Klubbhåndbok+ Reinen+IL+ Styret& & Retningslinjer!for!styret,!trenere!og!lagledere!i!Reinen!Idrettslag.!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Klubbhåndbok+ Reinen+IL+ Styret& 27.10.2013& Retningslinjer!for!styret,!trenere!og!lagledere!i!Reinen!Idrettslag.!"

Transkript

1 Klubbhåndbok+ Reinen+IL+ Styret& & Retningslinjerforstyret,trenereoglagledereiReinenIdrettslag.

2 Innholdsfortegnelse- 1.0 Innledning GenerellinformasjonomReinenIL Styretogderesroller Oversiktoverstyremedlemmene Styremedlemmenesroller Grupperunderstyret Årshjul Årsmøteogstyremøter Årsmøte Styremøter KX,hjemmesideogfacebook Sponsorpolicy Generellpolicy Sponsorer2013/ Spillerdraktene,sponsorersesongen2013: Zipgensere,sponsorersesongen2013: ReinenArena,sponsorersesongen2013: Policy småsponsorertilhvertlag Søknadertilskudd,fondogdiv Økonomi Regnskap,revisjon,budsjettmv Kurs Politiattest Rekrutteringavnyemedlemmer Treneroglaglederhåndbok Organiseringavetlagoglagledelse Opptakavnyespillerepålaget Deltakelseicuperogpåmelding Deltakelseiogpåmeldingtilseriespill Dommereogdommeravgift Treningstiderogtreningssteder Reinenkunstgressarena Genereltbruk

3 12.7.2Banereglerogvedlikehold Utstyr Generellerutinervedbestillingavutstyr Utstyrsleverandør Bestillingavutstyr Grunnpakkeavutstyr Egenandelpåzipgenseren Innsamlingavdrakterogannetmateriellvedavsluttingavmedlemskap Påfyllgrunnpakke Vedtapavutstyr Budsjettsituasjon Statusformateriellilagene Medlemskontingent,treningsavgiftogprøvetid Dugnad Holdninger/foreldrevettregler Vedlegg

4 1.0 Innledning- Reinenidrettslag(heretterkaltReinenIL)blestartet7.mars2002,ogeretidrettslagforbarnog ungeialderen5til16år.idrettslagetertilsluttetnorgesidrettsforbundogolympiskeog paralympiskekomite(www.nif.no),gjennomtromsidrettskrets.sommedlemavidrettsforbundeter ReinenILunderlagtbasislovcnormenforidrettslag(www.idrett.no/tema/lover/Sider/Lovnorm.aspx) ReinenILeretidrettslagsomgiretlavterskeltilbudtilbarnogungesomtilhørerområdetrundt ReinenskoleogReinenbarnehage.Vierprtidenca.160medlemmer,ogeristadigvekst.Vitilbyr aktiviteterinnenfotballogallidrett,ogallaktivitetiidrettslageterbasertpåforeldredrift. KlubbhåndbokentilReinenILermentsometoppslagsverkforstyret,trenereoglagledereiReinen IL.Hensikteneråsamleallerutinerogretningslinjerpåenplass,slikatdeterenklereåfinnesvarpå detingenemanlurerpå. 4

5 2.0 Generell-informasjon-om-Reinen-IL- ReinenIdrettslag Postboks Tromsø Organisasjonsnummer: Grasrotandelen:SMStil2020.Skriv:grasrotandelen& & ForvedtektenetilReinenIL,se:www.reinen.no,omReinen,vedtekter 3.0 Styret-og-deres-roller- 3.1 Oversikt-over-styremedlemmene- Styret&i&Reinen&IL&har&følgende&medlemmer&pr&2013/2014:& Funksjon& Navn& Mobil& Mail&& På&valg& Styreleder FrankDanjord Nestleder JørnHenriksen Kasserer LindaUteng medlem AnneWassbakk medlem TrineLangliNilsen Vara IngunnStrømmesen Valgkomiteen&i&Reinen&IL&har&følgende&medlemmer&pr&2013/2014:& Funksjon& Navn& Mobil& Mail& På&valg& Leder GunnarKristiansen?? 2014 Medlem BjarneWoll??

6 & 3.2 Styremedlemmenes-roller- Leder:& Overordnetansvar Innkalletilstyremøter Oppfølgingavdeforskjelligeområdenesom:sponsorteamet,baneprosjekteto.l. Ansvarforungdomsfotballen Sendeutoppdateringsmailertilmedlemmerogstyret,samtlagledereogtrener Politiattester Påmeldingtilseriespill Nestleder:& Innmeldinger+nyelag Ansvarforbarnefotballen Kursvirksomhetforstyretogtrenere/lagledere Grasrotandel Kasserer:& Regnskap:betaleregninger,sendeutkontingentogtreningsavgift,budsjettering Oversiktovermaterialbruktilhvertenkeltlag Draktansvarlig Oversiktoverturneringspåmeldinger 1.medlem:& Klubbhåndbok Årshjul Nyrekrutteringavmedlemmerisamarbeidmednestleder Ansvarforallidrett(idrettsskole),sammenmedTorJessen 2.medlem:& Vara:& Koordineringavbanenoggymsalen Treningstideriandrehaller Draktansvarligsammenmedkasserer Materialer,reklameo.l. Deltarpåstyremøteneforåhaenoversiktoverhvasomforegåriklubben,slikatmaner oppdaterthvismanmåtaoveretverv. 6

7 3.3 Grupper-under-styret-- Sponsorgruppen&består&av&følgende&medlemmer&pr&2013/2014:& Funksjon& Navn& Mobil& Mail& Sponsor MarteIndregard Sponsor TorJessen & & Kunstgressbane&og&vedlikehold,&består&av&følgende&medlemmer&pr&2013/2014:& Funksjon& Navn& Mobil& Mail& Prosjektleder BørreMathisen Kasserer JanBørreThomassen Bane/driftsansvarlig TomSkoglund & & Hjemmeside,&facebook&og&KX&ansvarlig&pr&2013/2014:& Funksjon& Navn& Mobil& Mail& ITansvarlig SisselLyngsmarkBåtnes Årshjul- Styretharlagetetårshjulsomskalværeveiledendefornårulikeaktiviteter/møterertenkåfinne stedireinenil.århjuletermentsomethjelpemiddelforstyretslikatvikanjobbeiforkantavde uliketingenesommågjøres. Årshjuletvilbliklartpånyåreti2014 7

8 5.0 Årsmøte-og-styremøter- 5.1 Årsmøte- Årsmøteeridrettslagetsøverstemyndighet,ogavholdeshvertårimarscaprilmåned. Årsmøtetinnkallesavstyretmedminstenmånedsvarselentendirekteprmailtilmedlemmene, eventueltpåannenforsvarligmåtesliksomkunngjøringpåreinenilsininternettside. Saksdokumentenegjørestilgjengeligpåinternettellerpåannenforsvarligmåte.Forslagsomskal behandlespåårsmøtetmåværesendttilstyretsenest2ukerførårsmøtet.fullstendigsakslisteog andrenødvendigesaksdokumentermedforslagvilværetilgjengeligsenestenukeførårsmøtet. Alleidrettslagetsmedlemmerharadgangtilårsmøtet,ogårsmøtetervedtaksførtdersomdetmøter etantallstemmeberettigetemedlemmersomminsttilsvarerantalletstyremedlemmeriht. Idrettslagetslov. Protokollogbudsjettfraårsmøtetleggesutpåwww.reinen.no FormereinfosevedtekteneforReinenIL:www.reinen.no,omReinen,vedtekter 5.2 Styremøter- Styremøteravholdesmedjevnemellomrom,ogsakersomønskesstyrebehandletmeldes 6.0 KX,-hjemmeside-og-facebook- AllemedlemmeriReinenILskalværeregistrertiKXmednavn,adresse,fødselsdato,mobil,mailog navnpåenforesatt.regningerpåkontingentogtreningsavgiftblirsendtutfrakx.laglederehar ansvaretforåregistreremedlemmeneikx,ogenlistemednavnpånyemedlemmermåsendestil kassereristyretetteratdeerregistrertikx. Hvismedlemmerslutteriklubben,såmålaglederslettedisseiKXogsendeenlistemednavnpåde somersluttettilkassereristyret. FellesSMStilmedlemmerkansendesutfraKXviastyret,trenereellerlagledere. StyretiReinenILønskeratforeldreharetbevisstforholdtilsosialemedier.Våreerfaringereratdet ermangeulikesynpåhvasomergreitåpubliserebådeiaviserogpånettsidersomforeksempel Facebook.&&VioppfordreralletilåhaetkritiskforholdtiloffentliggjøringavbilderpåegenFacebookc sideiforbindelsemedaktivitetiregiavreinenil.dersomduleggerutbilderfrakampereller 8

