Klubbhåndbok+ Reinen+IL+ Styret& & Retningslinjer!for!styret,!trenere!og!lagledere!i!Reinen!Idrettslag.!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Klubbhåndbok+ Reinen+IL+ Styret& 27.10.2013& Retningslinjer!for!styret,!trenere!og!lagledere!i!Reinen!Idrettslag.!"

Transkript

1 Klubbhåndbok+ Reinen+IL+ Styret& & Retningslinjerforstyret,trenereoglagledereiReinenIdrettslag.

2 Innholdsfortegnelse- 1.0 Innledning GenerellinformasjonomReinenIL Styretogderesroller Oversiktoverstyremedlemmene Styremedlemmenesroller Grupperunderstyret Årshjul Årsmøteogstyremøter Årsmøte Styremøter KX,hjemmesideogfacebook Sponsorpolicy Generellpolicy Sponsorer2013/ Spillerdraktene,sponsorersesongen2013: Zipgensere,sponsorersesongen2013: ReinenArena,sponsorersesongen2013: Policy småsponsorertilhvertlag Søknadertilskudd,fondogdiv Økonomi Regnskap,revisjon,budsjettmv Kurs Politiattest Rekrutteringavnyemedlemmer Treneroglaglederhåndbok Organiseringavetlagoglagledelse Opptakavnyespillerepålaget Deltakelseicuperogpåmelding Deltakelseiogpåmeldingtilseriespill Dommereogdommeravgift Treningstiderogtreningssteder Reinenkunstgressarena Genereltbruk

3 12.7.2Banereglerogvedlikehold Utstyr Generellerutinervedbestillingavutstyr Utstyrsleverandør Bestillingavutstyr Grunnpakkeavutstyr Egenandelpåzipgenseren Innsamlingavdrakterogannetmateriellvedavsluttingavmedlemskap Påfyllgrunnpakke Vedtapavutstyr Budsjettsituasjon Statusformateriellilagene Medlemskontingent,treningsavgiftogprøvetid Dugnad Holdninger/foreldrevettregler Vedlegg

4 1.0 Innledning- Reinenidrettslag(heretterkaltReinenIL)blestartet7.mars2002,ogeretidrettslagforbarnog ungeialderen5til16år.idrettslagetertilsluttetnorgesidrettsforbundogolympiskeog paralympiskekomite(www.nif.no),gjennomtromsidrettskrets.sommedlemavidrettsforbundeter ReinenILunderlagtbasislovcnormenforidrettslag(www.idrett.no/tema/lover/Sider/Lovnorm.aspx) ReinenILeretidrettslagsomgiretlavterskeltilbudtilbarnogungesomtilhørerområdetrundt ReinenskoleogReinenbarnehage.Vierprtidenca.160medlemmer,ogeristadigvekst.Vitilbyr aktiviteterinnenfotballogallidrett,ogallaktivitetiidrettslageterbasertpåforeldredrift. KlubbhåndbokentilReinenILermentsometoppslagsverkforstyret,trenereoglagledereiReinen IL.Hensikteneråsamleallerutinerogretningslinjerpåenplass,slikatdeterenklereåfinnesvarpå detingenemanlurerpå. 4

5 2.0 Generell-informasjon-om-Reinen-IL- ReinenIdrettslag Postboks Tromsø Organisasjonsnummer: Grasrotandelen:SMStil2020.Skriv:grasrotandelen& & ForvedtektenetilReinenIL,se:www.reinen.no,omReinen,vedtekter 3.0 Styret-og-deres-roller- 3.1 Oversikt-over-styremedlemmene- Styret&i&Reinen&IL&har&følgende&medlemmer&pr&2013/2014:& Funksjon& Navn& Mobil& Mail&& På&valg& Styreleder FrankDanjord Nestleder JørnHenriksen Kasserer LindaUteng medlem AnneWassbakk medlem TrineLangliNilsen Vara IngunnStrømmesen Valgkomiteen&i&Reinen&IL&har&følgende&medlemmer&pr&2013/2014:& Funksjon& Navn& Mobil& Mail& På&valg& Leder GunnarKristiansen?? 2014 Medlem BjarneWoll??

6 & 3.2 Styremedlemmenes-roller- Leder:& Overordnetansvar Innkalletilstyremøter Oppfølgingavdeforskjelligeområdenesom:sponsorteamet,baneprosjekteto.l. Ansvarforungdomsfotballen Sendeutoppdateringsmailertilmedlemmerogstyret,samtlagledereogtrener Politiattester Påmeldingtilseriespill Nestleder:& Innmeldinger+nyelag Ansvarforbarnefotballen Kursvirksomhetforstyretogtrenere/lagledere Grasrotandel Kasserer:& Regnskap:betaleregninger,sendeutkontingentogtreningsavgift,budsjettering Oversiktovermaterialbruktilhvertenkeltlag Draktansvarlig Oversiktoverturneringspåmeldinger 1.medlem:& Klubbhåndbok Årshjul Nyrekrutteringavmedlemmerisamarbeidmednestleder Ansvarforallidrett(idrettsskole),sammenmedTorJessen 2.medlem:& Vara:& Koordineringavbanenoggymsalen Treningstideriandrehaller Draktansvarligsammenmedkasserer Materialer,reklameo.l. Deltarpåstyremøteneforåhaenoversiktoverhvasomforegåriklubben,slikatmaner oppdaterthvismanmåtaoveretverv. 6

7 3.3 Grupper-under-styret-- Sponsorgruppen&består&av&følgende&medlemmer&pr&2013/2014:& Funksjon& Navn& Mobil& Mail& Sponsor MarteIndregard Sponsor TorJessen & & Kunstgressbane&og&vedlikehold,&består&av&følgende&medlemmer&pr&2013/2014:& Funksjon& Navn& Mobil& Mail& Prosjektleder BørreMathisen Kasserer JanBørreThomassen Bane/driftsansvarlig TomSkoglund & & Hjemmeside,&facebook&og&KX&ansvarlig&pr&2013/2014:& Funksjon& Navn& Mobil& Mail& ITansvarlig SisselLyngsmarkBåtnes Årshjul- Styretharlagetetårshjulsomskalværeveiledendefornårulikeaktiviteter/møterertenkåfinne stedireinenil.århjuletermentsomethjelpemiddelforstyretslikatvikanjobbeiforkantavde uliketingenesommågjøres. Årshjuletvilbliklartpånyåreti2014 7

