Hegra IL har søkt Idrettsrådet om Aktivitetsmidler og laget tildelt kr (i2011 fikk vi kr ).

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hegra IL har søkt Idrettsrådet om Aktivitetsmidler og laget tildelt kr 55.339 (i2011 fikk vi kr 40.805)."

Transkript

1 Årsmelding Hovedlaget 2012 Møter Det har i 2012 vært avholdt 5 hovedstyremøter og 4 møter i arbeidsutvalget. Økonomi Aktiviteten i idrettslaget har økt fra 2011 til 2012 og dette gjenspeiler seg i lagets omsetning. Omsetningen er økt med 29,5 % fra 2011 til 2012 og lagets salgs- og driftsinntekter utgjør i 2012 kr (kr i 2011) Det aller meste av inntektene kommer fra egne aktiviteter / arrangementer og Hovedstyret vil berømme avdelingene for de inntektsbringende aktivitetene og kreativiteten som oppvises. Hallvaktopplegget gir idrettslaget inntekter i størrelsesorden kr i 2012 og her rettes en stor takk også til Ildsjelene som dekker opp vaktene på tidlig ettermiddag. Samlet resultat for idrettslaget er et underskudd på kr 8.910,27 Hovedlaget Kr ,36 Fotball Kr ,72 Håndball Kr ,32 Trim Kr ,38 Idrettsskola Kr 7.195,96 Friidrett Kr ,85 Totalt Idrettslaget Kr ,27 For hovedlaget er resultatet et underskudd på kr 9.275,36 og noe av dette kan tilskrives følgende: Manglende sponsorinntekter Ikke utfakturert medlemskontingent for 2012 Svikt i bingoinntektene som følge av mindre bingoaktivitet Hensyntas disse forhold er hovedlagets aktivitet på plussiden. Hegra IL har søkt Idrettsrådet om Aktivitetsmidler og laget tildelt kr (i2011 fikk vi kr ). 1

2 Aktivitetstilbud flest mulig med lengst mulig Hovedstyret registrerer med tilfredshet at aktiviteten er høy i alle avdelinger. Tyngdepunktet av aktive er fra idrettskolealder og det registreres som positivt at avdelinger nå klarer å stille lag / tilbud for ungdommer i ungdomsskolealder og oppover. Trimavdelingens tilbud Stenseth Sjetnbuin kommer alle aldersgrupper til gode. Hovedstyret har engasjert seg vedrørende gang-/sykkelvei langs E14 og dette engasjementet fortsetter. Det gjenstår nå kun strekningen fra Gråelva til Haraldreina og idrettslaget vil fortsette å trykke på for at dette skal realiseres så raskt som mulig. Anlegg Idrettslaget eier klubbhuset, gressbanen og grusbanen (leieavtale). I 2012 ble det lagt vekt på å få til en god drift og vedlikehold av gressbanen. Per Lian fortsatte som baneansvarlig og har gjort en meget god jobb med å holde gressbanen i god stand. Gjennom sesongen har han hatt god bistand fra Ståle Bjørngaard som er Friidrettsavdelingens banerepresentant. Gressbanen klippes, vannes, kalkes, gjødsles og i juli ble den også luftet (leide utstyr fra kommunens parkavdeling). Det er anskaffet nye fotballmål, og bua på grusbanen er satt i stand i løpet av året. I regnskapet fremstår kostnaden for nye mål i Fotballavdelingens regnskap, men avdelingen har mottatt et beløp tilsvarende kostnaden fra Hovedlaget. Vurdering av om banen skal stenges m.m. grunnet værforhold og slitasje og beslutning om banens skal stenges beslutningene tas av Arbeidsutvalget. Banen åpnet 20. mai. Banen måtte stenges tidlig i september grunnet store nebørsmengder og dette skapte utfordringer for lagene med å skaffe seg alternative baner. Odd Robert Johnsen har fordelt banetider ut fra de oppsatte terminlister og banekalenderen ligger på lagets hjemmeside. Dette er en krevende jobb og det krever at alle respekterer ordningen og melder inn kamper/treninger slik at disse blir tidfestet i banekalenderen. Klubbhuset brukes ved ulike arrangementer i hovedsak av fotballavdelingen og friidrettsavdelingen samt Idrettsskolen ved trening og dalførecuper. Renhold utføres av Ingrid Haave. Nils Evjen fører tilsyn med selve klubbhuset inkl. månedlig strømavlesing. I 2012 foretok Nils reparasjon av varmtvannsberedere på klubbhuset. Grusbanen ble benyttet på vårparten. Det ble gjennomført en dugnad på vårparten med dårlig oppmøte, men de som stilte fikk klargjort banen for sesongen. Idrettslaget må påregne at grusbanen må brukes fra seriestart medio april og fram til ca 20. mai når gressbanen åpner. Derfor er det viktig å sette grusbanen og området rundt grusbanen i tilfredsstillende og innbydende stand når vi tar imot gjestende lag til kamper på vårparten. 2