9 turneringer forsikredegomatduhartillatelsefraforeldrene.værogsåkritisktilbildersomkan settebarnellervoksneietnegativtlysellerienforlegensituasjon. For&å&sikre&at&vi&ikke&tråkker&over&noen&grenser&så&skal&alle&medlemmene&i&Reinen&IL&fylle&ut& skjemaet&«samtykkeerklæring».&skjemat&levers&inn&til&lagleder&som&skal&oppbevare&skjemaet&så& lenge&medlemmene&er&med&i&reinen&il.&hvert&lag&vil&da&ha&en&grei&oversikt&over&hvilke&barn&som& ikke&skal&eksponeres&i&media.sevedlegg1 7.0 Sponsorpolicy- 7.1 Generell-policy- Styretogsponsorgruppenjobberaktivtforåfåinnflestmuligsponsorertilklubbenslikatvikan drifteklubbenpåenbestmuligforsvarligmåte.viønskeratallesponsormidlenesomkommerinn skalfordelesrettferdigpåallemedlemmeneiklubben.vierlikevelheltavhengigavatforeldrene ogsåjobberforåkunnefåinnsmåogstoresponsorertilklubben.styretharvedtattatallformfor sponsingskalgåvia,ellerværekoordinertisamarbeidmedsponsorgruppen,slikatvierbestmulig samordnetiettøftsponsormarked. TrykkingavsponsorlogopåfotballdrakteneogZipgenserenskalforetasavsponsorgruppeni samarbeidmedstyret. 7.2 Sponsorer-2013/ Spillerdraktene,+sponsorer+sesongen+2013:+ HovedsponsorKSAT: ,c utgår2015 Norgesråfiskelag: ,c utgår2013 OddBerggruppen: ,c utgår2013 TromsKraft: ,c utgår2013 Kontorspar: 5000,c utgår2013 HøyrearmerledigogkanselgestilsammeprissomOddBergsomharvenstrearm. Bedriftenefårprodusertogbetalerforsineegnemerker,ogReinenILbetalerforselvetrykkingenpå draktene. 9

10 Deavtalenesomutgåri2013,vilblireforhandletavsponsorgruppeninovember/desember2013. Prisenepåavtalenebørliggepåkr10.000,cogoppover Zip+gensere,+sponsorer+sesongen+2013:++ Sponsorgruppenjobbermedåfåinntostoresponsorer,enforanogenbakpåzipgenseren. Ønskeligpriser20.000,cforhversponsor. SponsoravtalerforZipgenserenforhandlesfor1år,dakolleksjonenfordissegenserneikkevarer lengere.(ellerommuligfor3år.detvilsi1årpluss2årmeddennyezipkolleksjonen.) Bedriftenefårprodusertogbetalerforsineegnemerker,ogReinenILbetalerforselvtrykkingenpå zipgenserne Reinen+Arena,+sponsorer+sesongen+2013:++ Sponsorgruppenjobbermedåselgeinntoplasserpåbrakkeveggen. Størrelse1x1meter.Ønskeligpriser20.000,cforhversponsor,påen2årsavtale Sidendeterusikkerhetrundthvoroghvordanviskalplassereannenreklameennpåbrakkeveggen, såvildettetemaetblistyrebehandletibegynnelsenav2014.styretmåogsåtaibetraktning forholdettilnaboenenårskilt,seilosv.skalvurderes.dettegjelderspesieltiforholdtilstøy. DeterikkelovligåmonterereklamepåballfangernettetsomvendernedmotE8. Bedriftenefårprodusertogbetalerforsinegenreklame,menstyretmåvurderehvemsomer ansvarligforåmonteredetogforeventuellekostnaderforbudetmeddette.detteertilbehandling Policy- -små-sponsorer-til-hvert-lag- Foratstyretpåbestmuligvisskalkunnedrifteklubbenpåenforsvarligmåte,såmåallsponsingtil klubbenoglagetinnomkassererenistyret.foråfåenmestmuligrettferdigfordelingavpengeneså harstyretbesluttetat25%avdetbeløpetsomsmåsponsorervilsponsedirektetiletlag,skalgåtil ReinenIL.Kassererviltrekkefra25%ogvideresenderestenavbeløpettildetlagetdetgjelder. LagenekanIKKEbenyttesineprivatekontoertilåmottapengerfrabedrifter.Deterprtiden iverksattenstorkontroll/revisjonavidrettslaginorgeblantannetpågrunnavunderslag.deter derforviktigforstyretåhakontrollpåpengersomergitttilklubbenogdeenkeltelag.vigjør 10

11 oppmerksompåatbådestyretogtrenere/lagledereeransvarligforøkonomieniklubben,ogatdette måværekorrektivaretatt. Styretanbefalerpådetsterkesteatallsponsinggårigjennomsponsorgruppen,mensamtidigharvi forståelseforavsmåbedriftersomkanskjeforeldrenejobberi,kunvilgipengertiletspesifiktlag. Dettevilaltsåkunnefortsetteifremtiden,men25%viltilfalleklubben. All&sponsing&som&innbefatter&reklame&på&klubbutstyr&som&gjenytelse,&kan&KUN&inngås&av&styret,&ref.& reglene&til&norges&idrettsforbund.&&& Søknader-tilskudd,-fond-og-div- Sponsorgruppenharopplevdatklubbenharfåttavslagpåstøtte/midlerfraulikefond,fordiklubben alleredeertildeltmidler.dettevisersegåværemidlertilenkeltelagiklubben. Styretharvedtattatsøknadertilfondskalivaretasavsponsorgruppen. Hvisenkeltelagtenkerpååsøkemidlertilenspesiellsak,såskaldettetasoppmedsponsorgruppen. Entensøkersponsorgruppenfordetenkeltlagetogheleklubben,ellersåberdelagetsøkeforhele klubben,oghvismidlerblirtildeltsåfårdetenkeltelagetdetbeløpetdevartenktåsøkefor.påden måtenvilklubbenværekoordinertpåsøknadene. 8.0 Økonomi- 8.1 Regnskap,-revisjon,-budsjett-mv.- Sevedtekter, 12:www.reinen.no,omReinen,vedtekter 9.0 Kurs- Deterønskeligatallemedlemmeneavstyretskalhagjennomgåttkurset«Styrearbeidipraksis»i regiavtromsidrettskrets.kursetergratisogforegårpåkveldstid. Deterogsåanledningfortrenereoglagledereådeltapåulikekurs,ogkursavgifterkanhelteller delvisblibetaltavklubben. Forespørselomdeltakelsepåkurssendesprmailtilnestlederistyret,menkopitilkasserer. 11

12 10.0 Politiattest-- ReinenILfølgerregelverketogretningslinjenetilNorgesIdrettsforbundvedrørendepolitiattest: Styretskalavkrevepolitiattestavalleansatteogfrivilligesomskalutføreoppgaverfor idrettslagsominnebærerettillitscelleransvarsforholdovenformindreårigeellermennesker medutviklingshemming.styretharbesluttetatdettegjelderstyret,undergrupperavstyret, lagledereogtrenere.lavestealderforåavkrevepolitiattester15år. Styretharoppnevntstyreledertilåansvaretforåhåndtereordningenmedpolitiattesti ReinenIL.Nestlederervararepresentant. Styretskalinformereomordningenpåvårhjemmeside.Dervilnavnogkontaktinfopå styrelederognestledersomskalhåndtereordningenireinenil,fremgå. Styrelederskalinformeredeaktuellepersoneneomatdemåhapolitiattest,ogdeter styreledersomskalsendeinnsøknadompolitiattesttilpolitiet.søknadenmåundertegnes avsøkereogavstyrelederellernestleder.attestensendesfrapolitiettildenenkeltesøker. Allesomskalhapolitiattestmåfremviseattestenfordenstyreoppnevnte. Denstyreoppnevnteskallagreopplysningeromhvilkepersonersomeravkrevdpolitiattest, atattestenerfremvistogdatoforfremvisning.selveattestenbeholdesavsøkeren. ReinenILskalikkegioppgaversominnebærerettillitscelleransvarsforholdoverfor mindreårigeellermenneskermedutviklingshemmingtilpersonersomikkefremviser politiattestellersomharanmerkningerpåattesten. Styretharbesluttetatpolitiattestenskalfornyeshvert3.år Rekruttering-av-nye-medlemmer- Rekrutteringavnyemedlemmerskjerfortrinnsvisomhøsten,vedutsendelseogoppslagmed informasjontilreinenskoleogreinenebarnehage.iallhovedsakskjerrekrutteringentilallidrett,da viseratmedlemmertildeulikefotballageneblirrekruttertvia«jungeltelegrafen».strategifor hvordannyemedlemmerognyelag/årstrinnskalrekrutteresbørvedtaspåstyremøtepåvåren. Høstenerhektiskogforeldremøterpåskolenstartergjerneførvierkommetordentligigangmed skolen,ogrekrutteringenkommerlittbakpå. 12

13 Detviktigsteaspekteteråkunnerekrutteretreneretilnyelagalleredepåvåren.Detsparerstyretfor myearbeidpåhøsten Trener-og-laglederhåndbok- AntalllagiReinenILprhøsten2013er12,inkludertallidrett.Styretharbesluttetatlageneskalvære mestmuligaldersbestemtsålengevikantilbyenaktivitetidenbestemteårsklassen.pågrunnav storpågangpåenkeltelagsåerdetikkeprtidenmuligformedlemmeråopptaplasspåtolag samtidig.detvilhellerikkeprtidenværemuligåmeldeseginnireinenilhvismantilhøreren annenskolekrets. Foroversiktoverkontaktinformasjonpåtreneroglaglederepr2013/2014,vilblivedlagtdette dokumentetnårlistenerklar. Lagoversikt&2013/2014:& Lag&Reinen&IL&2013/2014& Fotball&jenter&født:& Jc00,Jc01,Jc04ogJc06/07 Fotball&gutter&født:& Gc01,Gc03,Gc04,Gc05,Gc06,Gc07ogGc08 Allidrett& 5c6år 12.1 Organisering-av-et-lag-og-lagledelse-- AllelagiReinenILmåhelsthato&trener&ogen&lagleder.Meddenneorganiseringenfårlagetdenbest muligefordelingavarbeidsoppgaverinnenforlaget,samtidigsomlagetikkevilværesåsårbartved fravær,flyttingo.l. Ansvarsområdertiltrenere: Trenerforlaget Spilleinnønskettreningstidogstedprmailtil2.medlemistyret Ansvarsområdertillagledere: Kontaktpersontilstyret Materialansvarligilaget 13