8 5.0 Årsmøte-og-styremøter- 5.1 Årsmøte- Årsmøteeridrettslagetsøverstemyndighet,ogavholdeshvertårimarscaprilmåned. Årsmøtetinnkallesavstyretmedminstenmånedsvarselentendirekteprmailtilmedlemmene, eventueltpåannenforsvarligmåtesliksomkunngjøringpåreinenilsininternettside. Saksdokumentenegjørestilgjengeligpåinternettellerpåannenforsvarligmåte.Forslagsomskal behandlespåårsmøtetmåværesendttilstyretsenest2ukerførårsmøtet.fullstendigsakslisteog andrenødvendigesaksdokumentermedforslagvilværetilgjengeligsenestenukeførårsmøtet. Alleidrettslagetsmedlemmerharadgangtilårsmøtet,ogårsmøtetervedtaksførtdersomdetmøter etantallstemmeberettigetemedlemmersomminsttilsvarerantalletstyremedlemmeriht. Idrettslagetslov. Protokollogbudsjettfraårsmøtetleggesutpåwww.reinen.no FormereinfosevedtekteneforReinenIL:www.reinen.no,omReinen,vedtekter 5.2 Styremøter- Styremøteravholdesmedjevnemellomrom,ogsakersomønskesstyrebehandletmeldes 6.0 KX,-hjemmeside-og-facebook- AllemedlemmeriReinenILskalværeregistrertiKXmednavn,adresse,fødselsdato,mobil,mailog navnpåenforesatt.regningerpåkontingentogtreningsavgiftblirsendtutfrakx.laglederehar ansvaretforåregistreremedlemmeneikx,ogenlistemednavnpånyemedlemmermåsendestil kassereristyretetteratdeerregistrertikx. Hvismedlemmerslutteriklubben,såmålaglederslettedisseiKXogsendeenlistemednavnpåde somersluttettilkassereristyret. FellesSMStilmedlemmerkansendesutfraKXviastyret,trenereellerlagledere. StyretiReinenILønskeratforeldreharetbevisstforholdtilsosialemedier.Våreerfaringereratdet ermangeulikesynpåhvasomergreitåpubliserebådeiaviserogpånettsidersomforeksempel Facebook.&&VioppfordreralletilåhaetkritiskforholdtiloffentliggjøringavbilderpåegenFacebookc sideiforbindelsemedaktivitetiregiavreinenil.dersomduleggerutbilderfrakampereller 8

9 turneringer forsikredegomatduhartillatelsefraforeldrene.værogsåkritisktilbildersomkan settebarnellervoksneietnegativtlysellerienforlegensituasjon. For&å&sikre&at&vi&ikke&tråkker&over&noen&grenser&så&skal&alle&medlemmene&i&Reinen&IL&fylle&ut& skjemaet&«samtykkeerklæring».&skjemat&levers&inn&til&lagleder&som&skal&oppbevare&skjemaet&så& lenge&medlemmene&er&med&i&reinen&il.&hvert&lag&vil&da&ha&en&grei&oversikt&over&hvilke&barn&som& ikke&skal&eksponeres&i&media.sevedlegg1 7.0 Sponsorpolicy- 7.1 Generell-policy- Styretogsponsorgruppenjobberaktivtforåfåinnflestmuligsponsorertilklubbenslikatvikan drifteklubbenpåenbestmuligforsvarligmåte.viønskeratallesponsormidlenesomkommerinn skalfordelesrettferdigpåallemedlemmeneiklubben.vierlikevelheltavhengigavatforeldrene ogsåjobberforåkunnefåinnsmåogstoresponsorertilklubben.styretharvedtattatallformfor sponsingskalgåvia,ellerværekoordinertisamarbeidmedsponsorgruppen,slikatvierbestmulig samordnetiettøftsponsormarked. TrykkingavsponsorlogopåfotballdrakteneogZipgenserenskalforetasavsponsorgruppeni samarbeidmedstyret. 7.2 Sponsorer-2013/ Spillerdraktene,+sponsorer+sesongen+2013:+ HovedsponsorKSAT: ,c utgår2015 Norgesråfiskelag: ,c utgår2013 OddBerggruppen: ,c utgår2013 TromsKraft: ,c utgår2013 Kontorspar: 5000,c utgår2013 HøyrearmerledigogkanselgestilsammeprissomOddBergsomharvenstrearm. Bedriftenefårprodusertogbetalerforsineegnemerker,ogReinenILbetalerforselvetrykkingenpå draktene. 9