3 Det var planlagt dugnad på stadion med maling av klubbhus, men for lite oppmøte av medlemmer gjorde at klubbhuset ikke ble malt i Dette må derfor gjøres i Laget har vedtatt å skifte nøkler i klubbhuset og dette ble utført før fotballsesongen 2012 Det ble i 2012 satt inn dør fra terrassen og inn til Folkets Hus og dette gjør at idrettslaget ved større arrangementer på stadion har tilgang til kjøkken og lokaler. På høsten ble det anskaffet nye (brukte) møbler til klubbhuset. Hovedstyret ønsker å legge til rette for at klubbhusets møterom kan utvikles til samlingsplass for alle lagene. For å få til dette vil det bli installert varmepumpe samt ordnet data-/tv-opplegg i Hovedstyret har vedtatt å anskaffe hjertestarter som plasseres på Klubbhuset. 120-års jubileum Hovedstyret vedtok å markere 120 års jubileet i Markeringen skjedde gjennom ei jubileumsuke (uke 42). Hver avdeling fikk ansvar for egne arrangementer, og hovedstyret hadde jubileumsfest på Ljosheim 20. oktober 2012 for innbudte gjester og medlemmer i Hegra IL. Jubileumsuka viste bredden, mangfoldet og entusiasmen i idettslaget og vi fikk god pressedekning på jubileet. På jubileumsfesten 20. oktober ble 3 nye æresmedlemmer utnevnt: Johan Solem, John Buan og Gerda Vik. 3

4 Jubileumsuka ble avsluttet med at representanter fra idrettslaget stilte som bøssebærere på TV-aksjonen som i 2012 var tilegnet Amnesty International. Åpen Hall Gjennomført 18 ganger i sesongen 2012/13. Cirka 30 foreldre stiller opp som vakter og selger pizza og brus. Har vært mer ungdom til stede denne sesongen, varierer mellom Mindre instruktører til stede denne gang, og det er fordi ungdommen selv helst vil ha fri aktivitet. Oppstart sesongen 2012/13 skjedde ved HiL`s jubileumshelg. Da var det gratis pølser og saft samt Idèdugnad med ungdommen. Juleavslutning med gratis brus og linedancekurs med Kroglund. Det ble søkt ungdomsrådet om økonomisk støtte til åpen hall, og det ble tildelt 15000, kr. For å feire dette sammen med ungdommene var det en kveld med gratis pølser. Har også kjøpt inn vester med «åpen hall» trykk på ryggen for disse pengene. I vinter har det vært en kveld med badminton, og en kveld med airtrack. Hallen deles alltid i to, hvor den største delen blir brukt til fotball, og den minste delen blir brukt til turn-apparat eller volleyball. Veldig fin oppførsel på ungdommene i åpen hall. Ingen mobbing, uro eller skader på folk eller hall. 4