14 InnogutmeldingavmedlemmeriKX Innmeldingtilstyreledervedrørendeseriespill 12.2 Opptak-av-nye-spillere-på-laget- ManskalaldriavvisespillerepålagiReinenIL,menblirdetimidlertidformangespillerepåetlagså kandetdeles.dettebørskjenårlagetbestårav18c20spillere.manbørheletidenpåseatenikke harventelister,ogbørkunnetaoppnyespillerehelesesongenigjennom.styreteråpenforåhjelpe vedorganiseringavstoreårstrinn,eventueltsepåandreløsninger.vierogsåklaroverden vanskeligesituasjonenmedtreningstiderinneomvinteren,ogvivilderforløpendevurderehvor mangenyemedlemmervikantainn Deltakelse-i-cuper-og-påmelding- Klubbensponser2turneringerprlag.Hvisetlagmådelesitopgamangemedlemmer,såbetaler klubben2turneringerprdeltelagogså. Eks:Jc00delesinniethvittogsortlagogklubbenbetalerda2påmeldingerforhvittlag,og2 påmeldingerforsvartlag. Påmeldingtilcuperogbetalingavpåmeldingsavgiftskalskjepåfølgendemåte: Lagledermelderlagetpådirektetilvedkommendearrangør.Derettersenderlaglederenmailtil styretskassererhvordetinformeresompåmelding(gjernesomen«videresending»avselve påmeldingen).deterviktigatarrangørens&navn&og&adresse,cupens&navn,lagets&navn, avgiftsbeløpetogkontonummer&framkommerimailentilkasserer.kasserervilsåbetale påmeldingsavgiftenogbekreftebetalingenienreturmailtillagleder Deltakelse-i-og-påmelding-til-seriespill- systemetfiks. Frister&for&påmelding&til&seriespill&i&2014:& Ungdomsfotball(7 erlag): Barnefotball: & & 14

15 12.5 Dommere-og-dommeravgift- NårlageterpåmeldttilseriespillsåvilTromsfotballkretssetteoppdommereiungdomsfotballen Treningstider-og-treningssteder-- TildelingavtreningstiderikommunaleidrettshallerogReinenskolesingymsal,gjøresavTromsø Idrettsråd.Tildelingenskjeribegynnelsenavseptemberhvertår. Styret,ved2.medlem,fordelertimeneklubbenertildeltetternoenkriterier: DeyngstebarnatrenertidligstpåettermiddageniReinenskolesgymsal. Delagenemedflestmedlemmerogsommådelesi2treningsgrupper,vilblitildelt2 treningsdagerireinenskolesgymsalhvismulig. DeeldstelageneblirtildelttreningstidiReinenskolesgymsal(hvisviharnoktimer)og1time vildeblitildeltpåtromsdalenungdomsskole,boblaellerskarphallen.betalingav treningsavgiftfordenenetimenvimåleiebetalesavklubben.vedønskeomåkjøpeflere timeriandrehaller,såvildettebliplussetpåtreningsavgiftentildetaktuellelaget. & DeterklubbensintensjonåkunnetrenepåReinenILsinkunstgressarenaiperiodenmaicoktober. Treningstiderdervilblitildeltavstyretved2.medlem,ogønskeomtiderkansendesprmailtilden aktuellepersonen. Trenerefordeaktuellelagenemåhenteetnøkkelkorthosskolensadministrasjon,ogbetaleet depositumpåkr200,c.depositumetmåbetalesprivat,ognøkkelkorteterogsåpersonlig. Alle som deltar på aktiviteter i gymsalen MÅ benytte skotøy beregnet for innendørs bruk (såler som ikke setter merker). For aktivitet på kunstgresset brukes godkjente kunstgressko Reinen-kunstgressarena Generelt+bruk+ DeterkunmedlemmeravReinenILsomharretttilåtreneogspillekamperpåReinenIL kunstgressarena. ReinenILeierkunstgressarenaen,menviharen40årsleieavtaleavtomtenhosTromsøKommune.I tilleggharvienlånegarantihoskommunen,ogviharmottattkr ,ctilgjennomføringenav byggingenavkunstgressbanen.anleggetskalderforkunnebenyttesavskolen,barnehagenogellers væretilallmentbrukfornærområdet.dettegjelderikkeitidsrommetfrakl17c21somerforbeholdt ReinenILsinetreningerogkamper. 15

16 AllorganisertaktivitetpåvårtkunstgresssomikkeeriregiavReinenIL,skalavtalesmedstyret. Organisertaktivitetpåkunstgressfraandreidrettslagkanispesielletilfellerlaseggjøre,mendetskal avtalesskriftligmedstyret,ogvilkreereetvederlagtilreinenilfastsattavstyret. Selvomviikkekannekteandreåbrukevårtkunstgress,såharallevoksesombefinnersegpåbanen elleriområdet,ansvaretforåpåseatregleneforbrukenavkunstgressetivaretas,ogatdemindre barnaikkeblirpressetavbanenavstørrebarn Baneregler+og+vedlikehold+ Dettepunktetvilbliutarbeidetavbane/driftsansvarligisamarbeidmedstyretigodtidfør kunstgressarenaenåpnespåvåren Utstyr Generelle-rutiner-ved-bestilling-av-utstyr- Altutstyrbestillesavlaglederviakassereristyret,oghvertlagvilfåutdeltengrunnpakkemed utstyr.hverlaglederharutoverdettefullmakttilåkomplettereutstyrmedinntilkr1000,cprgang,2 gangiåret.gcmaxvilmottaenlistemednavnpålaglederesomharfullmakttilåhandle. Allehenvendelservedrørendebestillingavutstyrskjerprmailtilkassereristyret Utstyrsleverandør- ReinenILbenytterGcMaxpåK1somutstyrleverandørforsesongen2013/ Bestilling-av-utstyr- 2gangeriåretvilstyretinnkalletiletlagledermøte,fortrinnsvisioktoberogjanuar/februar.Hervil behovetfornyttutstyrgjennomgås,ogbestillingavutstyrogdraktervilbliutført.allbestillingav drakterogzipgenserevilbliforetattavkassereristyret,ogdeltuttillagledereihvertlag.trykking avlogoervilbligjortsamletogvilværeorganisertavkassereristyretisamarbeidmed sponsorgruppen. HvertmedlemfårenspillerdraktogendelvissponsetZipcgenser.Spillerbukser,shortsogsokkermå hvertmedlembetaleselv.bådespillerdraktogzipgenserertenktenvarighetpå2år. 16

17 13.4 Grunnpakke-av-utstyr- Følgendeutstyrinngårigrunnpakkensomallelagskalha: c1lagbag c1inneballprspiller,hvisbehov c5c6uteballerprca.15spillere c1førstehjelpsskrin/posemeddivutstyr c1draktprspiller.allidrettfårentcshirt c10c15vesterulikefarger c10c15kjegler/markører/tilsvarende c1ballnett(evt.ballposeavnytypesomogsåkanbrukessomlagbag) c1c2dommerfløyter c1ballpumpemednipler c2parkeeperhansker c2keeperdrakter c1zipgenserprspiller.klubbensponser50%avgenseren. MERK:deenkeltelagledernesørgerforinnsamlingavegenandelenforZipgenserneogbetalerdet inntilkassereristyret.merkesmedlagetsnavnoghvadetgjelder Egenandel-på-zip-genseren- Zipgensertilspillere,totrenere,laglederogmedlemmeristyretsponsesavstyretmed50%. Bestillingskjerviakassereristyret.KlubbenbetalerogsåtrykkingenavlogooginitialepåZip genseren Innsamling-av-drakter-og-annet-materiell-ved-avslutting-av- medlemskap-- Dersommedlemmerslutterskallagledersørgeforatspillerdraktenogannetmateriellblirlevertinn. 17

18 13.7 Påfyll-grunnpakke- Detenkeltelagharansvarforetterfyllingslikatlagetharnødvendigutstyr.Sepunkt10.1forbeløp detkanhandlesforpåfullmakt Ved-tap-av-utstyr- Dersommateriellmistes/blirbortemådetenkeltelag/spillererstattedetteselv Budsjettsituasjon- Viønskeråtilbydetmaterielletlagenetrenger.Menviholderen"nøktern"linje.Blantannetbetyr detatvisamlerinn/gjenbrukerbruktedrakterogmateriellforåholdeutgiftenenede Status-for-materiell-i-lagene- Iforkantavhverttrener/lagledermøteioktoberogjanuar/februarskaldetsendesinntilkassereri styretenoversiktovermaterielletdereharilagene.detteforatviskalkunneplanlegge innkjøp/pengebrukfremover Medlemskontingent,-treningsavgift-og-prøvetid- ReinenILleggervektpååopprettholdeen lavterskel profilmedlavestmuligeutgifteroget økonomisksystemdermestmuligavpengenebrukesdirektepåaktivitetstilbudtilbarna.klubbens økonomiskalværegjennomsiktigogdetmåklartfremgåavregnskapethvapengenegårtil.likevel måvisikreetminimumavinntekterslikatvikangiettilfredsstillendeaktivitetstilbudsamtidigsom mankansikrenokmidlertilnedbetalingogvedlikeholdavkunstgresset,leieavtreningstid, deltakelseiturneringerogandreløpendedriftsutgifter. Medlemskontingentenfastsettesavårsmøtetogbetalesforskuddsvis.Medlemskontingenteneriht Idrettensloverpersonligogmåbetalesavdetenkeltemedlem.Minstenforeldreskalogsåståsom registrertmedlem.betaltmedlemskontingentivaretarogsåforsikringforbarnatildefyller13åri henholdtilnifsregler (fordetaljersehttp://www.idrett.no/tema/barneidrett/idrettsforsikring/sider/default.aspx). Foreldre,besteforeldreetc.somønskeråværemedlem,ellerbareåstøtteidrettslaget,tegnereget medlemskap.deterkunregistrertemedlemmersomharstemmerettpåårsmøtet. Pr&tiden&er&kontingenten&på&kr&500,Z&pr&medlem.& 18