10 Deavtalenesomutgåri2013,vilblireforhandletavsponsorgruppeninovember/desember2013. Prisenepåavtalenebørliggepåkr10.000,cogoppover Zip+gensere,+sponsorer+sesongen+2013:++ Sponsorgruppenjobbermedåfåinntostoresponsorer,enforanogenbakpåzipgenseren. Ønskeligpriser20.000,cforhversponsor. SponsoravtalerforZipgenserenforhandlesfor1år,dakolleksjonenfordissegenserneikkevarer lengere.(ellerommuligfor3år.detvilsi1årpluss2årmeddennyezipkolleksjonen.) Bedriftenefårprodusertogbetalerforsineegnemerker,ogReinenILbetalerforselvtrykkingenpå zipgenserne Reinen+Arena,+sponsorer+sesongen+2013:++ Sponsorgruppenjobbermedåselgeinntoplasserpåbrakkeveggen. Størrelse1x1meter.Ønskeligpriser20.000,cforhversponsor,påen2årsavtale Sidendeterusikkerhetrundthvoroghvordanviskalplassereannenreklameennpåbrakkeveggen, såvildettetemaetblistyrebehandletibegynnelsenav2014.styretmåogsåtaibetraktning forholdettilnaboenenårskilt,seilosv.skalvurderes.dettegjelderspesieltiforholdtilstøy. DeterikkelovligåmonterereklamepåballfangernettetsomvendernedmotE8. Bedriftenefårprodusertogbetalerforsinegenreklame,menstyretmåvurderehvemsomer ansvarligforåmonteredetogforeventuellekostnaderforbudetmeddette.detteertilbehandling Policy- -små-sponsorer-til-hvert-lag- Foratstyretpåbestmuligvisskalkunnedrifteklubbenpåenforsvarligmåte,såmåallsponsingtil klubbenoglagetinnomkassererenistyret.foråfåenmestmuligrettferdigfordelingavpengeneså harstyretbesluttetat25%avdetbeløpetsomsmåsponsorervilsponsedirektetiletlag,skalgåtil ReinenIL.Kassererviltrekkefra25%ogvideresenderestenavbeløpettildetlagetdetgjelder. LagenekanIKKEbenyttesineprivatekontoertilåmottapengerfrabedrifter.Deterprtiden iverksattenstorkontroll/revisjonavidrettslaginorgeblantannetpågrunnavunderslag.deter derforviktigforstyretåhakontrollpåpengersomergitttilklubbenogdeenkeltelag.vigjør 10

11 oppmerksompåatbådestyretogtrenere/lagledereeransvarligforøkonomieniklubben,ogatdette måværekorrektivaretatt. Styretanbefalerpådetsterkesteatallsponsinggårigjennomsponsorgruppen,mensamtidigharvi forståelseforavsmåbedriftersomkanskjeforeldrenejobberi,kunvilgipengertiletspesifiktlag. Dettevilaltsåkunnefortsetteifremtiden,men25%viltilfalleklubben. All&sponsing&som&innbefatter&reklame&på&klubbutstyr&som&gjenytelse,&kan&KUN&inngås&av&styret,&ref.& reglene&til&norges&idrettsforbund.&&& Søknader-tilskudd,-fond-og-div- Sponsorgruppenharopplevdatklubbenharfåttavslagpåstøtte/midlerfraulikefond,fordiklubben alleredeertildeltmidler.dettevisersegåværemidlertilenkeltelagiklubben. Styretharvedtattatsøknadertilfondskalivaretasavsponsorgruppen. Hvisenkeltelagtenkerpååsøkemidlertilenspesiellsak,såskaldettetasoppmedsponsorgruppen. Entensøkersponsorgruppenfordetenkeltlagetogheleklubben,ellersåberdelagetsøkeforhele klubben,oghvismidlerblirtildeltsåfårdetenkeltelagetdetbeløpetdevartenktåsøkefor.påden måtenvilklubbenværekoordinertpåsøknadene. 8.0 Økonomi- 8.1 Regnskap,-revisjon,-budsjett-mv.- Sevedtekter, 12:www.reinen.no,omReinen,vedtekter 9.0 Kurs- Deterønskeligatallemedlemmeneavstyretskalhagjennomgåttkurset«Styrearbeidipraksis»i regiavtromsidrettskrets.kursetergratisogforegårpåkveldstid. Deterogsåanledningfortrenereoglagledereådeltapåulikekurs,ogkursavgifterkanhelteller delvisblibetaltavklubben. Forespørselomdeltakelsepåkurssendesprmailtilnestlederistyret,menkopitilkasserer. 11

12 10.0 Politiattest-- ReinenILfølgerregelverketogretningslinjenetilNorgesIdrettsforbundvedrørendepolitiattest: Styretskalavkrevepolitiattestavalleansatteogfrivilligesomskalutføreoppgaverfor idrettslagsominnebærerettillitscelleransvarsforholdovenformindreårigeellermennesker medutviklingshemming.styretharbesluttetatdettegjelderstyret,undergrupperavstyret, lagledereogtrenere.lavestealderforåavkrevepolitiattester15år. Styretharoppnevntstyreledertilåansvaretforåhåndtereordningenmedpolitiattesti ReinenIL.Nestlederervararepresentant. Styretskalinformereomordningenpåvårhjemmeside.Dervilnavnogkontaktinfopå styrelederognestledersomskalhåndtereordningenireinenil,fremgå. Styrelederskalinformeredeaktuellepersoneneomatdemåhapolitiattest,ogdeter styreledersomskalsendeinnsøknadompolitiattesttilpolitiet.søknadenmåundertegnes avsøkereogavstyrelederellernestleder.attestensendesfrapolitiettildenenkeltesøker. Allesomskalhapolitiattestmåfremviseattestenfordenstyreoppnevnte. Denstyreoppnevnteskallagreopplysningeromhvilkepersonersomeravkrevdpolitiattest, atattestenerfremvistogdatoforfremvisning.selveattestenbeholdesavsøkeren. ReinenILskalikkegioppgaversominnebærerettillitscelleransvarsforholdoverfor mindreårigeellermenneskermedutviklingshemmingtilpersonersomikkefremviser politiattestellersomharanmerkningerpåattesten. Styretharbesluttetatpolitiattestenskalfornyeshvert3.år Rekruttering-av-nye-medlemmer- Rekrutteringavnyemedlemmerskjerfortrinnsvisomhøsten,vedutsendelseogoppslagmed informasjontilreinenskoleogreinenebarnehage.iallhovedsakskjerrekrutteringentilallidrett,da viseratmedlemmertildeulikefotballageneblirrekruttertvia«jungeltelegrafen».strategifor hvordannyemedlemmerognyelag/årstrinnskalrekrutteresbørvedtaspåstyremøtepåvåren. Høstenerhektiskogforeldremøterpåskolenstartergjerneførvierkommetordentligigangmed skolen,ogrekrutteringenkommerlittbakpå. 12