5 Hegrahallen i 2012 I overgangen februar/mars 2012 økte vi vår stillingsandel fra 50% til 60% samt alle helger etter booking. Samtidig gikk vi over til nettbooking, noe som førte til bortfall av all skjemaføring for hallvaktene og jobben ble dermed mye enklere. 9 ildsjeler og 34 hallvakter bemanner stillingen i hallen. Veldig god innsats fra vaktene. Opplæring av nye vakter ble gitt høsten Hallansvarlig Ingrid G Skogan har satt seg inn i brannpermen, da det i stillingsinstruksen står at den som har dette vervet også er brannvernombud i Hegrahallen. Stein Terje Solem hadde en gjennomgang av brannverninstruksen med Ildsjeler. Hallansvarlig hadde en gjennomgang av dette med øvrige hallvakter og sendte ut en instruks pr. mail. Etter at nettbookingen ble innført ble alt veldig enkelt og oversiktlig. Vaktplanen ligger på HiL`s hjemmeside, og vaktene kan dermed bytte på tvers av avdelingene. Dette gir et mer fleksibelt system. Alle kan rutinen med å gå inn på bookingsidene for å sjekke helgebookingen og squashbooking. Hallansvarlig har i 2012 vært i 2 møter med halleier. På begge møtene var representanter fra alle idrettslag i kommunen til stede. Det første i møte var i forbindelse med oppstart av nettbooking. På vårmøtet var også leder Rolf Einar Pedersen med, der var det bl.a. var gjennomgang av timefordeling i hallene. Hegra IL kjøpte vinteren 2012 og høsten 2012 halvårskort i squash-hallen. Squash-kortet kan brukes av trenere, folk i styresverv og hallvakter. Booking foregår via hallansvarlig. Hegra IL kjøpte inn 2 squash-rackerter vinter Disse er nå utslitt/ødelagt og blir foreløpig ikke erstattet. Det er en fast gruppe på ca stk som har spilt regelmessig squash på HiL`s kort. I 2012 har Hegra IL totalt 1018,5 arbeidstimer i Hegrahallen. 229,5 timer av disse står ildsjelene for (22,5 %). Våren 2012 var det sommerkaffe med ildsjelene og i desember julebord med ildsjeler og deres ektefeller. Det blir satt stor pris på disse arrangementene. Kunstgressprosjektet Årsmøtet i 2012 vedtok å bygge kunstgressbane på grusbanen og godkjente kostnads- og finansieringsplanen for banen. Prosjektgruppen har jobbet meget godt med planene og det nærmer seg nå søknad om spillemidler og oppstart. Endelig organisering er ikke klar pr d.d., men det ser ut til at banen blir bygget i regi av et selskap eid med 50 % av Skjelstadmark IL og 50 % av Hegra IL. Skjelstadmark IL vedtok på sitt årsmøte i januar å gå inn med kr som egenkapital i det nye selskapet. Hovedstyret takker kunstgresskomiteen for godt utført arbeid så langt og ser fram til realiseringen av prosjektet. 5

