlem Siri

Detaljer

IL Aasguten. Sak 1) Godkjenne forrige møtereferat Forslag: Møtereferat for 8. desember 2015 godkjennes. Vedtak: Godkjent

IL Aasguten. Sak 1) Godkjenne forrige møtereferat Forslag: Møtereferat for 8. desember 2015 godkjennes. Vedtak: Godkjent Møtereferat hovedstyremøte: 13. januar 2016 Tilstede: Vegard Hovdal Anton Bryhn Katrine Selven Kjersti Husby Torbjørn Nyborg Per Olav Skjesol Stine Berg Gaute Evenhus Sak 1) Godkjenne forrige møtereferat

Detaljer

Hamar Volleyballklubb. Årsregnskap 2013

Hamar Volleyballklubb. Årsregnskap 2013 Hamar Volleyballklubb Årsregnskap 2013 Kommentarer til regnskapet 2013 Generelle kommentarer til regnskapet Regnskapet for 2013 viser et underskudd på 24 596.- kroner. Dette ansees å være et stort underskudd,

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar

Saksnr. Tid Sak Ansvar Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Tirsdag 17.03.09 Tid: Kl 18.30 20.30 Sted: Klubbhuset Til:, Einar,, Ole, Forfall: Kristin, Stig, Oddrun 14/09 Innkalling, saksliste Godkjent uten merknader.

Detaljer

ORGANISERING AV STYRET ARBEIDE I NARVIK TURNFORENING

ORGANISERING AV STYRET ARBEIDE I NARVIK TURNFORENING 1 Narvik 01. september 2014 ORGANISERING AV STYRET ARBEIDE I NARVIK TURNFORENING Det øverste organet i Narvik Turnforening er årsmøtet. Årsmøtet velger foreningens styre samt Turnhallfondets styre. Videre

Detaljer

REGLER FOR ASKER INNEBANDYKLUBB

REGLER FOR ASKER INNEBANDYKLUBB REGLER FOR ASKER INNEBANDYKLUBB 1. DRAKTER AskerIBK sfargererrødetrøyermedsorteshortsogrødestrømper.personligenavnpådrakterskal ikkeforekomme.hvislageneselvskafferreservedrakter,skaldisseværehvitemedsorteshortsog

Detaljer

ØKONOMI FOR MURUVIK VEL- 2011

ØKONOMI FOR MURUVIK VEL- 2011 ØKONOMI FOR MURUVIK VEL- 2011 Muruvik Vel hadde et overskudd på kr. 34 623 i 2011 mot et underskudd i 2010 på kr. 14 774. Budsjettet for 2011 stipulerte et overskudd på kr. 15 540. Muruvik Vel har hatt

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR VEAR IDRETTSFORENING

ORGANISASJONSPLAN FOR VEAR IDRETTSFORENING Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet ORGANISASJONSPLAN FOR VEAR IDRETTSFORENING Grunnlagsopplysninger for idrettslaget Navn: VEAR Idrettsforening Stiftet: 14. mai 1965 Idrett: Fleridrettslag

Detaljer

Leiarsamling 21.jan. Leiarrollen styrearbeid, planarbeid, organisering

Leiarsamling 21.jan. Leiarrollen styrearbeid, planarbeid, organisering Leiarsamling 21.jan Leiarrollen styrearbeid, planarbeid, organisering Hovedpunkter i presentasjon Kort om meg sjølv «Plattform» for ein fotball-leiar Kort om organisasjon Planarbeide Styrearbeide Oppsummering

Detaljer

< Nesodden IF Taekwondo >

< Nesodden IF Taekwondo > Årsberetning < Nesodden IF Taekwondo > < 2014 > 1 Styrets sammensetning Leder: Nestleder: Grethe Odinsen Golan Ikke valgt Styremedlem(mer) og varamedlemmer: Ada Størmer Papatheocharis, Marcia Titley, Stefanos

Detaljer

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG Tid: Skjærtorsdag 2. april 2015 KL. 10:00. Sted: Hellebekk turistseter AGENDA 1. Godkjenning av innkalling og valg av 2 (to) personer til å underskrive protokollen.

Detaljer

Mål for Modul B Lover og regler. Innblikk i idrettens lover og regler

Mål for Modul B Lover og regler. Innblikk i idrettens lover og regler Mål for Modul B Lover og regler Innblikk i idrettens lover og regler Oversikt - regelverk NIF/idrettskrets -NIFs lov -Forskrifter -Lovnorm for Idrettslag -Retningslinjer -Etc. Særforbund - Konkurranseregler

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN BJERKE FOTBALL 2014 2015. Organisasjonsplan for Bjerke il Fotball 2014-2015

ORGANISASJONSPLAN BJERKE FOTBALL 2014 2015. Organisasjonsplan for Bjerke il Fotball 2014-2015 Organisasjonsplan for Bjerke il Fotball 2014-2015 Bjerke il Fotball (heretter kalt BIL) har som formål er å gi et tilbud til flest mulig barn i aldersgruppen 6-14 år. Det legges vekt på å gi et likeverdig

Detaljer

PROTOKOLL Årsmøtet 2009. Idrettslaget Trond

PROTOKOLL Årsmøtet 2009. Idrettslaget Trond PROTOKOLL Årsmøtet 2009 Idrettslaget Trond Dato: Mandag 9. februar, kl 19-22 Sted: Bispehaugen skole, musikkrommet 3.etg. SAKSLISTE: Sak 1/09: Godkjenning/ opptelling av de stemmeberettigede Vedtak årsmøtesak

Detaljer