13 Detviktigsteaspekteteråkunnerekrutteretreneretilnyelagalleredepåvåren.Detsparerstyretfor myearbeidpåhøsten Trener-og-laglederhåndbok- AntalllagiReinenILprhøsten2013er12,inkludertallidrett.Styretharbesluttetatlageneskalvære mestmuligaldersbestemtsålengevikantilbyenaktivitetidenbestemteårsklassen.pågrunnav storpågangpåenkeltelagsåerdetikkeprtidenmuligformedlemmeråopptaplasspåtolag samtidig.detvilhellerikkeprtidenværemuligåmeldeseginnireinenilhvismantilhøreren annenskolekrets. Foroversiktoverkontaktinformasjonpåtreneroglaglederepr2013/2014,vilblivedlagtdette dokumentetnårlistenerklar. Lagoversikt&2013/2014:& Lag&Reinen&IL&2013/2014& Fotball&jenter&født:& Jc00,Jc01,Jc04ogJc06/07 Fotball&gutter&født:& Gc01,Gc03,Gc04,Gc05,Gc06,Gc07ogGc08 Allidrett& 5c6år 12.1 Organisering-av-et-lag-og-lagledelse-- AllelagiReinenILmåhelsthato&trener&ogen&lagleder.Meddenneorganiseringenfårlagetdenbest muligefordelingavarbeidsoppgaverinnenforlaget,samtidigsomlagetikkevilværesåsårbartved fravær,flyttingo.l. Ansvarsområdertiltrenere: Trenerforlaget Spilleinnønskettreningstidogstedprmailtil2.medlemistyret Ansvarsområdertillagledere: Kontaktpersontilstyret Materialansvarligilaget 13

14 InnogutmeldingavmedlemmeriKX Innmeldingtilstyreledervedrørendeseriespill 12.2 Opptak-av-nye-spillere-på-laget- ManskalaldriavvisespillerepålagiReinenIL,menblirdetimidlertidformangespillerepåetlagså kandetdeles.dettebørskjenårlagetbestårav18c20spillere.manbørheletidenpåseatenikke harventelister,ogbørkunnetaoppnyespillerehelesesongenigjennom.styreteråpenforåhjelpe vedorganiseringavstoreårstrinn,eventueltsepåandreløsninger.vierogsåklaroverden vanskeligesituasjonenmedtreningstiderinneomvinteren,ogvivilderforløpendevurderehvor mangenyemedlemmervikantainn Deltakelse-i-cuper-og-påmelding- Klubbensponser2turneringerprlag.Hvisetlagmådelesitopgamangemedlemmer,såbetaler klubben2turneringerprdeltelagogså. Eks:Jc00delesinniethvittogsortlagogklubbenbetalerda2påmeldingerforhvittlag,og2 påmeldingerforsvartlag. Påmeldingtilcuperogbetalingavpåmeldingsavgiftskalskjepåfølgendemåte: Lagledermelderlagetpådirektetilvedkommendearrangør.Derettersenderlaglederenmailtil styretskassererhvordetinformeresompåmelding(gjernesomen«videresending»avselve påmeldingen).deterviktigatarrangørens&navn&og&adresse,cupens&navn,lagets&navn, avgiftsbeløpetogkontonummer&framkommerimailentilkasserer.kasserervilsåbetale påmeldingsavgiftenogbekreftebetalingenienreturmailtillagleder Deltakelse-i-og-påmelding-til-seriespill- systemetfiks. Frister&for&påmelding&til&seriespill&i&2014:& Ungdomsfotball(7 erlag): Barnefotball: & & 14

15 12.5 Dommere-og-dommeravgift- NårlageterpåmeldttilseriespillsåvilTromsfotballkretssetteoppdommereiungdomsfotballen Treningstider-og-treningssteder-- TildelingavtreningstiderikommunaleidrettshallerogReinenskolesingymsal,gjøresavTromsø Idrettsråd.Tildelingenskjeribegynnelsenavseptemberhvertår. Styret,ved2.medlem,fordelertimeneklubbenertildeltetternoenkriterier: DeyngstebarnatrenertidligstpåettermiddageniReinenskolesgymsal. Delagenemedflestmedlemmerogsommådelesi2treningsgrupper,vilblitildelt2 treningsdagerireinenskolesgymsalhvismulig. DeeldstelageneblirtildelttreningstidiReinenskolesgymsal(hvisviharnoktimer)og1time vildeblitildeltpåtromsdalenungdomsskole,boblaellerskarphallen.betalingav treningsavgiftfordenenetimenvimåleiebetalesavklubben.vedønskeomåkjøpeflere timeriandrehaller,såvildettebliplussetpåtreningsavgiftentildetaktuellelaget. & DeterklubbensintensjonåkunnetrenepåReinenILsinkunstgressarenaiperiodenmaicoktober. Treningstiderdervilblitildeltavstyretved2.medlem,ogønskeomtiderkansendesprmailtilden aktuellepersonen. Trenerefordeaktuellelagenemåhenteetnøkkelkorthosskolensadministrasjon,ogbetaleet depositumpåkr200,c.depositumetmåbetalesprivat,ognøkkelkorteterogsåpersonlig. Alle som deltar på aktiviteter i gymsalen MÅ benytte skotøy beregnet for innendørs bruk (såler som ikke setter merker). For aktivitet på kunstgresset brukes godkjente kunstgressko Reinen-kunstgressarena Generelt+bruk+ DeterkunmedlemmeravReinenILsomharretttilåtreneogspillekamperpåReinenIL kunstgressarena. ReinenILeierkunstgressarenaen,menviharen40årsleieavtaleavtomtenhosTromsøKommune.I tilleggharvienlånegarantihoskommunen,ogviharmottattkr ,ctilgjennomføringenav byggingenavkunstgressbanen.anleggetskalderforkunnebenyttesavskolen,barnehagenogellers væretilallmentbrukfornærområdet.dettegjelderikkeitidsrommetfrakl17c21somerforbeholdt ReinenILsinetreningerogkamper. 15

