Innendørs trådløse nett i skolen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innendørs trådløse nett i skolen"

Transkript

1 Innendørs trådløse nett i skolen Anbefaling

2 Om Senter for IKT i utdanningen Senter for IKT i utdanningen ble opprettet 1. januar 2010 og er underlagt Kunnskapsdepartementet. Senteret skal bidra til å iverksette regjeringens politikk innenfor grunnopplæringen, barnehageområdet og lærer- og førskolelærerutdanningen, og er en sammenslåing av flere tidligere nasjonale initiativ; ITU, Uninett ABC og Utdanning.no. Dette dokumentet er en del av senterets dokumentbibliotek og er derfor løftet frem under senterets samlede profil med ny forside. Rettigheter Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Materialet i denne publikasjonene er videre tilgjengelig under følgende Creative Commons-lisens: Navngivelse-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge, jf: Det innebærer at du har lov til å dele, kopiere og spre verket, samt å bearbeide (remikse) verket, så fremt følgende to vilkår er oppfylt: Navngivelse Du skal navngi opphavspersonen og/eller lisensgiveren på den måte som disse angir (men ikke på en måte som indikerer at disse har godkjent eller anbefaler din bruk av verket). Del på samme vilkår Om du endrer, bearbeider eller bygger videre på verket, kan du kun distribuere resultatet under samme, lignende eller en kompatibel lisens. Senter for IKT i utdanningen // Utgitt 2006, 2. opplag oktober 2012

3 INNHOLD OM UNINETT ABC UNINETT ABCs anbefalinger Annen veiledning fra UNINETT ABC SLIK BRUKER DERE DETTE HEFTET Hva heftet gir svar på Hvem er heftet skrevet for? Lett å finne fram Slik er heftet bygd opp HVORFOR DERE BØR LESE DENNE ANBEFALINGEN Bedre planlegging Bedre beslutningsgrunnlag Bedre økonomi HVORFOR FOKUS PÅ TRÅDLØSE NETTVERK? Skolen i endring Bredbånd: Nye muligheter og krav FORDELER OG UTFORDRINGER Fordeler ved trådløse nett Utfordringer ved trådløse nett

4 OM TRÅDLØSE NETT Hva er et trådløst nettverk? Frekvenser Interferens Effekt Frie frekvenser IEEE-standardene Kompatibilitet Alternative teknologier og standarder Effektiv ytelse Interferens på de frie frekvensene Fremtidig utvikling KLASSIFISERING AV TRÅDLØST UTSTyR Basestasjon (Access Point - AP) Klient (Station Adapter STA) Bro (Wireless Bridge WB) Repeater Trådløs hjemmeruter OPPSUMMERING: TEKNOLOGIBAKGRUNN Generelle anbefalinger for trådløst nett Dette bør dere unngå PLANLEGGING Kartlegg behovene Innledende site survey Eksempel på trådløst skolenettverk Nettverkets infrastruktur Sikkerhetskrav Oppsummering: Planlegging 4 4

5 GjENNOMFØRING Konfigurasjon av ruter/svitsj Kabling av infrastruktur Innkjøp av utstyr Hensyn ved valg av basestasjon Slik monterer dere basestasjonene Velg riktig tjenesteleverandør ETABLÉR EN GRUNNLEGGENDE SIKKERHETSPOLITIKK 4 ENKEL BRUK - STOR RISIKO Trådløst betyr mindre kontroll SIKKERHET FOR TRÅDLØSE NETTVERK Aksesskontroll Dataintegritet og konfidensialitet Tjenestetilgjengelighet og klientvaksinering Anbefalte sikkerhetsløsninger ANBEFALTE TILTAK FOR GOD ADMINISTRASjON Slik kan dere optimalisere det trådløse nettet TIPS TIL ALTERNATIVE LØSNINGER I SKOLEN Alle lærerne har bærbar Klassesett med bærbare Alle lærere og alle elever har bærbare Kostnader

6 66 HVIS DU VIL VITE MER OM IKT I SKOLEByGNINGER 67 FORKORTELSER 6 6

7 7 7

8 OM UNINETT ABC UNINETT ABC veileder den norske utdanningssektoren om IKT og teknologivalg på vegne av Utdanningsog forskningsdepartementet (UFD). Vi fokuserer på infrastruktur og tilhørende tjenester, og bistår ved teknologiske og organisatoriske IKT-beslutninger. UNINETT ABCs veiledningstjeneste er et gratis og leverandørnøytralt tilbud til alle offentlige og private aktører som jobber med IKT i utdanningen. UNINETT ABC er en ikke-kommersiell, nasjonal satsning med hovedkontor i Trondheim og et nettverk av veiledere som er knyttet til universitets- og høgskolesektoren. 1.1 UNINETT ABCs anbefalinger Dette dokumentet inngår i UNINETT ABCs serie med anbefalinger for norsk utdanningssektor. Anbefalingene tar for seg ulike tekniske tema og problemstillinger knyttet til IKT i utdanningen, og skal bidra til at aktørene i sektoren får kompetanse til å gjøre gode teknologivalg. Målet er å gi bedre lærings- og arbeidsmiljø for elever og ansatte ved skolen. UNINETT ABCs anbefalinger er dynamiske dokumenter som vil være under løpende utvikling. Anbefalingene blir grundig kvalitetssikret både av oss og av eksterne fagpersoner, slik at leseren kan være trygg på at de faglige vurderingene er av høy kvalitet. Vi har som uttalt målsetning å samle erfaringer fra blant annet pilotprosjekter, og å bruke disse når vi gir råd til norske utdanningsinstitusjoner. Siste versjon av anbefalinger publisert av UNINETT ABC er tilgjengelig på våre hjemmesider 1.2 Annen eile ning eile ning fra UNINETT ABC Faktaark UNINETT ABC har samlet elementer fra anbefalingene i faktaark. Disse dokumentene gir en kort oversikt over relevante tema og fagområder. Faktaarkene skal underbygge anbefalingene, og samtidig gi leseren en rask oversikt over et tema. Du finner faktaarkene på våre hjemmesider. Veile ningstjenesten Veiledningstjenesten skal bidra til at beslutningstakere og andre aktører i utdanningssektoren gjør mer kvalifiserte teknologivalg, ikke minst ved å øke sektorens kompetanse innen valg av IKT-løsninger. Veiledningstjenesten er bemannet med rådgivere fra universitets- og høgskolesektoren med høy teknisk kompetanse og lokalkunnskap. Du kan kontakte rådgiverne på telefon eller via e-post Nettsi er Du finner mer informasjon om veiledningstjenesten og veiledningsmateriell fra UNINETT ABC på våre hjemmesider 8 8