19 Treningsavgiftenfastsettesavstyret.MedlemmeravReinenILsomdeltarpånoenavaktivitetene betalerentreningsavgiftpraktivemedlem.avgiftengårtildekningavutgiftersom: ckjøp/vedlikeholdavdrakterogutstyr culikearrangementer(påmeldingsavgifter,avgiftforseriespilloglignende) ctrenerutvikling/kurs cdriftavkunstgressanlegget,eventueltleieavtreningslokaler Oppdatertesatserformedlemskontingentogtreningsavgiftkunngjørespåhjemmesiden.Det benyttesepostforfaktura,såengyldigecpostadressekrevesforkommunikasjonmellom idrettslaget/styretogforesatte.vedendringiepostadressemåderfordettemeddelessnarest.barn avtrenere/lederebetaler50%kontingent/avgift. Pr&tiden&er&treningsavgiften&kr&600,Z&for&fotball,&og&kr&300,Z&for&allidrett.& & JZ00,&JZ01,&GZ01&og&GZ03&må&påberegne&å&betale&en&ekstra&treningsavgift&på&kr&200,Z&&pga&leie&av& hallplass&i&andre&haller.& Prøvetid:desomønskeråprøveomulikeaktiviteterkanværenoesompasser,erhjertelig velkommentilprøvemedlemskapireinenil.detteerkostnadsfrittoguforpliktendedeførste3 ukene.etterdetteskalmedlemskontingentogtreningsavgiftinnbetales.innbetaltkontingentog avgiftrefunderesikkedersommanvelgeråslutte Dugnad- ReinenILtarikkeinitiativettildugnaderiformavloddsalg,flaskeinnsamlingerosv.Hvisdetenkelte lagønskeråtjeneekstrapengertilf.eks.enstorturneringsåkandepåegetinitiativgjennomføreen dugnad.vioppfordrerlikeveltilåholdedettepåetminimum,jf.vårpolicyomåværeet lavterskeltilbudtilbarnogunge. Detvillikevelmåttepåberegnesnoedugnadsarbeidiklubbenmedtankepåkunstgressvedlikehold ogannetforefallendearbeidsomkrevesforåholdeenforsvarligdriftavklubben Holdninger/foreldrevettregler- IdrettslagetetterfølgerNFFs(Norgesfotballforbund)foreldrevettregler/Fairplay. Detteergenerellereglersomerlikeviktigeiandreidretterogiklubbarbeidforøvrig: 1. Støttoppomklubbensarbeid gjennomforeldremøterforankresfotballensogklubbens verdisyn. 2. Møtframtilkamperogtreninger duerviktigbådeforspillerneogmiljøet. 19

20 3. Gioppmuntringtilallespillerneimedcogmotgang dettegirtrygghet,trivselogmotivasjon foråbliifotballfamilienlenge. 4. Viharalleansvarforkampmiljøet girostilbeggelagforgodeprestasjonerogfairplay. 5. Respektertrenerenskampledelse konstruktivdialogomgjennomføringtasmedtrenerog klubbietterkant.deterønskeligatforeldreogheiagjengerstårpåmotsattsideavtrenere oginnbytterbenk(hvismulig). 6. Respekterdommerensavgjørelser selvomduavogtileruenig 7. Deterdittbarnsomspillerfotball.Opptrepositivtogstøttende daerduengodmedspiller 20

21 17.0 Vedlegg- Vedlegg&1:& Bruk&av&navn&og&bilde&i&aviser:& SAMTYKKEERKLÆRING Jeg/visamtykkertilatdetblirbruktfulltnavnogbildeavmitt/vårtiforbindelsemed reportasjeriaviser. Jeg/visamtykkertilatdetblirbruktfornavnog/ellerbildeiforbindelsemed reportasjeriaviser. Jeg/viønskerikkeathverkennavnellerbildeavmitt/vårtbarnskalbenyttesi reportasjeriaviser. Offentliggjøring&av&bilder&på&Reinen&IL&sin&hjemmeside:& Jeg/visamtykkertilatdetblirlagtutbilderavmitt/vårtbarnpåReinensin hjemmeside. Jeg/viønskerikkeatdetblirlagtutbilderavmitt/vårtbarnpåReinensin hjemmeside. Offentliggjøring&av&bilder&på&Reinen&sin&FacebookZside:& Jeg/visamtykkertilatdetblirlagtutbilderavmitt/vårtbarnpåReinensinFacebookc side. Jeg/viønskerikkeatdetblirlagtutbilderavmitt/vårtbarnpåReinensinFacebookc side. Offentliggjøring&av&bilder&på&en&privat&FacebookZside:& Jeg/visamtykkertilatdetblirlagtutbilderavmitt/vårtbarnpåenprivatFacebookc side. Jeg/viønskerikkeatdetblirlagtutbilderavmitt/vårtbarnpåenprivatFacebookc side. Barnetsnavn: Dato: Foresattesunderskrift: 21

Vi kan gjerne sette bort klipping av gress rundt Parken.

Vi kan gjerne sette bort klipping av gress rundt Parken. Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 20.05.15 Tid: Kl. 18.30 20:00 Sted: Klubbhuset Til stede: Bjørn, Simen, Klaus, Ole,Kari Mette Forfall: Wenche, Lea 33/15 Innkalling og saksliste

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR ASKER CYKLEKLUBB

ORGANISASJONSPLAN FOR ASKER CYKLEKLUBB ORGANISASJONSPLAN FOR ASKER CYKLEKLUBB Til vedtak på årsmøtet 25.01.2017 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Grunnlagsopplysninger... 3 Visjon... 3 Formål... 3 Verdier... 3 Strategiske målområder...

Detaljer

Sinsen Refstad IL. Arbeidsbeskrivelser følger vedlagt for styrets medlemmer som følger:

Sinsen Refstad IL. Arbeidsbeskrivelser følger vedlagt for styrets medlemmer som følger: Arbeidsbeskrivelse for styret i SRIL Arbeidsbeskrivelsen er ment som et utgangspunkt for arbeidsfordeling mellom de ulike rollene i klubbstyret. Hensikten er en jevn fordeling slik at byrden på enkeltmedlemmer

Detaljer

Sinsen Refstad IL. Arbeidsbeskrivelser følger vedlagt for styrets medlemmer som følger:

Sinsen Refstad IL. Arbeidsbeskrivelser følger vedlagt for styrets medlemmer som følger: Arbeidsbeskrivelse for styret i SRIL Arbeidsbeskrivelsen er ment som et utgangspunkt for arbeidsfordeling mellom de ulike rollene i klubbstyret. Hensikten er en jevn fordeling slik at byrden på enkeltmedlemmer

Detaljer

Klubbhåndbok. Reinen IL. Vedlegg 1 Samtykkeskjema. Vedlegg 2 Kontaktinformasjon og kontingent. Vedlegg 3 Økonomihåndbok. Vedlegg 4 Sportsplan

Klubbhåndbok. Reinen IL. Vedlegg 1 Samtykkeskjema. Vedlegg 2 Kontaktinformasjon og kontingent. Vedlegg 3 Økonomihåndbok. Vedlegg 4 Sportsplan Klubbhåndbok Reinen IL Styret 01.03.2016 Vedlegg 1 Samtykkeskjema Vedlegg 2 Kontaktinformasjon og kontingent Vedlegg 3 Økonomihåndbok Vedlegg 4 Sportsplan Retningslinjer for styret, områdeledere, trenere,

Detaljer

ROLLEBESKRIVELSE FOR STYRET Godkjent av styret mars 2016 mars 2017

ROLLEBESKRIVELSE FOR STYRET Godkjent av styret mars 2016 mars 2017 ROLLEBESKRIVELSE FOR STYRET Godkjent av styret 14.02.2017 mars 2016 mars 2017 Inneholder rollebeskrivelse for: Styreleder (28.11.16)... 2 Nestleder og økonomiansvarlig (28.11.16)... 3 Markedsansvarlig

Detaljer

FK MANDALSKAMERATENE KVALITETSKLUBB

FK MANDALSKAMERATENE KVALITETSKLUBB ORGANISASJONSPLAN: Klubbens styre velges av årsmøte iht klubbens gjeldene vedtekter. Klubben har egen vedtekter basert på NIFs lov og lovnormen for idrettslag som finnes i lovheftet fra NIF. Klubbens vedtekter

Detaljer

Klubbhåndbok. Klubbhåndbok

Klubbhåndbok. Klubbhåndbok Klubbhåndbok Dokumentet beskriver organisasjon, rutiner, roller og ansvar på et overordnet nivå. I Klubbhåndboken ligger det referanser til alle godkjente prosedyrer som alle i Træff skal følge. Hensikten

Detaljer

IL!Aasguten! Respekt! Samhold! Trivsel! !!!!

IL!Aasguten! Respekt! Samhold! Trivsel! !!!! ILAasguten Respekt Samhold Trivsel Møtereferat(Årsmøte(2014:(12.(februar(2015( Sak$1) Godkjennestemmeberettigede. Kommentarer:Ingen Forslag:AlletilstedeermedlemmeriILAasguten. Vedtak:Godkjent Sak$2) Godkjenneinnkalling,saklisteogforretningsorden.