16 AllorganisertaktivitetpåvårtkunstgresssomikkeeriregiavReinenIL,skalavtalesmedstyret. Organisertaktivitetpåkunstgressfraandreidrettslagkanispesielletilfellerlaseggjøre,mendetskal avtalesskriftligmedstyret,ogvilkreereetvederlagtilreinenilfastsattavstyret. Selvomviikkekannekteandreåbrukevårtkunstgress,såharallevoksesombefinnersegpåbanen elleriområdet,ansvaretforåpåseatregleneforbrukenavkunstgressetivaretas,ogatdemindre barnaikkeblirpressetavbanenavstørrebarn Baneregler+og+vedlikehold+ Dettepunktetvilbliutarbeidetavbane/driftsansvarligisamarbeidmedstyretigodtidfør kunstgressarenaenåpnespåvåren Utstyr Generelle-rutiner-ved-bestilling-av-utstyr- Altutstyrbestillesavlaglederviakassereristyret,oghvertlagvilfåutdeltengrunnpakkemed utstyr.hverlaglederharutoverdettefullmakttilåkomplettereutstyrmedinntilkr1000,cprgang,2 gangiåret.gcmaxvilmottaenlistemednavnpålaglederesomharfullmakttilåhandle. Allehenvendelservedrørendebestillingavutstyrskjerprmailtilkassereristyret Utstyrsleverandør- ReinenILbenytterGcMaxpåK1somutstyrleverandørforsesongen2013/ Bestilling-av-utstyr- 2gangeriåretvilstyretinnkalletiletlagledermøte,fortrinnsvisioktoberogjanuar/februar.Hervil behovetfornyttutstyrgjennomgås,ogbestillingavutstyrogdraktervilbliutført.allbestillingav drakterogzipgenserevilbliforetattavkassereristyret,ogdeltuttillagledereihvertlag.trykking avlogoervilbligjortsamletogvilværeorganisertavkassereristyretisamarbeidmed sponsorgruppen. HvertmedlemfårenspillerdraktogendelvissponsetZipcgenser.Spillerbukser,shortsogsokkermå hvertmedlembetaleselv.bådespillerdraktogzipgenserertenktenvarighetpå2år. 16

17 13.4 Grunnpakke-av-utstyr- Følgendeutstyrinngårigrunnpakkensomallelagskalha: c1lagbag c1inneballprspiller,hvisbehov c5c6uteballerprca.15spillere c1førstehjelpsskrin/posemeddivutstyr c1draktprspiller.allidrettfårentcshirt c10c15vesterulikefarger c10c15kjegler/markører/tilsvarende c1ballnett(evt.ballposeavnytypesomogsåkanbrukessomlagbag) c1c2dommerfløyter c1ballpumpemednipler c2parkeeperhansker c2keeperdrakter c1zipgenserprspiller.klubbensponser50%avgenseren. MERK:deenkeltelagledernesørgerforinnsamlingavegenandelenforZipgenserneogbetalerdet inntilkassereristyret.merkesmedlagetsnavnoghvadetgjelder Egenandel-på-zip-genseren- Zipgensertilspillere,totrenere,laglederogmedlemmeristyretsponsesavstyretmed50%. Bestillingskjerviakassereristyret.KlubbenbetalerogsåtrykkingenavlogooginitialepåZip genseren Innsamling-av-drakter-og-annet-materiell-ved-avslutting-av- medlemskap-- Dersommedlemmerslutterskallagledersørgeforatspillerdraktenogannetmateriellblirlevertinn. 17

18 13.7 Påfyll-grunnpakke- Detenkeltelagharansvarforetterfyllingslikatlagetharnødvendigutstyr.Sepunkt10.1forbeløp detkanhandlesforpåfullmakt Ved-tap-av-utstyr- Dersommateriellmistes/blirbortemådetenkeltelag/spillererstattedetteselv Budsjettsituasjon- Viønskeråtilbydetmaterielletlagenetrenger.Menviholderen"nøktern"linje.Blantannetbetyr detatvisamlerinn/gjenbrukerbruktedrakterogmateriellforåholdeutgiftenenede Status-for-materiell-i-lagene- Iforkantavhverttrener/lagledermøteioktoberogjanuar/februarskaldetsendesinntilkassereri styretenoversiktovermaterielletdereharilagene.detteforatviskalkunneplanlegge innkjøp/pengebrukfremover Medlemskontingent,-treningsavgift-og-prøvetid- ReinenILleggervektpååopprettholdeen lavterskel profilmedlavestmuligeutgifteroget økonomisksystemdermestmuligavpengenebrukesdirektepåaktivitetstilbudtilbarna.klubbens økonomiskalværegjennomsiktigogdetmåklartfremgåavregnskapethvapengenegårtil.likevel måvisikreetminimumavinntekterslikatvikangiettilfredsstillendeaktivitetstilbudsamtidigsom mankansikrenokmidlertilnedbetalingogvedlikeholdavkunstgresset,leieavtreningstid, deltakelseiturneringerogandreløpendedriftsutgifter. Medlemskontingentenfastsettesavårsmøtetogbetalesforskuddsvis.Medlemskontingenteneriht Idrettensloverpersonligogmåbetalesavdetenkeltemedlem.Minstenforeldreskalogsåståsom registrertmedlem.betaltmedlemskontingentivaretarogsåforsikringforbarnatildefyller13åri henholdtilnifsregler (fordetaljersehttp://www.idrett.no/tema/barneidrett/idrettsforsikring/sider/default.aspx). Foreldre,besteforeldreetc.somønskeråværemedlem,ellerbareåstøtteidrettslaget,tegnereget medlemskap.deterkunregistrertemedlemmersomharstemmerettpåårsmøtet. Pr&tiden&er&kontingenten&på&kr&500,Z&pr&medlem.& 18