9 SLIK BRUKER DERE HEFTET 2.1 H a heftet gir s ar på Denne anbefalingen beskriver (både prinsipielt og i noen grad teknisk) hva dere bør ta hensyn til når dere skal etablere eller forbedre interne innendørs trådløse nettverk ved skolen eller institusjonen. Den gir veiledning, råd og svar med utgangspunkt i undervisningsinstitusjonenes spesielle behov og forutsetninger. Anbefalingen: 1. Forenkler prosessen ved å ta i bruk eller oppgradere en trådløs infrastruktur 2. Gir o ersikt over ulike aspekter dere må vurdere under arbeidet; som planlegging, gjennomføring, administrasjon og sikkerhet.. Kan fungere som en kvalitetssikring og kravspesifikasjon dersom dere ønsker å leie andre til å utføre arbeidet med etablering og drifting 4. Gir nyttige lenker til mer informasjon og skjema til hjelp i planleggingsarbeidet Dokumentet omtaler ikke utendørs punkt-til-punkt/punkt-til-multipunkt radionett. Vil du vite mer om dette, kan du lese anbefalingen Utendørs radionett som er tilgjengelig via våre nettsider. 2.2 H em er heftet skre et for? Heftet er først og fremst skrevet for deg som er ansvarlig for den interne infrastrukturen i skolebygninger, enten du sitter i en byggekomité eller brukerutvalg, er planlegger i kommunen, eller fungerer som ekstern rådgiver for kommunen i forbindelse med etablering av telefoni- og datanett i kommunens skolebygninger. Også skoleledere på kommune- og skolenivå kan ha utbytte av dokumentet, spesielt de fem første kapitlene. Anbefalingen forutsetter at du har grunnleggende forståelse for PC og nettverk. For siste del av dokumentet, bør du helst også ha erfaring fra nettverksadministrasjon. 2.3 Lett finne fram For at du enkelt skal finne fram i teksten, har vi laget symboler i margen: Når vi gir en konkret anbefaling som er verdt å følge, finner du dette symbolet og tekst markert med grønn bakgrunn. Vi gir også små advarsler ved å kommentere forhold dere bør unngå eller være spesielt oppmerksomme på. Det har vi markert med dette symbolet og tekst på grå bakgrunn. Når vi påpeker forhold dere bør undersøke, vurdere eller ta hensyn til i forbindelse med trådløse nett, er det markert med dette symbolet. Når vi henviser til kilder der du finner mer informasjon, er det markert med dette symbolet. 9 9

10 I tillegg vil du finne igjen følgende symboler i figurene: Klient: PC som man ønsker å kople til det trådløse nettet. Aksess punkt (AP): Trådløs basestasjon S itsj: Nettverksenhet som kopler sammen annet nettverkutstyr i et spredenett Ruter: Nettverksenhet som sender nettverkstrafikk til riktig nettverk Innloggingstjener/Autentiseringstjener: Dette kan være en LDAP-brukerdatabase, passordfiler eller lignende. RADIUS tjener: Tjener som selv kan autentisere brukere eller videreformidle autentiseringsforespørsler, til for eksempel en Autentiseringstjener. Forkortelser Bakerst i heftet finner du en alfabetisk oversikt over forkortelser som er benyttet i anbefalingen

11 2.4 Slik er heftet byg opp Anbefalingen starter med å gi oversikt over grunnleggende teknologi og vurderinger dere bør gjøre i den forbindelse, og ender opp med administrasjon av trådløse nett. Ved hjelp av innholdsfortegnelsen kan du velge de mest relevante delene av heftet, og hoppe over stoff som er kjent eller irrelevant. Heftet følger denne hovedstrukturen: Kapittel 1-7 Teknologibakgrunn En gjennomgang av radio, standarder og ytelser. Kapittel 8-11 Planlegging og gjennomføring Hensyn, vurderinger og implementering. Kapittel 12-1 Sikkerhet Hvordan planlegge og bygge en trådløs infrastruktur? Kapittel 14-1 A ministrasjon Om å vedlikeholde et trådløst nett