Detaljer

Klubbhåndbok. Reinen IL. Vedlegg 1 Samtykkeskjema. Vedlegg 2 Kontaktinformasjon og kontingent (finnes på Vedlegg 3 Økonomihåndbok

Klubbhåndbok. Reinen IL. Vedlegg 1 Samtykkeskjema. Vedlegg 2 Kontaktinformasjon og kontingent (finnes på  Vedlegg 3 Økonomihåndbok Klubbhåndbok Reinen IL Styret 31.01.2017 Vedlegg 1 Samtykkeskjema Vedlegg 2 Kontaktinformasjon og kontingent (finnes på www.reinen.no) Vedlegg 3 Økonomihåndbok Vedlegg 4 Sportsplan Innhold 1.0 Innledning...

Detaljer

ANSVARSOMRÅDE. Organisasjonsenhet: Stokke IL fotball Dato: November 2015 Funksjon: Ansvarlig barnefotball. Tittel: Myndighet:

ANSVARSOMRÅDE. Organisasjonsenhet: Stokke IL fotball Dato: November 2015 Funksjon: Ansvarlig barnefotball. Tittel: Myndighet: Organisasjonsenhet: Stokke IL fotball Dato: November Ansvarlig barnefotball Ansvarlig barnefotball Koordinere arbeidet rundt barnefotballen i Stokke. Være ansvarlig for å arrangere aktivitetsturnering.

Detaljer

ROLLEBESKRIVELSE FOR STYRET mars 2017 mars 2018

ROLLEBESKRIVELSE FOR STYRET mars 2017 mars 2018 ROLLEBESKRIVELSE FOR STYRET mars 2017 mars 2018 Inneholder rollebeskrivelse for: Styreleder (28.11.16)... 2 Nestleder og økonomiansvarlig (28.11.16)... 3 Markedsansvarlig (28.11.16)... 4 Materialforvalter

Detaljer

ROLLEBESKRIVELSE FOR STYRET Revisjonsdato Godkjent av styret mars 2016 mars 2017

ROLLEBESKRIVELSE FOR STYRET Revisjonsdato Godkjent av styret mars 2016 mars 2017 ROLLEBESKRIVELSE FOR STYRET Revisjonsdato 10.01.2017 Godkjent av styret mars 2016 mars 2017 Inneholder rollebeskrivelse for: Styreleder i VBK... 2 Nestleder og økonomiansvarlig i VBK... 3 Markedsansvarlig

Detaljer

Riska FK Klubbhåndboka

Riska FK Klubbhåndboka Riska FK Klubbhåndboka Klubbdrift 2017 HER KOMMER VISJON HER KOMMER VERDIER Dette dokumentet er en del av klubbhåndboken. Dokumentet skal være et redskap for styret og andre som jobber i klubbens organisasjon.

Detaljer

Her er det svært stor forvirring blant foreldrene, hvor er hvem og når er hvor...

Her er det svært stor forvirring blant foreldrene, hvor er hvem og når er hvor... Møteinnkalling styremøte nr. 2 2017 Styre/arbeidsgruppe: Hovedlaget Tid: Onsdag 19.4.17 kl. 20:00-22:30 Sted: Bankbygget 2 etg. Deltagere: Odd-Hugo Pedersen - leder, Ragna Hansen - nestleder, Stein Jaatun,

Detaljer

Dahle IL satser på gode trenings og kampanlegg for medlemmene og kan tilby:

Dahle IL satser på gode trenings og kampanlegg for medlemmene og kan tilby: Dahle IL er bydelsklubben for barn, ungdom og voksne som hører hjemme i Dale boområde i Kristiansund. Klubben har en visjon om ha et godt tilbud til alle sine medlemmer, med mål om å skape et livslangt

Detaljer

4635 KRSAND ORG NO: 975644464

4635 KRSAND ORG NO: 975644464 Dagsorden / saksliste Åpning Godkjenning av innkalling og saksliste Valg av ordstyrer og møtesekretær Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen Styrets årsmelding Årsmeldinger fra gruppene Fotball

Detaljer

Dahle IL satser på gode trenings og kampanlegg for medlemmene og kan tilby:

Dahle IL satser på gode trenings og kampanlegg for medlemmene og kan tilby: Dahle IL er bydelsklubben for barn, ungdom og voksne som hører hjemme i Dale boområde i Kristiansund. Klubben har en visjon om ha et godt tilbud til alle sine medlemmer, med mål om å skape et livslangt

Detaljer

Riska FK Klubbhåndboka Økonomistyring

Riska FK Klubbhåndboka Økonomistyring Riska FK Klubbhåndboka Økonomistyring 2017 HER KOMMER VISJON HER KOMMER VERDIENE Dette dokumentet beskriver klubbens økonomistyring og er en del av klubbhåndboken. Økonomistyring holdes oppdatert og levende

Detaljer

ORGANISASJONPLAN Vassøy Idrettslag

ORGANISASJONPLAN Vassøy Idrettslag Revisjon: 02 side 1 av 10 Innholdsfortegnelse 1. Nøkkelopplysninger 2. Lagets historie 3. Formål og verdier 4. Hovedmål og delmål 5. Faste oppgaver og årshjul 6. Organisasjonskart og organisasjonsbeskrivelse

Detaljer

Referat. Hovedstyremøte 16. mars 2009

Referat. Hovedstyremøte 16. mars 2009 Referat Hovedstyremøte 16. mars 2009 Saksliste: HOVEDSTYREMØTE 16. MARS 2009 1 INFORMASJONSSAKER 2 TSI 06/03/09 GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN 2 TSI 07/03/09 GODKJENNING AV REFERAT 2 TSI 08.1/03/09

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I HOLEVÆRINGEN FOTBALL

REFERAT FRA STYREMØTE I HOLEVÆRINGEN FOTBALL REFERAT FRA STYREMØTE I HOLEVÆRINGEN FOTBALL Møtenr : 04 2009 Sted - dato: Svendsrud, mandag 24. august 2009 kl. 1900-2100 Tilstede : Kaare Tiller Kaare Styreleder Anne Leivestad Anne Kasserer Frode S.

Detaljer

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Innkalling(til(årsmøte...2 Årsmelding(2014...3( Regnskap(2014...11( Innkomne(forslag((sak(6)...13( Forslag(til(medlemskontigent(2015((sak(7)...14( Forslag(til(budsjett(for(2015((sak(8)...15(

Detaljer

Velkommen til Dahle IL

Velkommen til Dahle IL Velkommen til Dahle IL Denne informasjonsbrosjyren gir deg informasjon om: Klubb og anlegg Aktivitetstilbud Medlemskap Andre praktiske opplysninger Klubben Dahle IL er bydelsklubben for barn, ungdom og

Detaljer

ORGANISASJONPLAN Vassøy Idrettslag

ORGANISASJONPLAN Vassøy Idrettslag Revisjon: 03 side 1 av 10 Innholdsfortegnelse 1. Nøkkelopplysninger 2. Lagets historie 3. Formål og verdier 4. Hovedmål og delmål 5. Faste oppgaver og årshjul 6. Organisasjonskart og organisasjonsbeskrivelse

Detaljer

Veiledning til oppstart av nytt lag i Dahle IL

Veiledning til oppstart av nytt lag i Dahle IL Veiledning til oppstart av nytt lag i Dahle IL Her finner du informasjon om: Klubb og anlegg Ressurser Medlemskap Andre praktiske opplysninger Klubben Dahle IL er bydelsklubben for barn, ungdom og voksne

Detaljer

Kommunalt driftstilskudd. Søknadsfrist 1. mai. Klaus sender søknad fra 2013 til Wenche.

Kommunalt driftstilskudd. Søknadsfrist 1. mai. Klaus sender søknad fra 2013 til Wenche. Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 23.04.14 Tid: Kl 18.00 20.00 Sted: Klubbhuset Til: Bjørn, Simen, Ole, Lea,, Susanne, Klaus Til stede: Klaus, Simen, Lea, Ole og Forfall : Bjørn,

Detaljer

Årsberetning. GIL Fotball 2016

Årsberetning. GIL Fotball 2016 Årsberetning GIL Fotball 2016 Fotball styrets sammensetning Leder: Per Egil Moseng Nestleder: Ole Petter Bjerke Kasserer: Siri Ann Mørk Hansen Styremedlem: Marit Rogstad Aadnøy Kjell Sand (baneansvarlig)

Detaljer

NØTTERØY BADMINTON KLUBB PROGRAM ÅRSMØTE 2009

NØTTERØY BADMINTON KLUBB PROGRAM ÅRSMØTE 2009 NØTTERØY BADMINTON KLUBB PROGRAM ÅRSMØTE 2009 TID/ STED: 22/4-2010 kl. 19:00 Hårkollhallen kafeteria AGENDA: Sak 1. Valg av ordstyrer og referent Sak 2. Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 3. Godkjenning

Detaljer

Slåstad idrettslag. Organisasjonsplan

Slåstad idrettslag. Organisasjonsplan Slåstad idrettslag Organisasjonsplan Sist revidert 03.02.2013 EN, revidert 06.05.2013 Marion og Karsten, revidert 26.10.2013 Marion, revidert 30.12.2013 Marion Organisasjonsplan for Slåstad IL INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Årsberetning. GIL Fotball 2015

Årsberetning. GIL Fotball 2015 Årsberetning GIL Fotball 2015 Fotball styrets sammensetning Leder: Per Egil Moseng Nestleder: Ole Petter Bjerke Kasserer: Marit Skolseg Styremedlem: Solveig Nyland (kioskansvarlig) Kjell Sand (baneansvarlig)

Detaljer

Vedtekter for Store Bergan fotball

Vedtekter for Store Bergan fotball Vedtekter for Store Bergan fotball Dato: 27.02.2015 1. Organisasjon og formål SBI s fotballgruppe er en undergruppe av Store Bergan Idrettslag, tilknyttet Norges fotballforbund gjennom Vestfold fotballkrets.