19 Treningsavgiftenfastsettesavstyret.MedlemmeravReinenILsomdeltarpånoenavaktivitetene betalerentreningsavgiftpraktivemedlem.avgiftengårtildekningavutgiftersom: ckjøp/vedlikeholdavdrakterogutstyr culikearrangementer(påmeldingsavgifter,avgiftforseriespilloglignende) ctrenerutvikling/kurs cdriftavkunstgressanlegget,eventueltleieavtreningslokaler Oppdatertesatserformedlemskontingentogtreningsavgiftkunngjørespåhjemmesiden.Det benyttesepostforfaktura,såengyldigecpostadressekrevesforkommunikasjonmellom idrettslaget/styretogforesatte.vedendringiepostadressemåderfordettemeddelessnarest.barn avtrenere/lederebetaler50%kontingent/avgift. Pr&tiden&er&treningsavgiften&kr&600,Z&for&fotball,&og&kr&300,Z&for&allidrett.& & JZ00,&JZ01,&GZ01&og&GZ03&må&påberegne&å&betale&en&ekstra&treningsavgift&på&kr&200,Z&&pga&leie&av& hallplass&i&andre&haller.& Prøvetid:desomønskeråprøveomulikeaktiviteterkanværenoesompasser,erhjertelig velkommentilprøvemedlemskapireinenil.detteerkostnadsfrittoguforpliktendedeførste3 ukene.etterdetteskalmedlemskontingentogtreningsavgiftinnbetales.innbetaltkontingentog avgiftrefunderesikkedersommanvelgeråslutte Dugnad- ReinenILtarikkeinitiativettildugnaderiformavloddsalg,flaskeinnsamlingerosv.Hvisdetenkelte lagønskeråtjeneekstrapengertilf.eks.enstorturneringsåkandepåegetinitiativgjennomføreen dugnad.vioppfordrerlikeveltilåholdedettepåetminimum,jf.vårpolicyomåværeet lavterskeltilbudtilbarnogunge. Detvillikevelmåttepåberegnesnoedugnadsarbeidiklubbenmedtankepåkunstgressvedlikehold ogannetforefallendearbeidsomkrevesforåholdeenforsvarligdriftavklubben Holdninger/foreldrevettregler- IdrettslagetetterfølgerNFFs(Norgesfotballforbund)foreldrevettregler/Fairplay. Detteergenerellereglersomerlikeviktigeiandreidretterogiklubbarbeidforøvrig: 1. Støttoppomklubbensarbeid gjennomforeldremøterforankresfotballensogklubbens verdisyn. 2. Møtframtilkamperogtreninger duerviktigbådeforspillerneogmiljøet. 19

20 3. Gioppmuntringtilallespillerneimedcogmotgang dettegirtrygghet,trivselogmotivasjon foråbliifotballfamilienlenge. 4. Viharalleansvarforkampmiljøet girostilbeggelagforgodeprestasjonerogfairplay. 5. Respektertrenerenskampledelse konstruktivdialogomgjennomføringtasmedtrenerog klubbietterkant.deterønskeligatforeldreogheiagjengerstårpåmotsattsideavtrenere oginnbytterbenk(hvismulig). 6. Respekterdommerensavgjørelser selvomduavogtileruenig 7. Deterdittbarnsomspillerfotball.Opptrepositivtogstøttende daerduengodmedspiller 20

21 17.0 Vedlegg- Vedlegg&1:& Bruk&av&navn&og&bilde&i&aviser:& SAMTYKKEERKLÆRING Jeg/visamtykkertilatdetblirbruktfulltnavnogbildeavmitt/vårtiforbindelsemed reportasjeriaviser. Jeg/visamtykkertilatdetblirbruktfornavnog/ellerbildeiforbindelsemed reportasjeriaviser. Jeg/viønskerikkeathverkennavnellerbildeavmitt/vårtbarnskalbenyttesi reportasjeriaviser. Offentliggjøring&av&bilder&på&Reinen&IL&sin&hjemmeside:& Jeg/visamtykkertilatdetblirlagtutbilderavmitt/vårtbarnpåReinensin hjemmeside. Jeg/viønskerikkeatdetblirlagtutbilderavmitt/vårtbarnpåReinensin hjemmeside. Offentliggjøring&av&bilder&på&Reinen&sin&FacebookZside:& Jeg/visamtykkertilatdetblirlagtutbilderavmitt/vårtbarnpåReinensinFacebookc side. Jeg/viønskerikkeatdetblirlagtutbilderavmitt/vårtbarnpåReinensinFacebookc side. Offentliggjøring&av&bilder&på&en&privat&FacebookZside:& Jeg/visamtykkertilatdetblirlagtutbilderavmitt/vårtbarnpåenprivatFacebookc side. Jeg/viønskerikkeatdetblirlagtutbilderavmitt/vårtbarnpåenprivatFacebookc side. Barnetsnavn: Dato: Foresattesunderskrift: 21

Referat fra årsmøte i Skillebekk Vel 2014. Onsdag 19. mars Tid: kl. 19.00 Sted: Grendehuset

Referat fra årsmøte i Skillebekk Vel 2014. Onsdag 19. mars Tid: kl. 19.00 Sted: Grendehuset Referat fra årsmøte i Skillebekk Vel 2014 Onsdag 19. mars Tid: kl. 19.00 Sted: Grendehuset Dagsorden for årsmøtet 2014 1. Velkomst innledning 2. Valg av møteleder og referent 3. Konstituering av årsmøtet

Detaljer

LISLEBY FOTBALLKLUBB

LISLEBY FOTBALLKLUBB KLUBBHÅNDBOK LISLEBY FOTBALLKLUBB Begeistring i nærmiljøet! 1 5 Vår hovedmålsetting er at Lisleby Fotballklubb skal være et viktig samlingspunkt i nærområdet, preget av stabilitet og kontinuitet. Vi skal

Detaljer

Ledere for hvert enkelt lag er ansvarlig for at innholdet i klubbhåndboka gjøres kjent for spillere og foreldre knyttet til klubben.