12 HVORFOR DERE BØR LESE DENNE ANBEFALINGEN.1 Be re planlegging I dag skjer det store endringer i pedagogiske metoder, læringsomgivelser, organisering av skolehverdagen og IKT-bruken blant elever og skoleansatte. Det synliggjør behovet for langsiktig og grundig planlegging av dataløsninger for skolen. God planlegging sparer dere for både tid og penger. Selv om denne anbefalingen ikke er ment som en fasit, kan den være en god veiledning med hensyn til hvordan trådløse nettverk kan planlegges, bygges og administreres. Den vil også kunne fungere som en referanse..2 Be re beslutningsgrunnlag Dette heftet gir deg konkrete anbefalinger som gjør det enklere å ta overveide beslutninger når dere skal etablere interne trådløse nettverk i skolen. Det vil være nyttig i forbindelse med planlegging av nybygg, rehabilitering av eksisterende bygg, eller spesielt opprustningsarbeid knyttet til innføring eller oppgradering av IKT i skolen. Anbefalingene er basert på UNINETTs årelange erfaring med å etablere interne trådløse nettverk i universitets- og høgskolebygg.. Be re økonomi Grundig og langsiktig planlegging gir ikke minst bedre økonomi. Etablerer dere et fleksibelt og utvidbart nettverk, gir det bedre løsninger og lavere kostnader når behovet endrer seg. For det gjør det

13 HVORFOR FOKUS PÅ TRÅDLØSE NETTVERK? 4.1 Skolen i en ring IKT-bruken i norske skoler er i rask utvikling. Myndighetene har satt seg høye mål for bruk av IKT som pedagogisk verktøy i skolen, og PC-tettheten i skolene øker raskt. Bredbåndstilgang mot Internett og andre digitale informasjonstjenester vil forsterke denne utviklingen i årene som kommer. Det er vanskelig å forestille seg hvordan PC-bruken, læringsomgivelsene og organiseringen av skolehverdagen vil fortone seg om ti år. Utviklingen går i retning av temabasert samarbeidslæring med vekt på informasjonssøk og -sammenstilling, gruppearbeid, veiledning, individuell tilpasning og fleksitidsordninger. Oppfatningene om hvordan vi best organiserer elevene for å oppnå optimal læring, forandrer seg stadig, og skolehverdagen gjennomgår en kontinuerlig modernisering og utvikling. En ringene i IKT-bruken og i organiseringen a skolen som læringsinstitusjon synliggjør beho et for langsiktig og grun ig planlegging a ataløsninger for norske skoler. 4.2 Bre bån : Nye muligheter og kra Bredbåndsnett til norske skoler åpner muligheter for blant annet Rask tilgang mot Internett, og dermed til kommunikasjonstjenester og kunnskapsdatabaser som finnes på nettet Mulighet for å sentralisere driften av datatjenester, for eksempel hos en kommersiell tjenesteleverandør eller ved eget driftssenter i kommunen Utveksling av undervisningstjenester over nettet Når mange brukere skal være på nettet samtidig, kreves det at nettverket har tilstrekkelig kapasitet. Dette er en opplagt fordel ved bredbåndstilknytning. Samtidig setter den omfattende bruken store krav til driftsikkerhet og oppetid. Forutsetningen for å få gevinst av bredbåndstilknytning er at de interne nettverkene i skolebygningene som tilknyttes bredbåndsnettet, er planlagt og tilrettelagt for rask, sikker og funksjonell kommunikasjon, tilpasset de behovene dere har. 13 1

14 FORDELER OG UTFORDRINGER.1 For eler e trå løse nett Trådløse nettverk er populært, og som et supplement til et kablet nettverk blir trådløst ansett som svært nyttig. For skoler og akademiske institusjoner kan et trådløst nettverk åpne for nye muligheter til Selv å velge sin arbeidsplass etter det som er mest hensiktsmessig i øyeblikket, fremfor å være bundet av et bestemt kontor eller datasal. Mobilitet som kan utnyttes til å effektivisere arbeidet og frigjøre rom- og dataressurser. Gode løsninger dersom geografi, bygningsmasse og tilgjengelighet gjør at det er umulig eller uforholdsmessig dyrt å bruke kabel. Lokasjonsua hengig En blir uavhengig av datasaler eller kontorer for å ha nettverkstilknytning. Dermed kan studenter samles i adhoc arbeidsgrupper i kantina, bibliotek, fellesareal eller i auditorium og arbeide i eget tempo til egen tid uten å være avhengig av reservasjon av en datasal. Konstruksjonsua hengig Dersom en på grunn av bygningens konstruksjon eller verneverdighet ikke har anledning til å trekke kabler for et trådbundet nettverk, gir et trådløst nett nye muligheter. Opp atert For noen skoler er et tilgjengelig trådløst nettverk et signal om at en er moderne og følger med på teknologien og studentenes ønsker. Fremti srettet Ennå blir trådløse nettverk primært brukt til datakommunikasjon mellom en bærbar PC og nettverket. Teknologien har imidlertid potensial til å tilby fremtidige tjenester som billig eller gratis telefoni gjennom IP-telefoni, lokasjonsbestemte tjenester som betalingsformidling i kantine/kiosk, og informasjonsdistribusjon (pushteknologi). Vi anbefaler at trådløst nettverk primært blir benyttet som supplement til, og ikke som erstatning for et kablet nettverk 14 14