6 Ljosheim Idrettslaget er største andelseier i Ljosheim. Ved årsmøtet i Ljosheim i mars 2012 tok idrettslagets leder på seg styreverv i Samfunnshuset og det ble etablert et styre som har tatt tak i Ljosheims utfordringer. Ved starten av 2012 ville Ljosheim blitt avhengig av å få tilført midler fra eierne hvis det ikke ble iverksatt tiltak. Gjennom 2012 er gjennomført kinokveld, bygdepub, oppdatering av brannverninstruks, prisendringer og det ser nå ut til at driften av Ljosheim er i klar bedring. For å tilpasse selskapsorganiseringen til gjeldende lovverk ble Samfunnshuset Ljosheim BA den 17. desember 2012 omdannet til Samfunnshuset Ljosheim SA (samvirkeforetak). Andre saker Andre saker som har vært tatt opp av hovedstyret har vært fordeling av halltimer og oppgradering av O-kart for Hegra hvor hovedstyret bevilget kr for å få oppgradert O-kart. Hegra IL deltar også på Idrettsbingo og idrettsbingoen er en betydelig inntektskilde for idrettslaget. Disse inntektene er nå under press og idrettslaget må engasjere seg sterkere i Idrettsbingoen framover for å sikre våre inntekter. Avslutning Hovedstyret takker avdelingene, styrene, lagledere, trenere, aktive, sponsorer og alle støttespillere for god innsats i Hegra Arve Haugen /s Thomas Wintervold /s Roger Hernes /s Gerda Vik /s Birgitta T Næsbø /s Lene Wikmark /s Ingrid G. Skogan /s Anniken Hastadklev /s Vegard Sjømo /s Rolf Einar Pedersen /s 6

Årsmelding 2011. www.asil.no

Årsmelding 2011. www.asil.no Årsmelding 2011 www.asil.no Follos eneste spesialbutikk for løpere finner du i tredje etasje. UTSTYRSLEVERANDØR TIL ÅS IL ERIK JOHANSEN SPORT RÅDHUSGT.31 1430 ÅS-TLF.64975504-FAX 64942610 E-post: erik.johansen@stadion.no

Detaljer

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus 1 DAGSORDEN SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus Sak 1. Konstituering a) Godkjenne de stemmeberettigede, godkjenne innkallingen, saksliste

Detaljer

Bygg- og anleggsplan Høringsutkast, datert 24.02.14

Bygg- og anleggsplan Høringsutkast, datert 24.02.14 Bygg- og anleggsplan Høringsutkast, datert 24.02.14 1.0 INNLEDNING/BAKGRUNN... 4 2.0 OM IDRETTSLAGET... 5 2.1 Kort historisk tilbakeblikk... 5 2.2 Organisering... 5 2.3 Medlemstall og aktive utøvere...

Detaljer

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1 ÅRSMØTE 26.03.2015 Side 1 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: mandag 26. mars 2015, kl. 19:00 Sted: Hetlandshallen Dagsorden: 1. Åpning 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av personer til

Detaljer

Årsmelding, Årsregnskap og budsjett

Årsmelding, Årsregnskap og budsjett Årsmelding, Årsregnskap og budsjett Hovedstyret Årsmøtet 2010 Årsmelding 2009 Hovedstyret 2009 har bestått av: Leder: Ellen Tømte Sponsorgruppa: Kasserer: Marte Collin Styremedlem: Martin Myrlund Styremedlem:

Detaljer

ÅRMØTEREFERAT HEMNES IL 2005

ÅRMØTEREFERAT HEMNES IL 2005 ÅRMØTEREFERAT HEMNES IL 2005 Dato: 31/1-2006 kl. 19.00 STED: Den Gyldne Oter. TILSTEDE: Ca. 20 stykker Saksliste Sak 1 Åpning v/ avtroppende leder Karina Sørensen Sak 2 Valg av møteleder og referent. Petter

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTET HEGRA IL 31.MARS 2011

REFERAT FRA ÅRSMØTET HEGRA IL 31.MARS 2011 REFERAT FRA ÅRSMØTET HEGRA IL 31.MARS 2011 Til stede: Marit Fossbakk, Brit Sivertsen, Knut Solem, Lene Næsbø Wikmark, Rolf Einar Pedersen, Arve Haugen, Birgitta Trelstad Næsbø, Thomas Wintervold, Axel

Detaljer

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag ÅRSMØTE Ålen Idrettslag Tirsdag 10. mars 2015 klokken 18.00 Messa i Hovet Velkommen! Lagets årsmeldinger, handlingsplaner og ev. aktivitetsplaner finner du på www.alenil.no Våre hovedsamarbeidspartnere:

Detaljer

Saksliste m.v. på side 2

Saksliste m.v. på side 2 I.L. NYBROTT ÅRSBERETNINGER FRA HOVEDLAGET MED AVDELINGER 2014 ÅRSMØTE 23. 2. 2015 KL. 19.00 i Klubbrommet Haraldreina skole Saksliste m.v. på side 2 Saksliste til årsmøtet for I.L. Nybrott i Klubbrommet

Detaljer

Hovedstyrets Årsberetning

Hovedstyrets Årsberetning 10.02.2013 Hovedstyrets Årsberetning 2012 Innhold: 1 Innledning 2 Tillitsvalgte 2012 3 Aktivitet 4 Medlemmer 5 Økonomi 6 Konklusjon 1 ÅRSMØTE FOR 2012 ÅRSTAD IL Saksliste: Sak 1 Sak 2 Åpning Konstituering

Detaljer

Håndbok for Søre Neset Idrettslag

Håndbok for Søre Neset Idrettslag 01 14.11.07 Utgitt for kommentar KK Rev. Dato Beskrivelse Laget av Sjekket av Dokument tittel: Godkjent av Håndbok for Søre Neset Idrettslag INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL MED HÅNDBOK FOR SØRE NESET IDRETTSLAG...

Detaljer

ÅRSMØTE GIBOSTAD IDRETTSFORENING 20.02.14

ÅRSMØTE GIBOSTAD IDRETTSFORENING 20.02.14 ÅRSMØTE 2013 GIBOSTAD IDRETTSFORENING 20.02.14 SAKSLISTE 1. Åpning og opptelling av stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden 3. Valg av dirigent(er) og sekretær, samt

Detaljer

Byåsenavisa 14. utgave April 2015

Byåsenavisa 14. utgave April 2015 Byåsenavisa 14. utgave April 2015 Premiedryss i langrenn O-sesongen i gang Olavstafetten Håndballhelg Marken Informasjon fra Byåsen IL Hovedlaget Byåsen idrettslag er et allianseidrettslag stiftet 30.

Detaljer

Varde idrettslag 75 år 1932-2007. Varde idrettslag. 75 år

Varde idrettslag 75 år 1932-2007. Varde idrettslag. 75 år Varde idrettslag 75 år Jubileumsavis 2007 1 4 2 5 1. Klubbrenn i strålende sol - Roger Strandvik sender av gårde sønnen Robert. 2. Torleif Strandvik (bilde fra 1978) - flest A-kamper for Varde - 515 totalt.

Detaljer

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com 1 Dagsorden årsmøte 1999. Stadsbygd Idrettslag avholder årsmøte mandag 29. nov. 1999 kl 19.30 i Granlund skihytte. Saksliste: 1) Godkjenning av dagsorden. 2) Valg av møteleder og to personer til å underskrive

Detaljer

NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB)

NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB) NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB) GENERALFORSAMLING FOR 2010. Styret i NHB innkaller herved til generalforsamling. Generalsforsamlingen vil finne sted i: HOLMEN KIRKE, KIRKESTUEN Tirsdag 15. februar, 2011 kl.

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Nr. 60 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2005

Nr. 60 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2005 Nr. 60 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2005 Gulljenta Tove Beate Dahle Årsmøte i Isfjorden Idrettslag Det kalles inn til årsmøte onsdag den 2. Mars 2005 kl 19.00 i klubbhuset

Detaljer

NM Oselever MB 201 2. Foto: Dag Olav Drange. Årsberetning 201 2

NM Oselever MB 201 2. Foto: Dag Olav Drange. Årsberetning 201 2 Medlemsblad nr 3 21. årgang NM Oselever MB 201 2. Foto: Dag Olav Drange Årsberetning 201 2 Milde Båtlags Styre 201 2 Idrettslag tilsluttet Norges Idrettsforbund og Norges Seilforbund. Adresse: Milde Båtlag

Detaljer

Våre web- og facebooksider har vært oppdatert fortløpende av Helene Bryde Solberg og Cathrine Spigseth.