Ledere for hvert enkelt lag er ansvarlig for at innholdet i klubbhåndboka gjøres kjent for spillere og foreldre knyttet til klubben. 1. Innledning Dette dokumentet er plattformen for all aktivitet i Klæbu IL fotball og er klubbens viktigste styringsverktøy. Alle ledere og trenere i klubben skal introduseres for dokumentet og skal aktivt

Detaljer

I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK

I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK Spilleren den sentrale ressurs Det er AK`s overordnede mål å sette "spilleren" i sentrum for sin virksomhet. Dette betyr bl.a. at de sentrale mål og virkemidler må være

Detaljer

Laglederhåndbok for Amasone Fotballklubb 2013

Laglederhåndbok for Amasone Fotballklubb 2013 Laglederhåndbok for Amasone Fotballklubb 2013 www.amasone.no Innhold laglederhåndbok for Amasone FK 1. Klubbadresse og annen info... 3 2. Organisasjon og arbeidsrutiner... 4 2.1. Organisering... 4 2.2.

Detaljer

5 KONTINGENTER/ANDRE TILSKUDD Kontingent til Inntekt/tilskudd fra

5 KONTINGENTER/ANDRE TILSKUDD Kontingent til Inntekt/tilskudd fra SØKNADSSKJEMA OG RETNINGSLINJER FOR TILDELING Vedtatt av Oppvekst- og kulturutvalget 17.11. 2009, justert 15.06 2010. 1 FORENING Navn Adresse Postnr og sted E-post Telefon Organisasjonsnummer Stiftelsesår

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR HOLTER IDRETTSFORENING

ORGANISASJONSPLAN FOR HOLTER IDRETTSFORENING ORGANISASJONSPLAN FOR HOLTER IDRETTSFORENING Til behandling av årsmøte 27.03.2014 Organisasjonsplan for Holter idrettsforening vedtatt på årsmøtet 20XX 1 0. Innholdsfortegnelse Innhold 0. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Nye TUIL lag 15.10.2014

Nye TUIL lag 15.10.2014 Nye TUIL lag 15.10.2014 Vi skal utvikle mennesker, og dersom noen av dem blir gode fotballspillere er det bra. Per Høgmo, tidligere TUIL trener Idrettens (våre) verdier Klubbens verdier Trygg Utviklende

Detaljer

Beate Sund Tove Laila Ingebrigtsen Jarle Nilsen Solveig Lund Mette Aarnes Elin Karlsen Morten Andersen May Bente Eriksen Båtsfjord 11.

Beate Sund Tove Laila Ingebrigtsen Jarle Nilsen Solveig Lund Mette Aarnes Elin Karlsen Morten Andersen May Bente Eriksen Båtsfjord 11. BÅTSFJORD SPORTSKLUBB Beate Sund Tove Laila Ingebrigtsen Jarle Nilsen Solveig Lund Mette Aarnes Elin Karlsen Morten Andersen May Bente Eriksen Båtsfjord 11. januar 2010 PROTOKOLL HOVEDSTYREMØTE Mandag

Detaljer

Klubbhåndbok. Mysen Svømmeklubb. Sist oppdatert 18.08.2014

Klubbhåndbok. Mysen Svømmeklubb. Sist oppdatert 18.08.2014 Klubbhåndbok Mysen Svømmeklubb Sist oppdatert 18.08.2014 1 Innledning 3 Grunnlagsopplysninger for idrettslaget 3 Kort historikk 3 Idrettslagets formål 4 Visjon 4 Verdigrunnlag 4 Mål 4 Sportslig plan 4

Detaljer

Handlingsplan er en rettesnor og et arbeidsredskap for alle som utfører et virke i regi av HTK.

Handlingsplan er en rettesnor og et arbeidsredskap for alle som utfører et virke i regi av HTK. Halden Tennisklubb www.haldentennis.com Handlingsplan 2014 2016 Handlingsplan er en rettesnor og et arbeidsredskap for alle som utfører et virke i regi av HTK. Medlemmer, NTA, trenere og styremedlemmer.

Detaljer

Informasjon for oppmenn i BIL Fotball

Informasjon for oppmenn i BIL Fotball Informasjon for oppmenn i BIL Fotball Instrukser i rødt viser til hvor du kan finne informasjon som ligger på hjemmesiden til BIL Fotball 1) ADMINISTRATIV INFORMASJON Styret i Blindheim Fotball Oversikt

Detaljer

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter for Taekwondo Team Stjørdal - stiftet 2012. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå. (1)

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar. Regnskapsgjennomgang Vi ligger i rute på både inntekts- og utgiftssiden.

Saksnr. Tid Sak Ansvar. Regnskapsgjennomgang Vi ligger i rute på både inntekts- og utgiftssiden. Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 16.01.08 Tid: Kl 19.45 22.00 Sted: Klubbhuset Til stede:, Ole, Nina, Stig, Bjørn, Oddrun og Ola Forfall: Bjørn 06/08 19.45 Innkalling og saksliste

Detaljer

Håndbok for Søre Neset Idrettslag

Håndbok for Søre Neset Idrettslag 01 14.11.07 Utgitt for kommentar KK Rev. Dato Beskrivelse Laget av Sjekket av Dokument tittel: Godkjent av Håndbok for Søre Neset Idrettslag INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL MED HÅNDBOK FOR SØRE NESET IDRETTSLAG...

Detaljer

Årsmøtet arrangeres i samband med Sommertur 2015 og avholdes på Utsikten Hotell, Kvinesdal. Årsmøtet er åpent for alle betalende medlemmer av klubben.