15 .2 Utfor ringer e trå løse nett En trådløs infrastruktur er i de aller fleste tilfeller et supplement til et kablet nettverk, og bør ikke ses på som et fullstendig alternativ til kabel. Ønsker dere likevel å basere infrastrukturen på et trådløst nettverk fremfor et kablet, bør dere ta hensyn til at: Trådløse komponenter gjør infrastrukturen mer komplisert med hensyn til feilkilder Trådløst gir langt mindre kapasitet enn kablet nettverk Trådløst er en radiomessig begrenset ressurs, og at det dermed kan bli problemer med støy Trådløst er et kringkastet medium som må sikres tilstrekkelig mot avlytting og misbruk, i langt større grad enn et kablet nettverk Trådløst ikke skalerer økt belastning (større brukermasse/endret trafikkprofil) så godt som kablet nettverk Dere bør i størst mulig grad unngå å basere det interne nettverket på trådløst. 15 1

16 OM TRÅDLØSE NETT 6.1 H a er et trå løst nett erk? Begrepet trådløst nettverk benyttes om all form for datakommunikasjon som foregår uten kabel, men ved hjelp av radiobølger eller lys. Til dette finnes det forskjellig utstyr som opererer på en mengde ulike frekvenser, og som også kommuniserer på forskjellige måter til ulike formål. Ulike typer trådløsteknologi og -utstyr er ikke nødvendigvis kompatible med hverandre. For bedre å forstå trådløse nettverk, er det nyttig å være kjent med en del grunnleggende begreper omkring radio og frekvenser. 6.2 Frek enser Radioteknologi forutsetter utstråling av energi i form av elektromagnetiske bølger, såkalt elektromagnetisk stråling. Strålingen forekommer på et avgrenset sted eller spenn i det elektromagnetiske spektrum. Det aktuelle stedet angis som en frekvens, som tilsvarer det antall svingninger den elektromagnetiske bølgen gjennomgår i løpet av ett sekund. Frekvensen oppgis i måleenheten Hertz (Hz). Frekvensene i det elektromagnetiske spektrumet spenner fra 0 til uendelig. Avstanden mellom to frekvenser kalles et frekvensområde eller en båndbredde. frek ens = antall s ingninger per sekun Senterfrek ens Utstrålt energi kan aldri begrenses stramt til en gitt frekvens. Så smal kan aldri utstrålingen bli. Når vi oppgir utstråling til en frekvens, betyr det at den er på sitt sterkeste på den aktuelle frekvensen. På hver side av denne senterfrekvensen vil det imidlertid finnes avtakende stråling langs det elektromagnetiske spekteret, helt til strålingen flater helt ut. Grafen viser sammenhengen mellom frekvens og signalstyrke. Den viser også hvordan et signal brer seg utover til hver side av en senterfrekvens. Senterfrekvens Amplitude (signalstyrke) Sidelobe Frekvens 16 16

17 Kanaler Vi deler gjerne opp et større frekvensområde i mindre kanaler. Det er senterfrekvensen, det vil si området der signalet skal være sterkest, som betegner kanalen. Senterfrekvensen befinner seg midt i kanalens totale frekvensområde. En kanal gis gjerne en stor nok båndbredde til at en transmisjon (sending) kan foregå uforstyrret av en annen transmisjon på en kanal over eller under, men det trenger ikke være slik. 6. Interferens Dersom flere radiosendere opererer på de samme frekvensene samtidig, blir det vanskelig for mottakeren(e) å skille ut de riktige signalene. Den kraftigste senderen vil dessuten overdøve signalene fra de andre. Situasjonen kan sammenliknes med en samtale. Så lenge bare én prater, er det enkelt å høre budskapet. Begynner flere å prate samtidig, blir det straks vanskeligere å oppfatte et spesifikt budskap. Og når skrythalsen i hjørnet hever stemmen for å legge ut om den nye bilen, er de andres stemmer plutselig knapt hørbare. Slik uønsket forstyrrelse kalles for støy eller interferens. Konsesjonsbelagte og konsesjonsfrie frek enser Når en får en konsesjon på et frekvensområde, har en rett til å operere alene på disse frekvensene. I teorien skal en da kunne unngå interferens. På konsesjonsfrie frekvenser er det ingen kontroll med sendere. Såfremt alle holder seg innenfor de begrensninger loven setter, har man ingen rett på å klage på konkurrerende installasjoner. Begrensningene i loven skal blant annet hindre at den enkelte installasjon legger beslag på mer enn et relativt begrenset geografisk område. Det er det Norske Post- og Teletilsynet (NTP) som forvalter bruken av radio i Norge. Tilsynet regulerer, overvåker og håndhever bruken av radiofrekvensene i tråd med de bestemmelsene som er satt i lover, forskrifter og konsesjonsvilkår. På det Norske Post- og Teletilsynets hjemmesider, kan du lese mer om hva de gjør og hvordan radiofrekvensforvaltningen fungerer. 6.4 Effekt Effekten forteller om styrken på signalet, og dermed om rekkevidden. Jo større effekt, desto større rekkevidde. Post- og Teletilsynet har satt begrensinger med hensyn til hvor stor effekt som er lovlig