Detaljer

Saksliste 1. Åpning og valg av møteleder og godkjenning av saksliste. Vedlegg til sakslisten: Årsmelding og årsregnskap 2013.

Saksliste 1. Åpning og valg av møteleder og godkjenning av saksliste. Vedlegg til sakslisten: Årsmelding og årsregnskap 2013. Lødingen Pistolklubb Postboks 97 8411 Lødingen Lødingen 12.november 2014 Til medlemmer i Lødingen Pistolklubb Saksliste til årsmøte 2014 Møtet avholdes som tidligere annonsert Onsdag den 19. november kl

Detaljer

Ranheim IL Faggrupper

Ranheim IL Faggrupper Ranheim IL Fotball Topp Regnskap & økonomi v/ Anders IT v/ Jørn Marked v/ Thor Martin Sport v/ Nina Anlegg v/ Kjetil Media v/ Svein Otto Sekretær & Politiattester v/ Vibeke Ranheim IL Breddefotball Ranheim

Detaljer

[REFERAT STYREMØTE ROGNE IL] 30. september 2015

[REFERAT STYREMØTE ROGNE IL] 30. september 2015 Sammendrag Rogne idrettsarena er åpnet og flittig i bruk. Det gjenstår noe arbeid, blant annet med belysning, noe som forventes er på plass i løpet av ett par uker. Gjenstående arbeider utføres på dugnad,

Detaljer

Sammen skaper vi ei aktivitetsglad bygd. GJERDRUM IDRETTSLAG

Sammen skaper vi ei aktivitetsglad bygd. GJERDRUM IDRETTSLAG GJERDRUM IDRETTSLAG Deltakere: Jo Inge H. Aambakk Leder Møtt Monica Moer Administrativ leder Møtt Seline Kopperud Sørensen 1. nestleder Møtt Jan Erik Hvidsten 2. nestleder Meldt forfall Robert Øksnes Kasserer

Detaljer

Referat årsmøte 19. mars 2OL5.

Referat årsmøte 19. mars 2OL5. Referat årsmøte 19. mars 2OL5. Sted: ÅrsmØtet ble holdt på Rotator. Saksliste: 1. Årsmelding 2. Regnskap 3. Budsjett 4. Medlemskontingent 5. Valg 6. SØr cup/løpsdager 7. Medlemmer 8. Aktivitetsledere /

Detaljer

Kvalitetsklubb Nyttig gjennomgang med kretsen. Maler ligger på nettet. Neste samling i august.

Kvalitetsklubb Nyttig gjennomgang med kretsen. Maler ligger på nettet. Neste samling i august. Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 18.06.14 Tid: Kl 18.00 21.00 Sted: Lørenskog hus, restaurant Buen Tilstede: Bjørn, Simen, Ole, Lea, Wenche, Susanne, Klaus 33/14 Innkalling, saksliste

Detaljer

Dato/ frist 15.11. Sende banesperreskjema til kretsen Banekoordinator. Uke 47 Inne-KM for senior 16 år Lagene

Dato/ frist 15.11. Sende banesperreskjema til kretsen Banekoordinator. Uke 47 Inne-KM for senior 16 år Lagene Årshjul KFK Dato/ 15.11. Sende banesperreskjema til kretsen Bane Uke 47 Inne-KM for senior 16 år Lagene Uke 48 Kontraktsforhandlinger seniorspillere. Henholdsvis min 10 kvinner/15 menn senior signert.

Detaljer

Rollebeskrivelser styreroller og daglig leder

Rollebeskrivelser styreroller og daglig leder Rollebeskrivelser styreroller og daglig leder Tasta Il er et eget idrettslag med juridisk ansvar. Klubben er medlem i Norges Fotballforbund (NFF) og derigjennom i Rogaland Fotballkrets (RFK). Styret skal

Detaljer

IL Aasguten. Sak 2) Gå gjennom oppgaveliste fra forrige møtereferat. Nr. Beskrivelse Ansvarlig Frist

IL Aasguten. Sak 2) Gå gjennom oppgaveliste fra forrige møtereferat. Nr. Beskrivelse Ansvarlig Frist Møtereferat hovedstyremøte: 20. april 2016 Tilstede: Thore Tvete Jørgen Reitan Tronstad Trond Roar Almlid Kjell Olav Einarsve Stine Berg Franck Ude Sak 1) Godkjenne forrige møtereferat Info: Møterefrat

Detaljer

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017 Årsberetning 2016 GØIF Fotball 1 STYRET Styret har bestått av følgende medlemmer: Årsberetning Sportslig utvalg fotball 2017 Sportslig leder Baneansvarlig og materialforvalter: Dommeransvarlig: Trenerkoordinator

Detaljer

Klubbhåndbok for NTNUI Volleyball

Klubbhåndbok for NTNUI Volleyball Klubbhåndbok for NTNUI Volleyball Oppdatert 31.08.15 Klubbinformasjon Klubbnavn: NTNUI Volleyball Stiftet: NTNUI i 1910, volleyballgruppen i 1958 Idrett: Volleyball Postadresse: Idrettsbygget Gløshaugen,

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar. 24/17 Innkalling og saksliste Innkalling godkjent med tillegg av en sak om samarbeid med Sparebank 1 under eventuelt.

Saksnr. Tid Sak Ansvar. 24/17 Innkalling og saksliste Innkalling godkjent med tillegg av en sak om samarbeid med Sparebank 1 under eventuelt. Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Torsdag 11.05.17 Tid: Kl. 19.00 21.00 Sted: Klubbhuset Til stede:, Marja,, Ole, Kenneth og Anders Forfall: Lene 24/17 Innkalling og saksliste Innkalling

Detaljer

Forbund: Nore Neset Idrettslag følger NIFs lovnorm for idrettslag.

Forbund: Nore Neset Idrettslag følger NIFs lovnorm for idrettslag. Viktige Årsmøte vedtak 2015: Forbund: Nore Neset Idrettslag følger NIFs lovnorm for idrettslag. Bane / Anlegg: Snøryddingsutstyr til kunstgressbanen skal på plass Klubbkontor over fotballgarderobene (fra

Detaljer

Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb

Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb Opprettet 01.01.2014 Revidert 13.10.2014 Klubbdokumentet inneholder viktige instrukser, dokumentasjon og vedlegg for å drifte klubben. Målgruppen er spillere,

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND GOLFKLUBB

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND GOLFKLUBB ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND GOLFKLUBB Vedtatt på årsmøtet 19.02.2014 Organisasjonsplan for Haugesund Golfklubb, vedtatt på årsmøtet 19.02.2014. 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Historikk... 3

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2015 IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL

HANDLINGSPLAN 2015 IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL - Idrettsglede for alle - HANDLINGSPLAN 2015 Post adresse Postboks 6 3529 Røyse Besøksadresse Svendsrudmoen Stadion Trongmoen 45 3530 Røyse Foretaksregisteret NO 985 195 501 MVA

Detaljer

STYRETS SAMMENSETNING

STYRETS SAMMENSETNING STYRETS SAMMENSETNING og ARBEIDSOPPGAVER LEDER ØKONOMI ANSVARLIG BARNE ANSVARLIG SEKRETÆR ARRANGEMENT ANSVARLIG SU LEDER MATERIALFORVALTER KONTRAKTANSVARLIG UNGDOMSREPRESENTANT UNGDOMSREPRESENTANT UNGDOMSREPRESENTANT

Detaljer

Årsmøte for året 2016

Årsmøte for året 2016 Årsmøte for året 2016 05.feb 2017 kl. 17:00 Sted: Støa Vennesla Rytterforening Saksliste 1. Godkjenne de stemmeberettigede. (betalt kontingent) 2. Godkjenne innkallingen og saksliste. 3. Velge dirigent,

Detaljer

Årsmelding Kvaløya Sportsklubb 2011 Vedtatt på årsmøte 22.03.2012

Årsmelding Kvaløya Sportsklubb 2011 Vedtatt på årsmøte 22.03.2012 Årsmelding Kvaløya Sportsklubb 2011 Vedtatt på årsmøte 22.03.2012 1. Innledning Denne årsmeldinga er Kvaløya Sportsklubb (KSK) sin andre etter at klubben ble stiftet 29.04.2010 ved at Kvaløysletta Idrettslag

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE SAKSLISTE

PROTOKOLL STYREMØTE SAKSLISTE PROTOKOLL STYREMØTE Møte : 05/2016 Tid: 15.11.16 Kl. 18 Sted: Sagene samfunnshus, møterom Rivern Innkalles: Arbeidsutvalget og avdelingenes representanter Frafall: Axel, Adan, Hege, Atle, Inger SAKSLISTE

Detaljer

Klubbens styrearbeid i praksis. Robert Olsvik

Klubbens styrearbeid i praksis. Robert Olsvik Klubbens styrearbeid i praksis Robert Olsvik Regnskap Dugnad HJÆLP! Leder Utøver Honorar Politiattest NIFs visjon er å være fremste bidragsyter for å oppnå: «Idrettsglede for alle» Idrettens verdigrunnlag

Detaljer

Årsberetning. Reinen Idrettslag. Versjon 17.03.14

Årsberetning. Reinen Idrettslag. Versjon 17.03.14 Årsberetning Reinen Idrettslag 2013 1 Styrets sammensetning (21.03.13-27.03.14) Leder: Frank Danjord Nestleder: Jørn Egil Henriksen Styremedlemmer: 1 Anne Wassbakk, Trine Langli Nilsen og varamedlem Ingunn