Årsmøtet arrangeres i samband med Sommertur 2015 og avholdes på Utsikten Hotell, Kvinesdal. Årsmøtet er åpent for alle betalende medlemmer av klubben. Innkalling til årsmøte. Det innkalles til ordinært årsmøte i Norsk MX-5/Miata klubb Lørdag 27.06.2015 Årsmøtet arrangeres i samband med Sommertur 2015 og avholdes på Utsikten Hotell, Kvinesdal. Årsmøtet

Detaljer

Innkal ing til Årsmøte Tromsø Hundeklubb 15.4. 2015 kl 1900. Tromsø Hundeklubbs lokaler i Kroken. Konstituering. Valg av Årsberetning 2014

Innkal ing til Årsmøte Tromsø Hundeklubb 15.4. 2015 kl 1900. Tromsø Hundeklubbs lokaler i Kroken. Konstituering. Valg av Årsberetning 2014 Innkalling til Årsmøte Tromsø Hundeklubb 15.4. 2015 kl 1900. Tromsø Hundeklubbs lokaler i Kroken. 1. Konstituering. Åpning, godkjenning innkalling, godkjenning av dagsorden og valg av møteleder. 2. Valg

Detaljer

Velkommen som oppmann Ses. 08/09

Velkommen som oppmann Ses. 08/09 HK.Herulf - PB.35 1501 Moss - www.herulf.no Velkommen som oppmann Ses. 08/09 I dette kompendiet skal vi se litt nærmere på dine viktigste oppgaver som oppmann. SENTRALE OPPGAVER 01. Ansvarlig for lagets

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar. Godkjent med følgende merknad: KFKs mobilabonnement behandles under eventuelt

Saksnr. Tid Sak Ansvar. Godkjent med følgende merknad: KFKs mobilabonnement behandles under eventuelt Innkalling til styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 16.02.05 Tid: 19.15 21.30 Sted: Klubbhuset Til stede:,, Solveig, Rita, Ole, Mari Forfall: Jacob 15/05 19.15 Innkalling og saksliste Godkjent

Detaljer

Velkommen til Gresvik IF. Klubbhåndboken

Velkommen til Gresvik IF. Klubbhåndboken Velkommen til Gresvik IF Hensikten med denne lille infoen er å gi litt informasjon om foreningen vår til nye medlemmer og kanskje til foreldre som tenker å melde barna sine inn i Gresvik IF. Gresvik Idrettsforening

Detaljer

Aktivitetsplan. Fotballgruppa - Larvik Turn & IF

Aktivitetsplan. Fotballgruppa - Larvik Turn & IF Aktivitetsplan Fotballgruppa - Larvik Turn & IF Index 1 - Visjon og mål Side 2 Klubbens langsiktige målsettinger Klubbens mål for barnefotballen Klubbens arbeidsmål Klubbens kjennetegn 4 - Trening Side

Detaljer

Informasjonshefte Håndballsesongen 12/13

Informasjonshefte Håndballsesongen 12/13 Informasjonshefte Håndballsesongen 12/13 Sarpsborg IL Håndball er allianseidrettslag med Sarpsborg IL. Sarpsborg IL ble stiftet 12. november 1931. Som en av Østfolds første klubber ble håndball innført

Detaljer

PROTOKOLL HOVEDSTYREMØTE 10 2013

PROTOKOLL HOVEDSTYREMØTE 10 2013 PROTOKOLL HOVEDSTYREMØTE 10 2013 Møte: Tid: Sted: Innkalles: Frafall: 10/2013 Torsdag 12. desember kl. 19 Møterommet Bjølsenhallen Alle avdelingsledere til infomøte kl. 19, Hovedstyrets medlemmer til hovedstyremøte

Detaljer

Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG. Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20..

Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG. Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20.. Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 Signatur: ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20.. Innholdsfortegnelse. ORGANISASJONSPLAN... 2 Innholdsfortegnelse....

Detaljer

ÅRSHJUL OPPMENN/ LAG. BYÅSEN HÅNDBALL BREDDE Pr. januar 2014

ÅRSHJUL OPPMENN/ LAG. BYÅSEN HÅNDBALL BREDDE Pr. januar 2014 ÅRSHJUL OPPMENN/ LAG BYÅSEN HÅNDBALL BREDDE Pr. januar 2014 VELKOMMEN SOM OPPMANN: * Velkommen som oppmann i Byåsen breddehåndball. Viktig at oppmenn leser mail, går inn på Region Midt Norge side hjemmesider

Detaljer

Sportsplan. (Barne- og ungdomsfotballen samlet på det nye kunstgresset i Sørreisa) 3`stjernes idrettsglede vokser trygt i en solid klubb

Sportsplan. (Barne- og ungdomsfotballen samlet på det nye kunstgresset i Sørreisa) 3`stjernes idrettsglede vokser trygt i en solid klubb Sportsplan (Barne og ungdomsfotballen samlet på det nye kunstgresset i Sørreisa) 3`stjernes idrettsglede vokser trygt i en solid klubb Verdigrunnlag All aktivitet i SIL Fotball skal være basert på følgende;

Detaljer

Årsmelding, Årsregnskap og budsjett

Årsmelding, Årsregnskap og budsjett Årsmelding, Årsregnskap og budsjett Hovedstyret Årsmøtet 2010 Årsmelding 2009 Hovedstyret 2009 har bestått av: Leder: Ellen Tømte Sponsorgruppa: Kasserer: Marte Collin Styremedlem: Martin Myrlund Styremedlem:

Detaljer

ÅRSMØTE 2015. Innkalling Årsmelding 2014 Årsrapport 2014 Regnskap 2014 Valg

ÅRSMØTE 2015. Innkalling Årsmelding 2014 Årsrapport 2014 Regnskap 2014 Valg ÅRSMØTE 2015 Innkalling Årsmelding 2014 Årsrapport 2014 Regnskap 2014 Valg INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015 Det innkalles med dette til årsmøte i Asker rideklubb tirsdag 24. mars 2015 kl. 19:00 i Sem grendehus.

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 19 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Sportsplan for Gulset fotball

Sportsplan for Gulset fotball Sportsplan for Gulset fotball 2015 "Gjennom breddeidrett og idrettsglede skal Gulset IF Fotball bidra til å bedre oppvekstmiljøet for alle barn og ungdom på Gulset." Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning

Detaljer