18 EIRP- er i Lovverket begrenser den tillatte effekten til en maksimal EIRP-verdi. EIRP står for Emitted Isotropic Radiated Power, som vil si den utstrålte effekten fra antennen: ra iosen erens positi e effekt - tap e plugger, o erganger og kabler + egeneffekten fra sel e antennen = EIRP- er ien Det kreves spesiell kompetanse for foreta en korrekt EIRP-kalkulasjon. Det er en av grunnene til at Post- og Teletilsynet krever at bare godkjente montører kan sette opp slikt utstyr utendørs. I ferdige pakkeløsninger med radio, kabler og antenner, skal forholdet mellom antenne, kabler og sendereffekt være riktig justert fra leverandøren. Slike pakker kan en derfor montere selv. Måling a signalstyrke Styrken på signalet (effekten) tilsvarer signalets amplitude. Den kan oppgis enten lineært (i Watt - W) eller logaritmisk (i Decibel db). Decibel beskriver forholdet mellom to mengder, på samme måte som ved angivelser i prosent. Derfor er det vanlig å legge til en ekstrabenevnelse som angir hvilke typer mengder decibel er brukt til å gjengi. Slik står dbm for decibel med referanse til en milliwatt (1 mw = 0 dbm) og er brukt i forbindelse med radioeffekt. dbi angir decibel med referanse til den utstrålte effekten fra en isotropisk 1 antenne. Benevnelsen blir altså benyttet om effekten en gitt antenne vil gi. 1 En isotropisk antenne er en perfekt antenne som har lik utstråling (og mottak) i alle retninger. Den eksisterer ikke i irkeligheten, En isotropisk antenne er en perfekt antenne som har lik utstråling (og mottak) i alle retninger. Den eksisterer ikke i irkeligheten, men blir brukt som en referanse

19 mw mw = 36 dbm mw = 23 dbm 1000 mw = 30 dbm mw = 20 dbm dbm Grafen visualiserer forskjellen mellom logaritmisk og lineær måling av signalstyrke

20 6. Frie frek enser Bruken av radiofrekvenser er som nevnt regulert. Det innebærer at en oftest trenger konsesjon for å benytte et bestemt frekvensområde. Det finnes imidlertid såkalte frie frekvenser som en ikke trenger konsesjon for å benytte, forutsatt at en holder seg innenfor NPTs begrensninger. Dette dokumentet omhandler trådløse nettverk som benytter seg av disse frie radiofrekvensene, GHz og GHz. Begrensninger for bruk av frie frekvenser er bestemt i Forskrift om tillatt bruk av frekvenser, og finnes på

21 Figuren viser hvilke effekter en får bruke ved de ulike tilgjengelige frekvensene. Ikke alle frekvenser er tilgjengelig for bruk utendørs

22 Optimalisering a sen eeffekt Innenfor 5GHz-områdene stilles det ulike krav til utstrålt effekt, avhengig av hvilken funksjonalitet utstyret støtter. Aktuelt utstyr er: Dynamic Frequency Select (DFS), som selv forsøker å unngå å forårsake støy. Den kartlegger om frekvensene i den aktuelle kanalen allerede er i bruk, før den selv tar kanalen i bruk. Transmit Power Control (TPC), som justerer effekten slik at den ikke overstiger det nivået som behøves for å oppnå tilfredsstillende kommunikasjon. Det vil si at den ikke sender ut kraftigere signal enn nødvendig. 6.6 IEEE-stan ar ene Innenfor 2.4GHz og 5GHz finnes det flere alternative produkter og standarder å velge mellom. Likevel er det IEEE standardene som har fått den klart største utbredelsen i trådløs sammenheng. Det finnes imidlertid flere: IEEE fikk sin endelige godkjenning 26. juni Den beskriver trådløse nettverk som bruker radio ved 2.4GHz med metodene Frequency Hopping Spread Spectrum (FHSS) eller Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS). Begge gir hastigheter på 1 eller 2 Mbit/s. Standarden beskriver også et nettverk som benytter det infrarøde spektrum. Produkter med FHSS og DSSS er fremdeles på markedet. IEEE b ble ferdig 16. september Det var en utvidelse av DSSS-delen av , og gav en forbedret hastighet på 5.5 og 11 Mbit/s, og samtidig bakoverkompabilitet med 1 og 2 Mbit/s DSSS Dette er i dag den mest utbredte standarden på markedet. IEEE a beskriver bruken av frekvensene i 5GHz ved bruk av metoden Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM). Dette gir hastigheter på opp til 54 Mbit/s. I dag finnes det aprodukter på markedet, men standarden har ennå ikke klart å få helt innpass utenom i Enterprise-type utstyr men det er på vei over i privat-markedet også. Det er verdt å merke seg at a mangler DFS og TPC, og dermed bare er tillatt med begrenset effekt innendørs. Utvidelser med IEEE h (se under) retter på disse manglene. IEEE g ble godkjent 12. juni Den beskriver en utvidelse av b, og tar i bruk OFDMteknikken fra a. Dermed gir den en hastighetsforbedring på opp til 54 Mbit/s. Samtidig er det krav til bakoverkompabilitet 2 til b g-produktene nådde markedet svært raskt, og er prismessig temmelig lik b-produktene. IEEE h ble opprinnelig utviklet for Europa. Målet var å løse problemer med interferens (særlig i forbindelse med satellitter og radar), knyttet til 5GHz frekvensbandet. Standarden definerer bruk av DFS og TPC. IEEE TGn. Dette er en standard under utvikling for å oppnå hastigheter på minst 100 Mbit/s. Den vil være aktuell kun for 5GHz-frekvensene. 2 Bakoverkompatibilitet betyr at utstyr med ny standard også må virke med utstyr med en tidligere standard