Detaljer

Orkanger IF håndballavdelingen MØTE 14.AUGUST 2017

Orkanger IF håndballavdelingen MØTE 14.AUGUST 2017 MØTE 14.AUGUST 2017 Lag, trenere, lagledere, treningstider og kamper Oversikt legges ut på hjemmesida Treningstider avklart, endelige terminlister 25.august Endringer i treningstider pga kamper sendes

Detaljer

PARTNERKLUBBAVTALE MELLOM IL SKRIM ALLIANSEIDRETTSLAG OG IL SKRIM HÅNDBALL ELITE

PARTNERKLUBBAVTALE MELLOM IL SKRIM ALLIANSEIDRETTSLAG OG IL SKRIM HÅNDBALL ELITE Side 1 Postboks 567 3605 Kongsberg Telefon: 93039263 www.ilskrim.no Dato: 19.06.2012 PARTNERKLUBBAVTALE MELLOM IL SKRIM ALLIANSEIDRETTSLAG OG IL SKRIM HÅNDBALL ELITE Partnerklubbavtalen regulerer samarbeidsform

Detaljer

Retningslinjer for ROMEDAL IDRETTSLAG FOTBALLGRUPPA. Stiftet 1935

Retningslinjer for ROMEDAL IDRETTSLAG FOTBALLGRUPPA. Stiftet 1935 Retningslinjer for ROMEDAL IDRETTSLAG FOTBALLGRUPPA Stiftet 1935 Innholdsfortegnelse 1. ROMEDAL IDRETTSLAG 1.1. Medlemskoningent 2. ORGANISASJONS 2.1 Beskrivelse 3. Målsetninger 3.1 Sportslige målsetninger

Detaljer

13/15 Innkalling og saksliste Bjørn

13/15 Innkalling og saksliste Bjørn Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Tirsdag 24.02.15 Tid: Kl. 18.30 20.30 Sted: Klubbhuset Tilstede:, Kari Mette, Klaus, Ole, Lea, Wenche (sak 13 og 14), Simen Forfall: Wenche fra sak 15

Detaljer

INNKALLING MØTE STYRETS ARBEIDSUTVALG

INNKALLING MØTE STYRETS ARBEIDSUTVALG INNKALLING MØTE STYRETS ARBEIDSUTVALG Tid: 30. mai 2017 kl. 18.00 Sted: Møterommet i Bjølsenhallen Inviterte: Styrets arbeidsutvalg Frafall: SAKSLISTE Åpning av møtet 1. Godkjenning av innkalling Innkalling

Detaljer

Ansvarsområder Skjelstadmark idrettslag: Arbeidsutvalget

Ansvarsområder Skjelstadmark idrettslag: Arbeidsutvalget Ansvarsområder Skjelstadmark idrettslag: Arbeidsutvalget Bidra aktivt til at idrettslaget fremstår som en positiv og viktig faktor i å styrke samholdet i bygda Etterse at lov for Skjelstadmark idrettslag

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN KOLNES RYTTERKLUBB 2015

ORGANISASJONSPLAN KOLNES RYTTERKLUBB 2015 ORGANISASJONSPLAN KOLNES RYTTERKLUBB 2015 1.0 INNLEDNING Denne organisasjonsplanen er ett av flere dokumenter som regulerer virksomheten i Kolnes Rytterklubb. Disse dokumentene er: 1. Norges Idrettsforbund

Detaljer

Sak 56/15 Norgesmesterskap hundekjøring barmark oktober 2018 *

Sak 56/15 Norgesmesterskap hundekjøring barmark oktober 2018 * Referat fra styremøte i Lillehammer brukshundklubb 14/3-16 på Blåmann Tilstede: Marit, Ellen, Jan Rune, Anne Katrine, Sidsel, Randi, Anita, Jan og Ingun. Sak 46/15 Olympiaparken * Øystein Dannemark i OP

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR KÅSEN IL

ORGANISASJONSPLAN FOR KÅSEN IL ORGANISASJONSPLAN FOR KÅSEN IL Kåsen IL er startet i 1968, og har i dag ca 500 medlemmer. Klubben og bygda er i sterk vekst. Kåsen IL tilbyr i dag fotball, håndball, barneidrett og dans. Kåsen IL har sunn

Detaljer

Søknadsprosedyre kvalitetsklubb

Søknadsprosedyre kvalitetsklubb Søknadsprosedyre kvalitetsklubb Her kommer en detaljert forklaring på hvordan en søknadsprosess for å oppnå status som Kvalitetsklubb nivå 1 skal gjennomføres for klubbene i 2013. Først litt historikk

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK SPORTSKLUBBEN NORD

KLUBBHÅNDBOK SPORTSKLUBBEN NORD Innholdsfortegnelse 1 Sportsklubben Nord 2 Mål og verdier i Sportsklubben Nord 3 Organisering SK Nord 3.1 Klubbens lov 3.2 Årsmøte 3.3 Styrer 3.3-1 Hovedstyret 3.3-2 Fotballstyret 3.3-3 Andre styrer og

Detaljer

Fork. IW x x. Inger.Webb@losmail.no Løvika Bente Knudsen. BK x x. bentknud@online.no Løvika Johannes Brekke. JB x x x

Fork. IW x x. Inger.Webb@losmail.no Løvika Bente Knudsen. BK x x. bentknud@online.no Løvika Johannes Brekke. JB x x x REFERAT Møte: Årsmøte 2010 Ytre Andøya Vel Sted: Andøya gård Dato: 14.03.2011 Kl.: 19.00-20.30 Referent: Johannes Brekke Neste møte: 29.03.2011 Andøya Gård kl.19.00 Dato: 14.03.2011 Gate Navn: Fork. Til

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR HURDAL IDRETTSLAG

ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR HURDAL IDRETTSLAG ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR HURDAL IDRETTSLAG Utkast utarbeidet februar 2011 av Olaf Knai og Rune Nordgård. 1 Innholdsfortegnelse: VISJON.. ANSVARS- OG MYNDIGHETSFORHOLD FOR:.. Hovedstyret (HS) Herunder leder,

Detaljer

Bytte bankforbindelse? Møte avtalt til uka. Bjørn, Wenche og Lea deltar.

Bytte bankforbindelse? Møte avtalt til uka. Bjørn, Wenche og Lea deltar. Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 17.09.14 Tid: Kl 18.00 20.00 Sted: Klubbhuset Til:, Simen, Ole, Lea,, Susanne, 43/14 Innkalling, saksliste Godkjent uten merknader. 44/14 Orienteringssaker

Detaljer

IL Aasguten. Tronstad

IL Aasguten. Tronstad Møtereferat : 4. mai 2017 Tilstede: Kjell Olav Einarsve Kjersti Husby Thea Hammeren Marte Tiller Ann Cathrin Fossum Karin Nordaune Arentz Marta Myhr Franck Ude Kari Aas Sak 1) Gå gjennom oppgaveliste fra

Detaljer

ORGANISASJONSKART og ROLLER for BLINDHEIM FOTBALL

ORGANISASJONSKART og ROLLER for BLINDHEIM FOTBALL ORGANISASJONSKART og ROLLER for BLINDHEIM FOTBALL Dokument ansvarlig(e): Navn Rolle Revisjonskontroll: Versjon Dato Revidert av Endring 1.0 12.10.2014 Runar Aasen Dokument opprettet Klubbens organisering

Detaljer

Gresvik IF Glede Respekt Engasjement - Samhandling

Gresvik IF Glede Respekt Engasjement - Samhandling Gresvik IF Glede Respekt Engasjement - Samhandling Protokoll fra hovedstyremøtet 16.03.2017 Møtenummer: 2017-3 Dato: 16.03.2017 Kl: 19.00-21.00 Sted: Liten sal, klubbhuset Innkalt: Alle styremedlemmer

Detaljer

Orkanger IF håndballavdelingen MØTE 17.JUNI 2011

Orkanger IF håndballavdelingen MØTE 17.JUNI 2011 MØTE 17.JUNI 2011 Organisasjonsplan OIF håndball; hvem har ansvar for hva? Trenere, lagledere, dommere Oversikt legges ut på hjemmesida Treningstider og kamper Treningstider avklart, forslag til terminlister

Detaljer

HOVEDSTYRETS ÅRSMELDING FOR 2016

HOVEDSTYRETS ÅRSMELDING FOR 2016 HOVEDSTYRETS ÅRSMELDING FOR 2016 Hovedstyret har hatt følgene sammensetning: Leder: Jon-Ingar Mæland Økonomileder: Jostein Lindhom Nestleder : Erlend Aksnes Ungdomsrepr: Ruth Slettebø Leder fotball: Martin

Detaljer

VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10

VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10 VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10 Innholdsfortegnelse Hakavik vel, vedtekter 2007-2010 1 Vedtekter for Hakavik vel 1. DEFINISJON Hakavik vel er en partipolitisk nøytral lokal sammenslutning

Detaljer

ÅRSMØTET I NMK VALDRES

ÅRSMØTET I NMK VALDRES ÅRSMØTET I NMK VALDRES Lørdag 28. feb. Kl. 18.00 PÅ Fagernes Gjestegård Trykk sponset av: SAKSLISTE: 1. Konstituering 2. Årsmelding 3. Regnskap 4. Valg 5. Handlingsplan 2015 6. Budsjett for 2015 7. Fastsetting

Detaljer

Torsdag 17. april 2014 KL. 10:00 på Hellebekk turistsæter

Torsdag 17. april 2014 KL. 10:00 på Hellebekk turistsæter AGENDA Årsmøte for Hellebuklia Løypelag Torsdag 17. april 2014 KL. 10:00 på Hellebekk turistsæter 1. Godkjenning av innkalling og Valg av 2 (to) personer til å underskrive protokollen., 2. Styrets årsberetning

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA 2013-2017

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA 2013-2017 LOGO HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA 2013-2017 INNHOLD: 1. HOVEDMÅL FOR FOTBALLGRUPPA 2. HANDLINGSMÅL OG AKTIVITETSPLANER 3. SPORTSLIGE AKTIVITETER 3.1. Barnefotball 3.2. Ungdomsfotball 3.3. Junior/rekrutteringsfotball

Detaljer

Slåstad idrettslag. Klubbhåndbok

Slåstad idrettslag. Klubbhåndbok Slåstad idrettslag Klubbhåndbok INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 Organisasjonskart Slåstad IL... 4 Organisasjonskart, Styret i hovedlaget... 4 Vervbeskrivelse... 5 Styreleder (SL)... 5 Nestleder/Sekretær...