Våre web- og facebooksider har vært oppdatert fortløpende av Helene Bryde Solberg og Cathrine Spigseth. Årsberetning 2013 Bærum Hundekjørerklubb Styret_ Styret har i perioden bestått av: Ketil Fossnes, leder (på valg) Ingar Spigseth, Nestleder (valgt 2013) Gro Flatby Rønning, sekretær (valgt 2013) Jørgen

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL Adr: Kirkegt. 53 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 E-post: lillehammer@frivillighet.no Hjemmeside: http://lillehammer.frivillighet.no ÅRSMELDING 2012 For Lillehammer

Detaljer

ÅRSBERETNINGER STJØRDAL FIK 2012

ÅRSBERETNINGER STJØRDAL FIK 2012 ÅRSBERETNINGER STJØRDAL FIK 2012 Styrets beretning for perioden 01.01.2012 31.12.2012 Styret Ivar Morten Hansen Pål Aavik Olaf Lydvo, styremedlem Magnar Forbord, styremedlem Turid Aas, styremedlem Anne-Marit

Detaljer

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Dato: Torsdag 28. november 2002 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Retningslinjer for bruk av fotballanlegg

Retningslinjer for bruk av fotballanlegg Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 7.3.2011 13607/2011 2011/1084 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/53 Formannskapet 23.03.2011 11/51 Bystyret 14.04.2011 Sammendrag Bodø idrettsråd og

Detaljer

Velkommen til Gresvik IF. Klubbhåndboken

Velkommen til Gresvik IF. Klubbhåndboken Velkommen til Gresvik IF Hensikten med denne lille infoen er å gi litt informasjon om foreningen vår til nye medlemmer og kanskje til foreldre som tenker å melde barna sine inn i Gresvik IF. Gresvik Idrettsforening

Detaljer

BUDSTIKKEN. Jubileumsår! Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen. Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45.

BUDSTIKKEN. Jubileumsår! Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen. Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45. BUDSTIKKEN Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45. år gang Jubileumsår! Denne logoen, som ble avduket kl. 00:10 nyttårsnatten, var sydd av

Detaljer

4/2014 3v3-cupen i mai ble en kjempe-suksess. Takk, alle som bidro!

4/2014 3v3-cupen i mai ble en kjempe-suksess. Takk, alle som bidro! www 4/2014 3v3-cupen i mai ble en kjempe-suksess. Takk, alle som bidro! I 2013 deltok 252 lag på Astor 3v3-cup. Det ble spilt 699 kamper på banen vår - i følge arrangør 3v3 Norge ny verdensrekord med antall

Detaljer

Innkalling til møte i Formannskapet 19.03.2015 kl. 12:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Formannskapet 19.03.2015 kl. 12:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Formannskapet 19.03.2015 kl. 12:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. TIL BEHANDLING: 10/15: MELDINGER - FORMANNSKAPET 19.03.2015 11/15: SØKNAD OM KOMMUNALT TILSKUDD - KLUBBHUS PÅ

Detaljer

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen.

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen. HEKSEBERGÅSEN VEL INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2015 Tid: Onsdag 22. april kl 20.00 Sted: Frogner Grendehus, kafeteriaen. 1. Konstituering Godkjenning av innkallelsen. Valg av møteleder, sekretær, samt

Detaljer

TSK-huset 25 år. Årsberetning og regnskap for sesongen 2013/2014 134. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING MANDAG 28. APRIL 2014

TSK-huset 25 år. Årsberetning og regnskap for sesongen 2013/2014 134. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING MANDAG 28. APRIL 2014 1 TSK-huset 25 år 1989 2014 Årsberetning og regnskap for sesongen 2013/2014 2 Minneord Ruth Løften Med Ruths bortgang døde klubbens eldste medlem i 2013. Hun var født 19. november 1922. Hun var medlem

Detaljer