23 6.7 Kompatibilitet Wi-Fi Alliance (http://www.wifialliance.com/) er en interesseorganisasjon for produkter, og skal sikre god kompatibilitet mellom ulike produkter. Selv om et produkt oppgir at den følger en gitt standard, er det nemlig ikke sikkert at det virker godt sammen med produktene fra en annen leverandør selv om de følger samme standard. Wi-Fi Alliance har en serie med strenge kompatibilitetstester som produktene må gå gjennom før de kan skilte med et Wi-Fi godkjenningsmerke. Godkjenningen skal gjøre kunden trygg på at produktet fungerer mot andre Wi-Fi-merkede produkter. Vær oppmerksom på at disse Wi-Fi-testene ikke dekker all funksjonalitet, men primært operasjonen mellom en basestasjon og en klient. Det gjør at funksjoner som load sharing (automatisk fordeling av klienter mellom basestasjonene) og roaming (automatisk forflytning av klient mellom basestasjoner) ikke nødvendigvis fungerer selv om produktet er Wi-Fi-sertifisert. Wi-Fi-merkingen gir heller ikke noen garanti for produktets kvalitet i form av levetid eller oppetid. 6.8 Alternati e teknologier og stan ar er Markedet tilbyr et bredt utvalg trådløsteknologi, og det kommer stadig mer. Her er et lite utvalg: Bluetooth: Kortholds kommunikasjonsstandard mellom små, bærbare enheter. Den kan også brukes som nettverkskort. Bluetooth v1.1 og v1.2 oppnår hastigheter på kbit/s, mens Bluetooth v2.0 oppnår 2.1 Mbit/s. IEEE : Standard for trådløst bredbånd utendørs (MAN), hovedsaklig på lisensierte frekvenser. Interesseorganisasjonen WiMax er etablert for å promotere standardene. Du finner mer informasjon om på UNINETT ABCs faktaark om WiMax som er gjort tilgjengelig gjennom nettsidene til UNINETT ABC (http://www.uninettabc.no) IEEE : En foreslått IEEE-spesifikasjon for å øke IP-basert overføringskapasitet for mobile brukere i såkalte trådløse bynett (WMAN Wireless Metropolitan Area Networks). Standarden legger opp til å støtte utstyr og personer som beveger seg med en fart på over 200 km/t. Ultra Wi e Ban (UWB): Et ennå ikke ferdigutviklet trådløst alternativ til USB2.0/Firewire (IEEE 1394). Kan potensielt nå ytelser på 1Gbit/s over korte avstander. I tillegg finnes det flere produktproprietære utvidelser av IEEE , som skal gi økt ytelse eller flere muligheter. 23 2

24 6.9 Effekti ytelse Linjehastighetene som blir oppgitt på nettverksutstyr, tilsvarer hastigheten brukt på det fysiske mediet, og ikke den hastigheten som brukeren opplever, såkalt effektiv ytelse. For 10/100/1000 Mbit/s Ethernet er denne forskjellen relativt liten. På trådløse nettverk kan den imidlertid være ganske stor. Ved trådløse nettverk må nemlig en stor andel av kapasiteten brukes til å kapsle inn datapakkene for at de skal komme riktig frem til mottaker. Det må blant annet forhandles tidsluker for forsendelsen, og foran hver pakke må det sendes en bitstrøm i lav hastighet som varsler at det kommer en datapakke (preamble). Jo høyere hastighet man operer på, jo mer markant blir effekten av denne initielle bitstrømmen. I praksis betyr dette at du ved 11Mbit/s maksimalt vil oppleve en ytelse rundt 5.6 Mbit/s, og ved 54 Mbit/s et sted mellom 18 og 22 Mbit/s, litt avhengig av standarden som benyttes (802.11a eller g) Interferens på e frie frek ensene På de frie frekvensene, spesielt på 2.4GHz, finnes det i dag en mengde produkter som har full rett til å benytte seg av frekvensene. De vil imidlertid kunne skape til dels alvorlig interferens for trådløse nettverk. Eksempler på slike produkter er enkelte trådløse telefoner, mikrobølgeovner, trådløs overføring av lyd- og bilde, noen typer trådløse alarmer og trådløse nettverk som benytter seg av andre radioteknikker (f.eks. Bluetooth, enkelte , IEEE som bruker FHSS, DSSS og OFDM). Også i radiomiljø der en bare benytter IEEE b/g, er det viktig å passe på hvilke frekvenser man bruker. Bån bre e og kanaler for b/g Det totale tilgjengelige frekvensområdet strekker seg fra 2.4GHz til GHz. Dette utgjør en total båndbredde på 83.5MHz. Denne bredden er igjen oppdelt i kanaler, der hver kanal har en egen båndbredde og en senterfrekvens (se kapittel 6.2). For b/g finnes det 14 kanaler, men kun de 13 første av disse er tilgjengelig for bruk i Norge. Den 14. kanalen er for Japan. I USA er bare de 11 første kanalene tillatt brukt, men til gjengjeld har de anledning til å sende med litt kraftigere effekt. På neste side finner du kanalplanen for b/g med senterfrekvenser: 24 24

25 Kanal MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz Tre samti ige kanaler Som du ser, er det 5MHz mellom hver senterfrekvens. Bruk av én kanal vil imidlertid legge beslag på en båndbredde på ca 30MHz (avhengig av kvaliteten på utstyret). For at ikke signalet, inkludert sidelobene, skal gå utover den tilgjengelige båndbredden (som starter på 2.400GHz),. For å minimere interferens mellom kanalene, anbefaler b/g en tilgjengelig båndbredde på 30MHz. Det betyr at en ikke kan bruke alle de kanalene som frekvensplanen oppgir, samtidig. 25 2