Detaljer

Daglig leder rollen. Gardermoen, 4.mai Morten Urdal, daglig leder SK Delfana

Daglig leder rollen. Gardermoen, 4.mai Morten Urdal, daglig leder SK Delfana Daglig leder rollen Gardermoen, 4.mai 20013 Morten Urdal, daglig leder SK Delfana Agenda Hva er en daglig leder? Forutsetninger Hvorfor daglig leder på fulltid? Fordeler/potensiale med daglig leder Grupper/kartlegging

Detaljer

Valg ordstyrer, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen

Valg ordstyrer, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen Årsmøte 2014 Valg ordstyrer, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen Styrets sammensetning Leder: Nestleder: Kasserer: Styremedlem: Styremedlem: Varamedlem: Varamedlem: Valgkomité:

Detaljer

ANSVARSOMRÅDE. Organisasjonsenhet: Stokke IL fotball Dato: November 2015 Funksjon:

ANSVARSOMRÅDE. Organisasjonsenhet: Stokke IL fotball Dato: November 2015 Funksjon: Organisasjonsenhet: Stokke IL fotball Dato: November Ansvarlig kiosken Ansvarlig kiosken Sørge for at kiosken har varer til sesongstarten, vår og høst. Fylle på med varer dersom noe går tomt. Rengjøring

Detaljer

Laglederhåndbok for IK Grand Bodø www.ikgrand.no

Laglederhåndbok for IK Grand Bodø www.ikgrand.no Laglederhåndbok for IK Grand Bodø www.ikgrand.no Innhold laglederhåndbok for IK Grand Bodø 1.0 Organisasjon og arbeidsrutiner 1.1 Organisering 1.2 Arbeidsbeskrivelse for lagledere 1.3 Medlemslister 1.4

Detaljer

VEDLEGG 1) Vedtekter'for'Akershus'Reiselivsråd'

VEDLEGG 1) Vedtekter'for'Akershus'Reiselivsråd' VEDLEGG 1) VedtekterforAkershusReiselivsråd Vedtatt&på&stiftelsesmøtet&1.&oktober&1987,&med&endringer&vedtatt&på&årsmøtet&28.&april&1988,&4.&april& 1989,&ekstraordinært&årsmøte&18.&oktober&1989,&årsmøtet&19.&april&1990,&årsmøtet&9.&april&1991,&

Detaljer

Sammen skaper vi ei aktivitetsglad bygd. GJERDRUM IDRETTSLAG

Sammen skaper vi ei aktivitetsglad bygd. GJERDRUM IDRETTSLAG GJERDRUM IDRETTSLAG Deltakere: Jo Inge H. Aambakk Leder Møtt Monica Moer Administrativ leder Møtt Seline Kopperud Sørensen 1. nestleder Meldt forfall Jan Erik Hvidsten 2. nestleder Meldt forfall Robert

Detaljer

Norges Aikidoforbund Brandbu 07.07.13

Norges Aikidoforbund Brandbu 07.07.13 Norges Aikidoforbund Brandbu 07.07.13 For styret i NAF: Kim A. Tinderholt Dagsorden (IFLG.Vedtektene 6 Forbundstinget) 1. Godkjenning0av0de0fremmøtte0representantene.0 BergenAikidoklubb 3 BsiAikidoBergen

Detaljer

ORGANISERING AV STYRET ARBEIDE I NARVIK TURNFORENING

ORGANISERING AV STYRET ARBEIDE I NARVIK TURNFORENING 1 Narvik 01. september 2014 ORGANISERING AV STYRET ARBEIDE I NARVIK TURNFORENING Det øverste organet i Narvik Turnforening er årsmøtet. Årsmøtet velger foreningens styre samt Turnhallfondets styre. Videre

Detaljer

Torsdag 5. april 2012 KL. 09.30 på Hellebekk turistsæter

Torsdag 5. april 2012 KL. 09.30 på Hellebekk turistsæter AGENDA Årsmøte for Hellebuklia Løypelag BA Torsdag 5. april 2012 KL. 09.30 på Hellebekk turistsæter 1. Godkjenning av innkalling, valg av 2 (to) personer til å underskrive protokollen. 2. Styrets årsberetning

Detaljer

IL Aasguten. Møtereferat hovedstyremøte: 1. februar Respekt Samhold Trivsel. Tilstede: Tron Vedul Tronstad

IL Aasguten. Møtereferat hovedstyremøte: 1. februar Respekt Samhold Trivsel. Tilstede: Tron Vedul Tronstad Møtereferat : 1. februar 2017 Tilstede: Kjell Olav Einarsve Marta Myhr Franck Ude Jostein Øien Ann Cathrin Fossum Anton Bryhn Sak 1) Godkjenne forrige møtereferat Info: Referat fra 7. desember 2016 godkjennes.

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar

Saksnr. Tid Sak Ansvar Referat til styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Torsdag 14.12.11 Tid: Kl 18.30 21.00 Sted: Buen, Lørenskog hus Tilstede:, Simen, Nina, Klaus, Ole, Irene Forfall: Wenche 01/12 Innkalling, saksliste Godkjent

Detaljer

Forslag: Ny organisasjonsstruktur i Bingsfoss sykkelklubb fra 2015

Forslag: Ny organisasjonsstruktur i Bingsfoss sykkelklubb fra 2015 Ny organisasjonsstruktur i Bingsfoss sykkelklubb fra 2015 Leder (administrativt ansvar/ økonomi og sponsing) Sekretær (knyttet til arrangement- og utstyr) Nestleder (sportslig ansvar) Kasserer Lavterskel

Detaljer

Årsberetning. <Årstall>

Årsberetning. <Klubb> <Årstall> Mal Årsberetning til årsmøte Årsberetning Årsberetningen skal gi et bilde av aktiviteten i idrettslaget. Styrets arbeid og eventuelle undergruppers aktivitet. Sammen med regnskapet skal

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN VEDTATT ÅRSMØTE 2013

ORGANISASJONSPLAN VEDTATT ÅRSMØTE 2013 ORGANISASJONSPLAN VEDTATT ÅRSMØTE 2013 Organisasjonsplanen skal være vår «kollektive hukommelse», og skal brukes overfor tillitsvalgte i idrettslaget. Den skal revideres årlig i forbindelse med årsmøtet.

Detaljer

PROTOKOLL MØTE STYRETS ARBEIDSUTVALG

PROTOKOLL MØTE STYRETS ARBEIDSUTVALG PROTOKOLL MØTE STYRETS ARBEIDSUTVALG Tid: 30. mai 2017 kl. 18.00 Sted: Møterommet i Bjølsenhallen Inviterte: Styrets arbeidsutvalg Frafall: Ingen SAKSLISTE Åpning av møtet 1. Godkjenning av innkalling

Detaljer

TURNERINGS- OVERSIKT LIMTREHALLEN 2015. Uke 1 til uke 19

TURNERINGS- OVERSIKT LIMTREHALLEN 2015. Uke 1 til uke 19 TURNERINGS- OVERSIKT LIMTREHALLEN Uke 1 til uke 19 1 Velkommen til Limtrehallen! Vinteren har vi et mer omfattende turneringsprogram enn noen gang tidligere! Denne oversikten er laget for at alle lokale

Detaljer

Årsmøte 2017 IL Fri Fotball

Årsmøte 2017 IL Fri Fotball Årsmøte 2017 IL Fri Fotball Tid: Tirsdag 7.2.17 kl. 20.00 Sted: Fotballgruppens klubblokale i Espelandshallen Saksliste: 1. Konstituering av årsmøte a. Godkjenne stemmeberettiget b. Godkjenne innkallingen

Detaljer

ORGANISASJONPLAN Vassøy Idrettslag

ORGANISASJONPLAN Vassøy Idrettslag Revisjon: 02 side 1 av 11 Innholdsfortegnelse 1. Nøkkelopplysninger 2. Lagets historie 3. Formål og verdier 4. Hovedmål og delmål 5. Faste oppgaver og års hjul 6. Organisasjonskart og organisasjonsbeskrivelse

Detaljer

Støren Cykleklubb Organisasjonsplan

Støren Cykleklubb Organisasjonsplan Godkjent av årsmøte 14.3.26 Godkjent Støren Ck. Styre Ikke akseptert (kommentert) Revider og send inn på nytt Godkjent av årsmøtet 14.3.26 Sign: 2 av 8 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNHOLDSFORTEGNELSE... 2

Detaljer

< Nesodden IF Taekwondo >

< Nesodden IF Taekwondo > Årsberetning < Nesodden IF Taekwondo > < 2014 > 1 Styrets sammensetning Leder: Nestleder: Grethe Odinsen Golan Ikke valgt Styremedlem(mer) og varamedlemmer: Ada Størmer Papatheocharis, Marcia Titley, Stefanos

Detaljer