26 Dersom to basestasjoner settes på henholdsvis kanal 1 og kanal 3, vil radiobildet kunne visualiseres slik: Amplitude (signalstyrke) Kanal Frekvens [GHz] ,412 2,417 2,422 2,427 2, ,437 2,442 Vi ser at spesielt at hovedlobene er i berøring med hverandre. Det vil gi en interferens som vil merkes på nettverksytelsen. Vi anbefaler at dere velger mellom kanalene 1, 6 og 11. Dette er optimal kanalinndeling for USA eller World Mode men det er mange kort på det norske- og europeiske markedet som bare har 11 kanaler. Vær oppmerksom på at kort fra USA eller i World Mode ikke kan benytte kanalene 12 og

ANBEFALING OM DRIFTSMILJØ

ANBEFALING OM DRIFTSMILJØ INNHOLD OM UNINETT ABC UNINETT ABCs anbefalinger Annen veiledning fra UNINETT ABC 5 5 5 SLIK BRUKER DERE DETTE HEFTET Hva er et driftsmiljø? Hva gir heftet svar på? Hvem er heftet skrevet for? Lett å finne

Detaljer

KOMMUNIKASJONSPROTOKOLLER MELLOM AMS OG EKSTERN ENHET

KOMMUNIKASJONSPROTOKOLLER MELLOM AMS OG EKSTERN ENHET KOMMUNIKASJONSPROTOKOLLER MELLOM AMS OG EKSTERN ENHET Gruppe 1 Kristian Fauskanger Stian Standahl Runar Dahl-Hansen Christian Overvåg Hjorth TET4850 EKSPERTER I TEAM 2. Mai 2012 Sammendrag Innen 1. januar

Detaljer

Hovedprosjekt. for bachelor utdanningen. Tittel: EuroDOCSIS 2.0, virkemåte og spesifikasjon. Oppdragsgiver: Grimstad Kabel TV

Hovedprosjekt. for bachelor utdanningen. Tittel: EuroDOCSIS 2.0, virkemåte og spesifikasjon. Oppdragsgiver: Grimstad Kabel TV Hovedprosjekt for bachelor utdanningen Fakultet for teknologi, Grimstad HØGSKOLEN I AGDER Tittel: EuroDOCSIS 2.0, virkemåte og spesifikasjon Rapportnr.: H01 Fagområde: Teleteknikk Antall sider: Tilgjenglighet:

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTET NETTBASERT KARRIEREVEILEDNING

EVALUERING AV PROSJEKTET NETTBASERT KARRIEREVEILEDNING EVALUERING AV PROSJEKTET NETTBASERT KARRIEREVEILEDNING Senter for IKT i utdanningen skal bidra til at IKT bidrar til økt kvalitet i utdanningen og bedre læringsutbytte og læringsstrategier for barn i barnehagene,

Detaljer

1. Nettverksteknologiske forutsetninger for e-handel

1. Nettverksteknologiske forutsetninger for e-handel Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Nettverksteknologiske forutsetninger for e- handel Kjell Toft Hansen 16.07.2007 Lærestoffet er utviklet for faget LV377D e-handel 1. Nettverksteknologiske

Detaljer

Innholdsoversikt. Muligheter som bare trådløst kan gi

Innholdsoversikt. Muligheter som bare trådløst kan gi xcomfort RF-abc Innholdsoversikt Muligheter som bare trådløst kan gi Med enkle midler kan det gamle huset bli som nytt. Energieffektivt, stilig og med moderne funksjonalitet. Kort sagt, smarte funksjoner

Detaljer

Veileder IS-1216. Smarthusteknologi. Planlegging og drift i kommunale tjenester. Deltasenteret

Veileder IS-1216. Smarthusteknologi. Planlegging og drift i kommunale tjenester. Deltasenteret Veileder IS-1216 Smarthusteknologi Planlegging og drift i kommunale tjenester Deltasenteret SMARTHUSTEKNOLOGI Planlegging og drift i kommunale tjenester ISBN-82-8081-057-9 Bestillingsnummer: IS-1216 Utgitt

Detaljer

Offentlige tjenester på Internett. Rapport 3 2006

Offentlige tjenester på Internett. Rapport 3 2006 Offentlige tjenester på Internett Rapport 3 2006 Offentlige tjenester på Internett ISBN 82-92447-10-5 Utgitt: Oslo, november 2006 Omslag: Enzo Finger Design AS Layout: Sissel Sandve Trykk: ILAS Grafisk

Detaljer

KARTLEGGING AV SKOLENES FORHOLD TIL «BRING YOUR OWN DEVICE»

KARTLEGGING AV SKOLENES FORHOLD TIL «BRING YOUR OWN DEVICE» KARTLEGGING AV SKOLENES FORHOLD TIL «BRING YOUR OWN DEVICE» Beregnet til Senter for IKT i utdanningen Dokumenttype Rapport, versjon 1.1 Dato 1. mars 2013 SENTER FOR IKT I UTDANNINGEN KARTLEGGING AV SKOLENES

Detaljer

Monitor skole 2013 Om digital kompetanse og erfaringer med bruk av IKT i skolen

Monitor skole 2013 Om digital kompetanse og erfaringer med bruk av IKT i skolen Monitor skole 2013 Om digital kompetanse og erfaringer med bruk av IKT i skolen Ove Edvard Hatlevik Gunstein Egeberg Gréta Björk Guðmundsdóttir Marit Loftsgarden Massimo Loi Monitor skole 2013 Om digital

Detaljer

Digitale læringsomgivelsers kommunikasjonsmønstre

Digitale læringsomgivelsers kommunikasjonsmønstre Dramaturgi i distribuert læring April 2005 Jon Hoem Digitale læringsomgivelsers kommunikasjonsmønstre Sammendrag Det er relativt bred enighet om at IKT kan bidra til å stimulere til endring i skolen. Spørsmålet

Detaljer

Personlig publiseringssystem som læringsverktøy

Personlig publiseringssystem som læringsverktøy ssystem som læringsverktøy Stipendiat Jon Hoem, Høgskolen i Bergen, Mediesenteret Nettverksuniversitetet, mars 2004 Delrapport fra Fagforum for produksjonsteknikk Innhold 1 Introduksjon... 3 2 Bakgrunn...

Detaljer

PERSONVERN I SKOLE OG BARNEHAGE

PERSONVERN I SKOLE OG BARNEHAGE PERSONVERN I SKOLE OG BARNEHAGE Samlerapport, juni 2014 Datatilsynet Gateadresse: Tollbugata 3, Oslo Postadresse: Pb 8177 Dep, 0034 Oslo E-post: postkasse@datatilsynet.no Telefon: 22 39 69 00 Faks: 22

Detaljer

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Håndbok i e-postmarkedsføring oppdatert med e-post for sosiale medier og mobile enheter Nøklene til fremgang 7 1. Nøklene til fremgang

Detaljer

2009 Skolens digitale tilstand

2009 Skolens digitale tilstand 2009 Skolens digitale tilstand ISBN 82-7947-040-9 ITU 2009 Design, layout og produksjon: Gazette Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanning (ITU) ble opprettet i 1997 som en del av KUFs handlingsplan

Detaljer

Tjenester TJENESTER. Din komplette webpartner

Tjenester TJENESTER. Din komplette webpartner TJENESTER Din komplette webpartner Våre tjenester TJENESTER Din webpartner CoreTrek har siden 2000 bygget opp unike webløsninger for våre kunder. Med vårt egenutviklede publiseringssystem CorePublish og

Detaljer

Sikker håndtering av personopplysninger i skolen

Sikker håndtering av personopplysninger i skolen Sikker håndtering av personopplysninger i skolen veiledning Om Senter for IKT i utdanningen Senter for IKT i utdanningen er et forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet. Senterets oppgave er å bidra

Detaljer

AMS + HAN. Om å gjøre sanntid måledata tilgjengelig for forbruker. Hoveddokument Versjon 2.0

AMS + HAN. Om å gjøre sanntid måledata tilgjengelig for forbruker. Hoveddokument Versjon 2.0 AMS + HAN Om å gjøre sanntid måledata tilgjengelig for forbruker Hoveddokument Versjon 2.0 Lilleaker, 22. januar 2015 Tittel AMS + HAN om å gjøre sanntid måledata tilgjengelig for forbruker Initiert av

Detaljer

Meld. St. 23. Digital agenda for Norge. IKT for vekst og verdiskaping. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 23. Digital agenda for Norge. IKT for vekst og verdiskaping. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 23 (2012 2013) Melding til Stortinget IKT for vekst og verdiskaping Meld. St. 23 (2012 2013) Melding til Stortinget IKT for vekst og verdiskaping Innhold 1 Innledning... 5 1.1 En agenda for den

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) 2011

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) 2011 RAPPORT RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) 2011 Finansforetakenes bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 2011 Finansforetakenes bruk av informasjons-

Detaljer

Strategi for en samfunnsinfrastruktur for elektronisk signatur og elektronisk ID i Norge.

Strategi for en samfunnsinfrastruktur for elektronisk signatur og elektronisk ID i Norge. Strategi for en samfunnsinfrastruktur for elektronisk signatur og elektronisk ID i Norge. 20. juni 2002 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 1.1 Gruppens mandat og sammensetning, kort om arbeidet 1.2 Om

Detaljer

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere 1 Forord ITU gjennomførte høsten 2008 en serie inspirasjonsseminarer

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Kommunal- og regionaldepartementet: Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Rapport VISTA UTREDNING AS Krav til universell utforming i undervisningsbygg Side 1 Forord

Detaljer

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk Veileder - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og Innhold 1. Hva er Inn på tunet... 3 2. Bakgrunn for oppstart av Inn på tunet... 3 3. Om veilederen... 4 4. Idéfase... 5 4.1 Det offentlige som initiativtaker...

Detaljer

TJEN PÅ DELT KUNNSKAP 5TIPS TIL MORGENDAGENS KOMMUNIKASJONS- TEKNOLOGI FREMTIDENS KOMMUNIKASJON

TJEN PÅ DELT KUNNSKAP 5TIPS TIL MORGENDAGENS KOMMUNIKASJONS- TEKNOLOGI FREMTIDENS KOMMUNIKASJON Teknologi Åpent og effektivt med virtuelle møter DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Videokonferanse Utvider horisonten ved skolene i Finnmark FREMTIDENS Nr. 9 / August 09 KOMMUNIKASJON 5TIPS

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner

Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities DIGITALISERINGSSTRATEGI 2013 2016 2 Innhold 3

Detaljer

Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor

Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor Resultat og dialog Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor Innhold Forord Innledning 7 del I: Balansert målstyring i kommunal sektor 9 kapittel 1: Hva er balansert målstyring? 11 Helhet 11 Fokus 13

Detaljer